Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Pand en hypotheek

 1. Publicatie op verzoek, geen samenvatting.
 2. De rechtbank heeft verdachte terzake een inbraak en verduistering veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 180 dagen, waarvan 65 dagen voorwaardelijk, met als bijzondere voorwaarden dat verdachte zich zal laten opnemen in een kliniek, dat hij aansluitend zal verblijven in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang en zich zal onthouden van het gebruik van drugs e...
 3. Vordering tot rectificatie. Tussenvonnis: onvoldoende inzichtelijk geworden wat de stand van zaken is met betrekking tot de strafrechtelijke aangiftes die over en weer zijn gedaan. Aanleiding om het Openbaar Ministerie te horen en te laten concluderen ex artikel 44 Rv.
 4. Geen schending zorgplicht hypotheekadviseur. Beroepsaansprakelijkheid notaris, wilsbekwaamheid, geen grond voor weigeren ministerie, artikel 21 lid 2 Wna.
 5. Vijf personen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het kraken van een bedrijfspand in Nieuwegein in juli van dit jaar. Twee verdachten zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf, de andere drie moeten een boete betalen. Op 29 juli van dit jaar hebben drie mannen en twee vrouwen het bedrijfspand gekraakt. Ook hebben ze in en rondom het pand vernielingen aangericht. De krakers...
 6. Vijf personen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het kraken van een bedrijfspand in Nieuwegein in juli van dit jaar. Twee verdachten zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf, de andere drie moeten een boete betalen. Op 29 juli van dit jaar hebben drie mannen en twee vrouwen het bedrijfspand gekraakt. Ook hebben ze in en rondom het pand vernielingen aangericht. De krakers...
 7. Vijf personen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het kraken van een bedrijfspand in Nieuwegein in juli van dit jaar. Twee verdachten zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf, de andere drie moeten een boete betalen. Op 29 juli van dit jaar hebben drie mannen en twee vrouwen het bedrijfspand gekraakt. Ook hebben ze in en rondom het pand vernielingen aangericht. De krakers...
 8. Vijf personen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het kraken van een bedrijfspand in Nieuwegein in juli van dit jaar. Twee verdachten zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf, de andere drie moeten een boete betalen. Op 29 juli van dit jaar hebben drie mannen en twee vrouwen het bedrijfspand gekraakt. Ook hebben ze in en rondom het pand vernielingen aangericht. De krakers...
 9. Vijf personen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het kraken van een bedrijfspand in Nieuwegein in juli van dit jaar. Twee verdachten zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf, de andere drie moeten een boete betalen. Op 29 juli van dit jaar hebben drie mannen en twee vrouwen het bedrijfspand gekraakt. Ook hebben ze in en rondom het pand vernielingen aangericht. De krakers...
 10. Scheiding samenwoners. Samenlevingscontract. Eigen woning. Overwaarde. Hypotheek. Gemengde verzekering. Spaarhypotheek. Kinderen. Onderneming. Geen aanvullende (impliciete) afspraken. Geen ongerechtvaardigde verrijking. Geen aanvullende werking artikel 6:2 BW.
 11. Erfrecht. Art. 4:89 BW. Inkorting op giften i.v.m. overname agrarisch bedrijf door onterfde broer. Deze broer heeft berust en afstand gedaan van zijn legitieme portie.
 12. boete; onttrekken woonruimte; hennepteelt
 13. Fiscaal bodemrecht (art. 22 lid 3 Iw); omvang en strekking. Terughoudend beleid Ontvanger ten aanzien van reële eigendom van derden; uitzondering daarop bij afnamebeding tussen derde-eigenaar en belastingschuldige (art. 22.8.10 Leidraad Invordering 1990); profijt derde vereist? Art. 3:4 lid 2 Awb. Stelplicht en bewijsrisico.
 14. Inzet van de zaak is in conventie vastlegging als reguliere pachtovereenkomst van goedgekeurde geliberaliseerde pachtovereenkomsten en in reconventie de betaling van achterstallige pacht. Complicatie is dat de vonnissen van de pachtkamer in eerste aanleg mede zijn gewezen door een deskundig lid dat op de datum van het wijzen van de vonnissen was gedefungeerd. Na tussenarrest hebben partijen er...
 15. Poging doodslag, meermalen gepleegd. Uit het niets met een mes de slachtoffers aangevallen. Verwerping alternatieve scenario's. Geen toepassing ASR zoals door raadsman verzocht. Gedeeltelijke toewijzing vordering benadeelde partijen, onder meer ivm shockschade.
 16. De burgemeester mocht een woning in Nieuw-Sloten voor drie maanden sluiten nadat daar een handelshoeveelheid drugs (13 Xtc-pillen) was aangetroffen.
