Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Consumentenrecht

 1. Omdat de kredietovereenkomst tot stand is gekomen door ongeoorloofde colportage wordt die overeenkomst vernietigd.
 2. Ambtshalve toetsing. Gedaagde deed zich bij het plaatsen van de bestelling ten onrechte voor als werknemer van een zakelijke klant van eiseres. Op dat moment bestond voor eiseres geen reden te denken dat ze van doen had met een consument. Dus hoefde niet te worden voldaan aan informatieverplichtingen (6:230m en 6:230v BW).
 3. Ged. hebben vof en bv naast elkaar laten bestaan met dezelfde handelsnaam/mailadres/vestigingsadres/handelspraktijken. Op factuur kvk nummer van vof. Voor consument niet duidelijk wie contractspartij is. Eea voor rek/risk van ged.
 4. Schadevergoeding wegens gebreken aan een camper. Kantonrechter had vordering afgewezen, hof vernietigt en wijst de vorderingen deels toe. Wetsartikelen: art. 7:5 lid 4 BW (gemengde overeenkomst), consumentenkoop, aanneming van werk (artikel 7:750 en verder BW)
 5. Een Amsterdamse consument hoeft niet te betalen voor de huur van een Mac Book Pro.
 6. Overeenkomst tot de aanschaf van kozijnen. Eisende partij stelt te weinig om aan te nemen dat hij de contractuele wederpartij van de consument is.
 7. Verstek. Consument heeft via Wehkamp een overeenkomst doorlopend krediet afgesloten. Concrete informatie nodig voor ambtshalve toetsing (informatieverplichtingen en kredietwaardigheid).
 8. Algemene voorwaarden. Financieel recht. Consumentenrecht. Vervroegde aflossing van hypothecair krediet. Beding dat aan bank verschuldigde vergoeding bepaalt op basis van netto contante waarde-methode. Richtlijn oneerlijke bedingen. Richtlijn hypothecair krediet
 9. Algemene voorwaarden. Financieel recht. Consumentenrecht. Tussentijdse rentewijziging bij hypothecair krediet. Beding dat aan bank verschuldigde vergoeding bepaalt op basis van netto contante waarde-methode. Richtlijn oneerlijke bedingen. Richtlijn hypothecair krediet. Art. 6:237 onder i BW.
 10. Algemene voorwaarden. Financieel recht. Consumentenrecht. Tussentijdse rentewijziging bij hypothecair krediet. Beding dat aan bank verschuldigde vergoeding bepaalt op basis van netto contante waarde-methode. Richtlijn oneerlijke bedingen. Richtlijn hypothecair krediet.
 11. Verstek. Consument heeft via Wehkamp een overeenkomst doorlopend krediet afgesloten. De ambtshalve toetsing (informatieverplichtingen en kredietwaardigheidstoets) leidt tot vernietiging kredietovereenkomst. Wehkamp moet opbouw vordering aangeven.
 12. Incidenten tot onbevoegdheid - artt. 25 en 7 Brussel I bis - rechtsgeldigheid forumkeuze in algemene voorwaarden - bestaan van overeenkomst (tot het verrichten van diensten) - overeenkomst gesloten als consument - plaats van uitvoering van overeenkomst.
 13. Koop van een paard. Weens Koopverdrag, geen consumentenkoop, geen non-conformiteit, geen wanprestatie, dwaling of ongerechtvaardigde verrijking.
 14. Verzoek tot verwijdering bijzonderheidscodering(en) in het CKI van het BKR. Hof overweegt dat registratie BKR een tweeledig doel dient te weten het behoeden van de consument tegen overkreditering én het leveren van een bijdrage aan het beperken van financiële risico’s voor zakelijke klanten en aan het voorkomen van misbruik en fraude. Noch uit artikel 5 lid 1 sub b en c AVG, noch uit de “tenzi...
 15. Artikel 7:5 lid 4 BW; artikel 7:17 BW; artikel 7:23 lid 1 BW; levering en montage warmtepompinstallatie; non-conformiteit; consumentenkoop; veelvuldig storingen in warmtepompen waardoor installatie niet naar behoren functioneert; niet te begroten schade.
 16. Verstek. Gesteld dat overeenkomst met consument is, maar blijkt een zakelijk contract voor café te zijn, gevestigd op een ander adres dan het woonadres van gedaagde. Daarom geen ambtshalve toetsing. Geen aanleiding tot nemen van instructiemaatregelen.
 17. Consumentenkoop Jaguar. Geen non-conformiteit.
 18. Vervolg van ECLI:NL:RBDHA:2021:11367; overeenkomst met consument; annuleringsbeding in algemene voorwaarden van horeca-onderneming in strijd met wettelijke regeling opdrachtovereenkomst; oneerlijk beding wordt vernietigd.
