Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Goederenrecht

 1. De akte van vestiging is leidend bij de uitleg van de inhoud en de wijze van uitoefening van een erfdienstbaarheid. De akte van vestiging van een andere erfdienstbaarheid (die van de buren onderling) wordt daarbij niet betrokken.
 2. Is schade aan houtversnipperaar gedekt door schadeverzekering? Uitleg polisvoorwaarden.
 3. Kort geding tussen vader en zoon over verdeling/verkoop erfpachtrecht. Uitleg akte van erfpacht. Oproeping derde op grond van artikel 118 Rv.
 4. Eigendom stuk grond verkregen door bevrijdende verjaring. Vordering tot schadevergoeding o.g.v. 6:162 BW (HR 24 februari 2017 ECLI:NL:HR:2017:309) afgewezen.
 5. Verbintenissenrecht. Verzekeringsrecht. Verkeersongeval in 2000. Rechtsvordering tegen verzekeraar ex art. 6 lid 1 WAM verjaard. Verjaring rechtsvordering tegen erfgenamen gestuit op grond van art. 10 lid 4 WAM. Directe actie jegens verzekeraar op grond van art. 7:954 lid 1 BW. Art. 221 lid 6 Overgangswet NBW staat hieraan niet in de wet, voor zover de schade nog niet is afgewikkeld. Art. 7:954...
 6. Art. 81 lid 1 RO. Erfrecht. Goederenrecht. Afwikkeling nalatenschap. Verdeling door de rechter; art. 3:185 lid 1 BW. Motiveringsklachten.
 7. Goederenrecht. Erfdienstbaarheid van weg. Uitlegmaatstaf. Omvat de erfdienstbaarheid ook het recht om de weg te gebruiken als verbinding, via het heersend erf, met ander perceel dat dezelfde eigenaar heeft als het heersend erf? HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4160.
 8. Onoverdraagbaarheidsbeding = onverpandbaarheidsbeding? Is per datum faillissement sprake van toekomsitge vorderingen?
 9. Goederenrecht. Erfdienstbaarheden. Omvat erfdienstbaarheid van weg het recht om het dienend erf te gebruiken als verbinding, over het heersend erf, met een aan het heersend erf grenzend terrein van de gerechtigde? Akte van vestiging; functie heersend erf.
 10. Goederenrecht. Erfdienstbaarheden. Omvat erfdienstbaarheid van weg het recht om het dienend erf te gebruiken als verbinding, over het heersend erf, met een aan het heersend erf grenzend terrein van de gerechtigde? Akte van vestiging; functie heersend erf.
 11. Voorlopige voorziening. Opzegging gebruik campingwinkel. Huur of bruikleen? Niet doorslaggevend is hoe de contractuele relatie is betiteld. Steeds overeenkomsten voor 1 jaar. Exploitatieverplichting in het seizoen is niet ‘echte’ tegenprestatie in de zin van een aan een wederkerige overeenkomst inherent ruilelement. Opzegging tegen einde looptijd geoorloofd. Ontruiming gelast.
 12. Afsluiting dakgoot in strijd met art. 5:52 en/of 5:39 BW?
 13. Onrechtmatige hinder door berkenboom? Geringe licht- of zichtbeperking, lommerrijke buurt. Overhangende haag? Weliswaar inbreuk, maar verwijdering vorderen is misbruik van bevoegdheid, mede gelet op de bevoegdheid van art. 44. Vorderingen afgewezen.
 14. Burenzaak. Eigendom betwiste grond wel degelijk overgedragen aan verweerders. Beroep op bevrijdende/verkrijgende verjaring strandt. Voorw. tegenvordering behoeft geen behandeling. Concl. op vordering aangemerkt als tegenvordering; die slaagt.
 15. Grensgeschil. Kadastrale grens. Meerdere reconstructies. Onduidelijk standpunt eiser over plaats verwijderde haag. Stellingen sluiten niet aan bij vordering.
