Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Omgevingsrecht

 1. Last onder dwangsom in verband met de opslag van thermisch gereinigde grond (TGG) zonder de daardoor vereiste omgevingsvergunning
 2. Opleggen last onder dwangsom voor: het bouwen/plaatsen van bouwwerken zonder omgevingsvergunning, het gebruik van een gedeelte van het bedrijfsgebouw als woning, het zonder omgevingsvergunning gebruiken van gebouwen/gronden voor de huisvesting van arbeidsmigranten en de overschrijding van het maximaal aantal te huisvesten arbeidsmigranten.
 3. Omgevingsvergunning voor herbestemmen van gebouw tot studentenhuisvesting
 4. Gecombineerde behandeling In een aantal uitspraken behandelt de rechtbank beroepen tegen handhavingsbesluiten en vergunningen in verband met werkzaamheden en bouwwerken op percelen met een natuurbestemming vlakbij een Natura 2000 gebied. In de zaak 20/1621 laat de rechtbank een tussentijds verleende omgevingsvergunning voor de inrit in stand. In de zaak 20/1857 verklaart de rechtbank het beroe...
 5. Niet tijdig bekend maken van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning
 6. Omgevingsvergunning verbouwen voormalig postkantoor. Eiseres is geen belanghebbende en dus niet-ontvankelijk. Geen gevolgen enige betekenis. Het beroep van eiser is ongegrond.
 7. Omgevingsvergunning voor het bouwen van bedrijfsunits - verzoek voorlopige voorziening afgewezen
 8. Tussenuitspraak - omgevingsvergunning tweede fase voor het wijzigen van een varkenshouderij
 9. Verleende omgevingsvergunning voor een tijdelijk Zonnepark. Het beroep is niet-ontvankelijk, omdat Camping Het Polderbos B.V. niet als belanghebbende bij het besluit kan worden aangemerkt.
 10. Verleende omgevingsvergunning voor een tijdelijk Zonnepark. Het beroep van de staatssecretaris van Defensie is niet-ontvankelijk, omdat het te laat is ingediend en die termijnoverschrijding niet verschoonbaar is.
 11. De provincie heeft ontheffing verleend van de verplichting om na velling van een bos te herplanten op dezelfde percelen. Hierbij zijn compensatiepercelen genoemd. Volgens de rechtbank zal verweerder moeten bezien of op die percelen kan worden gecompenseerd, met andere woorden, of op die percelen een herbeplanting van houtopstanden kan plaatsvinden binnen drie jaar die voldoet aan de regels in a...
 12. Mondelinge uitspraak 28 januari 2021. Omgevingsvergunning voor een erker. Wijziging van ondergeschikte aard. Lichtinval en privacy.
 13. Voorlopige voorziening omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van een pand voor woondoeleinden.
 14. Omgevingsvergunning “De Raadskamer” Omgevingsvergunning voor het realiseren van een aantal commerciële ruimtes en 27 appartementen in het centrum van Sint-Michielsgestel. De rechtbank oordeelt dat de parkeervoorzieningen inherent zijn aan de in het bestemmingsplan toegestane woonfunctie en daarmee niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Omdat in het bestemmingsplan voor parkeren nog werd...
 15. Tussenuitspraak. De gevraagde omgevingsvergunning voor uitbreiding van een bedrijfspand en verbreden van een oprit is door het college geweigerd na een negatief advies van het Landelijke Bureau Bibob (LBB). Het college heeft op grond van de adviezen van het LBB weliswaar kunnen concluderen dat er ernstig gevaar zou kunnen bestaan dat de gevraagde omgevingsvergunning mede zal worden gebruikt voo...
 16. Omgevingsvergunning erfafscheiding geweigerd. Beroep ongegrond
 17. De zaak gaat ver een vergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten nabij het buurtschap ’t Voor Oventje. Veel omwonenden van een locatie waar arbeidsmigranten worden gehuisvest, zijn bang voor overlast en een grote verandering van hun leefomgeving. Het huisvesten van arbeidsmigranten is ook iets anders dan wonen in een woning. Het is ook iets anders dan een hotel. Arbeidsmigranten verblij...
 18. De zaak gaat ver een vergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten nabij het buurtschap ’t Voor Oventje. Veel omwonenden van een locatie waar arbeidsmigranten worden gehuisvest, zijn bang voor overlast en een grote verandering van hun leefomgeving. Het huisvesten van arbeidsmigranten is ook iets anders dan wonen in een woning. Het is ook iets anders dan een hotel. Arbeidsmigranten verblij...
 19. Vervolg op de tussenuitspraak van 22 februari 2019 (ECLI:NL:RBOBR:2019:1040 Verweerder heeft bij actualisatie van een omgevingsvergunning milieu voor het verwerken van CRT (beeldbuis) glas in betonblokken, de betreffende omgevingsvergunning gedeeltelijk ingetrokken na actualisatie aan het LAP 3. Volgens verweerder en de staatsecretaris is bij het toepassen van het loodarm CRT glas afkomstig van...
 20. Eisers (omwonenden) hebben beroep ingesteld en verzocht om een voorlopige voorziening tegen het besluit van verweerder. Het betreft de verlening van omgevingsvergunning voor kamerverhuur (4 kamers / 4 personen) waarbij is afgeweken van het bestemmingplan. De voorzieningenrechter doet (ook) uitspraak op het beroep. Een aantal eisers kan niet als belanghebbend worden aangemerkt. Het beroep van de...
 21. Verweerder heeft aan eiser een last onder dwangsom opgelegd om twee bouwwerken te verwijderen die zonder bouwvergunning en in strijd met het toenmalige bestemmingsplan waren neergezet. Eiser heeft een aanvraag om verlening van een omgevingsvergunning ter legalisering van de bouwwerken ingediend. Inmiddels is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, waarmee verweerder heeft beoogd onder meer deze...
 22. De rechtbank heeft in de tussenuitspraak vastgesteld dat in de aangevraagde situatie wordt voldaan aan de Wgv en die wet het exclusieve toetsingskader vormt voor de beoordeling van geurhinder vanwege de stallen van de inrichting. Op basis van de uitspraak van de Afdeling van 22 juli 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1741) hoefde verweerder hierna niet meer te motiveren dat desondanks sprake kon zijn van...
 23. Vereenvoudigde afdoening. Wabo. Beroep is ingesteld omdat eiser meent dat hem niet tijdig is meegedeeld dat een omgevingsvergunning van rechtswege is verleend. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is, zodat een beslistermijn van 6 maanden uitgangspunt is. Inmiddels is de aanvraag buiten behandeling gesteld. De rechtbank ziet...
 24. Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het achterste gedeelte van het perceel. Alkmaar. Geur- en geluidshinder door beperkte uitbreiding restaurantfunctie onvoldoende onderbouwd. Ongegrond.
 25. Weigering om handhavend op te treden tegen de slechte werking van een luchtwasser op stal 3 die in afwijking van de verleende omgevingsvergunning is geplaatst en tegen de afwijkende situering van die stal, omdat dat niet evenredig zou zijn. De rechtbank verklaart het beroep gegrond. De omstandigheid dat vergunninghouder met goede intenties een luchtwasser heeft aangeschaft die theoretisch bete...
 26. De zaak gaat over een vergunning om een stuk van de Jagersboschlaan te Vught te verharden. Op deze weg rust een verkeersbestemming met (voor een klein deel) een aanduiding. Door deze aanduiding is er een omgevingsvergunning vereist voor het verharden. Deze wordt verleend als door de hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de landschappelijke, natuu...
 27. Weigering om handhavend op te treden. Het naastliggende perceel is bestemd voor woondoeleinden, maar op basis van een omgevingsvergunning mag het worden gebruikt voor kantoordoeleinden. Bij een kantoor gaat het doorgaans om een gebouw met ruimte(n) voor administratieve werkzaamheden, waarbij vergaderen een ondergeschikte functie heeft. Ook is sprake van verblijf met een zekere duurzaamheid. Het...
 28. Beroep van de vergunninghouder en de eigenaar van het pand tegen het niet tijdig nemen van een besluit niet-ontvankelijk, want geen procesbelang. Geen beroep van rechtswege tegen het alsnog genomen besluit op de bezwaren. Van rechtswege ontstane beroep tegen het dwangsombesluit. 4:17, 6:2, 7:14, 7:14a Awb Verschillende partijen hebben bezwaar gemaakt tegen een verleende omgevingsvergunning. Om...
