Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsrecht

 1. Achterstallig loon toegewezen. Wettelijke verhoging 7:625 gematigd tot nihil door gedrag werknemer t.o.v. werkgever
 2. EJ. Arbeid. Arbeidsvoorwaarden van nieuwe arbeidsovereenkomst zijn van toepassing. Geen sprake van schending van gelijkheidsbeginsel.
 3. Terugbetalen kosten opleiding tot buschauffeur
 4. ontbinding arbeidsovereenkomst; heimelijk opnemen van gesprekken met leidinggevenden en HR-manager in dit geval niet (ernstig) verwijtbaar in de zin van artikel 7:669 lid 3 sub e BW; wel een verstoorde arbeidsverhouding artikel 7:669 lid 3 sub g BW
 5. Geen sprake van berusting in ontslag op staande voet. Vernietiging ontslag op staande voet. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Concurrentiebeding niet rechtsgeldig overeengekomen.
 6. Geheimhoudingsbeding. Uitleg van het beding, opgenomen in een arbeidsreglement. Aantal overtredingen. Aard van de in hoger beroep gevorderde voorziening.
 7. arbeidszaak, loonvordering, vaststellingsovereenkomst, volmacht advocaat
 8. Tussenarrest. Bewijslast van contante loonbetalingen rust op werkgever. Dat geldt ook ten aanzien van gestelde nieuwe arbeidsovereemkomst, afspraak over maaltijdvergoeding, opnemen onbetaald verlof en voorgeschoten kosten voor aanvang dienstbetrekking.
 9. kort geding, vordering wedertewerkstelling, afstemmingsregel
 10. Beëindigingsovereenkomst en WNT; art. 7:902 BW; maximale bezoldiging en overgangsrecht WNT, uitbetaling vakantiedagen en plafond WNT.
 11. WOR
 12. Afwijzing vordering in KG tot schorsing non–concurrentiebeding omdat onvoldoende vaststaat dat het beding in een bodemprocedure gedeeltelijk zal worden vernietigd. De relevante feiten staan onvoldoende vast en de belangenafweging valt voorlopig in het voordeel van de werkgever uit.
 13. niet ontvankelijk verklaring verzoekster. Oosv is ingetrokken. Daarmee is geen sprake van een te vernietigen ontslag. Verzoekster kon na intrekking oosv niet meer berusten in het ontslag.
 14. Maakt de bovenwettelijke werkloosheidsregeling deel uit van wat partijen zijn overeengekomen en kan werknemer zich hierop beroepen?
 15. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag op staande voet. Dringende reden. Onverwijldheid. (Tegen)bewijsaanbiedingen. Wijziging van verzoek. Nieuwe grief.
 16. afwijzing verzoeken werknemer herstel, billijke vergoeding en schadevergoeding na opzegging met toestemming UWV, bestuursfuncties niet meegewogen in het kader van herplaatsing, verbod op afstand doen van vakantiedagen geldt niet (7:640 en 7:641 BW)
 17. Arbeidsrecht WWZ. Ook indien vast zou staan dat de werknemer de werkgever ten onrechte heeft beschuldigd van seksuele intimidatie, leidt dat niet tot ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werknemer als gevolg waarvan de arbeidsrelatie is verstoord. Niet is vast komen te staan dat werknemer werkgever ten onrechte heeft beschuldigd om daarmee doelbewust de arbeidsverhouding te verstoren. Ten...
 18. werknemer arbeidsdongeschikt uit dienst getreden, werkgever voldaan aan zorgplicht door overhandigen CAO bij aanvang dienstverband, werknemer zelf verantwoordelijk voor aanvragen aanvulling ziektewetuitkering op grond van Zavo.
 19. Detachering zorgpersoneel. Uitleg werkingssfeer cao aan de hand van cao-norm. Uitleg begrip 'huisartsenzorg'. Onaannemelijk gevolg wanneer uitleg werkingssfeer zou leiden tot conclusie dat deze partijen wel onder de cao zouden vallen.
 20. Opzegging arbeidsovereenkomst in strijd met artikel 7:671 lid 1 BW. Vernietiging. Geen verplichting van werkgever om werknemer toe te laten op de werkvloer in verband met ernstig verstoorde arbeidsverhouding. Niet onderbouwde betwisting arbeidsongeschiktheid van werknemer door werkgever. Werknemer niet opgeroepen voor bezoek aan bedrijfsarts. Oordeel over arbeidsongeschiktheid ontbreekt. Het ov...
 21. Verzoek 7:681 BW. Geen rechtsgeldig ontslag op staande voet. Toekenning bilijke vergoeding en vergoeding wegens onregelmatige opzegging.
 22. Arbeidsrecht. Procesrecht. Bewijslast met betrekking tot voldoen aan functie-eisen met het oog op salariëring. Betekenis van bepaling in algemeen verbindend verklaarde cao voor bewijslastverdeling (art. 150 Rv).
 23. Ontslag op staande voet. Werkgever dient te bewijzen dat werknemer werkgever en/of de bedrijfsarts doelbewust onjuist heeft voorgelicht (c.q. gelogen) over zijn gezondheidstoestand.
 24. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding ondanks opzegverbod tijdens ziekte omdat de arbeidsovereenkomst in het belang van werknemer dient te eindigen.