 16. Appartementsrecht. Zonnepanelen zonder toestemming van vereniging van eigenaars. Nietigheid besluit bij de kantonrechter? Verwijzing naar handelskamer. Verhouding tussen verzoeken nietigheid/vernietigbaarheid tot machtiging op grond van artikel 5:121 BW.
 17. Lekkage meubelzaak door dak. Wie is bezitter dak en hetgeen zich daarop bevindt? VVE door bezit en erfdienstbaarheid of eigenaar pand door natrekking. Concl aansprakelijkheid VVE voor lekkage ogv opstalaansprakelijkheid 6:174 BW.
 18. Procesrecht. Goederenrecht. Geschil over erfgrens. Comparitie na aanbrengen in hoger beroep. Onmiddellijkheidsbeginsel. Had het hof partijen moeten wijzen op hun recht op een mondelinge behandeling ten overstaan van de drie raadsheren die zouden gaan beslissen? Verkrijgende verjaring. Heeft gedaagde de stelling van eiser voldoende gemotiveerd betwist? Passeren aanbod tegenbewijs.
 19. Uitleg erfdienstbaarheid van weg op grond van akte en plaatselijke gewoonte. Geen erfdienstbaarheid van parkeren, ook niet door verjaring. Wel persoonlijk recht van parkeren. Dit is een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Geen vergoeding verschuldigd.
 20. Ondernemingsrecht. Geldleninggever wint pandrecht op aandelen uit die een derde houdt in de leningnemer. De leninggever koopt zelf de uitgewonnen aandelen. In verblijvenbeschikking bepaalt voorzieningenrechter de koopprijs op het geleende bedrag van tientallen miljoenen euro’s. De vordering van leninggever op leningnemer wordt tegelijkertijd met dat bedrag afgeboekt. Als de aandelen die de derd...
 21. Goederenrecht. Verpanding van auteursrecht op software. Is voldaan aan vereiste dat het object van pandrecht in de pandakte voldoende bepaald dan wel bepaalbaar is? Art. 3:84 lid 2 BW en art. 3:98 BW.
 22. Kort geding. Gemeenschappelijk landgoed. Geen verdeling bij vonnis omdat dat dat in kort geding in beginsel niet kan. Onwenselijke gevolgen. Veroordeling tot medewerking aan verdeling. Aandeel moet voor een bepaalde prijs worden geleverd aan de ander.
 23. onteigeningsprocedure; overeenstemming schadeloosstelling; partiële ontbinding mogelijk?; proceskostenveroordeling: dubbele redelijkheidstoets.
 24. Verjaring publieke grond; artikel 3:99 BW; artikel 3:105 BW; in bezit nemen en houden niet onrechtmatig; artikel 6:162 BW.
 25. Verjaring publieke grond; artikel 3:99 BW; artikel 3:105 BW; in bezit nemen en houden niet onrechtmatig; artikel 6:162 BW.
 26. Goederenrecht. Bescherming tegen onvolledigheid openbare registers (3:24 BW). Na ruilverkaveling is bestaand hypotheekrecht op ander, vervangend perceel komen te rusten (zaaksvervanging; art. 160 lid 3 Liw (oud); vgl. art. 60 lid 3 Wilg); inschrijfbaar feit (art. 3:17 BW)? Wordt latere verkrijger te goeder trouw beschermd tegen niet-vermelding bestaande hypotheekrecht in akte van toedeling en a...
 27. Kadastrale grens. Meetfout. Verkrijgende verjaring. Bevrijdende verjaring. Bewijsopdracht.
 28. Weigering voorlopige voorziening tot ontruiming van appartement. Feiten onvoldoende duidelijk.
 29. Goederenrecht. Erfdienstbaarheid van weg. Uitlegmaatstaf. Omvat de erfdienstbaarheid ook het recht om de weg te gebruiken als verbinding, via het heersend erf, met ander perceel dat aan dezelfde eigenaar toebehoort als het heersend erf? HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4160.
 30. Vestiging pandrechten op aandelen. Afhankelijkheid hoofdrecht. Het bestaan van het hoofdrecht blijkt afdoende uit de tekst van de overgelegde stukken.
