Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. Burengeschil. Geen gevaarzetting door plaatsing van een jacuzzi in een houten tuinhuis. Partijen hadden eerder een schikking bereikt over de locatie, vorm en kenmerken van het tuinhuis, die mochten blijven zoals ze waren.
 2. KG 50/50 verhouding tussen twee bestuurders/aandeelhouders in [vestigingsplaats} Taxicentrale. Vorderingen over en weer tot schorsen bestuurders (gebaseerd op wanbeleid) afgewezen.
 3. kort geding. verwijdering BKR-registratie codes A, 2 en 3 afgewezen. Toetsingskader. Pas 1 jaar van de vijfjaarstermijn verstreken. Geen duurzame en stabiele financiele situatie.
 4. werknemer vraagt billijke vergoeding na verleende toestemming UWV voor opzegging arbeidsovereenkomst. herstel dienstverband is volgens werknemer niet mogelijk omdat zijn werkzaamheden niet meer worden uitgevoerd. werkgever heeft voldoende concreet gemaakt dat functie is vervallen omdat makelaarswerkzaamheden extern zijn belegd na fusie met andere vastgoedontwikkelaar. eventueel ernstig verwijtb...
 5. WOZ woning 2022. Door eiser overgelegd taxatierapport wijst niet op een lagere waarde.
 6. Kort geding. Nakomen overeenkomst van aanneming afgewezen. Duidelijk is dat er geen mogelijkheden meer bestaan voor een vruchtbare samenwerking en dat elk perspectief op een zinvolle voortzetting van de overeenkomsten ontbreekt.
 7. Diefstal door twee of meer verenigde personen. Het hof acht een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden met aftrek van voorarrest passend en geboden.
 8. De rechtbank vernietigt de besluiten op basis waarvan de gemeente Amsterdam een vergunning verleende om een monumentale woning te veranderen in een hotel.
 9. Verdachte heeft zich, samen met zijn medeverdachte, schuldig gemaakt aan brandstichting op een trap in een woning. De rechtbank acht een gevangenisstraf voor de duur van 270 dagen, waarvan 217 dagen voorwaardelijk, met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, alsmede een taakstraf voor de duur van 120 uren, passend en geboden. De vordering van de benadeelde p...
 10. Intrekking bijstand. Eiser heeft niet gemeld dat hij mede-eigenaar is van de woning, waarin zijn ex-vrouw met de kinderen woont. Schending inlichtingenverplichting. Verweerder heeft echter niet onderzocht i) of de kinderen als (onderdeel van) het gezin van eiser kunnen worden aangemerkt; ii) of van eiser in redelijkheid kan worden verlangd dat hij zijn deel van de overwaarde van de woning te ge...
 11. In de zaak met parketnummer 18.163041-20 Bewezenverklaring feit 1 primair en feit 2 De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich in de periode van 13 juni 2020 tot en met 14 juni 2020 heeft schuldig gemaakt aan de onder feit 1 primair ten laste gelegde poging tot afpersing van een geldbedrag van 100 euro en de onder feit 2 ten laste gelegde wederrechtelijke vrijheidsberov...
 12. In de zaak met parketnummer 18.272106-20 Bewezenverklaring feit 1 primair Gelet op zijn rol en aandeel ten tijde van de onder 1 primair ten laste gelegde poging tot afpersing merkt de rechtbank verdachte aan als medeplichtige. De rechtbank gaat er, zoals hiervoor beschreven, vanuit dat verdachte door een medeverdachte is weggestuurd om een oplader te gaan halen en dat hij deze enige tijd later...
 13. Vrijspraak De rechtbank acht hetgeen onder feit 1 primair, subsidiair en meer subsidiair en onder feit 2 primair en subsidiair is ten laste gelegd niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte hiervan zal worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt hiertoe dat uit de in het dossier opgenomen verklaringen niet blijkt dat door verdachte geweldshandelingen tegen aangever zijn gepleegd. De (...
 14. Vordering terugbetaling kosten die zijn betaald uit hoofde van een overeenkomst en vordering schadevergoeding. Terugbetaling afgewezen; geen overschuldigde betaling, Haviltex toegepast, er was wel een rechtsgrond voor betaling van de kosten. Niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - geen concrete omstandigheden of argumenten aangevoerd waaruit volgt dat het onaanvaar...
 15. De rechtbank acht het primair en subsidiair ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte hiervan zal worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt hiertoe dat op basis van de zich in het strafdossier bevindende vage en tegenstrijdige verklaringen van aangever niet kan worden vastgesteld welke rol verdachte heeft gespeeld bij de gepleegde diefstal met geweld dan wel diefs...
