Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

IE-recht

 1. Een ouder heeft een brief geschreven over de school van zijn kinderen en de leidinggevenden daarvan. De uitlatingen daarin zijn ongegrond en onnodig grievend en dus onrechtmatig, mede gelet op de grote kring van instanties die de brief hebben ontvangen.
 2. beroep van Amerikaans platenlabel op nabuurrechtelijke bescherming in Nederland slaagt, artikel 6 jo artikel 32 lid 2 sub a Wnr, beoordeling deels naar Amerikaans recht
 3. Octrooirecht. Kort geding. Serieuze, niet te verwaarlozen kans dat octrooi in een bodemprocedure nietig wordt verklaard vanwege niet nieuwheid.
 4. Octrooirecht; UMTS-octrooi; octrooi is niet inventief
 5. Intellectueel Eigendom; Kort geding; Inbreuk Uniemerk. Proceskosten conform liquidatietarief.
 6. Octrooi. Vervolg op arrest van 16 april 2019. Bevoegheidsverweer / aanhoudingsverzoek i.v.m. reeds in Duitsland gevoerd Frand-verweer m.b.t. dezelfde octrooiportefeuille afgewezen. Strijd met Frand-verplichting? Toepassing Huawei / ZTE arrest HvJ EU.
 7. Gemeenschapsmodelrecht. Auteursrecht. Gestelde inbreuk op 52 verschillende meubels. Onrechtmatige gebruik van identieke productnamen. Onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen.
 8. Merkenrecht – is AMSTERDAM UNIVERSITY een beschrijvend teken? – Toepassing van HvJEU 6 september 2018, C-488/16, ECLI:EU:C:2018:673 (Neuschwanstein)
 9. Octrooirecht. Kort geding, Uitleg conclusies. Onvoldoende aannemelijk dat gedaagden inbreuk maken op octrooi. Antenne in telefoon gedaagden voldoet voorshands niet aan alle kenmerken van de octrooiconclusies.
 10. Licentieovereenkomst met betrekking tot applicatie; Geschil over uitleg diverse bepalingen
 11. IE; merken- en handelsnaamrecht. merkinbreukvordering afgewezen vanwege ouder gebruik handelsnaam; handelsnaaninbreukvordering afgewezen op grond van rechtsverwerking/ langdurig gedogen gebruik handelsnaam door gedaagde.
 12. Verzoek bewijsbeslag en beslag tot afgifte wegens merkinbreuk door verwijdering identificatiecodes flessen drank. Hoorzitting in verband met rechtspraak over vrije parallelhandel met gedecodeerde producten.
 13. incidenten tot voeging en zekerheidstelling.
 14. incidenten tot voeging en zekerheidstelling.
 15. voegingsincident.
 16. cameralampen; feitelijke beoordeling inbreuk Gemeenschapsmodelrecht en slaafse nabootsing; rectificatie
 17. Art. 81 lid 1 RO. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Europees octrooi. Vernietiging wegens niet-inventiviteit (art. 75 jo. art. 6 ROW). Problem solution approach. Could/would. Geen pointer-away. Tijdsverloop. Combinatie van maatregelen?
 18. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Auteursrecht. Dwangsom. Proceskosten; art. 1019h Rv.
 19. Centraal beperkt octrooi. Uitleg art. 68 en art. 105a-c EOV. Begrenzing nationaal procesrecht. In beginsel strakke regel en uitzonderingen hierop. Eisen van een goede procesorde.
 20. Octrooirecht. Kort geding. Geen inbreuk vanwege serieuze en niet te verwaarlozen kans dat octrooi nietig is door een gebrek aan nieuwheid.
 21. inbreuk op auteursrechten op cartoons
 22. IE; kort geding; vorderingen afgewezen. Serieuze niet te verwaarlozen kans dat ingeroepen model nietigheidsactie van gedaagde niet overleeft wegens ontbreken van eigen karakter. Eiser heeft ook eigen gezicht op markt onvoldoende onderbouwd.
 23. kort geding, op merkrecht en auteursrechten gebaseerde vorderingen afgewezen
 24. Auteursrecht. Gereedschapsset geen eigen intellectuele schepping, te zeer technisch bepaald. Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht. Geen eigen karakter voor zover niet technisch bepaald. Slaafse nabootsing. Niet-nakoming overeenkomst.
 25. inbreuk op Beneluxmerken; ten aanzien van bestuurder niet gebleken van enige betrokkenheid bij het inbreukmakende en onrechtmatige handelen.
 26. IE. Kort geding. Luchtkoelers. Inbreuk Gemeenschapsmodel en auteursrecht. Slaafse nabootsing. Gevorderde inbreukverbod grotendeels toegewezen.
 27. Intellectuele eigendom. Kort geding. Uitwerking verkort vonnis. Executiegeschil. Geen klaarblijkelijke of juridische misslag. Geen belang bij schorsing executie. Geen sprake van buitenproportionele executie.
