Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

IE-recht

 1. Intellectuele eigendom. Merkenrecht. Procesrecht. Vraag of kan worden teruggekomen van bindende eindbeslissingen in een tussenarrest, dat in een tussentijds cassatieberoep zonder succes is bestreden. Rechtsmiddelenverbod art. 130 lid 2 Rv, rechtsverwerking inroepen nietigheid merk (art. 2.29 BVIE oud), veroordeling tot winstafdracht (art. 2.21 lid 4 BVIE) en verwijzing naar de schadestaat (art....
 2. Merkrecht. Door derden/niet-licentiehouders gerepareerde pallets die na reparatie in de handel zijn gebracht met het merk van de merkgerechtigde; inbreuk op merkrecht?; uitputting in zin art. 13 lid 2 Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo)? Verzachting Valeo-leer onder GMVo? Vragen van uitleg aan HvJEU.
 3. Kort geding. Geschil bij beëindiging Licentieovereenkomst over gebruik van het product met de naam Invitria. Partijen doen over en weer beroep op auteurs- en merkrechten (en octrooirecht). Intellectueel eigendomsrecht geeft de houder daarvan echter niet jegens eenieder het recht dat uit te oefenen. In het onderhavige geval komt het aan op wat partijen over en weer redelijkerwijs van elkaar moch...
 4. inbreuk op auteursrecht foto; begroting schade; gemiste licentie-inkomsten; geen punitief element
 5. Bevoegdheidsincident en incident schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad verstekvonnis in verzetprocedure. Bevoegdheid ogv 125 lid 5 UMVo beperkt tot Nederland tussen 2 partijen. In zoverre wordt uitvoerbaarheid bij voorraad geschorst. Geen zekerheid.
 6. Inbreuk op merk- en modelrechten door reclame maken, aanbieden en verhandelen namaak dierenarmbandjes.
 7. Auteursrecht en Gemeenschapsmodellen stoelen - Verweer niet-inbreuk onvoldoende aannemelijk gemaakt - Inbreukverbod.
 8. Auteursrecht foto's
 9. auteursrechtinbreuk op ontwerp en prototype mobiele tentaccomodatie en overeenkomst tot serieproductie niet aangenomen
 10. bepaling descente bezichtiging loodsen en decodeerfaciliteit voorafgaand aan comparitie.
 11. bepaling descente bezichtiging loodsen en decodeerfaciliteit voorafgaand aan comparitie
 12. Octrooirecht. Nederlandse deel Europees octrooi vectored-VDSL grotendeels vernietigd wegens toegevoegde materie. Overwegingen ten overvloede ten aanzien van (niet-)inbreuk. zie ook ecli:nl:rbdha:2018:15034.
 13. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Octrooi geldig? Inventiviteit: ‘problem solution approach’; ‘could-would’regel; vaststelling objectieve technische probleem; ‘pointers’; overwinnen vooroordeel; tijdsverloop (‘long-felt need’). Grenzen rechtsstrijd. Cominatie-uitvindingen.
 14. Merkregistratie te kwader trouw. Vordering tot nietigverklaring toegewezen. Proceskosten conform liquidatietarief toegewezen.
 15. SONT-Besluit 2018. Thuiskopievergoeding over Offline streaming copies en kopieën die in de cloud worden opgeslagen. Offline streaming copies zijn niet op een met artikel 5 Arl strijdige wijze verdisconteerd in de thuiskopievergoeding in het SONT-besluit 2018. Geen aanleiding om prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU. De voor de opgeworpen bezwaren relevante rechtsvraag is al beantwoord in...
 16. uitleg van een bepaling ten aanzien van exclusieve verkooprechten opgenomen in een overeenkomst tot overdracht van aandelen (Haviltex): distributie, territoriale reikwijdte. Diverse vorderingen gebaseerd op merkrechten, od, wanprestatie.
