Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verbintenissenrecht

 1. Kort geding. DBFMO-project. Bouwbedrijf en cateraar hebben onderhandeld over horecavoorzieningen in een nieuw overheidsgebouw. Overeenstemming over een belangrijk onderwerp, maar geen rompovereenkomst. Bouwbedrijf veroordeeld tot dooronderhandelen.
 2. verstek kort geding ontruiming krakers
 3. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Devolutieve werking hoger beroep. Is overeengekomen dat de huurder moet bijdragen in de stichtingskosten/aansluitkosten van een warmte-koudeopslaginstallatie?
 4. Verbintenissenrecht. Onvoorziene omstandigheden. Procesrecht. Afbreken onderhandelingen in contractuele fase. Verhouding art. 6:248 en art. 6:258 BW. Schending grenzen van de rechtsstrijd? Ontoelaatbare verrassingsbeslissing?
 5. Luchtvaartclaim. Stroomstoring Schiphol vormt buitengewone omstandigheid. Het missen van de aansluitende vlucht en de vertraging op de eindbestemming zijn echter niet het gevolg geweest van de stroomstoring, immers de passagier had met een vertraging van 34 minuten de aansluitende vlucht gehaald. Compensatie toegewezen.
 6. Luchtvaartclaim. De beslissing om te wachten op verlate passagiers is een operationele keuze van de luchtvaartmaatschappij en vormt geen buitengewone omstandigheid.
 7. Luchtvaartclaim (EPGV). Passagiers hebben geen recht op compensatie. De annulering van de vlucht is hun 10 dagen van tevoren meegedeeld en de vervangende vlucht is minder dan 4 uur later dan de oorspronkelijke vlucht aangekomen op de eindbestemming. Artikel 5 lid 1 sub c onder ii Verordening (EG) nr. 261/2004.
 8. Eiser vordert van de Staat afgifte van stukken voor expertise ten behoeve van een mogelijk herzieningsverzoek in een afgesloten strafzaak, waarin eiser is veroordeeld. Beleid Openbaar Ministerie.
 9. Gemoderniseerde jarendertigwoning als woonhuis non-conform geleverd?
 10. Erfrecht. Wijze van verdeling vermogensbestanddelen gelegen in Spanje, waaronder een vakantiewoning.
 11. Kort geding. Eiser wil dat art. 25 onde a van de Uitvoeringsregeling accijns onverbindend wordt verklaard en dat wordt geoordeeld dat de in Nederland volgens de Tsjechische methode gedenatureerde ethanol naar Tsjechie vervoerd mag worden onder vrijstelling van accijns en onder geleide van een Vereenvoudigd Administratief Geleidedocument. Volgens eiser hanteert de Staat een onjuiste visie bij de...
 12. Kort geding. Eiser verzet zich tegen uitlevering vanuit Zwitserland naar Nederland, omdat zijn medische toestand daaraan in de weg staat. Gevraagde voorziening om de Staat te verbieden hem naar Nederland te vervoeren wordt door de voorzieningenrechter geweigerd.
 13. Kort geding. Eisers stellen dat er door de wijze van de behandeling van twee beklagzaken op grond van artikel 12 Sv door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, althans de Staat, onrechtmatig jegens hen wordt gehandeld en willen dat dit onrechtmatig handelen door de gevorderde ordemaatregelen wordt beëindigd, c.q. hersteld. Eisers kunnen niet worden ontvangen in hun vorderingen bij de voorzieningenr...
 14. Kort geding. Vorderingen met betrekking tot wissing / rectificatie publicatie in de Staatscourant. Eisers is niet ontvankelijk in haar vorderingen, omdat er een andere, specifiek aangwezen, met voldoende waarborgen omklede rechtsgang op grond van de AVG openstaat.
 15. Incident artikel 223 Rv. In eerste aanleg is een voorlopige voorziening getroffen voor de duur van het geding. Deze voorlopige voorziening heeft haar werking verloren.
