Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsrecht

 1. Arbeidsrecht Wwz. Ontslag op staande voet; inzet verborgen camera, onrechtmatig verkregen bewijs? Dringende reden, onverwijld gegeven ontslag?
 2. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag op staande voet; escalerend gesprek over re-integratie; geen dringende reden; hoge billijke vergoeding
 3. Arbeidsrecht WWZ. Opzegging of beëindigingsovereenkomst?
 4. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever wegens een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond).
 5. Arbeidsrecht WWZ. Werknemer is op staande voet ontslagen. Werkgever verwijt werknemer dat hij frequent en structureel meer uren als werktijd heeft genoteerd dan hij daadwerkelijk heeft gewerkt. Bewijsopdracht.
 6. Arbeidsrecht WWZ, specificatie zakelijke kilometers overeengekomen en meedoen aan wielerronde valt niet onder arbeidsverhouding
 7. Arbeidsrecht. Mogelijkheid vernietiging door werkgever van een arbeidsovereenkomst die onder invloed van een wilsgebrek (bedrog) is aangegaan. Aanvullende voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is gebleken?
 8. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag op staande voet wegens verduistering; schijnretouren; bewijslastverdeling
 9. betreft betekenis finale kwijting in vaststellingsovereenkomst
 10. Maatstaven toekenning billijke vergoeding bij ontslag op staande voet na switch door werknemer. Vergoeding wegens onregelmatige opzegging bij switch werknemer ? Geen wettelijke verhoging over transitievergoeding en billijke vergoeding op de voet van artikel 7:265 BW.
 11. Verzoek billijke vergoeding afgewezen. Geen sprake van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werkgever.
 12. Vernietiging ontslag op staande voet. Verstek-beschikking.
 13. Verzoek vernietiging ontslag op staande voet personeelslid Ambassade. Verschillende ontvankelijkheidsvragen.
 14. belang bewijslevering bij ontslag op staande voet. Verwijtbaarheid en billijke vergoeding. Onregelmatige beëindiging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Blijft bij stilzwijgende voortzetting een algemene aanzegbepaling in de overeenkomst ook gelden ? Strijd met door de wetgever bedoelde bescherming van werknemer bij overeenkomst voor bepaalde tijd waarbij tussentijdse opzegging niet is over...
 15. Verzoek 7:681 BW. Toekenning billijke vergoeding en vergoeding 7:672 lid 10 BW.
 16. afwijzing verzoek vernietiging ontslag op staande voet. Dringende reden voor ontslag wegens wegnemen geld door werknemer.
 17. Arbeid. Tussenvonnis. Ingevolge de Landsverordening algemeen pensioen is iedere werkgever verplicht om ten behoeve van zijn werknemers een pensioenverzekering af te sluiten en daartoe maandelijks de totale pensioenpremie, bestaande uit een werknemers- en een werkgeversgedeelte, af te dragen. Dat brengt met zich dat de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst, die strekt tot het ontduiken va...
 18. arbeidsrecht, ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens dringende redenen. Dat Arikok op gerechtvaardigde gronden een dergelijk beleid voert, brengt op zichzelf nog niet mee dat iedere vorm van ongepast gedrag onmiddellijk moet leiden tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Verzoek afgewezen
 19. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. WWZ. Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Verzoek werknemer tot toekenning billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen werkgever gedurende re-integratietraject; art 7:682 lid 1, onder c, BW. Maatstaf. Bewijsaanbod.
 20. arbeidsrecht. Willy Pool is toegelaten tot het bewijs van haar stelling dat [Verzoeker] zich op 29 augustus 2018 heeft gedragen op de wijze zoals zij die heeft omschreven in de ontslagbrief van 30 augustus 2018. Verzoek afgewezen.
 21. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Arbeidsrecht. 'Slapend dienstverband'. Is werkgever verplicht om na twee jaar arbeidsongeschiktheid van werknemer in te stemmen met voorstel om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van een vergoeding? Leent de maatstaf van HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1847 (Stoof/Mammoet) zich voor 'omgekeerde toepassing'? Verplichting op grond van art....
 22. WWZ. Ontslag op staande voet rechtsgeldig? Is het maken van een back up op een externe privé harde schijf te kwalificeren als een schending van de geheimhoudingsplicht? Beoordeling verzochte vergoedingen, waaronder een billijke en immateriële vergoeding.
 23. Arbeidsrecht - Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Het handelen van de werknemer hoeft in beginsel niet door de werkgever getolereerd te worden, maar de omstandigheden van het geval - waaronder ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer - maken dat een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet gerechtvaardigd is. De door de werkgever verzochte fixeerde schadeverg...
 24. Arbeidsrecht - Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Het handelen van de werknemer hoeft in beginsel niet door de werkgever getolereerd te worden, maar de omstandigheden van het geval - waaronder ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer - maken dat een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet gerechtvaardigd is. Werknemer berust in het ontslag, toekenning billij...
 25. Werkgever is te laat met aanzegging. Veroordeling tot betaling aanzegvergoeding. Berekening op grond van kalenderdagen en niet op grond van werkdagen.
