Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Burgerlijk procesrecht

 1. Huwelijksvermogensrecht. Procesrecht. Vrouw heeft onder uitsluitingsclausule geschonken bedrag (€ 30.000,-) in gemeenschap van goederen gestort. Rb oordeelt dat de vrouw tot dat bedrag een vordering op de gemeenschap heeft. Hof wijst vordering af omdat niet is komen vast te staan dat genoemd bedrag is geïnvesteerd in de echtelijke woning en het ervoor moet worden gehouden dat de met uitsluiting...
 2. Procesrecht; arbeidsrecht. Ontslag op staande voet rechtsgeldig? Enkelvoudige comparitie in hoger beroep. Heeft hof verzoek om meervoudige mondelinge behandeling terecht afgewezen? HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3264 en 3259.
 3. Procesrecht; arbeidsrecht. Ontslag op staande voet rechtsgeldig? Enkelvoudige comparitie in hoger beroep. Heeft hof verzoek om meervoudige mondelinge behandeling terecht afgewezen? HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3264 en 3259.
 4. Kort geding opheffing derdenbeslag voor achterstallige en lopende partneralimentatie. In geschil of ter zake de achterstand tussen partijen een regeling tegen finale kwijting is getroffen of niet. Aard kort geding: beperkte beoordelingsruimte voor de voorzieningenrechter in dit opzicht. Hof kan niet vaststellen of een overeenkomst als gesteld tot stand is gekomen.
 5. Eisende partij heeft te laat in de procedure een beroep gedaan op lastgeving.
 6. Procesrecht. Faillissementsrecht. Vervolg van HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1100. Niet-ontvankelijkheid van gefailleerde in cassatieberoep na overneming van appelprocedure door curatoren (art. 27 lid 3 Fw).
 7. Procesrecht. Faillissementsrecht. Vervolg van HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1100. Niet-ontvankelijkheid van gefailleerde in cassatieberoep na overneming van appelprocedure door curatoren (art. 27 lid 3 Fw).
 8. Echtscheiding. Gemeenschap van goederen. Omvang huwelijksboedel. Gemeenschapsschulden en draagplicht: bestaan van een geldlening bij de oom van de man en omvang belastingschulden. Vrouw is voor een gelijk bedrag als de man draagplichtig voor de belastingschulden. Hof stelt de vrouw in de gelegenheid te bewijzen dat de geldleningsovereenkomst niet (rechtsgeldig) tot stand is gekomen en dat het b...
 9. Toedeling woning(en). Geschil over uitleg beslissing bodemrechter. Gevolgen van het niet-tijdig rondkrijgen van de voor uitkoop benodigde financiering. Verwijtbaarheid. Hof komt tot ander oordeel dan de voorzieningenrechter. Dat besteden vonnis al ten uitvoer is gelegd komt voor rekening in risico van de man. Man veroordeeld tot medewerking aan levering aandeel aan derde.
 10. Arbeidsrecht. Tweemaal ontslag op staande voet werknemer van coffeeshop houdt geen stand. Minder zware sanctie op verweten gedragingen had volstaan. Loonvordering in kort geding toegewezen.
 11. Ontslag executeur. Art. 4:149 lid 1 sub f en lid 2 BW. Ontslag op grond van gewichtige redenen afgewezen doch gelet op compromis ter mondelinge behandeling het ontslag op eigen verzoek toegewezen.
 12. Kort geding, deurwaarderskortgeding; bezwaar geëxecuteerde dat aandelen niet ten laste van hem kunnen worden geëxecuteerd, omdat deze zich na inroeping van pauliana niet langer in haar vermogen bevinden, wordt - gelet op relatieve nietigheid - afgewezen.
 13. Kort geding. Ontruiming 3 bedrijfspanden.
 14. Ambtshalve aanwijzing 4:210 BW. Erflater is overleden op [overlijdensdatum] en de vereffenaar is op 3 november 2010 door de rechtbank benoemd. Vereffenaar dient te vereffenen ex 4:202 e.v. BW. In 2010 is een voorlopige boedelbeschrijving overgelegd. Na 8,5 jaar legt de vereffenaar een boedelbeschrijving per 31-12-2018 over. Gelet op de complexiteit van de nalatenschap die mede tot benoeming v...
 15. Kredietovereenkomst. Rechtsgeldige cessie? Zorgplicht bank.
 16. Ontbinding van een overeenkomst ondanks tekortkomingen die deels gering van betekenis zijn.
 17. Vordering huurachterstand. Contractuele rente en boete worden afgewezen omdat de betreffende bedingen oneerlijk zijn.
 18. Vordering tot teruggave althans opheffing van het door de Ontvanger gelegde beslag en een verbod tot het opnieuw leggen van beslag.
