Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Consumentenrecht

 1. Bijzondere overeenkomst; koop en ruil; consumentenkoop
 2. Bijzondere overeenkomst; koop en ruil; consumentenkoop
 3. online kansspelen; tussenuitspraak; bevoegdheidsincident; consumentenovereenkomst als bedoeld in artikel 17 Brussel I bis; gerecht van woonstaat consument heeft ook rechtsmacht.
 4. Consumentenkoop en non-conformiteit. Bij verkoop geen specifieke instructie ten aanzien gebruik statafel gegeven. De overeenkomst terecht ontbonden. Verbintenis tot ongedaanmaking van de ontvangen prestatie.
 5. Non-conformiteit oldtimer camper. Consumentenkoop. Ontbinding gerechtvaardigd vanwege gebreken. Terugbetaling van koopsom.
 6. Koopovereenkomst paard. Consumentenkoop? Gebreken en bewijsvermoeden. Dwaling, vernietiging en schadevergoeding o.g.v. ongerechtvaardigde verrijking.
 7. Vordering Q-Park wegens treintje rijden afgewezen. De verschillende bedingen uit de algemene voorwaarden waarop Q-Park zich kan beroepen, zijn in onderlinge samenhang bezien oneerlijk. Het cumulatieve effect van de bedingen is dat Q-Park de consument met een schadevergoeding zou kunnen confronteren die de daadwerkelijk geleden schade (ver) overstijgt. Hiermee verstoren de bedingen het evenwicht...
 8. NS. Consument. Ambtshalve toetsing. Tussenvonnis. Het beding: toeslag als de OV fiets niet binnen 72 uur is ingeleverd is mogelijk oneerlijk, omdat niet is gesteld of gebleken dat de Tarieflijst, waarnaar het beding verwijst, aan de consument is verstrekt.
 9. Kredietovereenkomst. Handelaar (DSB Bank) en consument. Geen ambtshalve toetsing rentebeding vanwege vaststellingsovereenkomst (overeenkomst ter collectieve afwikkeling van massaschade).
 10. Consumentenkoop. Beroep van verkoper op beding in algemene voorwaarden, maar vernietiging beding als zijnde onredelijk bezwarend. Het gekochte is non-conform, toewijzing vervangende schadevergoeding en kosten van deskundige.
 11. Tussenvonnis. Onbetaalde termijnfacturen voor opleiding. Bestelknop bevat geen duidelijke mededeling dat de consument met het aanklikken een betalingsverplichting aangaat (artikel 6:230v lid 3 BW). Partijen krijgen de gelegenheid om te reageren op het voornemen tot gedeeltelijke vernietiging. Eisende partij heeft daarnaast te vroeg en meerdere malen sommaties verstuurd. Buitengerechtelijke inca...
 12. De rechtbank wijst de vorderingen af. Partijen hadden een koopovereenkomst betreffende een auto. Eiser vorderde schadevergoeding vanwege niet-nakoming van de koopoverenkomst. Eiser stelde dat the auto non-conform was en dat sprake is van een consumentenkoop. Gedaagde heeft de auto niet binnen een redelijke termijn hersteld en is in verzuim. Gedaagde stelt dat de auto bij levering geen gebreken...
 13. Consumentenkoop. Gedaagde voert aan dat niet onderbouwd is dat de cessies rechtsgeldig zijn geweest. Eiseres gaat daar niet meer op in. De vordering wordt afgewezen.
 14. Consumentenkoop. Niet is gebleken dat de televisie bij de levering aan gedaagde is gevallen. Gedaagde kan de koopovereenkomst daarom niet ontbinden. De vordering wordt afgewezen.
 15. Consument moet nog geld betalen voor geleverde energie. Dat er iets mis was met de meetinrichting in de woning van de consument is niet komen vast te staan.
 16. Verstek. Ambtshalve toetsing van consumentenbeschermende bepalingen. Opschortingsbeding in algemene voorwaarden is onredelijk bezwarend omdat het ten nadele van consument aanzienlijk afwijkt van artikel 6:52 BW (N.B. in casu geen gevolgen voor toewijsbaarheid vordering maar omdat in dagvaarding uitvoerig was betoogd dat beding niet onredelijk bezwarend zou zijn is hier toch een overweging aan g...
 17. Verstek. Ambtshalve toetsing van consumentenbeschermende bepalingen. Consument heeft sportschoolovk gesloten. Het lijkt een ovk voor onbepaalde tijd die op elk moment kan worden beëindigd. Sportschool heeft (indruk gewekt dat is) beëindigd wegens betalingsachterstand. Daarom worden gevorderde 'toekomstige termijnen' afgewezen. Als sprake is van ovk met bepaalde duur geldt dat beding dat consum...
 18. Verstek. Ambtshalve toetsing consumentenrecht. Voldoende gesteld over informatieplichten. Geen oneerlijke bedingen.
 19. Eenmalige koop. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing naleven informatieverplichtingen. Sanctie opgelegd.
