Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Insolventierecht

 1. Verzoek faillietverklaring. Summierlijk blijken van vordering verzoeker. Subrogatie in regresrecht uit hoofdelijkheid? Betaling op een in appel vernietigde proceskostenveroordeling blijvend onverschuldigd? Aanvullend cassatieverzoekschrift tijdig ingediend?
 2. Moet een faillissementscurator de vereffening van het vermogen van een gefailleerde rechtspersoon staken indien een boedeloverschot is ontstaan en dus alle geverifieerde schuldeisers volledig kunnen worden voldaan? Verhouding tussen vereffening van de failliete boedel volgens de Faillissementswet en vereffening van het vermogen van de ontbonden rechtspersoon krachtens Boek 2 BW. Art. 69, 179 en...
 3. Faillissementsrecht. Vermogensrecht. Aanvraag faillissement op grond van vordering uit onverschuldigde betaling binnen concernverband. Mocht het hof het tegen die vordering gevoerde verjaringsverweer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar achten? Maatstaf toetsing faillietverklaring in hoger beroep. Verlenging verjaringstermijn ingevolge art. 2:23c lid 2 jo. 3:320 BW.
 4. Afwijzen verzoek moratorium (art. 287b Fw). Storneren huurbetalingen. Leegstandwet. Budgetbeheer en beschermingsbewind nog niet opgestart. Schuldbemiddelingstraject nog niet opgestart. Inkomen nauwelijks toereikend om de huur en vaste lasten te betalen. Fraudevordering VGZ.
 5. Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid. Faillissementsrecht. Selectieve betaling in zicht van faillissement. Maatstaf voor aansprakelijkheid bestuurder.
 6. Geen conservatoir beslag tijdens noodregeling Girobank.
 7. Faillissementszaak. Faillissement in hoger beroep bekrachtigd.
 8. Afwijzing Wnsp-verzoek vanwege niet te goeder trouw onbetaald gelaten schulden. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij zich zal inspannen zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven.
 9. Eigen aangifte faillietverklaring als ingetrokken beschouwd wegens niet verschijnen; art. 1.2.2.8 van het Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken
 10. Huwelijksvermogensrecht. Faillissementsrecht. Verdeling van gemeenschappelijk goed in ontbonden huwelijksgemeenschap. Sprake van overgeslagen goed (art. 3:179 lid 2 BW)? Relevantie van eindigen faillissement van de man door gehomologeerd akkoord voor vordering van de vrouw (art. 157 Fw)?
 11. Faillissementspauliana. Rechtshandeling om niet? Wetenschap van benadeling? Wettelijk bewijsvermoeden bij zekerheidsstelling voor niet-opeisbare schulden ex artikel 43 lid 1 sub 2 Fw. Misbruik van bevoegheid bij uitoefening pandrecht?
 12. Art. 42 en 43 Fw. Faillissementspauliana. Onverplicht aangegane mondelinge overeenkomst tot levering van een bedrijfspand. Wetenschap van benadeling bij afspraken in het kader van een reddingsoperatie.
 13. Afwijzen WSNP-verzoek. O.a. omdat het volgen van een opleiding niet strookt met de inspanningsverplichting. Dat verzoekster geen startkwalificatie heeft, doet hier niet aan af.
 14. Dwangakkoord afgewezen. Saneringskrediet aangeboden. Verzoekster mag van schuldhulpverlening een 2-jarige opleiding volgen omdat zij geen startkwalificatie heeft. Het volgen van een opleiding strookt niet met het uitgangspunt dat verzoekster zich drie jaar lang maximaal inspant om zoveel mogelijk geld te verdienen voor haar schuldeisers.
 15. Faillissementsrecht. Horen rechter-commissaris (art. 65 Fw). Gemeenschap van goederen. Art. 63 Fw is blijkens haar bewoording slechts toepasselijk op een ten tijde van de faillietverklaring nog bestaande huwelijksgemeenschap.
