Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Omgevingsrecht

 1. Verweerder heeft aan eiser een last onder dwangsom opgelegd om twee bouwwerken te verwijderen die zonder bouwvergunning en in strijd met het toenmalige bestemmingsplan waren neergezet. Eiser heeft een aanvraag om verlening van een omgevingsvergunning ter legalisering van de bouwwerken ingediend. Inmiddels is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, waarmee verweerder heeft beoogd onder meer deze...
 2. De rechtbank heeft in de tussenuitspraak vastgesteld dat in de aangevraagde situatie wordt voldaan aan de Wgv en die wet het exclusieve toetsingskader vormt voor de beoordeling van geurhinder vanwege de stallen van de inrichting. Op basis van de uitspraak van de Afdeling van 22 juli 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1741) hoefde verweerder hierna niet meer te motiveren dat desondanks sprake kon zijn van...
 3. Vereenvoudigde afdoening. Wabo. Beroep is ingesteld omdat eiser meent dat hem niet tijdig is meegedeeld dat een omgevingsvergunning van rechtswege is verleend. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is, zodat een beslistermijn van 6 maanden uitgangspunt is. Inmiddels is de aanvraag buiten behandeling gesteld. De rechtbank ziet...
 4. Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het achterste gedeelte van het perceel. Alkmaar. Geur- en geluidshinder door beperkte uitbreiding restaurantfunctie onvoldoende onderbouwd. Ongegrond.
 5. Weigering om handhavend op te treden tegen de slechte werking van een luchtwasser op stal 3 die in afwijking van de verleende omgevingsvergunning is geplaatst en tegen de afwijkende situering van die stal, omdat dat niet evenredig zou zijn. De rechtbank verklaart het beroep gegrond. De omstandigheid dat vergunninghouder met goede intenties een luchtwasser heeft aangeschaft die theoretisch bete...
 6. De zaak gaat over een vergunning om een stuk van de Jagersboschlaan te Vught te verharden. Op deze weg rust een verkeersbestemming met (voor een klein deel) een aanduiding. Door deze aanduiding is er een omgevingsvergunning vereist voor het verharden. Deze wordt verleend als door de hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de landschappelijke, natuu...
 7. Weigering om handhavend op te treden. Het naastliggende perceel is bestemd voor woondoeleinden, maar op basis van een omgevingsvergunning mag het worden gebruikt voor kantoordoeleinden. Bij een kantoor gaat het doorgaans om een gebouw met ruimte(n) voor administratieve werkzaamheden, waarbij vergaderen een ondergeschikte functie heeft. Ook is sprake van verblijf met een zekere duurzaamheid. Het...
 8. Beroep van de vergunninghouder en de eigenaar van het pand tegen het niet tijdig nemen van een besluit niet-ontvankelijk, want geen procesbelang. Geen beroep van rechtswege tegen het alsnog genomen besluit op de bezwaren. Van rechtswege ontstane beroep tegen het dwangsombesluit. 4:17, 6:2, 7:14, 7:14a Awb Verschillende partijen hebben bezwaar gemaakt tegen een verleende omgevingsvergunning. Om...
 9. Het verlenen van een omgevingsvergunning WABOA
 10. Omzettingsvergunning voor splitsen van de woning in drie appartementen en omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en gebruiken in strijd met het bestemmingsplan, ten behoeve van die splitsing, bij bestreden besluit alsnog geweigerd. De rechtbank heeft bij uitspraak van 2 januari 2019 (ECLI:NL:RBOBR:2019:10) artikel 15 van de Huisvestingsverordening Eindhoven onverbindend verklaard. Aan...
 11. Windpark begrenzing natuurnetwerk. De zaak gaat over een omgevingsvergunning voor vier hoge windturbines naast de A67. De uitspraak is een vervolg op de beschikking van 27 augustus 2019 (ECLI:NL:RBOBR:2019:4981). In de uitspraak worden een groot aantal beroepsgronden behandeld, onder andere tegen de wijziging van de begrenzing van het natuurnetwerk Brabant in de Brabantse provinciale verordening.
