Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Aanbestedingsrecht

 1. Een zaak over intrekking van de aanbestedingsprocedure.
 2. AVR vordert na wijziging van eis dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, onvoorwaardelijk de aandeelhoudende gemeenten verbiedt zonder voorafgaande aanbestedingsprocedure nieuwe overeenkomsten te sluiten. In deze zaak is aan de orde de vraag of de aandeelhoudende gemeenten de opdracht tot het bewerken en verwerken van huishoudelijk restafval op grond van de quasi-inhouse uitzonde...
 3. Aanbestedingsrecht. Uitleg aanbestedingsstukken. Akkoordverklaring bij inschrijving. Transparantie- en gelijkheidsbeginsel. Tussenkomst.
 4. kort geding, aanbesteding, uitlegvraag, CAO-norm, geschiktheidseis, referentie
 5. Kort geding. Verkoop grond door de gemeente. Aanbieding eiser ten onrechte aan de kant gelegd en moet alsnog worden beoordeeld aan de hand beoordelingskader in de stukken van de verkoopprocedure. Uitleg stukken. Wat is de voorkant van de woning
 6. Kort geding. Aanbestedingszaak. Eiser heeft niet deelgenomen aan aanbesteding en er is maar 1 inschrijving. Opdracht is definitief aan die ene inschrijver gegund. Samenvoeging opdrachten en niet opdelen in percelen toegestaan? Onduidelijkheid over samenstelling relevante markt. Onthouden rechtsbescherming?
 7. Kort geding. Didam-zaak. Tijdelijke verhuur van gemeentegrond aan Aldi-supermarkt. Niet aannemelijk dat Aldi enige serieuze gegadigde is. Gemeente moet alsnog openbare selectieprocedure voor de tijdelijke verhuur van de gemeentegrond volgen en mag vooralsnog geen uitvoering geven aan huurovereenkomst met Aldi.
 8. UEA niet overgelegd bij inschrijving. uitsluiting van procedure.
 9. Kort geding over aanbesteding van concessie reclame-exploitatie in haltevoorzieningen e.d, bodemzaak gepubliceerd onder nummer ECLI:NL:RBMNE:2020:5672.
 10. bezwaar schending level playing field te laat naar voren gebracht; rechtsverwerking; vordering tot heraanbesteding niet toewijsbaar; eiseres terecht niet toegelaten tot onderhandelingsfase wegens niet voldoen aan formele eisen van de aanbesteding.
 11. aanbesteding; rechtsverwerking; niet pro-actief gehandeld; bezwaren tegen inhoud en opzet aanbestedingprocedure/stukken te laat naar voren gebracht.
 12. aanbesteding; geen sprake van evidente beoordelingsfout; voor beoordeling relevante info pas in bijlagen verstrekt; bijlagen behelzen meer dan illustratie en/of verduidelijking en de inhoud is op goede gronden buiten beschouwing gelaten.
 13. aanbesteding: vordering afgewezen; geen sprake van evidente beoordelingsfout; voor beoordeling dragende info opgenomen in bijlage in plaats van in plan van aanpak; scoretoekenning eiser en keuze voor winnende inschrijver afdoende gemotiveerd.
 14. aanbesteding transportinstallaties; inschrijving terzijde gelegd vanwege niet voldoen aan geschiktheidseis; referentieprojecten voldoen niet aan de daaraan gestelde minimumvereisten.
 15. Vordering tot nakoming opdracht onder Raamovereenkomst uit hoofde van Aanbesteding toegewezen, met bepaling van ordemaatregel in verband met onvoorziene omstandigheden (excessieve kostenstijgingen) als gevolg van oorlog in Oekraïne en Covid-pandemie.
 16. Kort geding. Openbare Europese aanbesteding. Eiseres komt op tegen de ongeldigverklaring van haar inschrijving. Het gevorderde wordt afgewezen.
 17. kort geding. Openbare Europese aanbesteding. Beoordeling kwalitatief criterium. Motiveringsplicht. Afgifte stukken. Afwijzing van het gevorderde.
