Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Consumentenrecht

 1. Vervolg op ECLI:NL:RBNHO:2021:897. SRLEV heeft voldaan aan het tussenvonnis en onderbouwd dat de voorbeeldkapitalen in de offerte gehaald kunnen worden bij een maandelijks gelijkblijvend rendement (dus zonder koersschommelingen). De overgelegde berekeningen zijn voor de rechtbank controleerbaar en begrijpelijk. Zonder enige vertaalslag door de advocaat wordt een relaas van eiser ‘over de schut...
 2. Consumentenkoop tweedehands auto. Vordering koper o.g.v. non-conformiteit/dwaling wegens bouwjaar en herkomst. Geen non-conformiteit/dwaling wegens bouwjaar (niet: datum productie, zoals gesteld door koper, maar: datum eerste toelating, zoals in de branche gebruikelijk). Geen non-conformiteit wegens herkomst. Wel dwaling, maar geen vernietiging van de koopovereenkomst maar aanpassing van de ove...
 3. Bevoegdheidsincident. Gedaagde in de hoofdzaak wil dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart op grond van een forumkeuzebeding waarin wordt gekozen voor de rechter in Cyprus. De rechtbank is van oordeel dat het forumkeuzebeding ongeldig is omdat de eiser in de hoofdzaak een consument is. Dat eiser in de hoofdzaak bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen heeft verklaard te hande...
 4. Consumentenkoop. Non-conformiteit. Ontbinding koopovereenkomst. art. 7:17 BW, 6:2656 BW, 271 BW.
 5. Consumentenkoop. Tweedehands auto. Vordering koper gebaseerd op non-conformiteit wegens verborgen gebreken. Artikel 7:17 BW. Kantonrechter wijst de vordering af.
 6. verzet ongegrond; consumentenkoop, non-conformiteit (gebrekkige auto), niet bewezen dat gebrek ten tijde van aflevering niet bestond
 7. Verzekeringsrecht. Abstracte toetsing ex art. 6:240 BW van verzekeringsvoorwaarde waarin verzekeraar kwaliteitseisen stelt aan door consument-verzekerde in te schakelen contra-expert. Is beding in strijd met art. 7:959 lid 1 jo. 7:963 lid 6 BW en daarom in het kader van art. 6:240 BW onredelijk bezwarend?
 8. Maximale rente krediet consument. Aanvullende schadevergoeding. Verwijdering publicatie en rectificatie Facebook.
 9. Oneerlijke handelspraktijk bij aanbieder van Contract for differences (CFD’s) door het aanbieden van een professional-account aan een consument teneinde ESMA-besluit te ontduiken.
 10. IPR. Procesrecht. Skiongeval in Zwitserland. Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter. Verdrag van Lugano 30 oktober 2007 (EVEX II); Nederlandse rechter bevoegd als rechter woonplaats consument?; consumentenovereenkomst in zin art. 15 lid 1, onder c, EVEX II?; gebruik website; betekenis ‘gericht zijn op’, vgl. HvJEU inzake Pammer-Alpenhof.
 11. Kopers van een nieuwe Volkswagen, Audi, Seat en Škoda met zogenoemde ‘sjoemelsoftware’ hebben recht op een prijsverlaging van 3.000 euro, voor een tweedehands auto is dit 1.500 euro. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Het geldt voor ongeveer 150.000 auto’s die consumenten kochten bij autodealers die stichting Car Claim heeft betrokken in de collectieve actie. Een koper mag verwachten dat de aut...
 12. Voornemen (tot stellen van) prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Valt kinderopvang onder een overeenkomst van opdracht? Mag een opdrachtgever een vergoeding afspreken voor het geval de consument de overeenkomst al voor aanvang van de overeenkomst opzegt?
 13. Consumentenkoop - non-conformiteit in product. Er is sprake van een omgekatte auto. Overeenkomst wordt ontbonden. Schadevergoeding toegewezen.
 14. Consumentenkoop. Nonconformiteit paard. Criteria om te beoordelen of beroepsmatig handelend verkoper. Vereist art. 7:18 lid 2 BW tegenbewijs of tegendeelbewijs? Passeren bewijsaanbiedingen.
 15. consumentenrecht. abonnement, terugsturen installatiepakket, opzegging of herroeping. Onvoldoende duidelijke informatie vooraf
 16. Vernietiging overeenkomst inzake Contracts for Difference (CFD's) met consument vanwege oneerlijke handelspraktijken van de Cypriotische 'broker'.
