Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsrecht

 1. Overgang van onderneming.
 2. Werkgever heeft voldoende onderbouwd dat arbeidsovereenkomst op initiatief werknemer is geëindigd. Daarom geen recht op aanzegvergoeding en transitievergoeding. Ook de nevenvorderingen die zien op periode dat dienstverband was geëindigd worden afgewezen.
 3. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Nietigheid art. 66 lid 1 CAO Particuliere Beveiliging (CAO PB) 2014/2015. Heeft werknemer recht op nabetaling onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren of is dat al gecompenseerd in de CAO PB 2017? Loonvordering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?
 4. Arbeidsrecht (art. 7:669 lid 1 en lid 3, aanhef en onder g BW). Mensenrechten (art. 10 EVRM). Docente heeft boek gepubliceerd over haar ervaringen op het ROC waar zij werkzaam is, als gevolg waarvan arbeidsverhoudingen verstoord zijn geraakt. Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst op g-grond. Is sprake van inmenging in recht op vrijheid van meningsuiting?
 5. Werknemer heeft geen belang bij uitspraak in kort geding procedure, omdat de kantonrechter in de verzoekschriftprocedure de vorderingen van werknemer al heeft beoordeeld en daarop heeft beslist.
 6. Gedeeltelijke vernietiging beëindigingsovereenkomst (op grond van 6:248 lid 2 BW) wegens dwaling over ingangsdatum WW-uitkering. Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst g-grond. Geen ernstig verwijtbaar handelen werkgever.
 7. Kort geding. Vordering tot opheffing schorsing en wedertewerkstelling afgewezen vanwege verstoorde arbeidsverhouding. Nederlandse rechter niet bevoegd ten aanzien van exhibitie.
 8. Het annuleringsbeding van artikel 12 CBW-voorwaarden. Oneerlijk beding als bedoeld in artikel 3 lid 1 Richtlijn 93/13/EEG.
 9. Gedaagde heeft onrechtmatig jegens eiseres gehandeld door informatie over haar zelfmoordpoging (te laten) delen in het openbaar. Gedaagde is geen schadevergoeding verschuldigd, omdat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat eiseres door de uitlatingen schade heeft geleden.
 10. Werkneemster heeft in strijd met een geheimhoudingsbeding uit de vaststellingsovereenkomst gehandeld. Op de schending daarvan staat geen boete en ook is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de werkgever door de uitlatingen schade heeft geleden.
 11. Arbeidsrecht WWZ. ondubbelzinnige weigering bij overgang van onderneming; transitievergoeding; billijke vergoeding.
 12. Richtlijnconforme uitleg van artikel 7:665 BW (richtlijn 2001/23/EG) maakt dat een werknemer recht heeft op een vergoeding indien de termijn tussen (het voorgenomen) besluit tot overgang van onderneming en de daadwerkelijke overgang korter is dan de voor de werkgever geldende ‘fictieve opzegtermijn’. Werkgever schadeplichtig wegens niet voldoen aan informatieverplichtingen rond de gevolgen van...
 13. Werkneemster is bijna twee jaar arbeidsongeschikt. Zij verwijt haar werkgever dat die niet genoeg gedaan heeft aan haar werkdruk en werkomstandigheden, dat werkgever niet voldaan heeft aan haar re-integratieverplichting en zich daarbij uiterst laakbaar heeft opgesteld. Werkgever heeft zich dan ook ernstig verwijbaar gedragen. Zij vordert ontbinding met toekenning van een transitie- en billijke...
 14. Ontslag op staande voet, op basis van beelden bewezen dat medewerker P.I. een mobiele telefoon aan een gedetineerde overhandigt.
 15. Berusting in onterecht gegeven ontslag op staande voet. Gefixeerde schadevergoeding gematigd toegewezen op grond van artikel 7:672 lid 12 BW. Verbeurde boetes in verband met schending geheimhoudingsbeding eveneens gematigd.
 16. aansprakelijkheid bestuurder voor schuld aan pensioenfonds, feitelijk bestuurder, matiging
 17. Ontbinding arbeidsovereenkomst werknemer wegens verstoorde collegiale verhoudingen; bij toekenning van een billijke vergoeding is een bedrag gelijk aan de cessantia-uitkering de norm, die vergelijkbaar is met de transitievergoeding in Nederland; een hogere vergoeding is slechts aangewezen bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.”
 18. Kort geding. Schorsing concurrentiebeding afgewezen. Belang van werkgever bij handhaving weegt zwaarder. De in reconventie gevorderde boete wordt ook afgewezen.
 19. Kort geding loondoorbetaling. Vordering afgewezen. Onvoldoende aannemelijk dat sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen vrouw en B.V. van haar ex-man.
 20. Boordeling of werkgever is geslaagd in het bewijs van overhandiging of verzending aanzeggingsbrief aan werknemer.
 21. Het zonder overleg staken van werkzaamheden levert in verband met arbeidsongeschiktheid geen dringende reden op voor ontslag op staande voet.
 22. Op non actiefstelling in verband met ontbreken verblijfsdocumentatie voor risico van werknemer. Loonvordering afgewezen.
