Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. De vrouw heeft een fulltime dienstverband terwijl de man niet werkt. Dit gegeven is op zich onvoldoende om de man als hoofdverzorger aan te merken.
 2. lekkage in woning; huurprijsvermindering; Huurcommissie;
 3. tussenarrest
 4. Vrijspraak overtreding growshopverbod (geen criminele intentie). Hennepteelt (234 stekken) en wapenbezit (stroomstootwapens en CS-gas) in 2015 bewezen. Gelet op termijnoverschrijding en specifieke omstandigheden van het geval: 9a (geen straf/maatregel).
 5. Vordering voorschot verzekeringsuitkering wegens brand. Terughoudendheid toewijzing geldsom in kort geding. Verzekeraar beroept zich op polisvoorwaarden; bestemmingswijziging? Na eerdere hennepkwekerij nu opnieuw aanwijzingen voor aanwezigheid hennepkwekerij. Vordering niet toewijsbaar
 6. aandelenlease Dexia
 7. verstek kort geding ontruiming krakers
 8. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag op staande voet; escalerend gesprek over re-integratie; geen dringende reden; hoge billijke vergoeding
 9. “Huurovereenkomst. Wanprestatie. Ontruiming.”
 10. Huur bedrijfsruimte. Huurachterstand. Tekortkoming die ontbinding en ontruiming rechtvaardigt. Zie ECLI:NL:GHAMS:2017:5333.
 11. Het college heeft in redelijkheid een omgevingsvergunning kunnen verlenen voor het plaatsen van een kapverdieping en dakterras. Dwangsom wegens niet-tijdig beslissen terecht verdeeld over alle indieners van een bezwaarschrift.
 12. De eigenaren van de tweede verdieping van een pand hoeven de zolderberging, die al jaren werd gebruikt door de huursters van de begane grond, niet weer in de oude staat te herstellen.
 13. De burgemeester van Amsterdam mocht een bedrijfspand in Nieuw-West niet voor onbepaalde tijd sluiten.
 14. Onteigening effecten. Uitleg achterstellingbeding. Passeren bewijsaanbod. Verzuim te beslissen op deel van het gevorderde.
 15. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Devolutieve werking hoger beroep. Is overeengekomen dat de huurder moet bijdragen in de stichtingskosten/aansluitkosten van een warmte-koudeopslaginstallatie?
 16. Strafmaat 5 jaar. Na uithalen van het overgrote deel van de cocaïne nog steeds sprake van verlengde invoer t.a.v. een teruggeplaatste (restant)hoeveelheid cocaïne. Strafmaat gaat, gelet op de inhoud en samenhang tussen de bewijsmiddelen, wel uit van eerder aanwezige grote hoeveelheid cocaïne. Verlengde invoer: in deze zaak dient ook het openhakken van dozen met diepgevroren vis hieronder begr...
 17. Strafmaat 5 jaar. Na uithalen van het overgrote deel van de cocaïne nog steeds sprake van verlengde invoer t.a.v. een teruggeplaatste (restant)hoeveelheid cocaïne. Strafmaat gaat, gelet op de inhoud en samenhang tussen de bewijsmiddelen, wel uit van eerder aanwezige grote hoeveelheid cocaïne. Verlengde invoer: in deze zaak dient ook het openhakken van dozen met diepgevroren vis hieronder begr...
 18. Strafmaat 5 jaar. Na uithalen van het overgrote deel van de cocaïne nog steeds sprake van verlengde invoer t.a.v. een teruggeplaatste (restant)hoeveelheid cocaïne. Strafmaat gaat, gelet op de inhoud en samenhang tussen de bewijsmiddelen, wel uit van eerder aanwezige grote hoeveelheid cocaïne. Verlengde invoer: in deze zaak dient ook het openhakken van dozen met diepgevroren vis hieronder begr...
 19. Strafmaat 6,5 jaar (vanwege recidive Opiumwet waarbij onvoorwaardelijke gevangenisstraf was opgelegd). Na uithalen van het overgrote deel van de cocaïne nog steeds sprake van verlengde invoer t.a.v. een teruggeplaatste (restant)hoeveelheid cocaïne. Strafmaat gaat, gelet op de inhoud en samenhang tussen de bewijsmiddelen, wel uit van eerder aanwezige grote hoeveelheid cocaïne. Verlengde invoer...
