Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Letselschade

 1. Kort geding - geldvordering, letselschade
 2. Bij besluit van 11 mei 2020 heeft het bestuur van de raad voor rechtsbijstand de aanvraag om een toevoeging voor rechtsbijstand ten behoeve van [appellant sub 2] afgewezen. De raad heeft aan [appellant sub 2] een toevoeging (kenmerk 3JV6400) verstrekt voor het voeren van een letstelschadeprocedure. [appellant sub 2] heeft in die procedure een verzoekschrift ingediend. Nog voordat de zaak door d...
 3. Aansprakelijkheidsrecht, mishandeling, letselschade, groepsaansprakelijkheid, artikel 6:166 BW.
 4. Deelgeschil letselschade. Aanrijding tussen fietser en auto. Toetsingskader 185 WVW; eigen schuld en billijkheidscorrectie. Ernstige verkeersfout fietser; hij reed tegen de voorgeschreven rijrichting in en verleende geen voorrang. Verzekeraar hoeft maar 50% van de schade te vergoeden. Tegenverzoeken van het slachtoffer zien op vergoeding van kosten van een medische expertise, van zijn (buitenge...
 5. Onrechtmatige daad. Schadevergoeding. Uitzending. Psychische klachten. Geestelijk letsel. Verminderd arbeidsvermogen. Kosten huishoudelijke hulp. Toerekening naar redelijkheid (art. 6:98 BW). Aard geleden schade (letselschade) als omstandigheid die bij toerekening naar redelijkheid moet worden betrokken. Predispositie.
 6. Verzekeringsrecht, letselschade & aansprakelijkheid. Brand in sauna. Pandeigenaar, sportschoolhouder en verzekeringsmaatschappij spreken de installateur en de verkoper van een bij de saunakachel verkocht opzetbakje aan voor de schade als gevolg van de brand. De rechtbank gaat uit van de door eisers gestelde brandoorzaak. Op de installateur van de saunakachel rustte geen waarschuwingsplicht in d...
 7. Voorlopig deskundigenbericht. Letselschade. Toewijzing. Voldoende belang bij onderzoek door revalidatiearts naar de gevolgen van de pijn die voortvloeit uit het ongeluk na onderzoek door neuroloog, neuropsycholoog en psychiater.
 8. Sport en spel. Letselschade. Speler niet aansprakelijk voor schade als gevolg van harde bal tegen het hoofd van toeschouwer bij voetbalwedstrijd. Normale prestatiegerichte manier van voetballen. Risico waarmee toeschouwers rekening moeten houden.
 9. VL&A. Deelgeschil. Letselschade. Verzoek om aanvullend voorschot afgewezen. Klachten zijn niet vast te stellen op basis van het dossier zodat ook niet is vast te stellen dat verzoeker beperkt is in zijn werkzaamheden. Bgk deels toegewezen.
 10. Letselschade aan been na ongelukkige sprong in een indoor trampolinepark. Bezoekster is verkeerd terecht gekomen in de BigAirbBag. Jump Skillz heeft onrechtmatig gehandeld door het achterwege laten van instructieborden of -filmpjes bij de BigAirBag. Maar de oorzaak van de geleden schade is niet het gevolg van het ontbreken van deze voorzorgsmaatregelen, want gebleken is dat bezoekster wist hoe...
 11. Toewijzing incidentele vordering tot schorsing van de uitvoerbaar bij voorraadverklaring. Letselschade toegebracht in Griekenland door Nederlandse jongvolwassene die destijds onder curatele stond. Rechtbank heeft voor recht verklaard dat curator aansprakelijk is en de curator veroordeeld tot vergoeding van die (bij staat op te maken) schade.
 12. letselschade. Geen deskundige
 13. Letselschade. Amerikaanse toerist bezocht souvenirwinkel. Tijdens het verplaatsen van dozen naar een hoger gelegen opslag is een doos op het lichaam van de toerist terecht gekomen. Hij stelt hierdoor letsel te hebben opgelopen. Rb oordeelt in dit tussenvonnis dat de winkelier door zijn gevaarzettende handelen onrechtmatig heeft gehandeld. Voor de vaststelling van aansprakelijkheid is nader onde...
 14. Letselschade medewerker extern beveiligingsbedrijf na val met fiets op bedrijventerrein. Toedracht niet volledig opgehelderd. Vrijwaring in VOTOB-voorwaarden verhindert regresvordering tegen eigenaar terrein.
 15. Artikel 10 Wet LB; vergoeding van letselschade; uitbetaling na brutering; voor zover het toegekende bedrag strekt tot vergoeding van belastingschade vindt de betaling haar grondslag in de dienstbetrekking.
 16. Arbeidsongeschiktheid; uitkeringen kwalificeren niet als (vrijgestelde) vergoedingen voor door een beroepsziekte geleden schade, meer in het bijzonder letselschade; geen prejudiciële vragen aan de HR; het Hof heeft de geplande mondelinge behandeling niet laten doorgaan; geen schadevergoeding; geen schending EVRM.
