Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verbintenissenrecht

 1. Geschil na overname; webwinkel; hair extensions; garanties; non-concurrentiebeding.
 2. Verbintenissenrecht; gerechtvaardigd vertrouwen (art. 3:35 BW); miskenning door het hof op wie stelplicht en bewijslast rust?; miskenning door het hof van de relevantie van eerdere en latere gebeurtenissen?; geestelijke stoornis en nadeel (art. 3:34 BW).
 3. Eindvonnis in zaak De Put vs. camping De Bron. Leden vereniging hebben camping inmiddels verlaten. Eisvermeerdering: schadevergoeding. Afgewezen: gasten hebben zelf gekozen voor vertrek vóór bewijslevering. Geen od camping. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2019:6557
 4. onredelijk bezwarend beding. Vergoeding voor cadeaukaart wordt afgewezen omdat vergoeding meer bedraagt dan € 50,00 (artikel 4 lid 2 van de Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders).
 5. Verzekeringszaak. Verzekeraar weigert schade-uitkering in verband met in brand gestoken chalet recreatiepark. Bij de aanvraag van de verzekering had de verzekerde verzwegen dat het chalet leeg stond en dat hij verdachte was in verband met overtreding van de Opiumwet (betrokkenheid bij een hennepkwekerij in een schuurtje van een ander chalet van hem op hetzelfde recreatiepark). Wat moet onder le...
 6. Waerdye-beleggingsverzekering. Informatieverplichting verzekeraar. Wilsovereenstemming over de (hoogte van de) kosten en overlijdensrisicopremie. Geen oneerlijke bedingen.
 7. Testamentair vruchtgebruik echtelijke woning. Artikelen 4:29 e.v. BW.
 8. Overeenkomsten van geldlening. Geldnemer tekent meermalen voor ontvangst en kennisneming nieuwe algemene voorwaarden. Latere betwisting ontvangst algemene voorwaarden onvoldoende gemotiveerd. Aanhoudende negatieve publiciteit over geldnemer. Geldgever mag vrezen voor reputatieschade en overeenkomsten van geldlening om die reden opzeggen.
 9. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Uitleg samenwerkingsovereenkomst. Draagt de afwijzing van de op primaire grondslag gebaseerde vordering (wanprestatie) ook de afwijzing van de subsidiaire grondslagen (onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking)? Onmiddellijkheidsbeginsel. Rechterswisseling. Getuigenverhoren; redelijke uitleg van art. 155 Rv. Nadere regels voor mededeling rechterswiss...
 10. Huur. Vordering tot tijdelijke ontruiming. Vanwege (renovatie)werkzaakheden aan complex waarvan gehuurde deel uitmaakt is toegang tot het gehuurde nodig, maar voor de uitvoering van de werkzaamheden zelf is ontruiming van het gehuurde niet nodig.
 11. Luchtvaartzaak. Indien in de dagvaarding alle voor de beslissing van belang zijnde feiten, waaronder de cessie, volledig en naar waarheid zouden zijn aangevoerd, zou de vordering op voorhand kansloos zijn geweest. Door een procedure op naam van de passagiers in te stellen in een kansloze zaak, worden de passagiers blootgesteld aan het geenszins denkbeeldige risico van een proceskostenveroordeli...
 12. Luchtvaartzaak. Indien in de dagvaarding alle voor de beslissing van belang zijnde feiten, waaronder de cessie, volledig en naar waarheid zouden zijn aangevoerd, zou de vordering op voorhand kansloos zijn geweest. Door een procedure op naam van de passagier in te stellen in een kansloze zaak, wordt de passagier blootgesteld aan het geenszins denkbeeldige risico van een proceskostenveroordeling...
 13. Luchtvaartzaak. Redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. De passagiers hebben niet onderbouwd waarom de gevorderde kosten niet onder een mogelijke proceskostenveroordeling zouden vallen. De gevorderde kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 aanhef en onder b BW worden dan ook afgewezen.
 14. Luchtvaartzaak. Eisende partij ontvankelijk aangezien in het eerdere vonnis geen inhoudelijke beoordeling heeft plaatsgevonden. Vordering compensatie toegewezen. Door slechts een buffer van 15 minuten aan te houden heeft luchtvaartmaatschappij onvoldoende rekening gehouden met eventuele vertragingen in het reisschema van de passagiers. Vertaal- en portokosten afgewezen.
