Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Insolventierecht

 1. Art. 81 lid 1 RO. Ontvankelijkheid vordering uit onrechtmatige daad. Rechtspersonenrecht. Insolventierecht. Faillissement na toepassing noodregeling (art. 5a Tijdelijke regeling invoering Wft (oud), art. 213f (oud) Fw). Insolventie omdat geen akkoord is aangeboden (art. 173 lid 1 Fw). Ontbinding rechtspersoon (art. 2:19 BW). Is de rechtspersoon opgehouden te bestaan? Rechtsgevolg van rehabilita...
 2. WSNP. Hoger beroep tegen beschikking van rechter-commissaris inzake het al dan niet buiten de boedel laten van eenmaal een bedrag gelijk aan de beslagvrije voet bij aanvang van de schuldsaneringsregeling o.g.v. gebruik. Ontvankelijkheid saniet. Proceskostenveroordeling.
 3. afwijzing verzoek dwangakkoord- aanbod niet maximaal haalbare
 4. Afwijzing verzoek toelating schuldsaneringsregeling. Op grond van artikel 288 lid 2 sub c Fw in verbinding met artikel 358 lid 4 Fw vloeit deze schuld voort uit een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke vordering binnen vijf jaar voorafgaand aan de indiening van het onderhavige verzoekschrift.
 5. Verzet gegrond – afdoening zonder mondelinge behandeling - Tijdelijke regeling insolventiezaken rechtbanken
 6. Faillissementsrecht. Mag het hof een gevorderde verklaring voor recht dat geen redelijke termijn ex art. 58 Fw is gesteld afwijzen op de grond dat het bestaan van de gestelde vorderingen en pandrechten niet voldoende zijn onderbouwd?
 7. Insolventierecht. IPR. Verordening Brussel I. Vervolg van HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2269 en HvJEU 6 februari 2019, C-535/17, ECLI:EU:C:2019:96. Valt Peeters/Gatzen-vordering onder bereik Insolventieverordening of Verordening Brussel I? Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter. Toepasselijk recht op Peeters/Gatzen-vordering. Hoge Raad beoordeelt zelf of de Nederlandse rechter op...
 8. heropening vereffening
 9. Verzet. Vorderingsrecht verzoeker berust op vonnis van kantonrechter dat in kracht van gewijsde is gegaan en gezag van gewijsde heeft.
 10. Verzet – niet-ontvankelijk – schriftelijk verweerschrift ingediend
 11. Verzoek faillietverklaring afgewezen – vorderingsrechten van aanvragers niet summierlijk gebleken - niet gebleken dat verweerster in de toestand verkeert dat zij is opgehouden te betalen – Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (TARIC)
 12. Verzet gegrond – afdoening zonder mondelinge behandeling - Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (TARIC)
 13. Verzet gegrond – afdoening zonder mondelinge behandeling - Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (TARIC)
 14. Verzoek tot tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling toegewezen. Schuldenares heeft niet voldaan aan haar informatieverplichting en sollicitatieverplichting. Daarnaast heeft schuldenares een boedelachterstand laten ontstaan. Tevens is schuldenares een eigen onderneming als zzp'er gestart zonder toestemming van de bewindvoerder en rechter-commissaris. Tot slot heeft schuldenares a...
 15. Faillissementsaanvraag; summierlijk blijken van steunvordering; motivering
 16. Afwijzing eigen aangifte tot faillietverklaring – onvoldoende baten – Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (TARIC)
 17. Faillissement in hoger beroep alsnog vernietigd met instemming van faillissementsaanvrager en curator. Toestand van te hebben opgehouden te betalen niet langer aanwezig ondanks coronacrisis.
 18. Onverschuldigde betaling/Ongerechtvaardigde verrijking na faillietverklaring; Redelijkheid en billijkheid.
 19. Onverschuldigde betaling/Ongerechtvaardigde verrijking na faillietverklaring; Redelijkheid en billijkheid.
 20. De curator en niet de gefailleerde aandeelhouder komt de bevoegdheid toe om in de algemene vergadering van aandeelhouders de stemrechten verbonden aan de aandelen uit te oefenen in verband met een besluit in de zin van artikel 2.246 BW.
 21. Afwijzing eigen aangifte tot faillietverklaring – pluraliteit ontbreekt – Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (TARIC)
 22. Tussentijdse beëindiging van de wettelijke schuldsaneringsregeling- tekortkoming in de nakoming van de sollicitatieplicht
 23. Weigering tussentijdse beëindiging. Als maatstaf voor beëindiging van de schuldsaneringsregeling op grond van artikel 350 lid 3 sub c Fw heeft te gelden of, in het licht van de overige omstandigheden van het geval, de tekortkoming van schuldenares een duidelijke aanwijzing vormt dat bij schuldenares de van haar te vergen medewerking aan een doeltreffende uitvoering van de schuldsaneringsregelin...
 24. Met toepassing van TARIC geen fysieke zitting. Hardheidsclausule. Gewezen op gedurende de schuldsaneringsregeling geldende verplichtingen.
