Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Goederenrecht

 1. Art. 81 lid 1 RO. Goederenrecht. Verbintenissenrecht. Geschil over strook grond. Klachten over uitleg overeenkomst en leveringsakte.
 2. Kort geding. Vordering staking executie hypotheekrecht. Vordering afgewezen omdat niet aannemelijk is geworden dat de bank misbruik van recht maakt.
 3. Is door extinctieve verjaring een erfdienstbaarheid van weg ontstaan? Welke eisen zijn te stellen aan “bezit” van een erfdienstbaarheid van weg?
 4. Beschermingsbewind. Aansprakelijkstelling vorige beewindvoerder. Schade bij de betrokkene, oude schuld bij Essent niet aangemeld bij opvolgend bewindvoerder; deze schuld kan bij et minnelijk traject niet worden meegenomen.
 5. Vastlegging in arrest van tussen partijen gemaakte afspraken ter beëindiging van hun geschil.
 6. Burenrecht. Onrechtmatige hinder (art. 5:37 BW) door plaatsen van dakopbouw op een aan achterzijde van rijtjeshuis gelegen aanbouw. Vermindering bezonning, daglichttoetreding en uitzicht. Niet gebleken dat gemeente bij vergunningverlening concrete belangen buren heeft meegewogen.
 7. Verdeling
 8. bewijs geleverd. eigendom strook grond door bezitsverschaffing. vordering tot beëindiging bezit verjaard.
 9. Artikel 3:29 BW: verklaring van waardeloosheid van inschrijving hypotheekrecht in de openbare registers van het Kadaster, eiser niet ontvankelijk jegens ontbonden vennootschap, maar wel zelfstandig belanghebbende, niet ontvankelijkheid, kracht van gewijsde, belang bij machtigen bewaarder
 10. kort geding. verklaring van waardeloosheid hypotheek ex art 3:29 BW verleend. Geen verstek tegen niet meer bestaande gedaagde vennootschap. Eisers niet-ontvankelijk. Uitleg art 54 lid 3 Rv. Direct kracht v gewijsde.
 11. De rechtbank wijst de vorderingen grotendeels toe. Er is sprake van een ongeoorloofde situatie o.g.v. artikel 5:50 lid 1 BW door de aanwezigheid van ramen binnen twee meter afstand van de erfgrens. Gedaagden hebben geen recht van erfdienstbaarheid op uitzicht en licht verkregen door verjaring (artikel 5:72 BW), omdat zij geen bezit hadden. Artikel 5:50 lid 4 BW mist daarom toepassing. Dat betek...
 12. Kort geding. Vordering tot meewerken verkoop woning toegewezen.
 13. geschil over eigendom parkeerplaats in garage van appartementencomplex / beroep op bevrijdende verjaring slaagt
 14. Partijen zijn buren van elkaar. Hun achtertuinen grenzen aan de Zaan en hebben uitzicht over de Zaan en op de Zaanse Schans. Eiseres vindt dat de struiken in de tuin van gedaagden haar uitzicht belemmeren. Zij wil dat gedaagden die struiken snoeit tot een maximale hoogte van 1,25 meter. Eiseres beroept zich daarvoor op een erfdienstbaarheid die tussen partijen geldt. De rechtbank is van oordeel...
 15. Goederenrecht. Verbintenissenrecht. Geschil tussen A (die perceel verkocht aan B) en C (die deel perceel in erfpacht kreeg van B) over wie rechthebbende is m.b.t. een strookje grond. Uitleg titel A-B aan de hand van Haviltex-maatstaf en uitleg leveringsakte A-B aan de hand van objectieve maatstaf (HR 8 december 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8901).
 16. Vordering eigenaar/verhuurder tot snoeien van coniferen. Vordering deels afgewezen. Uitsluitend snoeien van overhangende takken in het groen wordt toegewezen. Laat klagen door eigenaar/verhuurder heeft gevolgen voor de vraag in hoeverre snoei kan worden gevorderd.
 17. De (inmiddels) ex-partner van gedaagde heeft de auto, die zij onder zich houdt, verkocht aan zijn oom. Hij eist dat zij de auto teruggeeft. Aan alle vereisten voor een rechtsgeldige levering is voldaan. Gedaagde moet de auto dus teruggeven aan eiser.
