Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

IE-recht

 1. Kort geding; Benelux-merk en handelsnaam, WOW. Vorderingen afgewezen, aangezien mede gelet op het beperkte onderscheidend vermogen van het merk het onvoldoende aannemelijk is dat er verwarringsgevaar is. Daarmee is onvoldoende aannemelijk dat gedaagde inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van eiseres.
 2. Merkinbreuk. Uitleg co-existentie overeenkomst. zie ook ecli:nl:rbdha:2017:14311
 3. Auteursrechtinbreuk op teksten website en folder.
 4. Kort geding. Beroep op auteurs- en modelrechtelijke bescherming van een sieradenlijn. Beoordeling aan de hand van concrete producten. Met betrekking tot enkele producten wordt inbreuk gemaakt. Beroep op slaafse nabootsing wordt verworpen.
 5. Octrooi-inbreukzaak. Telecom-standaarden. Ongeschikt voor kort geding. Geen spoedeisend belang en complex. en inzake C/09/574487/KG ZA 19-487
 6. Nietig verklaring Benelux merkinschrijving en Unie merkinschrijving. Gebrek onderscheidend vermogen. en inzake C/09/500058/HA ZA 15-1289
 7. Octrooi-inbreukzaak. Kort geding. Verbod afgewezen omdat ingeroepen octrooien voorshands niet inventief worden geacht.
 8. Octrooirecht; schorsing procedure in afwachting uitkomst oppositieprocedure; formele prioriteit; toepasselijk recht en vormvereisten overdracht recht van voorrang
 9. Bijwijslastverdeling ingeval inbreuk vaststaat en de partijen waartegen de inbreukvorderingen zijn ingesteld hun betrokkenheid bij de merkinbreuk betwisten. Exhibitie-incident in verband met bewijslevering.
 10. gebruik met merk overeenstemmend teken in domeinnamen en e-mailadres; merkinbreuk of gebruik als overeenstemmende handelsnaam? feitelijke beoordeling criteria Talensshop; art. 2.20 lid 2 sub b, c, d BVIE, 5a Hnw; 6:162 BW.
 11. Verstek - Turbo-liquidatie gedaagde na dagvaarding - Vervallen belang/grond inbreukverbod - Spoedeisend belang betaling boete.
 12. 843a Rv-incident in de hoofdzaak ten behoeve van bewijsvergaring in de vrijwaringszaak past niet in het systeem van Rv, leidt tot met de goede procesorde strijdige vertraging in de hoofdzaak en levert in dit geval ook misbruik van recht op, omdat het een op voorhand zinloze vordering is. Voor zover het incident is ingesteld met het oog op het voeren van verweer in de hoofdzaak en een voorgenome...
 13. Geschil over een Benelux-merk, een logo, een handelsnaam en een domeinnaam na het faillissement van één van twee partijen die het logo, de handelsnaam en de domeinnaam samen gebruikten. Logo en domeinnaam zijn geen vermogensbestanddelen die in de faillissementsboedel vallen. Het aandeel van failliet in de handelsnaam valt wel in de faillissementsboedel. Bij gebreke van de in dit geval contractu...
 14. Inbreuk op auteursrecht foto's en handelsnaamrecht. van Luxury Bedding Company door Luxury Beds c.s. Slaafse nabootsing door Luxury Beds c.s. van onderscheidingsmiddelen als gebruikt door Luxury Bedding Company bij presentatie producten en onderneming.
 15. Art. 81 lid 1 RO. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Kort geding. Octrooi geldig? Inventiviteit; 'problem solution approach'. Vaststelling van objectieve technische probleem; stand van de techniek. Beroep op rechtspraak EOB m.b.t. standaardtests of een 'try and see'-houding.
 16. Art. 81 lid 1 RO. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Procesrecht. Vordering tot verklaring voor recht van niet-inbreuk op een Europees octrooi voor staalplaat. Belang? Mocht het hof zijn oordeel mede baseren op Japanse octrooien, waarvan geen vertaling was overgelegd? Uitleg octrooi. Art. 69 EOV en Uitlegprotocol. Function-way-result-test. Toepassing HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196 (...
 17. Intellectuele eigendom. Bewijsbeoordeling. Bewijs levering auteursrechten bij akte niet geleverd. zie ook ECLI:NL:RBDHA:2018:1659.
