Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Aanbestedingsrecht

 1. Kort geding. Aanbesteding. Voorzieningenrechter komt niet terug op bindende eindbeslissing in tussenvonnis.
 2. en inzake C-09-561394 - KG ZA 18-1068. Aanbestedingsprocedure van leermiddelen. De wijze waarop de opdracht in de markt is gezet (één lesmethode per subperceel) heeft een mededinging bevorderend effect. Daarnaast worden met de wijze waarop de opdracht is vorm gegeven de aanbesteding rechterlijke beginselen van non-discriminatie, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit niet geschonden. Vo...
 3. Kort geding. Aanbesteding. Ongeldige inschrijving wegens overschrijding maximaal toegestane aantal pagina’s van een document. Niet kan worden aangenomen dat de winnaar bepaalde - verlangde - producten niet kan leveren.
 4. Verplichtingen tot gelijke behandeling en transparantie verzetten zich ertegen dat een aanbestedende dienst dienstverlening van inschrijvers aan andere opdrachtgevers in de beoordeling betrekt, nu dat aspect niet in de beoordelingscriteria was opgenomen.
 5. Uitleg van aanbestedingsstukken volgens de CAO-norm. Op grond van deze uitleg stelt het hof vast dat in het geval van testen die opnieuw zijn uitgevoerd, alleen de laatste testresultaten bepalend zijn.
 6. Kort geding. Inkoopprocedure betreffende de levering van stomamaterialen. Afwijzing vanwege rechtsverwerking. Ook inhoudelijk kan niet worden uitgegaan van de juistheid van de stellingen van eiseres over de verlieslatende offerte van de bedrijven aan wie is gegund. Die stellingen zijn namelijk gebaseerd op vermoedens en op de eigen kostprijs en de eigen bedrijfsvoering.
 7. Aanbesteding in het sociaal domein, Zeeuws model, geen reële tarieven als bedoeld in art. 2.12 Jeugdwet, strijd met art. 1.10 Aw
 8. Kort geding. Aanbesteding. Na definitieve gunning kan geen beroep meer worden gedaan op uitsluiting of ontbinding van de overeenkomst. Mogelijk wel gronden voor vernietiging van die overeenkomst ex art. 4.15 lid 1 Aw 2012 wegens wezenlijke wijziging.
 9. Kort geding. Aanbesteding. Aanbestedende dienst heeft na sluiting inschrijving aan alle inschrijvers vragen gesteld. Aan winnaar zijn, anders dan eiseres betoogt, geen vragen gesteld die hebben geleid tot ontoelaatbaar herstel van de inschrijving. Vorderingen strekkende tot herbeoordeling afgewezen.
 10. Aanbesteding. Niet voldaan aan geformuleerde geschiktheidseis m.b.t. personeel. Geen geldige inschrijving derhalve.
 11. Aanbesteding. Geen goedgekeurde en juiste jaarrekening ingediend. Ook niet na daartoe in de gelegenheid gesteld te zijn.
 12. Kort geding. Aanbesteding. De aanbestedende dienst is overgaan tot staking van de aanbesteding. Vorderingen tot (i) mediation, (ii) terugdraaien stakingsbeslissing en herbeoordeling en (iii) vergoeding daadwerkelijke kosten Proof of Concept afgewezen.
 13. De door appellante ingestelde vordering tot beëindiging door de gemeente Maastricht van de door de gemeente Maastricht met Winterevents gesloten Concessieovereenkomst wordt door het hof afgewezen. Onvoldoende is gebleken van de door appellante gestelde valsheid in geschrifte (dan wel andere onregelmatigheden) voorafgaand aan het sluiten van de Concessieovereenkomst aan de zijde van Winterevents...
 14. Aanbestedingsrecht. Meervoudig onderhandse procedure. Hoe moet “het creëren van eigen meerwaarde” begrepen worden. Transparantiebeginsel (Succhi di Frutta-arrest (C-496/99, 29 april 2004))
 15. Kort geding. Aanbesteding. Geen deugdelijke grond(en) voor aantasting van een na een aanbestedingsprocedure totstandgekomen overeenkomst. Een niet-inschrijver is ook belanghebbende en moet pro-actief handelen.
 16. Kort geding. Aanbesteding. Strijd met bestemmingsplan. Hoogte dakgoot.
 17. Aanbesteding. Recht om te klagen verwerkt
 18. Aanbesteding. Recht om te klagen verwerkt
 19. Aanbesteding. Recht om te klagen verwerkt. Eerst vragen dan klagen.
 20. dingende reden beeindiging dienstverband met 5 werknemers ivm werkweigering. 7:677 lid 2, 7:673 lid 7 sub c BW, Loonvordering, transitie- en billijke vergoeding afgewezen.
 21. Aanbestedingsprocedure inkoop IT-beheer en service-integratie; geen sprake van gebleken evidente onjuistheden in beoordeling op kwalitatieve criteria.
 22. aanbestedingsprocedure uitvoering fysische metingen in Nederlandse Rijkswateren; aangekondigde herbeoordeling van de inschrijvingen op kwalitatieve subgunningscriteria betreft ook inschrijving IGL; niet gebleken dat IGL met niet-marktconforme prijs heeft ingeschreven.
 23. aanbestedingsprocedure pistoolholsters; de Staat heeft ten onrechte de inschrijving van eisers terzijde gelegd wegens het niet voldoen aan een in het Programma van Eisen (PvE) beschreven systeemeis; de Staat staat een gebruik van de holster voor dat niet in het PvE is beschreven; daarmee is de Staat afgeweken van de vooraf bekendgemaakte gunningssystematiek; dit levert een schending op van het...