 17. Een 36-jarige man krijgt 3,5 jaar gevangenisstraf voor 19 bedrijfsinbraken en pogingen daartoe die hij tussen juli 2017 en april 2018 heeft gepleegd. Ook moet hij ruim 2.100 euro schadevergoeding betalen.
 18. Tandem III. Ennetcom-data. Geen vormverzuim met betrekking tot het blootleggen van de 67v-lijn in onderzoek Tandem II, omdat dit (vermeende) vormverzuim niet is begaan in het voorbereidend onderzoek naar een van de verdachten in dit onderzoek (Tandem III). Ook geen vormverzuim met betrekking tot het bevel tot stelselmatige observatie. Constatering van een vormverzuim met betrekking tot het voeg...
 19. Tandem III. Ennetcom-data. Geen vormverzuim met betrekking tot het blootleggen van de 67v-lijn in onderzoek Tandem II, omdat dit (vermeende) vormverzuim niet is begaan in het voorbereidend onderzoek naar een van de verdachten in dit onderzoek (Tandem III). Ook geen vormverzuim met betrekking tot het bevel tot stelselmatige observatie. Constatering van een vormverzuim met betrekking tot het voeg...
 20. Goederenrecht. Contractenrecht. Openbare verkoop registergoed. Volgens koper is niet (volledig) geleverd wat was aangeboden. Waren door voormalige eigenaar verwijderde zaken bestanddeel van registergoed? Art. 3:4 lid 1 BW. HR 6 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7474.
 21. uitleg overeenkomst projectontwikkeling, matiging boetebeding tot nihil
 22. Burenzaak. Houden de buren zich aan de afspraken die ze in een vaststellingsovereenkomst hebben gemaakt? Klimop die overgroeit. Overhangende takken bomen. Wijnrank is een heester en geen boom. Hemelwaterafvoer met voldoende afvoercapaciteit.
 23. Accountantstuchtrecht. Accountant werkzaam bij de politie heeft een proces-verbaal van verdenking opgesteld in het kader van onderzoek naar faillissementsfraude. Beoordelingsmaatstaf tuchtrechter. Accountant treft geen tuchtrechtelijk verwijt.
 24. Afspraak over vastgoed (verkoop, aankoop en huur) met ontbindende voorwaarde. Drie losse overeenkomsten of samenhangende overeenkomsten?
 25. Huur. Beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid slaagt niet.
 26. Wet Woz. Waardevaststelling woning.
 27. Gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor diefstal in vereniging en poging tot diefstal in vereniging.
 28. Gevangenisstraf van 36 maanden voor diefstal in vereniging, opzetheling en poging tot diefstal.
 29. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal, het opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod en het handelen in strijd met artikel artikel 13, eerste lid, en artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie. De rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden met een proeftijd van...
 30. mega Komma Trema Punt, de verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, wegens het medeplegen van opiumdelicten, het voorhanden hebben van wapens en munitie en deelneming aan een criminele organisatie
 31. mega Komma Trema Punt, de verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, wegens opiumdelicten, het voorhanden hebben van een wapen en munitie en deelneming aan een criminele organisatie
 32. Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Omvang berekend d.m.v. (variant op) eenvoudige kasopstelling. Gebondenheid aan feiten die in de hoofdzaak zijn vastgesteld.
 33. Ontruiming, overlast.
 34. In deze zaak is door de Ondernemingskamer van het Hof een beheerder aangesteld over de aandelen van een van de partijen. Dit vonnis gaat in op de vraag wat de taken en bevoegdheden zijn van deze OK beheerder en gaat ook in op de verhouding tussen OK bestuurder en oorspronkelijk aandeelhouder indien het tot overdracht van de aandelen komt op basis van de zogenaamde uitstootregeling in artikel 33...
 35. Ontvankelijkheid eisende partij, die slechts voor de overdeelde helft eigenaar is. Art. 3:105 BW. Vordering verklaring voor recht dat door verjaring erfdienstbaarheid is ontstaan afgewezen. Geen onafgebroken en ondubbelzinnig bezit van de gestelde erfdienstbaarheid. Ook geen erfdienstbaarheid door verjaring onder Oud BW ontstaan, want het gaat hier niet om een voortdurende en zichtbare erfdien...
 36. Overeenkomst van aanneming. Bouw van een medisch centrum Waterschade door fout aannemer bij oplevering. Opdrachtgever kan de units daardoor pas met een vertraging van een maand verhutren aan haar huurders. Een van de huurders claimt bij de opdrachtgever schade door een vertraagde patiëntenopbouw als gevolg van de verlate ingangsdatum van de huur. Opdrachtgver stelt de huurder daarvoor te heb...
