Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Pand en hypotheek

 1. Veroordeling voor medeplegen woningoverval en witwassen.
 2. Effectenlease, zogeheten “Waiver-zaak”. Dexia vordert dat bij vonnis voor recht wordt verklaard dat zij ten aanzien van de tussen haar en de afnemer gesloten leaseovereenkomsten aan al haar verplichtingen heeft voldaan. De afnemer voert aan dat de geschillen omtrent de in geding zijnde leaseovereenkomsten niet kunnen worden behandeld en beslist omdat er nog immer onduidelijkheden bestaan over d...
 3. Executierecht. Kort geding. Voorzieningenrechter wijst vordering 438 Rv toe. Het hof oordeelt echter dat niet aan de criteria voor schorsing vd executie is voldaan, nu geen sprake is van een misslag of noodtoestand. Belangenafweging?
 4. De rechtbank Overijssel spreekt een 25-jarige man vrij van het plegen van een plofkraak in Schalkhaar op 26 oktober 2018. De rechtbank oordeelt dat het dossier onvoldoende bewijs bevat dat de man hierbij betrokken was. Verbalisanten zagen die ochtend twee verdachte personen bij de geldautomaat die uiteindelijk op een scooter wisten te ontkomen. Volgens de rechtbank bevat het signalement van de...
 5. Prejudiciële vragen over overdraagbaarheid vordering van bank op niet-bank. Eisers in twee zaken (waarvan dit er een is) zijn cliënten van F. Van Lanschot Bankiers N.V. Op 30 september 2015 heeft Promontoria de zakelijke vastgoedleningen, die waren ondergebracht bij de Afdeling Bijzonder Beheer Vastgoed van de divisie Corporate Banking bij Van Lanschot overgenomen van Van Lanschot. Deze Overdra...
 6. art. 138a Sr: kraken Raadsman voert aan dat de ontruiming onrechtmatig is geweest en dat dit dient te leiden tot strafvermindering. Het hof begrijpt het verweer aldus de ontruiming van het pand heeft plaatsgevonden in strijd met de beleidsbrief van het College van procureurs-generaal van 30 november 2010 (Stcrt. 2 december 2019, nummer 19500) nu verdachte niet de gelegenheid heeft gehad tegen d...
 7. Art. 25, derde lid, Algemene wet inzake rijksbelastingen Aan belanghebbende is een aanslag IB/PVV en een aanslag ZVW opgelegd, gebaseerd op een door de inspecteur gemaakte kasopstelling. De inspecteur maakt aannemelijk dat belanghebbende voor het onderhavige jaar een bedrag van tenminste € 27.725 niet als inkomen heeft aangegeven. Daardoor is de vereiste aangifte niet gedaan. De bewijslast is t...
 8. Art. 25, derde lid, Algemene wet inzake rijksbelastingen Aan belanghebbende is een navorderingsaanslag IB/PVV opgelegd, gebaseerd op een door de inspecteur gemaakte kasopstelling. In geschil is wat de herkomst van de uitgaven in de kasopstelling is geweest: een onbelaste geldverstrekking door derden (standpunt belanghebbende) of verzwegen belastbare inkomsten (standpunt inspecteur). De bewijsla...
 9. Intellectuele eigendom. Kort geding. Inbreuk op handelsnaamrecht. Eiseres niet ontvankelijk in haar vorderingen vanwege ontbreken spoedeisend belang.
 10. Civiel, verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.
 11. Verweerder heeft een onjuist waardebegrip gebruikt, door bij de WOZ-taxatie te zoeken naar de marktwaarde in plaats van de vervangingswaarde. Tijdens een lange verbouwing kan zonder badkamer, keuken en wc en zonder vloer niet worden gewoond.
 12. Artikelen 6.13, lid 1, Wet IB 2001 en 6.14 Wet IB 2001; uitgaven voor levensonderhoud van kinderen; recht op buitenlandse studiefinancieringsregeling? Artikel 6.17 Wet IB 2001; specifieke zorgkosten; artikel 6.27, lid 1, Wet IB 2001; scholingsuitgaven
 13. Artikelen 6.13, lid 1, Wet IB 2001 en 6.14 Wet IB 2001; uitgaven voor levensonderhoud van kinderen; recht op buitenlandse studiefinancieringsregeling? Artikel 6.27, lid 1 Wet IB 2001; scholingsuitgaven
 14. De verdachte wordt veroordeeld voor mishandeling, meermalen gepleegd, overtreding van artikel 163 zesde lid en van artikel 8 vijfde lid van de Wegenverkeerswet 1994 tot een gevangenisstraf voor de duur van vier maanden onvoorwaardelijk, met oplegging van een vrijheidsbeperkende maatregel en een ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen voor de duur van acht maanden.
