Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

IE-recht

 1. Octrooirecht - Europees Octrooi vergadersysteem - Letterlijke of equivalente inbreuk? - Beschermingsomvang - Auteursrechtinbreuk handleidingen? - Onrechtmatig handelen ogv artikel 6:162 BW, 6:194 BW en 6:193a BW?
 2. Verbintenissenrecht. Auteursrecht. Bekende DJ vordert vernietiging wegens dwaling van overeenkomsten met platenmaatschappij en manager. Auteurscontractenrecht; onredelijk bezwarend beding? (art. 25f lid 2 Auteurswet); samenhangende overeenkomsten. Begrip ‘fonogrammenproducent’.
 3. KG. Is de door gedaagde gevoerde domeinnaam tevens handelsnaam en, zo ja, is er sprake van inbreuk door gedaagde op artikel 5 Hnw? Toepassing van HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269.
 4. Zaak over nep-advertenties voor Tommy Hilfiger kleding op Facebook en Instagram. Afgifte identificerende gegevens gebruikers. Vervolg op ECLI:NL:RBDHA:2021:2422. Zie ook ECLI:NL:RBAMS:2018:9362 en ECLI:NL:RBAMS:2019:3207
 5. KG over licentieovereenkomst m.b.t. de film Pluk van de Petteflet. Opschorting toegestaan aangezien producent onduidelijkheden tav sublicentie en sublicentievergoeding heeft laten ontstaan, waardoor auteursrechthebbenden mogelijk worden benadeeld.
 6. Domeinnaam webshop. Inbreuk art. 9 lid 2 sub b UMVo.
 7. Inbreuk art. 9 lid 2 sub b UMVo.
 8. Spoedeisend belang - Merkinbreuk: uitgeputte merkproducten - suggestie commerciele band - merknaam in combi met eigen handelsnaam - domeinnamen- vermelding exclusieve leverancier - auteursrechtinbreuk: handleidingen en afbeeldingen - look and feel website
 9. Intellectuele Eigendom. Kort geding. Verstek gezuiverd. Geen verweer. Beneluxmerk. Handelsnaam. Auteursrecht. Advertenties voor mondkapjes op bol.com. Gebruik EAN-codes voor niet-identieke producten. Vorderingen toegewezen.
 10. Octrooirecht - Europees Octrooi - Verpakkingssamenstellen lange termijn vervoer rozen en chrysanten - Verscheping containers rozen vanuit Kenia - Spoedeisend belang - Inbreuk
 11. Inzagevordering ex art. 843a Rv ivm vermeende merkinbreuk/onrechtmatig handelen. Vordering afgewezen, omdat rechtsbetrekking tussen partijen onvoldoende aannemelijk is geworden, dan wel vanwege gebrek aan rechtmatig belang.
 12. Intellectueel eigendomsrecht. Octrooirecht. Incident. Verbodsvordering gebaseerd op buitenlandse delen Europees octrooi, niet (ook) op Nederlands deel. Uitleg bevoegdheidsbepaling artikel 80 lid 2 sub a ROW 1995. Relatief onbevoegd. Verwijzing.
 13. Intellectueel eigendom. Merkenrecht; uitleg verbodsvordering; verwarringsgevaar; afbreuk aan onderscheidend vermogen c.q. reputatie.
 14. Merkenrecht. Zaak van merkhouder tegen expediteur en partij die decodeerfaciliteit aan derden ter beschikking stelt. Vraag of sprake is van merkinbreuk dan wel onrechtmatig handelen dan wel handelen als tussenpersoon. Tussenvonnis.
 15. Zaak over nep-advertenties voor Tommy Hilfiger kleding op Facebook en Instagram. Reikwijdte filterverplichting en afgifte identificerende gegevens gebruikers. Zie ook ECLI:NL:RBAMS:2018:9362 en ECLI:NL:RBAMS:2019:3207
 16. tussenvonnis tevens inzake: C/09/578381/HA ZA 19-844 en C/09/584592/HA ZA 19-1246 Merkenrecht. Incident tot tussenkomst subsidiair voeging.
