Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Arbeidsrecht

 1. Overgang van onderneming (art. 7:662 BW); overname vrachtvervoer Martinair door KLM; piloten Martinair in dienst bij KLM?; maatstaf voor overgang van onderneming.
 2. Arbeidsrecht – toepassing eenzijdig wijzigingsbeding art. 7:613 BW – belang werkgever zelfstandig toetsen en dan afwegen tegen belang werknemers? – één integrale belangenafweging? – betekenis instemming ondernemingsraad
 3. Arbeidsrecht – toepassing eenzijdig wijzigingsbeding art. 7:613 BW – belang werkgever zelfstandig toetsen en dan afwegen tegen belang werknemers? – één integrale belangenafweging? – betekenis instemming ondernemingsraad
 4. Arbeidsrecht – toepassing eenzijdig wijzigingsbeding art. 7:613 BW – belang werkgever zelfstandig toetsen en dan afwegen tegen belang werknemers? – één integrale belangenafweging? – betekenis instemming ondernemingsraad
 5. Arbeidsrecht – toepassing eenzijdig wijzigingsbeding art. 7:613 BW – belang werkgever zelfstandig toetsen en dan afwegen tegen belang werknemers? – één integrale belangenafweging? – betekenis instemming ondernemingsraad
 6. Alcohol- en drugstest werknemer in kader van arbeidsovereenkomst in Aruba. Is dit verenigbaar met bepaling in Staatsregeling Aruba dat beperking van desbetreffende grondrechten bij of krachtens landsverordening worden gesteld?
 7. WWZ. Ontbindingsverzoek op h-grond. Getrokken parallel met Shell-zaak gaat niet op. Voor zover de arbeidsovereenkomst een lege huls is geworden, is dat aan werkgever te wijten. Na terugkomst van tijdelijke detachering zijn aan werknemer geen werkzaamheden meer opgedragen, terwijl die wel voorhanden waren. Verkapte d-grond, niet voldragen. Verzoek afgewezen.
 8. Werkgever vordert gefixeerde schadevergoeding van werknemer omdat deze voortijdig is vertrokken. Werkgever houdt werknemer ten onrechte aan 1 maand opzegtermijn. Herstelt dit in kader van de procedure. Onregelmatige opzegging. Kantonrechter stelt gefixeerde schadevergoeding vast op 1 maand. Structurele overuren behoren bij het loon, maar werknemer heeft deze structurele overuren niet voldoende...
 9. Onregelmatige opzegging van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding. Gefixeerde schadevergoeding wordt toegewezen. Geen reden tot matiging. Billijke vergoeding wordt toegewezen.
 10. Kantonrechter laat ontslag op staande voet van schooldirecteur in stand
 11. wn ontslagen op staande voet, wg verzoekt gefixeerde sv ogv 7:677 lid 2 BW en vergoeding van schade ogv 7:661 BW - het moment van indienen van verzoek is bepalend voor vervaltermijn
 12. Vernietiging ontslag op staande voet
 13. vordering uitbetaling gewerkte overuren op vennoot v.o.f.
 14. Maatstaven mate van verwijtbaarheid, fout ernstig verwijtbaar?, switch tijdens mondelinge behandeling effect op proceskosten veroordeling?
 15. Arbeidsrecht Wwz. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen. Geen sprake van ernstige verwijtbaarheid.
 16. Arbeidsrecht WWZ. Geen sprake van verstoorde arbeidsverhouding (g-grond) en evenmin van h-grond. Vergelijking met arrest Hoge Raad van 18 januari 2019 over bankzittende expat gaat niet op. Weigering ontbinding arbeidsovereenkomst door de kantonrechter blijft in stand.
 17. Mocht de werkgever de aan de werknemer betaalde 'bestuurdersvergoeding' verrekenen bij de terugbetaling van de ten onrechte in rekening gebrachte vervoerskosten?
 18. Arbeidsrecht WWZ. Werknemer is voor het einde van zijn dienst vertrokken en heeft collega voor hem uit laten klokken. Niet is komen vast te staan dat er sprake is van fraude. Geen dringende reden voor het ontslag op staande voet. Hoogte billijke vergoeding op grond van artikel 7:681 lid 1 aanhef en onder a BW.
 19. KG. ontslag nietig, geen dringende reden, vordering tot wedertewerkstelling toegewezen
 20. Ontslag statutair bestuurder. Het ontslagbesluit heeft pas werking als het de bestuurder heeft bereikt.
 21. verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van de g-grond wordt toegewezen
 22. Vernietiging ontslag op staande voet van werknemer die tijdens arbeidsongeschiktheid (na arbeidsongeval) intensief aan het sporten is. Werkgever heeft verzuimd werknemer te confronteren met haar bevindingen alvorens maatregelen te treffen.
 23. Loonvordering gekoppeld aan WWZ-procedure tot ontbinding arbeidsovereenkomst. Stelling van werkgever dat loonsverhoging alleen zou worden toegekend bij goed functioneren verworpen, nu dit niet blijkt uit de arbeidsovereenkomst.
