Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

IE-recht

 1. Octrooigeschil over biosimilar. Uitleg beschermingsomvang conclusie aangaande percentage niet zure varianten van antilichaam. Analysemethode niet gespecificeerd in conclusie noch voldoende duidelijk in beschrijving dus absoluut percentage. Geen inbreuk.
 2. inbreuk op auteursrechten op foto's
 3. zie ook ecli:nl:rbdha:2017:188. Eindvonnis in merkinbreuk-zaak over parallel geimporteerde Jack Daniel's whisky. Rechtbank komt niet terug op eindbeslissingen in tussenvonnis. Beoordeling betrouwbaarheid schaderapport en begroting schade.
 4. Thuiskopievergoeding. Ontvankelijkheid collectieve actie. Verjaring. AmvB’s onrechtmatig ivm i) verdisconteren schade privé kopiëren uit illegale bron, ii) niet aanwijzen ‘nieuwe dragers’ in bevriezings-AmvB’s ? Staat aansprakelijk ivm uitleg begrip importeur in artikel 16c Aw ? Richtlijn conforme uitleg. Toerekening onrechtmatig handelen aan de Staat. Doorberekeningsverweer staat niet in de we...
 5. Thuiskopievergoeding. Vervolg op ECLI:NL:RBDHA:2016:3952. Beslissing na antwoord op prejudiciële vraag HR (ECLI:NL:HR:2017:2569). Copydan-verweer gaat niet op. Verjaringstermijnen van artikel 3:309 en 3:310 BW zijn niet in strijd met het Unierechtelijk doeltreffendheidsbeginsel. Het bij inning van de thuiskopievergoeding gehanteerde mutualisation-stelsel is strijdig met artikel 5 lid 2 sub b Ar...
 6. Octrooizaak over verfmengmachines. Vordering afgewezen vanwege gerede kans dat octrooi nietig is bij gebrek aan inventiviteit.
 7. Intellectuele eigendom. Auteursrecht; persoonlijkheidsrecht. Verzet architect in kort geding tegen voorgenomen verbouwing kantoor tot starterswoningen op grond van art. 25 lid 1 sub c en d Aw i.v.m. art. 6 lid 1 Berner Conventie (BC). Wat zijn de aan te leggen beoordelingsmaatstaven?
 8. Intellectueel-eigendomsrecht, Beneluxmerk en handelsnaam [handelsnaam], eiser wordt in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat gedaagde na afloop van de samenwerking van partijen inbreuk heeft gemaakt op eisers merk- en handelsnaamrecht. (tussenvonnis).
 9. Inbreuk op merkrecht. Beroep op uitputting niet onderbouwd.
 10. Verlopen Europees octrooi - ABC - Selectie-uitvinding - Cinacalcet - Inventiviteit - Onverwacht voordelige eigenschappen - Aannemelijkheid in oorspronkelijke (moeder)aanvrage - Zou vakman selectie gemaakt?
 11. Kort geding inbreuk op Uniemerken. Bevoegdheid voor maatregelen in gehele Unie ook jegens gedaagde waarvooor bevoegdheid gebaseerd op 8 lid 1 Brussel I bis-Vo. Afweging belang merkhouder bij stakingsbevel vs kosten verbonden met staken inbreuk gedaagde.
 12. Geldigheid merk - Kleureigenschap zool - Uitleg 'vorm' artikel 2.1 lid 2 BVIE, artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn 2008 - Antwoord HvJEU - Merkenrichtlijn 2015 begrip 'vorm of ander kenmerk' - geen contra legem unieconforme interpretatie.
 13. zie ook 2018:13079.
 14. Octrooizaak. Inzagevordering 843a Rv. Afwijzing. De voorzieningenrechter oordeelt dat een kort gedingprocedure zich in dit geval niet leent voor het toestaan van inzage. De inzage ziet op reële bedrijfsgeheimen van Heineken. Een eenmaal verleende inzage is niet terug te draaien. Daar staat tegenover dat er een serieuze, niet te verwaarlozen, kans is dat het octrooi van Anheuser ongeldig is en d...
 15. Octrooirecht. Nieuwheidsschadelijke openbaarmaking. Geldig beroep op prioriteit. Overdracht prioriteitsrecht. Inventiviteit. Octrooi wordt inventief beoordeeld, Problem Solution Approach wordt niet toegepast.
