Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Goederenrecht

 1. Erfdienstbaarheid van weg. Uitleg van de erfdienstbaarheid: geen beperking aan verbonden, dus ook voor voertuigen. Wel beperking als gevolg van situatie ter plaatse voor grote voertuigen. Geplaatst hek vormt een belemmering om de erfdienstbaarheid uit te oefenen. Dienend erf moet hek verwijderen of aanpassen. Heersend erf heeft onvoldoende belang bij verwijderen schutting en schuur op ander die...
 2. Geschil over de erfgrens van partijen. Een in 2009/2010 door de gemeente geplaatst hekwerk staat niet op of bij de erfgrens. Het bewijsvermoeden van artikel 5:36 BW speelt hier geen rol. Eiser was geen eigenaar of mede-eigenaar van het (andere) hekwerk - en de daarmee verbonden begroeiing - dat door gedaagde is verwijderd. Daarbij heeft gedaagde niet onrechtmatig gehandeld jegens eiser. De door...
 3. Geen opheffing van erfdienstbaarheid van weg, omdat nog steeds een redelijk belang bestaat bij uitoefening daarvan (artikel 5:79 BW). Vordering van verbod om gebruik te maken van naastgelegen perceel, waarop geen erfdienstbaarheid rust, levert misbruik van bevoegdheid op (artikel 3:13 BW).
 4. Kort geding: Beantwoord moet worden of eiseres door verjaring een een recht van overpad heeft verkregen. Het antwoord is nee.
 5. Uitleg derdenbeding, overdraagbaarheid vorderingsrechten, verplichting tot het verlenen van medewerking aan de vestiging van zakelijke rechten
 6. burenrecht; overhangende takken
 7. Uitleg erfpachtakte. Maatstaven.
 8. KG. Onrechtmatige verzwaring van erfdienstbaarheid van weg, en daarom verbod om de weg te gebruiken? Rb en hof: geen sprake van onrechtmatige verzwaring.
 9. Verstekvonnis. Gedaagde wordt veroordeeld om haar medewerking te verlenen aan de levering aan eiser van haar aandeel in de eigendom van de woning, bij gebreke waarvan aan eiser vervangende toestemming wordt verleend om haar aandeel aan hem te doen leveren. Hierbij moet ten gunste van eiser rekening worden gehouden met een door hem, bij de aankoop van de woning, uit eigen middelen voldaan bedrag...
 10. Kort geding. Recht van gebruik. Deel van de vorderingen is declaratoir van aard. Het is verder onvoldoende aannemelijk geworden dat het recht van gebruik van de bijgebouwen niet feitelijk werd gebruikt waardoor het recht is geƫindigd. Het wordt gebruiker c.q. gedaagde wel verboden om bijgebouwen in gebruik te geven aan derden, waaronder ex-echtgenoot van gebruiker tevens vader van eisers.
 11. Vastlegging in arrest van tijdens de mondelinge behandeling na aanbrengen tussen partijen gemaakte afspraken.
 12. Erfdienstbaarheid van uitweg. Inbreuk op erfdienstbaarheid door plaatsing van obstakels? Eigenaars dienend erf moeten openingstijden van door hen geplaatst hek verruimen en SOS Toegang realiseren. Dwangsommen. Vorderingen tot verwijdering drempel, betonblokken en paaltjes afgewezen. Compensatie proceskosten.
 13. Kort geding. Partijen hebben een relatie gehad. Vraag is wie de eigenaar van de hond is. Geoordeeld wordt dat voorshands aannemelijk is dat de man enig eigenaar is van de hond. Vrouw wordt veroordeeld om de hond aan de man af te geven.
 14. Vordering tot verwijdering, dan wel snoeien bomen en inpectie van de woning afgewezen. Geen spoedeisend belang. Bomen geen direct gevaar, inspectie zonder specifiek doel.
 15. Buurweg. Het hof past het rechtsvermoeden van ECLI:NL:HR:2006:AX9402 toe. De doorgang op het perceel van de buren wordt op basis van het langdurige gebruik vermoed een buurweg te zijn. De buren, die de doorgang willen afsluiten, slagen er niet in dit bewijsvermoeden te ontzenuwen.