 16. consumentenkoop; kapotte auto; ontbinding
 17. Tussenvonnis.Een deel van de planten van eiser (een kwekerij) heeft schade opgelopen. Volgens eiser is de schade veroorzaakt door een bespuiting van gedaagde (een bespuitingsbedrijf). De rechtbank acht de aansprakelijkheid op basis van het partijdebat voorshands bewezen. Gedaagde krijgt gelegenheid tot het leveren van tegenbewijs.
 18. Geschil over een overeenkomst voor een certificeringstrajectbehandeling van aardbeiplanten, nadat in een aardbeiras het aardbeikrinkelvirus is aangetroffen.
 19. 1. In hoger beroep is in de hoofdzaak een schikking bereikt. In de vrijwaringszaak wordt voort geprocedeerd. De schikking in de hoofdzaak staat daaraan niet in de weg. De vrijwaringsprocedure is een zelfstandige procedure, waarin de vordering kwalificeert als een regresvordering. Het hof oordeelt de eiswijziging toelaatbaar omdat geen sprake is van strijd met een goede procesorde. 2. Eventuele...
 20. Bank heeft geen misbruik van recht gemaakt doordat zij woning openbaar heeft verkocht en kan betaling van restschuld vorderen.
 21. appelgrens, optelregel art. 332 lid 3 Rv., strekking reconventie
 22. vordering tot inzage
 23. Lening van vennootschap A aan B kan in beginsel niet worden terugbetaald doordat vennootschap C aan D betaalt. Feiten en omstandigheden die maken dat die betaling wel als terugbetaling moet worden gezien, zijn niet gesteld. De enkele bedoeling van de bestuurder van A en D is daartoe onvoldoende.
 24. huur standplaats woonwagen; hennepkwekerij; art. 7:213/214 BW; geslaagd beroep op rechtsverwerking; geen ontbinding en ontruiming
 25. huur standplaats woonwagen; hennepkwekerij; art. 7:213/214 BW; geslaagd beroep op rechtsverwerking; geen ontbinding en ontruiming
 26. huur standplaats woonwagen; hennepkwekerij; art. 7:213/214 BW; geslaagd beroep op rechtsverwerking; geen ontbinding en ontruiming
 27. huur standplaats woonwagen; hennepkwekerij; art. 7:213/214 BW; geslaagd beroep op rechtsverwerking; geen ontbinding en ontruiming
 28. deelgeschil. werkneemster valt terwijl zij twee vuilniszakken draagt. Werkgever niet aansprakelijk.
 29. huur standplaats woonwagen; hoofdverblijf; bewijsbeding onredelijk bezwarend; ontbinding en ontruiming vanwege niet houden hoofdverblijf op de standplaats; ontbinding en ontruiming ook t.a.v. medehuurder (art. 7:266 BW)
 30. Kort geding; informatieverplichting m.b.t. verhaalsmogelijkheden op grond van art. 475g Rv deels toegewezen. Exhibitie op grond van 843a Rv afgewezen.
 31. Verzekerde doet beroep op transportverzekering in verband met ladingen kaas die niet zijn afgeleverd op het losadres dat is genoemd in de CMR-vrachtbrief. Het losadres was gewijzigd door een persoon die zich heeft schuldig gemaakt aan oplichting met wie de verzekerde zaken had gedaan. Geen sprake van een verzekerd voorval.
 32. Huurrecht. Ontruiming huurwoning in kort geding in verband met GHB productie.
 33. Kort geding; vordering tot (tijdelijke) nakoming duurovereenkomst afgewezen, aangezien onvoldoende aannemelijk is dat de handelsrelatie van partijen een duurovereenkomst is geworden. Uit niets blijkt dat sprake was van exclusiviteit of een bijzondere samenwerking. In de gegeven omstandigheden (waaronder de herhaalde uitlatingen van eiseres) was de eventuele duurovereenkomst bovendien opzegbaar...
 34. Kort geding; executiegeschil; executoriale beslagen deels opgeheven, aangezien executant tegenover het verweer van eiseressen (echtgenote en dochter van geëxecuteerde) onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat alle beslagen goederen (uitsluitend) aan geëxecuteerde toebehoren.
