Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Huurrecht

 1. Vordering ex art. 7:267 lid 7 BW in kort geding afgewezen.
 2. Huurrecht- vordering tot ontbinding en ontruiming wegens handelen in strijd met overeenkomst, artikelen 7:213 en 7:214 BW. Afgewezen. Aanwezigheid van bepaalde goederen maakt nog niet dat er voorbereidingshandelingen hebben plaatsgevonden in het gehuurde.
 3. Uitleg bepaling in huurovereenkomst mbt eerste recht van huur, professionele partijen met deskundige bijstand, bekend met projectontwikkeling. Aanbod voldoende bepaald? Geen redelijke termijn voor aanvaarding. Tegenaanbod? art 6:221-1 en 6:225-1 BW.
 4. Kort geding tussen ex samenwoners. Vordering tot machtiging levering gezamenlijke woning op grond van nakoming convenant / gewichtige redenen. Vordering toegewezen.
 5. Kort geding, huurkoop, afgifte motorfiets.
 6. Kort geding, huur, ontruiming.
 7. kort geding, huur, ontruiming, huurachterstand.
 8. Bestuurdersaansprakelijkheid. Het onbetaald laten van één schuldeiser terwijl alle andere schuldeisers wel worden betaald, in combinatie met het verkopen van activa door het vennootschapsbestuur zonder dat de waarde van die activa terugvloeit in de onderneming, is onrechtmatig jegens die schuldeiser. Daardoor wordt de overblijvende schuldeiser klem gezet omdat er geen verhaal is, terwijl er ook...
 9. kort geding, huur, verstek, ontruiming
 10. Geschil over de verschuldigdheid van facturen. Samenwerking op basis van uitsluitend een intentieverklaring. Hoewel dat was beoogd, hebben partijen geen nadere overeenkomst (van onderaanneming) gesloten. Welke afspraken gelden tussen partijen en hoe moeten die worden uitgelegd? Back-to-back toepassing van bepalingen uit de hoofdaannemingsovereenkomst.
 11. afwikkeling van een huur-en exploitatieovereenkomst van een tankstation
 12. Kort geding, executiegeschil nakoming verdeling woning.
 13. ontbinding huurovereenkomst en ontruiming wegens achterstand huurbetaling; verstekvonnis
 14. Een werknemer van 60 jaar is al 39 bij werkgever in dienst. Werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij volgens werkgever bedrijfseigendommen zou hebben weggenomen en zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan diefstal (of verduistering). Uit de door werknemer gegeven uitleg heeft de kantonrechter niet de overtuiging gekregen dat werknemer voornemens was om hemzelf, hetzij anderen, te bevoord...
 15. vasthouden aan leveringsverplichting door koper na aanzegging ontbinding op toekomstige datum levert geen misbruik van bevoegdheid op; koper heeft nog steeds belang bij levering.
 16. Ontbinding huurovereenkomst wegens sloop en herbouw.
 17. Procesrecht. Bevoegdheid kantonrechter. Aardvordering en andere vorderingen.
 18. afwikkeling van een huur-en exploitatieovereenkomst van een tankstation
 19. Geldleningsovereenkomst. Reconventionele vordering tot levering aandelen toegewezen. Uitleg aandeelhoudersovereenkomst. Haviltex-criterium. Voorwaarden uitoefenen optierecht vervuld. Geen boete verbeurd door enig aandeelhouder.
 20. Overeenkomst van opdracht. Zorgplicht (art. 7:401 BW). Met kraanmachine in de lucht draaien van maaiboot waarna kraanmachine met maaiboot omvalt. Bewijsopdracht.
 21. Het hof heeft de beslissing van de rechtbank, waarbij de schuldsaneringsregeling ten aanzien van [appellant] tussentijds werd beëindigd, bekrachtigd. Artikel 350 derde lid onder c, e en f Fw.
 22. Hinder. Art. 5:37 BW. Coniferenhaag van 11 meter hoog levert onrechtmatige hinder op. Eisers hebben enige hinder te dulden nu zij de woning kochten toen de coniferenhaag al op redelijke hoogte was (Bijenspat II arrest). Vordering tot snoeien overhangende takken toegewezen.
 23. Vordering herstelkosten door verhuurder na niet-nakoming vaststellingsovereenkomst door huurder. Huurovereenkomst van voor 2003. Verhuurder mocht vso ontbinden en de door haar gemaakte herstelkosten vorderen.
 24. Eindvonnis. Huur woonruimte. Huurovereenkomst voor 2 jaar. Tussentijdse opzegging huurder niet geaccepteerd. Gehuurde niet opgeleverd, ook niet na 2 jaar. Artikel 7:271 BW. Vordering deels toegewezen. Compensatie proceskosten.
 25. Huurzaak. Mederhuurderschap ex art. 7:266 BW o.g.v. huwelijk volgens de Marokkaanse wet. Partijen willen gaan scheiden, maar echtscheidingsprocedure loopt nog niet. Toedeling huurwoning aan één van hen.
 26. Gezag
 27. Huurzaak. Vonnis met regeling tussen partijen.
 28. Huurzaak. Bedrijfshuur. Ontbinding huurovereenkomst. Vordering tot ontruiming gehuurde en betaling huurachterstand toegewezen.
