Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Aanbestedingsrecht

 1. Vordering afgewezen. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van een irreële of manipulatieve inschrijving.
 2. Geen gevolgen weigering ongecensureerde dagvaarding te geven aan tussenkomende partij. Geen gevolgen weigering tussenkomende partij om toestemming ex 22 lid 6 Rv te geven. Geen ondeugdelijke beoordeling en gebrekkige motivering gunningsbeslissing.
 3. Aanbesteding taxivervoer. Vervolg op o.a. HvJEU 14 december 2016, NJ 2018, 206 en Hoge Raad 6 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1096, waarin is geoordeeld dat de Staat (VWS) de opdracht niet had mogen gunnen aan de nr. 1 in de aanbesteding (de Combinatie). De nr. 2 in de aanbesteding (Connexxion) vordert schadevergoeding (gederfde winst). De vordering wordt afgewezen, wanwege het ontreken van causaal...
 4. aanbestedingskortgeding in hoger beroep; definitief gesloten raamovereenkomsten voor gezinshuizen; proceskosten eerste aanleg; inkoop voor jeugdhulp, tarief niet reëel; artikel 2.12 Jeugdwet
 5. Kort geding over openbare aanbesteding voor d einzet van extern personeel bij de gemeente. Eiseres heeft haar recht verwerkt om nog bezwaar te maken tegen (de gegeven transparantie over) de samenstelling van het beoordelingsteam. Er is geen grond om aan te nemen dat het beoordelingsteam niet ter zake deskundig was, omdat de gestelde fouten in de beoordeling van de inschrijving niet aannemelijk...
 6. KG aanbesteding, vordering herbeoordeling kwaliteitsonderdeel A toegewezen. De beoordeling van kwaliteitsonderdeel A bevat een onjuistheid en onduidelijkheden.
 7. Aanbestedende dienst moet een aantal contractsbepalingen aanpassen en de aanbesteding vanaf het punt waarop dat relevant is opnieuw doen.
 8. Incident in aanbestedingszaak. De partij waaraan de opdracht is gegund (GGN) wenst tussen te komen (primair) dan wel zich te voegen aan de zijde van de aanbesteder, de Gemeente (subsidiair). De primaire vordering is niet toewijsbaar omdat GGN in eerste aanleg al als tussenkomende partij een vordering tegen de Gemeente heeft ingesteld, die vordering is afgewezen en GGN daartegen niet heeft geapp...
 9. Kort geding, niet-openbare aanbesteding brugsystemen; vordering tot toelating gunningsfase afgewezen, aangezien eiseres niet aannemelijk heeft gemaakt dat haar referenties ten onrechte buiten beschouwing zijn gelaten.
 10. Aanbesteding. Het laten vallen van gronden. Naar aanleiding van een verzoek daartoe door eiseres was de tussenkomende partij bereid om haar inschrijfstaten aan de voorzieningenrechter te tonen. De voorzieningenrechter heeft de aan haar door de tussenkomende partij getoonde (laatste pagina’s van de) inschrijfstaten bestudeerd en aan de hand van de door de Gemeenten getoonde inschrijfstaten gecon...
 11. Aanbestedingsrecht. Uitleg gunningscriterium en beoordeling van kwalitatief criterium. Gevraagde voorzieningen worden geweigerd.
 12. Kort geding, aanbesteding beademingsapparatuur; de inschrijving van eiseres was te laat en dat leent zich niet voor herstel, geen grond voor uitsluiting van de andere inschrijvers dan eisers en ook niet voor heraanbesteding.
 13. Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving winnaar voldoet aan voorwaarden en is niet ongeldig. Inschrijven met secundair toeslagmateriaal, zoals winnaar heeft gedaan, is op grond van de aanbestedingsstukken toegestaan. Afwijzing vorderingen.
 14. Kort geding, overheidsaansprakelijkheid. De Staat hoeft eiser niet vanuit Pakistan over te brengen naar Nederland. Hoewel eiser afs fixer voor een Nederlandse journalist valt onder de motie Belhaj, kan hij daaraan geen recht op overbrenging ontlenen.
 15. Vordering tot heraanbesteding subsidiair schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad. Eiseres is de huidige contractspartij van de gemeente, die niet heeft ingeschreven op de aanbesteding voor de opvolgende periode, Beslissing gebaseerd op antwoorden van de gemeente naar aanleiding van vragen van derden, een en ander in de nota’s van inlichtingen. Vordering tot vernietiging niet toewijsbaa...
