Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verbintenissenrecht

 1. beroepsfout accountant.
 2. beroepsfout accountant.
 3. Onder verwijzing naar METAR rapport en verklaring interne afdeling Flight Operations voldoende aannemelijk dat er sprake was van slechte weersomstandigheden. Echter niet aangetoond hoe deze van invloed zijn geweest op de uitvoering van de vlucht
 4. B.O. voorgaande vlucht + vlucht in kwestie. Naar het oordeel van de kantonrechter is onvoldoende aannemelijk geworden dat de passagiers een plek op de avondvlucht zelf geweigerd hebben. De vervoerder heeft dan ook niet alle redelijke maatregelen genomen.
 5. CTOT vlucht in kwestie. Bewijskracht interne documenten. Tijd tussen off blocks en opstijgen. Langdurigheid vertraging. Omboeking vlucht eerste gelegenheid
 6. Transactie tot overname c.q. inbreng van activa en samenwerking. Uitleg. Geen schending contractsbepalingen. Onrechtmatig handelen door een der samenwerkende partijen? Schade?
 7. Unruly passenger. Tijdens de utivoering van de direct voorafgaande vlucht misdroeg een van de passagiers zich dusdanig dat de bemanning het niet verantwoord achtte de vlucht voort te zetten. De vlucht moest daarom uitwijken.
 8. Onteigeningszaak, vaststellen schadeloosstelling, deskundigenrapport, waardering onteigende, vergelijkingsobjecten
 9. Tussenvns; vordering terugbetaling koopsom voor een aan eiser verkochte en geleverde horecaonderneming omdat verkoper deze (daarna) aan een derde heeft verkocht en (kennelijk) geleverd. Betaling en koopovk worden betwist. Bewijsopdracht eiser.
 10. Omdat de kredietovereenkomst tot stand is gekomen door ongeoorloofde colportage wordt die overeenkomst vernietigd.
 11. Onrechtmatig handelen jegens gemeente. Rechtsmacht op grond van artikel 7 Rv. Gedaagden hebben geen verweer gevoerd en zijn bij verstek veroordeeld.
 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid, dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden. Hoofdzaak met vrijwaring. Bouw huis.
 13. Agentuurovereenkomst; schriftelijkheidsbeding m.b.t. wijziging van de overeenkomst.
 14. Autohuur, wel of geen vorderingsrecht.
 15. Kort geding. Gezondheidsrecht. Zorgverzekering. Geding na verwijzing door HR (ECLI:NL:HR:2021:1111). Omvang van het geding. Voorkeursbeleid geneesmiddelen. Vitamine D (colecalciferol). Slechts een geneesmiddel met colecalciferol in één sterkte als voorkeursgeneesmiddel aangewezen. Voorgenomen voorkeursbeleid toelaatbaar. Financiële prikkels om artsen en apothekers te stimuleren om voorkeursgene...
 16. ‘Huur bedrijfsruimte en woonruimte, opzegging wegens dringend eigen gebruik’.
 17. Aanneming van werk, onduidelijke prijsafspraken, ondeugdelijk werk, schade.
 18. Ontbinding huurovereenkomst wegens meerdere tekortkomingen: - De huurder heeft een aanzienlijke huurachterstand laten ontstaan en gedurende langere tijd te laten voortbestaan. - De realisatie van de illegale stroomaftakking in het gehuurde vormt schade aan het gehuurde en moet op de voet van artikel 7:219 BW als tekortkoming aan de huurder worden toegerekend. - De huurder heeft onvoldoende weer...
 19. Tandarts factuur, behandelingsovereenkomst, Regeling mondzorg
 20. gebruiksovereenkomst na ontbonden huurovereenkomst; wijze van oplevering
 21. Voorgaande vlucht vertraagd wegens no show van vijf passagiers. Dit werkt door op de onderhavige vlucht. Omdraaitijd. CTOT vlucht in kwestie.
 22. EPGV niet van toepassing. De passagiers hebben niet onderbouwd dat de vervoerder statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging in een lidstaat heft. Omzetting in dagvaardingsprocedure.
 23. Vordering betaling contractuele boete franchiseovereenkomst in verband met overtreding non-concurrentiebeding, geheimhoudingsclausule e.o tevens vordering nakoming franchiseovereenkomst. Gedeeltelijke toewijzing, matiging boete.
 24. Luchtvaart. Vertraging op de eindbestemming bedroeg meer dan 24 uur. TAP-arrest. Niet gebleken is dat de vervoerder alle redelijke maatregelen heeft getroffen.
 25. Luchtvaart. Beroep op buitengewone omstandigheden onvoldoende onderbouwd (slecht weer, capaciteitsreductie, de-icing). De kantonrechter komt dan niet toe aan de vraag of de vervoerder alle redelijke maatregelen heeft genomen om de vertraging te beperken.
 26. Luchtvaart. Beroep op buitengewone omstandigheden slaagt. Capaciteitsreductie en slotrestricties voldoende onderbouwd. Vervoerder heeft alle redelijke maatregelen getroffen.
