Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Aanbestedingsrecht

 1. Kort geding. Geschil over intrekking aanbestedingsprocedure. Gemeente heeft reden voor besluit tot intrekking medegedeeld. Toetsing aan Müller-criteria. Sprake van een overheidsopdracht voor werken, die Europees had moeten worden aanbesteed.
 2. Kort geding. Aanbesteding. Geen sprake van concurrentievervalsing vanwege eerdere betrokkenheid architect bij opstellen plan van eisen. Beoordeling subgunningscriterium door beoordelingscommissie rechtvaardigt ingrijpen van rechter niet.
 3. Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving op goede gronden uitgesloten. Wel voorschot op schadevergoeding toegewezen. Planontwerp niet conform leidraad beoordeeld. Gemeente niet transparant en daarmee onrechtmatig gehandeld.
 4. Kort geding. Europese openbare aanbesteding veegwagens. Klachten tegen gunningssystematiek. Geen Grossmann, geen rechtsverwerking, gunningssystematiek is in strijd met het vereiste om op zoek te gaan naar economisch meest voordelige inschrijving. Aanbestedingsprocedure moet worden gestaakt.
 5. Kort geding. Europese aanbesteding. Uitleg bepaling Gaswet en geschiktheidseis.
 6. Kort geding (aanbesteding). Vordering tot heraanbesteding dan wel herbeoordeling afgewezen, omdat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de aanbestedende dienst in strijd heeft gehandeld met aanbestedingsrechtelijke regels
 7. Aanbesteding. Enige mate van subjectiviteit is inherent aan de beoordeling van kwalitatieve criteria. Slechts indien sprake is van aperte – procedurele dan wel inhoudelijke – onjuistheden, dan wel onduidelijkheden die zouden kunnen meebrengen dat de (voorlopige) gunningsbeslissing niet deugt, is plaats voor ingrijpen door de rechter. Dat is hier niet het geval. De beoordelingscommissie heeft –...
 8. Kort geding, aanbestedingsrecht, drukwerk, vorderingen tot ongeldigverklaring winnende inschrijving, onderzoek daarnaar, herbeoordeling en heraanbesteding afgewezen.
 9. Kort geding/Aanbesteding. Sprake van geschiktheidseis. Art 2.96 Aw staat er in dit geval niet aan in de weg dat mag worden verlangd dat volgens Nederlandse kwaliteitsnormen wordt gewerkt en dat dat moet blijken uit certificaat van onafhankelijke instantie
 10. Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Aanbesteding voor vervoersdiensten. Opdracht gegund aan vennootschap onder firma, waarvan de vennoten zelf ondernemers zijn. Mag onderneming, waarin andere ondernemers samenwerken, volstaan met het indienen van één UEA? Voornemen prejudiciële vragen.
 11. Kort geding. Aanbestedingszaak. Afwijking van beoordelingsmethodiek? Geoordeeld wordt van niet.
 12. Aanbestedingszaak. Uitleg Vraagspecificatie.
 13. Kort geding. Inkoopprocedures van een gemeente voor jeugdhulp in de vorm van specialistische GGZ (SAS-procedure) en flexible assertive community treatment (open-houseprocedure). Eerste geschilpunt: Heeft de gemeente op de juiste wijze toepassing gegeven aan artikel 2.12 Jw en de omliggende rechtsregels voor wat betreft het vaststellen en inzichtelijke maken van de tarieven? Oordeel: Er is in he...
 14. Kort geding. Aanbesteding. Ontwerp en bouw van uitbreiding en renovatie van rioolwaterzuiveringsinstallatie op basis van EssDe-technologie. UAV-GC 2005. Uitvoering overeenkomst. Onvoldoende functioneren van de installatie door gebrekkige werking EssDe-technologie. Verplichting om ontwerp en bouw aan te passen. Opdrachtnemer verplicht om wijziging Basisovereenkomst te vragen met toepassing van §...
 15. Overheidsaansprakelijkheid. Uitleg van een exploitatieovereenkomst die na een aanbestedingsprocedure is gesloten. Naar het oordeel van de rechtbank zijn partijen in de exploitatieovereenkomst alleen exclusiviteit met betrekking tot het gebruik van de ligplaats voor fluisterboten aan de Biltse Grift overeengekomen en geen exclusiviteit voor de verhuur van fluisterboten in de Utrechtse wateren. D...