 15. Kort geding. Vordering opheffing conservatoir beslag afgewezen. Gedaagde mocht er gerechtvaardigd op vertrouwen dat eiser een overeenkomst wilde sluiten. Sprake van (schijn van) vertegenwoordigingsbevoegdheid en ovk op hoofdlijnen.
 16. Forensenbelasting. Niet aannemelijk dat sprake is van een gemeubileerde woning.
 17. Kort geding. Geschil tussen erven en executeurs. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig over dezelfde geschilpunten. Vraag is of er voldoende aanleiding is om i.a.v. de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen. Vorderingen afgewezen.
 18. Omgevingsvergunning verleend voor het intern verbouwen van een pand ten behoeve van de huisvesting van Tactus verslavingszorg in Enschede; bouwplan in overeenstemming met bestemmingsplan; beroep ongegrond.
 19. Beëindigen woonkostentoeslag en opleggen verhuisverplichting. Besluit tot beëindiging woonkostentoeslag betreft geen belastende besluit maar besluit tot toekennen bijzondere bijstand voor bepaalde periode zodat college geen bewijslast heeft ten aanzien van voorwaarden voor beëindigen. Beroep op artikel 1, Eerste Protocol ter zake van bescherming van eigendom slaagt niet bij toekenning uitkering.
 20. Uitkeringsfraude. Openbaar ministerie voor één periode niet-ontvankelijk vanwege verjaring.
 21. Afgewezen aanvraag bijzondere bijstand voor woonkosten voor bewoning van met ex-partner gekochte woning. Hoofdelijke aansprakelijkheid betaling lening. Het college mocht zich wel op het standpunt stellen dat het diende te beschikken over gegevens over de inkomens- en vermogenspositie van X, maar dat het college niet mocht verlangen dat X een aanvraag om bijzondere bijstand zou doen. In deze sit...
 22. Kort geding. Opheffing (executoriaal) beslag.
 23. Mislukte ramkraak met geheelde personenauto.
 24. Inhoudsindicatie: vrijspraak telen en bewerken van hennepplanten, -toppen en –stekken en voorhanden hebben van voorwerpen ten behoeve van hennepteelt. Veroordeling voor voorhanden hebben professioneel vuurwerk, opslaan siervuurwerk zonder vergunning en voorhanden hebben (vuur)wapens en munitie.
 25. Extinctieve verjaring. Stelplicht en bewijslast ten aanzien van moment van aanvang van bezit door plaatsing van schutting. Bewijsopdracht voor de partij die zich op de extinctieve verjaring beroept. Eigendomsverkrijging als gevolg van extinctieve verjaring levert geen aansprakelijkheid op op grond van onrechtmatige daad. Geen verplichting tot teruglevering bij wijze van schadevergoeding in natura.
 26. medeplegen witwassen, voorhanden hebben cocaïne, vuurwapens en munitie. Integrale vrijspraak.
 27. Vordering tot verkrijging van recht van erfpacht afgewezen. Van overneming van erfpacht is geen sprake want de overeenkomst met de ‘vorige’ erfpachter was al rechtsgeldig opgezegd. De eigenaar heeft contractsvrijheid en is daarom niet verplicht om een overeenkomst van erfpacht aan te gaan met de huidige gegadigde.
 28. bevestiging met uitzondering van de strafoplegging. Hennepteelt, diefstal elektriciteit, (medeplegen) gewoontewitwassen.
 29. Faillissementsrecht. Geschil tussen curatoren en pandhouders over termijnstelling als bedoeld in art. 58 Fw. Verzoek om ontslag van instantie. Zekerheidsstelling voor de proceskosten?
 30. Afwijzing incidentele vordering ex art. 351 Rv tot schorsing tenuitvoerlegging vonnis. Toewijzing incidentele vordering ex art. 235 Rv tot zekerheidstelling d.m.v. bankgarantie.
 31. Kort geding. Ex-echtgenoten. De man wil de woning die partijen nog hebben graag overnemen. Dat is echter al jaren niet gelukt en het kan nog wel jaren duren. Van de vrouw kan niet worden gevraagd dat ze nog langer wacht. De rechter veroordeelt de man tot medewerking aan de verkoop van de woning.
 32. Conclusie AG. Witwassen van inkomsten, terwijl geen belastingaangifte van die inkomsten wordt gedaan. Tijdstip van verwerving van geld waarvan verdachte weet dat het door misdrijf (nalaten aangifte te doen) is verkregen.
 33. cocaïnebezit en het witwassen van 40.270 euro. Ontoerekeningsvatbaar, OVAR, Opname psychiatrisch ziekenhuis.
