Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Omgevingsrecht

 1. Omgevingsvergunning voor het kappen van 15 bomen. Onvoldoende onderbouwd waarom de bomen een ernstig gevaar vormen voor de omgeving en waarom herplanten van vervangend groen niet mogelijk is. Beroep gegrond.
 2. Geweigerde legalisatie van de vervanging van drie kozijnen in voorgevel. Verweerder heeft in redelijkheid kunnen besluiten de omgevingsvergunning te weigeren. Negatief advies architectuurhistoricus. Beroep ongegrond.
 3. Hoe om te gaan met beweiden van vee in een natuurvergunning? In het bestreden besluit heeft GS de natuurvergunning geweigerd voor het beweiden van melkvee en de vergunning voor het overige deel van het project verleend omdat geen sprake is van een toename in stikstofdepositie. GS gaat er hierbij van uit dat de depositie van de stal en het bemesten afneemt wanneer het melkrundvee ook in de wei...
 4. Hoe om te gaan met beweiden van vee in een natuurvergunning? In het bestreden besluit heeft GS de natuurvergunning geweigerd voor het beweiden van melkvee en de vergunning voor het overige deel van het project verleend omdat geen sprake is van een toename in stikstofdepositie. GS gaat er hierbij van uit dat de depositie van de stal en het bemesten afneemt wanneer het melkrundvee ook in de wei...
 5. Omgevingsvergunning voor het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan voor een dakterras. Twee meter van dakrand. Privacy omwonenden. Beroep is ongegrond.
 6. Verlenen omgevingsvergunning bouwen 7 appartementen
 7. Bezwaar niet-ontvankelijk. Eisers hebben te laat bezwaar gemaakt. Het besluit is alleen elektronisch gepubliceerd. In de verordening is niet opgenomen dat berichten die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht bij uitsluiting op elektronische wijze geschieden. Daarom heeft verweerder, door te volstaan met publicatie van de verlening van de in geding zijnde omgevingsvergunning in het ele...
 8. Actualisatie natuurvergunning met emissie-arme stalsystemen. In deze zaak heeft vergunninghoudster gevraagd om actualisatie van haar natuurvergunning aan de situatie zoals deze is vergund in de laatste omgevingsvergunning. In de voorliggende Nbw-vergunning zijn identieke stalsystemen (combiluchtwassers ) vergund als in het bestreden besluit. Weliswaar biedt de verwijzing naar de Rav onvoldoend...
 9. Verlenen omgevingsvergunning voor de bouw van een woning
 10. Schorsen verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van recreatiewoningen (2)
 11. Niet melden, overeenkomstig artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, van de verandering werking van de inrichting - bestaande uit het houden van geen of minder dieren dan mochten worden gehouden op grond van een revisievergunning (opgegaan in de melding op grond van het Activiteitenbesluit met omgevingsvergunning beperkte milieutoets) - is een overtreding. Verweerder was bevoegd o...
 12. Betreft winternoodopvang aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. Verweerder heeft een tijdelijke omgevingsvergunning verleend tot 1 april 2022. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het besluitvormingstraject geen schoonheidsprijs verdient. Verweerder heeft in redelijkheid deze locatie het meest geschikt kunnen achten. De veiligheid en leefbaarheid zijn voldoende gewaarborgd. De voorzieningen...
 13. Intern salderen met PAS vergunningen. Het gaat in deze zaak over een natuurvergunning die in 2020 aan Rendac is verleend. Daarbij is gebruik gemaakt van stikstofruimte in een natuurvergunning uit 2017 die is verleend met verwijzing naar het PAS. De natuurvergunning uit 2017 bood ruimte voor een grotere stikstofemissie dan het bedrijf feitelijk uitstootte. Mag Rendac die ongebruikte stikstofruim...
 14. Schorsen verleende omgevingsvergunning realiseren fitnessstudio
 15. Verlenen omgevingsvergunning plaatsen tijdelijk zorggebouw
 16. Schorsen besluit tot verlengen omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementengebouw bestaande uit vier woningen en vier recreatiewoningen
 17. Aan derde-partij is een omgevingsvergunning verleend voor afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het huisvesten van arbeidsmigranten in een groepsaccommodatie. Gelet op de bestemmingsplanbepalingen ia een groepsaccommodatie geen geurgevoelig object in de zin van de Wet geurhinder en veehouderij. Als de groepsaccommodatie het hele jaar wordt gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigr...
