Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verbintenissenrecht

 1. burengeschil over sloot op perceel buur. Als gevolg van ligging sloot is het onderhoud aan de achterzijde van de heg op het buurperceel over enkele meters lastiger. Geen onrechtmatig handelen.
 2. In deze zaak vordert een verhuurder van woonruimte in kort geding ontruiming van de woning, omdat de huurder structureel ernstige overlast aan omwonenden veroorzaakt. De kantonrechter wijst de vordering toe. De huurder handelt in strijd met haar verplichting om zich als goed huurder te gedragen. Deze tekortkoming van de huurder is naar het oordeel van de kantonrechter zo ernstig dat deze de ont...
 3. Kort geding. Vordering ruil (indeplaatsstelling). Woonrruimte. Geen zwaarwegend belang huurder. Belangenafweging: sociale verhuurder. Toewijzingsbeleid. Van Groot naar Beter. 5% vrije toewijzingsruimte.
 4. Kort geding. Huur van kamer (onzelfstandige woonruimte). vordering ter beschikking stellen na onvrijwillige ontruiming. Verhuurder is aansprakelijk voor evt. hogere huurprijs elders, Huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Niet van rechtswege geëindigd want niet schriftelijk geïnformeerd (art. 7:271 lid 1 sub b tweede volzin BW).
 5. Erfrecht. Gdaagde is erfgenaam en executeur in nalatenschap. Pro se gedagvaard. Bedoeld is als executeur te dagvaarden. Door uitleg van de inhoud van de dagvaarding wordt niet duidelijk in welke hoedanigheid gedaagde is gedagvaard. Wijziging van de hoedanigheid van een partij tijdens de procedure niet zonder meer mogelijk. Blote mededeling is daartoe sowieso onvoldoende. Eiser niet-ontvankelijk.
 6. Opzegging bankrelatie door de bank houdt geen stand. Geen sprake van een opzegplicht en de opzegbevoegdheid is in dit geval namarebo door de ingrijpende gevolgen tegenover het onvoldoende zwaarwegende belang van de bank. De bank dient de relatie met de cryptoactivadienstverlener voort te zetten. MiCA, AMLD5, PSD2, Yin Yang II-arrest.
 7. Eindvonnis na deskundigenbericht over staat en waarde bomen.
 8. Koop gebruikte auto. Kern van het geschil tussen partijen betreft de vraag of sprake is van non-conformiteit.
 9. Voldoet medisch specialistische revalidatiebehandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van robotica van niet gecontracteerde zorgaanbieder aan de stand van de wetenschap én is sprake van zorg zoals de beroepsgroep die pleegt aan te bieden. Verwijzing naar rapporten en standpunten Zorginstituut Nederland (ZiN) Niet geschikt voor beoordeling in kort geding.
 10. Opdracht gemeente tot euthanaseren van gevaarlijke hond. Uitstel totdat op bezwaarschrift is beslist. Bezoekregeling met hond afgewezen.
 11. Kort geding. Vordering tot ontruiming woning wegens huurachterstand van meer dan 3 maanden. Gedaagde verschijnt niet in de procedure. Verstek.
 12. Eindvonnis nadat een deskundige een rapport heeft uitgebracht m.b.t. bestratingswerkzaamheden bij een woning. In dit rapport is geconcludeerd dat de bestrating grotendeels niet vlak en duurzaam is gelegd. Schadevergoeding.
 13. Huurzaak. Afwijzing eis huurder tot veroordeling van verhuurder tot betaling van schadevergoeding.
 14. Gedaagde niet op mondelinge behandeling verschenen, gevolgtrekking dat nadere stellingen van eiser onweersproken worden geacht (art. 88 lid 2 Rv). Toewijzing vordering.
 15. De huurovereenkomst wordt ontbonden wegens dringend eigen gebruik.
 16. Aansprakelijkheid andere echtgenoot voor verbintenissen aangegaan ten behoeve van de gewone gang van de huishouding (art. 1:85 BW); toepasselijkheid art. 1:85 BW op verbintenissen uit geldlening; verjaringstermijn; buitengerechtelijke kosten; tijdig verstrekken proces-verbaal.
