Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Goederenrecht

 1. Burenrecht: mag een schuurtje vlak bij de zijgevel van de buurwoning worden gebouwd. Verder verjaring van een strook grond en toepassing HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309.
 2. Vordering van appartementseigenaar tegen de VvE tot vervanging van de (buiten)voordeur van haar appartement. De VvE wil vooralsnog volstaan met het opnieuw stellen van de voordeur en het aanbrengen van tochtstrips. Komt de vordering boven de appelgrens uit? Is de vordering toewijsbaar?
 3. Erfafscheiding deels op perceel buren geplaatst; verkrijgende en bevrijdende verjaring; onrechtmatige daad.
 4. burengeschil; geen verkrijgende verjaring; geen erfdienstbaarheid van weg, inhoud erfdienstbaarheid van ramen (art. 5:50 BW); uitleg notariële akte; geen hinder
 5. Deskundigenonderzoek naar maximaal toelaatbare belasting van erfdienstbaarheid van weg. Het hof neemt over de conclusie van de deskundige dat de aslasten van het verkeer dat gebruik maakt van de erfdienstbaarheid van weg niet hoger mogen zijn dan 2,5 ton alsmede de daaraan ten grondslag liggende argumentatie van de deskundige en maakt deze conclusie en argumentatie tot de zijne. Het hof verwerp...
 6. Deskundigenonderzoek naar maximaal toelaatbare belasting van erfdienstbaarheid van weg. Het hof neemt over de conclusie van de deskundige dat de aslasten van het verkeer dat gebruik maakt van de erfdienstbaarheid van weg niet hoger mogen zijn dan 2,5 ton alsmede de daaraan ten grondslag liggende argumentatie van de deskundige en maakt deze conclusie en argumentatie tot de zijne. Het hof verwerp...
 7. Deskundigenonderzoek naar maximaal toelaatbare belasting van erfdienstbaarheid van weg. Het hof neemt over de conclusie van de deskundige dat de aslasten van het verkeer dat gebruik maakt van de erfdienstbaarheid van weg niet hoger mogen zijn dan 2,5 ton alsmede de daaraan ten grondslag liggende argumentatie van de deskundige en maakt deze conclusie en argumentatie tot de zijne. Het hof verwerp...
 8. burenzaak; erfdienstbaarheid van overweg of persoonlijk recht of buurweg
 9. Doorhaling hypotheken.
 10. Vraag of de uitoefening van een erfdienstbaarheid (recht van overpad) wordt belemmerd door inperking daarvan.
 11. Erfdienstbaarheid van weg. Geschil over breedte waarover de weg moet worden vrijgehouden van beplanting.
 12. Goederenrecht. Erfpacht. Opstal. Erfpachtafhankelijk opstalrecht. Verlenging. Vernietigbaarheid vergoedingsbeding? Toepasselijkheid art. 5:105 jo 5:99 BW? Overgangsrecht. Onmiddellijke werking. Art. 68a, 170, 171 Ow NBW. Verjaring. Art. 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Corona. Digitale zitting. Openbare zitting. Art. 121 Grondwet. Art. 27 Rv. Bij wet bepaalde uitzondering.
 13. Kort geding. Na relatiebreuk wil vrouw meewerken aan toedeling van de gemeenschappelijke woning aan de man. Omdat de man aangeeft dat niet te kunnen financieren, wordt de vordering om de woning in verkoop te brengen toegewezen.
 14. Erfdienstbaarheid van weg. Afgifte van sleutel niet voldoende voor onbelemmerd gebruik. Hek moet overdag open blijven. Tegenvordering tot grenscorrectie wordt afgewezen.
 15. Geen erfdienstbaarheid van weg ontstaan, wel toewijziging vordering tot gebruik als noodweg. Verwijzing naar schadestaatprocedure voor bepalen omvang schadeloosstelling.
 16. Beroep op verkrijgende verjaring ex art. 3:99 BW gegrond
 17. Vordering tot afgifte van hondje afgewezen. Bezitter wordt vermoed rechthebbende te zijn. Wettelijk vermoeden niet weerlegd in kort geding.