 25. Toewijzing verzoek dwangakkoord - Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (TARIC)
 26. Afwijzing verzoek schuldsaneringsregeling - Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (TARIC). Verzoeker heeft tot twee keer toe de telefoon niet beantwoord. Daarnaast is bij een eerdere (telefonische) zitting gebleken dat verzoeker ondersteuning nodig heeft. Niet gesteld of gebleken dat deze ondersteuning daadwerkelijk...
 27. Faillietverklaring - eigen aangifte - Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (TARIC)
 28. Verzet gegrond – faillissement lichtvaardig aangevraagd, kostenveroordeling – Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (TARIC)
 29. Artikel lid 3 aanhef en sub c Fw: appellant heeft zich niet gehouden aan de informatieplicht en sollicitatieplicht, hetgeen hem kan worden toegerekend.
 30. Bekrachtiging einde schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei nu saniet toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen.
 31. Ontvankelijkheid pandhouder in art. 69 FW-verzoek; inspanningsverplichting curator jegens (openbaar) pandhouder.
 32. Artikel 354 lid 1 en 2 Fw: toerekenbare tekortkoming in de nakoming van meerdere uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende sollicitatie- arbeidsverplichting en informatieplicht, onder meer gelegen in cannabisgebruik.
 33. Artikel 354 lid 1 en 2 jo artikel 349a lid 1 Fw: appellant is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de sollicitatieplicht en informatieplicht. De termijn van de toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt verlengd met 15 maanden.
 34. Na een waarschuwingsbrief van de rechter-commissaris, verhoor bij de rechter-commissaris, een eerdere voordracht tot tussentijds beëindiging en een waarschuwing van het gerechtshof is schuldenares wederom tekortgeschoten in de verplichtingen. Schuldsaneringsregeling tussentijds beëindiging.
 35. Faillissementsrecht. Art. 184 Fw. Afwikkeling bankgarantie. Betaling door begunstigde aan boedel wegens achteraf gezien ten onrechte getrokken bankgarantie. Vordering opdrachtgever bankgarantie op boedel wegens ongerechtvaardigde verrijking? Boedelschuld of concurrente schuld?
 36. Faillietverklaring - eigen aangifte - Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (TARIC)
 37. Verzet gegrond – afdoening zonder mondelinge behandeling - Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (TARIC)
 38. Verzet gegrond – afdoening zonder mondelinge behandeling - Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (TARIC)
 39. Hoger beroep van een tussentijdse beëindiging van een reeds verlengde wsnp. Niet voldaan aan de informatieplicht en de arbeids- en sollicitatieplicht; terugval in verslaving. Verkeerde lezing van Hoge Raad (HR 7 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2286). Beroep op de artikelen 3, 26 en 27 IVRK afgewezen.
 40. Heropening vereffening, ontslag vereffenaar, benoeming enig vereffenaar niet zijnde de voormalig curator.
 41. Hoger beroep van in eerste aanleg afgewezen verzoek tot toelating tot de wsnp. Beroep op doorbreking van de imperatieve afwijzingsgrond o.b.v. de 10-jaarstermijn ex art. 288 lid 2 sub d Fw is door het hof van de hand gewezen met een verwijzing naar zijn arrest van 13 december 2018 (ECLI:NL:GHSHE:2018:5252).
 42. Verzoek dwangakkoord gericht tegen mogelijk toekomstig schuldeiser op grond van regres. Mede vanwege akkoord andere schuldeisers toch behandeld en toegewezen.
 43. Tussentijdse beëindiging op grond van artikel 350, derde lid, onder c en f Faillissementswet. Schulden voor toelating tot de schuldsaneringsregeling niet te goeder trouw onbetaald gelaten. Onrechtmatig gehandeld jegens de (schuldeisers van de) B.V. Schulden niet opgenomen in het verzoekschrift tot toelating tot de schuldsaneringsregeling en ook niet gemeld tijdens de toelatingszitting. Voldoend...
 44. Toewijzing verzoek dwangakkoord - Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (TARIC)
 45. Verzoek dwangakkoord toegewezen. Prognosepercentage. Thans parttime baan voor onbepaalde tijd met uitzicht op uitbreiding uren/overwerk. Controle op re-integratietraject door schuldhulpverlening. Schuldeisers worden op hoogte gehouden van ontwikkelingen. Schuld weigerachtige crediteur dateert uit juni 2003
 46. Ondanks tanken zonder betalen toch toewijzing van de verzochte dwangregeling.
 47. Herhaald faillissementsverzoek. Geen nieuwe feiten. Niet-ontvankelijk.
 48. Afwijzing verzoek tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling en verlenging regeling- Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (TARIC)
 49. afwijzen verzoek. Verweerster heeft de vorderingen deels betaald en het overige deel gemotiveerd en gedocumenteerd betwist. Op basis van summierlijk onderzoek kan thans niet worden geconcludeerd dat het verweer van verweerster in een bodemprocedure zonder redelijke kans van slagen is.
 50. Toewijzen verzoek. De checklist facturatie waarnaar verweerster verwijst kan niet als onderbouwing voor haar standpunt dienen, nu dat document door (de bestuurder van) verweerster zelf met pen is bewerkt en dat document eenzijdig is ondertekend de bestuurder van verweerster. Het feit dat (enkele) facturen van verzoekster kennelijk zijn voldaan door een andere B.V maakt niet dat deze B.V. contra...