Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

IE-recht

 1. Intellectuele eigendom. 3e bevoegdheidsincident. In het tussenvonnis m.b.t. het 1e bevoegdheidsincident is een bindende eindbeslissing genomen t.a.v. de bevoegdheid. Daarvan is tussentijds appel toegestaan en ingesteld. Daargelaten of het onderhavige incident in strijd is met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen of misbruik van procesrecht oplevert, komt de rechtbank niet terug op haar binde...
 2. Vordering herziening ex-parte bevel ex art. 1019e Rv. Toewijzing vordering wegens ontbreken spoedeisend belang en niet voldoen aan vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit bij verzoek tot bevel. Vernietiging bevelen. Terugwerkende kracht.
 3. Intellectuele eigendom. Incident opheffing beslag. Hoofdzaak: nakoming Onthoudingsverklaring, inbreuk Uniemerken en Gemeenschapsmodelrechten en onrechtmatig handelen. Incident opheffing beslag: afgewezen t.a.v. eiseres in de hoofdzaak die geen beslag heeft gelegd en t.a.v. gedaagden onder wie geen beslag is gelegd. Opheffing t.a.v. andere gedaagden toegewezen onder de voorwaarde van de door ged...
 4. Inbreuk op merkrechten. Vestival woord/beeldmerken hebben onderscheidend vermogen voor festivals. Houderschap merkrechten. Vorderingsgerechtigdheid eiser. Databankrechten op verzamelde facebook-volgers?
 5. Intellectuele eigendom. Onrechtmatige daad Uniemerkenrecht. Collectief merk. Systeem voor verhandeling en onderhoud van uitwisselbare pallets, voorzien van het merk. Uitputting (art. 13 lid 2 GMVo (2009)). Verzet tegen verdere verhandeling door derde van door deze gerepareerde pallets. Gegronde redenen en functieleer. Wijzigingen van al dan niet ondergeschikte betekenis. Vervolg van HR 10 janua...
 6. Kort Geding IE. Inbreuk op auteursrecht tav pelletkachel en promotionele foto's en teksten. Beroep op uitputting verworpen. Geen sprake van verboden afscherming vd markt ogv art 6 Mw. Inbreuk op Gemeenschapsmodelrecht tav de kachel en op Beneluxmerkrecht
 7. Intellectuele eigendom. Kort geding. Benelux- en Uniemerken. Verwarringsgevaaar. Verbod toegewezen.
 8. Octrooirecht. Vonnis op tegenspraak met verstektoets omdat advocaat van gedaagden zich heeft onttrokken en zich geen nieuwe advocaat heeft gesteld.
 9. IE-zaak. Uniemerk Crossfit. Verworden tot soortnaam? Niet voldaan aan vereiste dat dat aan toedoen of nalaten van merkhouder te wijten is. Merk geldig, Geen inbreuk, Beschermingsomvang van het merk is gering. Geen verwarringsgevaar.
 10. Combinatie-ABC, uitleg art 3 sub c ABC-Vo, toepassing Teva/Gilead-arrest en daaraan voorafgaande arresten HvJ EU, in combinatie geen afzonderlijke uitvinding gelegen, geen verbod wegens gerede kans op vernietiging ABC in bodemprocedure.
 11. Inbreuk op verschillende merken die zijn geregistreerd voor verfspuitmachines en toebehoren.
 12. Auteursrecht inbreuk Orange Slice. Lastgeving aan licentienemer. Geen belang bij merkenrechtelijk verbod na onthoudingsverklaring. Wel spoedeisend belang bij merkenrecht-nevenvorderingen. Gebod bestuurder om toekomstige inbreuk te voorkomen toewijsbaar.
 13. Kort geding, Uniemerk, bevoegdheid. Merkenrecht: ompakking en uitputting
 14. Exhibitie kortgeding. Octrooirecht. Geen rechtsbetrekking door verjaring. Spoedeisend belang. 1019i Rv. Belang bij voorgenomen moratorium-vordering.
 15. feitelijke beoordeling; Jadon-laars mede gelet op overgelegd vormgevingserfgoed wel auteursrechtelijk beschermd werk; laars gedaagde geeft zelfde totaalindruk; verweer dat geen sprake is van (onbewuste) ontlening verworpen; inbreukvorderingen grotendeels toegewezen.
 16. toewijzing inbreukvorderingen mede vanwege grote bekendheid uniebeeldmerk en handelsnaam
 17. Octrooirecht, Uitleg conclusie, gesteld technisch effect niet geopenbaard, nieuwheid, inventiviteit.
 18. IE; merkenrecht; Door H&M gebruikt twee strepenteken inbreuk maakt geen inbreuk op adidas' drie-strepenmerken; gevolgen van beperking verbod door adidas; diverse processuele verweren/grieven verworpen.
 19. Kort geding 843a Rv. Geen spoedeisend belang meer na schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad vonnis door hof in appèl. 24 Rv. Voorzieningenrechter mag bij beoordeling schorsingsarrest betrekken gewezen na mondelinge behandeling mits partijen zijn gehoord.
 20. kort geding, geschil over inspanningsverplichting tot instandhouding kunstwerk
 21. Inbreuk Beneluxmerk Franklin (ingeschreven voor klasse 43: onder meer cafe-restaurants; serveren van alcoholische dranken) door gebruik tekens Franklin en Sir Franklin Brasserie, Boutique Hotel en Cocktailbar Middelburg
 22. ntellectuele Eigendom. Kort geding. Uniemerk en Beneluxmerken. Gebruik voor waren en diensten. Verwarringsgevaar. Geen toestemming voor merkgebruik na einde samenwerking.
