Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Goederenrecht

 1. Geschil over het eigendom van diverse goederen van een Legomuseum na het overlijden van de eigenaar. Eiseres stelt dat een deel van de goederen haar eigendom is. Vordering wordt deels toegewezen.
 2. Mondelinge uitspraak. De erfdienstbaarheid die rust op het erf van eisers (dienend erf) ten gunste van perceel [perceel 3] (heersend erf) mag niet als verbinding worden gebruikt ten gunste van naastgelegen perceel [perceel 5]. HR 12 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1039.
 3. burengeschil / geen erfdienstbaarheid ontstaan door bestemming of door verjaring / uitleg en toepassing van artikel 5:50 BW op verschillende gevelopeningen / geen onrechtmatige hinder / vorderingen over en weer grotendeels afgewezen
 4. Appartementsrecht. Beschikking. Afwijzing verzoek tot vernietiging van besluiten van de vergadering van eigenaars. (Zie ook het vonnis in de zaak 9649036)
 5. Appartementsrecht. Vonnis. Afwijzing diverse eisen naar aanleiding van ervaren geluidsoverlast vanuit belendende appartementen. (Zie ook de beschikking in de zaak 9553815)
 6. Artikel 3:4 BW. Zijn de op een lijst geplaatste zaken als bestanddelen verbonden aan het verhuurde? Is een ‘keuken’ naar verkeersopvatting een bestanddeel van ruimte die als kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW is verhuurd? Stelplicht.
 7. Heeft het hoogheemraadschap onrechtmatig gehandeld door zogenaamde dijkgronden te verkopen die mede-eigendom waren van de ingelanden? Hof oordeelt dat uit de veilingvoorwaarden van 1760 niet kan worden afgeleid dat de dijkgronden zijn overgedragen.
 8. Provisionele vordering ex artikel 223 Rv. Niet belemmeren gebruik erfdienstbaarheid.
 9. Kort geding. Niet meewerken aan vonnis verdeling woning. Maximum dwangsom verhoogd. Machtiging ontruiming afgewezen.
 10. Burenrecht. Vordering tot verwijdering van stopcontact en houten planken die door gedaagden aan (een betimmering op) de gevel van eisers zijn aangebracht.
 11. Kort geding. Uitleg erfdienstbaarheid. Verzwaring?
 12. Vervroegde onteigening; voorwaardelijk KB geldige titel na herstelbesluit bestemmingsplan; deel voorschot aan hypotheekhouder.
 13. Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid hoger beroep vanwege verzuim het rechtsmiddel tijdig in te schrijven in het in artikel 433 Rv bedoelde register. Wijziging van eis. Verkrijgende verjaring van een erfdienstbaarheid? Geen ondubbelzinnig bezit. Ook geen noodweg, want de toegang tot het perceel is voldoende verzekerd.
 14. Erfrecht. Verdeling. Voorgeschoten kosten, waaronder kosten bijstand advocaat.
 15. Appartementsrecht. Afwijzing verzoeken tot vernietiging van een besluit van de vergadering van de VvE en tot verlening van vervangende machtiging om appartement in afwijking van de bestemming als woonruimte te gebruiken.
 16. Recht van overpad; Eigenaar heersend erf voert herstelwerkzaamheden uit aan klein deel van het overpad door oude asfaltlaag te vernieuwen. Eigenaar dienend erf niet akkoord. Heeft zij eerder toestemming gegeven voor vervanging van het asfalt?
 17. Overdracht van deel van woonhuis met grond. Wat is overgedragen? Objectieve uitleg akte. Plaatselijke omstandigheden. Fout in kadastraal veldwerk?
 18. Verdeling perceel grond.
 19. Verdeling- mondeling vonnis 30p Rv – gemeenschappelijke woning wordt onder voorwaarden toebedeeld aan de vrouw. De gevorderde gebruiksvergoeding wordt afgewezen.
 20. Verzoek tot het verlenen van een bevel tot wijziging van de splitsingsakte (artikel 5:144 BW). Beroep op bevrijdende verjaring dan wel natrekking. Afgewezen.
 21. Opzegging erfpacht appartementsrecht (woning) wegens niet voldoen aan aanbiedingsplicht na voornemen hypotheekhouder om tot executoriale verkoop over te gaan.
 22. Toetsingskader voor onredelijke of onrechtmatige hinder in de vorm van geluidsoverlast op basis van de wet en/of splitsingsakte. Uitleg van de splitsingsakte. Invloed van de eigenschappen van het pand op de te hanteren geluidsnorm. Deskundigenbenoeming.
 23. Kort geding. Uitleg erfdienstbaarheid van weg uit 1912.
 24. Geen grond voor de gevorderde opheffing van erfdienstbaarheid (op grond van artikelen 5:78 en 5:79 BW). Noodzaak deskundigenonderzoek naar de minst bezwarende wijze van uitoefening van de erfdienstbaarheid.
 25. Geschil over de financiële afwikkeling van een recht van erfpacht en een daarvan afhankelijk recht van opstal die met betrekking tot een perceel grond in een bungalowpark hebben bestaan tussen de grondeigenaar en de erfpachter.
 26. artt. 5:73-5:75 BW, omvang erfdienstbaarheid, uitleg akte, wijze van uitoefening, toetsingskader en afweging, kosten voor heersende erf.
