Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Insolventierecht

 1. Uitgesproken faillissement besloten vennootschap / vordering summierlijk aannemelijk / pluraliteit aanwezig / toestand van te hebben opgehouden te betalen / geen misbruik van bevoegdheid / vernietiging beschikking in eerste aanleg, waarbij het verzoek tot faillietverklaring werd afgewezen.
 2. homologatie akkoord WHOA
 3. Het verzoek tot aanhouding wordt afgewezen. In artikel 369 lid 10 Fw is bepaald dat tegen beslissingen van de rechtbank in het kader van een WHOA-procedure geen rechtsmiddel openstaat. Verder is er geen wettelijke basis voor aanhouding of schorsing van de behandeling van een verzoek tot faillietverklaring in geval er (ondanks het rechtsmiddelenverbod alsnog) hoger beroep is ingesteld tegen de b...
 4. Vorderingsrecht en pluraliteit niet betwist. Verweerder is niet geslaagd in de door hem toegezegde financiering bij derden. Faillissementstoestand summierlijk gebleken. Verweerder in staat van faillissement verklaard.
 5. Samenloop faillissement en verzoek toelating Wsnp. Verzet ongegrond. Geen concreet Wsnp-verzoek. Geen aanhouding vanwege ontbreken van zicht daarop. Geen minnelijk traject, lopende onderneming. Vorderingen erkend.
 6. Afwijzing verzoek tot faillietverklaring. Niet summierlijk gebleken dat geen sprake is van schuldoverneming. Steunvorderingen evenmin summierlijk gebleken.
 7. Moratorium. Voorlopige voorziening toewijzen voor zes maanden. Verzoeker onder beschermingsbewind, waardoor betaling huur gewaarborgd blijft.
 8. Hof bekrachtigt vonnis van rechtbank waarbij verzoek tot faillietverklaring is afgewezen. Sprake van ontbonden vennootschap die eerder failliet is geweest. Onvoldoende verzekerd dat de in tweede faillissement te maken kosten zullen worden voldaan (artikel 18 Fw).
 9. Bekrachtiging afwijzing verzoek tot tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling.
 10. Verzoek dwangakkoord toegewezen. Saneringskrediet. Curaçaose schuldeiser.
 11. Toelating WSNP ondanks ontbreken van een buitengerechtelijke schuldregeling als bedoeld in artikel 285 lid 1, onder f, Fw.
 12. verzoek 287 lid 4 Fw afgewezen, geen sprake van een bedreigende situatie
 13. Bekrachtiging weigering toelating schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw.
 14. Verzoek dwangakkoord toewijzen. Prognose. Verzoeker werkt fulltime.
 15. Verzoek dwangakkoord toewijzen. Saneringskrediet.
 16. De verzoeker verzoekt dat de faillietverklaring van zijn bedrijf wordt ingetrokken, en verzoekt om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. De rechtbank houdt de beslissing op het verzetschrift aan totdat onherroepelijk op het verzoek van de verzoeker om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling is beslist.
 17. Verzoek dwangakkoord toewijzen. Prognoseakkoord. Momenteel ZW-uitkering, zodra verzoekster in staat is om te werken gaat zij weer solliciteren.
 18. Verzoek dwangakkoord toewijzen. Saneringskrediet. Verzoeker valt onder de afdeling Stedelijke Zorg.
 19. Moratorium. Voorlopige voorziening toewijzen voor zes maanden. Aannemelijk dat lopende huurtermijnen zullen worden voldaan. Verzoekers onder beschermingsbewind, waardoor betaling huur gewaarborgd blijft.
 20. Verzoek dwangakkoord toewijzen. Saneringskrediet.
 21. Verzoek dwangakkoord toewijzen. Prognoseakkoord. Verzoeker is 40 uur gaan werken.
 22. Verzoek dwangakkoord afwijzen. Saneringskrediet. Onvoldoende aangetoond dat hij langdurig arbeidsongeschikt is. Onduidelijk of het maximaal haalbare wordt aangeboden.
 23. Verzoek dwangakkoord afwijzen. Saneringskrediet. Vrouw werkt niet, onvoldoende aangetoond dat zij hier (langdurig) niet toe in staat is. Geld geleend bij familie en vrienden, deze vorderingen zijn niet meegenomen in de regeling.
 24. Verzoek omzetting afwijzen. Niet te goeder trouw in laten ontstaan vorderingen binnen de 5-jaarstermijn.
 25. Verzoek dwangakkoord toewijzen. Saneringskrediet. 24 uur per week werkzaam aangevuld met IOAW-uitkering.
 26. TBE toewijzen. Verschillende keren in de gelegenheid gesteld om openheid van zaken te geven over de banksaldi van de verschillende bankrekeningen. Niet gedaan. Bwv kan niet vaststellen wat het bovenmatig saldo was.
