Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. Onderzoek Yaros II. Veroordeling tot 11 jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van een gewelddadige overval, poging tot gekwalificeerde doodslag, bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en brandstichting.
 2. Het college heeft in 2021 een omgevingsvergunning verleend om het bedrijfspand aan de (adres) in (plaats) te gebruiken als woning. In heroverweging heeft het college de omgevingsvergunning herroepen en alsnog geweigerd. Hierover heeft deze rechtbank eerder uitspraak gedaan (HAA 22/1340) waarbij het college een nieuwe beslissing op het bezwaar van derde-partij moest nemen. Het beroep richt zich...
 3. Na meldingen over vuurwerkoverlast wordt in de schuur bij de woning van verdachte, naast een grote hoeveelheid consumentenvuurwerk, ruim 15.000 pillen, bevattende MDMA, 500 gram MDMA kristallen, bijna 10.000 gram amfetamine, bijna 2000 gram ketamine en 92 gram 3-MCC aangetroffen. De rechtbank legt aan verdachte 28 maanden gevangenisstraf op en voor de overtreding, het niet opzettelijk voorhande...
 4. Geding na verwijzing HR 21-06-2019. Erfrecht. Wijziging eis, ondeelbare rechtsverhouding. Erfgenaam geen economisch eigenaar van woning. Geen regresvordering. Ongerechtvaardigde verrijking? Verwijzing naar mondelinge behandeling.
 5. De rechtbank veroordeelt een 34-jarige man tot een gevangenisstraf van 15 maanden en betalingen van schadevergoedingen van totaal € 400,63 aan de benadeelden partijen. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensensmokkel, een zedendelict, meermalen eenvoudige beledigingen tegen een ambtenaar gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, en in vereniging plegen van diefstal d.m....
 6. Verdachte heeft zich gedurende meerdere jaren schuldig gemaakt aan het indienen van een groot aantal valse declaraties bij verschillende zorgverzekeraars. Daarnaast heeft verdachte als bestuurder niet gezorgd voor een deugdelijke boekhouding, waarmee de afhandeling van het faillissement is bemoeilijkt en waardoor de schuldeisers zijn benadeeld. Ook in zijn persoonlijke faillissement heeft verda...
 7. Last onder dwangsom verwijdering buitenopslag van hout en bouwmaterialen; geen concreet op zicht op legalisatie; van een onredelijke, te korte begunstigingtermijn is geen sprake; geen onredelijk hoge dwangsom; rechtbank verklaart beroep ongegrond.
 8. Ambtshalve toetsing Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte van 1 augustus 2018. Oneerlijk rente- en incassobeding.
 9. Medeplegen (poging tot) verkopen van hennep, meermalen gepleegd (art. 3.B Opiumwet), medeplegen aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet) en voortgezette handeling van medeplegen uitvoeren van hennep naar Duitsland (art. 3. A Opiumwet) en medeplegen verkopen van grote hoeveelheid hennep (art. 3.B jo. 11.2 en 11.5 Opiumwet). 1. Tallon-criterium, verbod op uitlokking. Verweer (strekkende tot...
 10. Conclusie AG. Medeplegen van (poging tot) moord, brandstichting en vernieling. Middelen die opkomen tegen 1) de afwijzing van het verzoek een toelichting te gegeven met gesloten deuren, 2) de bewezenverklaring van (voorwaardelijk) opzet, voorbedachte raad en/of medeplegen, en 3) het in aanmerking nemen van recidive als strafverzwarende omstandigheid bij de strafoplegging, falen. Conclusie strek...
 11. Eisers hebben gedaagde in kort geding bij de kantonrechter gedagvaard, omdat er bouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in het pand naast het pand waarvan eisers eigenaar zijn. Deze werkzaamheden zijn niet volgens de regels verlopen en het College van B&W heeft om die reden een bouw- en gebruikstop opgelegd. Eisers kampen o.a. nu met lekkage en zij willen dat gedaagde dit probleem oplost. De ka...
 12. Bouwzaak. Verbouwing van een woning. Ernstige gebreken bij de uitvoering. Aansprakelijkheid van de aannemer voor diverse schadeposten. Tussenvonnis, nadere informatie opgevraagd voor een aantal schadeposten.
 13. PV mondelinge uitspraak. Artikel 11a en 13b Opiumwet. Sluiting bedrijfspand voor zes maanden. Geen spoedeisend belang. Geen inzicht in actuele financiële situatie. Verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.
 14. Aanslagen IB/PVV en Zvw 2016. Artikel 12a, lid 1, Wet LB 1964; gebruikelijk loon. Omkering en verzwaring van de bewijslast. De Inspecteur heeft de correcties gebaseerd op een redelijke en niet willekeurige schatting. De verzuimboete is terecht opgelegd, maar wordt gematigd wegens overschrijding van de redelijke termijn. Het hoger beroep is gegrond omdat de Inspecteur de aanslag IB/PVV, nadat ho...
