Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Letselschade

 1. letselschade, val van een keldertrapje in een huurwoning, aansprakelijkheid installateur en verhuurder.
 2. Letselschade. Wegwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht gemeente. Aannemer plaatst borden om verkeer op fietspad naar overzijde weg te sturen. Aannemer verzuimt om dat verkeer na passeren werkzaamheden met borden terug te sturen en om tegemoetkomend verkeer met borden op tegenliggers te wijzen. Aanrijding op fietspad tussen fietser en tegemoetkomende snorfietser. Verzekeraar snorfietser heeft uit...
 3. Deelgeschil letselschade. Fietser rijdt tegen te laag geplaatst verkeersbord op het trottoir. De gemeente is aansprakelijk. Beroep op relativiteitsvereiste (art. 6:163 BW) gaat niet op, omdat niet alleen de belangen van de weggebruikers voor wie het bord bestemd is bepalend zijn, maar ook die van overige weggebruikers. Eventuele eigen schuld zou de vergoedingsplicht kunnen verminderen, maar hef...
 4. Letselschade. Onderzoek op huisartsenniveau gelast wegens klachten n.a.v. achterop aanrijding van 2 auto’s.
 5. Deelgeschil letselschade. Ongeval turnles. Voldoende maatregelen om bij val gevolgen te beperken? Redelijk handelend redelijk bekwame turnleraar. Aansprakelijkheid turnvereniging o.g.v. 6:162 BW en 6:170 BW afgewezen.
 6. Verbintenissenrecht. Letselschade. Kosten van rechtsbijstand door letselschadejurist. Overeenkomst tussentijds beëindigd. Aanspraak op grond van overeenkomst op deel van slotuitkering die slachtoffer daarna van verzekeraar heeft ontvangen. Redelijk loon als bedoeld in art. 7:411 BW.
 7. Verkeersongeval, aansprakelijkheidsrecht, letselschade. Schadevergoeding niet toewijsbaar omdat het bestaan van de gestelde gezondheidsklachten niet kan worden aangenomen, althans niet is aangetoond dat de klachten in causaal verband staan tot het ongeval.
 8. Werkgeversaansprakelijkheid; letselschade als gevolg van val van trap tijdens uitoefening werkzaamheden; geen schending zorgplicht artikel 7:658 BW; Werkgever heeft voldoende onderbouwd dat zij in algemene zin maatregelen heeft getroffen om het gevaar van vallen en struikelen op de werkvloer tegen te gaan; voor alledaagse activiteiten en daaruit voort¬vloeiende alledaagse risico’s zijn in begi...
 9. Letselschade. In dit arrest onderzoekt het hof of M als gevolg van een auto-ongeval op 16 juli 2008 in Duitsland (waarbij een Tsjechische vrachtauto was betrokken) en op 27 januari 2009 in Nederland, letselschade heeft bekomen dat aan de Tsjechische verzekeraar dan wel ook aan de Nederlandse (WAM)verzekeraar als aansprakelijke partij(en) kan worden toegerekend. Omdat op het eerste ongeval Duit...
 10. Letselschade. Deskundigenonderzoek. Medisch en juridisch causaal verband. Kosten deelgeschil.
 11. Vergoeding van buitengerechtelijke kosten. Letselschade. Studievertraging.
 12. Verbintenissenrecht. Aansprakelijkheid voor dieren. Mislukte noodslachting door dierenarts die daarbij zelf letselschade oploopt. Deelgeschil. Klachtplicht. Rechtsverwerking. Risico-aanvaarding als beletsel voor aansprakelijkheid en in het kader van eigen schuld. Eigen energie of handelen als instrument? Tenzij-clausule. Eigen schuld. De geschonden norm strekt tot bescherming van dierenwelzijn...
 13. Verzekeringsrecht. Letselschade. Werkgeversaansprakelijkheid. Hoofdelijke aansprakelijkheid bij inlening (art. 7:658 lid 2 en 4 BW). Werknemer stelt zijn werkgever en de inlener aansprakelijk voor de gevolgen van een arbeidsongeval. Over de schadevergoeding wordt door de advocaten van de werknemer onderhandeld met de verzekeraar van de werkgever. Er wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten....
