Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

IE-recht

 1. Verstek. Merkinbreuk.
 2. Abaya. Modelrecht. Auteursrecht. Model niet geldig. Geen sprake van een auteursrechtelijk beschermd werk. Vorderingen afgewezen.
 3. Inbreuk aangenomen op Uniemerken en op Gemeenschapsmodelrecht en auteursrecht op blender voor het bereiden van babyvoeding en verpakking daarvan. Tevens aangenomen dat oneerlijke handelspraktijken zijn verricht. EU-wijde stakingsgeboden opgelegd.
 4. Bescherming persoonsgegevens. Intellectuele eigendom. Handhaving; illegaal downloaden film; vordering NAW-gegevens die horen bij IP-adressen; verdere verwerking persoonsgegevens (art. 6 lid 4 AVG); belangenafweging; door rechthebbende te betrachten transparantie. HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:AU4019, Lycos/[...].
 5. IE Kort geding. Spoedeisend belang aanwezig. Inbreukverbod merkrechten toegewezen. Proceskosten conform Indicatietarieven IE voor een eenvoudig kort geding
 6. Verzoeker is geen belanghebbende in de zin van artikel 6 Handelsnaamwet. Geen verboden handelsnaam op grond van een van de door verzoeker aangevoerde gronden.
 7. Octrooizaak. Proceskosten
 8. Auteursrecht, modellenrecht en slaafse nabootsing turntoestellen
 9. tevens inzake C/09/579611/HA ZA 19-936: Eindvonnis over de proceskosten in twee zaken over hetzelfde octrooi. Het octrooi wordt, conform de beslissing daartoe in het tussenvonnis, vernietigd.
 10. Auteursrecht op inwerpzuil voor een ondergrondse vuilcontainer.
 11. Waterballonvullers - Tussenvonnis - Geen auteursrechtelijke bescherming - Elementen door technische overwegingen ingegeven - Geen inbreuk modelrechten - Vorderingen geldigheid modelrechten (blijven) geschorst art. 91 lid 1 GModVo - Belang VvR niet-inbreuk
 12. Intellectuele eigendom. Kort geding. Octrooi-inbreuk met generiek geneesmiddel op EP117. Vorderingen worden afgewezen vanwege gebrek aan spoedeisend belang: de octooihouder heeft te lang stilgezeten. Processtrategische keuzes waardoor ervoor is gekozen om langer te wachten met het aanbrengen van het onderhavige kort geding, komen voor rekening en risico van de octrooihouder.
 13. Octrooirecht. Rechtbank kan niet vaststellen dat eiseres rechthebbende is op octrooi geregistreerd op een naam die niet haar statutaire naam is en ook door andere rechtspersonen in groep is gebruikt. Geen slaafse nabootsing. Geen onrechtmatig wapperen.
 14. Vernietiging kunstwerk geen aantasting werk izv art. 25 lid 1, aanhef en onder d, Aw. In dit geval ook geen misbruik van recht izv art. 3:13 lid 2 BW. Wel onzorgvuldig gehandeld door zonder overleg/contact met kunstenaar tot vernietiging werk over te gaan.
 15. Kort geding. Intellectuele eigendom. BerryWorld heeft met Berrynaiz een Samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin een forumkeuze voor Madrid, Spanje, is opgenomen. Daarnaast hebben partijen een Licentieovereenkomst met betrekking tot kwekersrechten op blauwe bessen gesloten, met een forumkeuze voor Nederland. De onderhavige geschillen tussen partijen betreffen de uitleg van de Samenwerkingsover...
 16. “Kort geding. Intellectuele eigendom. Inbouw UV-stralers voor in de badkamer. Vorderingen jegens 1 gedaagde afgewezen: betrokkenheid niet onderbouwd. Modelrecht. De modelinschrijving behelst niet meer dan een rechthoek. Onvoldoende afstand tot het vormgevingserfgoed. Mocht het modelrecht (net) standhouden, dan is er geen sprake van inbreuk. Evenmin slaafse nabootsing: niet gebleken dat de produ...
 17. Kort geding. Intellectuele eigendom. Grensoverschrijdende bevoegdheid ten aanzien van niet-Nederlandse gedaagden o.b.v. artikel 4 respectievelijk 8 Brussel I bis-Vordering. Aanvullend beschermingscertificaat. Pediatrische Verordening. Weesgeneesmiddel. Verlenging van de ABC-termijn voor uitgevoerd pediatrisch onderzoek ook mogelijk als geneesmiddel eerder als weesgeneesmiddel aangewezen is gewe...
 18. Octrooirecht en Modellenrecht - Europees Octrooi voor een vergadersysteem - Hoofdconclusie 1 niet nieuw - Overige conclusies niet nieuw/inventief - Niet bevoegd geldigheid buitenlandse delen - Gemeenschapsmodel dongle - niet volledig technisch bepaald
 19. Octrooirecht. Octrooi niet inventief. Zekerheidstelling 224 Rv. Onrechtmatig wapperen en onnodig grievende mededelingen kunnen niet worden vastgesteld omdat niet is voldaan aan motiveringsplicht. Proceskostenveroordeling op basis indicatietarief.
 20. Auteursrecht. Recht op naamsvermelding art. 25 lid 1 sub a Aw. Opzegging en ontbinding licentie overeenkomst. Uitleg duurovereenkomst. Matiging boetebeding.
 21. -
 22. Intellectueel eigendom. Incidentele vordering tot schorsing o.g.v. artikel 132 UMVo toegewezen.
 23. Intellectuele Eigendom. Incidentele vorderingen tot schorsing ogv 132 UMVo toegewezen voor zover vordering ziet op Uniemerkenrechtelijke grondslag. Voor overige grondslagen voortzetting procedure.