 16. Aanbesteding. Niet wordt voldaan aan de gestelde integriteits- en kwaliteitseisen, omdat op het aanbestedingsformulier niet is vermeld dat een bestuursrechtelijke overtreding is begaan. Die bestaat uit het herhaaldelijk niet voldoen aan het verzoek van de ingeschakelde toezichthouder om informatie en inzage te verschaffen die nodig is om te controleren of er uitsluitingsgronden zijn en of aan d...
 17. Eiseres is terecht van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure uitgesloten vanwege schending van het contact-/beïnvloedingsverbod.
 18. Kort geding, aanbesteding portofonie; eiseres is op goede gronden uitgesloten, aangezien zij heeft nagelaten bij haar inschrijving het UEA in te dienen. Deze fout leent zich niet voor herstel, onder meer omdat het UEA niet kan worden ondervangen door de rest van de inschrijving.
 19. Inkoop WMO-zorg met semi via open house-procedure. Voorzieningenrechter komt niet aan inhoudelijke beoordeling van de vordering toe in verband met de werking van de vervaltermijn voor het beginnen van een kort geding procedure.
 20. Geoordeeld wordt dat de alternatieve wijze waarop [eiseres] heeft ingeschreven bestekconform is. Gemeente dient inschrijving alsnog te beoordelen
 21. Aanbesteding. Ontvankelijkheid. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de Gemeenten met het kostprijsonderzoek de door hen vastgestelde trajectprijzen voldoende hebben toegelicht. Eveneens hebben zij voldoende toegelicht waarom deze trajectprijzen als reëel zijn aan te merken. Eiseressen hebben niet aannemelijk gemaakt dat het voor die trajectprijzen voor de redelijk efficiënt functionerend...
 22. Aanbesteding. Bij de inschrijving is gebruikt gemaakt van een verkeerde versie van de Prijslijst van de aanbestedende dienst (AD). In dit kort geding ligt de vraag voor of de inschrijver in verband daarmee kon of zelfs moest worden uitgesloten van deelname aan de aanbesteding en of de AD de gelegenheid moest geven om deze fout te herstellen of daartoe zelfs verplicht was. De uitgangspunten die...
 23. KG, wezenlijke wijziging en artikel 4:15 Aw
 24. Aanbestedingsrecht. Looptijd abonnement leermiddelen. Schending garantieplicht?
 25. Aanbesteding. Weigering door de eisende partij om de dagvaarding en een aantal van haar producties ongecensureerd aan de tussenkomende partij te verstrekken. Toepassing van artikel 22 lid 2 en 4 Rv. Verwijzing van de zaak naar een andere rechter.
 26. Aanbesteding jeugdhulp en gezinsbegeleiding. SAS-procedure met van de Aanbestedingswet afwijkende termijnen. Kort geding te laat aanhangig gemaakt. Kwaliteitseisen vennoot en VOF.
 27. Aanbestedingsrecht. Ondertekeningsgebrek in de UEA. Inschrijving ongeldig.
 28. Vorderingen tot heraanbesteding en/of herbeoordeling en/of aanvulling beoordeling afgewezen. Tussenkomst winnende partij. Vordering afgewezen bij gebrek aan belang omdat de weg vrij is voor de aanbestedende dienst om de opdracht te gunnen.
 29. Kort geding. Europese aanbesteding. De beoordeling van de kwaliteitscriteria is niet onbegrijpelijk en van procedurele of inhoudelijke onjuistheden/onduidelijkheden is de voorzieningenrechter niet gebleken.
 30. Kort geding, aanbesteding schoonmaakdiensten, motivering gunningsbeslissing. De vorderingen worden afgewezen, omdat de gunningsbeslissing naar behoren is gemotiveerd en de overige bezwaren van de verliezende inschrijver onterecht zijn.
 31. Kort geding, aanbestedingsrecht, de voorzieningenrechter beveelt de staking van de aanbestedingsprocedure, aangezien de gestelde eisen deels disproportioneel zijn, en niet is voldaan aan het transparantiebeginsel.
 32. Beperkte toetsingsvrijheid bij beoordeling op basis van kwalitatieve gunningscriteria. Motivering gunningsbesluit.
 33. Aanbestedingsrecht. verkort vonnis van 17 november 2021. Ontbreken van procesbelang bij heraanbesteding.
 34. Aanbestedingsrecht. Uitwerking van verkort vonnis van 17 november 2021. Ontbreken van procesbelang bij heraanbesteding.
