Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

IE-recht

 1. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2022:3082. Toewijzing 843a-Rv vordering. Afwijzing vordering tot doen van opgave.
 2. (Faillissements)procesrecht. Merkenrecht. Mededingingsrecht. Kort geding. Art. 25 e.v. Fw. Analoge toepassing art. 27 lid 3 Fw? Uitputting. Gegronde redenen. Selectieve distributie. Bewijsregels en motivering in kort geding. Spoedeisend belang.
 3. en inzake C/09/620741 / HA ZA 21-998. LTE-standaard octrooien - telecom - ordenen rootsequenties - communiceren set preambles aan mobiele stations - technisch karakter - nieuwheid - inventiviteit - toegevoegde materie - inbreuk
 4. Intellectueel eigendomsrecht. Merkenrecht. Positiemerk Diesel in de vorm van schuinlopend label op de coin pocket van jeans-model broeken. Overeenstemmingstoets HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P, ECLI:EU:C:2020:156 (Equivalenza) toegepast op tekens in de vorm van rechte coin pocket labels op broeken van Calvin Klein (art. 20 lid 1 BVIE (oud) sub b en sub c).
 5. Intellectueel eigendom. Gebruik van het teken TEXNED maakt inbreuk op Uniemerken TEXAID.
 6. IE. Foto op website. Schadevergoeding niet conform tarieven Stichting BeeldAnoniem, schattenderwijs vastgesteld. Vordering inbreuk op persoonlijkheidsrecht afgewezen.
 7. G handelt niet in strijd met de handelsnaamrechten van E en maakt geen inbreuk op de merkrechten en auteursrechten van E, maar er is wel sprake van slaafse nabootsing van de reclameslogan van E “Alleen nog even testen”.
 8. Auteursrecht. Databankrecht. Databestanden met gegevens over vrijgemaakte en vrijgegeven slaven in bewaring gegeven aan het Nationaal Archief. Publicatie van bestanden op website. Oorspronkelijkheidscriterium. Wanprestatie. Schade.
 9. Geschil tussen partijen (eigenlijk broer en zus) over wie recht heeft op (exploitatie) diverse merknamen, handelsnamen, domeinnamen en B2C webshops. Bewijsvoering is noodzakelijk en daar leent kg zich niet voor. Ook overige vorderingen niet toewijsbaar. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2022:3524)
 10. Gevoegde Kort geding-zaken. Octrooien geautomatiseerde inrichtingen voor draagbare containers voor anaerobe vertering van afval. Incidenten zekerheidstelling proceskosten beide zaken. Afgewezen: na Brexit wordt teruggevallen op verdrag uit 1967. Hoofdzaken inzage ex artikel 843a Rv. Afgewezen: rechtsbetrekking (inbreuk op octrooien) onvoldoende aannemelijk gemaakt.
 11. Auteursrecht op open source software als basis voor cryptomunt. Kort geding. Gemeenschappelijk werk. Art. 3:169-171 BW en art. 26 Auteurswet. Wie kan handhaven? Open source licentievoorwaarden: niet vermelden en niet doorgeven is toerekenbare tekortkoming. Grensoverschrijdend bevel?
 12. Octrooirecht. Geen inbreuk.
 13. Auteursrecht. Dessin. Rechtbank deels onbevoegd. Stakingsbevel en nevenvorderingen toegewezen.
 14. Conventie. Merkinbreuk (Uniemerken en Beneluxmerken). Tekens, handelsnamen en domeinnamen maken inbreuk. Misleidende mededelingen. Dwangsommen volgelopen vanwegen onvoldoende medewerking conservatoir bewijsbeslag. Verbodsvorderingen grotendeels toegewezen, schadevergoeding / winstafdracht, opgave, recall en vernietiging. Reconventie ingetrokken. Incident 843a afgewezen wegens gebrek aan belang.
 15. Ongeautoriseerde doorverkoop toegangskaarten Formule 1 - GP Zandvoort. Gesloten verkoopsysteem. Geen merk- of handelsnaaminbreuk. Geen inzage en afgifte klantgegevens en ticketnummers op basis van belangenafweging. Proceskostenveroordeling ex. 1019h Rv.
