Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Aanbestedingsrecht

 1. Inschrijvingsleidraad niet volkomen eenduidig en ondubbelzinnig. Van inschrijvers wordt een proactieve houding verwacht. Hoewel een proactieve houding van de inschrijver niet onbegrensd is en aanbestedende diensten niet bij iedere onduidelijkheid een beroep toekomt op een (standaard) bepaling in een Inschrijvingsleidraad, had het op de weg van inschrijver gelegen, als redelijk geïnformeerde ins...
 2. Kort geding. Proces van verlenen opdracht ingericht als private aanbesteding. Voorlopige voorzieningen niet toewijsbaar, omdat het werk al is uitgevoerd.
 3. Kort geding. Proces van verlenen opdracht ingericht als private aanbesteding. Voorlopige voorzieningen niet toewijsbaar, omdat het werk al is uitgevoerd.
 4. Kort geding. Aanbesteding. Vordering van aanbestedende dienst tot nakoming van overeenkomst; levering van licenties voor geoffreerde prijs. Geen schuldeisersverzuim aan zijde aanbestedende dienst. Gesloten vso staat niet aan ontbinding ovk in de weg.
 5. Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg. Gemeente moet de aanbesteding intrekken en heraanbesteden indien zij dat nog wenst, omdat in de huidige aanbesteding geen gunningscriteria zijn opgenomen, wat in strijd is met artikel 2.11 (oud) Jeugdwet.
 6. Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg. Inschrijving op goede gronden terzijde gelegd wegens niet voldoen aan ervarings- en geschiktheidseisen.
 7. Kort geding. Aanbestedingszaak. Heraanbesteding omdat aanbestedingsstukken voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
 8. Kort geding, aanbesteding mortuariumdienstverlening. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat de inschrijving van een derde niet aan de gestelde eisen voldoet.De vordering tot terzijdelegging van die inschrijving wordt daarom afgewezen. De vorderingen tot nadere verificatie en heraanbestediing worden eveneens afgewezen.
 9. aanbesteding; eiseres in op goede gronden van verdere deelneming uitgesloten vanwege het niet aanleveren van de bij inschrijving verlangde documenten. Er is sprake van een dusdanig ernstige materiële fout dat herstel niet aan de orde is.
 10. Kort geding. Aanbesteding. Verbod om uitvoering te geven aan gunningsvoornemen. Eerste gunningsbeslissing is door aanbesteder ingetrokken vanwege motiveringsgebrek. In tweede gunningsbeslissing is uitvoerigere motivering opgenomen. Tweede gunningsbeslissing is tot stand gekomen zonder betrokkenheid beoordelingscommissie. De in de gunningsbeslissing opgenomen motivering kan niet tot stand komen...
 11. Vraag of bij de aanbesteding voor de ontwikkeling en realisering van een nieuwbouwproject sprake was van een plicht om de gronduitgifte Europees aan te besteden. Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend.
 12. KG, aanbestedingsgeschil, inschrijver maakt gebruik van onderaannemer, geschil over het woord 'eigen' in eis uit het programma van eisen (PvE), de vorderingen zijn afgewezen
 13. Kort geding. Aanbesteding in sociaal domein. Kennelijke fout in aanmelding in selectiefase. Opgaaf van referent ten aanzien van kwaliteit in plaats van kwantiteit. Recht doen aan bijzondere positie sociale diensten. Geen belemmeringen voor toelaten herstel. Aanbestedende dienst had herstel moeten toelaten.
 14. Kort geding. Aanbesteding. Beslissing in incident tot afgifte bescheiden en beslissing in kort geding. Vorderingen afgewezen. Eiseres kan op basis van de voorhanden zijnde informatie haar procespositie voldoende bepalen, daarom ontbreekt rechtmatig belang bij afgifte van de gevorderde gegevens. In het kort geding is in geschil of de beoordeling door de beoordelingscommissie op de juiste wijze h...
 15. Kort geding. PV mondeling vonnis 30p Rv. Inkoopprocedure Wlz-zorg. Gedaagde heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat eiseres niet in aanmerking komt voor een overeenkomst, omdat zij niet heeft voldaan aan hetgeen in de inkoopdocumenten was voorgeschreven.
 16. Kort geding. Aanbesteding. Voorwaardelijke inschrijving. Niet correct invullen prijzenblad. Inrichting aanbesteding (mededingingsprocedure met onderhandeling) voldoet aan eisen.
 17. Kort geding, eiseres vordert verbod uitsluiting van aanbesteding na eerdere ervaringen, sprake van ernstige fout in de beroepsuitoefening?
