Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Insolventierecht

 1. bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement, van buitenkomende oorzaak?, stelplicht en bewijslast
 2. Verzoeker niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep tegen de beschikking van de rechter-commissaris. Overwegingen ten overvloede over het voeren van een onderneming tijdens de schuldsaneringsregeling.
 3. Relevante wetsartikelen: artt. 287b F en 305 Fw Bij een verzoek tot het instellen van een moratorium als bedoeld in art. 287b Fw is beslissend de vraag of de gevraagde voorziening noodzakelijk is om verzoekers in staat te stellen in het minnelijk traject tot overeenstemming met de schuldeisers te komen over een minnelijke schuldregeling. Blijkens de wetsgeschiedenis heeft een moratorium tot doe...
 4. Tussentijdse beëindiging op grond van niet voldoen aan sollicitatieplicht na eerdere verlenging looptijd door rechter-commissaris in verband met niet nakoming sollicitatieplicht
 5. Wraking. Toewijzing wrakingsverzoek. Verzoeker werd gehoord naar aanleiding van een bevel tot inbewaringstelling op grond van artikel 87 Faillissementswet. Hij heeft ter gelegenheid van dat verhoor gevraagd om een aanhouding van het verhoor. Deze aanhouding is door de rechter niet verleend. De stukken met betrekking tot de inbewaringstelling zijn pas tijdens het verhoor aan verzoeker verstrekt,...
 6. Verzoek dwangakkoord toegewezen. Aanvullende afspraken met weigerende schuldeiser over betaling na afloop minnelijke schuldregeling.
 7. Verlenging van een inbewaringstelling in het kader van de Faillissementswet op grond van art. 87 en 105/106 Fw. Rb Midden-Nederland hanteert ook de 30 dagen termijn in geval van schorsing. Het Gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden is hier recentelijk van afgeweken.
 8. Afwijzing WSNP, art. 288 Fw. Beroep op hardheidsclausule wordt verworpen, art. 288 lid 3 Fw.
 9. Afwijzing dwangverzoek, art. 287a Fw. De wijze waarop de vordering is ontstaan (fraude) geeft extra gewicht aan de weigering van de schuldeiser.
 10. Houdt een meerpartijenverrekeningsafspraak stand in faillissement? Art. 53 Fw.
 11. Beëindiging schuldsaneringsregeling wegens schending van de afdrachtplicht alsmede schending van de informatieplicht conform de WSNP.
 12. Een beëindiging van de schuldsaneringsregeling zonder schone lei acht de rechtbank niet in verhouding staan tot de tekortkomingen
 13. Afwijzing verzoek schuldsaneringsregeling, geen hardheidsclausule bij tienjaarstermijn.
 14. Weigering schone lei, saniet statutair bestuurder van een vennootschap tijdens de schuldsaneringsregeling.
 15. Gefailleerde gaat in verzet tegen haar faillissementsvonnis. Faillissement is op aanvraag schuldeiser uitgesproken. Gefailleerde doet beroep op misbruik van recht. Bij schuldeiser was bekend dat gefailleerde over geen enkele financiële middelen beschikte. Verzet is ongegrond verklaard. Geen sprake van misbruik van recht. Gefailleerde is geen rechtspersoon en het faillissement is niet op eigen a...
 16. Afwijzing verzoek schuldsaneringsregeling.
 17. Schuldenaar heeft een boedelachterstand laten ontstaan door de reguliere boedelafdracht vanaf het begin van de schuldsaneringsregeling niet af te dragen. Daarnaast heeft schuldenaar diverse pensioenen en een schadevergoeding ontvangen die hij niet heeft afgedragen aan de boedel, maar hij heeft daarvan (privé-) schuldeisers voldaan. Tot slot heeft schuldenaar een koopwoning met overwaarde. Schu...
 18. WSNP. Schuldsanering. Verzoeker niet ter goeder trouw. Naheffingen Belastingdienst. Bevoordeling één enkele schuldeiser ontoelaatbaar.