 26. Arbeidsrecht: werknemer vordert naar Nederlands recht diverse vergoedingen in verband met het einde van de arbeidsovereenkomst. Zuid-Afrikaans recht van toepassing. Er is sprake van een geldige reden voor beëindiging. Aan werknemer wordt een vergoeding toegekend in verband met ‘unfair dismissal’. Vervolg op ECLI:NL:RBOBR:2019:6488
 27. Arbeidsrecht: werknemer vordert diverse vergoedingen naar Nederlands recht in verband met het einde van de arbeidsovereenkomst. Kantonrechter oordeelt dat Zuid-Afrikaans recht van toepassing is. Zie ECLI:NL:RBOBR:2019:6489 voor eindbeslissing.
 28. concurrentie- en relatiebeding in arb.ovk. bepaalde tijd niet rechtsgeldig. Omzetting ovk in onbepaalde tijd maakt bedingen niet rechtsgeldig. Ondertekenen brief omzetting ook niet: bedingen niet als bijlage en/of geen uitdrukkelijke toestemming
 29. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op g grond met toekenning transitievergoeding en een billijke vergoeding. Werkgever handelt ernstig verwijtbaar door stroeve verhoudingen niet op te lossen en evenmin re-integratie inspanningen te verrichten.
 30. Werknemer vordert opheffing van non-actiefstelling; vordering toegewezen met dwangsom.
 31. Arbeidsrecht. Geschil overwerk of schemawerk. Verrekening lening. Kosten tewerkstellingsvergunning.
 32. In een cao, geldend van 2005 tot en met 2007, is een dispensatieregeling opgenomen, inhoudende dat een werkgever de cao-partijen kan verzoeken om dispensatie te verlenen (onder meer) ten aanzien van de hoogte van de salarissen. De cao-partijen hebben op verzoek van werkgever dispensatie verleend, en wel voor onbepaalde tijd. Geldt die dispensatie ook voor opvolgende cao’s (vanaf 2008)? Objecti...
 33. ontslag op staande voet, arbeids(on)geschiktheid
 34. Verzoek tot vernietiging van onverwijlde opzegging. De werknemer heeft een collega een klap gegeven nadat deze door hem was geduwd. Rechtvaardigt dit een ontslag op staande voet?
 35. Verzoek vernietiging ontslag op staande voet afgewezen. Werknemer speelt dumpschema’s van speelautomaten door aan een gast en brengt vertrouwelijke bedrijfsinformatie naar buiten. Ontslag is werknemer onverwijld aangezegd. Van de ernst en dringendheid van de aan het ontslag ten grondslag gelegde dringende reden is voldoende gebleken. Ook eenmalige misstap in de orde van grootte als door werknem...
 36. Het verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden op grond van bedrijfseconomische gronden (art. 7:669 lid 3 sub a BW) wordt toegewezen.
 37. Arbeidsrecht WWZ. Vervolg van HR 22 februari 2019 ECLI:NL:HR:2019:271. Nadere mondelinge behandeling ten overstaan van de meervoudige kamer van het hof. Geen dringende reden voor ontslag op staande voet werknemer na indiensttreding bij de koper van zijn bedrijf. Billijke vergoeding.
 38. Ontbinding arbeidsovereenkomst op g-grond.
 39. -
 40. Antironselbeding. Bewijslevering. Bewijswaardering.
 41. Provisie is geen loon maar gefaseerde betaling koopprijs van Klantenbestand. Andere vorderingen in de zin van art. 7:686a lid 3 BW, In hoger beroep gedaan verzoek ex art. 843a Rv afgewezen.
 42. Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden na fusie (afschaffing salaristoeslagen met afbouwregeling). Ktr en hof honoreren bezwaren werknemers tegen wijziging. Toepasselijke maatstaf. Artt. 6:248.2 BW; 7:611 BW.
 43. Het verzoek tot vernietiging van het gegeven ontslag op staande voet is toegewezen. Er is niet vast komen te staan dat werknemer geld uit de kassa van werkgever heeft weggenomen. Terugkeer op het werk is voor werknemer geen optie meer. Naast de transitievergoeding en vergoeding wegens onregelmatig ontslag, is ook een billijke vergoeding toegewezen. Alle factoren in onderlinge samenhang bezien,...
 44. Verzoek vernietiging ontslag op staande voet na het horen van getuigen afgewezen.
 45. Verzoek vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst. Doorbetaling loon. Verzoek billijke vergoeding en transitievergoeding. Artikel 7:672 lid 10 BW. Tegenverzoek werkgever ex artikel 7:677 lid 2 BW. Zelfstandig voorwaardelijk verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst. Bewijsopdracht dringende reden ernstig verwijtbaar handelen. Dringende reden niet bewezen. Dienstverband 35 jaar. Geen sprake va...
 46. EJ, Arbeid, doorbetaling loon, wede tewerk stelling, bepaald en onbepaald arbeidsobereenkomst.
 47. arbeid – verkeerde rechtspersoon gedagvaard
 48. arbeid - de schriftelijk aangegane arbeidsovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van artikel 7A:1613x BW, nu de grond van de tijdelijkheid, namelijk de reden van vervanging van een tijdelijk afwezige werknemer, niet in de arbeidsovereenkomst is vermeld - de bepalingen inzake de beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd zijn van toepassing.
 49. arbeid - niet is komen vast te staan dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst - het element loon ontbreekt.
 50. .