Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

IE-recht

 1. Art. 81 lid 1 RO. Auteursrecht. Billijke vergoeding voor thuiskopieën, art. 16c lid 1 en lid 2 Auteurswet. Is in amvb's uitgewerkte regeling onverbindend wegens strijd met Auteursrechtrichtlijn? Vrijstellings- en teruggaveregeling. Licentiemodel tegenover substitutiemodel. Verbod van willekeur. Motivering omvang door thuiskopieën geleden schade, deskundigenrapport. Kort voor zitting in geding b...
 2. Octrooirecht. Geen inbreuk op twee Nederlandse octrooien die zien op (de verwerking van) Teff-meel omdat de octrooien inventiviteit ontberen.
 3. Handelsnaamrecht - Artikel 5 Hnw
 4. Intellectuele eigendom. Voorlopig deskundigenonderzoek. M.b.t. eventuele schending bedrijfsgeheimen: verzoek onvoldoende concreet. Wel voldoende concreet m.b.t. eventuele auteursrechtinbreuk. Verzoekster heeft bewijsbeslag laten leggen. De deurwaarder heeft niet de vereiste selectie uit digitale bestanden gemaakt. De deskundige wordt verzocht alsnog de selectie te maken. Het deskundigenonderzoe...
 5. Een foto is zonder toestemming van de maker gebruikt door gedaagde gebruikt op haar website. Gedaagde maakt hiermee inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eiseres. Gedaagde is aansprakelijk voor de geleden schade en deze wordt daarom toegewezen. Voor de begroting van de schade heeft eiseres aansluiting gezocht bij de Stichting Foto Anoniem. Aan proceskosten worden de daadwerkelij...
 6. Intellectuele eigendom. Kort geding. Auteursrecht. Databankenrecht. Bevoegdheid. Artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo. Locus Damni. Rechtbank bevoegd. Verkeerde entiteit gedagvaard. Niet-ontvankelijkheid.
 7. en inzake C/09/395475/HA ZA 11-1637. Tussenvonnis. Ontslag deskundige en benoeming nieuwe deskundige voor onderzoek niet echtheid schoenen. Verzoek terug te komen op eindbeslissingen wordt niet gehonoreerd.
 8. Octrooirecht. Octrooi voor electronische kaartlezer. Geen inventiviteit, octrooi vatbaar voor vernietiging.
 9. Octrooirecht; Executiegeschil; Inzage bescheiden
 10. Auteursrecht; Proceskosten; Indicatietarieven gerechtshoven
 11. Inbreuk op auteursrechten door zonder toestemming en zonder naamsvermelding foto's te plaatsen op facebookpagina van broodjeszaak.
 12. Octrooi inbreuk? Toewijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor.
 13. Intellectuele Eigendom. Aanvullend beschermingscertificaat. Provisioneel inbreukverbod en inbreukverbod met nevenvorderingen in de hoofdzaak gevorderd. Provisioneel verbod toegewezen. Launch at risk. Belangenafweging. Handhaving van status quo.
 14. auteursrechtinbreuk, schadevergoeding; vrijwaringszaak geeft mogelijkheid om verlies in de hoofdzaak af te wentelen, voor andere vorderingen is in beginsel geen ruimte, dat geldt ook voor verweren die in de hoofdzaak thuis horen
 15. Intellectuele Eigendom. Incident. Vordering tot oproepen in vrijwaring afgewezen. Pleidooiverzoek afgewezen wegens strijd met de goede procesorde.
 16. Auteursrecht, inbreuk aangenomen. Inbreukmaker heeft zonder toestemming en zonder naamsvermelding een foto uit de beeldbank van de fotograaf op haar eigen website gepubliceerd. Er is een bedrag van € 540,- aan schadevergoeding toegewezen (cfm de gestelde misgelopen licentievergoeding op grond van richtprijzen fotografie 2012). Tevens een volledige proceskostenveroordeling op grond van artikel 1...
 17. Octrooigeschil; Incident over inzage bescheiden; Onvoldoende belang
 18. Art. 81 lid 1 RO. Auteursrecht. Billijke vergoeding voor thuiskopieën, art. 16c lid 1 en lid 2 Auteurswet. Is in amvb's uitgewerkte regeling onverbindend wegens strijd met Auteursrechtrichtlijn? Vrijstellings- en teruggaveregeling. Licentiemodel tegenover substitutiemodel. Verbod van willekeur. Motivering omvang door thuiskopieën geleden schade, deskundigenrapport. Kort voor zitting in geding b...
