Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Goederenrecht

 1. Vereniging van appartementseigenaren; art. 5:130 BW; vervaltermijn; misbruik van meerderheidsmacht Verzoek tot vernietiging van een besluit van de VvE niet binnen één maand gedaan. Verzoekers waren allen ter vergadering aanwezig en hadden redelijkerwijs kunnen aannemen dat een besluit ter vergadering was genomen. Het huidige verzoek komt neer op het terugdraaien van dat besluit. Geen misbruik v...
 2. Geen erfdienstbaarheid door verjaring. Beoordeling naar criteria van oud BW en nieuw BW (vanaf 1992). Onderhavige erfdienstbaarheid heeft een niet-voortdurend karakter en kan naar oud BW niet door verjaring worden verkregen. Naar maatstaven van nieuw BW stuit de verjaring van de erfdienstbaarheid af op het ontbreken van bezit.
 3. De onteigening is uitgesproken. Bij de schadeloosstelling dient naar het oordeel van de rechtbank rekening te worden gehouden met het volgende. Op het perceel werd in het (verre) verleden een kleinschalig agrarisch bedrijf uitgeoefend. Het huidige gebruik is niet in overeenstemming met de oude bestemming (er is geen lopend agrarisch bedrijf meer en de woning is in die zin niet in gebruik als be...
 4. Herstelvonnis. Schending van artikel 17 Ow? Nee. Partijen hebben uiteenlopende standpunten over de te betalen schadeloosstelling, maar dat maakt niet dat de gemeente niet zou kunnen of mogen vasthouden aan haar finale bod. Zeker niet, nu dit bod met taxatierapporten is onderbouwd en niet gezegd kan worden dat het bod op het eerste gezicht onredelijk is.
 5. Herstelvonnis. Schending van artikel 17 Ow? Nee. Partijen hebben uiteenlopende standpunten over de te betalen schadeloosstelling, maar dat maakt niet dat de gemeente niet zou kunnen of mogen vasthouden aan haar finale bod. Zeker niet, nu dit bod met taxatierapporten is onderbouwd en niet gezegd kan worden dat het bod op het eerste gezicht onredelijk is.
 6. Schending van artikel 17 Ow? Nee. Partijen hebben uiteenlopende standpunten over de te betalen schadeloosstelling, maar dat maakt niet dat de gemeente niet zou kunnen of mogen vasthouden aan haar finale bod. Zeker niet, nu dit bod met taxatierapporten is onderbouwd en niet gezegd kan worden dat het bod op het eerste gezicht onredelijk is.
 7. burenrecht. is de landweg een buurweg? Is aan de buurweg een einde gekomen?
 8. Aan v.o.f. opgelegde verplichting om lid te zijn van Winkeliersvereniging niet verbonden aan appartementsrecht, maar aan feitelijk gebruik daarvan. In een dergelijke verplichting is niet bij wet voorzien.
 9. Strafrechtelijk beslag op renpaard.Teruggave onder zekerheidstelling van derde. Achteraf blijkt dat renpaard van derde, niet van beslagene is. OM kwam bevoegdheid artikel 118a Sv achteraf niet toe. Misbruik van recht door zekerheid niet terug te betalen.
 10. Burenrecht. Uitleg akte vestiging recht van overpad.
 11. Burengeschil Kern van het geschil in conventie is of de bomenrij en struikenrij op en nabij de erfgrens van partijen jegens [eiser sub 2] c.s. onrechtmatige hinder in de zin van artikel 5:37 BW opleveren. De vraag of het onthouden van licht onrechtmatige hinder oplevert, hangt af van de ernst en de duur daarvan en de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het...
 12. geschil tussen buren over afspraken bij koopovereenkomst perceel; vele posten, onder meer onrechtmatige hinder en goederenrecht.
 13. beroep op extinctieve verjaring t.a.v. perceel grond/water
 14. Overeenkomst aangaande wapens tussen staat en wapenverzamelaar kwalificeert als bruikleenovereenkomst. Tegenbewijs toegelaten inzake de identificatie van de wapens. Bewijs toegelaten voor verkrijgende verjaring.
