Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verbintenissenrecht

 1. Koop auto, non-conformiteit, aantal pk's
 2. Ontruiming in kort geding toegewezen van bejaarde, hulpbehoevende huurder vanwege langdurige, ernstige overlast door diens inwonende, volwassen zoon. Van de woningbouwvereniging kan niet langer worden verwacht dat zij het woongenot blijft verschaffen terwijl vader en zoon niet openstaan voor de bij herhaling aangeboden hulpverlening, omdat de ernstige overlast voor de omwonenden maar door gaat.
 3. Huur. Verstekzaak. Ambtshalve toetsing boetebeding in huurovereenkomst wegens hennepteelt. Boete heeft een maximum van 100.000,- en verhuurders houden aanspraak op schadevergoeding in winstafdracht. Om deze redenen wordt het boetebeding oneerlijk geacht en buiten toepassing gelaten. Gevorderde boete van 10.000 euro afgewezen.
 4. Huur. Verstekvonnis. Ambtshalve toetsing boetebeding op hennepteelt in woning. Beding in huurovereenkomst is, zeker in combinatie met algemeen boetebeding in algemene bepalingen, oneerlijk en wordt daarom buiten toepassing gelaten. Gevorderde boete van van 10.000 euro afgewezen.
 5. Wilsovereenstemming, prijs, onderhandelingen
 6. Stilzwijgende aanvaarding algemene voorwaarden.
 7. Plaatsing nieuwe dakkapel vrijwel direct tegen nabijgelegen blinde muur levert geen onrechtmatige hinder op. Stelling dat onderhoud van de zijgevel onmogelijk is geworden is onvoldoende onderbouwd. Tevens is geen erfdienstbaarheid ontstaan door verjaring.
 8. Huur woonruimte; opzegging wegens dringend eigen gebruik; veroordeling tot ontruiming uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
 9. Kort geding. Verzekeringszaak. Vordering verwijderen gegevens uit registers en betaling claim annuleringsverzekering afgewezen. Aannemelijk dat eiser heeft gehandeld met de opzet om gedaagde ertoe te bewegen een uitkering te doen op grond van de annuleringsverzekering, terwijl hij wist dat die verzekering geen dekking bood. Het handelen van eiser vormt een mogelijke bedreiging voor zowel gedaag...
 10. einde huurovereenkomst, huurachterstand, verrekening 7:127 BW afgewezen, termijn servicekosten 7:259 verlopen
 11. Voorlopige voorziening vooruitlopend op zitting in kort geding. Afgewezen. Mogelijke onbevoegdheid in hoofdzaak en toewijzing onvoldoende aannemelijk. Belangenafweging leidt niet tot andere uitkomst.
 12. Aanneming van werk. Aannemer heeft geen bewijs geleverd waaruit blijkt dat sprake is van schuldeisersverzuim van opdrachtgever. Schadevergoeding begroot op kosten van herstel door derde.
 13. Huur jachtwerf / herstelinrichting pleziervaartuigen. Kwalificatievragen: 1) is sprake van een ongebouwde of gebouwde onroerende zaak. Conclusie: gebouwde onroerende zaak. 2) is sprake van een bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 lid 2 BW of van 'overige ruimte'? Conclusie: 290-bedrijfsruimte. Huurder wordt niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek tot verlenging van de ontruimingstermijn...
 14. Huur bedrijfsruimte, coronakorting. Beperkte stukken overgelegd, toepassing vastelastenmethode met beperkte informatie.
 15. Voorlopig deskundigenbericht. Klachten passend bij whiplash? Pre-existente klachten? Benoeming neuroloog, neuropsycholoog en KNO-arts.
 16. Eindvonnis na aanvullend deskundigenbericht. Financiƫle afwikkeling samenwerking.
 17. Opzegging duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Geen opzegtermijn in acht genomen of schadevergoeding betaald. Vorderingen deels toegewezen.
 18. CHF-hypotheek. Hypotheek in Zwitserse franken (CHF) waarvan de rente en de hoofdsom in CHF moeten worden (terug)betaald, terwijl eisers hun inkomen in Euro's genieten en feitelijk in Euro's betalen. Toetsing aan art. 4 lid 2 richtlijn EG 93/13 betreffende oneerlijke bedingen (transparantievereiste) en o.a. HvJEU 10 juni 2021, ECLI:EU:2021:470 (VB e.a./BNP Paribas). Beroep op vernietiging van de...
 19. Overeenkomst van geldlening gesloten tussen ene broer (eiser) enerzijds en andere broer met zijn echtgenote (gedaagde) anderzijds, vlak voor het overlijden van de andere broer. Geen sprake van dwaling of misbruik van omstandigheden. Geldigheid overeenkomst voorshands bewezen, gedaagde krijgt gelegenheid tot leveren tegenbewijs. Omvang geldlening en rente blijken voldoende uit de (bijlage bij de...
 20. De vraag die zich in onderhavige zaak voordoet is of de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld vanwege het besluit om met eiseres geen vastgoedtransactie aan te gaan naar aanleiding van de uitkomsten van een Bibobonderzoek.
 21. Opdrachtovereenkomst. Toewijzing vordering tot betaling factuur. Geen sprake van misbruik van bevoegdheid en wanprestatie.