 18. Vordering tot levering van een weiland aan de koper is verjaard. Koopprijs is betaald. Beroep op verjaring is in dit geval - gelet op alle concrete omstandigheden van het geval in onderlinge samenhang bezien - naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 19. Waardeloosverklaring hypothecaire inschrijving, 3:28 en 3:29 BW. Nietige hypotheek, 3:40 BW? Zekerheidsstelling. Verdeling voormalige echtelijke woning die tevens belast is met een strafvorderlijk beslag van het OM. De rechtbank beslist dat en op welke wijze de woning verdeeld moet worden (verkoop). Verder verklaart de rechtbank na zekerheidsstelling door de man en de vrouw jegens het OM de hyp...
 20. Partijen zijn buren van elkaar. De vraag die partijen verdeeld houdt is of [gedaagden] door verjaring de eigendom van een strook grond heeft verkregen. Het beroep van [gedaagden] op verjaring slaagt. [Gedaagden] is daardoor eigenaar van de strook grond die [eiser] opeist. De vordering tot verplaatsing/verwijdering van een brandtrap wordt afgewezen omdat niet is gebleken dat er sprake is van on...
 21. Stedin mocht op grond van artikel 5:21 lid 2 BW (ongeveer) 33 meter onder de grond elektriciteitskabels aanleggen op het perceel van eiser / vordering tot verwijdering kabels afgewezen
 22. Kort geding over contant geld aangetroffen bij ontvanger van een bijstandsuitkering. Voorshands niet voldoende aannemelijk dat eisers eigenaar zijn (gebleven) van de bankbiljetten.
 23. KG. Toewijzing inconventie van vordering tot veroordeling van voormalige partner om mee te werken aan het vestigen van het recht van hypotheek op de gemeenschappelijke woning. In reconventie toewijzing van de vordering van de man om de vrouw te verbieden met hun minderjarige kind af te reizen naar Tunesië / herinschrijving op oude school / het in verkoopbrengen van de gemeenschappelijke woning.
 24. Gemeente doet beroep op verkrijgende verjaring van een perceel grond. Dit slaagt niet omdat geen voor derden duidelijke bezitshandelingen over dat perceel zijn verricht door de gemeente.
 25. Faillissementsrecht. Goederenrecht. Faillissement erfpachter. Is tijdens faillissement verschuldigd geworden erfpachtcanon boedelschuld? Aard verplichting tot betaling erfpachtcanon, art. 5:85 lid 2 BW, 5:92 lid 2 BW, 5:87 leden 2 en 3 BW.
 26. Onteigening. Schadeloosstelling. Verwachtingswaarde in verband met voorlopige aanwijzing krachtens de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Reconstructie of liquidatie. Aankoopkosten vervangende grond. Premie uit handen breken. aanpassingskosten vervangende grond. Drainage. Hertaxatie hypotheekhouder. Omrijschade. Inkomenschade. Accountantskosten. Kosten juridische en deskundige bijstand.
 27. Burenruzie: zijn de dakramen toegestaan? toepassing van artikel 5:50 BW.
 28. Burenrecht. Artikel 5:57 BW (noodweg). Eiser heeft op grond van een aan haar verleende, nog niet onherroepelijke omgevingsvergunning parkeerplaatsen op haar perceel gerealiseerd, die vooralsnog niet voor auto's bereikbaar zijn. Eiser vordert dat de recthbank op grond van artikel 5:57 BW een noodweg zal aanwijzen over de bestaande uitrit van het naastgelegen parkeerterrein van gedaagden. Vorderi...
 29. Partijen in deze zaak zijn buren van elkaar. Tussen hen is een geschil ontstaan over de door gedaagden gerealiseerde uitbouw van hun woning. De rechtbank oordeelt dat de uitbouw geen onrechtmatige hinder op het perceel van eiser oplevert. Het uitzicht van eiser wordt weliswaar beperkt, maar deze beperking blijft binnen de grenzen van wat door eiser moet worden aanvaard. Ten aanzien van de afnam...
 30. Partijen zijn buren van elkaar. De vraag die partijen verdeeld houdt is of [gedaagde] door verjaring de eigendom van een strook grond heeft verkregen. Het beroep van [gedaagde] op verjaring slaagt. Ook de vordering tot verwijdering van de bomen op het perceel van [gedaagde] wijst de rechtbank af. De bomen staan weliswaar binnen een afstand van 2 meter van de grenslijn met het perceel van [eiser...
 31. Vernietiging besluit. Vervangende toestemming voor installatie pelletkachel.
 32. Uitleg notariële akte van toedeling. Is een erfdienstbaarheid gevestigd? Verschil openbare registers en kadaster. Artikel 5:79 BW.
