Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsrecht

 1. Ontbinding arbeidsovereenkomst tussen hogeschool en docent o.g.v. verwijtbaar handelen; grensoverschrijdend gedrag; verschuldigdheid transitievergoeding; is handelen docent ernstig verwijtbaar?
 2. Slapend dienstverband en beëindiging arbeidsovereenkomst. Afwijking bestaande jurisprudentie: als een dienstverband voor 1 juli 2015 slapend is geworden, bestaat in beginsel ook recht op compensatie van de te betalen transitievergoeding. De vraag of dit recht bestaat moet (uiteindelijk) door de bestuursrechter worden beantwoord.
 3. Artikel 339 lid 5 Rv. Vordering in de vrijwaringszaak in eerste aanleg afgewezen op grond van de afwijzing van de vordering in de hoofdzaak. In hoger beroep wordt in de hoofdzaak opnieuw een incident tot oproeping in vrijwaring opgeworpen. Gesloten stelsel van rechtsmiddelen.
 4. Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669, lid 3, onder e BW tussen de RUG en de werknemer, een hoogleraar, toegewezen. Het opzegverbod wegens ziekte staat niet in de weg aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat het verzoek daartoe van de RUG geen verband houdt met de ziekte van de werknemer (artikel 7:671b, lid 6 BW). De werknemer heeft een grote s...
 5. Geen vernietiging van de opzegging in de proeftijd omdat geen arbeidsovereenkomst is ontstaan. Wilsovereenstemming ontbreekt.
 6. Arbeidsrecht, WOR, instemmingsrecht ondernemingsraad, verzoek vervangende instemming. Voorgenomen besluit om het beoordelingssysteem te wijzigen. Het besluit van de OR om geen instemming te geven is onredelijk
 7. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. WWZ. Kan cao-regeling die werknemers een suppletie en premievrije voortzetting van pensioen na twee jaar ziekte toekent, worden aangemerkt als ‘gelijkwaardige voorziening’ in de zin van art. 7:673b BW, zodat geen transitievergoeding is verschuldigd?
 8. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. WWZ. Kan cao-regeling die werknemers een suppletie en premievrije voortzetting van pensioen na twee jaar ziekte toekent, worden aangemerkt als ‘gelijkwaardige voorziening’ in de zin van art. 7:673b BW, zodat geen transitievergoeding is verschuldigd?
 9. Ontslag op staande voet rechtsgeldig. Het is voor een tankstation, een misbruikgevoelige omgeving vanwege de aanwezigheid van contant geld en het veelvuldig verrichten van kassawerkzaamheden, van groot belang dat de regels door werknemers worden nageleefd. Hiermee hangt samen dat bij overtreding van de regels, opzettelijk of onbewust, ontslag op staande voet volgt, te meer nu in de regels de co...
 10. Rechtsgeldig ontslag op staande voet wegens diefstal.
 11. Verzekeringsrecht; arbeidsongeschiktheidsverzekering. Misleiding? Recht op uitkering ondanks full time dienstverband?
 12. Vervolg op hof ’s-Hertogenbosch 11 februari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:410. Vrijwilligerswerkzaamheden bij voetbalvereniging. Geschil over omvang van de vergoeding voor de werkzaamheden.
 13. Schending aanzegplicht. Geen rechtsgeldige opzegging werkgever, werkgever is daarom billijke vergoeding verschuldigd. Verrekening teveel genoten vakantiedagen is in strijd met de redelijkheid en billijkheid.
 14. Vordering tot betaling schadevergoeding vanwege het plaatsen van een tussenvennootschap/tussenschakel in de inkoopketen (pass-through-scheme). Terugvordering van variabele beloningen op grond van Wft (claw-back).
 15. Uitzendovereenkomst; bewijswaardering; uitzendbeding in artikel 13 NBBU-CAO bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in strijd met het opzegverbod van artikel 7:670 lid 1 BW; vernietigbaarheid.
 16. Werkgever heeft niet voldaan aan de aanzegverplichting. In de arbeidsovereenkomst is niet aangezegd dat deze niet verlengd zou worden. De aanzegbrief is op 28 augustus 2019 om 15:18 uur aangeboden aan PostNL om deze per aangetekende post te verzenden. Uit de door de werknemer overgelegde Track&Trace gegevens volgt dat deze (pas) op 31 oktober 2019 om 11:23 uur is bezorgd. De kantonrechter ziet...