 16. In de zaak met parketnummer 18.272114-20 Vrijspraak: De rechtbank acht het primair en subsidiair ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte hiervan zal worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt hiertoe dat op basis van de zich in het strafdossier bevindende vage en tegenstrijdige verklaringen van aangever niet kan worden vastgesteld welke rol verdachte heeft gespee...
 17. Verdachte heeft zich, samen met zijn medeverdachte, schuldig gemaakt aan brandstichting op een trap in een woning. De rechtbank acht een gevangenisstraf voor de duur van 270 dagen, waarvan 175 dagen voorwaardelijk, met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, alsmede een taakstraf voor de duur van 120 uren, passend en geboden. De vordering van de benadeelde p...
 18. Effectenleasezaak.
 19. Conventie en reconventie. Conventie vvr dat er geen kredietovk tot stand is gekomen, danwel dat deze is vernietigd of ontbonden. Vordering afgewezen. Er is wel een overeenkomst tot stand gekomen, geen sprake van opschortende of ontbindende voorwaarden. Geen sprake van dwaling, bank heeft klant voldoende voorgelicht over krediet en betalingsverplichtingen. Geen onvoorziene omstandigheden, geen z...
 20. Afwijzing verzoek faillietverklaring. Geen summierlijk gebleken vordering. Geen faillissementstoestand. Twijfelachtig belang.
 21. De rechtbank Den Haag heeft zeven verdachten veroordeeld voor hun aandeel in het plaatsen en beheren van illegale gokzuilen in horecagelegenheden en winkels. Door deze gokzuilen behaalden ze substantiële winsten. Dat gebeurde in een periode van april 2017 tot april 2018 in onder meer Den Haag. De rechtbank oordeelt dat de zeven samen een criminele organisatie vormden.
 22. Eenvoudige gemeenschap – vaststelling van de verdeling van de gemeenschap van een pand – rechtsverhouding tussen deelgenoten - verschil tussen economisch- en juridische eigendom – geen uitkering uit hoofde van overbedeling
 23. Kort geding. Opheffen conservatoir beslag afgewezen.
 24. Kort geding. Geschil tussen een deelgenoot van een nalatenschap en de beheerder van panden die tot de nalatenschap behoren. Geschil van inzicht tussen deze deelgenoot en de andere deelgenoot, leidt ertoe dat de beheerder de panden niet kan en mag verhuren en/of renoveren zonder een gezamenlijke instructie van de erfgenamen. De vorderingen hebben gelet op hun hoeveelheid en formuleringswijze het...
 25. Uitleg vaststellingsovereenkomst.
 26. Toekennen schadevergoeding vanwege onrechtmatig besluit. Berekening hoogte vermogensschade (6:96 BW). Subvraag: kunnen de werkelijke juridische kosten die in de bestuursrechtelijke procedures zijn gemaakt in civilibus als schadevergoeding worden toegewezen, of staat artikel 8:75 Awb hieraan in de weg? Bij de schadebegroting is ook aandacht voor het onderwerp voordeelsverrekening (6:100 BW) en r...
 27. Verzoek verkoop lading (art. 8:491 BW). Voorraad bestemd voor failliet verklaarde producent van elektrische fietsen. Omvang vordering voor vervoer en opslag onvoldoende onderbouwd. Onvoldoende duidelijk of vervoerder zich op grond van contractuele zekerheidsrechten met voorrang op voorraad kan verhalen. Gehele opbrengst in consignatiekas.
 28. Cameragebruik gezamenlijke ruimte. Inbreuk op privacy? Onrechtmatig handelen?
 29. Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van ‘poging tot diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak’ tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 weken, met aftrek van voorarrest.
 30. Ontbinding koopovereenkomst ogv financieringsvoorbehoud. Geen contractuele boete verschuldigd.
 31. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, derde lid, vierde lid en vijfde lid, artikel 10a, eerste lid, artikel 11 derde en vijfde lid en/of artikel 11a van de Opiumwet. Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod. Diefstal door twee of meer verenigde personen. Medeple...
 32. Artikel 16 Successiewet; artikel 2.14a, lid 3, letter a, Wet IB 2001; APV-regime; stelplicht in feitelijke instanties.
 33. Gemeentewet, lichte bevelsbevoegdheid, voorlopige voorziening. Sluiting feestlocatie vanwege vrees voor openbare ordeverstoring. Gelet op de potentiële ernstige gevolgen van een nieuw incident is de sluiting niet onevenredig en wegen de belangen bij de bescherming van de openbare orde zwaarder. Niemand wil er immers aan denken wat er kan gebeuren als er tijdens een bruiloftsfeest een vuurwerkbo...