 35. Geschil over financiele afwikking van uit aanbesteding voortvloeiende overeenkomst. Geen sprake van onvoorziene omstandigheden. Geen grond voor toepassing art. 6:248 lid 2 BW. Geen wijziging in zin van par. 14 UAV-GC. Uitleg bepaling Vraagspecificatie.
 36. Aanbesteding leerroutes inburgering. Wet inburgering 2021. Bandbreedtes in plaats van reële tarieven. Kostprijsonderhoud. Sectorale uitvoeringswerkelijkheid. Gebondenheid aan de cao MBO.
 37. Aanbesteding leerroutes inburgering. Wet inburgering 2021. Bandbreedtes in plaats van reële tarieven. Kostprijsonderzoek. Sectorale uitvoeringswerkelijkheid. Gebondenheid aan de cao MBO.
 38. Kort geding. Aanbesteding. De aanbestedende dienst mocht tot intrekking van de aanbestedingsprocedure overgaan. Uit de Selectieleidraad blijkt dat de bedoeling was om het precieze aantal van drie partijen te selecteren voor deelname aan de tweede dialoogfase. Omdat slechts twee partijen resteerden, beantwoordde de feitelijke situatie niet meer aan de opzet van de aanbesteding. De aanbestedende...
 39. Inkoopprocedures langdurige zorg. Zorgkantoren hebben geen belang bij hoger beroep dat tot doel heeft om duidelijkheid te verkrijgen over onderbouwing tarieven. Vordering van zorgaanbieders tot ingreep in tarieven afgewezen.
 40. Kort geding. Aanbesteding. Bezwaren eiser over overtreding communicatievoorschriften door winnaar, onjuiste beoordeling subgunningscriterium, ondeugdelijke scoringsmethodiek en onjuiste afronding eindscores houden geen stand. Afwijzing vorderingen.
 41. De vraag is of de Gemeente door haar handelwijze – het (tijdelijk) toestaan van een andere uitvoering van de overeenkomst dan de inschrijving waarop gegund is – in strijd handelt met de Aanbestedingswet, omdat sprake is van een wezenlijke wijziging die noodzaakt tot een heraanbesteding. Gelet op de beoordelingssystematiek en de looptijd van de concessieovereenkomst van 15 jaar is de hybride uit...
 42. Aanbestedingsprocedure UMCG. Incident voeging/tussenkomst. Besluit tot intrekking aanbestedingsprocedure wegens een te laag concurrentieniveau op goede gronden genomen?
 43. Vereenvoudigde aanbestedingsprocedure met het oog op het sluiten van overeenkomsten met aanbieders voor de ondersteuning op grond van de Wmo 2015 voor de jaren 2022 tot en met 2025 (en optioneel tot en met 2029). Het gaat om begeleiding en dagbesteding. De aanbestede ondersteuning is onderverdeeld in vijf percelen waarvoor aanbieders een inschrijving kunnen doen. Het gunningscriterium in de aan...
 44. KG: aanbesteding; vorderingen afgewezen; abnormaal lage inschrijving en nader onderzoek.
 45. Aanbesteding. Inschrijving terecht ongeldig verklaard wegens niet voldoen aan knock out-eis.
 46. Aanbesteding concessie. Uitvoeringseis. Geen concrete aanwijzingen dat de winnende partij haar inschrijving niet kan waarmaken. Geen sprake van een niet toegestane wijziging van de inschrijving.
 47. Kort geding. Aanbesteding. De eisende partij stelt zich op het standpunt dat de aanbestedende dienst onvoldoende heeft onderzocht of de onderneming aan wie de aanbestedende dienst voornemens is de opdracht te gunnen, heeft voldaan aan de eis dat alle bedragen realistisch dienen te zijn en in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden. De voorzi...
 48. Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Vervolg op hof ’s-Hertogenbosch 1 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1676. Prejudiciële vragen Hof van Justitie EU.
 49. De vraag is of gemeente Lelystad bij de door haar uitgeschreven aanbesteding voor het leerlingenvervoer gedurende de periode 2021-2027/2028 heeft voldaan aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend. De vorderingen van eiseres worden toegewezen.
 50. Aanbesteding. Uitleg eis uit het programma van eisen. Eis 15 van het PvE is niet in strijd met het transparantiebeginsel. Wanneer meerdere inschrijvers aan een eis een verschillende betekenis toekennen, brengt dit nog niet mee dat een eis in strijd is met het transparantiebeginsel. Daarvan is pas sprake als de bewoordingen van de aanbestedingsstukken, objectief bezien, steun bieden voor die ver...