Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Executieverkoop

 1. Onrechtmatige daad, executieverkoop auto, niet hoogst mogelijke opbrengst behaald door deurwaarder. Vorderingen afgewezen.
 2. De vraag is of de notaris onrechtmatig heeft gehandeld door zijn ministerie te verlenen en over te gaan tot executieverkoop van een onroerende zaak. Beroep op rechtsverwerking.
 3. Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap. Diverse posten (roerende zaken). Afwijzing vordering vrouw tot schadevergoeding door man wegens verkoop echtelijke woning tegen te lage prijs ter afwending van dreigende executieverkoop.
 4. Executierecht. Verzoek om goedkeuring van de onderhandse executieverkoop van een onroerende zaak. Tweede verzoek, door de hypotheekgever, na intrekking van het eerste verzoek ter zitting, Bezwaar van de hypotheekhouder. Verzoeker is niet-ontvankelijk.
 5. Executierecht. Verzoek om goedkeuring van onderhandse executieverkoop van een onroerende zaak. Het verzoek wordt ter zitting ingetrokken. De voorzieningenrechter bepaalt de dag waarop de veiling alsnog zal plaatsvinden. Art. 3:268 lid 2 BW en art. 548 Rv.
 6. Vordering tot vergoeding van schade als gevolg van minderopbrengst executieverkoop. Gemeente zou veiling hebben beïnvloed, onder andere door ten onrechte bestuurlijke dwangsommen te claimen ten aanzien van het te verkopen goed. Dit met het oog op een verkrijging door de gemeente op de veiling tegen lagere prijs. Onrechtmatigheid en/of causaal verband kunnen niet worden vastgesteld. Vordering wo...
 7. Eiser vordert een verbod van de executieverkoop van twee aan hem in eigendom toebehorende auto's. Vordering afgewezen.
 8. Dat de gedwongen executieverkoop het gevolg is van het onrechtmatig ontslagbesluit heeft appellant niet aannemelijk gemaakt. Appellant heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat de gestelde letsel- en immateriële schade in een zodanig verband staan met het ontslagbesluit, dat deze schade uit dit besluit voortvloeit.
 9. Gedaagde 1 wordt veroordeeld mee te werken aan onderhandse verkoop bij executie door niet hypotheekhouder van beslag op vordering tot levering onroerend goed. Daardoor voor gedaagde 2 en 3 geen beletsel meer mee te werken. Omdat deze onderhandse verkoop in de plaats treedt van de executieverkoop via de notaris, verbindt de voorzieningenrechter voorwaarden aan deze onderhandse verkoop.
 10. Kort geding; schorsing van de openbare executieverkoop van aandelen in een hotel. Voortzetting van de in gang gezette verkoop thans levert misbruik van recht zou op. De huidige omstandigheden rondom het hotel en de onzekerheid over het antwoord op de vraag wie het hotel in de toekomst zal exploiteren zullen een aanzienlijke negatieve invloed hebben op de waarde van de aandelen in het hotel. De...
 11. Kort geding. Schorsing executieverkoop woning; misbruik van bevoegdheid bank.
 12. Spoedappel. Uitleg ontbindende voorwaarde in koopovereenkomst ter zake percelen familiebedrijf in melk- en akkerbouw. Koopovereenkomst diende tot uitstel in het licht van dreigende executieverkoop percelen. Nieuw verweer ter zake valse handtekening. Toepassing tweeconclusie-regel. Ontbindende voorwaarde niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid; mogelijk zeer grote gev...
 13. Executieverkoop. Bank niet aansprakelijk voor de minderopbrengst veiling ten opzichte van het hoogste onderhandse bod. Notaris moet binnengekomen biedingen aan de hypotheekgever doorgeven. Bank hoeft de notaris daarop niet te controleren.
 14. Vereffenaar van nalatenschap moeder tracht ontruiming te bereiken van tot de nalatenschap behorende woning, die door moeder verhuurd zou zijn aan ex-schoondochter tegen niet marktconforme prijs (inclusief gas, water en licht). Argument dat hypotheekverstrekker dreigt met executieverkoop wegens ongeoorloofde verhuur is onvoldoende. En zolang vereffenaars geen andere aanwijzing geven, mag huurder...
 15. Kort geding. Executieverkoop aandelen en overlegging bescheiden.
 16. Kort geding, executiegeschil, hypotheekrecht Geschil tussen twee broers. De ene broer heeft van de andere ruim tien jaar geleden een bedrag geleend en ten gunste van de broer van wie hij het geld leende een recht van hypotheek gevestigd op zijn woning. Vast staat dat het volledige bedrag inclusief rente tot op heden niet is terugbetaald. Hypotheekhouder wil over gaan tot executieverkoop van de...
