Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Goederenrecht

 1. Vordering erfpachters tot verlenging erfpachtcontracten onder handhaving van de bestaande erfpachtvoorwaarden; vordering huurders tot vestigen van recht van erfpacht met afhankelijk opstalrecht onder bepaalde voorwaarden. Geen sprake van gedane toezeggingen, onzorgvuldig of onrechtmatig handelen, geen misbruik van recht of misbruik van omstandigheden waardoor beginsel van contractsvrijheid opzi...
 2. Objectieve uitleg begrip "winkelruimte" in splitsingsreglement. Het gebruik van de bedrijfsruimte door (flits)bezorger van boodschappen als distributiecentrum en afhaalpunt valt niet onder dit begrip en is in strijd met het reglement.
 3. Gedaagde oefent gepretendeerd retentierecht uit op nieuwbouwwoingen van eisers. Voorshands niet aannemelijk dat gedaagde de feitelijke macht had ten tijde van inroepen retentierecht. Gedaagde moet uitoefening retentierecht staken en gestaakt houden.
 4. Burenzaak: Bewijsopdracht bestaan erfdienstbaarheid van weg. Ontstaan erfdienstbaarheid van weg door verjaring afgewezen. Geen bezit. Hek geen belemmering voor gebruik weg.
 5. mondeling vonnis; uitbouw van een woning (kamer) op de schuur van een ander. door horizontale natrekking is de eigenaar van de woning eigenaar van de kamer op de schuur, maar dat betekent niet dat eigendom van de woning ook eigendom van de schuur omvat.
 6. Goederenrecht; recht van vruchtgebruik (art. 3:201 BW en art. 3:213 lid 1 BW). Geldigheid vruchtgebruik op vorderingen tot betaling van huurpenningen met bepaling in vestigingsakte dat huurpenningen aan vruchtgebruiker toekomen. Gesloten stelsel van goederenrechtelijke rechten.
 7. Erfdienstbaarheid van weg. Verlegging, onredelijke beperking. Uitleg authentieke akte. 5:70 BW.
 8. geschil over erfgrens / betwiste grond is niet geleverd aan gedaagden / geen verkrijgende verjaring / wel bevrijdende verjaring
 9. Geschil over juridische erfgrens naastgelegen percelen. Juridische erfgrens en kadastrale erfgrens. Uitleg van onder meer de koopovereenkomst en de notariële leveringsakte.
 10. Investeringen in percelen landbouwgrond over een periode van meerdere jaren. De rechtbank komt tot het oordeel dat Groza en Aktua de percelen mochten verkopen (tegen een flink hogere prijs dan zij deze zelf hebben gekocht) met als mogelijkheid/kans dat op langere termijn zich een bestemmingswijziging en daarmee (flinke) waardevermeerdering zou kunnen voordoen, nu zij in hun aanprijzingen (broch...
 11. Gebruiksvergoeding gezamenlijke woning zus en broer. Alleen verrekening eigenaarslasten.
 12. 3:301 lid 2 BW. Niet tijdige inschrijving rechtsmiddel in rechtsmiddelenregister. Niet-ontvankelijk? Zijn de grieven die niet zien op de beslissing ex 3:300 BW daarmee onlosmakelijk verbonden?
 13. In hoger beroep in de bodemprocedure aan de man toegedeelde onroerende zaak onder opschortende voorwaarde. Heeft de man aan die opschortende voorwaarde voldaan?
 14. Burengeschil. Vraag of de eigendom van de strook grond behorend tot het kadastrale perceel van gedaagden door verjaring eigendom is geworden van eisers. Het beroep op verjaring slaagt voor bepaalde gedeelten van de strook grond. De rechtbank loopt verder de loop van de erfgrens langs.
 15. onterechte weigering VVE verhuur appartement - ballotageregeling in splitsingsreglement
 16. Geschil over omvang/grens van appartementsrecht op recreatiepark. Bewijsopdracht splitsingstekening aan splitsingsakte.
