Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Huurrecht

 1. Deelgeschil. Artikel 6:174 BW. Val cv-monteur van vlizotrap in huurwoning. Verhuurder als opstalbezitter aansprakelijk voor schade.
 2. geen huurovereenkomst want geen sprake van overeenstemming op essentiele punten, geen verplichting tot dooronderhandelen
 3. Verdeling nalatenschap vader, ouderlijke boedelverdeling nalatenschap moeder, verjaring, gedwongen toerekening 4:228 lid 1 BW?, tussenvonnis
 4. WHOA-zaak. Beschikking op aspectenverzoek.
 5. WHOA-zaak. Afwijzen verzoek machtiging voor rechtshandeling.
 6. WHOA-zaak. Opheffing beslag.
 7. WHOA-zaak. Afkondigen afkoelingsperiode
 8. --
 9. Kinder- en partneralimentatie. Hof houdt rekening met eerder ontvangen dividenduitkering voor de berekening van de behoefte van de minderjarige en de huwelijksgerelateerde behoefte. Ook voor de toekomst wordt rekening gehouden met een dividenduitkering. Vrouw wordt vanaf 1 januari 2024 geacht meer dagen te kunnen gaan werken. Voor de tweede periode wordt de forfaitaire methode voor de berekenin...
 10. Kort geding; oordeel in bodemprocedure dat gedaagde huurster is ipv gevoegde partij berust niet op feitelijke en/of juridische misslag; gedaagde betaalt geen huur en voldoet niet aan exploitatieverplichting; ontruiming toegewezen
 11. artikel 7:304 BW; niet ontvankelijk verklaring; partijen hebben geen overleg gevoerd over een gezamenlijk te benoemen deskundige (op initiatief van verzoeker)
 12. Ontbinding huurovereenkomst woning wegens structurele wanbetaling. Beroep van huurder op vermindering van huurprijs wegens geluidsoverlast verworpen.
 13. Alimentatie. Jongmeerderjarige. Uitleg ouderschapsplan. Derdenbeding. Studeren ‘in overleg met beide ouders’ in geval van contactverlies. De verstoorde familieverhoudingen staan het overleg over de studie in de weg. Onder omstandigheden mag jongmeerderjarige daarvan geen nadelige gevolgen ondervinden. Bijdrage vastgesteld op zelfde bedrag als vóór 21e verjaardag jongmeerderjarige.
 14. Aandelenlease. Tussenpersoonzaak. Op verzoek van partijen gepubliceerd.
 15. Aandelenlease. Tussenpersoonzaak. Op verzoek van partijen gepubliceerd.
 16. Aandelenlease. Tussenpersoonzaak. Op verzoek van partijen gepubliceerd.
 17. Incidentele vordering legitimaris tot verstrekken stukken en inlichtingen door executeur grotendeels toegewezen. Provisionele vordering tot betalen voorschot legitieme portie afgewezen. Geen imputatie vanwege legaat.
 18. Kort geding. Hoger beroep tegen toegewezen ontruimingsvonnis. Huurder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een kortdurende huurovereenkomst in de zin van artikel 7:271 lid 1 BW die door aanzegging is geëindigd. Volgt bekrachtiging.
 19. Erfpacht. Algemene erfpachtvoorwaarden niet onredelijk bezwarend. Geen strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
 20. huur, bedrijfsruimte, huurkorting, vastelastenmethode, verrekening waarborgsom
 21. Nalatenschap
 22. Civiel. nalatenschap.
 23. Incident ex artikel 351 Rv
 24. Huurrecht. Veroordeling gedaagden om mee te werken aan de uitvoering van dringende werkzaamheden en renovatiewerkzaamheden. De kortgedingrechter acht het in hoge mate waarschijnlijk dat de rechter in de bodemzaak zal oordelen dat het renovatievoorstel van eiseres redelijk is.
 25. Gevaarzetting; waarschuwingsplicht; aansprakelijkheid aannemer; in redelijkheid niet voorzienbaar onvoorzichtig gedrag; vordering afgewezen.
 26. ontbinding huurovereenkomst
 27. KG. Eiser heeft woning, die gedaagde in gebruik heeft, verkocht aan derde en vordert ontruiming door gedaagde. De vraag is of tussen partijen sprake is van een huurverhouding. Oordeel: voldoende aannemelijk dat dat zo is. Ontruiming wordt afgewezen.
 28. Verbiedt het Land de percelen aan een derde in erfpacht uit te geven onder de voorwaarde opgenomen in de beslissing. Indien eiseres de aan het te geven verbod te verbinden voorwaarde niet doet vervullen heeft dat verbod te gelden als niet gegeven.
