Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Consumentenrecht

 1. Consumentenkoop met betrekking tot een paard. Binnen zes maanden openbaart zich een gebrek bij het paard (kreupelheid). Non-conformiteit? Bij een consumentenkoop geldt een verplichting om naar niet-zichtbare gebreken onderzoek te doen, in zijn algemeenheid niet. Artikel 7:17 lid 5 BW legt op de consument geen onderzoeksplicht maar voorkomt dat de koper zich erop beroept dat hem het gebrek onbek...
 2. consumentenkoop; kapotte auto; ontbinding
 3. verstekvonnis ambtshalve toetsen consumentenrecht. Dagvaardingvoldoet niet aan vereisten artikel 111 lid 2 Rv en 21 Rv. Akte met ingevuld informatieformulier na tussenvonnis onvoldoende onderbouwd.Vordering wordt afgewezen.
 4. Contractenrecht; consumentenrecht. Is tussen consument en drinkwaterbedrijf een overeenkomst tot stand gekomen of is sprake van ongevraagde levering van drinkwater? Art. 7:7 lid 2 BW (oud en nieuw). Uitleg van Richtlijn 97/7/EG (koop op afstand), Richtlijn 2005/29/EG (oneerlijke handelspraktijken) en Richtlijn 2011/83/EU (consumentenrechten). Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU.
 5. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Consumentenrecht. Algemene voorwaarden. Arbitraal beding. Verlof tot tenuitvoerlegging arbitraal vonnis gewezen tegen consument. Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter van eerlijkheid (arbitraal) beding? Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter of art. 6:96 lid 6 BW (veertiendagenbrief) is toegepast? Richtlijn 93/13. Art. 1063 lid 1 Rv in ver...
 6. Bevoegdheidsincident. Geen consument a.b.i. art. 6:236 sub n BW. Forumkeuzebeding niet onredelijk bezwarend a.b.i. art. 6:233 ahf en sub a BW. Afwijzing.
 7. Hoger beroep niet-ontvankelijk voor zover gericht tegen een rechtspersoon die in eerste aanleg geen procespartij was. Eis in reconventie in hoger beroep niet-ontvankelijk. Zakelijke afnemer van energie gebonden aan contracten die door gevolmachtigde zijn aangegaan, waarbij overigens de energieleverancier ook mocht vertrouwen op een toereikende volmacht. Geen reflexwerking wat betreft de voor co...
 8. Delaminatie Canexel gevelpanelen. Art. 6:251 BW. Garantie bij consumentenkoop.
 9. Consumentenkoop. Tweedehands auto. Artikel 7:21 lid 6 BW. Geen schriftelijke aanmaning aan verkoper. Koper kan herstelkosten niet verhalen op verkoper.
 10. Tussenvonnis na eerder tussenvonnis (ECLI:NL:RBROT:2018:8292). Overkreditering consument? Art. 6:248 BW (redelijkheid en billijkheid). Nieuw rentepercentage hypothecaire lening.
 11. Ambtshalve toetsing bij Bulkgas & Tankovereenkomst. Kwalificatie van de overeenkomst en bewijsopdracht. In deze zaak staan tussen partijen voldoende feiten vast om te komen tot het oordeel dat hier wel degelijk sprake is van een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:236 aanhef en onder j BW. Gedaagde partij is consument en eisende partij heeft zich jegens gedaagde partij verplicht tot het lever...
 12. Na verstrijken van de overeengekomen bedenktermijn van 3 dagen beëindigt een kleine ondernemer alsnog de kort voordien aangegane advertentieovereenkomst. Advertentiebedrijf maakt daarop aanspraak op annuleringsvergoeding ter grootte van 40% van de nog resterende termijnen. Geen reflexwerking van de voor consumenten beschermende bepalingen waardoor niet de in artikel 6:230o BW bedoelde bedenkter...
 13. Levensverzekering die in 1977 is afgesloten. Geen zorgplichtschending tussenpersoon. In 1977 bestond geen verplichting om consument mee te delen hoe de brutopremie zou worden gebruikt en welk deel daarvan zou worden gebruikt voor de kapitaalopbouw.
 14. Uitleg overeenkomst. Overdracht van vorderingen op consumenten die voortvloeien uit telefoonabonnementen met telefoon. Gevolgen van de arresten ECLI:NL:HR:2014:1385 en ECLI:NL:HR:2016:236 voor de verkoop en levering van deze vorderingen. Geen tekortkoming in de nakoming, non-conformiteit of dwaling.
 15. Koop tweedehands auto door consument-koper.
 16. Eindarrest. Vervolg op Hof Arnhem-Leeuwarden 4 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7970. Niet-nakomen van de precontractuele informatieplicht van artikel 7:60 BW bij kredietovereenkomst met consumenten. Kredietwaardigheidstoets evenmin uitgevoerd, maar achteraf is gebleken dat de overeenkomst viel binnen de door de kredietverstrekker gehanteerde normen. Vernietiging overeenkomst (alleen) wegen...
