Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Letselschade

 1. Letselschade na verkeersongeval. Geschil over de omvang van de schade. Gezamenlijk overeengekomen expertise. Verzoek tot benoeming van een nieuwe medisch deskundige is wegens strijd met de goede procesorde niet toewijsbaar. Het beroep van eiser op het blokkeringsrecht mbt het conceptrapport van de deskundige is niet op de juiste gronden gestoeld. Ook geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren...
 2. Letselschade. Eiseres spreekt een collega-arts aan tot schadevergoeding omdat hij haar zou hebben besmet met COVID-19, wat bij haar heeft geleid tot long-COVID. De rechtbank draagt haar op te bewijzen dat de collega-arts zich op 9 december 2020 niet hield aan de geldende veiligheidsmaatregelen om besmetting te voorkomen. Na bewijslevering zal de rechtbank beoordelen of sprake is geweest van onr...
 3. Deelgeschil. Personenschade: (percentuele) voordeelsverrekening uitkeringen uit hoofde van arbeidsongeschiktheidsverzekering met schadevergoeding ex artikel 6:100 BW in letselschade.
 4. Speelse duw. Letselschade. Val, veroorzaakt door duw. Geen onrechtmatige daad maar ongelukkige samenloop van omstandigheden. Feitelijk oordeel.
 5. Varia. Letselschade. Beroep tegen de hoogte van de toegekende uitkering. Geen deugdelijke objectieve stukken overgelegd waaruit blijkt dat eiser voor een uitkering uit een hogere letselcategorie in aanmerking zou moeten komen. Beroep ongegrond.
 6. Handelszaak, letselschade. De rechtbank oordeelt dat eiser – slachtoffer van een mishandeling – in deze civiele procedure niet alleen vergoeding kan vorderen van het deel van zijn vordering benadeelde partij waarin hij niet-ontvankelijk is verklaard door de strafrechter. Eiser kan ook aanvullend daarop vergoeding vorderen van schade die in de strafprocedure nog niet werd gevorderd. De rechtbank...
 7. Deelgeschil, letselschade. Ongeval met fiets. Gemeente niet aansprakelijk.
 8. Deelgeschil. Letselschade passagier bromscooter na botsing bromscooter met auto. Medeschuld. Art. 25 lid 4 WAM. Bedrijfsregeling schuldloze derde. Eigen schuld, waarvan het exacte percentage afhankelijk is van in de deelgeschilprocedure niet vast te stellen omstandigheden. Pilot Procesafspraken LSA-advocaten / WA-verzekeraars. Uitvoerbaarheid bij voorraad.
 9. Verzoek voorlopig deskundigenbericht. Verzoekster vraagt een onderzoek door een psychiater, een verzekeringsgeneeskundige en een arbeidsdeskundige. Onderzoek door psychiater toegewezen. Daarbij een beoordeling van de vraag welke medische informatie verzoekster aan de deskundige en aan de (medisch adviseur van de) verzekeraar beschikbaar moet stellen. Daarbij heeft de rechtbank aansluiting gezoc...
 10. Inkomstenbelasting, letselschade-uitkering rendementsgrondslag box 3.
 11. Deelgeschil letselschade. art. 6:174 en 6:162 BW. Eenzijdig auto ongeval door aquaplaning. Is hoeveelheid water op de weg mede veroorzaakt door gebrekkige weginrichting? Nadere bewijslevering nodig. Afwijzing verzoek op grond van art. 1019z RV. Begroting kosten van dit deelgeschil en voorafgaand deelgeschil.
 12. Deelgeschil letselschade. Afwijzing verzoeken. Meerdere aanrijdingen, meerdere verzekeraars. Geen aanvullend voorschot en geen vergoeding bgk. Verzoeken onnodig en onterecht ingesteld.
 13. Pw. Schadevergoeding in verband met ongeval. Terugvordering. De ontvangen immateriële schadevergoeding is in het bestreden besluit niet beoordeeld conform hetgeen in de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 25 april 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:909 is overwogen. Aangaande de materiële schadevergoeding heeft eiser een begin van bewijs geleverd voor de juistheid van de omvang van de vergoeding...
 14. Ongeval - letselschade - geen causaal verband na deskundigenbericht.
 15. Letselschade. Mishandeling. Door het gooien van stoelen is de hand van eiser in de hoofdzaak geraakt. Onrechtmatig handelen. Een klein deel van de gevorderde schadeposten staat in causaal verband met het letsel als gevolg van de mishandeling en moet worden vergoed. In de vrijwaringszaak: de schade kan niet worden verhaald op de verzekeraar, omdat de vordering is verjaard (art. 7:942 BW) .
 16. Letselschade na verkeersongeval. Whiplash. Geen blijvende arbeidsvermogensschade. Wel tijdelijke arbeidsongeschiktheid na het ongeval. Beoordeling van diverse schadeposten. Verzekeraar moet, rekening houdend met de bevoorschotting, nog een aanvullend bedrag aan schadevergoeding en smartengeld vergoeden. Daarnaast ook een bedrag aan buitengerechtelijke kosten. Voor rekening van eiseres komt een...
