Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

IE-recht

 1. Merkenrecht. Arrest in incident ex artikel 351 Rv. Geen schorsing van de tenuitvoerlegging van het eindvonnis.
 2. Octrooi, hervatting aangehouden KG na vonnis in bodemzaak. Verzoek schorsing ex art. 83 lid 3 ROW afgewezen, belang bij beoordeling gevorderde proceskostenveroordeling, toepassing afstemmingsregel
 3. Feitelijke beoordeling inbreuk op gemeenschapsmodel of auteursrecht. De door gedaagde aangeboden sneaker maakt geen inbreuk op een op naam van Puma geregistreerd gemeenschapsmodel voor een schoenzool. Wat betreft de auteursrechtelijke bescherming van twee schoenen van Puma gaat het om een combinatie van elementen die als zodanig bekend zijn in het vormgevingserfgoed. Als die combinatie auteursr...
 4. Gartneriet is een groothandel die zich bezighoudt met de ontwikkeling en verkoop van (met name exotische) succulenten (vetplanten), planten (zoals groene planten, bloemplanten en cactussen) en daarbij behorende potten. Gartneriet c.s. heeft in november 2017 de Lundager pot op de markt gebracht. Deze plantenpotjes zijn in januari 2018 als Gemeenschapsmodel geregistreerd. Ovata is een handelsk...
 5. Merkenrecht. Bewijslast met betrekking tot uitputting rust op de curator in de faillissementen van de parallelhandelaren. De curator heeft het verweer dat er sprake is van uitputting van het merkrecht onvoldoende onderbouwd. Het hof wijst vorderingen van de (voormalige) merkhouder en licentienemer toe. De beslagen op schoenen en op administratie van de parallelhandelaren worden niet opgeheven....
 6. Gecombineerd vonnis in twee octrooizaken over hetzelfde octrooi. Consequentie terugtrekking op hulpverzoeken bij pleidooi. Octrooi vernietigd wegens niet-nieuwheid. en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/584626 / HA ZA 19-1247
 7. Benelux- en Uniemerken. Conventie en reconventie. Normaal gebruik voor deel van de waren. Vervallenverklaring voor overige waren. Nietigheid op grond van depot te kwader trouw. Geen verwarringsgevaar. Inbreukvorderingen afgewezen.
 8. Kort geding, auteursrecht afbeeldingen op patches en pins. Inbreukverbod en nevenvorderingen (opgave en vernietiging voorraad) deels toegewezen.
 9. Inbreuk auteursrecht, aanbieden van IPTV-pakketten. Betrokkenheid gedaagde bij websites waarop IPTV-pakketten worden aangeboden voldoende aannemelijk geworden.
 10. Kort geding, inbreuk op auteursrechten op foto's, tekening en teksten.
 11. Incident ex artikel 223 Rv over de tenuitvoerlegging van een exhibitiebevel.
 12. inbreuk op auteursrechten op foto
 13. intellectueel eigendom, opheffing conservatoir beslag; na contractueel geschil m.b.t. zonnepanelen dreigde eiser de zonnepanelen door te verkopen aan een derde, waarna gedaagde met een beroep op haar Uniemerken conservatoir beslag tot afgifte heeft gelegd. De vordering tot opheffing van dit beslag wordt afgewezen, evenals de vordering tot betaling van de facturen, aangezien onvoldoende aanneme...
 14. inbreuk op auteursrechten op foto's
 15. inbreuk op auteursrechten op foto
 16. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Procesrecht. Geldigheid octrooi voor koelsysteem voor computerprocessors. Nieuwheidsschadelijk openbaar voorgebruik onvoldoende betwist?
 17. Niet-exclusieve licentie gebruik foto's beide partijen, geen inbreuk auteursrecht foto's; wel inbreuk auteursrecht filmpjes. Geen onrechtmatige concurrentie, wel sprake van misleidende reclame.
 18. en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/577703 / HA ZA 19-793 (zaak II). Afwijzing verzoek verbetering en aanvulling tussenvonnis ex artikel 31 en 32 Rv. Toewijzing verzoek openstellen hoger beroep tegen tussenvonnis.
 19. Intellectuele eigendom; auteursrecht en slaafse nabootsing. Geniet de Eames DSW-stoel in Nederland en België auteursrechtelijke bescherming als werk van toegepaste kunst? Toepassing van materiële-reciprociteitstoets in art. 2 lid 7 Berner Conventie (toegepaste kunst). Toepassing Amerikaans auteursrecht betreffende toegepaste kunst (US Supreme Court: Star Athletica v. Varsity Brands). Voorts mat...
