Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Goederenrecht

 1. Verjaring publieke grond; artikel 3:99 BW; artikel 3:105 BW; in bezit nemen en houden niet onrechtmatig; artikel 6:162 BW.
 2. Verjaring publieke grond; artikel 3:99 BW; artikel 3:105 BW; in bezit nemen en houden niet onrechtmatig; artikel 6:162 BW.
 3. Goederenrecht. Bescherming tegen onvolledigheid openbare registers (3:24 BW). Na ruilverkaveling is bestaand hypotheekrecht op ander, vervangend perceel komen te rusten (zaaksvervanging; art. 160 lid 3 Liw (oud); vgl. art. 60 lid 3 Wilg); inschrijfbaar feit (art. 3:17 BW)? Wordt latere verkrijger te goeder trouw beschermd tegen niet-vermelding bestaande hypotheekrecht in akte van toedeling en a...
 4. Kadastrale grens. Meetfout. Verkrijgende verjaring. Bevrijdende verjaring. Bewijsopdracht.
 5. Weigering voorlopige voorziening tot ontruiming van appartement. Feiten onvoldoende duidelijk.
 6. Goederenrecht. Erfdienstbaarheden. Uitlegmaatstaf vestigingsakte. HR 31 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4160, NJ 1982/38 (Van Maarseveen/Agterberg) en HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2270, NJ 2017/345 (School Vest).
 7. Vestiging pandrechten op aandelen. Afhankelijkheid hoofdrecht. Het bestaan van het hoofdrecht blijkt afdoende uit de tekst van de overgelegde stukken.
 8. Eindvonnis. Niet geslaagd in bewijsopdracht. Geen verkrijging van een perceel water door bevrijdende verjaring.
 9. Wijkrechterzaak. Onrechtmatige geluidshinder van een compressor van een supermarkt die is gelegen naast een slaapkamer. Descente om te luisteren naar de geluiden van de compressor gedurende de nachtelijke uren. Gaten airco in een scheidsmuur = hinder.
 10. Burenrecht. Overbouw. Geen afbraak gevorderd, maar schadevergoeding in natura conform artikel 6:103 BW in vorm vestiging erfdienstbaarheid tot gebruik zijmuur overbouw als ware deze muur mandelig. In dit geval geen passende schadevergoeding.
 11. Appartementsrecht, aanvulling op beschikking. Zie ook ECLI:NL:RBNHO:2019:7842.
 12. Art. 81 lid 1 RO. Goederenrecht. Erfdienstbaarheid van weg. Zijn eigenaren van dienend erf gehouden tot verbreding van de weg? Uitleg notariële akte van levering.
 13. Appartementsrecht. Nietig of vernietigbaar besluit VvE. Bevoegdheid kantonrechter. Gedeelte voor privé-gebruik, splitsingstekening, gemeenschappelijke zaak, twijfelbepaling splitsingsreglement.
 14. Opheffing retentierecht
 15. Burengeschil. Verjaring strook grond. Onvoldoende belang bij vordering verwijderen bamboemat tegen schutting.
 16. Wijkrechterzaak. Verklaring voor recht afgegeven over verantwoordelijkheid voor deugdelijke afbouw van raam in de gevel van appartementencomplex dat bij oplevering niet was afgemaakt. Is appartementseigenaar of VvE verantwoordelijk.
 17. Bewijslevering bevrijdende verjaring niet geslaagd. Geen bezit gedurende 20 jaar.
 18. Bewijsopdracht bevrijdende verjaring
 19. Goederenrecht. Samenlevingsovereenkomst. Verdeling gemeenschappelijke goederen. Art. 3:172 BW.
 20. Onrechtmatige hinder door hoge boom in achtertuin (art 5:37 BW). Snoei boom gelast.
 21. geldige overdracht perceel; erfgrenzen; situatietekening bij notariele akte; plaatsopneming; art. 5:47 BW
 22. Kort geding. Gemeenschappelijke woning. Voorzieningenrechter veroordeelt vrouw tot overname/medewerking aan verkoop en levering van haar aandeel op straffe dwangsom met toepassing art. 3:310 BW. Vordering tot schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Hof schorst omdat sprake is van een juridische misslag. Deze ordemaatregel is de facto een wijze van verdelen als bedoeld in art. 3:185 BW. Zu...
 23. Goederenrecht. Vraag of pandrecht kan worden gevestigd op een assurantieportefeuille (art. 3:228 BW). Is assurantieportefeuille een goed in de zin van art. 3:1 BW? Betekenis van art. 4:103 lid 4 Wft.
 24. Goederenrecht. Stille verpanding vorderingen op naam (art. 3:239 lid 1 BW). Omschrijving van de vorderingen in de akte; mate van bepaalbaarheid. Tijdstip registratie akte.
 25. Wijkrechterzaak. Burengeschil over een pergola, een heesterborder, een stamroos, een berk en drie fruitboompjes. Wijkrechter stelt op verzoek van partijen in een vonnis snoeiregels vast waar partijen zich op straffe van een dwangsom aan dienen te houden.
 26. Goederenrecht. Pandrecht. Is vordering stil verpand, zonder dat deze was vermeld in pandakte? Uitleg pandakte. Bepaaldheidsvereiste; art. 3:84 lid 2 jo. art. 3:98 BW.
 27. Revindicatie van kermisorgel bij houder die stelt dat het orgel eigendom is van een derde – bewijswaardering na getuigenbewijs dat kermisorgel aan derde zou zijn geschonken.
 28. Vereniging van appartementseigenaren; art. 5:130 BW; vervaltermijn; misbruik van meerderheidsmacht Verzoek tot vernietiging van een besluit van de VvE niet binnen één maand gedaan. Verzoekers waren allen ter vergadering aanwezig en hadden redelijkerwijs kunnen aannemen dat een besluit ter vergadering was genomen. Het huidige verzoek komt neer op het terugdraaien van dat besluit. Geen misbruik v...
