Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Letselschade

 1. Immateriële schadevergoeding. Gevolgen voor bijstand. Schadeverzekeraar is geen belanghebbende. Voor de vraag of (een deel van) de ontvangen immateriële schadevergoeding voor blijvende letselschade vanuit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord uitgezonderd kan worden van de middelen moet worden uitgegaan van het ontvangen bedrag aan immateriële schadevergoeding gedeeld door het aantal...
 2. letselschade, gebodenheid aan rapportages deskundigen
 3. Vervolg op ECLI:NLGHARL:2023:698. Letselschade na mishandeling. Bespreking diverse schadeposten, onder meer smartengeld en de kosten van toekomstige tandheelkundige behandeling.
 4. Letselschade. Beoordeling van causaal verband tussen (whiplash)klachten en een ongeval, bij een benadeelde die voor het ongeval bekend was met een nekhernia. De rechtbank oordeelt dat de toegenomen klachten en beperkingen onvoldoende zijn geobjectiveerd.
 5. 6:96 BW - letselschade. Niet aannemelijk dat de gedeclareerde kosten zien op buitengerechtelijke kosten als bedoeld in 6:96 BW. Steeds opvolgende advocaten die zich inlezen. Deze vijfde advocaat heeft geen kenbare schikkingsonderhandelingen gevoerd; in tegendeel aangekondigd te gaan procederen.
 6. Verkeersongeval met letselschade in de vorm van een dwarslaesie tot gevolg. Nederlandse rechter heeft rechtsmacht en Nederlands recht is van toepassing. Positie “groenekaart-vertegenwoordiger”. Partijdeskundigenrapporten worden niet tot uitgangspunt genomen. Nieuwe medische expertise nodig. Buitengerechtelijke kosten. Kosten diverse belangenvertegenwoordigers.
 7. Letselschade. Procesrecht. Beoordeling condicio sine qua non-verband tussen (whiplash)klachten en ongeval. Omkeringsregel. Bewijsvermoeden. Motivering verwerping van tegen deskundigenbericht aangevoerde bezwaren.
 8. Letselschade t.g.v. val door (enkel)glas van voordeur woning. Is verhuurder aansprakelijk o.g.v. art. 6:174 BW en art. 6:162 BW? Toepassing kelderluikcriteria. Betekenis NEN-norm 3569 over veiligheidsbeglazing in gebouwen.
 9. Letselschade. Afwijzing verzoek voorlopig deskundigenbericht. Na onderzoek door neuroloog en verzekeringsarts is verzoek tot onderzoek door anesthesioloog niet ter zake dienend.
 10. Deelgeschil letselschade. Verkeersongeval motorfiets en personenauto. Causaliteitsverdeling, eigen schuld, geen aanleiding voor correctie causale verdeling dmv billijkheidscorrectie.
 11. Deelgeschil letselschade. Verzoeker is ongeval overkomen doordat verzekerde van verweerder geen voorrang verleende. Verzoeker reed echter 131 km/h waar 50 km/h is toegestaan. Hij wil daarom 50% van zijn schade vergoed zien. De rechtbank wijst het verzoek af. De verzekerde van verweerder heeft gelet op de extreme overschrijding van de toegestane snelheid in wezen geen voorrangsfout gemaakt. Alth...
 12. Deelgeschil over aansprakelijkheid (letsel)schade na aanrijding. Toedracht onduidelijk, nog bewijs en mogelijk deskundigenonderzoek nodig: niet geschikt voor deelgeschil.
 13. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2021:10635. Letselschade na mishandeling door ex-partner.. Bewijswaardering na deskundigenbericht. Begroting diverse schadeposten.
 14. Letselschade. Art. 6:162 en 6:174 BW. Benoeming deskundige omdat rechtbank niet kan vaststellen wat het hoogteverschil is tussen het wegdek en een putdeksel en bij welk hoogteverschil sprake is van een grove oneffenheid in de zin van de CROW-richtlijnen.
 15. Geschil over aansprakelijkheid gemeente voor letselschade deelnemer opgelopen tijdens sportactiviteit re-integratietraject. Geen sprake van een arbeidsovereenkomst, geen schending zorgplicht, niet onrechtmatig. Afwijzing vorderingen.
 16. Subrogatie. Letselschade ongeval bouwplaats. Verzekeraar onderaannemer spreekt hoofdaannemer aan. Causaal verband. Deskundigenbericht noodzakelijk.
