Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsrecht

 1. Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Sprake van ziekte (alcoholverslaving). Niet melden van verslaving levert geen dringende reden op.
 2. Arbeidszaak (Wwz) met internationale aspecten. Na verwijzing door de Hoge Raad beroept werknemer zich bij het hof (alsnog) op onbevoegdheid van de kantonrechter en van het hof. Artikelen 22 en 26 Verordening Brussel I-bis.
 3. Schorsing concurrentiebeding.
 4. De arbeidsovereenkomst wordt niet ontbonden vanwege (ernstig) verwijtbaar handelen van werkneemster. Wel wordt er ontbonden omdat de arbeidsverhouding is verstoord. Aan werkneemster komt geen billijke vergoeding toe. Het relatiebeding blijft in stand.
 5. WWZ. Ondanks meerdere waarschuwingen komt een zieke werknemer haar re-integratieverplichtingen niet na. Ook verschijnt ze niet in deze gerechtelijke procedure. De arbeidsovereenkomst wordt per direct, zonder toekenning van een transitievergoeding, ontbonden op de e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten). De eerder gedane "opzegging" van de arbeidsovereenkomst door de werknemer houdt geen stand.
 6. Geschil tussen sociale partners en pensioenfonds/de pensioenuitvoeringsorganisatie over aanpassing van de pensioenregeling. Sociale partners wensen een drempelregeling in te voeren, maar het pensioenfonds ziet risico’s in de uitvoerbaarheid van de drempelregeling per 1 januari 2024 en heeft twijfels over de juridische houdbaarheid van die regeling. De kantonrechter kan in dit kort geding slecht...
 7. overname personeel schoonmaakbedrijf. Voldaan aan artikel 38 CAO? Heeft oude werkgever de nieuwe werkgever voldoende geinformeerd over mogelijke arbeidsongeschiktheid van haar werknemer.
 8. ontslag op staande voet niet onverwijld gegeven. Volgt vernietiging, maar ook toewijzing van gevraagde ontbinding op e-grond. Geen plaats voor vergoedingen.
 9. Opvolgend werkgeverschap
 10. Eiser vordert in kort geding dat het gedaagde wordt verboden te handelen in strijd met een relatiebeding. De vordering wordt afgewezen. Het relatiebeding is kort na de zitting geëxpireerd, zodat eiser daaraan geen rechten meer kan ontlenen. Als direct op de zitting uitspraak zou zijn gedaan, dan zou de gevraagde voorlopige voorziening ook zijn afgewezen, wegens het ontbreken van een spoedeisend...
 11. Arbeidsrecht. Overgang onderneming, art. 7:663 BW, dynamisch incorporatiebeding cao. Maatstaven HvJEU 27 april 2017, ECLI:EU:C:2017:317 (Asklepios). Afstand van bij overgang bestaande rechten?
 12. Eiser vordert een schadevergoeding omdat gedaagde volgens haar in strijd met artikel 9 Waadi heeft gehandeld en/of sprake is van een onrechtmatige daad. De vordering wordt afgewezen. Naar het oordeel van de kantonrechter is geen sprake van strijd met artikel 9 Waadi en heeft gedaagde niet onrechtmatig gehandeld. De vraag of de Waadi al dan niet van toepassing is, kan buiten beschouwing blijven.
 13. Werknemer vordert re-integratie in zijn eigen functie bij werkgever. Werkgever stelt dat re-integratie in de eigen functie in redelijkheid niet van werkgever gevergd kan worden, omdat de arbeidsverhouding duurzaam is verstoord en mediation niet tot een oplossing heeft geleid.
 14. Kort geding, non actiefstelling, functiewijziging, wedertewerkstelling met dwangsom.
 15. Kort geding; loonvordering tijdens ziekte en wettelijke verhoging over laat betaald loon toegewezen. Loonopschorting was onterecht en de loonstop ook. Werknemer woont in Roemenië. De kantonrechter vindt het in zijn algemeenheid niet redelijk dat van een ziekgemelde werknemer die in Roemenië verblijft te verlangen dat hij naar Nederland afreist om op het spreekuur van de bedrijfsarts te verschi...