 20. Consumentenrecht / ambtshalve toetsing. Onbetaalde facturen.
 21. Consumentenrecht. Verstekzaak. Precontractuele informatieverplichtingen op grond van artikel 6:230m lid 1 BW en artikel 6:230v lid 7 BW. In eerste aanleg bij verstek de vorderingen afgewezen wegens het niet hebben voldaan aan de informatieverplichtingen. In hoger beroep (eveneens verstek) vorderingen alsnog toegewezen omdat nu wel de benodigde informatie is verstrekt.
 22. Tegenspraak. Geen ambtshalve toetsing, omdat de gedaagde partij niet is aan te merken als consument in de zin van artikel 6:230g lid 1 sub a BW. De grondslag voor toewijzing van de vordering ontbreekt. De eisende partij heeft namelijk niet toegelicht op grond van welke bepalingen uit de overeenkomst of het Reglement zij de opleidingsovereenkomst heeft beëindigd. Het enkel versturen van een fact...
 23. Consumentenkoop. Koop tweedehands auto. Geen sprake van een onveilige auto of een gebrek dat ontbinding rechtvaardigt. Geen recht op terugbetaling van de aankoopsom. De KR wijst vordering ontbinding koopovereenkomst op basis van non-conformiteit daarom af. De KR acht de erg juridische opstelling van (de gemachtigde van) eiser, die zonder bericht niet ter zitting is verschenen, ongepast en onnodig.
 24. Verstek. Ambtshalve toetsing consumentenrecht. Met NS gesloten basis-abonnementsovereenkomst is een financieel product, omdat wordt voorzien in kosteloos uitstel van betaling. Gekwalificeerd als kredietovereenkomst. Gedaagde heeft geen kortingsproduct aangeschaft. Afzonderlijke reisovereenkomsten zijn overeenkomsten van personenvervoer, die tot stand komen in verkoopruimte. Daarom is in dit gev...
 25. Kort geding. Eiser vordert veroordeling van gedaagde tot het verlenen van haar medewerking aan doorhaling van de hypothecaire geldlening. Gedaagde heeft dat geweigerd omdat zij vindt dat eiser de rente over de resterende maandtermijnen aan haar verschuldigd is. Kredietovereenkomst tussen eiser als consument en gedaagde als natuurlijke persoon. Uitgangspunt is dat eiser als consument het recht h...
 26. Consumentenrecht. Annuleringskosten na opzegging onderwijsovereenkomst. Er is sprake van overeenkomst van opdracht. Op grond van artikel 7:408 BW kan te allen tijde worden opgezegd zonder dat een schadevergoeding verschuldigd is. Het annuleringsbeding in de algemene voorwaarden is in strijd met deze dwingende wettelijke regeling en is daarom vernietigbaar. Het staat de kantonrechter niet vrij d...
 27. Consumentenkoop met achteraf betalen. De kantonrechter ziet aanleiding de koopsom met 25% te verminderen. Daarnaast worden er nog vragen gesteld over het verstrekte krediet.
 28. Ambtshalve toetsing. Handelaar (NS) vs consument. (Pre) contractuele informatieplichten. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden. Tussenvonnis: nader uitlaten over cumulatieve werking van sancties correctietarieven.
 29. Consumentenkoop. Gedaagde betwist de goederen te hebben besteld en ontvangen. Eiseres heeft de vordering onvoldoende onderbouwd. De vordering wordt afgewezen.
 30. Begrip consument vraagt ruime uitleg. Advocatendeclaratie. Kostenbeding is een kernbeding. Is niet transparant. Kostenbeding is oneerlijk. De overeenkomst wordt vernietigd en de vordering van de advocaat wordt afgewezen. Het niet voortbestaan van de overeenkomst heeft geen ernstige gevolgen voor de consument
 31. Ambtshalve toetsing consumentenrecht. Niet transparant en vermoedelijk oneerlijk kostenbeding. Uitsluitend uurtarief voor juridische dienstverlening. Consument kan geen inschatting maken van de totale kosten en daarmee de financiële gevolgen van de overeenkomst. Partijen mogen uitlaten.
 32. Consumentenkoop scootmbiel. Ambtshalve toetsing. Wel een overeenkomst op afstand. Ondanks gedane aanpassingen aan scootmobiel geen sprake van maatwerk in de zin van (de uitzondering van) art. 6:230p sub f-1 BW. Consument heeft de overeenkomst rechtsgeldig ontbonden. Gevolgen van de ontbinding. Scootmobiel moet worden teruggegeven. Consument is daarbij geen (schade)vergoeding verschuldigd voor g...
 33. Consumentenkoop, non-conformiteit tegels.
 34. Omdat huurder een consument is en verhuurder wordt aangemerkt als handelaar, moet de rechter ambtshalve beoordelen of de huurovereenkomst en/of de algemene bepalingen van verhuurder oneerlijke bepalingen bevatten zoals bedoeld in de Richtlijn 93/13 EG . De rechter oordeelt dat de huurprijswijzigingsbepaling en het boetebeding oneerlijk zijn.
