Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Letselschade

 1. Deelgeschil letselschade. Causaal verband tussen aanrijding en klachten kan, hoewel verzekeraar miskent dat het bestaan van “medisch objectiveerbare afwijkingen” daarvoor geen vereiste is, op basis van de stukken niet worden vastgesteld. Afwijzing benoeming psychiatrisch deskundige in deelgeschilprocedure. Afwijzing voorschot en vergoeding buitengerechtelijke kosten.
 2. Deelgeschil. Letselschade. Gebondenheid aan uitkomsten van een op gezamenlijk verzoek uitgevoerde expertise van psychiater. Causaal verband. Afwijzing tegenverzoeken mbt stellen van aanvullende vragen en overlegging van aanvullende medische informatie.
 3. Eindvonnis. Letselschade toegebracht in Griekenland door Nederlandse jongvolwassene die destijds onder curatele stond. Beoordeling naar Grieks recht. Vordering jegens de ouders van de dader verjaard. Curator aansprakelijk o.g.v. onrechtmatig handelen (nalaten). zie ook ecli:nl:rbdha:2020:14197
 4. Contradictoir. Letselschade. 7:658 lid 4 BW. Hoofdelijkheid 6:101, 6:102 en 6:10 BW. Werknemer die door uitzendorganisatie ter beschikking is gesteld aan de onderaannemer, is tewerkgesteld bij gedaagde, de hoofdaannemer. Bij de uitoefening van zijn werkzaamheden struikelt de werknemer op trap en loopt daarbij letsel aan pols op. Eiseres heeft als aansprakelijkheidsverzekeraar van de onderaannem...
 5. Letselschade. Het hof concludeert op grond van de uitgebrachte deskundigenonderzoeken dat sprake is van causaal verband tussen de klachten van de benadeelde en het ongeval en beslist ook op een aantal geschilpunten over de uitgangspunten voor de schadebegroting.
 6. Letselschade. Slachtoffer stelt last te hebben van hoofdpijn, concentratieverlies, vergeetachtigheid en vermoeidheid na mishandeling. Rechtbank gelast neuropsychologisch onderzoek. Deskundige constateert onderpresteren en inconsistenties. Vordering afgewezen.
 7. Groepsaansprakelijkheid ex art. 6:166 BW voor (letsel)schade als gevolg van mishandeling. Strafrechtelijk vonnis. Strafbeschikking. Causaal verband tussen mishandeling en gevorderde schadeposten.
 8. Deelgeschil. Letselschade. Arbeidsongeval met kooi-aap (heftruck) en voetganger in loods. Voet- en armletsel. Werkgever heeft na starten deelgeschilprocedure aansprakelijkheid erkend. Eigenaar kooi-aap, WAM-verzekeraar kooi-aap, werkgever bestuurder kooi-aap en werkmaterieelverzekeraar daarnaast ook aansprakelijk/vergoedingsplichtig? Voertuigfunctie, deelname aan het verkeer. WAM-dekking bij ci...
 9. Letselschade. Verkeersongeval. Geen toezegging verzekeraar schadebedrag. Verzekeraar niet aansprakelijk voor schade aangezien niet vast staat dat de schade het gevolg is van het ongeval.
 10. Schadevergoeding n.a.v. veroorzaken letsel bij een politieagent. Schade abstract begroot met gebruikmaking van de Letselschade Richtlijnen Huishoudelijke hulp en Zelfwerkzaamheid
 11. Aansprakelijkheid vliegschool voor ongeval met paragliding? Het hof oordeelt in dit tussenarrest dat appellant niet bewust ‘wingovers’ heeft gemaakt, dat hij het nieuwe scherm waarmee hij vloog niet onder controle kreeg en daardoor in een ‘flatspin’ terecht kwam en op de grond viel met letselschade als gevolg. Volgt uitlating deskundigenbenoeming voor onderzoek normschending door vliegschool.
 12. Letselschade. Bewijsopdracht ten aanzien van toedracht.
 13. Voorlopig deskundigenbericht artikel 202 Rv. Letselschade. Onderzoek door revalidatiearts naar invloed van artrotische pijn (als gevolg van geobjectiveerd enkelletsel) op het algeheel (psychosociaal en cognitief) functioneren.
 14. Letselschade, obstacle run, zorgplicht, feitelijke toedracht, electronisch contracteren, algemene voorwaarden.
 15. Verdeling gemeenschap van goederen. Letselschade-uitkering. Nagelaten te stellen op welke schade(n) vergoeding betrekking heeft; niet vast te stellen dat sprake is van verknochtheid van één of meer componenten van schadevergoeding. 1:94 lid 3 BW.
 16. Deelgeschil. Letselschade. Noodzakelijke verhuizing. Moet verzekeraar meewerken aan aankoop kavel om daarop een aangepaste woning te kunnen realiseren? Na eerder deelgeschil: ECLI:NL:RBMNE:2019:6436.