 12. Afwijzing verzoek tot intrekking bouwstop autobedrijf. Bouwstop staat in rechte vast. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat thans sprake is van gewijzigde omstandigheden waardoor verweerder niet langer bevoegd zou zijn de bouwstop te continueren. Vraag of concreet zicht is op legalisatie speelt geen rol bij het verzoek. Aangezien na het realiseren van de verdere werkzaamheden een met d...
 13. Deze zaak gaat over een uitgebreide last onder dwangsom met betrekking tot een groot aantal overtredingen. Verzoekster wil, kort samengevat, voorkomen dat zij tijdens de bezwaarfase dwangsommen verbeurt. In deze uitspraak krijgt verzoekster voor een deel gelijk en voor een deel ook niet. Er orden vier onderdelen van de last geschorst omdat verweerder niet volledig is geweest in zijn onderzoek n...
 14. Geen eigendoms-, huur of gebruiksrecht van het pand waarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Ook geen omwonende. Daarom geen belanghebbende bij de verleende omgevingsvergunning. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt daarom afgewezen.
 15. Werking luchtwasser. De buurman klaagt over een onvoldoende werking van de luchtwasser bij een agrarisch bedrijf. De rechtbank heeft de StAB een onderzoek naar de luchtwasser laten instellen. De rechtbank is, gelet op het advies van de StAB, van oordeel dat niet aannemelijk is dat de luchtwasser in werking is in strijd met afdeling 3.5 van het Abm of in strijd met de verleende omgevingsvergunn...
 16. Verlening wijzigingsvergunning voor milieu en natuur voor een inrichting nabij de Kampina. Deze zaak gaat over een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de inrichting met gevolgen voor een nabijgelegen Natura 2000-gebied. GS hebben een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven met toepassing van het PAS. Gelet op de uitspraak van de Raad van State van 29 juli 2019 over de PAS (ECLI...
 17. Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is niet via het Omgevingsloket online gewijzigd maar per emailbericht. Nu het gaat om een zelfstandig stuk, het duidelijk gaat om een wijziging van een aanvraag 1ͤ fase, maar de zienswijze op het ontwerpbesluit wat verwarrend is en eiser na de mail toch een omgevingsvergunning lijkt aan te vragen voor meer vierkante meters, had v...
 18. Weigering terug te komen op een dwangsombesluit. Gewijzigde omstandigheid is een verruimde bouwmogelijkheid voor bijgebouwen die in het bestemmingsplan "Buitengebied Bladel 2014, tweede herziening 2018" is opgenomen. Een omgevingsvergunning voor gebouw 3 is mogelijk. Een omgevingsvergunning voor gebouw 4 is niet aangevraagd maar wel mogelijk. Dit bouwwerk is één geheel en niet deels vergunningv...
 19. De burgemeester van Best heeft onlangs een evenementenvergunning verleend voor de kermis in Best, van 5 tot en met 9 juli 2019. Een inwoner van Best, die dicht bij de kermislocatie woont, verzocht de voorzieningenrechter om deze vergunning te schorsen. De voorzieningenrechter heeft dit verzoek afgewezen. De kermis is in strijd met bestemmingsplannen. De burgemeester had daarom de evenementenver...
 20. Hotel IJzeren Man Vught. Deze vier zaken hangen samen met de wens van eisers om een hotel te bouwen op de projectlocatie vlakbij de waterplas “De IJzeren Man” in Vught. De zaken draaien allemaal om dezelfde vraag: mag B&W van Vught (verweerder) weigeren om hier aan mee te werken? Eisers willen een hotel realiseren op een perceel met een horecabestemming die helemaal is omringd met een natuurbes...
 21. De zaak gaat over een besluit waar drie lasten onder dwangsom worden opgelegd en een later genomen invorderingsbesluit. Vast staat dat een bepaalde installie (de LCD lijn) is vergund. GS handhaaft op 2.1.eerste lid onder e Wabo omdat de diffuse emissie vanwege die LCD lijn niet zou zijn aangevraagd. Omdat de LCD lijn is vergund zijn hiermee ook alle emissies vanwege de LCD-lijn zijn vergund. Al...