 18. Intellectuele eigendom. Kort geding. Inbreuk op handelsnaamrecht. Eiseres niet ontvankelijk in haar vorderingen vanwege ontbreken spoedeisend belang.
 19. Vaststelling van de door organistairen van dance evenementen op grond van artikel 7 lid 1 WNR bedoelde billijke vergoeding. Eindarrest.
 20. Parallelimport champagne en cognac. Exhibitie-incident met het oog op uitputtingsverweer in de hoofdzaak. Inbreukmakende aanbiedingen, in voorraad houden en merkgebruik in zakelijke stukken in Nederland/de Benelux.
 21. -
 22. Octrooirecht. Toets openbaar voorgebruik. Openbaar voorgebruik niet bewezen. Nietigheidsverweer ogv niet-nieuwheid slaagt niet. Artikel 77 ROW. Verlening Europees octrooi voor werkwijze conclusies leidt niet tot verval voortbrengselconclusies.
 23. inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrecht; verstek; proceskosten worden begroot overeenkomstig het toepasselijke liquidatietarief in kantonzaken
 24. Intellectueel eigendomsrecht. Merkenrecht. Vormmerk van sta-zakje voor vruchtensap. Vormmerk nietig op de grond dat alle wezenlijke kenmerken van de vorm noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen (art. 2.1 (oud) BVIE)? Slaafse nabootsing: heeft concurrent met andere opdruk voldoende afstand genomen?
 25. Intellectuele Eigendom. Merkinbreuk. Verbod. Nevenvorderingen
 26. Uitleg vaststellingsovereenkomst - Gebruik tekens na beeindigen lidmaatschap - Metatags
 27. Beschermingsomvang octrooi - artikelen 69 EOV en Protocol - de uitersten: letterlijke bewoordingen tegenover uitvindingsgedachte - vinden van het 'midden' - rol verleningsdossier - geen duidelijk onbedoelde beperking - redelijke mate van rechtszekerheid.
 28. Intellectuele Eigendom
 29. Openbaarmaking geregistreerd gemeenschapsmode langer dan één jaar voor aanvraag dus geen nieuwheid. Ten aanzien van niet-geregistreerd model en auteursrechten is het houderschap onvoldoende onderbouwd gelet op het reeds voor dagvaarding bekende verweer dat de kattenkrabpalen zijn ontworpen in dienstverband van gedaagde Geen oordeel over geldigheid maar geen inbreuk op overige rechten want algem...
 30. Intellectuele eigendom. Kort geding. Opheffing beslag. De verscheping van voor de West Afrikaanse markt bestemde Durex condooms van Thailand via Senegal naar Rotterdam roept - mede vanwege bijkomende omstandigheden - zoveel vragen op dat niet is gebleken van de summierlijke ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht van inbreuk op Uniemerkrechten (ongeoorloofde parallelhandel).
 31. Deze zaak gaat over inbreuk op auteursrecht op foto’s. De rechthebbende stelt dat de foto’s in 2011 korte tijd op de website van de gedaagde hebben gestaan en, na een sommatie van de rechthebbende, weer zijn verwijderd. De gedaagde betwist dat de foto’s ooit op haar website hebben gestaan. De stellingen van partijen over de feiten en de door partijen overgelegde bewijsmiddelen, met name verklar...
 32. Intellectuele eigendom. Auteursrecht. Vervolg op HR 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:503. Art. 3 Richtlijn 2001/29/EG (Auteursrechtrichtlijn). Art. 14 en 15 Richtlijn 2000/31/EG (Richtlijn inzake elektronische handel). Aansprakelijkheid exploitant van platform Usenetdiensten op internet. Tussenpersoon als bedoeld in art. 6:196c BW. Mededeling aan het publiek? Verhouding art. 3 lid 1 Auteursrechtri...
 33. IE: modellenrecht; inbreuk op Gemeenschapmodel aardappelvorm (gedraaide frieten); nietigheidsverweren verworpen; eiser brengt zelf geen gedraaide frieten op de EU- markt, wel belang bij verbod; belangenafweging geen reden af te zien van oplegging verbod.