 17. Letselschade. Schadevergoeding na mishandeling, waarvoor gedaagde strafrechtelijk veroordeeld is. Vergoeding mantelzorg door moeder abstract berekend, conform aanbeveling Huishoudelijke Hulp. Smartengeld begroot op door militaire kamer toegewezen bedrag.
 18. Letselschade; blijven invaliditeit; immateriële schadevergoeding; pre-existentiële klachten; risicosfeer slachtoffer.
 19. Deelgeschil. Letselschade a.g.v. eenzijdig auto-ongeval in Nederland. Kenteken geregistreerd in Letland. Inzittende uit Polen werkte t.t.v. ongeval in NL. Geen gewoon verblijf i.d.z.v. Haags Verkeersongevallenverdrag. Nederlands recht niet van toepassing.
 20. Productaansprakelijkheid. Bij het oppompen van een zogenaamde SUP ‘ontploft’ de SUP, met letselschade tot gevolg. Net als de rechtbank neemt het hof geen aansprakelijkheid aan, omdat de gebruiker van de SUP het product te hard, tot boven de in de gebruiksaanwijzing vermelde, maximale druk heeft opgepompt.
 21. letselschade, val van een keldertrapje in een huurwoning, aansprakelijkheid installateur en verhuurder.
 22. Letselschade. Wegwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht gemeente. Aannemer plaatst borden om verkeer op fietspad naar overzijde weg te sturen. Aannemer verzuimt om dat verkeer na passeren werkzaamheden met borden terug te sturen en om tegemoetkomend verkeer met borden op tegenliggers te wijzen. Aanrijding op fietspad tussen fietser en tegemoetkomende snorfietser. Verzekeraar snorfietser heeft uit...
 23. Deelgeschil letselschade. Fietser rijdt tegen te laag geplaatst verkeersbord op het trottoir. De gemeente is aansprakelijk. Beroep op relativiteitsvereiste (art. 6:163 BW) gaat niet op, omdat niet alleen de belangen van de weggebruikers voor wie het bord bestemd is bepalend zijn, maar ook die van overige weggebruikers. Eventuele eigen schuld zou de vergoedingsplicht kunnen verminderen, maar hef...
 24. Letselschade. Onderzoek op huisartsenniveau gelast wegens klachten n.a.v. achterop aanrijding van 2 auto’s.
 25. Deelgeschil letselschade. Ongeval turnles. Voldoende maatregelen om bij val gevolgen te beperken? Redelijk handelend redelijk bekwame turnleraar. Aansprakelijkheid turnvereniging o.g.v. 6:162 BW en 6:170 BW afgewezen.
 26. Verbintenissenrecht. Letselschade. Kosten van rechtsbijstand door letselschadejurist. Overeenkomst tussentijds beëindigd. Aanspraak op grond van overeenkomst op deel van slotuitkering die slachtoffer daarna van verzekeraar heeft ontvangen. Redelijk loon als bedoeld in art. 7:411 BW.
 27. Verkeersongeval, aansprakelijkheidsrecht, letselschade. Schadevergoeding niet toewijsbaar omdat het bestaan van de gestelde gezondheidsklachten niet kan worden aangenomen, althans niet is aangetoond dat de klachten in causaal verband staan tot het ongeval.
 28. Werkgeversaansprakelijkheid; letselschade als gevolg van val van trap tijdens uitoefening werkzaamheden; geen schending zorgplicht artikel 7:658 BW; Werkgever heeft voldoende onderbouwd dat zij in algemene zin maatregelen heeft getroffen om het gevaar van vallen en struikelen op de werkvloer tegen te gaan; voor alledaagse activiteiten en daaruit voort¬vloeiende alledaagse risico’s zijn in begi...
 29. Letselschade. In dit arrest onderzoekt het hof of M als gevolg van een auto-ongeval op 16 juli 2008 in Duitsland (waarbij een Tsjechische vrachtauto was betrokken) en op 27 januari 2009 in Nederland, letselschade heeft bekomen dat aan de Tsjechische verzekeraar dan wel ook aan de Nederlandse (WAM)verzekeraar als aansprakelijke partij(en) kan worden toegerekend. Omdat op het eerste ongeval Duit...
 30. Letselschade. Deskundigenonderzoek. Medisch en juridisch causaal verband. Kosten deelgeschil.
 31. Vergoeding van buitengerechtelijke kosten. Letselschade. Studievertraging.
 32. Verbintenissenrecht. Aansprakelijkheid voor dieren. Mislukte noodslachting door dierenarts die daarbij zelf letselschade oploopt. Deelgeschil. Klachtplicht. Rechtsverwerking. Risico-aanvaarding als beletsel voor aansprakelijkheid en in het kader van eigen schuld. Eigen energie of handelen als instrument? Tenzij-clausule. Eigen schuld. De geschonden norm strekt tot bescherming van dierenwelzijn...