 17. Intellectuele eigendom; Handelsnaamrecht; art. 5 Hnw; het voeren van een handelsnaam; beoordeling of verwarring tussen de ondernemingen te duchten is
 18. Hoofdzaak intellectuele eigendom. Incident: verzet tegen schorsing procedure. Overname geding door BV waarin de eenmanszaak van oorspronkelijk eiser is ingebracht. Het verzet tegen de schorsing wordt verworpen.
 19. Uniemerk. Merkinbreuk. Geen uitputting. Geen (impliciete) toestemming. Vorderingen merkhouder en licentiehouder.
 20. Kort geding, Intellectueel-eigendomsrecht, verstek, proceskosten 1019h Rv. Eiseres vordert haar reële proceskosten, onder meer met verwijzing naar haar algemene voorwaarden. De voorzieningenrechter stelt de proceskosten met toepassing van de Indicatietarieven vast conform het toepasselijke liquidatietarief.
 21. Verstek. Merkinbreuk.
 22. Abaya. Modelrecht. Auteursrecht. Model niet geldig. Geen sprake van een auteursrechtelijk beschermd werk. Vorderingen afgewezen.
 23. Inbreuk aangenomen op Uniemerken en op Gemeenschapsmodelrecht en auteursrecht op blender voor het bereiden van babyvoeding en verpakking daarvan. Tevens aangenomen dat oneerlijke handelspraktijken zijn verricht. EU-wijde stakingsgeboden opgelegd.
 24. Bescherming persoonsgegevens. Intellectuele eigendom. Handhaving; illegaal downloaden film; vordering NAW-gegevens die horen bij IP-adressen; verdere verwerking persoonsgegevens (art. 6 lid 4 AVG); belangenafweging; door rechthebbende te betrachten transparantie. HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:AU4019, Lycos/[...].
 25. IE Kort geding. Spoedeisend belang aanwezig. Inbreukverbod merkrechten toegewezen. Proceskosten conform Indicatietarieven IE voor een eenvoudig kort geding
 26. Verzoeker is geen belanghebbende in de zin van artikel 6 Handelsnaamwet. Geen verboden handelsnaam op grond van een van de door verzoeker aangevoerde gronden.
 27. Octrooizaak. Proceskosten
 28. Auteursrecht, modellenrecht en slaafse nabootsing turntoestellen
 29. tevens inzake C/09/579611/HA ZA 19-936: Eindvonnis over de proceskosten in twee zaken over hetzelfde octrooi. Het octrooi wordt, conform de beslissing daartoe in het tussenvonnis, vernietigd.
 30. Auteursrecht op inwerpzuil voor een ondergrondse vuilcontainer.
 31. Waterballonvullers - Tussenvonnis - Geen auteursrechtelijke bescherming - Elementen door technische overwegingen ingegeven - Geen inbreuk modelrechten - Vorderingen geldigheid modelrechten (blijven) geschorst art. 91 lid 1 GModVo - Belang VvR niet-inbreuk
 32. Intellectuele eigendom. Kort geding. Octrooi-inbreuk met generiek geneesmiddel op EP117. Vorderingen worden afgewezen vanwege gebrek aan spoedeisend belang: de octooihouder heeft te lang stilgezeten. Processtrategische keuzes waardoor ervoor is gekozen om langer te wachten met het aanbrengen van het onderhavige kort geding, komen voor rekening en risico van de octrooihouder.
 33. Octrooirecht. Rechtbank kan niet vaststellen dat eiseres rechthebbende is op octrooi geregistreerd op een naam die niet haar statutaire naam is en ook door andere rechtspersonen in groep is gebruikt. Geen slaafse nabootsing. Geen onrechtmatig wapperen.
