Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

IE-recht

 1. Verzoek bewijsbeslag en beslag tot afgifte wegens merkinbreuk door verwijdering identificatiecodes flessen drank. Hoorzitting in verband met rechtspraak over vrije parallelhandel met gedecodeerde producten.
 2. incidenten tot voeging en zekerheidstelling.
 3. incidenten tot voeging en zekerheidstelling.
 4. voegingsincident.
 5. cameralampen; feitelijke beoordeling inbreuk Gemeenschapsmodelrecht en slaafse nabootsing; rectificatie
 6. Art. 81 lid 1 RO. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Europees octrooi. Vernietiging wegens niet-inventiviteit (art. 75 jo. art. 6 ROW). Problem solution approach. Could/would. Geen pointer-away. Tijdsverloop. Combinatie van maatregelen?
 7. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Auteursrecht. Dwangsom. Proceskosten; art. 1019h Rv.
 8. Centraal beperkt octrooi. Uitleg art. 68 en art. 105a-c EOV. Begrenzing nationaal procesrecht. In beginsel strakke regel en uitzonderingen hierop. Eisen van een goede procesorde.
 9. Octrooirecht. Kort geding. Geen inbreuk vanwege serieuze en niet te verwaarlozen kans dat octrooi nietig is door een gebrek aan nieuwheid.
 10. inbreuk op auteursrechten op cartoons
 11. IE; kort geding; vorderingen afgewezen. Serieuze niet te verwaarlozen kans dat ingeroepen model nietigheidsactie van gedaagde niet overleeft wegens ontbreken van eigen karakter. Eiser heeft ook eigen gezicht op markt onvoldoende onderbouwd.
 12. kort geding, op merkrecht en auteursrechten gebaseerde vorderingen afgewezen
 13. Auteursrecht. Gereedschapsset geen eigen intellectuele schepping, te zeer technisch bepaald. Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht. Geen eigen karakter voor zover niet technisch bepaald. Slaafse nabootsing. Niet-nakoming overeenkomst.
 14. inbreuk op Beneluxmerken; ten aanzien van bestuurder niet gebleken van enige betrokkenheid bij het inbreukmakende en onrechtmatige handelen.
 15. IE. Kort geding. Luchtkoelers. Inbreuk Gemeenschapsmodel en auteursrecht. Slaafse nabootsing. Gevorderde inbreukverbod grotendeels toegewezen.
 16. Intellectuele eigendom. Kort geding. Uitwerking verkort vonnis. Executiegeschil. Geen klaarblijkelijke of juridische misslag. Geen belang bij schorsing executie. Geen sprake van buitenproportionele executie.
 17. voegingsincident ex artikel 222 Rv toegewezen.
 18. conversie Uniemerkaanvrage in Beneluxmerk; nietigiheid ogv kwade trouw?; tijdstip beoordeling kwade trouw is datum oorspronkelijke aanvrage; bescherming oudere buitenlandse handelsnaam tegen jonger Beneluxmerk?; feitelijke beoordeling voeren/bekendheid in Nederland en verwarringsgevaar; artt. 2.2bis lid 2 BVIE jo 139 lid 3 UMVo; art. 5 Hnw; art. 6:162 BW.
 19. Parallelhandel. Merkinbreuk.
 20. Kwekersrecht; waardering tegenbewijs voorbehouden handelingen; winstafdracht
 21. Vervolg op tussenvonnis 24 januari 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:615) . Resteert 1019h Rv proceskostenbeslissing.
 22. Kort geding. IE. Gedaagde heeft op zitting ingestemd met merkenrechtelijke vorderingen van eiser zodat deze worden toegewezen. Uitlatingen van gedaagde in brieven en op Facebook zijn niet onrechtmatig jegens eiser. Voor de begroting van de proceskosten ex artikel 1019h Rv wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken.
 23. bevoegdheidsincident
 24. Intellectuele eigendom. Merkenrecht. Procesrecht. Vraag of kan worden teruggekomen van bindende eindbeslissingen in een tussenarrest, dat in een tussentijds cassatieberoep zonder succes is bestreden. Rechtsmiddelenverbod art. 130 lid 2 Rv, rechtsverwerking inroepen nietigheid merk (art. 2.29 BVIE oud), veroordeling tot winstafdracht (art. 2.21 lid 4 BVIE) en verwijzing naar de schadestaat (art....
 25. Merkrecht. Door derden/niet-licentiehouders gerepareerde pallets die na reparatie in de handel zijn gebracht met het merk van de merkgerechtigde; inbreuk op merkrecht?; uitputting in zin art. 13 lid 2 Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo)? Verzachting Valeo-leer onder GMVo? Vragen van uitleg aan HvJEU.
 26. Kort geding. Geschil bij beëindiging Licentieovereenkomst over gebruik van het product met de naam Invitria. Partijen doen over en weer beroep op auteurs- en merkrechten (en octrooirecht). Intellectueel eigendomsrecht geeft de houder daarvan echter niet jegens eenieder het recht dat uit te oefenen. In het onderhavige geval komt het aan op wat partijen over en weer redelijkerwijs van elkaar moch...
