Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Huurrecht

 1. Ontbinding huurovereenkomst bedrijfsruimte vanwege huurachterstand. Gevolgen coronapandemie. Geen huurkorting, omdat de huurder onvoldoende gegevens heeft verstrekt om de hoogte te kunnen berekenen. Ook geen wijziging boetebeding. Geen wettelijke rente over de huurachterstand, omdat de contractuele boete hiervoor in de plaats is getreden. Schadevergoeding i.v.m. staat van het gehuurde bij einde...
 2. kort geding. verwijdering BKR-registratie codes A, 2 en 3 afgewezen. Toetsingskader. Pas 1 jaar van de vijfjaarstermijn verstreken. Geen duurzame en stabiele financiele situatie.
 3. Effectenlease
 4. Door een verhuurder gevorderde schadevergoeding na de ontbinding van de huurovereenkomst
 5. Eindvonnis. Vordering schadevergoeding afgewezen. Eiser is er niet in geslaagd om aan te tonen dat de door hem als gevolg van de vermeende zorgplichtschending geleden schade hoger is dan zijn restschuld. In schadeopstelling geen realistische invulling gegeven aan hypothetische scenario zonder schadeveroorzakende feit. Daarnaast ontbreek causaal verband tussen vermeende zorgplichtschending en ge...
 6. Kort geding. Partijen zijn broers en de enige erfgenamen van de nalatenschap van hun moeder. Het niet bestaan van een afschrift van een transactie, op zichzelf al voldoende grond voor afwijzing van de vordering. Daar komt bij dat eiser het rechtmatig belang in de zin van artikel 843a Rv niet aannemelijk heeft gemaakt. Geen aanwijzing dat gedaagde gelden uit het vermogen van moeder heeft onttrok...
 7. Het beslag dat is gelegd ten laste van twee bestuurders van een vennootschap die obligaties heeft uitgegeven, wordt opgeheven.
 8. KG. Ontruiming wegens overlast door onderbewindgestelde toegewezen.
 9. Effectenleasezaak.
 10. Verzoek verlenging ontruimingstermijn ex artikel 7:230a BW. Wanbetaling huurpenningen tijdens looptijd huurovereenkomst. Toepassing verplichte afwijzingsgrond artikel 7:230a lid 4 BW.
 11. Eenvoudige gemeenschap – vaststelling van de verdeling van de gemeenschap van een pand – rechtsverhouding tussen deelgenoten - verschil tussen economisch- en juridische eigendom – geen uitkering uit hoofde van overbedeling
 12. Verbintenissenrecht. Vaststellingsovereenkomst n.a.v. geschil over wijze waarop transactie met derde inzake overname aandelen zou worden vormgegeven. Bedreiging/misbruik van omstandigheden bij totstandkoming vaststellingsovereenkomst? Art. 3:44 BW. Feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang bezien? Moet aan gestelde aanwezigheid bij eiseres tot cassatie van een financiële nood-toestand en...
 13. Kort geding. Geschil tussen een deelgenoot van een nalatenschap en de beheerder van panden die tot de nalatenschap behoren. Geschil van inzicht tussen deze deelgenoot en de andere deelgenoot, leidt ertoe dat de beheerder de panden niet kan en mag verhuren en/of renoveren zonder een gezamenlijke instructie van de erfgenamen. De vorderingen hebben gelet op hun hoeveelheid en formuleringswijze het...
 14. Kort geding. De executie door een partij van een in een proces-verbaal van een zitting vastgelegde vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het geschil tussen partijen sluit aan bij de executie van een vonnis waartegen geen rechtsmiddel meer openstaat. Belangenafweging leidt ertoe dat de executie voor de duur van een jaar zal worden geschorst en eisers gedurende deze periode in de woning m...