 24. Kort geding; aanbesteding voor de levering van infuusnaalden; eiseres stelt ten onrechte dat inschrijving van de winnende inschrijver niet voldoet aan de gestelde eisen; geen sprake van de door eiseres gestelde ernstige en vele fundamentele gebreken, noch van strijd met het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel; gunningsbeslissing is voldoende gemotiveerd.
 25. kort geding; aanbesteding; aanbestedende dienst heeft ten onrechte geoordeeld dat de inschrijver niet heeft voldaan aan één van de selectiecriteria; artikel 6 Wira; alle verzoeken tot deelname dienen te worden herbeoordeeld.
 26. Aanbesteding. Geslaagd beroep op rechtsverwerking mbt klachten tegen het volgen van een Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging. Voorlopige gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd. Procedure tav de zgn 'Tussenoplossing' voldoende transprarant.
 27. Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving eiseres is terecht ongeldig verklaard, omdat zij de vereiste documenten bij inschrijving niet heeft ingediend.
 28. Kort geding. Aanbesteding. Vordering tot heraanbesteding toegewezen. In de aanbestedingsstukken is een niet haalbare eis opgenomen.
 29. Kort geding. Aanbesteding. Vorderingen afgewezen. Voor zover er al sprake is van een voortdurende overeenkomst tussen partijen met betrekking tot een onderdeel van de aanbesteding staat dat niet aan gunning in de weg. Rechtsverwerking.
 30. Kort geding. Aanbesteding.Geldige ingeschrijving. Door en ondanks inschakeling van - buitenlandse - onderaannemer wordt voldaan aan eisen vwb partnerschip, certificering, verklaring omtrent gedrag, beheersing Nederlandse taal en herstel- en actietijd.
 31. KG aanbestedingsgeschil over de levering van nieuwe metrotoestellen en 843a Rv.
 32. Aanbestedingsgeschil. Er is geen sprake van een voor herstel vatbare omissie. Vordering afgewezen.
 33. Kort geding. Aanbesteding. Herbeoordeling vanwege samenstelling deskundigencommissie.
 34. Kort geding. Aanbesteding. Herbeoordeling vanwege samenstelling deskundigencommissie.
 35. Kort geding. Aanbesteding. Herbeoordeling vanwege samenstelling deskundigencommissie.
 36. Aansprakelijkstelling werkgever voor rugklachten na bedrijfsongeval dan wel rugbelastend werk. Arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing. Werknemer moet bewijs leveren van casuaal verband tussen werkzaamheden en klachten. Benoemen deskundige.
 37. Een als resultaat van de gunningsbeslissing tot stand gekomen overeenkomst kan slechts wegens strijd met aanbestedingsregels worden aangetast op de gronden vermeld in art. 4.15 lid 1 Aanbestedingswet 2012. Afwijzing vordering, omdat eiser te laat heeft geklaagd. Zie ook ECLI:NL:PHR:2016:487.
 38. Aanbesteding. Plafondbedragen. Veiligheidsventiel. Vordering tot staking aanbesteding basishulp jeugd afgewezen. Geen strijd met artikel 1.10 Aanbestedingswet 2012 (proportionaliteitsbeginsel), artikel 3.9A van de Gids Proportionaliteit en artikel 2.12 Jeugdwet. Verwijzing naar het arrest van het gerechtshof Den Haag van 14 februari 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:260).
 39. Aanbestedingsrecht. Er kan niet gezegd worden dat gedaagde in de hoofdzaak met de toelichting bij eis nummer 21 niet heeft aangetoond op welke wijze zij aan deze eis meent te kunnen voldoen, zodat er geen aanleiding bestaat om te concluderen dat voornoemde gedaagde op grond hiervan uitgesloten zou moeten worden van de aanbesteding. Voorts is niet komen vast te staan dat het gereedschap, waarmee...
 40. In deze zaak gaat het om de vraag of de toestemming die de aanbestedende dienst heeft gegeven (na inschrijving maar voor definitieve gunning) om in de inschrijving genoemde partijen te vervangen, strookt met het gelijkheids- en transparantiebeginsel.
 41. Kort geding. Aanbesteding. Er is niet gehandeld in strijd met beoordelingsmethodiek. Reikwijdte motiveringsplicht ten aanzien van gunningsbeslissing.
 42. Kort geding. Aanbesteding uitzendkrachten. Gunningscriterium. Mag er gegund worden op basis van laagste prijs? Is sprake van kunstmatige beperking mededinging (ontoelaatbare/disproportionele geschiktheidseis)
 43. Aanbesteding. De inschrijving van eiseres is onvergelijkbaar met andere inschrijvingen en dus terecht ongeldig verklaard
 44. Het gaat hier om een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure voor de levering van datacentercapaciteit en dienstverlening. [partij X] vordert intrekking van het voornemen van ProRail om de opdracht aan T-Systems te gunnen, omdat T-Systems volgens [partij X] niet aan een van de geschiktheidseisen voldoet. Het beroep van ProRail en T-Systems op rechtsverwerking slaagt. Het lag op de weg van...
 45. Aanbestedingsrecht. Alcateltermijn.
 46. Opzegging aanbestede opdracht
 47. Aanbesteding. Recht om te klagen verwerkt.
 48. aanbestedende dienst in de zin van Richtlijn 92/50/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 betr. de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening.
 49. Bodemprocedure vrijwillige aanbesteding zorgverzekeraar. Wie moet als inschrijver worden aangemerkt? Kennelijke vergissing? Zorgbrede Governance Code en gelijkheidsbeginsel.
 50. Aanbestedingsrecht; vrij verkeer van goederen; vordering ivm aanbesteding tegen de Staat maar niet in zijn hoedanigheid als aanbestedende dienst; aanbestedingseis is maatregel van gelijke werking (art. 34 WVEU), maar is gerechtvaardigd ogv art, 36 WVEU