Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Pand en hypotheek

 1. Megazaak Fuut (Satudarah). Verdachte wordt veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf wegens een afpersing en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Overweging m.b.t. rechtmatigheid OVC.
 2. Megazaak Fuut (Satudarah). Verdachte (secretary) wordt veroordeeld tot 5 jaren gevangenisstraf wegens deelneming aan een criminele organisatie, twee afpersingen, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verboden drugsbezit.
 3. Gebruikersvergoeding
 4. Megazaak Fuut (Satudarah). Verdachte wordt veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf wegens een afpersing en wederrechtelijke vrijheidsberoving.
 5. Megazaak Fuut (Satudarah). Verdachte wordt veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf wegens een afpersing en wederrechtelijke vrijheidsberoving.
 6. Megazaak Fuut (Satudarah). Verdachte wordt veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf wegens een afpersing en wederrechtelijke vrijheidsberoving.
 7. Megazaak Fuut (Satudarah). Verdachte (sergeant at arms) wordt veroordeeld tot 4 jaren en 6 maanden gevangenisstraf wegens deelneming aan een criminele organisatie, twee afpersingen, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verboden munitiebezit.
 8. Megazaak Fuut (Satudarah). Verdachte (vice-president) wordt veroordeeld tot 7 jaren gevangenisstraf wegens deelneming aan een criminele organisatie, drie afpersingen, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verboden wapenbezit. Vrijspraakoverweging witwassen i.v.m. onder meer gebrekkige onderzoeksopzet: onvoldoende onderscheid t.o.v. ontneming.
 9. Megazaak Fuut (Satudarah). Verdachte (president) wordt veroordeeld tot 9 jaren gevangenisstraf wegens het als leider deelnemen aan een criminele organisatie, drie afpersingen, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verboden wapen- en drugsbezit. Overweging m.b.t. rechtmatigheid OVC. Vrijspraakoverweging witwassen i.v.m. onder meer gebrekkige onderzoeksopzet: onvoldoende onderscheid t.o.v. ontnem...
 10. Huwelijksvermogensrecht. Procesrecht. Vrouw heeft onder uitsluitingsclausule geschonken bedrag (€ 30.000,-) in gemeenschap van goederen gestort. Rb oordeelt dat de vrouw tot dat bedrag een vordering op de gemeenschap heeft. Hof wijst vordering af omdat niet is komen vast te staan dat genoemd bedrag is geïnvesteerd in de echtelijke woning en het ervoor moet worden gehouden dat de met uitsluiting...
 11. Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Verhaal schuldeisers onmogelijk ten gevolge van doorstart bedrijf na onderhandse verkoop bedrijfsinventaris met medwerking van bank die de inventaris in pand had. Wetenschap bank dat koper een aan de schuldenaar geliëerd bedrijf was?
 12. Sluiting panden op grond van art. 13b Opiumwet; eiser niet-ontvankelijk, taak bestuursrechter.
 13. Sluiting panden op grond van artikel 13b Opiumwet. De burgemeester is geen rechtssubject in het civiele recht. Eisers hadden de gemeente in plaats van de burgemeester moeten dagvaarden. Nu zij dat niet hebben gedaan zijn zij niet ontvankelijk in hun vorderingen.
 14. Pandrecht. Vestigingshandelingen voor stil pandrecht (met inachtneming van grondslagvereiste van art. 3:239 lid 1 BW voor pandrecht op toekomstige vorderingen) en openbaar pandrecht in één akte? Uitleg pandakte.
 15. Pandrecht. Vestigingshandelingen voor stil pandrecht (met inachtneming van grondslagvereiste van art. 3:239 lid 1 BW voor pandrecht op toekomstige vorderingen) en openbaar pandrecht in één akte? Uitleg pandakte.
 16. Overdrachtsbelasting ter zake van de economische verkrijging van een kantoorpand. Mag de waarde van dat pand op grond van het besluit van 19 februari 2007 mag worden verminderd met het bedrag waarover belanghebbende ter zake van de juridische verkrijging van het pand aftrekbare omzetbelasting was verschuldigd en heeft afgetrokken? Rechtbank: nee. Het besluit kan niet op zichzelf worden beschouw...