 23. Arbeidsrecht WWZ. Geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten; geen billijke vergoeding; Wel handelen in strijd met zorgplicht ex 7:658 BW; toewijzing vordering ex 7:658 BW in verzoekschriftprocedure
 24. Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van verstoorde arbeidsverhouding. Verzoek van de werknemer om toekenning van een billijke vergoeding afgewezen. Ook het verzoek van werknemer om toekenning van een schadevergoeding op grond van 7:611 BW is afgewezen. De door werknemer gestelde schade ziet namelijk uitsluitend en volledig op (de gevolgen van) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 25. Werknemer niet-ontvankelijk in vorderingen die zijn ingesteld tegen College B&W.
 26. Werkgever in de zorg besluit de tijdelijke arbeidsovereenkomst met een werkneemster, die een handicap/chronische ziekte (niet aangeboren hersenletsel) heeft, niet te verlengen. Verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte. Ernstige verwijtbaarheid van werkgever. Billijke vergoeding.
 27. Werkgever vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een in/door de dienst arbeidsongeschikt geraakte werkneemster, omdat zij tijdens haar re-integratie tegen betaling wimpers is gaan zetten in een beautysalon en tegen haar leidinggevende heeft gelogen. Verzoek afgewezen.
 28. Arbeidsrecht. Is het door de werkgever tijdens de coronapandemie gehanteerde systeem van het schrijven van minuren toegestaan?
 29. gevolgen beëindiging arbeidsovereenkomst; vernietiging, (buitengerechtelijke) ontbinding; transitievergoeding; billijke vergoeding; terugbetaling studiekostenbeding Arbeidsrecht WWZ.
 30. Kort geding. HR medewerker die volgens de werkgever niet bevoegd was om referentiebrieven op te stellen. Geen sprake van een dringende reden. Bijzondere kenmerken: eerste aanleg
 31. Reorganisatie, bewijs t.a.v. uitwisselbaarheid functies niet geleverd, werkgever heeft voldaan aan herplaatsingsverplichtingen, verzoek herstel arbeidsovereenkomst dan wel toekenning billijke vergoeding afgewezen
 32. Verduistering in dienstbetrekking supermarktmedewerker, ontslag op staande voet terecht gegeven. Becijfering gefixeerde schadevergoeding 7:677 lid 2 BW berekend over opzegtermijn van werknemer.
 33. Arbeidsrecht, uitbetaling overuren en niet-opgenomen vakantiedagen. Werkgever stelt dat hij deze niet hoeft uit te betalen vanwege tijdens de corona lockdown gemaakte afspraken met het personeel. Toepassing van Horeca cao.
 34. Wn had gegronde redenen om de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen, wg geen recht op gefixeerde schadevergoeding
 35. Verzoek tot toekenning tv toegewezen. Hoewel wn zich gedurende zijn re-integratie niet altijd constructief heeft opgesteld, is dat onvoldoende om de hoge lat van ernstige verwijtbaarheid te halen. Bovendien heeft wg zelf ook steken laten vallen.
 36. Onterecht ontslag op staande voet. Geen sprake van een dringende reden. Toekenning billijke vergoeding aan werknemer.
 37. Ex-werknemer treedt in dienst bij de opdrachtgever van werkgever en overtreedt daarmee het relatiebeding. Is het relatiebeding in strijd met artikel 9a Waadi? Nee, het betreft geen uitzendovereenkomst. Werkgever is geen uitzendbureau, ondanks vermelding in KvK, en er is geen sprake van ter beschikking stellen aan de opdrachtgever, omdat de opdrachtgever geen leiding en toezicht heeft over werkn...
 38. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet. Miskenning van eisen die worden gesteld aan de mededeling van de reden voor ontslag op staande voet?
 39. Hoewel geen volledige overeenstemming over beëindiging arbeidsovereenkomst, is laat herroepen van afgesproken einddatum zonder redelijk belang in strijd met goed werkgeverschap. Werknemer is geen vergoeding onregelmatige opzegging verschuldigd.
 40. Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen. De reden voor verzoekster om ontbinding te vragen is dat verweerster docent is en een privérelatie heeft met een student. De kantonrechter is van oordeel dat de privérelatie in dit specifieke geval geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt.
 41. Mondelinge uitspraak op verzoek om (o.a.) loondoorbetaling. Geen sprake van een arbeidsovereenkomst maar een overeenkomst van opdracht gelet op wat partijen zijn overeengekomen en hoe zij uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst..
 42. Vordering tewerkstelling wordt afgewezen. Geen spoedeisend belang. UWV zal op korte termijn uitspraak doen over de vraag of de arbeidsplaats van werknemer bij werkgever is komen te vervallen.
 43. WWZ verzoek. Verzoek afgewezen. Geen rechtens afdwingbare overeenkomst tussen partijen gesloten.
 44. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de e-grond.
 45. Afwijzing loonvordering, onder meer omdat toewijzing van de loonvordering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 46. Beoordeling ontslag op staande voet en ontbindingsverzoek (g-grond).
 47. WWZ. Vervolg van ECLI:NL:GHDHA:2021:2386. Eindbeschikking. Bindende eindbeslissingen in tussenbeschikking. Berekening van totaal aantal openstaande vakantiedagen en het equivalent daarvan in geld.
 48. Werkgever heeft in redelijkheid 50-punteneis op capaciteitentest kunnen stellen voor toelating werknemer tot opleiding zij-instromer en was niet gehouden tot verlenging arbeidsovereenkomst. Hof bekrachtigt vonnis kantonrechter.
 49. Billijke vergoeding voor ontslagen statutair bestuurder.
 50. Tussen inlener en uitzendkracht bestaat geen arbeidsovereenkomst. Verzoek om billijke vergoeding dus niet toewijsbaar.