 17. Afgewezen verzoeken om voorlopige voorzieningen, in vorm van verstrekken voorschotten, te treffen. Afweging betrokken belangen. Hoogst onzeker of met gevraagde voorschotten executieverkoop woning kan worden voorkomen. Groot restitutierisico voor dagelijks bestuur. Oordeel over verschuldigdheid dwangsommen. Niet volledig onaannemelijk dat sprake is van misbruik maken van procesrecht.
 18. Kort geding. Toetsingsmaatstaf schorsing dwangbevel op grond van de Participatiewet. Gemeente heeft zich schuldig gemaakt aan misbruik van recht door een executieverkoop op grond van een dwangbevel tot terugbetaling van een volgens haar ten onrechte uitgekeerde bijstandsuitkering door te voeren, uitsluitend om te besparen op de kosten van verwijdering van een woonwagen die vanwege een huurgesch...
 19. Huur woonruimte, nalatenschap, dreigende executieverkoop, huurbescherming.
 20. Geen schending door eiseres van haar verplichtingen als bedoeld in art. 21 Rv en art. 111 Rv. Afwijzen vordering van eiseres in kort geding. Gedaagde, de hypotheekhouder, is ex artikel 3:268 BW bevoegd tot executieverkoop van de woning van eiseres.
 21. Hoger beroep; renvooiprocedure; na executieverkoop door hypotheekhouder rangregeling voor resterende netto-executieopbrengst; conservatoir beslag en rechtsvordering; gewijsde van verklaring voor recht; verjaring; stuiting; proceskostenveroordeling deelbaar. Artikelen 3:270, 271, 273, 310, 316, 319 en 6:6 BW; Artikelen 237, 552 en 700 Rv.
 22. Executiegeschil over vraag of door de rechter gegeven termijn voor executieverkoop aandelen nog geldig was of was verstreken. De voorzieningenrechter oordeelt dat de termijn nog niet was verstreken en dat de aandelen geleverd mogen worden aan koper.
 23. Executieverkoop mag doorgaan. Recht van parate executie.
 24. Tussenvonnis; schorsen executieverkoop woning; discussie over hoogte vordering; Nadere zitting geïndiceerd om pp in de gelegenheid te stellen te reageren op nieuw ingenomen standpunten
 25. Indientele vordering schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad ex art. 351 Rv. In eerder executiegeschil ex art. 438 lid 2 Rv vordering om executie te staken dan wel te schorsen afgewezen. Sprake van nieuwe feiten en omstandigheden die beoordeling ex art. 351 Rv rechtvaardigen. Vordering ex art. 351 Rv afgewezen. Niet gebleken dat noodtoestand zal ontstaan indien appellant en gezin door exec...
 26. Onderhandse verkoop goedgekeurd, behoudens verklaring voor recht tav artikel 525 lid 3 Rv. Onderhandse verkoop betreft executieverkoop en impliceert recht verkoper de ontruiming af te dwingen. Subsidiair verzochte veroordeling tot ontruiming afgewezen.
 27. Burgerlijk procesrecht. Executieverkoop van inbeslaggenomen aandelen. Verlenging van de daarvoor bij eerdere beschikking gegeven termijn. Afwijzing verzoek tot afgifte jaarstukken nu daarvoor een wettelijke grondslag ontbreekt en wel een specifieke rechtsvordering open staat.
 28. Overdracht kredietrelatie aan Promontoria. Vraag of er grond is om aangezegde executieverkoop van onderpanden te schorsen. Executieverkoop wordt geschorst onder voorwaarden.
 29. Aangezegde executieverkoop door bank; misbruik van bevoegdheid?; geen schorsing
 30. Executieverkoop – beslag op roerende zaken.
 31. Curator vordert betaling van openstaande facturen voor verrichte werkzaamheden. Vordering afgewezen. Er was geen sprake van een opeisbare betalingsverplichting uit overeenkomst of opdracht. Er waren afspraken gemaakt waarbij betaling afhankelijk gesteld was van een eventueel te realiseren projectwinst. Deze winst is nooit gerealiseerd. Ook uit de executieverkoop van een perceel door de bank is...
 32. Vordering tot staken executieverkoop woning afgewezen. Geen misbruik van bevoegdheid door hypotheekhouder.
 33. executieverkoop pandrecht, oproepingstermijn niet onredelijk kort, geen strijd met artikel 3:325 BW, geen verlof van voorzieningenrechter nodig, redelijke uitoefening van executierecht
 34. Onderhandse verkoop woning buiten makelaar om ter voorkoming van executieverkoop. Opdrachtgevers courtage verschuldigd. Bank niet aansprakelijk jegens makelaar nu tussen bank en makelaar geen overeenkomst tot stand is gekomen, de bank niet onrechtmatig heeft gehandeld en de bank niet ongerechtvaardigd is verrijkt
 35. executieverkoop. koopsom niet in handen van notaris. verrekening koopsom na cessie
 36. Executieverkoop. Geen misbruik van recht.
 37. Vraag of gedaagd onrechtmatig heeft gehandeld door bewust aan te sturen op de executieverkoop van een kavel grond met als doel van die geregisseerde executieverkoop voordeel te trekken ten detrimente van eisers. Bewijsopdracht. Bewijs niet geleverd.