 20. Merkenrecht. Procesrecht. Uitputting. In de handel brengen in de EER. Realisatie economische waarde (Peak Holding). Gerechtvaardigd vertrouwen instemming merkhouder. Begrip “duur van de licentie” art. 25(2)(a) UMVo. Twee-conclusieregel. Stelplicht. Grenzen rechtsstrijd. Matiging proceskostenveroordeling art. 1019h Rv.
 21. Afwijzing vordering licentienemer in verband met ontbreken van de op grond van artikel 25 lid 3 UMVo vereiste toestemming van de merkhouder. Nu de op onrechtmatig daad gestoelde vordering hetzelfde doel dient als de verbodsvordering op grond van de UMVo, kan de licentienemer ook deze vordering niet instellen zonder toestemming (dan wel uitblijvende reactie) van de merkhouder.
 22. Mededingingsrecht. Octrooirecht. Schadevergoedingsactie na nietigverklaring octrooi. Is een voor de duur van het octrooigeschil gesloten schikkingsovereenkomst nietig wegens strijd met art. 6 Mededingingswet? Norm arrest CFS Bakel/Stork Titan (HR 29 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6098). Proceskosten.
 23. Overdracht beheer sociale media accounts en verwijdering foto's en video's van website, erkenning vordering en toezegging nakoming.
 24. Intellectuele eigendom. Kort geding. Conventie. Eiseressen willen monstermateriaal/testgegevens inbrengen in Duitse octrooi inbreukprocedures. Schikkingsovereenkomst met forumkeuze Nederlandse rechter. Bevoegdheid ten aanzien van 1 eiseres op basis van de forumkeuze. Artikel 35 Brussel I bis-Vo schept geen bevoegdheid. Onbevoegd m.b.t. 2e eiseres. Geen sprake van litispendentie/samenhang. Uitle...
 25. Uniemerk. Bevoegdheid Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Holland voorlopige of beschermende maatregelen te bevelen. Geen inbreuk aangenomen op (beschrijvende) merknaam CBN voor Cannabinol (afgekort: CBN) houdende olie met die naam. Aanduiding CBN is tevens naam van werkzame stof die (beide) partijen op (de verpakking van) hun producten moeten opnemen.
 26. Auteursrecht. Inbreukvordering; werk van toegepaste kunst (stoel ‘Charly’); rechtsgevolg vervallen eis instandhoudingsverklaring van art. 21 lid 3 (oud) BTMW. Discriminatie op grond van nationaliteit (art. 18 VWEU)? Herleving auteursrecht op voet van art. 51 lid 1 Auteurswet wegens auteursrechtelijke bescherming in Frankrijk? HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, en HR 17 april 2020, ECLI:...
 27. Intellectuele eigendom. Handelsnaam. Eigen naam.
 28. De rechtbank leidt uit de tekst en de ratio van de EU-Verordening inzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten door de douane met nummer 608/2103 af, dat met de zinsnede “een krachtens deze verordening naar behoren ingeleide procedure” in artikel 28 van deze Verordening, wordt bedoeld de civiele procedure om vast te stellen of er een inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten zoals...
 29. Het teken en de handelsnaam van gedaagde (“bouwen.app”) stemt niet overeen met het merk en de handelsnaam van eiseres (“de BouwApp”). Ook heeft gedaagde voldoende afstand genomen van het product van eiseres. Het is daarom niet aannemelijk dat een bodemrechter zal oordelen dat er sprake is van merk- of handelsnaaminbreuk of van slaafse nabootsing.
 30. Inbreuk op Uniemerken - Onthoudingsverklaring - Beroep op bedreiging en misbruik van omstandigheden bij totstandkoming - Tekortkoming in nakoming toezegging te onthouden van inbreuk - Boetebepaling - Hoogte boetebedrag.
 31. Intellectueel eigendomsrecht. Gemeenschapsmodel barbecuestandaard. Model geldig. Ontwerp is van eiseres die een geslaagd beroep op respijttermijn kan doen. Inbreuk nu verhandeld product identiek is aan model.
 32. Vraag of gedaagde inbreuk maakt op certificeringsmerk “SCHIP” en/of individueel merk “SCHIP-aanpak” van eisers door zichzelf te profileren als (gecertificeerd) Schipmediator. Gedaade heeft in 2017 een training in de zogenaamde Schip-aanpak gedaan, waarna zij van eisers het certificaat SCHIP-therapeut/SCHIP-mediator heeft ontvangen. Nadien hebben eisers een licentieregime geïntroduceerd en zijn...
 33. Kort geding. Intellectuele eigendom. Verbodsvordering gebaseerd op het (faciliteren) van (in)directe octrooi inbreuk in Oostenrijk door de Nederlandse handelsvergunninghouder. De Nederlandse handelsvergunninghouder heeft hangende de kort geding procedure de handelsvergunning overgedragen aan de Oostenrijkse farmaceutische vergunninghouder (Rathiopharm). Heeft overdracht plaatsgevonden en zo ja,...