 17. Deelgeschil. Letselschade. Val op galerijvloer. De galerijvloer voldeed niet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden gesteld mochten worden. Aansprakelijkheid woningbouwvereniging. Voorschot op immateriële schade. Eigen schuld.
 18. Deelgeschil; tussentijds hoger beroep. Letselschade; verlies van verdienvermogen. Vraag of/in hoeverre gederfde inkomsten uit 'zwart' werk als schade voor vergoeding in aanmerking komen. Reikwijdte HR 24-11-2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8453; omvang bewijslast.
 19. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Letselschade. Aansprakelijkheid voor schade door een aanrijding met whiplashklachten tot gevolg. Klachten dat hof heeft miskend dat mogelijke predispositie niet aan toerekening van art. 6:98 BW in de weg staat en dat terughoudendheid is miskend bij aannemen van uitval in situatie zonder ongeval.
 20. Echtscheiding. Hof ziet geen aanleiding om af te wijken van gebruikelijke peildatum voor de waardering hoewel de inboedel inmiddels verloren is gegaan. Voorschot op letselschade-uitkering valt niet in beperkte gemeenschap.
 21. Regreszaak. Letselschade bij minderjarige kind ten gevolge van verkeersongeval - moet ouder bijdragen aan schade? Verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de moeder niet onrechtmatig gehandeld jegens haar minderjarige zoon. Er is sprake geweest van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.
 22. Deelgeschil letselschade. Eerder is in opdracht van de rechtbank een deskundigenrapport opgesteld. In deelgeschil oordeelt de rechtbank dat dit deskundigenrapport zoals het er nu ligt partijen niet bindt, omdat het belangrijke vragen oproept die relevant zijn voor het verdere schadetraject. De rechtbank wijst het verzoek om een aanvullend voorschot op de schade deels toe, omdat voldoende vastst...
 23. Deelgeschil letselschade. Afwijzing. Obv gezamenlijke arbeidsdeskundige expertise kan niet worden vastgesteld dat verzoeker, het ongeval weggedacht, binnen tien jaar carrière zou hebben gemaakt zoals verzoeker zelf schetst.
 24. Letselschade. Deelgeschilprocedure. Optreden van door verzekeraar geweigerde belangenbehartiger. Zaak is deels niet geschikt om als deelgeschil te worden behandeld. Partijen hebben al een finale regeling van de schade getroffen. Die regeling is niet aantastbaar vanwege misbruik van omstandigheden.
 25. Afwikkeling samenleving. Samenlevingsovereenkomst. Discussie over berekening meerwaarde woning. Aanspraken op vergoedingsrechten waaronder verbouwingskosten, een aandeel in een auto en een letselschade-uitkering.
 26. Deelgeschil. Letselschade. Verkeersaansprakelijkheid voor ongeval tussen auto en voetganger. Kan verzekeraar na ruim twee jaar alsnog een beroep doen op eigen schuld van de voetganger? Rechter toetst aan de GBL en oordeelt dat het te laat is voor een beroep op eigen schuld. Ten overvloede overweging dat geen sprake is van eigen schuld. Verzoek om nader voorschot wordt afgewezen, geen inzicht ge...
 27. Letselschade; verlies arbeidsvermogen.
 28. Letselschade; verlies arbeidsvermogen.
 29. Onrechtmatige daad. Letselschade (whiplash) na verkeersongeval. Verlies aan verdienvermogen. Advocatencarrière in de hypothetische situatie zonder ongeval?. Rechtmatigheid van een persoonlijk onderzoek waarbij de benadeelde is gevolgd.
 30. Letselschade. Eindvonnis. Doos op toerist gevallen in souvenirwinkel. Na reconstructie van het ongeval en getuigenverhoor: winkelier is aansprakelijk voor de schade. Verwijzing naar schadestaat
 31. Letselschade, stelplicht hypothetische situatie.
 32. Letselschade, voorlopig deskundigenbericht. In de beschikking van het hof van 30 augustus 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:7468) heeft het hof ambtshalve een beslissing gegeven inzake de proceskosten. Hiermee is verzoeker het niet eens (het zou de positie van de benadeelde kunnen verslechteren) en wenst herstel. Dit verzoek wordt niet toegewezen, want geen kennelijke fout, maar een uitdrukkelijk gegeve...