 24. Het aan de kaak stellen van misstanden op de wijze waarop dat is gedaan door gedaagde is niet onrechtmatig omdat het ondersteuning vindt in het feitenmateriaal, vooraankondiging uitzending valt onder redactionele verantwoordelijkheid journalist.
 25. -
 26. -
 27. Intellectueel eigendomsrecht, procesrecht; merkenrecht; uitputting; verfijning op HvJEG 30 november 2004, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding)?; ambtshalve toepassing vertrouwelijkheidsregime bedrijfsgeheimen (art. 1019ib Rv)?; tweeconclusieregel.
 28. Vordering tot staking gebruik logo wegens inbreuk merkenrecht en inbreuk auteursrecht, subsidiair slaafse nabootsing. Vorderingen afgewezen wegens geen inbreuk en geen sprake van slaafse nabootsing.
 29. kort geding, auteurs- en modelrechten op kachel
 30. Inbreuk op portretrecht
 31. uitputting auteursrechten, artikel 12b Auteurswet
 32. Publicatie auteursrechtelijk beschermde foto zonder toestemming en naamsvermedling van de fotograaf, schadevergoeding auteursrechthebbende
 33. Bevel tot blokkade van (sub)domeinnamen en IP-adressen van The Pirate Bay (tegen KPN) alsook blokkade van proxy’s en mirrors die TPB bereikbaar maken (tegen Ziggo, XS4ALL en KPN). Ook gevorderde dynamische blokkade toegewezen.
 34. Auteursrecht. Bakfietsen. Inbreuk aangenomen. EU-wijd verbod toegewezen.
 35. Vordering staking gebruik/inbreuk op merk- en handelsnaamrechten afgewezen, nu niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat gedaagde dat gebruik maakt. Identiteitsfraude. Wel toewijzing overdracht domeinnaam gedaagde aan eiseres.
 36. Octrooirecht. Toegevoegde materie. Hulpverzoeken kunnen octrooi geen geldigheid verschaffen.
 37. Handelsnaamrecht. Kort geding. Art. 5 Hnw. Identieke Handelsnaam A+Care verwarringwekkend gezien verwante aard ondernemingen en overlap in publiek en regio. Handelsnaam A+Care Specialistische Zorg aan Huis ook verwarringwekkend maar A+Care SZH niet.
 38. Auteursrecht afbeeldingen geschonden, schending erkend en gestaakt, schadevergoeding, onderzoek registeraccountant, dwangsom, publicatie rectificatie
 39. Octrooirecht. Geen inbreuk omdat de ingeroepen conclusies van het als standaard-essentieel aangemelde octrooi niet zijn geïncorporeerd in de LTE/4G-standaard die de mobiele telefoons van de gedaagde partijen ondersteunen. Tussenvonnis.
 40. Geen handelsnaaminbreuk. Kans op verwarring is verwaarloosbaar, gezien verschillen tussen handelsnamen, de op zijn best zwakke bescherming vh overeenstemmende woord, verschillen in praktijkgebieden en afstand tussen plaatsen van vestiging.
 41. en inzake C/09/519949 / HA ZA 16-1169 en C/09/570561 / HA ZA 19-293. Thuiskopievergoeding. Vervolg op ECLI:NL:RBDHA:2019:1253. Strijdigheid van het Nederlandse stelsel van thuiskopievergoeding met het Unierecht.
 42. Albert Heijn mocht er in redelijkheid van uitgaan dat toestemming tot gebruik van portret van profvoetballer t.b.v. promotie van voetbalplaatjesspaaractie lag besloten in bij cao gegeven toestemming tot exploitatie van het portret in de spaaractie zelf.
 43. Niet voldoende gebleken van inbreuk op merk en handelsnaam YOURCE. Wel auditief en visueel overeenstemmend, maar geen blijk van dezelfde of gelijksoortige waren of diensten. Geen bekend merk en geen onrechtmatige daad (BVIE + Uniemerkenverordening)
 44. Appellante is niet aan te merken als “een ander” zodat haar geen beroep op artikel 5 Hnw toekomt. Artikel 5a Hnw bepaalt dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verw...
 45. KG. Geschil over afrekening van royalty vergoedingen en geïnde naburige rechten door een platenmaatschappij aan een artiest. Omvang van de overeengekomen verplichting tot het verstrekken van royalty statements en recht van audit. Haviltex.
 46. Merkenrecht Benelux - Niet normaal gebruik in ononderbroken tijdvak vijf jaar - vervallen verklaring
 47. Kort geding. Uniemerken. Spoedeisend belang. Inbreuk. Uitputting niet aannemelijk. Verbod en nevenvorderingen toegewezen.
 48. Geen auteursrechtinbreuk of slaafse nabootsing wanddecoratiesysteem.
 49. Tussenvonnis - Betekenen verbod in kort geding tav achteraf ten onrechte gebleken octrooiaanspraak - Concurrenten van markt geweerd/gehouden - Zorgverzekeraar gedwongen hoge zorgkosten - Ongerechtvaardigde verrijking farmaceut jegens zorgverzekeraar.
 50. Art. 81 lid 1 RO. Intellectuele eigendom. Auteursrecht op stoel? Art. 10 lid 2 Beschermingsrichtlijn en art. 51 lid 1 Aw: bestond op 1 januari 1995 naar Frans recht auteursrecht? Betoog dat Franse rechtspraak van destijds, die berustte op de reciprociteitsregel van art. 7 lid 2 tweede volzin BC, in strijd was met het discriminatieverbod van het EU-recht. Verbod van art. 79 lid 1, onder b, RO. P...