Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Omgevingsrecht

 1. Intern salderen met oude Hinderwetvergunning Hoe lang kan er worden gesaldeerd met een oude Hinderwetvergunning uit 1994? Er zijn in Nederland veel bedrijven (waaronder veehouderijen) waarvoor in het verleden een vergunning is verleend, die inmiddels van rechtswege is vervallen omdat de bedrijven inmiddels vallen binnen de werkingssfeer van het Abm en waar de stallen of gebouwen nog zijn blijv...
 2. Verlenen omgevingsvergunning voor het realiseren van 7 woningen in een bestand verenigingsgebouw
 3. Een revisievergunning kan pas gelijk worden gesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), als deze in werking is getreden. De omgevingsvergunning voor de bouw van de luchtwasser en het luchtkanaal bij stal 1 is nu wel verleend en in werking getreden, waarmee de revisievergunning overeenkomstig artikel 1....
 4. Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur
 5. Verlenen tijdelijke omgevingsvergunning voor het aanleggen en exploiteren van een minicamping
 6. Verlenen omgevingsvergunning plaatsen zendmast
 7. Buitenbehandelingstelling aanvraag omgevingsvergunning eerste fase omdat geen MER is opgesteld. Vaststaat dat voor het project een MER moet worden opgesteld. Op grond van artikel 4.5, derde lid, van het Bor moet dit worden ingediend bij de aanvraag voor de eerste fase. Gelet op de samenhang tussen artikel 4.5, derde lid, van het Bor en artikel 7.28 van de Wet milieubeheer is het de bedoeling da...
 8. Verlenen omgevingsvergunning voor het organiseren van dressuur- en/of springwedstrijden
 9. Verlenen omgevingsvergunning kappen bomen (4)
 10. Omgevingsvergunning bouwen voorgenomen gebruik Door het totaalbeeld dat is gevormd door de aanvraag, de rapportages en de feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat er teveel aanwijzingen zijn dat het aangevraagde bouwwerk niet (alleen) als werktuigenloods gebruikt zal worden, maar (ook) ten behoeve van de bouwonderneming van de zoon.
 11. Verlenen omgevingsvergunning voor het kappen van twee eikenbomen
 12. Intrekken vergunning 1.1 Veel agrariërs maken gebruik van subsidieregelingen, zoals de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV), om hun intensieve veehouderij te beëindigen en om te schakelen naar een andere bedrijfsvoering. Een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie is de intrekking van de omgevingsvergunning en de natuurvergunning voor de intensieve veehouderij. Wel mag 15% va...
 13. Verlenen omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke basisschool
 14. Omgevingsvergunning voor het herontwikkelen van een klooster tot 123 woningen. Kruimelregeling. Strijd met goede ruimtelijke ordening; ten onrechte niet getoetst aan Notitie en (subsidiair) afwijking daarvan onvoldoende gemotiveerd; parkeerbehoefte onvoldoende gemotiveerd. Beroep gegrond.
 15. Omgevings- en exploitatievergunning verleend voor een bakkerij / ijssalon. Ten aanzien van de omgevingsvergunning volgt uit het dossier onvoldoende duidelijk wat onder ‘terras’ moet worden verstaan en welke producten door klanten van de bakkerij / ijssalon buiten mogen worden genuttigd. Daarnaast ontbreekt een belangenafweging over de wenselijkheid om ter plaatse detailhandel toe te staan, waar...
 16. Verleende omgevingsvergunning en verleende evenementenvergunning voor het houden van Karnaval Festival 2023
 17. Verleende omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van een hotel en het bijbehorende paviljoen
 18. Verlenen omgevingsvergunning bouwen tijdelijke woningen (24)
 19. Aanleg zonneweide in Sint-Oedenrode. Omgevingsvergunning voor strijdig gebruik. Aangetekend verzonden herinnering niet-betalen griffierechtnota. Op basis van vergelijking handtekening/paraaf van track and tracegegevens met handtekening van de gemachtigden van eiseres en de gemotiveerde betwisting van de herkomst daarvan, kan redelijkerwijs niet worden geoordeeld dat eiseres in verzuim is gewees...
 20. Beleidsregel waarin bepaalde categorieën van gevallen worden uitgesloten van de mogelijkheid van verlening van een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 4, onderdeel 11, van Bijlage II van het Bor; Redelijke beleidsbepaling
 21. Oplegging last onder dwangsom en de weigering een omgevingsvergunning te verlenen
 22. Eisers hebben hun bezwaar tegen de omgevingsvergunning uit 2018 verwijtbaar te laat ingesteld. Het college heeft hun bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. Beroep ongegrond.