 17. Non-conformiteit art. 7:17 BW; Geen consumentenkoop
 18. kredietovereenkomst. eenzijdig wijzigingsbeding. verjaring. Brussel-I. consumentenrecht. oneerijk beding.
 19. Vordering van consument tot terugbetaling van de reissom door reisorganisator vanwege een geannuleerde cruise. Vernietiging van de pakketreisovereenkomst vanwege schending van dwingende Europeesrechtelijke informatieverplichtingen door reisorganisator.
 20. bel.mij. uit Cyprus CFD trading met consument
 21. Geen spoedeisend belang. Gedaagde doet in het kader van dit kort geding een geslaagd beroep op het schriftelijkheidsvereiste ex artikel 7:2 BW, zodat niet kan worden aangenomen dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat het pand ten tijde van het sluiten van de gestelde koopovereenkomst geen woonbestemming had en dat gedaagde geen consument-koper...
 22. Misleidende handelspraktijk in de zin van artikel 6:193c BW. Feitelijk onjuist gebruik van een term levert onrechtmatige daad op jegens consumenten en concurrent.
 23. Overeenkomst tot levering van elektriciteit en gas is te beschouwen als een consumentenkoop waardoor rechtsvordering door verloop van twee jaren verjaart ex art 7:28 BW. Tussen aanmaningen meer dan twee jaar verstreken. Verjaringsverweer slaagt.
 24. Onbetaald gelaten factuur door consument.
 25. Consumentenrecht, Huurrecht. Oneerlijk beding in algemene bepalingen huurovereenkomst, boetebeding, winstafdracht. Toepassing Dexia arresten Europees Hof 27 januari 2021 C-229/19 en C-289/19. Terugvallen op wettelijke bepaling van 6:104 BW niet mogelijk. Vordering winstafdracht afgewezen.
 26. Consumentenrecht, Huurrecht. Vermoedelijk oneerlijk beding in algemene bepalingen huurovereenkomst, boetebeding, winstafdracht. Toepassing Dexia-arresten Europees Hof 27 januari 2021 C-229/19 en C-289/19, tussenvonnis. Partijen om reactie gevraagd.
 27. Vernietiging beleggingsovereenkomst inzake Contracts for Difference (CFD's) met consument vanwege oneerlijke handelspraktijken van de Cypriotische 'broker'.
 28. Uitleg van contractuele bedenktijd van particuliere verkoper van woning. Betekenis van de wetsgeschiedenis van de wettelijke bedenktijd van de consument-koper (art. 7:2 lid 2 BW). Misbruik van bevoegdheid.
 29. Verbintenissenrecht. Consumentenkoop. Brand op motorjacht door defect in airconditioning. Verzuim verkoper motorjacht (art. 6:83 onder c BW). Richtlijn productaansprakelijkheid (85/374/EEG); schip ‘andere zaak’ ? (art. 6:190 lid 1 onder b BW); contractuele aansprakelijkheid verkoper voor transactieschade wegens non-conformiteit (art. 7:24 lid 1 BW).
 30. Bouwteamovereenkomst. Artikel 23 VGBouw Model Bouwteamovereenkomst 1992 is onredelijk bezwarend ten aanzien van consument opdrachtgever. Strijd met dwingend recht. Kosten die aannemer heeft moeten maken ter vaststelling schade en aansprakelijkheid op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b BW toegewezen, in het midden kan blijven of sprake was van schade. Onjuiste aanvangsdatum 14-dagen termijn geno...
 31. Eiseres is via gedaagde gaan beleggen in CFD-trading. In de hoofdzaak vordert eiseres (onder meer) een verklaring voor recht dat de overeenkomst is vernietigd, althans om deze te vernietigen; zij stelt dat sprake is van oneerlijke handelspraktijken. Bij incidenteel vonnis (ECLI:NL:RBROT:2020:8312) heeft de rechtbank Rotterdam eiseres aangemerkt als consument in de zin van de artikelen 17-19 Bru...
 32. Internationaal bevoegdheidsincident in CFD-zaak. Eiseres moet worden aangemerkt als consument.
 33. Internationaal bevoegdheidsincident, CFD-zaak. Eiser moet worden aangemerkt als consument.
 34. CFD-zaak. Incidentele vordering tot onbevoegdverklaring afgewezen. Eisers moeten worden aangemerkt als consumenten.
 35. Consument is door de energieleverancier niet gewezen op herroepingsrecht. Mocht hij de overeenkomst nog ontbinden en is hij een vergoeding verschuldigd voor geleverde energie?
