Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Huurrecht

 1. Geschil over geldlening.
 2. Voordeelsverrekening art. 6:100 BW. Per saldo geen schade na verrekening voordeel met schade (belastingheffing over stakingswinst) na advies belastingadviseur.
 3. Vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst betreffende de boerderij in Ruinerwold, waarin zich jarenlang een gezin verborgen heeft gehouden. Het hof wijst de vordering tot ontbinding toe, net als de kantonrechter, maar op een andere grondslag. Het enkele feit dat in het gehuurde (mogelijk) strafbare feiten worden gepleegd, betekent nog niet dat de huurder zijn verplichting een ‘goed huurd...
 4. Partijen verschillen van mening over de vraag of een overeenkomst tot stand is gekomen met betrekking tot een aandelenovername. De “kopers” stellen zich op het standpunt dat de totstandkoming van de overeenkomst afhankelijk was van de uitkomsten van de due diligence en dat deze het vooraf bestaande beeld niet heeft bevestigd zodat zij gerechtigd was de overname af te blazen. De “verkopers” bren...
 5. Kort geding - vordering tot rectificatie afgewezen. Onvoldoende aannemelijk dat gedaagde met haar verklaring onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser.
 6. goederengemeenschap.
 7. Beëindiging ouderlijk gezag en benoeming voogdij. Afwijzing deskundigenonderzoek
 8. Tussenvns; vordering terugbetaling koopsom voor een aan eiser verkochte en geleverde horecaonderneming omdat verkoper deze (daarna) aan een derde heeft verkocht en (kennelijk) geleverd. Betaling en koopovk worden betwist. Bewijsopdracht eiser.
 9. Vertegenwoordigingsbevoegdheid, dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden. Hoofdzaak met vrijwaring. Bouw huis.
 10. Kort geding - executiegeschil. Vordering tot opheffen executoriaal beslag (gedeeltelijk) toegewezen. Beslag was zonder reden of belang dubbel gelegd en daarmee vexatoir.
 11. Autohuur, wel of geen vorderingsrecht.
 12. ‘Huur bedrijfsruimte en woonruimte, opzegging wegens dringend eigen gebruik’.
 13. Overeenkomst tot het ontwikkelen van software heeft in die geval niet alleen betrekking op de vastlegging van de eisen waaraan de software moet voldoen (de requirements), maar ook al op de voorbereidende werkzaamheden die kunnen worden verricht zonder over de requirements te beschikken. Aan voorbereidende werkzaamheden bestede uren moeten in beginsel worden betaald. Wel moet rekening worden geh...
 14. Aanneming van werk, onduidelijke prijsafspraken, ondeugdelijk werk, schade.
 15. Ontbinding huurovereenkomst wegens meerdere tekortkomingen: - De huurder heeft een aanzienlijke huurachterstand laten ontstaan en gedurende langere tijd te laten voortbestaan. - De realisatie van de illegale stroomaftakking in het gehuurde vormt schade aan het gehuurde en moet op de voet van artikel 7:219 BW als tekortkoming aan de huurder worden toegerekend. - De huurder heeft onvoldoende weer...
 16. gebruiksovereenkomst na ontbonden huurovereenkomst; wijze van oplevering
 17. Ontbinding en ontruiming wegens huurachterstand.
 18. huurrecht bedrijfsruimte, servicekosten die niet te relateren zijn aan de overeenkomst, geen duidelijke toelichting en onderbouwing, tekortkoming van de verhuurder leidt tot ontbinding van de overeenkom
 19. Illegale seksinrichting in huurwoning, oplegging gedragsaanwijzing.
 20. All-inprijs huur, terhandstelling algemene voorwaarden, herstel schade ruiten.
 21. Wijziging van de obligatoire relatie tussen partijen op grond van artikel 6:258 BW. Het recht van gebruik om niet van perceel landbouwgrond door gedaagde wordt beëindigd op 1 januari 2023.
 22. Gezag. Beëindiging ouderlijk gezag. Aanvaardbare termijn verstreken. Geen nader onderzoek op grond van artikel 810a lid 2 Rv.
 23. Vervangende toestemming verhuizing. uitvoerbaar bij voorraad omdat de rechtbank het belang van de vrouw zo snel mogelijk te verhuizen groter acht dan het belang van de man om hoger beroep af te wachten, ook omdat de man niet in de procedure is verschenen.
 24. Huurovereenkomsten woonruimte en kantoorruimte. Kwalificatie. Huur kantoorruimte door opzegging geëindigd. Allerlei vergoedingsvorderingen over en weer. Verstoorde verhouding, maar geen recht op aanstelling professionele beheerder. Wetsartikelen: 7:230a BW, 7:233 BW; 6:248 BW, 7:218 BW, 7:224 BW.