 18. kort geding; aanbestedingsgeschil met de gemeente Amsterdam over de Aanvullende Individuele Ondersteuning. Schendt de gemeente haar zorgplich jegens zorgbehoevenden als zij de opdracht gunt aan de voorlopig gegunde partijen?
 19. kort geding; aanbestedingsgeschil met de gemeente Amsterdam over de Aanvullende Individuele Ondersteuning. Eiseres heeft bezwaren tegen de beoordeling van haar eigen inschrijving en die van de voorlopig gegunde partijen.
 20. Vrijwillige vooraankondiging ex artikel 4.16 lid 1 Aanbestedingswet 2012 ten aanzien van een twee-fasencontract (bouwteam). Onderhandse gunning door de provincie Fryslân van een deel van de werkzaamheden met betrekking tot de vervanging van de verkeersbruggen over de sluiscomplexen in de Afsluitdijk is strijdig met de Aanbestedingswet 2012. Het beroep van de Provincie op rechtsverwerking wegens...
 21. Aanbesteding. Heeft de aanbestedende dienst de in de selectieleidraad opgenomen beoordelingsmaatstaf juist toegepast?
 22. KG aanbesteding WMO vervoer vorderingen afgewezen
 23. Het transparantie- en gelijkheidsbeginsel noopt de aanbestedende dienst een foutieve toepassing van een procedurele spelregel te herstellen.
 24. Overheidsaanbesteding. Deugdelijkheid van de puntentoekenning.
 25. Aanbesteding onderhoud asfaltverhardingen; inschrijving eiseres ten onrechte ongeldig verklaard; SROI-bepaling voor meerderlei uitleg vatbaar; eiseres bepaling redelijkerwijs zo mogen begrijpen als zij heeft gedaan; uitgaande van lezing gedaagde sprake van voor eenvoudig herstel vatbare vergissing; in confesso eiseres na herstel winnaar; verbod uitvoering geven aan gunningsbeslissing en igv nie...
 26. Kort geding. Aanbestedingszaak. Na voorlopige gunningsinschrijving is inschrijving alsnog als ongeldig terzijde gelegd en is nieuwe voorlopige gunningsbeslissing genomen. Is dat terecht? Geoordeeld wordt van wel want sprake van strijd met een knock-out eis. Uitleg aanbestedingsstukken. Testfase terecht doorlopen. Geen sprake dat voorwaardelijke gunning onvoorwaardelijk is geworden door ongebrui...
 27. Aanbesteding voor doelgroepenvervoer - Technische specificatie: batterij-elektrische aandrijving - Beroep door een waterstofleverancier - Inroepbaarheid Aw 2012 door een onderleverancier? - Evenredigheid, gelijkheid, zorgvuldigheid, motivering
 28. aanbesteding ICT dienstverlening Gemeenten, verlenging raamovereenkomst in kort geding, spoedeisend belang en belangenafweging
 29. Vordering afgewezen. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van een irreële of manipulatieve inschrijving.
 30. Geen gevolgen weigering ongecensureerde dagvaarding te geven aan tussenkomende partij. Geen gevolgen weigering tussenkomende partij om toestemming ex 22 lid 6 Rv te geven. Geen ondeugdelijke beoordeling en gebrekkige motivering gunningsbeslissing.
 31. Aanbesteding taxivervoer. Vervolg op o.a. HvJEU 14 december 2016, NJ 2018, 206 en Hoge Raad 6 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1096, waarin is geoordeeld dat de Staat (VWS) de opdracht niet had mogen gunnen aan de nr. 1 in de aanbesteding (de Combinatie). De nr. 2 in de aanbesteding (Connexxion) vordert schadevergoeding (gederfde winst). De vordering wordt afgewezen, wanwege het ontreken van causaal...
 32. aanbestedingskortgeding in hoger beroep; definitief gesloten raamovereenkomsten voor gezinshuizen; proceskosten eerste aanleg; inkoop voor jeugdhulp, tarief niet reëel; artikel 2.12 Jeugdwet
 33. Kort geding over openbare aanbesteding voor d einzet van extern personeel bij de gemeente. Eiseres heeft haar recht verwerkt om nog bezwaar te maken tegen (de gegeven transparantie over) de samenstelling van het beoordelingsteam. Er is geen grond om aan te nemen dat het beoordelingsteam niet ter zake deskundig was, omdat de gestelde fouten in de beoordeling van de inschrijving niet aannemelijk...
 34. KG aanbesteding, vordering herbeoordeling kwaliteitsonderdeel A toegewezen. De beoordeling van kwaliteitsonderdeel A bevat een onjuistheid en onduidelijkheden.
 35. Aanbestedende dienst moet een aantal contractsbepalingen aanpassen en de aanbesteding vanaf het punt waarop dat relevant is opnieuw doen.
