Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Omgevingsrecht

 1. Beroep en verzoek om een voorlopige voorziening vanwege een opgelegde een last onder dwangsom in verband met de aanwezigheid van een tuinhuis zonder benodigde omgevingsvergunning. Beroep ongegrond.
 2. verzoek om voorlopige voorziening; woning is gebouwd in strijd met de omgevingsvergunning; last onder bestuursdwang; college wil overgaan tot sloop van de woning; vergunning aangevraagd om de woning te verplaatsen; voorwaarden waar aan moet worden voldaan om woning te verplaatsen zijn onvoldoende duidelijk; last onder bestuursdwang wordt geschorst; college mag nog niet overgaan tot sloop.
 3. Bouwstop. Project. Natuurvergunning. Concreet zicht op legalisatie De provincie heeft een bouwstop opgelegd voor de bouw van een varkensstal met een biologische combiluchtwasser in Heukelom (Oisterwijk) vanwege het ontbreken van een natuurvergunning. Voor de stal is wel een omgevingsvergunning verleend. Volgens verzoeker is er geen natuurvergunning nodig. Naar het oordeel van de voorzieningenre...
 4. Beroepen tegen twee lasten onder dwangsom en daaropvolgende invorderingsbesluiten. De rechtbank is van oordeel dat verweerder het bezwaar tegen de eerste last onder dwangsom op goede gronden niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat dat te laat is ingediend. De tweede last onder dwangsom kan ook in stand blijven. Verweerder heeft in redelijkheid handhavend kunnen optreden tegen het doorgaan met b...
 5. Garagebox. Tijdelijke omgevingsvergunning. Ten onrechte werkingsduur verruimd
 6. Schorsen verleende omgevingsvergunning voor de aanleg van een faunarijk grasland
 7. Verlenen omgevingsvergunning bouwen woningen (2) met uitrit
 8. Schorsen verleende omgevingsvergunning voor de bouw van twee distributiecentra met kantoren en een perceelafscheiding
 9. Het college heeft een omgevingsvergunning voor het bouwen verleend. Het bouwwerk past binnen de regels van het bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan was in werking op het moment dat het college de omgevingsvergunning verleende en op het moment van de beslissing op het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning. Daarom kon het college niet anders dan de omgevingsvergunning verlenen. Als eisers d...
 10. beroep n-o, geen procesbelang. Uit de overgelegde stukken en hetgeen eiser ter zitting heeft verklaard, blijkt dat eiser wil bereiken dat de zuidoostelijke rand van het perceel waarop het garagebedrijf gevestigd is, beplant wordt. Het bestreden besluit gaat echter niet over de zuidoostzijde, maar alleen over de beplanting aan de noordoostzijde. De rechtbank en het college kunnen, in deze proced...
 11. Verzoek om een voorlopige voorziening tegen een verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding en het tijdelijk wijzigen van het gebruik van een woning voor het gebruik als overweeghuis. De voorzieningenrechter heeft het verzoek afgewezen.
 12. Deze einduitspraak is het vervolg op de tussenuitspraak van de rechtbank van 22 december 2022 (.ECLI:NL:RBOBR:2022:5649). Hierna heeft het college een herstelbesluit genomen waarbij enkele van de lasten onder dwangsom zijn geschrapt. Het evenredigheidsbeginsel noodzaakt het college niet om in alle gevallen overtredingen van artikel 2.1, eerste lid onder e, van de Wabo zomaar door de vingers te...
 13. Verzoek om voorlopige voorziening; omgevingsvergunning voor uitbreiding woning en bouw schuur; onvoldoende onderzocht of de bouwwerkzaamheden plaatsvinden in een als rijksmonument aangewezen tuin; verzoek wordt toegewezen en omgevingsvergunning wordt geschorst
 14. Last onder dwangsom gericht op verwijderen van verwijderd houden van een botenhuis en (deel van een) schutting op perceel in Giethoorn; door te bouwen zonder vereiste omgevingsvergunning artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo overtreden; wat betreft botenhuis geen concreet zicht op legalisatie; beroepsgronden slagen niet; rechtbank verklaart beroep ongegrond.
