Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Aanbestedingsrecht

 1. Kort geding. Aanbesteding. Onderhandelingsprocedure met aankondiging. Anders dan eiser stelt voldoet winnaar aan producteisen en referentie-eis. Recht verwerkt om bezwaar naar voren te brengen dat sprake is van leuren en concurrentievervalsing door aanbestedende dienst.
 2. Kort geding betreffende een meervoud onderhandse aanbestedingsprocedure voor het verlenen van een eenmalige opdracht. Inschrijvers moesten hun inschrijving (bestaande uit een inschrijvingsbiljet en uit overige stukken) fysiek inleveren op het Gemeentehuis, de inschrijvingen werden vervolgens in hun aanwezigheid geopend, waarna bekend werd gemaakt wie de laagste prijs had geboden (zijnde het gu...
 3. Kort geding betreffende een niet-openbare Europese aanbesteding. Eiseres heeft een verzoek tot deelname ingediend, maar zij is niet geselecteerd voor de inschrijffase. Eiseres heeft die beslissing vernomen ruim 14 maanden na de indiening van haar verzoek tot deelname, omdat de selectiebeslissingen eerst zijn uitgesteld, er daarna een kort geding is gestart, dat is ingetrokken omdat de Staat de...
 4. Aanbesteding. Vordering tot schadevergoeding tegen aanbestedende dienst. Beroep op rechtsverwerking slaagt. Eiseres is niet binnen 20 dagen in kort geding tegen de gunningsbeslissing opgekomen. Op grond van de aanbestedingsvoorwaarden heeft zij daarmee ook haar recht op schadevergoeding verwerkt. Het toepassen van dit vervalbeding is hier niet onredelijk of disproportioneel.
 5. Kort geding, aanbestedingrecht, Gedaagde was niet verplicht om de winnende inschrijving i.v.m. de lage inschrijfprijs uit te sluiten. Verder is aannemelijk dat zij mocht aannemen dat de winnaar in staat is de Opdracht voor die prijs uit te voeren.
 6. Aanbesteder heeft inschrijvingen direct getoetst aan laagste prijs terwijl gebrek aan inschrijving. geen objectieve vergeliijking van de inschrijvingen. schending gelijkheids- en transparantiebeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel. Heraanbesteding.
 7. Aanbestedingsrecht. Beoordeling van selectie-eisen inschrijver en gunningscriterium. Afwijzing vorderingen.
 8. Vordering tot heraanbesteding dan wel herbeoordeling afgewezen.
 9. Kort geding, aanbesteding. Beoordeling inschrijvingen moet deels opnieuw vanwege de onjuiste en/of te weinig transparante toepassing van de beoordelingscriteria.
 10. Kort geding van private spoorvervoerders tegen de Staat en de NS met als inzet een bevel aan de Staat om de concessie voor he hoofdrailnet openbaar aan te besteden en voorafgaand aan de aanbesteding een marktanalyse te verrichten. Vorderingen afgewezen.
 11. Kort geding. Aanbesteding. Vordering tot herbeoordeling/heraanbesteding afgewezen. Er is geen reden voor herbeoordeling van een subgunningscriterium waarvoor een minimumdrempel gold, De inschrijving is daarom niet ten onrechte terzijde gelegd.
 12. Aanbestedingsrecht. Beoordeling gunningscriterium
 13. Aanbestedingsrecht. Is er sprake van een aanbestedingsplicht?
 14. Ondertekeningsgebrek. Mondeling vonnis. Het ontbreken van een handtekening op het inschrijvingsdocument dat in Tenderned is geupload, is een gebrek dat zich voor herstel leent. Het ontbreken van het handtekening is niet als uitsluitingsgrond omschreven.
 15. Aanbesteding tolkdienstverlening DJI en RN; gegeven motivering kan beslissing tot samenvoeging van tolkopdrachten dragen; geen sprake van strijd met het vertrouwensbeginsel.
 16. Kort geding. Aanbesteding. De beoordeling en waardering van het plan van zowel Saltro als Labmicta geven geen aanleiding tot ingrijpen door de voorzieningenrechter en de aanbestedingsrechtelijke beginselen zijn niet geschonden
 17. Kort geding, aanbestedingsrecht, uitsluiting. Aangezien eiseres de referenties van haar onderaannemers niet bij haar verzoek tot deelname had ingediend en de Selectieleidraad op dit punt voldoende duidelijk was, had gedaagde geen andere keuze dan eiseres uit te sluiten van verdere deelname.