 16. artikel 287a Fw: er is geen sprake geweest van een transparante uitvoering van het minnelijk traject. Onvoldoende is gebleken dat alle schuldeisers gelijkelijk zijn behandeld, zowel qua gedaan aanbod als qua verstrekte informatie, hetgeen op zichzelf beschouwd voldoende grond oplevert het verzoek tot het opleggen van een dwangakkoord af te wijzen.
 17. Faillissementsaanvraag. Pluraliteit van schuldeisers. Intercompany-vorderingen. Kunnen de vorderingen van groepsvennootschappen gelden als steunvordering bij de faillissementsaanvraag?
 18. artikel 355 Fw: De rechtbank heeft ter zitting in eerste aanleg aan appellant niet medegedeeld op welke datum vonnis zal worden gewezen. Appellant heeft de beroepstermijn slechts één dag overschreden, hetgeen het hof onder die omstandigheden verschoonbaar acht.
 19. Conservatoir beslag tijdens noodregeling. Art. 31 LTBK.
 20. Noodregeling FCIB. Beperkte rol van rechter. Vaststelling kosten (art. 35 lid 1 LTBK).
 21. Procesrecht. Faillissement. Hoor en wederhoor. Tweeconclusieregel. Heeft de eiser, wanneer de curator niet verschijnt om de procedure over te nemen ten aanzien van de vorderingen die vallen onder art. 28 Fw, recht op ontslag van instantie? Is sprake van een ontoelaatbare verrassingsbeslissing indien het hof beslist op vorderingen ten aanzien waarvan het hof eerder had geconstateerd dat de proc...
 22. artikel 278 eerste lid Rv: Naar vaste rechtspraak dient het beroepschrift de gronden van het hoger beroep te vermelden. Slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden kan van dit vereiste worden afgeweken – namelijk in geval het een zeer korte appeltermijn betreft en de tekst van de beslissing waartegen het beroep wordt gericht nog niet beschikbaar is. Volgens vaste jurisprudentie dient een a...
 23. artikel 354 lid 1 Fw: Het plegen van misdrijven gedurende de looptijd van de schuldsaneringsregeling is in strijd met het wezen en de doelstellingen van deze regeling. De schuldsaneringsregeling is er immers mede op gericht te komen tot een balans tussen inkomsten en uitgaven en het aanpakken van de oorzaken van het ontstaan van de schulden. Het plegen van misdrijven druist daar recht tegenin e...
 24. artikel 350 lid 3 aanhef en sub d Fw: niet gebleken van een causaal verband tussen de psychische problematiek van appellant en het doen laten ontstaan van nieuwe bovenmatige schulden.
 25. Geen kenbare grief opgeworpen tegen het oordeel van de rechtbank dat appellant niet aan de kernverplichtingen uit de schuldsaneringsregeling heeft voldaan.
 26. Beschermingsbewindvoerder niet-ontvankelijk (zie HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV4010) alsmede bekrachtiging vonnis waarbij de rechtbank op de voet van artikel 349a Fw de termijn gedurende welke de schuldsaneringsregeling van kracht heeft verlengd.
 27. Vernietiging vonnis waarbij verzoeker in staat van faillissement verklaard was.
 28. Vernietiging einde schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei onder verlenging van de looptijd van de schuldsaneringsregeling met een periode van 6 maanden.
 29. Beschermingsbewindvoerder niet-ontvankelijk (zie HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV4010) alsmede bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest en ex artikel 288...
 30. Schuldenaar niet-ontvankelijk nu hij het voorafgaand aan zijn toelatingsverzoek betrachte minnelijke traject niet op een juiste wijze is verlopen.
 31. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest alsmede ex artikel 288 lid 1 aanhef sub c FW nu onvoldoende aannemelijk is dat de schuldenaar de uit de schuldsane...
 32. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaren ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw zijn geweest.
