Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Omgevingsrecht

 1. Last onder dwangsom opgelegd voor het zonder omgevingsvergunning particulier bewonen van een bedrijfswoning in IJsselmuiden; geen concreet zicht op legalisering ;met specifieke belangen voldoende rekening gehouden; voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.
 2. Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bijgebouw en het realiseren van een tweede uitweg in Hengelo; verkeerskundig heeft in rapportage aangegeven dat de weg na realisering van de uitweg veilig en doelmatig te gebruiken is; gehandhaafde vergunning voor het realiseren van een uitweg kan daarom in stand blijven.
 3. Weigering door verweerder van een omgevingsvergunning voor een zonnepark (afwijken bestemmingsplan). De gemeenteraad heeft bedenkingen en wensen geformuleerd in verband met beleid. Dit kan evenwel niet gezien worden als een weigering van de verklaring van geen bedenkingen. Die is wel vereist omdat het initiatief (volgens de gemeenteraad) niet past in het beleid. Verweerder was niet bevoegd de o...
 4. Weigeren omgevingsvergunning voor het splitsen van een woning
 5. Verlenen omgevingsvergunning huisvesten arbeidsmigranten
 6. Beroep tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een spottershill. Verklaring van geen bedenkingen, gemeentelijk beleid, nieuwe stedelijke ontwikkeling, bodem, stikstofdepositie, ruimtelijke onderbouwing. Verweerder heeft de gevraagde vergunning kunnen verlenen. Het beroep is ongegrond.
 7. De rechtbank verklaart het beroep tegen de omgevingsvergunning voor het bouwen van drie bedrijfsverzamelgebouwen in Enschede ongegrond. Het college was bevoegd om af te wijken van de verplichting om over minimaal 80% van de gevellijn een gevel in de gevellijn te bouwen. Het bouwplan doet geen afbreuk aan het bestaande of beoogde stedenbouwkundig beeld en de bestaande of beoogde ruimtelijke kwal...
 8. Het college heeft omgevingsvergunningen verleend voor afwijken van het bestemmingsplan en bouwen voor de realisatie van een restaurant en 20 hotelkamer/studio’s. In de tussenuitspraak constateert de rechtbank tekortkomingen in de omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan. Het college krijgt de gelegenheid het gebrek te herstellen als het gaat om de stedenbouwkundige boordeling v...
 9. Verlenen omgevingsvergunning kappen bomen (21)
 10. Verzoek om een voorlopige voorziening in verband met een verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het beroep een redelijke kans van slagen heeft. De belangen van verzoekers zijn namelijk onvoldoende meegewogen. Daarnaast had het college het welstandsadvies niet zonder meer aan het bestreden besluit ten grondslag mogen leggen, o...
 11. Verlenen tijdelijke omgevingsvergunning uitbreiden aantal standplaatsen
 12. Bibob Samenhang. De zaak gaat over de weigering voor het verplaatsen van een woonwagen op grond van artikel 3 eerste lid, aanhef en onder b, en op grond van artikel 3, zesde lid, van de Wet Bibob. Tussen het strafbaar feit (verkoop hennep vanuit een wiettaxi) en de omgevingsvergunning bestaat onvoldoende samenhang. De w...
 13. In stand laten verleende omgevingsvergunning
 14. Last onder dwangsom opgelegd omdat in het pand (een woning) drie woningen (appartementen zijn gerealiseerd, elk afzonderlijk bewoond door één huishouden;, zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning is verleend; college heeft zich terecht bevoegd geacht een last onder dwangsom op te leggen; last dient wel zo geredigeerd te worden dat zelfstandige bewoning door meerdere huishoudens (drie appart...
 15. beroep, voorlopige voorziening, tijdelijke omgevingsvergunning, verbouwing aula, filmtheater/bioscoop, bestemming maatschappelijk, ondergeschikte horeca, parkeren, fietsparkeren, ongegrond
 16. beroep, voorlopige voorziening, tijdelijke omgevingsvergunning, verbouwing aula, filmtheater/bioscoop, bestemming maatschappelijk, ondergeschikte horeca, parkeren, fietsparkeren, ongegrond.
 17. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van een aantal omwonenden heeft het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel (het college) aan ForFarmers een last onder dwangsom opgelegd in verband met het niet tijdig indienen van een plan van aanpak voor geur (last I). De rechtbank is van oordeel dat het college niet bevoegd was om last I op te leggen, omdat ForFarmers voorschrift 9.2.3 van d...
