Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Overname onderneming. Motiveringsklachten tegen afwijzing beroep op dwaling. Proceskostenveroordeling in hoger beroep in verband met stranden vorderingen in conventie? Heeft het hof ten onrechte nagelaten het art. 843a Rv-incident inhoudelijk te behandelen?
 2. Intellectuele eigendom. Merkenrecht. Procesrecht. Vraag of kan worden teruggekomen van bindende eindbeslissingen in een tussenarrest, dat in een tussentijds cassatieberoep zonder succes is bestreden. Rechtsmiddelenverbod art. 130 lid 2 Rv, rechtsverwerking inroepen nietigheid merk (art. 2.29 BVIE oud), veroordeling tot winstafdracht (art. 2.21 lid 4 BVIE) en verwijzing naar de schadestaat (art....
 3. Procesrecht. Incident tot het verbinden van de voorwaarde van zekerheidstelling aan de uitvoerbaarheid bij voorraad. Toepassing maatstaven HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:688. Gemotiveerde beslissing in vorige instantie? Verschil met uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Restitutierisico. Afweging van belangen.
 4. Deelgeschil. Verzoek tot vergoeding buitengerechtelijke kosten. Dubbele redelijkheidstoets. Verhouding gedeclareerde buitengerechtelijke kosten en (vermoedelijke) schade-omvang. Geen begroting van de kosten; deelgeschilprocedure volstrekt onnodig.
 5. Formele verweren zonder inhoudelijk belang. Proceskosten hoger door keuze van gedaagden om afzonderlijk verweer te voeren.
 6. Wrakingsbeslissing. Partij in civiele vorderingsprocedure wenst tijdens mondelinge behandeling videobeelden te tonen. Rechter weigert dit omdat alle stukken tien dagen voor de mondelinge behandeling hadden moeten zijn ingediend. Daarop wraakt de partij de rechter. De wrakingskamer wijst het verzoek tot wraking af omdat de rechter een beslissing heeft genomen conform de daarvoor geldende hoofdre...
 7. Wrakingsbeslissing. Reeds benoemde deskundige laat weten dat hij de benoeming niet kan aanvaarden. Griffier correspondeert vervolgens met partijen over aanstelling van andere kandidaat-deskundige. Daarop wraakt één der partijen de rechter. De wrakingskamer wijst dit verzoek af omdat de rechter vooral naar een praktische oplossing heeft gezocht, waaruit niet zonder meer blijkt dat sprake is van...
 8. Cassatieprocesrecht. Procesinleiding niet langs elektronische weg ingediend (art. 30c Rv) en geen advocaat bij de Hoge Raad aangewezen (art. 407 lid 3 Rv). Cassatieberoep niet-ontvankelijk.
 9. Procesrecht. Incident tot zekerheidstelling proceskosten in art. 69 Fw-procedure in cassatie. Analoge toepassing van art. 289 Rv (HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3143) en van art. 224 Rv. Uitzondering van art. 224 lid 2 Rv van toepassing?
 10. De gemeente Almere moet twee taxatierapporten verstrekken aan 13 gegadigden voor een kavel in het te ontwikkelen gebied Oosterwold. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een kort geding tussen deze gegadigden en de gemeente Almere. De gemeente Almere heeft in januari van dit jaar de grondprijs van de kavels in Oosterwold met 80 procent verhoogd. De nieu...
 11. Procesrecht. Volgorde afdoening hoofdzaak en vrijwaringszaak (art. 215 Rv). Verzekeringsrecht; verjaring; is door afwijzing claim nieuwe verjaringstermijn gaan lopen (art. 7:942 lid 2 BW)? Overgangsrecht (art. 68a lid 1 Ow NBW en art. 73 Ow NBW).
 12. Procesrecht. Dwangsom (art. 611a Rv). Mogelijkheid tot aanpassing in hoger beroep van in eerste aanleg opgelegde dwangsom bij geheel of gedeeltelijk in stand laten van de hoofdveroordeling, ook voor zover die dwangsom ziet op het verleden; beoordelingsmaatstaf.
