Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Personen- en familierecht

 1. Machtiging tot uithuisplaatsing verleend.
 2. Ontbinding geregistreerd partnerschap en opname ouderschapsplan en convenant.
 3. Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht; scheiding van tafel en bed; heeft verzoening plaatsgevonden? (art. 1:176 BW (oud)).
 4. Kinderalimenatie. Hoewel partijen nimmer samen huurder of eigenaar van een woning zijn geweest en nimmer op hetzelfde adres ingeschreven hebben gestaan, is de rechtbank van oordeel dat partijen in gezinsverband hebben samen geleefd.
 5. Echtscheiding met nevenvoorzieningen. De rechtbank legt de door partijen ter zitting bereikte overeenstemming over de verdeling van de eenvoudige gemeenschap en de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden vast.
 6. Hoger beroep na verwijzing Haviltex Stilzwijgende afspraak alle financiële middelen gezamenlijk te laten zijn tussen ex-samenwonenden zonder samenlevingscontract.
 7. Verzoek om een machtiging tot verwerping nalatenschap ten behoeve van minderjarige kinderen. De wetgever heeft met artikel 4:193 BW beoogd bescherming te bieden aan minderjarige kinderen. Een verklaring van verwerping moet worden afgelegd binnen drie maanden vanaf het tijdstip waarop de nalatenschap, of een aandeel daarin, de erfgenaam toekomt. Op het moment van indiening van het verzoek is dez...
 8. Echtscheiding met nevenvoorzieningen. De rechtbank zal de zorgregeling als definitieve beslissing vastleggen en de zaak dus niet langer aanhouden. Hiertoe overweegt de rechtbank dat een definitieve beslissing de minderjarige meer duidelijkheid en rust zal bieden en dat acht de rechtbank in haar belang.
 9. verjaring, niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding, risicoaansprakelijkheid beslag, verrekenposten
 10. Pensioenverweer van de vrouw ex artikel 1:153 BW faalt. De rechtbank merkt het aandeelhouderschap van de vrouw in de Belgische maatschap niet aan als een nabestaanden-pensioenvoorziening. Niet gebleken is namelijk dat de vrouw recht heeft op één of meerdere uitkeringen uit de maatschap als de man overlijdt.
 11. Internationale Kinderontvoering. Afwijzing terugeleiding minderjarige naar (Berlijn) Duitsland. Beide ouders hadden de intentie zich met de minderjarige in Nederland te vestigen en gewone verblijfplaats van minderjarige gewijzigd van Duitsland naar Nederland. Geen sprake van ongeoorloofde achterhouding.
 12. Verzoek eenhoofdig gezag toegewezen + geen omgangsregeling vastgesteld. T.a.v. gezag: gebleken dat man opnieuw niet bereikbaar is geweest, zodat behandeling van minderjarige niet kon starten. Al jarenlang een patroon waarin het wisselend met de man gaat. Daarbij betreft rechtbank het advies van de raad: minderjarige heeft stabiliteit, veiligheid en duidelijkheid nodig. Het belang van de minder...
 13. Spoedmachtiging uithuisplaatsing van een twee weken oude tweeling in een pleeggezin - door persoonlijke problematiek van ouders is sprake van kwetsbaar ouderschap - met plaatsing in moeder-kind traject gaan ouders niet akkoord.
 14. VCM
 15. VCM
 16. ZM op ZM
 17. ZM op ZM. Beperkte duur
 18. Informele rechtsingang - wijziging zorgregeling na advies Raad
 19. Kindvriendelijke terugkoppeling; beëindiging gezag en ontzegging recht op omgang.
 20. De vader heeft zijn kind nog nooit gezien en de moeder houdt contact tussen de minderjarige en de vader tegen. Volgens de moeder wordt zij getriggerd in haar PTSS, wat leidt tot herbelevingen, bij alles wat met de vader te maken heeft. De moeder kan hiervoor pas behandeling ondergaan als de zaak tot een einde is gekomen. Er hebben in deze zaak meerdere onderzoeken, onder andere door de raad vo...
 21. Verzoeken hoofdverblijf, kinderalimentatie. Rechtbank constateert dat afspraak over co-ouderschap niet wordt uitgevoerd en dat alle betrokkenen belang hebben bij duidelijkheid over de zorgregeling, ook in verband met de ondertoezichtstelling. Zaak wordt uitgebreid met ter zitting gedaan verzoek tot wijziging zorgregeling.
 22. Vervangende toestemming ex art. 1:336a BW met spoedbeslissing zonder horen van belanghebbenden toegepast analoog aan de regeling voor dergelijke zaken op basis van art. 1: 265i en art. 800 jo 809 Rv
 23. Erflater is kort voor zijn overlijden gehuwd waardoor de wettelijke verdeling ex artikel 4:13 BW van rechtswege op zijn nalatenschap van toepassing is, tenzij bij uiterste wilsbeschikking is bepaald dat de wettelijke verdeling buiten toepassing blijft. Na uitlegging van de uiterste wilsbeschikking conform artikel 4:46 BW komt de rechtbank tot het oordeel dat erflater de wettelijke verdeling imp...
 24. Gezamenlijk gezag moeder en stiefvader - 1:253t BW
 25. Machtiging gesloten jeugdhulp - 2 maanden met afwijzing van het overige - fors zelfbepalend gedrag met dreiging en fysieke agressie - doelen: overeenstemmingsgesprek en observatie met behandeladvies.
 26. Machtiging gesloten jeugdhulp - 3 maanden, zonder verdere aanhouding zoals door het college is verzocht - gedragswetenschapper geeft instemming voor maximaal drie maanden - gesloten plaatsing noodzakelijk voor goed vervolg van behandeling en behalen van doelen uit het behandelplan.