 16. Art. 81 lid 1 RO. Aanbestedingsrecht. Europees recht. Kwalificatie als aanbestedende dienst in de zin van Aanbestedingswet 2012.
 17. Aanbestedingsrecht. Europees recht. Onduidelijkheid moment waarop dwangsom op naleving gebod wordt verbeurd.
 18. Kort geding, aanbestedingsrecht; gladheidsbestrijdingsmaterieel; gebod aan Gemeente om wijziging aan te brengen in lopende aanbesteding, omdat het beginsel van gelijke behandeling i.v.m. het voordeel van de zittende leverancier bij het hergebruik van het oude materieel in het gedrang komt.
 19. Aanbestedingsrecht. Uitleg knock out-eis. Verklaring van toeleverancier van inschrijver dat de inkoopcondities van de inschrijver van toepassing zijn op de offerte.
 20. Afwijzing vordering tot intrekking gunningsvoornemen. Beoordeling kwalitatieve gunningscriteria.
 21. Aanbesteding herstel aardbevingsschade. Eiseres is ontvankelijk in haar vorderingen. Er is geen grond voor herbeoordeling van de inschrijvingen en evenmin voor een her aanbesteding.
 22. Kort geding. Aanbesteding inkoop gebruiksartikelen justitiabelenwinkels. Afwijzing vorderingen. Geen fout in aanbesteding. Geen manipulatieve inschrijving winnaar. Overeenkomstig aangekondigd toetsingskader beoordeeld. Geen belang bij oordeel evidente fouten in beoordeling.
 23. Kort geding. Aanbesteding deurwaardersdiensten. Afwijzing vorderingen. Niet is gebleken van evidente fouten in of onvoldoende duidelijke motivering van de beoordeling - de beoordelingscommissie heeft de grenzen van haar beoordelingsvrijheid niet overschreden.
 24. Aanbesteding. De wijze waarop de beoordelingscommissie de inschrijving van eiseres heeft becijferd, is niet evident onjuist.
 25. Aanbesteding. Niet kan worden geconcludeerd dat de beoordelingscommissie in redelijkheid niet tot het toegekende cijfer had kunnen komen.
 26. Aanbesteding Hosting en Infrastructuur Componenten 2.0. Inschrijving van eiseres is terecht ongeldig verklaard. Er is geen grond voor heraanbesteding: er is geen sprake van willekeurig handelen, het level playing field is niet geschonden en er is geen sprake van ernstige procedurele gebreken.
 27. Aanbesteding Hosting en Infrastructuur Componenten 2.0. Er is geen grond voor heraanbesteding: de aanbestedingsstukken zijn ten aanzien van knockout-criterium voldoende transparant, dit criterium is niet op willekeurige wijze toegepast, er is geen sprake van ernstige procedurele gebreken en de voorlopige gunningsbeslissing is niet ondeugdelijk gemotiveerd.
 28. aanbesteding gladheidbestrijding binnen het coördinatiegebied Noord-Brabant West en Midden-Nederland. Winnende inschrijver op 3 percelen heeft ongeldige inschrijving gedaan door niet per perceel een inschrijvingsbiljet in te dienen. Aanbestedende dienst dient gunningsbeslissing ten aanzien van die drie percelen in te trekken en als hij nog tot gunning wenst over te gaan deze percelen aan eisend...
 29. uitleg nadere overeenkomst na gunning aanbestede opdracht ter uitvoering van social return verplichtingen
 30. Kort geding. Aanbesteding. Sprake van semi open toelatingsprocedure, Aw 2012 niet van toepassing. Inschrijver ondanks drie geboden herstelmogelijkheden inschrijving niet zodanig hersteld dat die aan alle voorgeschreven eisen voldoet.
 31. Aanbesteding. Eiseres heeft haar principiële klachten tegen het merkvoorschrift op zichzelf niet eerder aangekaart, maar pas na ontvangst van het voor haar negatieve gunningsvoornemen. Daarom heeft zij haar recht verwerkt om daarover nu nog te klagen.
 32. Overheidsaanbesteding. Afgewezen inschrijver wordt in eerste aanleg ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Hof is van oordeel dat het Xafax-arrest in die situatie niet eraan in de weg staat in hoger beroep een voorziening te treffen.