 20. Strafmaat 5 jaar. Na uithalen van het overgrote deel van de cocaïne nog steeds sprake van verlengde invoer t.a.v. een teruggeplaatste (restant)hoeveelheid cocaïne. Strafmaat gaat, gelet op de inhoud en samenhang tussen de bewijsmiddelen, wel uit van eerder aanwezige grote hoeveelheid cocaïne. Verlengde invoer: in deze zaak dient ook het openhakken van dozen met diepgevroren vis hieronder begr...
 21. Procesrecht. Incident tot voeging in cassatie, art. 217 Rv. Stuit voeging in cassatie af op omstandigheid dat partij die voeging vordert, (na voeging in eerste aanleg) in hoger beroep partij was en niet zelf cassatieberoep heeft ingesteld? Belang bij voeging? Afwijzing vordering tot voeging wegens strijd met eisen van een goede procesorde of misbruik van procesrecht?
 22. Strafmaat 5 jaar. Na uithalen van het overgrote deel van de cocaïne nog steeds sprake van verlengde invoer t.a.v. een teruggeplaatste (restant)hoeveelheid cocaïne. Strafmaat gaat, gelet op de inhoud en samenhang tussen de bewijsmiddelen, wel uit van eerder aanwezige grote hoeveelheid cocaïne. Verlengde invoer: in deze zaak dient ook het openhakken van dozen met diepgevroren vis hieronder begr...
 23. Verdelingszaak tussen gewezen echtelieden. Man werkt bij het EOB. Geen verplichting voor man tot afleggen rekening en verantwoording. Pensioenverevening; man niet gehouden mee te werken aan cessie, lastgeving of volmacht om vrouw rechtstreekse aanspraak op het EOB te geven. Geen verdeling AOW-aanspraak van de vrouw.
 24. Strafmaat invoer 1125 kilo cocaïne: 7 jaar m.a., Toetsingskader t.a.v. een pas ter zitting afgelegde inhoudelijke verklaring.
 25. Ontbinding van koopovereenkomst met betrekking tot eenmanszaak. Ongedaanmakingsverbintenissen.
 26. Schorsing executie, vesting zekerheden op grond van notariële akte van geldlening.
 27. Huur winkelruimte, permanente opslag van vuurwerk toegestaan? Devolutieve werking, stelplicht en bewijslast.
 28. Weigering urgentieverklaring.
 29. OB. Omzetbelasting verschuldigd wegens privégebruik woning?
 30. Wet Woz. Waardevaststelling woning.
 31. IB/PVV. Schuldig gebleven koopsom woning. Vorming voorziening of afwaardering vordering toegestaan?
 32. Verdachte is schuldig aan – kort gezegd – het medeplegen van twee woninginbraken, een poging zakkenrollen en huisvredebreuk. De rechtbank acht verdachte verminderd toerekeningsvatbaar en legt een gevangenisstraf op van 180 dagen, waarvan 132 dagen voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest. Tijdens de proeftijd van 2 jaar moet verdachte zich houden aan algemene en bijzondere voorwaarden, waarond...
 33. VvE, vervangende toestemming, verzoek treffen beheersregeling ex art. 3:168 BW, wat valt onder beheren en/of beschikken, verbouwing, fundering, mandelige muur, verzoek afgewezen
 34. Het hof komt tot een bewezenverklaring van medeplegen witwassen (feit 1) en het plegen van gewoontewitwassen (feit 2). Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.
 35. Financiële uitbuiting, oplichting en benadeling van de gezondheid door mantelzorgers. Strafmaat. Generale preventie.
 36. Het hof komt tot een bewezenverklaring van medeplegen van witwassen (feit 1), medeplegen van gewoontewitwassen (feit 2) en het opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, meermalen gepleegd (feit 4). Het hof vernietigt de vrijspraak van de rechtbank en veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 200 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, me...
