Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Executieverkoop

 1. Executieverkoop. Bank niet aansprakelijk voor de minderopbrengst veiling ten opzichte van het hoogste onderhandse bod. Notaris moet binnengekomen biedingen aan de hypotheekgever doorgeven. Bank hoeft de notaris daarop niet te controleren.
 2. Vereffenaar van nalatenschap moeder tracht ontruiming te bereiken van tot de nalatenschap behorende woning, die door moeder verhuurd zou zijn aan ex-schoondochter tegen niet marktconforme prijs (inclusief gas, water en licht). Argument dat hypotheekverstrekker dreigt met executieverkoop wegens ongeoorloofde verhuur is onvoldoende. En zolang vereffenaars geen andere aanwijzing geven, mag huurder...
 3. Kort geding. Executieverkoop aandelen en overlegging bescheiden.
 4. Kort geding, executiegeschil, hypotheekrecht Geschil tussen twee broers. De ene broer heeft van de andere ruim tien jaar geleden een bedrag geleend en ten gunste van de broer van wie hij het geld leende een recht van hypotheek gevestigd op zijn woning. Vast staat dat het volledige bedrag inclusief rente tot op heden niet is terugbetaald. Hypotheekhouder wil over gaan tot executieverkoop van de...
 5. Afgewezen verzoeken om voorlopige voorzieningen, in vorm van verstrekken voorschotten, te treffen. Afweging betrokken belangen. Hoogst onzeker of met gevraagde voorschotten executieverkoop woning kan worden voorkomen. Groot restitutierisico voor dagelijks bestuur. Oordeel over verschuldigdheid dwangsommen. Niet volledig onaannemelijk dat sprake is van misbruik maken van procesrecht.
 6. Kort geding. Toetsingsmaatstaf schorsing dwangbevel op grond van de Participatiewet. Gemeente heeft zich schuldig gemaakt aan misbruik van recht door een executieverkoop op grond van een dwangbevel tot terugbetaling van een volgens haar ten onrechte uitgekeerde bijstandsuitkering door te voeren, uitsluitend om te besparen op de kosten van verwijdering van een woonwagen die vanwege een huurgesch...
 7. Huur woonruimte, nalatenschap, dreigende executieverkoop, huurbescherming.
 8. Geen schending door eiseres van haar verplichtingen als bedoeld in art. 21 Rv en art. 111 Rv. Afwijzen vordering van eiseres in kort geding. Gedaagde, de hypotheekhouder, is ex artikel 3:268 BW bevoegd tot executieverkoop van de woning van eiseres.
 9. Hoger beroep; renvooiprocedure; na executieverkoop door hypotheekhouder rangregeling voor resterende netto-executieopbrengst; conservatoir beslag en rechtsvordering; gewijsde van verklaring voor recht; verjaring; stuiting; proceskostenveroordeling deelbaar. Artikelen 3:270, 271, 273, 310, 316, 319 en 6:6 BW; Artikelen 237, 552 en 700 Rv.
 10. Executiegeschil over vraag of door de rechter gegeven termijn voor executieverkoop aandelen nog geldig was of was verstreken. De voorzieningenrechter oordeelt dat de termijn nog niet was verstreken en dat de aandelen geleverd mogen worden aan koper.
 11. Executieverkoop mag doorgaan. Recht van parate executie.
 12. Tussenvonnis; schorsen executieverkoop woning; discussie over hoogte vordering; Nadere zitting geïndiceerd om pp in de gelegenheid te stellen te reageren op nieuw ingenomen standpunten
 13. Indientele vordering schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad ex art. 351 Rv. In eerder executiegeschil ex art. 438 lid 2 Rv vordering om executie te staken dan wel te schorsen afgewezen. Sprake van nieuwe feiten en omstandigheden die beoordeling ex art. 351 Rv rechtvaardigen. Vordering ex art. 351 Rv afgewezen. Niet gebleken dat noodtoestand zal ontstaan indien appellant en gezin door exec...
 14. Onderhandse verkoop goedgekeurd, behoudens verklaring voor recht tav artikel 525 lid 3 Rv. Onderhandse verkoop betreft executieverkoop en impliceert recht verkoper de ontruiming af te dwingen. Subsidiair verzochte veroordeling tot ontruiming afgewezen.
 15. Burgerlijk procesrecht. Executieverkoop van inbeslaggenomen aandelen. Verlenging van de daarvoor bij eerdere beschikking gegeven termijn. Afwijzing verzoek tot afgifte jaarstukken nu daarvoor een wettelijke grondslag ontbreekt en wel een specifieke rechtsvordering open staat.
 16. Overdracht kredietrelatie aan Promontoria. Vraag of er grond is om aangezegde executieverkoop van onderpanden te schorsen. Executieverkoop wordt geschorst onder voorwaarden.
 17. Aangezegde executieverkoop door bank; misbruik van bevoegdheid?; geen schorsing
 18. Executieverkoop – beslag op roerende zaken.
 19. Curator vordert betaling van openstaande facturen voor verrichte werkzaamheden. Vordering afgewezen. Er was geen sprake van een opeisbare betalingsverplichting uit overeenkomst of opdracht. Er waren afspraken gemaakt waarbij betaling afhankelijk gesteld was van een eventueel te realiseren projectwinst. Deze winst is nooit gerealiseerd. Ook uit de executieverkoop van een perceel door de bank is...
 20. Vordering tot staken executieverkoop woning afgewezen. Geen misbruik van bevoegdheid door hypotheekhouder.
 21. executieverkoop pandrecht, oproepingstermijn niet onredelijk kort, geen strijd met artikel 3:325 BW, geen verlof van voorzieningenrechter nodig, redelijke uitoefening van executierecht
 22. Onderhandse verkoop woning buiten makelaar om ter voorkoming van executieverkoop. Opdrachtgevers courtage verschuldigd. Bank niet aansprakelijk jegens makelaar nu tussen bank en makelaar geen overeenkomst tot stand is gekomen, de bank niet onrechtmatig heeft gehandeld en de bank niet ongerechtvaardigd is verrijkt
 23. executieverkoop. koopsom niet in handen van notaris. verrekening koopsom na cessie
 24. Executieverkoop. Geen misbruik van recht.
 25. Vraag of gedaagd onrechtmatig heeft gehandeld door bewust aan te sturen op de executieverkoop van een kavel grond met als doel van die geregisseerde executieverkoop voordeel te trekken ten detrimente van eisers. Bewijsopdracht. Bewijs niet geleverd.
 26. Staking/schorsing executieverkoop schip door particuliere borg Art. 7:857 BW; art. 1:88 BW; art. 705 Rv, 714 en 711 Rv; EEX-verordening 1215/2012, art. 18 en 19; Rome I, art. 3; art. 10:2 BW; art. 55 lid 1 Rv.
 27. verkoop perceel, derdenbeslag op koopsom, onrechtmatig (vexatoir) beslag, executieverkoop, schadebeperkingsplicht, causaal verband
 28. Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Klager beklaagt zich erover dat (a) de gerechtsdeurwaarder een bedrag in een brief onvoldoende heeft gespecificeerd en dat dit bedrag niet correct is, (b) de gerechtsdeurwaarder niet aan hem heeft medegedeeld dat de executieverkoop geen doorgang zou vinden, (c) de gerechtsdeurwaarder niet inhoudelijk is ingegaan op de door klager gestelde vragen, (d) de ger...
 29. Eisers in incident zijn bij verstek veroordeelt tot betaling van een geldbedrag aan gemeente Dronten. Eisers in incident hebben verzet ingesteld tegen het gewezen verstekvonnis. Gemeente Dronten heeft het verstekvonnis geëxecuteerd door beslag te leggen op onder andere de (rechten op de) gronden in Biddinghuizen aan de Strandgaperweg, zijnde locatie waar eisers bedrijfsactiviteiten uitvoert, m...
 30. Beslagvrije voet ten onrechte gehalveerd, nu niet is onderzocht in hoeverre eiseres en haar partner andere dan de door hen opgegeven periodieke inkomsten ontvangen. Executieverkoop, geen misbruik van recht bij niet te verwachten voldoende opbrengst.
 31. Gebod schorsing executieverkoop woning onder voorwaarden.
 32. Executieverkoop versus onderhandse verkoop en ontruiming. Voorzieningenrechter is van oordeel dat artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ook een ontruimingstitel geeft indien er sprake is van een onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 BW.
 33. Executiegeschil over aangekondigde executieverkoop woning. Gevorderde verbod wordt toegewezen. Hypotheekhouder onvoldoende eigen belang om op dit moment tot verkoop van de woning over te gaan. Geen achterstanden in betalingen. Alleen afgeleid belang beslaglegger die het in 2012 gelegde beslag nog niet heeft doen volgen door verdere invorderingsmaatregelen.
 34. Bevoegdheid pandhouder tot parate executie, art. 3:248 lid 1 BW. Onderhandse executieverkoop door pandgever, art. 3:251 lid 2 BW (HR 25 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO7109, NJ 2012/74 (ING/Hielkema q.q)). Pandhouder ook na faillissement gerechtigd tot executieopbrengst, art. 3:253 lid 1 BW. Geen verrekening in de zin van art. 54 Fw. Geen misbruik door bank van bijzondere positie in het girale...
 35. Bevoegdheid pandhouder tot parate executie, art. 3:248 lid 1 BW. Onderhandse executieverkoop door pandgever, art. 3:251 lid 2 BW (HR 25 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO7109, NJ 2012/74 (ING/Hielkema q.q)). Pandhouder ook na faillissement gerechtigd tot executieopbrengst, art. 3:253 lid 1 BW. Geen verrekening in de zin van art. 54 Fw. Geen misbruik door bank van bijzondere positie in het girale...
 36. Afwijzing vordering tot opheffing executoriaal beslag en verbod tot executieverkoop over te gaan. Het beslag rust niet op goederen die noodzakelijk zijn voor de eerste materiële levensbehoeften als bedoeld in de artikelen 447 en 448 Rv. Geen misbruik van executiebevoegdheid, ondanks de verwachting dat het beslag en de verkoop niet zullen leiden tot voldoening van de vordering, omdat de executie...
 37. Executieverkoop. Geen onrechtmatig handelen deurwaarder
 38. Een gerechtsdeurwaarder mag in beginsel afgaan op gegevens uit het Handelsregister. De gerechtsdeurwaarder heeft klager meermaals te kennen gegeven dat klager kon aantonen dat hij – inmiddels – huurder was door het overleggen van zijn huurovereenkomst, maar klager heeft dat geweigerd. Klacht dat gerechtsdeurwaarder bij GBA of de verhuurder had kunnen informeren ongegrond. Gelet op de omstandigh...
 39. Executoriaal beslag op stacaravan wegens niet voldoen aan ontnemingsmaatregel; in geschil is de vraag aan wie de caravan in eigendom toebehoort en of de executieverkoop van de caravan buitenproportioneel is; verbod om te executeren afgewezen.
 40. Partijen zijn gehuwd geweest. Bij beschikking van 16 maart 2011 is de echtscheiding uitgesproken. Partijen hebben bij convenant afspraken gemaakt over de gevolgen van de echtscheiding, welk convenant aan de beschikking is gehecht en daarvan deel uitmaakt. De vrouw verzoekt thans in kort geding primair vaststelling van een door de man te betalen bijdrage in haar kosten van levensonderhoud, onder...
 41. Staking executie. Verbod tot executieverkoop van in beslag genomen auto. Vordering wordt afgewezen. Geen beroep op verrekening. geen misbuik van executiebevoegdheid.
 42. Eiseres vordert verbod gedaagde over te gaan tot executieverkoop van onroerende zaak die als onderpand dient voor door eiseres verstrekte hypothecaire geldlening. Geen sprake van overname executie door hypotheekhouder. Eiseres heeft wel een volmacht van de hypotheekverstrekkers om tot onderhandse verkoop van de onroerende zaak over te gaan en wenst die mogelijkheid verder te gebruiken. Niet val...
 43. Voor totstandkoming van een geldige onderhandse executieverkoop ex artikel 3:268 lid 2 BW is goedkeuring door de voorzieningenrechter een vereiste. Zolang deze goedkeuring ontbreekt, is de overeenkomst tot onderhandse executieverkoop niet tot stand gekomen en kan de executiekoper hieraan geen rechten ontlenen. De (subsidiaire) stelling dat de executieverkoper met de aanvaarding van het onderhan...
 44. Executieverkoop certificaten van aandelen, art. 474g Rv. Executie van het kort gedingvonnis vervallen doordat vonnis in de bodemzaak is gewezen? Blokkeringsregeling van toepassing? Prospectusplicht?
 45. Vervolg op LJN: BO2651. Ged.1conv./eis.1reconventie is aansprakelijk voor de schade die eisers in conventie hebben geleden doordat Diro hun de aan haar verstrekte geldlening niet heeft terugbetaald, voorzover het door het pandrecht gesecureerde bedrag van € 15.000,-- de netto-opbrengst van de executieverkoop van de in vuistpand genomen zaken overtreft. De diverse schadeposten worden deels toege...
 46. (on)rechtmatige uitlatingen advocaat; (on)rechtmatig handelen advocaat; (on)rechtmatig verlopen executieverkoop
 47. Notaris heeft deel van een aan hem opgedragen executieverkoop opgedragen aan andere notaris. Opdrachtgevende notaris is aansprakelijk gesteld voor schade die zijn opdrachtgever heeft geleden in verband met de uitvoering van deze opdracht. In deze vrijwaringszaak is aan de orde of de door deze notaris ingeschakelde notaris jegens de opdrachtgevende notaris aansprakelijk is. Eigen schuld. Kosten...
 48. Artikel 3:268 Rv. Rechtbank staat onderhandse executieverkoop van Holiday Inn Schiphol te Lijnden toe.
 49. Verbod executie, hypothecaire zekerheden, executierecht bank, opheffen executoriaal beslag, uitvoerbaar bij voorraadverklaring, belangenafweging, executieverkoop, gedeelde eigendom.
 50. De rechtbank is van oordeel dat de VVE geen misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om tot executie over te gaan. De VVE was immers zonder meer gerechtigd tot executieverkoop over te gaan, nu zij niet alleen een in kracht van gewijsde gegaan vonnis had verkregen tegen de eigenaren van het appartementsrecht, maar daarnaast ook op grond van de wet (art. 5:122 lid 3 BW) gerechtigd was om haar...