 18. Kort geding. Is er overeenkomst tot standgekomen na definitieve gunning van de opdracht op grond van een aanbestedingsprocedure. Voorzieningenrechter oordeelt van niet omdat er een voorwaardelijke inschrijving en daarmee voorwaardelijk aanbod is gedaan.
 19. aanbesteding sport- en tentamencentrum universiteit leiden; op diverse grondslagen gestoelde vordering van eiseres afgewezen.
 20. Aanbesteding SARS-CoV-2 antigeen zelftesten; verklaringen van de inschrijvers zijn uitgangspunt; de Staat heeft de opgegeven levertijden gecontroleerd d.m.v. de gevraagde toelichtingen.
 21. waarschuwingsplicht 7:754 BW. Had aannemer moeten waarschuwen voor ondeugdelijkheid vd door de opdrachtgever gevraagde dakbedekking door de leverancier van die dakbedekking. Verzetprocedure.
 22. Didamarrest en gelijkheidsbeginsel, enige serieuze gegadigde, artikel 107 VWEU, artikel 1.1 Aw 2012, bezwarende titel, gemengde overheidsopdracht, artikel 2.12b lid 2 Aw 2012, hoofdvoorwerp valt buiten de werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen
 23. samenwerking met onderaannemer na gewonnen inschrijving voor overheidsdruk- en printwerk, missers in Cito-toets, geen tekortkoming want verwaarloosbaar foutpercentage, onterechte buitengerechtelijke ontbinding, verwijzing naar schadestaatprocedure
 24. Opzegging Raamovereenkomst levert geen wanprestatie of onrechtmatige daad van de gemeente op.
 25. Meervoudig onderhandse aanbesteding. inschrijving overschrijdt drempelwaarde.
 26. Kort geding. Aanbesteding. Gunningscriterium laagste prijs. Geen maximumprijs voorgeschreven. Staat heeft kunnen oordelen dat inschrijving eiseres onaanvaardbaar hoog is. Artikel 2.28 Aw.
 27. Kort geding. Aanbesteding. Beoordeling kwalitatieve gunningscriteria ter discussie gesteld. Geen reden om te concluderen dat gunningsbeslissing niet deugt.
 28. Aanbesteding inkoop jeugdzorg (gezinshuizen). Proportionele producteisen? Reële tarieven? Vorderingen om aanbesteding te staken en nieuwe producteisen vast te stellen en na deugdelijk kostprijsonderzoek nieuwe reële tarieven vast te stellen afgewezen.
 29. Kort geding. Aanbesteding. PV mondeling vonnis. Staat mag ervan uitgaan dat inschrijving winnaar aan gestelde eisen voldoet.
 30. Een zaak over intrekking van de aanbestedingsprocedure.
 31. AVR vordert na wijziging van eis dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, onvoorwaardelijk de aandeelhoudende gemeenten verbiedt zonder voorafgaande aanbestedingsprocedure nieuwe overeenkomsten te sluiten. In deze zaak is aan de orde de vraag of de aandeelhoudende gemeenten de opdracht tot het bewerken en verwerken van huishoudelijk restafval op grond van de quasi-inhouse uitzonde...
 32. Aanbestedingsrecht. Uitleg aanbestedingsstukken. Akkoordverklaring bij inschrijving. Transparantie- en gelijkheidsbeginsel. Tussenkomst.
 33. kort geding, aanbesteding, uitlegvraag, CAO-norm, geschiktheidseis, referentie
 34. Kort geding. Verkoop grond door de gemeente. Aanbieding eiser ten onrechte aan de kant gelegd en moet alsnog worden beoordeeld aan de hand beoordelingskader in de stukken van de verkoopprocedure. Uitleg stukken. Wat is de voorkant van de woning
 35. Kort geding. Aanbestedingszaak. Eiser heeft niet deelgenomen aan aanbesteding en er is maar 1 inschrijving. Opdracht is definitief aan die ene inschrijver gegund. Samenvoeging opdrachten en niet opdelen in percelen toegestaan? Onduidelijkheid over samenstelling relevante markt. Onthouden rechtsbescherming?