 15. Inning verpande vordering, bestaan pandrecht niet komen vast te staan, geen werkelijke proceskostenveroordeling
 16. executiegeschil; uitleg bodemvonnis; dwangsommen verbeurd?
 17. WHOA. Verzoeksters zijn niet-ontvankelijk in hun homologatieverzoeken. Instemmende schuldeiser is geen klasse als bedoeld in artikel 383 lid 1 Fw.
 18. Conclusie AG. Poging tot moord. Het eerste middel richt zich tegen de bewezenverklaring van voorwaardelijk opzet: 1) was bij schot op ruit van kebabzaak met dubbelglas waarachter zich het slachtoffer bevond sprake van een aanmerkelijke kans op de dood, en ii) was bij daaropvolgend schot op wegvluchtend slachtoffer in steeg sprake van opzet op de dood? Het tweede middel klaagt over de toewijzing...
 19. Opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van het middel. Diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking.
 20. Wijziging voorlopige voorzieningen, uitsluitend gebruik echtelijke woning
 21. Het geschil tussen partijen heeft betrekking op de lopende overeenkomst voor huishoudelijke hulp. Partijen verschillen van mening over de juistheid van de (indexatie van de) tarieven voor het jaar 2023 voor het leveren van huishoudelijke hulp aan ouderen.
 22. Partijen zijn op verschillende manieren aan elkaar gebonden en die relaties moeten ontvlochten worden. Tussen partijen bestaat ook een schuldverhouding. In dat verband zijn gedaagden begonnen met incasso- en executiemaatregelen. Eisers vragen in kort geding om voorzieningen die erop neerkomen dat gedaagden de al ingezette maatregelen voorlopig moeten staken en ook geen nieuwe, andere maatregele...
 23. Het beroep van eisers tegen de aan hen opgelegde last onder dwangsom wegens het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van een woning is ongegrond. Er is sprake van een overtreding en eisers kunnen als overtreders worden aangemerkt. Er is geen sprake van concreet zicht op legalisatie. De hoogte en de modaliteit van de dwangsom zijn niet onevenredig. Handhaving is niet onevenredig.
 24. Herziening van bijstand naar de kostendelersnorm. De woonruimte van appellant kan niet worden aangemerkt als een zelfstandige woning. Van belang is dat deze ruimte niet was voorzien van een aansluiting op de riolering en van een zelfstandige aansluiting op water en elektriciteit. Verder is van betekenis dat het kraakpand waarin de ruimte zich bevond, voordat het gekraakt werd niet was opgesplit...
 25. Het beroep van eiseres tegen de aan haar opgelegde last onder dwangsom wegens het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van een woning is ongegrond. Er is sprake van een overtreding en eiseres kan als overtreder worden aangemerkt. Er is geen sprake van concreet zicht op legalisatie. De begunstigingstermijn is niet onredelijk kort. De last onder dwangsom is voldoende duidelijk.
 26. Effectenleasezaak
 27. Appellante is geen belanghebbende bij de genomen besluiten en alleen indirect via haar contractuele relatie met de budgethouder betrokken. De Raad vernietigt de aangevallen uitspraak, verklaart het beroep gegrond, vernietigt het besteden besluit en verklaart het bezwaar niet-ontvankelijk. Vergoeding proceskosten en schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.
 28. Onderzoek Fosfor. Fraude met biodiesel. Veroordeling voor medeplegen van valsheid in geschrifte en deelname aan criminele organisatie. Verwerping van bewijsverweren. Strafmaatoverwegingen.
 29. Geschil tussen ex-partners over gebruiksrecht woning. Belangenafweging valt uit in het voordeel van de man. Vordering in conventie wordt afgewezen en vordering in reconventie over gebruiksrecht wordt toegewezen.
 30. Pw. Woonkostentoeslag. Nieuwe gegevens, nieuwe berekening. Overeenkomstig de beleidsregels.
 31. Tussenvonnis in zaak over afwikkeling samenwerking. Rechtbank is voornemens deskundige te benoemen. Partijen mogen zich over dat voornemen uitlaten.
 32. Beroep tegen verkeersboete, gedraging staat vast, reden om boete te matigen, gedeeltelijk gegrond.
 33. 287a lid 5 Fw, 288 Fw, toelating wettelijke schuldsanering, hardheidsclausule, bevel in te stemmen met schuldregeling.
 34. Vordering tot ontbinding en ontruiming wegens herhaald niet/te laat betalen van de huurprijs. Structureel te laat betalen kan een tekortkoming zijn die ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Gelet op eerdere veroordelingen van gedaagde tot (tijdige) betaling van de huur, is de kantonrechter van oordeel dat in dit geval het structureel te laat betalen ontbinding van de huurovereenkoms...
 35. In de woning zijn harddrugs aangetroffen. Kennelijk werd de woning gebruikt als opslagplaats van drugs voor het dealen op straat door de bewoner. Toch heeft de burgemeester, naar het oordeel van de voorzieningenrechter, nog niet voldoende onderbouwd dat sluiting van de woning op grond van artikel 13b van de Opiumwet in dit geval een geschikt en noodzakelijk middel is om de openbare orde te hers...