 16. Verzoek vernietiging ontslag op staande voet; tussenbeschikking; ontslag niet onverwijld gegeven en dringende reden voor werknemer niet duidelijk; bewijsopdracht inzake eindejaarsuitkering; verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst ligt ook voor afwijzing gereed
 17. Kort geding; eiser eist loon van gedaagde met het standpunt dat hij door overgang van onderneming bij gedaagde in dienst is getreden. Gedaagde betwist dit. De kantonrechter wijst de hoofdvorderingen af bij gebrek aan spoedeisend belang. Ter zitting is gebleken dat eiser een ziektewetuitkering van het UWV ontvangt. Eiser heeft niet gesteld waarom hij een spoedeisend belang heeft bij deel van zij...
 18. WWZ. Verzoek om transitievergoeding, aanzegvergoeding en diverse nevenverzoeken. Partijen zijn samen tot afspraken gekomen die zijn vastgelegd in een beschikking.
 19. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding
 20. Eindbeschikking na opgedragen getuigenbewijs. De werkneemster is er niet in geslaagd te bewijzen dat het op haar afdeling gebruikelijk was dat de basisregistratie persoonsgegevens niet-functioneel geraadpleegd werd. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens verwijtbaar gedrag onder toekenning van een transitievergoeding.
 21. rechtsgeldig ontslag op staande voet wegens het opsteken van een joint tijdens een Teams vergadering in strijd met het zero tolerance beleid
 22. Ambtenaar heeft zijn werkgever niet geïnformeerd over zijn nevenwerkzaamheden als advocaat(stagiair). Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen met toekenning van transitievergoeding. De ambtenaar doet tevergeefs een beroep op de Wet bescherming klokkenluiders.
 23. Afwijzing ontbindingsverzoek vanwege opzegverbod tijdens ziekte.
 24. Ernstig verwijtbaar handelen werkgever door te snel vast te stellen dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, door te dralen met mediation en ten onrechte de loonbetaling stop te zetten.
 25. Rechtsgeldig ontslag op staande voet vanwege niet melden van vakantie tijdens ziekte. De mededeling van de werknemer dat de vakantie 'in het water is gevallen' is misleidend/verhullend.
 26. wn moet directe studiekosten wel aan wg terugbetalen, overige kosten niet
 27. Kwalificatie van de rechtsverhouding tussen partijen; arbeidsovereenkomst of opdracht. Aan de hand van de gezichtspunten in het Deliveroo-arrest oordeelt de kantonrechter dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst bestaat.
 28. WWZ. Wn en wg streven ontbinding van de arbeidsovereenkomst na. Ontbinding wordt met onmiddellijke ingang toegewezen omdat de arbeidsovereenkomst inhoudsloos is. Geen doorbetaling loon want wn heeft passende arbeid geweigerd. Verzoek van wn tot toekenning billijke vergoeding wordt afgewezen. Of de arbeidsovereenkomst ook schriftelijk is overeengekomen kan in het midden blijven, omdat het beroep...
 29. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de g-grond, nadat eerder het UWV toestemming weigerde. Werkgever moet billijke vergoeding betalen vanwege haar handelen in de aanloop naar de UWV procedure en de gang van zaken daarna.
 30. Ontslag op staande voet terecht gegeven. Na benoeming van een (medisch) deskundige wordt geoordeeld dat tevens sprake is van ernstige verwijtbaarheid.
 31. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Partijen hebben op de mondelinge behandeling grotendeels overeenstemming bereikt. Partijen vragen de kantonrechter te beslissen over het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werknemer refereert zich daarbij aan het oordeel van de kantonrechter.
 32. Uitbetaling niet-genoten vakantiedagen derde ziektejaar, artikel 7:634/635 BW. Artikel 634 BW in strijd met Europese Richtlijn.
 33. Ontbinding van arbeidsovereenkomst nadat een eerder gegeven ontslag op staande voet (in separate procedure) is vernietigd. De verhoudingen zijn duurzaam verstoord, dus g-grond. Volgt toekenning van de transitievergoeding, maar geen billijke vergoeding.
 34. Terbeschikkingstelling uitzendkracht gedurende bijna dertien jaar aan dezelfde inlenende onderneming. Uitzendrichtlijn (Richtlijn 2008/104/EG). Toepasselijkheid. Arrest LD/ALB FILS Kliniken van HvJ EU. Tijdelijkheid. Misbruik van uitzending idzv art. 5 lid 5 Uitzendrichtlijn? Arresten JH/KG en Daimler van HvJ EU. Toetsingskader, gezichtspunten. Duur terbeschikkingstelling. Objectieve verklaring...