 19. Intellectueel eigendom. Normaal gebruik. Overeenstemming. Soortgelijke waren. Verwarringsgevaar. Het hof is van oordeel dat er een grote mate van visuele overeenstemming bestaat en dat in auditief en begripsmatig opzicht het teken en de ingeroepen merken identiek zijn en dat de betrokken waren en diensten identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn.
 20. Zie ook samenhangende zaken met de volgende zaak- en rolnummers: C/09/456758 / HA ZA 13-1408 EN C/09/456761/HA ZA 13-1410 Octrooi-inbreukzaak. Europese octrooien EP 2 037 327, EP 2 256 559 en EP 2 325 701 met betrekking tot printercartridges van Samsung ongeldig geacht want niet inventief. Enkele reclame uitingen aangaande de hoeveelheid afdrukken worden verboden.
 21. Internationale bevoegdheid. Woonplaats gedaagde inartikel 8 Brussel I bis-Vo. Auteursrecht. Overdracht auteursrechten. Maakt Lidl scheerapparaat inbreuk op auteursrecht Philips scheerapparaat? Geen slaafse nabootsing van apparaat dat niet meer op markt is
 22. Intellectuele eigendom. Voegingsincident. Afgewezen. Niet voldaan aan eis dat vordering wordt ingesteld vóór of op de roldatum waarop de laatste conclusie in het aanhangige geding wordt genomen. Daarnaast geen belang bij voeging.
 23. ook inzake C-09-533574-HA ZA 17-591 Intellectuele eigendom. Uniemerken. Namaakgoederen.
 24. verhandeling binnen EER van voor Hong Kong bestemde producten; uitputting niet aannemelijk gemaakt
 25. Modeltreinen,. Auteursrecht en modelrecht. Twee geregistreerde Gemeenschapsmodellen nietig verklaard. Geen auteursrecht op modeltreinen. Uitleg vaststellingsovereenkomst beeindiging samenwerking : G-modellen geen vermogensbestanddelen van de VOF.
 26. auteursrecht op tafel eiseres; geen inbreuk en geen slaafse nabootsing.
 27. Verhandeling inbreukmakende producten via Marktplaats. Onvoldoende gemotiveerd betwist dat de inbreukmakende handelingen door gedaagde zelf zijn verricht.
 28. art. 12 lid 4 Aw en 2 lid 7 WNR openbaarmaking in besloten kring; geen sprake van privé kring
 29. Intellectuele eigendom. Voegingsincident. Afgewezen. I.v.m. VRO-regime en het stadium waarop de vordering is ingediend, moet in dit geval het belang van eiseres op een voortvarende procedure prevaleren. Daarnaast is er geen belang bij voeging.
 30. Intellectuele eigendom. Voegingsincident. Afgewezen. I.v.m. VRO-regime is de vordering te laat ingediend. Daarnaast geen belang bij voeging.
 31. Merkinbreukzaak en misleidende mededeling. Geen merkinbreuk aangenomen, wel enkele mededelingen onvolledig dus misleidend. Verbod deels toegewezen
 32. Intellectueel eigendomsrecht. Kort geding. Octrooirecht. Herziening ex parte verbod ex art. 1019e Rv. Afgewezen. Naar voorlopig oordeel is het octrooi geldig en wordt daarop inbreuk gemaakt.
 33. IE; merkenrecht;; kort geding wodkamerken; STOLI-label maakt inbreuk op STOLICHNAYA-merken; Hof gaat ervan uit dat eiseres vorderingsgerechtigd en bevoegd is om in rechte op te treden o.g.v. eerdere beslissingen van de HR en dit hof in bodemprocedure.
 34. Octrooiinbreukzaak Nikon/ASML. Zaak 4 van 11. Ingeroepen octrooiconclusies ongeldig want niet inventief. Gedeeltelijke nietigverklaring in reconventie.
 35. Intellectuele eigendom. Kort geding. Gemeenschapsmodel. Beschermingsomvang. Meervoudig depot. Afzondelijke modellen moeten met de door gedaagde verhandelde tuinmeubelset worden vergeleken. Alleen daarom al andere algemene indruk. Maar ook bij vergelijking van afzonderlijke modellen geen inbreuk vanwege verschillen in de kenmerkende elementen. Evenmin auteursrechtinbreuk of slaafse nabootsing.