 13. Incident zekerheidstelling ex art 224 lid 1 Rv. Civiele procedure tegen (gestelde) mensensmokkelaar. Eiser heeft geen woon- of gewone verblijfplaats in Nederland. Beroep op uitzonderingsgrond artikel 224 lid 2 Rv afgewezen, zekerheidsstelling op in artikel 6:51 BW bepaalde wijze toegewezen.
 14. Onbevoegdheid hof o.g.v. artikel 2:336 lid 3 BW. Geen uitzondering ex artikel 2:337 lid 2 BW. Verwijzing naar Ondernemingskamer hof Amsterdam.
 15. Inhoudsindicatie: Burgerlijk procesrecht. Spoedwet KEI, art. I lid 3. Omzetting KEI procedure naar dagvaardingsprocedure.
 16. vordering tot vernietiging arbitraal vonnis op de voet van art. 1064 Rv
 17. Bevoegdheidsincident (internationaal). Toepassing van EVEX II.
 18. Art. 81 lid 1 RO. Erfrecht. Procesrecht. Afwikkeling nalatenschap. Beneficiaire aanvaarding. Grenzen van de rechtsstrijd na cassatie en verwijzing. Vervolg op HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2738.
 19. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Rolbeslissing dat partij zich binnen twee weken diende uit te laten over akte van wederpartij. Was deze rolbeslissing kenbaar voor partij?
 20. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Procesrecht. Verzoek werkgever tot ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding; art. 7:669 lid 3, onder g, BW. Passeren bewijsaanbod. Is proces-verbaal van de zitting in hoger beroep tijdig aan partijen verstrekt? Art. 290 Rv.
 21. Art. 81 lid 1 RO. Familierecht. Procesrecht. Kan de vrouw na beëindiging van de gezamenlijke huishouding van partijen aanspraak maken op aan de man in Duitsland uitgekeerd "Kindergeld"? Vordering van de vrouw bij verstek toegewezen. Heeft de man tijdig verzet ingesteld? Art. 143 Rv.
 22. Erkenning en verlof tot tenuitvoerlegging buitenlands arbitraal vonnis. Strijd met openbare orde? Verzoek tot aanhouding in verband met aanhangige vernietigingsprocedure. Verdrag van New York; artikel IV.
 23. Procesrecht. Raadsheer hof gedefungeerd tussen de in tussenarrest vermelde datum van wijzen (tevens datum pleidooi) en datum uitspraak. Is hof uitgegaan van de juiste betekenis van het begrip 'wijzen'? Toepassing van HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2607 en 2614 (Meavita), en HR 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:604. Hoge Raad vraagt op de voet van art. 83 RO informatie aan het hof.
 24. Verzoek voorlopig deskundigenbericht in hoger beroep. Afwijzing: verzoekster heeft geen belang bij (voorlopig) deskundigenbericht vóórdat in de hoofdzaak over eventueel relevante vraagstelling is geoordeeld.
 25. Procesrecht. Deelgeschilprocedure (art. 1019w Rv). Begroting proceskosten deelgeschil op de voet van art. 6:96 lid 2 BW (art. 1019aa Rv); eindbeslissing betreffende de materiële rechtsverhouding tussen partijen (art. 1019cc lid 1 Rv). Hoger beroep tegen deelgeschilbeschikking (art. 1019cc lid 3 en art. 398 Rv); tussenuitspraak; niet-ontvankelijkheid in cassatie (art. 401a lid 2 Rv). Veroordelin...
 26. Vordering ex artikel 843a Rv bij gebreke van aannemelijk gemaakt civielrechtelijk belang bij gevraagde bescheiden afgewezen; sprake van fishing-expedition.
 27. Kort geding. Executiegeschil met betrekking tot huurbedingbeschikking.
 28. Vordering waarbij medewerking wordt gevraagd aan het verlijden van een notariële akte van verdeling. Spoedeisend belang inmiddels vervallen nu de gevorderde medewerking inmiddels heeft plaatsgehad.
 29. Erfrecht. Vraag of erflater een auto voor overlijden aan zijn partner heeft geschonken dan wel sprake is van een schenking des doods (artikel 7:177 BW), waarvoor een notariële akte vereist is, welke in dit geval ontbreekt. Bewijslevering en bewijswaardering. Hof: er is sprake van een gift bij leven.
