Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verbintenissenrecht

 1. geen huurovereenkomst want geen sprake van overeenstemming op essentiele punten, geen verplichting tot dooronderhandelen
 2. Kort geding; oordeel in bodemprocedure dat gedaagde huurster is ipv gevoegde partij berust niet op feitelijke en/of juridische misslag; gedaagde betaalt geen huur en voldoet niet aan exploitatieverplichting; ontruiming toegewezen
 3. artikel 7:304 BW; niet ontvankelijk verklaring; partijen hebben geen overleg gevoerd over een gezamenlijk te benoemen deskundige (op initiatief van verzoeker)
 4. Beƫindiging duurovereenkomst met wederzijds goedvinden.
 5. Beide partijen hebben een verzoek tot verbetering van het arrest gedaan. Verzoek tot verbetering wordt deels toegewezen
 6. Aandelenlease. Tussenpersoonzaak. Op verzoek van partijen gepubliceerd.
 7. Aandelenlease. Tussenpersoonzaak. Op verzoek van partijen gepubliceerd.
 8. Aandelenlease. Tussenpersoonzaak. Op verzoek van partijen gepubliceerd.
 9. huur, bedrijfsruimte, huurkorting, vastelastenmethode, verrekening waarborgsom
 10. Huurrecht. Veroordeling gedaagden om mee te werken aan de uitvoering van dringende werkzaamheden en renovatiewerkzaamheden. De kortgedingrechter acht het in hoge mate waarschijnlijk dat de rechter in de bodemzaak zal oordelen dat het renovatievoorstel van eiseres redelijk is.
 11. ontbinding huurovereenkomst
 12. Online koopovereenkomst, ambtshalve toetsing informatieverplichtingen
 13. Pakketreisovereenkomst, bagage vertraagd, non-conformiteit
 14. Kort geding. De bank, waar de fraudeur bankierde, hoeft over de fraude niet meer informatie te delen met eiseres dan zij al heeft gedaan. Bijzondere zorgplicht bank jegens derde schept geen verplichting onderzoeksinformatie te delen.
 15. KG. Eiser heeft woning, die gedaagde in gebruik heeft, verkocht aan derde en vordert ontruiming door gedaagde. De vraag is of tussen partijen sprake is van een huurverhouding. Oordeel: voldoende aannemelijk dat dat zo is. Ontruiming wordt afgewezen.
 16. Aansprakelijkheidsrecht
 17. deurwaarderskantoor gaat zonder overleg met voormalig opdrachtgever akkoord met een betalingsregeling van de debiteur van 17,5% tegen finale kwijting. Voormalig opdrachtgever heeft geen schade geleden. Vordering afgewezen.
 18. verzet tegen dwangbevel; verhouding voorlopige/definitieve aanslag; betekening stuitingsexploot; marginale toetsing onherroepelijke aanslagen?
 19. Partijen zijn in Nederland en Griekenland gevestigde ondernemingen die zich bezighouden met de bestrijding van ongedierte. Zij hebben verschillende overeenkomsten met elkaar gesloten. In deze procedure hebben partijen over en weer vorderingen ingesteld voortvloeiend uit een aantal van deze overeenkomsten, waarvan de belangrijkste gaat over de vraag of een geleverde installatie gebreken vertoond...
 20. Luchtvaartzaak. De vlucht is in verband met weersomstandigheden uitgeweken naar een luchthaven in de regio. Beslissing gezagvoerder. De passagiers hebben hun verweer dat zij hun aansluitende vlucht op basis van de vertrekvertraging al niet meer hadden kunnen halen onvoldoende onderbouwd.
 21. Luchtvaartzaak. De capaciteitsreductie had enkel betrekking op arriverende vluchten, en dus niet op de vlucht in kwestie. De vervoerder heeft onvoldoende onderbouwd waarom specifiek de vlucht in kwestie moest worden geannuleerd.
 22. Licentie-overeenkomst; Kort geding; spoedeisend belang
 23. De rechtbank verklaart Reimert niet-ontvankelijk in haar vordering, omdat de algemene voorwaarden van Rodeca van toepassing zijn en de daarin opgenomen vervaltermijn al voor het uitbrengen van de dagvaarding was verstreken.
 24. Onbetaalde factuur; betwisten buitengerechtelijke incassokosten.
 25. Verbintenissenrecht. Kon hof oordelen dat eisers tot cassatie in verzuim waren t.a.v. drie verplichtingen uit met de bank gesloten herfinancieringsovereenkomst?
 26. Koopovereenkomst woning, geluidsoverlast, non-conformiteit, mededelingsplicht verkoper.
 27. Vraag of een koopovereenkomst is gesloten tussen partijen. Zowel formele als inhoudelijke verweren. De kantonrechter ziet aanleiding een mondelinge behandeling te gelasten.