 29. Geen erfdienstbaarheid door verjaring. Beoordeling naar criteria van oud BW en nieuw BW (vanaf 1992). Onderhavige erfdienstbaarheid heeft een niet-voortdurend karakter en kan naar oud BW niet door verjaring worden verkregen. Naar maatstaven van nieuw BW stuit de verjaring van de erfdienstbaarheid af op het ontbreken van bezit.
 30. De onteigening is uitgesproken. Bij de schadeloosstelling dient naar het oordeel van de rechtbank rekening te worden gehouden met het volgende. Op het perceel werd in het (verre) verleden een kleinschalig agrarisch bedrijf uitgeoefend. Het huidige gebruik is niet in overeenstemming met de oude bestemming (er is geen lopend agrarisch bedrijf meer en de woning is in die zin niet in gebruik als be...
 31. Herstelvonnis. Schending van artikel 17 Ow? Nee. Partijen hebben uiteenlopende standpunten over de te betalen schadeloosstelling, maar dat maakt niet dat de gemeente niet zou kunnen of mogen vasthouden aan haar finale bod. Zeker niet, nu dit bod met taxatierapporten is onderbouwd en niet gezegd kan worden dat het bod op het eerste gezicht onredelijk is.
 32. Herstelvonnis. Schending van artikel 17 Ow? Nee. Partijen hebben uiteenlopende standpunten over de te betalen schadeloosstelling, maar dat maakt niet dat de gemeente niet zou kunnen of mogen vasthouden aan haar finale bod. Zeker niet, nu dit bod met taxatierapporten is onderbouwd en niet gezegd kan worden dat het bod op het eerste gezicht onredelijk is.
 33. Schending van artikel 17 Ow? Nee. Partijen hebben uiteenlopende standpunten over de te betalen schadeloosstelling, maar dat maakt niet dat de gemeente niet zou kunnen of mogen vasthouden aan haar finale bod. Zeker niet, nu dit bod met taxatierapporten is onderbouwd en niet gezegd kan worden dat het bod op het eerste gezicht onredelijk is.
 34. burenrecht. is de landweg een buurweg? Is aan de buurweg een einde gekomen?
 35. Aan v.o.f. opgelegde verplichting om lid te zijn van Winkeliersvereniging niet verbonden aan appartementsrecht, maar aan feitelijk gebruik daarvan. In een dergelijke verplichting is niet bij wet voorzien.
 36. Strafrechtelijk beslag op renpaard.Teruggave onder zekerheidstelling van derde. Achteraf blijkt dat renpaard van derde, niet van beslagene is. OM kwam bevoegdheid artikel 118a Sv achteraf niet toe. Misbruik van recht door zekerheid niet terug te betalen.
 37. Burenrecht. Uitleg akte vestiging recht van overpad.
 38. Burengeschil Kern van het geschil in conventie is of de bomenrij en struikenrij op en nabij de erfgrens van partijen jegens [eiser sub 2] c.s. onrechtmatige hinder in de zin van artikel 5:37 BW opleveren. De vraag of het onthouden van licht onrechtmatige hinder oplevert, hangt af van de ernst en de duur daarvan en de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het...
 39. geschil tussen buren over afspraken bij koopovereenkomst perceel; vele posten, onder meer onrechtmatige hinder en goederenrecht.
 40. beroep op extinctieve verjaring t.a.v. perceel grond/water
 41. Overeenkomst aangaande wapens tussen staat en wapenverzamelaar kwalificeert als bruikleenovereenkomst. Tegenbewijs toegelaten inzake de identificatie van de wapens. Bewijs toegelaten voor verkrijgende verjaring.
 42. Bevoegdheid en gehoudenheid belangenvereniging van eigenaars tot (a) het uitvoeren van werkzaamheden aan gemeenschappelijk delen en (b) het stellen van regels voor het gebruik van individuele delen. Vordering is ingesteld door een appartementseigenaar.
 43. Goederenrecht. Vraag of pandrecht kan worden gevestigd op een assurantieportefeuille (art. 3:228 BW). Is assurantieportefeuille een goed in de zin van art. 3:1 BW? Betekenis van art. 4:103 lid 4 Wft.
 44. Goederenrecht. Stichting die taken uitvoert van een vereniging van eigenaren. Wettelijke regeling van de VVE niet van toepassing op deze stichting.
 45. Uitleg inhoud erfdienstbaarheid (uitweg). Maatstaf.
 46. vervolg greppelzaak rijdende rechter. lid van coöperatieve vereniging van eigenaars bungalowpark heeft lidmaatschap rechtsgeldig opgezegd na door de vereniging voorgenomen statutenwijziging, wel bijdrage verschuldigd voor gemeenschapslasten #klaretaal
 47. Geschil betreffende eigendom perceel. Ontruiming perceel zonder deurwaarder is in strijd met een wettelijke plicht en kan daarmee als onrechtmatige daad worden bestempeld. Vordering tot betaling kosten ontruiming afgewezen. Beslag opgeheven.
 48. Geschil over erfdienstbaarheid. Uitleg akte. Is erfdienstbaarheid rechtsgeldig gevestigd ondanks het feit dat de tekening waarbij het verloop van de erfdienstbaarheid is aangegeven, niet in het register is opgenomen?
 49. Burengeschil. Tussenvonnis met bewijsopdrachten. Sprake van verkrijging grond door verjaring door omsluiting door schutting?; sprake van vestiging erfdienstbaarheid op grond van verjaring door bestendig gebruik te goeder trouw?; verplaatsing tracé?
 50. erfdienstbaarheid, burengeschil, camera, beveiligingslamp, hinder