Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Huurrecht

 1. Aansprakelijkheid van ziekenhuis voor gebruik van een ongeschikte zaak (Miragelplombe) bij een behandeling?
 2. bevoegdheid en beslissing over kinderen in nederland
 3. Een Amsterdamse cateraar mag haar klanten bedienen zonder tussenkomst van het cateringplatform waar zij eerder zaken mee deed.
 4. Aansprakelijkheid ziekenhuis voor gebruik van gebrekkige zaak (PIP-implantaat) bij uitvoering van de medische behandelingsovereenkomst?
 5. Conclusie op verstek. Art. 61 Rv. Betekening anoniem oproepingsexploot op onjuist adres.
 6. Verbintenissenrecht; gerechtvaardigd vertrouwen (art. 3:35 BW); miskenning door het hof op wie stelplicht en bewijslast rust?; miskenning door het hof van de relevantie van eerdere en latere gebeurtenissen?; geestelijke stoornis en nadeel (art. 3:34 BW).
 7. Huur bedrijfsruimte. Zaak i.v.m. renovatie van winkelcentrum Schalkwijk. Vordering van ex-huurder tot schadevergoeding wegens onjuiste huuropzegging is door kantonrechter terecht afgewezen. Met (door de kantonrechter goedgekeurd) afwijkend beding heeft huurder afstand gedaan van de in art. 7:293 BW vervatte opzeggingstermijn van één jaar en van de in art. 7:295 BW neergelegde ontruimingsbescher...
 8. : huur bedrijfsruimte; vervolg van ECLI:NL:GHAMS:2018:3394; huurder geslaagd in bewijs dat partijen met ingang van 1 mei 2014 een nieuwe huurovereenkomst zijn aangegaan, waarbij ieder met inachtneming van een termijn van een maand de huur kon opzeggen en dat verhuurder heeft ingestemd met de door huurder verzonden opzegging; huurder heeft (uitsluitend) zichzelf als getuige doen horen; deze verk...
 9. Eindvonnis in zaak De Put vs. camping De Bron. Leden vereniging hebben camping inmiddels verlaten. Eisvermeerdering: schadevergoeding. Afgewezen: gasten hebben zelf gekozen voor vertrek vóór bewijslevering. Geen od camping. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2019:6557
 10. schorsing ontruiming van huurwoning in kort geding
 11. Veroordeling tot ontruiming van huurwoning in kort geding. Toepassing van artikel 7:219 BW? In de huurwoning zijn meerdere vuurwapens, een aanzienlijke hoeveelheid munitie en een groot contant geldbedrag aangetroffen. Volgens huurster waren deze zaken eigendom van haar volwassen en in dezelfde buurt in een eigen huurwoning wonende zoon en had zij geen aanleiding om te vermoeden dat haar zoon d...
 12. Art. 164 lid 2 Rv, partijgetuigenverklaring wordt onvoldoende op essentiële punten ondersteund, bewijs niet geleverd.
 13. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden; pensioen in eigen beheer.
 14. Kort geding. Huur. Ontruiming wegens overlast
 15. Kort geding. Huur. De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van een huurovereenkomst. Verhuurder dient huurders het huurgenot te verschaffen.
 16. Kort geding. Huur. Ontruiming bedrijfsruimte wegens huurachterstand.
 17. Kort geding. Huur. Ontruiming woonruimte wegens huurachterstand
 18. 7:231 lid 2 BW. Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst. Kort geding. De stelling van huurder dat een dergelijke buitengerechtelijke ontbinding uitsluitend rechtsgeldig is indien huurder het bericht daarover gedurende de feitelijke periode van sluiting ontvangt, vindt geen steun in het recht. Het bericht van verhuurder dienaangaande is door huurder in casu ontvangen vier dagen na de per...
 19. Mogelijkheid schriftelijk verweer te voeren . Gezien de bijzondere omstandigheden in verband met de corona uitbraak, heeft de voorzieningenrechter, omdat gedaagde sub 1 heeft verklaard dat hij ziekteverschijnselen vertoont, Gedaagde sub 1 in de gelegenheid gesteld schriftelijk zijn bezwaar naar voren te brengen. Dit vonnis wordt daarmee geacht op tegenspraak te zijn gewezen.
 20. Zorgplicht bank bij executie van zekerheden.
 21. AVG-zaak, verzoekschrift ingediend na bindend advies. Verzoeker niet-ontvankelijk. Ook bij inhoudelijke beoordeling zou verzoek zijn afgewezen.
 22. Bevrijdende of verkrijgende verjaring met betrekking tot strook grond van gemeente? Geen bezit, geen sprake van verjaring.
 23. Uitleg overeenkomsten: vraag of voormalig werknemer, oud-ondernemer, nog aanspraak heeft op winstuitkering in het kader van activa-overdracht.
 24. Huurovereenkomst. Rechtsverwerking. De hoofdhuurder heeft (met instemming van de verhuurder) zijn appartement (behoudens één kamer) verhuurd aan de onderhuurder. De huurder verbleef zelden of nooit in die ene kamer. De onderhuurder betaalde vanaf zeker moment de huur rechtstreeks aan de verhuurder. Deze feiten zijn onvoldoende om te kunnen vaststellen dat de huurovereenkomst tussen huurder en v...
 25. Toepassing van de Warmtewet binnen het huurrecht. Huur van appartement met warmte-koudeopslag installatie (WKO). De WKO is geen eigendom van de verhuurder, maar (door opstalrecht) van de leverancier van de energie. Huurder heeft geen contract met de energieleverancier. Huurder weigert het vast recht voor de WKO te betalen dat de verhuurder bij hem in rekening brengt. In eerste aanleg is de verh...
