Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Huurrecht

 1. Uitleg huurovereenkomst: kamergewijze verhuur toegestaan. Verhuurder moet meewerken aan poging benodigde vergunningen te verkrijgen.
 2. zorgplicht assurantietussenpersoon, verzekerbaar risico?
 3. OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorziening wordt een bestuurder benoemd en worden de aandelen - met uitzondering van één aandeel - ten titel van beheer overgedragen aan een beheerder
 4. Koopovereenkomst woning. Nakoming. Vernietiging wegens dwaling?
 5. Incidentele vordering tot schorsing ex art. 225 Rv. Schorsing terecht ingeroepen. Sprake van rechtsopvolging onder bijzondere titel. Derde heeft processuele positie van appellanten overgenomen. Hoofdzaak in 2016 geroyeerd en in 2019 opnieuw aangebracht. Hof verstaat dat procedure wordt hervat en voortgezet tussen geïntimeerde en derde.
 6. Huur bedrijfsruimte. Gebreken. Servicekosten
 7. Bewijsopdracht met betrekking tot het gezamenlijk eigendom van een paard. Verder een geschil betreffende de huur van paardenboxen.
 8. Huurder moet meewerken aan het kappen c.q. snoeien van fundering-bedreigende c.q. overlastgevende bomen. Verwijdering van de niet door huurder geplante boom valt niet onder huurdersverplichtingen ex Besluit kleine herstellingen.
 9. Kan de moeder als gevolmachtigde van de jongmeerderjarige in de echtscheidingsprocedure een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie verzoeken?
 10. Partneralimentatie. Gedeeltelijke terugbetalingsverplichting. Geen limitering of nihilstelling.
 11. Verdeling naar Pools recht; onderlinge draagplicht schulden.
 12. Verzoek vervangende toestemming verhuizing met kind naar de VS ook in hoger beroep afgewezen. Belangenafweging.
 13. Kort geding. Huur bedrijfsruimte. Huurachterstand. Lening. Achterstand in aflossing. Huurder veroordeeld tot ontruiming van het gehuurde, betaling van de betalingsachterstanden en betaling van de huur tot de dag van ontruiming.
 14. Ontruiming op basis van onherroepelijk verstekvonnis onrechtmatig?
 15. wsnp
 16. mondeling arrest in kort geding; huur- en zorgovereenkomst zijn één geheel en zorgelement overheerst in belangrijke mate; zorgovereenkomst is op goede gronden opgezegd (zorgmijden, overlast); woning moet ontruimd (andere woning en zorg zijn beschikbaar)
 17. Geschil over leiding en uitvoering vof. Vordering wordt afgewezen, omdat eiser binnen de kaders van de overeenkomst leiding en uitvoering aan de onderneming kan geven. Vooralsnog kan niet worden vastgesteld dat gedaagde zich schuldig zou hebben gemaakt aan onevenredige privéonttrekkingen.
 18. Vaststelling kinderalimentatie. Het hof gaat expliciet in op de schuldpositie van de man. Vrouw heeft onvoldoende inzicht gegeven in haar draagkracht.
 19. fraude bij aangaan huurovereenkomst sociale huurwoning. Vervalste stukken en onjuiste informatie. Bedrog door derde. In gegeven omstandigheden hoefde huurder niet te veronderstellen dat derde bedrog zou plegen (artikel 3:44 lid 5BW) Wel dwaling. Ontruiming.
 20. huurachterstand, ontruiming woning, wietkwekerij, vordering afgifte inboedel en voorschot schadevergoeding afgewezen, niet voldoende aannemelijk gemaakt dat gestelde zaken in de woning aanwezig waren bij ontruiming
 21. Huur woonruimte; woningruil. Het hof is van oordeel dat het belang van de sociale verhuurder in dit geval zwaarder weegt dan dat van de huurder bij de door hem gewenste woningruil.
 22. Afgebroken onderhandeling.
 23. Vordering in kort geding tot herstel van gebreken woning afgewezen, wegens ontbreken spoedeisend belang.
 24. Kort geding. Nakoming huurovereenkomst. De door de verhuurder na het ondertekenen van de huurovereenkomst gestelde nadere voorwaarden (het mee ondertekenen van de huurovereenkomst door borgstellers) gelden niet als tussen partijen overeengekomen voorwaarden die eerst vervuld diende te zijn. Dat medehuurder zich heeft teruggetrokken leidt niet tot het oordeel dat er geen huurovereenkomst meer be...
 25. kort geding. Geschil tussen 2 uitzendbureaus technisch personeel. Geldvordering EUR 2,6 mio toegewezen i.v.m. onbetaalde facturen. Voorwaardelijke veroordeling nog te vervallen facturen. Borg in Luxemburg ook veroordeeld. Afgifte certificaat Herschikt EEX.
