Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Huurrecht

 1. Kort geding. Erfdienstbaarheid van weg. Geen opheffing ex artikelen 5:78 BW en 5:79 BW aan de orde in kort geding. Eigenaar dienend erf mag perceel afsluiten ex artikel 5:48 BW mits eigenaar heersend erf onbelemmerde toegang behoudt tot dienend erf.
 2. Huur woonruimte. Ontbinding wegens overlast.
 3. Verlenging ondertoezichtstelling
 4. Artikel 7:658 BW. Arbeidsongeval. Dakdekker valt van ladder. Werkgever heeft niet aan zorgplicht voldaan. Verklaring voor recht aansprakelijkheid werkgever toegewezen.
 5. Huur woonruimte. Geluidsoverlast.
 6. Verkoop van theater door Gemeente. Vraag of tussen partijen ten aanzien van theater een koopovereenkomst tot stand is gekomen, dient ontkennend te worden beantwoord. Evenmin heeft de Gemeente bij appellante het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat het bod van appellante was aanvaard. Partijen nog niet in onderhandelingsfase, dus evenmin sprake van onrechtmatig afbreken van onderhandelingen doo...
 7. Gewezen echtelieden. Echtscheidingsconvenant. Huurovereenkomst of bruikleenovereenkomst.
 8. Afwijzen verzoek moratorium (art. 287b Fw). Storneren huurbetalingen. Leegstandwet. Budgetbeheer en beschermingsbewind nog niet opgestart. Schuldbemiddelingstraject nog niet opgestart. Inkomen nauwelijks toereikend om de huur en vaste lasten te betalen. Fraudevordering VGZ.
 9. VvE en buurman-VvE; bewijs van werkzaamheden aan mandelige zaken is niet geleverd
 10. Franchise-overeenkomst. Franchisenemer wordt veroordeeld tot nakoming van de met franchisegever gemaakte afspraken over (onder andere) de inrichting van de vestiging.
 11. Bruidsschat, bruidsgiften en schulden.
 12. Verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Gebruiksvergoeding. Vergoedingsrechten. Erfenisgelden.
 13. Brandverzekering. Brand in bedrijfspand. Verhaal door verzekeraar schade-uitkering aan huurder bedrijfspand op dakdekker. Schade-expert kan oorzaak van de brand niet met zekerheid vaststellen. Vraag of dakdekker zorgvuldig heeft gehandeld. Schending veiligheidsvoorschriften. Toepassing ‘omkeringsregel’. Bewijsopdracht aan dakdekker.
 14. Aankoop van percelen landbouwgrond. Aansprakelijkheid verkoper, bemiddelaar en notaris. Centrale stelling van koper dat koopovereenkomsten tot stand zijn gekomen op grond van (bewust) onjuiste/onvolledige informatie, verstrekt door verkoper en bemiddelaar wordt verworpen. Verkoper en bemiddelaar hebben voldoende duidelijk benadrukt dat de kans op waardestijging van de grond als gevolg van beste...
 15. Verbintenissenrecht. Agrarisch recht. Fosfaatrechten. Verdeling waarde fosfaatrechten tussen uit- en inschaarder.
 16. Herstructurering van de wijk De Wielewaal in Rotterdam, waarbij alle woningen moeten worden gesloopt. Woningcorporatie Woonstad heeft een overeenkomst gesloten met projectontwikkelaar waarbij een deel van de grond in De Wielewaal, nadat de woningen zijn gesloopt, door Woonstad aan die ontwikkelaar wordt verkocht. Vraag of Woonstad verplicht was om de te slopen woningen eerst aan te bieden aan h...
 17. Partneralimentatie: vaststelling van de draagkracht voor een gepensioneerde alimentatieplichtige.
 18. Geleidelijke verhoging huurprijs sociale huurwoning op grond van redelijkheid en billijkheid. Verhuurder geconfronteerd met onvoorziene en exponentiële stijging van verhuurderslasten, waardoor deze onevenredig en buitensporig werden tegenover de door huurders (drieverdieners met een bovenmodaal inkomen) betaalde historisch lage huurprijs. De huurprijs dekte slechts een klein deel van de verhuur...
 19. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag op staande voet. Verduistering. Beëindigingsovereenkomst, antedatering. Huurovereenkomst, recht op huurpenningen.
 20. Verzekeringsrecht; zorgplicht adviseur. Grenzen aan de onderzoeksplicht van de verzekeringsadviseur.
 21. Betaling achterstallig service fee; beroep opschortingsrecht faalt
 22. Opbouw huurachterstand verhuurder niet juist, opbouw van huurder komt juister voor
 23. comparitie gelast
 24. schuldvordering
 25. Speelautomaten. Uitleg beding. Boete. Matiging?
 26. OK; Enquête; Toewijzing van het verzoek tot het bevelen van een onderzoek.
 27. Verzetprocedure in de vrijwaring van ECLI:NL:RBGEL:2019:484. Ongeval rallyclinic. Aansprakelijkheid letselschade. Regresvorderingen organisator en rallyautobestuurder afgewezen. Beroep van verhuurder terrein op schending van de klachtplicht (6:89 BW) slaagt. Beroep van rallyautobestuurder op aansprakelijkheid werkgever voor fout van een ondergeschikte (6:170 BW) en op aansprakelijkheid voor fou...