 25. Geschil inzake huurovereenkomst, geldlening en overeenkomst van opdracht. Vorderingen t.a.v. gedaagde onderneming niet ontvankelijk verklaard: onderneming heeft opgehouden te bestaan. Vorderingen t.a.v. bestuurder van voormalige onderneming afgewezen.
 26. Er is geen sprake van gebreken aan de huurwoning en/of door de verhuurder toezeggingen zijn gedaan waaraan hij zich niet heeft gehouden. De huurder heeft daarom geen aanspraak op huurprijsvermindering en/of immateriële schadevergoeding.
 27. Nakoming/ontbinding koopovereenkomst bedrijfsopstellen; verkeerde dan wel niet alle kopers gedagvaard; processueel ondeelbare rechtsverhouding; beroep op exceptio plurium litis consortium slaagt; alsnog oproepen ontbrekende partij(en)
 28. huurrecht woonruimte/opzegging wegens dringend eigen gebruik/in eerste aanleg ontruiming uitgesproken bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad
 29. Dwangakkoord toegewezen. Saneringskrediet
 30. huurrecht woonruimte/opzegging wegens dringend eigen gebruik/in eerste aanleg ontruiming uitgesproken bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad
 31. afwijzing voorlopige voorziening.
 32. huurrecht woonruimte/opzegging wegens dringend eigen gebruik/in eerste aanleg ontruiming uitgesproken bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad
 33. Huur bedrijfsruimte. Huurachterstand. Beroep op verrekening verworpen.
 34. Uitlating bewijslevering.
 35. Kort geding. Uitleg overeenkomst
 36. Civiel. Schuldvordering.
 37. Incident ex artikel 22a lid 3 Rv. Beperkte kennisneming van een overeenkomst tussen een procespartij en een derde partij wegens bescherming bedrijfsgeheim. Niet in geschil dat de informatie uit de overeenkomst bedrijfsgeheimen bevat. Incidentele vordering tot beperkte kennisneming wordt toegewezen. De beperkte partij mag niet in haar procesbelang worden geschaad en mag zich op niet-geheime info...
 38. Incident ex artikel 22a lid 3 Rv. Beperkte kennisneming van een overeenkomst tussen een procespartij en een derde partij wegens bescherming bedrijfsgeheim. Niet in geschil dat de informatie uit de overeenkomst bedrijfsgeheimen bevat. Incidentele vordering tot beperkte kennisneming wordt toegewezen. De beperkte partij mag niet in haar procesbelang worden geschaad en mag zich op niet-geheime info...
 39. Verhuurder heeft geen recht op rente en incassokosten. De contractuele relatie tussen partijen wordt niet alleen beheerst door de letter van het contract maar ook door de redelijkheid en billijkheid. Partijen dienen zich over en weer “als goede contractspartijen” te gedragen. Gelet daarop is de kantonrechter van oordeel dat eisende partij het resultaat van die onderhandelingen had moeten afwach...
 40. Besluit voorwaardelijke invrijheidsstelling met als bijzondere voorwaarde o.a. een locatieverbod. Eiser stelt dat OM onrechtmatig heeft gehandeld door het opleggen van een, kort gezegd, te ruim verbod en dat hij daardoor schade heeft geleden. Toewijzing.
 41. Kinderalimentatie. Er is onvoldoende zicht op de totale inkomsten van de man. Het hof stelt het aandeel van de man in de behoefte van de kinderen op 95%.
 42. Partijen zijn ex-echtgenoten. Tijdens het huwelijk hebben partijen te veel aan huurtoeslag ontvangen. De man heeft een regresrecht voor zover hij meer dan de helft van de totale schuld heeft afgelost. Marokkaans recht van toepassing.
 43. SO-procedure, ontruiming huurwoning wegens overlast.
 44. Civiel. Verrekeningsverweer.
 45. Kort geding. Huur- en zorgovereenkomst vormen een gemengde overeenkomst. Ontruiming uit omklapwoning toegewezen. Huurder niet in staat om zelfstandig te wonen.
 46. Civiel. Verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.
 47. Moeder had vader vooraf moeten informeren over verhuizing. Kind hoofdverblijf bij vader, dus geen formele verhuizing. Vanwege co-ouderschap worden relevante omstandigheden die relevant zijn bij een “verhuiszaak” betrokken. Geen wijziging co-ouderschap.
 48. ontruiming sociale huurwoning wegens overlast. schietincident.
 49. AAW/WAO-uitkering ten onrechte gestopt, een en ander levert een onrechtmatige daad op. Eiser vordert naast de reeds uitgekeerde nabetaling uitkering met wettelijke rente, nog vergoeding van andere (gestelde) schadeposten..
 50. Hennepplanten in sociale huurwoning. Tekortkoming die in beginsel ontbinding en ontruiming rechtvaardigt maar in dit specifieke geval niet.