 16. Auteursrecht. Advertentietekst op bol.com voor BBQ-handschoenen. Is dit een werk? Ja. Inbreuk? Ja, 1 op 1 ontlening. Geen belang bij verbod. Toewijzing geringe schade in de vorm van gederfde licentievergoeding. Verdere schade en winstafdracht afgewezen.
 17. Verzoeken om verbetering en aanvulling van eindvonnis afgewezen.
 18. Merkenrecht. Zaak van merkhouder tegen expediteur en partij die decodeerfaciliteit aan derden ter beschikking stelt. Eindvonnis.
 19. Kwekersrechtzaak. Vonnis in diverse incidenten. Uitleg 106 GKVo en 53 bis Uv-GKVo. Geen schorsing vooralsnog want onduidelijk of CPVO nietigheidsprocedure heeft ingeleid. Informatieverzoek op basis van 91 GKVo over stand van zaken. Geen oproeping 118 Rv.
 20. Gebruik domeinnaam elisabetta-franchi.nl door wederverkoper van Elisabetta Franchi-kleding. Geen merkinbreuk; geen indruk van commerciële band met merkhouder. Geen handelsnaaminbreuk; domeinnaam niet gebruikt als naam waaronder onderneming wordt gedreven
 21. Verzoek om verbetering van dictum tussenvonnis ECLI:NL:RBDHA:2021:2532 afgewezen
 22. Doorverkoop databestanden. Wanprestatie, databankrecht en auteursrecht.
 23. Octrooizaak over opslag bloemen. Geen inbreuk. Bodemprocedure na kort geding uitspraak 13 april 2021 (ECLI:NL:RBDHA:2021:3588), waarin in gelijke zin was beslist.
 24. Merkinbreuk door verkoop van namaak producten. Stakingsbevel, afgifte voorraad, opgave van informatie, en dwangsommen worden toegewezen.
 25. Inbreuk auteursrechten door gedaagde 2 vastgesteld. Zaak verwezen voor verder schadedebat. Op verzoek van een van de procespartijen is tussentijds hoger beroep toegestaan op 9 september 2020. Vervolgvonnis uit 2022 is gepubliceerd onder ECLI:NL:RBAMS:2022:4168
 26. Kort geding. Executiegeschil. Reikwijdte inbreukverbod merkenrecht. Vordering tot schorsing tenuitvoerlegging afgewezen.
 27. Tussenvonnis in incident 223 Rv. Provisionele voorziening. Wapperverbod. Opheffing beslag ogv 705 Rv. Octrooirecht. Openbaar voorgebruik? Inbreuk op werkwijzeconclusies.
 28. Intellectuele eigendomsrecht. Proces-verbaal van mondelinge uitspraak (art. 30p Rv). Inzagevordering ter onderbouwing van gestelde octrooiinbreuk toegewezen.
 29. Aanbieden van identiek product op Bol.com onder gebruikmaking van de EAN-code van een ander levert geen merkinbreuk en auteursrechtinbreuk op. Beneluxmerk. Auteursrecht. Vorderingen afgewezen. Proceskostenveroordeling 90% IE-deel 10% niet IE-deel.
 30. Kort geding. Auteursrecht op slaapbanken in kampeerbusjes. Werktoets. Geen auteursrecht, geen slaafse nabootsing.
 31. Inbreuk op handelsnaam. Verbod om de inbreukmakende handelsnaam te voeren voor vestiging die is geopend binnen afstand 200 meter van gebruiker oudste handelsnaam omdat dit leidt tot verwarring.
 32. Tussenarrest. Heeft geïntimeerde inbreukmakende schoenen aan appellant verkocht en geleverd? Is zij verplicht om appellant te vrijwaren voor schade ten gevolge van inbreuk? Toelating tot tegenbewijs.
 33. Uitputting merkrechten.
 34. Incident ex art. 351 Rv. Schorsing tenuitvoerlegging bevelen tot opgave en winstafdracht wegens merkinbreuk.
 35. Intellectuele eigendom. Kort geding. Octrooi werkwijze produceren octreotide LAR-producten door middel van "verpakken" van octreotide acetaat in PLGA-polymeren. Vordering staken inbreukmakend handelen. Geen strijd met waarheidsplicht. Spoedeisend belang aanwezig: voldoende voortvarend gehandeld. Uitleg werkwijze stap a van onafhankelijke conclusies 1 en 2: de methanol/dichloormethaan moet een s...