 30. Art. 223 Rv. Incident opheffing beslag. Geen sprake van ondeugdelijkheid van de vordering of onnodig gelegd beslag. Belang van de curator bij behoud van het beslag moet prevaleren boven het belang van eisers in het incident. Afwijzing.
 31. Eiseres heeft de vordering aanvankelijk in eigen naam ingesteld, als ware zij de eigenaar van die vordering. Die vordering behoort echter aan een ander. Vast staat dat eiseres in ieder geval op dit moment op grond van lastgeving door de rechthebbende gerechtigd is om de vordering op gedaagde in eigen naam te incasseren in deze procedure. Dat is genoeg. Als eiseres opnieuw een dagvaarding uit zo...
 32. Wrakingsverzoek afgewezen. Taak van de rechter op een comparitie. Uitspreken van een voorlopig voordeel. Gebruik van het woord ‘essentieel’ in de zin ‘voor toewijzing van de vordering essentieel is dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen, die voor partijen uitvoerbaar is’. Vast staat en voor verzoekster moet duidelijk zijn geweest dat die woorden door de rechter werden geuit in het kad...
 33. Wrakingsverzoek niet-ontvankelijk met bepaling dat een volgend wrakingsverzoek niet in behandeling wordt genomen. Het verzoek is niet gedaan zodra de feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond aan verzoeker bekend zijn geworden. De gewraakte gedragingen van de rechter zijn aan verzoeker bekend geworden kort na 23 juli 2019, terwijl het verzoek tot wraking eerst is ingediend op 16 au...
 34. Wrakingsverzoek afgewezen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Uit het proces-verbaal blijkt dat de rechter ter zitting van 13 juni 2019 de in die zaak betrokken personen – waaronder verzoekers – heeft gehoord, zoals door de rechtbank was bepaald in de beschikking van 6 juni 2019. Aan het slot van die behandeling heeft de rechter meegedeeld dat zij de mondelinge behandeling van de zaak slui...
 35. Wrakingsverzoek niet-ontvankelijk. Verzoek tot verwijzing naar andere rechtbank afgewezen. Verzoek tot aanhouding ten behoeve van nadere onderbouwing van wrakingsverzoek afgewezen. De gronden van het verzoek zijn te veelomvattend en te weinig concreet om als wrakingsgronden te kunnen dienen. Hetgeen verzoekster ter gelegenheid van de behandeling van het wrakingsverzoek (aanvullend) aan het verz...
 36. Wrakingsverzoek afgewezen. Uit de volgens verzoekers gedane – en door de rechter betwiste – uitspraak over het kantoor van de advocaat van verzoekers kan geen vooringenomenheid worden afgeleid. Taak van de rechter bij een comparitie van partijen. Geen concrete aanknopingspunten voor de stelling dat de rechter buiten de rechtsstrijd is getreden of met gedaagde heeft mee geprocedeerd. Niet geble...
 37. - De motivering van het beoogde verzoek tot wraking van de wrakingskamer ontbreekt. Het voldoet derhalve niet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Het valt daarom niet te beschouwen als een wraking in de zin van de wet. Het beoogde verzoek tot wraking van de wrakingskamer wordt daarom niet voorgelegd aan een (andere) wrakingskamer en wordt verder buiten behandeling gelaten. - De (impliciet)...
 38. Wrakingsverzoek niet-ontvankelijk. In de verzoekschriftprocedure waarin verzoekster de kinderrechter wraakt is procesvertegenwoordiging verplicht. Het door verzoekster ingediende wrakingsverzoek is niet (mede) ondertekend door een advocaat. Verzoekster is vanaf 2juli 2019 op de hoogte van dit verzuim en in de gelegenheid gesteld om dit verzuim te herstellen. Van deze gelegenheid is geen gebruik...
 39. Wrakingsverzoek niet-ontvankelijk vzv dit rust op nadere gronden aangevoerd ter zitting van de wrakingskamer. Wrakingsverzoek voor het overige afgewezen. Uit het proces-verbaal van de zitting volgt dat de rechter beide partijen over en weer in de gelegenheid heeft gesteld hun standpunt naar voren te brengen en toe te lichten en te reageren op elkaars standpunten. Geen aanwijzing voor (schijn va...