 33. Verzekeringsrecht. Letselschade. Werkgeversaansprakelijkheid. Hoofdelijke aansprakelijkheid bij inlening (art. 7:658 lid 2 en 4 BW). Werknemer stelt zijn werkgever en de inlener aansprakelijk voor de gevolgen van een arbeidsongeval. Over de schadevergoeding wordt door de advocaten van de werknemer onderhandeld met de verzekeraar van de werkgever. Er wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten....
 34. Letselschade. Medische fout? Aan de orde is de vraag of de arts, door in het kader van het stellen van een diagnose geen nader onderzoek te doen naar het vitamine B12 gehalte in het bloed van eiseres, de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in acht heeft genomen. De door de rechtbank benoemde deskundige beantwoordt deze vraag ontkennend. De rechtbank volgt de deskundige...
 35. Deelgeschil. Letselschade. Val van gehuurde steiger. Geen gebrekkige zaak.
 36. Letselschade. Kop-staartbotsing. Causaal verband aanrijding en klachten aan nek en schouder? Invloed van aard aanrijding (geringe snelheid en geringe materiele schade), pre-existente klachten en privéomstandigheden. Beoordeling van deskundigenrapportages. Bewijslast eiser omtrent toedracht (gereden snelheid).
 37. Deelgeschil. Letselschade. Verkeersrecht; aanrijding auto - fietser. Aansprakelijkheid fietser als ongemotoriseerde verkeersdeelnemer? Geen overmacht automobilist.
 38. Deelgeschil. Letselschade. IPR; verzekeraar in buitenland; artikel 12 en 13 EEX-Vo 1215/2020. Verkeersrecht; voorrangsfout versus snelheidsovertreding. Politieagent; vrijstelling van de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990); rechtvaardigingsgrond? Aansprakelijkheid voorrangsgerechtigde; “spiegelbeeld” eigen schuld voorrangsplichtige. Percentage eigen schuld werkt...
 39. letselschade
 40. Letselschade na arbeidsongeval. Voorlopige voorziening (223 Rv): afgewezen: hoogte schade nog te onduidelijk. Uitlaten deskundigenonderzoek.
 41. Bevoegdheidsincident. Rijnvaartzaak? Vordering van bemanningslid tot vergoeding van letselschade ondervonden aan boord van een Rijnvaartschip valt niet binnen de reikwijdte van de Akte van Mannheim / Herziene Rijnvaartakte. Onbevoegdverklaring.
 42. Aanrijding; letselschade; overmacht; feiten ter onderbouwing van overmacht niet komen vast te staan; getuigenbewijs in hoger beroep.
 43. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Letselschade. Schadebegroting. Deskundigenonderzoek.
 44. letselschade; vervolg op NL18.16743 11 september 2019; benoeming deskundige; neurochirurg of orthopedisch chirurg?
 45. Letselschade; partiële dwarslaesie na rugoperatie; handelen medische standaard wervelkolomspecialist? Onvoldoende onderbouwing onjuiste keuze tot opereren; geen causaal verband afwezigheid neurochirurg; nader onderzoek naar wijze uitvoeren operatie; gebrek mbt informed consent. Causaal verband schade? Uitlaten deskundigenonderzoek.
 46. Burgerlijk procesrecht. Voorlopig deskundigenbericht. Letselschade. Partijen zijn na verkeersongeval psychiatrisch onderzoek overeengekomen in verband met vaststelling van te vergoeden schade. De enkele omstandigheid dat een partij nadat in verband met de vaststelling van zijn schade een geneeskundig onderzoek was overeengekomen en uitgevoerd, gebruik heeft gemaakt van zijn wettelijke blokkerin...
 47. Letselschade; (pijn)klachten na aanrijding; ECLI:NL:GHARL: 2018:1661 en ECLI:NL:GHARL:2016:3988. Niet gebleken van een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten, die voor de aanrijding nog niet bestonden, en evenmin kan worden aangenomen dat deze klachten op zichzelf door de aanrijding veroorzaakt kunnen zijn.
 48. Letselschade. Auto-ongeval. Toedracht en bewijslevering.
 49. Bodemzaak volgend op een deelgeschilprocedure. Letselschade. Eindvonnis. Eiseres is in juli 2005 een eerste verkeersongeval overkomen. Gedaagde is de WAM-verzekeraar van de veroorzaker van dat ongeval en heeft de aansprakelijkheid voor de gevolgen van dat ongeval erkend. In 2008 overkomt eiseres een tweede verkeersongeval, waarvoor gedaagde niet aansprakelijk is. In het kader van de vraag in ho...
 50. Bodemzaak volgend op een deelgeschilprocedure. Letselschade. Tussenvonnis. Eiseres is in juli 2005 een eerste verkeersongeval overkomen. Gedaagde is de WAM-verzekeraar van de veroorzaker van dat ongeval en heeft de aansprakelijkheid voor de gevolgen van dat ongeval erkend. In 2008 overkomt eiseres een tweede verkeersongeval, waarvoor gedaagde niet aansprakelijk is. In het kader van de vraag in...