Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsrecht

 1. Beoordeling deskundigenbericht; echtheid van de handtekening onder arbeidsovereenkomst en ontslagbrief; nadere bewijsopdracht.
 2. Werkgever heeft werknemer op staande voet ontslagen en wil graag een verklaring van de kantonrechter dat zij dit terecht heeft gedaan. Ook wil werkgever dat werknemer een aantal vergoedingen, verbeurde boetes en een aantal openstaande facturen aan haar betaalt. werknemer betwist dat er sprake is van een dringende reden voor een ontslag op staande voet. werknemer vindt niet dat hij de verzochte...
 3. Kort geding. Werknemer vordert wedertewerkstelling zodat ze kan re-integreren. Een van de werkgevers, tevens de broer van werknemer, weigert dit omdat een arbeidsconflict dit in de weg staat. De andere werkgever, de zoon van werknemer, verschijnt niet in de procedure. Vordering wordt afgewezen. Beide partijen zijn schuldig aan de escalatie van het arbeidsconflict. Terugkeer op de werkvloer is n...
 4. Verstekvonnis in kort geding. Toewijzing loonvordering.
 5. In deze zaak gaat het om een vordering tot betaling van achterstallig loon. Jumbo heeft eisers in juli 2017 medegedeeld dat zij wettelijk verplicht is eisers per 52 weken minstens 13 zondagen niet voor werkzaamheden in te plannen. Eisers hebben later vernomen dat deze mededeling onjuist was, omdat die verplichting alleen gold voor minderjarigen. Eisers stellen dat zij ten onrechte verplicht wer...
 6. In deze zaak verzoekt werknemer om vernietiging van het ontslag op staande voet dat aan hem is gegeven door werkgever. Ook verzoekt werknemer om een voorlopige voorziening, die inhoudt dat werknemer weer tot het werk wordt toegelaten en dat het loon wordt doorbetaald. Werkgever is het niet eens met deze verzoeken en heeft een (voorwaardelijk) tegenverzoek ingediend. In dit tegenverzoek vraagt z...
 7. Geen ontbinding arbeidsovereenkomst. Tweets van ambtenaar bij publiekrechtelijk samenwerkingsverband gemeenten en verkiesbaarstelling voor politieke partij vormen geen aantasting van goed functioneren openbare dienst. Grondrechten vrijheid van meningsuiting en passief kiesrecht. Functioneringsnorm van art. 10 Ambtenarenwet. Alleen inperking indien strikt noodzakelijk voor goed functioneren van...
 8. Klachtplicht niet van toepassing op loonvordering.
 9. Ontslag op staande voet afwijzen – ontbinding arbeidsovereenkomst
 10. WWZ. Werknemer niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot vernietiging van het ontslag wegens overschrijding van de verval termijn. Ondanks dringende reden geen ernstig verwijtbaar handelen. Toekenning transitievergoeding.
 11. In kort geding gevorderde wedertewerkstelling en betaling van achterstallig loon is niet toewijsbaar. Het dienstverband is geëindigd door een ontslag op staande voet. Niet tijdig een verzoekschrift ex artikel 7:681 BW ingediend.
 12. Werkgever verzoekt ontbinding arbeidsovereenkomst met werkneemster op grond van ernstig verwijtbaar handelen jegens collega’s: seksueel grensoverschrijdend gedrag van werkneemster en haar echtgenoot, drugs aanbieden/opdringen en roddels/leugens verspreiden. Verwijten zijn grotendeels niet vast komen te staan. De paar vaststaande verwijten zijn niet/nauwelijks arbeidsrechtelijk relevant. Arbeids...
 13. Het opnemen van beelden van een reanimatie door een verpleegkundige spoedeisende hulp met haar privételefoon vormt een dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Een dergelijke gebeurtenis is zeer intensief en ingrijpend voor familie en naasten. Door de beelden op te nemen met een privételefoon heeft zij privacygevoelig beeldmateriaal buiten de beveiligde ICMT-infrastructuur...
 14. Deze zaak gaat over de vraag of Picnic Fulfilment, Flink, Gorillas, Getir, Picnic Hubs en Hofweb de cao voor het Levensmiddelenbedrijf moeten toepassen over de periode waarin deze algemeen verbindend was, te weten de periode van 13 september 2022 tot en met 1 juli 2023. Hiervoor moet worden beoordeeld of de activiteiten van deze werkgevers vallen onder de gewijzigde definities en werkingssfeer...
