Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Letselschade

 1. Art. 81 lid 1 RO. Verzekeringsrecht. Bromfietsverzekering met opzittendendekking. Letselschade. Vordering tot terugbetaling van betaalde voorschotten en tot vergoeding van kosten van onderzoek. Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Redelijk vermoeden van fraude? Is sprake van onrechtmatig verkregen bewijs?
 2. Letselschade. Beschikking deelgeschil. Knieklachten en beperkingen na ongeval. Hoogte smartengeld. BI percentage 1 tot 3 procent. Persoonlijke omstandigheden spelen een rol. € 7.500 smartengeld. Geen kantoorkosten naast uurtarief ( € 245).
 3. Letselschade door mishandeling. Beoordeling verschillende schadeposten.
 4. Deelgeschil letselschade. Medische fout bij operatie van baby met aangeboren afwijking. Kansschade. Nader deskundigenonderzoek aangewezen maar geen plaats voor veroordeling van ouders tot medewerking. Verzocht voorschot gedeeltelijk toegewezen. Zie voor uitleg van de beschikking ECLI:NL:RBROT:2022:7673.
 5. kort geding; letselschade; toewijzing voorschot; belangenafweging; spoedeisend belang weegt zwaarder dan restitutierisico
 6. Voorlopig deskundigenbericht. Letselschade na verkeersongeval. Benoeming van neurochirurg en orthopedisch chirurg als deskundigen.
 7. Deelgeschil letselschade Art. 185 WVW Elektrische auto rijdt over voet pakketbezorger die vanachter een geparkeerde vrachtauto zijn voet op de rijbaan zet. Geen overmacht. Eigen schuld en billijkheidscorectie.
 8. Letselschade - vaststellingsovereenkomst - misbruik van omstandigheden - verjaring
 9. Tussenarrest. Werkgeversaansprakelijkheid; Letselschade; Werkneemster stoot het hoofd tegen laaghangende dakconstructie in kantoorruimte; 7:658 BW, schending zorgplicht, onvoldoende adequate maatregelen genomen ter voorkoming van ongevallen, niet herhaald en indringend gewaarschuwd; Geen causaal verband met voortdurende gezondheidsklachten; mogelijk wel schade als gevolg van klachten in kor...
 10. Letselschade. Geen onrechtmatige daad, want duw gegeven als afweer tegen woede-uitbarsting. Geen beroep op overtreding norm die zelf is overtreden.
 11. Deelgeschil letselschade. Ongeval met tram in overwegende mate veroorzaakt door handelen verzoekster. Causaliteitsmaatstaf niet meer dan 50%. Billijkheidscorrectie leidt niet tot andere verdeling. Wel aanleiding voor (nadere) correctie t.a.v. de kosten.
 12. Letselschade. Is ziekenhuis tekortgeschoten in de behandeling van schouderklachten van benadeelde?
 13. Verzoek om verlof tussentijds hoger beroep tegen deelgeschilbeschikking. De bodemrechter is niet gebonden aan ‘procedurele’ beslissingen die in deelgeschil zijn gegeven, maar alleen aan uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven beslissingen inzake de materiële rechtsverhouding tussen partijen. Alleen tegen laatstbedoelde beslissingen kan met verlof tussentijds hoger beroep worden ingesteld. In...
 14. Letselschade na mishandeling. Beoordeling na deskundigenbericht. Geen verrekening met uitkering Schadefonds geweldsmisdrijven. Uitgebleven adequate behandeling klachten. Causal verband. Eigen schuld.
 15. Ongeval tijdens activiteit dagbesteding bij detentievervangende behandeling. De organisatie is niet aansprakelijk voor de letselschade ten gevolge van het ongeval. Activiteit valt niet onder artikel 7:658 lid 4 BW, ook geen sprake van onrechtmatige daad.
 16. Deelgeschil. Letselschade door duik in ondiep water in recreatiemeer. Provincie is als toezichthouder niet aansprakelijk, het Recreatieschap wel, maar voor 80% van de schade. Eigen schuld. Billijkheidscorrectie.
 17. Letselschade na ongeval. In een eerder tussenvonnis is overwogen dat een deskundigenbericht een bijdrage kan leveren aan het complementeren van het feitencomplex. Benoeming van een traumachirurg en een neurochirurg.
