Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Aanbestedingsrecht

 1. Kort geding, aanbesteding politie; vorderingen verliezende inschrijver afgewezen, aangezien niet aannemelijk is dat de winnende inschrijving ireël of manipulatief is en ook niet abnormaal laag. Geen plicht voor de aanbestedende dienst om nader onderzoek te doen of om de gunningsbeslissing nader te motiveren.
 2. Aanbestedingsrecht. Inschrijver voldeed niet aan alle geschiktheidseisen. De aanbestedende dienst heeft de inschrijving daarom terecht terzijde gelegd.
 3. Aanbesteding. Subgunningscriterium was voor behoorlijk geinformeerde en normaal oplettende inschrijver voldoende duidelijk. Criterium juist toegepast door aanbestedende dienst. Motivering beslissing gedeeltelijk onvoldoende. Nieuwe gunningsbeslissing nemen met nieuwe standstilltermijn.
 4. KG aanbesteding, intrekking aanbesteding, gerechtvaardigd vertrouwen, vorderingen afgewezen.
 5. aanbestedingsprocedure tijdelijke inhuur ICT-professionals; beslissing om inschrijving eiseres als ongeldig ter zijde te leggen wegens volumeomschrijding beantwoording van twee kwaliteitswensvragen kan niet in stand blijven; gedaagde dient indien zij de opdracht nog wenst te gunnen, de inschrijving van eiseres opnieuw te beoordelen met inachtneming van hetgeen in het vonnis is overwogen
 6. Vordering verbod gunning afgewezen. Gemeente heeft - weliswaar in tweede instantie - terecht geoordeeld dat een omissie in de inschrijving van eiser niet kon worden hersteld.
 7. openbare inschrijvingsprocedure uitgifte landbouwgrond; verschil van inzicht over betekenis begrip pachtprijs per jaar; vordering eisende partij afgewezen omdat pas in bodemprocedure duidelijkheid kan worden verkregen over betekenis van dit begrip
 8. onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging voor aanschaf waterwerpers; eiseres niet uitgenodigd voor onderhandelingsprocedure; deze beslissing kan toets der kritiek doorstaan.
 9. Kort geding. Openbare Europese aanbesteding. De eisende partij maakt bezwaar tegen het terzijde leggen van haar inschrijving door de Staat. De voorzieningenrechter gaat daaraan voorbij. De Staat kon op basis van de overgelegde volmacht niet aannemen dat degene die namens de derde de Eigen Verklaring heeft ondertekend vertegenwoordigingsbevoegd was. Verder staat weliswaar vast dat de Staat bij d...
 10. Kort geding over Europese openbare aanbestedingsprocedure. Afwijzing vorderingen. Deels rechtsverwerking. Eiseres wordt niet gevolgd in haar standpunt dat het toetsingskader voor meerderlei uitleg vatbaar is en ook niet in haar standpunt dat de beoordeling van de kwalitatieve criteria niet deugt.
 11. ort geding over Europese openbare aanbestedingsprocedure. De voorzieningenrechter volgt eiseres niet in haar standpunt dat de beoordeling van de kwalitatieve gunningscriteria ondeugdelijk is en ook niet in haar standpunt dat de beslissing onvoldoende is gemotiveerd. De vorderingen worden afgewezen.
 12. KG Ook indien de Aanbestedingswet niet van toepassing is kan het zijn dat een aanbesteder (in dit geval Schiphol) de aanbestedingsrechtelijke beginselen in acht moet nemen. In dit geval zijn die beginselen niet geschonden zodat de vordering van een dienstverlener op Schiphol wordt afgewezen.
 13. KG (familie/mondeling vonnis) Het kind moet per direct terugverhuizen naar NL. Er ligt een beslissing van het Hof die de moeder dient na te komen. TIjdens de lopende bodemprocedure wordt de gewone verblijfplaats gewijzigd van moeder naar vader. Machtiging sterke arm toegewezen. Dwangsommen ook toegewezen.
 14. Wwz. 7:671b lid 6 BW, Ontslagverbod tijdens ziekte stond aan ontbinding in de weg, nu geen sprake was van een uitzondering op dit verbod. Herstel arbeidsovereenkomst.
 15. De gemeente Amsterdam mag een aanbesteding voor uitzendkrachten uitvoeren en contracten sluiten met de geselecteerde inschrijvers.