 19. Kort geding. Afwikkeling eenvoudige gemeenschap: gemeenschappelijke woning. De man heeft geen belang meer bij het hoger beroep nu het bestreden vonnis is ingehaald door een later vonnis, waardoor het bestreden vonnis zijn betekenis heeft verloren. Volgt veroordeling in de kosten, nu de man tegen beter weten in het hoger beroep niet heeft ingetrokken.
 20. Gezamenlijk ouderlijk gezag. Gescheiden ouders met gehandicapt kind. Geschil heeft betrekking op het PGB: wie moet dat beheren, wie moet worden aangewezen als gewaarborgde hulp etc. Hof stelt vast dat gezien het tijdsverloop tussen beslissing eerste aanleg en huidige stand van zaken aan de gevraagde voorlopige voorziening het spoedeisend belang is ontvallen.
 21. Erfrecht. Geschil over vereffening. Vereffenaar vordert verklaring voor recht. Incident tot voeging op de voet van art. 222 Rv en tot oproeping van derden op de voet van art. 118 Rv, dit laatste omdat sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding. Beide incidenten toegewezen.
 22. Erfrecht. Geschil over vereffening. De door de kantonrechter benoemde vereffenaar vordert verklaring voor recht. Hoger beroep. Hof beveelt voeging op de voet van artikel 222 Rv. Nu geen rechtsmiddel tegen deze beslissing openstaat is uitvoerbaarverklaring bij voorraad niet nodig.
 23. Verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor (186 Rv) afgewezen. Geen belang bij verzoek gericht tegen verweerders, fishing expedition. Horen van getuigen draagt niet bij aan het verkrijgen bewijs. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2019:402)
 24. Ontvankelijkheid Bewind Mentorschap
 25. In kort geding gevorderde schorsing tenuitvoerlegging van eerdere, in kracht van gewijsde gegane proceskostenveroordeling, (kennelijk) op grond van een gesteld verrekeningsrecht.
 26. Huurrecht; Toewijzing vordering in conventie tot ontruiming en betaling (achterstallige) huurpenningen; verwijzing van de zaak in reconventie naar de kamer voor kantonzaken van de rechtbank Limburg teneinde voort te zetten als bodemzaak.
 27. Kort geding. Achterstallige huurpenningen. 137 hennepplanten in gehuurde aangetroffen. Ontruiming.
 28. Wraking - regie- en controlebeslissing – afwijzing van het verzoek
 29. Rechter is niet gehouden vragen van partijen te beantwoorden – aan het niet beantwoorden van de genoemde vraag kan niet objectief gerechtvaardigd de vrees worden ontleend dat de rechter jegens verzoekster vooringenomen zou zijn – geldt ook voor het op de wrakingszitting geuite verwijt dat de rechter niet diepgaand in discussie is gegaan met de partij - zuivere procesbeslissing
 30. Nederlandse makelaar vordert van inwoner van België (een van de twee erfgenamen van overleden eigenaresse van in Nederland gelegen woning) courtage voor bemiddeling bij verkoop van die woning. Is de Nederlandse rechter op grond van artikel 7 lid 1 EEX Vo II bevoegd is om van het geschil kennis te nemen, nu de in België wonende gedaagde gemotiveerd betwist dat sprake is van een contractuele rela...
 31. Geen gemotiveerd verzoek tot wraking – buiten behandeling laten
 32. Buiten behandeling laten van het verzoek tot wraking – blijk geeft van evident misbruik van het wrakingsmiddel – volgende verzoeken worden niet in behandeling genomen.
 33. De huurder vordert in kort geding - met toestemming van zijn bewindvoerder - veroordeling van de verhuurder om binnen één week na betekening het vonnis huurder weer het woongenot te bieden van het door hem gehuurde appartement met teruggave van zijn huisraad en kleding, onder verbeurte van een dwangsom. De goederen van de huurder staan onder bewind en de huurder wordt tijdens het bewind door z...
 34. Afwijzing verzoek verlof conservatoir beslag. Betalingsonwil in verband met betwisting vordering is onvoldoende grondslag. Betalingsonmacht niet aangenomen nu meer dan 80% van de vordering is betaald.
 35. Vordering in kortgeding tot betaling van een voorschot op schade vanwege bodembeweging door aardgaswinning. Een agrariër vordert betaling van een voorschot van ruim € 3.000.000,- vanwege de kosten van herstel (herbouw) van enkele stallen en een mestsilo die volgens hem ernstig zijn beschadigd door bodembeweging. De schade aan de stallen betreft vooral de mestkelders. Daarnaast is een van de sta...