 29. Huur bedrijfsruimte (winkel). Met terugwerkende kracht huurprijsvermindering ivm gebreken, afgewezen. Onvoorziene omstandigheden (corona) omzetverlies oorzakelijk verband niet onderbouwd. Veroordeling betaling huurachterstand.
 30. Vernietiging ontslag op staande voet. Strijd met opzegverbod tijdens ziekte. Verzoekster was door psychische stoornis op ontslagdatum niet geschikt voor haar functie in volledige omvang.
 31. Huurbemiddeling. Geen sprake van ongeoorloofd dienen van twee heren of niet voldoen aan de zorg van een goed opdrachtnemer. Vordering tot terugbetaling bemiddelingsfee afgewezen.
 32. Huur. Eiser heeft onvoldoende onderbouwd dat gedaagde niet heeft opgeleverd volgens huurovereenkomst. Vordering herstelkosten afgewezen. Boete gematigd.
 33. Executiegeschil n.a.v. vonnis tot ontbinding en ontruiming bedrijfsruimte, opschorting openbare verkoop tot uitspraak in verzet.
 34. weigering verzekeringsuitkering bij brandstichting (artikel 7:941 lid5 en 7:952 BW).
 35. Verbintenissenrecht; verkoper van pand vordert schadevergoeding en betaling van boete wegens niet-nakoming koopovereenkomst; heeft koper een rechtsgeldig beroep gedaan op financieringsvoorbehoud?
 36. Huurovereenkomst voor bepaalde tijd uit 2015. Artikel 208ha Overgangswet BW. 7:271 BW oud van toepassing. Contractuele boete aangemerkt als oneerlijk beding.
 37. Kort geding. Zorgen om dreigende tekortkoming vormen geen grondslag voor vordering in kort geding. Geen spoedeisend belang. Geen tekortkoming.
 38. Vordering tot betaling van schadevergoeding na einde huurovereenkomst gedeeltelijk toegewezen.
 39. Vordering tot betaling van energienota's toegewezen.
 40. Vordering tot onbinding van de huurovereenkomst afgewezen.
 41. Verzoek bevel voorlopig getuigenverhoor. Vraag is welk belang verzoeker nog heeft bij zijn verzoek, nadat zijn (tegen)vordering in de bodemprocedure is toegewezen.
 42. Huur 290-bedrijfsruimte; huurder vordert schadevergoeding wegens voordeel dat verhuurder zou hebben genoten van door huurder aangebrachte veranderingen, niet nakoming van vaststellingsovereenkomst en ongerechtvaardigde verrijking; vordering slaagt niet.
 43. Huur. Artikel 7:230a BW bedrijfsruimte. Onderhoudskosten voorgeschoten door verhuurder, nu verhaald op huurder.
 44. Luchtvaartclaim. Geen toestemming van de luchtverkeersleiding om op te stijgen vanwege "ground stops".
 45. Verdeling gemeenschap 15 panden, waarvan er 11 zijn toegedeeld aan de vrouw. waardering rapport taxatie 11 panden. Aanhouding procedure in afwachting van uitkomst hoger beroep van eerder tussenvonnis rechtbank (ECLI:NL:RBROT:2020:13308).
 46. Echtscheiding: belangenafweging huurrecht echtelijke woning: de handelwijze van de vrouw rond de aangifte van mishandeling, de totstandkoming van het huisverbod en de eerste beschikking voorlopige voorzieningen roept veel vragen op. Achteraf is, gelet op de vrijspraak van de man in de strafprocedure, de grond voor het geven van een huisverbod niet in rechte vast komen te staan. In de (eerste...
 47. Aan het in eindvonnis van Rechtbank Maastricht d.d. 18-08-2010 in dit huurgeschil van de verhuurster met de curator zijn twee tussenbeslissingen van Kantonrechter Maastricht voorafgegaan. In een tussenvonnis van 4 november 2009 is beslist op het door verhuurster Favini Real Estate ter zake van de tegenvordering van de curator opgeworpen bevoegdheidsincident. Het bewuste verweer is verworpen en...
 48. Aan het in eindvonnis van Rechtbank Maastricht d.d. 18-08-2010 in dit huurgeschil van de verhuurster met de curator zijn twee tussenbeslissingen van Kantonrechter Maastricht voorafgegaan. In een tussenvonnis van 4 november 2009 is beslist op het door verhuurster Favini Real Estate ter zake van de tegenvordering van de curator opgeworpen bevoegdheidsincident. Het bewuste verweer is verworpen en...
 49. Projectontwikkeling in de zorg. Resultaatsverbintenis of inspanningsverbintenis van de beoogde zorgaanbieder?. Uitleg overeenkomst.
 50. Geschil over (niet) nakoming van een ‘bonded warehouse’-overeenkomst en een overeenkomst voor het verlenen van diensten als beperkt fiscaal vertegenwoordiger. Contractuele bepaling bij voortijdige opzegging van een overeenkomst een boetebeding? Beroep op matiging op grond van artikel 6:94 BW.