 18. Goederenrecht, komt de veilingkoper een beroep toe op goede trouw per datum levering van twee percelen? Deze vraag wordt door de rechtbank ontkennend beantwoord omdat de veilingkoper er - vóór het moment van levering aan haar - mee bekend was dat gedaagde een rechtsvordering had ingesteld ter verkrijging van een rechterlijke uitspraak die de rechtstoestand van de registergoederen (de percelen)...
 19. Overdracht leaseauto twee dagen nadat deze op naam van lessee is gesteld. Beroep verkrijger op art. 3:86 lid 1 BW. Geen bewijs geldige titel en betaling. Geen goede trouw. Vorderingen om ongedaan te maken hetgeen ter uitvoering van het bestreden vonnis is gedaan.
 20. Achterstallige bijdragen vereniging van eigenaars.
 21. Geschil over erfpacht tussen waterschap en erfpachter. Geen verlenging van bestaande erfpacht. Toetsing van aanbod tot heruitgifte van erfpacht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de redelijkheid en billijkheid. Hoogte canon en erfpachtvoorwaarden.
 22. Geschil over erfpacht tussen waterschap en erfpachter. Geen verlenging van bestaande erfpacht. Toetsing van aanbod tot heruitgifte van erfpacht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de redelijkheid en billijkheid. Hoogte canon en erfpachtvoorwaarden.
 23. Geschil over erfpacht tussen waterschap en erfpachter. Geen verlenging van bestaande erfpacht. Toetsing van aanbod tot heruitgifte van erfpacht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de redelijkheid en billijkheid. Hoogte canon en erfpachtvoorwaarden.
 24. Geschil over erfpacht tussen waterschap en erfpachter. Geen verlenging van bestaande erfpacht. Toetsing van aanbod tot heruitgifte van erfpacht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de redelijkheid en billijkheid. Hoogte canon en erfpachtvoorwaarden.
 25. Geschil over erfpacht tussen waterschap en erfpachter. Geen verlenging van bestaande erfpacht. Toetsing van aanbod tot heruitgifte van erfpacht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de redelijkheid en billijkheid. Hoogte canon en erfpachtvoorwaarden.
 26. karakteristiek: Geschil over erfpacht tussen waterschap en erfpachter. Geen verlenging van bestaande erfpacht. Toetsing van aanbod tot heruitgifte van erfpacht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de redelijkheid en billijkheid. Hoogte canon en erfpachtvoorwaarden.
 27. karakteristiek: Geschil over erfpacht tussen waterschap en erfpachter. Geen verlenging van bestaande erfpacht. Toetsing van aanbod tot heruitgifte van erfpacht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de redelijkheid en billijkheid. Hoogte canon en erfpachtvoorwaarden.
 28. Geschil over erfpacht tussen waterschap en erfpachter. Geen verlenging van bestaande erfpacht. Toetsing van aanbod tot heruitgifte van erfpacht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de redelijkheid en billijkheid. Hoogte canon en erfpachtvoorwaarden.
 29. Geschil over erfpacht tussen waterschap en erfpachter. Geen verlenging van bestaande erfpacht. Toetsing van aanbod tot heruitgifte van erfpacht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de redelijkheid en billijkheid. Hoogte canon en erfpachtvoorwaarden.
 30. Geschil over erfpacht tussen waterschap en erfpachter. Geen verlenging van bestaande erfpacht. Toetsing van aanbod tot heruitgifte van erfpacht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de redelijkheid en billijkheid. Hoogte canon en erfpachtvoorwaarden.
 31. Sprake van een met artikel 5:50 lid 1 BW strijdige situatie. Dak uitbouw mag niet als dakterras worden gebruikt.
 32. Kort geding. Opheffing beslagen. Hypotheekrecht op kavels, bestemd voor bouw recreatiewoningen, tot zekerheid voor schuld van in 2006 failliet verklaarde vennootschap. Hypotheekgever ‘verhangt’ later de kavels naar holding. Uitleg hypotheekakte. Hypotheekgever niet verplicht om schuld failliete vennootschap te betalen. Niet verplicht om bij verhangen uitkering te doen aan schuldeisers. Geen onr...
