Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

IE-recht

 1. Bioscoopfilm maakt geen inbreuk op het auteursrecht van een kort verhaal dat is gepubliceerd op het internet. Ondanks dat het verhaal slechts een aantal zinnen telt is toch sprake van een auteursrechtelijk beschermd werk. Hoewel beide werken overeenkomsten vertonen is toch geen sprake van inbreuk. De bioscoopfilm heeft een andere climax en verhaallijnen zijn anders en grondiger uitgewerkt. De c...
 2. Auteursrecht; uitleg thuiskopieheffing van art. 16c Auteurswet in het licht van art. 5 lid 2 onder b en art. 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn – vallen ‘offline streaming copies’ daaronder?, reikwijdte facultatief karakter thuiskopie-exceptie, prejudiciële vragen HvJEU - samenhang met 22/02230.
 3. Auteursrecht, procesrecht; uitleg thuiskopieheffing van art. 16c Auteurswet in het licht van art. 5 lid 2 onder b en art. 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn – vallen ‘offline streaming copies’ daaronder?, reikwijdte facultatief karakter thuiskopie-exceptie, prejudiciële vragen HvJEU; grenzen van de rechtsstrijd – samenhang met 22/02270.
 4. Kort geding. De vordering strekt tot opheffing van het conservatoir beslag tot afgifte van een partij Volkswagens (type ID.6). In geschil is of Techlantic c.s. inbreuk hebben gemaakt op het woord- en beeldmerk van Volkswagen door deze partij auto’s concreet en stelselmatig aan te bieden voor de Europese markt. Naar voorlopig oordeel bestaat voldoende grond om aan te nemen dat sprake is van omst...
 5. In opdracht gemaakte campagnefilm en -foto’s. Vordering tot betaling factuur is toewijsbaar. Beroep op schending auteursrecht slaagt niet, omdat eiser toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de foto’s door gedaagde op haar website, ook zonder de naamsvermelding van eiser. Afwijzing tegenvordering, omdat van onrechtmatig handelen niet is gebleken.
 6. Kort geding. Octrooirecht. Rechtbank Rotterdam bevoegd? Wie houdt de rechten uit de octrooi-aanvragen? Geen spoedeisend belang (talmen) en vorderingsrecht onzeker.
 7. Kwekersrecht. Algemene bekendheid tulpenras; relevante omstandigheden. Vernietiging kwekersrecht heeft terugwerkende kracht; art. 75 lid 4 en 77 lid 2 ZPW 2005 zijn in zoverre in strijd met art. 21 UPOV-verdrag.
 8. Octrooirecht. Nietigheids-, Inbreuk- en Schadevergoedingszaak rol-gevoegd. Twee octrooien met betrekking tot marien pijplijnlegsysteem vernietigd. Uitleg. Eén octrooi niet geldig bevonden wegens gebrek aan nieuwheid/inventivitiet. De tekst van het andere octrooi zoals dit luidt na afstand bevat toegevoegde materie.
 9. Octrooirecht. Octrooi op doseringsregime van antistollingsmiddel rivaroxaban is inventief en dus geldig. Het lag voor de vakpersoon op de prioriteitsdatum vanuit de stand van de techniek (fase I studies) niet voor de hand lag om rivaroxaban eenmaal daags toe te dienen in een fase II studie (aan patiënten). Vordering tot vernietiging afgewezen. Inbreukverbod toegewezen.
 10. Octrooi. Nietigheidszaak. ABC. Vorderingen afgewezen. Combinatietherapie. Geen beroep meer op synergetische werking dus 'plausibiliteit' daarvan niet meer aan de orde. Inventiviteitsaanvallen slagen niet. PSA.
 11. Kort geding. Octrooi recht. Beperkte conclusie 1 naar voorlopig oordeel geldig. Inbreukverbod.
 12. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Verbintenissenrecht. Octrooi van geneesmiddelenfabrikant is vernietigd wegens ontbreken van inventiviteit. Zorgverzekeraar spreekt fabrikant onder meer aan uit ongerechtvaardigde verrijking, omdat deze verzekeraar jarenlang meer heeft moeten betalen/vergoeden voor beschermde geneesmiddel dan wanneer eerder generieke varianten tegen lagere prijs op de markt...
 13. Intellectuele eigendom. Merkenrecht. Kort geding. Encyclopedie over Jiskefet. Maakt uitgever met gebruik teken 'Jiskefet' in titel/op omslag boek inbreuk op merk JISKEFET? Art. 2.20 lid 2 onder d BVIE. Beroep op eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (art. 2.23 lid 1 BVIE).
