Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. KG Ontruiming wegens structurele ernstige overlast. Belangenafweging leidt tot toewijzing gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring.
 2. effectenlease, schending zorgplicht, advisering tussenpersoon
 3. effectenlease, schending zorgplicht, advisering tussenpersoon
 4. effectenlease, schending zorgplicht, advisering tussenpersoon
 5. effectenlease, schending zorgplicht, advisering tussenpersoon
 6. Verbintenissenrecht. Financieel recht. Overkreditering bij hypothecair krediet in 2005 en 2007? Aansprakelijkheid bank vanwege rol bank(en) bij ineenstorting woningmarkt? Richtlijnconforme interpretatie?
 7. effectenlease, schending zorgplicht, advisering tussenpersoon
 8. Huurrecht. Ontbinding en ontruiming woonruimte toegewezen in verband met 18 hennepplanten.
 9. De kort gedingrechter oordeelt dat een raadslid uit Almelo zijn uitlatingen die hij deed bij NPO Radio 1 over de terrasoverkapping van horecaonderneming 't Wetshuys in Almelo niet hoeft te rectificeren.
 10. -
 11. Doodslag en onttrekking lijk aan nasporing. Indirect bewijs en bewezenverklaring. Overwegingen straftoemeting.
 12. Een aannemer die een woning had dichtgetimmerd om betaling van facturen af te dwingen en zo retentierecht wilde uitoefenen, moet dat retentierecht opheffen.
 13. Een bestuurder van een vennootschap werd in 2017 door het gerechtshof veroordeeld om ruim twee miljoen euro aan gedupeerde beleggers te betalen.
 14. Amsterdam heeft met ingang van 1 januari 2018 een nieuw systeem van brievenbusstickers ingevoerd om de verspreiding van ongewenst drukwerk te voorkomen, het zogenaamde opt-insysteem. De inwoners van Amsterdam kunnen met een Ja/(Ja)-sticker expliciet aangeven of zij ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of huis-aan-huisbladen willen ontvangen. Het opt-insysteem heeft met ingang van 1 januari 2018 (d...
 15. Belaging.
 16. Vrijspraak van het onder parketnummer 18-017782-20 primair en subsidiair onder B ten laste gelegde. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 360 dagen waarvan 168 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren met daaraan gekoppeld bijzondere voorwaarden wegens het medeplegen van een poging een ander door een feitelijkheid en bedreiging met een feitelijkheid, gericht tegen die ander, wederr...
 17. OK; enquêterecht; verlenging van de in de tweede fase getroffen voorziening van benoeming van een commissaris; ontheffing uit de functie van commissaris, met benoeming van een derde persoon als opvolgend commissaris; opheffing van de in de tweede fase getroffen voorziening van overdracht van aandelen, met ontheffing uit de functie van beheerder van deze aandelen
 18. Hoger beroep van ECLI:NL:RBGEL:2018:861; bestuurdersaansprakelijkheid wegens onverhaalbaarheid van geldleningen door privédoorlening en privéonttrekking van activa uit een BV in liquidatie; schorsing van de procedure tegen een gedaagde rechtspersoon ex artikel 29 F staat er niet aan in de weg om tussen andere partijen te oordelen over aansprakelijkheid van haar bestuurder; partij bij geldlenin...
 19. Belanghebbende heeft in 2005 de economische eigendom van de onroerende zaak in de wijk Punda te Willemstad verkregen voor een koopsom van NAf 2.500.000. In geschil is welk deel van de koopsom van de onroerende zaak dient te worden toegerekend aan de grond. Het Gerecht heeft de waarde van de grond op goede justitie vastgesteld op NAf 900.000. Belanghebbende stelt zich in hoger beroep op het stan...
 20. Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Vermogensrecht. Financieel recht. Is vordering van een bank uit geldlening overdraagbaar aan een niet-bank? Art. 3:83 lid 1 BW. Inhoud gecedeerde vordering. Art. 6:142 en 6:144 BW. Zorgplichten bank. Zorgplichten niet-bank. Verweermiddelen schuldenaar (art. 6:145 BW). Redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 BW).
 21. Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Vermogensrecht. Financieel recht. Is vordering van een bank uit geldlening overdraagbaar aan een niet-bank? Art. 3:83 lid 1 BW. Inhoud gecedeerde vordering. Art. 6:142 en 6:144 BW. Zorgplichten bank. Zorgplichten niet-bank. Verweermiddelen schuldenaar (art. 6:145 BW). Redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 BW).
 22. Geslaagd beroep op klachtplicht 6:89 BW; aansprakelijkheid advocaat en notaris daarnaast onvoldoende onderbouwd
 23. Bestuurdersaansprakelijkheid, betalingsonwil.
 24. Huurrecht, vordering ontruiming en huurachterstand.
 25. overeenkomst van opdracht, hypotheekadvies
 26. Woningsluiting op grond van de Opiumwet. De overlast, meldingen en aangetroffen goederen maken verweerder bevoegd om de woning te sluiten. De sluiting is noodzakelijk en evenredig. Het verzoek wordt afgewezen.