 28. Verzoeken voorlopig getuigenverhoor; horen van de minister en een viruswetenschapper over beleid, claims en uitlatingen rond Covid-19 vaccinaties jeugdigen. Verzoeken voldoen niet aan de eisen, geen belang, misbruik van recht, strijd met goede procesorde
 29. Vordering tussen een handelaar en een consument. Ambtshalve toetsing van de (pre)contractuele informatieplichten. Sanctie wegens schending van artikel 6:230v lid 7 BW.
 30. Vordering tussen een handelaar en een consument. Ambtshalve toetsing van de (pre)contractuele informatieplichten. Huur opslagruimte.
 31. privaatrechtelijk kostenverhaal
 32. Vordering tussen een handelaar en een consument. Ambtshalve toetsing van de (pre)contractuele informatieplichten. Sanctie wegens schending van artikel 6:230v lid 7 BW.
 33. Luchtvaartzaak. Het toestel is teruggekeerd naar de gate wegens een onhandelbare passagier (unruly passenger). De tijd die het heeft gekost om, na de afgebroken startprocedure, brandstof bij te tanken is eveneens het gevolg van deze buitengewone omstandigheid.
 34. Luchtvaartzaak. Annulering vlucht. COVID-19. Gesteld noch gebleken is dat de lockdown een sluiting van de grenzen dan wel een inreisverbod inhield. Naar het oordeel van de kantonrechter is dan ook niet gebleken dat de verplaatsing van personen naar het VK verboden/beperkt was. Beroep van de vervoerder op buitengewone omstandigheden slaagt niet.
 35. Onderaanneming; tweetraps ingebrekestelling. Geen sprake van verzuim, want niet in de gelegenheid gesteld om binnen de gestelde termijn tot herstel over te gaan. Niet van omstandigheden gebleken dat het verzuim eerder kon intreden.
 36. Luchtvaartzaak. Meer dan 24 uur vertraging. Het is aan de vervoerder om aannemelijk te maken dat er geen beschikbare plaats vrij was op (de door eiseres genoemde) alternatieve vluchten, welke zijn uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen. Vordering toegewezen.
 37. Luchtvaartzaak. In dit geval heeft de vervoerder voldoende aangetoond dat de bemanning als gevolg van voornoemde buitengewone omstandigheden (voortdurende mislukte de-icing pogingen) uit de uren is getreden.
 38. Vordering tot ontruiming van een berging. Huurder gebruikt de berging zonder recht of titel, ontruiming toegewezen. Geen dwangsom.
 39. AT. Koop op afstand. De kantonrechter vindt het voorbeeld van de bestelbevestiging niet voldoende. Dit levert een schending van artikel 6:230v lid 7 BW op.
 40. Vordering afgewezen. Koop tweedehands auto door handelaar. Eiser heeft onvoldoende onderbouwd dat de auto non-conform was en dat gedaagde bekend was met enig gebrek.
 41. Ambtshalve toetsing (AT). Stelplicht.
 42. Ambtshalve toetsing (AT). Koop op afstand. Informatie over het telefoonnummer en het e-mailadres van de eisende partij ontbreekt in de bestelbevestiging.
 43. Vordering tegen ontbonden vennootschap. Niet-ontvankelijk.
 44. overeenkomst van opdracht; ambtshalve toetsing
 45. Overheidsprivaatrecht; onrechtmatige overheidsdaad. Legkippenbesluit 2003. Causaal verband tussen vernietigde besluiten en schade ontbreekt omdat de nog mogelijke handhaving langs strafrechtelijke weg tot hetzelfde resultaat had geleid.
 46. Ontbinding huurovereenkomst i.v.m. overlast.
 47. Eindvonnis. Geldleningsovereenkomst. Bewijs dat het geld is terugbetaald niet geleverd.
 48. Overheidsaansprakelijkheidsrecht - WETS - de rechtbank oordeelt dat een besluit van de minister om een in Belgie opgelegde levenslange gevangenistraf over te nemen als een levenslange gevangenisstraf in Nederland onrechtmatig is. Deze omzetting mag in geen geval leiden tot een strafverzwaring. Er bestaan grote verschillen in uitvoering tussen de Belgische en Nederlandse gevangenisstraf. Gelet o...
 49. Hoofdzaak en vrijwaring. Gebreken woning. Toerekenbare tekortkoming. Gebreken aan de elektrische installatie staan aan normaal gebruik van de woning in de weg (vanwege brandgevraar). Gedeeltelijke toewijzing.
 50. Geschil over met wie is de overeenkomst gesloten. Geen sprake van vertegenwoordiging, althans hadden eisers dat gelet op de omstandigheden niet hoeven te begrijpen. Gedaagde is tekort geschoten in de nakoming van overeenkomst. Toewijzing vordering.