 16. Intellectueel eigendom
 17. Philipp Plein stelt inbreuk; verweer dat sprake is van merkenrechtelijke uitputting slaagt grotendeels; feitelijke beoordeling paper trail; aansprakelijkheid bestuurder en aandeelhouder niet gesubstantieerd.
 18. KG. Inbreuk merkenrecht ogv artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en inbreuk handelsnaamrecht ogv artikel 5 Hnw.
 19. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. EP 508. Gekozen vertrekpunt geeft niet weer wat op de (ca. 3 jaar later gelegen) prioriteitsdatum de stand van de techniek was m.b.t. combineren van pemetrexed en foliumzuur. Vervolgstudies leiden weg van uitvinding.
 20. Auteursrecht op tafels; schending onthoudingsverklaring
 21. Intellectueel-eigendomsrecht. Incident. Vordering tot oproeping in vrijwaring van 22 merendeels buitenlandse rechtspersonen afgewezen gelet op de wederzijdse belangen van partijen en de eisen van een doelmatige procesvoering.
 22. Gemeenschapsmodelrechten op kerstster en kerstboom met verlichting. Gelet op vormgevingserfgoed is kerststermodel voorshands niet geldig vanwege gebrek aan eigen karakter. Kerstboommodel voorshands wel geldig. Inbreukverbod voor dat model.
 23. Intellectuele eigendom. Kort geding. Hoofdzaak na eerder provisioneel vonnis. Aanvullend beschermingscertificaat. Artikel 3 sub a ABC-Verordening. Markush-formule. Darunavir. Toepassing Eli Lilly arrest (C-493/12) en Gilead arrest (C-121/17). Serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het certificaat in een bodemprocedure nietig wordt bevonden. Vorderingen in de hoofdzaak worden afgewezen.
 24. Intellecuele Eigendom. Inbreuk op auteursrecht op label van Ghanafresh-producten. Wie de maker/auteursrechthebbende is moet worden beoordeeld naar lex loci protectionis.
 25. Kort geding IE (verstek). Gemeenschapsmodel; bevel om het gebruik van een inbreukmakend product te staken toegewezen. Vordering tot het doen van opgave eveneens toegewezen. Bij opgave van gegevens die uitsluitend strekken tot het vaststellen van de schade heeft eiseres onvoldoende spoedeisend belang. Certificering van de opgave door een registeraccountant afgewezen in verband met voorzienbare e...
 26. Kort geding. Intellectueel eigendomsrecht. Europees octrooi. Belangenafweging. ‘Bet-the-company’. Lat voor toewijzing verbod ligt hoog. Geen inbreuk althans conclusie 1 van EP 2 996 521 is nietig wegens gebrek aan nieuwheid dan wel inventiviteit. Opgave 1019h Rv kosten onvoldoende gespecificeerd. Liquidatietarief.
 27. Voegingsincident toegewezen
 28. Kort geding. Geen auteursrecht op taxibord. Stelplicht ten aanzien van vormgevingserfgoed. Geen slaafse nabootsing, want geen eigen gezicht in de markt.
 29. ZIE OOK ECLI:NL:RBDHA:2017:1107. Octrooirecht. Uitvinderschap. Recht om als uitvinder genoemd te worden op octrooi. Valt geoctrooieerde materie onder bereik R&D overeenkomst, waardoor recht om octrooi aanvragen te doen bij opdrachtgever ligt? Uitleg overeenkomst.
 30. Art. 81 lid 1 RO. Auteursrecht. Billijke vergoeding voor thuiskopieën, art. 16c lid 1 en lid 2 Auteurswet. Is in amvb's uitgewerkte regeling onverbindend wegens strijd met Auteursrechtrichtlijn? Vrijstellings- en teruggaveregeling. Licentiemodel tegenover substitutiemodel. Verbod van willekeur. Motivering omvang door thuiskopieën geleden schade, deskundigenrapport. Kort voor zitting in geding b...
 31. Octrooirecht. Geen inbreuk op twee Nederlandse octrooien die zien op (de verwerking van) Teff-meel omdat de octrooien inventiviteit ontberen.
 32. Handelsnaamrecht - Artikel 5 Hnw
 33. Intellectuele eigendom. Voorlopig deskundigenonderzoek. M.b.t. eventuele schending bedrijfsgeheimen: verzoek onvoldoende concreet. Wel voldoende concreet m.b.t. eventuele auteursrechtinbreuk. Verzoekster heeft bewijsbeslag laten leggen. De deurwaarder heeft niet de vereiste selectie uit digitale bestanden gemaakt. De deskundige wordt verzocht alsnog de selectie te maken. Het deskundigenonderzoe...