 33. Verzoek heropening vereffening, 2:23c BW afgewezen. Geen sprake van een "nieuwe bate", maar van een "bekende bate".
 34. Verkrijgende verjaring van een strook grond, waarvan de verkrijger op grond van een ruilovereenkomst meer dan 20 jaar geleden het bezit had verkregen, zonder dat er notariële levering had plaatsgevonden. Omdat het bezit is verkregen op grond van een ruilovereenkomst, is de vordering tot teruglevering op grond van onrechtmatige daad niet toewijsbaar.
 35. Faillissementsrecht. Goederenrecht. Is erfpachtcanon die tijdens faillissement verschuldigd wordt, als zodanig boedelschuld? Zo neen, is curator in dit geval de verplichting tot betaling van de canon aangegaan door de eigenaar te verzoeken de erfpacht niet op te zeggen dan wel door de onderneming van de schuldenaar voort te zetten? Verwijzing naar HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108 ([...]...
 36. Burengeschil. Bepaling erfgrens. Verwijdering overbouw.
 37. Erfdienstbaarheid van weg. Uitleg van de erfdienstbaarheid: geen beperking aan verbonden, dus ook voor voertuigen. Wel beperking als gevolg van situatie ter plaatse voor grote voertuigen. Geplaatst hek vormt een belemmering om de erfdienstbaarheid uit te oefenen. Dienend erf moet hek verwijderen of aanpassen. Heersend erf heeft onvoldoende belang bij verwijderen schutting en schuur op ander die...
 38. Geschil over de erfgrens van partijen. Een in 2009/2010 door de gemeente geplaatst hekwerk staat niet op of bij de erfgrens. Het bewijsvermoeden van artikel 5:36 BW speelt hier geen rol. Eiser was geen eigenaar of mede-eigenaar van het (andere) hekwerk - en de daarmee verbonden begroeiing - dat door gedaagde is verwijderd. Daarbij heeft gedaagde niet onrechtmatig gehandeld jegens eiser. De door...
 39. Geen opheffing van erfdienstbaarheid van weg, omdat nog steeds een redelijk belang bestaat bij uitoefening daarvan (artikel 5:79 BW). Vordering van verbod om gebruik te maken van naastgelegen perceel, waarop geen erfdienstbaarheid rust, levert misbruik van bevoegdheid op (artikel 3:13 BW).
 40. Kort geding: Beantwoord moet worden of eiseres door verjaring een een recht van overpad heeft verkregen. Het antwoord is nee.
 41. Uitleg derdenbeding, overdraagbaarheid vorderingsrechten, verplichting tot het verlenen van medewerking aan de vestiging van zakelijke rechten
 42. burenrecht; overhangende takken
 43. Uitleg erfpachtakte. Maatstaven.
 44. KG. Onrechtmatige verzwaring van erfdienstbaarheid van weg, en daarom verbod om de weg te gebruiken? Rb en hof: geen sprake van onrechtmatige verzwaring.
 45. Verstekvonnis. Gedaagde wordt veroordeeld om haar medewerking te verlenen aan de levering aan eiser van haar aandeel in de eigendom van de woning, bij gebreke waarvan aan eiser vervangende toestemming wordt verleend om haar aandeel aan hem te doen leveren. Hierbij moet ten gunste van eiser rekening worden gehouden met een door hem, bij de aankoop van de woning, uit eigen middelen voldaan bedrag...
 46. Kort geding. Recht van gebruik. Deel van de vorderingen is declaratoir van aard. Het is verder onvoldoende aannemelijk geworden dat het recht van gebruik van de bijgebouwen niet feitelijk werd gebruikt waardoor het recht is geëindigd. Het wordt gebruiker c.q. gedaagde wel verboden om bijgebouwen in gebruik te geven aan derden, waaronder ex-echtgenoot van gebruiker tevens vader van eisers.
 47. Vastlegging in arrest van tijdens de mondelinge behandeling na aanbrengen tussen partijen gemaakte afspraken.
 48. Erfdienstbaarheid van uitweg. Inbreuk op erfdienstbaarheid door plaatsing van obstakels? Eigenaars dienend erf moeten openingstijden van door hen geplaatst hek verruimen en SOS Toegang realiseren. Dwangsommen. Vorderingen tot verwijdering drempel, betonblokken en paaltjes afgewezen. Compensatie proceskosten.
 49. Kort geding. Partijen hebben een relatie gehad. Vraag is wie de eigenaar van de hond is. Geoordeeld wordt dat voorshands aannemelijk is dat de man enig eigenaar is van de hond. Vrouw wordt veroordeeld om de hond aan de man af te geven.
 50. Vordering tot verwijdering, dan wel snoeien bomen en inpectie van de woning afgewezen. Geen spoedeisend belang. Bomen geen direct gevaar, inspectie zonder specifiek doel.