Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Goederenrecht

 1. Executie kort geding. Burenzaak. Zijn over en weer dwangsommen verbeurd? Erfdienstbaarheid van weg. Onthouden van licht? (5:37 BW) Beplanting te dicht op de erfgrens? (5:42 BW) Is de bamboe in kwestie een boom of een heester? Laat melkglas minder licht door dan gewoon glas c.q. dan geen glas? De vorderingen worden over en weer gedeeltelijk toegewezen.
 2. Vordering tot amotie van overbouw. Houten schuur blijikt gedeeltelijk op het perceel van de buren te zijn gebouwd. 70 centimeter over een lengte van 9 meter. Vordering tot verwjdering levert geen misbruik van recht op. Verwijdering is niet onoverkomelijk kostbaar en lijkt ook bouwkundig niet gecompliceerd.
 3. Overschrijding erfgrens. De vraag welk perceel is geleverd wordt niet bepaald door de kadastrale registratie, maar door de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 4. Vordering tot ontruiming van garageboxen. Het betoog van gedaagden dat zij het eigendomsrecht van de garageboxen via bevrijdende verjaring hebben verkregen, slaagt niet.
 5. Eindvonnis. De rechtbank stelt de waarde van het recht van erfpacht vast na deskundigenbericht en de reactie(s) daarop van partijen. Zie ook: ECLI:NL:RBROT:2021:7445, ECLI:NL:RBROT:2021:13224 en ECLI:NL:RBROT:2022:6257
 6. Kort geding. Op grond van het besluit van 3 juni 2020 van de VvE is het de bewoner niet toegestaan de bergruimte op de zolderverdieping als woonruimte te gebruiken. De VvE stelt terecht dat de bewoner de bergruimte niet mag inrichten als een volwaardige woonruimte, omdat dit in strijd is met de bestemming. Deel van de vorderingen van de VvE worden toegewezen.
 7. Hypotheekrechten tot zekerheid van een voorwaardelijke vordering. Tenietgaan vordering gevolgen voor de hypotheek als accessoir recht? Is de hypotheekhouder op grond van de redelijkheid en billijkheid gehouden om mee te werken aan doorhaling van de hypotheken?
 8. Onteigening. Toepasselijk recht in verband met in werking treden Omgevingswet. Overeenstemming over hoogte schadeloosstelling. Geschil met betrekking tot proceskosten artikel 50 Ow. Proceskosten in rekening gebracht die betrekking hebben op de cassatieprocedure niet in aanmerking genomen bij het ter zake van juridische bijstand te vergoeden bedrag. Deze kosten behoren niet tot de kosten van de...
 9. Burenzaak. Is sprake van een erfdienstbaarheid, noodweg, buurweg, persoonlijk gebruiksrecht? Oproeping eigenaren naburige erven op grond van artikel 118 Rv.
 10. Kort geding over de vraag of de eigenaar van een kavel met chalet op een chaletpark een deel van dat kavel mag gebruiken als deel van het horecaterras bij de door hen eveneens op het chaletpark gedreven naastgelegen brasserie.
 11. Kort geding. Vordering tot het staken van het gebruik van stuk grond afgewezen. Het belang van het kinderdagverblijf om gebruik te blijven maken van de grond als buitenspeelplaats gaat boven het belang van de (nieuwe) eigenaar van de grond.
 12. Toepasselijk recht in verband met in werking treden Omgevingswet. Overeenstemming over hoogte schadeloosstelling tot het definitief door deskundigen geadviseerde bedrag. Degenen tegen wie verstek is verleend hebben daartegen kennelijk geen bezwaar. De definitieve raportage van de deskundigen heeft ter inzage gelegen en dat is gepubliceerd in BN De Stem. Dit is geen aanleiding geweest om het ve...
 13. onteigening, liquidatie of reconstructie, oppervlakte onteigende 0.40.93 ha. Recnstructie, behoud productie areaal, leeftijd ondernemer, geen aflopoende bedrijfsvoering, te vervangen oppervlakte meenemen in reguliere aankoop.
 14. Onteigening, tussenkomende partijen, waarde onteigende, waardevermindering overblijvende als gevolg van vormverslechtering. Zeer geringe vormverslechtering leidt niet tot waardevermindering overblijvende, ook niet nu gewerkt wordt met GPS-systeem. Geen waardevermindering ovreblijvende in verband met aanpassen teeltrichting. Aankoop vervangende grond ter bepering schade onteigende. Aanpassingsko...