 28. Overname van een recreatiepark. Is koper contractspartij geworden bij een huurkoopovereenkomst met betrekking tot een chalet? Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken.
 29. Verzekeringsrecht. Brandstichting in horeca-pand. Niet-meegedeelde omstandigheid dat pand tijdelijk gesloten was. Beroep op vervalbeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar door ontbreken causaal verband.
 30. In geschil is of tussen partijen al dan niet een huurovereenkomst bedrijfsruimte is tot stand gekomen
 31. bewijs huurovereenkomnst
 32. Bewijswaardering van de verklaring van een partijgetuige. Feiten en omstandigheden die meewegen bij het aannemen van voldoende begin van bewijs.
 33. Bepaling in overeenkomst dat partijen eerst moet proberen een geschil minnelijk te beslechten, staat niet aan ontvankelijkheid in de weg. Onterecht beroep op opschorting.
 34. Kluswoning-overeenkomst; nakoming huurverbod in het kader van Fair Value regeling; uitleg overeenkomst; matiging boete.
 35. Kort geding; opheffing conservatoir beslag met toepassing van art. 21 Rv.
 36. - Is schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid? Nee - Is sprake van onderhuur? Ja - Is sprake van onzelfstandige woonruimte? - Op grond van artikel 7:261 lid 1 BW daarom geen huurbescherming
 37. Ouders naar Kinderen uit de Knel. Rekening houden met dubbele woonlasten in draagkrachtformule. Verdeling stamrecht BV en eenmanszaak
 38. Vaststelling kinder- en partneralimentatie, verdeling gemeenschap. Inmiddels jongmeerderjarige niet-ontvankelijk in hoger beroep wat betreft bijdrage in kosten levensonderhoud en studie vanaf meerderjarigheid. Vrijwillig inkomensverlies man? Onvoldoende inzage in inkomenssituatie. Onvoldoende gemotiveerd waarom behoefte vrouw niet volgens hofnorm kan worden vastgesteld. 827 lid 2 Rv.
 39. Ontzegging chaleteigenaar toegang tot het chaletpark voor de duur van 2 maanden wegens onbehoorlijk gedrag jegens eigenaar van het chaletpark. Geen oneerlijk kettingbeding. Wel moeten gas, water en elektriciteit weer worden aangesloten. Eigenaar van het chaletpark wordt verboden de kavel van de chaleteigenaar te betreden, tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Verder wordt het doen van bep...
 40. Verhuiszaak, noodzaak vanwege jarenlange inwoning bij ouders en nieuwe relatie.
 41. Verzoek vervangende toestemming verhuizing naar Suriname afgewezen.
 42. Huurrecht, vloeroppervlakte, gebreken.
 43. Verhuurder vordert in kort geding ontruiming van de woning. Huurder vordert in reconventie nakoming van de huur- en zorgovereenkomst. Einde huurovereenkomst met wederzijds goedvinden? Tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst? Overlast veroorzaakt door huurder? Doelgroep verhuurder bestaat uit huurders met psychosociale/psychiatrische problematiek. Lat voor ontruiming ligt hoger dan...
 44. schadebegroting na wanprestatie.
 45. Financiering zorginfrastructuur na wijziging zorgstelsel. De Staat is niet gebonden aan de gestelde toezegging van zelfstandig bestuursorgaan om zorginfrastructuur structureel te financieren. Geen eigen toezegging Staat, geen gerechtvaardigd vertrouwen.
 46. Appel van ECLI:NL:RBAMS:2018:814, ECLI:NL:RBAMS:2018:2546 en ECLI:NL:HR:2018:1810. Kort geding. Vordering tot ontruiming huurwoning. De huurder heeft gedurende 7 maanden een gezin van drie personen laten inwonen in de sociale huurwoning, zodat hij tekort is geschoten in de nakoming van de huurovereenkomst. Het hof stelt voorop dat alleen een tekortkoming van voldoende gewicht recht geeft op ont...
 47. Huurrecht. In huurovereenkomst opgenomen 'vaste' bedragen voor servicekosten voor meubilering en doorberekening aan huurder van bijdragen VvE bij huur van zelfstandige geliberaliseerde woonruimte. Kan rechter de kosten toetsen? Uitleg en strekking van artikel 7:259 lid 1 BW.
 48. Huurrecht. Is het oordeel van het hof over een contractueel (huur)prijsvergelijkingsbeding voldoende gemotiveerd? Welke omstandigheden spelen bij deze prijsvergelijking een rol?
 49. Executiegeschil na veroordeling tot betaling huurachterstand. Geen misbruik van bevoegdheid of anderszins onrechtmatig handelen executant. Geen kennelijke misslag of later gebleken feiten waardoor tenuitvoerlegging vonnis tot noodtoestand zal leiden.
 50. Huurovereenkomst