 15. Onbetaald gebleven facturen voor onder meer huur combisteamers. Beroep op verjaring en op verrekening verworpen. Deskundigenbericht over bepaling redelijke huurprijs voor de combisteamers aangevochten.
 16. Vertraging in stadsontwikkelingsproject. Tekortkoming, rentevergoeding.
 17. Luchtvaartzaak. Luchtvaartmaatschappij heeft voldoende aangetoond dat de uitvoering van vlucht is gehinderd door de slechte weersomstandigheden en daaropvolgende CTOT’s ('calculated take off time'). Vordering afgewezen.
 18. Mondelinge uitspraak art. 30 p Rv. Bouwzaak. Aansprakelijkheid aannemer na gebrekkige werkzaamheden in opdracht van het Haags Dierencentrum.
 19. Onrechtmatige daad. Niet-naleving door NVM-verkoopmakelaar van NVM-meetinstructie. Aansprakelijkheid makelaar tegenover kopers voor onjuiste gegevens betreffende woonoppervlakte in verkoopbrochure en op Funda-website. Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend NVM-makelaar mag ook door derden worden verwacht dat deze de door de NVM voorgeschreven meetinstructie volgt. De makelaar heeft een...
 20. Centraal staat de vraag of in het geval de APK-keuring ondeugdelijk is geweest, eiseres aanspraak heeft op vergoeding van de schade die zij vordert. Die vraag wordt ontkennend beantwoord. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2020:795)
 21. Ontbinding koopovereenkomst camper na geslaagd beroep op non-conformiteit ex artikel 7:17 BW. (ZIE OOK:ECLI:NL:RBMNE:2020:797)
 22. KG vordering tot ontruiming woning op bedrijventerrein door werknemer. Gebruik van de woning om niet. Arbeidsovereenkomst is in afzonderlijke procedure ontbonden. Vordering tot ontruiming wordt toegewezen, met een termijn van twee maanden. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2020:794)
 23. onterechte weigering van WAM-verzekeraar om buitengerechtelijke kosten ex art. 6:96 lid 2 BW (volledig) te vergoeden
 24. Op grond van de huurkoopovereenkomst mocht gedaagde een hoger bedrag aan de derde beslaglegger voldoen dan de op dat moment verschuldigde termijnen. Ook de latere betaling na het faillissement aan de derde beslaglegger is bevrijdend geweest. Geen pauliana
 25. Luchtvaartzaak. Incident. De kantonrechter overweegt dat uit het Rehder arrest, mede gezien de uitleg en het doel van de Verordening, niet volgt dat (thans) artikel 7 Brussel I bis niet van toepassing is in het geval van een plaats van vertrek of plaats van aankomst in een niet-lidstaat. Nederlandse rechter bevoegd.
 26. Luchtvaartzaak. Beroep op buitengewone omstandigheid (zieke passagier) slaagt. Totale vertraging dient te worden verminderd met de tijd die aan de buitengewone omstandigheid te wijten is. Na aftrek resteert een vertraging van 2 uur en 56 minuten, derhalve minder dan drie uur.
 27. Art. 81 lid 1 RO. Overeenkomstenrecht. Aanneming van werk. Toerekenbaar tekortschieten aannemer. Schadevergoeding. Motiveringsklachten.
 28. Art. 81 lid 1 RO. Overeenkomstenrecht. Aanneming van werk. Toerekenbaar tekortschieten aannemer. Schadevergoeding. Motiveringsklachten.
 29. Verstoorde arbeidsverhouding. Toewijzing ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van 7:671b en 7:669 lid 3 sub g.
 30. Veroordeling tot betaling van het openstaande saldo van een creditcard. Financiële omstandigheden kunnen gedaagde niet ontslaan van zijn betalingsverplichtingen tegenover eiser.