 36. Incident in aanbestedingszaak. De partij waaraan de opdracht is gegund (GGN) wenst tussen te komen (primair) dan wel zich te voegen aan de zijde van de aanbesteder, de Gemeente (subsidiair). De primaire vordering is niet toewijsbaar omdat GGN in eerste aanleg al als tussenkomende partij een vordering tegen de Gemeente heeft ingesteld, die vordering is afgewezen en GGN daartegen niet heeft geapp...
 37. Kort geding, niet-openbare aanbesteding brugsystemen; vordering tot toelating gunningsfase afgewezen, aangezien eiseres niet aannemelijk heeft gemaakt dat haar referenties ten onrechte buiten beschouwing zijn gelaten.
 38. Aanbesteding. Het laten vallen van gronden. Naar aanleiding van een verzoek daartoe door eiseres was de tussenkomende partij bereid om haar inschrijfstaten aan de voorzieningenrechter te tonen. De voorzieningenrechter heeft de aan haar door de tussenkomende partij getoonde (laatste pagina’s van de) inschrijfstaten bestudeerd en aan de hand van de door de Gemeenten getoonde inschrijfstaten gecon...
 39. Aanbestedingsrecht. Uitleg gunningscriterium en beoordeling van kwalitatief criterium. Gevraagde voorzieningen worden geweigerd.
 40. Kort geding, aanbesteding beademingsapparatuur; de inschrijving van eiseres was te laat en dat leent zich niet voor herstel, geen grond voor uitsluiting van de andere inschrijvers dan eisers en ook niet voor heraanbesteding.
 41. Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving winnaar voldoet aan voorwaarden en is niet ongeldig. Inschrijven met secundair toeslagmateriaal, zoals winnaar heeft gedaan, is op grond van de aanbestedingsstukken toegestaan. Afwijzing vorderingen.
 42. Kort geding, overheidsaansprakelijkheid. De Staat hoeft eiser niet vanuit Pakistan over te brengen naar Nederland. Hoewel eiser afs fixer voor een Nederlandse journalist valt onder de motie Belhaj, kan hij daaraan geen recht op overbrenging ontlenen.
 43. Vordering tot heraanbesteding subsidiair schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad. Eiseres is de huidige contractspartij van de gemeente, die niet heeft ingeschreven op de aanbesteding voor de opvolgende periode, Beslissing gebaseerd op antwoorden van de gemeente naar aanleiding van vragen van derden, een en ander in de nota’s van inlichtingen. Vordering tot vernietiging niet toewijsbaa...
 44. Aanbesteding. Niet wordt voldaan aan de gestelde integriteits- en kwaliteitseisen, omdat op het aanbestedingsformulier niet is vermeld dat een bestuursrechtelijke overtreding is begaan. Die bestaat uit het herhaaldelijk niet voldoen aan het verzoek van de ingeschakelde toezichthouder om informatie en inzage te verschaffen die nodig is om te controleren of er uitsluitingsgronden zijn en of aan d...
 45. Eiseres is terecht van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure uitgesloten vanwege schending van het contact-/beïnvloedingsverbod.
 46. Kort geding, aanbesteding portofonie; eiseres is op goede gronden uitgesloten, aangezien zij heeft nagelaten bij haar inschrijving het UEA in te dienen. Deze fout leent zich niet voor herstel, onder meer omdat het UEA niet kan worden ondervangen door de rest van de inschrijving.
 47. Inkoop WMO-zorg met semi via open house-procedure. Voorzieningenrechter komt niet aan inhoudelijke beoordeling van de vordering toe in verband met de werking van de vervaltermijn voor het beginnen van een kort geding procedure.
 48. Geoordeeld wordt dat de alternatieve wijze waarop [eiseres] heeft ingeschreven bestekconform is. Gemeente dient inschrijving alsnog te beoordelen
 49. Aanbesteding. Ontvankelijkheid. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de Gemeenten met het kostprijsonderzoek de door hen vastgestelde trajectprijzen voldoende hebben toegelicht. Eveneens hebben zij voldoende toegelicht waarom deze trajectprijzen als reëel zijn aan te merken. Eiseressen hebben niet aannemelijk gemaakt dat het voor die trajectprijzen voor de redelijk efficiënt functionerend...
 50. Aanbesteding. Bij de inschrijving is gebruikt gemaakt van een verkeerde versie van de Prijslijst van de aanbestedende dienst (AD). In dit kort geding ligt de vraag voor of de inschrijver in verband daarmee kon of zelfs moest worden uitgesloten van deelname aan de aanbesteding en of de AD de gelegenheid moest geven om deze fout te herstellen of daartoe zelfs verplicht was. De uitgangspunten die...