Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Vordering tot afgifte stukken tegen onder meer deurwaarder die beslag heeft gelegd omdat tijdens het beslag met de remmen van de auto zou zijn geknoeid. De vordering wordt afgewezen en eisers worden veroordeeld in de daadwerkelijke proceskosten.
 2. Procesrecht; verzoek om voorlopig getuigenverhoor nadat beoogde getuigen al in strafrechtelijke procedure zijn gehoord. Onvoldoende belang?
 3. Procesrecht. Nietigheid appeldagvaarding. Verhouding art. 66 en 122 Rv. Onredelijke benadeling in de zin van art. 122 lid 1 Rv. Valt daaronder vertraging in kennisneming van appel? 'Andere persoon'als bedoeld in art. 46 lid 1 Rv.
 4. Procesrecht. Verlenen akte niet-dienen. Internetstoring als grond voor verschoonbare termijnoverschrijding bij indiening incidentele memorie tot aanhouding via Veilig mailen-voorziening (art. 8 Besluit elektronisch procederen)? Beoordeling of incidentele vordering eerst en vooraf zal worden beslist (art. 209 Rv).
 5. Art. 208 Rv; art. 30 Vo. (EU) nr. 1215/2012 (Brussel I-bis). Vonnis in incident. Samenhangende vorderingen tegen twee gelieerde vennootschappen. Procedures aangebracht bij Belgische en (nadien) Nederlandse rechter. Zaak wordt aangehouden.
 6. Incident. Art. 118 Rv. Derde in geding oproepen. Processueel ondeelbare rechtsverhouding.
 7. Procesrecht; goederenrecht. Devolutieve werking; verhouding tussen verweer en afgewezen vordering in reconventie, waarvan geen hoger beroep. Hoge Raad komt terug van HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8514. Gezag van gewijsde. Bevrijdende verjaring. Maatstaf inbezitneming (art. 3:108 BW en 3:113 BW).
 8. Art. 332 lid 1 en 3 Rv. Appelgrens.
 9. Art. 332 lid 1 en 3 Rv. Appelgrens.
 10. Art. 332 lid 1 en 3 Rv. Appelgrens.
 11. Vonnis in incident. De kantonrechter verklaart zich bevoegd.
 12. Incident ex artikel 843a Rv. Rechtmatig belang bij bescheiden die nodig zijn om juistheid van de herziene berekening te kunnen controleren, althans de winst zelf te kunnen berekenen. Matiging dwangsom.
 13. Gemengde ovk koop en opdracht (artikel 6:215 BW). Materiaal geleverd voor kogelvanger + hulp bij bouwen tbv schietsportvereniging. Geen sprake van non-conformiteit / slecht opdrachtnemerschap. Inspanningsverplichting geen resultaatsverplichting.
 14. Schorsing executie van de notariële akte van geldlening en opheffing gelegde executoriaal beslag
 15. Handlichting.
 16. Gedaagde heeft een woning in erfpacht gekregen van eiseres. In deze procedure staat de vraag centraal of gedaagde ernstig tekort is geschoten in de nakoming van de verplichtingen uit de koopgarantbepalingen. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend. Sinds 2016 is gedaagde niet meer woonachtig in de betreffende woning. Gedaagde heeft de woning verhuurd aan derde(n) en woont zelf in Wormer...
 17. Overheidsaansprakelijkheid. Zeer zware regenval. Water is uit riool gelopen en in de woning van eisers gestroomd. Gemeente is niet aansprakelijk voor de schade.
 18. Eiser is eigenaar van een appartement in het appartementencomplex De Pannenspiegel en daardoor lid van de VvE. Tijdens de vergadering van de VvE van 11 mei 2022 is een voorstel tot wijziging van de splitsingsakte aangenomen. De wijziging houdt in dat de appartementen alleen door natuurlijke personen mogen worden bewoond en alleen aan natuurlijke personen mogen worden verhuurd. In deze procedure...
 19. Toewijzing 843a-vordering.
 20. geen advocaat gesteld na verwijzing door de kantonrechter, ontslag van instantie
 21. Executiegeschil; ontruiming woning; veroordeling tot ontruiming is door bodemrechter uitvoerbaar bij voorraad verklaard; geen expliciete motivering door bodemrechter van de uitvoerbaarheid bij voorraad; belangenafweging in kort geding.
 22. Bevoegdheidsincident. Arbitragebeding.
 23. Procesrecht. Erfrecht. Cassatieberoep tegen uitspraak kantonrechter (art. 80 RO). Ontvankelijkheid cassatieberoep tegen beslissing op verzet tegen uitdelingslijst in vereffening nalatenschap (art. 4:218 BW jo 187 Fw). Verhouding verzet en gewone procedure ex art. 4:223 lid 2 BW. Gebondenheid aan oordelen in eerdere beschikkingen m.b.t. de vereffening? Reden voor uitzondering op art. 80 RO? Esse...
