Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verbintenissenrecht

 1. KG Ontruiming wegens structurele ernstige overlast. Belangenafweging leidt tot toewijzing gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring.
 2. effectenlease, schending zorgplicht, advisering tussenpersoon
 3. effectenlease, schending zorgplicht, advisering tussenpersoon
 4. effectenlease, schending zorgplicht, advisering tussenpersoon
 5. effectenlease, schending zorgplicht, advisering tussenpersoon
 6. Verbintenissenrecht. Financieel recht. Overkreditering bij hypothecair krediet in 2005 en 2007? Aansprakelijkheid bank vanwege rol bank(en) bij ineenstorting woningmarkt? Richtlijnconforme interpretatie?
 7. effectenlease, schending zorgplicht, advisering tussenpersoon
 8. effectenlease, schending zorgplicht, advisering tussenpersoon
 9. Vordering onbetaalde facturen en overige kosten. Partijen verwijzen naar verschillende algemene voorwaarden. “Battle of the forms”, artikel 6:225 lid 3 BW. Beroep op vernietiging algemene voorwaarden.
 10. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Verzekeringsrecht. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uitleg polisvoorwaarden.
 11. onrechtmatige overheidsdaad door (wijze van) erkenning Belgisch strafarrest en door (wijze van) tenuitvoerlegging daarvan? VI-datum. Vordering in voorwaardelijke invrijheidsstelling en schadevergoeding
 12. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Financieel recht. Hypothecaire geldlening. Bijzondere zorgplicht bank. Art. 4:34 Wet op het financieel toezicht.
 13. Verbintenissenrecht. Zijn schenkingen tot stand gekomen door misbruik van omstandigheden (art. 3:44 lid 4 BW)? Afwijking van hoofdregel van bewijslastverdeling bij beroep van schenker op misbruik van omstandigheden (art. 7:176 BW)? Verzuim om grief te behandelen.
 14. Afwijzing gratieverzoek. Motivering afwijking rechterlijk advies.
 15. overeenkomst van opdracht, hypotheekadvies
 16. consumentenkoop, vooruitbetaling, algemene voorwaarden
 17. Luchtvaartzaak. Passagiers zijn zonder vertraging op eindbestemming aangekomen. Misbruik van procesrecht en/of onrechtmatig handelen. Passagiers veroordeeld in integrale proceskosten van de luchtvaartmaatschappij.
 18. Luchtvaartzaak. Vordering passagiers afgewezen. Niet gebleken dat sprake is van een vertraging van meer dan drie uur op de eindbestemming. Passagiers dienen uit te gaan van geplande aankomsttijd zoals aangegeven op de vliegtickets.
 19. Vraag of al dan niet opdracht is verstrekt voor de uitvoering van gefactureerde werkzaamheden. Onvoldoende onderbouwing.
 20. Gebreken aan woning
 21. Aanneming van werk. Geschil tussen hoofdaannemer en onderaannemer over het tijdstip van opeisbaarheid aanneemsom en de verschuldigdheid van meerwerk.
 22. Verstek. Verkoop ammoniakrechten. Afrekening.
 23. zaakwaarneming
 24. Aannemingsovereenkomst. Vraag of het werk is opgeleverd. Opeisbaarheid vordering tot betaling aanneemsom en meer werk. Verzuim. Gebreken.
 25. Overeenkomst van geldlening tussen (ex-)partners. De vrouw vordert terugbetaling van het geleende. De man stelt dat hij contant heeft terugbetaald, maar brengt geen schriftelijk bewijs bij en doet ook in hoger beroep geen bewijsaanbod.
 26. Taxateur heeft in 2009 en 2011 in opdracht van moeder haar gehele inboedel (onder meer bestaande uit schilderijen, aardewerk, kunstwerken en juwelen) getaxeerd. In 2012 overlijdt moeder. Taxateur inventariseert wederom haar gehele inboedel, waaronder ook de juwelen, en stelt taxaties tbv erfbelasting op, naar hij stelt in opdracht van de fiscaal adviseur van moeder, tevens gevolmachtigde/execut...
 27. Nederlandse rechter rechtsmacht. Art. 18 EEX II-Vo. Incasso factuur. Beroep op verrekening faalt. Onvoldoende gesteld.
 28. Hennepzaak. Eigen meter geplaatst. Aansprakelijk voor schade die energieleverancier als gevolg van de diefstal van elektriciteit heeft geleden. Berekening illegaal afgenomen elektriciteit.
 29. fraude energie, aansprakelijkheid contractant uit hoofde van schending zorgplicht voor energiemeters.