 19. wsnp-zaak. Verlenging reguliere termijn voor de maximale duur van twee jaar teneinde achterstanden in te lopen.
 20. Bekrachtiging door hof van vonnissen waarbij appellanten op verzoek van geïntimeerde in staat van faillissement zijn verklaard. Vordering geïntimeerde summierlijk gebleken. Dat geïntimeerde jegens appellanten onrechtmatig heeft gehandeld en daarom geen sprake kan zijn van een vordering van geïntimeerde is niet aannemelijk. Gedeelte crediteuren ingestemd met betalingsaanbod tegen finale kwijti...
 21. Niet te goeder trouw ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden. Schulden aan familieleden met voorrang en volledig afgelost terwijl andere schuldeisers onbetaald zijn gelaten. Geen toelating op grond van de hardheidsclausule van artikel 288 lid 3 Fw.
 22. Toelating tot de schuldsaneringsregeling o.g.v. hardheidsclausule van artikel 288 lid 3 Fw.
 23. Onrechtmatige daad. Insolventierecht. Procesrecht. Te hanteren aansprakelijkheidsmaatstaf selectieve betaling door (middellijk) bestuurders aan niet-gelieerde schuldeiser in zicht zelf aangevraagd faillissement. Samenhang met HR 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:576 (belastingkamer). Stelplicht; passeren bewijsaanbod; relevantie beweerdelijke afwendbaarheid faillissement en keuze van curator pauli...
 24. Misbruik procesrecht en faillissementsrecht door in gegeven omstandigheden faillissement aan te vragen in plaats van een gewone incassoprocedure te starten.
 25. De belastingdienst vindt een schuldregeling van 60 maanden te lang duren.
 26. Tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling op grond van artikel 350 lid 3 sub b Fw; in staat betalingen te hervatten. De termijn als bedoeld in artikel 349a Fw is verstreken, maar zolang de schuldsaneringsregeling nog niet op grond van art. 356 lid 2 Fw is beëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst kan de schuldsaneringsregeling nog op grond van artikel 350 Fw worden...
 27. Faillissementsrecht. Procesrecht. Ontslag van instantie (art. 27 lid 2 Fw) onder omstandigheden ook mogelijk t.a.v. onder toepassingsbereik art. 28 Fw vallende vorderingen? Schending hoor en wederhoor door ook grieven in conventie te behandelen, ofschoon na grieven alleen in reconventie is voortgeprocedeerd? Tweeconclusieregel.
 28. Faillissement ziekenhuis. Doorstart via activaovereenkomst. Ongerechtvaardigde verrijking doorstarter en betrokken artsen? Uitleg HR 30 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR7928 ([...]/[...]). Onrechtmatige daad? Rekening houden met belangen derden. Toepasselijkheid HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1355 ([...]/Compaen).
 29. Faillissement ziekenhuis. Doorstart via activaovereenkomst. Ongerechtvaardigde verrijking doorstarter en betrokken artsen? Uitleg HR 30 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR7928 ([...]/[...]). Onrechtmatige daad? Rekening houden met belangen derde. Toepasselijkheid HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1355 ([...]/Compaen).
 30. Niet te goeder trouw t.a.v. ontstaan schulden aan de Belastingdienst en UWV. Onvoldoende aannemelijk dat appellante haar uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal nakomen en zich zal inspannen zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven. Psychosociale problematiek, geen verklaring van een hulpverlener.
 31. Geen sprake meer van enige tekortkoming in de nakoming van de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen; beëindiging met toekenning van de schone lei.
 32. Appellant heeft niet voldaan aan de sollicitatieverplichting. Niet aannemelijk geworden dat appellant (volledig) arbeidsongeschikt was. Geen schone lei.
 33. zijn vorderingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomst verpand aan de bank?
 34. Breed moratorium, afkoelingsperiode op grond van artikel 5 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening juncto artikel 2 Besluit moratorium toegewezen voor een periode van 6 maanden.
