Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Omgevingsrecht

 1. Weigeren verlenen omgevingsvergunning bouwen garage
 2. Schorsen verleende omgevingsvergunning ten behoeve van het realiseren van arbeidsmigrantenhuisvesting
 3. Verlenen omgevingsvergunning omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijgebouw
 4. Schorsen verleende omgevingsvergunning bouwen twaalf tiny houses en een gezamenlijk gebouw
 5. Omgevingsvergunning verleend voor de toevoeging van een bouwbedrijf aan een perceel waarop al een bedrijf voor de verhuur van bouwmateriaal en -materieel is gevestigd. Er is sprake van meer bedrijfsbebouwing dan waarvoor een vergunning voor afwijking van het bestemmingsplan is verleend. De verlening van de omgevingsvergunning voor de verplaatsing van het bedrijf leidt niet tot verkleining van...
 6. Verlenen omgevingsvergunning realiseren woningen (3)
 7. Verlenen omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijk schoolgebouw (vier noodlokalen)
 8. Schorsen verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk realiseren van 200 staanplaatsen voor kampeermiddelen
 9. Verlenen omgevingsvergunning voor kleinschalige catering
 10. Verlenen omgevingsvergunning bouwen hotel
 11. Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit
 12. Verlenen omgevingsvergunning bouwen loods en bijbehorende gebouwen
 13. Schorsen verleende omgevingsvergunning bouwen keuken
 14. Verlenen omgevingsvergunning verbouwen woning
 15. Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van twee recreatiewoningen
 16. Beroep i.v.m. niet tijdig nemen van een besluit. Eisers verzoek om een omgevingsvergunning is geen aanvraag omdat aannemelijk is dat het bouwplan niet kan worden verwezenlijkt. De afwijzing van het college is daarom geen besluit. De rechtbank is onbevoegd.
 17. Verlenen omgevingsvergunning bouwen appartementen (6)
 18. Intrekken verleende omgevingsvergunning voor de revisie van een milieu-inrichting en intrekken verleende omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van een milieu-inrichting.
 19. Verlenen omgevingsvergunning bouwen supermarkt
 20. Verlenen omgevingsvergunning bouwen woning
 21. Verlenen omgevingsvergunning bouwen woning
 22. Verlenen omgevingsvergunning kappen naaldbomen
 23. Beroep tegen weigering omgevingsvergunning voor biomassaverbrandingsinstallatie en het niet tijdig bekend maken van een van rechtswege verleende vergunning voor deze installatie. De biomassaverbrandingsinstallatie in deze zaak is strijdig met de agrarische bestemming. De installatie is niet aan te merken als een bedrijfseigen agrarische activiteit, omdat ook warmte wordt geleverd aan onder mee...
 24. Beroep tegen niet tijdig bekendmaken van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning. Naar het oordeel van de rechtbank begint de beslistermijn van artikel 3.9, eerste lid, van de Wabo te lopen op de dag na die van ontvangst van de aanvraag en niet, zoals eiseres stelt, op de dag van ontvangst. Verweerder heeft de beslistermijn tijdig verlengd. Dit betekent dat geen vergunning van rechtswe...
 25. Gelet op de door eisers genoemde rapporten weet de rechtbank niet zeker of het emissiearme stalsysteem in deze melkveestal op dezelfde wijze zal presteren en zal blijven presteren. De agrariër heeft enkele maatregelen voorgesteld die mogelijk een oplossing kunnen bieden. De rechtbank doet suggesties voor het wegnemen van de onzekerheid vanwege de samenstelling van veevoer. Deze uitspraak geeft...
 26. Vestiging voorkeursrecht voor kleinschalig windpark in zoekgebied voor grootschalige energieopwekking. Verweerder heeft vooruitlopend op geen bestemmingsplan op grond van artikel 5 Wvg een voorkeursrecht gevestigd op alle percelen in het zoekgebied. Verweerder heeft de keuze voor de omvang van het gebied waarvoor het voorkeursrecht geldt gemotiveerd uiteengezet. Hij heeft dit standpunt kunnen...
 27. Omgevingsvergunning voor het kappen van 15 bomen. Onvoldoende onderbouwd waarom de bomen een ernstig gevaar vormen voor de omgeving en waarom herplanten van vervangend groen niet mogelijk is. Beroep gegrond.
 28. Geweigerde legalisatie van de vervanging van drie kozijnen in voorgevel. Verweerder heeft in redelijkheid kunnen besluiten de omgevingsvergunning te weigeren. Negatief advies architectuurhistoricus. Beroep ongegrond.