 17. verzoek vernietiging ontslag op staande voet. Stemverheffing tegen leidinggevende door werknemer in aanwezigheid collega's en op gehoorsafstand patiënten. Dringende reden voor werkgever om arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 18. Voortduren arbeidsovereenkomst na opzegging werknemer. Onderzoeksplicht werkgever naar de opzegging. Ontbindingsverzoek wn toegewezen. Werkgeversaansprakelijkheid. Uitbetaling overuren en bonus. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2020:798)
 19. Opzegging van de arbeidsovereenkomst vernietigd. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tegenverzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen.
 20. Werkgever vordert drie jaar na einde dienstverband betaling van boetes uit concurrentiebeding en verbod op nevenwerkzaamheden. Rechtsverwerking. Beroep op onrechtmatige concurrentie slaagt evenmin.
 21. In deze procedure is vast komen te staan dat een trambestuurder, die stelt te zijn gestopt voor een egel op het spoor, moedwillig stenen tegen een wissel heeft geplaatst. Hiermee is sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. De arbeidsovereenkomst wordt daarom op de kortst mogelijke termijn ontbonden. Er bestaat ook geen recht op een (gedeeltelijke) transitievergoeding.
 22. Verwijtbaar handelen van de werknemer gelegen in het regelmatig maken van grove en seksueel getinte opmerkingen jegens (vrouwelijke) collega’s op de werkvloer. De werknemer heeft geen blijk gegeven van zelfreflectie.
 23. Arbeidsrecht. Vervolg van HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:484. Ontslag op staande voet, door kantonrechter en hof rechtsgeldig geoordeeld; na cassatie en verwijzing oordeelt verwijzingshof dat ontslag onterecht was en veroordeelt het de werkgever tot herstel arbeidsovereenkomst per datum ontslag. Kan daarbij ook veroordeling uitgesproken worden tot betaling van loon vanaf die datum? Art. 7:68...
 24. Kort geding. Arbeidsrecht. Het verzoek van een werknemer om te mogen re-integreren op de locatie waar hij voor zijn zieke werkte wordt toegewezen. Daarnaast staat de vraag centraal of de werkgever de functie van de werknemer eenzijdig mocht wijzigen.
 25. Voorwaarden van werkgever aan beëindigingsovereenkomst slapend dienstverband. Ontbindende voorwaarde. Ontbindingsverzoek werknemer, ernstig verwijtbaar handelen werkgever, billijke vergoeding en transitievergoeding. Artikelen: 7:671c, Art. 7:611 BW
 26. Art. 7:677 lid 1 BW en art. 7:678 BW. Ontslag zonder schriftelijke instemming van de werknemer. Dringende reden vereist. Belediging en bedreiging zijn als dringende reden aan te merken.
 27. Arbeidsrecht. WWZ. Ontslag op staande voet wegens heimelijk gelden van werkgever mee naar huis nemen. Sprake van onverwijldheid, dringende reden en ernstige verwijtbaarheid. Toekenning diverse bedragen aan de werkgever, waaronder onderzoekskosten en gefixeerde schadevergoeding.
 28. De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en verzoekster is door de werkgever op 6 september 2019 opgezegd tegen 31 januari 2020. Verzoekster berust in het ontslag, maar verzoekt om een transitievergoeding en een billijke vergoeding. De kantonrechter oordeelt dat verzoekster geen recht heeft op een transitievergoeding, omdat de werkgever haar terecht een aantal verwijten maakt. 1: Verzoekster he...
 29. Arbeid (WWZ). Verzoek tot vernietiging oosv en vw tegenverzoek tot ontbinding a.o. Subsidiair billijke vergoeding verzocht door wn.
 30. Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst niet opgezegd. Werknemer zonder reden niet op werk verschenen, geen loondoorbetalingsverplichting. Arbeidsovereenkomst alsnog op verzoek van werknemer ontbonden, geen billijke vergoeding.
 31. Ontbindingsverzoek werknemer. Opzegverbod geldt niet. Ontbinding wordt uitgesproken met intrekkingstermijn voor de werknemer. Geen aanleiding voor toekenning van billijke vergoeding, omdat van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever niet is gebleken
 32. Ontbinding arbeidsovereenkomst; ernstig verwijtbaar handelen wg
 33. Nakoming vaststellingsovereenkomst met non-concurrentie/relatiebeding. Afwijzing verbeurde boetes, want boetebeding maakt geen deel uit van de vso. Afwijzing vordering tot staken concurrerende werkzaamheden, nu niet aannemelijk is dat hiervan sprake is.