 17. Eindvonnis inz ECLI:NL:RBNHO:2022:2239. VVR omtrent bestaan, reikwijdte en wijze van gebruik erfdienstbaarheid (recht van doorgang) + VVR dat er door bevrijdende verjaring een erfdienstbaarheid terzake het dakterras is ontstaan..
 18. Eindvonnis na deskundigenbericht. Scheiding en verdeling gemeenschap VOF. Veroordeling tot betaling aan uittredende vennoot deel waarde onderneming ten titel van onderbedeling.
 19. Tussenvonnis na eerdere tussenvonnissen waarvan laatste ECLI:NL:RBROT:2021:13224. Waarde van het recht van erfpacht. Benoeming deskundigen.
 20. Teruggave van inbeslaggenomen geldbedrag, vader van eiseres is rechthebbende als bedoeld in art. 3:119 BW. Overwegingen over bezit en feitelijke macht (3:109 BW e.v.), bewijsvermoedens.
 21. Executiegeschil over verbeuren dwangsommen. Burenrecht. Uitleg veroordeling tot verwijderen en verwijderd houden van bomen en ‘overige beplanting’ langs erfgrens. Vraag waar frambozenstruik staat. Goed nabuurschap en doel dwangsom. Opeisen dwangsommen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Geen vergoeding werkelijke proceskosten, maar wel hoger liquidatietarief.
 22. Kort geding. Recht van overpad voor gemeente en de stichting ten behoeve van verrichten onderhoud aan eigen percelen bij waterloop. Kwalitatieve verplichting. Uitleg akte. Uitoefening van het recht in onderling overleg en op minst belastende wijze. Nadere afspraken kunnen inhoud recht van overpad niet wijzigen, maar wel de gemeente en stichting in hun onderlinge relatie tot de grondeigenaar bel...
 23. Burenrecht. Diverse geschilpunten: uitleg erfdienstbaarheid, wijziging erfdienstbaarheid, aanwijzing noodweg, eigendom schuur die op beide percelen staat, vraag of buurman moet meewerken aan aanleg gasleiding onder zijn perceel.
 24. Geschil inzake goot gelegen tussen twee percelen. Uitleg notariële akte van levering en kadastrale gegevens. Eigendomsverkrijging van de goot door verjaring of natrekking?
 25. Vordering verwijdering leilinde. N.a.v. tussenvonnis met bewijsopdracht geen bewijs geleverd van toestemming plaatsen leilinde op minder dan 2 m van de erfgrens. In beginsel moet de leilinde verwijderd worden, maar belang ontbreekt (wortels weghakken).
 26. Goederengemeenschap
 27. Bevrijdende verjaring erfdienstbaarheid (recht van overpad) onvoldoende onderbouwd. Aanwijzing noodweg ex artikel 5:57 BW. Keuze tussen twee percelen. Beperkende voorwaarden noodweg.
 28. Kort Geding. Verkoop voormalige echtelijke woning. Vraagprijs. informatie verstrekken over verkooptraject.
 29. Verkrijging strook grond ex art. 3:105; vordering gedepossedeerde tot schadevergoeding in natura (overdracht van de strook); uitleg HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309 (Gem. Heusden/X); criterium (kwade trouw; wetenschap); leidt overdracht tot ongerechtvaardigde verrijking?
 30. Uitleg erfdienstbaarheid van weg. Erfd. is niet geëindigd en er is ook geen reden deze te wijzigen. Geen erfd. van parkeren ontstaan door verjaring. Geen eigen in- en uitrit voor gedaagde en deze hoeft (en kan) in- en uitrit ook niet (te) realiseren.
 31. De politie voorkomt dat een hoofdaannemer zonder toestemming van de curator zaken – die onder eigendomsvoorbehoud aan gefailleerde onderaannemer waren geleverd – verwijdert van een bouwplaats waar de hoofdaannemer en de gefailleerde onderaannemer werkzaam waren. Ontbreken van causaal verband tussen dit handelen van de politie en de door de hoofdaannemer gestelde schade, zodat oordelen over de (...