 17. Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bij naturaverzekeringen; betekenis van het zogenoemde hinderpaalcriterium; de vraag of sprake is van oneerlijke handelspraktijken door de zorgverzekeraar. Bij de bepaling van een generieke korting moet worden uitgegaan van de gemiddelde zorggebruiker. Het is dus niet zo dat een zorgverzekeraar de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg alleen mag ver...
 18. Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bij naturaverzekeringen; betekenis van het zogenoemde hinderpaalcriterium; de vraag of sprake is van oneerlijke handelspraktijken door de zorgverzekeraar. Bij de bepaling van een generieke korting moet worden uitgegaan van de gemiddelde zorggebruiker. Het is dus niet zo dat een zorgverzekeraar de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg alleen mag ver...
 19. Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bij naturaverzekeringen; betekenis van het zogenoemde hinderpaalcriterium; de vraag of sprake is van oneerlijke handelspraktijken door de zorgverzekeraar. Bij de bepaling van een generieke korting moet worden uitgegaan van de gemiddelde zorggebruiker. Het is dus niet zo dat een zorgverzekeraar de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg alleen mag ver...
 20. Consumentenkoop, bewijsvermoeden, art. 7:18 BW, stelplicht.
 21. Zorgplicht bank ter voorkoming van overkreditering van de consument bij hypothecair krediet. Pensioen Optimaal Hypotheek.
 22. Contractenrecht; consumentenrecht. Is tussen consument en drinkwaterbedrijf een overeenkomst tot stand gekomen of is sprake van ongevraagde levering van drinkwater? Art. 7:7 lid 2 BW (oud en nieuw). Uitleg van Richtlijn 97/7/EG (koop op afstand), Richtlijn 2005/29/EG (oneerlijke handelspraktijken) en Richtlijn 2011/83/EU (consumentenrechten). Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU.
 23. Verwijderen BKR-registratie toegewezen. Borg gestaan voor zakelijke schulden. Niet gebleken van privéschulden. Kredietinst. moet aannemelijk maken dat het belang van (handhaving van de) registratie zwaarder weegt dan de belangen van betrokken consument.
 24. Bevoegdheidsincident. Consument. Toepassing van art. 17 lid 1 aanhef en onder c en art. 18 lid 2 van de Brussel I-bis Verordening. Uitsluitend de Belgische rechter is bevoegd.
 25. begrip consument; bevoegdheid Nederlandse rechter; bewijsopdracht.
 26. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Consumentenrecht. Algemene voorwaarden. Arbitraal beding. Verlof tot tenuitvoerlegging arbitraal vonnis gewezen tegen consument. Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter van eerlijkheid (arbitraal) beding? Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter of art. 6:96 lid 6 BW (veertiendagenbrief) is toegepast? Richtlijn 93/13. Art. 1063 lid 1 Rv in ver...
 27. BKR-registratie. Consument. Vordering tot verwijdering. Artt. 21 en 69 AVG. Belangenafweging (Hoge Raad 9 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8097). Kredietinstelling moet aannemelijk maken dat in dit concrete geval het belang van (handhaving van de) registratie zwaarder weegt dan de belangen van de betrokken consument. Het Algemeen Reglement CKI (AR) is geen wet in formele of materiële zin. Bero...
 28. Hypothecaire geldleningsovereenkomst uit 2001. Is risico-opslag (rente) wegens bedrijfsbestemming (woon/winkel) onderpand overeengekomen? Informatieplicht zorgplicht. Beroep op artikel 59aa Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en artikel 7 van de Richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt (2005/29/EG).
 29. Internationale rechtsmacht. Advocaat richt zich met haar commerciële en beroepsactiviteiten op Duitsland, door middel van een website in de Duitse taal met de (Duitse) topleveldomeinnaam “.de”, verwijst naar haar internationale (Duitse) clientèle en nodigt uitdrukkelijk Duitse klanten uit om van haar diensten in Nederland gebruik te maken. Zij noemt zichzelf “Rechtsanwälte” en afficheert zich e...
 30. IPR. Vordering van Nederlands managementkantoor tegen twee in Italië woonachtige personen wegens in opdracht van de laatsten verrichte diensten. Forumbeding ten gunste van rechter te Amsterdam. Volgens de opdrachtgevers is desondanks de Nederlandse rechter niet bevoegd, omdat zij de overeenkomst hebben gesloten als consument voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden bes...
 31. Effectenlease. Toepassing van HR 2 september 2016 (B./Dexia), ECLI:NL:HR:2016:2012. Vero Telemarketing prees een product van Dexia aan bij de consument, die ingevolge de aanprijzing effectenleaseovereenkomsten met Dexia aanging. Vero heeft zich echter niet gepresenteerd als gever van advies dat was toegesneden op de specifieke financiële situatie van de consument. Dan is er geen aanleiding om d...
