Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Insolventierecht

 1. Afwijzing ontslagverzoek curator (door rechter-commissaris), er is geen sprake van onbehoorlijk handelen wanneer de curator met de bestuurder van gefailleerde is overeengekomen dat de boedel een geldbedrag ontvangt ter voorkoming van instelling verzet tegen het faillissement door de curator.
 2. Dwangakkoord toegewezen. Saneringskrediet
 3. Dwangakkoord toegewezen. Saneringskrediet
 4. Dwangakkoord toegewezen. Saneringskrediet
 5. afwijzing voorlopige voorziening.
 6. Beroep op pauliana slaagt niet. Bewijsvermoeden is ontzenuwd, zodat stelplicht en bewijslast weer bij curator zijn komen te liggen. Curator heeft echter niet aan stelplicht voldaan, zodat niet aan bewijslevering wordt toegekomen.
 7. WHOA. Toewijzing verzoek afkoelingsperiode. Openbare procedure. Liquidatieakkoord. “Plus” verbonden aan afwikkeling buiten faillissement. Gecontroleerde verkoop restvoorraden d.m.v. contractuele regelingen met derden en groothandelsvergunning die curator zal ontberen.
 8. Een voorlopige voorziening ex artikel 287 lid 4 Fw kan pas worden gegeven indien sprake is van een schuldsaneringsverzoek dat de in artikel 285 Fw bedoelde gegevens bevat, dan wel dat binnen een redelijke termijn kan worden gecompleteerd.
 9. Bekrachtiging weigering toelaten schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 sub b Fw met aanvulling van de gronden ex artikel 288 lid 1 sub c Fw.
 10. Bekrachtiging beëindiging schuldsaneringsregeling(en) zonder toekenning schone lei nu niet is gebleken dat de geconstateerde tekortkomingen sanieten niet kunnen worden toegerekend als bedoeld in artikel 354 lid 1 Fw noch dat er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 354 lid 2 Fw.
 11. Wrakingsverzoek. Verzoeker niet ontvankelijk. Verzoek niet gedaan zodra feiten en omstandigheden aan verzoeker bekend zijn geworden.
 12. Afwijzing dwangakkoord en afwijzing WSNP. Niet is gebleken dat de poging tot een buitengerechtelijke schuldregeling is uitgevoerd door een persoon of instelling als bedoeld in artikel 48 lid 1 Wck, alsmede niet is gebleken dat er sprake is van een correct uitgevoerde buitengerechtelijke schuldregeling.
 13. Toewijzing dwangakkoord. Verweer ING slaagt niet. Maximaal haalbaar voorstel. Verzoeker is tijdelijk volledig arbeidsongeschikt en er is een prognoseakkoord aangeboden. De belangen van verzoeker en de instemmende schuldeisers wegen zwaarder dan het belang van de ING. Vordering van de ING is bovendien oud.
 14. Toewijzing verzoek dwangakkoord. Medio 2020 is de Wsnp tussentijds beëindigd wegens het niet nakomen van de verplichtingen. Maximale aan schuldeisers aangeboden. Vergelijking met situatie Wsnp niet mogelijk, wel vergelijking met beslaglegging gedurende 8,5 jaar. Aannemelijk dat weigerende schuldeiser in geval van beslaglegging geen of lagere uitkering zal ontvangen. Rechtbank overweegt tenslott...
 15. Afwijzing verzoeken dwangakkoord. Aanbod niet maximaal haalbare. Voorstel niet goed en controleerbaar gedocumenteerd. Vermogensbestanddelen in Marokko.
 16. Afwijzing WSNP-verzoeken. Niet aannemelijk dat verplichtingen worden nagekomen. Vermogensbestanddelen in Marokko. Geen verklaring hulpverlenende instantie psychosociale problemen.”
 17. Afwijzing wsnp-verzoek (art. 284, 288 Fw). Hoge en recente schuld aan het CJIB en hoge schuld aan Belastingdienst. Verzoeker niet te goeder trouw.
 18. Afwijzing wsnp-verzoek (art. 284, 288 Fw). Verzoeker meerdere keren niet verschenen.
 19. Toewijzing verzoek toepassing schuldsaneringsregeling met hardheidsclausule (art. 284, 288 lid 3 Fw). Beschermingsbewind. Omstandigheden voldoende veranderd ten goede. Verlenging regeling bij aanvang regeling.
 20. Toewijzing verzoek toepassing schuldsaneringsregeling met hardheidsclausule (art. 284, 288 lid 3 Fw). Situatie schuldenaar voldoende gestabiliseerd door stoppen met onderneming en hulp van de gemeente.
 21. Artikel 349a Fw / sollicitatieplicht niet (volledig) nagekomen / toerekenbaar / bevestiging in hoger beroep van een (noodzakelijke) verlenging schuldsaneringsregeling, zij het met ingang van een latere datum en voor een aan de bevindingen ‘ex nunc’ aangepaste termijn.
 22. Bekrachtiging tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling (WSNP) op grond van artikel 350 lid 3 aanhef en sub c, d en e Fw.
 23. Vernietiging tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling (WSNP) met maximale verlenging looptijd nu saniet (alsnog) in staat blijkt aan haar verplichtingen te voldoen en de ontstane boedelachterstand in beginsel binnen de maximale duur van de schuldsaneringsregeling geheel kan worden ingelopen.
 24. Vernietiging tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling (WSNP) met maximale verlenging looptijd nu saniet (alsnog) in staat blijkt aan haar verplichtingen te voldoen en de ontstane boedelachterstand in beginsel binnen de maximale duur van de schuldsaneringsregeling geheel kan worden ingelopen.