 31. Einde van de arbeidsovereenkomst. Niet voldaan aan de aanzeggingsverplichting.
 32. Ontbinding koopovereenkomst. Geldig beroep op financieringsvoorbehoud. Reikwijdte inspanningsverplichting.
 33. Art. 7:220 lid 5 BW. Verhuiskostenvergoeding. Onderscheid renovatie of (dringend) onderhoud. Onvoldoende onderbouwing noodzaak tot verhuizing.
 34. Huur pand. Art 7:231 lid 2 BW. Beschietingen op pand zijn geen gedragingingen in het gehuurde, dus.geen buitengerechtelijke ontbinding. Ontbinding wegens schending van exploitatieverplichting toegewezen. Schadevergoeding en boete afgewezen i.v.m overmacht
 35. beding in koopovereenkomst onroerende zaak waarin, middels een kettingbeding de rechtsbeschermingsmogelijkheden van koper en zijn rechtsopvolgers worden ontzegd (de monddoodclausule) is nietig, want strijdig met de openbare orde (artikel 3:40 BW).
 36. Bouw varkensstal. Leidt aangepast ontwerp tot te hoge ammoniakemissie? Beroep op exoneratie in algemene voorwaarden.
 37. Dexia-zaak. Echtgenote. Vernietiging. Verjaring? Wetenschap? Bewijs. Tegenbewijs. Tussenpersoon.
 38. Dexia art. 1:88 BW en bewijsopdracht
 39. Wel of niet opdracht gegeven voor (herstel)werkzaamheden? In eerste aanleg bewijsopdracht gegeven, in het kader waarvan getuigen zijn gehoord. Bewijs dat geïntimeerde opdracht heeft gegeven, is volgens rechtbank niet geleverd. Ook het hof komt tot het oordeel dat appellante niet in de bewijslevering is geslaagd. Subsidiair beroep op ongerechtvaardigde verrijking faalt eveneens.
 40. Dexia, art. 1:88 BW bewijsopdracht
 41. geschil tussen advocaten tevens voormalig kantoorgenoten over de financiële afwikkeling van de beëindiging van de samenwerking/ wel of geen overeenkomst tot stand gekomen tijdens gesprek bij de Deken van de Orde van Advocaten?/beroep op dwaling en misbruik van omstandigheden afgewezen/ wel of geen waarnemingsvergoeding verschuldigd tijdens schorsing van een van de advocaten?
 42. Renteswap. Ondernemer zonder relevante kennis of ervaring. Geen dwaling. Schending zorgplicht. Partijen mogen zich uitlaten over de hoogte van de schade.
 43. geschil tussen aannemer en opdrachtgever, overhevelen van onderneming door aannemer, verhaalsfrustratie, misbruik van identiteit van rechtspersonen die alle tot de groep van de aannemer behoren, bestuurdersaansprakelijkheid.
 44. Bestuurdersaansprakelijkheid voor betaling declaratie advocaat
 45. Kort geding. Restitutiepolis. Verbod tot verrekening? Aantonen van het niet beschikken over afloscapaciteit voor aangaan betalingsregeling. Proceskosten niet nodeloos gemaakt.
 46. Dexia-zaak, vordering tot betaling restschuld, reconventionele vordering tot schadevergoeding, bewijswaardering, advisering door tussenpersoon
 47. schadestaatprocedure; begroting schade a.g.v. wanprestatie en onrechtmatige daad van boekhouder/accountant; proceskosten t.l.v. eisers als overwegend in het ongelijk gestelde partij, maar aftrek van 1 salarispunt wegens wijze van procederen van gedaagde.
 48. Levering irrigatie-unit. Opschortingsrecht, uitleg overeenkomst, schadevergoeding.
 49. Kort geding. Erkenning en tenuitvoelegging Engelse gevangenisstraf in Nederland o.g.v. de WETS. Anders dan eiser stelt is bij de omzetting van de straf naar het Nederlands strafmaximum niet uitgegaan van een onjuiste kwalificatie van de bewezenverklaarde feiten.
 50. Kort geding. Eiser niet-ontvankelijk in zijn vorderingen strekkende tot bepaling dat hij in p.i. arbeidsongeschikt wordt verklaard en dat hij niet mag worden overgeplaatst naar andere p.i. Voor beide vorderingen geldt dat er een andere, met voldoende waarborgen omklede, aangewezen rechtsgang beschikbaar is.