 30. Kort geding. Uitspraak ex artikel 30p Rv. Afwijzing vordering tegen accountants wegens uitgebrachte rapportage aan curator op grond waarvan door rechtbank persoonlijke aansprakelijkheid van eisers is vastgesteld, welk vonnis in hoger beroep is vernietigd.
 31. Overeenkomst van aanneming van werk. Aanvullende werking van de redelijkheid in billijkheid in verband met door partijen van de overeenkomst afwijkende handelwijze.
 32. afwikkeling beheerovereenkomst tussen bestuurder en Vve. Onverschuldigde betaling.
 33. Deelgeschil. Geen aansprakelijkheid voor val op een mat die nat was van de regen.
 34. Luchtvaartzaak. Annulering vlucht. Pilotenstaking in dit geval een buitengewone omstandigheid. Luchtvaartmaatschappij heeft alle redelijke maatregelen getroffen om annulering te voorkomen. Kosten ongebruikte tickets terugvlucht niet voor rekening van luchtvaartmaatschappij.
 35. Luchtvaartzaak. De vluchtuitvoering van de luchtvaartmaatschappij heeft als gevolg van een stroomstoring op Schiphol problemen ondervonden. De luchtvaartmaatschappij heeft echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de gehele vertraging van de vlucht in kwestie het gevolg is van de stroomstoring.
 36. Luchtvaartzaak. Sprake van een besluit van het luchtverkeersbeheer (TSAT/klaring) voor een specifiek vliegtuig op een specifieke dag die een langdurige vertraging heeft veroorzaakt.
 37. Luchtvaartzaak. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft de luchtvaartmaatschappij onvoldoende aangetoond en onderbouwd dat zowel de voorafgaande als de onderhavige vlucht vertraging hebben ondervonden vanwege een langere vluchtroute door de sluiting van het luchtruim boven Pakistan.
 38. Luchtvaartzaak. Passagiers vorderen compensatie voor een andere vlucht dan de vlucht waarvan zij een boekingsbevestiging hebben overgelegd. Gesteld noch gebleken is dat die laatstgenoemde vlucht met een vertraging van meer dan drie uur is uitgevoerd. Vordering afgewezen.
 39. Gevorderde hoofdsom van € 13,50 niet goed onderbouwd. Eisende partij heeft gestelde verwarring aan zichzelf te wijten. Gedaagde heeft het totaalbedrag van de aan haar verzonden facturen overgemaakt. Niet is gebleken dat zij op deugdelijke wijze in gebreke is gesteld.
 40. Toewijzing betaling geldsom in kort geding, afwijzing vordering tot nakoming afspraken.
 41. Eindvonnis na bewijsopdracht. gedaagde niet geslaagd in haar bewijsopdracht. Toewijzing vordering.
 42. Eindvonnis na bewijsopdracht. Eiseres niet geslaagd in bewijsopdracht dat handtekening op verlengingsformulier daadwerkelijk van gedaagde is. Vordering afgewezen.
 43. Werkgeversaansprakelijkheid – artikel 7:658 BW. Werkneemster wordt bij binnenkomst van het pand van de werkgever geraakt door elektronische toegangspoortjes. De kantonrechter stelt voorop dat aan de zorgplicht van de werkgever met betrekking tot het geven van instructies over het gebruik van dergelijke veel gebruikte toegangspoortjes in het algemeen geen al te hogen eisen worden gesteld. In dit...
 44. Ontbinding toegewezen. Huurachterstand niet betwist. Terme de grace afgewezen, geen blijk dat er reeele kans is dat achterstand wordt ingelopen.
 45. Aanpassing huurwoning vanwege geluidsoverlast Sprake van een gebrek in de zin van artikel 7:204 BW?
 46. Terugvordering huurders teveel betaalde servicekosten. Verrekening/tegenvordering verhuurder voor reparatiekosten en lokale belastingen? Verhaal van gebruikersdeel lokale belastingen is mogelijk op grond van de lagere belastingwetgeving.
 47. Art. 81 lid 1 RO. IPR. Overeenkomstenrecht. Stelplicht en bewijslast. Motiveringsklachten.
 48. Verbintenissenrecht. Vordering tot schadevergoeding na ontbinding huurkoop- en huurovereenkomst horecapand. Vervolg op HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:140. Aansprakelijkheid voor door verhuurder na ontruiming gederfde omzet in verband met herstelwerkzaamheden aan het pand? Motivering.
 49. nota van een juridisch adviseur. Betaling van de factuur onvoldoende onderbouwd door gedaagde. Vordering grotendeels toegewezen..
 50. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Letselschade. Schadebegroting. Deskundigenonderzoek.