Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Consumentenrecht

 1. Verstek. Online afgesloten sportschoolabonnement, overeenkomst met een bepaalde duur (1 jaar). Ambtshalve toetsing van informatieplichten, ambtshalve sanctionering vanwege schending/niet gebleken naleving. Ambtshalve toetsing van contractuele voorwaarden. In artikel 5g, waarin is bedongen dat de overeenkomst bij een betalingsachterstand tussentijds wordt beëindigd, maar waarbij consument wel to...
 2. Verstek. Online afgesloten sportschoolabonnement, ovk met bepaalde duur van 1 jaar. Ambtshalve toetsing van infoplichten, ambtshalve sanctie vanwege schending/niet-gebleken naleving. Ambtshalve toetsing contractuele afspraken. Te recente versie van algemene voorwaarden overgelegd, kantonrechter kent ambtshalve de inhoud van de toepasselijke versie en beoordeeld die. Artikel 5g wordt onredelijk...
 3. Verstek. Online afgesloten sportschoolabonnement met bepaalde duur van 1 jaar. Ambtshalve toetsing van naleving infoplichten, ambtshalve sanctie wegens schending/niet gebleken naleving. Ambtshalve toetsing contractuele bepalingen. Beding in artikel 5g van de algemene voorwaarden wordt onredelijk bezwarend geacht en vernietigd, zowel mbt de bedongen vergoeding van gemaakte buitengerechtelijke in...
 4. eiser heeft als consument een tweedehands auto uit 2010 gekocht bij gedaagden en beroept zich erop dat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordt (non-conformiteit) omdat er sprake zou zijn van gebreken. Dit beroep slaagt niet.
 5. vonnis in incident, bevoegdheid, consumentenrecht.
 6. In veel huurovereenkomsten en algemene voorwaarden staan oneerlijke bedingen, in de zin van de Richtlijn 93/13 EG. Ymere heeft een huurder met een huurachterstand een brief gestuurd om oneerlijke bedingen te schrappen. Omdat de huurder daarmee niet heeft ingestemd en Ymere de brief niet aan al haar huurders heeft gezonden, maar slechts aan enkelen met een huurachterstand, leidt dat er in dit ge...
 7. Huur. Gevorderde ontruiming van huurwoning wordt toegewezen. Er is sprake van bedrijfsmatige verhuur omdat verhuurder de woning als belegging heeft gekocht. De huurder is een consument-huurder. De consumentenbeschermende bepalingen zijn van toepassing en hier is aan voldaan.
 8. Volgens de exploitant van een parkeergarage is sprake van treintjerijden. Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden waarop de vordering is gebaseerd. Aanzienlijke verstoring van evenwicht tussen rechten en verplichtingen in nadeel van consument. Vernietiging algemene voorwaarden. Geen grondslag voor vordering, waardoor deze wordt afgewezen. Ambtshalve toewijzing verletkosten, nu gedaagde in pers...
 9. Bij vonnis van 7 maart 2024 is Q-Park in de gelegenheid gesteld zich over de mogelijke oneerlijkheid en eventuele vernietiging van de artikelen 5.6, 5.8, 7.5, 8.1 en 8.3 in haar algemene voorwaarden uit te laten. De kantonrechter komt tot de conclusie dat de bedingen het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van partijen ten nadele van de consument aan...
 10. (Ver)koop auto. Geen consumentenkoop want verkoper (een werknemer van een garage die ook tweedehands auto's verkoopt) heeft als particulier gehandeld en niet namens de garage. Artikel 3:33 in samenhang met artikel 3:35 BW. Geen sprake van dwaling. Gevorderde terugbetaling van de koopsom en gevorderde schadevergoeding afgewezen.
 11. Ambtshalve toetsing. Consumentenrecht. Kinderopvang. Eindvonnis na tussenvonnis. Er is geen sprake van een georganiseerd systeem als bedoeld in artikel 6:230m BW. Er is in de overeenkomst en algemene voorwaarden een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen. Die bedingen voldoen niet aan de door het HvJ gestelde eisen en is daarom een oneerlijk beding. Het beding zal worden vernietigd en enkel de oo...
 12. Ambtshalve toetsing vernietiging oneerlijk beding in AV bij overeenkomst tot repatriëring; ECLI:NL:HR:2023:198. Consument heeft recht op terugbetaling van het gehele bedrag na opzegging van de overeenkomst.
 13. Koop woning met bedrijfsgebouwen. Mondelinge overeenstemming over object en prijs.. Geen consumentenkoop (ex art. 7:2 lid 1 BW). Latere schriftelijke vastlegging van de overeenkomst. Volgens de koper is er op het gekochte perceel deels sprake van illegale bedrijfsgebouwen en hij vreest dat hij door de gemeente zal worden gedwongen tot sloop. De koper stelt dat de koopovereenkomst niet voldoet a...
 14. aansprakelijkstelling advocaat. Consument of ondernemer?