 23. Verlenen omgevingsvergunning voor de bouw van vijf woningen
 24. Vervolg op de tussenuitspraak ECLI:NL:RBOBR:2022:2090. Verweerder heeft naar aanleiding van de tussenuitspraak de omgevingsvergunning gewijzigd en enkele controlevoorschriften toegevoegd. Het blijft echter onbekend wat het standpunt is van GS met betrekking tot de voorgestelde aanpassingen van het herstelbesluit. Een VVGB is in dit verband vereist omdat de natuurtoestemming is aangehaakt. In de...
 25. Verlenen omgevingsvergunning voor het veranderen van het gebruik naar begeleid en beschermd wonen
 26. Verlenen omgevingsvergunning realiseren padelbanen (2)
 27. Weigeren verlenen omgevingsvergunning realiseren achteruitgang
 28. Verlenen omgevingsvergunning aanleggen padelbanen (3)
 29. Verlenen omgevingsvergunning bouwen woning met uitrit
 30. Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning met aangebouwd bijgebouw
 31. Schorsen verleende omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning
 32. Hekwerk zonder omgevingsvergunning en in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan geplaatst op perceel in eigendom van verweerder. Last onder dwangsom. Verweerder is op grond van de beginselplicht tot handhaving bevoegd om tot handhaving over te gaan nu verzoekers niet betwisten dat het hekwerk ten tijde van de last onder dwangsom zonder omgevingsvergunning en in strijd met het ter p...
 33. Eurocircuit, wijzigingen in het circuit. De rechtbank oordeelt in twee aparte uitspraken over het Eurocircuit in Valkenswaard. GS heeft onvoldoende onderzocht of voor de wijzigingen in de loop van het rallycrosscircuit en voor de door eisers genoemde activiteiten een natuurvergunning noodzakelijk was. De gemeente heeft terecht aangenomen dat voor de wijzigingen in de loop van het rallycrosscir...
 34. Eurocircuit, wijzigingen in het circuit. De rechtbank oordeelt in twee aparte uitspraken over het Eurocircuit in Valkenswaard. GS heeft onvoldoende onderzocht of voor de wijzigingen in de loop van het rallycrosscircuit en voor de door eisers genoemde activiteiten een natuurvergunning noodzakelijk was. De gemeente heeft terecht aangenomen dat voor de wijzigingen in de loop van het rallycrosscir...
 35. Weigeren verlenen omgevingsvergunning bouwen garage
 36. Schorsen verleende omgevingsvergunning ten behoeve van het realiseren van arbeidsmigrantenhuisvesting
 37. Verlenen omgevingsvergunning omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijgebouw
 38. Schorsen verleende omgevingsvergunning bouwen twaalf tiny houses en een gezamenlijk gebouw
 39. Omgevingsvergunning verleend voor de toevoeging van een bouwbedrijf aan een perceel waarop al een bedrijf voor de verhuur van bouwmateriaal en -materieel is gevestigd. Er is sprake van meer bedrijfsbebouwing dan waarvoor een vergunning voor afwijking van het bestemmingsplan is verleend. De verlening van de omgevingsvergunning voor de verplaatsing van het bedrijf leidt niet tot verkleining van...
 40. Verlenen omgevingsvergunning realiseren woningen (3)
 41. Verlenen omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijk schoolgebouw (vier noodlokalen)
 42. Schorsen verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk realiseren van 200 staanplaatsen voor kampeermiddelen
 43. Verlenen omgevingsvergunning voor kleinschalige catering
 44. Verlenen omgevingsvergunning bouwen hotel
 45. Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit
 46. Verlenen omgevingsvergunning bouwen loods en bijbehorende gebouwen
 47. Schorsen verleende omgevingsvergunning bouwen keuken
 48. Verlenen omgevingsvergunning verbouwen woning
 49. Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van twee recreatiewoningen
 50. Beroep i.v.m. niet tijdig nemen van een besluit. Eisers verzoek om een omgevingsvergunning is geen aanvraag omdat aannemelijk is dat het bouwplan niet kan worden verwezenlijkt. De afwijzing van het college is daarom geen besluit. De rechtbank is onbevoegd.