 27. inbreuk op auteursrecht foto; begroting schade; gemiste licentie-inkomsten; geen punitief element
 28. Bevoegdheidsincident en incident schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad verstekvonnis in verzetprocedure. Bevoegdheid ogv 125 lid 5 UMVo beperkt tot Nederland tussen 2 partijen. In zoverre wordt uitvoerbaarheid bij voorraad geschorst. Geen zekerheid.
 29. Inbreuk op merk- en modelrechten door reclame maken, aanbieden en verhandelen namaak dierenarmbandjes.
 30. Auteursrecht en Gemeenschapsmodellen stoelen - Verweer niet-inbreuk onvoldoende aannemelijk gemaakt - Inbreukverbod.
 31. Auteursrecht foto's
 32. auteursrechtinbreuk op ontwerp en prototype mobiele tentaccomodatie en overeenkomst tot serieproductie niet aangenomen
 33. bepaling descente bezichtiging loodsen en decodeerfaciliteit voorafgaand aan comparitie.
 34. bepaling descente bezichtiging loodsen en decodeerfaciliteit voorafgaand aan comparitie
 35. Octrooirecht. Nederlandse deel Europees octrooi vectored-VDSL grotendeels vernietigd wegens toegevoegde materie. Overwegingen ten overvloede ten aanzien van (niet-)inbreuk. zie ook ecli:nl:rbdha:2018:15034.
 36. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Auteursrecht. Dwangsom. Proceskosten; art. 1019h Rv.
 37. Goederenrecht. Pandrecht. Is vordering stil verpand, zonder dat deze was vermeld in pandakte? Uitleg pandakte. Bepaaldheidsvereiste; art. 3:84 lid 2 jo. art. 3:98 BW.
 38. Art. 81 lid 1 RO. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Europees octrooi. Vernietiging wegens niet-inventiviteit (art. 75 jo. art. 6 ROW). Problem solution approach. Could/would. Geen pointer-away. Tijdsverloop. Combinatie van maatregelen?
 39. Merkregistratie te kwader trouw. Vordering tot nietigverklaring toegewezen. Proceskosten conform liquidatietarief toegewezen.
 40. SONT-Besluit 2018. Thuiskopievergoeding over Offline streaming copies en kopieën die in de cloud worden opgeslagen. Offline streaming copies zijn niet op een met artikel 5 Arl strijdige wijze verdisconteerd in de thuiskopievergoeding in het SONT-besluit 2018. Geen aanleiding om prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU. De voor de opgeworpen bezwaren relevante rechtsvraag is al beantwoord in...
 41. uitleg van een bepaling ten aanzien van exclusieve verkooprechten opgenomen in een overeenkomst tot overdracht van aandelen (Haviltex): distributie, territoriale reikwijdte. Diverse vorderingen gebaseerd op merkrechten, od, wanprestatie.
 42. Geschil in verband met mislukte samenwerking bij het exploiteren van octrooien voor warmtewerende dakelementen. Aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad door na verkoop en levering van de octrooien niet mee te werken aan inschrijving van de overdracht van de octrooien en van de licentieovereenkomst, negatieve en onjuiste berichtgeving aan (potentiële) klanten van de ander en gebruikm...
 43. Auteursrecht. Lamp van eiser moet als werk in de zin van de Auteurswet worden aangemerkt. De door gedaagde aangeboden lamp kan niet als een zelfstandig werk worden aangemerkt en maakt inbreuk op het auteursrecht van eiser.
 44. Octrooirecht. Inventiviteit combinatiepreparaat. Gerede kans dat octrooi in beroep of in bodemprocedure als niet inventief wordt beoordeeld, ondanks oordeel oppositie divisie EOB. Voorshands geen grond voor toewijzing inbreuk verbod.
 45. Kort geding. Intellectuele eigendom. Herstelvonnis. Verbetering m.b.t. berekend griffierecht. Geen herstel van beslissing om aan eiseres 2 in conventie proceskosten toe te wijzen: geen kennelijke fout, zodat hoger beroep geëigende weg is.
 46. Merkinbreuk door zonnebrillen te importeren, aan te bieden op Marktplaats, te verkopen, leveren, daartoe in voorraad te houden of anderszins te verhandelen.
 47. Kort geding. Bevoegdheidskwestie inzake gestelde inbreuk op Uniemerk. Tussenvonnis. Zaak verwezen naar voorzieningenrechter van rechtbank Den Haag.
 48. Uniemerkenrecht en auteursrecht. Kort geding (eind)vonnis na verwijzing door Rechtbank Gelderland.Geen spoedeisend belang. Merkinbreuk onvoldoende aannemelijk gemaakt.
 49. Intellectuele eigendom. Kort geding. Auteursrecht / naburige rechten Buma/Sena. Verrekeningsverweer verworpen. Vorderingen toegewezen.
 50. incident zekerheidstelling