Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Personen- en familierecht

 1. adoptie meemoeder, bekende donor, onderzoek Raad voor de Kinderbescherming
 2. gezamenlijk gezag, zorgregeling, verlenging ondertoezichtstelling
 3. beschikking van de meervoudige kamer over een verlenging machtiging tot uithuisplaatsing en een perspectiefbesluit. De GI is niet-ontvankelijk in haar verzoek om op grond van artikel 1:262b BW het perspectiefbesluit te laten toetsen (ECLI:NL:HR:2023:1148). De rechtbank beoordeelt het perspectiefbesluit in het kader van het verzoek tot verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing. De rechtb...
 4. beschikking van de meervoudige kamer over een verlenging machtiging tot uithuisplaatsing en een perspectiefbesluit. De GI is niet-ontvankelijk in haar verzoek om op grond van artikel 1:262b BW het perspectiefbesluit te laten toetsen (ECLI:NL:HR:2023:1148). De rechtbank beoordeelt het perspectiefbesluit in het kader van het verzoek tot verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing. De rechtb...
 5. machtiging tot uithuisplaatsing voor de duur van de voorlopige ondertoezichtstelling
 6. Partijen in deze zaak zijn een vader en zijn twee kinderen. De kinderen hebben een geldvordering op hun vader gekregen toen hun moeder overleed. Het gaat in deze zaak vooral om de vraag of deze geldvordering inmiddels opeisbaar is geworden en hoe hoog deze geldvordering is. De rechtbank komt in dit vonnis tot het oordeel dat de geldvordering van de kinderen nog niet opeisbaar is. De hoogte van...
 7. Verzoeksters verzoeken adoptie door de partner van de biologische moeder van een minderjarige die is geboren na een traject in het buitenland waarbij gebruik is gemaakt van een anonieme donor. Het verzoek tot adoptie wordt afgewezen. Het gebruik van een anonieme donor is in strijd met een beginsel en waarde die in de Nederlandse rechtsorde als fundamenteel wordt beschouwd en de rechtbank is van...
 8. Meerderjarigverklaring
 9. verzoek om als belanghebbende te worden aangemerkt
 10. Verzoek gegrondverklaring ontkenning vaderschap. Uit geboorteakte blijkt dat verzoeker het kind heeft erkend en dat op de erkenning Belgisch recht is toegepast. Tussenbeschikking waarbij aan verzoeker gelegenheid wordt gegeven zijn verzoek, waar nodig, aan te passen en rechtsgronden aan te vullen en in te gaan op het op het verzoek toepasselijk recht. Tevens benoeming bijzondere curator en ver...
 11. Voornaamswijziging van minderjarige (3 jaar). Het zwaarwichtig belang bestaat in het gegeven dat de 3e en 4e voornaam van de minderjarige zijn afgeleid van de namen van de peettantes, maar de band met deze tantes is zodanig verslechterd dat er geen contact meer is. Daarom 3e en 4e voornaam wijzigen in namen van peetoom en van een goede vriendin van de ouders.
 12. Gerechtelijke vaststelling vaderschap, gezag, omgang en kinderalimentatie.
 13. Stiefouderadoptie.
 14. Rechtbank wijzigt gezag, nu minderjarige bij de man verblijft. Raadsonderzoek wordt niet langer afgewacht.
 15. Geschil ex artikel 1:253a BW. Zaak in het kader van de zgn. Ceder- pilot. Ouders hebben ter gelegenheid van de mondelinge behandeling met hulp van de RvdK afspraken gemaakt, waarna de verzoeken zijn ingetrokken.
 16. Ondertoezichtstelling. Kind zit volledig klem tussen strijdende ouders. Kind heeft idee dat zij niet naar haar vader mag en hem niet mag bellen, terwijl zij daaraan wel behoefte heeft. Daarnaast bestaan ernstige zorgen over de thuissituatie bij de moeder, waarin sprake is van verbaal geweld en waarin sprake is van slaan door de moeder. De moeder weigert hiervoor hulp.
 17. voorlopige voorzieningen, litispendentie, bevoegdheid rechtbank, lopende procedure in Turkije
 18. Vernietiging erkenning op verzoek van biologische vader en toewijzing gezamenlijk gezag. De huidige juridisch vader met gezag is de hoofdopvoeder.
 19. Het hof is van oordeel dat bij handhaving van het gezamenlijk gezag sprake is van een onaanvaardbaar risico dat de kinderen klem of verloren zullen raken tussen de ouders en dat niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zal komen. Het hof bekrachtigt de bestreden beschikking. Artikel: 1:253n juncto artikel 1:251a BW
 20. Personen- en familierecht. Verzoek vaststelling hoofdverblijfplaats jong kind van niet gehuwde ouders ingeval van co-ouderschap. Had beslissing hoofdverblijfplaats aangehouden moeten worden totdat ouderschapsplan is opgesteld?
 21. Alsnog toewijzing ondertoezichtstelling in hoger beroep.
 22. Verlening voorwaardelijke machtiging gesloten plaatsing.
 23. Machtiging uithuisplaatsing accommodatie jeugdhulpaanbieder.
 24. Referte met verzoek tot eenhoofdig gezag, schriftelijk afgedaan.
 25. Verlenging ondertoezichtstelling.
 26. Minderjarige wordt na 6 jaar bij pleegouders gewoond te hebben teruggeplaatst bij de ouders. Ouders hebben zich dermate ontwikkeld dat zij de zorg voor het kind weer kunnen dragen. Moeder wordt hersteld in het ouderlijk gezag.
