Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Huurrecht

 1. Verzetprocedure, niet-ontvankelijk, daad van bekendheid.
 2. Aanneming van werk. Ontbinding overeenkomst vanwege tekortkomingen. Geen ongedaanmaking prestaties maar waardevergoeding en aanvullende schadevergoeding.
 3. Benoeming deskundige
 4. Voorlopige voorziening. Gebruik woning, zorg voor de kinderen en zorgregeling. Kinderalimentatie: woonlast niet aanmerkelijk hoger, wel duurzaam.
 5. Geding na verwijzing HR 21-06-2019. Erfrecht. Vervolg op hof A-L 15 feb 2022 ECLI:NL:GHARL:2022:1130. Investeringen door ‘economisch eigenaar’ / erfgenaam. Geen sprake van ongerechtvaardigde verrijking.
 6. Geding na verwijzing HR 21-06-2019. Erfrecht. Wijziging eis, ondeelbare rechtsverhouding. Erfgenaam geen economisch eigenaar van woning. Geen regresvordering. Ongerechtvaardigde verrijking? Verwijzing naar mondelinge behandeling.
 7. Ambtshalve toetsing (i) de huurovereenkomst van 30 oktober 2015, waarop de algemene huurvoorwaarden woningen januari 2012 van toepassing zijn en (ii) de huurovereenkomst van 17 november 2017 waarop de algemene huurvoorwaarden woningen december 2017 van toepassing zijn. Oneerlijk bik-beding.
 8. Ambtshalve toetsing Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte van 1 augustus 2018. Oneerlijk rente- en incassobeding.
 9. Eisers hebben gedaagde in kort geding bij de kantonrechter gedagvaard, omdat er bouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in het pand naast het pand waarvan eisers eigenaar zijn. Deze werkzaamheden zijn niet volgens de regels verlopen en het College van B&W heeft om die reden een bouw- en gebruikstop opgelegd. Eisers kampen o.a. nu met lekkage en zij willen dat gedaagde dit probleem oplost. De ka...
 10. De rechtbank ontbindt de tussen partijen bestaande huurovereenkomst en veroordeelt de gedaagde om het perceel te ontruimen en te verlaten en om de achterstallige huur te betalen. Eiser vorderde ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van de woning en betaling van achterstallige huurpenningen.
 11. Bouwzaak. Verbouwing van een woning. Ernstige gebreken bij de uitvoering. Aansprakelijkheid van de aannemer voor diverse schadeposten. Tussenvonnis, nadere informatie opgevraagd voor een aantal schadeposten.
 12. De rechtbank verklaart eiser voor wat betreft zijn vorderingen met betrekking tot de cementen afdekvloer niet ontvankelijk en wijst de overige vorderingen af. Eiser huurt een woning van gedaagde. Eiser vorderde gedaagde te veroordelen tot het uitvoeren van algeheel en definitief herstel van de beschreven gebreken aan het gehuurde.
 13. eigendom van een garagebox/berging
 14. Voorlopige voorziening woning. Wijziging. Vrouw ontvankelijk in haar verzoek? Belangenafweging.
 15. Vorderingen op grond van artikelen 2:14 en 2:15 BW (nietigheid of vernietigbaarheid van bestuursbesluiten). Vorderingen in conventie afgewezen. Vordering in reconventie tot terugbetaling van verstrekte subsidie toegewezen.
 16. verzoek 3:168 BW wie mag de gemeenschappelijke woning gebruiken zolang de gemeenschap nog niet is verdeeld - belangen vrouw wegen zwaarder dan van man
 17. In deze zaak vordert de verhuurder betaling van een huurachterstand. De kantonrechter wijst de vordering af omdat sprake is van een all-in huurprijs. In de zaak van de tegenvordering vordert de huurder herstel van gebreken aan het gehuurde en huurprijsvermindering. De kantonrechter wijst deze vordering af, omdat de huurder in schuldeisersverzuim verkeert doordat hij de verhuurder niet in de gel...
 18. Bevoegdheidsincident. Financial lease overeenkomst. Huurkoop en/of goederenkrediet zoals bedoeld in artikel 7:84 lid 2 BW. Kantonrechter bevoegd.
 19. Wijziging voorlopige voorzieningen, uitsluitend gebruik echtelijke woning
 20. Partijen zijn op verschillende manieren aan elkaar gebonden en die relaties moeten ontvlochten worden. Tussen partijen bestaat ook een schuldverhouding. In dat verband zijn gedaagden begonnen met incasso- en executiemaatregelen. Eisers vragen in kort geding om voorzieningen die erop neerkomen dat gedaagden de al ingezette maatregelen voorlopig moeten staken en ook geen nieuwe, andere maatregele...
 21. Effectenleasezaak
 22. vervolg op tussenvonnis na prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, verzet niet tijdig, opposant niet-ontvankelijk, ook niet op grond van artikel 6 EVRM, verstekvonnis heeft kracht van gewijsde ondanks dat in die procedure de huurovereenkomst niet ambtshalve is getoetst aan de richtlijn oneerlijke bedingen, opposant kan wel worden ontvangen in zijn tegeneis
 23. Afrekening servicekosten. Vervolg op Huurcommissie 23 juni 2022, zaaknummer 486259. Nutskosten, kosten huismeester, inzagerecht artikel 7:259 BW.
 24. Afrekening servicekosten. Vervolg op Huurcommissie 23 juni 2022, zaaknummer 486259. Nutskosten, kosten huismeester, inzagerecht artikel 7:259 BW.
