Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Letselschade

 1. Arbeidsrecht. Letselschade. Bouwvakker loopt oog- en aangezichtsletsel op bij ongeval tijdens werkzaamheden aan grotendeels voor verhuur bestemd woonhuis. Eigenaar verhuurt meerdere appartementen en maakt gebruik van vaste klusjesman voor onderhoudswerkzaamheden. Die schakelde met medeweten eigenaar andere personen in voor arbeid, onder wie betrokkene. Hof oordeelt dat het ongeval heeft plaatsg...
 2. Deelgeschil letselschade. Partijen zijn het erover eens dat er een medische expertise moet plaatsvinden. Tussen partijen is in geschil of verzoeker eerst verdere medische informatie beschikbaar moet stellen, waaronder het volledige huisartsenjournaal. De rechtbank toetst, in navolging van beide partijen, aan de proportionaliteitscriteria uit de Medische Paragraaf bij de GBL. De rechtbank conclu...
 3. In geschil is of [de Inspecteur] de uitkeringen van het UWV en De [Y] terecht tot het belastbare inkomen uit werk en woning heeft gerekend. De beschikbare gegevens wijzen in het licht van de regelgeving uit dat de uitkeringen naar de aard niet zijn aan te merken als een (vrijgestelde) vergoeding voor door een beroepsziekte geleden schade, meer in het bijzonder letselschade.
 4. Bodemprocedure na deelgeschil letselschade. Eiseres vordert schadevergoeding naar aanleiding van een auto-ongeluk. In het deelgeschil heeft de rechtbank al beslist welk uitgangspunt gehanteerd moet worden bij de berekening van de schade van eiseres. Daarmee is uitdrukkelijk en zonder voorbehoud beslist op een geschilpunt tussen partijen betreffende hun materiële rechtsverhouding. Dat de deelges...
 5. Deelgeschil; letselschade. Partijen verschilden van mening over de persoon van de deskundige, die bij verzoekster een neuropsychologisch onderzoek zou moeten uitvoeren. Na de zitting bereiken partijen op dat punt overeenstemming. Daarnaast verzocht verzoekster de betaling van nog niet door verweerder vergoede buitengerechtelijke kosten tot aan het deelgeschil. De rechtbank wijst dit verzoek af,...
 6. Letselschade; aansprakelijkheid chirurg/ziekenhuis; beroepsnorm; deskundigenbericht in gezamenlijke opdracht; informed consent; Besluit om tot een bovenbeenamputatie over te gaan is geen beroepsfout. Kort voor de operatie gewijzigd operatieplan aan patiënte voorgelegd. Onder de gegeven omstandigheden kan de instemming niet worden beschouwd als een goed geïnformeerde toestemming. Chirurg kon er...
 7. Schadevergoeding letselschade vrijgesteld van box III?
 8. Letselschade. Gezamenlijk overeengekomen deskundigenrapporten. Bezwaren over en weer onvoldoende zwaarwegend. Arbeidsongeschiktheid en causaal verband bewezen; ontoereikendheid voorschot niet gebleken.
 9. Deelgeschil letselschade. Medische noodzaak verhuizing. Wensen en eisen verzoeker. Rolstoelafhankelijkheid niet zeker. Nieuwe woning hoeft niet rolstoeltoegankelijk te zijn of op de begane grond gelegen te zijn. 'Andere kosten' onvoldoende bepaalbaar.
 10. Deelgeschil. Letselschade. Noodzakelijke verhuizing. Moet verzekeraar aangepaste woning financieren? Verrekening van voordeel?
 11. Deelgeschil letselschade. Geen overeenstemming vraagstelling. Beoordeling medisch causaal verband klachten en ongeval. Adviseur kon in redelijkheid vragen om informatie uit huisartsenjournaal. Buitengerechtelijke kosten bovenmatig. Matiging uren.
