Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Art. 81 lid 1 RO. Pachtrecht. Procesrecht. Beëindiging pachtovereenkomst door verpachter. Geen bedrijfsmatige exploitatie van een agrarische onderneming; art. 7:312 BW. Vordering tot schadevergoeding in reconventie voor het eerst ingesteld in hoger beroep. Art. 353 lid 1 Rv.
 2. Procesrecht. Incident tot voeging in cassatie, art. 217 Rv. Stuit voeging in cassatie af op omstandigheid dat partij die voeging vordert, (na voeging in eerste aanleg) in hoger beroep partij was en niet zelf cassatieberoep heeft ingesteld? Belang bij voeging? Afwijzing vordering tot voeging wegens strijd met eisen van een goede procesorde of misbruik van procesrecht?
 3. Bevoegdheidsincident. Zijn partners in de partnership naar Engels recht gebonden aan de forumkeuze van de partnership voor de Nederlandse rechter? zie ook ECLI:NL:RBDHA:2019:7727.
 4. Procesrecht. Incident tot voeging in cassatie, art. 217 Rv. Belang van Zorginstituut bij voeging in procedure over uitleg Regeling zorgverzekering? HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:306.
 5. Incident artikel 223 Rv. In eerste aanleg is een voorlopige voorziening getroffen voor de duur van het geding. Deze voorlopige voorziening heeft haar werking verloren.
 6. Conservatoir beslag opgeheven wegens schending van de waarheidsplicht (artikel 21 Rv). Beslaglegger heeft de voorzieningenrechter in het beslagverzoek onjuist voorgelicht over het beoogde gebruik van het beslagobject (hetgeen zou bestaan uit het tonen van een prototype van een elektrische bus op een tweejaarlijkse beurs in Brussel). Daarmee heeft hij voorkomen dat de voorzieningenrechter dit as...
 7. appelgrens, optelregel art. 332 lid 3 Rv., strekking reconventie
 8. Schadebegroting ten aanzien van een door tekortkoming van een verhuurder uit gehuurde verdwenen bedrijfsvoorraad. Begroting van de schade die de huurder daardoor heeft geleden. Bewijslastverdeling. Bewijswaardering. Vervolg op hof ’s-Hertogenbosch 16 juli 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2542, met ambtshalve toetsing door het hof of de kantonrechter in het verzetvonnis het verzet terecht ontvankelijk h...
 9. Wrakingsverzoek afgewezen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Het wrakingsverzoek moet zijn gericht tegen een of meer rechters die daadwerkelijk met de behandeling van de zaak zijn belast. Wraking van een gerecht of van alle rechters werkzaam bij een gerecht is niet mogelijk.
 10. Wrakingsverzoek afgewezen. Daar waar de inhoud van het proces-verbaal en hetgeen verzoeker omtrent het verloop van de zitting stelt, uitéénlopen, zijn door verzoeker onvoldoende expliciete omstandigheden gesteld om twijfel te doen rijzen aan de juistheid van het proces-verbaal. Voor wat betreft de overige wrakingsgronden mist het verzoek feitelijke grondslag. De gang van zaken ter zitting, zoal...
 11. Wrakingsverzoek afgewezen. Een rechter heeft in zijn algemeenheid geen of nauwelijks bemoeienis met het voortraject van een procedure. De administratieve handelingen, die tijdens dat voortraject plaatsvinden, worden feitelijk uitgevoerd door de griffier of – meer nauwkeurig omschreven – de administratieve ondersteuning van de rechtbank. Als juist zou zijn dat de oproep voor de rolzitting verzoe...
 12. Wrakingsverzoek niet-ontvankelijk omdat dit niet is gedaan zodra de feiten en omstandigheden waarop het wrakingsverzoek is gegrond aan verzoeker bekend zijn geworden. Verzoeker is enkele dagen na 10 juli 2019 bekend geraakt met de inhoud van de brief van de rechter die voor hem redengevend is geweest de rechter te wraken, terwijl het verzoek eerst is ingediend op 9 september 2019.
 13. Procesrecht. Incident tot voeging in cassatie, art. 217 Rv. Stuit voeging in cassatie af op omstandigheid dat partij die voeging vordert, (na voeging in eerste aanleg) in hoger beroep partij was en niet zelf cassatieberoep heeft ingesteld? Belang bij voeging? Afwijzing vordering tot voeging wegens strijd met eisen van een goede procesorde of misbruik van procesrecht?
 14. Procesrecht. Verzet tegen heffing griffierecht (art. 29 lid 1 Wgbz). Is griffierecht verschuldigd voor het instellen van cassatieberoep tegen de afwijzing van een verzoek tot verkorting van de looptijd van een schuldsaneringsregeling? Zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsplicht.
 15. Omgangsrecht. Belang in hoger beroep bij voorlopige voorziening vervallen nu in de bodemzaak inmiddels een beslissing omtrent omgang is genomen.
