Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Insolventierecht

 1. Dwangakkoord afgewezen. In eerste instantie is op grond van de "pilot O2" een aanbod van 5% gedaan aan de schuldeisers. Daarmee is één schuldeiser akkoord gegaan, deze is meteen uitbetaald. Er is vervolgens een nieuw aanbod gedaan dat lager is. Later bleek bovendien dat het eerste aanbod niet gestand had kunnen worden gedaan als het door alle schuldeisers geaccepteerd zou zijn. Door deze gang v...
 2. Afwijzing verzoek afkoeling 376 Fw en aspectenverzoek 378 Fw, toestand van hebben opgehouden met betalen, WHOA staat niet langer open, gedurende het WHOA trjaect niet de regels der kunst in acht genomen.
 3. Verzoek voorlopige voorziening, artikel 287b Fw, inkomsten uit eigen onderneming, Bbz-krediet, toewijzing verzoek.
 4. Afwijzing faillissementsrekest. Artikel 1 Faillissementswet. Uitleg investeringsovereenkomst en GGD rapport.
 5. Beroep op faillissementspauliana slaagt niet. Geen onverplichte rechtshandeling en onvoldoende gesteld voor geslaagd beroep op artikel 47 Fw. Geen recht op terugbetaling van uit hoofde van pandrecht geïncasseerde bedragen. Rechtsgeldige overdracht pandrecht. Pandakte strekt ook tot vestiging van openbaar pandrecht op toekomstige vorderingen uit hoofde van een toekomstige rechtsverhouding.
 6. Toewijzen voorlopige voorziening ex artikel 287 lid 4 Fw voor de duur van drie maanden / uitgangspunt is een maand, maar in dit geval is een langere termijn gegund / schorsing gelegde conservatoir derdenbeslag
 7. Beroep ex artikel 67 Fw tegen beslissing rechter-commissaris van 28 mei 2021. ECLI:NL:RBMNE:2021:6935 Deels bekrachtigd, deels vernietigd. Rechtbank heeft vastgesteld dat het de Curatoren is toegestaan de Procedure voort te zetten met voorbijgaan aan de Regeling.
 8. Beslissing op een verzoek van de banken op verzoek op grond van artikel 69Fw. Rechter-commissaris beveelt de curatoren de procedure voort te zetten.
 9. Uitspraak faillissement. Borgtocht. Summierlijk gebleken van het vorderingsrecht van verzoekster en van de steunvorderingen. Verweerder heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de oorspronkelijke schuldenaar de vordering heeft voldaan.
 10. Tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling. Spijtoptantenregeling ex artikel 350 lid 3 sub g Fw.
 11. verzet tegen in rekening gebrachte griffierechten in WHOA-traject.
 12. WSNP-verzoek eerder afgewezen vanwege niet te goeder trouw; nu wel toegelaten.
 13. Art. 88 Fw. Verzoek tot ontslag uit de bewaring/schorsing van de bewaring afgewezen en verzoek tot verlenging van de bewaring toegewezen. Bestuurder van failliet voldoet nog altijd niet aan de op hem krachtens art. 105 jo. 106 Fw. rustende informatieverplichting. De bestuurder heeft sinds hij in bewaring is gesteld stukken (laten) aanleveren. Deze stukken zijn echter incompleet en daarnaast moe...
 14. Het hof heeft de Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek c.s. – nadat zij hun eis hebben verminderd en hun grieven hebben beperkt – niet-ontvankelijk verklaard in hun hoger beroep. Tegen de vaststelling van de faillissementskosten en de verdeling van deze kosten staat in dit geval geen rechtsmiddel open. Artikel 15 lid 3 Fw.
 15. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank, waarbij het verzoek van appellant om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling is afgewezen, bekrachtigd. Het hof zag ook geen aanleiding om appellant op grond van de hardheidsclausule toe te laten tot de regeling. Artikel 288 lid 1 onder b Fw; Artikel 288 lid 3 Fw.
 16. Insolventierecht; Wsnp. Beëindiging toepassing schuldsaneringsregeling (art. 354 Fw). Mag 'schone lei' worden verleend onder bepaling dat schuldenaar binnen bepaalde termijn een bedrag aan niet-geïnde alimentatie moet afdragen aan de boedel? Ontvankelijkheid beschermingsbewindvoerder in hoger beroep tegen die beslissing. Reformatio in peius.
 17. Verzoek schuldeiser tot beëindiging schuldsaneringsregeling. Geen feiten die bij toelating niet bekend waren of tot afwijzing van verzoek tot toelating zouden hebben geleid. Dat geen aanbod is gedaan aan de schuldeisers is geen grond voor beëindiging.
 18. 0%-akkoord; buitengerechtelijk voorstel gebaseerd op het vrij te laten bedrag of op de beslagvrije voet? Onderbouwing richting de schuldeisers en de 285-verklaring. Vervolg op ECLI:NL:RBDHA:2022:12684.
 19. Woningontruiming op grond van artikel 287b eerste lid Fw afgewezen: belang huurder weegt zwaarder wegens gestart schuldhulpverleningstraject.
 20. Intrekking voorlopig verleende surseance van betaling ex artikel 247 Fw
 21. Beschikking ex artikel 315 Fw. Belang van schuldenaren bij positieve afwikkeling van de Wsnp (de schone lei) moet zwaarder wegen dan het belang van de boedel bij extra inkomsten.