 26. Small claim. Vluchtvertraging. Compensatie afgewezen. EU VO 261/2004. Eisers zijn tijdig door Ryanair gewaarschuwd en hebben zelf, vanaf een andere luchthaven een vlucht met Vueling geboekt en daardoor uren eerder op de plaats van bestemming aangekomen. Geen sprake van onomkeerbaar tijdsverlies. Eisers hebben de door Ryanair aangeboden compensatie voor de heenvlucht geaccepteerd. Art 6 lid 1 VO...
 27. Beslagvrije voet 475 d lid 4 onder b en 475 e RV. Schuldenaar woont in het buitenland (België). Nederlandse normen of buitenlandse normen hanteren ? De in Nederland geldende normen brengen niet automatisch met zich dat die dan ook integraal dienen te worden gehanteerd voor in het buitenland wonende schuldenaren. Met andere woorden: de hoogte van de beslagvrije voet in deze hoeft niet gelijk te...
 28. Kortgeding Ontruiming.
 29. Geschil tussen recreantenvereniging en eigenaar camping. Huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? Bewijsopdracht voor vereniging. Eigenaar wordt verplicht te veel betaalde toeristenbelasting terug te betalen en bepaalde voorzieningen te treffen.
 30. De huurders van een bedrijfsruimte in Amsterdam-Oost die zonder toestemming van de Vereniging van Eigenaren (VvE) die winkelruimte tot horecagelegenheid verbouwden, hoeven vooralsnog niet te vertrekken. Wel moeten zij 3900 euro aan boetes betalen aan de verhuurder omdat zij de huur te laat betaalden.
 31. Een drugsverslaafde huurder moet vertrekken uit zijn woning.
 32. Partneralimentatie
 33. Partneralimentatie Inkomensverlies. Niet voor herstel vatbaar. Verwijtbaar. 90% toets.
 34. Kort geding, overlast, ontruiming. Voorzienbaar is dat er vervangende woonruimte komt. Te laat aangeleverde producties worden wel in de beoordeling meegenomen nu het correspondentie betreft waarover beide partijen al beschikten.
 35. Huurprijsvermindering ingevolge artikel 7:207 lid 2 BW o.g.v. gebrek (tocht) in de zin van artikel 7:204 lid 1 BW, huurprijsvermindering tot 40% van de overeengekomen huurprijs
 36. Bodembeslag. Eiseres is ontvankelijk, maar haar eigendomsaanspraken zijn niet aannemelijk. Ook onder de Belastingwet BES zijn voertuigen geen bodemzaken.
 37. Ontruiming met dwangsom en voorschot.
 38. Schuldvordering huurachterstand.
 39. opzegging huur 39 FW, vooruitlopen in KG op procedure 7:307 BW, buiten effectstelling opzegging tot bodemprocedure in eerste aanleg is doorlopen
 40. Niet ontvankelijk, afwijkend huurbeding, verzoek te laat, huurovk voor 5 jaar
 41. Kort geding. Opheffing executoriaal beslag op woning. Bevoegdheid tenuitvoerlegging exequatur niet verjaard. Stuiting door executoriaal derdenbeslag. Nieuwe verjaringstermijn van artikel 3:319 lid 2 BW is in dit geval niet maximaal 5 jaar. Oorspronkelijke verjaringstermijn van 20 jaar nog niet verstreken.
 42. Huurprijzenrecht, puntentelling, WOZ-waarde, renovatie.
 43. Huurprijzenrecht, puntentelling, WOZ-waarde, renovatie. eindvonnis.
 44. Ontruiming krakers. Geen gebruiksovereenkomst tot stand gekomen. Gemeente heeft gebruik pand door krakers slechts gedoogd. Gemeente heeft ruim op tijd aangekondigd dat krakers het pand moeten verlaten wegens bouwrijp maken perceel.
 45. Bevoegdheidsincident. Geen huurkoopovereenkomst in de zin van Tijdelijk wet huurkoop onroerende zaken, maar huurovereenkomst met koopoptie. Verwijzing naar kantonrechter.
 46. --
 47. Artikel 87 Fw Artikel 105 Fw Artikel 106 lid 2 Fw Faillissementsgijzeling. Hoger beroep verlenging inbewaringstelling. Inbewaringstelling bestuurder gedurende ruim tien maanden. Belangenafweging. Incomplete en niet waarheidsgetrouwe verstrekte informatie. Reëel vluchtgevaar.
 48. Ontruiming bedrijfspand: Indien de verhuurder niet reageert op verzoeken van de huurder tot verlaging van de huurprijs, leidt dat niet tot overeenstemming over een lagere huurprijs noch tot het wegvallen van de verplichting om maandelijks de huur te betalen. Voorts was in dit geval het volledig opschorten van de huurpenningen vanwege door de verhuurder veroorzaakte overlast door uitgevoerde w...
 49. kinderalimentatie
 50. Ontruiming in kort geding na einde huurovereenkomst bepaalde tijd.