 12. Art. 81 lid 1 RO. Aansprakelijkheid voor door dier toegebrachte letselschade tussen medebezitters van dat dier (art. 6:179 BW)? Afwijking of verfijning van HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162 (Manegepaard Imagine)?
 13. Letselschade. Toedracht verkeersongeval. Op grond van de ernst van de door verzekerde gemaakte fouten geen sprake van eigen schuld van het slachtoffer.
 14. Verzetprocedure in de vrijwaring van ECLI:NL:RBGEL:2019:484. Ongeval rallyclinic. Aansprakelijkheid letselschade. Regresvorderingen organisator en rallyautobestuurder afgewezen. Beroep van verhuurder terrein op schending van de klachtplicht (6:89 BW) slaagt. Beroep van rallyautobestuurder op aansprakelijkheid werkgever voor fout van een ondergeschikte (6:170 BW) en op aansprakelijkheid voor fou...
 15. Verhaal Staat op aansprakelijke partij op grond van Verhaalswet ongevallen ambtenaren (VOA) van aan militair na ongeval gedane betalingen. Begroting letselschade op grond van art. 1407 BW en verhouding tot art. 3 VOA: geldt regel uit HR 13 december 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC3329 ook in geval van letselschade? Berekening civiele plafond.
 16. Verhaal Staat op aansprakelijke partij op grond van Verhaalswet ongevallen ambtenaren (VOA) van aan militair na ongeval gedane betalingen. Begroting letselschade op grond van art. 1407 BW en verhouding tot art. 3 VOA: geldt regel uit HR 13 december 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC3329 ook in geval van letselschade? Berekening civiele plafond.
 17. Zaak wordt aangehouden zodat partijen zich kunnen uitlaten over een beslissing van het Ambtsgericht Oldenburg ter zake de kinderalimentatie die ook hier in geschil is. Tevens krijgt de man de gelegenheid om de voorschotten letselschade die hij heeft ontvangen nader te duiden.
 18. Incident tot het alsnog uitvoerbaar bij voorraad verklaren van een bevel ex art. 843a RV, gegeven in een procedure over een deelgeschil betreffende letselschade (art. 1019w Rb). Afwijzing.
 19. Letselschade. Vordering verzekeraar te verklaren voor recht dat zij niets meer verschuldigd is aan slachtoffer toegewezen. Niet komen vast te staan dat schade hoger is dan betaalde voorschotten. Gevorderde BGK voldoen niet aan dubbele redelijkheidstoets
 20. Deelgeschil. Letselschade. Vaststellen uitgangspunten verlies aan verdienvermogen: omvang werkweek in hypothetische situatie zonder ongeval en ingangsdatum promotie. De te hanteren percentages voor rendement en inflatie bij de kapitalisatie van toekomstige schade.
 21. Schade 24 heeft als schadebehandelaar namens gedupeerden contact met verzekeraars. Bij die contacten is aan de zijde van (een medewerker van) Schade 24 sprake geweest van verbaal ontoelaatbaar gedrag, meer in het bijzonder: schreeuwen, intimideren, vloeken, discrimineren en belediging van medewerkers van de verzekeraars en hun naasten. Verzekeraars hebben er als goed werkgever belang bij dat ha...
 22. Vordering letselschade na vonnis strafrechter. Beoordeling diverse schadeposten. Strafrechter heeft onherroepelijk beslist over immateriële schadevergoeding, die kan niet opnieuw bij de civiele rechter worden gevorderd
 23. Letselschade; vordering tot betaling voorschot op schadevergoeding in KG afgewezen; (vooralsnog) onvoldoende aannemelijk dat ziekenhuis verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld jegens eiser.
 24. Letselschade. Aansprakelijkheid voor loslopende hond op grond van artikel 6:162 BW; afgewezen; beschermd belang aanlijnplicht; gevaarzetting.