 27. Na terugverwijzing door de Hoge Raad verklaart de rechtbank de klacht over het algehele rookverbod van GGzE gegrond. GGzE had geen wettelijke verplichting om per 1 juli 2022 een algeheel rookverbod in te voeren. Verder geldt dat het algehele rookverbod, dat als een huisregel kan worden beschouwd, niet dient voor de ordelijke gang van zaken en de veiligheid binnen de accommodatie in de zin van a...
 28. Beschikking verlenging ondertoezichtstelling
 29. Beschikking over een verlenging ondertoezichtstelling
 30. Verlenging ondertoezichtstelling.
 31. Voorlopige voogdij
 32. Art. 1:265g BW. Verzoek GI tot wijziging van de contactregeling. Feitelijk wordt verzocht om schorsing daarvan voor onbepaalde tijd. De kinderrechter neemt het de GI kwalijk dat de vastgestelde contactregeling al geruime tijd niet wordt uitgevoerd. Als gevolg van tijdsverloop kan de regeling niet zonder meer worden hervat. Schorsing voor zes maanden. Die tijd moet benut worden om de weerstanden...
 33. Partijen zijn op de zitting een zorgregeling overeengekomen.
 34. Zorgregeling. Hof oordeelt het redelijk dat minderjarige (15) evenveel doordeweekse avonden bij de vader en bij de moeder eet. Dat is ook overeenkomstig haar wens en ouders vinden het belangrijk die wens te volgen.
 35. Beëindiging gezag, kind heeft zich inmiddels gehecht aan de pleegouders en dit proces moet niet worden verstoord. Het proces van de moeder om weer stabiel te worden heeft voor het kind te lang geduurd.
 36. Vervangende toestemming voor verhuizing, de verhuizing is inmiddels uitgevoerd met gerechtelijke toestemming, hoger beroep, artikel 1:253a BW.
 37. Kinderalimentatie, wijziging van omstandigheden, ingangsdatum, draagkracht, extra lasten opgevoerd.
 38. verwijzing UHA, voorleopige zorgregeling en benoemen BC
 39. Man hertrouwt en wordt hierdoor onderhoudsplichtig voor de kinderen van zijn nieuwe partner. Hij vraagt om verlaging van de onderhoudsbijdrage ten aanzien van zijn biologische kinderen. Zijn nieuwe partner en haar ex-partner hebben gezamenlijk ruim voldoende draagkracht om in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien. Daarom beslist de rechtbank om de draagkracht van de man helemaal toe...
 40. Beschikking na vernietiging en verwijzing. Vereffening nalatenschap waarbij het gehele vermogen vanwege de criminele herkomst is afgedragen aan de Staat. De rechter-commissaris heeft de rechtbank verzocht de vereffening op te heffen. De vraag is of het hof de vereffenaar alsnog moet opdragen bescheiden in het geding te brengen op de voet van artikel 22 Rv. Verplichting om een uitdelingslijst op...
 41. Toetsing perspectiefbesluit. Hof is van oordeel dat de rechtbank terecht heeft besloten tot verlenging van de ondertoezichtstelling en afgifte van de machtiging tot uithuisplaatsing van de minderjarigen. Het hof is net als de gecertificeerde instelling van oordeel dat het opgroeiperspectief niet meer bij de moeder ligt. De ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing lijken gelet...
 42. De kantonrechter wijzigt de grond van het bewind van het hebben van problematische schulden naar geestelijke of lichamelijke toestand. Rechthebbende is in eerste aanleg niet gehoord. Er zijn geen medische stukken overgelegd. Niet is gebleken dat de grond voor het bewind moet worden gewijzigd.
 43. IPR; erkenning van zelfstandige geslachtsnaamwijziging – die niet het gevolg is van een wijziging in de persoonlijke staat – uit Zwitserland; analoge toepassing van art. 10:24 lid 1 BW.
 44. bekrachtiging bestreden beschikking. Het hof is van oordeel dat de gronden voor verlenging van de ondertoezichtstelling ten tijde van de bestreden beschikking aanwezig waren en ook thans nog aanwezig zijn. Het hof acht voortzetting van de hulpverlening in het gedwongen kader noodzakelijk om de ontwikkelingsbedreiging van de kinderen weg te nemen. Artikel: 1:260, lid 1, BW in verband met artikel...
 45. Huurrecht. Belangenafweging. Partneralimentatie. Niet voldoende gespecificeerd verzoek: geen concreet bedrag.
 46. Verzoek tot inzage in dossier van de gecertificeerde instelling door een vader. Uiteindelijk resteerde, na intrekking door de man van zijn verzoek, alleen nog de beslissing over de proceskosten. De rechtbank heeft de man in de proceskosten veroordeeld. Daartegen komt de man in hoger beroep. Het hof acht onvoldoende gronden aanwezig om de man in de proceskosten te veroordelen.
 47. Verzoek verlenging OTS en verzoek vervanging GI afgewezen. Sprake van een vertrouwensbreuk tussen de GI en de moeder. Afwijzing beide verzoeken, nu samenwerking tussen de moeder en (nieuwe) GI niet te verwachten valt. De verantwoordelijkheid voor het inzetten van de noodzakelijke zorg wordt weer bij de ouders neergelegd.
 48. schorsingsverzoek ten aanzien van partneralimentatie, toedeling woning en benoeming en voorschot deskundige afgewezen. Geen kennelijke misslag, Niet gebleken van omstandigheden die maken dat het belang van de man bij schorsing van de werking van de bestreden beschikking zwaarder weegt dan het belang van de vrouw bij tenuitvoerlegging daarvan.
 49. hoofdverblijf kinderen bij de vader, anders dan voorkeur kinderen in kindgesprek. Zorgregeling met moeder. Nihilstelling kinderalimentatie.
 50. Restant verzoek gesloten jeugdhulp.