 37. Beding ‘voortijdige beëindiging opdracht’ in strijd met dwingende bepaling 7:408 lid 3 BW. Geen schadevergoeding, wel redelijk loon op grond van artikel 7:411 BW.
 38. Hof honoreert beroep op gezag van gewijsde.
 39. De door de onderhuurder gestelde overeenkomst tot vergoeding door onderverhuurder van kosten van renovatie van een woning wordt alsnog niet aangenomen. Daarnaast wordt vastgesteld dat de in die gestelde overeenkomst opgenomen voorwaarde voor vergoeding van renovatiekosten niet is vervuld. Bij de teruggaaf aan onderhuurder van de door onderverhuurder bij de ontruiming van de woning onder zich ge...
 40. Bewind. Ontslag bewindvoerder. Inhoudelijk geschil tussen bewindvoerder en partner van onderbewindgestelde over kosten van de huishouding. Hof legt dat begrip in concreto uit.
 41. Art. 52a AWR. Informatiebeschikking. Hoger beroep ongegrond.
 42. Vovo + beroep: omgevingsrecht; last onder dwangsom; mengformule; de van rechtswege verleende omgevingsvergunning heeft het met het bestemmingsplan strijdige gebruik opgeheven. Een latere wijziging van het bestemmingsplan kan niet een nieuwe overtreding creëren; beroep gegrond; voorlopige voorziening wordt afgewezen omdat op het beroep is beslist.
 43. Artikel 7:208 BW. Tijdstip waarop een huurovereenkomst wordt aangegaan. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een gebrek dat ontstaat tussen het moment van overeenstemming over de essentialia van een huurovereenkomst en het moment waarop een schriftelijke huurovereenkomst wordt ondertekend. Betekenis van een exoneratiebeding in die schriftelijke overeenkomst. Toerekenbaarheid van het...
 44. Vermogensrechtelijke afwikkeling na echtscheiding met toepassing van het Engels huwelijksvermogensrecht.
 45. Verdachte heeft van een medeverdachte een contant geldbedrag van € 150.000 ontvangen, waarvan hij wist dat het van misdrijf afkomstig was. Vervolgens heeft hij dit geld witgewassen door de medeverdachte een schijnlening te verstrekken en € 150.000 over te schrijven naar de bankrekening van diens bedrijf. Daarnaast heeft verdachte in opdracht en ten behoeve van diezelfde medeverdachte een dure p...
 46. WOZ-waarde, gemengde bestemming, geschikt en verkocht als woning, terecht als woning gewaardeerd, vergelijkingsmethode, huurwaardekapitalisatiemethode niet meer aan de orde, vergelijkingsobjecten niet voldoende vergelijkbaar, geen andere, niet aannemelijk waarde niet te hoog, door eiseres verdedigde waarde ook verworpen, rechtbank stelt zelf waarde schattenderwijs vast.
 47. De inspecteur verdedigt in hoger beroep belastingaanslagen mede in verband met (vermeende) inkomsten uit activiteiten, waarvan belanghebbende in de strafprocedure is vrijgesproken. Het Hof volgt de inspecteur in zoverre niet, omdat dit in strijd komt met het op grond van artikel 6 lid 2 EVRM te respecteren vermoeden van onschuld (vgl. EHRM 23 oktober 2014, nr. 27785/10, Melo Tadeu v. Portugal,...
 48. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht heeft eiser in zestien besluiten gelast om de onzelfstandige bewoning van de panden aan de [straat], [straat], en [straat] in [woonplaats] te staken en gestaakt te houden op straffe van dwangsommen, omdat eiser voor de onzelfstandige bewoning niet de benodigde omzettings- en omgevingsvergunningen heeft. In zes gevallen heeft het...
 49. Verhuur van voormalige pastorie als woonruimte voor de duur van twee jaar. Huurder voert omvangrijke werkzaamheden uit in het gehuurde. Heeft de huurder recht op vergoeding voor die werkzaamheden? Moet de huurder schadevergoeding aan de verhuurder betalen vanwege de staat waarin het gehuurde bij het einde van de huurperiode is achtergelaten?
 50. De naheffingsaanslagen parkeerbelasting zijn opgelegd aan de kentekenhouder. Het bezwaar en beroep is ingediend door degene die stelt de parkeerder te zijn. Degene die bezwaar heeft gemaakt en beroep heeft ingesteld, heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat hij de feitelijke bestuurder en parkeerder was van de voertuigen waarvoor de naheffingsaanslagen zijn opgelegd. Hij is dan ook geen belang...