 36. Appartementsrecht. Vervangende machtiging voor het vervangen en verplaatsen van een trap die de enige toegang is tot de woning op de eerste verdieping van het pand. Noodzaak vervanging staat voldoende vast. Verzoekers hebben verschillende opties aan verweerders voorgehouden, die zij allemaal hebben afgewezen. Zij hebben, door zo vaak nee te zeggen (de laatste was in ieder geval een nee te veel)...
 37. Conclusie AG. Medeplegen van poging tot diefstal met geweld (gewelddadige woningoverval in de nacht), de dood ten gevolge hebbend (artt. 45 en 312 Sr). Falende klachten over oordeel hof dat (i) de verdachte in bewuste en nauwe samenwerking heeft gehandeld met mededaders en (ii) dat de verdachte als medepleger opzet had op het toegepaste geweld. Conclusie strekt tot verwerping van het cassatieb...
 38. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; overige huurrecht
 39. Verdachte heeft zich als feitelijk leidinggever schuldig gemaakt aan medeplegen van valsheid in geschrift en gewoontewitwassen. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan belastingfraude. Het beroep op niet ontvankelijkheid van de officier van justitie omdat volgens de verdediging sprake is van onherstelbare vormverzuimen, wordt door de rechtbank verworpen.
 40. Het witwassen van de Mercedes van een doodgeschoten vriend door te helpen deze terug te brengen naar zijn nabestaanden. Voorts het gewoontewitwassen van een totaalbedrag van € 34.610,00 door over een periode van ruim 18 maanden op 25 afzonderlijke momenten contante geldbedragen op haar bankrekening te storten. Oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 7 maanden, waarvan 4 maanden voorw...
 41. Antilliaanse zaak. Dwaling; mededelingsplicht verkoper; onderzoeksplicht koper; verkeersopvattingen; motivering. Het enkele feit dat de ene partij haar onderzoeksplicht naar bepaalde relevante gegevens verzaakt, sluit niet uit dat de andere partij ten aanzien van diezelfde gegevens een mededelingsplicht heeft. Het hof had zich de vraag moeten stellen of de verkopers naar de in het verkeer gelde...
 42. Kort geding. Ongedocumenteerde vreemdeling moet landelijke vreemdelingenvoorziening ontruimen. Civiele rechter bevoegd. Duur van het traject (1,5 jaar) is verstreken en betrokkene heeft geen medewerking verleend aan het bereiken van de beoogde bestendige oplossing.
 43. Veroordeling ter zake schuldheling en woningoverval Gevangenisstraf Toewijzing vordering benadeelde partij Toewijzing vorderingen tot tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf
 44. Wanprestatie door overtreding concurrentiebeding na overname onderneming. Contractuele boete gematigd. Geen persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder. Splitsing proceskosten.
 45. Kort geding. Ongedocumenteerde vreemdeling moet landelijke vreemdelingenvoorziening ontruimen. Civiele rechter bevoegd. Duur van het traject (1,5 jaar) is verstreken en betrokkene heeft geen medewerking verleend aan het bereiken van de beoogde bestendige oplossing.
 46. Veroordeling voor meerdere (pogingen tot) inbraak, poging tot zware mishandeling, vernieling, bedreiging en verduistering. Verdachte is door de rechtbank een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, opgelegd met een proeftijd van 3 jaren. De vorderingen tot schadevergoeding (gedeeltelijk) toegewezen en voor het overige niet ontvankelijk verklaard.
 47. Onbetaald gebleven canon en overige parkkosten. Indexeringsbepaling en herzieningsmogelijkheid in de erfpachtvoorwaarden met betrekking tot canon zijn niet onredelijk bezwarend.
 48. Zustervennootschap contractspartij eiseres kan niet worden aangesproken tot betaling ogv vereenzelviging / misbruik identiteitsverschil. Wel ogv onrechtmatig profiteren door zustervennootschap van tekortschieten contractspartij eiseres in het nakomen van het contract. Zustervennootschap moet bedrag openstaande facturen met rente en kosten betalen.
 49. Kort geding. Ongedocumenteerde vreemdeling moet landelijke vreemdelingenvoorziening ontruimen. Civiele rechter bevoegd. Duur van het traject (1,5 jaar) is verstreken en betrokkene heeft geen medewerking verleend aan het bereiken van de beoogde bestendige oplossing.
 50. Overheidsprivaatrecht. Vervolg Didamzaak. Wanneer is overheid bij de verkoop van onroerende zaak verplicht om mededingingsruimte te bieden? Mogelijkheid om een uitzondering te maken op die plicht. Grondpositie projectontwikkelaar grond voor uitzondering op die plicht? Sanctie op niet-naleving van deze plicht: nietigheid, vernietigbaarheid, analoge toepassing art. 4.15 Aanbestedingswet of (allee...