 22. Geurhinder in Helmond In deze zaak heeft GS maatwerkvoorschriften opgelegd aan Den Ouden (een mestverwerkingsbedrijf op een industrieterrein in Helmond). In deze uitspraak zet de rechtbank uiteen welke geurvoorschriften nu gelden voor het bedrijf en wat het aanvaardbaar hinderniveau is en hoe GS via het Activiteitenbesluit dit niveau kan proberen te bereiken. Een aantal geurvoorschriften uit d...
 23. Actualisatie vanwege LAP3 leidt niet automatisch tot intrekking van de omgevingsvergunning. De geldende omgevingsvergunning van eiseres voorziet in de verwerking van CRT beeldbuisglas in betonblokken. In het sectorplan 71 van het LAP3 is voor CRT beeldbuisglas als minimumstandaard ‘storten’ aangegeven. Verweerder heeft daarom de omgevingsvergunning van eiseres op dit onderdeel ingetrokken. Op...
 24. Biomassakachel Er is een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een biomassakachel om aspergebedden te verwarmen, zeer dicht bij een Natura 2000 gebied. Uit een spoed-advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak blijkt dat de stikstofdepositie van de kachel hoger is dan is toegelaten in de toepasselijke provinciale beleidsregel. De voorzieningenrechter schorst daarom de ve...
 25. Last onder bestuursdwang voor ingebruikneming perceel voor het plaatsen van caravans. Van een betoging is geen sprake. Perceel is in gebruik genomen voor bewoning. Ook als sprake is van een betoging betekent dit niet dat het verbod om zonder omgevingsvergunning gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken ter zijde wordt gesteld. De caravans zijn geplaatst op een terrein...
 26. Omgevingsvergunning voor vestiging supermarkten. Omgevingsvergunning verleend voor de bouw van twee supermarkten. Diverse eisers hebben beroep ingesteld. De rechtbank acht de komst van de supermarkten niet in strijd met de bepalingen van het bestemmingsplan. De bestemmingsplanbepalingen in combinatie met de verbeelding zijn voldoende duidelijk, zodat niet naar de toelichting op het bestemmings...
 27. Omgevingsvergunning voor met bestemmingsplan strijdige wijziging (bouwen) van paardenstal. Op grond van het bouwovergangsrecht van het geldende bestemmingsplan, mag een bouwwerk met een vergunning, dat op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en daarvan afwijkt, naar aard en omvang niet worden vergroot. Er kan echter eenmalig ontheffing worden verleend voor het ve...
 28. Cluster handhavingszaken. De rechtbank heeft afzonderlijke uitspraken gedaan in 8 handhavingszaken met betrekking tot recreatiewoningen op het park ‘De Rooye Asch’ in Gemert-Bakel. In één zaak (SHE 17/1809) kunnen eisers een beroep doen op het vertrouwensbeginsel. .De gemeente heeft in een brief uit 2010 aan eisers wordt klip en klaar aangegeven dat de recreatiewoning legaal is. Eisers mochten...
 29. Cluster handhavingszaken. De rechtbank heeft afzonderlijke uitspraken gedaan in 8 handhavingszaken met betrekking tot recreatiewoningen op het park ‘De Rooye Asch’ in Gemert-Bakel. In één zaak (SHE 17/1809) kunnen eisers een beroep doen op het vertrouwensbeginsel. .De gemeente heeft in een brief uit 2010 aan eisers wordt klip en klaar aangegeven dat de recreatiewoning legaal is. Eisers mochten...
 30. Cluster handhavingszaken. De rechtbank heeft afzonderlijke uitspraken gedaan in 8 handhavingszaken met betrekking tot recreatiewoningen op het park ‘De Rooye Asch’ in Gemert-Bakel. In één zaak (SHE 17/1809) kunnen eisers een beroep doen op het vertrouwensbeginsel. .De gemeente heeft in een brief uit 2010 aan eisers wordt klip en klaar aangegeven dat de recreatiewoning legaal is. Eisers mochten...