 33. Letselschade. Geen causaal verband klachten en ongeval. Gezamenlijk deskundigenbericht wordt gevolgd ondanks voor gestelde psychische klachten andersluidende informatie behandelend sector. Positieve symptoomvaliditeitstests, presteren onder kansniveau.
 34. Letselschade na auto-ongeval. Rugklachten zijn gevolg van ongeval. Begroting schade, inclusief smartengeld.
 35. Art. 81 lid 1 RO. Verzekeringsrecht. Bromfietsverzekering met opzittendendekking. Letselschade. Vordering tot terugbetaling van betaalde voorschotten en tot vergoeding van kosten van onderzoek. Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Redelijk vermoeden van fraude? Is sprake van onrechtmatig verkregen bewijs?
 36. Letselschade. Beschikking deelgeschil. Knieklachten en beperkingen na ongeval. Hoogte smartengeld. BI percentage 1 tot 3 procent. Persoonlijke omstandigheden spelen een rol. € 7.500 smartengeld. Geen kantoorkosten naast uurtarief ( € 245).
 37. Letselschade door mishandeling. Beoordeling verschillende schadeposten.
 38. Deelgeschil letselschade. Medische fout bij operatie van baby met aangeboren afwijking. Kansschade. Nader deskundigenonderzoek aangewezen maar geen plaats voor veroordeling van ouders tot medewerking. Verzocht voorschot gedeeltelijk toegewezen. Zie voor uitleg van de beschikking ECLI:NL:RBROT:2022:7673.
 39. kort geding; letselschade; toewijzing voorschot; belangenafweging; spoedeisend belang weegt zwaarder dan restitutierisico
 40. Voorlopig deskundigenbericht. Letselschade na verkeersongeval. Benoeming van neurochirurg en orthopedisch chirurg als deskundigen.
 41. Deelgeschil letselschade Art. 185 WVW Elektrische auto rijdt over voet pakketbezorger die vanachter een geparkeerde vrachtauto zijn voet op de rijbaan zet. Geen overmacht. Eigen schuld en billijkheidscorectie.
 42. Letselschade - vaststellingsovereenkomst - misbruik van omstandigheden - verjaring
 43. Tussenarrest. Werkgeversaansprakelijkheid; Letselschade; Werkneemster stoot het hoofd tegen laaghangende dakconstructie in kantoorruimte; 7:658 BW, schending zorgplicht, onvoldoende adequate maatregelen genomen ter voorkoming van ongevallen, niet herhaald en indringend gewaarschuwd; Geen causaal verband met voortdurende gezondheidsklachten; mogelijk wel schade als gevolg van klachten in kor...
 44. Letselschade. Geen onrechtmatige daad, want duw gegeven als afweer tegen woede-uitbarsting. Geen beroep op overtreding norm die zelf is overtreden.
 45. Deelgeschil letselschade. Ongeval met tram in overwegende mate veroorzaakt door handelen verzoekster. Causaliteitsmaatstaf niet meer dan 50%. Billijkheidscorrectie leidt niet tot andere verdeling. Wel aanleiding voor (nadere) correctie t.a.v. de kosten.
 46. Letselschade. Is ziekenhuis tekortgeschoten in de behandeling van schouderklachten van benadeelde?
 47. Verzoek om verlof tussentijds hoger beroep tegen deelgeschilbeschikking. De bodemrechter is niet gebonden aan ‘procedurele’ beslissingen die in deelgeschil zijn gegeven, maar alleen aan uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven beslissingen inzake de materiële rechtsverhouding tussen partijen. Alleen tegen laatstbedoelde beslissingen kan met verlof tussentijds hoger beroep worden ingesteld. In...
 48. Letselschade na mishandeling. Beoordeling na deskundigenbericht. Geen verrekening met uitkering Schadefonds geweldsmisdrijven. Uitgebleven adequate behandeling klachten. Causal verband. Eigen schuld.
 49. Ongeval tijdens activiteit dagbesteding bij detentievervangende behandeling. De organisatie is niet aansprakelijk voor de letselschade ten gevolge van het ongeval. Activiteit valt niet onder artikel 7:658 lid 4 BW, ook geen sprake van onrechtmatige daad.
 50. Deelgeschil. Letselschade door duik in ondiep water in recreatiemeer. Provincie is als toezichthouder niet aansprakelijk, het Recreatieschap wel, maar voor 80% van de schade. Eigen schuld. Billijkheidscorrectie.