 18. Deelgeschil letselschade. Het onverwacht 30 centimeter optillen van een bekende tijdens festival na alcoholgebruik is in de gegeven omstandigheden onrechtmatig en leidt tot aansprakelijkheid van daardoor ontstane breuk in voet.
 19. Letselschade. Medische aansprakelijkheid. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2021:3665 Beoordeling na deskundigenbericht; Fout heeft geleid tot een jaar extra morbiditeit. Schadebegroting. Niet meer schade dan reeds voldaan. Vordering afgewezen.
 20. Onrechtmatige daad. Opstalaansprakelijkheid. Reling van galerij houdt het niet en verhuizer valt. Letselschade.
 21. No cure no pay. Afspraak over beloning voor te verlenen rechtsbijstand bij verhaal van letselschade. Aanspraak op vergoeding voor buitengerechtelijke kosten en op deel van uit te keren schadevergoeding (success fee). Afspraak niet nietig wegens strijd met goede zeden. Schaderegeling bij mediation. Daarbij vertrouwen gewekt dat geen aanspraak zou worden gemaakt op success fee).
 22. Letselschade; ongeluk met paard; letsel door eigen energie paard; risicoaansprakelijkheid bezitter 6:179 BW; Eigen schuld berijder; verdeling schadevergoedingsplicht; bewijsopdracht met betrekking tot de gestelde afspraak dat berijder paard voor eigen risico bereed.
 23. Letselschade. Sprake van onrechtmatig handelen door de Sociale Verzekeringsbank. Aansprakelijkheid geleden schade. Conform artikel 6:67 BW vermogensschade geschat.
 24. Deelgeschil letselschade. Afwijzing. Gestelde toedracht onvoldoende onderbouwd. Dat verzoekster is gestruikeld over een vloermat in de lobby van het hotel, is niet komen vast te staan. Hotel niet aansprakelijk voor valpartij.
 25. Letselschade. Voorshands bewezen dat eiseres van de trap is gevallen ten gevolge van een duw van gedaagde. Gedaagde toegelaten tot tegenbewijs. Strafzaak was geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
 26. Voorlopig deskundigenbericht. Letselschade. Nieuw deskundigenonderzoek na eerder beroep op blokkeringsrecht.
 27. Letselschade. Mishandeling politieagent. Causaal verband. Smartengeld. Regresvordering van de politie, loon en bijkomende kosten.
 28. Letselschade. Val en trap van een paard. 6:179 BW. Eigen schuld en billijkheidscorrectie. Het ongeval is niet het gevolg is geweest van een berijdersfout door onvoldoende (aan)sturing, maar van een schrikreactie van het paard. De val en de trap van het paard en de als gevolg daarvan geleden schade is veroorzaakt door het onberekenbare gedrag en de eigen energie van het paard. Daarom is de toenm...
 29. onrechtmatige daad. Letselschade. Gast in hotel struikelt. Hotel niet aansprakelijk.
 30. Letselschade. Luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor schade bagagemedewerker.
 31. letselschade a.g.v. ongeval met barbecue; bewijswaardering
 32. Gedeeltelijke afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor, causaal verband, deskundige mening in plaats van verklaring uit eigen waarneming, andere bewijsmiddelen voorhanden voor letselschade.
 33. Het GVB moet ten minste 50% vergoeden van de ernstige letselschade die een voetganger opliep toen zij in 2017 op de De Boelelaan werd aangereden door een tram.
 34. Kort geding - geldvordering, letselschade
 35. Bij besluit van 11 mei 2020 heeft het bestuur van de raad voor rechtsbijstand de aanvraag om een toevoeging voor rechtsbijstand ten behoeve van [appellant sub 2] afgewezen. De raad heeft aan [appellant sub 2] een toevoeging (kenmerk 3JV6400) verstrekt voor het voeren van een letstelschadeprocedure. [appellant sub 2] heeft in die procedure een verzoekschrift ingediend. Nog voordat de zaak door d...
 36. Aansprakelijkheidsrecht, mishandeling, letselschade, groepsaansprakelijkheid, artikel 6:166 BW.
 37. Deelgeschil letselschade. Aanrijding tussen fietser en auto. Toetsingskader 185 WVW; eigen schuld en billijkheidscorrectie. Ernstige verkeersfout fietser; hij reed tegen de voorgeschreven rijrichting in en verleende geen voorrang. Verzekeraar hoeft maar 50% van de schade te vergoeden. Tegenverzoeken van het slachtoffer zien op vergoeding van kosten van een medische expertise, van zijn (buitenge...
