Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. Brandwerendheidseis Bouwbesluit 2012.
 2. Aannemingsovereenkomst. Gehoudenheid aannemer om bedrijfshal te leveren die voldoet aan de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en indienen van de vergunningsaanvraag geldende eisen van het Bouwbesluit 2012. Brandwerendheidseis van 60 minuten brandwerendheid.
 3. Kortgeding huurzaak. Ontruiming toegewezen.
 4. woningsluitig, vovo toegewezen onvoldoende duidelijk hoe drugs in woning
 5. Hoger beroep van incidenteel vonnis; echtelijke woning ondergezet voor kredietschulden van vennootschappen waarvoor echtgenoot/man zich, met toestemming van echtgenote/vrouw, hoofdelijk had verbonden; incidentele vordering vrouw tot verbod tenuitvoerlegging bankhypotheek; omvang bankhypotheek; geen prijsgave door bank van hoofdelijke aansprakelijkheid man; overkreditering niet zonder nader ond...
 6. Is tussen partijen een overeenkomst gesloten strekkende (met name) tot overname van de helft van een pand en de helft van een onderneming (wasserette), zodanig dat appellant de positie van de voormalige partner van geïntimeerde in een vof-overeenkomst zou overnemen? Na getuigenbewijslevering beantwoordt het hof die vraag bevestigend. Bewezenverklaarde overeenkomst is geen vof-overeenkomst. Vord...
 7. geregistreerd partnerschap, PACT, Frans partnerschapsvermogensregime
 8. het dwangbevel is gebaseerd op een juridische misslag, nu de Gemeente in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel heeft gehandeld, onder meer omdat de hoogte van het peil(niveau) in opdracht van de Gemeente is gewijzigd en gelet op tegenstrijdige communicatie van de Gemeente na het opleggen van de bouwstop
 9. Ex-samenlevers. Man vordert verklaring voor recht dat vaststellingsovereenkomst is vernietigd wegens wilsgebrek, dan wel vernietigbaar is op grond van benadeling. Zijn partijen finale kwijting overeengekomen?
 10. Voorlopige voorziening hangende bezwaar in verband met een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een supermarkt. De omgevingsvergunning kent gebreken met betrekking tot laden en lossen en stikstofdepositie. De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat deze gebreken in de beslissing op bezwaar kunnen worden hersteld. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt daarom afgewezen.
 11. een beroepsfout heeft gemaakt, althans toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar toezegging, althans in strijd heeft gehandeld met haar zorgplicht, althans een onrechtmatige daad heeft gepleegd, door reeds op 6 november 2017 de derdenverklaring af te leggen
 12. art. 420bis Sr. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van geldbedragen en aldus een woning, zoals in de bewezenverklaring nader omschreven, verworven. Door opbrengsten van misdrijven aan het zicht van justitie te onttrekken en daaraan een schijnbaar legale herkomst te verschaffen, wordt de integriteit van het financieel en economisch verkeer aangetast. Het hof veroordeelt...
 13. De Volksbank heeft verzocht om openbaarmaking van een besluit van 7 maart 2019 waarbij 35 omzettingsvergunningen zijn ingetrokken en een last onder bestuursdwang is opgelegd. De gemeente heeft dit verzoek gedeeltelijk ingewilligd. Verzoekster heeft een verzoek om voorlopige voorziening ingediend om een verbod tot openbaarmaking van het besluit van 7 maart 2019. De voorzieningenrechter is van oo...
 14. KG. Ontruiming.
 15. Civiel. Verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.
 16. Hennepkwekerij in woning en voorhanden hebben harddrugs
 17. Een huiseigenaar hoeft twee – zonder vergunning geplaatste – warmtepompen voorlopig niet te verwijderen.
 18. De rechtbank spreekt een man vrij van het vervalsen van een arbeidsovereenkomst en salarisspecificaties. Het dossier bevat onvoldoende overtuigend bewijs om buiten redelijke twijfel vast te kunnen stellen dat hij wist of een vermoeden had dat de documenten vals waren en bedoeld waren om anderen te misleiden.
 19. aanneemovereenkomst; oplevering; stilzwijgende aanvaarding; artikel 7:758 BW.
 20. Doodslag, meermalen gepleegd (art. 287 Sr). Verweer dat orthopedisch schoenmaker onvoldoende deskundig is om als getuige-deskundige verklaringen af te leggen inzake aangetroffen schoensporen, op toereikende gronden verworpen? ’s Hofs oordeel dat getuige-deskundige t.a.v. door hem onderzochte sporen met nodige deskundigheid zijn expertise heeft gegeven "betreffende hetgeen zijne wetenschap hem l...
 21. Huur bedrijfsruimte. Art 7:296 BW. Dringend eigen gebruik. Belangenafweging.
 22. Huur pand (geen woonruimte). Contractuele bepaling zet bepaalde in artikel 7:216 lid 3 BW opzij.
 23. Inkomstenbelasting; art. 27e AWR. Tegenstrijdige oordelen Hof.
 24. Afrekening diverse posten na verbouwing pand tussen opdrachtgever tevens verhuurder en opdrachtnemer tevens huurder. Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:3782.
 25. Koop/verkoop van zeilcharterschip. Vordering van koper i.v.m. na de levering ontdekte gebreken afgewezen wegens niet voldoen aan onderzoeksplicht.
 26. Vrijspraak voor het bewerken van morfine en voor voorbereidingshandelingen voor het vervaardigen van heroïne. Veroordeling voor voorhanden hebben van ruim 19 kilo morfine tot een gevangenisstraf van 12 maanden.
