Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Huurrecht

 1. Vordering tot opheffing conservatoir beslag gelegd in Engeland. Bevoegdheid voorzieningenrechter. Artikel 24 lid 5 EEX-Vo II. (Stilzwijgende) forumkeuze. Onjuiste tenuitvoerlegging van beschikking waarbij beslagverlof is verleend. Artikel 2, aanhef en onder a, EEX-Vo II. Zelfstandige freezing order High Court?
 2. Onttrekkingen? Rekening en verantwoording? Appel tegen incidenteel vonnis, tussenvonnis en deelvonnis.
 3. Kinderalimentatie. Over de goederen en gelden van de vader is een bewind ingesteld wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden. De bewindvoerder voert gemotiveerd aan dat het budgetplan geen ruimte laat voor een minimale bijdrage van € 25,-- per maand aan kinderalimentatie. Hof wijst verzoek van de vrouw om een bijdrage voor het kind af.
 4. Verwijtbaar inkomensverlies. Inkomensverlies door verkoop onderneming niet verwijtbaar. Inkomensverlies door te laat aangevraagde arbeidsongeschiktheidsuitkering wel verwijtbaar.
 5. onrechtmatig handelen bestuurder, hennep, huur
 6. Appel van ECLI:NL:RBNHO:2017:7706. Geschil ontstaan bij (her)ontwikkeling van een pand ter uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst. De (rechtsvoorgangsters van de) geïntimeerde zijn tekortgeschoten in de nakoming van hun verplichtingen uit de overeenkomst. Evenals in de eerste aanleg is echter ook in hoger beroep niet bewezen dat de gestelde schade is veroorzaakt door de wanprestatie. Wél...
 7. Academisch ziekenhuis huurt een deel van een pand van horeca-exploitant om een nierdialysecentrum te exploiteren. Partijen hebben afspraken gemaakt over samenwerking, onder meer indien patiënten willen overnachten. Geen sprake van bedrog of dwaling. Ziekenhuis was ook niet verplicht ervoor te zorgen dat er patiënten zouden komen overnachten. Wel is het ziekenhuis schadeplichtig omdat zij de afs...
 8. Onderhuur; ontruimingsvordering tegen onderhuurder; beheerder van huurwoning presenteert zich als verhuurster, terwijl dit niet klopt. Gesteld noch gebleken dat beheerder volmacht heeft om te procederen voor verhuurster. Geen vorderingsrecht. Afwijzing
 9. Huurprijzen. Afrekening servicekosten. In rekening brengen van nieuwe soort servicekosten.
 10. Voeging aan de zijde van een niet-verschenen gedaagde. Verzet of hoger beroep voor niet-verschenen gedaagde?
 11. Overeenkomst tot stand gekomen? Beroep op goedkeuringsvoorbehoud slaagt. Geen verplichting tot schadevergoeding wegens afgebroken onderhandelingen.
 12. overeenstemming bereikt? Moet (een deel van) de verkoopopbrengst van de verpande zaken ingevolge art. 57 lid 3 Fw in de boedel van failliete onderneming vloeien?
 13. Revindicatievordering. Persoonlijk gebruiksrecht dat tegen de eigenaar kan worden ingeroepen. Vordering tot vergoeding van werkelijke proceskosten. Verwevenheid tussen vereniging en stichting. Rekening en verantwoording.
 14. Eiseres vordert dat gedaagde stopt met het benaderen van haar patiënten om deze over halen om de overstap naar gedaagde te maken. Daarnaast wilde zij een rectificatie op de website van gedaagde. Gedaagde op haar beurt eiste een rectificatie door eiseres, die onrechtmatige uitlatingen in de media zou hebben gedaan. Alle vorderingen worden afgewezen. Kort geding, (onrechtmatig) benaderen van pat...
 15. Bruikleenovereenkomst routers. Goed huisvaderschap. Teruggave.
 16. bemiddelingskosten 7:427 BW en 7:264 BW
 17. Huurrecht. Niet-geliberaliseerde huur omdat de aanvangshuurprijs onder de liberalisatiegrens ligt, ook al had een hogere huur gevraagd mogen worden.
 18. Bedrijfsoverdracht - wooncentrum en interieurzaak - in 2014 aan gedaagden met een nader overeengekomen afbetalingsregeling plus verhuur van het bedrijfsonroerendgoed met ook hier nadere afspraken over de wijze van betaling van de huur. Er ontstaan achterstanden in de betaling van de huur en in het aflossingsschema. Partijen hebben nog nadere afspraken gemaakt maar die konden deels door gedaagde...