 36. Hoofdzaak: consumentenkoop pand. Bij een consumentenkoop (zoals hier aan de orde) staat het partijen vrij van artikel 7:17 BW af te wijken. Partijen hebben hiervan gebruik gemaakt. Non-conformiteit pand ex art. 7:17 BW. Art. 6.3 NVM koopovereenkomst. Gebreken. Verborgen gebreken. Omgevingsvergunning. Schade?. O.a. bewijsopdracht. Geen dwaling. In incident ex art. 223 Rv bevoorschotting afgewezen.
 37. Consumentenrecht. Opleidingsovereenkomst. Consument bij aanvang overeenkomst op afstand niet gewezen op herroepingsrecht. Beëindiging overeenkomst binnen verlengde herroepingstermijn. Afwijzing vordering opleiding.Terugbetaling opleidingskosten
 38. Afwijzing bevoegdheidsincident bij contract consument met Cypriotische belegger over CFD’s.
 39. Verzekeringsmaatschappij vordert in conventie betaling van premie voor de basisverzekering van een consument. Volgens de verzekeraar is de verzekering tussentijds beëindigd (met terugwerkende kracht), maar ook weer hersteld en is de consument verplicht de premie te voldoen. Omdat de consument dat niet deed, is hij aangemeld bij het CAK en staat derhalve te boek als wanbetaler. De kantonrechter...
 40. Nonconformiteit MacBook Pro. Te verwachten levensduur bij A-merk in hogere prijsklasse. Leverancier gehouden reparatiekosten te vergoeden ook al is de garantietermijn verstreken. Niet van belang of sprake is van consumentenkoop of niet.
 41. Consumentenrecht. Verstek in hoger beroep. Algemene voorwaarden afgedrukt op achterzijde formulier. Toepasselijkheid. Annuleringsbeding als bedoeld in art. 6:237, aanhef en onder i, BW. Vermoeden dat annuleringsbeding onredelijk bezwarend is, is onvoldoende weerlegd.
 42. Hoger Beroep. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2020:3274 Consumentenrecht. Aannemer heeft niet voldaan aan verplichting consument te waarschuwen over restricties ten aanzien van het formaat van de te gebruiken tegels.
 43. Verstekzaak, rechtsopvolger na faillissement van Innova Energie vordert eindnota van consument, ambtshalve toetsing aan contractuele en precontractuele verplichtingen, overeenkomst noch e-mails overgelegd, faillissement onvoldoende reden, onvoldoende gesteld, vordering afgewezen.
 44. Koop op straat door een consument. Ontbinding.
 45. Heeft de verkoper (handelaar) van een gestolen caravan, ondanks dat hij te goeder trouw was toen hij de caravan kocht en verkocht, in strijd gehandeld met artikel 7:9 en/of 7:15 BW? Heeft de koper (consument) recht op teruggave van de koopprijs nu hij de caravan niet kan terugleveren aan de verkoper omdat die door de verzekeraar van de bestolene is gerevindiceerd?
 46. verstek ambtshalve toetsen consumentenkrediet, kosten van het krediet. Tussenvonnis. Eiseres stelt geen kosten in rekening te brengen, maar heeft wel kosten bedongen en in rekening gebracht. Pre-contractuele informatie (ESIC). Eiseres heeft consument onjuist geïnformeerd.
 47. Non-conformiteit meubel met warmhoudvitrine. Koop door horecaondernemer, geen consument. Bewijslevering.
 48. Consumentenkoop van een tweedehandsauto. Sprake van non-conformiteit? Wettelijk bewijsvermoeden van artikel 7:18 lid 2 BW. Verkoper wordt in de gelegenheid gesteld om bewijs te leveren van het tegendeel.
 49. In conventie gaat het alleen nog om rente en incassokosten. Het verweer van gedaagde dat zij als kleine ondernemer gelijk moet worden gesteld met een consument en dat haar geen 14-dagenbrief is gestuurd, wordt verworpen omdat er te weinig feitelijk is gesteld. De rente wordt toegewezen omdat er sprake is van een fatale betalingstermijn. In reconventie wordt teruggave van tapijttegels gevorderd....
 50. Een consument koopt een scootmobiel en brengt deze op enig moment naar een reparateur. De consument koopt bij de reparateur een nieuwe scootmobiel en de oude blijft daar staan. In conventie wordt teruggave van de eerste scootmobiel gevorderd. Dit wordt afgewezen omdat de reparateur terecht een beroep op het retentierecht doet. Verder vordert de consument betaling van een aantal bedragen en stel...