Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Arbeidsrecht

 1. Kennelijk onredelijke opzegging arbeidsovereenkomst langdurig arbeidsongeschikte werknemer, re-integratie inspanningen werkgever, art. 7:681 BW (oud).
 2. Artikel 7:658, lid 4 BW. Bedrijfsongeval. Stelplicht en bewijslast met betrekking tot de toedracht van het ongeval. Is de werkgever haar zorgvuldigheidsverplichtingen nagekomen?
 3. werknemer vordert billijke vergoeding; werkgever zou UWV van verkeerde informatie hebben voorzien; overgang van onderneming.
 4. Afwijzing verzoek herstel arbeidsovereenkomst. b-grond. Opzegging in overeenstemming met de eisen van 7:669 lid 1 BW.
 5. Vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Verzoek tot toekenning van billijke vergoeding afgewezen.
 6. Vernietiging ontslag op staande voet. De kantonrechter is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden het proeven van een stukje van een product niet kan worden aangemerkt als onrechtmatige toe-eigening waarop ontslag op staande voet volgt.
 7. Opzegging uitvoeringsovereenkomst met pensioenfonds door werkgever. Eisen van redelijkheid en billijkheid verplichten werkgever niet tot aanvullende (schade)vergoeding. Opzegging niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 8. Op grond van de ketenregeling van artikel 7:688 a BW is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.
 9. Arbeidsrecht WWZ; vervolg HR 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1045 [verweerster]; bewijsopdracht
 10. Arbeidsrecht. Ontbinding na ontslag op staande voet afgewezen.
 11. Arbeidsrecht. Verzoek om ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen.
 12. Arbeidszaak. Kort geding. Vordering van werkgever om twee werkneemsters te gebieden zich te houden aan het concurrentiebeding wordt afgewezen. Het concurrentiebeding, in feite een relatiebeding, is niet overeengekomen, omdat niet wordt voldaan aan de schriftelijkheidseis van HR 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:364 (Lodder).
 13. Werkneemster werkt aan de kassa van een bouwmarkt. Zij scant haar eigen voordeelkaart als klanten geen voordeelkaart aanbieden en zij eigent zich zo voordeelcoupons toe. Met de voordeelcoupons koopt zij met korting producten van de bouwmarkt. Werkgever ontslaat haar op staande voet wegens diefstal/fraude. Het verzoek van werkneemster tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst...
 14. Bij werkgever is een reorganisatie gaande. Partijen hebben overleg gevoerd over een vertrekregeling, maar hierover is geen overeenstemming bereikt. Werknemer vordert in kort geding onder andere dat zijn bezwaar tegen de boventallig verklaring door de werkgever inhoudelijk behandeld gaat worden, dat er een loopbaanadviseur wordt ingeschakeld ten behoeve van een van werk-naar-werk-traject, dat d...
 15. Vordering tot betaling van loon en het nakomen van re-integratieverplichtingen in conventie en in reconventie een vordering tot opheffing van beslag en een verbod op het verrichten van concurrerende werkzaamheden op straffe van een dwangsom dan wel boete.
 16. Ontslag op staande voet bij een modelzorgovereenkomst.
 17. Situatieve arbeidsongeschiktheid. Werknemer heeft op grond van artikel 7:628 BW recht op haar volledige loon.
 18. cao besloten busvervoer, uitleg cao bepalingen
 19. Billijke vergoeding wegens opzegging van de arbeidsovereenkomst (met toestemming van het UWV) wegens bedrijfseconomische terwijl werkneemster zwanger bleek te zijn.
 20. Verzoek tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst (ex artikel 7:681 BW). Verzoek afgewezen: opzegging van verzoekster was duidelijk en ondubbelzinnig gericht was op beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Geen sprake van een opwelling, veroorzaakt door een beginnende vorm van overspannenheid.
 21. Arbeidsrecht WWZ. Door werkgever gestelde mismatch, geen voldragen h-grond
 22. Arbeidszaak. Werkneemster, een verzorgende, heeft zich verwijtbaar gedragen, omdat zij tegen collega’s heeft gelogen over de reden van haar verzoek om een cliënt over te nemen, terwijl er eerder ook al incidenten hadden plaatsgevonden waarbij haar betrouwbaarheid in het geding was. Het verwijtbare gedrag van de werkneemster rechtvaardigt ontbinding. Geen ernstige verwijtbaarheid aangenomen.
 23. Arbeidszaak. Werknemer komt niet de bescherming toe van de klokkenluidersregeling van artikel 7:653c BW, omdat de gestelde misstand niet naar behoren is gemeld. Het verwijtbare gedrag van de werknemer rechtvaardigt geen ontslag op staande voet, maar wel ontbinding. Geen ernstige verwijtbaarheid aangenomen.
 24. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Verzoek werkgever tot ontbinding arbeidsovereenkomst. Verwijtbaar handelen werknemer of verstoorde arbeidsverhouding (art. 7:669 lid 3, onder e, respectievelijk onder g, BW)? Stelplicht en bewijslast.