 17. Letselschade, onrechtmatige daad, rechtvaardigingsgrond, noodweer. Appellant heeft zijn (ex-)vrouw hard in de vinger gebeten. Beroep op rechtvaardigingsgrond in de vorm van noodweer gehonoreerd. Onherroepelijk vonnis van de strafrechter waarin het beroep op noodweer werd gehonoreerd, levert geen dwingend bewijs op in de zin van artikel 161 Rv (vgl. Hoge Raad 27 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:760)...
 18. Letselschade. Mishandeling door portier cafe? Hardhandig naar buiten werken van klant.. Portier heeft niet onrechtmatig gehandeld.
 19. Deelgeschil letselschade. Belang. Aansprakelijkheid voor schade na verkeersongeval Botsing tussen auto's waarvan de één linksafslaat en de ander deze op dat moment inhaalt over de rijstrook voor het tegemoet komend verkeer. Art. 5 WVW en art. 54 RVV. Eigen schuld en billijkheidscorrectie.
 20. Verzetprocedure over een beoogde Hawala-transactie van een geldbedrag van Nederland naar Syrië. Vordering tot revindicatie van een contant geldbedrag en vergoeding van letselschade. De vraag is of de Hawala-transactie is voltooid en wie eigenaar is van het geldbedrag. Beroep op bewijsvermoeden van artikel 3:119 BW. Rechtbank acht het verzet ongegrond en bekrachtigt het verstekvonnis.
 21. Botsing twee RIB-boten bij bedrijfsuitje. Het bedrijf en haar verzekeraar houden de organisator van het uitje aansprakelijk voor de (letsel)schade die het bedrijf en haar benadeelde werknemers hebben geleden en lijden als gevolg van het ongeval. De organisator doet ter afwering van zijn aansprakelijkheid een succesvol beroep op het exoneratie- en vrijwaringsbeding in zijn algemene voorwaarden....
 22. Letselschade; onrechtmatige daad, artikel 6:162 BW, artikel 149 Rv, onschuldpresumptie. De stelling van geïntimeerde dat appellant hem in zijn knie heeft gestoken als gevolg waarvan hij letsel heeft bekomen, is door appellant onvoldoende gemotiveerd betwist. Op grond van artikel 149 lid 1 Rv wordt deze stelling als vaststaand aangenomen. Anders dan appellant betoogt, volgt uit het beginsel van...
 23. Letselschade als gevolg van uitglijden over modder op een houten vlonder. Geen onrechtmatige gevaarzetting
 24. Kort geding. Voorschot schadevergoeding letselschade afgewezen. In kort geding hoogte vordering niet vast te stellen. Aanvullend voorschot BGK eveneens afgewezen.
 25. SO-procedure. Letselschade. Verkeersongeval
 26. Handelszaak. Letselschade, artikel 6:101 BW. Verkeersongeval tussen rechtsaf slaande auto en op het fietspad rijdende motorscooter. De rechtbank oordeelt dat het ongeval voor 70% is veroorzaakt door omstandigheden die aan de motorscooterbestuurder zijn toe te rekenen. Rekening houdend met de zeer ernstige gevolgen die het ongeval voor de jeugdige motorscooterbestuurder heeft gehad, brengt de re...
 27. Deelgeschil letselschade. Verzoekster is van een paard gevallen en stelt de bezitter/eigenaar van het paard aansprakelijk op grond van artikel 6:179 BW. Het verzoek wordt afgewezen omdat de afspraken die partijen hebben gemaakt over het paardrijden en de toedracht van het ongeval onduidelijk zijn. De vraag of de schade is veroorzaakt door de eigen energie van het paard en de vraag naar eigen sc...
 28. Verzekeringsrecht, WAM; bestuurdersexoneratie in de zin van art. 4 lid 1 WAM van toepassing in geval van passagier die aan handrem trekt een ernstig ongeval veroorzaakt waardoor degene die achter het stuur zit letselschade oploopt? BenGH 8 december 1994, A93/5, ECLI:NL:XX:1994:AD6481. Parallel met Belgische cassatierechtspraak.
 29. Kort geding. Letselschade. Voorschot schadevergoeding. Afwijzing.
 30. Deelgeschil. Klant is in supermarkt gestruikeld over een droogloopmat en ten val gekomen. Supermarkt is niet aansprakelijk voor de (letsel)schade als gevolg van het ongeval. De val is niet veroorzaakt door de mat maar door de handelwijze en het gedrag van een voorbij lopende klant die de mat met haar voet kort heeft doen omhoog krullen. Ongelukkige samenloop van omstandigheden.
 31. Letselschade. Aansprakelijkheid. 'Kraken' van de nek door manueel therapeut. Tractie manipulatie was niet geïndiceerd volgens de geldende professionele standaard. De manueel therapeut is aansprakelijk voor de schade als gevolg van de behandeling. Verwijzing naar de schadestaat.
