Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Goederenrecht

 1. Verkrijgende verjaring strook grond. Eiser stelt eigenaar te zijn van een strook grond die door gedaagde wordt gebruikt. Gedaagde stelt eigenaar te zijn geworden als gevolg van verjaring in de zin van artikel 3:99 BW. Het beroep op verjaring slaagt. Gedaagde (en diens rechtsvoorgangers) hebben zich sinds 1987 openlijk als eigenaar van de grond gedragen. Er zijn geen omstandigheden op grond waar...
 2. Burengeschil, geluidsoverlast, kattenoverlast, schending eigendomsrecht of onrechtmatige hinder als maatstaf.
 3. Verbintenissenrecht en goederenrecht. Bouwovereenkomst t.z.v. een evenementenschip. Geschil over het over en weer verschuldigde na vertraging in de oplevering en opzegging van de overeenkomst. Rol expert. Recht op afgifte. Verschuldigdheid boete, Covid.
 4. Vordering tot bekrachtiging van levering woning toegewezen in kort geding. Erfgenaam gebonden koopovereenkomst na te komen.
 5. Burenzaak; artikelen 5:37 en 5:42 BW in verband met (woekerende) bamboe.
 6. Onteigening
 7. bewijswaardering; schijnconstructie; anderbeslag; dulden dan niet wordt meegedeeld in executieopbrengst; artikel 3:28 BW
 8. Burengeschil. Verkrijgende verjaring van stroken grond. Vergoeding van schade vawege schutting die onrechtmatig is verwijderd. Eiigendom van een pad dat leidt naar het achtererf van de buurman. Verkrijgende verjaring van erfdienstbaarheid van weg.
 9. Ter beschikking stellen van een ligplaats.
 10. Kort geding. Geschil tussen ex-partners over eigendom fiets. Gezien de artikelen 3:109 en 3:119 BW waarin een bewijsvermoeden wordt neergelegd dat de houder ook de eigenaar betreft, had het op weg van gedaagde gelegen om dit vermoeden te ontzenuwen.
 11. executeur in nalatenschap vordert afgifte diverse zaken; schenking? misbruik van omstandigheden?
 12. Artikel 5:97 BW. Wijzigen erfpachtvoorwaarden op grond van onvoorziene omstandigheden?
 13. toepassing van HR 24-02-17, ECLI:HR:2017:309, overdracht stuk grond door verkrijger krachtens bevrijdende verjaring aan gedepossedeerde; uitleg formulering “wetende dat grond aan een ander toebehoorde toen hij in bezit nam”
 14. Schadevergoeding gevorderd wegens kwijtraken gipsen beeld. Bruikleenovereenkomst? Verkrijgende verjaring (artikel 3:99 BW). Vermoeden bezit te goeder trouw (artikel 3:118 lid 3 BW).
 15. Vereffening nalatenschap. Vernietiging koopovereenkomst woning en schenkingsovereenkomt op grond van pauliana (art. 3:45 BW). Benadeling door zowel de woning en de koopprijs als enige verhaalsobject aan verhaal voor schuldeisers te onttrekken.
 16. Beroep op verkrijgende en/of bevrijdende verjaring faalt. Eiser heeft geen bezitsdaad van zichzelf aangewezen waarmee de verjaringstermijn is gaan lopen. De gemeente is als eigenaar gerechtigd haar eigendom op te eisen. Toewijzing ontruimingsvordering.
 17. burengeschil; bezit of houderschap? Afzonderlijke overdracht van bezit, zonder overdracht van de eigendom, door een tweezijdige rechtshandeling (zoals i.c. een grondruil) is in beginsel niet mogelijk
 18. Een ruimte op de eerste verdieping van woning A is in gebruik bij en uitsluitend bereikbaar via woning B. Wie is eigenaar. Is sprake van een uitsluitend gebruiksrecht ten aanzien van de ruimte. Uitleg notariële akte, horizontale natrekking, verjaring
 19. opheffen erfdienstbaarheid
 20. Renvooiprocedure. Geschil tussen schuldeisers die tevens voormalig bestuurders/aandeelhouders van de failliete vennootschap zijn. Betwisting vordering uit hoofde van overdracht vorderingen bank aan schuldeiser/aandeelhouder. Rechtsgeldige overdracht. Overdraagbaarheid. Betekenis borgstellingen Staat. Vraag of betaling Staat aan bank vorderingen heeft verminderd. Betwisting vordering uit hoofde...