 34. Meerdere oplichtingen tot afgifte van woongenot, samenloop met valsheid in geschrifte. Deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 20 maanden, met bijz. vw. opgelegd. Ad-Informandum feiten niet meegenomen in strafoplegging. Vorderingen BP tot vergoeding 10% koopsom niet-ontvankelijk.
 35. Effectenlease. Vordering vanwege advisering door Spaar Select en wetenschap advisering bij Dexia.
 36. Effectenlease. Vordering vanwege advisering door Spaar Select en wetenschap advisering bij Dexia.
 37. OK; jaarrekeningprocedure; bevel om in de jaarrekeningen voor de verslagjaren na 2022 een bepaald product te verantwoorden op een wijze zoals in de beschikking is overwogen; voor het overige wordt het verzoek om het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2022 te vernietigen dan wel te wijzigen en om de vennootschap te bevelen de jaarrekening 2022 en/of toekomstige stukken in te richten co...
 38. Op 15 augustus 2023 heeft het hof tussenarrest gewezen en heeft daarbij beslist dat het procesdossier van een andere strafzaak van de verdachte, waarbij de verdachte is veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de teelt van hennep, aan het onderhavige dossier moest worden toegevoegd. Het hof is van oordeel dat de verdachte in de onderhavige zaak, gelet op de grote overeenkomsten met de vorige zaa...
 39. Veroordeling voor het medeplegen van het teweegbrengen van een ontploffing met gevaar voor goederen. Gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en bijzondere voorwaarden. De benadeelde partij is niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering
 40. Veroordeling voor het medeplegen van het teweegbrengen van een ontploffing met gevaar voor goederen. Toepassing van het jeugdstrafrecht. Jeugddetentie voor de duur van zes maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en bijzondere voorwaarden en een taakstraf in de vorm van een leerstraf, te weten So-Cool. De benadeelde partij is niet-ontvankelijk verklaard in zijn...
 41. De rechtbank kan niet vaststellen dat rondom het bedrijf van medeverdachte sprake was van valsheid in geschrifte of oplichting en dat alle omzet en betalingen uit die onderneming van misdrijf afkomstig waren. Dat sprake was van een criminele organisatie rondom deze onderneming kan hierdoor niet worden vastgesteld. Bewezenverklaard is dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan gewoontewitwass...
 42. Incident tussen verdachte en journalist. Sprake van ‘dwang’ in de zin van artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht? De politierechter heeft verdachte veroordeeld. Het hof spreekt verdachte vrij. Geen sprake van een ernstige aantasting van de persoonlijke vrijheid.
 43. Incident tussen verdachte en journalist. Sprake van ‘dwang’ in de zin van artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht? De politierechter heeft verdachte veroordeeld. Het hof spreekt verdachte vrij. Geen sprake van een ernstige aantasting van de persoonlijke vrijheid.
 44. voorlopige voorzieningen, litispendentie, bevoegdheid rechtbank, lopende procedure in Turkije
 45. Bouwkundig geschil over de vraag of door bouwwerkzaamheden schade is ontstaan bij buurpand. Tijdens eerdere procedure hebben partijen afgesproken een bindend-adviesprocedure te voeren ter beslechting van alle geschillen. Die afspraken staan eraan in de weg dat de zaak nu aan de rechtbank wordt voorgelegd. Nog niet gezegd kan worden dat de bindend-adviesprocedure definitief is mislukt. Die proce...
 46. Mini mega Calhoon. OM ontvankelijk. Veroordeling voor medeplegen van 3 henneptransporten en witwassen. Vrijspraak wapenbezit. Gevangenisstraf 40 maanden. Opheffing schorsing VH.
 47. Verdachte wordt veroordeeld voor het medeplegen van het bereiden/vervaardigen en aanwezig hebben van amfetamine(olie) in een drugslab. De verklaring van verdachte dat hij daar enkel aan het werk was als schoonmaker acht de rechtbank niet geloofwaardig. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 34 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.
 48. Recht op de woning in de zin van art. 8 EVRM. Illegale bewoning. Ontruiming. Onderzoek 'in detail' door de rechter van de relevante argumenten betreffende de evenredigheid van de inmenging; 'afdoende motivering' van de beslissing.
 49. Derdenbeslag; betwistingsprocedure (art. 477a lid 2 Rv); verrekenbare tegenvordering; stelplicht en bewijslast; dwingende bewijskracht leningsovereenkomst (art. 157 lid 2 Rv); verbruikleen; wijzen van nakoming verplichtingen leninggever; uitleg overeenkomst; verrekeningsverklaring.
 50. Kort geding. Tussen partijen is op zitting overeenstemming bereikt over de overdracht van het onverdeelde aandeel in de eigendom van de woning, (het bedrag van) de uitkoop van de woning en over andere randzaken. De regeling is vastgelegd in een vonnis.