Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

IE-recht

 1. Procedure tussen voormalig samenwerkende partijen op gebied van de ontwikkeling van afmeersystemen. Over en weer onrechtmatig handelen verweten. 843a Rv, fishing expedition, inbreuk op IE rechten, rectificatie. Verhouding met overige lopende procedures.
 2. Vordering tot vervallenverklaring afgewezen. Marktonderzoek en opinieonderzoek geen zelfstandige subcategorieën zoals bedoeld in het Ferrari-arrest van het HvJEU.
 3. Geschil naar aanleiding van de overname door Zuiver c.s. van teksten afkomstig van de website van Balans. Auteursrechtinbreuk, handelsnaaminbreuk en merkinbreuk aangenomen. Daarnaast neemt de rechtbank ook aan dat sprake is van misleidende reclame.
 4. Intellectueel eigendomsrecht. Auteursrecht. Vervolg van HR 7 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:849. Vordering tot verklaring voor recht aansprakelijkheid platform voor in verleden verrichte Usenetdiensten wegens auteursrechtinbreuk. Beroep op vrijstelling art. 6:196c BW (mere conduit en hosting). Beoordeling na HvJEU 22 juni 2021, gevoegde zaken C-682/18 en C-683/18, ECLI:EU:C:2021:503 (YouTube en Cya...
 5. Intellectuele eigendom. Procesrecht. Auteursrecht bij doorontwikkelde productvormgeving (scheerapparaten), bewerking i.d.z.v. art. 10 lid 2 Aw en reikwijdte ‘onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk’, slaafse nabootsing, totaalindrukken. Uitleg gedingstukken en petitum, art. 24 Rv, stelplicht, bevoegdheid ex art. 7 lid 2 Brussel I-bis (Verordening (EU) 1215/2012).
 6. Incidentele vordering in kort geding tot zekerheidstelling voor proceskosten (art. 224 Rv) toegewezen.
 7. Octrooizaak. Inbreukvordering afgewezen.
 8. Authentieke teststrips (niet voor VS markt) omgepakt in nagemaakte VS-verpakkingen. Daarbij zijn lotnummer en exp. datum verwijderd. Verhandeling in EU is inbreuk op Uniemerken Abbott. Faciliteren handel door logistiek dienstverlener is onrechtmatige daad
 9. Een fotograaf die een atelier in Praag verweet dat zij reproducties heeft verhandeld van drie bekende portretten, wordt in het gelijk gesteld.
 10. Octrooirecht; procesrecht; relatieve onbevoegdheid
 11. Intellectuele eigendom. 2 Standaard essentiële octrooien van Nokia op het gebied van telecommunicatie. (Kruis)licentieovereenkomst op basis waarvan de Oppo-groep de standaard-essentiële octrooien in licentie kreeg, is 1 juli 2021 verlopen. Vordering inbreukverbod. Afgewezen vanwege ontbreken (spoedeisend) belang en complexiteit van het geding
 12. Bodemzaak. Conventie: merkinbreuk (Beneluxmerken), handelsnaaminbreuk en onrechtmatig handelen aangenomen. Reconventie: rechtbank onbevoegd om van de vordering op de voet van artikel 611d Rv kennis te nemen.
 13. Merkenrecht. Normaal gebruik Uniemerk. Depots Beneluxmerken niet te kwader trouw. Woordmerk niet uitsluitende beschrijvend. Inbreuk op Uniemerk op grond van 9 lid 2 sub b UMVo. Geen misbruik van recht. Geen bestuurdersaansprakelijkheid.
 14. verstek. vordering tot inzage art. 843a Rv.
 15. Bescherming bedrijfsgeheimen. Niet aannemelijk gemaakt dat de informatie, die verkregen is van een ex-werknemer, geheim waardoor zij niet als bedrijfsgeheim gekwalificeerd kan worden. Onvoldoende gebleken dat sprake is van onrechtmatige concurrentie.
 16. slaafse nabootsing chirurgische instrumenten, strijd met wet- en regelgeving medische hulpmiddelen
 17. Restaurantketen ‘Gauchos’ claimt dat steakhouse ‘El Gaucho’ in Leiden inbreuk maakt op haar merkrechten. Ouder recht in de zin van artikel 2.23 lid 2 BVIE. Vervallenverklaring beeldmerken vanwege non-usus (artikel 2.23bis BVIE).