 32. Verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Bevoegdheid Nederlandse rechter en toepasselijk recht. Vorderingen onvoldoende onderbouwd. Voor zover de man al eigenaar is, valt huis in Marokko buiten de gemeenschap.
 33. Erfdienstbaarheid. Kort geding.
 34. Verstekzaak. Vordering VVE tot betaling servicekosten. Wijziging standpunt in hoger beroep.
 35. Extinctieve verjaring met betrekking tot een strook grond.
 36. Erfdienstbaarheid. Bij uitleg akte uit 1999 is de betekenis van het begrip ‘pad’ onder oud BW mede van belang. Geen recht om met voertuig over het perceel te gaan.
 37. Geschil over grondeigendom. Beroep op artikel 5:29 BW slaagt niet. Geen bezitsdaden rechtsvoorganger eisers. Geen tien jaar bezit te goeder trouw of twintig jaar bezit door eisers. Eisers zijn geen eigenaar van de grond. Subsidiaire vordering: wegens ontbreken goede trouw hebben eisers geen recht op vergoeding van gedaagden in verband met grondwerkzaamheden in opdracht van eisers. Compensatie p...
 38. Erfgrens tussen percelen van buren. Eigendom van smalle strook grond. Uitleg van de leveringsakte is beslissend. Maatstaf. Verstekvonnis tussen vorige eigenaar en huidige eigenaar van een van beide percelen over eigendom van de strook grond, heeft rechtstoestand tussen hen vastgesteld, maar verandert niets aan de maatstaf die moet worden gehanteerd in het geschil tussen de buren. Voor zover de...
 39. Erfdienstbaarheid van voetpad door bevrijdende verjaring ontstaan. Belang bij (ongewijzigde) instandhouding bij akte gevestigde erfdienstbaarheid van voetpad?
 40. Art. 81 lid 1 RO. Goederenrecht; burenrecht. Schending art. 5:50 lid 1 BW? Uitleg erfdienstbaarheid van in- en uitzicht.
 41. Geschil over de loop van de grens van geleverde grond. Uitleg van de leveringsakte en van de overeenkomst. Nakoming van overige verplichtingen uit de overeenkomst. Compensatie van de waarde van de overmaat.
 42. afwijzing ontruimingsvordering, mondelinge afspraken over gebruik onroerende zaak, prognose uitkomst bodemprocedure, definitieve aard ontruimingsvordering
 43. opheffing conservatoir beslag tot afgifte graafmachine; goede trouw van de verkrijger ex artikel 3:86 BW.
 44. Overdracht recht van erfpacht. Ontbindingsverweer slaagt niet. Geen verzuim. Beletsel artikel 5:91 BW? Artikel 3:300 BW. Niet uitvoerbaar bij voorraad.
 45. bevrijdende verjaring, overgangsrecht bij bezit te kwader trouw, begin verjaringstermijn. geen schadevergoeding want geen verlies eigendom. geen onrechtmatig handelen van woningcorporatie door overlast van haar huurders en parkeren door derden
 46. Besluit VvE over berekening verwarmingskosten in strijd met splitsingsreglement en dus nietig. Redelijkheid en billijkheid. Eiseres heeft recht op berekening conform reglement. Geen toewijzing vorderingen ten aanzien van eigenaren die geen partij zijn.
 47. Geschil tussen buren over coniferenhaag; onrechtmatige hinder
 48. Burenrecht. Venster in strijd met art. 5:50 BW binnen twee meter van de erfgrens. Veroordeling om raamdelen te vervangen door vaststaande en ondoorzichtige raamdelen.
 49. Tussenvonnis. Gedaagde wordt toegelaten tot het leveren van bewijs of cessie van een executoriale titel is medegedeeld aan schuldenaar.
 50. Goederenrecht. Verkrijgende verjaring recht van erfpacht of erfdienstbaarheid? Motivering afwijzing overige vorderingen. Reservering kosten indien geen verweer is gevoerd tegen een gegrond bevonden klacht?