 22. Verzoek dwangakkoord toewijzen. Saneringskrediet.
 23. Voordracht TBE toewijzen. Schuldenaren niet verschenen.
 24. Verzoek dwangakkoord toewijzen. Prognose akkoord. Verzoeker heeft zijn uren uitgebreid en heeft zich op een vast contract.
 25. Verzoek dwangakkoord toewijzen. Saneringskrediet bij fulltime dienstverband
 26. Verzoek dwangakkoord toewijzen. Gemeente weigert vanwege fraudevordering. Weigering geen belemmering voor traject, na einde traject moet de fraudevordering in zijn geheel worden afgelost. Dit wordt aangemerkt als een weigering.
 27. Uitspraak faillissement. Summierlijk gebleken van het vorderingsrecht en steunvordering.
 28. Uitspraak faillissement. Summierlijk gebleken van het vorderingsrecht en steunvordering. Misbruik van recht niet gebleken.
 29. Uitspraak faillissement. Summierlijk gebleken van het vorderingsrecht en steunvordering.
 30. Faillissementsaanvraag via volmacht. Detentie. Geen inkomsten en/of enig vermogen. Gelet op doorlopende huurovereenkomst winkelruimte voldoende belang bij uitspreken faillissement.
 31. homologatie WHOA-akkoord ex artikel 383 Fw
 32. Bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 lid 1 BW. Doorstart zonder voldoende financiering levert kennelijk onbehoorlijk bestuur op. Matiging.
 33. Faillissementsrecht. Procesrecht. Subjectieve cumulatie en voortzetting geding ex art. 29 Fw door betwistende schuldeiser in faillissement van een van gedaagden. Buitengedingstelling gefailleerde i.s.m. art. 1 EP EVRM? Gevolg voortzetting voor procedure tussen de andere partijen. Verschoonbare termijnoverschrijding? Mogelijkheid van voeging in cassatie. Belang bij voeging. Art. 29 Fw ook van to...
 34. Dwangakkoord afwijzen. Onvoldoende aannemelijk dat verzoeker gedurende langere tijd arbeidsongeschikt is. Niet vast te stellen dat het aanbod het maximaal haalbare is.
 35. Dwangakkoord toewijzen. Verzoeker 100% arbeidsongeschikt.
 36. Dwangakkoord toewijzen. Ziektewet-uitkering. Verzoeker is bezig met het verkrijgen van een nihilstelling voor de alimentatieplicht. Dit zou kunnen leiden tot een hogere aflossing. Schuldhulpverlener houdt de ontwikkelingen in de gaten.
 37. Dwangakkoord toewijzen. Maximaal haalbare aangeboden
 38. Verzoek toelating WSNP afwijzen. Onvoldoende aannemelijk dat verzoekster zich aan de inspanningsverplichting zal houden en meerdere schulden zijn te kwader trouw ontstaan.
 39. Afwijzing verzoek tot toepassing van wettelijke schuldsaneringsregeling. (Psychosociale) situatie appellant gelet op voormalige verslavingsproblematiek nog onvoldoende stabiel. Art. 288 lid 1, aanhef en onder c, Fw.
 40. beschikking rechter-commissaris vaststelling salaris vereffenaar nalatenschap
 41. opheffing vereffening nalatenschap
 42. Intrekking faillissementsverzoek en proceskosten, pluraliteit en verwijzing naar jaarstukken.
 43. WSNP Dwangakkoord, buitenlandse schuldeiser, beoordeling rechtsmacht aan de hand van Verordening (EU) 1215/2012 (Brussel I-bis), beoordeling toepasselijk recht aan de hand van Verordening (EG) 593/2008 (Rome I).
 44. WHOA; besloten akkoordprocedure; aanwijzing herstructureringsdeskundige en afkondiging afkoelingsperiode (art. 371 en art. 376 Faillissementswet).
 45. art. 349a Fw / verlenging van de termijn van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank / art. 354 Fw / er zijn nieuwe schulden ontstaan / sprake van toerekenbare tekortkoming die niet buiten beschouwing kan blijven / bekrachtiging in hoger beroep van verlenging schuldsaneringsregeling
 46. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank, waarbij het verzoek dwangakkoord werd afgewezen, vernietigd en de gemeente alsnog bevolen om in te stemmen met de door appellante voorgestelde schuldregeling.
 47. Het hof heeft het vonnis waarbij de schuldsaneringsregeling van appellant tussentijds is beëindigd omdat appellant tijdens de regeling bovenmatige nieuwe schulden heeft laten ontstaan, bekrachtigd.
 48. Het hof heeft het vonnis waarbij appellant niet-ontvankelijk werd verklaard omdat hij zijn schuldsaneringsverzoek, ook na een daartoe verkregen uitstel, niet heeft gecompleteerd, bekrachtigd.
 49. Wrakingszaak. De wrakingskamer oordeelt dat in de voorliggende zaak niet blijkt dat de rechter-commissaris jegens verzoekers een vooringenomenheid koestert, dan wel dat de bij verzoekers bestaande vrees daarvoor objectief gerechtvaardigd was, gelet op hetgeen de verzoekers hebben gesteld. De wrakingskamer stelt vast dat hetgeen verzoekster ten aanzien van het wrakingsverzoek ter zitting heeft a...
 50. Beschikking opheffing in verzekerde bewaringstelling.