 18. Eindvonnis na bewijslevering. Gedaagde slaagt niet in tegenbewijs van voorshands bewezen betrokkenheid bij handel in IPTV pakketten. Artikel 8 Wet naburige rechten. Verzoek terugkomen op eindbeslissing.
 19. Merkenrecht. Merkregistratie te kwader trouw.
 20. KG. Vraag is of het logo van gedaagden zodanig overeenstemt met de logo's van eisers dat sprake is van IE-inbreuk. Beroep van eisers op auteursrecht, merkenrecht en slaafse nabootsing slaagt niet. Vordering tot staking inbreuk wordt afgewezen.
 21. Intellectuele eigendom. VRO-procedure. Octrooi voor geneesmiddel mirabegron voor behandeling van overactie blaas. Geldige prioriteit. Inventiviteit; geen aanwijzing in stand van techniek dat mirabegron in staat is tot zeer sterke relaxatie van detrusor.
 22. Inbreuk op auteursrecht. Geen toestemming voor online publicatie aan nieuw publiek. In artikel wordt boek al geciteerd: opname hele boek als citaat niet noodzakelijk. Belang exploitatie weegt zwaarder dan vrijheid van meningsuiting
 23. Inbreuk op handelsnaamrecht en merkenrecht door eetcafé. Verplichting tot aanpassen. Geen schadevergoeding omdat onvoldoende is gesteld.
 24. exploitatie octrooien.
 25. Octrooigeschil. Octrooi op een plant met spruiten met een verhoogd anthocyanine-gehalte. De geclaimde materie valt niet onder de uitzondering op de octrooieerbaarheid van “werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten” in de zin van artikel 53 sub b EOV. Openbaar voorgebruik en inbreuk.
 26. Geen inbreuk gemaakt op handelsnaam, want naam wordt niet gebruikt als handelsnaam. Vorderingen afgewezen
 27. octrooirecht; werking buitenlands vonnis; verantwoordelijkheid voor voorbehouden handelingen; equivalentie
 28. Auteursrecht; is een billijke compensatie verschuldigd voor tethered downloads en voor opslag in de cloud.
 29. Intellectuele eigendom. Conv. afgewezen. Inbreuk handelsnaamrecht (domeinnaam). Wel handelsnaamrecht: voldoende gebruik, maar wederpartij gebruikt bestreden handelsnaam niet. Rec. afgewezen. Grondslag is handelsnaam en domeinnaam die eiser niet gebruikt.
 30. Auteursrecht op flessenwarmers. Uit vormgevingserfgoed blijkt de keuzevrijheid van de maker. Ontwerpkeuzes niet technisch bepaald, triviaal of banaal. Verbod voor de gehele Europese Unie.
 31. Eiseres beweert over de auteursrechten te beschikken op (de uitwerking van) een concept dat inhoudt dat een shake van eiwitpoeder kan worden voorzien van een smaak naar eigen keuze. De voorzieningenrechter is van oordeel dat hierop voorshands geen auteursrecht rust en dat er dus geen sprake kan zijn van auteursrechtinbreuk door gedaagden. Verder is onvoldoende aannemelijk dat de bodemrechter on...
 32. Vermogensrecht. Intellectuele eigendom. Domeinnaam die nagenoeg overeenstemt met domein- en handelsnaam concurrent. Overdracht domeinnaam op grond van beslissing WIPO-geschillenbeslechter. Onrechtmatige daad. Nodeloos verwarringwekkend.
 33. Merkenrecht. Namaak-trainingspakken. Inbreuk aangenomen. Verweer dat de vermeend inbreukmakende tekens niet zijn gebruikt in het economisch verkeer, verworpen. Beroep op bedrog/dwaling bij totstandkoming betalingsregeling onvoldoende onderbouwd.
 34. Tussenvonnis; namaken koffiekopjes; inbreuk op de rechten op die kopjes; reikwijdte inbreuk; partijen mogen zich uitlaten over verval modelrechten en hoogte schadevergoeding
 35. IE octrooirecht, toegevoegde materie, geclaimd therapeutisch effect niet direct en ondubbelzinnig geopenbaard in aanvrage, openbaarmaking die geclaimd effect plausibel maakt niet voldoende.