 15. voortoets De zaak gaat over een omgevingsvergunning voor een motorcrossterrein die later is hersteld. De rechtbank is van oordeel dat het college bij de toetsing aan artikel 2.7 van de Wabo kan volstaan met een eigen oordeel over de vraag of op voorhand duidelijk is dat geen natuurvergunning noodzakelijk is (ofwel, dat het college zelf een voortoets mag maken). Deze voortoets klopt echter niet....
 16. Verzoek om een voorlopige voorziening tegen de weigering om een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van een extended-stay functie met kortdurend verblijf met zeven kamers. Er is geen sprake van een financiële noodsituatie en de continuïteit van de onderneming wordt ook niet bedreigd. Het vereiste spoedeisend belang bij het treffen van een voorlopige voorziening ontbreekt dan ook.
 17. Verzoek om voorlopige voorziening hangende bezwaar. Omgevingsvergunning voor ‘bouwen’, ‘afwijken bestemmingsplan’ en ‘wijzigen monument’ ten behoeve van een verbouwing van een boerderij tot woning. Verweerder mocht bij de beoordeling van aangevraagde wijziging van het gemeentelijk monument afgaan op het advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Het bestreden besluit is echter ten aanzien v...
 18. Verzoek om voorlopige voorziening tegen omgevingsvergunning voor het realiseren van een (tweede) spottershill. De voorzieningenrechter ziet op basis van een inschatting van eventuele onomkeerbare gevolgen en een afweging van de verschillende belangen geen aanleiding om het verzoek toe te wijzen. Ook is niet gebleken dat het bestreden besluit evident onjuist is.
 19. Evenement ‘Smullen at the Park’ in Boekel kan doorgaan. Het college heeft voor een evenement wel een evenementenvergunning, maar geen omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan afgegeven. Dat laatste had wel gemoeten. Het door verzoekster hangende bezwaar ingediende verzoek om een voorlopige voorziening om handhavend op te treden tegen het...
 20. Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouw
 21. Omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Beroep gegrond.
 22. Verlenen omgevingsvergunning organiseren evenement
 23. Eiser heeft verzocht om handhaving omdat de airco-unit bij zijn buren zonder omgevingsvergunning is aangebracht en de airco-unit te veel geluid maakt. Het college heeft het verzoek om handhaving afgewezen. De rechtbank oordeelt dat voor de airco-unit geen omgevingsvergunning nodig is omdat de airco-unit een uitstekend deel van ondergeschikte aard nu de airco-unit minder dan 0,5 meter uit de gev...
 24. Verlenen omgevingsvergunning kappen boom
 25. Omgevingsvergunning voor het toevoegen van een varkenshouderij met 2.880 varkens en 2.880 biggen aan een reeds bestaande rundveehouderij. De rechtbank oordeelt dat het geluidonderzoek meerdere gebreken heeft. Het college heeft daarnaast in het kader van de m.e.r-beoordeling onvoldoende gemotiveerd waarom het bedrijf geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft op de punten van geur...
 26. Wabo; Wet bibob; verweerder mocht de omgevingsvergunning van eiseres intrekken wegens de betrokkenheid van een verdachte van strafbare feiten bij de vergunning.
 27. Verlenen omgevingsvergunning bouwen woning
 28. Intern salderen met oude Hinderwetvergunning Hoe lang kan er worden gesaldeerd met een oude Hinderwetvergunning uit 1994? Er zijn in Nederland veel bedrijven (waaronder veehouderijen) waarvoor in het verleden een vergunning is verleend, die inmiddels van rechtswege is vervallen omdat de bedrijven inmiddels vallen binnen de werkingssfeer van het Abm en waar de stallen of gebouwen nog zijn blijv...