 33. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaren ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw zijn geweest met aanvulling van de gronden ex artikel 288 lid 1 aanhef sub c FW nu onvoldoende aannemelijk is dat de schulde...
 34. Faillissementsrecht. Horen rechter-commissaris (art. 65 Fw). Weigering om aan curator een machtiging te verlenen voor het voeren van een procedure (art. 68 Fw).
 35. Beschermingsbewindvoerder niet-ontvankelijk (zie HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV4010) alsmede bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest.
 36. Bekrachtiging tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei nu saniet toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen.
 37. Schuldenaren zijn niet-ontvankelijk in het hoger beroep nu zij voorafgaand aan hun toelatingsverzoek geen deugdelijk minnelijk traject als bedoeld in artikel 285 lid 1 aanhef en onder f Fw hebben betracht.
 38. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest alsmede ex artikel 288 lid 1 aanhef sub c FW nu onvoldoende aannemelijk is dat de schuldenaar de uit de schuldsane...
 39. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest.
 40. Bekrachtiging weigering toelating schuldsaneringsregeling onder gelijktijdige opheffing faillissement op de voet van artikel 288 lid 1 aanhef en sub b en c Fw na niet voldoende aannemelijk is dat gefailleerde ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend te goeder trouw is geweest en de uit de schuldsan...
 41. Vernietiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 285 lid 1 aanhef en sub f Fw nu naar het oordeel van het hof het aanbod dat door schuldenaar in het kader van een aan zijn toelatingsverzoek voorafgaand minnelijk aanbod aan zijn schuldeisers is gedaan op een correcte wijze heeft plaatsgevonden en voldoende aannemelijk is dat schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of o...
 42. Vernietiging einde schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei saniet 1 onder verlenging van de looptijd met een termijn van 6 maanden nu saniet toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen alsmede vernietiging einde schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei saniet 2 onder alsnog toekennen van de...
 43. Toewijzing dwangakkoord. Aanbod 0,03%. Nu de stellingen van verweerster niet met schriftelijke stukken zijn onderbouwd en zij niet op de zitting is verschenen om te reageren op de toelichting van verzoeker slaagt het verweer niet.
 44. Arbeidsrecht – Insolventierecht – Overgang onderneming na pre-pack - Uitleg HvJEU 22 juni 2017 (C-126/16, Smallsteps) – Criteria om het doel van de faillissementsprocedure te bepalen
 45. Het aanbod betreft een saneringskrediet gebaseerd op de huidige inkomsten uit hoofde van een PW-uitkering. Uit het verzoekschrift en het verhandelde ter zitting is onvoldoende duidelijk geworden dat verzoeker niet in staat zou zijn om gedurende de aankomende drie jaar (minimaal) 36 uur per week te werken en daarmee meer inkomsten te genereren dan met zijn huidige PW-uitkering. Juist moge zijn d...
 46. Vervolg op tv 4 okt 2017. Verrekening als bedoeld in art. 53 Fw.
 47. Afwijzen verzoek toepassing schuldsaneringsregeling (art. 284, 288 Fw). Onvoldoende aangetoond dat de verslaving al enige tijd onder controle is. Gegronde vrees dat de verplichtingen van de schuldsaneringsregeling, waaronder de inspanningsverplichting, niet (naar behoren) zullen worden nakomen. Vorderingen UWV, CJIB en Belastingdienst niet te goeder trouw. Overbesteding.
 48. Vaststelling voorschot kosten noodregeling Ennia. Beperkte rol van rechter bij noodregelingen onder de LTBK.
 49. Afwijzen verzoek moratorium (art. 287b Fw). Onvoldoende aannemelijk dat op korte termijn geld beschikbaar is om de lopende huurtermijnen te voldoen. Vermeende bankpasfraude. Geen aangifte. Beschermingsbewind.
 50. Verzoek omzetting faillissement in schuldsaneringsregeling. Niet-ontvankelijk op grond van artikel 15b Fw en ontbreken 285 Fw-verklaring.