 31. Cluster handhavingszaken. De rechtbank heeft afzonderlijke uitspraken gedaan in 8 handhavingszaken met betrekking tot recreatiewoningen op het park ‘De Rooye Asch’ in Gemert-Bakel. In één zaak (SHE 17/1809) kunnen eisers een beroep doen op het vertrouwensbeginsel. .De gemeente heeft in een brief uit 2010 aan eisers wordt klip en klaar aangegeven dat de recreatiewoning legaal is. Eisers mochten...
 32. Cluster handhavingszaken. De rechtbank heeft afzonderlijke uitspraken gedaan in 8 handhavingszaken met betrekking tot recreatiewoningen op het park ‘De Rooye Asch’ in Gemert-Bakel. In één zaak (SHE 17/1809) kunnen eisers een beroep doen op het vertrouwensbeginsel. .De gemeente heeft in een brief uit 2010 aan eisers wordt klip en klaar aangegeven dat de recreatiewoning legaal is. Eisers mochten...
 33. Cluster handhavingszaken. De rechtbank heeft afzonderlijke uitspraken gedaan in 8 handhavingszaken met betrekking tot recreatiewoningen op het park ‘De Rooye Asch’ in Gemert-Bakel. In één zaak (SHE 17/1809) kunnen eisers een beroep doen op het vertrouwensbeginsel. .De gemeente heeft in een brief uit 2010 aan eisers wordt klip en klaar aangegeven dat de recreatiewoning legaal is. Eisers mochten...
 34. Cluster handhavingszaken. De rechtbank heeft afzonderlijke uitspraken gedaan in 8 handhavingszaken met betrekking tot recreatiewoningen op het park ‘De Rooye Asch’ in Gemert-Bakel. In één zaak (SHE 17/1809) kunnen eisers een beroep doen op het vertrouwensbeginsel. .De gemeente heeft in een brief uit 2010 aan eisers wordt klip en klaar aangegeven dat de recreatiewoning legaal is. Eisers mochten...
 35. Cluster handhavingszaken. De rechtbank heeft afzonderlijke uitspraken gedaan in 8 handhavingszaken met betrekking tot recreatiewoningen op het park ‘De Rooye Asch’ in Gemert-Bakel. In één zaak (SHE 17/1809) kunnen eisers een beroep doen op het vertrouwensbeginsel. .De gemeente heeft in een brief uit 2010 aan eisers wordt klip en klaar aangegeven dat de recreatiewoning legaal is. Eisers mochten...
 36. Omgevingsvergunning voor het verbouwen van winkelruimte naar horeca, bioscoop en casino (leisure centrum) op de percelen aan (adres1).
 37. Ook het gebruik van de bijgebouwen (percelen) voor recreatieve bewoning is in strijd met het bestemmingsplan en ook daarvoor is geen omgevingsvergunning verleend. Derhalve is er ook in zoverre sprake van een overtreding. Ten aanzien van deze ‘recreatieve objecten’ heeft eiser een beroep gedaan op bijzondere omstandigheden op basis waarvan verweerder had dienen af te zien van handhavend optreden...
 38. Stichting Leefbaar Buitengebied aan te merken als belanghebbende bij het primaire besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal wijzigen van het veehouderijbedrijf; rechtbank verklaart overigens bezwaren ongegrond.
 39. Verleende evenementen- en omgevingsvergunning tijdelijke schaatsbaan. Beroep ongegrond en verzoeken voorlopige voorziening afgewezen. Belangen verzoekster zijn op voldoende zorgvuldige wijze meegewogen. Er blijven 30 parkeerplaatsen beschikbaar voor het parkeren van auto’s. In de directe omgeving voldoende parkeergelegenheid om tijdelijk verlies parkeerplaatsen op te vangen. Er worden ook laa...