 32. letselschade na geweldsincident; eigen schuld; deskundigenberichten en onderbouwing verlies aan arbeidsvermogen
 33. Verlenging van de termijn van de voorwaardelijke beëindiging van de PIJ-maatregel voor de duur van één jaar. De veroordeelde heeft zich in het afgelopen jaar onvoldoende gehouden aan de gestelde bijzondere voorwaarden. Uit de rapportages blijkt dat er nog steeds sprake is van een hoog recidiverisico en een hoog risico op letselschade. Het doel om te resocialiseren is nog niet tot een goed eind...
 34. Letselschade. Aanrijding van een kind. Artikel 225 lid 2 Rv. Rechtbank neemt conclusie van door de rechtbank benoemde deskundige (kinder)neuroloog en -psychiater over. Geen blijvende klachten of beperkingen door het ongeval.
 35. Handelszaak, letselschade, tussenvonnis. Eiser heeft ernstig oogletsel opgelopen bij een caféruzie. De rechtbank vermindert de vergoedingsplicht van gedaagde tot 40% wegens eigen schuld aan de kant van eiser. Voor het eerst tijdens de mondelinge behandeling heeft gedaagde het verweer gevoerd dat eiser in deze civiele procedure niet meer of anders kan vorderen dan hij als benadeelde partij in he...
 36. verkeersrecht, letselschade, ongeval fietser.
 37. De huidige beschermingsbewindvoerder dient een klacht in bij de kantonrechter over de voormalige beschermingsbewindvoerder. Die zou betrokkenen te snel naar schuldhulpverlening en WSNP hebben doorgeleid, waardoor voorschotten op een letselschade-uitkering niet ten goede zijn gekomen aan betrokkenen, maar gereserveerd zijn voor de schuldeisers. De vraag is wat klager nog met de klacht wil bereik...
 38. De aansprakelijkheidsvraag in deelgeschil. Verzoeker heeft op 12 juni 2020 een duik in ondiep water genomen en daardoor een hoge dwarslaesie en dus letselschade opgelopen. Voor de schade houdt hij verweerders aansprakelijk. Voor het geval verweerders aansprakelijk worden geacht, doen ze een beroep op eigen schuld van verzoeker. De rechtbank toetst aan de zogenaamde Kelderluik-criteria en beslis...
 39. Otjiaha B.V. en haar bestuurder niet aansprakelijk voor gevolgen Iraakse mosterdgasaanvallen, Forafina Beleggingen I B.V. wel Het Nederlandse bedrijf Otjiaha B.V. en haar bestuurder zijn niet aansprakelijk voor letselschade van vijf Iraniërs als gevolg van gifgasaanvallen tijdens Irak-Iranoorlog in de jaren ‘80. Een ander Nederlands bedrijf, Forafina Beleggingen I B.V., is bij verstek wel tot...
 40. Letselschade door instorten muur langs carnavalsroute. Vervolg op ECLI:NL:OGEAC:2023:14. Eindvonnis met vaststelling schade.
 41. Onrechtmatige daad, vliegtuigongeluk, letselschade, schadeposten: smartengeld, materiële schade, reiskosten, daggeldvergoeding, verzorging, verlies verdienvermogen, toekomstige schade, buitengerechtelijke kosten
 42. VL&A Letselschade Waardering deskundigenbericht arbeidsdeskundige Uitgangspunten verlies verdienvermogen Uitlaten over vragen aan financieel deskundige Smartengeld begroot. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2023:9104
 43. Letselschade Eindvonnis na deskundigenbericht van rekenkundige. Vervolg op ECLI:NL:RBROT:2022:1864.
 44. Aansprakelijkheidsrecht. Letselschade. Schadestaatprocedure. Stelplicht. Onvoldoende concretisering en onderbouwing door benadeelde van stellingen over schade?
 45. Letselschade. Medische aansprakelijkheid. Partijen gebonden aan gezamenlijke expertise?
 46. Aansprakelijkheidsrecht. Letselschade. Whiplash Associated Disorder. Causaal verband. Motiveringsklachten.
 47. Deelgeschil 1019 Rv, letselschade na verkeersongeval. Verzoekster verzoekt te bepalen dat het rapport van de orthopedisch deskundige van 14 mei 2022 tot uitgangspunt moet worden genomen. De verzekeraar heeft in een tegenverzoek gevraagd om nadere informatie. De rechtbank heeft het verzoek afgewezen en heeft het tegenverzoek gedeeltelijk toegewezen.
 48. Artikel 5.3, lid 1, Wet IB 2001. Behoort een letselschade-uitkering tot het box-3 vermogen? Het hof is van oordeel dat de letselschade-uitkering van belanghebbende volgens een juiste wetstoepassing is meegenomen in de rendementsgrondslag van box 3, dat het beroep van belanghebbende op het gelijkheidsbeginsel niet slaagt en dat ook belanghebbendes beroep op schending van artikel 1 Grondwet faalt...
 49. Schadestaatprocedure. Letselschade. Heeft eiser voldaan aan de stelplicht in het licht van het procesdebat?
 50. Vordering tot schadevergoeding wegens letselschade na mishandeling. De aangesproken partij is in hoger beroep vrijgesproken van mishandeling. Het hof vindt de mishandeling nog niet bewezen, maar stelt de oorspronkelijke eiser in de gelegenheid bewijs te leveren.