 29. Het verlenen van een omgevingsvergunning WABOA
 30. Omzettingsvergunning voor splitsen van de woning in drie appartementen en omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en gebruiken in strijd met het bestemmingsplan, ten behoeve van die splitsing, bij bestreden besluit alsnog geweigerd. De rechtbank heeft bij uitspraak van 2 januari 2019 (ECLI:NL:RBOBR:2019:10) artikel 15 van de Huisvestingsverordening Eindhoven onverbindend verklaard. Aan...
 31. Windpark begrenzing natuurnetwerk. De zaak gaat over een omgevingsvergunning voor vier hoge windturbines naast de A67. De uitspraak is een vervolg op de beschikking van 27 augustus 2019 (ECLI:NL:RBOBR:2019:4981). In de uitspraak worden een groot aantal beroepsgronden behandeld, onder andere tegen de wijziging van de begrenzing van het natuurnetwerk Brabant in de Brabantse provinciale verordening.
 32. Afwijzing verzoek tot intrekking bouwstop autobedrijf. Bouwstop staat in rechte vast. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat thans sprake is van gewijzigde omstandigheden waardoor verweerder niet langer bevoegd zou zijn de bouwstop te continueren. Vraag of concreet zicht is op legalisatie speelt geen rol bij het verzoek. Aangezien na het realiseren van de verdere werkzaamheden een met d...
 33. Deze zaak gaat over een uitgebreide last onder dwangsom met betrekking tot een groot aantal overtredingen. Verzoekster wil, kort samengevat, voorkomen dat zij tijdens de bezwaarfase dwangsommen verbeurt. In deze uitspraak krijgt verzoekster voor een deel gelijk en voor een deel ook niet. Er orden vier onderdelen van de last geschorst omdat verweerder niet volledig is geweest in zijn onderzoek n...
 34. Geen eigendoms-, huur of gebruiksrecht van het pand waarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Ook geen omwonende. Daarom geen belanghebbende bij de verleende omgevingsvergunning. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt daarom afgewezen.
 35. Werking luchtwasser. De buurman klaagt over een onvoldoende werking van de luchtwasser bij een agrarisch bedrijf. De rechtbank heeft de StAB een onderzoek naar de luchtwasser laten instellen. De rechtbank is, gelet op het advies van de StAB, van oordeel dat niet aannemelijk is dat de luchtwasser in werking is in strijd met afdeling 3.5 van het Abm of in strijd met de verleende omgevingsvergunn...
 36. Verlening wijzigingsvergunning voor milieu en natuur voor een inrichting nabij de Kampina. Deze zaak gaat over een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de inrichting met gevolgen voor een nabijgelegen Natura 2000-gebied. GS hebben een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven met toepassing van het PAS. Gelet op de uitspraak van de Raad van State van 29 juli 2019 over de PAS (ECLI...
 37. Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is niet via het Omgevingsloket online gewijzigd maar per emailbericht. Nu het gaat om een zelfstandig stuk, het duidelijk gaat om een wijziging van een aanvraag 1ͤ fase, maar de zienswijze op het ontwerpbesluit wat verwarrend is en eiser na de mail toch een omgevingsvergunning lijkt aan te vragen voor meer vierkante meters, had v...
 38. Weigering terug te komen op een dwangsombesluit. Gewijzigde omstandigheid is een verruimde bouwmogelijkheid voor bijgebouwen die in het bestemmingsplan "Buitengebied Bladel 2014, tweede herziening 2018" is opgenomen. Een omgevingsvergunning voor gebouw 3 is mogelijk. Een omgevingsvergunning voor gebouw 4 is niet aangevraagd maar wel mogelijk. Dit bouwwerk is één geheel en niet deels vergunningv...
 39. De burgemeester van Best heeft onlangs een evenementenvergunning verleend voor de kermis in Best, van 5 tot en met 9 juli 2019. Een inwoner van Best, die dicht bij de kermislocatie woont, verzocht de voorzieningenrechter om deze vergunning te schorsen. De voorzieningenrechter heeft dit verzoek afgewezen. De kermis is in strijd met bestemmingsplannen. De burgemeester had daarom de evenementenver...
 40. Hotel IJzeren Man Vught. Deze vier zaken hangen samen met de wens van eisers om een hotel te bouwen op de projectlocatie vlakbij de waterplas “De IJzeren Man” in Vught. De zaken draaien allemaal om dezelfde vraag: mag B&W van Vught (verweerder) weigeren om hier aan mee te werken? Eisers willen een hotel realiseren op een perceel met een horecabestemming die helemaal is omringd met een natuurbes...
