Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verbintenissenrecht

 1. Huur woonruimte. Ontbinding wegens overlast.
 2. provisionele vordering buiten toepassing laten regelgeving Provincie afgewezen, op grond van gebrek aan belang, hangende politieke besluitvorming.
 3. provisionele vordering buitenwerking stelling regelgeving Provincie afgewezen wegens ontbreken belang, hangende politieke besluitvorming.
 4. Eindvonnis na bewijswaardering. Is voldaan aan de maatstaven voor veroordeling in de volledige proceskosten?
 5. Deelgeschil. Snede toegebracht in wang kind tijdens spoedsectio. Niet naleven verzwaarde motiveringsplicht.
 6. Verkoop van theater door Gemeente. Vraag of tussen partijen ten aanzien van theater een koopovereenkomst tot stand is gekomen, dient ontkennend te worden beantwoord. Evenmin heeft de Gemeente bij appellante het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat het bod van appellante was aanvaard. Partijen nog niet in onderhandelingsfase, dus evenmin sprake van onrechtmatig afbreken van onderhandelingen doo...
 7. Franchise-overeenkomst. Franchisenemer wordt veroordeeld tot nakoming van de met franchisegever gemaakte afspraken over (onder andere) de inrichting van de vestiging.
 8. Deze zaak gaat over de vraag of gedaagde onrechtmatig jegens eiseres handelt of heeft gehandeld door (i) verboden onderscheid te maken op grond van handicap en/of (ii) te handelen in strijd met het verbod van intimidatie. Eiseres is een blinde transgender vrouw. De winkelmedewerkers van gedaagde willen haar niet meer aan de arm door de winkel begeleiden.
 9. Verzekeraar niet gehouden dekking te verlenen op grond van verzuimverzekering. Arbeidsongeschikte bestuurder voldoet niet aan definitie van werknemer (als bedoeld in verzuimverzekering en WIA en Ziektewet) wegens ontbreken gezagsverhouding. Zij kan namelijk samen met haar echtgenoot beslissen over haar ontslag en aangenomen wordt dat in zo'n geval de echtgenoot meestemt.
 10. Mondelinge uitspraak art. 30 p Rv. Bouwzaak. Oplevering koelsysteem in Hotel Zeestraat in Den Haag in juli 2010. Gebreken gemeld bij aannemer in april 2016. Integrale toepasselijkheid UAV 1989 overeengekomen, termijn par. 12 lid 4 UAV 1989 verstreken.
 11. Verzekeringsrecht; zorgplicht adviseur. Grenzen aan de onderzoeksplicht van de verzekeringsadviseur.
 12. Toegevoegde advocaat mag honorarium niet eerder declareren dan na intrekking van de hem verstrekte toevoeging. Rechtsgevolgen van facturering van honorarium vóór intrekkingsbesluit voor verschuldigdheid wettelijke handelsrente en incassokosten. Beroep bij de bestuursrechter tegen het intrekkingsbesluit doet aan verschuldigdheid van honorarium niet af. De weigering van de advocaat om derdengelde...
 13. Pandgever aangesproken op grond van toerekenbare tekortkoming door melkquotum waarop het pandrecht rustte te vervreemden. Geen beroep op verrekening nu beweerdelijke tegenvordering niet toekomt aan pandgever. Geen sprake van rekening-courant bij registratie melkquotum. Geen eigen schuld bij pandhouder. Zie voorts ECLI:NL:GHSHE:2016:5601
 14. Speelautomaten. Uitleg beding. Boete. Matiging?
 15. Overname van een recreatiepark. Is koper contractspartij geworden bij een huurkoopovereenkomst met betrekking tot een chalet? Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken.
 16. Uitleg overeenkomst.
 17. Kluswoning-overeenkomst; nakoming huurverbod in het kader van Fair Value regeling; uitleg overeenkomst; matiging boete.
 18. - Is schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid? Nee - Is sprake van onderhuur? Ja - Is sprake van onzelfstandige woonruimte? - Op grond van artikel 7:261 lid 1 BW daarom geen huurbescherming
 19. Echtscheidingsconvenant; bindend karakter. Uitleg en aanvulling van een overeenkomst.
 20. Hoofdelijke aansprakelijkheid bij gezamenlijke opdracht. De aard van een opdracht tot het uitbrengen van een bindend advies verzet zich ertegen dat de bindend adviseur een aanvullende opdracht uitvoert in opdracht van maar één van de opdrachtgevers.
 21. Ontzegging chaleteigenaar toegang tot het chaletpark voor de duur van 2 maanden wegens onbehoorlijk gedrag jegens eigenaar van het chaletpark. Geen oneerlijk kettingbeding. Wel moeten gas, water en elektriciteit weer worden aangesloten. Eigenaar van het chaletpark wordt verboden de kavel van de chaleteigenaar te betreden, tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Verder wordt het doen van bep...
 22. Vaststellingsovereenkomst; kwalificatie. Uitleg overeenkomst; fatale termijn? Schuldeisersverzuim.
 23. Verbintenissenrecht. Kansovereenkomst. Heeft eiser de loterij gewonnen? Bewijsopdracht.
 24. Overeenkomst tijdig geannuleerd, want bepaling "vanaf de dag van de aanvang van de overeenkomst" betekent dat de termijn is aangevangen de dag ná het sluiten van de overeenkomst
 25. Pandhouder vordert betaling facturen. Schuldenaar beroept zich op ontbinding en verrekening en stelt tegenvordering in. Tussenvonnis.
 26. aansprakelijkheid voor schade door iillegale fillers.
 27. Verzoek verwijdering BKR-registratie afgewezen. Belangenafweging ogv art. 21 AVG.
 28. Verzekeringsrecht. Eindvonnis na bewijswaardering. Tegenbewijs geleverd tegen voorshands bewezen stelling dat (bestuurders van) verzekerde hand in de brand hebben gehad? Terugkomen op bindende eindbeslissngen in tussenvonnis? Heeft verzekeraar bij haar onderzoek onrechtmatig gehandeld jegens verzekerde? Dienen persoonsgegevens in de registers te worden verwijderd?
 29. Geschil over een aantal panden, die op naam staan van gedaagde. Eiser stelt dat hij economisch eigenaar van de panden is en dat tussen partijen is afgesproken dat de panden, op zijn eerste verzoek, aan hem om niet in eigendom zouden worden overgedragen.
 30. Betalingen uit privévermogen tbv in 2002 overleden partner of tbv de nalatenschap?
 31. Verbintenissenrecht. Verjaring. Art. 3:310 lid 1 BW. Bekendheid met de schade en met de aansprakelijke persoon. Art. 24 Rv. Heeft het hof de feitelijke grondslag van het beroep op verjaring aangevuld?
 32. Verbintenissenrecht. Zorgplicht financieel dienstverlener. Aansprakelijkheid bank voor beleggingsverlies. Causaal verband (condicio sine qua non-verband en toerekeningsverband) tussen verwijt aan de bank en de schade; art. 6:98 BW. Vergelijking met HR 23 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU3713 (Safe Haven) en HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3399 (Ponzi).
 33. Deelgeschil. Letsel door kopstoot tijdens een voetbalwedstrijd. Aansprakelijkheid staat op grond van artikel 161 Rv vast. Voorschot ziektekosten, smartengeld, reis-en parkeerkosten en telefoon-en portokosten (deels) toewijsbaar.
 34. Gevorderde buitengerechtelijke kosten in niet complexe letselzaak niet redelijk
 35. Vordering verlenen medewerking aan ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid voor hypotheek woning (ex-samenwoners) en subsidiair tot verlenen van medewerking aan verkoop woning. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat vrouw nog langer hoofdelijk aansprakelijk blijft. Subsidiaire vordering toegewezen
 36. Koper van een schip heeft eerste termijn ( EUR 250.000,--) van de koopprijs aan makelaar van de verkoper betaald. Makelaar houdt de met de verkoper afgesproken provisie (EUR 100.000,--) in, en betaalt het restant door aan de verkoper. Na ontbinding van de koopovereenkomst door de verkoper, vordert de koper EUR 100.000,-- van de makelaar op grond van onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigd...