 19. huurrecht; geen voortijdige beeindiging van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd; gewijzigde omstandigheden (6:285 BW); redelijkheid en billijkheid.
 20. arbeidsrecht; ontslag op staande voet; artikel 7:681 lid 1 aanhef en onder a BW; billijke vergoeding.
 21. Vrouw woont samen in de zin van art. 1:160 BW en niet als mantelzorger. Geen veroordeling kosten recherchebureau. Rechtbank is kritisch over het niveau en de controleerbaarheid van onderzoek en toonzetting van de rapportage
 22. KG. Ontruiming winkelpand. Vordering erkend.
 23. Civiel. KG. De vordering tot afgifte van de administratie over de jaren 2012 tot en met 2017 is onvoldoende aannemelijk gemaakt. Vordering afgewezen.
 24. Civiel. Vermeerdering van eis is niet mogelijk in een procedure ter verkrijging van een betalingsbevel.
 25. Civiel. Tussenvonnis. Comparitie gelast. Verdeling nalatenschap.
 26. Civiel. Nu niet is komen vast te staan dat sprake was van een voortdurende huurovereenkomst en eiser tegenover de betwisting door gedaagde ook niet voldoende heeft gesteld om te worden toegelaten tot bewijs, wordt de vordering afgewezen.
 27. Mededingingsrecht. Truckkartel. Schending van artikel 101 VWEU en artikel 53 EER-Overeenkomst. Follow-on procedures ter zake de gestelde schade die de afnemers en gebruikers van middelzware en zware vrachtwagens hebben geleden als gevolg van het door de Europese Commissie vastgestelde Truckkartel. Eisers zijn deels litigation vehicles die procederen op basis van een bundeling van individuele cl...
 28. Arbeidsrecht WWZ; vervolg HR 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1045 [verweerster]; bewijsopdracht
 29. Overgang van onderneming in de welzijnssector. Na aanbesteding door gemeente gaat dienstverlening door wijkteam in het kader van de WMO naar een nieuwe zorgaanbieder over. Hof acht geen sprake van arbeidsintensieve sector, toetst Spijkers-criteria en oordeelt dat sprake is van overgang van onderneming.
 30. Herroeping. Na uitspraak hof over de verdeling van de inboedel wordt in een strafarrest de man veroordeeld voor het opmaken van een valse akte mbt de verkoop van een deel van de inboedel. De vrouw verzoekt daarna herroeping van deze beschikking ogv valsheid in geschrifte. Klachten man over ontvankelijkheid oa omdat de vrouw al eerder bekend was met de valsheid in geschrift.
 31. Huur woonruimte. Kort geding. Vordering tot ontruiming wegens gesteld verlies van hoofdverblijf en verboden onderverhuur. Bestaan van een in Nederland voor erkenning vatbaar huwelijk? Ondanks vele tegenstrijdigheden in de verklaringen van appellanten is nog onvoldoende zeker dat in de bodemzaak de huurovereenkomst zal worden ontbonden om in kort geding reeds de ver gaande maatregel van ontruimi...
 32. Leningen van vrouw aan man in de periode dat zij samenwoonden. Vrouw eist leningen jaren later op. Rechtsvordering niet verjaard op grond van het tweede lid van artikel 307 BW. Vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.
 33. bekrachtiging uithuisplaatsing voor de volledige termijn. Geen verkorting van de termijn nu nog steeds wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een uithuisplaatsing en nog onvoldoende stappen zijn gezet met moeder binnen de hulpverlening.
 34. "Vonnis op verzoek van derden gepubliceerd. Let op: uitspraak van voor het arrest van de Hoge Raad van 16 oktober 2015. Geen onredelijk voordeel aangenomen en onvoldoende onderbouwd dat twee heren zijn gediend."
 35. Art. 7:242 BW, 7:271 BW, 7:272 BW en 7:274 BW. Kort geding. Huur woonruimte. Geen sprake van huurovereenkomst in de zin van Wet doorstroming huurmarkt. Beperking aan in huurovereenkomst voor bepaalde tijd opgenomen verlenging ‘elke keer voor 1 jaar’ is in strijd met de wet. Duur van de huurovereenkomst strekt zich over langere periode uit. Opzegging vereist. Geen opzegging overeenkomstig wettel...
 36. Tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomst? Nee, geïntimeerde heeft voldaan aan de voor haar uit de algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting tot tijdige kennisgeving van voorgenomen onderhoud. Nu zij zich voort het recht heeft voorbehouden haar dienstverlening op te schorten voor onderhoud, is geen sprake van een tekortkoming.