 34. bevoegdheidsincident
 35. Geen inbreuk op niet ingeschreven modelrechten en op auteursrechten door versie 2 van patchworktapijt; geen bescherming idee of patchwork-stijl; versie 1 wel inbreuk; bevel tot vernietiging van versie 1-tapijten gehandhaafd; dwangsom verlaagd.
 36. Voegingsincident. Voeging toegestaan.
 37. Octrooi, kort geding. Mobiele inklapbare sanitaire inrichting is naar voorshands oordeel niet inventief.
 38. Vernietiging Benelux merkinschrijving. Gebrek onderscheidend vermogen. Positiemerk label op spijkerbroek. Onvoldoende bewijs inburgering. Bewijslast inburgering. Geen auteursrechtinbreuk.
 39. Intellectuele Eigendom. Inbreuk op Uniemerk? Gedaagde toegelaten gestelde uitputting te bewijzen. Aanwezigheid vertegenwoordigers eiser bij beslaglegging in dit geval geen grond voor opheffing beslag.
 40. Art. 81 lid 1 RO. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Procesrecht. Vordering tot verklaring voor recht van niet-inbreuk op op een Europees octrooi voor staalplaat. Belang? Mocht het hof zijn oordeel mede baseren op Japanse octrooien, waarvan geen vertaling was overgelegd? Uitleg octrooi. Art. 69 EOV en Uitlegprotocol. Function-way-result-test. Toepassing HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:19...
 41. Intellectuele Eigendom. Vrijwaringsincident. Oproeping anonieme waarborgen afgewezen omdat niet is voldaan aan stelplicht. Oproepen niet-anonieme waarborg afwezen gelet op eisen van een doelmatige procesvoering.
 42. Intellectuele Eigendom. Vrijwaringsincident. Oproeping anonieme waarborgen afgewezen omdat niet is voldaan aan stelplicht. Oproepen niet-anonieme waarborg afwezen gelet op eisen van een doelmatige procesvoering.
 43. Merkenrecht. Normaal gebruik. Geen verval van het 1e Rodeo woord/beeldmerk wegens non usus. 2e Rodeo woord/beeldmerk profiteert niet van co-existentie 1e Rodeo merk. Regel van artikel 2.23bis lid 5 sub a BVIE geldt alleen voor instandhoudend gebruik. Gebruik 2e Rodeo woord/beeldmerk niet in strijd met artikelen 2.20 lid 2 sub a, b en d BVIE. Vordering evenmin op grond van artikel 5a Handelsnaam...
 44. Auteursrecht, slaafse nabootsing en (vorm)merk afvalzuiger. Vorderingen afgewezen. Gaat om product met vele technische en functionele eisen en eiser pas op zitting specifiek aangegeven waar bescherming voor wordt gezocht. Onvolkomen debat daardoor.
 45. Auteursrecht, inbreuk door plaatsing foto zonder toestemming rechthebbende. Intellectuele eigendomsaspecten van zeer eenvoudige aard. Proceskostenveroordeling conform liquidatietarief kanton.
 46. Auteursrecht, inbreuk door plaatsing foto zonder toestemming rechthebbende. Intellectuele eigendomsaspecten van zeer eenvoudige aard. Proceskostenveroordeling conform liquidatietarief kanton.
 47. Octrooi. Koelsysteem voor computersysteem. Conclusie 1 is niet nieuw omdat deze op de prioriteitsdatum werd geanticipeerd door een op een beurs tentoongesteld en gedemonstreerd product. Interpretatie van foto's die op die beurs van dat product zijn gemaakt.
 48. en inzake zaaknummer / rolnummer C/09/558313 / HA ZA 18-892 en met zaaknummer / rolnummer C/09/559368 / HA ZA 18-951. Bevoegdheidsincident. Nederlandse rechter bevoegd ogv art 5 lid 3 EVEX als plaats waar schadebrengende feit zich kan voordoen. Negatieve verklaring voor recht in verband met octrooiaanvragen voor toekomstige octrooien en afgesplitste aanvragen daarvan.
 49. vonnis in incident ex art. 843a Rv.
 50. Intellectuele eigendom; merkenrecht. Vraag of merk MIFARE mag worden gebruikt om compatibiliteit duidelijk te maken (‘Mifare compatible’).