Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Aanbestedingsrecht

 1. Rechtsgeldige ontbinding franchiseovereenkomst door franchisenemer. Franchisegever dient inzage en afschrift administratie aan franchisenemer te verstrekken. Met betrekking tot de financiële afwikkeling dienen partijen zich bij akte uit te laten.
 2. Meervoudige onderhandse aanbesteding. Vraag om herbeoordeling van de inschrijvingen .Het niet voldoen aan de (objectief en transparant) geformuleerde eis 4 van het PVE Vorderingen afgewezen
 3. Kort geding. Aanbesteding. Geen Grossmann of rechtsverwerking, geen oneigenlijk gebruik van aanbestedingsprocedure door aanbestedende dienst, geen strijd met proportionaliteitsbeginsel in verband met eis overdracht intellectuele eigendomsrechten, opdracht is voldoende bepaald, geen belang bij beroep op clusterverbod, beoordeling inschrijving kan in stand blijven, motivering voorlopige gunningsb...
 4. Art. 81 lid 1 RO. Aanbestedingsrecht; private aanbesteding; toepassing beginselen aanbestedingsrecht; herstel van fouten. Zorgverzekering; inkoopprocedure; stelling dat bij vergissing een verkeerde, tot de groep behorende, rechtspersoon als inschrijver is vermeld; uitleg inschrijving.
 5. Kort geding, aanbesteding, sleepdiensten, wezenlijke wijziging in de aanbestedingsfase, gevolgd door wijziging van de inschrijving. Strijd met aanbestedingsrechtelijke beginselen. Gebod tot staking aanbesteding toegewezen.
 6. Tussenvonnis. Tussenkomst toegewezen. Vordering tot afgifte bescheiden aan Dura Vermeer afgewezen. Vordering ex 843a Rv ook afgewezen.
 7. Kort geding. Onduidelijke geschiktheidseis. Gebod intrekking gunningsbeslissing en - desgewenst - heraanbesteding.
 8. Kort geding. Aanbesteding. Geen Grosmann, geen voldoende belang bij beoordeling van klacht over motivering gunningsbeslissing, bij beoordeling niet buiten criteria en gunningssystematiek getreden, scope opdracht duidelijk, voldoende informatie om inschrijving te doen, geen onrechtmatige kennisvoorsprong, geen ongeoorloofde prijsmanipulatie, afwijzing vordering tot schadevergoeding op te maken b...
 9. Aanbesteding. Bodemrechter zal naar alle waarschijnlijkheid beslissen dat de buitengerechtelijke ontbindingsverklaring van de gemeente effect heeft gehad, in de zin dat de raamovereenkomst rechsgeldig is ontbonden. Afwijzing vorderingen.
 10. Aanbestedingsrecht. Uitleg garantiebepaling. Holdingmaatschappij heeft een garantieverklaring ondertekend voor de van niet-nakoming nakoming van de verplichtingen door dochtervennootschap ter zake van een taxivervoerovereenkomst. De garantiebepaling kwalificeert als borgtocht. Nu de verbintenis van de dochtervennootschap niet strekt tot betaling van een geldsom, maar tot het verzorgen van ver...
 11. Aanbesteding aluminium kisten Ministerie van Defensie. Beslissing om tot heraanbesteding over te gaan kan in stand blijven; grond voor heraanbesteding is niet ontbreken van rechtsgeldige inschrijvingen maar de omstandigheid dat de in de aanbestedingsleidraad beschreven beoordelingssytematiek innerlijke tegenstrijdigheden/onduidelijkheden bevat, waardoor deze systematiek voor meerderlei uitleg v...
 12. aanbesteding; openbare biedprocedure schelpenwinning; inschrijving eiseres op goede gronden ongeldig verklaard wegens ontbreken van onvoorwaardelijke bereidverklaring tot zekerheidstelling.
 13. Geen sprake van fundamentele gebreken die tot intrekking van de gunningsbeslissing zouden moeten leiden.
 14. Aanbesteding container lifting trucks en spreaders; inschrijving eiseres terecht ongeldig verklaard wegens niet-voldoen aan referentie-eisen; inschrijving tussenkomende partij is terecht als gedlig aangemerkt.
 15. Aanbesteding. Transparantiebeginsel. Beoordelingssystematiek. Doorvragen in de inlichtingenfase. Prijs-kwaliteit. Arbeidsmobiliteitsdiensten tijdelijk personeel: uitzenden, detacheren, payroll, ZZP.