 21. Rechten op casco schip. Vervolg op ECLI:NL:RBROT:2019:6894. Niet-ontvankelijkheid van dezelfde vorderingen die eerder op dezelfde gronden tegen dezelfde wederpartij zijn ingesteld en afgewezen wegens belang van goede procesorde. Geen misbruik van procesrecht. Dezelfde vorderingen die tegen de rechtsopvolger onder bijzondere titel van die wederpartij zijn ingesteld zijn wel ontvankelijk. IPR. Op...
 22. beroepsaansprakelijkheid notaris voor fouten bij vestiging pandrechten, bewijsopdracht bestaan/omvang schade, bewijs niet geleverd.
 23. Erfdienstbaarheid van uit- en overweg; plaatsing hekwerk dwars over de enige toegangsweg tot het campingterrein; onredelijke belemmering en bemoeilijking van het recht van uit- en overweg; onrechtmatige daad.
 24. Verjaring erfdienstbaarheid, artikel 3:106 BW.
 25. Burenrecht. Eigendomsverkrijging van een strook grond door verjaring. Verjaring vorderingen tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad.
 26. Kort geding. Executiegeschil. Verzet Opheffing executoriaal beslag. Maatstaf en grieven. Executoriaal beslag voor schuld van man op woning die op naam staat van vrouw. Elke gemeenschap van goederen uitgesloten bij huwelijkse voorwaarden. Verzet vrouw tegen beslag. Geen processuele gevolgen van niet-dagvaarden man ex art. 438 lid 6 Rv. Maatstaf opheffing beslag. Grieven en rechtsstrijd in appel....
 27. Beroep op bevrijdende verjaring (art. 3:105 BW) van een strook gemeentegrond. In deze zaak speelt onder meer de vraag of de economisch eigenaar van het aangrenzende perceel de strook gemeentegrond in bezit kan nemen. In deze zaak was dat niet het geval.
 28. Afwijzing vordering verwijderen beplanting.
 29. erfdienstbaarheid van onderdoorgang; uitleg akte van vestiging; verkrijging erfdienstbaarheid door extinctieve verjaring
 30. Erfpacht. Algemene bepalingen erfpacht niet onredelijk bezwarend. Geen strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
 31. van buitenunit van airconditioningsinstallatie onrechtmatig jegens andere appartementseigenaar?
 32. Goederenrecht. Procesrecht. Uitleg van erfdienstbaarheid van weg en van parkeren. Motiveringsklachten. Rechtsopvolging onder bijzondere titel vóór wijzen arrest in appel. Ontvankelijkheid en belang bij cassatieberoep. Gezag van gewijsde.
 33. Gemeentegrond. Bevrijdende verjaring? Nee, want gebruiker van de grond is altijd houder geweest en nooit bezitter geworden. Ruime leveringstermijn die partijen in staat stelt om desgewenst alsnog afspraken te maken over de grond.
 34. Ambtshalve toepassing van artikel 3:43 lid 1 BW. Advocaat verkrijgt een pandrecht op een vordering waarover een geding aanhangig is. Pandrecht is nietig. Het treffen van een regeling in de vorm van een vaststellingsovereenkomst betekent niet noodzakelijkerwijs dat afstand is gedaan van (een deel van) een vordering in de zin van artikel 475h lid 1 Rv.
 35. Burenrecht. Recht van overpad. Negatief stelsel van openbaarheid. Eigenaren willen pad dat langs hun woning loopt en door hun achterburen wordt gebruikt, en dat volgens de kadastrale kaart tot hun perceel behoort, bij hun tuin betrekken. De vraag is of de kadastrale kaart de werkelijke eigendomsverhouding weergeeft en of zij ook eigenaar zijn van het pad. Nadat zij door het hof in de gelegenhei...
 36. Tussenvonnis. Ambtshalve toets tenietgaan erfdienstbaarheid door verjaring ex artikel 3:106 BW. Bewijsopdracht.
 37. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Erfdienstbaarheid van overpad over toegangsweg door duinen. Onderhoud toegangsweg door particuliere wegbeheerder. Omvang onderhoudsverplichting. Staat van onderhoud. Gezag van gewijsde van eerder vonnis.