 18. Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van wandelkappen: vergunningsvrij
 19. Verlenen omgevingsvergunning voor het vestigen van een sportschool voor de duur van 10 jaar
 20. 1)Afwijzen verzoek tot actualisatie omgevingsvergunning van derde partij en/of maatwerkvoorschriften opeggen resp. 2)Afwijzen verzoek om handhavend op te treden tegen het niet in acht nemen van de vergunningvoorschriften door derde partij
 21. Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van een rijbakoverkapping
 22. BNT. Bezwaar tegen de verlening van een omgevingsvergunning. Beslistermijn is overschreden. Beroep gegrond. Nadere beslistermijn twee weken
 23. BNT. Bezwaar tegen de verlening van een omgevingsvergunning. Beroep gegrond. Geen bijzondere omstandigheden. Nadere termijn twee weken
 24. Verlenen van een omgevingsvergunning voor een pluimveehouderij
 25. Last onder dwangsom in verband met de opslag van thermisch gereinigde grond (TGG) zonder de daardoor vereiste omgevingsvergunning
 26. Opleggen last onder dwangsom voor: het bouwen/plaatsen van bouwwerken zonder omgevingsvergunning, het gebruik van een gedeelte van het bedrijfsgebouw als woning, het zonder omgevingsvergunning gebruiken van gebouwen/gronden voor de huisvesting van arbeidsmigranten en de overschrijding van het maximaal aantal te huisvesten arbeidsmigranten.
 27. Omgevingsvergunning voor herbestemmen van gebouw tot studentenhuisvesting
 28. Gecombineerde behandeling In een aantal uitspraken behandelt de rechtbank beroepen tegen handhavingsbesluiten en vergunningen in verband met werkzaamheden en bouwwerken op percelen met een natuurbestemming vlakbij een Natura 2000 gebied. In de zaak 20/1621 laat de rechtbank een tussentijds verleende omgevingsvergunning voor de inrit in stand. In de zaak 20/1857 verklaart de rechtbank het beroe...
 29. Niet tijdig bekend maken van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning
 30. Omgevingsvergunning verbouwen voormalig postkantoor. Eiseres is geen belanghebbende en dus niet-ontvankelijk. Geen gevolgen enige betekenis. Het beroep van eiser is ongegrond.
 31. Omgevingsvergunning voor het bouwen van bedrijfsunits - verzoek voorlopige voorziening afgewezen
 32. Tussenuitspraak - omgevingsvergunning tweede fase voor het wijzigen van een varkenshouderij
 33. Verleende omgevingsvergunning voor een tijdelijk Zonnepark. Het beroep is niet-ontvankelijk, omdat Camping Het Polderbos B.V. niet als belanghebbende bij het besluit kan worden aangemerkt.
 34. Verleende omgevingsvergunning voor een tijdelijk Zonnepark. Het beroep van de staatssecretaris van Defensie is niet-ontvankelijk, omdat het te laat is ingediend en die termijnoverschrijding niet verschoonbaar is.
 35. De provincie heeft ontheffing verleend van de verplichting om na velling van een bos te herplanten op dezelfde percelen. Hierbij zijn compensatiepercelen genoemd. Volgens de rechtbank zal verweerder moeten bezien of op die percelen kan worden gecompenseerd, met andere woorden, of op die percelen een herbeplanting van houtopstanden kan plaatsvinden binnen drie jaar die voldoet aan de regels in a...
 36. Mondelinge uitspraak 28 januari 2021. Omgevingsvergunning voor een erker. Wijziging van ondergeschikte aard. Lichtinval en privacy.
 37. Voorlopige voorziening omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van een pand voor woondoeleinden.
 38. Omgevingsvergunning “De Raadskamer” Omgevingsvergunning voor het realiseren van een aantal commerciële ruimtes en 27 appartementen in het centrum van Sint-Michielsgestel. De rechtbank oordeelt dat de parkeervoorzieningen inherent zijn aan de in het bestemmingsplan toegestane woonfunctie en daarmee niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Omdat in het bestemmingsplan voor parkeren nog werd...
