Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. beroepsfout accountant.
 2. Akte van geldlening. Vervalste handtekening. Geen bewijskracht. Mondelinge afspraak tot geldlening. Bewezen dat lening is terugbetaald.
 3. Gevangenisstraf van 12 jaar voor het medeplegen van poging tot moord en brandstichting aan een vrachtwagen waarin een vrachtwagenchauffeur lag te slapen.
 4. Het college heeft terecht een last onder dwangsom en een invorderingsbesluit opgelegd. Er is in strijd met artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo in samenhang met artikel 2a van het Voorbereidingsbesluit, artikel 7.2, aanhef en onder a, van de Wro en artikel 7.18, eerste lid, van het Bouwbesluit gehandeld, wegens het kortstondig verblijven/huisvesten van meerdere personen in het gebouw a...
 5. goederengemeenschap.
 6. Vorderingen uit subrogatie en rekeningcourantverhouding. Bewijsopdrachten over en weer.
 7. Afwijzen vorderingen ondanks verstek. Partijen hebben samengewoond in de woning van de vrouw. De man is geen mede-eigenaar van de woning, maar is wel hoofdelijk aansprakelijk voor de hypothecaire geldlening. Hij vordert dat de vrouw na ruim tien jaar meewerkt aan zijn ontslag uit die hoofdelijke aansprakelijkheid en anders wordt veroordeeld de woning te verkopen.
 8. Wabo; omgevingsvergunning voor wijzigen/verbouwen winkelpand; erfdienstbaarheid (vluchtweg); evidente privaatrechtelijke belemmering ?; ook feitelijke situatie van belang.
 9. Vertegenwoordigingsbevoegdheid, dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden. Hoofdzaak met vrijwaring. Bouw huis.
 10. Bij besluit van 2 januari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan [vergunninghouder] een omzettingsvergunning voor woningsplitsing verleend. Het college heeft aan [vergunninghouder], nadat hij zijn woning aan de [locatie 1] te Amsterdam had omgezet naar vier onzelfstandige woonruimten, op zijn aanvraag daarvoor, een omzettingsvergunning verleend. Aan die vergunni...
 11. Bij zes besluiten van 10 november 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam bestuurlijke boetes opgelegd aan [appellant] en [bedrijf A] wegens het zonder vergunning onttrekken van een woonruimte aan de woningvoorraad. [appellant] is eigenaar van meerdere panden met de bestemming ‘Wonen’. Hieronder vallen [locatie 1], [locatie 2], [locatie 3], [locatie 4], [locatie 5] e...
 12. Bij besluit van 28 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden aan [verzoeker] een last onder dwangsom opgelegd betreffende het pand aan [locatie] in Leiden. Bij besluit van 19 juli 2019 is de begunstigingstermijn verlengd tot vier weken na verzending van de beslissing op bezwaar. In het besluit op bezwaar van 29 januari 2020 heeft het college het door [verzoeker] gema...
 13. Bij besluit van 1 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen hogere waarden vastgesteld voor de geluidbelasting van toekomstige woningen in het gebied Uilenstede-Kronenburg. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gebieden Uilenstede en Kronenburg in het noordoosten van Amstelveen. Met het plan wordt de herontwikkeling van de kantorenlocatie Kronenburg mogelijk...
 14. Arbeidsrecht. Arbeidsovereenkomst wordt door werknemer beëindigd. Als gevolg daarvan vervallen nog niet uitgeoefende optierechten 6 weken na uitdiensttreding. Optierechten kunnen tot dat moment worden uitgeoefend, maar werknemer moet dan optie uitoefenprijs en loonheffing voorfinancieren gedurende de resterende periode van ¾ jaar waarin verworven aandelen nog niet mogen worden verkocht (lockdow...
 15. ‘Huur bedrijfsruimte en woonruimte, opzegging wegens dringend eigen gebruik’.
 16. Aansprakelijkstelling op de voet van artikel 36 Invorderingswet. Er is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
 17. WOZ: de waarden van de onroerende zaken zijn niet te hoog vastgesteld.
 18. Eiser heeft een woon/kantoorvilla gekocht en wil na verbouwing daar in 14 eenheden maximaal 28 arbeidsmigranten huisvesten. Verweerder heeft een omzettingsvergunning verleend. Na inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit ‘Wonen’ per 19 februari 2020 mag in het plangebied woonruimte niet anders worden gebruikt dan door één huishouden. Uit de controlerapporten volgt dat het pand op de peilda...
 19. Ontbinding huurovereenkomst wegens meerdere tekortkomingen: - De huurder heeft een aanzienlijke huurachterstand laten ontstaan en gedurende langere tijd te laten voortbestaan. - De realisatie van de illegale stroomaftakking in het gehuurde vormt schade aan het gehuurde en moet op de voet van artikel 7:219 BW als tekortkoming aan de huurder worden toegerekend. - De huurder heeft onvoldoende weer...
 20. WABOA
 21. huurrecht bedrijfsruimte, servicekosten die niet te relateren zijn aan de overeenkomst, geen duidelijke toelichting en onderbouwing, tekortkoming van de verhuurder leidt tot ontbinding van de overeenkom
 22. Verzoek voorziening hangende bezwaar ten aanzien van weigering omgevingsvergunning voor gebruik woonpand ten behoeve van zorg/verblijf jongeren wegens strijd met het bestemmingsplan. Spoedeisend belang nu verweerder traject handhaving (in de vorm van waarschuwingsbrief) ten aanzien van dit gebruik is gestart. De weigering omgevingsverguning is onrechtmatig omdat niet is gemotiveerd waarom niet...