 27. Luchtvaart. In geschil is of de vervoerder de buitengerechtelijke kosten dient te vergoeden, omdat hij in het buitengerechtelijke traject zijn beroep op buitengewone omstandigheden niet zou hebben onderbouwd.
 28. Luchtvaart. Onvoldoende is onderbouwd dat de vervoerder genoodzaakt was om de vlucht te annuleren als gevolg van een capaciteitsreductie.
 29. Luchtvaartzaak. De vervoerder heeft zijn beroep op een buitengewone omstandigheid onvoldoende onderbouwd.
 30. Luchtvaartzaak. De kantonrechter is van oordeel dat het op de weg van eiseres had gelegen om de vervoerder al in de voorfase van de benodigde documentatie te voorzien. Daarom proceskosten gecompenseerd.
 31. Illegale seksinrichting in huurwoning, oplegging gedragsaanwijzing.
 32. All-inprijs huur, terhandstelling algemene voorwaarden, herstel schade ruiten.
 33. Schade aan auto na werkzaamheden vervanging motor.
 34. Luchtvaart. Gesteld noch gebleken is dat de vertraging op de eindbestemming meer dan drie uur bedraagt, hetgeen is vereist. De vordering tot betaling van compensatie wordt daarom afgewezen. Verder heeft eiseres door haar werkwijze en proceshouding de vervoerder niet in de gelegenheid gesteld om de zaak (eventueel) buiten rechte te kunnen afdoen.
 35. Ambtshalve toetsing. Gedaagde deed zich bij het plaatsen van de bestelling ten onrechte voor als werknemer van een zakelijke klant van eiseres. Op dat moment bestond voor eiseres geen reden te denken dat ze van doen had met een consument. Dus hoefde niet te worden voldaan aan informatieverplichtingen (6:230m en 6:230v BW).
 36. Luchtvaart. Rechtsgeldige cessie. De vervoerder meent een voorstel tot betaling te hebben gedaan (om de passagiers te compenseren), maar heeft niet kunnen achterhalen of dit voorstel heeft geleid tot betaling. Vordering toegewezen.
 37. Luchtvaart. Buitengewone omstandigheden, te weten slechte weersomstandigheden, onvoldoende onderbouwd.
 38. Luchtvaart. EPGV. Vervoerder doet een beroep op doorwerking van buitengewone omstandigheden. De vervoerder heeft dit echter onvoldoende onderbouwd, waardoor hij geen geslaagd beroep kan doen op buitengewone omstandigheden.
 39. Luchtvaart. Beroep op buitengewone omstandigheden slaagt niet. De buitengewone omstandigheden zijn onvoldoende onderbouwd.
 40. Luchtvaart. Of sprake is van buitengewone omstandigheden kan in het midden blijven. Vervoerder heeft niet alle redelijke maatregelen getroffen.
 41. Luchtvaart. Beroep op (doorwerking van) buitengewone omstandigheden slaagt, slotrestricties. Vervoerder heeft alle redelijke maatregelen getroffen.
 42. Luchtvaartzaak. Gelet op de vertraging op de eindbestemming kan niet zonder nadere onderbouwing van de vervoerder worden aangenomen dat hij alle redelijke maatregelen heeft getroffen om de vertraging van de passagier te voorkomen dan wel te beperken. Het verzoek om een certificaat als bedoeld in artikel 53 herziene EEX-Verordening 1215/2012 wordt afgewezen omdat de procedure is ingesteld na het...
 43. Luchtvaart. Beroep op buitengewone omstandigheden onvoldoende onderbouwd.
 44. Luchtvaart. Geen geslaagd beroep op buitengewone omstandigheden. Buitengewone omstandigheden onvoldoende onderbouwd, slechte weersomstandigheden.
 45. Luchtvaart. Beroep op buitengewone omstandigheden onvoldoende onderbouwd, slechte weersomstandigheden.
 46. Luchtvaart. Deels buitengewone omstandigheden en deels niet. De uiteindelijke vertraging van de passagier op de eindbestemming is het gevolg is geweest van buitengewone omstandigheden. De vervoerder heeft alle redelijke maatregelen getroffen.
 47. Luchtvaart. Beroep op (doorwerking van) buitengewone omstandigheden slaagt, sneeuw.
 48. Luchtvaart. Beroep op buitengewone omstandigheden slaagt. Nationale 24-uurs staking in het openbaar vervoer.
 49. EPGV. Verdrag van Montreal: als gevolg van vertraagde uitvoering extra kosten voor taxi en niet-gebruikte nacht accommodatie. Uit de boekingsbevestiging hotel blijkt echter niet dat reeds is betaald. Bestaan en omvang van de schade staan onvoldoende vast.
 50. EPGV. Meermaals omgeboekt ivm COVID. Niet tijdig gemeld voor repatriëringsvlucht. Dit is aan de passagier zelf te wijten. Hij is voor een deel van de periode dan ook zelf verantwoordelijk voor de gemaakte kosten. Overige kosten niet nader gespecificeerd.