 19. Grondspeculatie. Handel in “lauwe grond”. Beroep op dwaling met betrekking tot de veelbelovendheid van de percelen, de kansen en risico’s van de transacties en de verplichting van de verkoper om een vergunning van de AFM te hebben. Beroep slaagt niet. Geen consument, ook eigen onderzoeksplicht. Wetsartikelen: 6:228 BW
 20. De kantonrechter is van plan een online gesloten overeenkomst tussen een Amsterdamse consument en een ICT-bedrijf over de huur van een Mac Book Pro (deels) te vernietigen omdat het niet duidelijk was dat de consument zich met het aanklikken van de knop “Bestel Nu” verplichtte tot betaling van een maandelijkse vergoeding.
 21. Online consumentenkoop. Onvoldoende betwist. Aanmaningen hebben koper niet bereikt door omstandigheden die voor haar risico komen. Proceskosten niet onnodig gemaakt.
 22. Energieleverancier vordert nakoming van energiecontract met consument. Vordering afgewezen (onvoldoende gesteld dat er een energiecontract is gesloten in het licht van gemotiveerde betwisting door consument). Informatieverplichtingen.
 23. Richtlijn consumentenrechten. Aanvullende prejudiciële vragen over het beoordelen en sanctioneren van de informatieplichten van artikel. 6:230m en 6:230v BW bij een op afstand of buiten verkoopruimte gesloten overeenkomst.
 24. zorgplicht hypotheekadviseur jegens cliënt/consument
 25. Eiser heeft een auto gekocht bij gedaagde. Meteen na de koop zijn er gebreken aan de auto ontstaan, waarover eiser contact heeft opgenomen met gedaagde. Volgens gedaagde is geen sprake van een consumentenkoop. Eiser heeft gedaagde in gebreke gesteld. De gebreken zijn niet verholpen. Vervolgens is de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden. De kantonrechter oordeelt dat sprake is van een...
 26. Stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Valt kinderopvang onder een overeenkomst van opdracht? Mag een opdrachtgever een vergoeding afspreken voor het geval de consument de overeenkomst al voor aanvang van de overeenkomst opzegt?
 27. Consumentenkoop (keuken). Mochten kopers de overeenkomst ontbinden na de mededeling van de verkoper dat het werkblad in de overeengekomen kleur niet meer leverbaar was? Of zijn kopers de in de algemene voorwaarden vervatte annuleringsvergoeding van 30% van de koopsom verschuldigd?
 28. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing. Is de opzeggingsvergoeding in de leaseovereenkomst aan te merken als een oneerlijke beding? Artikel 6:91 BW, artikel 6:271 en 6:277 BW.
 29. Consumentenrecht. Niet voldaan aan diverse informatieplichten, korting 25%.
 30. Hoedanigheid consument. Informatieverplichtingen. Niet voldaan aan stelplicht.
 31. Herstelarrest op de voet van artikel 31 Rv omdat in het voorafgaande eindarrest abusievelijk en zonder aanleiding de wettelijke handelsrente is toegewezen ten aanzien van een verbintenis van een consument ten aanzien waarvan slechts de gewone wettelijke rente toewijsbaar was. Vervolg op hof ’s-Hertogenbosch 18 januari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:98.
 32. Vervolg van ECLI:NL:GHAMS:2019:4419 en ECLI:NL:GHAMS:2021:594. Consumentenrecht. Vraag of geleverde boxspringset aan de overeenkomst beantwoordt. Bewijslastverdeling. Begrip aflevering. Garantie. Uitleg bewijsopdracht. Gestelde procedurele verzuimen in de eerste aanleg. Bewijswaardering. Toepasselijk wetsartikel: art. 150 Rv., art. 7:6a BW, 7:9 BW, 7:17 BW en 7:18 BW.
 33. De kantonrechter heeft nadere informatie nodig over de overgang van de energieovereenkomst van een consument van het failliete Flexenergie naar Innova Energie in oktober 2018. Niet duidelijk is of de energieovereenkomst van de consument is overgegaan op basis van een overeenkomst tussen Flexenergie en Innova Energie, dan wel dat er sprake is geweest van een verdeling op basis van een aanwijzing...
 34. De kantonrechter heeft nadere informatie nodig over de overgang van de energieovereenkomst van een consument van het failliete Flexenergie naar Innova Energie in oktober 2018. Niet duidelijk is of de energieovereenkomst van de consument is overgegaan op basis van een overeenkomst tussen Flexenergie en Innova Energie, dan wel dat sprake is geweest van een verdeling op basis van een aanwijzing do...
 35. Vermoeden van aanwezigheid cornage ten tijde van afgifte paard (artikel 7:18 lid 2 BW).Dit gebrek staat aan het normaal gebruik (recreatie) van het paard in de weg. Bijgeluid is aanleiding om voor eiser om nader onderzoek naar dit bijgeluid te (laten) doen. Voorts zijn de uitlatingen van de professionele verkoper zo pertinent dat een consument als eiser geen nader onderzoek hoefde in te stellen.
 36. Dieselfraudezaak tegen Volkswagen AG. Een claimstichting vordert vergoeding van Volkswagen AG voor de schade die één individuele consument heeft geleden in verband met de zogenaamde dieselfraude. Volkswagen AG vraagt in het incident verwijzing van de zaak naar de rechtbank Amsterdam, waar al een collectieve procedure tegen Volkswagen AG loopt, of althans aanhouding van de zaak. De kantonrechter...