 27. Verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging tot uithuisplaatsing; kortere verlenging in afwachting van de onderzoeken
 28. Verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging tot uithuisplaatsing; minderjarige verblijft voorlopig in het Babyhuis met toewerken naar een terugthuisplaatsing
 29. Restant verlenging machtiging tot uithuisplaatsing; verlenging voor één maand in afwachting van het perspectiefonderzoek
 30. Bestreden beschikking bekrachtigd. Ten tijde van de bestreden beschikking en ook thans is voldaan aan de gronden voor plaatsing van de minderjarige in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg. Artikel: 6.1.2 Jeugdwet
 31. ‘Bekrachtiging bestreden beschikking. Kinderrechter heeft op goede gronden de ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing van de minderjarige verlengd en de gronden daarvoor waren nog onverminderd aanwezig ten tijde van beëindiging gezag van de moeder’.
 32. ‘Bekrachtiging bestreden beschikking. Verlenging ondertoezichtstelling. Ernstige ontwikkelingsbedreiging voor de minderjarige ook thans nog aanwezig’.
 33. Erkenning van een adoptie uit Thailand. Omzetting van de Thaise zwakke adoptie naar een sterke adoptie
 34. ‘Vernietiging bestreden beschikking. Het hof stelt een omgangsregeling vast tussen de moeder en de kinderen, die het hof in het belang van de kinderen acht’.
 35. Verzoek om dubbele geslachtsnaam afgewezen wegens het ontbreken van een wettelijke grondslag.
 36. Afwijzing verzoek nihilstelling kinderalimentatie vanwege minnelijk schuldhulpverleningstraject. Man heeft zich tot gemeente gewend met verzoek VTLB te verhogen. Gemeente laat aan de alimentatierechter over met welk bedrag aan kinderalimentatie in het VTLB rekening moet worden gehouden. De rechtbank stelt kinderalimentatie dus zelf opnieuw vast en beoordeelt daarbij of aan de zijde van de man s...
 37. Beschikking van de meervoudige kamer over een gezagsbeëindiging.
 38. Verzoek nihilstelling kinderalimentatie vanwege minnelijk schuldhulpverleningstraject. Man moet zich tot gemeente wenden met verzoek VTLB te verhogen met een nominaal bedrag aan kinderalimentatie
 39. 1:253a en 1: 247 BW. Wijziging zorg- en opvoedtaken in een co-ouderschap van week op, week af. Belang minderjarige leidend. Geen goede communicatie tussen ouders. Verzoek afgewezen.
 40. Schadevergoeding van €10 per dag wegens overschrijding termijn art. 5:16, eerste lid Wvggz; gebaseerd op de concept oriëntatiepunten schadevergoeding verplichte zorg.
 41. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), verzoek voorzetting crisismaatregel, artikel 7:7 Wvggz, afgewezen omdat er geen sprake is van doelmatigheid.
 42. Toewijzing verzoek eenhoofdig gezag aan de moeder. De vader geeft al enige tijd niet of nauwelijks invulling aan het ouderlijk gezag, is niet goed bereikbaar en het is voor de moeder moeilijk en soms onmogelijk om tijdig toestemming van de vader te krijgen voor noodzakelijke belangrijke beslissingen ten behoeve van de minderjarige.
 43. ondertoezichtstelling. Bekrachtiging bestreden beschikking. artikel 1:255 lid 1 BW
 44. Draagmoederschap verklaring voor recht dat de Amerikaanse geboorteakte van de minderjarige, waarop verzoekers als ouders worden vermeld, van rechtswege in Nederland wordt erkend en naar zijn aard vatbaar is voor opneming in het register van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage; verklaring voor recht dat de beslissing van de “Circuit Court of the State of Oregon for the County of...
 45. Afwijzing verzoek vervangende toestemming verhuizing.
 46. Verzoek van de GI om de ondertoezichtstelling te verlengen. De moeder en de minderjarige vinden dat de ondertoezichtstelling averechts werkt en daarom moet stoppen. De kinderrechter wijst het verzoek toe en legt dit in kindvriendelijke taal uit in een aparte brief uit aan de minderjarige.
 47. Voorlopige voorziening; verstek. Moeder (NL) heeft kinderen (NL/Frans) zonder toestemming van vader (Frans/Armeens)) meegenomen vanuit hun woonplaats Frankrijk naar Nederland. NL rechter heeft terugkeer kinderen naar Frankrijk gelast. Moeder verzoekt vervolgens toevertrouwing kinderen aan haar. Bij indiening van het verzoekschrift verbleven kinderen nog bij moeder in Nederland. Op grond van art...
 48. Teruggeleidingsverzoek China. Verzoek toegewezen. Ouders hebben samen besloten naar China te verhuizen. Niet gebleken dat dit van tijdelijke aard was. Vrouw geen toestemming gegeven aan man om met minderjarige terug te keren naar Nederland. Geen sprake van weigeringsgronden.
 49. Voorlopige voorzieningen. Verzoeken uitsluitend gebruik echtelijke woning en vaststellen partneralimentatie afgewezen.
 50. Vaststelling hoofdverblijfplaats minderjarige bij vader, afwijzing verzoek vaststelling zorgregeling (nu verloop contactopbouw met moeder onzeker is en de GI daarover regie zal voeren) en afwijzing vaststellen kinderbijdrage (in de huidige omstandigheden is daar geen aanleiding toe, aangezien de minderjarige hoofdverblijf heeft bij de vader en de moeder thans niet tot nauwelijks zorgkosten heeft).