 24. Afwijzing verzoek ontbinding e-grond. Toewijzing op verzoek ontbinding g-grond.
 25. Loonvordering werkneemster in verband met niet doorvoeren cao-verhogingen. Vordering grotendeels toegewezen. Reconventiele vordering om 5 jaar aan salaris terug te betalen omdat werkneemster in strijd met de standaardcao beloond zou zijn, afgewezen.
 26. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek van werkneemster. Transitievergoeding en billijke vergoeding (deels) toegewezen in verband met ernstig verwijtbaar handelen werkgever.
 27. Er is geen sprake van een opzegverbod tijdens ziekte omdat wn na volledig hersteldmelding eerst een maand na het indienen van het verzoekschrift, Zich bij de wg heeft ziek gemeld. Wg heeft wn herhaaldelijk aangesproken op ongepast taalgebruik, ontoelaatbare en discriminerende uitlatingen, vloeken en schelden en onbeheerst en ontoelaatbaar gedrag. Dit levert verwijtbaar handelen van de wn op. To...
 28. Arbeidszaak. De arbeidsovereenkomst wordt op verzoek van de werkgever ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Aan de werknemer wordt een billijke vergoeding toegekend van € 34.000,00 bruto, omdat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.
 29. De arbeidsovereenkomst tussen partijen wordt ontbonden op grond van een duurzaam en grondig verstoorde arbeidsverhouding. Het verzoek van de wn om toekenning van een billijke vergoeding wordt afgewezen omdat er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de wg.
 30. Loonvordering na loonstop. Vordering tot opstellen van een plan van aanpak in het kader van re-integratie. Werknemer is ziek en verblijft in Polen. Is werknemer in staat om naar Nederland te reizen om zich te laten onderzoeken door de bedrijfsarts?
 31. Arbeidszaak. De arbeidsovereenkomst wordt op verzoek van de werkgever ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Aan de werknemer wordt een billijke vergoeding toegekend van € 108.000,00 bruto, omdat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.
 32. Toewijzing billijke vergoeding wegens onterecht gegeven ontslag op staande voet. De hoogte van de billijke vergoeding wordt door de kantonrechter met name bepaald aan de hand van de lengte van het dienstverband, indien niet tot ontslag op staande voet zou zijn overgegaan.
 33. Verzoek vernietiging ontslag op staande voet afgewezen.
 34. Verzoek van werkgever tot betaling van gefixeerde schadevergoeding. Bewijsopdracht.
 35. Verzoek op grond van 7:669 lid 3 sub b afwijzen
 36. Verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.
 37. Verzoek van werknemer tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen. Geen toekenning billijke vergoeding en transitievergoeding, nu geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever.
 38. Arbeidszaak, twee incidenten onvoldoende voor ontslag op staande voet
 39. Ontslag op staande voet. Toekenning van transitievergoeding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 40. Ontbinding arbeidsovereenkomst, omdat werknemer zonder deugdelijke grond zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt. E-grond. Ernstig verwijtbaar?
 41. Uitzendovereenkomst. Recht op reiskostenvergoeding CAO op grond van inlenersbeloning.
 42. Uitzendovereenkomst. Recht op reiskostenvergoeding CAO op grond van inlenersbeloning.
 43. Arbeidszaak. Uitzendovereenkomst ex art. 7:690? Toezicht en leiding van de derde? Bewijswaardering. Aan de elementen van art. 7:690 BW is voldaan. Ook is sprake van overgang van onderneming ex art. 7:662 e.v. BW. Toewijzing van de vorderingen. Zie ook het tussenvonnis van 28 juni 2017.
 44. arbeidsrecht, uitbetaling min-uren, artikel 7:628 lid 1 BW, geheimhoudingsplicht.
 45. Is de uitzendovereenkomst, door een opvolging van overeenkomsten voor bepaalde tijd, op grond van de ABU-cao, een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd geworden?
 46. Is de uitzendovereenkomst, door een opvolging van overeenkomsten voor bepaalde tijd, iop grond van de ABU-cao, een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd geworden?
 47. Mocht de werknemer de vaststellingsovereenkomst waarbij de arbeidsovereenkomst werd beëindigd binnen 14 dagen na ondertekening ervan ontbinden? Mochten partijen afwijken van artikel 7:670b lid 2 BW?
 48. Werknemer heeft voor het tekenen van de schriftelijke arbeidsovereenkomst al werkzaamheden verricht tegen een vergoeding van € 10,00 p/u. Is tussen hen een (arbeids)overeenkomst tot stand gekomen?
 49. Ontbinding arbeidsovereenkomst o.g.v. ernstig verwijtbaar handelen. Docent had, naar eigen zeggen, warme vertrouwensrelatie met ex-leerlinge gekregen. Daarmee heeft hij niet de professionele afstand in acht genomen die van hem als docent mag worden verwacht. Wel helft transitievergoeding toegekend o.g.v. artikel 7:673 lid 8 BW.
 50. Kort geding. Onrechtmatige stopzetting van loon. Onvoldoende aannemelijk dat eiser bij sollicitatie meldingsplicht t.a.v. lichamelijke ongeschiktheid heeft geschonden. Voorts heeft werkgever nagelaten eiser eerst te wijzen op zijn re-integratieverplichtingen.