 16. Rechtspleging inzake beperking van aansprakelijkheid van scheepseigenaren. Schorsing op de voet van art. 642f Rv.
 17. Procesrecht, Schending van art 128 Rv. Goede procesorde.
 18. Incident. Schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Bestreden vonnis strekt onder andere tot verkoop van de voormalige echtelijke woning. Nu man daar met de kinderen verblijft valt de in het kader van het verzoek tot schorsing te maken belangenafweging in casu in zijn voordeel uit. Hof schorst.
 19. Erfrecht. Geschil over waardering nalatenschap vader, met name percelen grond. Anti-speculatiebeding. Boedelbeschrijving. Akte tot legaat en vestiging vruchtgebruik onrechtmatig? Eiswijziging aan beide zijden. Doorhaling beslag. Geldleningen zoon aan ouders. Hoedanigheid waarin moeder procedeert: zowel pro se als in haar hoedanigheid van executeur nalatenschap vader.
 20. Procedure na verwijzing door Hoge Raad; herroeping op grond van art. 1068 Rv en art. 382 Rv. Na verwijzing hebben partijen de zaak bepleit. Afwijzing.
 21. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Overname onderneming. Motiveringsklachten tegen afwijzing beroep op dwaling. Proceskostenveroordeling in hoger beroep in verband met stranden vorderingen in conventie? Heeft het hof ten onrechte nagelaten het art. 843a Rv-incident inhoudelijk te behandelen?
 22. Intellectuele eigendom. Merkenrecht. Procesrecht. Vraag of kan worden teruggekomen van bindende eindbeslissingen in een tussenarrest, dat in een tussentijds cassatieberoep zonder succes is bestreden. Rechtsmiddelenverbod art. 130 lid 2 Rv, rechtsverwerking inroepen nietigheid merk (art. 2.29 BVIE oud), veroordeling tot winstafdracht (art. 2.21 lid 4 BVIE) en verwijzing naar de schadestaat (art....
 23. Procesrecht. Incident tot het verbinden van de voorwaarde van zekerheidstelling aan de uitvoerbaarheid bij voorraad. Toepassing maatstaven HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:688. Gemotiveerde beslissing in vorige instantie? Verschil met uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Restitutierisico. Afweging van belangen.
 24. Deelgeschil. Verzoek tot vergoeding buitengerechtelijke kosten. Dubbele redelijkheidstoets. Verhouding gedeclareerde buitengerechtelijke kosten en (vermoedelijke) schade-omvang. Geen begroting van de kosten; deelgeschilprocedure volstrekt onnodig.
 25. Formele verweren zonder inhoudelijk belang. Proceskosten hoger door keuze van gedaagden om afzonderlijk verweer te voeren.
 26. Wrakingsbeslissing. Partij in civiele vorderingsprocedure wenst tijdens mondelinge behandeling videobeelden te tonen. Rechter weigert dit omdat alle stukken tien dagen voor de mondelinge behandeling hadden moeten zijn ingediend. Daarop wraakt de partij de rechter. De wrakingskamer wijst het verzoek tot wraking af omdat de rechter een beslissing heeft genomen conform de daarvoor geldende hoofdre...
 27. Wrakingsbeslissing. Reeds benoemde deskundige laat weten dat hij de benoeming niet kan aanvaarden. Griffier correspondeert vervolgens met partijen over aanstelling van andere kandidaat-deskundige. Daarop wraakt één der partijen de rechter. De wrakingskamer wijst dit verzoek af omdat de rechter vooral naar een praktische oplossing heeft gezocht, waaruit niet zonder meer blijkt dat sprake is van...
 28. Cassatieprocesrecht. Procesinleiding niet langs elektronische weg ingediend (art. 30c Rv) en geen advocaat bij de Hoge Raad aangewezen (art. 407 lid 3 Rv). Cassatieberoep niet-ontvankelijk.
 29. Procesrecht. Incident tot zekerheidstelling proceskosten in art. 69 Fw-procedure in cassatie. Analoge toepassing van art. 289 Rv (HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3143) en van art. 224 Rv. Uitzondering van art. 224 lid 2 Rv van toepassing?
 30. De gemeente Almere moet twee taxatierapporten verstrekken aan 13 gegadigden voor een kavel in het te ontwikkelen gebied Oosterwold. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een kort geding tussen deze gegadigden en de gemeente Almere. De gemeente Almere heeft in januari van dit jaar de grondprijs van de kavels in Oosterwold met 80 procent verhoogd. De nieu...
 31. Procesrecht. Volgorde afdoening hoofdzaak en vrijwaringszaak (art. 215 Rv). Verzekeringsrecht; verjaring; is door afwijzing claim nieuwe verjaringstermijn gaan lopen (art. 7:942 lid 2 BW)? Overgangsrecht (art. 68a lid 1 Ow NBW en art. 73 Ow NBW).