 27. GEMWT
 28. Veroordeling wegens bedreiging met een mes en drie winkeldiefstallen, waarvan één gevolgd van bedreiging met geweld, tot een gevangenisstraf van 122 dagen, waarvan 120 dagen voorwaardelijk met daaraan gekoppeld bijzondere voorwaarden en een proeftijd van drie jaren. Het beroep op noodweer met betrekking tot de bedreiging wordt verworpen, omdat het handelen van verdachte niet voldoet aan de eis...
 29. Intrekken recht op bijstand per 21-4-2020; niet woonachtig op opgegeven adres
 30. Veroordeling voor het ter beschikking stellen van 5000 kg consumentenvuurwerk terwijl verdachte wist dat ontvanger geen vereiste vergunning had en voor het opslaan van vuurwerk zonder CE-keurmerk. Overschrijding van de redelijke termijn
 31. Vraag of al dan niet opdracht is verstrekt voor de uitvoering van gefactureerde werkzaamheden. Onvoldoende onderbouwing.
 32. Veroordeling voor het voorhanden hebben van een grote hoeveelheid consumentenvuurwerk. Ruimte waarin het vuurwerk was opgeslagen voldeed niet aan de voorschriften van het Vuurwerkbesluit.
 33. Incident, voorlopige voorziening, wind- en waterdicht maken ruwbouw, aanneming van werk, spoedeisend belang
 34. afwijzing verzoek dwangakkoord- aanbod niet maximaal haalbare
 35. Geschil over de dekking van gevolgschade onder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Uitleg clausule.
 36. Begroting schade na fout notaris. Waardering deskundigenbericht.
 37. Veroordeling tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf voor de medeplichtigheid aan een inbraak door de daders te vervoeren.
 38. Woningsluiting op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Burgemeester is bevoegd want het gaat om een handelshoeveelheid. De sluiting is voorts overeenkomstig het beleid. Met de belangen van de minderjarige kinderen is voldoende rekening gehouden zodat van het beleid niet afgeweken behoeft te worden.
 39. Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar voor het plegen van meerdere bedrijfsinbraken.
 40. GEMWT
 41. WOZ. Sociale huurwoning. Procesbelang.
 42. BC; Warenwet; bestuurlijke boete voor overtredingen van het Warenwetbesluit; boete terecht; beroep ongegrond. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2020:5839
 43. Aanvraag voor het aanbrengen van gevelverlichting. De Wabo-vergunning voor de activiteiten "bouwen" en “handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten” berust niet op een draagkrachtige motivering. Gegrond. Op 5 juni 2020 is de uitspraak gerectificeerd.
 44. OK; enquête; gegronde redenen voor twijfel; onderzoek gelast en onmiddellijke voorzieningen getroffen; 2:345, 349a, 350 lid 1 BW
 45. Mensenhandel. Ontvankelijkheid openbaar ministerie na sepot. Artikel 255 Wetboek van Strafvordering. Gevangenisstraf 29 maanden. Schending redelijke termijn. Verdachte heeft zich gedurende bijna vier jaren schuldig gemaakt aan de uitbuiting van aangeefster, een jonge kwetsbare vrouw die door haar persoonlijkheidsproblematiek en hevige verliefdheid en drugsverslaving alles voor hem deed. Hierbij...
 46. Beroep kennelijk niet-ontvankelijk. Brief door verweerder terecht opgevat als zienswijze en niet als bezwaarschrift. Er stond voor eiseres dus geen beroep open tegen het niet tijdig nemen van een besluit.
 47. Beroep kennelijk niet-ontvankelijk. Op het moment van beroep instellen was er nog geen sprake van een besluit waartegen bezwaar kon worden gemaakt. Er stond dus ook geen beroep open tegen het niet tijdig nemen van een besluit op bezwaar.
 48. Verwijzing naar maatstaven genoemd in arrest van hof Arnhem-Leeuwarden van 3 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10345. Daarin is overwogen dat de noodzaak om de verwerking van de persoonsgegevens te toetsen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit en daarbij een belangenafweging te maken ook geldt indien, zoals hier, buiten de in artikel 79 AVG in verbinding met artikel 35 van...
 49. Beroep kennelijk niet-ontvankelijk. Niet is aangetoond dat het bezwaarschrift daadwerkelijk is verzonden en dus is ingediend. Er stond aan eiseres dus ook geen beroep open tegen het niet (tijdig) nemen van een besluit op dat bezwaarschrift.
 50. 13b Opiumwet. Sluiting woning te Maastricht voor de duur van drie maanden. Door verzoeker is aangevoerd: Hij is grootgebruiker, drugs alleen voor eigen gebruik, geen drugshandel, geen overlast/hinder, verzoeker heeft gebruikershoeveelheid voor circa een maand in huis, verzoeker kan kinderen, die bij de moeder wonen, niet meer ontvangen, dit tast ook het leef-werkschema van de moeders aan, aange...