Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Personen- en familierecht

 1. Huwelijk, Echtscheiding acht jaar na feitelijk uiteengaan. Convenant maakt deel uit van echtscheidingsbeschikking. Uitleg convenant.
 2. Afwijzing (spoed)verzoek machtiging uithuisplaatsing.
 3. Verlenging ondertoezichtstelling
 4. bekrachtiging bestreden beschikking. Ondertoezichtstelling
 5. Afwijzing verzoeken wijziging verdeling zorg- en opvoedingstaken
 6. Spoedmachtiging gesloten jeugdhulp - sprake van ernstig verstoord gedrag, agressie, fysiek geweld, zelfbepalend gedrag en politiebetrokkenheid - schriftelijke instemming van gekwalificeerde gedragswetenschapper kon niet worden afgewacht.
 7. Nadere beschikking verlenging ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing - kinderrechter maakt zich in toenemende mate zorgen over de minderjarige en zijn plaatsing bij de grootouders - in de beschikking richt de kinderrechter zich met enkele korte woorden specifiek tot de ouders en grootouders en is een brief aan de minderjarige opgenomen.
 8. Gedeeltelijke gezagsbelasting door GI - art. 1:253e BW - voor drie maanden, onder aanhouding van een resterende periode - ten aanzien van medische behandeling en aanmelding onderwijsinstelling.
 9. Nadere beschikking verlenging ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing - komende periode moet worden ingezet op onderzoek naar goed genoeg ouderschap en een ouder-kind traject waarin het hele systeem rondom de minderjarige wordt betrokken.
 10. Nadere beschikking verlenging machtiging uithuisplaatsing - ondanks positieve stappen van moeder is langere plaatsing in pleeggezin in belang van minderjarige - komende periode dient duidelijkheid te komen over een perspectiefbesluit.
 11. Bekrachtiging spoedbeslissing en verlening reguliere machtiging gesloten jeugdhulp voor de duur van 3 maanden.
 12. Ondertoezichtstelling
 13. Voorlopige voorziening. Gebruik woning, zorg voor de kinderen en zorgregeling. Kinderalimentatie: woonlast niet aanmerkelijk hoger, wel duurzaam.
 14. Raadsonderzoek met betrekking tot hoofdverblijfplaats, vervangende toestemming inschrijving school en definitieve zorgregeling vierjarige minderjarige. Minderjarige voor de duur van de procedure toevertrouwd aan de moeder en voorlopige zorgregeling tussen minderjarige en vader. Grote zorgen met betrekking tot situatie bij vader thuis die wordt gekenmerkt door (fysiek en verbaal) geweld.
 15. Kort geding over nakomen echtscheidingsconvenant ten behoeve van leasetermijnen van de leaseauto.
 16. Geschillenregeling ex. art 1:262b BW. Valt het verzoek van de GI tot het verlenen van toestemming voor een vakantie van de moeder en de kinderen onder het bereik van artikel 1:262b BW? Het verzoek van de GI wordt afgewezen omdat dit niet de uitvoering van de ondertoezichtstelling raakt en de moeder de weg van artikel 1:253a BW openstaat.
 17. Kosten kind voor studie en levensonderhoud na 21e levensjaar. Afspraken in convenant.
 18. verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging tot uithuisplaatsing, omgang. Verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging tot uithuisplaatsing was noodzakelijk. Moeder is niet-ontvankelijk in haar verzoek om een omgangsregeling tussen haar en de kinderen te laten vaststellen omdat zij niet de geƫigende procedure heeft gevolgd om de bij schriftelijke aanwijzing vastgestel...
 19. Tussen ouders geldt een co-ouderschapsregeling. Hof vernietigt beschikking rechtbank waarbij verzoek vader om vervangende toestemming tot verhuizing binnen een reisafstand van 40, althans 30 minuten van school kinderen is afgewezen. Na afweging alle betrokken belangen vindt hof keuze vader om te verhuizen naar een woning op 31 kilometer afstand van school kinderen gerechtvaardigd.
 20. Voorlopige voorziening woning. Wijziging. Vrouw ontvankelijk in haar verzoek? Belangenafweging.
 21. verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap - onroerend goed in het buitenland
 22. afwijzen verlenging ots
 23. ondertoezichtstelling
 24. afwijzen verzoek verlenging ots
 25. Zorgregeling en kinderalimentatie. Verzoek van vader om te bepalen dat hij verblijfsoverstijgende kosten zal betalen afgewezen. Verzoek delen inloggegevens tennisclub toegewezen
 26. opheffen ots en afwijzen verzoek GI
 27. Voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp
 28. Wijziging voorlopige voorzieningen, uitsluitend gebruik echtelijke woning
 29. bekrachtiging bestreden beschikking. Ondertoezichtstelling
 30. Machtiging gesloten jeugdhulp
 31. Ondertoezichtstelling
 32. Verlenging ondertoezichtstelling met 6 maanden
 33. Verlenging ondertoezichtstelling voor 3 maanden, restant van het verzoek wordt behandeld op de nadere mondelinge behandeling
 34. Afwijzing vorderingen van de vrouw tot afgifte en toevertrouwing van de minderjarigen. De vrouw heeft de verkeerde rechtsingang gekozen. Zij had een voorlopige voorzieningenprocedure moeten starten
 35. Provisioneel verzoek. Vastlegging voorlopige omgangsregeling en vaststelling informatieregeling
 36. Verzoek tot verlenging van de ondertoezichtstelling afgewezen. Niet voldaan aan de criteria uit artikel 1:255 BW. Wel sprake van een ontwikkelingsbedreiging bij de minderjarigen maar geen ernstige. Daarnaast wordt de hulp die voor het wegnemen van de zorgen noodzakelijk is, voldoende geaccepteerd.
 37. Verzoek verlenging ondertoezichtstelling afgewezen. Wel sprake van een ontwikkelingsbedreiging, maar geen ernstige. Bovendien accepteert de moeder de hulpverlening die noodzakelijk is voor het wegnemen van de zorgen, voldoende.
 38. Verlening machtiging tot uithuisplaatsing voor de duur van twee weken
 39. Afwijzing ondertoezichtstelling ivm positieve ontwikkelingen moeder
 40. Provisioneel verzoek, vaststelling voorlopige zorgregeling
 41. Vervangende toestemming vakantie in kort geding
 42. Verlening machtiging tot uithuisplaatsing
 43. Verlening machtiging gesloten jeugdhulp voor de duur van drie maanden
 44. Nadere verlenging machtiging tot uithuisplaatsing
 45. Vastlegging afspraken van partijen over de zorgregeling
 46. Ondertoezichtstelling
 47. Wijziging hoofdverblijf
 48. Vervangende toestemming vakantie
 49. Ondertoezichtstelling
 50. Vervangende toestemming om de achternaam van de minderjarige te wijzigen in die zin dat de minderjarige de achternaam van beide ouders zal dragen op grond van de Wet Introductie Gecomibneerde Geslachtsnaam (WIGG) niet ontvankelijk. De juridische grondslag ontbreekt. Geen strijd met EVRM en/of IVRK. Vervangende toestemming voor het dopen van de minderjarige verleend, met vermelding dat de verv...