Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Omgevingsrecht

 1. Beleidsregel waarin bepaalde categorieën van gevallen worden uitgesloten van de mogelijkheid van verlening van een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 4, onderdeel 11, van Bijlage II van het Bor; Redelijke beleidsbepaling
 2. Oplegging last onder dwangsom en de weigering een omgevingsvergunning te verlenen
 3. Eisers hebben hun bezwaar tegen de omgevingsvergunning uit 2018 verwijtbaar te laat ingesteld. Het college heeft hun bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. Beroep ongegrond.
 4. Verlenen omgevingsvergunning voor de bouw van vijf woningen
 5. Vervolg op de tussenuitspraak ECLI:NL:RBOBR:2022:2090. Verweerder heeft naar aanleiding van de tussenuitspraak de omgevingsvergunning gewijzigd en enkele controlevoorschriften toegevoegd. Het blijft echter onbekend wat het standpunt is van GS met betrekking tot de voorgestelde aanpassingen van het herstelbesluit. Een VVGB is in dit verband vereist omdat de natuurtoestemming is aangehaakt. In de...
 6. Verlenen omgevingsvergunning voor het veranderen van het gebruik naar begeleid en beschermd wonen
 7. Verlenen omgevingsvergunning realiseren padelbanen (2)
 8. Weigeren verlenen omgevingsvergunning realiseren achteruitgang
 9. Verlenen omgevingsvergunning aanleggen padelbanen (3)
 10. Verlenen omgevingsvergunning bouwen woning met uitrit
 11. Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning met aangebouwd bijgebouw
 12. Schorsen verleende omgevingsvergunning bouwen recreatiewoning
 13. Hekwerk zonder omgevingsvergunning en in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan geplaatst op perceel in eigendom van verweerder. Last onder dwangsom. Verweerder is op grond van de beginselplicht tot handhaving bevoegd om tot handhaving over te gaan nu verzoekers niet betwisten dat het hekwerk ten tijde van de last onder dwangsom zonder omgevingsvergunning en in strijd met het ter p...
 14. Eurocircuit, wijzigingen in het circuit. De rechtbank oordeelt in twee aparte uitspraken over het Eurocircuit in Valkenswaard. GS heeft onvoldoende onderzocht of voor de wijzigingen in de loop van het rallycrosscircuit en voor de door eisers genoemde activiteiten een natuurvergunning noodzakelijk was. De gemeente heeft terecht aangenomen dat voor de wijzigingen in de loop van het rallycrosscir...
 15. Eurocircuit, wijzigingen in het circuit. De rechtbank oordeelt in twee aparte uitspraken over het Eurocircuit in Valkenswaard. GS heeft onvoldoende onderzocht of voor de wijzigingen in de loop van het rallycrosscircuit en voor de door eisers genoemde activiteiten een natuurvergunning noodzakelijk was. De gemeente heeft terecht aangenomen dat voor de wijzigingen in de loop van het rallycrosscir...
 16. Weigeren verlenen omgevingsvergunning bouwen garage
 17. Schorsen verleende omgevingsvergunning ten behoeve van het realiseren van arbeidsmigrantenhuisvesting
 18. Verlenen omgevingsvergunning omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijgebouw
 19. Schorsen verleende omgevingsvergunning bouwen twaalf tiny houses en een gezamenlijk gebouw
 20. Omgevingsvergunning verleend voor de toevoeging van een bouwbedrijf aan een perceel waarop al een bedrijf voor de verhuur van bouwmateriaal en -materieel is gevestigd. Er is sprake van meer bedrijfsbebouwing dan waarvoor een vergunning voor afwijking van het bestemmingsplan is verleend. De verlening van de omgevingsvergunning voor de verplaatsing van het bedrijf leidt niet tot verkleining van...
 21. Verlenen omgevingsvergunning realiseren woningen (3)
 22. Verlenen omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijk schoolgebouw (vier noodlokalen)
 23. Schorsen verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk realiseren van 200 staanplaatsen voor kampeermiddelen
 24. Verlenen omgevingsvergunning voor kleinschalige catering
 25. Verlenen omgevingsvergunning bouwen hotel
 26. Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit
 27. Verlenen omgevingsvergunning bouwen loods en bijbehorende gebouwen
 28. Schorsen verleende omgevingsvergunning bouwen keuken
 29. Verlenen omgevingsvergunning verbouwen woning
 30. Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van twee recreatiewoningen
 31. Beroep i.v.m. niet tijdig nemen van een besluit. Eisers verzoek om een omgevingsvergunning is geen aanvraag omdat aannemelijk is dat het bouwplan niet kan worden verwezenlijkt. De afwijzing van het college is daarom geen besluit. De rechtbank is onbevoegd.