 17. Erfbelasting, bij aanslag is de inspecteur afgeweken van de aangifte. De inspecteur is terecht uitgegaan van de WOZ-waarde van de woning en heeft terecht fictieve verkrijgingen in aanmerking genomen omdat er geen rente is betaald over de schuldig gebleven schenkingen. Belanghebbende kan geen gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Geen schending van het gelijkheidsbeginsel onder verw...
 18. Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Verhaal schuldeisers onmogelijk ten gevolge van doorstart bedrijf na onderhandse verkoop bedrijfsinventaris met medewerking van bank die de inventaris in pand had. Wetenschap bank dat koper een aan de schuldenaar geliëerd bedrijf was?
 19. Eiseres vordert dat gedaagde de koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van het kerkgebouw nakomt en het kerkgebouw levert aan eiseres. Voorshands onvoldoende aannemelijk dat gedaagde is gebonden door de getekende koopovereenkomst wegens het ontbreken van de vereiste goedkeuring. Kort geding, vordering tot nakoming koopovereenkomst kerkgebouw, afgewezen.
 20. Klacht tegen een notaris. In de kern verwijt klaagster de notaris dat hij zijn zorg- dan wel informatieplicht heeft geschonden door te verklaren/de schijn te wekken dat de ligplaats te verkrijgen is, althans geen duidelijke en eenduidige informatie te verschaffen met betrekking tot het verkrijgen van de ligplaats door de koper van het woonschip. De kamer heeft de klacht gegrond verklaard en de...
 21. Huur bedrijfsruimte, huurachterstand in dit geval geen ontbinding rechtvaardigende wanprestatie.
 22. Individuele schuldeiser niet gebonden aan door de curator in het faillissement getroffen schikking. Geen persoonlijke aansprakelijkheid van de (indirect) bestuurder voor onbetaald laten van facturen door vennootschap.
 23. In rechte is komen vast te staan dat gedaagde gedurende een langere periode ernstige en structurele overlast heeft veroorzaakt. De door eiseres gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning is dan ook gerechtvaardigd.
 24. Wet Woz. Objectafbakening. Bewijslast. Heffingsambtenaar niet toegelaten tot een gedeelte van de onroerende zaak.
 25. Overtreding non-concurrentiebeding in managementovereenkomst. Finaal kwijtingsbeding in vaststellingsovereenkomst strekt zich niet uit tot het non-concurrentiebeding. Geen dwaling en/of bedrog bij totstandkoming management- en vaststellingsovereenkomst. Matiging boete. Geen sprake van misleidende reclame als bedoeld in artikel 6:194 (aanhef en sub f) BW. Onrechtmatig handelen door het verkrijge...
 26. In de tussenuitspraak heeft de rechtbank het college in de gelegenheid gesteld om aan de hand van de Nota Parkeernormen het motiveringsgebrek met betrekking tot het aspect “parkeren” te herstellen. De rechtbank is van oordeel dat het college het gebrek niet heeft hersteld. Uit de motivering blijkt niet dat de 5 extra parkeerplaatsen die nodig zijn voor deze ontwikkeling op het openbaar gebied...
 27. Beneficiaire aanvaarding. Gedaagden hebben de bescherming van de (eventuele) beneficiaire aanvaarding verspeeld, door ten nadele van de overige erfgenamen in de nalatenschap van erflater te handelen.
 28. Beneficiaire aanvaarding. Gedaagden hebben de bescherming van de (eventuele) beneficiaire aanvaarding verspeeld, door ten nadele van de overige erfgenamen in de nalatenschap van erflater te handelen.
 29. De Staat te verbieden op strafrechtelijke gronden tot ontruiming van het perceel over te gaan, op straffe van een dwangsom van € 10.000, -.
 30. Geen informatiebeschikking mogelijk volgens de rechtbank in de fase waarin bezwaar is gemaakt tegen een afwijzingsbeschikking op een verzoek tot herziening van een voorlopige aanslag.
 31. Informatiebeschikking blijft in stand. De nakoming van de informatieverplichting kan volgens de rechtbank niet door het stellen van tegenvragen worden afgehouden of beperkt.
 32. Ontbinding koopovereenkomst onvoldoende gedocumenteerd. Kopie hypotheekaanvraag en inkomensgegevens ontbreken. Geen rechtsgeldig beroep op ontbindende voorwaarden.