 35. Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Werknemer is blijkens de ontslagbrief ontslagen vanwege ‘het blijven vertonen van agressief gedrag na verschillende waarschuwingen’ waarbij zijn gedragingen op 23-25 januari 2024 voor werkgever de spreekwoordelijke druppel zouden zijn geweest die de emmer deed overlopen. Werkgever heeft het gestelde agressieve en intimiderende gedrag op die data echter...
 36. Arbeidsrecht. Platformwerk. Waren de schoonmakers bij het (inmiddels failliet verklaarde) platform Helpling werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst met Helpling, of op basis van een arbeidsovereenkomst met de huishoudens? Kan een particulier huishouden kwalificeren als inlener (“derde”) in de zin van art. 7:690 BW? Hoe moet in platformverhoudingen invulling worden g...
 37. Arbeidsrecht; procesrecht. Uitleg bonusregeling, informatieplicht art. 7:655 lid 1 BW; bewijslastverdeling, voorhandsconstructie of zelfstandig verweer i.p.v. omkering bewijslast ex art. 150 Rv, devolutieve werking van het appel, wegwijsplicht, verzwaarde stel-of motiveringsplicht, motiveringsklachten
 38. Veroordeling in een gedeelte van de werkelijk gemaakte proceskosten na intrekking verzoekschrift. Artikel 21 Rv. Geen misbruik van procesrecht.
 39. De werkgever had de werknemer niet op staande voet kunnen ontslaan, maar had hem ziek moeten melden. Het ontslag op staande voet is dus niet rechtsgeldig gegeven. De werknemer kan daarom aanspraak maken op een billijke vergoeding. Bij de vaststelling van de billijke vergoeding dient rekening te worden gehouden met de tijd die de werknemer naar verwachting nodig heeft om te herstellen en om nieu...
 40. WWZ. Verzoek tot vernietiging oosv vanwege ontbreken dringende reden. Bewijsopdracht aan wg om bewijs te leveren van haar stelling dat wn tijdens een ruzie een mes heeft gepakt en daarmee dreigend tegenover collega's heeft gestaan. Bewijswaardering getuigenverklaringen. Oosv rechtsgeldig. Geen recht op de transitievergoeding. Tegenverzoek wg tot betaling gefixeerde schadevergoeding afgewezen wa...
 41. WWZ. Ontbindingsverzoek o.g.v. verstoorde arbeidsverhouding. Partijen hebben een verschillende beleving, lijken elkaar niet te begrijpen en praten langs elkaar heen. Constructieve en daarmee vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk. Geen aanleiding voor toewijzing billijke vergoeding ondanks dat werkgever wellicht handiger had kunnen acteren tijdens en vlak na de ziekte van werknemer.
 42. Toewijzing verzoek werknemer om toekenning billijke vergoeding na ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Artikel 7:7:682 lid 1 onder c BW.
 43. De werkgever heeft de werknemer op staande voet ontslagen, nadat deze kort na zijn ziekmelding wegens burn-out klachten een concert had bezocht. Het ontslag op staande voet wordt op verzoek van de werknemer vernietigd, nu de werkgever heeft nagelaten een bedrijfsarts in te schakelen om de arbeidsongeschiktheid van de werknemer te laten beoordelen. De werkgever moet het loon betalen vanaf 15 dec...
 44. Aansprakelijkheid van werkgever voor de schade die een arts voor Maatschappij en Gezondheid lijdt na een incident waarbij een cliënt haar agressief heeft bejegend. Schade in de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Werkgerelateerde gezondheidsschade. Geen causaliteitsonzekerheid en geen toepassing van de arbeidsrechtelijke omkeringsregel. Schending van de zorgplicht door werkgever (a...
 45. arrest na verwijzing; recht op overuren?
 46. Arbeidszaak. Ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege verstoorde arbeidsverhouding.
 47. Afwijzing eis in kort geding tot schorsing concurrentiebeding.
 48. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd is geëindigd. Werkgever hoeft geen aanzegvergoeding, extra loon of extra vakantiegeld te betalen en ook geen nieuwe eindafrekening te geven.
 49. Eindbeschikking na ECLI:NL:RBROT:2023:11286. Geen rechtsgeldig ontslag op staande voet. Loonbetalingen aan derden tijdens beschermingsbewind. Bevrijdend betaald.
 50. Moet een flexwerker op grond van de met een uitzendbureau gesloten studiekostenregeling opleidingskosten terugbetalen?