 34. Vernietiging kunstwerk geen aantasting werk izv art. 25 lid 1, aanhef en onder d, Aw. In dit geval ook geen misbruik van recht izv art. 3:13 lid 2 BW. Wel onzorgvuldig gehandeld door zonder overleg/contact met kunstenaar tot vernietiging werk over te gaan.
 35. Kort geding. Intellectuele eigendom. BerryWorld heeft met Berrynaiz een Samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin een forumkeuze voor Madrid, Spanje, is opgenomen. Daarnaast hebben partijen een Licentieovereenkomst met betrekking tot kwekersrechten op blauwe bessen gesloten, met een forumkeuze voor Nederland. De onderhavige geschillen tussen partijen betreffen de uitleg van de Samenwerkingsover...
 36. “Kort geding. Intellectuele eigendom. Inbouw UV-stralers voor in de badkamer. Vorderingen jegens 1 gedaagde afgewezen: betrokkenheid niet onderbouwd. Modelrecht. De modelinschrijving behelst niet meer dan een rechthoek. Onvoldoende afstand tot het vormgevingserfgoed. Mocht het modelrecht (net) standhouden, dan is er geen sprake van inbreuk. Evenmin slaafse nabootsing: niet gebleken dat de produ...
 37. Kort geding. Intellectuele eigendom. Grensoverschrijdende bevoegdheid ten aanzien van niet-Nederlandse gedaagden o.b.v. artikel 4 respectievelijk 8 Brussel I bis-Vordering. Aanvullend beschermingscertificaat. Pediatrische Verordening. Weesgeneesmiddel. Verlenging van de ABC-termijn voor uitgevoerd pediatrisch onderzoek ook mogelijk als geneesmiddel eerder als weesgeneesmiddel aangewezen is gewe...
 38. Octrooirecht en Modellenrecht - Europees Octrooi voor een vergadersysteem - Hoofdconclusie 1 niet nieuw - Overige conclusies niet nieuw/inventief - Niet bevoegd geldigheid buitenlandse delen - Gemeenschapsmodel dongle - niet volledig technisch bepaald
 39. Octrooirecht. Octrooi niet inventief. Zekerheidstelling 224 Rv. Onrechtmatig wapperen en onnodig grievende mededelingen kunnen niet worden vastgesteld omdat niet is voldaan aan motiveringsplicht. Proceskostenveroordeling op basis indicatietarief.
 40. Auteursrecht. Recht op naamsvermelding art. 25 lid 1 sub a Aw. Opzegging en ontbinding licentie overeenkomst. Uitleg duurovereenkomst. Matiging boetebeding.
 41. -
 42. Intellectueel eigendom. Incidentele vordering tot schorsing o.g.v. artikel 132 UMVo toegewezen.
 43. Intellectuele Eigendom. Incidentele vorderingen tot schorsing ogv 132 UMVo toegewezen voor zover vordering ziet op Uniemerkenrechtelijke grondslag. Voor overige grondslagen voortzetting procedure.
 44. Het aan de kaak stellen van misstanden op de wijze waarop dat is gedaan door gedaagde is niet onrechtmatig omdat het ondersteuning vindt in het feitenmateriaal, vooraankondiging uitzending valt onder redactionele verantwoordelijkheid journalist.
 45. -
 46. -
 47. Merkenrecht. Uitputting van merkrechten; art. 13 lid 1 GMVo en art. 2.23 lid 3 BVIE; HvJEU 30 november 2004, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding). In de handel brengen. Verkoop in de EER door merkhouder. Vertrouwelijkheidsregime m.b.t. kennisneming van bedrijfsgeheimen; art. 1019ib Rv en art. 22a lid 3 Rv. Tweeconclusieregel.
 48. Vordering tot staking gebruik logo wegens inbreuk merkenrecht en inbreuk auteursrecht, subsidiair slaafse nabootsing. Vorderingen afgewezen wegens geen inbreuk en geen sprake van slaafse nabootsing.
 49. kort geding, auteurs- en modelrechten op kachel
 50. Inbreuk op portretrecht