 27. Burenrecht. Vraag of een erfdienstbaarheid is ontstaan. Geen erfdienstbaarheid gevestigd doordat geldige titel ontbrak. Zou dat anders zijn, dan zou de erfdienstbaarheid door verjaring teniet zijn gegaan (art. 3:306 jo. 3:106 BW).
 28. Kort geding. Verstek. Vordering tot afgifte voertuig aan pandhouder.
 29. Kort geding. Inhoud erfdienstbaarheid van uitweg.
 30. Burengeschil. Eindvonnis na deskundigenbericht over leeftijdbepaling bomen binnen 2 meter van de erfgrens. Verjaring. Stuiting (art. 3:317 en 3:316 BW). Oprichten scheidsmuur. Reconventie: onrechtmatige verwijdering bomen. Gedeeltelijke toe- en afwijzing.
 31. Erfpacht voor bepaalde tijd. Contractsvrijheid. Mag de erfpachter een nieuwe overeenkomst met andere voorwaarden aanbieden of is de erfverpachter gehouden om de erfpacht of dezelfde voorwaarden te verlengen? Redelijkheid en billijkheid.
 32. Is het gestolde aluminium nagetrokken door de smeltovens en zo ja heeft daardoor ongerechtvaardigde verrijking plaatsgevonden? Procedure na cassatie en verwijzing; vervolg op ECLI:NL:HR:2020:1785 en ECLI:NL:HR:2020:1786
 33. Appartementsrecht. Verzoek tot vaststelling nietigheid althans vernietiging besluit alv VvE afgewezen.
 34. Vervroegde onteigening percelen; benoeming deskundige voor bepaling van de waarde van de grond.
 35. Onteigening. Onvoldoende onderhandeld in de zin van artikel 17 Ow. Noodzaak tot onteigening.
 36. Onteigening. Ontbreken urgentie en noodzaak. Toetsingskader onteigeningsrechter. Planologische bezwaren tegen onteigening.
 37. Uitlegmaatstaf splitsingsakte. Kwalificatie kamerverhuur, wat de splitsingsakte verbiedt ongeacht of de verhuurder er zelf woont. Spoorwissel en verwijzing in reconventie door samenloop van de verkeerde procesinleiding bij de verkeerde rechter.
 38. Goederenrecht. Art. 5:91 lid 1 BW en art. 5:104 lid 2 BW. Gemeente weigert als grondeigenares toestemming voor overdracht van opstalrecht met betrekking tot bedrijfspand. Vervangende machtiging op voet van art. 5:91 lid 4 BW? Ontoereikende motivering.
 39. Burengeschil erfgrens. Verjaring. Verwijdering leilindes, 5:42 BW
 40. De vergadering van de VvE is niet het bevoegde orgaan om te oordelen over het plaatsen van een zithoek op de entree van het zorgcentrum, aangezien de entree onderdeel uitmaakt van een privé gedeelte. Het besluit van de vergadering is nietig.
 41. Incident; hoofdzaak verdeling gemeenschappelijke woning in NL; pp in Duitsland; vorderingen strekken tot beëindiging mede-eigendom; NL rechter bevoegd ogv art. 24 Verord. (EU) nr. 1215/2012 (Brussel I bis); HvJ EU 17 dec 2015 (Komu) ECLI:EU:C:2015:833.
 42. Wraking ongegrond.
 43. Eigendomsverkrijging door verjaring, stuk grond gemeente, publieke grond, 20 jaar bezit, inbezitneming, onrechtmatig handelen en teruglevering grond, geen kwade trouw.
 44. VvE-zaak. is huurder ontvankelijk in verzoek vernietiging besluit VvE? kan zij zich beroepen op de redelijkheid/billijkheid die alleen de organen en leden bindt?
 45. Toereikende volmacht voor vestigen vruchtgebruik en overeenkomen verlengingsbepaling. Verleningsbepaling niet in strijd met artikel 3:203 lid 3 BW. Verlengingsbepaling moet worden uitgelegd als optie, een niet door herroeping aan tastbaar wilsrecht.
 46. Einde (onder)erfpachtrecht bij overlijden? Uitleg notariële akte. Vergoeding bij einde erfpacht vanwege verbeteringen; indienen in faillissement na verificatievergadering? Retentierecht of toestemming R-C ex artikel 60 en 68 Fw? Bewijsopdracht.
 47. Burenrecht. Mondelinge uitspraak art. 30p Rv. Beroep op eigendomsverkrijging door bevrijdende verjaring afgewezen.
 48. Partijen kunnen niet het op een vordering tot terugbetaling van een lening gevestigde pandrecht illusoir maken door overeen te komen dat de lening niet kan worden opgezegd.
 49. Goederenrecht. Verkrijging eigendom strook grond door bezitter niet te goeder trouw op grond van verjaring (art. 3:105 BW jo. art. 3:314 lid 2 BW en art. 3:306 BW). Onrechtmatige daad jegens voormalige eigenaar; vordering tot schadevergoeding in natura door levering strook grond aan voormalige eigenaar (HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309; Gemeente Heusden); wetenschap dat in bezit genomen...
 50. Noodweg? Erfdienstbaarheid van weg door verjaring? Buurweg?