 32. Verstekzaak. Bank zegt aan consument verschaft krediet voortijdig op wegens achterstallige termijnen, en eist het volledige openstaande saldo op, op grond van een beding in de algemene voorwaarden. Dit beding is niet in strijd met art. 33 onder c Wet op het consumentenkrediet (zoals dat destijds luidde). Ambtshalve beoordeling of andere bedingen onredelijk bezwarend zijn. Bank dient zich uit te...
 33. Consument vordert dat bepalingen uit NVM-koopcontract met wooncorporatie buiten toepassing blijven omdat deze onredelijk bezwarend zouden zijn. Voorzieningenrechter wijst dit af. Het is niet duidelijk of een NVM-koopcontract geldt als “algemene voorwaarden” in de zin van de wettelijke definitie. Als dat al zo is, dan is lijkt de uitzondering genoemd in artikel 6:237 sub j BW zich in deze zaak v...
 34. Overeenkomst tussen een internetaanbieder en een consument is telefonisch tot stand gekomen. De internetaanbieder heeft de belangrijkste informatie niet schriftelijk aan de consument bevestigd. Dat moet wel op grond van 6:230m BW. Nietigheid.
 35. consumentenkoop, non-conformiteit, tweedehands auto, artikelen 7:17 lid 1 BW, 7:18 lid 2 BW, 7:22 lid 1 sub a BW en 6:96 BW, schadevergoeding ex aequo et bono
 36. MKBCOLLECTIEVEN PROJECTS B.V. en NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF B.V. (hierna gemakshalve: MKBC (enkelvoud), werven zakelijke afnemers van energie voor energieleverancier TOTAL GAS AND POWER NEDERLAND B.V. (hierna: TGPNL). Contractueel ontvangt MKBC van TGPNL voor iedere nieuw-geworven afnemer provisie, waarbij zij in eerste instantie recht heeft op 85% van de provisie en 15% als de nieuwe afnemer...
 37. “Duitse consument die een non-conforme auto heeft gekocht, vordert in kort geding terugbetaling van de koopsom en terugname van de auto door verkoper. Is de Nederlandse rechter bevoegd, welk recht is van toepassing en wie is de verkopende partij: een Nederlandse BV of haar in Duitsland woonachtige bestuurder in privé?”
 38. Consumentenrecht. Architectenovereenkomst. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden. Gezag van gewijsde van incidenteel tussenvonnis. Aan het beroep van geïntimeerde (oorspr. gedaagde) op haar algemene voorwaarden staat niet in de weg dat zij niet heeft geappelleerd tegen een incidenteel vonnis, waarin is geoordeeld dat de consument de vernietigbaarheid van die voorwaar...
 39. Afterpay; goedkoophaar.nl; koop op afstand, beroep verkoper op retourvoorwaarde, artikel 6:230s lid 3 BW consument slechts aansprakelijk voor waardevermindering in bepaalde gevallen. Onderbouwing reden weigeren retourzending ontbreekt (zoals in elke zaak)
 40. beëindiging bemiddelingsopdracht. Opdrachtgever consument of ondernemer?
 41. Overkreditering. Kredietverlening aan assurantietussenpersoon, die tevens aanvragen voor hypothecaire geldleningen verzorgt. Moet kredietnemer als consument worden aangemerkt? Aanvang verjaringstermijn.
 42. Wilsvertrouwensleer. Consument mocht ervan uitgaan dat de eenmanszaak toebehoorde aan degene met wie hij over aannemingsovereenkomst onderhandelde. Hem kan niet worden verweten dat hij het handelsregister niet heeft geraadpleegd.
 43. Vervolg van tussenarrest 15 augustus 2017. Niet bewezen dat de consument aan X volmacht heeft gegeven de sieraden te verkopen aan de geïntimeerde. Alsnog verklaring voor recht dat de geïntimeerde aansprakelijk is voor de geleden schade.
 44. Consumentenrecht, kredietovereenkomst, bepaalbaarheid en hoogte van de kredietvergoeding, zorgplicht kredietverstrekker, informatieplicht, bedrog, dwaling en schuldeisersverzuim. (zie ook ECL:NL:GHARL:2019:1819
 45. Consumentenkoop. Begrip handelaar.
 46. Consumentenrecht. Afsluiten autoverzekering via website. Onduidelijkheid over het aantal schadevrije jaren.
 47. Tweedehands auto, consumentenkoop, geen non-conformiteit, geen dwaling.
 48. Consumentenkoop, tweedehands auto, non-conformiteit, vervangende schadevergoeding
 49. Eindarrest na ECLI:NL:GHSHE:2018:5279. Verzekeringsrecht. Rechtsbijstandverzekering. Consumentenrecht. Uitleg van de polisvoorwaarden. De door de verzekeraar voorgestane uitleg wordt niet gevolgd. De door de advocaat gemaakte kosten waren redelijk.
 50. Effectenlease. Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU. Uitleg richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Toetsing van het beding dat bepaalt op welke vergoeding de verkoper aanspraak kan maken bij een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst bij niet-nakoming door de consument. Maatstaf voor de beoordeling van de oneerlijkheid van het beding in he...