 25. Geschil tussen ex-partners over gebruiksrecht woning. Belangenafweging valt uit in het voordeel van de man. Vordering in conventie wordt afgewezen en vordering in reconventie over gebruiksrecht wordt toegewezen.
 26. Huurrecht. Kort geding. Tegen huurder verstek verleend. Ontruiming toegewezen. Langere ontruimingstermijn voor onderhuurders.
 27. Nadere verlenging machtiging tot uithuisplaatsing
 28. Vaststelling van de inhoud van een erfdienstbaarheid die is ontstaan door vestiging. Voorop staat de vestigingsakte. Een evolutionaire interpretatie weegt mee als gezichtspunt.
 29. Huur woonruimte. Huurachterstand. Rechtsverwerking ter zake de vordering tot betaling van de kosten voor de levering van water. Veroordeling tot vergoeding van door de huurder bij einde huur meegenomen tuinhuis. Lease van stofzuiger op naam van verhuurder onrechtmatig nu huurder deze enkel voor privédoeleinden gebruikte.
 30. Partneralimentatie; ingangsdatum, behoeftigheid, draagkracht, inkomensvergelijking, geen terugbetalingsverplichting.
 31. Eindarrest. Artikel 288 Fw. Bekrachtiging afwijzing verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling. Het is niet aannemelijk geworden dat verzoeker te goeder trouw is ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van zijn schulden en dat verzoeker de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal nakomen.
 32. 287a lid 5 Fw, 288 Fw, toelating wettelijke schuldsanering, hardheidsclausule, bevel in te stemmen met schuldregeling.
 33. Verzoek verdeling appartement in Engeland na eerdere echtscheiding. Vrouw beroept zich primair op Turks recht (gemeenschappelijke nationaliteit) en subsidiair op Engels recht (eerste huwelijksdomicilie). De rechtbank oordeelt op grond van artikel 4 Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 dat Engels recht van toepassing is. Geen reden om af te wijken van uitgangspunt uit Engels huwelijksvermogensre...
 34. Vordering tot ontbinding en ontruiming wegens herhaald niet/te laat betalen van de huurprijs. Structureel te laat betalen kan een tekortkoming zijn die ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Gelet op eerdere veroordelingen van gedaagde tot (tijdige) betaling van de huur, is de kantonrechter van oordeel dat in dit geval het structureel te laat betalen ontbinding van de huurovereenkoms...
 35. 6:74 BW, wanprestatie, schadevergoeding, gebreken belastingaangiften, uitvoering boekhoudkundige werkzaamheden.
 36. Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming van de woning vanwege overlast, toegewezen.
 37. Huur. Ontbinding en ontruiming toewijsbaar als gevolg van huurachterstand ten tijde van dagvaarden. Belangenafweging in voordeel verhuurder.
 38. Ontbinding en ontruiming toegewezen vanwege huurachterstand.
 39. Plan van de gemeente Leudal voor de vestiging van 80 Oekraïense vluchtelingen op De Widdonck te Heibloem niet aanbestedingsplichtig, nu dit onder de uitzondering van artikel 2.24 onder b Aanbestedingswet 2012 valt.
 40. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; woonruimte ontbinding/ontruiming
 41. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; achterstallige huur
 42. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; huur roerende zaken
 43. Ontbinding huurovereenkomst. Verhuurder zegt toe niet te ontruimen als huurder zich aan afspraken over afbetaling en schuldhulpverlening houdt.
 44. Modern (tussen)vonnis. Ontbinding huurovereenkomst. Overlast is zeer afgenomen gedurende een jaar en daarom nu onvoldoende voor ontbinding, maar had de huurder wel zijn hoofdverblijf in de woning? Bijna geen waterverbuik (maar: slimme meter), bijna nooit iemand thuis (maar: familiebezoek), rolluiken steeds dicht (maar: luiken stuk). De huurder mag tegenbewijs leveren.
 45. De rechtbank wijst de vorderingen van partij A af en veroordeelt partij A om aan partij B toegang te verschaffen tot het facebookaccount. Partij A is in dienst als directeur bij partij B. Zij had een verzoek gedaan om haar overuren betaald te krijgen. Partij B wil de arbeidsovereenkomst beëindigen en had partij A vrijgesteld van werk. Partij A vorderde veroordeling van partij B om haar toe te l...
 46. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; overige huurrecht
 47. Huur kamer met gedeelde voorzieningen. Verhuurder heeft de sleutels van de woning waarin de kamer is gelegen vervangen. De gevorderde afgifte van de sleutels wordt afgewezen gelet op een eerder incident tussen partijen dat dermate ernstig was dat het niet aangewezen is dat partijen nog langer samen in dezelfde woning wonen. Voorts huurt verhuurder zelf de woning van een woningbouwvereniging en...
 48. Ambtshalve beëindiging gezag en benoeming voogd. Artikel 1:267 lid 2 BW visieverschil Raad en GI.
 49. bouwzaak; aannemingsovereenkomst; door hoofdaannemer niet betaalde facturen van onderaannemer; buitengerechtelijke incassokosten gematigd; geen wettelijke handelsrente over proceskosten; schadevorderingen tussenkomende partijen; geen causaal verband tussen schade en uitoefening retentierecht.
 50. Huurachterstand, ontbinding en ontruiming toegewezen. Oneerlijk huurprijswijzigingsbeding.