 33. Aanbesteding van havenonderhoud - Wijziging in de NvI
 34. Kort geding. Aanbesteding deurwaardersdiensten. Afwijzing vorderingen. Deels rechtsverwerking. De aanbestedende dienst mocht verder uitgaan van de juistheid van de verklaringen van de inschrijvers. Geen sprake van gerede twijfel.
 35. arbeidsrecht; pensioenrecht; vervolg van HR 13 juli 2018, http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:1213
 36. Kort geding. Aanbesteding. Aan de orde is: de wijziging van (sub)gunningscriteria, de rectificatie van de aankondiging, rechtsverwerking, de wijze van beoordeling en de motiveringsplicht. De ingestelde vorderingen (tot heraanbesteding dan wel herbeoordeling dan wel het nemen van een nieuwe beslissing met een dragende motivering) worden afgewezen.
 37. Kort geding. Aanbesteding. Eiseres heeft niet alle bij de aanbesteding betrokken aanbestedende diensten gedagvaard. Dit leidt niet tot niet-ontvankelijkheid. Gedaagde heeft zelf onduidelijkheid gecreëerd in de aanbestedingsstukken we er in geval van een kort geding gedagvaard moet worden. Gezien deze door gedaagde zelf gecreëerde onduidelijkheid lag het op haar weg om elke inschrijver die ten o...
 38. Info. volgt.
 39. Kort geding, aanbesteding, levering riolering; eiseres heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de winnende inschrijver niet voldoet aan de eisen en/of dat haar eigen inschrijving verkeerd is beoordeeld.
 40. Kort geding. Aanbesteding. Gemeente gebruikt erkenningsregeling als bedoeld in hoofdstuk 3.4 aanbestedingswet op indirecte wijze in een niet gespecialiseerde opdracht. Ernstige strijd met het doel van het aanbestedingsrecht om zoveel mogelijk mededinging te creëren en strijd met aanbestedingsrechtelijke beginselen. Aanbesteding kan op de wijze waarop deze is opgezet geen doorgang vinden. Grossm...
 41. Aanbesteding dienstverleningsovereenkomsten WMO en Jeugdzorg met open house procedure. Uitleg Inschrijvingsleidraad. Inschrijftermijn. Niet tijdige inschrijving. Belangenafweging. Veroordeling inzake onnodig gemaakte kosten.
 42. Aanbesteding dienstverleningsovereenkomsten WMO en Jeugdzorg met open house procedure. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Uitleg Inschrijvingsleidraad. Inschrijftermijn. Niet tijdige inschrijving. Belangenafweging.
 43. Kort geding. Aanbesteding. Afwijzing vorderingen. Er is sprake van rechtsverwerking maar het beroep van gedaagde daarop is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Eiseres wordt niet gevolgd in standpunt dat opdracht Europees dan wel nationaal openbaar had moeten worden aanbesteed.
 44. Kort geding. Aanbesteding. Gebod tot heraanbesteding. De aanbestedingsstukken zijn voor meerderlei uitleg vatbaar.
 45. Kort geding. Aanbesteding. Motivering van de gunningsbeslissing.
 46. Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving onvolledig, aanbestedende dienst hoefde geen mogelijkheid tot herstel te bieden.
 47. Kort geding. Aanbesteding. Afwijzing vordering om gedaagde te verbieden een raamovereenkomst aan te gaan met een andere partij dan eiseres. De motiveringsklachten gaan niet op en eiseres wordt ook niet gevolgd in haar standpunt dat de (uitvoering van de) aanbestedingsprocedure niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen.
 48. aanbesteding; level playing field niet verstoord door kennisvoorsprong; winnaar heeft geldig ingeschreven.
 49. Aanbestedingsrecht. Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Eén van de posten op de aanbestedingsbegroting vraagt om een aantal FTEs in de vorm van een ‘dedicated team’. Deze post kan door de aanbestedende dienst worden ingeroepen als zij daar behoefte aan heeft. In de aanbestedingsstukken is vermeld dat de aanbestedende dienst uitgaat van een waarschijnlijkheid van 60% dat dat zal gebe...
 50. - Aanbestedingsrecht - Bezwaren tegen aanbestedingsstukken te laat geuit. Rechtsverwerking. - Inschrijvingen voldoen niet aan het bestek. Ongeldige inschrijvingen.