 38. Kort geding. Hebben de medebestuurders en -aandeelhouders uit de uitlatingen van hun collegabestuurder/-aandeelhouder mogen begrijpen dat deze de organisatie wilde verlaten, met alle daaruit voortvloeiende gevolgen. Afweging op basis van de specifieke omstandigheden van het geval.
 39. Goederenrecht. Burenrecht. Overbouw van bijgebouw met vensters in voortuin buren. Geen verjaring en bezit erfdienstbaarheid overbouw want vorige eigenaar bijgebouw erkende het recht van de buren. Persoonlijke toestemming. Wegnemen overbouw is geen onevenredig veel zwaardere benadeling. Geen erfdienstbaarheid van vensters door bestemming. Geen bezit van erfdienstbaarheid vensters.
 40. Gemeente heeft verzoek ex artikel 26 Wvg ingediend. Aan het verzoek heeft de gemeente ten grondslag gelegd dat de vaststellingsovereenkomst, de notariële volmacht en de koopovereenkomst - zowel elk afzonderlijk als gezamenlijk als een geheel van rechtshandelingen beschouwd - de kennelijke strekking hebben afbreuk te doen aan het voorkeursrecht van de gemeente. De rechtbank oordeelt dat het sam...
 41. Gemeente heeft verzoek ex artikel 26 Wvg ingediend. Aan het verzoek heeft de gemeente ten grondslag gelegd dat de hypotheekakte de kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan het voorkeursrecht van de gemeente. De rechtbank oordeelt dat de hypotheekconstructie de betrokken partijen praktisch in de gelegenheid stelt om het voorkeursrecht dat de gemeente op de percelen heeft gevestigd te omzei...
 42. Burengeschil over schutting op de erfgrens op een plat dak. Beschadiging van het dakleer door het storten van beton. Kosten kadastraal rapport.
 43. erfdienstbaarheid van weg; eigenaar heersend erf is gerechtigde tot recht van erfdienstbaarheid, maar (slechts) houder van het (eigendomsrecht van) de weg zelf en kan daarom niet door verjaring eigenaar worden van die weg (art. 3:111 BW)
 44. Art. 81 lid 1 RO. Goederenrecht. Erfdienstbaarheid. Bij vestiging erfdienstbaarheid van weg is verzuimd om de kaart waarop de loop van de weg staat aangegeven, te hechten aan de akte van vestiging. Is de erfdienstbaarheid tot stand gekomen? Zo ja, hoe loopt de weg? Verdeling kosten van aanleg. Uitleg dictum arrest hof.
 45. Parate executie door (eerste) hypotheekhouder. Vordering tot betaling van restantvordering bestaande uit boeterente. Matiging van boete op grond van art. 6:248 lid 2 c.q. 6:94 BW. Verhouding tot rangregeling ex art. 3:271 lid 1 BW. Bepaalbaarheid cessieakte.
 46. Erfpacht; uitleg koopovereenkomst; uitleg akte van levering; horizontale natrekking.
 47. Koop tweedehands voertuig. Schending verplichting tot eigendomsoverdracht? Gegrond beroep op ontbinding? Gegrond beroep op vernietiging wegens dwaling?
 48. valt koopovereenkomst aangegaan tijdens bewind onder de normale exploitatie van de onderneming van degene wiens goederen onder bewind zijn gesteld? In hoeverre staat artikel 1:440 lid 1 BW in de weg aan verhaal door de verkoper van zijn vordering nu het bewind is geëindigd?
 49. bewijslevering door afzender (oorspronkelijk eiseres) dat de sigaretten die de Franse douane heeft aangetroffen in de oplegger van vervoerder door afzender aan vervoerder waren meegegeven
 50. Vordering van huurders van woonappartementen in een appartementencomplex tot vermindering van de huurprijs op de voet van artikel 7:207 BW wegens geluids-, stank en andere overlast als gevolg van ingrijpende werkzaamheden aan de gevel van het appartementencomplex. Die gevelwerkzaamheden waren noodzakelijk omdat een constructiefout is gemaakt bij de bouw van het appartementencomplex. De genoemde...