 17. Uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid kwalificeren niet als (onbelaste) letselschade uitkeringen; in het kader van de uitoefening van de dienstbetrekking opgelopen ziekte of aandoening; beroepsziekte; geen mondelinge behandeling ter zitting van het Hof.
 18. Letselschade: vordering tot vergoeding van de als gevolg van een verkeersongeval reeds geleden schade en toekomstige schade. Begroting van schade bestaande uit de schadeposten: verlies aan arbeidsvermogen, pensioenschade, verlies zelfwerkzaamheid, huishoudelijke hulp, medische kosten, reiskosten, immateriële schade, belastingschade, kosten vermogensbeheer en buitengerechtelijke kosten. De verze...
 19. deelgeschil letselschade; Na voorlopig getuigenverhoor is nieuw deelgeschil niet in strijd met 1019bb rv of goede procesorde. Aansprakelijkheid kan nu zonder instructie worden vastgesteld. Bewijs geleverd van onrechtmatige daad. Vordering toegewezen.
 20. Contradictoir. letselschade ongeval gymnastiek. Aansprakelijkheid docent.
 21. Letselschade. Deelgeschil. Aansprakelijkheid wegbeheerder voor gebrekkige opstal. Benadeelde rijdt met een snorfiets zonder te stoppen vanaf de uitrit van een aangrenzend erf de openbare weg op. Langs de uitrit staat een hoge haag die volgens benadeelde het zicht op de openbare weg benam. Benadeelde wordt aangereden door een auto die op de weg reed. Vast staat dat benadeelde geen voorrang heeft...
 22. Letselschade. Gemeente op grond van art. 6:174 BW aansprakelijk wegens gebrekkig kruispunt.
 23. Letselschade. Deelgeschil ex artikel 1019w Rv. Werknemer spreekt werkgever aan voor gevolgen bedrijfsongeval o.g.v. 7:658 BW. Werken op het dak van een manege. Na loskoppelen harnas met vallijn door lichtdoorlatende plaat zeven meter naar beneden gevallen. Werkgever heeft aan zorgplicht voldaan. Bewuste roekeloosheid werknemer.
 24. Letselschade enerzijds en gestelde schade anderzijds. Verweer tegen vordering uit onverschuldigde betaling wegens onverschuldigde betaling. Verzekeraar stelt comparitie voor. Gelaedeerde wordt uitgenodigd gestelde schade nader te onderbouwen, onder meer in kader gevoerde verweer dat voorschotten onder algemene titel terecht waren.
 25. Letselschade. Deelgeschil. Gebondenheid partijen aan deskundigenonderzoek. Toekenning voorschot op schadevergoeding en buitengerechtelijke incassokosten.
 26. Letselschade. Deelgeschilprocedure. Aansprakelijkheid van het ziekenhuis wegens delay in de behandeling van een hersentumor staat vast. Het ziekenhuis vraagt de rechtbank onder meer om te bepalen dat een deskundigenbericht van een door de rechtbank benoemde deskundige (deskundige) uitgangspunt dient te zijn bij de verdere schadeafwikkeling. Dit verzoek wordt afgewezen. De benadeelde heeft door...
 27. Deelgeschil letselschade. Een verzekeraar is niet gebonden aan een psychiatrisch deskundigenrapport waaraan tekortkomingen kleven en bij de totstandkoming waarvan zij niet betrokken is geweest. De verzekeraar kan dan in beginsel eisen dat er een volledig nieuw psychiatrisch onderzoek plaatsvindt door een andere deskundige. In dit geval ziet de rechtbank evenwel reden om anders te bepalen: voor...
 28. Deelgeschil letselschade. Een klant van een supermarkt komt tijdens het winkelen met zijn hoofd in botsing met een kar met kratten, waarmee een medewerkster door de winkel liep, en stelt de supermarkt aansprakelijk voor de schade. Partijen zijn het niet eens over de toedracht van die botsing. De rechtbank komt tot de slotsom dat niet vaststaat wat die toedracht is geweest en vindt daarom dat in...
 29. Deelgeschil letselschade. Achterop-aanrijding. Juridisch causaal verband. Deskundigenrapporten bieden geen voldoende bepaalbaar beeld van genoemde klachten en tot wanneer deze voortduren. Beperkingen niet onderbouwd. Afwijzing.
 30. regreszaak tussen verzekeraars - letselschade bij minderjarige kind ten gevolge van verkeersongeval - moet ouder bijdragen aan schade? - verhoogde aansprakelijkheidsdrempel
 31. letselschade door medische fout (zuurstoftekort) na schotwond, blijvende ernstige beperkingen, zorgschade, verlies van arbeidsvermogen, smartengeld
 32. Deelgeschil. Letselschade. Meervoudig letsel na verkeersongeval (o.m. hoge dwarslaesie en hersenletsel). Betrokkene na negen maanden overleden. Aard en ernst letsel. Pijn, duur en intensiteit van verdriet en gederfde levensvreugde. Aard aansprakelijkheid. Gevolgen voor betrokkene van blijvende beperkingen en blijvend functieverlies (en bewustzijn daarvan). Vergelijking met door Nederlandse rech...