 36. toepassing bevoegdheidsregels Verordening (EU) nr. 1215/2012 bij Europese Procedure Geringe Vorderingen. forumkeuze
 37. Verzoek om tussentijds hoger beroep in een deelgeschilprocedure toe te staan na het aanbrengen van de dagvaarding in de bodemzaak. Artikel 1019cc lid 3 Rv.
 38. beroep tegen mondelinge uitspraak is door appellante te laat ingesteld. De dag waarop de mondelinge uitspraak plaatsvindt geldt als de dag van de uitspraak. Geen verschoonbare feiten of omstandigheden. Artikel 30 p Rv en artikel 806 lid 1 juncto 358 lid 2 Rv
 39. Procesrecht. Vonnis op tegenspraak of verstekvonnis? Aanwending van juiste rechtsmiddel? Beoordeling door appelrechter van aard van uitspraak in eerste aanleg. Recht op toegang tot de rechter (art. 6 EVRM) indien niet kenbaar is dat sprake is van vonnis op tegenspraak. Geen belang bij voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep.
 40. Procesrecht. Vonnis op tegenspraak of verstekvonnis? Aanwending van juiste rechtsmiddel? Beoordeling door appelrechter van aard van uitspraak in eerste aanleg. Recht op toegang tot de rechter (art. 6 EVRM) indien niet kenbaar is dat sprake is van vonnis op tegenspraak. Geen belang bij voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep.
 41. Executiegeschil. Geen juridische of feitelijke misslag, geen nieuwe feiten en geen noodtoestand. Medewerking aan plaatsing in intramurale zorgwoning.
 42. Advocaat niet-ontvankelijk in verzet ex artikel 29 WGBZ nu verzet ex artikel 30 WGBZ te laat was ingesteld. Daarbij heeft het hof zijn griffier evenwel in overweging gegeven het in rekening gebrachte griffierecht (alsnog) op nihil te stellen nu in betreffende bodemzaak naar zijn oordeel geen griffierecht verschuldigd is.
 43. VvE. Art. 5:130 en 5:121 BW Verzoek tot machtiging van de kantonrechter om een inpandige niet vergunning-plichtige verbouwing van de loggia toe te staan die van buiten niet of nauwelijks zichtbaar is en die geen invloed heeft op de constructie van het appartementencomplex. Precedentwerking. Architectonisch aanzicht.
 44. Erfrecht. art. 278 RV Verzoekster heeft ondanks alle beoordelingen ter zake in meerdere beschikkingen in deze zaak tot op heden wederom haar (gewijzigde) verzoek niet overeenkomstig het bepaalde in art. 278 lid 1 Rv ingericht. Om deze reden wordt het verzoek afgewezen, heeft om proceseconomische redenen geen mondelinge behandeling van het onderhavige verzoek plaatsgevonden en komt de kantonrech...
 45. Erfrecht. Artt. 4:142 lid 1, 4:146 lid 2, 4:147, 4:148 en 4:151 juncto 4:161 lid 1 BW. Executeur is de aangewezen vertrouwenspersoon van erflater. Door de concentratie van macht is de executeur in ieder geval beheersbevoegd met uitsluiting van de, in dit geval, overige erfgenamen.
 46. Erfrecht. 4:210 BW aanwijzing. Belangen behartigen van de schuldeisers van de nalatenschap.
 47. Erfrecht. 4:210 BW ambtshalve aanwijzing. In de onderhavige procedure is sprake van twee nalatenschappen. De kantonrechter stelt voorop dat verzoeker op verzoek van de hypotheekhouder (SNS-Bank) tot vereffenaar van de nalatenschappen van [erflaatster 1] en [erflaatster 2] is benoemd. De reden van het verzoek was dat beiden zich jegens de SNS-Bank hoofdelijk hebben verbonden tot nakoming van het...
 48. Kort geding. Loonvordering. Verrekening loon met door werknemer veroorzaakte (bedrijfs) schade ontbeert grondslag. Nog niet alle loonbetalingen zijn opeisbaar.
 49. Erfrecht. Machtiging verwerping nalatenschap minderjarigen. Europese Erfrechtverordening. Nederlands recht van toepassing. Strikte toepassing van art. 4:193 lid 1 en 2 BW zou ertoe leiden dat de nalatenschap de minderjarigen als beneficiair aanvaard geldt en dat zij de onderwerpelijke nalatenschap dienen te vereffenen. Gelet echter op de te Polen genomen rechterlijke beslissing van 7 augustus 2...
 50. Erfrecht 4:210 BW. De vereffening van de nalatenschap is voltooid en de erfgenamen kunnen overgaan tot verdeling. Aanwijzing dat verzoeker, nadat de verdeling is afgerond, de kantonrechter bericht opdat het dossier gesloten en gearchiveerd kan worden.