 33. De administratie van BV is verworpen. Bij de BV zijn winstcorrectie aangebracht . Een deel van deze winstcorrectie is als winstuitdeling aan de digra aangemerkt. In de sfeer van de inkomstenbelasting kan de schending van de administratieplicht door de BV niet tot omkering van bewijslast bij de digra leiden. Wel heeft de digra de vereiste aangifte inkomstenbelasting niet gedaan waardoor de bewij...
 34. Kort geding. Ontruiming 3 bedrijfspanden.
 35. Aansprakelijkheid bestuurders en feitelijk beleidsbepaler ex artikel 2:9 BW en/of artikel 6:162 BW, gegrond op door de curator gesteld ondeugdelijk financieel handelen (het aangaan van financiële verplichtingen zonder zekerheid en zicht op inkomsten); het bestuur kan van haar handelen een onvoldoende ernstig verwijt worden gemaakt.
 36. Veroordeling wegens ontucht, gepleegd in vereniging. Vrijspraak voor verkrachting, nu niet aannemelijk is geworden dat het slachtoffer onder dwang van verdachte verdovende middelen tot zich heeft moeten nemen en dat zij (door dat druggebruik) onmachtig was om weerstand te bieden aan verdachten. Voorts veroordeling voor bezit harddrugs, vrijspraak voor bezit kinderporno en bezit pepperspray.
 37. Veroordeling wegens ontucht, gepleegd in vereniging. Recidive. Vrijspraak voor verkrachting, nu niet aannemelijk is geworden dat het slachtoffer onder dwang van verdachte verdovende middelen tot zich heeft moeten nemen en dat zij (door dat druggebruik) onmachtig was om weerstand te bieden aan verdachten. Voorts veroordeling voor bezit harddrugs, vrijspraak voor bezit kinderporno en verboden wap...
 38. Non-conformiteit ex artikel 7”17 BW, VBO Model koopovereenkomst, ouderdomsclausule, gedeeltelijke toewijzing.
 39. Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd die in beginsel niet kan worden opgezegd door de partij die de duurprestatie moest leveren. In dit geval kan die partij ook aan de artikelen 6:248 lid 2 BW en 6:258 BW geen recht ontlenen om de overeenkomst thans op te zeggen. Daarbij zijn de feiten en omstandigheden van dit geval van belang, waaronder de periode die sinds het aangaan van de overeenkomst is...
 40. Diverse vorderingen over en weer, waaronder een vordering tot opheffing van executoriale beslagen en tot een verbod op het treffen van verdere executiemaatregelen. Door executanten is niet aannemelijk gemaakt dat geëxecuteerden niet aan de veroordeling hebben voldaan en daarom dwangsommen hebben verbeurd. Opheffing executoriale beslagen en een verbod op het treffen van verdere executiemaatregel...
 41. beroepsaansprakelijkheid advocaat
 42. Huur 230a-bedrijfsruimte, verzoek verlenging ontruimingstermijn, voorvragen ontvankelijkheid. Verzoek afgewezen. Huurovereenkomst is geëindigd op 30 juni 2018; geen verlenging ex art. 7:230 BW nu duidelijk van andere bedoeling blijkt. Belangenafweging.
 43. ontnemingsmaatregel EUR 1.683.559 in verband met veroordeling voor witwassen (ECLI:NL:RBOBR:2018:2088)’
 44. beroepsfout juridisch adviseur/vestiging pandrecht op debiteuren
 45. Rectificatie geëist. Centrale vraag is of gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld jegens eisers, omdat hij een valse aangifte heeft gedaan zoals eisers stellen hetgeen door gedaagde wordt betwist. Naar alle waarschijnlijkheid zal binnen afzienbare tijd meer duidelijkheid in de nog lopende strafzaak tegen de gedaagde komen waardoor de kortgedingrechter als “restrechter” geen voorlopige voorziening...
 46. Sluiting telefoonwinkel; heling
 47. Wet werk en bijstand (thans Participatiewet) - terugvordering bijstand
 48. Overeenkomst van geldlening. Bewijswaardering. Gerechtelijke erkentenis.
 49. bijdrage overkapping winkelcentrum
 50. Bij besluit van 10 april 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Supermarkt Wiekslag" vastgesteld.