 25. Onrechtmatige overheidsdaad. Aansprakelijkheid politie voor schietincident Alphen aan den Rijn. Relativiteit (art. 6:163 BW). Condicio sine qua non-verband. Toerekening van overlijdensschade, letselschade en andere schade (art. 6:98 BW). Zaken 18/02744 en 18/02782 zijn gevoegd.
 26. In dit deelgeschil speelt de vraag of en zo ja, in hoeverre verzoekster vanwege een medische fout schade zal lijden door verlies van toekomstige inkomsten uit arbeid. Daartoe dient een vergelijking van de feitelijke inkomenssituatie na het ongeval met de hypothetische situatie waarin het ongeval is weggedacht te worden gemaakt. Bij deze vergelijking komt het aan op de redelijke verwachting omtr...
 27. Onrechtmatige daad. Letselschade. Persoonlijke predispositie. Toerekening. Begroting van schade.
 28. Arbeidsongeval te wijten aan schending norm door werkgever die ertoe strekt werknemer tegen gevaar van letsel te beschermen. Art. 1614x lid 1 BW Ned. Antillen (vgl. art. 1638x (oud) BW). Letselschade. Persoonlijke predispositie. Toerekening. Begroting van schade.
 29. Letselschade. Exploitant is niet aansprakelijk voor hoofdletsel dat een deelnemer aan het spel 'escape room' heeft opgelopen. Er is sprake van een ongelukkige samenloop.
 30. Letselschade. Motorrijder heeft in geringe mate bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Billijkheidscorrectie. De verzekeraar moet 100% van de schade vergoeden
 31. Onrechtmatige daad. Letselschade. Persoonlijke predispositie. Toerekening. Begroting van schade.
 32. Aansprakelijkheidsrecht. Letselschade als gevolg van ski-ongeval in Zwitserland. Ambtshalve beoordeling bevoegdheid Nederlandse rechter. Toepassing artikel 15 EVEX / Verdrag van Lugano. Consumentenovereenkomst? Vervoerovereenkomst? Tussenarrest. Gelegenheid om uit te laten over de bevoegdheid.
 33. Arbeidsongeval te wijten aan schending norm door werkgever die ertoe strekt werknemer tegen gevaar van letsel te beschermen. Art. 1614x lid 1 BW Ned. Antillen (vgl. art. 1638x (oud) BW). Letselschade. Persoonlijke predispositie. Toerekening. Begroting van schade.
 34. De verdachte is na onenigheid in de kroeg opgefokt naar buiten gegaan en heeft (nadat zij zich geprovoceerd voelde) een van de vrouwen aan haar haren getrokken en tegen het lichaam geschopt. Het hof acht schoppen tegen het hoofd niet bewezen. De benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding (€ 100.327,27). Aan deze vordering zijn 28 producties t...
 35. Belanghebbende ontvangt uitkeringen van het UWV en De (D) als gevolg van een beroepsziekte. Het Hof oordeelt dat deze uitkeringen niet kwalificeren als (onbelaste) letselschade uitkeringen. De uitkeringen behoren tot het belastbaar inkomen uit werk en woning. Beide uitkeringen strekken er namelijk toe het door belanghebbende als gevolg van de arbeidsongeschiktheid verloren inkomen te vervangen...
 36. Belanghebbende ontvangt uitkeringen van het UWV en De (D) als gevolg van een beroepsziekte. Het Hof oordeelt dat deze uitkeringen niet kwalificeren als (onbelaste) letselschade uitkeringen. De uitkeringen behoren tot het belastbaar inkomen uit werk en woning. Beide uitkeringen strekken er namelijk toe het door belanghebbende als gevolg van de arbeidsongeschiktheid verloren inkomen te vervangen...
 37. Schadestaatprocedure. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2018:5398. Letselschade, mishandeling. Benoeming deskundigen ter vaststelling schade.