 18. Verkoop percelen grond door de provincie Fryslân. In strijd met het Didam-arrest. De provincie heeft in de bekendmaking van de verkoop van de percelen onvoldoende gemotiveerd op basis van welke objectieve, toetsbare en redelijke criteria zij heeft aangenomen dat er slechts één serieuze gegadigde was voor elk van de te verkopen percelen. Ook heeft zij ter zitting niet aannemelijk gemaakt dat er...
 19. Europese aanbestedingsprocedure voor de levering en distributie van leermiddelen en het aanbieden van onderwijsdiensten door een onderwijsstichting. Eiseressen zijn distributeurs die behoren tot hetzelfde concern. Zij menen dat zij door de voorwaarden van de aanbesteding een onoverbrugbaar nadeel hebben ten opzichte van de uitgevers van de betreffende leermiddelen, onder meer vanwege de percee...
 20. Aanbestedingsplichtige verkoop? ECLI:NL:HR:2021:1778 (Didam). Geen schending.
 21. Saxion heeft een Europese aanbestedingsprocedure georganiseerd voor het leveren van sanitaire voorzieningen inclusief de bijbehorende dienstverlening (hierna: ook ‘de Aanbesteding’ en ‘de Opdracht’). Bij (herziene) gunningsbeslissing van 20 juli 2022 heeft Saxion de Opdracht voorlopig gegund aan CWS. Elis kan zich hiermee niet verenigen en is daarom een kort gedingprocedure gestart. In deze pro...
 22. KG. Niet-openbare aanbesteding. Vordering tot herbeoordeling wordt afgewezen. Niet gebleken is van een onjuiste toepassing van beoordelingskader of incorrecte beoordeling tav gunningscriterium Geluid. Eiser is terecht van verdere deelname uitgesloten.
 23. KG. Gedaagde is overheidslichaam. Mag gedaagde onroerend goed verkopen aan derde zonder openbare selectieprocedure? Toepassing Didam-arrest. Antwoord: Nee. Beroep van gedaagde op uitzondering van dat arrest faalt. Selectieprocedure is vereist.
 24. Gevorderd verbod om opdracht te gunnen an wel nader onderzoek te doen naar de geldigheid van de inschrijving afgewezen. Herbeoordeling kan niet tot andere uitkomst leiden.
 25. Vordering intrekking gunningsbesluit / heraanbesteding afgewezen. Kritiek op beordelingssystematiek had in een eerder stadium moeten plaatsvinden. Geen gebrekkige motivering besluit. Beperkt toetsingskader beoordeling kwalitatieve criteria.
 26. KG Vordering heraanbesteding afgewezen.
 27. Aanbestedingsrecht. Vraag is of de gemeente het project had moeten aanbesteden of dat sprake is van een onderdrempelege (pilot)opdracht.
 28. Inschrijvingsleidraad niet volkomen eenduidig en ondubbelzinnig. Van inschrijvers wordt een proactieve houding verwacht. Hoewel een proactieve houding van de inschrijver niet onbegrensd is en aanbestedende diensten niet bij iedere onduidelijkheid een beroep toekomt op een (standaard) bepaling in een Inschrijvingsleidraad, had het op de weg van inschrijver gelegen, als redelijk geïnformeerde ins...
 29. Kort geding. Proces van verlenen opdracht ingericht als private aanbesteding. Voorlopige voorzieningen niet toewijsbaar, omdat het werk al is uitgevoerd.
 30. Kort geding. Proces van verlenen opdracht ingericht als private aanbesteding. Voorlopige voorzieningen niet toewijsbaar, omdat het werk al is uitgevoerd.
 31. Kort geding. Aanbesteding. Vordering van aanbestedende dienst tot nakoming van overeenkomst; levering van licenties voor geoffreerde prijs. Geen schuldeisersverzuim aan zijde aanbestedende dienst. Gesloten vso staat niet aan ontbinding ovk in de weg.
 32. Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg. Gemeente moet de aanbesteding intrekken en heraanbesteden indien zij dat nog wenst, omdat in de huidige aanbesteding geen gunningscriteria zijn opgenomen, wat in strijd is met artikel 2.11 (oud) Jeugdwet.
 33. Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg. Inschrijving op goede gronden terzijde gelegd wegens niet voldoen aan ervarings- en geschiktheidseisen.