 34. Conclusie AG. Aanvraag tot herziening van arrest waarbij aangevoerd wordt dat uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en drie getuigenverklaringen afgelegd op de zitting van de Centrale Raad van Beroep nova opleveren. Conclusie strekt tot ongegrondverklaring.
 35. Procesrecht. Tussenkomst. Huurgeschil. Partijen die tussenkomen, worden partijen in het geding. Zij zijn bevoegd beroep in cassatie in te stellen. De rechter is in beginsel vrij de volgorde te bepalen waarin hij conventionele en reconventionele vorderingen zal behandelen. Verschillende klachten over de ontbinding van een huurovereenkomst.
 36. Huur bedrijfsruimte ex 7:230a BW. Doorbreking appelverbod. Verhuurder heeft niet rechtsgeldig opgezegd. Huurder is niet-ontvankelijk in het verzoek om de ontruimingstermijn te verlengen.
 37. Verzekeringsrecht; taak assurantietussenpersoon; onderverzekering; Redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon, behoort te weten dat er een zeer aanzienlijk verschil kan bestaan tussen de aankoopwaarde en de herbouwwaarde van een pand indien, zoals hier, het een groot kantoorpand betreft dat wordt aangekocht in een periode waarin als gevolg van de financiële crisis de prijze...
 38. Dexia-zaak. Dexia wordt veroordeeld tot volledige schadevergoeding. Het betreft een tussenpersoonzaak waarin de tussenpersoon beleggingsadvies heeft gegeven, terwijl die tussenpersoon daar geen vergunning voor had en Dexia daarvan op de hoogte was, of had moeten zijn. Invulling van het arrest van de Hoge Raad van 12 oktober 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1935)
 39. Overdrachtsbelasting. Is sprake van een woning in de zin van artikel 14, tweede lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970? Boete.
 40. Een 53-jarige man uit Hengelo is veroordeeld voor hennepkweek in verschillende panden en diefstal van stroom in Hengelo. De rechtbank legt hem een voorwaardelijke celstraf op van 1 maand met een proeftijd van 1 jaar en een taakstraf van 180 uur. De man moet de energiemaatschappij een schadevergoeding betalen van bijna 3.000 euro.
 41. Een 33-jarige man uit Hengelo is veroordeeld voor meerdere hennepkwekerijen in Hengelo, diefstal van stroom en verboden wapenbezit. De rechtbank legt hem een voorwaardelijke celstraf op van 1 maand met een proeftijd van 1 jaar en een taakstraf van 140 uur. De man moet de energiemaatschappij een schadevergoeding betalen van ruim 4.500 euro.
 42. schuldwitwassen huurpenningen, meermalen gepleegd
 43. Intrekking van een verleende omgevingsvergunning voor het slopen van een pand en nieuwbouw van studentenappartementen en kantoren. Tussen partijen is niet in geschil dat eiseres gedurende 26 weken geen handelingen heeft verricht met gebruikmaking van de aan haar verleende omgevingsvergunning. De rechtbank overweegt dat, gezien de omstandigheid dat na het verlenen van de omgevingsvergunning een...
 44. ontruiming; geen spoedeisend belang
 45. Verstek in hoger beroep. Problematiek die voortvloeit uit een eiswijziging in hoger beroep
 46. Samenlevers. Eenvoudige gemeenschappen
 47. Waarde in het economische verkeer van woning wordt door Hof lager vastgesteld dan de aankoopprijs. Als uitgangspunt bij de bepaling van de waarde van de woning heeft te gelden het bedrag waarvoor belanghebbende de woning heeft gekocht. Het Hof verwerpt evenals de Rechtbank het beroep op de meerderheidsregel omdat de door belanghebbende genoemde woningen niet vrijwel identiek zijn. Een beroep op...
 48. De rechtbank acht belaging bewezen ondanks dat er sprake is van een knipperlichtrelatie tussen verdachte en aangeefster. Tevens acht de rechtbank mishandeling, bedreiging en huisvredebreuk bewezen. Bij de strafoplegging heeft de rechtbank rekening gehouden met de recidive, de dubbele signalen van signalen van aangeefster en straffen in soortgelijke zaken. Oplegging van een gevangenisstraf waa...
 49. Hoger beroep tegen begrotingsbeschikking.
 50. Eiser (DGA) heeft een geldleningsovereenkomst gesloten met zijn moeder. Voorts heeft eiser een vordering op zijn houdstervennootschap. De houdstervennootschap heeft een vordering op de werkmaatschappij. In 2009 heeft eiser een negatief resultaat uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen behaald. Dit negatieve resultaat vloeit voort uit de afwaardering van de vordering op de houd...