 14. Octrooirecht. Nederlands octrooi vernietigd.
 15. Intellectuele eigendom. Uniemerk. Beneluxmerk. Aanbod en verkoop van inbreukmakende producten via een onlinemarktplaats. Is de onlinemarktplaats aansprakelijk voor die merkinbreuken? Nee. Geen merkinbreuk door de onlinemarktplaats, want geen gebruik van de merken door die onlinemarktplaats (in het kader van de eigen commerciele communicatie). Geen (onrechtmatig) faciliteren van merkinbreuk door...
 16. Verzet. Intellectuele eigendom. Uniemerk. Inbreuk. Verhandeling van producten (o.a. parfums) voorzien van Uniemekrken zonder toestemming van de merkhouder. Artikel 15 UMVo. Lid 2: gegronde reden voor de merkhouder om zich tegen verdere verhandeling te verzetten omdat de toestand van de waren - na het in de handel brengen door de merkhouder - is gewijzigd/verslechterd. Verbod. Inzage in inkoop-...
 17. Hoger beroep in tuchtprocedure tegen drie octrooigemachtigden. Het hof vernietigt de door de raad van toezicht aan een van de gemachtigden opgelegde waarschuwing en bekrachtigt de ongegrondverklaring van de klachten tegen de twee overige gemachtigden.
 18. Intellectuele Eigendom. Octrooirecht. Inbreukvordering afgewezen. Conclusies octrooi deels nietig vanwege gebrek aan nieuwheid/inventiviteit.
 19. Benelux-merk. Afwijzing inbreukverbod. Popstars-merken beschrijvend voor kenmerken van televisie- en andere audiovisuele programma’s. Popstars-merken geen onderscheidend vermogen gekregen door inburgering. Popstars-merk is evenmin algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP. Afwijzing vernietiging SBS-merk. Gedeeltelijke toewijzing reconventionele vordering tot nietigverklaring Popstars...
 20. Kort geding. Auteursrecht op software. Aard en inhoud van gestelde afspraken over het gebruik, beheer en doorontwikkeling van software in kwestie bij aangaan van de samenwerking, gedurende de samenwerking en bij de beëindiging daarvan, kunnen niet worden vastgesteld. Reeds daarom geen sprake van inbreuk ex artt. 12 en/of 13 Aw.
 21. Kort geding. Uniemerk. Pan-Europese bevoegdheid voorzieningenrechter vanwege het ontbreken van een vestiging van gedaagde in EU als bedoeld in artikel 125 lid 2 UMVo. Gedaagde maakt met gebruik van teken LABTOP en LAB TOP inbreuk op TOPLAB-merken van eiseres.
 22. Gedane uitlatingen in uitzending leveren geen onrechtmatig handelen op, toets artikel 10 lid 2 EVRM.
 23. Merkenrecht. Inbreuk op Uniemerken en Beneluxmerken sub a en b door adword gebruik. Inbreuk op woordmerk en woord/beeldmerk. Interflora-arrest. Aantasting van de herkomstfunctie.
 24. Inbreuk octrooi op sfeerhaard. Uitleg octrooi. Geldigheid.
 25. Gefabriceerd bewijs van inbreuk, strijd met 21 Rv, misbruik procesrecht, onrechtmatigheid perspublicatie, proceskosten
 26. Vordering Buma vs evementenorganisator deels toegewezen
 27. Auteursrecht kermisattractie; onrechtmatig profiteren van slaafse nabootsing
 28. Intellectuele eigendom. Merken- en handelsnaamrecht. Vervolg op ECLI:NL:HR:2021:271. Uitspraak na prejudiciële procedure bij HvJEU (ECLI:EU:C:2022:428). Art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE. Betekenis van begrip “ouder recht”. Uitleg van art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn 2008/95/EG.
 29. Kort geding. Sloveense vennootschap brengt onder het teken MEDEX cosmetische producten op de markt in de Benelux. Vordering van Nederlandse vennootschap, die beschikt over het Beneluxwoordmerk MEDEX, en onder dat merk eveneens cosmetische producten op de markt brengt, toegewezen. Er is sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 2:20 lid 2 sub a BVIE.
 30. Kort geding. Intellectuele eigendom. Executiegeschil nav KG-vonnis van 14 juni 2023 waarin inbreuk door 123inkt op Uniemerken van HP is vastgesteld. Heeft 123inkt volledig voldaan aan de opgaveverplichtingen uit dat KG-vonnis? Nee. Geen schorsing van de tenuitvoerlegging: geen kennelijke misslag en geen misbruik van (executie)bevoegdheid. Geen opheffing of vermindering van de in het KG-vonnis o...
