Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Letselschade

 1. Arbeidszaak. Loonvordering en vordering (voorschot) schadevergoeding letselschade. Mondelinge behandeling bepaald.
 2. Letselschade. Medische aansprakelijkheid. Causaliteit. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2021:2438 Deskundigenbenoeming
 3. deelgeschil - aansprakelijkheid letselschade - eigen schuld - billijkheidscorrectie
 4. tevens: C/09/608164/HA RK 21-95: letselschade - VDO en deelgeschil - Zijn partijen gebonden het het medische expertiserapport? Geen steekhoudende en zwaarwegende bezwaren.
 5. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2018:1661. Letselschade. Het hof acht, na een deskundigenbericht, het causaal verband tussen de klachten en het ongeval voldoende aannemelijk. Deskundigenonderzoek door een verzekeringsgeneeskundige en een arbeidsdeskundige is nu de volgende stap.
 6. Letselschade. Vrouw van achteren opgetild door man en vervolgens ten val gekomen.
 7. Vechtpartij met letselschade en schade aan een auto van één van de betrokkenen. Eigen schuld met betrekking tot de autoschade. Billijkheidscorrectie leidt tot volledige eigen schuld. Toekenning smartengeld na (niet onherroepelijk) vonnis van de strafrechter.
 8. eelgeschil. Letselschade. Toedracht onvoldoende duidelijk. Niet voldaan aan stelplicht. Kosten verzoekschrift en zitting begroot
 9. Letselschade. Een bezoekster van een particuliere woning struikelt na het bezoek in het donker over een plantenbak die in de voortuin stond en zij houdt er letsel aan over. Het hof oordeelt dat de eigenaar van de woning niet aansprakelijk is voor deze val: noch op grond van artikel 6:174 BW (opstal) noch op grond van artikel 6:162 BW (kelderluikcriteria).
 10. Letselschade. Beet van een paard. Rust de aansprakelijkheid voor de schade op de bezitter (art. 6:179 BW) of op de bedrijfsmatig gebruiker van het paard (art. 6:181 BW)? Eigen schuld. Rechtsverwerking? Schending klachtplicht?
 11. Deelgeschil letselschade. Artikel 185 lid 1 WVW. Artikel 6:101 BW. Deze zaak gaat over de aansprakelijkheidsverdeling voor een ongeval tussen een naar rechts afslaande auto en een rechtdoor maar tegen de richting in rijdende fietser. De rechtbank oordeelt in het kader van wederzijdse causaliteit dat de bestuurder van de auto 75% schuld treft en dat de fietser 25% eigen schuld heeft aan het onts...
 12. Letselschade, val bij deelname aan evenement: parcours met diverse hindernissen, Kelderluikcriteria, schending zorgplicht organisator evenement.
 13. Deelgeschil letselschade Gebondenheid aan op gezamenlijk verzoek uitgebracht rapport van arbeidsdeskundige waarvan conceptversie niet is voorgelegd Doel en onderbouwing van het rapport Betekenis antwoord van de deskundige
 14. Deelgeschil letselschade. Partijen gebonden aan gezamenlijk deskundigenrapport orthopedisch chirurg en neuroloog.
 15. Letselschade. Verzoek voorlopig deskundigenonderzoek artikel 202 lid 1 Rv. Partijen gebonden aan gezamenlijk deskundigenrapport orthopedisch chirurg en neuroloog. Geen nieuwe orthopedische expertise. Toewijzing verzoek psychiatrische expertise.
 16. Letselschade kind door trap paard. Betekenis eerdere deelgeschilprocedure. Bindende eindbeslissing. Art. 6:179 BW, art. 6:102 jo 6:101 BW. Art 6:164 jo 6:169 lid 1 BW. Toepassing billijkheidscorrectie
 17. Letselschade, eindarrest na getuigenverhoor. Appellant is niet geslaagd in het leveren van tegenbewijs. Het enkele feit dat appellant zijn verklaring onder ede heeft herhaald is onvoldoende om voorshands bewezenverklaarde te ontkrachten. Ook aan de schriftelijke verklaring van de zus van appellant, die niet bereid is geweest onder ede een verklaring af te leggen, kan onvoldoende waarde worden t...
 18. Letselschade, tussenarrest, vordering materiele en immateriële schade als gevolg van mishandeling. Feit dat appellant bij onherroepelijk vonnis van de strafrechter is vrijgesproken levert geen dwingend bewijs op van zijn stelling dat hij de mishandeling niet heeft gepleegd. Hof acht voorshands bewezen dat appellant geïntimeerde heeft geslagen als gevolg waarvan deze een gebroken neus heeft opge...
 19. Letselschade. Reiziger valt tijdens cruise van trap aan boord van het cruiseschip. Losliggend trapneusprofiel. Reisdienst is niet conform de pakketreisovereenkomst uitgevoerd. Cruisemaatschappij is aansprakelijk. Verwijzing naar de schadestaatprocedure.