 15. Bevoegdheid en gehoudenheid belangenvereniging van eigenaars tot (a) het uitvoeren van werkzaamheden aan gemeenschappelijk delen en (b) het stellen van regels voor het gebruik van individuele delen. Vordering is ingesteld door een appartementseigenaar.
 16. Goederenrecht. Stichting die taken uitvoert van een vereniging van eigenaren. Wettelijke regeling van de VVE niet van toepassing op deze stichting.
 17. Uitleg inhoud erfdienstbaarheid (uitweg). Maatstaf.
 18. vervolg greppelzaak rijdende rechter. lid van coöperatieve vereniging van eigenaars bungalowpark heeft lidmaatschap rechtsgeldig opgezegd na door de vereniging voorgenomen statutenwijziging, wel bijdrage verschuldigd voor gemeenschapslasten #klaretaal
 19. Geschil betreffende eigendom perceel. Ontruiming perceel zonder deurwaarder is in strijd met een wettelijke plicht en kan daarmee als onrechtmatige daad worden bestempeld. Vordering tot betaling kosten ontruiming afgewezen. Beslag opgeheven.
 20. Geschil over erfdienstbaarheid. Uitleg akte. Is erfdienstbaarheid rechtsgeldig gevestigd ondanks het feit dat de tekening waarbij het verloop van de erfdienstbaarheid is aangegeven, niet in het register is opgenomen?
 21. Burengeschil. Tussenvonnis met bewijsopdrachten. Sprake van verkrijging grond door verjaring door omsluiting door schutting?; sprake van vestiging erfdienstbaarheid op grond van verjaring door bestendig gebruik te goeder trouw?; verplaatsing tracé?
 22. erfdienstbaarheid, burengeschil, camera, beveiligingslamp, hinder
 23. Ingebruikgenomen strook grond. Verjaring op grond van artikel 3:105 BW. Vordering op grond van de uitspraak van de Hoge Raad van 24 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:309) is ook verjaard.
 24. Art. 81 lid 1 RO. Goederenrecht. Is bezitter van kostbare viool daarvan verkrijger te goeder trouw in de zin van art. 3:86 BW? Vervolg van HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2984.
 25. Erfverpachter kan zich beroepen op einde erfpachtovereenkomst. Overeengekomen vergoeding, opstalrecht en toepasselijk recht (overgangsrecht NBW), verjaring.
 26. burengeschil, verjaring, bomen, kapvergunning
 27. Appartementsrecht; gebouw met woonappartementen en bedrijfsruimte (supermarkt) op begane grond. Uitleg splitsingsakte. Modelsplitsingsreglement aangepast aan specifieke situatie woniingen en bedrijfsruimte.
 28. Geschil over fout bij levering van mandelige parkeerplaatsen. Matiging boete.
 29. Burenrecht. Artikel 5: 50 BW. Geluidshinder valt niet onder de reikwijdte van dit artikel. Ramen geven ook in kiepstand rechtsreeks zicht op erf buurman.
 30. Kort geding, revindicatie paard, feitelijke verblijfplaats paard.
 31. Terugvordering eigendommen.
 32. Art. 81 lid 1 RO. Goederenrecht. Geen mededeling van cessie gedaan aan schuldenaar. Wordt pandhouder beschermd tegen beschikkingsonbevoegdheid die voortvloeit uit leveringsgebrek? Art. 3:88 BW en art. 3:98 BW.
 33. Art. 81 lid 1 RO. Goederenrecht. Geen mededeling van cessie gedaan aan schuldenaar. Wordt pandhouder beschermd tegen beschikkingsonbevoegdheid die voortvloeit uit leveringsgebrek? Art. 3:88 BW en art. 3:98 BW.