 25. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Ketenregeling, art. 7:668a (oud) BW. Is na drie jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan? Juridische kwalificatie van werkzaamheden verricht voorafgaand aan afgesproken ingangsdatum.
 26. Werknemer doet voorkomen dat hij ernstige beperkingen ondervindt. Werkgever ontslaat werknemer op staande voet wegens bedrog, nadat ingeschakeld onderzoeksbureau heeft geconstateerd dat werknemer zich "normaal" gedraagt. Kantonrechter vernietigt ontslag op staande voet, maar ontbindt op verzoek van werkgever de arbeidsovereenkomst op de g-grond, met toekenning van de transitievergoeding aan wer...
 27. EJ. Arbeid. Overgang van onderneming in de zin van artikel 7A:1615dc BW.
 28. vernietiging ontslag op staande voet afgewezen; werknemer heeft werkgever voorgelogen.
 29. Ontslag op staande voet terecht gegeven na grove belediging van werkgever. Gaat om de context van de belediging.
 30. Niet meewerken aan mediation is geen reden voor een loonstop tijdens ziekte.
 31. Voor de beoordeling van de vraag of een functie passend is, is het salaris niet van doorslaggevend belang. Functie wordt als passend beschouwd, maar werknemer heeft functie niet geaccepteerd. Werkgever heeft voldaan aan herplaatsingsplicht.
 32. kort geding, non-concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 33. verzoek vernietiging ontslag op staande voet afgewezen nu niet gebleken is dat sprake is van een arbeidsovereenkomst
 34. in standhouden arbeidsovereenkomst als sanctie ? transitievergoeding en billijke vergoeding niet verzocht, niet ambtshalve toekennen.
 35. Aard en omvang van bonussen van statutair directeur. Deskundigenbericht nodig voor berekening.
 36. Aard en omvang van bonussen van statutair directeur
 37. Terecht ontslag op staande voet van teamleider supermarkt na meenemen zeven flessen Dreft.
 38. Ontslag op staande voet afgewezen. Toewijzing billijke vergoeding met vaststelling van gemiddeld gewerkte uren per maand. Gefixeerde schadevergoeding afgewezen.
 39. Kort geding. FNV maakt met een besloten vennootschap in de scheepsbouw afspraken over een aantal bepalingen uit de cao. Na het vonnis stelt het bedrijf zich op het standpunt dat de betreffende personen niet bij voor deze vennootschap maar voor een andere besloten vennootschap binnen het concern werkzaam zijn. FNV vordert in kort geding dat ook deze (andere) besloten vennootschap bedoelde afspra...
 40. Pp hebben vóór aanvang van het dienstverband twee schriftelijke arbeidsovereenkomsten getekend met verschillende inhoud. Ter beoordeling ligt de vraag voor welke van de door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomsten een correcte weergave bevat van de afspraken die partijen met elkaar hebben gemaakt en hebben beoogd ten aanzien van de indiensttreding. Wn beroept zich erop dat aok voor on...
 41. Arts vrijgesteld van werk in afwachting van uitkomst ontslagprocedure bij UWV. Vordering tot wedertewerkstelling (grotendeels) toegewezen.
 42. Afwijzing verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst op de h-grond van gedetacheerde werkneemster.
 43. Kennelijk onredelijk ontslag (artikel 7:681 BW (oud)). Beroep op het gevolgencriterium slaagt. Habe nichts-verweer verworpen. Vordering ten aanzien van achterstallig salaris (incorrecte eindafrekening dienstverband per einddatum).
 44. Arbeidsrecht WWZ; ontbinding op verzoek werkgever; verwijtbaar handelen of nalaten werknemer i.d.z.v. art. 7:669 lid 3 sub e BW; geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werknemer i.d.z.v. art. 7:673 lid 7 sub c BW; transitievergoeding alsnog toegewezen.
 45. ontbinding arbeidsovereenkomst, ernstig verwijtbaar handelen? transitievergoeding, billijke vergoeding, concurrentiebeding
 46. WWZ; ontbinding arbeidsovereenkomst stroman na intrekken horecavergunning; ernstig verwijtbaar handelen?; achterstallig loon c.a.
 47. pensioenzaak
 48. Was een medisch specialist in opleiding rond 1980 op grond van een verplichtstellingsbeschikking deelnemer van pensioenfonds PGGM. Uitleg van de verplichtstellingsbeschikking en het pensioenreglement met toepassing van de cao-norm (rov. 6.3.3. e.v.) Ontkennende beantwoording van deze vraag Was het ziekenhuis ingevolge de arbeidsovereenkomst verplicht om de betrokkene alsnog bij het pensioenfo...
 49. Hoort bij de hoofdzaak 200.205.424/01 Dit hoger beroep gaat over de vordering van de werkgever als tussengekomen partij. Proceskostenveroordelingen.
 50. Kort geding, vordering wedertewerkstelling toegewezen.