Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Aanbestedingsrecht

 1. kort geding. aanbestedingsrecht. vordering tot inttrekking voorlopige gunningsbeslissing. Totstandkoming inschrijfsom van de partij aan wie de aanbesteding voorlopig is gegund. Milieudelict? Ten tijde van kort geding geen sprake van vastgestelde schending
 2. Kort geding. Aanbesteding. Terechte ongeldigverklaring inschrijving wegens gebruik onjuiste inschrijfbiljetten en - staten. Geen onduidelijkheid
 3. Kort geding. Aanbesteding. Terechte ongeldigverklaring inschrijving wegens gebruik onjuiste inschrijfbiljetten en - staten. Geen onduidelijkheid.
 4. Kort geding. Aanbesteding. Selectiecriterium is duidelijk en door aanbestedendie dienst bij beoordeling aanmelding eiser correct toegepast. Vordering om eiser alsnog toe te laten voor het doen van een inschrijving afgewezen.
 5. Eiseres vordert de Gemeente te veroordelen om de gunningsbeslissing in te trekken en de Gemeente te gebieden voor zover zij de opdracht nog wenst uit te voeren, de Opdracht te gunnen aan eiseres. Vordering toegewezen.
 6. Kort geding, aanbesteding, onderhandelingsprocedure; vordering tot intrekking selectiebeslissing afgewezen, aangezien herstel van de terecht aangevoerde formele bezwaren niet zou leiden tot aanpassing van de rangorde en eiseres onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de inhoudelijke beoordeling ondeugdelijk is.
 7. Kort geding. Aanbesteding. Terechte uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, omdat niet wordt voldaan aan alle eisen.
 8. Kort geding. Aanbesteding. Terechte uitsluiting van de aanbestedingsprocedure wegens ontoelaatbare contacten met de gemeente Venlo.
 9. en in de vrijwaringszaak met zaaknummer / rolnummer C/09/552752 / HA ZA 18-512. Aannbesteding voor strooiwerkzaamheden. Onrechtmatig handelen aanbestedende dienst? Klacht van verliezend inschrijver dat de beoogd opdrachtnemer in de ondebouwingsfase kentekens van onderaannemers heeft opgegeven die niet beschikbaar waren. Heeft de aanbestedende dienst aan haar verificatieverplichting voldaan?
 10. Aanbesteding. Uitleg aanbestedingsvoorwaarden. Inschrijving is terecht terzijde gelegd omdat niet aan het Programma van Eisen is voldaan.
 11. Kort geding, niet openbare Europese aanbestedingsprocedure, selectiefase, aanmelding van eiseres terecht terzijde gelegd omdat het niet voldoet aan één van de selectie-eisen.
 12. Kort geding betreffende Europese openbare aanbesteding voor plaatsing bushokjes in de Gemeente Leiden. De voorzieningenrechter gaat voorbij aan de bezwaren van eiseres, die tweede is geworden, ten aanzien van de wijze van beoordeling van haar inschrijving. De vorderingen tot intrekking van het gunningsvoornemen en van de aanbestedingsprocedure worden afgewezen.
 13. Kort geding. Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Gebod tot intrekking voorlopige gunningsbeslissing en heraanbesteding. De aanbestedende dienst is voornemens de opdracht te gunnen aan een partij die twee keer heeft ingeschreven, eerst zelfstandig en daarna samen met een andere partij als combinatie. De eerste inschrijving was duidelijk een vergissing, maar dat is niet relevant. De fo...
 14. Aanbesteding ICT-medewerkers; eiseres op goede gronden van verdere deelname aan aanbestedingsprocedure uitgesloten. Sprake van ernstige fout in eerdere aanbestedingsprocedure (valse anti-collusieverklaring); eiseres heeft onvoldoende waarborgen in het leven geroepen waaraan vertrouwen kan worden ontleend dat in de toekomst geen valse verklaringen zullen worden afgelegd over totstandkoming van h...
 15. Aanbesteding. Beslissing om aanbestedingsprocedure wegens fundamentele gebreken te staken kan niet standhouden. Gunningssystematiek is voldoende transprarant.
 16. Kort geding, niet openbare aanbesteding, aanmelding in selectiefase ten onrechte ongeldig verklaard, gebod om eiser mee te laten doen aan loting, uitleg geschiktheidseis.