 33. Deelgeschil. Slachtoffer en verzekeraar hebben overeenstemming bereikt over afwikkeling letselschade. Daartoe strekkende verklaring voor recht wordt toegewezen. Beslissing over redelijke BGK.
 34. Letselschade. Eindvonnis na eerder tussenvonnis ECLI:NL:RBMNE:2021:2824. Verlies aan verdienvermogen. Bij begroten salaris hypothetische situatie zonder ongeval niet abstraheren van indexatie van het wettelijk minimumloon.
 35. Letselschade. Whiplashachtige klachten na ongeval in 2009. In verband met lange duur van procedure schat de rechtbank de schade zelf. Bij smartengeld wordt rekening gehouden met harde opstelling verzekeraar.
 36. Letselschade; pijn en brandwonden als gevolg van ontharingsbehandeling met behulp van lasertechniek; tekortkoming in de nakoming door behandeling niet te staken nadat melding werd gedaan van pijn; eerste- en tweedegraads brandwonden en ervaren pijn niet het normale gevolg van de behandeling; beroep op exoneratie onredelijk bezwarend, artikel 6:237 aanhef en onder f BW; verwijzing naar de schade...
 37. Deelgeschil. Letselschade. Verlies aan verdienvermogen. Afwikkeling met een som ineens of periodiek. Rekenrente, conform de Aanbevelingen rekenrente in personenschadezaken die vanuit de rechtspraak zijn gedaan. Kapitalisatiedatum.
 38. Eisers hebben met behulp van gedaagde als gemachtigde aanspraak gemaakt op letselschade bij (verzekeraar van de) werkgever van de man en vader van eisers. In die kwestie is een vaststellingsovereenkomst gesloten waarbij een bedrag van ruim 200.000,- zou worden uitgekeerd. De gemachtigde heeft, conform de afspraak, een deel van het uitbetaalde ingehouden wegens succesfee. Jaren later komen eise...
 39. Verwijdering tegendemonstrant tijdens flyeractie FvD door beveiligers Baudet. Onrechtmatige daad beveiligers. Schadevergoeding. Letselschade. Smartengeld. Aantasting in de persoon ‘op andere wijze’. Beoordeling wie opdrachtgever is van de beveiliging. Geen onrechtmatige daad FvD en Baudet. Persuitlatingen FvD-woordvoerder nadien niet onrechtmatig.
 40. Verzoek om voorlopig deskundigenbericht toegewezen. Letselschade door verkeersongeval. Whiplash gerelateerde klachten. Deskundigenbericht door neuropsycholoog en psychiater. Tussenbeschikking
 41. Verkeersongeval; letselschade. Motor aangereden door auto van links. WAM-verzekeraar auto aansprakelijk? Dat auto door rood of geel licht is gereden is nog niet aangetoond. Deskundigen van partijen dienen hun rapporten ter zitting nader toe te lichten.
 42. Deelgeschil letselschade. Aanrijding fietser en auto. Causale verdeling. Ongeval in overwegende mate veroorzaakt door handelen fietser. Geen aanleiding voor aansprakelijkheidspercentage van meer dan 50%. Geen billijkheidscorrectie.
 43. letselschade vordering als gevolg van een verkeersongeval; buitengerechtelijke kosten.
 44. Letselschade. Verkeersongeval. Aansprakelijkheid erkend. Schadeafwikkeling. Verlies aan verdienvermogen: hypothetische situatie zonder ongeval (functie, salaris, uren, pensioenleeftijd) en restverdiencapaciteit. Rekenrente. Materiële schade. Smartengeld. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2021:6184 (eindvonnis))
 45. Letselschade zaak. Partijen zijn het er over eens dat er deskundigenonderzoek moet plaatsvinden maar twisten over de vraag welke medische informatie het slachtoffer daaraan voorafgaand aan de medisch adviseur van de verzekeraar moet verstrekken. In eerder deelgeschil is het slachtoffer gelast nadere medische informatie te verstrekken. Het slachtoffer heeft hieraan niet voldaan. Zijn verzoek voo...
 46. Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid van gemeente voor letselschade veroorzaakt door afgebroken boomtak?
 47. Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid van gemeente voor letselschade veroorzaakt door afgebroken boomtak?
 48. Letselschade. Schadestaatprocedure. Causaal verband tussen ongeval en gestelde klachten en beperkingen (arbeidsongeschiktheid) en de schade als gevolg daarvan (verlies aan verdienvermogen). Andere oorzaken dan het ongeval voor de arbeidsongeschiktheid. Begroting van materiële en immateriële schade.
 49. Uitleg convenant met betrekking tot overeengekomen verdeling letselschade-uitkering man. Eindoordeel na getuigenverhoren.
 50. Deelgeschil letselschade. Arbeidsongeschikteheidsverzekering (AOV) heeft gemengd karakter, zowel aspecten van schade- als sommenverzekering. Geen voordeel verrekening (6:100 BW) van arbeidsongeschiktheidsuitkering.