 15. De rechtbank schorst de tenuitvoerlegging van het verstekvonnis, gewezen op 27 juni 2023, totdat op het geschil in de verzetprocedure is beslist, en heft de ten laste van eiser in opdracht van gedaagde gelegde beslagen op, met uitzondering van het beslag op één adres. Gedaagde wordt veroordeelt in de proceskosten.
 16. De rechtbank veroordeelt de gedaagde om een bedrag aan de eiser te betalen. Eiser vorderde betaling van stroomkosten die zij had betaald over stroom die de gedaagde van de woning die eiser van gedaagde huurde had gebruikt.
 17. Cameragebruik gezamenlijke ruimte. Inbreuk op privacy? Onrechtmatig handelen?
 18. Afwijzen dwangakkoord niet voldoende aannemelijk gemaakt dat het voorstel het uiterste haalbare is.
 19. Moratorium. Voorlopige voorziening toewijzen voor zes maanden. Voldoende aannemelijk dat met pw-uitkering en huurtoeslag de huur kan betalen.
 20. Moratorium. Voorlopige voorziening toewijzen voor zes maanden. Voldoende aannemelijk dat met pw-uitkering en huurtoeslag de huur kan betalen en termijnen voor juli en augustus zijn betaald.
 21. Gedaagde heeft structureel en langdurig overlast veroorzaakt in zijn woning. Hoewel gedaagde op dit moment niet in de woning verblijft vanwege opname in een zorginstelling, is er geen vooruitzicht op dat de overlast wegblijft als gedaagde terugkeert naar de woning. Hij heeft namelijk eerder ook niet meegewerkt aan verdere hulpverlening. Het belang van de omwonenden op een veilige woonomgeving,...
 22. Bouwkundig geschil over de vraag of door bouwwerkzaamheden schade is ontstaan bij buurpand. Tijdens eerdere procedure hebben partijen afgesproken een bindend-adviesprocedure te voeren ter beslechting van alle geschillen. Die afspraken staan eraan in de weg dat de zaak nu aan de rechtbank wordt voorgelegd. Nog niet gezegd kan worden dat de bindend-adviesprocedure definitief is mislukt. Die proce...
 23. Recht op de woning in de zin van art. 8 EVRM. Illegale bewoning. Ontruiming. Onderzoek 'in detail' door de rechter van de relevante argumenten betreffende de evenredigheid van de inmenging; 'afdoende motivering' van de beslissing.
 24. Derdenbeslag; betwistingsprocedure (art. 477a lid 2 Rv); verrekenbare tegenvordering; stelplicht en bewijslast; dwingende bewijskracht leningsovereenkomst (art. 157 lid 2 Rv); verbruikleen; wijzen van nakoming verplichtingen leninggever; uitleg overeenkomst; verrekeningsverklaring.
 25. Personen- en familierecht. Verzoek vaststelling hoofdverblijfplaats jong kind van niet gehuwde ouders ingeval van co-ouderschap. Had beslissing hoofdverblijfplaats aangehouden moeten worden totdat ouderschapsplan is opgesteld?
 26. Toewijzing vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens wanbetaling.
 27. Artt. 6:74 lid 1; 6:83; 7:220 BW. Groot onderhoud aan woning. Vordering huurder tot betaling van een verhuiskostenvergoeding. De werkzaamheden kwalificeren echter goeddeels als dringende werkzaamheden waarvoor de wet geen compensatie biedt. Een beperkt deel van het werk betreft renovatie. Verhuizen was daarvoor niet noodzakelijk. De vordering wordt daarom afgewezen. De subsidiair gevorderde sch...
 28. Huurovereenkomst nog te bouwen beachclub. Huur verschuldigd vanaf datum terbeschikkingstelling en ingebruikname. Oplevering gehuurde door verhuurder aan huurders na oplevering door aannemer aan verhuurder. Hoogte huurprijs in huurovereenkomst afhankelijk gesteld van bouwkosten. Beding niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Realisatie beachclub in overleg met huurde...