 32. Procesrecht. Dwangsom (art. 611a Rv). Mogelijkheid tot aanpassing in hoger beroep van in eerste aanleg opgelegde dwangsom bij geheel of gedeeltelijk in stand laten van de hoofdveroordeling, ook voor zover die dwangsom ziet op het verleden; beoordelingsmaatstaf.
 33. Incident zekerheidstelling ex art 224 lid 1 Rv. Civiele procedure tegen (gestelde) mensensmokkelaar. Eiser heeft geen woon- of gewone verblijfplaats in Nederland. Beroep op uitzonderingsgrond artikel 224 lid 2 Rv afgewezen, zekerheidsstelling op in artikel 6:51 BW bepaalde wijze toegewezen.
 34. Onbevoegdheid hof o.g.v. artikel 2:336 lid 3 BW. Geen uitzondering ex artikel 2:337 lid 2 BW. Verwijzing naar Ondernemingskamer hof Amsterdam.
 35. Inhoudsindicatie: Burgerlijk procesrecht. Spoedwet KEI, art. I lid 3. Omzetting KEI procedure naar dagvaardingsprocedure.
 36. vordering tot vernietiging arbitraal vonnis op de voet van art. 1064 Rv
 37. Bevoegdheidsincident (internationaal). Toepassing van EVEX II.
 38. Art. 81 lid 1 RO. Erfrecht. Procesrecht. Afwikkeling nalatenschap. Beneficiaire aanvaarding. Grenzen van de rechtsstrijd na cassatie en verwijzing. Vervolg op HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2738.
 39. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Rolbeslissing dat partij zich binnen twee weken diende uit te laten over akte van wederpartij. Was deze rolbeslissing kenbaar voor partij?
 40. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Procesrecht. Verzoek werkgever tot ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding; art. 7:669 lid 3, onder g, BW. Passeren bewijsaanbod. Is proces-verbaal van de zitting in hoger beroep tijdig aan partijen verstrekt? Art. 290 Rv.
 41. Art. 81 lid 1 RO. Familierecht. Procesrecht. Kan de vrouw na beëindiging van de gezamenlijke huishouding van partijen aanspraak maken op aan de man in Duitsland uitgekeerd "Kindergeld"? Vordering van de vrouw bij verstek toegewezen. Heeft de man tijdig verzet ingesteld? Art. 143 Rv.
 42. Erkenning en verlof tot tenuitvoerlegging buitenlands arbitraal vonnis. Strijd met openbare orde? Verzoek tot aanhouding in verband met aanhangige vernietigingsprocedure. Verdrag van New York; artikel IV.
 43. Procesrecht. Raadsheer hof gedefungeerd tussen de in tussenarrest vermelde datum van wijzen (tevens datum pleidooi) en datum uitspraak. Is hof uitgegaan van de juiste betekenis van het begrip 'wijzen'? Toepassing van HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2607 en 2614 (Meavita), en HR 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:604. Hoge Raad vraagt op de voet van art. 83 RO informatie aan het hof.
 44. Verzoek voorlopig deskundigenbericht in hoger beroep. Afwijzing: verzoekster heeft geen belang bij (voorlopig) deskundigenbericht vóórdat in de hoofdzaak over eventueel relevante vraagstelling is geoordeeld.
 45. Procesrecht. Deelgeschilprocedure (art. 1019w Rv). Begroting proceskosten deelgeschil op de voet van art. 6:96 lid 2 BW (art. 1019aa Rv); eindbeslissing betreffende de materiële rechtsverhouding tussen partijen (art. 1019cc lid 1 Rv). Hoger beroep tegen deelgeschilbeschikking (art. 1019cc lid 3 en art. 398 Rv); tussenuitspraak; niet-ontvankelijkheid in cassatie (art. 401a lid 2 Rv). Veroordelin...
 46. Vordering ex artikel 843a Rv bij gebreke van aannemelijk gemaakt civielrechtelijk belang bij gevraagde bescheiden afgewezen; sprake van fishing-expedition.
 47. Kort geding. Executiegeschil met betrekking tot huurbedingbeschikking.
 48. Vordering waarbij medewerking wordt gevraagd aan het verlijden van een notariële akte van verdeling. Spoedeisend belang inmiddels vervallen nu de gevorderde medewerking inmiddels heeft plaatsgehad.
 49. Erfrecht. Vraag of erflater een auto voor overlijden aan zijn partner heeft geschonken dan wel sprake is van een schenking des doods (artikel 7:177 BW), waarvoor een notariële akte vereist is, welke in dit geval ontbreekt. Bewijslevering en bewijswaardering. Hof: er is sprake van een gift bij leven.
 50. Art. 223 Rv. Incident opheffing beslag. Geen sprake van ondeugdelijkheid van de vordering of onnodig gelegd beslag. Belang van de curator bij behoud van het beslag moet prevaleren boven het belang van eisers in het incident. Afwijzing.