 23. Illegale seksinrichting in huurwoning, oplegging gedragsaanwijzing.
 24. Afwijzing verzoek permanente ontheffing voor gebruik drie bezorgscooters in Korte Hengelosestraat en Brammelerdwarsstraat in Enschede dagelijks vanaf 17:00 uur; geen sprake van dermate bijzondere omstandigheden waardoor verweerder toch ontheffing zou moeten verlenen; beroep ongegrond.
 25. Gevangenisstraf van 14 jaar voor het medeplegen van poging tot moord en brandstichting aan een vrachtwagen van een concurrerend vrachtwagenbedrijf waarin een vrachtwagenchauffeur lag te slapen.
 26. Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel uit hennepteelt. Uitspraak: ECLI:NL:RBNNE:2022:1540.
 27. Last onder dwangsom. Bouwen in afwijking van omgevingsvergunning. Weigering omgevingsvergunning ter legalisatie niet onredelijk. Geen concreet zicht op legalisatie. Geen geslaagd beroep vertrouwensbeginsel: geen toezegging. Handhaving niet onevenredig. Beroep ongegrond.
 28. De rechtbank Overijssel oordeelt dat verdachte het wederrechtelijk verkregen voordeel van 244.823,48 euro aan de Staat moet betalen.
 29. Eiser heeft op 17 augustus 2018 bij verweerder het verzoek ingediend om met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 20 16/679 (hierna: de AVG) handhavend op te treden tegen derde partij, omdat derde partij geen contante betalingen meer accepteert. Hierdoor is de aanschaf van een bioscoopkaartje alleen nog mogelijk door middel van een pinbetaling aan de kassa dan wel via...
 30. Huurovereenkomsten woonruimte en kantoorruimte. Kwalificatie. Huur kantoorruimte door opzegging geëindigd. Allerlei vergoedingsvorderingen over en weer. Verstoorde verhouding, maar geen recht op aanstelling professionele beheerder. Wetsartikelen: 7:230a BW, 7:233 BW; 6:248 BW, 7:218 BW, 7:224 BW.
 31. Geschil inzake huurovereenkomst, geldlening en overeenkomst van opdracht. Vorderingen t.a.v. gedaagde onderneming niet ontvankelijk verklaard: onderneming heeft opgehouden te bestaan. Vorderingen t.a.v. bestuurder van voormalige onderneming afgewezen.
 32. Partneralimentatie.
 33. Nakoming/ontbinding koopovereenkomst bedrijfsopstellen; verkeerde dan wel niet alle kopers gedagvaard; processueel ondeelbare rechtsverhouding; beroep op exceptio plurium litis consortium slaagt; alsnog oproepen ontbrekende partij(en)
 34. huurrecht woonruimte/opzegging wegens dringend eigen gebruik/in eerste aanleg ontruiming uitgesproken bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad
 35. VOF. Afwikkeling. Geldleningen. Afspraken? Bewijswaardering en afronding.
 36. Kort geding. Afwijzing vorderingen die ertoe strekken dat de hinder, die eisers verwachten na opening van het naast hun woning gebouwde restaurant met drive-thru, wordt voorkomen. Onvoldoende is gebleken dat sprake zal zijn van een zodanig onaanvaardbaar hinderniveau dat dit moet worden beschouwd als onrechtmatig ten opzichte van eisers, gezien de drukte in de directe omgeving van de woning en...
 37. De rechtbank Overijssel veroordeelt een 35-jarige man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 180 uur. De man had een hennepplantage van 750 planten en heeft elektriciteit gestolen. De man moet ruim 14.000 euro schadevergoeding betalen.
 38. Moet bij verkoop van geërfde woning alsnog tussen partijen (erfgenamen) worden afgerekend ogv verrekeningsclausule in akten uit 1920 en 1961 en, zo ja, van welk bedrag moet dan worden uitgegaan? (Tegen)bewijsopdracht.
 39. Aardgaswinning Groningen. Artikel 12-procedure. Verzoek van de officier van justitie tot bewilliging als bedoeld in artikel 240, eerste lid, Wetboek van Strafvordering Sv, naar aanleiding van eerder door het hof gegeven beschikking tot vervolging van beklaagde in verband met verdenking artikel 170, onder tweede, van het Wetboek van Strafrecht. Omvang klacht, reikwijdte bevel vervolging, omvang...
 40. huurrecht woonruimte/opzegging wegens dringend eigen gebruik/in eerste aanleg ontruiming uitgesproken bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad
 41. Ondernemingsrecht. Eindvonnis 2:343 BW-procedure. Ontbrekende medewerking aan waardering deskundige. Enkele opwaartse bijstellingen t.o.v. rapport deskundige. Toepassing billijke verhoging. Verbeurde dwangsommen (op basis van beschikking r-c; geen cessie van vordering deskundige aan eiser. Uitvoerbaarheid bij voorraad, ook van beslissing tussenvonnis.
 42. Schorsing procescertificaat asbestverwijdering voor 30 dagen en formele waarschuwing; bevoegdheid Normec; artikel 70, vijfde lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema; beroep ongegrond en verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.
 43. ex-samenwoners zonder samenlevingsovereenkomst, en/of bankrekening
 44. BELEI
 45. Voor deze uitspraak is geen samenvatting gemaakt.
 46. Huur bedrijfsruimte. Huurachterstand. Beroep op verrekening verworpen.
 47. Uitlating bewijslevering.
 48. Verdeling. Comparitie gelast.
 49. Voor deze uitspraak is geen samenvatting gemaakt.
 50. Voor deze uitspraak is geen samenvatting gemaakt.