 35. Executierecht. Kort geding. Voorzieningenrechter wijst vordering 438 Rv toe. Het hof oordeelt echter dat niet aan de criteria voor schorsing vd executie is voldaan, nu geen sprake is van een misslag of noodtoestand. Belangenafweging?
 36. Faillissementsrecht. Geschil tussen curatoren en pandhouders over termijnstelling als bedoeld in art. 58 Fw. Verzoek om ontslag van instantie. Zekerheidsstelling voor de proceskosten?
 37. Pre-pack en faillissement ziekenhuis. Doorstart via activaovereenkomst. Aansprakelijkheidsmaatstaf stille bewindvoerders en curatoren. Is goodwillbeding in toelatingsovereenkomst een curatoren bindende regel? Dienden curatoren rekening te houden met belangen van medisch specialist?
 38. Faillissementsrecht. Verrekening. Bank verrekent op grond van art. 53 Fw verschuldigde huur met een vordering op de failliete verhuurder van het pand waarin de bank is gevestigd. Klacht dat een uitzondering moet worden aanvaard op de verrekenbevoegdheid van art. 53 Fw nu de verschuldigde huur een tegenprestatie is voor een prestatie die vanaf de faillietverklaring ten laste van de boedel moet w...
 39. Beëindiging surseance. Niet voldaan aan bepalingen die de rechtbank bij de surseance heeft gegeven. Liquiditeitsprognose toont aan dat de schuldeisers worden benadeeld. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2019: 2127)
 40. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Vennootschapsrecht. Faillissementsrecht. IPR. Heeft buitenlandse moedervennootschap (Centrale Bank van vreemde Staat) van een Nederlandse, later gefailleerde bank een garantie voor nakoming van verplichtingen van de dochter afgegeven? Toepasselijk recht. Immuniteit van executie? Peeters/Gatzen-vordering.
 41. Beëindiging schuldsaneringsregeling zonder schone lei. Toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de informatie- en afdrachtverplichting.
 42. Aanbod is niet het maximaal haalbare. Uitgangspunt is een Bbz-krediet met een omzet van € 33.900,- oplopend naar € 43.700,-. Winst in 2018 was al € 45.000. Krediet is gebaseerd op te lage inschatting. Hij werkt als zelfstandige minder dan in loondienst.
 43. Afgewezen verzoek tot (op eigen aangifte) faillietverklaring. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van een te vereffenen vermogen. Aanvraag faillissement kennelijk met het doel de curator een procedure te laten voeren. Dit levert misbruik van recht op.
 44. Afwijzing verzoek dwangakkoord. Nakoming aanbod niet met voldoende waarborgen omkleed.
 45. Wijziging van de termijn van de schuldsaneringsregeling, artikel 349 a lid 3 Faillissementswet.
 46. Art. 350 lid 3 onder c en d Fw. Tussentijdse beëindiging nu de boedelachterstand en nieuwe schulden niet voor het einde van de regeling kunnen worden ingelopen. Met instemming van schuldenaar.
 47. wsnp-zaak. Schuldenaar in eerste aanleg niet-ontvankelijk verklaard bij gebrek aan minnelijk traject ex 285 lid 1 sub f Fw. In hoger beroep is aangevoerd dat het wanneer het faillissement van de schuldenaar door een derde is aangevraagd, dit moet worden gezien als een met redenen omklede verklaring dat er geen reële mogelijkheden zijn om alsnog tot een buitengerechtelijke schuldenregeling te ko...
 48. Recent Wsnp verzoek niet ontvankelijk ivm minnelijk traject welke een jaar en negen maanden geleden is afgerond. Hiermee is het aanbod aan de schuldeisers mogelijk gebaseerd op een onjuist percentage.
 49. afwijzing toepassing schuldsaneringsregeling
 50. Faillissementsrecht. Verrekening ex art. 53 lid 1 Fw door bank met schuld uit bodemverhuurconstructie. Is uitzondering van HR 22 december 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0995 (Tiethoff q.q./NMB) van toepassing?