 16. Geen eigendomsverkrijging door verjaring. Eisers gebruikten de betwiste strook grond uit hoofde van opeenvolgende erfdienstbaarheden van weg, waren houder voor de eigenaar en zijn niet van houder bezitter geworden.
 17. Geen eigendomsverkrijging door verjaring.
 18. De rechtbank oordeelt dat de splitsingsstukken bepalend zijn bij de vaststelling van het recht tot uitsluitend gebruik van een gedeelte van een in appartementsrechten gesplitst registergoed. Uitleg van deze stukken aan de hand van andere objectieve maatstaven is pas aan de orde wanneer de splitsingsstukken onduidelijk zijn dan wel tegenstrijdigheden bevatten. Daarvan is in dit geval niet gebleken.
 19. Vordering (machtiging tot c.q. medewerking aan) verkoop gezamenlijke woning afgewezen. Mede vanwege reeds aanhangige bodemprocedure is die vordering prematuur.
 20. [eiser] grondt de vordering erop dat [gedaagde] jegens hem onrechtmatig handelt. [gedaagde] heeft zonder bouwvergunning dan wel in afwijking van de aan haar verleende bouwvergunning en de daarbij behorende bouwtekeningen gebouwd, en beschikte voor het ophogen van het terrein niet over een aanlegvergunning. Als gevolg daarvan is een situatie ontstaan die hinder en gevaar oplevert voor [eiser]. V...
 21. Geen eigendom verkregen door verkrijgende of bevrijdende verjaring van een strook grond. Geen recht van erfdienstbaarheid verkregen door verkrijgende of bevrijdende verjaring. Geen toezegging over plaatsen hekwerk. Vorderingen afgewezen.
 22. Kelderdeel niet opgenomen in splitsingsakte. Verticale natrekking prevaleert boven horizontale natrekking. Beroep op verkrijgende en bevrijdende verjaring slaagt niet.
 23. Geschil over ligging erfgrens; oproeping mede-eigenaren op grond van artikel 118 Rv
 24. Geschil over ligging van de erfgrens; oproeping partijen op grond van artikel 118 Rv; eisvermeerdering
 25. Proces- en goederenrecht. Toewijzing van verklaring voor recht dat hypotheekrechten als gevolg van art. 3:45 BW nietig zijn. Hoger beroep niet-ontvankelijk omdat niet is voldaan aan de verplichting om een hoger beroep tegen een vonnis met een verklaring van waardeloosheid van een inschrijving in de openbare registers tijdig in te schrijven in het rechtsmiddelenregister (art. 3:29 lid 3 BW)? Is...
 26. exclusief distributierecht, distributieovereenkomst terecht opgezegd?
 27. Art. 81 lid 1 RO. Goederenrecht. Geschil tussen buren over eigendom strook grond. Uitleg van leveringsakte. Miskenning van art. 3:119 lid 2 BW?
 28. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2023:834. Benoeming van en vraagstelling aan een deskundige. Wijziging van de juridische eigendomsverhoudingen ten aanzien van een perceel niet relevant voor verplichting tot nakoming van afspraken over het gebruik van dat perceel door de oude eigenaar, die zich een (onbeperkt) recht van gebruik heeft voorbehouden.
 29. Burengeschil over de wijze van afwatering van een carportdak. Door af te wateren via andermans dak wordt niet voldaan aan de verplichting uit artikel 5:52 lid 1 BW. Er is echter onvoldoende belang om dit in rechte af te dwingen.
 30. Geschil tussen moeder en dochter. Is er sprake van een overeenkomst van geldlening? Schenking van tegoed op bankrekening in Luxemburg aan dochter terecht herroepen. Dienen door moeder van die bankrekening voor de herroeping afgeboekte bedragen aan dochter te worden betaald?
 31. Wijkrechterzaak. Geschil over verwijderen van een boom in de voortuin, het verplaatsen van een schutting in de achtertuin, het verwijderen van overbouw van een opstal in de achtertuin en het verwijderen van drie bomen in de achtertuin. Alle verzoeken afgewezen, deels op grond van artikel 3:13 BW.