 16. In rechte is reeds vastgesteld dat de Gemeente onrechtmatig heeft gehandeld door een inschrijver niet uit te sluiten van verdere deelename aan de aanbesteding en dat het bestaan van schade als gevolg daarvan bij gedaagde aannemelijk is. Nu schadebegroting.
 17. Aanbestedingsrecht. Uitleg selectiecriterium. Geen sprake van een abnormaal lage inschrijving en niet eenduidige aanbestedingsstukken.
 18. Kort geding. Europese aanbesteding. Uitsluiting van deelneming aan de procedure op de grond dat de ondernemer blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift van een eerdere opdracht en dit heeft geleid tot vroegtijdige beëindiging van die eerdere opdracht, tot schadevergoeding of tot andere vergelijkbare sancties. Procedure ex...
 19. Tussenkomende partij. Inschrijver terecht uitgesloten van de procedure vanwege een ongeldige inschrijving. Inschrijver heeft niet voldaan aan in de aanbestedingstukken vermelde inschrijfeis die met uitsluiting is gesanctioneerd. Geen herstel mogelijk.
 20. Sprake van een fundamenteel gebrek in de aanbestedingsstukken dat niet door herbeoordeling kan worden gerepareerd. Beroep op Grossmann-doctrine gaat niet op. Opdracht moet opnieuw aanbesteed worden.
 21. Eén Uniform Europees Aanbestedingsdocument volstaat. Niet aannemelijk gemaakt dat de inschrijver (een vof) gebruik moet maken van de draagkracht van derden. Vervolg op hof ’s-Hertogenbosch 1 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1676 en 5 oktober 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3019.
 22. Mocht de aanbestedende dienst inschrijver tijdens de PoC fase uitsluiten van de procedure?
 23. De vraag waar het in deze zaak om draait is of de gemeente bij het doorlopen van de verkoopprocedure van haar perceel met gebouwen op juiste wijze uitvoering heeft gegeven aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (die op grond van artikel 3:14 BW doorwerken bij privaatrechtelijk overheidshandelen). De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat de besluitvorming van de gemeente ten...
 24. Kort geding. Aanbesteding. Vorderingen afgewezen. Duidelijke bepalingen. Herstel niet mogelijke (Manova arrest)
 25. JP Schilder legt aan haar vordering – samengevat – ten grondslag dat zij zich verzet tegen de onredelijke benadeling door HHNK, omdat de opdracht die nu wordt gegund aan een ander deel uitmaakt van de Overeenkomst met JP Schilder. Gunning van de opdracht die onderdeel is van de Overeenkomst is een tekortkoming in de nakoming daarvan door HHNK en is bovendien onrechtmatig jegens JP Schilder/
 26. Vertrouwensbeginsel. Geen tweede gewijzigde toewijzingsbeslissing o.g.v feiten en omstandigheden die al bekend waren bij eerste toewijzingsbeslissing.
 27. Vertrouwensbeginsel. Geen tweede gewijzigde toewijzingsbeslissing o.b.v feiten en omstandigheden die al bekend waren bij eerste gewijzigde toewijzingsbeslissing.
 28. Kort geding. Aanbesteding. Proces-verbaal mondeling vonnis. Inschrijving niet ingediend, omdat na uploaden documenten het verzenden in de e-aanbestedingstool niet lukte. Niet gebleken dat er sprake was van een storing in het systeem. Staat is niet gehouden alsnog een inschrijving van eiseres te accepteren.
 29. Kort geding. Aanbestedingsprocedure. Europese aanbesteding. Beoordeling kwalitatieve gunningscriteria. Afwijzing vorderingen.
 30. Kort geding. Aanbesteding. Onderhandelingsprocedure met aankondiging. Anders dan eiser stelt voldoet winnaar aan producteisen en referentie-eis. Recht verwerkt om bezwaar naar voren te brengen dat sprake is van leuren en concurrentievervalsing door aanbestedende dienst.
 31. Kort geding betreffende een meervoud onderhandse aanbestedingsprocedure voor het verlenen van een eenmalige opdracht. Inschrijvers moesten hun inschrijving (bestaande uit een inschrijvingsbiljet en uit overige stukken) fysiek inleveren op het Gemeentehuis, de inschrijvingen werden vervolgens in hun aanwezigheid geopend, waarna bekend werd gemaakt wie de laagste prijs had geboden (zijnde het gu...