 37. Woongroepenbeleid. Huurovereenkomst uit 1994. Studentenhuis mag blijven; verhuurder moet zich inzetten voor het verkrijgen van de vergunning.
 38. Feitelijk leiding geven aan gewoontewitwassen en valsheid in geschrift. Het hof komt tot een bewezenverklaring van het feitelijk leiding geven aan: witwassen en van het plegen van witwassen een gewoonte maken (feit 1 subsidiair), valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (feit 3 subsidiair), alsook valsheid in geschrift (feit 4 subsidiair). Het hof veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voo...
 39. Incident artikel 223 Rv. In eerste aanleg is een voorlopige voorziening getroffen voor de duur van het geding. Deze voorlopige voorziening heeft haar werking verloren.
 40. Opiumwet, criminele organisatie en witwassen. Het hof komt tot een bewezenverklaring van het medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A en onder C van de Opiumwet gegeven verbod (feit 1 en 2), alsook van de deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en vijfde lid, artikel 10a, eerste l...
 41. Het Hof is van oordeel dat de Inspecteur met de door hem gehanteerde methode van kasopstelling aannemelijk heeft gemaakt dat belanghebbende inkomsten heeft genoten. Belanghebbende heeft geen voldoende onderbouwde verklaring gegeven voor het kasverschil. Voorts is het Hof van oordeel dat de conversie van twee aanslagen in navorderingsaanslagen op rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden. De vergri...
 42. zorgplicht bank / verwijt dat gelet op het arrest van gerechtshof amsterdam van 30 juni 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:2700) sprake is van overkreditering verworpen / beoordelen adhv door het Nibud vastgestelde en toegestane woonquote / 4:34 Wft / GHF 2007
 43. AVG-verzoek tot verwijdering van BKR-registratie. Verzoek is afgewezen: de vooraankondiging is verstuurd en niet is gebleken dat deze niet door verzoeker is ontvangen. Registratie was terecht. Belang bij verwijdering registratie onvoldoende onderbouwd.
 44. De rechtbank Overijsel veroordeelt een rechtspersoon tot een voorwaardelijke geldboete van 50.000 euro met een proeftijd van 2 jaar voor valsheid in geschrift en overtreding van de Wet dieren. Door een medeverdachte in de maatschap werden onjuiste vaccinaties uitgevoerd en werd bij verschillende pluimveehouders een hoger aantal vaccins in rekening gebracht dan werkelijk is gebruikt. Dit leverde...
 45. De rechtbank Overijssel veroordeelt een 49-jarige man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar voor valsheid in geschrift en overtreding van de Wet dieren. Als dierenarts heeft de man meerdere jaren een diergeneesmiddel onjuist toegepast waardoor het risico bestond dat de door hem gevaccineerde vleeskuikens onvoldoende antistoffen aan maakten met alle m...
 46. kraken, vordering tot ontruiming, proportionaliteit inbreuk op huisrecht artikel 8 EVRM, al dan niet bestaan van daadwerkelijke huurovereenkomst
 47. 1100 kilo pre-precursoren voor MDMA vervoerd en opgeslagen. De rechtbank acht wetenschap en voorwaardelijk opzet bewezen. Verdachtes kleinere rol en persoonlijke omstandigheden leiden tot taakstraf 180 uur en voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden voor medeplegen van voorbereidingshandelingen.
 48. Verdachte, een politieman, wordt vrijgesproken van artikel 6 WVW, omdat hij geen schuld heeft aan het verkeersongeval in de zin van dat artikel. De rechtbank vindt artikel 5 WVW wel bewezen, omdat de gedraging van verdachte gevaar op de weg heeft veroorzaakt. De inschattingsfout valt hem echter niet in strafrechtelijke zin te verwijten, zodat hij wordt ontslagen van alle rechtsvervolging.
 49. ontruiming.
 50. Veroordeling voor het opzettelijk brand stichten in een woning, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar voor een ander te duchten is en vernieling. Het hof komt tot het oordeel dat de feiten in verminderde mate aan verdachte kunnen worden toegerekend. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 1440 dagen met aftrek van voorarrest, waarvan 833 dagen voorwaardelijk met een proef...