 20. Letselschade. De regels die gelden voor de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid ingevolge de WAO of WIA komen niet overeen met de normen waaraan een vordering vanwege verlies aan verdienvermogen in een onrechtmatige-daad-actie dient te worden getoetst. De gestelde beperkingen en het causaal verband tussen de gezondheidsklachten en de gestelde beperkingen en de schade staat niet vast....
 21. Letselschade van een zelfstandige. Voorlopige voorziening. Verwerping beroep op rechtsverwerking en art. 21 Rv. Causaal verband. Verlies aan verdienvermogen. Restverdiencapaciteit. Smartengeld. Voorschot toegewezen.
 22. Letselschade. Beoordeling van verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Vaststellen kaders arbeidsdeskundig onderzoek. Concept vraagstelling aan arbeidsdeskundige. Gedaagden worden bij tussenvonnis veroordeeld tot betaling schikkingsbedrag deel vordering eiser.
 23. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. In 2006 is een vergoeding letselschade ten behoeve van de man op een gemeenschappelijke rekening van partijen uitbetaald, bestaande uit smartengeld, vergoeding voor schadeposten en voor gederfde/te derven inkomsten. Verknochtheid? Een deel van de uitkering is verbruikt en een deel is geïnvesteerd in de aankoop van een woning. Hoogte bedrag dat strekte tot...
 24. Deelgeschilprocedure. Letselschade. Expertiserapport voldoet volgens de rechtbank niet aan de daaraan te stellen eisen en dat daartegen zodanig zwaarwegende en steekhoudende bezwaren bestaan, dat verweerster hieraan niet gebonden kan worden geacht te zijn.
 25. Vordering tot vergoeding van letselschade na poging tot doodslag. Bewijskracht strafvonnis. Komt eiser een vorderingsrecht toe voor meer schade dan de schade die in het strafproces is gevorderd?
 26. Letselschade. Waardering psychiatrisch deskundigenrapport. Appellant heeft driemaal een fietsongeval gehad. Na de twee fietsongevallen in 2006 en 2009 heeft appellant blijvende klachten ontwikkeld. In overleg tussen partijen is een psychiatrische expertise opgesteld in 2013. Met de bevindingen/conclusies (er is geen causaal verband tussen de (psychische) klachten en de ongevallen; appellant zo...
 27. Letselschade. causaal verband aanrijding en klachten niet aangetoond. Delta v rapport. Ontbreken alternatieve oorzaak niet aangetoond.
 28. Letselschade. Een fietser is gevallen op een fietspad dat gedeeltelijk bedekt was met bladeren. De provincie, eigenaar van het fietspad, is niet aansprakelijk tegenover de fietser omdat zij voor wat betreft het bladvrij houden van het fietspad aan haar zorgplicht heeft voldaan. De fietser kon veilig fietsen over de bladvrije strook op het fietspad maar heeft er voor gekozen om door de bladeren...
 29. Deelgeschil letselschade. Causaal verband tussen aanrijding en klachten kan, hoewel verzekeraar miskent dat het bestaan van “medisch objectiveerbare afwijkingen” daarvoor geen vereiste is, op basis van de stukken niet worden vastgesteld. Afwijzing benoeming psychiatrisch deskundige in deelgeschilprocedure. Afwijzing voorschot en vergoeding buitengerechtelijke kosten.
 30. Deelgeschil. Letselschade. Gebondenheid aan uitkomsten van een op gezamenlijk verzoek uitgevoerde expertise van psychiater. Causaal verband. Afwijzing tegenverzoeken mbt stellen van aanvullende vragen en overlegging van aanvullende medische informatie.
 31. Eindvonnis. Letselschade toegebracht in Griekenland door Nederlandse jongvolwassene die destijds onder curatele stond. Beoordeling naar Grieks recht. Vordering jegens de ouders van de dader verjaard. Curator aansprakelijk o.g.v. onrechtmatig handelen (nalaten). zie ook ecli:nl:rbdha:2020:14197
 32. Contradictoir. Letselschade. 7:658 lid 4 BW. Hoofdelijkheid 6:101, 6:102 en 6:10 BW. Werknemer die door uitzendorganisatie ter beschikking is gesteld aan de onderaannemer, is tewerkgesteld bij gedaagde, de hoofdaannemer. Bij de uitoefening van zijn werkzaamheden struikelt de werknemer op trap en loopt daarbij letsel aan pols op. Eiseres heeft als aansprakelijkheidsverzekeraar van de onderaannem...
 33. Letselschade. Het hof concludeert op grond van de uitgebrachte deskundigenonderzoeken dat sprake is van causaal verband tussen de klachten van de benadeelde en het ongeval en beslist ook op een aantal geschilpunten over de uitgangspunten voor de schadebegroting.