 15. Ontslag op staande voet niet onverwijld gegeven. Aan de vraag of de gedragingen van de werknemer een dringende reden opleveren, komt de kantonrechter niet toe.
 16. arbeidsrecht; uitleg vaststellingsovereenkomst
 17. Aansprakelijkheid werkgever voor ongeval werkneemster toegewezen. Werkneemster is ten val gekomen op de trap. Werkgever heeft nagelaten onderzoek te verrichten naar de toedracht van het ongeval. Werkgever heeft niet aangetoond dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan.
 18. Afgewezen (herhaald) verzoek om de zaak naar een ander hof te verwijzen of om raadsheren van een ander hof aan te wijzen om voor deze zaak zitting te nemen in het hof. Art. 62b RO. Leidraad onpartijdigheid en nevenfuncties in de rechtspraak.
 19. Kort geding. Geen schorsing concurrentiebeding Assistent Makelaar.
 20. De verzoeken van werknemer tot betaling van een aanzegvergoeding, een transitievergoeding, achterstallig loon, vakantietoeslag en een vergoeding voor vakantie- en ADV-uren worden grotendeels toegewezen. Het beroep van werkgever op verrekening in verband met verduistering door werknemer slaagt niet, omdat de gegrondheid van dit verweer niet op eenvoudige wijze is vast te stellen. Werkgever wordt...
 21. Medewerkster kinderopvang heeft geen geldige VOG meer. Ontbinding op de h-grond. Transitievergoeding toegewezen.
 22. Grondslag voor demotie ontbreekt. Terugplaatsing in functie ongedaan gemaakt.
 23. kort geding; verstek; loonvordering
 24. Arbeidsrecht WWZ -- Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren (art. 7:669 lid 3 sub d BW), geen herstel of billijke vergoeding.
 25. Geen ontslag op staande voet. Werknemer mocht uitlatingen en gedrag werkgever niet opvatten als ontslag op staande voet. Wn moet gefixeerde schadevergoeding betalen wegens niet in acht nemen opzegtermijn. Studiekosten niet terugbetalen.
 26. concurrentiebeding en relatiebeding
 27. Werknemer is ontvankelijk in zijn verzoek tot betaling van de transitevergoeding. Het verzoekshrift is binnen de vervaltermijn per Veilig Mailen ingediend.
 28. Vordering ex art. 843a Rv, stukken/gegevens bestaan niet meer.
 29. Toewijzing ontbindingsverzoek van werkgever met toekenning transitievergoeding aan werkneemster. De door werkneemster verzochte billijke vergoeding wordt afgewezen, omdat het causaal verband tussen het gestelde ernstig verwijtbaar handelen en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet is komen vast te staan.
 30. loonstop en ontslag op staande voet onterecht gegeven, dus transitievergoeding, billijke vergoeding (incl immateriele schadevergoeding), gefixeerde schadevergoeding en achterstallig loon toegewezen. Werknemer was niet langer ziek in de zin van art 7:629 BW en hoefde niet aan tweede spoor mee te werken. Dat werkgever aan de duurzame inzetbaarheid twijfelde doet daaraan niet af.
 31. [verzoeker] vraagt vernietiging van de opzegging van de met de Volkskrant gesloten overeenkomst en doorbetaling van salaris, met nevenvorderingen. De Volkskrant stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar een overeenkomst van opdracht en dat er dus rechtsgeldig is opgezegd. De kantonrechter oordeelt dat de tussen partijen gesloten overeenkomst kwalificeer...
 32. Ontslag op staande voet medewerker jeugdgevangenis blijft in stand. Aan de professionaliteit en integriteit van een ambtenaar worden extra hoge eisen gesteld, bovenop de eisen die in het algemeen al gelden voor een goed werknemer. Naar het oordeel van de kantonrechter maakt de combinatie van het escalerend handelen, het gebruiken van eenzijdig geweld tegen een gedetineerde jongere en het liegen...
 33. Artt. 7: 671b lid 1 a jo. 7:669 lid 3 e; 7:670 lid 1 jo. 7:671b lid 6 a; 7:671b lid 9 a jo. 7:672 lid 2 a; 7:673 lid 7 c BW. Verzoek van werkgever tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen door de werknemer. Aan de werknemer is een leaseauto ter beschikking gesteld. De werknemer heeft daarbij schriftelijk verklaard in privé niet meer dan 500 km per jaar met die auto...