 35. Luchtvaartclaim. Vonnis in incident. Passagiers niet ontvankelijk in hun vordering omdat zij hun vordering tot compensatie hebben overgedragen aan een derde. Passagiers evenmin ontvankelijk in hun voorwaardelijke incidentele vordering tot voeging/tussenkomst van deze derde. Niet gebleken is dat deze derde zich in de procedure heeft willen voegen dan wel heeft willen tussenkomen.
 36. Luchtvaartclaim. Gevoegde zaken. Passagiers stellen dat de luchtvaartmaatschappij de getroffen schikking niet volledig is nagekomen en vorderen ieder - na vermindering van eis - betaling van € 0,98 aan wettelijke rente, te vermeerderen met rente en proceskosten.
 37. Luchtvaartclaim. Beroep op buitengewone omstandigheid slaagt. Luchtvaartmaatschappij heeft voldoende onderbouwd dat tijdens de uitvoering van de vlucht sprake is geweest van slechte weersomstandigheden en dat de luchtverkeersleiding als gevolg hiervan specifieke beperkingen voor het specifieke toestel heeft opgelegd. Luchtvaartmaatschappij wordt wel veroordeeld tot terugbetaling van de toeslag...
 38. Luchtvaartclaim. Het van boord halen van onhandelbare passagiers op voorgaande vlucht vormt i.c. een buitengewone omstandigheid. Na aftrek van de tijd veroorzaakt door deze buitengewone omstandigheid resteert een vertraging van minder dan drie uur. Vordering afgewezen.
 39. huurrecht; verhuiskostenvergoeding; dringende werkzaamheden; renovatiewerkzaamheden
 40. Luchtvaartclaim. Stroomstoring Schiphol. De kantonrechter oordeelt dat de luchtvaartmaatschappij voldoende heeft aangetoond dat de vertraging van de voorafgaande vlucht en daardoor ook de vlucht in kwestie is veroorzaakt door de stroomstoring en de daarop volgende capaciteitsbeperkingen van de luchtverkeersleiding. Geen compensatie verschuldigd.
 41. Luchtvaartclaim. Luchtvaartmaatschappij heeft tegenover de stelling van de passagiers dat geen vlucht is aangeboden bij de eerste gelegenheid aangevoerd dat zij de passagiers een redelijke alternatieve vlucht heeft aangeboden bij de eerste gelegenheid. De kantonrechter is van oordeel dat niet van de luchtvaartmaatschappij kan worden gevergd dat zij voor het aanbieden van een alternatieve vlucht...
 42. Luchtvaartclaim (EPGV). Onvoldoende overstaptijd.
 43. Deelgeschil. Artikel 95 lid 2 BW. Heeft de overledene aan de aansprakelijke laten weten dat zij aanspraak maakt op immateriele schadevergoeding?
 44. Tussenkomst. Aan zzp-er uitbetaalde bedragen die niet zijn betaald door opdrachtgever dienen te worden terugbetaald aan eiser. Eiser had echter wel melding moeten maken van betalingsproblemen, daarom reconventionele vordering toegewezen.
 45. Redelijk loon voor het geven van cursussen.
 46. Deelgeschil. Val van een podium tijdens voorlichtingsavond van de gemeente. Geen onveilige situatie. De gemeente is niet aansprakelijk
 47. Huur van atelierruimte in een landhuis te Rijswijk. Is de Gemeente als eigenaar aansprakelijk voor schade aan kunstwerken in de atelierruimte van huurder?
 48. Vordering tot betaling van online bestelde goederen is niet opeisbaar als goederen bij de voerbuurman zijn bezorgd.
 49. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Geschil of sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst op grond waarvan eiseres een inpakrobot diende te leveren, bestemd voor klant van verweerster.
 50. Contractenrecht; consumentenrecht. Is tussen consument en drinkwaterbedrijf een overeenkomst tot stand gekomen of is sprake van ongevraagde levering van drinkwater? Art. 7:7 lid 2 BW (oud en nieuw). Uitleg van Richtlijn 97/7/EG (koop op afstand), Richtlijn 2005/29/EG (oneerlijke handelspraktijken) en Richtlijn 2011/83/EU (consumentenrechten). Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU.