Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Vordering verkrijging van een voor tenuitvoerlegging vatbare titel ogv 431 lid 2 Rv. Vordering grotendeels toegewezen behalve één deel rente, uitleg Engels vonnis (High Court of Justice). Is er sprake van een eisvermeerdering? Nee. Verweer gedaagde dat spoorwissel verkeerd is toegepast (69 lid 2 Rv) maar rechtbank is gebonden aan het oordeel van de verwijzende rechter.
 2. Kort geding. Opheffen conservatoir beslag afgewezen.
 3. Kort geding. Mondelinge uitspraak. Voorzieningenrechter schorst de executie van de beschikking waarin is bepaald dat de vrouw bij uitsluiting gerechtigd is tot het gebruik van de woning, vanwege een noodtoestand aan de zijde van de man.
 4. incident onbevoegdheid, competentiegrens kantonrechter, rechtstitel betwist
 5. Bouwkundig geschil over de vraag of door bouwwerkzaamheden schade is ontstaan bij buurpand. Tijdens eerdere procedure hebben partijen afgesproken een bindend-adviesprocedure te voeren ter beslechting van alle geschillen. Die afspraken staan eraan in de weg dat de zaak nu aan de rechtbank wordt voorgelegd. Nog niet gezegd kan worden dat de bindend-adviesprocedure definitief is mislukt. Die proce...
 6. Verzekeringszaak. Brandschade inboedel. Assurantietussenpersoon is aansprakelijk wegens schending van de zorgplicht. Niet op juiste manier verwerken van verhuisgegevens klant. Schadevergoeding toegekend.
 7. Afwijzing wrakingsverzoek. Voorlopig oordeel hof na instemming partijen levert geen aanwijzing op van vooringenomenheid of van schijn van vooringenomenheid.
 8. Slepend burenconflict. Verschuldigdheid van dwangsommen. Deels verjaard. Artikel 611g lid 1 Rv. Locatieverbod voor de duur van zes maanden toegewezen.
 9. Auteursrecht, procesrecht; uitleg thuiskopieheffing van art. 16c Auteurswet in het licht van art. 5 lid 2 onder b en art. 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn – vallen ‘offline streaming copies’ daaronder?, reikwijdte facultatief karakter thuiskopie-exceptie, prejudiciële vragen HvJEU; grenzen van de rechtsstrijd – samenhang met 22/02270.
 10. Procesrecht. Art. 80 lid 1 RO (cassatieberoep vonnis kantonrechter). Ongemotiveerd voorbijgaan aan verzoek om mondelinge behandeling (art. 87 lid 8 Rv).
 11. Artikel 351 Rv. Incident schorsing van de uitvoerbaar bij voorraadverklaring van de veroordeling van de schade, nader op te maken bij staat.
 12. Art. 81 lid 1 RO. Burgerlijk procesrecht. Niet-ontvankelijkverklaring in hoger beroep wegens overschrijding appelgrens (art. 332 lid 1 Rv) nadat de zaak al inhoudelijk was behandeld.
 13. De hoofdelijke aansprakeijkheid van de Staat op grond van artikel 480 lid 3 Rv is alleen van toepassing als er sprake is van executieopbrengsten en niet in geval van een 'vrijwillige' betaling door de schuldenaar aan de deurwaarder onder dreiging van executie.
 14. Vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen?/afbreken onderhandelingen onrechtmatig?
 15. Incident tot overleggen van stukken in een verstekzaak - 843a Rv - exhibitie.
 16. Toewijzing voorlopig getuigenverhoor
 17. Erfrecht. Beroep op legitieme portie. Geen sprake van onterving. Tweetrapsmaking in testament. Omdat het erfdeel groter is dan de legitieme portie, komt deze vanwege imputatie niet meer aan de orde. Geen belang. Afwijzing vorderingen.
 18. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Huurrecht. Procesrecht. Kan huurder/verhuurder zich na uitspraak voorzitter huurcommissie o.g.v. art. 7:262 BW rechtstreeks tot kantonrechter wenden zonder eerst in verzet te gaan bij huurcommissie en zo ja, binnen welke termijn?
 19. -harder rijden dan mag, binnen de bebouwde kom- Geen reden om de boete te matigen. Het beroep wordt daarom ongegrond verklaard.
 20. Verzekeringsrecht. Procesrecht. Dekkingsgeschil over hagelschade door supercell. Hof komt vanwege Supercell-II-arrest (HR 15 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1523) terug van oordeel ten aanzien van de dekking (hagelschade is hier gedekte stormschade) uit een tussenarrest. Mocht hof terugkomen van bindende eindbeslissing?
 21. Procesrecht. Cassatieberoep, onvankelijkheid, incident. Verklaring van waardeloosheid hypotheekrecht, verzuim inschrijving uitspraak in rechtsmiddelenregister (art. 3:29 BW, art. 433 Rv, art. 25 Kadasterwet). Belangenafweging? Onlosmakelijk verbonden beslissingen.
 22. boete terecht aan betrokkene opgelegd, als kentekenhouder van het voertuig Beroep ongegrond
 23. ten onrechte op kenteken bekeurd- Proceskostenvergoeding, Beroep gegrond.