 18. Wijzigen verleende omgevingsvergunning
 19. Last onder dwangsom; inrichting en exploitatie van het laadstation voor elektrische voertuigen; parkeren van voertuigen niet in strijd met het bestemmingsplan; voor het plaatsen van (snel)laadpalen is geen omgevingsvergunning vereist; geen overtreding; college niet bevoegd handhavend op te treden.
 20. Beroep tegen omgevingsvergunning voor het vergroten van een woning door het maken van een dakopbouw met dakterras. Beroep ongegrond; schaduwhinder; privacy; digitale verbeelding bestemmingsplan
 21. De zaak gaat over de weigering van een verzoek om intrekking van een natuurvergunning op grond van artikel 5.4 lid 1 onder c en lid 2 van de Wnb. De natuurvergunning is verleend met het PAS in strijd met artikel 6, derde lid van de Habitatrichtlijn. De rechtbank is van oordeel dat het college de betrokken belangen onvoldoende in kaart heeft gebracht. De rechtbank ziet het bestreden besluit als...
 22. Verlenen omgevingsvergunning bouwen schuur op voorwaarde van slopen bestaand gebouw
 23. Beroep en verzoek om een voorlopige voorziening vanwege een opgelegde een last onder dwangsom in verband met de aanwezigheid van een tuinhuis zonder benodigde omgevingsvergunning. Beroep ongegrond.
 24. verzoek om voorlopige voorziening; woning is gebouwd in strijd met de omgevingsvergunning; last onder bestuursdwang; college wil overgaan tot sloop van de woning; vergunning aangevraagd om de woning te verplaatsen; voorwaarden waar aan moet worden voldaan om woning te verplaatsen zijn onvoldoende duidelijk; last onder bestuursdwang wordt geschorst; college mag nog niet overgaan tot sloop.
 25. Bouwstop. Project. Natuurvergunning. Concreet zicht op legalisatie De provincie heeft een bouwstop opgelegd voor de bouw van een varkensstal met een biologische combiluchtwasser in Heukelom (Oisterwijk) vanwege het ontbreken van een natuurvergunning. Voor de stal is wel een omgevingsvergunning verleend. Volgens verzoeker is er geen natuurvergunning nodig. Naar het oordeel van de voorzieningenre...
 26. Beroepen tegen twee lasten onder dwangsom en daaropvolgende invorderingsbesluiten. De rechtbank is van oordeel dat verweerder het bezwaar tegen de eerste last onder dwangsom op goede gronden niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat dat te laat is ingediend. De tweede last onder dwangsom kan ook in stand blijven. Verweerder heeft in redelijkheid handhavend kunnen optreden tegen het doorgaan met b...
 27. Garagebox. Tijdelijke omgevingsvergunning. Ten onrechte werkingsduur verruimd
 28. Schorsen verleende omgevingsvergunning voor de aanleg van een faunarijk grasland
 29. Verlenen omgevingsvergunning bouwen woningen (2) met uitrit
 30. Schorsen verleende omgevingsvergunning voor de bouw van twee distributiecentra met kantoren en een perceelafscheiding
 31. Het college heeft een omgevingsvergunning voor het bouwen verleend. Het bouwwerk past binnen de regels van het bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan was in werking op het moment dat het college de omgevingsvergunning verleende en op het moment van de beslissing op het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning. Daarom kon het college niet anders dan de omgevingsvergunning verlenen. Als eisers d...
 32. beroep n-o, geen procesbelang. Uit de overgelegde stukken en hetgeen eiser ter zitting heeft verklaard, blijkt dat eiser wil bereiken dat de zuidoostelijke rand van het perceel waarop het garagebedrijf gevestigd is, beplant wordt. Het bestreden besluit gaat echter niet over de zuidoostzijde, maar alleen over de beplanting aan de noordoostzijde. De rechtbank en het college kunnen, in deze proced...
 33. Verzoek om een voorlopige voorziening tegen een verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding en het tijdelijk wijzigen van het gebruik van een woning voor het gebruik als overweeghuis. De voorzieningenrechter heeft het verzoek afgewezen.
 34. Deze einduitspraak is het vervolg op de tussenuitspraak van de rechtbank van 22 december 2022 (.ECLI:NL:RBOBR:2022:5649). Hierna heeft het college een herstelbesluit genomen waarbij enkele van de lasten onder dwangsom zijn geschrapt. Het evenredigheidsbeginsel noodzaakt het college niet om in alle gevallen overtredingen van artikel 2.1, eerste lid onder e, van de Wabo zomaar door de vingers te...