 26. Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte tijdens voorlopige surseance van betaling. Geen misbruik van recht.
 27. Toekenning moratorium; verdere financiële stabilisatie van verzoekers is gewenst. Moratorium toegekend voor de duur van drie maanden om dit doel te bereiken.
 28. Geschil tussen eigenaar/beheerder recreatiepark en een chalet/kaveleigenaar. Welk tarief geldt voor de levering van elektriciteit? Uitleg beheerovereenkomst die is gesloten tussen rechtsvoorganger van de parkeigenaar en de VvE. Geobjectiveerde variant Haviltex maatstaf. Beroep parkeigenaar op derdenbescherming ex 3:36 BW, rechtsverwerking en beperkende werking redelijkheid en billijkheid.
 29. Hoofdhuurovereenkomst met organisatie op gebied van geestelijke gezondheidszorg die bevoegdelijk onderverhuurt aan cliënten. Tekortkoming vanwege overlast. Ontbinding. Geen ontruiming, nu ovk tussen hoofdverh en cliënten/ bewoners ontstaat. 7:269.1 BW
 30. Vordering tot betaling schadevergoeding is onvoldoende onderbouwd.
 31. Huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte voor bepaalde tijd bevat boetebeding. De boete is verschuldigd indien één van partijen de huurovereenkomst tussentijds door opzegging beëindigt. Heeft verhuurder de huurovereenkomst tussentijds opgezegd?
 32. Geschil over de vraag of een exploitatie overeenkomst van speelautomaten door een volgende partij is overgenomen (buurtcentrum Overdie in Alkmaar). Conventie afgewezen, reconventie tegenbewijsopdracht.
 33. Uitleg beding “tegen algehele en finale kwijting”.
 34. (nadere) verdeling nalatenschap
 35. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2019:90 en ECLI:NL:GHSHE:2019:1221.
 36. Huur woning, hennepkwekerij. Ontbinding en ontruiming. Geen verzachtende omstandigheden.
 37. Internationaal recht, algemene voorwaarden, betaling facturen, geschil over verschuldigdheid additionele kosten, toerekenbare tekortkoming, schade, beroep op verrekening afgewezen, verwijzing naar schadestaatprocedure.
 38. Huur bedrijfsruimte. Heeft verhuurder nog recht op de huurpenningen tot de expiratiedatum van de huurovereenkomst nadat het gehuurde op grond van kortgedingvonnis is ontruimd, maar de huurovereenkomst nooit wegens de wanbetaling is ontbonden? Antwoord ja. Geen onverschuldigde betaling van de huurpenningen en het niet verschaffen van huurgenot vormt geen toerekenbare tekortkoming van de verhuurd...
 39. Kort geding; verbod tot afsluiten weg. Het hof is, met de voorzieningenrechter, van oordeel dat het spoedeisend belang ontbreekt. Het hof ziet geen aanleiding voor een veroordeling in vergoeding in de volledige proceskosten.
 40. Medewerking aan parlementaire enquête; bevoegdheid en reikwijdte van de onderzoeksopdracht; vrije en (deels) onvrije landen; (geen) onmogelijkheid inlichtingen te geven; godsdienstvrijheid, non-discriminatie; art. 1 en 6 Grondwet, art. 25 Wet op de parlementaire enquête 2008; Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging.
 41. Huur woonruimte. Sociale huurwoning. Spoedeisend belang bij vordering tot ontruiming. Huurder handelt in strijd met verplichting het gehuurde zelf te bewonen en daar zijn hoofdverblijf te hebben en met het verbod het gehuurde aan derden onder te verhuren dan wel in gebruik te geven zonder schriftelijke toestemming verhuurder.
 42. Huur van grond. Gemeente verleent aan sportvereniging toestemming tot plaatsing scorebord met sponsorreclame op de door haar van de Gemeente gehuurde grond. Gerealiseerd wordt een commerciële mast met reclame gericht op de snelweg zonder functionerend scorebord. Vijf jaar later vordert Gemeente verwijdering van de reclamemast door de uitbater daarvan. De uitbater beroept zich op de door haar me...
 43. Vordering tot ontbinding, ontruiming en betaling achterstallige huur in eerste aanleg toegewezen. Huurder voert in hoger beroep tevergeefs aan dat verhuurder relatie met onderhuurders heeft overgenomen.
 44. Ontbinding huurovereenkomst wegens overlast.
 45. Ontbinding huurovereenkomst met overlastgevende huurder.
 46. Klachtplicht, rechtsverwerking, uitzendovereenkomst, loonverhoudingsnorm/inlenersloon (art. 8, eerste lid, Waadi), avv TLN-cao, incorporatie cao, bewijsopdracht. Arbeid en huur.
 47. Peeters/Gatzen-vordering. Instellen van vordering uit onrechtmatige daad gebaseerd op “verduisteren” van goederen, is met ondertekenen van Memorandum of Understanding een gepasseerd station
 48. huurder in kort geding tot ontruiming veroordeeld, omdat hij het gehuurde tegen betaling in gebruik geeft aan een of meer prostituees.
 49. Overeenkomsten van geldlening. Geldnemer tekent meermalen voor ontvangst en kennisneming nieuwe algemene voorwaarden. Latere betwisting ontvangst algemene voorwaarden onvoldoende gemotiveerd. Aanhoudende negatieve publiciteit over geldnemer. Geldgever mag vrezen voor reputatieschade en overeenkomsten van geldlening om die reden opzeggen.
 50. Onteigeningszaak na verwijzing HR. Eindarrest na aanvullend deskundigenbericht. Waardebepaling woning. Bedrijfsschade.