 25. Executiegeschil nav ECLI:NL:RBMNE:2015:8797 (betaling minimumloon aan au pair). Ex-werkgever doet wel fiscale inhoudingen op de nabetaling maar zal deze niet afdragen. Veroordeling om het loon bruto uit te betalen (ruim € 27.000).
 26. Tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij wijze van proef niet strijdig met cao. Geen vernietigbare opzegging arbeidsovereenkomst. Op grond van goed werkgeverschap wel plicht tot aanbieden arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 27. Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer zonder inachtneming opzegtermijn; aanspraak werkgever op gefixeerde schadevergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar in verband met ernstig verwijtbaar handelen werkgever.
 28. Procedure van de vakbond FNV over contracting. Is er sprake van uitzending of aanneming van werk? Uitleg CAO Pluimvee.
 29. arbeidsrecht. Verzoek tot ontbinding toegewezen. Beperkte vergoeding voor werknemer.
 30. Kort geding. Arbeid. Loonvordering.
 31. Arbeidsrecht WWZ. is sprake van een dringende reden?
 32. Arbeidsrecht WWZ. Incidenten tot opheffing beslag en verschaffing toegang tot of kopie van e-mailbox in ontslag-op-staande-voet-zaak. Voor wat betreft opheffing beslag onvoldoende samenhang met hoofdzaak en voor wat betreft e-mailbox (art. 843a Rv) onvoldoende bepaalde bescheiden.
 33. WOR, uitleg cao, buschauffeurs, sanitaire stops, werktijdenregeling, dienstroosters.
 34. Ontslag arbeidsongeschikte statutair bestuurder. Toepassing 15 april arresten Hoge Raad. Voor effectuering van het arbeidsrechtelijk ontslag van een arbeidsongeschikte statutair bestuurder is een aparte opzeggingshandeling vereist. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek van werknemer wordt toegewezen met toekenning billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen werkgever.
 35. Kort geding arbeidsrecht; arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; geen rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst; doorbetaling loon.
 36. "Leiding en toezicht"-criterium ex artikel 7:690 BW. Stelplicht en bewijslast. Het is aan eiseres om te bewijzen dat de door de werknemers verrichte arbeid daadwerkelijk is verricht onder leiding en toezicht van de klant/inlener en niet onder leiding en toezicht van de teamleiders van gedaagde. Eiseres is daar niet in geslaagd.
 37. "Leiding en toezicht"-criterium ex artikel 7:690 BW. Stelplicht en bewijslast. Het is aan eiseres om te bewijzen dat de door de werknemers verrichte arbeid daadwerkelijk is verricht onder leiding en toezicht van de klant/inlener en niet onder leiding en toezicht van de teamleiders van gedaagde. Eiseres is daar niet in geslaagd.
 38. Arbeidsrecht; nietige ontslag en doorbetaling loon.
 39. Arbeid. Verzoek wedertewerkstelling afgewezen.
 40. Arbeid. Verzoek wedertewerkstelling afgewezen.
 41. Arbeid. Verzoek wedertewerkstelling afgewezen.
 42. Arbeid. Verzoek wedertewerkstelling afgewezen.
 43. Arbeid. Verzoek wedertewerkstelling afgewezen.
 44. Berekening transitievergoeding. Uitleg begrip “verschuldigd zijn” art. 3 lid 1 aanhef en sub c Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding. Geen schadevergoeding wegens slecht werkgeverschap. Waarde vakantiedag, variabele beloning
 45. EJ. Arbeid. Ontbinding. Langdurige arbeidsongeschiktheid.
 46. Vordering tot opheffing van het door de werkgever onder zichzelf gelegde beslag op de transitievergoeding toegewezen. De voorzieningenrechter acht aannemelijk gemaakt dat de vordering van de werkgever naar alle waarschijnlijkheid geen stand zal kunnen houden in de bodemprocedure. Tevens verbod voor de werkgever om, gezien de aard daarvan, medische stukken van de werknemer te gebruiken buiten d...
 47. verzoek herstel arbeidsovereenkomst na opzegging met toestemming UWV ivm bedrijfseconomische omstandigheden afgewezen, vordering betaling 3,5 jaar aan niet-genoten vakantiedagen afgewezen
 48. Arbeidszaak. Pensioenrecht. Op grond van artikel 20 van de Pensioenwet mag het recht op onvoorwaardelijke indexering van het pensioen van de werknemer niet gewijzigd of aangetast kan worden. De kantonrechter ziet geen grond om te oordelen dat het beroep van de werknemer op nakoming van het recht op onvoorwaardelijke indexering en van de (ongewijzigde) pensioenovereenkomst naar maatstaven van re...
 49. Arbeidszaak. Concurrentiebeding. De kantonrechter veroordeelt de werknemer tot betaling van een boete wegens schending van het overeengekomen concurrentiebeding, maar matigt de gevorderde boete van € 892.500,00 tot een bedrag van € 5.000,00.
 50. Arbeidszaak. Ontbinding. De arbeidsovereenkomst wordt op verzoek van de werkgever ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Aan de werknemer wordt een billijke vergoeding toegekend van € 108.000,00 bruto, omdat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Werkgever heeft werknemer vrijgesteld van werk en op een ontslag wegens verwijtbaar gedrag aangest...