 37. De kantonrechter heeft het voornemen het energiecontract van een consument met DGB te vernietigen, omdat de consument bij het aangaan van de overeenkomst zou zijn misleid
 38. Consumentenrecht. Uit stellingen van eiser is niet af te leiden of bij sluiten overeenkomst is voldaan aan de informatieverplichtingen van afdeling 2B, titel 5 boek 6 BW. Geen inhoudelijke beoordeling maar afwijzing wegens schenden stelplicht.
 39. Verzekeringsrecht. Algemene voorwaarden; onredelijk bezwarendverklaring, art. 6:240 BW. Recht op vergoeding kosten contra-expert, art. 7:959 lid 1 BW; afwijking ten nadele van consument-verzekeringnemer/verzekerde, art. 7:963 lid 6 BW; kwaliteitseisen in belang verzekeringnemer/verzekerde; dubbele redelijkheidstoets, art. 6:96 BW.
 40. Tussenvonnis. De tussen partijen overeengekomen concerngarantie kwalificeert als een borgtochtovereenkomst in de zin van art. 7:850 BW. Gedaagde wordt niet gevolgd in haar (buitengerechtelijke) vernietiging van diverse bepalingen uit de concerngarantie en de algemene voorwaarden. Geen strijd met art. 6 EVRM en art. 47 EU Grondrechtenhandvest. Geen reflexwerking van art. 6:236 BW omdat gedaagde...
 41. Internationale bevoegdheid / relatieve bevoegdheid / beroep op artikel 6 EVRM, oneerlijk proces. Bevoegdheidsincident. Betreft een zaak van een Nederlandse persoon (eiseres in hoofdzaak) tegen een Cypriotische aanbieder van Contracts for Difference (CfD's) (gedaagde in hoofdzaak). Omdat de vorderingen van eiseres, die voornamelijk zijn gebaseerd op het leerstuk van oneerlijke handelspraktijken,...
 42. Vernietiging beleggingsovereenkomst inzake Contracts for Differences (CFD's) vanwege oneerlijke handelspraktijken Art. 6:193jBW. Toepasselijk recht: NL of Cypriotisch, consument of professioneel belegger. Opheffing gestelde zekerheid i.v.m. gelegd bankbeslag in verband met toewijzend vonnis.
 43. Eisers hebben een windturbine gekocht van gedaagde. Tussen partijen is in geschil of eisers de koopovereenkomst als consument hebben gesloten of (mede) in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. De stelplicht en bewijslast van de stelling dat zij als consument hebben gehandeld rust op eisers. De kantonrechter concludeert dat er geen sprake is van een consumentenkoopovereenkomst. Aangezien de...
 44. Consument vordert zijn aanbetaling ter hoogte van twee maanden huur terug. Het beding op grond waarvan bemiddelaar terugbetaling weigert, komt voor op de blauwe lijst bij de Richtlijn (sub d). Het beding wordt vernietigd en de vordering wordt toegewezen.
 45. Consumentenkoop. Ambtshalve verwijzing naar de kantonrechter (art. 71 Rv en 93 sub c Rv).
 46. Eindvonnis na ambtshalve toetsing in verstekzaak. Pakketreis. Eisende partij heeft de consument tijdens het boekingsproces niet juist geïnformeerd over de annuleringsvoorwaarden. Volgt vernietiging van de overeenkomst en afwijzing van de vordering.
 47. Eindvonnis. Bij tussenvonnis zijn partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de voorgenomen sanctie van 25% vermindering van de betalingsverplichting. Eiseres heeft een nadere onderbouwing gegeven. Dat leidt er toe dat de kantonrechter nu van oordeel is dat wel is voldaan aan de precontractuele, maar niet aan de contractuele verplichtingen. Dit alles leidt tot vermindering van de...
 48. Tussenvonnis. Schending informatieplichten? Overeenkomst op afstand met consument voor internet en tv abonnement. Consument voert aan dat hij de overeenkomst binnen de herroepingstermijn heeft herroepen. Dat is onvoldoende onderbouwd. Voorts heeft de consument onvoldoende onderbouwd dat hij de mediabox zou hebben geretourneerd. De gevorderde schadevergoeding voor de restwaarde van de mediabox...
 49. Tussenvonnis. Consumenten verstekzaak: koop op afstand bij een webwinkel. Toepassing van ECLI:HR:NL:2021:1677. Voorlopig van oordeel dat sprake is van schending van precontractuele informatieplichten, omdat onjuiste printscreens (van een verkeerde webwinkel) zijn ingediend. Tevens voorlopig van oordeel dat contractuele informatieplichten zijn geschonden (6:230v lid 7 BW). Voorgenomen sanctie...
 50. Tussenvonnis. Consumenten verstekzaak: koop op afstand bij een webwinkel. Toepassing van ECLI:HR:NL:2021:1677. Voorlopig van oordeel dat sprake is van schending van de contractuele informatieplichten (6:230v lid 7 BW). Voorgenomen sanctie op basis van de landelijke richtlijn Sanctiemodel essentiële informatieplichten: 25% van de hoofdsom. Eisende partij mag zich uitlaten over de voorgenomen s...