 15. Vordering tot ontruiming van ex-partner uit woning. De woning is eigendom van de vrouw en zij wenst vrij over haar eigendomsrecht te beschikken. De man heeft nog geen nieuwe woning en wil pas vertrekken als hij vervangende woonruimte heeft. Vordering tot ontruiming toegewezen, maar de man wordt een termijn van zes wekend gegund in plaats van de door de vrouw gevorderde termijn van 1 dag.
 16. Kort geding over toegang tot oprit buren. Is sprake van een noodweg? Belangenafweging.
 17. Burengeschil. Onrechtmatige hinder door wortelgroei van mammoetboom in voortuin van gedaagde (artikel 5:37 BW). Veroordeling tot verwijdering van de boom.
 18. Geschil over een ruimte tussen twee woningen die in het verleden in gebruik is genomen door de eigenaren van een woningen. Daarnaast een geschil over gebreken in de constructie ten gevolge van het toegankelijk maken van deze ruimte waardoor er gordingen zijn doorgezaagd en een stuk van een dak is verwijderd. Aanvullende vorderingen wegens onrechtmatige daad/gevaarzetting/hinder. Ruimte behoorde...
 19. Gedaagde is rechthebbende op de erfpacht met het recht van opstal op een kavel in park De Reeƫnberg. Volgens gedaagde c.s. zijn daarop van toepassing de erfpachtvoorwaarden 2000, terwijl volgens eiseres conversie van die voorwaarden heeft plaatsgevonden en de erfpachtvoorwaarden 2009 van toepassing zijn. De kantonrechter oordeelt dat de erfpachtvoorwaarden 2009 van toepassing zijn en dat gedaag...
 20. Erfdienstbaarheid. Op basis van oude kadastrale gegevens komt de rechtbank tot het oordeel dat sprake is van een nog steeds bestaande erfdienstbaarheid. Primaire vordering toegewezen.
 21. Burengeschil. Verkrijging van erfdienstbaarheid van overpad door bevrijdende verjaring?
 22. Vaststelling van de inhoud van een erfdienstbaarheid die is ontstaan door vestiging. Voorop staat de vestigingsakte. Een evolutionaire interpretatie weegt mee als gezichtspunt.
 23. Burengeschil. Strook grond. Eigendomsverkrijging door bevrijdende of verkrijgende verjaring? Schade aan garagemuur van de ene buur door grondophoging door de andere buur?
 24. Verdeling eenvoudige gemeenschap. artikel 3:172 BW: partijen dragen naar evenredigheid bij in de kosten van de gemeenschap. Gebruiksvergoeding.
 25. Vordering tot een verklaring voor recht dat een recht van overpad (erfdienstbaarheid) is ontstaan door verjaring afgewezen. Persoonlijk vs. zakelijk recht. Ontbreken goede trouw.
 26. Art. 81 lid 1 RO. Goederenrecht. Recht van hypotheek. Erfpacht. Uitleg erfpachtakte.
 27. Goederenrecht. Vraag of een waterperceel openbaar is. Feitelijk gebruik. Beroep op verbod (correspondentie, bebording). Pleziervaart.
 28. Twee gevoegde zaken. In 'eerste' zaak vordering tot schriftelijke vastlegging van reguliere pachtovereenkomst toegewezen evenals verklaring voor recht dat verpachter toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de verplichting het perceel vanaf 27 januari 2022, na vernietigen van buxusopstand, ter besschikking te stellen en te laten gedurende de looptijd van de pachtovereenkomst. Vorder...
 29. Voorlopige voorziening ex art. 223 Rv Inbreuk op erfdienstbaarheid van overpad. Belangenafweging tussenmogelijkheid gebruik maken van erfdienstbaarheid en belang eigenaren dienend erf tot het verhinderen daarvan.
 30. Het VvE-besluit tot het vaststellen van de jaarlijkse reservering is nietig wegens strijdigheid met artikel 5:126 lid 2 sub a BW.
 31. Burengeschil. Partijen verschillen van mening over de inhoud van de door hen gemaakte afspraak over de loop van de erfgrens tussen hun percelen. In het verlengde is er discussie over de vraag of de bomen op het perceel van [persoon A] c.s. al dan niet in de verboden zone (artikel 5:42 BW) staan en/of de aanwezigheid van die bomen onrechtmatige hinder oplevert (afname zonlicht) voor [persoon C]...
 32. artikel 3:86 lid 1 BW. Geen beroep op derdenbescherming. Koop gestolen schilderij. Betaling van 275.000,- in contanten. Niet voldaan aan onderzoeksplicht.
 33. Gebruik deel woning als bed & breakfast. Uitleg bepaling in splitsingsakte. Kortstondige verhuur of ingebruikgeving tegen betaling niet toegestaan.