 17. Partijen hebben afgesproken dat wanneer er subsidie wordt toegekend, eiser een percentage als vergoeding voor haar werkzaamheden ontvangt. De door gedaagde gestelde wanprestatie is niet komen vast te staan. Het enkel stellen dat iemand zijn werk niet goed heeft uitgovoerd betekent niet dat de andere partij wordt ontslagen van zijn betalingsverplichting.
 18. Art. 81 lid 1 RO. Goederenrecht. Verbintenissenrecht. Geschil over strook grond. Klachten over uitleg overeenkomst en leveringsakte.
 19. Geen feitelijk beleidsbepaler. Schending boekhoudplicht? Uitwinning pandrechten. Bedrijfsovername; zijn referentiegegevens inzake het fosfaatreductieplan (per 1 januari 2018 fosfaatrechten) in de koop inbegrepen? Uitleg koopovereenkomst.
 20. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Ongeval met stilgevallen tractor. Onrechtmatige daad van reparateur van tractor jegens derde.
 21. verkoop woning, beroep op financieringsvoorbehoud verworpen, matiging contractuele boete.
 22. Verbintenissenrecht. Beëindiging van kredietovereenkomst door bank. Toewijzing van vorderingen in dictum die niet aansluit bij overwegingen. Hoge Raad doet zelf de zaak af.
 23. Tegenbewijslevering tegen voorshands aangenomen uitleg van overeenkomst. Toetsingskader bij tegenbewijslevering.
 24. Huurzaak. Afwijzing eisen tot ontbinding huurovereenkomst, ontruiming woning en betaling (achterstallige) huur. Door vernietiging huurprijswijzigingsbeding is de oorspronkelijk overeengekomen huurprijs blijven gelden, waardoor geen sprake is van een huurachterstand.
 25. Handelskoop. Goederen geleverd. Veroordeling tot betaling koopprijs. Geen verrekening met beweerdelijk geleden schade (gederfde winst).
 26. Overeenkomst van opdracht. Beroepsfout. Schadevergoeding.
 27. Huur woonruimte. Vordering ontbinding en ontruiming i.v.m. niet hebben hoofdverblijf en ingebruikgeving gehuurde.. Ten aanzien van 1 hoofdhuurder is ontbindingsvordering toegewezen. Deze hoofdhuurder woont reeds gedurende langere tijd niet meer in het gehuurde. Ten aanzien van andere hoofdhuurder is niet komen vast te staan dan die zijn hoofdverblijf buiten het gehuurde heeft. Deze hoofdhuurder...
 28. Huur woonruimte. Vordering tot medehuurderschap. Eisers niet-ontvankelijk verklaard. Sprake van twee hoofdhuurder. Vordering slechts ingediende door één hoofdhuurder. Prceskosten worden gecompenseerd. Informatie inzake medehuurderschap op website verhuurder is onvoldoende duidelijk.
 29. Effectenlease. Advisering door tussenpersoon. Op verzoek van partijen gepubliceerd.
 30. vordering ontbinding koopovereenkomst / non-conformiteit camper, subsidiair schadevergoeding. Ontbinding afgewezen, geen verzuim. Gebreken niet zodanig dat sprake is van gevaar voor verkeersveiligheid, dus geen non-conformiteit. Schadevergoeding op onderdelen toegewezen. Nieuw voor oud.
 31. Matiging contractuele boete, zelfbewoningsplicht.
 32. Kort geding. Vordering staking executie hypotheekrecht. Vordering afgewezen omdat niet aannemelijk is geworden dat de bank misbruik van recht maakt.
 33. Voorwaardelijke veroordeling tot ontruiming huurwoning in kort geding omdat de huurder de elektrische installatie beschadigt en de verhuurder niet toelaat in de huurwoning om de elektrische installatie te inspecteren en te herstellen en om een lekkage te herstellen die schade veroorzaakt voor de onderburen. De verhuurder mag tot ontruiming overgaan als de huurder blijft weigeren om de verhuurde...
 34. Non-conformiteit. Koop woning met aanbouw uit jaren ’60. Gestelde gebreken staan niet aan normaal gebruik van de woning in de weg
 35. Eindvonnis in zaak over foutieve meting oppervlakte woning
 36. Kort geding. Nakoming agentuurovereenkomst. Leemte in de overeenkomst. Geen grond om de overeenkomst aan te vullen op de door eiser gestelde wijze.