 34. vernietiging hypotheekakte, vaststellingsovereenkomsten en pandaktes op grond van misbruik van omstandigheden, art. 3:44 lid 4 en 5 BW
 35. Procedure met betrekking tot locaties voor mobiele telefonieantennes ten behoeve van KPN. Zijn er rechtsgeldige rechten van vruchtgebruik van Telecom Vastgoed gevestigd op de vorderingsrechten van de Landlords jegens KPN met betrekking tot huurpenningen en retributies? Is er sprake van misbruik van recht/bevoegdheid door Telecom Vastgoed? Kan veroordeling tot betaling van toekomstige huurpennin...
 36. Kunnen de door partijen gesloten overeenkomsten gekwalificeerd worden als huur- of bruikleenovereenkomsten? Is sprake van een koopoptie of een voorkeursrecht?
 37. Kort geding; gebiedsverbod (rondom woning); dwangsom.
 38. Art. 3:61 BW. Toereikende volmacht. Door tussenkomst van een derde persoon (”makelaar/beheerder”) huurovereenkomst tot stand gekomen. Huur conform huurovereenkomst aan die “makelaar” voldaan. Eigenaar gehuurde stelt met de betreffende “makelaar” onbekend te zijn. Door eigenaar/verhuurder gevorderde betaling van achterstallige huur afgewezen. Gedaagden mochten uit de verklaringen en handelingen...
 39. Kort geding. Pandrecht. Schuldeiser neemt lease-auto in vuistpand die aan schuldenaar door haar werkgever ter beschikking was gesteld. Schuldenaar niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van die auto, dus geen geldig vuistpand gevestigd (3:84 jo. 3:98 BW). Ook geen rechtsgeldig ingeroepen retentierecht (3:291 lid 2 BW).
 40. Recht van overpad, oud recht.
 41. Stelling A: auto verkocht aan B die mij heeft bedrogen met valse bank-app, Rechtbank veronderstelt vernietiging. C biedt auto (nog op naam van A geregistreerd) aan aan D, die deze koopt. D beschermd tegen onbevoegdheid? Te goeder trouw, 3:86 lid 1 BW?l
 42. Derde vordert opheffing beslag vanwege eigendomsvoorbehoud op bloemenmachine. Nu gestelde eigendomsvoorbehoud niet aannemelijk is gemaakt, wordt vordering afgewezen.
 43. Goederenrecht/verbintenissenrecht. Uitlegvragen die zien op de rechtsbetrekking die is ontstaan in het kader van de verkrijging door de Provincie Zuid-Holland van Vlietland, waarbij een “recht van voorkeur” is verschaft aan RCV.
 44. burengeschil; overhangende dakgoot, schuttingen; taxushaag, leilinden (art. 5:42 BW); onrechtmatige hinder (art. 5:37 BW); misbruik van bevoegdheid (art. 3:13 BW)
 45. Geen succesvol beroep op verkrijgende c.q. bevrijdende verjaring. Gedaagden kunnen niet worden aangemerkt als te goeder trouw. Het bezit van de gemeente is niet teniet gegaan. Geen sprake van rechtsverwerking of misbruik van macht.
 46. “O.a.: bevel wijziging splitsingsakte o.g.v. art. 5:144 lid 1 sub c BW; unanieme, schriftelijke instemming met bestemmingswijziging staat gelijk aan een formeel besluit van de ledenvergadering van de VvE.”
 47. Goederenrecht. Erfdienstbaarheid. Opheffing door rechter (art. 5:79 BW); ontbreekt redelijk belang bij uitoefening erfdienstbaarheid? Motivering dat sprake is van erfdienstbaarheid; onverenigbaarheid tussen de overwegingen in de uitspraak van het hof en het dictum?
 48. Vordering tot verwijdering Populier wegens onrechtmatige hinder.
 49. Art. 81 lid 1 RO. Goederenrecht. Eigendomsverkrijging van een perceel grond door verjaring? Art. 3:105 BW. Bezit of houderschap? Art. 3:107 BW; art. 3:108 BW.
 50. Art. 81 lid 1 RO. Goederenrecht. Eigendomsverkrijging van een perceel grond door verjaring? Art. 3:105 BW. Bezit of houderschap? Art. 3:107 BW; art. 3:108 BW.