 35. Verzoek om voorlopige voorziening; omgevingsvergunning voor uitbreiding woning en bouw schuur; onvoldoende onderzocht of de bouwwerkzaamheden plaatsvinden in een als rijksmonument aangewezen tuin; verzoek wordt toegewezen en omgevingsvergunning wordt geschorst
 36. Last onder dwangsom gericht op verwijderen van verwijderd houden van een botenhuis en (deel van een) schutting op perceel in Giethoorn; door te bouwen zonder vereiste omgevingsvergunning artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo overtreden; wat betreft botenhuis geen concreet zicht op legalisatie; beroepsgronden slagen niet; rechtbank verklaart beroep ongegrond.
 37. voortoets De zaak gaat over een omgevingsvergunning voor een motorcrossterrein die later is hersteld. De rechtbank is van oordeel dat het college bij de toetsing aan artikel 2.7 van de Wabo kan volstaan met een eigen oordeel over de vraag of op voorhand duidelijk is dat geen natuurvergunning noodzakelijk is (ofwel, dat het college zelf een voortoets mag maken). Deze voortoets klopt echter niet....
 38. Verzoek om een voorlopige voorziening tegen de weigering om een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van een extended-stay functie met kortdurend verblijf met zeven kamers. Er is geen sprake van een financiële noodsituatie en de continuïteit van de onderneming wordt ook niet bedreigd. Het vereiste spoedeisend belang bij het treffen van een voorlopige voorziening ontbreekt dan ook.
 39. Verzoek om voorlopige voorziening hangende bezwaar. Omgevingsvergunning voor ‘bouwen’, ‘afwijken bestemmingsplan’ en ‘wijzigen monument’ ten behoeve van een verbouwing van een boerderij tot woning. Verweerder mocht bij de beoordeling van aangevraagde wijziging van het gemeentelijk monument afgaan op het advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Het bestreden besluit is echter ten aanzien v...
 40. Verzoek om voorlopige voorziening tegen omgevingsvergunning voor het realiseren van een (tweede) spottershill. De voorzieningenrechter ziet op basis van een inschatting van eventuele onomkeerbare gevolgen en een afweging van de verschillende belangen geen aanleiding om het verzoek toe te wijzen. Ook is niet gebleken dat het bestreden besluit evident onjuist is.
 41. Evenement ‘Smullen at the Park’ in Boekel kan doorgaan. Het college heeft voor een evenement wel een evenementenvergunning, maar geen omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan afgegeven. Dat laatste had wel gemoeten. Het door verzoekster hangende bezwaar ingediende verzoek om een voorlopige voorziening om handhavend op te treden tegen het...
 42. Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouw
 43. Omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Beroep gegrond.
 44. Verlenen omgevingsvergunning organiseren evenement
 45. Eiser heeft verzocht om handhaving omdat de airco-unit bij zijn buren zonder omgevingsvergunning is aangebracht en de airco-unit te veel geluid maakt. Het college heeft het verzoek om handhaving afgewezen. De rechtbank oordeelt dat voor de airco-unit geen omgevingsvergunning nodig is omdat de airco-unit een uitstekend deel van ondergeschikte aard nu de airco-unit minder dan 0,5 meter uit de gev...
 46. Verlenen omgevingsvergunning kappen boom
 47. Omgevingsvergunning voor het toevoegen van een varkenshouderij met 2.880 varkens en 2.880 biggen aan een reeds bestaande rundveehouderij. De rechtbank oordeelt dat het geluidonderzoek meerdere gebreken heeft. Het college heeft daarnaast in het kader van de m.e.r-beoordeling onvoldoende gemotiveerd waarom het bedrijf geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft op de punten van geur...
 48. Wabo; Wet bibob; verweerder mocht de omgevingsvergunning van eiseres intrekken wegens de betrokkenheid van een verdachte van strafbare feiten bij de vergunning.
 49. Verlenen omgevingsvergunning bouwen woning
 50. Intern salderen met oude Hinderwetvergunning Hoe lang kan er worden gesaldeerd met een oude Hinderwetvergunning uit 1994? Er zijn in Nederland veel bedrijven (waaronder veehouderijen) waarvoor in het verleden een vergunning is verleend, die inmiddels van rechtswege is vervallen omdat de bedrijven inmiddels vallen binnen de werkingssfeer van het Abm en waar de stallen of gebouwen nog zijn blijv...