 36. Kort geding. Didam-zaak. Tijdelijke verhuur van gemeentegrond aan Aldi-supermarkt. Niet aannemelijk dat Aldi enige serieuze gegadigde is. Gemeente moet alsnog openbare selectieprocedure voor de tijdelijke verhuur van de gemeentegrond volgen en mag vooralsnog geen uitvoering geven aan huurovereenkomst met Aldi.
 37. UEA niet overgelegd bij inschrijving. uitsluiting van procedure.
 38. Kort geding over aanbesteding van concessie reclame-exploitatie in haltevoorzieningen e.d, bodemzaak gepubliceerd onder nummer ECLI:NL:RBMNE:2020:5672.
 39. bezwaar schending level playing field te laat naar voren gebracht; rechtsverwerking; vordering tot heraanbesteding niet toewijsbaar; eiseres terecht niet toegelaten tot onderhandelingsfase wegens niet voldoen aan formele eisen van de aanbesteding.
 40. aanbesteding; rechtsverwerking; niet pro-actief gehandeld; bezwaren tegen inhoud en opzet aanbestedingprocedure/stukken te laat naar voren gebracht.
 41. aanbesteding; geen sprake van evidente beoordelingsfout; voor beoordeling relevante info pas in bijlagen verstrekt; bijlagen behelzen meer dan illustratie en/of verduidelijking en de inhoud is op goede gronden buiten beschouwing gelaten.
 42. aanbesteding: vordering afgewezen; geen sprake van evidente beoordelingsfout; voor beoordeling dragende info opgenomen in bijlage in plaats van in plan van aanpak; scoretoekenning eiser en keuze voor winnende inschrijver afdoende gemotiveerd.
 43. aanbesteding transportinstallaties; inschrijving terzijde gelegd vanwege niet voldoen aan geschiktheidseis; referentieprojecten voldoen niet aan de daaraan gestelde minimumvereisten.
 44. Vordering tot nakoming opdracht onder Raamovereenkomst uit hoofde van Aanbesteding toegewezen, met bepaling van ordemaatregel in verband met onvoorziene omstandigheden (excessieve kostenstijgingen) als gevolg van oorlog in Oekraïne en Covid-pandemie.
 45. Kort geding. Openbare Europese aanbesteding. Eiseres komt op tegen de ongeldigverklaring van haar inschrijving. Het gevorderde wordt afgewezen.
 46. kort geding. Openbare Europese aanbesteding. Beoordeling kwalitatief criterium. Motiveringsplicht. Afgifte stukken. Afwijzing van het gevorderde.
 47. Verkoop percelen grond door de provincie Fryslân. In strijd met het Didam-arrest. De provincie heeft in de bekendmaking van de verkoop van de percelen onvoldoende gemotiveerd op basis van welke objectieve, toetsbare en redelijke criteria zij heeft aangenomen dat er slechts één serieuze gegadigde was voor elk van de te verkopen percelen. Ook heeft zij ter zitting niet aannemelijk gemaakt dat er...
 48. Europese aanbestedingsprocedure voor de levering en distributie van leermiddelen en het aanbieden van onderwijsdiensten door een onderwijsstichting. Eiseressen zijn distributeurs die behoren tot hetzelfde concern. Zij menen dat zij door de voorwaarden van de aanbesteding een onoverbrugbaar nadeel hebben ten opzichte van de uitgevers van de betreffende leermiddelen, onder meer vanwege de percee...
 49. Aanbestedingsplichtige verkoop? ECLI:NL:HR:2021:1778 (Didam). Geen schending.
 50. Saxion heeft een Europese aanbestedingsprocedure georganiseerd voor het leveren van sanitaire voorzieningen inclusief de bijbehorende dienstverlening (hierna: ook ‘de Aanbesteding’ en ‘de Opdracht’). Bij (herziene) gunningsbeslissing van 20 juli 2022 heeft Saxion de Opdracht voorlopig gegund aan CWS. Elis kan zich hiermee niet verenigen en is daarom een kort gedingprocedure gestart. In deze pro...