 16. Gegevensverstrekking bij aanbesteding.
 17. arbeidsrecht. Gebondenheid aan eerdere eindbeslissing. Vakantiedagen. Kennelijk onredelijke opzegging.
 18. Aanbesteding. Transparantie. Beoordelingssystematiek.
 19. Grossman-arrest, proactieve houding inschrijvers. Begrip "publiekrechtelijke instelling". Alcateltermijn
 20. Art. 81 lid 1 RO. Aanbestedingsrecht; private aanbesteding; toepassing beginselen aanbestedingsrecht; herstel van fouten. Zorgverzekering; inkoopprocedure; stelling dat bij vergissing een verkeerde, tot de groep behorende, rechtspersoon als inschrijver is vermeld; uitleg inschrijving.
 21. De vraag is of een inschrijving ten onrechte als een irreele dan wel abnormaal lage inschrijving is aangemerkt,
 22. Beslissing om tot een ontwikkelovereenkomst te komen is onvoldoende gemotiveerd. De gemeente moet de selectiebeslissing beter motiveren.
 23. Deze zaak betreft een Europese openbare aanbesteding van diverse UMC’s voor de levering van o.a. ICD’s en Pacemakers. Het kort geding is aanhangig gemaakt voorafgaand aan de gunning en betreft de opzet van de aanbesteding (waarbij onder meer de kosten van bepaalde dienstverlening moeten zijn inbegrepen in de prijs van de producten, zogenoemde wissels worden gegund aan iedere leverancier die nie...
 24. Deze zaak betreft een Europese openbare aanbesteding van diverse UMC’s voor de levering van o.a. ICD’s en Pacemakers. Het kort geding is aanhangig gemaakt voorafgaand aan de gunning en betreft de opzet van de aanbesteding (waarbij onder meer opdrachten van de afzonderlijke UMC’s gezamenlijk worden aanbesteed, de kosten van bepaalde dienstverlening moeten zijn inbegrepen in de prijs van de produ...
 25. Kort geding. Aanbesteding. Facultatieve uitsluitingsgronden: Past performance en Valse verklaring. Irreële inschrijving.
 26. Aanbesteding. Beslissing tot intrekking van de aanbestedingsprocedure. Mondeling arrest in spoed kort geding.
 27. Aanbesteding. Uitleg aanbestedingsstukken. Geen sprake van een gebrek in de inschrijving dat voor herstel in aanmerking had moeten komen.
 28. Kort geding. Aanbesteding. Omvang motiveringsplicht aanbestedende dienst van de gunningsbeslissing. Aanbestedende dienst heeft in dit geval voldaan aan haar plicht om de gunningsbeslissing voldoende te motiveren.
 29. Kort geding. Aanbesteding. Verstrekking processtukken aan tussenkomende partij. Inschrijving terecht ongeldig verklaard. Uit de Wensenuitwerking kan worden opgemaakt dat niet volledig wordt voldaan aan alle gestelde eisen.
 30. Aanbesteding, uitsluitingsgronden, (on)juiste inhoudelijke beoordeling, (on)transparante procedure, innerlijke tegenstrijdigheden, afwijzing Samenvatting Eiser, die tweede is geworden in een aanbestedingsprocedure, meent dat de aanbesteder de kandidaat aan wie de aanbesteding is gegund, had moeten uitsluiten op grond van art. 2.87 lid 1 sub g (“past performance”), sub c (“ernstige beroepsfout”)...
 31. Kort geding. Meervoudig onderhandse aanbesteding. De aanbestedende dienst heeft een vergissing gemaakt in de tekst over de buitendienststelling van het spoor. Uitleg met CAO-norm. Uit alle stukken in samenhang bezien had voor inschrijvers duidelijk moeten zijn wat HTM bedoelde.
 32. Aanbesteding. Toelaatbaarheid nieuwe uitsluitingsgronden. Niet-besteksconforme inschrijving.
 33. Aanbesteding installatie Feringa Building; Terzijdelegging van de inschrijving op grond van onaanvaardbaarheid niet terecht; Niet op goede gronden gebruik gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging, waarbij de opdracht inmiddels aan een derde is gegund; verbod de overeenkomst met die derde uit te voeren
 34. kort geding; aanbesteding; rechtsverwerking; geen abnormaal lage inschrijving; level playing field is niet geschonden.