 17. Geschil in verband met mislukte samenwerking bij het exploiteren van octrooien voor warmtewerende dakelementen. Aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad door na verkoop en levering van de octrooien niet mee te werken aan inschrijving van de overdracht van de octrooien en van de licentieovereenkomst, negatieve en onjuiste berichtgeving aan (potentiële) klanten van de ander en gebruikm...
 18. Auteursrecht. Lamp van eiser moet als werk in de zin van de Auteurswet worden aangemerkt. De door gedaagde aangeboden lamp kan niet als een zelfstandig werk worden aangemerkt en maakt inbreuk op het auteursrecht van eiser.
 19. Octrooirecht. Inventiviteit combinatiepreparaat. Gerede kans dat octrooi in beroep of in bodemprocedure als niet inventief wordt beoordeeld, ondanks oordeel oppositie divisie EOB. Voorshands geen grond voor toewijzing inbreuk verbod.
 20. Kort geding. Intellectuele eigendom. Herstelvonnis. Verbetering m.b.t. berekend griffierecht. Geen herstel van beslissing om aan eiseres 2 in conventie proceskosten toe te wijzen: geen kennelijke fout, zodat hoger beroep geëigende weg is.
 21. Merkinbreuk door zonnebrillen te importeren, aan te bieden op Marktplaats, te verkopen, leveren, daartoe in voorraad te houden of anderszins te verhandelen.
 22. Kort geding. Bevoegdheidskwestie inzake gestelde inbreuk op Uniemerk. Tussenvonnis. Zaak verwezen naar voorzieningenrechter van rechtbank Den Haag.
 23. Uniemerkenrecht en auteursrecht. Kort geding (eind)vonnis na verwijzing door Rechtbank Gelderland.Geen spoedeisend belang. Merkinbreuk onvoldoende aannemelijk gemaakt.
 24. Intellectuele eigendom. Kort geding. Auteursrecht / naburige rechten Buma/Sena. Verrekeningsverweer verworpen. Vorderingen toegewezen.
 25. incident zekerheidstelling
 26. Incident zekerheidstelling 224 Rv. Wijze van zekerheidstelling. Hoogte zekerheid voor hoofdelijke proceskostenveroordeling.
 27. Auteursrecht wandinrichting interieur schoenwinkel – Slaafse nabootsing - Toepasselijk Belgisch recht – Beoordeling werk en inbreuk naar communautair recht – Verbod - Gederfde licentievergoeding
 28. Gedaagde maakt met een aantal productomschrijvingen op haar website inbreuk op het auteursrecht en de persoonlijkheidsrechten van eiser.
 29. Kort geding; Benelux-merk en handelsnaam, WOW. Vorderingen afgewezen, aangezien mede gelet op het beperkte onderscheidend vermogen van het merk het onvoldoende aannemelijk is dat er verwarringsgevaar is. Daarmee is onvoldoende aannemelijk dat gedaagde inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van eiseres.
 30. Merkinbreuk. Uitleg co-existentie overeenkomst. zie ook ecli:nl:rbdha:2017:14311
 31. Auteursrechtinbreuk op teksten website en folder.
 32. Kort geding. Beroep op auteurs- en modelrechtelijke bescherming van een sieradenlijn. Beoordeling aan de hand van concrete producten. Met betrekking tot enkele producten wordt inbreuk gemaakt. Beroep op slaafse nabootsing wordt verworpen.
 33. Octrooi-inbreukzaak. Telecom-standaarden. Ongeschikt voor kort geding. Geen spoedeisend belang en complex. en inzake C/09/574487/KG ZA 19-487
 34. Nietig verklaring Benelux merkinschrijving en Unie merkinschrijving. Gebrek onderscheidend vermogen. en inzake C/09/500058/HA ZA 15-1289
 35. Octrooi-inbreukzaak. Kort geding. Verbod afgewezen omdat ingeroepen octrooien voorshands niet inventief worden geacht.