 34. Een foto is zonder toestemming van de maker gebruikt door gedaagde gebruikt op haar website. Gedaagde maakt hiermee inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eiseres. Gedaagde is aansprakelijk voor de geleden schade en deze wordt daarom toegewezen. Voor de begroting van de schade heeft eiseres aansluiting gezocht bij de Stichting Foto Anoniem. Aan proceskosten worden de daadwerkelij...
 35. Intellectuele eigendom. Kort geding. Auteursrecht. Databankenrecht. Bevoegdheid. Artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo. Locus Damni. Rechtbank bevoegd. Verkeerde entiteit gedagvaard. Niet-ontvankelijkheid.
 36. en inzake C/09/395475/HA ZA 11-1637. Tussenvonnis. Ontslag deskundige en benoeming nieuwe deskundige voor onderzoek niet echtheid schoenen. Verzoek terug te komen op eindbeslissingen wordt niet gehonoreerd.
 37. Octrooirecht. Octrooi voor electronische kaartlezer. Geen inventiviteit, octrooi vatbaar voor vernietiging.
 38. Octrooirecht; Executiegeschil; Inzage bescheiden
 39. Auteursrecht; Proceskosten; Indicatietarieven gerechtshoven
 40. Inbreuk op auteursrechten door zonder toestemming en zonder naamsvermelding foto's te plaatsen op facebookpagina van broodjeszaak.
 41. Octrooi inbreuk? Toewijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor.
 42. Intellectuele Eigendom. Aanvullend beschermingscertificaat. Provisioneel inbreukverbod en inbreukverbod met nevenvorderingen in de hoofdzaak gevorderd. Provisioneel verbod toegewezen. Launch at risk. Belangenafweging. Handhaving van status quo.
 43. auteursrechtinbreuk, schadevergoeding; vrijwaringszaak geeft mogelijkheid om verlies in de hoofdzaak af te wentelen, voor andere vorderingen is in beginsel geen ruimte, dat geldt ook voor verweren die in de hoofdzaak thuis horen
 44. Intellectuele Eigendom. Incident. Vordering tot oproepen in vrijwaring afgewezen. Pleidooiverzoek afgewezen wegens strijd met de goede procesorde.
 45. Auteursrecht, inbreuk aangenomen. Inbreukmaker heeft zonder toestemming en zonder naamsvermelding een foto uit de beeldbank van de fotograaf op haar eigen website gepubliceerd. Er is een bedrag van € 540,- aan schadevergoeding toegewezen (cfm de gestelde misgelopen licentievergoeding op grond van richtprijzen fotografie 2012). Tevens een volledige proceskostenveroordeling op grond van artikel 1...
 46. Octrooigeschil; Incident over inzage bescheiden; Onvoldoende belang
 47. Art. 81 lid 1 RO. Auteursrecht. Billijke vergoeding voor thuiskopieën, art. 16c lid 1 en lid 2 Auteurswet. Is in amvb's uitgewerkte regeling onverbindend wegens strijd met Auteursrechtrichtlijn? Vrijstellings- en teruggaveregeling. Licentiemodel tegenover substitutiemodel. Verbod van willekeur. Motivering omvang door thuiskopieën geleden schade, deskundigenrapport. Kort voor zitting in geding b...
 48. Intellectueel eigendom. Normaal gebruik. Overeenstemming. Soortgelijke waren. Verwarringsgevaar. Het hof is van oordeel dat er een grote mate van visuele overeenstemming bestaat en dat in auditief en begripsmatig opzicht het teken en de ingeroepen merken identiek zijn en dat de betrokken waren en diensten identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn.
 49. Zie ook samenhangende zaken met de volgende zaak- en rolnummers: C/09/456758 / HA ZA 13-1408 EN C/09/456761/HA ZA 13-1410 Octrooi-inbreukzaak. Europese octrooien EP 2 037 327, EP 2 256 559 en EP 2 325 701 met betrekking tot printercartridges van Samsung ongeldig geacht want niet inventief. Enkele reclame uitingen aangaande de hoeveelheid afdrukken worden verboden.
 50. Internationale bevoegdheid. Woonplaats gedaagde inartikel 8 Brussel I bis-Vo. Auteursrecht. Overdracht auteursrechten. Maakt Lidl scheerapparaat inbreuk op auteursrecht Philips scheerapparaat? Geen slaafse nabootsing van apparaat dat niet meer op markt is