 35. Aanbesteding; ged heeft tav. meerdere bezwaren te laat geklaagd en daarmee recht verwerkt daarover nog te klagen; geen onjuiste beoordeling van de inschrijvingen; nieuwe gunningsbeslissing na aanspannen kort geding niet onrechtmatig
 36. Aanbesteding van beveiligingsdiensten op de tram. Een eerdere aanbestedingsprocedure is ingetrokken, nadat uit onderzoek signalen van belangenverstrengeling in de voorbereiding van de aanbesteding naar voren zijn gekomen (zie ook vzr. Den Haag 10 april 2019, ECLI:N:RBDHA:2019:3647). Na de intrekking wordt besloten een deel van de diensten in te besteden en een ander deel aan te besteden. Om de...
 37. aanbesteding, voorlopige gunningsbeslissing, overschrijden Alcatel termijn, ontbreken spoedeisend belang in hoger beroep
 38. Kort geding. Aanbesteding circulaire cateringdiensten. Schending instructie bij proeverij. Schending aangekondigde beoordelingssystematiek. Onjuiste beoordeling. Ondeugdelijke proeverij.
 39. Aanbesteding voor aanschaf trekker. Uitleg aanbestedingsvoorwaarden. Redelijkerwijs duidelijk dat bij de gebruikerstest de aangeboden stoel zou worden beoordeeld en niet een stoel die niet was aangeboden maar voldeed aan de minimumeisen.
 40. Aanbestedingsrecht. Eiseres in het ongelijk gesteld vanwege een 'trage aanpak'. Gedaagde doet terecht een beroep op rechtsverwerking.
 41. Aanbesteding uniformkleding Douane; vordering ETP afgewezen; beoordeling op kwalitatieve subgunningscriteria kan de toets der kritiek doorstaan; inschrijvingen beoordeeld conform de vooraf bekendgemaakte beoordelingssystematiek.
 42. aanbesteding beroep exceptio litis plurium consortium
 43. Kort geding. Aanbesteding. Art. 111 lid 2 onder d Rv. Nietigverklaring dagvaarding wegens het nalaten van een onderbouwing van de stellingen. Onderbouwing bij nadere akte kort vóór de zitting in strijd met de eisen van een goede procesorde.
 44. Kort geding. Aanbestedingszaak. Beroep op rechtsverwerking naar maatstaven redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Er had gelet op waarde opdracht Europees moeten worden aanbesteed.
 45. Gepasseerde inschrijver vordert in een incident op grond van artikel 223 Rv in hoger beroep een verbod op gunning totdat arrest is gewezen in de hoofdzaak. Vordering afgewezen omdat hij zich niet verdraagt met stelsel Aanbestedingswet 2012.
 46. Aanbestedingswet. Ondeugdelijk gemotiveerde gunningsbeslissing. Stelsel van rechtsbescherming. Is de gesloten overeenkomst (na een oordeel van de voorzieningenrechter) nog vernietigbaar op grond van art. 4.15 lid 1 sub b Aanbestedingswet? Hof beantwoordt die vraag ontkennend. Vordering tot schadevergoeding onvoldoende onderbouwd. Geen aanleiding voor toewijzing vordering werkelijke proceskosten.
 47. Meervoudig onderhandse aanbesteding. RAW-systematiek. De aanbestedingsstukken geven onvoldoende duidelijkheid over de vraag of het verbod van hoofdstuk 4 van de offerteaanvraag om met een negatieve prijs of nulprijs in te schrijven ook geldt voor de bestekspost 919990 ‘Totaal eenmalige kosten’. De aanbestedingsprocedure is hierdoor in strijd met het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbegin...
 48. Kort geding. Europese aanbesteding. Betreft beoordeling kwalitatieve criteria. Afwijzing van de gevorderde heraanbesteding dan wel herbeoordeling.
 49. Kort geding. Europese aanbesteding. Tussen partijen is in geschil of het is toegestaan om in te schrijven met een prijs van € 0,00. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat de voorwaarden ten aanzien van de prijs niet voldoende duidelijk, precies en ondubbelzinnig zijn geformuleerd. De subsidiaire vordering tot heraanbesteding wordt toegewezen.
 50. Aanbesteding. Herbeoordeling risicodossier. Geen sprake van procedurele en/of inhoudelijke onjuistheden of onduidelijkheden in de herbeoordeling, die zouden kunnen meebrengen dat de voorlopige gunningsbeslissing niet deugt.