 34. ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Switch. Toekenning gefixeerde schadevergoeding en transitievergoeding. Billijke vergoeding afgewezen.
 35. opzegging door werknemer rechtsgeldig. Geen wilsgebrek Werkgever mocht er van uit gaan dat werkneemster wilde opzeggen. Vraag of verzoekschrift de juiste procesinleiding was kan onbeantwoord blijven
 36. De werkgever heeft de werknemer na 104 weken ziekte ontslagen. De kantonrechter is van oordeel dat het ontslag niet onregelmatig is gegeven. De verzoeken van de werknemer om (onder meer) een billijke vergoeding op grond van artikel 7:681 lid 1 onderdeel a BW en een gefixeerde schadevergoeding worden daarom afgewezen. De verzochte billijke vergoeding op grond van artikel 7:682 lid 1 sub c BW tre...
 37. Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van verstoorde arbeidsverhouding. Opzegverbod tijdens ziekte staat niet aan ontbinding in de weg, nu de verwachting is dat verdere voortzetting een negatief effect zal hebben op de gezondheid van werkneemster en haar re-integratie.
 38. Loonvordering. Uitbetaling vakantietoeslag en vakantiedagen na einde dienstverband. Beroep werkgeefster op verrekening is onvoldoende onderbouwd en slaagt niet.
 39. Derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met onderbewindgestelde is van rechtswege geëindigd. Bewindvoerder hoefde niet betrokken te worden bij de verlengingen van de arbeidsovereenkomst. Voor een algemene regel op basis waarvan een bewindvoerder altijd betrokken moet worden bij het aangaan of voortzetten van een arbeidsovereenkomst is geen wettelijke grondslag aanwezig. De kantonrechter vo...
 40. De gevorderde verklaring voor recht dat de arbeidsovereenkomst doorloopt wordt afgewezen. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen partijen is geëindigd en niet voortgezet. Wg heeft niet voldaan aan aanzegverplichting en heeft wn niet ziek uit dienst gemeld, maar dat betekent niet dat aok (stilzwijgend) is voortgezet. Aanzegvergoeding wordt toegewezen, omdat wg niet aan schriftelijke aa...
 41. Arbeidsrecht. Werkneemster is werkzaam bij een ambassade. De vreemde staat beroept zich op immuniteit van jurisdictie. Toepassing van artikel 11 lid 2 sub b van het VN-Verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen.
 42. Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Opzegverbod.
 43. Afwikkeling dienstverband mondhygieniste. Een aantal geschilpunten (onder andere over het vakantiegeld, de transitievergoeding en de bonusregeling) kan de kantonrechter beoordelen. De vraag of werkneemster tijdens haar ziekte correct is uitbetaald, kan de kantonrechter nog niet beantwoorden. Verweerster moet stukken in het geding brengen.
 44. schorsing concurrentiebeding, belangenafweging, belang werknemer bij schorsing weegt zwaarder dan het belang van werkgever bij handhaving van het beding
 45. Eindvonnis na bewijslevering. De werknemer is op grond van de vaststellingsovereenkomst die hij met de werkgever heeft gesloten een boete verschuldigd omdat hij ten tijde van het tekenen van de vaststellingsovereenkomst uitzicht had op ander werk.
 46. Beëindiging arbeidsovereenkomst met werkster. Hoogte loon, vakantiedagen, opzeggingstermijn en cessantia.
 47. Werknemer wordt mondeling door werkgever ontslag op staande voet aangezegd vanwege diefstal. Werknemer is het hier niet mee eens. Werkgever verschijnt niet in de procedure. De verzoeken van werknemer worden grotendeels toegewezen.
 48. Arbeidsrecht WWZ. Vernietiging van ontslag op staande voet. Ontbinding op g-grond, recht op billijke vergoeding?; diverse andere verzoeken.
 49. Nietig proeftijdbeding. Werkgever heeft opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW en moet een vergoeding wegens onregelmatige opzegging, een billijke vergoeding en een transitievergoeding aan werknemer betalen.
 50. Arbeidszaak. Verzoek tot betaling aanzegvergoeding en loon.