 32. Kort geding betreffende een niet-openbare Europese aanbesteding. Eiseres heeft een verzoek tot deelname ingediend, maar zij is niet geselecteerd voor de inschrijffase. Eiseres heeft die beslissing vernomen ruim 14 maanden na de indiening van haar verzoek tot deelname, omdat de selectiebeslissingen eerst zijn uitgesteld, er daarna een kort geding is gestart, dat is ingetrokken omdat de Staat de...
 33. Aanbesteding. Vordering tot schadevergoeding tegen aanbestedende dienst. Beroep op rechtsverwerking slaagt. Eiseres is niet binnen 20 dagen in kort geding tegen de gunningsbeslissing opgekomen. Op grond van de aanbestedingsvoorwaarden heeft zij daarmee ook haar recht op schadevergoeding verwerkt. Het toepassen van dit vervalbeding is hier niet onredelijk of disproportioneel.
 34. Kort geding, aanbestedingrecht, Gedaagde was niet verplicht om de winnende inschrijving i.v.m. de lage inschrijfprijs uit te sluiten. Verder is aannemelijk dat zij mocht aannemen dat de winnaar in staat is de Opdracht voor die prijs uit te voeren.
 35. Aanbesteder heeft inschrijvingen direct getoetst aan laagste prijs terwijl gebrek aan inschrijving. geen objectieve vergeliijking van de inschrijvingen. schending gelijkheids- en transparantiebeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel. Heraanbesteding.
 36. Aanbestedingsrecht. Beoordeling van selectie-eisen inschrijver en gunningscriterium. Afwijzing vorderingen.
 37. Vordering tot heraanbesteding dan wel herbeoordeling afgewezen.
 38. Kort geding, aanbesteding. Beoordeling inschrijvingen moet deels opnieuw vanwege de onjuiste en/of te weinig transparante toepassing van de beoordelingscriteria.
 39. Kort geding van private spoorvervoerders tegen de Staat en de NS met als inzet een bevel aan de Staat om de concessie voor he hoofdrailnet openbaar aan te besteden en voorafgaand aan de aanbesteding een marktanalyse te verrichten. Vorderingen afgewezen.
 40. Kort geding. Aanbesteding. Vordering tot herbeoordeling/heraanbesteding afgewezen. Er is geen reden voor herbeoordeling van een subgunningscriterium waarvoor een minimumdrempel gold, De inschrijving is daarom niet ten onrechte terzijde gelegd.
 41. Aanbestedingsrecht. Beoordeling gunningscriterium
 42. Aanbestedingsrecht. Is er sprake van een aanbestedingsplicht?
 43. Ondertekeningsgebrek. Mondeling vonnis. Het ontbreken van een handtekening op het inschrijvingsdocument dat in Tenderned is geupload, is een gebrek dat zich voor herstel leent. Het ontbreken van het handtekening is niet als uitsluitingsgrond omschreven.
 44. Aanbesteding tolkdienstverlening DJI en RN; gegeven motivering kan beslissing tot samenvoeging van tolkopdrachten dragen; geen sprake van strijd met het vertrouwensbeginsel.
 45. Kort geding. Aanbesteding. De beoordeling en waardering van het plan van zowel Saltro als Labmicta geven geen aanleiding tot ingrijpen door de voorzieningenrechter en de aanbestedingsrechtelijke beginselen zijn niet geschonden
 46. Kort geding, aanbestedingsrecht, uitsluiting. Aangezien eiseres de referenties van haar onderaannemers niet bij haar verzoek tot deelname had ingediend en de Selectieleidraad op dit punt voldoende duidelijk was, had gedaagde geen andere keuze dan eiseres uit te sluiten van verdere deelname.
 47. Kort geding. Is er overeenkomst tot standgekomen na definitieve gunning van de opdracht op grond van een aanbestedingsprocedure. Voorzieningenrechter oordeelt van niet omdat er een voorwaardelijke inschrijving en daarmee voorwaardelijk aanbod is gedaan.
 48. aanbesteding sport- en tentamencentrum universiteit leiden; op diverse grondslagen gestoelde vordering van eiseres afgewezen.
 49. Aanbesteding SARS-CoV-2 antigeen zelftesten; verklaringen van de inschrijvers zijn uitgangspunt; de Staat heeft de opgegeven levertijden gecontroleerd d.m.v. de gevraagde toelichtingen.
 50. waarschuwingsplicht 7:754 BW. Had aannemer moeten waarschuwen voor ondeugdelijkheid vd door de opdrachtgever gevraagde dakbedekking door de leverancier van die dakbedekking. Verzetprocedure.