 29. Verlenen omgevingsvergunning voor het realiseren van 7 woningen in een bestand verenigingsgebouw
 30. Een revisievergunning kan pas gelijk worden gesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), als deze in werking is getreden. De omgevingsvergunning voor de bouw van de luchtwasser en het luchtkanaal bij stal 1 is nu wel verleend en in werking getreden, waarmee de revisievergunning overeenkomstig artikel 1....
 31. Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur
 32. Verlenen tijdelijke omgevingsvergunning voor het aanleggen en exploiteren van een minicamping
 33. Verlenen omgevingsvergunning plaatsen zendmast
 34. Buitenbehandelingstelling aanvraag omgevingsvergunning eerste fase omdat geen MER is opgesteld. Vaststaat dat voor het project een MER moet worden opgesteld. Op grond van artikel 4.5, derde lid, van het Bor moet dit worden ingediend bij de aanvraag voor de eerste fase. Gelet op de samenhang tussen artikel 4.5, derde lid, van het Bor en artikel 7.28 van de Wet milieubeheer is het de bedoeling da...
 35. Verlenen omgevingsvergunning voor het organiseren van dressuur- en/of springwedstrijden
 36. Verlenen omgevingsvergunning kappen bomen (4)
 37. Omgevingsvergunning bouwen voorgenomen gebruik Door het totaalbeeld dat is gevormd door de aanvraag, de rapportages en de feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat er teveel aanwijzingen zijn dat het aangevraagde bouwwerk niet (alleen) als werktuigenloods gebruikt zal worden, maar (ook) ten behoeve van de bouwonderneming van de zoon.
 38. Verlenen omgevingsvergunning voor het kappen van twee eikenbomen
 39. Intrekken vergunning 1.1 Veel agrariërs maken gebruik van subsidieregelingen, zoals de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV), om hun intensieve veehouderij te beëindigen en om te schakelen naar een andere bedrijfsvoering. Een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie is de intrekking van de omgevingsvergunning en de natuurvergunning voor de intensieve veehouderij. Wel mag 15% va...
 40. Verlenen omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke basisschool
 41. Omgevingsvergunning voor het herontwikkelen van een klooster tot 123 woningen. Kruimelregeling. Strijd met goede ruimtelijke ordening; ten onrechte niet getoetst aan Notitie en (subsidiair) afwijking daarvan onvoldoende gemotiveerd; parkeerbehoefte onvoldoende gemotiveerd. Beroep gegrond.
 42. Omgevings- en exploitatievergunning verleend voor een bakkerij / ijssalon. Ten aanzien van de omgevingsvergunning volgt uit het dossier onvoldoende duidelijk wat onder ‘terras’ moet worden verstaan en welke producten door klanten van de bakkerij / ijssalon buiten mogen worden genuttigd. Daarnaast ontbreekt een belangenafweging over de wenselijkheid om ter plaatse detailhandel toe te staan, waar...
 43. Verleende omgevingsvergunning en verleende evenementenvergunning voor het houden van Karnaval Festival 2023
 44. Verleende omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van een hotel en het bijbehorende paviljoen
 45. Verlenen omgevingsvergunning bouwen tijdelijke woningen (24)
 46. Aanleg zonneweide in Sint-Oedenrode. Omgevingsvergunning voor strijdig gebruik. Aangetekend verzonden herinnering niet-betalen griffierechtnota. Op basis van vergelijking handtekening/paraaf van track and tracegegevens met handtekening van de gemachtigden van eiseres en de gemotiveerde betwisting van de herkomst daarvan, kan redelijkerwijs niet worden geoordeeld dat eiseres in verzuim is gewees...
 47. Beleidsregel waarin bepaalde categorieën van gevallen worden uitgesloten van de mogelijkheid van verlening van een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 4, onderdeel 11, van Bijlage II van het Bor; Redelijke beleidsbepaling
 48. Oplegging last onder dwangsom en de weigering een omgevingsvergunning te verlenen
 49. Eisers hebben hun bezwaar tegen de omgevingsvergunning uit 2018 verwijtbaar te laat ingesteld. Het college heeft hun bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. Beroep ongegrond.
 50. Verlenen omgevingsvergunning voor de bouw van vijf woningen