 36. Octrooirecht; schorsing procedure in afwachting uitkomst oppositieprocedure; formele prioriteit; toepasselijk recht en vormvereisten overdracht recht van voorrang
 37. Bijwijslastverdeling ingeval inbreuk vaststaat en de partijen waartegen de inbreukvorderingen zijn ingesteld hun betrokkenheid bij de merkinbreuk betwisten. Exhibitie-incident in verband met bewijslevering.
 38. gebruik met merk overeenstemmend teken in domeinnamen en e-mailadres; merkinbreuk of gebruik als overeenstemmende handelsnaam? feitelijke beoordeling criteria Talensshop; art. 2.20 lid 2 sub b, c, d BVIE, 5a Hnw; 6:162 BW.
 39. Verstek - Turbo-liquidatie gedaagde na dagvaarding - Vervallen belang/grond inbreukverbod - Spoedeisend belang betaling boete.
 40. 843a Rv-incident in de hoofdzaak ten behoeve van bewijsvergaring in de vrijwaringszaak past niet in het systeem van Rv, leidt tot met de goede procesorde strijdige vertraging in de hoofdzaak en levert in dit geval ook misbruik van recht op, omdat het een op voorhand zinloze vordering is. Voor zover het incident is ingesteld met het oog op het voeren van verweer in de hoofdzaak en een voorgenome...
 41. Geschil over een Benelux-merk, een logo, een handelsnaam en een domeinnaam na het faillissement van één van twee partijen die het logo, de handelsnaam en de domeinnaam samen gebruikten. Logo en domeinnaam zijn geen vermogensbestanddelen die in de faillissementsboedel vallen. Het aandeel van failliet in de handelsnaam valt wel in de faillissementsboedel. Bij gebreke van de in dit geval contractu...
 42. Inbreuk op auteursrecht foto's en handelsnaamrecht. van Luxury Bedding Company door Luxury Beds c.s. Slaafse nabootsing door Luxury Beds c.s. van onderscheidingsmiddelen als gebruikt door Luxury Bedding Company bij presentatie producten en onderneming.
 43. Art. 81 lid 1 RO. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Kort geding. Octrooi geldig? Inventiviteit; 'problem solution approach'. Vaststelling van objectieve technische probleem; stand van de techniek. Beroep op rechtspraak EOB m.b.t. standaardtests of een 'try and see'-houding.
 44. Art. 81 lid 1 RO. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Procesrecht. Vordering tot verklaring voor recht van niet-inbreuk op een Europees octrooi voor staalplaat. Belang? Mocht het hof zijn oordeel mede baseren op Japanse octrooien, waarvan geen vertaling was overgelegd? Uitleg octrooi. Art. 69 EOV en Uitlegprotocol. Function-way-result-test. Toepassing HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196 (...
 45. Intellectuele eigendom. Bewijsbeoordeling. Bewijs levering auteursrechten bij akte niet geleverd. zie ook ECLI:NL:RBDHA:2018:1659.
 46. Intellectuele eigendom. Kort geding. Inbreuk op handelsnaamrecht. Eiseres niet ontvankelijk in haar vorderingen vanwege ontbreken spoedeisend belang.
 47. Vaststelling van de door organistairen van dance evenementen op grond van artikel 7 lid 1 WNR bedoelde billijke vergoeding. Eindarrest.
 48. Parallelimport champagne en cognac. Exhibitie-incident met het oog op uitputtingsverweer in de hoofdzaak. Inbreukmakende aanbiedingen, in voorraad houden en merkgebruik in zakelijke stukken in Nederland/de Benelux.
 49. -
 50. Octrooirecht. Toets openbaar voorgebruik. Openbaar voorgebruik niet bewezen. Nietigheidsverweer ogv niet-nieuwheid slaagt niet. Artikel 77 ROW. Verlening Europees octrooi voor werkwijze conclusies leidt niet tot verval voortbrengselconclusies.