 23. Een ouder heeft een brief geschreven over de school van zijn kinderen en de leidinggevenden daarvan. De uitlatingen daarin zijn ongegrond en onnodig grievend en dus onrechtmatig, mede gelet op de grote kring van instanties die de brief hebben ontvangen.
 24. beroep van Amerikaans platenlabel op nabuurrechtelijke bescherming in Nederland slaagt, artikel 6 jo artikel 32 lid 2 sub a Wnr, beoordeling deels naar Amerikaans recht
 25. Octrooirecht. Kort geding. Serieuze, niet te verwaarlozen kans dat octrooi in een bodemprocedure nietig wordt verklaard vanwege niet nieuwheid.
 26. Octrooirecht; UMTS-octrooi; octrooi is niet inventief
 27. Intellectueel Eigendom; Kort geding; Inbreuk Uniemerk. Proceskosten conform liquidatietarief.
 28. Octrooi. Vervolg op arrest van 16 april 2019. Bevoegheidsverweer / aanhoudingsverzoek i.v.m. reeds in Duitsland gevoerd Frand-verweer m.b.t. dezelfde octrooiportefeuille afgewezen. Strijd met Frand-verplichting? Toepassing Huawei / ZTE arrest HvJ EU.
 29. Gemeenschapsmodelrecht. Auteursrecht. Gestelde inbreuk op 52 verschillende meubels. Onrechtmatige gebruik van identieke productnamen. Onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen.
 30. Merkenrecht – is AMSTERDAM UNIVERSITY een beschrijvend teken? – Toepassing van HvJEU 6 september 2018, C-488/16, ECLI:EU:C:2018:673 (Neuschwanstein)
 31. Octrooirecht. Kort geding, Uitleg conclusies. Onvoldoende aannemelijk dat gedaagden inbreuk maken op octrooi. Antenne in telefoon gedaagden voldoet voorshands niet aan alle kenmerken van de octrooiconclusies.
 32. Licentieovereenkomst met betrekking tot applicatie; Geschil over uitleg diverse bepalingen
 33. IE; merken- en handelsnaamrecht. merkinbreukvordering afgewezen vanwege ouder gebruik handelsnaam; handelsnaaninbreukvordering afgewezen op grond van rechtsverwerking/ langdurig gedogen gebruik handelsnaam door gedaagde.
 34. Verzoek bewijsbeslag en beslag tot afgifte wegens merkinbreuk door verwijdering identificatiecodes flessen drank. Hoorzitting in verband met rechtspraak over vrije parallelhandel met gedecodeerde producten.
 35. incidenten tot voeging en zekerheidstelling.
 36. incidenten tot voeging en zekerheidstelling.
 37. voegingsincident.
 38. cameralampen; feitelijke beoordeling inbreuk Gemeenschapsmodelrecht en slaafse nabootsing; rectificatie
 39. Art. 81 lid 1 RO. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Europees octrooi. Vernietiging wegens niet-inventiviteit (art. 75 jo. art. 6 ROW). Problem solution approach. Could/would. Geen pointer-away. Tijdsverloop. Combinatie van maatregelen?
 40. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Auteursrecht. Dwangsom. Proceskosten; art. 1019h Rv.
 41. Octrooirecht. Procesrecht. Is weigering van beroep op centraal beperkt octrooi wegens strijd met de goede procesorde verenigbaar met art. 68 en 105a-105c Europees Octrooiverdrag? Uitleg art. 68 en 105a-105c EOV aan de hand van art. 31-32 Weens Verdragenverdrag. Rechts- en motiveringsklachten over oordeel dat beroep op centraal beperkt octrooi strijdig is met de goede procesorde. Toelaatbaarheid...
 42. Octrooirecht. Kort geding. Geen inbreuk vanwege serieuze en niet te verwaarlozen kans dat octrooi nietig is door een gebrek aan nieuwheid.
 43. inbreuk op auteursrechten op cartoons
 44. IE; kort geding; vorderingen afgewezen. Serieuze niet te verwaarlozen kans dat ingeroepen model nietigheidsactie van gedaagde niet overleeft wegens ontbreken van eigen karakter. Eiser heeft ook eigen gezicht op markt onvoldoende onderbouwd.
 45. kort geding, op merkrecht en auteursrechten gebaseerde vorderingen afgewezen
 46. Auteursrecht. Gereedschapsset geen eigen intellectuele schepping, te zeer technisch bepaald. Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht. Geen eigen karakter voor zover niet technisch bepaald. Slaafse nabootsing. Niet-nakoming overeenkomst.
 47. inbreuk op Beneluxmerken; ten aanzien van bestuurder niet gebleken van enige betrokkenheid bij het inbreukmakende en onrechtmatige handelen.
 48. IE. Kort geding. Luchtkoelers. Inbreuk Gemeenschapsmodel en auteursrecht. Slaafse nabootsing. Gevorderde inbreukverbod grotendeels toegewezen.
 49. Intellectuele eigendom. Kort geding. Uitwerking verkort vonnis. Executiegeschil. Geen klaarblijkelijke of juridische misslag. Geen belang bij schorsing executie. Geen sprake van buitenproportionele executie.
 50. voegingsincident ex artikel 222 Rv toegewezen.