 17. Kort geding, niet openbare aanbesteding, aanmelding in selectiefase ten onrechte ongeldig verklaard, gebod om eiser mee te laten doen aan loting, uitleg geschiktheidseis
 18. Aanbestedingsrecht. Niet in rechte is komen vast te staan dat door gedaagde is beslist tot uitsluiting van eiseres van deze aanbesteding. Het besluit is prematuur genomen, en is daarom zowel qua wijze van totstandkoming als qua inhoud en motivering in strijd met wat hetgeen de aan deze aanbesteding ten grondslag liggende regeling verplicht.
 19. Kort geding. Aanleg van passief breedbandnetwerk in witte gebieden. Niet aannemelijk dat sprake is van strijd met goedgekeurde steunmaatregelen en/of dat de inhoud van de opdracht in de onderhandelingsprocedure wezenlijk is gewijzigd, art. 2.32 lid 1 Aw.
 20. Aanbesteding. Uitleg aanbestedingsvoorwaarden.
 21. Bekrachtiging na intrekking vorderingen
 22. 2 percelen aanbesteding voor de gunning voor postdiensten. MSG vordert de Gemeente te verbieden Perceel 1 van de Opdracht opnieuw aan te bieden. De Gemeente wil de aanbesteding intrekken en heraanbesteden i.v.m. vermeende technische storing waardoor Cycloon geen inschrijving heeft kunnen indienen. De voorzieningenrechter verbiedt de Gemeente de opdracht opnieuw aan te besteden .
 23. Aanbestedingsrecht. Ongeldige inschrijving.
 24. Aanbesteding sociale basis gemeente Venlo; vordering eisende partijen afgewezen; op onderdelen terecht door aanbesteden dienst een beroep gedaan op Grossman-doctrine; transparantiegebrek in selectiebeslissing doordat daarin abusievelijk andere rechtspersoon staat vermeld, te weten de rechtspersoon van wiens negometrix-account door gegadigde/inschrijver gebruik is gemaakt. Hieraan geen consequen...
 25. Geschil over de vraag of het preferentiebeleid dat zorgverzekeraar CZ voert ten aanzien van het door Mylan in de handel gebrachte geneesmiddel Glatirameeracetaat Mylan, welk preferentiebeleid meebrengt dat het door Teva in het geding gebrachte geneesmiddel Copaxone in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking komt, in strijd is met artikel 2.8 lid 3 van het Besluit zorgverzekering. Oordeel ge...
 26. Aanbesteding voor verwerking, overslag en transport van afval. Bezwaren tegen opzet aanbesteding ongegrond. Clustering opdracht niet disproportioneel. Geen kunstmatige beperking mededinging.
 27. De vraag die voor ligt is of de aanbestedende dienst de beoordelingssytematiek niet goed heeft toegepast en zo het transparantiebeginsel heeft geschonden. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend.
 28. Aanbestedingsrecht. Gunning niet onrechtmatig verlopen, vorderingen derhalve afgewezen.
 29. Art. 81 lid 1 RO. Aanbestedingsrecht. Procesrecht. Is bank aansprakelijk voor niet-tijdige afgifte bankgarantie? Gedekt verweer (art. 348 Rv)? Onbegrijpelijke uitleg inschrijvingsvoorwaarden. Passeren bewijsaanbod.
 30. Rechtsgeldige ontbinding franchiseovereenkomst door franchisenemer. Franchisegever dient inzage en afschrift administratie aan franchisenemer te verstrekken. Met betrekking tot de financiële afwikkeling dienen partijen zich bij akte uit te laten.
 31. Meervoudige onderhandse aanbesteding. Vraag om herbeoordeling van de inschrijvingen .Het niet voldoen aan de (objectief en transparant) geformuleerde eis 4 van het PVE Vorderingen afgewezen
 32. Kort geding. Aanbesteding. Geen Grossmann of rechtsverwerking, geen oneigenlijk gebruik van aanbestedingsprocedure door aanbestedende dienst, geen strijd met proportionaliteitsbeginsel in verband met eis overdracht intellectuele eigendomsrechten, opdracht is voldoende bepaald, geen belang bij beroep op clusterverbod, beoordeling inschrijving kan in stand blijven, motivering voorlopige gunningsb...