 35. Toewijzing eis tot vergoeding vliegtickets, die de luchtvaartmaatschappij al betaald heeft, maar aan het reisbureau dat failliet gegaan is voordat doorbetaling heeft plaatsgevonden aan de consument.
 36. Eis tot vergoeding vliegtickets, die de luchtvaartmaatschappij al betaald heeft, maar aan het reisbureau dat failliet gegaan is voordat doorbetaling heeft plaatsgevonden aan de consument. Tussenvonnis in incident. Rechtsmacht. Relatieve bevoegdheid.
 37. Verstek. De gedaagde partij wordt niet aangemerkt als consument in de zin van artikel 6:230g lid 1 sub a BW, waardoor de kantonrechter niet aan de informatieplichten zal toetsen. De vordering wordt toegewezen, omdat deze de kantonrechter niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Proceskosten komen voor rekening van de gedaagde partij.
 38. Sint Maarten; schriftelijkheidsvereiste in art.7:2 BW bij koop woning door consument. Door beide partijen ondertekende akte vereist; overeenstemming in sms-berichten onvoldoende.
 39. Betaling advocaten declaraties. De kantonrechter heeft bij verstek de vorderingen van Oomen & Sweep afgewezen omdat – samengevat – geen sprake was van een handelsovereenkomst, maar van een overeenkomst tussen een handelaar en een consument, waarbij Oomen & Sweep niet voldaan zou hebben aan de op haar rustende wettelijke (pre)contractuele informatieplichten. Op grond van de in hoger beroep overg...
 40. Koopovereenkomst voor een camper, bestaande uit een Toyota Hilux met afzetunit. Kort na de koop blijkt de camper bij normaal gebruik zwaarder dan het maximaal toegestane gewicht en mag dus de weg niet op. Consumentenkoop. Non-conformiteit. Ontbinding en schadevergoeding.
 41. Bijzondere overeenkomst; koop en ruil; consumentenkoop
 42. Consumentenrecht. Vordering van advocaat om declaraties te betalen. Overeenkomst om te declareren o.b.v. uurtarief is onvoldoende. Ook de mededeling 'reken op een ton' voor de hele echtscheidingsprocedure is te globaal. Maandelijks achteraf declareren is ook niet genoeg omdat de advocaat juist vooraf duidelijkheid moet geven over de kosten. Kernbeding is niet transparant en oneerlijk en wordt v...
 43. Geen consumentenkoop, maar de gekochte boot moet wel aan de koopovereenkomst beantwoorden en dat is niet het geval. De kantonrechter ontbindt de koopovereenkomst en veroordeelt verkoper tot terugbetaling van de koopprijs en tot betaling van schadevergoeding.
 44. Vonnis in incident. Koop paard. Geen verwijzing naar een kamer voor andere zaken dan kantonzaken. Consumentenkoop.
 45. tussenvonnis over schadeverzekeringsovereenkomst met consument, vordering tot betaling van premie, verstek, ambtshalve toetsing op informatieplichten gebaseerd op de Richtlijn betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en Richtlijn betreffende verzekeringsdistributie, verzekeraar krijgt nog gelegenheid om nader toelichten hoe en wanneer informatie en voorwaarden z...
 46. tussenvonnis over schadeverzekeringsovereenkomst met consument, vordering tot betaling van premie, verstek, ambtshalve toetsing op informatieplichten gebaseerd op de Richtlijn betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en Richtlijn betreffende verzekeringsdistributie, verzekeraar krijgt nog gelegenheid om nader toelichten hoe en wanneer informatie en voorwaarden a...
 47. consumentenrecht ziektekostenverzekering toetsen incassokosten beding, splitsbaarheid, zelfstandige bepalingen in een beding
 48. In het tussenvonnis van 25 oktober 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:6694, zijn twee stichtingen in de gelegenheid gesteld de met hun procesfinancier gesloten overeenkomst aan te passen. Dat hebben zij gedaan. De rechtbank verklaart nu alle drie de stichtingen ontvankelijk en wijst Stichting Take Back Your Privacy aan als exclusieve belangenbehartiger voor minderjarigen en Stichting Massaschade & Consum...
 49. Bijzondere overeenkomst; koop en ruil; consumentenkoop
 50. Consumentenrecht: Basic-Fit. Oneerlijk beding. Niet gebleken dat de overeenkomst voortijdig is beëindigd of resterende termijnen vervroegd zijn opgeëist. Vordering lidmaatschapsgelden toegewezen. Buitengerechtelijke incassokosten afgewezen, omdat eerder verschillende bedragen aan 'Reminder Cost' in rekening zijn gebracht, terwijl niet is gebleken dat eisende partij een aanmaning als bedoeld in...