 31. Inbreuk op auteursrecht of foto's in folder; verantwoordelijkheid voor verspreiding ervan.
 32. Thuiskopiezaak. Bewijslast export. Betalings- en opgaveverplichtingen opgelegd aan importeur/verkoper van telefoons en tablets. Ook verbod opgelegd om te importeren/verkopen zonder eerst aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
 33. Octrooirecht. Octrooi op een prothetische hartklep deels nietig. De inbreukvorderingen zijn gebaseerd op nietige conclusies, dus geen inbreuk. Vordering in reconventie tot vernietiging van het octrooi toegewezen voor de nietige conclusies.
 34. Geen inbreuk op octrooi voor drankproductiesystemen. Weigering uitbreiding grondslag vorderingen met ander octrooi wegens strijd met de beginselen van een goede procesorde.
 35. proceskostenvergoeding na intrekking vorderingen voorafgaand aan mondelinge behandeling.
 36. KG, uitleg octrooiconclusie, niet-nieuwheidsverweer
 37. KG - Uitleg GKB G2/21, vraag of EP 415 aan de daarin geformuleerde toets voldoet, toegevoegde materie, recht op prioriteit, spoedeisend belang, belangenafweging
 38. Onrechtmatige uitlatingen in persbericht vanwege te lichtvaardige beschuldigingen van IE-inbreuk. Staken uitlatingen en rectificatie toegewezen.
 39. Benelux-merkenrechten, BVIE en Databankenwet. Beroep van eiseres op bescherming van art. 2.20 BVIE slaagt niet. (Mede)gerichtheid van de website op Benelux is niet komen vast te staan. Geen inbreuk databankrecht. Bescherming vervalt na 15 jaar.
 40. inbreuk portretrecht niet door deze gedaagde
 41. Zaak over douanebeslag op basis van APV op zogenaamde crimping devices (om prothetische hartkleppen te kunnen plaatsen in patiënten) die inbreuk zouden maken op EP 3 744 290. Voorzieningenrechter past art. 24 APV toe en beveelt vrijgave crimping devices onder zekerheidsstelling. Reconventionele inbreukvordering wordt niet spoedeisend geacht.
 42. Kort geding. Executiegeschil. Intellectuele eigendom. Dwangsommen verbeurd? Ja, want McCain heeft niet voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit een eerder KG-vonnis (inbreukverbod) en een bodemvonnis (inzage, afgifte en opgave)
 43. registratie intellectuele eigendomsrechten bij Chinese douane; nakoming vaststellingsovereenkomst.
 44. Handelsnaam. AvioNed maakt inbreuk op het handelsnaamrecht van AeroNed ex artikel 5 Hnw. AeroNed is geen zuiver beschrijvende naam. Aard van de ondernemingen komt overeen.
 45. kort geding, spoedeisend belang, inbreuk op auteursrecht op chalet, proceskosten eerste aanleg
 46. Verstekvonnis in kort geding. Auteursrecht- en merkenrechtinbreuk door overname tekst en opname teken dat op merk lijkt in E-book. Toetsingskader auteursrechtinbreuk niet totaalindrukkencriterium. Merkinbreuk 2.20 lid 1 sub d toegepast bij overeenstemmend teken. Geen recall bij consumenten.
 47. Octrooirecht; aansprakelijkheidsrecht. (Risico)aansprakelijkheid geneesmiddelenproducent jegens zorgverzekeraar (niet-concurrent) voor handhaving van achteraf nietig gebleken octrooi? HR 29 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6098 (CFS Bakel/Stork); HR 16 november 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4901 (Ciba Geigy/[...]). Samenloop onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking. Verwijtbaarheid octroo...
 48. Intellectueel eigendomsrecht. Merkenrecht. Kort geding. Art. 2.20 lid 2 sub d BVIE (gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten). Toetsing aan art. 2.23 lid 1 sub b en slot BVIE (eerlijke gebruiken in nijverheid en handel)?
 49. kort geding; auteur van hondenboek mag dat in eigen beheer uitgeven en daarbij gebruik maken van zelfde cover en opmaak als eerdere delen die door een uitgever zijn uitgegeven.
 50. Vraag of G-Maxx inbreuk maakt op merken van Mexx. Ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen aan onderscheidend vermogen? Verwarringsgevaar?