 38. letselschade na geweldsincident- processuele complicaties-schadebegroting Zie ECLI:NL:GHAMS:2014:3878, ECLI:NL:GHAMS:2015:3840, ECLI:NL:GHAMS:2015:4813, ECLI:NL:GHAMS:2015:5710, ECLI:NL:GHAMS:2016:3856.
 39. Deelgeschil letselschade bij arbeid. Ontvankelijkheid deelverzoek aanvullende deskundigenrapportage. Tegenverzoek door verweerster niet-ontvankelijk omdat mogelijke toewijzing daarvan een einde aan het geschil zou maken.
 40. Letselschade. Verlies verdienvermogen. “Opgepimpt” cv op LinkedIn-profiel, maar geen fraude.
 41. Letselschade. Omvang restverdiencapaciteit. Vragen over hypothetisch inkomen gezien LinkedIn profiel.
 42. Deelgeschil. Letselschade. Verzoek aanvullend voorschot afgewezen: uit neurologisch rapport volgt dat causaal verband tussen klachten en ongeval ontbreekt. Bovendien is er ruim bevoorschot. Benadeelde zal (al in gang gezette) NPO moeten afwachten.
 43. Letselschade. Whiplash-klachten na verkeersongeval. Beoordeling van de vraag of het bestaan van de klachten aannemelijk is en in dat geval of het causaal verband tussen de klachten en het ongeval vaststaat. Smartengeld. Kosten ex artikel 6:96 BW.
 44. Letselschade; botsing tussen fietsers nabij pont over het IJ; verklaring voor recht, schadestaatverwijzing; art. 18 RVV 1990, 50% eigen schuld omdat slachtoffer niet de vereiste oplettendheid en anticiperende houding heeft getoond. Zie ECLI:NL:GHAMS:2017:754 en ECLI:NL:GHAMS:2017:2958.
 45. Letselschade na caféruzie. Beroep op noodweer verworpen, beroep op eigen schuld gedeeltelijk (korting 30%) gehonoreerd. Uitvoerige bespreking van verschillende schadeposten.
 46. Vervolg van tussenarrest 6 juni 2017. Letselschade. Appellante heeft weliswaar bewijs geleverd dat op het moment van het ongeval de straatverlichting niet in werking was in de Linnaeusstraat. Er brandde echter een lantaarn op de hoek van een zijstraat, en ook anderszins is onvoldoende bewezen dat het zo donker was dat een waarschuwschild niet te zien was. Bekrachtiging.
 47. Letselschade. Vordering tot betaling van openstaande buitengerechtelijke kosten. Niet voldaan aan dubbele redelijkheidstoets. Gaat vooralsnog om overzichtelijke zaak waarbij aansprakelijkheid is erkend en schade die naar voren kwam is vergoed. Onduidelijk of klachten gevolg zijn van ongeval, de eigen medisch adviseur ziet daarvoor kennelijk geen reden.
 48. Deelgeschil. Letselschade. Eindbeschikking na 2 tussenbeschikkingen. Causaal verband rug-, nek- en liesklachten en ongeval. Tegenverzoek overleggen patiëntenkaart. Aanvullend rapport van door partijen geraadpleegde deskundigen, nu met inachtneming van informatie op de patiëntenkaart. Component onnodige kosten, aangemerkt als niet in redelijkheid gemaakte kosten. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2016:451...
 49. Letselschade, opgelopen tijdens vaartocht met RIB. Aansprakelijkheid eigenaar boot. Sport- en spelsituatie. Waarschuwingsplicht voor risico's. Omkeringsregel.
 50. Hoger beroep van beschikking in deelgeschil. Aansprakelijkheid, art 6:174 BW, art 6:162 BW. Val van bezoeker in toiletruimte bij een tankstation. Natte vloer. Letselschade. Geen sprake van gebrekkige opstal. Geen wettelijk voorschrift, dwingend voorgeschreven norm of gebruik mbt antisliplaag. Het enkele feit dat de vloer regelmatig nat zal zijn als gevolg van dweilen brengt niet mee dat die on...