 34. Onteigening, schadeloosstelling. Staat stelt overeenstemming met alle gedaagden te hebben bereikt over de hoogte van de te betalen schadeloosstelling en vordert, zonder voorafgaand pleidooi, hem te veroordelen tot betaling van een bedrag ter zake van schadeloosstelling ter hoogte van het verschil tussen het als voorschot betaalde bedrag en het overeengekomen bedrag. De rechtbank overweegt dat n...
 35. Burenrecht. Eigendom strook perceel. Geen eigendomsverkrijging op grond van gestelde koopovereenkomst of (bevrijdende of verkrijgende) verjaring. Geen sprake van ondubbelzinnige inbezitneming.
 36. Zoon (geen medehuurder) wil de huurovereenkomst van zijn overleden vader (de huurder) voortzetten. Vordering wordt afgewezen, omdat een huisvestingsvergunning ontbreekt. Bovendien is onvoldoende gebleken van een duurzame gemeenschappelijke huishouding (art. 7:268 lid 3 BW)
 37. VVE zaak. Nakoming splitsings- en huishoudelijk reglement. Verbod op short stay verhuur met boetebepaling. Afwijzing gevorderde boetes omdat onvoldoende met feiten en omstandigheden is onderbouwd dat aan de voorwaarden voor het opleggen van de boetes is voldaan. Wel grond voor een veroordeling op grond van artikel 3:296 BW, ertoe strekkende dat gedaagde zijn appartementen niet (langer) voor sho...
 38. Vervroegde onteigening en schadeloosstelling. Eigendomsoverdracht van te onteigenen perceelsgedeelten na het slaan van het KB. Tussenkomst door huidige eigenaar van te onteigenen perceelsgedeelten. Overeenstemming tussen partijen over de schadeloosstelling en kosten van juridische en deskundige bijstand.
 39. Onteigening, schadeloosstelling. Manege-object. Geen waardevermindering overblijvende object als geheel. Schadeberekening op basis van reconstructie van buitenrijbaan op eigen grond. Daarvoor benodigde planologische medewerking door de gemeente. Voorkeursrecht op basis van Wet voorkeursrecht gemeenten op niet-onteigende deel van de grond, gevestigd na de peildatum. Bij berekening van schadepos...
 40. : verkoop en overdracht van aandelen teneinde op fiscaal gunstige wijze belasting te ontwijken. Geen nietigheid van de overeenkomst, immers niet in strijd met openbare orde of goede zeden.
 41. burenrecht, inbreuk op eigendomsrecht en uitleg bepaling over buurpad in notariƫle akte.
 42. Goederenrecht. Geen schuldovername omdat er geen kennisgeving als bedoeld in artikel 6:155 BW is gedaan door of namens de derde
 43. Bepaling saldo nalatenschap en veroordeling van de vereffenaar om de legitimarissen hun delen uit te betalen.
 44. Bevel deskundigenonderzoek.
 45. Aankondiging benoeming deskundige voor de waardering van de tot de nalatenschap behorende landerijen met een onzekere toekomstige projectontwikkeling.
 46. Burenrecht. Een geschil over een schutting die hoger is dan twee meter, overhangende takken en klimop, de hemelwaterafvoer en het riool.
 47. Kamerverhuur niet in strijd met splitsingsreglement.
 48. Hoofdzaak en vrijwaring. De rechtbank beslist naar aanleiding van de bevindingen van de deskundige in de hoofdzaak in conventie onder andere dat de aanbouw van gedaagde losgekoppeld dient te worden van de woning van eiseres. In de hoofdzaak in reconventie worden de vorderingen afgewezen. In de vrijwaringszaak wordt gedaagde veroordeeld tot het vergoeden van de schade, nader op te maken bij staa...
 49. Burenrecht. 1. Haag tegen erfgrens. Maximale hoogte 2 meter? Strijd met art. 5:42 BW? Plaatselijke gewoonte, mede gelet op kwalitatieve verbintenis. 2. Enkele coniferen aan de andere zijde in strijd met art. 5:42 BW? Geen bomen. 3. Opkruipende klimbeplanting tegen schutting met mogelijke aangroei naburige schuur toegestaan? Geen inbreuk op subjectief recht. 4. Verbod snoeien haag anders dan via...
 50. Opheffing recht van erfpacht wegens onvoorziene omstandigheden. Geen vergoeding voor opstallen, nu dit is uitgesloten in erfpachtovereenkomst en geen vergoeding voor erfpachtrecht, omdat dit door de onvoorziene omstandigheden waardeloos is geworden.