 24. Diverse geschillen tussen partijen hebben geleid tot vonnissen waarbij dwangsommen zijn opgelegd. Vraag is of er dwangsommen zijn verbeurd en tot welk bedrag. Hof oordeelt dat dwangsommen tot het maximum zijn verbeurd.
 25. overheidsaansprakelijkheid in verband met een adoptie uit Haïti? Tussenvonnis
 26. Verzet tegen vaststelling griffierecht. Uitsluitend vordering tot vernietiging arbitraal vonnis; inhoudelijke geschil ligt niet aan hof ter beoordeling voor. Daarom vordering van onbepaalde waarde. Verzet gegrond.
 27. Op grond van art. 1:386 jo 1:349 BW is voor curator als eiser in rechte optreden machtiging van kantonrechter nodig, bij gebreke waarvan curator niet-ontvankelijk wordt verklaard. Machtiging ontbreekt. Volgt niet-ontvankelijkverklaring curator.
 28. Artikel 22 lid 2 Rv. Eiser is onderopdrachtnemer, gedaagde is hoofdopdrachtnemer. Beslissing dat de beperking van gedaagde dat uitsluitend de rechtbank kennis zal mogen nemen van het contract met de opdrachtgever niet gerechtvaardigd is.
 29. Procesrecht. Art. 237 Rv. Compensatie van proceskosten. Familierechtelijke zaak?
 30. Procesrecht. Art. 237 Rv. Compensatie van proceskosten. Familierechtelijke zaak?
 31. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Toetsing bewijsoordeel. Leningen gedekt door hypotheekrecht? Lening rentedragend?
 32. De eisende partij in eerste aanleg was een maatschap. De veroordeelde gedaagde heeft in hoger beroep niet de maatschap gedagvaard, maar drie maten in de maatschap. Na een rolbeslissing heeft appellant niet toegelicht waarom hij in hoger beroep alleen drie maten heeft gedagvaard. Appellant niet-ontvankelijk verklaard.
 33. Wrakingsverzoek afgewezen.
 34. kanton incident absolutie bevoegdheid kantonrechter art 93 onder a Rv
 35. Kort geding. Waardeloos verklaren hypothecaire inschrijving. Eisers niet-ontvankelijk, niet bestaande rechtspersoon kan geen partij zijn in procedure. Eisers wel onmiddellijk belanghebbenden idzv 3:29 lid 1 BW. Ook machtiging bewaarder tot doorhalen.
 36. Verzet ex artikel 29 Wgbz. Voor de vaststelling van het griffierecht is de waarde van de vordering bepalend en is niet van betekenis of (de hoogte van) een vordering daadwerkelijk komt vast te staan.
 37. Artikel 3:4 BW. Zijn de op een lijst geplaatste zaken als bestanddelen verbonden aan het verhuurde? Is een ‘keuken’ naar verkeersopvatting een bestanddeel van ruimte die als kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW is verhuurd? Stelplicht.
 38. Akte niet-dienen verleend. Appellante heeft niet binnen de gegeven termijnen de memorie van grieven genomen.
 39. Incident ex artikel 225 Rv. Vordering afgewezen omdat aanzegging tot schorsing niet juist was.
 40. Vordering ex artikel 843a Rv afgewezen. Aantal gevraagde stukken is al overgelegd. Het belang bij de overige gevraagde stukken is niet aannemelijk gemaakt.
 41. Wrakingsverzoek afgewezen. De rechter heeft de zitting geschorst om verzoeker gelegenheid te geven kennis te nemen van de in omvang beperkte producties van de wederpartij en daarop vervolgens te reageren en heeft geen aanhouding verleend voor een schriftelijke reactie. Proces-beslissing, waarvan de motivering niet zodanig is dat zij niet anders kan worden verstaan dan als blijk van vooringenome...
 42. Huur woonruimte. Procesrecht. Toewijzing door ktg en hof van vorderingen verhuurder tot ontbinding huurovereenkomst en ontruiming wegens overlast door huurders. Stelplicht huurders; passeren aanbod tegenbewijs.
 43. Herstelvonnis; onjuiste dagvaardingstermijn
 44. Bevoegdheidsincident. De gevraagde verwijzing naar kanton ivm het beloop van de vordering wordt afgewezen.
 45. Incidentele vordering tot tussenkomst. Tussenkomst toegestaan.
 46. Beschikking voorlopig deskundigenonderzoek in letselschadezaak.
 47. wrakingsverzoek II buiten behandeling gelaten, wrakingsverzoek I: verzoeker niet-ontvankelijk
 48. Europees executoriale titel (EET). De waarmerking als EET van een notariële hypotheekakte wordt ingetrokken omdat de akte bij onherroepelijk geworden vonnis nietig is verklaard.
 49. Russische bank stelt op de voet van art. 431 Rv ('verkapte exequatur') vorderingen in tegen voormalige grootaandeelhouder. Sanctieverordening i.v.m. Oekraïne. Diverse incidenten (niet-ontvankelijkheid, vrijwaring, exhibitie ex art. 843a Rv, aanhouding).
 50. ingebrekestelling, opschorting, schuldeisersverzuim