 14. Letselschade. Medische fout? Aan de orde is de vraag of de arts, door in het kader van het stellen van een diagnose geen nader onderzoek te doen naar het vitamine B12 gehalte in het bloed van eiseres, de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in acht heeft genomen. De door de rechtbank benoemde deskundige beantwoordt deze vraag ontkennend. De rechtbank volgt de deskundige...
 15. Deelgeschil. Letselschade. Val van gehuurde steiger. Geen gebrekkige zaak.
 16. Letselschade. Kop-staartbotsing. Causaal verband aanrijding en klachten aan nek en schouder? Invloed van aard aanrijding (geringe snelheid en geringe materiele schade), pre-existente klachten en privéomstandigheden. Beoordeling van deskundigenrapportages. Bewijslast eiser omtrent toedracht (gereden snelheid).
 17. Deelgeschil. Letselschade. Verkeersrecht; aanrijding auto - fietser. Aansprakelijkheid fietser als ongemotoriseerde verkeersdeelnemer? Geen overmacht automobilist.
 18. Deelgeschil. Letselschade. IPR; verzekeraar in buitenland; artikel 12 en 13 EEX-Vo 1215/2020. Verkeersrecht; voorrangsfout versus snelheidsovertreding. Politieagent; vrijstelling van de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990); rechtvaardigingsgrond? Aansprakelijkheid voorrangsgerechtigde; “spiegelbeeld” eigen schuld voorrangsplichtige. Percentage eigen schuld werkt...
 19. letselschade
 20. Letselschade na arbeidsongeval. Voorlopige voorziening (223 Rv): afgewezen: hoogte schade nog te onduidelijk. Uitlaten deskundigenonderzoek.
 21. Bevoegdheidsincident. Rijnvaartzaak? Vordering van bemanningslid tot vergoeding van letselschade ondervonden aan boord van een Rijnvaartschip valt niet binnen de reikwijdte van de Akte van Mannheim / Herziene Rijnvaartakte. Onbevoegdverklaring.
 22. Aanrijding; letselschade; overmacht; feiten ter onderbouwing van overmacht niet komen vast te staan; getuigenbewijs in hoger beroep.
 23. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Letselschade. Schadebegroting. Deskundigenonderzoek.
 24. letselschade; vervolg op NL18.16743 11 september 2019; benoeming deskundige; neurochirurg of orthopedisch chirurg?
 25. Letselschade; partiële dwarslaesie na rugoperatie; handelen medische standaard wervelkolomspecialist? Onvoldoende onderbouwing onjuiste keuze tot opereren; geen causaal verband afwezigheid neurochirurg; nader onderzoek naar wijze uitvoeren operatie; gebrek mbt informed consent. Causaal verband schade? Uitlaten deskundigenonderzoek.
 26. Burgerlijk procesrecht. Voorlopig deskundigenbericht. Letselschade. Partijen zijn na verkeersongeval psychiatrisch onderzoek overeengekomen in verband met vaststelling van te vergoeden schade. De enkele omstandigheid dat een partij nadat in verband met de vaststelling van zijn schade een geneeskundig onderzoek was overeengekomen en uitgevoerd, gebruik heeft gemaakt van zijn wettelijke blokkerin...
 27. Letselschade; (pijn)klachten na aanrijding; ECLI:NL:GHARL: 2018:1661 en ECLI:NL:GHARL:2016:3988. Niet gebleken van een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten, die voor de aanrijding nog niet bestonden, en evenmin kan worden aangenomen dat deze klachten op zichzelf door de aanrijding veroorzaakt kunnen zijn.
 28. Letselschade. Auto-ongeval. Toedracht en bewijslevering.
 29. Bodemzaak volgend op een deelgeschilprocedure. Letselschade. Eindvonnis. Eiseres is in juli 2005 een eerste verkeersongeval overkomen. Gedaagde is de WAM-verzekeraar van de veroorzaker van dat ongeval en heeft de aansprakelijkheid voor de gevolgen van dat ongeval erkend. In 2008 overkomt eiseres een tweede verkeersongeval, waarvoor gedaagde niet aansprakelijk is. In het kader van de vraag in ho...
 30. Bodemzaak volgend op een deelgeschilprocedure. Letselschade. Tussenvonnis. Eiseres is in juli 2005 een eerste verkeersongeval overkomen. Gedaagde is de WAM-verzekeraar van de veroorzaker van dat ongeval en heeft de aansprakelijkheid voor de gevolgen van dat ongeval erkend. In 2008 overkomt eiseres een tweede verkeersongeval, waarvoor gedaagde niet aansprakelijk is. In het kader van de vraag in...