 25. WHOA - homologatie van een onderhands akkoord en tevens toestemming voor het opzeggen van overeenkomsten met wederpartijen.
 26. Bodemzaak. Artikel 54 Faillissementswet. Verrekening coronasubsidie door de bank toegestaan? Er kan geen pandrecht worden gevestigd op coronasubsidie op grond van de NOW, want die subsidie is niet overdraagbaar. Bank is echter te goeder trouw. Verrekening toegestaan.
 27. Toewijzing dwangakkoord. Weigeraar is de grootste schuldeiser. Voorstel is goed onderbouwd en omvat een maximaal haalbaar aanbod van een verzoeker die alleen ongeschoold werk heeft verricht en arbeidsongeschikt is.
 28. Afwijzing toepassing schuldsaneringsregeling. Schulden zijn niet te goeder trouw ontstaan.
 29. Dwangakkoord afgewezen. Geen sprake van een goed en betrouwbaar gedocumenteerd voorstel.
 30. faillietverklaring ontbonden rechtspersoon
 31. Faillietverklaring ontbonden rechtspersoon
 32. Hoger beroep niet ontvankelijk verklaard verzoek toelating wettelijke schuldsanering (WSNP)/ advocaat onttrokken/in hoger beroep niet alle stukken als bedoeld in artikel 285 Fw overgelegd/ niet verschenen/ bekrachtiging
 33. Hoger beroep tussentijdse beëindiging zonder schone lei/ Meerdere waarschuwingen ten aanzien van niet nakoming verplichtingen/reeds eerder allerlaatste kans en verlenging daartoe/nog steeds boedelachterstand/ geen aanhouding om alsnog akkoordvoorstel op te maken en akkoord te beproeven/bekrachtiging
 34. Vernietiging beschikking waarbij schuldeisers op grond van artikel 287a lid 1 Fw bevolen was in te stemmen met betalingsregeling alsmede afwijzing (subsidiaire) verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling op grond van artikel 288 lid 1 sub a en b Fw.
 35. Afwijzing verzoek tot faillietverklaring. Vorderingsrecht van verzoekers blijkt summierlijk. Niet summierlijk is gebleken van een steunvordering.
 36. Dwangakkoord toegewezen. Verzoekster volgt thans opleiding. Verzoekster heeft aangeboden regeling met één jaar te verlengen. Voorstel is het maximaal haalbare.
 37. Dwangakkoord toegewezen. Verzoekster ontvangt Participatiewetuitkering en heeft ontheffing sollicitatieplicht. Saneringskrediet. Voorstel is het maximaal haalbare.
 38. Dwangakkoord toegewezen. Verzoeker ontvangt Participatiewet-uitkering en is ontheven van sollicitatieplicht. Betreft prognoseakkoord. Voorstel is het maximaal haalbare.
 39. Dwangakkoord toegewezen. Verzoekers ontvangen beide WIA-uitkering. Voorstel is het maximaal haalbare.
 40. Toewijzing verzoek toepassing schuldsaneringsregeling met hardheidsclausule (art. 284, 288 lid 3 Fw). Beschermingsbewind. Omstandigheden voldoende veranderd ten goede.
 41. Benoeming Observator.
 42. verkoop van aan bank verpande voorraad door de curator. Afwikkeling van ionder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraad. Cessie van vorderingen op de bank van leveranciers onder eigendosmvoorbehoud aan koper voorraad. Tussenvonnis.
 43. Het vorderingsrecht van verzoeker kan niet summierlijk worden vastgesteld, er is geen situatie van te hebben opgehouden te betalen én er is sprake van alternatieve incassomiddelen voor verzoeker. Onder deze omstandigheden kan het volharden in de aanvraag van een persoonlijk faillissement niet langer worden aangemerkt als een gerechtvaardigd pressiemiddel en moet het doorzetten van het faillisse...
 44. WSNP; afwijzing verzoek ontneming schone lei; verkapt hoger beroep omdat dezelfde stellingen ten grondslag zijn gelegd als in eerdere procedure tot tussentijdse beëindiging (ECLI:NL:RBDHA:2020:12003); proceskostenveroordeling verzoekers
 45. Verzoek tot faillietverklaring afgewezen. Verzoekster heeft niet gepersisteerd en bovendien ontbreken relevante documenten.
 46. Wrakingszaak. Ongegrond. De beslissing van de rechter om verzoeker niet meer het woord te geven nadat zij - zoals aangekondigd - alle partijen nog één keer het woord had laten voeren en vervolgens de zitting had gesloten, kwalificeert als een procesbeslissing die geen grond vormt voor wraking.
 47. Tussentijdse beëindiging. Schuldenaar is twee keer niet op de zitting verschenen terwijl hij wel op de juiste manier is opgeroepen. Hij heeft ook niet (van tevoren) uitgelegd wat hiervan de reden is. Klare Taal.
 48. Tussentijdse beeindiging. Schuldenares is niet op de zitting verschenen terwijl zij wel op de juiste manier is opgeroepen. Zij heeft ook niet (van tevoren) uitgelegd wat hiervan de reden is. Klare Taal.
 49. Tussentijdse beeindiging o.g.v. art. 350 lid 3 sub b Fw. KOT-affaire. Klare Taal.
 50. Schone lei. Tekortkoming in de sollicitatieverplichting is van bijzondere aard. Aannemelijk is dat schuldenares eerder ook volledig arbeidsongeschikt was. Geforceerde betaling van de nieuwe schulden via bewindvoerder aan de gemeente Den Haag. Klare Taal.