 27. Verzekering. Verzekeraar weigert uitkering wegens diefstal omdat verzekerde haar een valse factuur heeft verschaft. Ook onder de door verzekerden aangevoerde bijzondere omstandigheden rechtvaardigt dat die weigering; de inschrijving in het Extern Verwijzingsregister (EVR) en het incidentenregister blijft gehandhaafd.
 28. Een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege kan pas aan de orde zijn als het recidiverisico zodanig is teruggebracht dat voorwaardelijke beëindiging onder de te stellen voorwaarden verantwoord is. Bij de beantwoording van deze vraag kan de verlengingsrechter ook in zijn afweging betrekken of voorafgaand aan een eventuele voorwaardelijke beëindiging een proefverlof is aan...
 29. Jeugdstrafrecht. Overvallen supermarkten. Bekennende verdachte. Jeugddetentie deels voorwaardelijk. Afwijzing TUL.
 30. Bij besluit van 2 juli 2019 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van één monumentale leilinde nabij de Houtse Heuvel 14 te Den Hout. Toewijzing verzoek om een voorlopige voorziening.
 31. De rechtbank Overijssel veroordeelt een 40-jarige man tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 114 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan het opzettelijk invoeren van een hoeveelheid cocaïne, welke drugs gezien de hoeveelheid kennelijk bestemd waren voor de handel en verdere verspreiding. Naast de gevangenisstraf legt...
 32. Medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving in een garage in Wormerveer en in/naar Almere. Beroep op Vidgen-jurisprudentie verworpen. Geen schending van art. 6 EVRM. Vrijspraak van strafverzwarende omstandigheid "de dood ten gevolge hebbend", nu het overlijden van het slachtoffer niet redelijkerwijs aan verdachte kan worden toegerekend. Vrijspraak (medeplegen van) gijzeling. Gevangenisstraf v...
 33. Medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving in een garage in Wormerveer en vervolgens in/naar Almere. Vrijspraak strafverzwarende omstandigheid "de dood ten gevolge hebbend", nu het overlijden van het slachtoffer niet redelijkerwijs kan worden toegerekend aan verdachte. Vrijspraak (medeplegen van) gijzeling. Gevangenisstraf van 9 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk.
 34. Vrijspraak (integraal) medeplegen gijzeling en/of wederrechtelijke vrijheidsberoving met de dood tot gevolg. Het telecomonderzoek is onvoldoende voor het bewijs dat verdachte bij het hem tenlastegelegde is betrokken.
 35. Medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving in een garage in Wormerveer. Vrijspraak (medeplegen van) gijzeling. Gevangenisstraf van 217 dagen waarvan 90 dagen voorwaardelijk.
 36. 5 maanden gevangenisstraf voor het verbergen/verhullen van voorwerpen en geldbedragen die afkomstig waren uit een misdrijf.
 37. Obligatoire gemeenschap van woning. Gevolgen van het niet uitgevoerde verrekenbeding voor de verrekening van de waarde van de woning. Art. 1:136 BW jo. art. 1:141 BW. Wettelijke rente
 38. Gestolen elektriciteit. Betalingsregeling. Vordering tot vernietiging van die overeenkomst wegens dwaling of misbruik van omstandigheden wordt afgewezen. Vordering vergoeding bik (oud recht) afgewezen.
 39. grondbelasting, inschrijving notariële akte in openbare registers
 40. machtiging tot het te gelde maken van de woning, ontruiming
 41. veroordeling Opiumwet en diefstal, taakstraf
 42. Conclusie AG. Oplichting van beleggers. Middelen klagen over verwerping van bewijsverweren en afwijzing voorwaardelijk getuigenverzoek. Conclusie strekt tot vernietiging. Samenhang met 17/04915
 43. Conclusie AG. Oplichting van beleggers. Middelen bevatten o.a. klacht over verwerping van bewijsverweer en bewijsklachten m.b.t. het oordeel dat beleggers zijn bewogen tot de afgifte van geldbedragen, het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling en het medeplegen. Conclusie strekt tot vernietiging. Samenhang met 17/05056
 44. Regresvordering hoofdelijk schuldenaar en schuldoverneming door derde.
 45. Aanneming van werk. Mocht de aannemer al betaling van de slottermijn vorderen terwijl het werk nog niet voltooid was? Kon de aannemer het werk niet voltooien door schuldeisersverzuim aan zijde van de opdrachtgever? Partiële ontbinding van de overeenkomst op verzoek van de aannemer, omdat de opdrachtgever het werk door een derde heeft laten voltooien en daardoor voltooiing van het werk door de a...
 46. De gemeente Lelystad mag het huurcontract met de uitbater van snackbar/lunchroom De Lekkerbek opzeggen. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland beslist in een civiele procedure tussen de gemeente en De Lekkerbek. Wel moet de gemeente een hogere schadeloosstelling betalen dan eerder is voorgesteld. De uitbater van de snackbar huurt sinds 1978 het pand aan de Waagpassage 3 i...
 47. Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; huwelijkse schulden
 48. B en W verlenen een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een pand teneinde twee bedrijfswoningen te creëren. GS van Utrecht gaat hiertegen in beroep omdat men van mening is dat de verleende omgevingsvergunning in strijd is met artikel 2.1, onder 4, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Dit artikel stelt, kort gezegd, dat per bouwperceel slechts 1 bedrijfswoning is toegestaan....
 49. Bij besluit van 20 mei 2015 heeft het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Centrum (thans: het college) [wederpartij] onder aanzegging van een dwangsom gelast het horecagebruik op de Haarlemmerstraat 46 te Amsterdam (hierna: het pand) te staken en gestaakt te houden.
 50. Bij besluit van 8 oktober 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Sluiseiland" vastgesteld.