 34. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever met toekenning van een transitievergoeding en een billijke vergoeding. Aan de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen concurrentie- en relatiebedingen kan de werkgever geen rechten ontlenen.
 35. Arbeidsovereenkomst is op grond van wederzijds goedvinden geëindigd. Er is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste van art. 6:670b BW en er is sprake van een aanvaarding van het aanbod om de arbeidsovereenkomst te beeindigen.
 36. Werknemer heeft recht op reiskostenvergoeding als bedoeld in de Glastuinbouw-CAO, omdat werkgever niet erin is geslaagd om te bewijzen dat zij gratis bedrijfsvervoer aan werknemer heeft aangeboden en dat werknemer heeft geweigerd.
 37. Geen sprake van disfunctioneren van werknemer die 17 jaar bij werkgever heeft gewerkt. Werkgever heeft kritiek op disfunctioneren niet concreet geformuleerd. ook geen sprake van ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding.
 38. Werknemer, supermarktmanager en lid van de vertrouwenscommissie, heeft zich schuldig gemaakt aan het maken van onaanvaardbaar seksueel getinte opmerkingen en handelingen op de werkvloer jegens medewerkers. Er is sprake van ernstig verwijtbaar handelen
 39. Partijen zijn in een arbeidsconflict beland en hebben een fundamenteel verschil van inzicht over de taakinvulling van de werknemer. De werknemer blijft vasthouden aan oude afspraken, ondanks dat de organisatie inmiddels is veranderd.
 40. Werknemer was in dienst bij werkgeefster. De arbeidsovereenkomst is met toestemming van het UWV opgezegd. Werknemer verzoekt om toekenning van een billijke vergoeding, nu de werkgeefster bij de ontslagaanvraag een valse en/of voorgewende reden heeft aangevoerd in de UWV-ontslagprocedure. De kantonrechter toetst of sprake is van een opzegging in strijd met artikel 7:699, lid 3, onderdeel a, BW....
 41. De werknemer heeft een verzoekschrift ex artikel 7:681 van het Burgerlijk Wetboek (BW), tevens houdende een voorlopige voorziening ex artikel 223 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), ingediend.
 42. pensioenzaak; onjuiste/onvolledige advisering/informatie door pensioenfonds bij vervroegde uittreding?
 43. Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen.
 44. Arbeidsrecht. Wanprestatie arbeidsovereenkomst. Vaststellingsovereenkomst.
 45. non-actiefstelling, goed werkgeverschap, 7:611 BW, belangenafweging
 46. Arbeidszaak. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer zijn werkgever op ernstige wijze heeft bedrogen en misleid. Daarom worden de vorderingen van de werkgever tot schadevergoeding en terugbetaling van loon, en ten aanzien van een deel van de werkelijke en volledige (proces)kosten, toegewezen.
 47. Arbeidszaak. Het verzoek van de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt toegewezen. De werknemer heeft geen verweerschrift ingediend en is niet op de zitting verschenen. Op het verzoek is beslist zonder nadere oproeping, omdat uit telefonisch contact van de rechtbank met de (professionele) gemachtigde van de werknemer is gebleken dat de oproeping voor de zitting is ontvangen.
 48. bestuurdersaansprakelijkheid? art. 23 Wet Bpf, melding betalingsonmacht gedaan en nodig? overgang van onderneming, 1 jaarstermijn art. 7:663 BW vervaltermijn? accessoir karakter aansprakelijkheid?
 49. Ter verantwoording van uitgaven bij een teamuitje is door een collega van werknemer een bonnetje ingediend dat niet zag op de uitgaven van het teamuitje. Een aantal collega’s, waaronder werknemer, hebben het indienen van dit bonnetje ter verantwoording afgesproken en over die gezamenlijk afgesproken handelwijze niet uit eigener beweging transparantheid gegeven. Werknemer handelt daarmee ernstig...
 50. Medewerker casino handelt ernstig verwijtbaar (e-grond) door ter verantwoording van uitgaven ten behoeve van een teamuitje bewust een niet op dat teamuitje ziend bonnetje in te dienen. Het vertrouwen van de werkgever in de werknemer is geschaad. Gelet op de aard van het werk en de werkgever staat dit een voortzetting van het dienstverband in de weg. Volgt ontbinding van de arbeidsovereenkomst p...