 29. Hoe om te gaan met beweiden van vee in een natuurvergunning? In het bestreden besluit heeft GS de natuurvergunning geweigerd voor het beweiden van melkvee en de vergunning voor het overige deel van het project verleend omdat geen sprake is van een toename in stikstofdepositie. GS gaat er hierbij van uit dat de depositie van de stal en het bemesten afneemt wanneer het melkrundvee ook in de wei...
 30. Hoe om te gaan met beweiden van vee in een natuurvergunning? In het bestreden besluit heeft GS de natuurvergunning geweigerd voor het beweiden van melkvee en de vergunning voor het overige deel van het project verleend omdat geen sprake is van een toename in stikstofdepositie. GS gaat er hierbij van uit dat de depositie van de stal en het bemesten afneemt wanneer het melkrundvee ook in de wei...
 31. Omgevingsvergunning voor het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan voor een dakterras. Twee meter van dakrand. Privacy omwonenden. Beroep is ongegrond.
 32. Verlenen omgevingsvergunning bouwen 7 appartementen
 33. Bezwaar niet-ontvankelijk. Eisers hebben te laat bezwaar gemaakt. Het besluit is alleen elektronisch gepubliceerd. In de verordening is niet opgenomen dat berichten die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht bij uitsluiting op elektronische wijze geschieden. Daarom heeft verweerder, door te volstaan met publicatie van de verlening van de in geding zijnde omgevingsvergunning in het ele...
 34. Actualisatie natuurvergunning met emissie-arme stalsystemen. In deze zaak heeft vergunninghoudster gevraagd om actualisatie van haar natuurvergunning aan de situatie zoals deze is vergund in de laatste omgevingsvergunning. In de voorliggende Nbw-vergunning zijn identieke stalsystemen (combiluchtwassers ) vergund als in het bestreden besluit. Weliswaar biedt de verwijzing naar de Rav onvoldoend...
 35. Verlenen omgevingsvergunning voor de bouw van een woning
 36. Schorsen verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van recreatiewoningen (2)
 37. Niet melden, overeenkomstig artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, van de verandering werking van de inrichting - bestaande uit het houden van geen of minder dieren dan mochten worden gehouden op grond van een revisievergunning (opgegaan in de melding op grond van het Activiteitenbesluit met omgevingsvergunning beperkte milieutoets) - is een overtreding. Verweerder was bevoegd o...
 38. Betreft winternoodopvang aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. Verweerder heeft een tijdelijke omgevingsvergunning verleend tot 1 april 2022. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het besluitvormingstraject geen schoonheidsprijs verdient. Verweerder heeft in redelijkheid deze locatie het meest geschikt kunnen achten. De veiligheid en leefbaarheid zijn voldoende gewaarborgd. De voorzieningen...
 39. Intern salderen met PAS vergunningen. Het gaat in deze zaak over een natuurvergunning die in 2020 aan Rendac is verleend. Daarbij is gebruik gemaakt van stikstofruimte in een natuurvergunning uit 2017 die is verleend met verwijzing naar het PAS. De natuurvergunning uit 2017 bood ruimte voor een grotere stikstofemissie dan het bedrijf feitelijk uitstootte. Mag Rendac die ongebruikte stikstofruim...
 40. Schorsen verleende omgevingsvergunning realiseren fitnessstudio
 41. Verlenen omgevingsvergunning plaatsen tijdelijk zorggebouw
 42. Schorsen besluit tot verlengen omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementengebouw bestaande uit vier woningen en vier recreatiewoningen
 43. Aan derde-partij is een omgevingsvergunning verleend voor afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het huisvesten van arbeidsmigranten in een groepsaccommodatie. Gelet op de bestemmingsplanbepalingen ia een groepsaccommodatie geen geurgevoelig object in de zin van de Wet geurhinder en veehouderij. Als de groepsaccommodatie het hele jaar wordt gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigr...
 44. Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van wandelkappen: vergunningsvrij
 45. Verlenen omgevingsvergunning voor het vestigen van een sportschool voor de duur van 10 jaar
 46. 1)Afwijzen verzoek tot actualisatie omgevingsvergunning van derde partij en/of maatwerkvoorschriften opeggen resp. 2)Afwijzen verzoek om handhavend op te treden tegen het niet in acht nemen van de vergunningvoorschriften door derde partij
 47. Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van een rijbakoverkapping
 48. BNT. Bezwaar tegen de verlening van een omgevingsvergunning. Beslistermijn is overschreden. Beroep gegrond. Nadere beslistermijn twee weken
 49. BNT. Bezwaar tegen de verlening van een omgevingsvergunning. Beroep gegrond. Geen bijzondere omstandigheden. Nadere termijn twee weken
 50. Verlenen van een omgevingsvergunning voor een pluimveehouderij