 36. C-09-633991 - KG ZA 22-753. Vordering van Puma om Brooks in kort geding te verbieden het Uniemerk ‘Nitro’ te gebruiken wordt afgewezen. Het merk beschrijft een kenmerk van de schoen. Daarnaast geldt dat Brooks de aanduiding ‘Nitro’ steeds gebruikt in combinatie met het merk Brooks.
 37. Octrooirecht. Beschermingsomvang octrooi. Uitleg conclusie kenmerk in het licht van beschrijving en figuren. Het Sonos systeem valt niet onder beschermingsomvang van het octrooi, dus maakt geen inbreuk.
 38. Door een te koop aangeboden zelfbouwauto of "kitcar" wordt inbreuk gemaakt op merk- en auteursrechten van Ferrari met betrekking tot haar Daytona Spyder. Het hof beveelt de staking van deze inbreuken en de gedeeltelijke vernietiging van de "Kitcar".
 39. Uitwerking kop-staart vonnis. Gevraagd verbod uitzenden aflevering BOOS over [eiseres] afgewezen. Ook subsidiaire vorderingen over wijze waarop weerwoord in uitzending moet worden verwerkt afgewezen. Geen schending portretrecht directeur [eiseres].
 40. Octrooirecht op waterballonvuller; brief en persberichten over vermeende inbreuken
 41. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2022:3082. Toewijzing 843a-Rv vordering. Afwijzing vordering tot doen van opgave.
 42. (Faillissements)procesrecht. Merkenrecht. Mededingingsrecht. Kort geding. Art. 25 e.v. Fw. Analoge toepassing art. 27 lid 3 Fw? Uitputting. Gegronde redenen. Selectieve distributie. Bewijsregels en motivering in kort geding. Spoedeisend belang.
 43. en inzake C/09/620741 / HA ZA 21-998. LTE-standaard octrooien - telecom - ordenen rootsequenties - communiceren set preambles aan mobiele stations - technisch karakter - nieuwheid - inventiviteit - toegevoegde materie - inbreuk
 44. Intellectueel eigendomsrecht. Merkenrecht. Positiemerk Diesel in de vorm van schuinlopend label op de coin pocket van jeans-model broeken. Overeenstemmingstoets HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P, ECLI:EU:C:2020:156 (Equivalenza) toegepast op tekens in de vorm van rechte coin pocket labels op broeken van Calvin Klein (art. 20 lid 1 BVIE (oud) sub b en sub c).
 45. Intellectueel eigendom. Gebruik van het teken TEXNED maakt inbreuk op Uniemerken TEXAID.
 46. IE. Foto op website. Schadevergoeding niet conform tarieven Stichting BeeldAnoniem, schattenderwijs vastgesteld. Vordering inbreuk op persoonlijkheidsrecht afgewezen.
 47. G handelt niet in strijd met de handelsnaamrechten van E en maakt geen inbreuk op de merkrechten en auteursrechten van E, maar er is wel sprake van slaafse nabootsing van de reclameslogan van E “Alleen nog even testen”.
 48. Auteursrecht. Databankrecht. Databestanden met gegevens over vrijgemaakte en vrijgegeven slaven in bewaring gegeven aan het Nationaal Archief. Publicatie van bestanden op website. Oorspronkelijkheidscriterium. Wanprestatie. Schade.
 49. Geschil tussen partijen (eigenlijk broer en zus) over wie recht heeft op (exploitatie) diverse merknamen, handelsnamen, domeinnamen en B2C webshops. Bewijsvoering is noodzakelijk en daar leent kg zich niet voor. Ook overige vorderingen niet toewijsbaar. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2022:3524)
 50. Gevoegde Kort geding-zaken. Octrooien geautomatiseerde inrichtingen voor draagbare containers voor anaerobe vertering van afval. Incidenten zekerheidstelling proceskosten beide zaken. Afgewezen: na Brexit wordt teruggevallen op verdrag uit 1967. Hoofdzaken inzage ex artikel 843a Rv. Afgewezen: rechtsbetrekking (inbreuk op octrooien) onvoldoende aannemelijk gemaakt.