 15. Bijzondere overeenkomst; koop en ruil; consumentenkoop
 16. Procesrecht. Verzekeringsrecht. Consumentenrecht. Hof wees eindarrest zonder in te gaan op verzoek mondelinge behandeling. Ambtshalve toetsing oneerlijke bedingen; partij gelegenheid bieden voor reactie bij oordeel dat beding niet oneerlijk is?
 17. Betalen voor bestelde lippenstiften nu niet is komen vast te staan dat deze geretourneerd zijn; overeenkomst gesloten op afstand of buiten de verkoopruimte tussen een handelaar en een consument. Bij het sluiten van dergelijke overeenkomsten moet vóór het sluiten van de overeenkomst aan de consument bepaalde informatie worden verstrekt en deze informatie moet aan de consument worden bevestigd op...
 18. Consumentenkoop. Consument annuleert de bestelling van een keuken. De verkoper doet een beroep op haar annuleringsbeding in artikel 12 van haar algemene voorwaarden, op grond waarvan de consument haar annuleringskosten moet betalen. De kantonrechter is van oordeel dat het annuleringsbeding in artikel 12 van de algemene voorwaarden een onredelijk bezwarend beding is. Het annuleringsbeding wordt...
 19. Zorgovereenkomst; Richtlijn Consumentenrechten niet van toepassing op verzekeringen, waaronder zorgverzekeringen, zodat niet hoeft te worden getoetst of is voldaan aan de informatieverplichtingen van artikel 6:230m BW.
 20. Eenmalige koop via website, , essentiële informatieverplichtingen, bestelknop, vermindering betalingsverplichting consument.
 21. Consumentenkoop, toepasselijk recht, ambtshalve toetsing, retourneren en ontvangen.
 22. Getekend voor ontvangst dus geen geld terug voor iPhones Een consument die twee iPhones kocht via een website maar stelde die nooit te hebben ontvangen krijgt het aankoopbedrag van ruim 2.900 euro niet terug. Er is namelijk een ontvangstbevestiging van het koeriersbedrijf die getekend is door de consument. Omdat er geen reden is om daaraan te twijfelen wijst de kantonrechter zijn claim af.
 23. Bijzondere overeenkomst; koop en ruil; consumentenkoop
 24. rechtskeuzebeding in algemene voorwaarden, consumentenkoop, informatieplichten en oneerlijk rentebeding
 25. Aannemingsovereenkomst met een consument. Geschil over reguliere werkzaamheden, meerwerk en contante betalingen. Gedeeltelijke ontbinding. Geen schadevergoeding.
 26. Consumentenrecht. Overeenkomst tussen aannemer en consument voor het uitvoeren van funderingswerkzaamheden aan de woning. Overeenkomst anders dan op afstand of buiten de verkoopruimte. Ambtshalve toetsing informatieplichten. Wetsartikel: 6:230l BW
 27. Inzageverzoeken consumenten in BKR-register. Telecombedrijven zijn als telefoonkredietaanbieder deelnemer BKR. BKR belast de kosten inzageverzoeken op basis van een tarief door aan de telecombedrijven en vordert betaling facturen. Telecombedrijven schorten betaling op en vorderen inzage in de kostenstructuur (transparantieverplichting). Mag BKR uitsluitend de daadwerkelijke kosten in rekening b...
 28. Inzageverzoeken consumenten in BKR-register. Telecombedrijven zijn als telefoonkredietaanbieder deelnemer BKR. BKR belast de kosten inzageverzoeken op basis van een tarief door aan de telecombedrijven en vordert betaling facturen. Telecombedrijven schorten betaling op en vorderen inzage in de kostenstructuur (transparantieverplichting). Mag BKR uitsluitend de daadwerkelijke kosten in rekening b...
 29. Inzageverzoeken consumenten in BKR-register. Telecombedrijven zijn als telefoonkredietaanbieder deelnemer BKR. BKR belast de kosten inzageverzoeken op basis van een tarief door aan de telecombedrijven en vordert betaling facturen. Telecombedrijven schorten betaling op en vorderen inzage in de kostenstructuur (transparantieverplichting). Mag BKR uitsluitend de daadwerkelijke kosten in rekening b...
 30. Advocaat vordert betaling voor zijn werkzaamheden. Gedaagden zijn hoofdelijk aansprakelijk. De jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU (ECLI:EU:C:2023:14) over overeenkomsten tussen advocaten en consumenten is niet van toepassing. Dat de advocaat mogelijk voorafgaand aan de overeenkomst geen inschatting heeft gegeven van de in totaal te verwachten kosten, leidt niet tot het oordeel da...
 31. Aanneming van werk. Vaststelling overeengekomen bedrag. Btw afgewezen. Ambtshalve toetsing consumentenrecht. Geen btw genoemd. Buitengerechtelijke incassokosten afgewezen. Aanmaning voldoet niet, althans is verzonden voor het verstrijken van de betalingstermijn.
 32. Gebrekkige tweedehands auto. Geen consumentenkoop. Koopovereenkomst wordt vernietigd, omdat sprake is van wederzijdse dwaling zoals bedoeld in artikel 6:228 lid 1 sub c BW. Gedaagde moet daarom de koopprijs van € 12.800,00 terugbetalen aan eiser, waarop een gebruikersvergoeding in mindering gebracht.