 32. Verlenen omgevingsvergunning bouwen appartementen (6)
 33. Intrekken verleende omgevingsvergunning voor de revisie van een milieu-inrichting en intrekken verleende omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van een milieu-inrichting.
 34. Verlenen omgevingsvergunning bouwen supermarkt
 35. Verlenen omgevingsvergunning bouwen woning
 36. Verlenen omgevingsvergunning bouwen woning
 37. Verlenen omgevingsvergunning kappen naaldbomen
 38. Beroep tegen weigering omgevingsvergunning voor biomassaverbrandingsinstallatie en het niet tijdig bekend maken van een van rechtswege verleende vergunning voor deze installatie. De biomassaverbrandingsinstallatie in deze zaak is strijdig met de agrarische bestemming. De installatie is niet aan te merken als een bedrijfseigen agrarische activiteit, omdat ook warmte wordt geleverd aan onder mee...
 39. Beroep tegen niet tijdig bekendmaken van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning. Naar het oordeel van de rechtbank begint de beslistermijn van artikel 3.9, eerste lid, van de Wabo te lopen op de dag na die van ontvangst van de aanvraag en niet, zoals eiseres stelt, op de dag van ontvangst. Verweerder heeft de beslistermijn tijdig verlengd. Dit betekent dat geen vergunning van rechtswe...
 40. Gelet op de door eisers genoemde rapporten weet de rechtbank niet zeker of het emissiearme stalsysteem in deze melkveestal op dezelfde wijze zal presteren en zal blijven presteren. De agrariër heeft enkele maatregelen voorgesteld die mogelijk een oplossing kunnen bieden. De rechtbank doet suggesties voor het wegnemen van de onzekerheid vanwege de samenstelling van veevoer. Deze uitspraak geeft...
 41. Vestiging voorkeursrecht voor kleinschalig windpark in zoekgebied voor grootschalige energieopwekking. Verweerder heeft vooruitlopend op geen bestemmingsplan op grond van artikel 5 Wvg een voorkeursrecht gevestigd op alle percelen in het zoekgebied. Verweerder heeft de keuze voor de omvang van het gebied waarvoor het voorkeursrecht geldt gemotiveerd uiteengezet. Hij heeft dit standpunt kunnen...
 42. Omgevingsvergunning voor het kappen van 15 bomen. Onvoldoende onderbouwd waarom de bomen een ernstig gevaar vormen voor de omgeving en waarom herplanten van vervangend groen niet mogelijk is. Beroep gegrond.
 43. Geweigerde legalisatie van de vervanging van drie kozijnen in voorgevel. Verweerder heeft in redelijkheid kunnen besluiten de omgevingsvergunning te weigeren. Negatief advies architectuurhistoricus. Beroep ongegrond.
 44. Hoe om te gaan met beweiden van vee in een natuurvergunning? In het bestreden besluit heeft GS de natuurvergunning geweigerd voor het beweiden van melkvee en de vergunning voor het overige deel van het project verleend omdat geen sprake is van een toename in stikstofdepositie. GS gaat er hierbij van uit dat de depositie van de stal en het bemesten afneemt wanneer het melkrundvee ook in de wei...
 45. Hoe om te gaan met beweiden van vee in een natuurvergunning? In het bestreden besluit heeft GS de natuurvergunning geweigerd voor het beweiden van melkvee en de vergunning voor het overige deel van het project verleend omdat geen sprake is van een toename in stikstofdepositie. GS gaat er hierbij van uit dat de depositie van de stal en het bemesten afneemt wanneer het melkrundvee ook in de wei...
 46. Omgevingsvergunning voor het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan voor een dakterras. Twee meter van dakrand. Privacy omwonenden. Beroep is ongegrond.
 47. Verlenen omgevingsvergunning bouwen 7 appartementen
 48. Bezwaar niet-ontvankelijk. Eisers hebben te laat bezwaar gemaakt. Het besluit is alleen elektronisch gepubliceerd. In de verordening is niet opgenomen dat berichten die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht bij uitsluiting op elektronische wijze geschieden. Daarom heeft verweerder, door te volstaan met publicatie van de verlening van de in geding zijnde omgevingsvergunning in het ele...
 49. Actualisatie natuurvergunning met emissie-arme stalsystemen. In deze zaak heeft vergunninghoudster gevraagd om actualisatie van haar natuurvergunning aan de situatie zoals deze is vergund in de laatste omgevingsvergunning. In de voorliggende Nbw-vergunning zijn identieke stalsystemen (combiluchtwassers ) vergund als in het bestreden besluit. Weliswaar biedt de verwijzing naar de Rav onvoldoend...
 50. Verlenen omgevingsvergunning voor de bouw van een woning