 36. Auteursrecht,  algemene voorwaarden. In opdracht gemaakte review seksspeeltjes. Wederpartij beroept zich met succes op stilzwijgende aanvaarding algemene voorwaarden van auteur waarin staat dat de auteursrechten aan de opdrachtgever worden overgedragen.
 37. Auteursrecht. Eindvonnis na bewijslevering. Gedaagde maakt inbreuk op auteursrechten teksten in financiële rekenmodellen en handelt onrechtmatig door de rekenmodellen bij eiser te kopen en dan nagenoeg ongewijzigd als van hemzelf afkomstig aan te bieden.
 38. Begrip 'openbaarmaking' in Auteurswet en Wet op de naburige rechten, in relatie tot richtlijn 2001/29 en 2006/115. Heffing auteursrecht en billijke vergoeding voor naburig recht t.o.v. exploitant woonzorglocatie. Doet deze zelf mededeling van beschermd 'werk' aan het publiek?
 39. Mondelinge uitspraak ter zitting; uitleg passage in recall-brief, terugroeping niet beperkt tot voor verdere verhandeling in voorraad gehouden inbreukmakende producten, maar strekt zich ook uit tot bedrijfsmatig gebruikte inbreukmakende producten.
 40. Intellectuele eigendom. Auteursrecht. Art. 3 Richtlijn 2001/29/EG (Auteursrechtrichtlijn). Art. 14 Richtlijn 2000/31/EG (Richtlijn inzake elektronische handel). Mededeling aan het publiek? Vrijstelling aansprakelijkheid? Het arrest YouTube en Cyando (HvJ EU 22 juni 2021, gevoegde zaken C 682/18 en C 683/18, EU:C:2021:503). Verveelvoudiging?
 41. auteursrecht op een format, exploitatieovereenkomst, vernietiging, dwaling, onredelijk bezwarend, ontbinding, terkortkoming in de overeenkomst, schending persoonlijkheidsrechten
 42. Uniemerken; internationale bevoegdheid; status Gibraltar; perpetuatio fori beginsel
 43. Intellectuele eigendom. Slaafse nabootsing. Bescherming van abstracties, zoals soort product, productlijn/(schoenen)collectie of stijl over de band van indirecte verwarring volgens HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, NJ 2017/315 (Mi Moneda) ondanks HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, NJ 2013/504? Eén-op-één vergelijking nagebootste product en de nabootsing van dat product.
 44. Auteurscontract boek. Uitgever stelt de schrijver tevergeefs aansprakelijk voor het tussentijds staken van de verkoop van het boek, nadat de dochter van schrijver bezwaar had gemaakt tegen verdere uitgifte van dat boek.
 45. Incidenten (843a en vrijwaring). Bepaling MB in 843a-incident.
 46. Vorderingen op grond van auteursrecht en slaafse nabootsing afgewezen. Verschillende totaalindrukken en geen nodeloos verwarringsgevaar. Geen inbreuk.
 47. Gemeenschappelijk auteursrecht op lied ‘Amor Real’. Conflict na einde samenwerking. Blokkering muziekvideo op YouTube. In kort geding maatregel vooruitlopend op aannemelijk oordeel over (beheers)regeling in bodemzaak. Geen verbod publicatie ‘Amor Real’, wel naamsvermelding. Art. 26 Auteursverordening 1913.
 48. ctrooirecht. Kort geding. Gerede kans dat octrooi in een oppositie procedure of een bodemprocedure wordt herroepen of vernietigd vanwege een gebrek aan inventiviteit. Toepassing HR Boehringer / Kirin Amgen.
 49. Auteursrecht. De Rubik's Cube als zodanig en het spelconcept zijn niet auteursrechtelijk beschermd. De kubus met specifieke kleurvlakken en de zwarte grid is dat wel, maar geen inbreuk door gedaagde want geen sprake van overeenstemmende totaalindrukken.
 50. Bedrijf dat op het internet suggereert dat zij vergelijkbare diensten aanbiedt als de Kamer van Koophandel, krijgt in kort geding een verbod om dit te doen.