 31. Bodemzaak volgend op een deelgeschilprocedure. Letselschade. Tussenvonnis. Eiseres is in juli 2005 een eerste verkeersongeval overkomen. Gedaagde is de WAM-verzekeraar van de veroorzaker van dat ongeval en heeft de aansprakelijkheid voor de gevolgen van dat ongeval erkend. In 2008 overkomt eiseres een tweede verkeersongeval, waarvoor gedaagde niet aansprakelijk is. In het kader van de vraag in...
 32. Bodemzaak volgend op een deelgeschilprocedure. Letselschade. Tussenvonnis. Eiseres is in juli 2005 een eerste verkeersongeval overkomen. Gedaagde is de WAM-verzekeraar van de veroorzaker van dat ongeval en heeft de aansprakelijkheid voor de gevolgen van dat ongeval erkend. In 2008 overkomt eiseres een tweede verkeersongeval, waarvoor gedaagde niet aansprakelijk is. In het kader van de vraag in...
 33. Bodemzaak. Letselschade. De rechtbank gelast een comparitie.
 34. Deelgeschil letselschade. Verzoekster is in juli 2005 een eerste verkeersongeval overkomen. Verweerder is de WAM-verzekeraar van de veroorzaker van dat ongeval en heeft de aansprakelijkheid voor de gevolgen van dat ongeval erkend. In 2008 overkomt verzoekster een tweede verkeersongeval, waarvoor verweerder niet aansprakelijk is. In het kader van de vraag in hoeverre de bij verzoekster levende p...
 35. Letselschade, schadebegroting.
 36. letselschade Zie voorts: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBBRE:2012:BW1032 Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2014:2782 Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2016:3780 Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2016:5527 Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2018:22 Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2018:4297 Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2019:199 Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2019:3479 Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2020:1628
 37. Letselschade. Slachtoffer werkt niet (meer) mee aan onderzoek(en) en verschijnt niet (meer) ter zitting. In deze (te) langlopende letselschadezaak (ongeval 2002) heeft het letselslachtoffer aanvankelijk meegewerkt aan deskundigenonderzoeken, maar is bij zittingen op de rechtbank niet meer verschenen en hij heeft niet meegewerkt aan verzekeringsgeneeskundig onderzoek voor vaststellen beperking...
 38. letselschade - auto ongeval - beroep op overmacht - bewijswaardering (eind vonnis)
 39. letselschade - auto ongeval - beroep op overmacht - bewijslevering
 40. Letselschade matroos; hoofdelijke aansprakelijkheid werkgever wegens schending zorgplicht ex art. 6:758 BW en erfpachter en huurder van de kade wegens ondeugdelijkheid afmeervoorzieningen ex art. 6:162 BW.
 41. Letselschade. Rechtbank geeft o.a. uitgangspunten voor kapitalisatie van schadevergoeding ("rekenrente") en voor bepaling verlies aan verdienvermogen. Tussenvonnis waarbij tussentijds hoger beroep is toegestaan.
 42. letselschade - KG - voorschot - verlies van verdienvermogen - hoogt loon
 43. verjaring en rechtsverwerking letselschade
 44. Letselschade zaak in verzet - mishandeling van politieagent (niet in functie) - hersenletsel - eigen schuld? - vaststelling immateriële schadevergoeding - verwijzing naar schadestaat voor materiële schadevergoeding.
 45. Verkeersongeval; letselschade; whiplash; causaal verband.
 46. Verkeersongeval; letselschade; whiplash; causaal verband; deskundigenonderzoek.
 47. Verkeersongeval; letselschade; whiplash; causaal verband; deskundigenonderzoek.
 48. Verkeersongeval; letselschade; whiplash; causaal verband
 49. Artikel 6:162 BW. Aansprakelijkheid gemeente voor letselschade door afgebroken boomtak. Schending zorgplicht. Kelderluikcriteria. In vervolg op: ECLI:NL:RBGEL:2019:8.
 50. Aansprakelijkheid voor (letsel)schade a.g.v. van val door rooster in een leidingschacht tijdens uitvoering van brandpreventiewerkzaamheden. Wie is aansprakelijk: eigenaar gebouw, beheerder, opdrachtgever?