Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Goederenrecht

 1. Goederenrecht. Contractenrecht. Openbare verkoop registergoed. Volgens koper is niet (volledig) geleverd wat was aangeboden. Waren door voormalige eigenaar verwijderde zaken bestanddeel van registergoed? Art. 3:4 lid 1 BW. HR 6 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7474.
 2. Geschil met betrekking tot erfgrens. Heeft verkrijgende verjaring plaatsgevonden door het plaatsen van een schutting? Wat is nodig voor bezitsuitoefening in de zin van artikel 3:108 BW?
 3. Appartementsrecht. Vraag of bepaalde ruimtes gemeenschappelijk zijn.
 4. Verdeling. Woning toegescheiden aan de man in eerdere beschikking hof. Daarmee is (partieel) de verdeling vastgesteld. Die verdeling heeft goederenrechtelijke werking. Inschrijving beschikking (art. 3:17 lid 1 sub e BW) voert tot overgang eigendom: levering is dan dus niet meer nodig. Verschuldigdheid overbedelingsvordering. Dwangsommen niet verbeurd nu betreffende vonnis niet is betekend. Proc...
 5. Einde samenleving. Wie is eigenaar van de auto, waarvan het kenteken op naam van de vrouw is geregistreerd; de man of de vrouw Juridisch kader stelplicht en bewijslast. Houderschap, bezit, wettelijk vermoeden en eigendom. Kentekenregistratie doet niet af aan het wettelijk kader.
 6. gelasten wijze van verdeling nalatenschap - onroerend goed Turkije - verlenen medewerking aan de verdeling
 7. Einde affectieve relatie. Vordering tot afgifte van goederen, waaronder hengelsportartikelen. Juridisch kader uiteengezet. Stelplicht en bewijslast.
 8. Goederenrecht. Geluidsoverlast buren
 9. 5:37 BW; onrechtmatige hinder door bouw schuur voor raam en ventilatiegaten van een garage
 10. Burenruzie. Aansprakelijkheid voor gebrekkige opstal en daardoor ontstane schade. Geen verder ingrijpen zonder vergunning vereist (kelderluikcriteria). beoordeling schade. tegenvordering: verbod onrechtmatig snoeien, hondenpoep gooien en materialenopslag.
 11. Ruilverkaveling. Eigendom. Bevrijdende verjaring. Evenredigheidsbeginsel. Gelijkheidsbeginsel. Rechtsverwerking.
 12. Burengeschil. Rechter stelt erfgrens vast. Artikel 5:47 BW.
 13. Kort geding. Vordering tot nakoming koopovereenkomst met betrekking tot onroerend goed. Vraag of een bepaalde voorwaarde in de overeenkomst kwalificeert als opschortende voorwaarde of als totstandkomingsvereiste. Uitleg, Haviltex. Vordering toegewezen.
 14. erfpacht; art. 5:91 lid 4 BW; verbod herziening canon als voorwaarde bij overdracht recht van erfpacht; uitputtende regeling in akte voor herziening canon bepalend; dwangsom
 15. Hoger beroep van een uitspraak waarvan de rechter heeft bepaald dat zij in de plaats treedt van een tot levering van een registergoed bestemde akte. Vonnis pas maanden na het ingestelde beroep uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Inschrijving op de voet van artikel 3:301 lid 1 BW. Moment van inschrijving van het beroep in het rechtsmiddelenregister. Hof past wettelijke uitgangspunten toe op de o...
 16. Houder van een goed (zaak) voor een ander; bewijslast in geval van verweer houder dat de zaak eigendom is van een ander dan degene die de zaak revindiceert.
 17. Vordering tot verklaring voor recht dat het recht van uitweg niet is vervallen met de transformatie van een kantoorgebouw naar een woongebouw, dan wel aanwijzing van een noodweg. Daarnaast vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad wegens misbruik van recht/bevoegdheid door het indienen van bezwaar/beroep tegen de verleende omgevingsvergunning ten behoeve van de transformatie.
 18. Onteigeningsrecht, eliminatieregel, waarderingsmethode onteigende, onwinbare bodembestanddelen en art. 40d Ow.
 19. Zakenrechtelijk en burenrechtelijk geschil naar aanleiding van verbouwing. Vraag of bebouwing met daarbij behorende grond behoort tot gemeenschap van appartementseigenaars. Betekenis kadastrale grens tussen twee perceelnummers voor eigendomsvraag. Objectieve uitleg splitsingsakte. Verticale en horizontale natrekking. Artikel 5:108 BW. Bevoegdheid tot splitsing. Beschikkingsonbevoegdheid. Ongeoo...
 20. Verzoek tot bepalen nader voorschot, buitengerechtelijke kosten, medewerking aan aanvullend (buitengerechtelijk) onderzoek/rapportage tot nadere vaststelling van het netto verlies aan verdienvermogen, medewerking aan begeleiding tot versterking van het ondernemerschap, kosten van het deelgeschil
 21. Verzoek goedkeuring onderhandse verkoop en ontruiming toegewezen (artikel 3:268 lid 2 BW). Verklaring voor recht dat de hypotheekgever op grond van de te wijzen beschikking tot ontruiming wordt genoodzaakt als bedoeld in artikel 525 lid 3 Rv afgewezen.
 22. Bevelschrift ex artikel 57 Onteigeningswet. Geen mondelinge behandeling.
 23. Kort geding, beheersregeling hond
 24. Koop gouden ring met diamant via internet. Ring is wel aan de koper verzonden, maar zat bij aankomst van de zending bij de koper niet in de envelop. Bewijswaardering dienaangaande. Dat de ring wel is verzonden maar bij aankomst van de zending niet meer in de envelop zat, komt voor rekening en risico van de verkoper, nu die zich als verkopende partij bij de verkoop van een ring aan een consument...