 28. voegingsincident ex artikel 222 Rv toegewezen.
 29. conversie Uniemerkaanvrage in Beneluxmerk; nietigiheid ogv kwade trouw?; tijdstip beoordeling kwade trouw is datum oorspronkelijke aanvrage; bescherming oudere buitenlandse handelsnaam tegen jonger Beneluxmerk?; feitelijke beoordeling voeren/bekendheid in Nederland en verwarringsgevaar; artt. 2.2bis lid 2 BVIE jo 139 lid 3 UMVo; art. 5 Hnw; art. 6:162 BW.
 30. Parallelhandel. Merkinbreuk.
 31. Kwekersrecht; waardering tegenbewijs voorbehouden handelingen; winstafdracht
 32. Vervolg op tussenvonnis 24 januari 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:615) . Resteert 1019h Rv proceskostenbeslissing.
 33. Kort geding. IE. Gedaagde heeft op zitting ingestemd met merkenrechtelijke vorderingen van eiser zodat deze worden toegewezen. Uitlatingen van gedaagde in brieven en op Facebook zijn niet onrechtmatig jegens eiser. Voor de begroting van de proceskosten ex artikel 1019h Rv wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken.
 34. bevoegdheidsincident
 35. Intellectuele eigendom. Merkenrecht. Procesrecht. Vraag of kan worden teruggekomen van bindende eindbeslissingen in een tussenarrest, dat in een tussentijds cassatieberoep zonder succes is bestreden. Rechtsmiddelenverbod art. 130 lid 2 Rv, rechtsverwerking inroepen nietigheid merk (art. 2.29 BVIE oud), veroordeling tot winstafdracht (art. 2.21 lid 4 BVIE) en verwijzing naar de schadestaat (art....
 36. Intellectuele eigendom. Onrechtmatige daad Uniemerkenrecht. Collectief merk. Systeem voor verhandeling en onderhoud van uitwisselbare pallets, voorzien van het merk. Uitputting (art. 13 lid 2 GMVo (2009)). Verzet tegen verdere verhandeling door derde van door deze gerepareerde pallets. Gegronde redenen en functieleer. Wijzigingen van al dan niet ondergeschikte betekenis. Voornemen tot het stell...
 37. Kort geding. Geschil bij beëindiging Licentieovereenkomst over gebruik van het product met de naam Invitria. Partijen doen over en weer beroep op auteurs- en merkrechten (en octrooirecht). Intellectueel eigendomsrecht geeft de houder daarvan echter niet jegens eenieder het recht dat uit te oefenen. In het onderhavige geval komt het aan op wat partijen over en weer redelijkerwijs van elkaar moch...
 38. inbreuk op auteursrecht foto; begroting schade; gemiste licentie-inkomsten; geen punitief element
 39. Bevoegdheidsincident en incident schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad verstekvonnis in verzetprocedure. Bevoegdheid ogv 125 lid 5 UMVo beperkt tot Nederland tussen 2 partijen. In zoverre wordt uitvoerbaarheid bij voorraad geschorst. Geen zekerheid.
 40. Inbreuk op merk- en modelrechten door reclame maken, aanbieden en verhandelen namaak dierenarmbandjes.
 41. Auteursrecht en Gemeenschapsmodellen stoelen - Verweer niet-inbreuk onvoldoende aannemelijk gemaakt - Inbreukverbod.
 42. Auteursrecht foto's
 43. auteursrechtinbreuk op ontwerp en prototype mobiele tentaccomodatie en overeenkomst tot serieproductie niet aangenomen
 44. bepaling descente bezichtiging loodsen en decodeerfaciliteit voorafgaand aan comparitie.
 45. bepaling descente bezichtiging loodsen en decodeerfaciliteit voorafgaand aan comparitie
 46. Octrooirecht. Nederlandse deel Europees octrooi vectored-VDSL grotendeels vernietigd wegens toegevoegde materie. Overwegingen ten overvloede ten aanzien van (niet-)inbreuk. zie ook ecli:nl:rbdha:2018:15034.
 47. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Auteursrecht. Dwangsom. Proceskosten; art. 1019h Rv.
 48. Goederenrecht. Pandrecht. Is vordering stil verpand, zonder dat deze was vermeld in pandakte? Uitleg pandakte. Bepaaldheidsvereiste; art. 3:84 lid 2 jo. art. 3:98 BW.
 49. Art. 81 lid 1 RO. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Europees octrooi. Vernietiging wegens niet-inventiviteit (art. 75 jo. art. 6 ROW). Problem solution approach. Could/would. Geen pointer-away. Tijdsverloop. Combinatie van maatregelen?
 50. Merkregistratie te kwader trouw. Vordering tot nietigverklaring toegewezen. Proceskosten conform liquidatietarief toegewezen.