 34. Letselschade. Slachtoffer stelt last te hebben van hoofdpijn, concentratieverlies, vergeetachtigheid en vermoeidheid na mishandeling. Rechtbank gelast neuropsychologisch onderzoek. Deskundige constateert onderpresteren en inconsistenties. Vordering afgewezen.
 35. Groepsaansprakelijkheid ex art. 6:166 BW voor (letsel)schade als gevolg van mishandeling. Strafrechtelijk vonnis. Strafbeschikking. Causaal verband tussen mishandeling en gevorderde schadeposten.
 36. Deelgeschil. Letselschade. Arbeidsongeval met kooi-aap (heftruck) en voetganger in loods. Voet- en armletsel. Werkgever heeft na starten deelgeschilprocedure aansprakelijkheid erkend. Eigenaar kooi-aap, WAM-verzekeraar kooi-aap, werkgever bestuurder kooi-aap en werkmaterieelverzekeraar daarnaast ook aansprakelijk/vergoedingsplichtig? Voertuigfunctie, deelname aan het verkeer. WAM-dekking bij ci...
 37. Letselschade. Verkeersongeval. Geen toezegging verzekeraar schadebedrag. Verzekeraar niet aansprakelijk voor schade aangezien niet vast staat dat de schade het gevolg is van het ongeval.
 38. Schadevergoeding n.a.v. veroorzaken letsel bij een politieagent. Schade abstract begroot met gebruikmaking van de Letselschade Richtlijnen Huishoudelijke hulp en Zelfwerkzaamheid
 39. Aansprakelijkheid vliegschool voor ongeval met paragliding? Het hof oordeelt in dit tussenarrest dat appellant niet bewust ‘wingovers’ heeft gemaakt, dat hij het nieuwe scherm waarmee hij vloog niet onder controle kreeg en daardoor in een ‘flatspin’ terecht kwam en op de grond viel met letselschade als gevolg. Volgt uitlating deskundigenbenoeming voor onderzoek normschending door vliegschool.
 40. Letselschade. Bewijsopdracht ten aanzien van toedracht.
 41. Voorlopig deskundigenbericht artikel 202 Rv. Letselschade. Onderzoek door revalidatiearts naar invloed van artrotische pijn (als gevolg van geobjectiveerd enkelletsel) op het algeheel (psychosociaal en cognitief) functioneren.
 42. Letselschade, obstacle run, zorgplicht, feitelijke toedracht, electronisch contracteren, algemene voorwaarden.
 43. Verdeling gemeenschap van goederen. Letselschade-uitkering. Nagelaten te stellen op welke schade(n) vergoeding betrekking heeft; niet vast te stellen dat sprake is van verknochtheid van één of meer componenten van schadevergoeding. 1:94 lid 3 BW.
 44. Deelgeschil. Letselschade. Noodzakelijke verhuizing. Moet verzekeraar meewerken aan aankoop kavel om daarop een aangepaste woning te kunnen realiseren? Na eerder deelgeschil: ECLI:NL:RBMNE:2019:6436.
 45. Letselschade. Schadevergoeding na mishandeling, waarvoor gedaagde strafrechtelijk veroordeeld is. Vergoeding mantelzorg door moeder abstract berekend, conform aanbeveling Huishoudelijke Hulp. Smartengeld begroot op door militaire kamer toegewezen bedrag.
 46. Letselschade; blijven invaliditeit; immateriële schadevergoeding; pre-existentiële klachten; risicosfeer slachtoffer.
 47. Deelgeschil. Letselschade a.g.v. eenzijdig auto-ongeval in Nederland. Kenteken geregistreerd in Letland. Inzittende uit Polen werkte t.t.v. ongeval in NL. Geen gewoon verblijf i.d.z.v. Haags Verkeersongevallenverdrag. Nederlands recht niet van toepassing.
 48. Productaansprakelijkheid. Bij het oppompen van een zogenaamde SUP ‘ontploft’ de SUP, met letselschade tot gevolg. Net als de rechtbank neemt het hof geen aansprakelijkheid aan, omdat de gebruiker van de SUP het product te hard, tot boven de in de gebruiksaanwijzing vermelde, maximale druk heeft opgepompt.
 49. letselschade, val van een keldertrapje in een huurwoning, aansprakelijkheid installateur en verhuurder.
 50. Letselschade. Wegwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht gemeente. Aannemer plaatst borden om verkeer op fietspad naar overzijde weg te sturen. Aannemer verzuimt om dat verkeer na passeren werkzaamheden met borden terug te sturen en om tegemoetkomend verkeer met borden op tegenliggers te wijzen. Aanrijding op fietspad tussen fietser en tegemoetkomende snorfietser. Verzekeraar snorfietser heeft uit...