 25. Geen recht van overpad. Omvang noodweg. Verwijderen camera's.
 26. Burenrecht. diverse op boek 5 BW gebaseerde vorderingen afgewezen bij gebrek aan feitelijke grondslag.
 27. Handelen in strijd met erfdienstbaarheid ( recht van overpad), vordering toegewezen.
 28. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2016:7150 Letselschade. Gebrekkige opstal (6:174 BW)? Bewijswaardering. Bewijs ontbreken veiligheidsglas in klapdeur school niet geleverd.
 29. Bewijsopdracht aan eiseres van haar stelling dat zij met gedaagde is overeengekomen dat deze aan haar € 140.000,00 plus btw zal betalen. Eiseres is in het bewijs niet geslaagd. Eindvonnis. vordering in conventie tot betaling afgewezen. vordering in reconventie tot doorhaling tweede hypotheekrecht strekkend tot zekerheid afgewezen.
 30. Benoeming deskundige
 31. Appartementsrecht. Vereniging van eigenaren. Besluit tot afwijzing van verzoek aanbrengen terrasoverkapping. Artikel 5:221 BW
 32. Vorderingen uit hoofde ledenlening en participatiereserve coöperatie FloraHolland rechtsgeldig verpand? Uitleg statuten. Artikel 3:83 lid 2 BW beding goederenrechtelijke werking. HR Coface/Intergamma. Bestaande vorderingen op datum faillissement.
 33. Eiser heeft in 2010 de levering van stadsverwarming door Nuon opgezegd. Nuon levert geen warmte meer, maar brengt ieder jaar het zogenaamde vastrecht in rekening voor de in de huurwoning bevindende installatie. Nuon beroept zich op haar algemene voorwaarden waarin is opgenomen dat gebruiker toestemming moet vragen aan de eigenaar van de woning om de installatie weg te laten halen. Dan zal geen...
 34. Vordering tot opheffing beslag- afgewezen.
 35. Vervolg op ECLI:RBGEL:2016:3885: Bewijswaardering. VvE geen toestemming gegeven voor maken trapgat. Bewijsopdracht VVE: causaal verband maken trapgat en schade. Geen andere oorzaak?
 36. Burenzaak. Hoogopschietende coniferen en laurieren buiten afstand 50 cm erfgrens. Wegneming van zonlicht in tuin buren. Zorgvuldigheid tussen naburen brengt mee dat hoogopschietende heesters moeten worden gesnoeid tot hoogte van 2,50 meter.
 37. Art 5:79 BW: rechtbank heft erfdienstbaarheid (van overpad: uitweg vanuit achtertuin naar openbare weg) op, n.a.v. ontstaan redelijk alternatief.
 38. erfdienstbaarheid; verjaring; oud recht, buurweg
 39. Overdracht tot zekerheid van roerende zaken aan financieel adviseur nietig op grond van artikel 3:84 lid 3 BW. De inpandgeving van die zaken die daaraan vooraf is gegaan herleeft. Vordering tot vernietiging van de inpandgeving wordt afgewezen.
 40. Burenrecht; overhangende takken; artikel 5:44 BW. Vordering tot schadevergoeding in verband met onoordeelkundig handelen door de ingeschakelde hovenier, in reconventie vordering tot vergoeding van de kosten voor de ingeschakelde hovenier.
 41. Vonnis in kort geding over ontruiming van krakers.
 42. Verkrijgende verjaring, bezit, economische eigendomsoverdracht, inbezitneming, misbruik van recht.Ter beantwoording ligt voor of de eigenaren (voorheen economisch eigenaren) van een hotel door verjaring de eigendom van een stuk gemeentegrond onder hun hotelserre hebben verkregen. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend. De vordering tot verwijdering van de serre wordt toegewezen.
 43. Een geldbedrag wordt van een rekening toebehorende aan de boedel onttrokken en op een externe rekening gezet. Het bedrag wordt vervolgens teruggestort onder aftrekking van de nota van de echtscheidingsadvocaat. Dit is akkoord, nu anderszins deze nota ook ten laste van de boedel zou zijn gekomen. Onvoldoende gesteld is dat de nota van de advocaat ziet op andere werkzaamheden dan die ten behoeve...
 44. Vordering tot nakoming vaststellingsovereenkomst.
 45. Waterschapswet, Waterwet. Beoordeling of de sloot zich gedeeltelijk op het perceel van eiser bevindt of dat er een reële dreiging bestaat dat de sloot op zijn perceel zal komen. Indien dat komt vast te staan is er in beginsel sprake van onrechtmatig handelen van het Waterschap, dat haar als beheerder van de sloot kan worden toegerekend, behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond (a...
 46. erfpachtcanon bij verhuurde woningen die volgens de bijzondere erfpachtvoorwaarden slechts verkocht mogen worden aan huurder of ander die verhuur zal voortzetten moeten gewaardeerd worden in verhuurde staat en niet als koopwoningen in eigen gebruik.
 47. Geen bevrijdende verjaring van erfdienstbaarheid van overpad. Artikel 3:306 BW juncto 3:105 BW, 3:107 BW, 3:108 BW
 48. Huur van standplaats voor stacaravan. Opzegging huurovereenkomst. Beroep op natrekking en op verjaring waardoor recht van opstal zou zijn ontstaan. Schadevergoeding.
 49. Kort geding. Naleven erfdienstbaarheid. Afstemmingsregel. Exceptio plurium litis consortium.
 50. Wijziging erfdienstbaarheid onder voorwaarden i.v.m. herontwikkeling dienende erf. Schadeloosstelling in de vorm van gestand doen van het aanbod tot bouw van nieuwe garage, omdat oude garagebox door wijziging niet langer bereikbaar is.