 33. Art. 81 lid 1 RO. Aanbestedingsrecht; private aanbesteding; toepassing beginselen aanbestedingsrecht; herstel van fouten. Zorgverzekering; inkoopprocedure; stelling dat bij vergissing een verkeerde, tot de groep behorende, rechtspersoon als inschrijver is vermeld; uitleg inschrijving.
 34. Kort geding, aanbesteding, sleepdiensten, wezenlijke wijziging in de aanbestedingsfase, gevolgd door wijziging van de inschrijving. Strijd met aanbestedingsrechtelijke beginselen. Gebod tot staking aanbesteding toegewezen.
 35. Tussenvonnis. Tussenkomst toegewezen. Vordering tot afgifte bescheiden aan Dura Vermeer afgewezen. Vordering ex 843a Rv ook afgewezen.
 36. Kort geding. Onduidelijke geschiktheidseis. Gebod intrekking gunningsbeslissing en - desgewenst - heraanbesteding.
 37. Kort geding. Aanbesteding. Geen Grosmann, geen voldoende belang bij beoordeling van klacht over motivering gunningsbeslissing, bij beoordeling niet buiten criteria en gunningssystematiek getreden, scope opdracht duidelijk, voldoende informatie om inschrijving te doen, geen onrechtmatige kennisvoorsprong, geen ongeoorloofde prijsmanipulatie, afwijzing vordering tot schadevergoeding op te maken b...
 38. Aanbesteding. Bodemrechter zal naar alle waarschijnlijkheid beslissen dat de buitengerechtelijke ontbindingsverklaring van de gemeente effect heeft gehad, in de zin dat de raamovereenkomst rechsgeldig is ontbonden. Afwijzing vorderingen.
 39. Aanbestedingsrecht. Uitleg garantiebepaling. Holdingmaatschappij heeft een garantieverklaring ondertekend voor de van niet-nakoming nakoming van de verplichtingen door dochtervennootschap ter zake van een taxivervoerovereenkomst. De garantiebepaling kwalificeert als borgtocht. Nu de verbintenis van de dochtervennootschap niet strekt tot betaling van een geldsom, maar tot het verzorgen van ver...
 40. Aanbesteding aluminium kisten Ministerie van Defensie. Beslissing om tot heraanbesteding over te gaan kan in stand blijven; grond voor heraanbesteding is niet ontbreken van rechtsgeldige inschrijvingen maar de omstandigheid dat de in de aanbestedingsleidraad beschreven beoordelingssytematiek innerlijke tegenstrijdigheden/onduidelijkheden bevat, waardoor deze systematiek voor meerderlei uitleg v...
 41. aanbesteding; openbare biedprocedure schelpenwinning; inschrijving eiseres op goede gronden ongeldig verklaard wegens ontbreken van onvoorwaardelijke bereidverklaring tot zekerheidstelling.
 42. Geen sprake van fundamentele gebreken die tot intrekking van de gunningsbeslissing zouden moeten leiden.
 43. Aanbesteding container lifting trucks en spreaders; inschrijving eiseres terecht ongeldig verklaard wegens niet-voldoen aan referentie-eisen; inschrijving tussenkomende partij is terecht als gedlig aangemerkt.
 44. Aanbesteding. Transparantiebeginsel. Beoordelingssystematiek. Doorvragen in de inlichtingenfase. Prijs-kwaliteit. Arbeidsmobiliteitsdiensten tijdelijk personeel: uitzenden, detacheren, payroll, ZZP.
 45. Gegevensverstrekking bij aanbesteding.
 46. arbeidsrecht. Gebondenheid aan eerdere eindbeslissing. Vakantiedagen. Kennelijk onredelijke opzegging.
 47. Aanbesteding. Transparantie. Beoordelingssystematiek.
 48. Grossman-arrest, proactieve houding inschrijvers. Begrip "publiekrechtelijke instelling". Alcateltermijn
 49. Art. 81 lid 1 RO. Aanbestedingsrecht; private aanbesteding; toepassing beginselen aanbestedingsrecht; herstel van fouten. Zorgverzekering; inkoopprocedure; stelling dat bij vergissing een verkeerde, tot de groep behorende, rechtspersoon als inschrijver is vermeld; uitleg inschrijving.
 50. De vraag is of een inschrijving ten onrechte als een irreele dan wel abnormaal lage inschrijving is aangemerkt,