 37. Huurrecht. Eigenaar/verhuurder blijft na verhuur zelfstandige woning op adres ingeschreven staan waardoor huurder huurtoeslag moet terugbetalen. Spookbewoning kan gebrek opleveren in de zin van artikel 7:204 BW. Verhuurder mag bewijzen dat bij aangaan huur voorbehoud is gemaakt dat hij ingeschreven bleef op het woonadres.
 38. Ziektekostenverzekeraar zoekt verhaal op appellante voor gemaakte ziektekosten van (inmiddels overleden) verzekerde na door appellante toegebrachte steekwonden. Is het subrogatieverbod van artikel 7:962 lid 3 BW van toepassing? Naar het oordeel van het hof is appellante, ook wanneer sprake is geweest van een langdurige affectieve relatie tussen appellante en de verzekerde, geen “andere levensge...
 39. Letselschade na caféruzie. Beroep op noodweer verworpen, beroep op eigen schuld gedeeltelijk (korting 30%) gehonoreerd. Uitvoerige bespreking van verschillende schadeposten.
 40. Toewijzing vordering tot ontruiming huurwoning in kort geding wegens huurachterstand van ruim zeven maanden. Afwijzing gevorderde locatie- en contactverbod nu bestaan en mate van overlast niet is komen vast te staan.
 41. Werkneemster werkt aan de kassa van een bouwmarkt. Zij scant haar eigen voordeelkaart als klanten geen voordeelkaart aanbieden en zij eigent zich zo voordeelcoupons toe. Met de voordeelcoupons koopt zij met korting producten van de bouwmarkt. Werkgever ontslaat haar op staande voet wegens diefstal/fraude. Het verzoek van werkneemster tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst...
 42. Prejudiciële vragen, kinderalimentatie en niet-wijzigingsbeding: 1. Is een niet-wijzigingsbeding met betrekking tot kinderalimentatie gelet op de aard van de onderhoudsverplichting nietig? 2. Indien het antwoord op de vraag onder 1 ontkennend wordt beantwoord: is een niet-wijzigingsbeding met betrekking tot kinderalimentatie wel nietig wanneer ten nadele van de onderhoudsgerechtigde wordt af...
 43. hoofdverblijf huurder, beding in algemene voorwaarden dat bewijslast op huurder rust nietig
 44. kort geding; (geluids)overlast door studenten? In kort geding nog niet vast te stellen, nader onderzoek nodig.
 45. : verzet ex artikel 17 Iw tegen dwangbevelen/onrechtmatig handelen Ontvanger?/vordering om bij wijze voorlopige voorziening te bevelen om bestuurlijk dossier tegen appellante over te leggen/art. 843a Rv vordering/artikel 22 Rv
 46. Voorkeursrecht van koop overgegaan door erfopvolging. Uitleg bepaling huurovereenkomst. Bepaling waarde bedrijfsruimte waarvoor voorkeursrecht is genegeerd.
 47. Huur van woonruimte. Vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde door de eerste rechter afgewezen. De huurders hebben wanprestatie gepleegd door het gehuurde herhaaldelijk, al dan niet tegen betaling, in gebruik te geven aan derden, als zij er zelf niet waren. Niet is vast komen te staan dat de huurders het gehuurde zelf in het geheel niet meer gebruiken. In...
 48. Huur van bedrijfsruimte (café). Vordering van huurder tot nadere huurprijsvaststelling niet ontvankelijk, omdat pas tien dagen vóór de pleidooien in hoger beroep een deskundigenadvies is overgelegd. Art. 7:304 lid 1 BW. Toewijzing vordering van verhuurder tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming bekrachtigd. Herhaalde betalingsachterstanden en procedures. Het betalingsgedrag van de...
 49. is sprake van aansprakelijkheid op grond van (1) bestuurdersaansprakelijkheid o.g.v. ‘Ontvanger/Roelofsen’, (2) aansprakelijkheid van de moedervennootschap o.g.v. ‘Comsys’ (zorgplicht voor de crediteuren van de dochtervennootschap); (3) aansprakelijkheid van de zustervennootschap o.g.v. ‘Rainbow’ (toerekening van onrechtmatig oogmerk om misbruik te maken van identiteitsverschil, vereenzelviging)?
 50. Huurovereenkomst. Vertegenwoordiging. Was er een voorwaarde aan de bevoegdheid tot tussentijdse beëindiging verbonden? Bewijsopdracht aan verhuurders.