 22. Jarenlange burenruzie mondt uit in een poging doodslag. Verhuurder wil nu ontbinding en ontruiming huurwoning. Zowel man als vrouw moeten de woning verlaten omdat er sprake is van contractuele medehuur. Hoofdelijk aansprakelijk voor alle tekortkomingen in de nakoming van de huurovereenkomst.
 23. Ontbinding en ontruiming vanwege ongeoorloofde gebruik van het gehuurde als huisvesting voor arbeidsmigranten
 24. Overeenkomst tot levering en plaatsing van overkapping boven parkeerplaats. Uitleg overeenkomst: wat zijn partijen overeengekomen? Geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 25. Dexia.
 26. Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming woning. Huurster met psychiatrische aandoening in doorsnee woonomgeving veroorzaakt ernstige overlast. Noodzaak passende ontruimingstermijn en het vinden van een passend alternatief.
 27. geen onbehoorlijk taakvervulling, onbehoorlijke bestuur of onrechtmatig handelen van (indirect) bestuurder aangenomen.
 28. Vordering tot betaling facturen voor aankoop voertuig en reparaties toegewezen, verweren daartegen slagen niet. Gedaagde spreekt van tekortkomingen aan de zijde van eiser, maar zij heeft zich niet beroepen op opschorting, (buitengerechtelijke) ontbinding of verrekening en bovenal heeft zij niet (tijdig) geklaagd.
 29. Het blijven herhalen van een beschuldiging van aanranding door een medewerker van de gemeente is in de gegeven omstandigheden onrechtmatig. Persoonlijke levenssfeer, vrijheid van meningsuiting. Toewijzing verbod, met dwangsom. Onvoldoende onderbouwd dat gemeente misbruik van bevoegdheid maakt bij uitvoeren controle.
 30. huurder vertrokken na kort geding vonnis ontruiming. ontbinding huurovk. mutatieschade en huurachterstand. boetes oneerlijk, daarom ook geen rente.
 31. EU betalingsbevel, verwijzingsbeslissing, advocaat gesteld na verstrijken roltermijn.
 32. Huurachterstand, ontbinding en ontruiming, vrijwaring
 33. -
 34. Mulder/deelscooter/kentekenaansprakelijkheid/buiten verhuurperiode/trip receipt/Check/ongegrond
 35. Mulder/deelscooter/kentekenaansprakelijkheid/buiten verhuurperiode/Felyx/ongegrond
 36. Verhuur camper. Na de verhuur heeft de camper schade. Schade aan de remmen wordt niet aan huurder toegerekend, omdat daar geen specifieke afspraken over zijn gemaakt.
 37. Kort geding, vordering voortzetten bankrelatie afgewezen, strafrechtelijke veroordeling
 38. Uitleg overeenkomst over vergoeding van planschade na levering percelen bouwgrond.
 39. Uitleg overeenkomst over vergoeding van planschade na levering percelen bouwgrond.
 40. Kort geding, overheidsaansprakelijkheid; Eiser vordert de ILT te verbieden zijn afnemers o.g.v. Wet Pleziervaartuigen te informeren over de non-conformiteit van zijn vaartuigen. Het verbod wordt afgewezen, omdat eiser ondanks de gevoerde overleggen niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de ILT zonder meer bevoegd is om handhavend op te treden om te voorkomen dat er vaartuigen op de markt...
 41. Kort geding. Geen koopovereenkomst tot stand gekomen. Geen wilsovereenstemming over de (persoon van de) koper.
 42. vaststellingsovereenkomst, vernietiging wegens bedrog?, overgeslagen goed
 43. Schadevaststelling na beleggingsadvies in strijd met overeengekomen risicoprofiel.
 44. Aanvaarding van het aanbod later ingetrokken, dus geen overeenkomst tot stand gekomen. Ex-echtelieden die procederen over een auto.
 45. Aanhouding beslissing 843a Rv tot na antwoord en mondelinge behandeling in de hoofdzaak.
 46. Huur woonruimte. Verhuurder heeft verhuurd aan een besloten vennootschap, waarvan zij had moeten begrijpen dat die zou overgaan tot kamerverhuur. Tijdens de looptijd van de huurovereenkomst wijzigen de regels over kamerverhuur. Huurder overtreedt die regels en krijgt geen vergunning voor kamerverhuur. Huurder moet ervoor zorgen dat hij alsnog aan de regels gaat voldoen, maar de de ontstane ille...
 47. Arrest strekkende tot aanvulling in de zin van artikel 32 Rv van het arrest, gewezen op 30 augustus 2022.
 48. Eiser vordert machtiging te gelde maken woning. Was gezamenlijk eigendom van hem en zijn ex en bij echtscheiding aan hem toegedeeld. De goederenrechtelijke levering aan hem had echter nooit plaatsgevonden. Onbekend waar gedaagde thans woont. Woning nu verkocht en moet op korte termijn geleverd worden. Vordering toegewezen.
 49. Ambtshalve toetsing, bestelknop.
 50. Gebreken na reparatie auto. Garage betwist causaal verband gemotiveerd en onderbouwd. Eiser heeft niet aan stelplicht voldaan. Vordering afgewezen.