 41. De zaak gaat over een besluit waar drie lasten onder dwangsom worden opgelegd en een later genomen invorderingsbesluit. Vast staat dat een bepaalde installie (de LCD lijn) is vergund. GS handhaaft op 2.1.eerste lid onder e Wabo omdat de diffuse emissie vanwege die LCD lijn niet zou zijn aangevraagd. Omdat de LCD lijn is vergund zijn hiermee ook alle emissies vanwege de LCD-lijn zijn vergund. Al...
 42. Geurhinder in Helmond In deze zaak heeft GS maatwerkvoorschriften opgelegd aan Den Ouden (een mestverwerkingsbedrijf op een industrieterrein in Helmond). In deze uitspraak zet de rechtbank uiteen welke geurvoorschriften nu gelden voor het bedrijf en wat het aanvaardbaar hinderniveau is en hoe GS via het Activiteitenbesluit dit niveau kan proberen te bereiken. Een aantal geurvoorschriften uit d...
 43. Actualisatie vanwege LAP3 leidt niet automatisch tot intrekking van de omgevingsvergunning. De geldende omgevingsvergunning van eiseres voorziet in de verwerking van CRT beeldbuisglas in betonblokken. In het sectorplan 71 van het LAP3 is voor CRT beeldbuisglas als minimumstandaard ‘storten’ aangegeven. Verweerder heeft daarom de omgevingsvergunning van eiseres op dit onderdeel ingetrokken. Op...
 44. Biomassakachel Er is een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een biomassakachel om aspergebedden te verwarmen, zeer dicht bij een Natura 2000 gebied. Uit een spoed-advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak blijkt dat de stikstofdepositie van de kachel hoger is dan is toegelaten in de toepasselijke provinciale beleidsregel. De voorzieningenrechter schorst daarom de ve...
 45. Last onder bestuursdwang voor ingebruikneming perceel voor het plaatsen van caravans. Van een betoging is geen sprake. Perceel is in gebruik genomen voor bewoning. Ook als sprake is van een betoging betekent dit niet dat het verbod om zonder omgevingsvergunning gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken ter zijde wordt gesteld. De caravans zijn geplaatst op een terrein...
 46. Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan voor een afhaalpizzeria (artikel 2.1, eerste lid, onder a en c, Wabo in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, aanhef en sub a, onder 2, Wabo). Een afhaalpizzeria is op grond van de definities in het bestemmingsplan aan te merken als “detailhandel” en als “horecabedrijf”. De rechtbank is van oordeel dat de afhaalpizzeria gelet op de pl...
 47. Omgevingsvergunning voor het herbestraten van een straat in het beschermde stadsgezicht van Culemborg (artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo). Het college heeft de (mogelijke) afbreuk aan de karakteristiek van het beschermd stadsgezicht onvoldoende onderzocht. De rechtbank stelt het college in de gelegenheid om dit motiveringsgebrek te herstellen door alsnog onderzoek te verrichten naar de hi...
 48. Omgevingsvergunning voor vestiging supermarkten. Omgevingsvergunning verleend voor de bouw van twee supermarkten. Diverse eisers hebben beroep ingesteld. De rechtbank acht de komst van de supermarkten niet in strijd met de bepalingen van het bestemmingsplan. De bestemmingsplanbepalingen in combinatie met de verbeelding zijn voldoende duidelijk, zodat niet naar de toelichting op het bestemmings...
 49. Omgevingsvergunning voor met bestemmingsplan strijdige wijziging (bouwen) van paardenstal. Op grond van het bouwovergangsrecht van het geldende bestemmingsplan, mag een bouwwerk met een vergunning, dat op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en daarvan afwijkt, naar aard en omvang niet worden vergroot. Er kan echter eenmalig ontheffing worden verleend voor het ve...
 50. Cluster handhavingszaken. De rechtbank heeft afzonderlijke uitspraken gedaan in 8 handhavingszaken met betrekking tot recreatiewoningen op het park ‘De Rooye Asch’ in Gemert-Bakel. In één zaak (SHE 17/1809) kunnen eisers een beroep doen op het vertrouwensbeginsel. .De gemeente heeft in een brief uit 2010 aan eisers wordt klip en klaar aangegeven dat de recreatiewoning legaal is. Eisers mochten...