 24. Familierecht. Procesrecht. Alimentatie. Pensioenverevening. Heeft de vrouw haar op art. 843a Rv/art. 22 Rv gebaseerde verzoek om inzage prijsgegeven? Moest hof gelegenheid geven om beroep op bedrog uiteen te zetten? Uitleg art. 8c PSW. Art. 3 Wvps. Moet bij in eigen beheer opgebouwd pensioen bij verevening worden uitgegaan van aanspraak voor zover die op tijdstip van echtscheiding is gefinanci...
 25. 6 km per uur harder rijden dan mag op een autosnelweg buiten de bebouwde kom Gedraging is voldoende komen vast te staan. Geen aanleiding om boete te matigen. Beroep ongegrond.
 26. 6 km per uur harder rijden dan mag op een autosnelweg buiten de bebouwde kom Gedraging is voldoende komen vast te staan. Geen aanleiding om boete te matigen. Beroep ongegrond.
 27. Voertuig zodanig op de weg laten staan dat gevaar wordt/kan worden veroorzaakt of verkeer wordt/kan worden gehinderd. Gedraging is voldoende komen vast te staan. Geen aanleiding om boete te matigen. Beroep ongegrond.
 28. overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 18 km per uur. Beroep gegrond, vernietigt de beslissing van de officier van justitie en de beschikking waarbij boete is opgelegd
 29. opheffingskortgeding; gelet op andere conservatoire beslagen is summierlijk gebleken van het onnodige van conservatoir derdenbeslag op bankrekening; artikel 705 Rv .
 30. Gedraging is voldoende komen vast te staan. Tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vasthouden. Geen aanleiding om boete te matigen. Beroep ongegrond.
 31. Gedraging is voldoende komen vast te staan. Doorgaan bij een driekleurig verkeerslicht (stoplicht) dat op rood staat. Geen aanleiding om boete te matigen. Beroep ongegrond.
 32. Doorgaan bij een driekleurig verkeerslicht (stoplicht) dat op rood staat. Gedraging onvoldoende komen vast te staan, Beroep gegrond.
 33. Procesrecht. Arbitrage. Vordering tot vernietiging van arbitraal vonnis. Is sprake van strijd met openbare orde (art. 1065 lid 1, onder e, Rv) op de grond dat derden die geen partij zijn bij de arbitrage een rechterlijke uitspraak in Ecuador niet binnen een redelijke termijn ten uitvoer kunnen leggen? Uitleg art. 35 Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Act...
 34. Executiegeschil. Beroep op verjaring dwangsommen faalt.
 35. De (beweerde) opmerkingen van de rechter leveren objectief gzien geen zwaarwegende aanwijzing op van vooringenomenheid, voorts is de vrees van vooringenomenheid niet objectief gerechtvaardigd.
 36. Gedraging is voldoende komen vast te staan. Geen aanleiding om boete te matigen. Beroep ongegrond.
 37. Gedraging onvoldoende vastgesteld (niet rijden bij een driekleurig verkeerslicht dat op groen staat) Beroep gegrond verklaard.
 38. Gedraging is voldoende komen vast te staan. (doorrijden bij rood stoplicht) Geen aanleiding om boete te matigen. Beroep ongegrond.
 39. Gedraging is voldoende komen vast te staan. (tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vasthouden) Geen aanleiding om boete te matigen. Beroep ongegrond.
 40. De aansprakelijkheidsvraag in deelgeschil. Verzoeker heeft op 12 juni 2020 een duik in ondiep water genomen en daardoor een hoge dwarslaesie en dus letselschade opgelopen. Voor de schade houdt hij verweerders aansprakelijk. Voor het geval verweerders aansprakelijk worden geacht, doen ze een beroep op eigen schuld van verzoeker. De rechtbank toetst aan de zogenaamde Kelderluik-criteria en beslis...
 41. Gedraging is voldoende komen vast te staan. Geen aanleiding om boete te matigen. Beroep ongegrond.
 42. Gedraging voldoende komen vast te staan. Aanleiding om, gelet op de omstandigheden, boete te matigen.
 43. Tussenvonnis inzake collectieve actie over vlieghinder Schiphol. Eiseres voldoet aan de ontvankelijkheidseisen van de WAMCA. Er wordt in deze zaak geen toepassing gegeven aan de voorschriften van de artikelen 1018e, 1018f en 1018g Rv.
 44. incident relatieve bevoegdheid; referte mbt vernietiging forumkeuzebeding
 45. Incidentele vordering tot splitsing van het geding.
 46. schorsingsincident ex art 351 Rv, belangenafweging, voegingsincident ex art 222 Rv, verknochte zaken
 47. Verzoek tenuitvoerlegging buitenlands arbitraal vonnis in Nederland. Ambtshalve toetsing relatieve bevoegdheid (art. 1075 Rv). Hof Den Haag niet relatief bevoegd wegens ontbreken executeerbare vermogensbestanddelen in Den Haag. Verwijzing naar Hof Amsterdam (art. 270 Rv).
 48. Voorlopig deskundigenbericht. Causaal verband van klachten na achteropaanrijding. Benoeming van een psychiater en een neuroloog. Gestelde lage impact van aanrijding geen grond voor afwijzing. Verzekeraar moet voorschot deponeren.
 49. Wrakingsverzoek afgewezen.
 50. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Niet-ontvankelijkheid wegens overschrijding rechtsmiddelentermijn. Onder meer klacht dat art. 6 EVRM is geschonden omdat oorzaak van niet-ontvankelijkverklaring is gelegen in fout van postvervoerbedrijf belast met universele postdiensten.