 37. Luchtvaartclaim. Beroep op buitengewone omstandigheden slaagt niet. Luchtvaartmaatschappij heeft onvoldoende onderbouwd dat de vlucht vanwege de slechte weersomstandigheden en restricties van de luchtverkeersleiding dusdanig vertraagd was dat de vlucht vanwege de nachtsluiting op Schiphol niet meer kon landen. De kantonrechter ziet geen aanleiding om de luchtvaartmaatschappij alsnog tot bewijsl...
 38. Afrekening tussen zelfstandige vrachtwagenchauffeur en onderneming die hem voor het uitvoeren van ritten voor opdrachtgevers inzette.
 39. Artikel 7:213 BW. Anti-drugsbepaling in de huurovereenkomst is geschonden. Vordering tot ontruiming woonruimte toegewezen. Het belang van verhuurder, om de overige huurders van het complex die veelal een vergelijkbare zorgproblematiek als huurster kennen, rust en veiligheid te bieden, prevaleert boven het belang van huurster om in de woning te kunnen blijven. De kantonrechter heeft er weinig ve...
 40. Deze zaak gaat over de vraag of de franchisenemers onder de verplichtstelling van Bpf Detailhandel vallen. In artikel c.1. van het verplichtstellingsbesluit wordt detailhandel omschreven als “het bedrijf van het kopen en aan particulieren verkopen van waren”. Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of een pizza een waar is als bedoeld in de bepaling en of er sprake is en moet zi...
 41. Overeenkomst afvoer en leveren van grond. Ingebrekestelling enkel voor de afvoer van de grond. Bevrijdend verweer dat is overeengekomen dat de grond binnen een bepaalde periode diende te worden afgevoerd. Bewijsopdracht.
 42. geschil na beëindiging van overeenkomst uit hoofde waarvan een galerie zogenaamde light blubs (al dan niet in de vorm van een Chandelier) namens een kunstenaar heeft tentoongesteld en te koop heeft aangeboden.
 43. mondeling arrest in kort geding; ontruiming van door de gemeente verhuurde percelen grond waarop de huurder een tijdelijk migrantenhotel exploiteert; afstemmingsregel; einde huurovereenkomst; geen gerechtvaardigd vertrouwen; spoedeisend belang.
 44. vordering opheffing conservatoire beslagen toegewezen; summierlijk gebleken ondeugdelijkheid; waarheidsplicht en substantiëringsplicht
 45. Schuldenaar heeft bevrijdend betaald aan pandhouder. Pandgever heeft bevoegdheid om schikking te treffen aan pandhouder overgedragen. Uitleg maatstaf Neo River-arrest.
 46. Samenlevingsovereenkomst; verrekening waardeverandering woning. Geveltaxatie. Compensatie proceskosten.
 47. geen huurovereenkomst voor bepaalde tijd, maar huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met minimumtermijn. Overlast door huurder is onvoldoende onderbouwd, dus geen ontruiming. Herstelvonnis: gemachtige van gedaagde partij is mr. G. Gabrelian.
 48. hennepkwekerij; onbemeten elektraverbruik (manipulatie meter); schending zorgplicht; illegale verbinding gasleiding; onrechtmatige daad; schadebegroting ogv art. 6:97 BW (schatting)
 49. Verbintenissenrecht. Vordering DGA op vennootschap uit hoofde van geldlening. Tegenvordering vennootschap op DGA uit hoofde van rekening-courant? Bewijslast. Rompovereenkomst? Beroep op artikel 6:140 lid 3 BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?
 50. (on)rechtmatige rechtspraak bij niet stellen van prejudiciële vragen door CBb; artikel 267 VWEU kent niet zelfstandig rechten toe aan particulieren; open norm van art. 7 Pensioenrichtlijn; feitelijke bevindingen; geen kennelijke schending van Unierecht