 32. Uitleg erfdienstbaarheid (recht van voetpad over oprit). Vordering tot opheffing van erfdienstbaarheid ex artikel 5:79 BW. Redelijk belang. Geen belangenafweging.
 33. Beroep op verjaring, artikel 3:105, 3:306, 3:101 BW. Appellant, die een standplaats huurt van een woningcorporatie, heeft een ernaast gelegen strook grond in gebruik genomen dat eigendom is van de gemeente. Het beroep van appellant op bevrijdende verjaring faalt. Geen sprake van bezit. Uit het gebruik door appellant moet worden afgeleid dat hij pretendeert de huurder van de strook te zijn, niet...
 34. Verkrijgende en bevrijdende verjaring m.b.t. een watergang. Waterschap stelt door verkrijgende verjaring van artikel 3:99 lid 1 BW eigenaar te zijn geworden van een watergang die niet loopt op het kadastrale perceel dat aan het waterschap toebehoort volgens ruilverkavelingsakte. Subsidiair beroept het waterschap zich op bevrijdende verjaring van artikel 3:105 BW. Waterschap is aan te merken als...
 35. Burengeschil. Door verjaring is een erfdienstbaarheid van voetpad ontstaan. Op grond van artikel 5:54 BW mag de schutting van gedaagde blijven staan, tegen betaling van een schadeloosstelling door gedaagde voor een erfdienstbaarheid van de grond. Tot slot is de erfafscheiding gedaagde niet gevaarzettend hoog.
 36. Burenrecht. Artikel 5:37 BW. Onrechtmatige hinder. Artikel 5:50 lid 1 BW. Vensters binnen 2 meter van de grenslijn. Gedaagde moet ramen vastzetten en ondoorzichtig maken.
 37. Vervroegde onteigening. Verstek. Deskundigenbericht schadeloosstelling (artikel 54j lid 1 Ow). Voorschot schadeloosstelling (artikel 54i lid 2 Ow).
 38. Vervroegde onteigening. Verstek. Deskundigenbericht schadeloosstelling (artikel 54j lid 1 Ow). Voorschot schadeloosstelling (artikel 54i lid 2 Ow).
 39. Hekwerk geplaatst als erfafscheiding voor een nooddeur hoeft niet te worden verwijderd. Nooddeur, die uitkomt op het perceel van de buren, geeft verboden uitzicht op grond van art. 5:50 BW. Deur moet constructief worden vastgezet, zodat deze niet meer kan worden geopend en er geen uitzicht meer is op het perceel van de buren.
 40. bevrijdende verjaring, grond, bezit, onrechtmatige daad, verklaring voor recht
 41. erfrecht, verdeling, art. 4:125 lid 2 BW analoog toegepast bij (sub) legaat, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar deelgenoot te houden aan 18 jaar geleden opgemaakte taxatie.
 42. Geen verkrijging perceel grond door verjaring. Slechts houderschap. In ieder geval geen kenbaar bezit.
 43. Geschil over eigendom ponton. Is bezit verschaft?
 44. Geschil over bestaan erfdienstbaarheid of buurweg. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Art. 5:81 BW
 45. Appartementsrecht. Vordering tot herroeping afgewezen.
 46. Verjaring berging in VvE; mondeling vonnis 29a Rv; beroep op verjaring verkrijgende en bevrijdende verjaring bezit berging in gemeenschappelijke ruimte slaagt niet; geen goeder trouw en periode van bezit korter dan 20 jaar
 47. Burenrecht. Geen bezit erfdienstbaarheid maar gebruiksrecht. Erfdienstbaarheid van pad niet geschikt voor gebruik met auto.
 48. appartementsrechten / hoort buitenruimte bij het appartementsrecht van eiseres of bij de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw? / objectieve uitleg splitsingsstukken / splitsingstekening tegenstrijdig met splitsingsakte / akte in dit geval doorslaggevend
 49. Eisers hebben een woning gekocht van gedaagden. Zij vorderen vergoeding vanwege non-conformiteit van de woning.
 50. Eisers doen een beroep op de eigendom van een strook grond vanwege verkrijgende verjaring. Zij vorderen de verwijdering van een schutting en medewerking aan de terugplaatsing van een haag.