 37. Gedaagde sub 1 (een vof met als vennoot gedaagden sub 2 en 3)heeft een franchiseovereenkomst, een huurovereenkomst bedrijfsruimte, twee geldleningsovereenkomsten en koopovereenkomsten gesloten met (steeds één van de) eisers, ten behoeve van de exploitatie van een winkel. Wederzijds beroep op ontbinding overeenkomsten wegens wanprestatie. De rb acht partiële ontbinding van de franchiseovereenko...
 38. Aannemingsovereenkomst bouw eensgezinswoning; gebreken gevelmetselwerk; tekortkoming in de nakoming.
 39. Geschil over gebruiksrecht van een stuk grond en over een erfdienstbaarheid van weg. De rechtbank is van oordeel dat het gebruiksrecht van de strook grond van de rechtsvoorganger van gedaagden geen kwalitatief recht is en niet op hen is overgegaan. LNH heeft ook niet stilzwijgend ingestemd met overname van de gebruiksovereenkomst. gedaagden moeten de strook grond daarom ontruimen. Dit is naar r...
 40. Tegenspraak. Eindvonnis na akte. Ambtshalve toetsing. De kantonrechter oordeelt dat de artikelen 1.12 en 3.26 van de Algemene Voorwaarden 2020 ANWB oneerlijk zijn ten aanzien van de gevorderde incassokosten. Deze artikelen worden niet getoetst over de opschortingsbedingen en tussentijdse opzegmogelijkheid, nu de eisende partij daar geen gebruik van heeft gemaakt. Dit geldt eveneens voor de prij...
 41. Non-conformiteit en de verhouding tussen onderzoeks- en mededelingsplicht bij de koop van een woonhuis. Ouderdoms- en funderingsclausule. Ten tijde van de koop niet gebleken van een noodzaak voor funderingsherstel op korte termijn. Dat de koper zich achteraf genoodzaakt voelde samen met de buren tot funderingsherstel over te gaan, komt in de gegeven omstandigheden voor rekening en risico van de...
 42. Luchtvaart; redelijke maatregelen; voldoende overstaptijd (MCT) in acht genomen?; wettelijke rente
 43. Luchtvaart; erkenning hoofdsom; vervoerder rauwelijks gedagvaard?
 44. Op de gemeente rust geen contractuele inspanningsverplichting jegens eisers om het bestemmingsplan aan te passen. Daarom kan ook geen sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van deze inspanningsverplichting. Schadevordering is niet toewijsbaar. Eisers zijn niet-ontvankelijk in hun vorderingen, voor zover deze gebaseerd op nakoming van de inspanningsverplichting, omdat de bestuursrechtel...
 45. Huurrecht. Gebreken. Huurprijsvermindering. Dat huurder, die de woningen huurt om onder te verhuren, zelf schade lijdt door de gestelde lekkage blijkt niet.
 46. Verzekerde claimt uitkering onder de dekking van opstal- en inboedelverzekering na gasexplosie in woning. De verzekeringsmaatschappij beroept zich naar het oordeel van het hof terecht op roekeloosheid van de verzekerde.
 47. Invordering van bestuursrechtelijke geldschulden. Bevoegdheid civiele rechter.
 48. Toepassing van de Bargerbeek-jurisprudentie. Agrariër stelt waterschap aansprakelijk voor vernattingschade en droogteschade. Is waterschap beneden de zorg van een goed beheerder gebleven? Peilbeheer.
 49. Gedaagde voert aan dat sprake is van identiteitsfraude. Eiser heeft onvoldoende onderbouwd dat gedaagde degene is met wie hij de huurovereenkomst voor de container heeft gesloten. De vordering wordt afgewezen.
 50. Geneeskundige behandeling. Gedaagde erkent de behandeling te hebben ondergaan en betwist de hoofdsom en rente niet. Hij maakt bezwaar tegen de gemaakte buitengerechtelijke kosten en proceskosten, nu eiseres geen kosten meer had mogen maken toen zij ermee bekend werd dat gedaagde schuldhulpverlening had aangevraagd. Een schuldenregeling is nimmer tot stand gekomen en eiseres heeft gedaagde na de...