 29. Oordeel na cassatie en verwijzing. Draagkracht voor partner- en kinderalimentatie. Dividend mogelijk? Onvolledige gegevens. Waarheidsplicht. Zo nodig te gelde maken van bezittingen.
 30. Vordering tot betaling van schadevergoeding als gevolg van het handelen van de bestuurder van een vennootschap. Er is sprake van een persoonlijk ernstig verwijt van de bestuurder. De rechtbank wijst de vordering toe op grond van artikel 2:11 BW.
 31. Procedure tussen broers en zus. De procedure betreft in de hoofdzaak de verdeling van een tweetal gemeenschappen van onroerende zaken, te weten de nalatenschap waarin zij allen erfgenaam voor gelijke delen zijn en een eenvoudige gemeenschap waarin uitsluitend de broers deelgenoot zijn. Incidentele vordering ex artikel 843a Rv afgewezen: fishing expedition. Onzorgvuldig beheer over de boedels? T...
 32. Grondslag 1: 7:210 BW en 7:206 BW: niet aannemelijk is geworden dat sprake is van een gebrek waarvoor huurder aansprakelijk is. Daarmee komt verhuurder geen beroep toe om op de voet van artikel 7:210 BW de buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst in te roepen. Grondslag 2: 7:213 BW en 7:219 BW: tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst (overlast (door derden)) door verhu...
 33. Verbintenissenrecht. Kon hof oordelen dat eisers tot cassatie in verzuim waren t.a.v. drie verplichtingen uit met de bank gesloten herfinancieringsovereenkomst?
 34. Vordering tussen een handelaar en een consument. Ambtshalve toetsing van de (pre)contractuele informatieplichten. Huur opslagruimte.
 35. Vordering tot ontruiming van een berging. Huurder gebruikt de berging zonder recht of titel, ontruiming toegewezen. Geen dwangsom.
 36. Verdeling ontbonden gemeenschap van goederen na echtscheiding, kinder- en partneralimentatie.
 37. Ontbinding huurovereenkomst i.v.m. overlast.
 38. Principaal hoger beroep vrouw faalt. Incidenteel hoger beroep man slaagt. Het hof heeft de beschikking van de rechtbank, waarbij de kinderalimentatie is vastgesteld, vernietigd en de door de man te betalen bijdrage (naar aanleiding van diens incidentele hoger beroep) op een lager bedrag vastgesteld.
 39. kinderalimentatie.
 40. Kort geding. Nakomingsvordering. Toewijzing. Overeenkomst tussen professionele partijen over (ver)koop van onroerend goed. Eis in reconventie. Opheffing beslag. Afgewezen.
 41. Afwijzing verbod tot veiling van hotel in Sint Maarten.
 42. Verstek: ontruiming van de woning wordt toegewezen. In de woning is namelijk een hennepkwekerij met 768 hennepplanten aangetroffen. De korte ontruimingstermijn is gerechtvaardigd, omdat uit de gestelde omstandigheden volgt dat gedaagde partij niet in de woning woont.
 43. effectenleasezaak.
 44. Hoofdzaak en vrijwaring. Gebreken woning. Toerekenbare tekortkoming. Gebreken aan de elektrische installatie staan aan normaal gebruik van de woning in de weg (vanwege brandgevraar). Gedeeltelijke toewijzing.
 45. effectenleasezaak.
 46. Procesrecht. Verlenen akte niet-dienen. Internetstoring als grond voor verschoonbare termijnoverschrijding bij indiening incidentele memorie tot aanhouding via Veilig mailen-voorziening (art. 8 Besluit elektronisch procederen)? Beoordeling of incidentele vordering eerst en vooraf zal worden beslist (art. 209 Rv).
 47. Totstandkoming huurovereenkomst 7:201 BW.
 48. Huurrecht. Kort Geding. Ontruiming toegewezen. Dwaling bij verhuurder over huishoudsamenstelling (aantal meeverhuizende personen met)) huurster.
 49. Art. 7:268 BW. Huurrecht. Woonruimte. Voortzetting van huur door samenwoner na overlijden van huurder. Onvoldoende waarborg bieden voor behoorlijke nakoming van de huur. Stelplicht en bewijslast. Duurzame gemeenschappelijke huishouding. Is gezamenlijk voorzien in kosten van huisvesting of kosten van levensonderhoud vereiste?
 50. Huurders van een woning in Amstelveen van verhuurder Bouwinvest hoeven de verhoogde huur niet te betalen. Het huurverhogingsbeding dat in de huurovereenkomst staat is namelijk oneerlijk en de kantonrechter vernietigt dat beding.