 36. Intellectuele eigendom. Kort geding. Conventie en reconventie afgewezen. Conventie: inbreuk Uniemerken omdat samenwerkingsovereenkomst (distributieovereenkomst) tussen partijen zou zijn opgezegd waardoor gedaagden in conventie ten onrechte van Uniemerken eiseressen gebruik maken. Opzegging samenwerkingsovereenkomst staat niet voldoende vast, zodat moet worden aangenomen dat gedaagden recht hebb...
 37. Incident voorlopige voorziening. Inbreuk auteursrecht op constructietekeningen. Geen inbreuk op bedrijfsgeheimen, omdat in het incident onvoldoende is gebleken van het treffen van redelijke maatregelen om de informatie geheim te houden.
 38. Intellectuele eigendom. Bevoegdheidsincident. Afgewezen. Gedaagde Gibraltees bedrijf. Gibraltar is geen lidstaat in de zin van art. 125 lid 1 UMVo. Voor Gibraltar is geen rechtbank van het Uniemerk aangewezen. Bevoegdheid Nederlandse rechter o.b.v. vestigingsplaats eiseres sub 2.
 39. Intellectuele eigendom. Merkenrecht. Inbreuk op woordmerk.
 40. Geschil na beëindigde samenwerking. Bevoegde rechter. Merkinbreuk, handelsnaaminbreuk en deels auteursrechtinbreuk aangenomen. Ongeoorloofde mededinging door klanten te benaderen.
 41. Inbreuk auteursrecht op foto; inbreuk persoonlijkheidsrecht maker; schadevergoeding
 42. Merkinbreukzaak. Manier van verwijzing door Adidas/Reebok op sportkleding naar MMA-vechter Conor McGregor wordt inbreuk geacht op kledingmerk MCGREGOR.
 43. Intellectueel eigendomsrecht. Kort geding. Merkenrecht. Teken John Lemon maakt inbreuk op Uniewoordmerk JOHN LENNON en Uniebeeldmerk JOHN LEMON. Latere onderscheidingsteken ON LEMON – JOHN IS ON maakt eveneens inbreuk. Nawerking.
 44. IE. Kort geding. Verstek (artikel 15 lid 3 Haags Betekeningsverdrag). Gemeenschapsmodel. Proceskosten conform liquidatietarief; proceskostenopgaaf niet (tijdig) aan gedaagde kenbaar gemaakt.
 45. Octrooiinbreukzaak Nikon/ASML. Zaak 3 van 11. Geen inbreuk. Staat niet vast dat ASML na octrooiverlening een markering gebruikt die is bedekt met lichtdoorlatend materiaal. Aan voorwaardelijke reconventie (nietigheid, voorgebruik) wordt niet toegekomen.
 46. kort geding, artikel 5 Hnw, inbreukmakend gebruik handelsnaam
 47. Inbreuk op merk Mexx voor beddengoed door gebruik tekens Mexx en Mexx Bedding voor matrassen en boxsprings, waardoor gevaar voor verwarring. Relevante publiek is gewone consument, al is gedaagde groothandelaar. Inbreuk art. 5a Hnw. Spoedeisend belang.
 48. vrachtwagenblokkeringssysteem: er van uitgaande dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, is de beschermingsomvang beperkt nu de vormgeving grotendeels functioneel is bepaald en is geen sprake van inbreuk; het beroep op slaafse nabootsing wordt afgewezen omdat gedaagde heeft gedaan al hetgeen redelijkerwijze van hem verwacht kon worden om verwarringsgevaar te voorkomen
 49. Octrooiinbreukzaak Nikon/ASML. Zaak 1 van 11. Geen inbreuk omdat octrooi nietig is (niet nieuw). In reconventie gevorderde algemene handhavingsverbod afgewezen; geen ‘de facto’ FRAND, geen strijd met redelijkheid en billijkheid of misbruik van machtspositie.
 50. Tafelgashaarden - Modelrecht: Nieuw en Eigen Karakter? Techniekexceptie? Zelfde totaalindruk? - Auteursrecht: Verveelvoudiging? - Slaafse nabootsing - Onrechtmatig handelen door betekenen en dwangsommen verbeuren kort geding vonnis