 38. Onrechtmatige daad. Schadevergoeding. Uitzending. Psychische klachten. Geestelijk letsel. Verminderd arbeidsvermogen. Kosten huishoudelijke hulp. Toerekening naar redelijkheid (art. 6:98 BW). Aard geleden schade (letselschade) als omstandigheid die bij toerekening naar redelijkheid moet worden betrokken. Predispositie.
 39. Verzekeringsrecht, letselschade & aansprakelijkheid. Brand in sauna. Pandeigenaar, sportschoolhouder en verzekeringsmaatschappij spreken de installateur en de verkoper van een bij de saunakachel verkocht opzetbakje aan voor de schade als gevolg van de brand. De rechtbank gaat uit van de door eisers gestelde brandoorzaak. Op de installateur van de saunakachel rustte geen waarschuwingsplicht in d...
 40. Voorlopig deskundigenbericht. Letselschade. Toewijzing. Voldoende belang bij onderzoek door revalidatiearts naar de gevolgen van de pijn die voortvloeit uit het ongeluk na onderzoek door neuroloog, neuropsycholoog en psychiater.
 41. Sport en spel. Letselschade. Speler niet aansprakelijk voor schade als gevolg van harde bal tegen het hoofd van toeschouwer bij voetbalwedstrijd. Normale prestatiegerichte manier van voetballen. Risico waarmee toeschouwers rekening moeten houden.
 42. VL&A. Deelgeschil. Letselschade. Verzoek om aanvullend voorschot afgewezen. Klachten zijn niet vast te stellen op basis van het dossier zodat ook niet is vast te stellen dat verzoeker beperkt is in zijn werkzaamheden. Bgk deels toegewezen.
 43. Letselschade aan been na ongelukkige sprong in een indoor trampolinepark. Bezoekster is verkeerd terecht gekomen in de BigAirbBag. Jump Skillz heeft onrechtmatig gehandeld door het achterwege laten van instructieborden of -filmpjes bij de BigAirBag. Maar de oorzaak van de geleden schade is niet het gevolg van het ontbreken van deze voorzorgsmaatregelen, want gebleken is dat bezoekster wist hoe...
 44. Toewijzing incidentele vordering tot schorsing van de uitvoerbaar bij voorraadverklaring. Letselschade toegebracht in Griekenland door Nederlandse jongvolwassene die destijds onder curatele stond. Rechtbank heeft voor recht verklaard dat curator aansprakelijk is en de curator veroordeeld tot vergoeding van die (bij staat op te maken) schade.
 45. letselschade. Geen deskundige
 46. Letselschade. Amerikaanse toerist bezocht souvenirwinkel. Tijdens het verplaatsen van dozen naar een hoger gelegen opslag is een doos op het lichaam van de toerist terecht gekomen. Hij stelt hierdoor letsel te hebben opgelopen. Rb oordeelt in dit tussenvonnis dat de winkelier door zijn gevaarzettende handelen onrechtmatig heeft gehandeld. Voor de vaststelling van aansprakelijkheid is nader onde...
 47. Letselschade medewerker extern beveiligingsbedrijf na val met fiets op bedrijventerrein. Toedracht niet volledig opgehelderd. Vrijwaring in VOTOB-voorwaarden verhindert regresvordering tegen eigenaar terrein.
 48. Artikel 10 Wet LB; vergoeding van letselschade; uitbetaling na brutering; voor zover het toegekende bedrag strekt tot vergoeding van belastingschade vindt de betaling haar grondslag in de dienstbetrekking.
 49. Arbeidsongeschiktheid; uitkeringen kwalificeren niet als (vrijgestelde) vergoedingen voor door een beroepsziekte geleden schade, meer in het bijzonder letselschade; geen prejudiciële vragen aan de HR; het Hof heeft de geplande mondelinge behandeling niet laten doorgaan; geen schadevergoeding; geen schending EVRM.
 50. Uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid kwalificeren niet als (onbelaste) letselschade uitkeringen; in het kader van de uitoefening van de dienstbetrekking opgelopen ziekte of aandoening; beroepsziekte; geen mondelinge behandeling ter zitting van het Hof.