 31. Eindvonnis. Niet geslaagd in bewijsopdracht. Geen verkrijging van een perceel water door bevrijdende verjaring.
 32. Wijkrechterzaak. Onrechtmatige geluidshinder van een compressor van een supermarkt die is gelegen naast een slaapkamer. Descente om te luisteren naar de geluiden van de compressor gedurende de nachtelijke uren. Gaten airco in een scheidsmuur = hinder.
 33. Burenrecht. Overbouw. Geen afbraak gevorderd, maar schadevergoeding in natura conform artikel 6:103 BW in vorm vestiging erfdienstbaarheid tot gebruik zijmuur overbouw als ware deze muur mandelig. In dit geval geen passende schadevergoeding.
 34. Appartementsrecht, aanvulling op beschikking. Zie ook ECLI:NL:RBNHO:2019:7842.
 35. Art. 81 lid 1 RO. Goederenrecht. Erfdienstbaarheid van weg. Zijn eigenaren van dienend erf gehouden tot verbreding van de weg? Uitleg notariële akte van levering.
 36. Appartementsrecht. Nietig of vernietigbaar besluit VvE. Bevoegdheid kantonrechter. Gedeelte voor privé-gebruik, splitsingstekening, gemeenschappelijke zaak, twijfelbepaling splitsingsreglement.
 37. Opheffing retentierecht
 38. Burengeschil. Verjaring strook grond. Onvoldoende belang bij vordering verwijderen bamboemat tegen schutting.
 39. Wijkrechterzaak. Verklaring voor recht afgegeven over verantwoordelijkheid voor deugdelijke afbouw van raam in de gevel van appartementencomplex dat bij oplevering niet was afgemaakt. Is appartementseigenaar of VvE verantwoordelijk.
 40. Bewijslevering bevrijdende verjaring niet geslaagd. Geen bezit gedurende 20 jaar.
 41. Bewijsopdracht bevrijdende verjaring
 42. Goederenrecht. Samenlevingsovereenkomst. Verdeling gemeenschappelijke goederen. Art. 3:172 BW.
 43. Onrechtmatige hinder door hoge boom in achtertuin (art 5:37 BW). Snoei boom gelast.
 44. geldige overdracht perceel; erfgrenzen; situatietekening bij notariele akte; plaatsopneming; art. 5:47 BW
 45. Kort geding. Gemeenschappelijke woning. Voorzieningenrechter veroordeelt vrouw tot overname/medewerking aan verkoop en levering van haar aandeel op straffe dwangsom met toepassing art. 3:310 BW. Vordering tot schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Hof schorst omdat sprake is van een juridische misslag. Deze ordemaatregel is de facto een wijze van verdelen als bedoeld in art. 3:185 BW. Zu...
 46. Goederenrecht. Vraag of pandrecht kan worden gevestigd op een assurantieportefeuille (art. 3:228 BW). Is assurantieportefeuille een goed in de zin van art. 3:1 BW? Betekenis van art. 4:103 lid 4 Wft.
 47. Goederenrecht. Stille verpanding vorderingen op naam (art. 3:239 lid 1 BW). Omschrijving van de vorderingen in de akte; mate van bepaalbaarheid. Tijdstip registratie akte.
 48. Wijkrechterzaak. Burengeschil over een pergola, een heesterborder, een stamroos, een berk en drie fruitboompjes. Wijkrechter stelt op verzoek van partijen in een vonnis snoeiregels vast waar partijen zich op straffe van een dwangsom aan dienen te houden.
 49. Goederenrecht. Pandrecht. Is vordering stil verpand, zonder dat deze was vermeld in pandakte? Uitleg pandakte. Bepaaldheidsvereiste; art. 3:84 lid 2 jo. art. 3:98 BW.
 50. Revindicatie van kermisorgel bij houder die stelt dat het orgel eigendom is van een derde – bewijswaardering na getuigenbewijs dat kermisorgel aan derde zou zijn geschonken.