 33. Voortgezette levering van energie door energieleverancier die het klantenbestand van een gefailleerde andere energieleverancier op de voet van artikel 2 lid 5 van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 en artikel 3 lid 5 van het Besluit leveringszekerheid Gaswet vrijwillig heeft overgenomen. Is de nieuwe energieleverancier daarbij gebonden aan de door de gefailleerde energielever...
 34. Non-conforme auto; vervangende schadevergoeding: herstelkosten van de motor; geen consumentenkoop dus geen bescherming als bedoeld in artikel 7:18a BW; artikel 7:17 BW; koper heeft auto laten keuren voor de aankoop en de toen geconstateerde (gebreken) laten repareren door erkend bedrijf, beide keren is niet gebleken van een gebrek aan de motor; drie maanden later ontstaan problemen; niet is vas...
 35. Handelaar-consument. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden van ANWB, versie 2019. Oneerlijk bik-beding.
 36. Koop tweedehands auto. Er is geen sprake van een consumentenkoop, zodat de beschermende consumentenkoopregels niet van toepassing zijn. De omstandigheden schetsen het beeld dat koper ten tijde van de koop niet handelde als natuurlijke persoon voor doeleinden buiten zijn beroep of bedrijf, maar als bestuurder van zijn bedrijf. Voor zover koper de bedoeling had om als consument te handelen, was d...
 37. tussenvonnis in zaak tussen aannemer en consument over vordering terzake resterende aanneemsom en tegenvordering terzake schadevergoeding wegens gebreken in het werk/tekortkomingen van de aannemer.
 38. Bijzondere overeenkomst; koop en ruil; consumentenkoop
 39. Artt. 7:5, 7:18 lid 2 oud, 7:21 lid 6 en 7:24 BW. Tweedehands auto. Koopovereenkomst. Consumentenkoop. Eiser vordert vergoeding herstelkosten, onder meer voor vervanging motorblok. Gedaagde iis niet aangemaand voor 1e reparatie. Eiser heeft voor de latere motorreparaties niet aangetoond dat er bij aflevering een motorprobleem was. Kantonrechter wijst alleen de gevorderde, en niet-bestreden, dia...
 40. Bijzondere overeenkomst; koop en ruil; consumentenkoop
 41. Tussenvonnis in een consumentenrecht zaak. De consument heeft facturen voor het gebruik van een deelauto onbetaald gelaten. De handelaar dient zich bij akte onder meer uit te laten over naleving van de essentiële (pre)contractuele informatieplichten en de (on)eerlijkheid van enkele bedingen uit de algemene voorwaarden.
 42. Consumentenkoop auto. Non-conformiteit niet komen vast te staan. Proceskosten: salaris gemachtigde liquidatietarief x factor 1,5 wegens schending waarheids- en volledigheidsplicht.
 43. Ambtshalve toetsing consumentenrecht, procesrecht. Prejudiciële vragen in huurzaak: Is het beding dat de consument alle proceskosten verschuldigd is oneerlijk en zo ja, kunnen dan geen proceskosten meer worden toegewezen?
 44. overeenkomst tot geven van zwemles is overeenkomst van opdracht. Consument wordt beschermd. Buiten toepassing laten beding in Algemene Voorwaarden dat er op neer komt dat loon verschuldigd is van meer dan 4 weken als de overeengekomen opzegtermijn niet in acht is genomen. Verwijzing naar HR 10 februari 2023 . ECLI:NL:HR:2023:198
 45. internationale koop tweedehands tractor; Oostenrijkse koper vordert van Nederlandse koper schadevergoeding wegens non-conformiteit; eerdere procedure in Oostenrijk, waarin de Oostenrijkse rechter zich internationaal onbevoegd heeft verklaard wegens ontbreken bijzondere bevoegdheid ex art. 7 of 17 Brussel I bis Vo; geen consumentenkoop in de zin van art. 7:5 BW; geen non-conformiteit ex art. 36...
 46. Consumentenrecht. Algemene voorwaarden. Onredelijk bezwarend beding.
 47. In een aannemingsovereenkomst met een consument is meerwerk overeengekomen, zonder daarvoor een prijs af te spreken. Ambtshalve toetsing. Het prijsbeding is niet transparant en oneerlijk. De rechtbank vernietigt niet, maar bepaalt dat de consument € 5.000 moet betalen omdat ze dat zelf steeds heeft aangeboden, ook nadat de rechter haar had gewezen op de gevolgen van vernietiging. Dat bedrag is...
 48. Tussenvonnis. Handelaar-consument. Krediet. Uitlaten over de algemene voorwaarden en de (pre)contractuele informatieverplichtingen.
 49. Handelaar-consument. Doorlopend krediet. Niet voldaan aan artikel 7:60 BW.
 50. Handelaar-consument. Krediet. Niet voldaan aan artikel 7:60 BW. Nietig opeisingsbeding.