 38. Staking/schorsing executieverkoop schip door particuliere borg Art. 7:857 BW; art. 1:88 BW; art. 705 Rv, 714 en 711 Rv; EEX-verordening 1215/2012, art. 18 en 19; Rome I, art. 3; art. 10:2 BW; art. 55 lid 1 Rv.
 39. verkoop perceel, derdenbeslag op koopsom, onrechtmatig (vexatoir) beslag, executieverkoop, schadebeperkingsplicht, causaal verband
 40. Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Klager beklaagt zich erover dat (a) de gerechtsdeurwaarder een bedrag in een brief onvoldoende heeft gespecificeerd en dat dit bedrag niet correct is, (b) de gerechtsdeurwaarder niet aan hem heeft medegedeeld dat de executieverkoop geen doorgang zou vinden, (c) de gerechtsdeurwaarder niet inhoudelijk is ingegaan op de door klager gestelde vragen, (d) de ger...
 41. Eisers in incident zijn bij verstek veroordeelt tot betaling van een geldbedrag aan gemeente Dronten. Eisers in incident hebben verzet ingesteld tegen het gewezen verstekvonnis. Gemeente Dronten heeft het verstekvonnis geëxecuteerd door beslag te leggen op onder andere de (rechten op de) gronden in Biddinghuizen aan de Strandgaperweg, zijnde locatie waar eisers bedrijfsactiviteiten uitvoert, m...
 42. Beslagvrije voet ten onrechte gehalveerd, nu niet is onderzocht in hoeverre eiseres en haar partner andere dan de door hen opgegeven periodieke inkomsten ontvangen. Executieverkoop, geen misbruik van recht bij niet te verwachten voldoende opbrengst.
 43. Gebod schorsing executieverkoop woning onder voorwaarden.
 44. Executieverkoop versus onderhandse verkoop en ontruiming. Voorzieningenrechter is van oordeel dat artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ook een ontruimingstitel geeft indien er sprake is van een onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 BW.
 45. Executiegeschil over aangekondigde executieverkoop woning. Gevorderde verbod wordt toegewezen. Hypotheekhouder onvoldoende eigen belang om op dit moment tot verkoop van de woning over te gaan. Geen achterstanden in betalingen. Alleen afgeleid belang beslaglegger die het in 2012 gelegde beslag nog niet heeft doen volgen door verdere invorderingsmaatregelen.
 46. Bevoegdheid pandhouder tot parate executie, art. 3:248 lid 1 BW. Onderhandse executieverkoop door pandgever, art. 3:251 lid 2 BW (HR 25 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO7109, NJ 2012/74 (ING/Hielkema q.q)). Pandhouder ook na faillissement gerechtigd tot executieopbrengst, art. 3:253 lid 1 BW. Geen verrekening in de zin van art. 54 Fw. Geen misbruik door bank van bijzondere positie in het girale...
 47. Bevoegdheid pandhouder tot parate executie, art. 3:248 lid 1 BW. Onderhandse executieverkoop door pandgever, art. 3:251 lid 2 BW (HR 25 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO7109, NJ 2012/74 (ING/Hielkema q.q)). Pandhouder ook na faillissement gerechtigd tot executieopbrengst, art. 3:253 lid 1 BW. Geen verrekening in de zin van art. 54 Fw. Geen misbruik door bank van bijzondere positie in het girale...
 48. Afwijzing vordering tot opheffing executoriaal beslag en verbod tot executieverkoop over te gaan. Het beslag rust niet op goederen die noodzakelijk zijn voor de eerste materiële levensbehoeften als bedoeld in de artikelen 447 en 448 Rv. Geen misbruik van executiebevoegdheid, ondanks de verwachting dat het beslag en de verkoop niet zullen leiden tot voldoening van de vordering, omdat de executie...
 49. Executieverkoop. Geen onrechtmatig handelen deurwaarder
 50. Een gerechtsdeurwaarder mag in beginsel afgaan op gegevens uit het Handelsregister. De gerechtsdeurwaarder heeft klager meermaals te kennen gegeven dat klager kon aantonen dat hij – inmiddels – huurder was door het overleggen van zijn huurovereenkomst, maar klager heeft dat geweigerd. Klacht dat gerechtsdeurwaarder bij GBA of de verhuurder had kunnen informeren ongegrond. Gelet op de omstandigh...