 34. Kort geding. Aanbestedingszaak. Heraanbesteding omdat aanbestedingsstukken voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
 35. Kort geding, aanbesteding mortuariumdienstverlening. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat de inschrijving van een derde niet aan de gestelde eisen voldoet.De vordering tot terzijdelegging van die inschrijving wordt daarom afgewezen. De vorderingen tot nadere verificatie en heraanbestediing worden eveneens afgewezen.
 36. aanbesteding; eiseres in op goede gronden van verdere deelneming uitgesloten vanwege het niet aanleveren van de bij inschrijving verlangde documenten. Er is sprake van een dusdanig ernstige materiële fout dat herstel niet aan de orde is.
 37. Kort geding. Aanbesteding. Verbod om uitvoering te geven aan gunningsvoornemen. Eerste gunningsbeslissing is door aanbesteder ingetrokken vanwege motiveringsgebrek. In tweede gunningsbeslissing is uitvoerigere motivering opgenomen. Tweede gunningsbeslissing is tot stand gekomen zonder betrokkenheid beoordelingscommissie. De in de gunningsbeslissing opgenomen motivering kan niet tot stand komen...
 38. Vraag of bij de aanbesteding voor de ontwikkeling en realisering van een nieuwbouwproject sprake was van een plicht om de gronduitgifte Europees aan te besteden. Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend.
 39. KG, aanbestedingsgeschil, inschrijver maakt gebruik van onderaannemer, geschil over het woord 'eigen' in eis uit het programma van eisen (PvE), de vorderingen zijn afgewezen
 40. Kort geding. Aanbesteding in sociaal domein. Kennelijke fout in aanmelding in selectiefase. Opgaaf van referent ten aanzien van kwaliteit in plaats van kwantiteit. Recht doen aan bijzondere positie sociale diensten. Geen belemmeringen voor toelaten herstel. Aanbestedende dienst had herstel moeten toelaten.
 41. Kort geding. Aanbesteding. Beslissing in incident tot afgifte bescheiden en beslissing in kort geding. Vorderingen afgewezen. Eiseres kan op basis van de voorhanden zijnde informatie haar procespositie voldoende bepalen, daarom ontbreekt rechtmatig belang bij afgifte van de gevorderde gegevens. In het kort geding is in geschil of de beoordeling door de beoordelingscommissie op de juiste wijze h...
 42. Kort geding. PV mondeling vonnis 30p Rv. Inkoopprocedure Wlz-zorg. Gedaagde heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat eiseres niet in aanmerking komt voor een overeenkomst, omdat zij niet heeft voldaan aan hetgeen in de inkoopdocumenten was voorgeschreven.
 43. Kort geding. Aanbesteding. Voorwaardelijke inschrijving. Niet correct invullen prijzenblad. Inrichting aanbesteding (mededingingsprocedure met onderhandeling) voldoet aan eisen.
 44. Kort geding, eiseres vordert verbod uitsluiting van aanbesteding na eerdere ervaringen, sprake van ernstige fout in de beroepsuitoefening?
 45. kort geding; aanbestedingsgeschil met de gemeente Amsterdam over de Aanvullende Individuele Ondersteuning. Schendt de gemeente haar zorgplich jegens zorgbehoevenden als zij de opdracht gunt aan de voorlopig gegunde partijen?
 46. kort geding; aanbestedingsgeschil met de gemeente Amsterdam over de Aanvullende Individuele Ondersteuning. Eiseres heeft bezwaren tegen de beoordeling van haar eigen inschrijving en die van de voorlopig gegunde partijen.
 47. Vrijwillige vooraankondiging ex artikel 4.16 lid 1 Aanbestedingswet 2012 ten aanzien van een twee-fasencontract (bouwteam). Onderhandse gunning door de provincie Fryslân van een deel van de werkzaamheden met betrekking tot de vervanging van de verkeersbruggen over de sluiscomplexen in de Afsluitdijk is strijdig met de Aanbestedingswet 2012. Het beroep van de Provincie op rechtsverwerking wegens...
 48. Aanbesteding. Heeft de aanbestedende dienst de in de selectieleidraad opgenomen beoordelingsmaatstaf juist toegepast?
 49. KG aanbesteding WMO vervoer vorderingen afgewezen
 50. Het transparantie- en gelijkheidsbeginsel noopt de aanbestedende dienst een foutieve toepassing van een procedurele spelregel te herstellen.