 40. Betreft beroepen van omwonenden tegen een omgevingsvergunning eerste fase die is verleend voor het uitbreiden van een pluimveehouderij met een nieuwe pluimveestal buiten het agrarisch bouwblok en het gebruik van een perceel en (voormalige bedrijfs-)woning dat tot de inrichting behoorde voor woondoeleinden. De rechtbank stelt in navolging van het advies van de StAB vast dat het akoestisch onderz...
 41. Omgevingsvergunning (revisievergunning) voor metaalverwerkingsbedrijf.
 42. Betreft verlening van een omgevingsvergunning eerste fase op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo voor het oprichten, veranderen of veranderen van de werking van een pluimveehouderij. De rechtbank volgt eiser niet in diens betoog dat verweerder voor de gebiedstypering volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van de norm voor ‘stille landelijke gebieden’ u...
 43. Verlening omgevingsvergunning voor het wijzigen van een in het inpassingsplan "Provinciaal Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg" opgenomen dwarsprofiel. Verzoek om handhaving omdat de daadwerkelijke situatie afwijkt van het dwarsprofiel. Crisis- en herstelwet staat niet in de weg aan het in de beoordeling betrekken van de aanvullende gronden. Gestelde toename van geluidshinder door minder...
 44. De exploitant van Landgoed Leudal heeft aan het college van burgemeester en wethouders een lange brief geschreven met daarin het verzoek om in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning te verlenen voor de huisvesting van maximaal 375 arbeidsmigranten voor een periode van 10 jaar. Het college was van mening dat het hier niet ging om een aanvraag in de zin van de Algemene wet best...
 45. Omgevingsvergunning voor strijdig gebruik t.b.v. een minicamping. Perceel met bestemmingen "Wonen" en "Agrarisch". Kampeermiddelen zijn toegestaan op gronden met de bestemming "Agrarisch" (tot) op een afstand van 100 m van het eigen bestemmingsvlak Wonen. Deze bepaling biedt de mogelijkheid voor strijdig gebruik van gronden voor een minicamping op agrarische gronden, gelegen naast gronden die...
 46. Beroep niet tijdig beslissen. Het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden heeft, na een eerdere opdracht daartoe van de rechtbank, opnieuw verzuimd tijdig te beslissen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu en afwijken van het bestemmingsplan. De eerder door de rechtbank opgelegde dwangsom van € 15.000,- is inmiddels volgelopen en betaald aan eiseres. De rechtba...
 47. Betreft beroepen van een aantal omwonenden tegen onder meer een evenementenvergunning op grond van de Apv en een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo ten behoeve van het Solarweekendfestival 2015. De rechtbank is van oordeel dat de burgemeester bij het verlenen van de evenementenvergunning, waarbij de burgemeester de Nota Evenementen met een luidrucht...
 48. Verlenen omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee mestsilo’s en het starten van een milieu-inrichting. Het college heeft niet beslist over zeker twee activiteiten (a en c) waarvoor eveneens omgevingsvergunning is vereist. Onlosmakelijk samenhang. Beroep gegrond.
 49. WABO. Verlening omgevingsvergunning. Het bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard, omdat de bezwaarmakers geen gronden van bezwaar hebben ingediend. De bezwaarmakers ontkennen gemotiveerd dat zij de herstelverzuimbrief hebben ontvangen. De vraag die partijen verdeeld houdt is of er in dit geval sprake is van een deugdelijke verzendadministratie. Het verschil in (verzend)data op de herstelverzuimb...
 50. Voorlopige voorziening gericht tegen een besluit tot afwijzing van handhavend optreden. Spoedeisend belang in voldoende mate aanwezig geacht. Van concreet zicht op legalisatie is op dit moment geen sprake. De voorzieningenrechter wijst het verzoek toe en treft de voorlopige voorziening dat verweerder wordt opgedragen om uiterlijk op 17 januari 2017 een ontwerp-besluit op de aanvraag om omgeving...