 40. Wrakingsverzoek afgewezen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Bij uitspraak van 12 juli 2019 heeft de rechter in de zaak van verzoeker een eindbeslissing gegeven. Het wrakingsverzoek is op 17 juli 2019 en derhalve na voormelde uitspraak ingediend. De rechter behandelde de zaak niet meer op het moment dat het verzoek tot wraking is gedaan.
 41. Wrakingsverzoek afgewezen. Alleen de feiten en omstandigheden die zich op de zitting hebben voorgedaan worden door de wrakingskamer bij zijn oordeel betrokken, waarbij wordt uitgegaan van hetgeen daarover is weergegeven in het proces-verbaal. Verzoekster gaat ervan uit dat de rechters haar verzoek om aanhouding reeds ter zitting hebben afgewezen, maar die conclusie is prematuur en het wrakingsv...
 42. Wrakingsverzoek afgewezen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Verzoeker legt aan dit tweede wrakings-verzoek ten grondslag feiten en omstandigheden die hem bekend waren ten tijde van zijn eerste wrakingsverzoek.
 43. Wrakingsverzoek afgewezen. De door de rechter ter zitting genomen en uitgesproken beslissingen – een tussenbeslissing en een deels inhoudelijke/deels tussenbeslissing – leveren geen grond op voor wraking. Noch uit (de begrijpelijkheid) van de beslissingen, noch uit de motivering daarvan, blijkt dat de rechter vooringenomen is. De rechter voert bij de mondelinge behandeling van de zaak de regie....
 44. Wrakingsverzoek niet-ontvankelijk voor zover het berust op de bejegening van verzoeker ter zitting van 11 juli 2019 als zelfstandige wrakingsgrond, omdat dit verzoek niet tijdig is gedaan. Wrakingsverzoek voor het overige afgewezen. De toezending van de aantekeningen van het mondeling verweer van een gedaagde aan en eiser is een standaard werkwijze in een civiele procedure bij de kantonrechter.
 45. Wrakingsverzoek afgewezen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Op 24 juni 2019 heeft de rechter een eindbeslissing gegeven ten aanzien van het verzoek tot het verlenen van verlof voor het leggen van beslag op een onroerende zaak van verzoeker. Het wrakingsverzoek is op 16 augustus 2019 en derhalve na voormelde beslissing ingediend. De rechter behandelde de zaak niet meer op het moment dat h...
 46. Misbruik van procesrecht. Volledige proceskostenvergoeding.
 47. Eisers verzuimen advocaat te stellen nadat de kantonrechter de zaak naar de civiele kamer van de rechtbank heeft verwezen. Artikel 123 lid 2 Rv is niet van toepassing, omdat deze bepaling ziet op de in de praktijk uitzonderlijke situatie dat eiser in een advocaatzaak bij dagvaarding verzuimt advocaat te stellen en dit verzuim niet herstelt. De zaak wordt op grond van artikel 71 Rv verder behand...
 48. Procesrecht. Niet-ontvankelijk hoger beroep tegen vonnis van de kantonrechter houdende afwijzing van een vordering onder de appelgrens van artikel 332 lid 1 Rv. Geen doorbreking van appelverbod. Voor schending van fundamentele rechtsbeginselen staat op de voet van artikel 80 lid 1 RO cassatie open.
 49. Informatieverzoek van deurwaarder aan een derde op grond van artikel 475g lid 3 Rv. Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. Mag de derde een (gedeeltelijk) afschrift van de executoriale titel verlangen?
 50. Bevoegdheidsincident. Forumkeuzebeding voor de Nederlandse rechter in de algemene voorwaarden van een Nederlandse leverancier van bloemen en planten aan een partnership naar Engels recht gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Is sprake van een geldige forumkeuze als bedoeld in artikel 25 lid 1 sub a of b Brussel I-bis Vo? Zijn de partners van de partnership gebonden aan de forumkeuze? Tussenvonnis.