 33. Kort geding. Opheffing beslagen. Hypotheekrecht op kavels, bestemd voor bouw recreatiewoningen, tot zekerheid voor schuld van in 2006 failliet verklaarde vennootschap. Hypotheekgever ‘verhangt’ later de kavels naar holding. Uitleg hypotheekakte. Hypotheekgever niet verplicht om schuld failliete vennootschap te betalen. Niet verplicht om bij verhangen uitkering te doen aan schuldeisers. Geen onr...
 34. Burengeschil. Benoeming deskundige op het gebied van leeftijdbepaling. Tussenvonnis na eerder tussenvonnis (ECLI:NL:RBROT:2021:11546).
 35. Verkrijgende verjaring. Na afsluiting met een hek in 1983, en ingebruikname van het achterliggende terrein ten behoeve van de bedrijfsvoering, is de vordering van de gemeente verjaard tot om het terrein te ontruimen verjaard.
 36. Erfpacht. Uitleg canonherzieningsbepaling. Termijn herzieningsverzoek.
 37. Appartementsrechten. Handelt eigenaar in strijd met splitsingsakte? Gedeeltelijke toewijzing vorderingen van zowel VvE als eigenaar. Boetes in strijd met redelijkheid en billijkheid. Lange termijn om aan het vonnis te voldoen.
 38. Bomen op en bij de erfgrens. Begrip 'scheidsmuur' in art. 5:42 lid 3 BW. Verjaring vordering art 42 sluit verwijdering wegens inbreuk door 'overhang' niet uit. Begrip inbreuk. Misbruik van bevoegdheid? Redelijkheid en billijkheid? Invloed publiekrecht?
 39. Grensgeschil. Overbouw. Verjaring naar oud BW. Overgangsrecht. Bezit. Goede trouw. Belangenafweging bij vordering tot amotie.
 40. Nakoming vaststellingsovereenkomst. Vordering medewerking inkoop eigen aandelen BV. Geen constitutitief vonnis. Niet aangetoond dat balans- en uitkeringstest niet slagen. Geen nietigheid overeenkomst of inkoop. Geen handelsovereenkomst, wettelijke rente.
 41. Art. 81 lid 1 RO. Goederenrecht. Vraag of door verjaring sprake is van eigendomsverkrijging van een perceel overheidsgrond (een stuk strand).
 42. Vonnis in incident. Provisionele vordering tot ontruiming. Gedaagde beroept zich op bevrijdende verjaring. Vordering afgewezen vanwege ontbreken voldoende dringend belang.
 43. vereiste van schriftelijkheid bij aankoop van een woning; art. 7:2 BW.
 44. Vordering verwijdering leilinde, afstand erfgrens minder dan twee meter, artikel 5:42 BW. Toestemming voormalig bewoners gegevens? Bewijsopdracht. Lichthinder, doorschietende wortels. Daadwerkelijke proceskostenvergoeding (afgewezen).
 45. burenruzie over strook grond; grondruil? verkrijgende verjaring?; interversieverbod
 46. Coöperatie; verpanding van aanspraken lid uit hoofde van ledenlening en participatierekening; bestaande of toekomstige vorderingen?; leidt goederenrechtelijke onoverdraagbaarheid ex art. 3:83 lid 2 BW tevens tot onverpandbaarheid?
 47. Vervolg op hof ’s-Hertogenbosch 14 september 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2838. Burengeschil onder meer over de ligging van de eigendomsgrens tussen twee buurpercelen en over een erfdienstbaarheid van het hebben van licht en uitzicht.
 48. Burengeschil onder meer over de ligging van de eigendomsgrens tussen twee buurpercelen en over een erfdienstbaarheid van het hebben van licht en uitzicht.
 49. Bankgarantie. Aan begunstigde onder de garantie uitgekeerd bedrag overstijgt de vordering. Opdrachtgever van de bankgarantie is inningsvbevoegd t.a.v. de restitutievordering. Bank heeft uitsluitend regres op opdrachtgever.
 50. artt. 3:110 en 111 BW en 3:109 en 119 BW; eigendom, bezit, houderschap. Geen interversie