 27. Weigering schone lei. Aan geen van de verplichtingen is voldaan. Schuldenaar is in de gelegenheid gesteld om beschermingsbewind aan te vragen, maar heeft dit niet doorgezet.
 28. Tussentijdse beëindiging toegewezen. Schuldenares is ter zitting niet verschenen. Geen vaste woon-en/of verblijfsplaats. Tekortkomingen sinds het verhoor niet herstelt.
 29. Moratorium. Voorlopige voorziening toewijzen voor zes maanden. Voldoende inkomsten om de lopende huurtermijnen te voldoen. Sprake van beschermingsbewind. Dat sprake is van overlast kan niet worden meegewogen in de beoordeling van onderhavig verzoekschrift.
 30. Moratorium. Voorlopige voorziening toewijzen voor zes maanden. Voldoende inkomsten om de lopende huurtermijnen te voldoen. Sprake van beschermingsbewind.
 31. Dwangakkoord toewijzen. Saneringskrediet met behulp van een privépersoon. Maximaal haalbare. Hogere uitkering aan de schuldeisers door het wegvallen van een vordering.
 32. Moratorium. Voorlopige voorziening toewijzen voor zes maanden. Voldoende aannemelijk dat de komende huurtermijnen betaald kunnen worden. Inkomensbeheer aangevraagd.
 33. Moratorium. Voorlopige voorziening toewijzen voor zes maanden. Voldoende inkomsten vanuit een Persoonsgebonden budget. Inwonende hulpbehoevende zus.
 34. Moratorium. Voorlopige voorziening toewijzen voor zes maanden. Voldoende inkomsten uit een uitkering om de lopende huurtermijnen te betalen. Sprake van budgetbeheer. Beschermingsbewind is aangevraagd.
 35. Moratorium. Voorlopige voorziening toewijzen voor zes maanden. Achterstallige huur grotendeels voldaan. Voldoende inkomsten uit een uitkering om de lopende huurtermijnen te betalen. Sprake van budgetbeheer.
 36. Verzoek dwangakkoord afwijzen. Saneringskrediet. Onduidelijkheid over woonsituatie en daarmee de berekening van de afloscapaciteit. Onvoldoende gebleken dat verzoeker niet fulltime kan werken.
 37. WHOA; verzoek verlenging afkoelingsperiode; behandeling en beslissing na verstrijken afkoelingsperiode; voorziening ex artikel 379 lid 1 Fw.
 38. Bekrachtiging faillissement.
 39. WSNP. Tussentijdse beëindiging in hoger beroep vernietigd. Arbeidsovereenkomsten ontijdig opgezegd. Enige nuance ten aanzien van tekortschieten in nakoming informatieplicht en benadeling schuldeisers. Looptijd regeling verlengd om ontstane boedelachterstand in te lopen. Artikel 350 lid 3, aanhef en onder c en e, Fw.
 40. Toewijzing verzoek wsnp ondanks belastingschuld van ruim € 20.000 en CJIB-schuld van ruim € 1.200. Deze schulden zijn niet te goeder trouw ontstaan.
 41. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank, waarbij Brutra Materieel BV op verzoek van ABN AMRO bank in staat van faillissement is verklaard, vernietigd en het desbetreffende verzoek van de bank alsnog afgewezen. Het hof heeft de bank veroordeeld in de proceskosten van beide instanties en in de faillissementskosten van de curator.
 42. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank, waarbij appellanten op verzoek van mr. De Vries (in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de vof, waarin appellanten vennoten waren) in staat van faillissement zijn verklaard, bekrachtigd.
 43. Toewijzing Wsnp-verzoek met toepassing van de hardheidsclausule conform artikel 288 lid 3 Fw.. Schuld CJIB wegens strafbeschikking OM na diefstal.
 44. Afwijzing Wsnp-verzoek op grond van artikel 288 lid 2d Fw. Verzoekster heeft minder dan tien jaar voorgaand aan het verzoek in de Wsnp gezeten en toen de schone lei gekregen. Dwingende afwijzingsgrond. Geen anticipatie op wijziging Faillissementswet waarbij de tienjaars-termijn vervalt.
 45. WHOA zaak. Intrekken aanwijzing herstructureringsdeskundige en vaststellen salaris en verschotten
 46. WHOA zaak. Dagbepaling behandeling homologatie
 47. WHOA zaak. Vaststellen aanvullend budget herstructureringsdeskundige
 48. WHOA zaak. Afkondigen verlenging afkoelingsperiode
 49. WHOA zaak. Vaststellen aanvullend budget herstructureringsdeskundige
 50. WHOA zaak. Afkondigen verlenging afkoelingsperiode