 29. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; woonruimte ontbinding/ontruiming
 30. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; woonruimte ontbinding/ontruiming
 31. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; bedrijfsruimte, alleen achterstallige huur
 32. Verzetzaak; bijzondere overeenkomst; huurrecht; woonruimte, herstel goede staat
 33. Afrekening samenleving. De toegewezen vordering wordt door het hof met € 36,53 verminderd.
 34. Kort geding. Hypothecaire kredietverlening. Beëindiging van de kredietovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.
 35. Kinderalimentatie, wijziging van omstandigheden, ingangsdatum, draagkracht, extra lasten opgevoerd.
 36. Overheidsaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor onjuiste informatie. De eigenaresse vraagt de gemeente of deze wil meewerken aan het omzetten van de bestemming van haar appartement van kantoor naar wonen. De gemeente laat weten dat dit planologisch niet haalbaar is. De eigenaresse vraagt een omgevingsvergunning aan ter realisering van de woonbestemming. De vergunning wordt geweigerd. Daarop...
 37. Bijzondere overeenkomst; huurkoop
 38. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; woonruimte ontbinding/ontruiming
 39. Eisende partij huurt een horecaonderneming ('t Nije Hemelriek te Gasselte) van WPDA (voorheen Alescon geheten) en is van oordeel dat zij exclusiviteit met betrekking tot concurrentie (binnen een straal van 1000 meter) met WPDA is overeengekomen. De rechtbank komt tot het oordeel dat hiervan sprake is en dat ook Staatsbosbeheer, als eigenaar van de grond, gebonden is aan die met WPDA overeengek...
 40. Dexia
 41. De vordering in kort geding van de verhuurder tot ontruiming van de woning wordt toegewezen. Het staat voldoende vast dat huurders door het geblaf van hun 12 honden onrechtmatige hinder veroorzaken en in strijd handelen met de eisen van goed huurderschap en het Huurreglement. Zij zijn daarmee zo ernstig tekortgeschoten in de nakoming van hun verplichtingen uit de huurovereenkomst dat te verwach...
 42. ontbinding en ontruiming, terme de grace. Geen beroep op verrekening of opschorting. Huurder geen herstel verlangd van gebreken en niet duidelijk dat in huurgenot is geschaad.
 43. vordering uit te schrijven gehuurde toegewezen met dwangsom. Overige (tegen)vorderingen afgewezen, geen rechtgrond, niet voldoende bewijs
 44. Tussenbeschikking. Tussen partijen is in geschil of de arbeidsovereenkomst is geëindigd door ontslag op staande voet of met wederzijds goedvinden door een vaststellingsovereenkomst. Kantonrechter beschikt over onvoldoende informatie om een beslissing te kunnen nemen. Bevel ex art. 22 Rv om over en weer nadere stukken in het geding te brengen.
 45. Ontbinding huurkoopovereenkomst bedrijfsauto wegens betalingsachterstand. Naast de vennootschap tot betaling en teruggave van de auto is ook de bestuurder van de vennootschap daartoe veroordeeld op grond van onrechtmatige daad.
 46. Effectenlease, advisering door tsp. Op verzoek van partijen gepubliceerd.
 47. Verzekeringszaak. Brandschade inboedel. Assurantietussenpersoon is aansprakelijk wegens schending van de zorgplicht. Niet op juiste manier verwerken van verhuisgegevens klant. Schadevergoeding toegekend.
 48. De kantonrechter wijzigt de grond van het bewind van het hebben van problematische schulden naar geestelijke of lichamelijke toestand. Rechthebbende is in eerste aanleg niet gehoord. Er zijn geen medische stukken overgelegd. Niet is gebleken dat de grond voor het bewind moet worden gewijzigd.
 49. Keuken en barmeubel zijn bestanddeel geworden van het gehuurde, op grond van de huurovk mag curator keuken en bar niet wegnemen
 50. Huurrecht. Belangenafweging. Partneralimentatie. Niet voldoende gespecificeerd verzoek: geen concreet bedrag.