 39. Tussenuitspraak. De gevraagde omgevingsvergunning voor uitbreiding van een bedrijfspand en verbreden van een oprit is door het college geweigerd na een negatief advies van het Landelijke Bureau Bibob (LBB). Het college heeft op grond van de adviezen van het LBB weliswaar kunnen concluderen dat er ernstig gevaar zou kunnen bestaan dat de gevraagde omgevingsvergunning mede zal worden gebruikt voo...
 40. Omgevingsvergunning erfafscheiding geweigerd. Beroep ongegrond
 41. De zaak gaat ver een vergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten nabij het buurtschap ’t Voor Oventje. Veel omwonenden van een locatie waar arbeidsmigranten worden gehuisvest, zijn bang voor overlast en een grote verandering van hun leefomgeving. Het huisvesten van arbeidsmigranten is ook iets anders dan wonen in een woning. Het is ook iets anders dan een hotel. Arbeidsmigranten verblij...
 42. De zaak gaat ver een vergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten nabij het buurtschap ’t Voor Oventje. Veel omwonenden van een locatie waar arbeidsmigranten worden gehuisvest, zijn bang voor overlast en een grote verandering van hun leefomgeving. Het huisvesten van arbeidsmigranten is ook iets anders dan wonen in een woning. Het is ook iets anders dan een hotel. Arbeidsmigranten verblij...
 43. Vervolg op de tussenuitspraak van 22 februari 2019 (ECLI:NL:RBOBR:2019:1040 Verweerder heeft bij actualisatie van een omgevingsvergunning milieu voor het verwerken van CRT (beeldbuis) glas in betonblokken, de betreffende omgevingsvergunning gedeeltelijk ingetrokken na actualisatie aan het LAP 3. Volgens verweerder en de staatsecretaris is bij het toepassen van het loodarm CRT glas afkomstig van...
 44. Eisers (omwonenden) hebben beroep ingesteld en verzocht om een voorlopige voorziening tegen het besluit van verweerder. Het betreft de verlening van omgevingsvergunning voor kamerverhuur (4 kamers / 4 personen) waarbij is afgeweken van het bestemmingplan. De voorzieningenrechter doet (ook) uitspraak op het beroep. Een aantal eisers kan niet als belanghebbend worden aangemerkt. Het beroep van de...
 45. Verweerder heeft aan eiser een last onder dwangsom opgelegd om twee bouwwerken te verwijderen die zonder bouwvergunning en in strijd met het toenmalige bestemmingsplan waren neergezet. Eiser heeft een aanvraag om verlening van een omgevingsvergunning ter legalisering van de bouwwerken ingediend. Inmiddels is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, waarmee verweerder heeft beoogd onder meer deze...
 46. De rechtbank heeft in de tussenuitspraak vastgesteld dat in de aangevraagde situatie wordt voldaan aan de Wgv en die wet het exclusieve toetsingskader vormt voor de beoordeling van geurhinder vanwege de stallen van de inrichting. Op basis van de uitspraak van de Afdeling van 22 juli 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1741) hoefde verweerder hierna niet meer te motiveren dat desondanks sprake kon zijn van...
 47. Vereenvoudigde afdoening. Wabo. Beroep is ingesteld omdat eiser meent dat hem niet tijdig is meegedeeld dat een omgevingsvergunning van rechtswege is verleend. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is, zodat een beslistermijn van 6 maanden uitgangspunt is. Inmiddels is de aanvraag buiten behandeling gesteld. De rechtbank ziet...
 48. Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het achterste gedeelte van het perceel. Alkmaar. Geur- en geluidshinder door beperkte uitbreiding restaurantfunctie onvoldoende onderbouwd. Ongegrond.
 49. Weigering om handhavend op te treden tegen de slechte werking van een luchtwasser op stal 3 die in afwijking van de verleende omgevingsvergunning is geplaatst en tegen de afwijkende situering van die stal, omdat dat niet evenredig zou zijn. De rechtbank verklaart het beroep gegrond. De omstandigheid dat vergunninghouder met goede intenties een luchtwasser heeft aangeschaft die theoretisch bete...
 50. De zaak gaat over een vergunning om een stuk van de Jagersboschlaan te Vught te verharden. Op deze weg rust een verkeersbestemming met (voor een klein deel) een aanduiding. Door deze aanduiding is er een omgevingsvergunning vereist voor het verharden. Deze wordt verleend als door de hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de landschappelijke, natuu...