 34. Gemeenschapsmodellen (afwasborstels) geldig. Inbreuk aangenomen ten aanzien van één model. Verbod met nevenvorderingen.
 35. Intellectuele eigendom. Drie incidenten. Schorsingsincident ex artikel 132 lid 1 UMVo. Toegewezen voor de hoofdzaak, afgewezen voor de voorlopige voorziening. Bevoegdheidsincident (grensoverschrijdende bevoegdheid): afgewezen. De rechtbank is met betrekking tot de vorderingen jegens de niet-Nederlandse gedaagden grensoverschrijdend bevoegd op grond van artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo / artikel...
 36. Octrooirecht. Telecommunicatie. EGPRS-extensie van GSM-standaard. Octrooi niet inventief. Vervolgzittingen over niet-technische verweren gaan niet door. Tussenvonnis omdat proceskosten nog niet gespecificeerd zijn.
 37. Merken en handelsnaam. Geen inbreuk. Beperkte overeenstemming merk en teken. Voor zover soortgelijke diensten, professioneel publiek. Geen verwarringsgevaar.
 38. Schorsingsincident wegens eerder bij het Bureau aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure Uniemerk.
 39. en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/577703 / HA ZA 19-793 (zaak II). Octrooirecht. Nederlands deel van twee octrooien nietig vanwege toegevoegde materie. Schorsing procedure in afwachting oordeel over nietigheid van bevoegde rechters over buitenlandse delen.
 40. Intellectueel eigendom. Schorsingsincident. Gedeeltelijke schorsing van de procedure op grond van artikel 132 lid 1 UMVo.
 41. Octrooirecht. Procesrecht. Farmaceutisch octrooi (Swiss-type claim). Inventief? (art. 81 lid 1 RO). Vordering tot schadevergoeding, op te maken bij staat (art. 612 Rv); stelplicht. Proceskostenvergoeding (art. 1019h Rv); overeenstemming tussen partijen.
 42. Art. 81 lid 1 RO. Merkenrecht. Vervolg op HvJEU 18 september 2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233, en HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3394. Levert vorm van de Tripp Trapp-stoel rechtsgeldig merk op voor ‘stoelen, met name kinderstoelen’? Aard van de waar.
 43. Intellectuele eigendom. Kort geding. Vordering verstrekken gegevens door gedaagde als serverprovider van klanten die via IP-adressen inbreuk maken op auteursrechten van eiseres. Toepasselijk recht: artikel 843a Rv is o.b.v. artikel 10:3 Rv toepasselijk omdat dit een bepaling is van formeel procesrecht. Aan de vereisten van artikel 843a Rv is ten dele voldaan, alleen zijn de gevorderde gegevens...
 44. Intellectuele eigendom. Herstelvonnis. Verbetering kennelijke fout o.b.v. artikel 31 Rv. Het bevel onder 5.2 van het dictum sluit evident niet aan op de daaraan voorafgaande rechtsoverwegingen, nu in het dictum een merkenrechtelijk verbod is opgenomen terwijl dat in de rechtsoverwegingen is afgewezen. zie ook ECLI:NL:RBDHA:2020:1088
 45. Auteursrecht; Merkenrecht; Mededinging; art. 13A Eenvormige Beneluxwet op de merken; art. 177 EG-Verdrag; Afbeelding van producten in reclamefolder; Bedreiging reputatie prestigieus merk; Bescherming commerciële belangen d.m.v. auteursrecht; Misbruik auteursrecht; Vrijheid van meningsuiting; Verhouding BMW en EG-Merkenrichtlijn; Prejudiciële vragen aan BenGH en HvJ EG; Vraag of in een merkenrec...
 46. Auteursrecht; art. 10 (oud) Auteurswet; art. 1 Eenvormige Beneluxwet op de merken; Vorm; Originaliteit en technische eigenschappen; Merkenrecht; Vormmerk; Onderscheidend vermogen; Aard der waar
 47. Octrooirecht; beschermingsomvang Europees octrooi op contactlensvloeistof; art. 30 lid 2 ROW en art. 69 lid 1 EOV; gemiddelde vakman; rol verleningsdossier
 48. Auteursrecht; art. 10 (oud) Auteurswet; art. 1 Eenvormige Beneluxwet op de merken; Vorm; Originaliteit en technische eigenschappen; Merkenrecht; Vormmerk; Onderscheidend vermogen; Aard der waar
 49. Auteursrecht; art. 16 lid 1 onder b (oud) Auteurswet; citeerrecht (“droit de citation”); reprodukties van kunstwerken in een schoolboek
 50. Auteursrecht; art. 16 lid 1 onder b (oud) Auteurswet; citeerrecht (“droit de citation”); reprodukties van kunstwerken in een schoolboek