Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

IE-recht

 1. Settlement Agreement, waarna vier van de vijf octrooien en twee Gemeenschapsmodellen die daarin staan genoemd, in gerechtelijke procedures worden vernietigd/nietig worden verklaard. Vorderingen om op die grond de verplichtingen uit hoofde van de Settlement Agreement terzijde te stellen, afgewezen.
 2. Intellectuele eigendom. Kort geding. Geen schending bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 Wbb. Niet aannemelijk gemaakt dat datasheet met technische informatie en specificaties van een elektrode geheim is en handelswaarde bezit. Wel inbreuk op Uniemerk. Inbreukverbod. Compensatie van de kosten.
 3. Intellectuele eigendom. Artikel 78 ROW. Opeising van een Nederlands octrooi dat ziet op een methode ter verkrijging van een eiwit-vezelconcentraat. Geen (mede) aanspraak op octrooi op grond van de artikelen 11, 12 of 13 ROW. De tussen partijen gesloten Investment Agreement biedt geen grond voor (mede)aanspraak op het octrooi, nu Wilmar geen wezenlijke bijdrage aan de totstandkoming van de geoct...
 4. Intellectuele eigendom. Kort geding. Inbreuk op Uniemerken. Artikel 9 lid 2 sub a UMVo. LEGO-bouwstenen en minifiguren. Uitputtingsregel van artikel 15 lid 1 UMVo niet van toepassing. Merkhouder heeft gegronde reden voor verzet. Wijziging en/of verslechtering van de waar. Bedrukking van LEGO-bouwstenen en minifiguren zonder toestemming van de LEGO-groep. Toevoegen van een metalen kogellager aan...
 5. intellectueel eigendom. kort geding. verstek. verstekverlening tegen in China gevestigde gedaagde. Haags Betekeningsverdrag. inbreuk Uniemerk.
 6. tussenvonnis in kort geding, voorlopige voorziening ex 223 Rv, voorlopig inbreukverbod afgewezen, vordering om Testosteron Teva uit de G-standaard te verwijderen toegewezen
 7. Vrjwaringsincident. Vordering wordt afgewezen. Rechtverhouding onvoldoende concreet en gemotiveerd gesteld.
 8. Intellectuele eigendom. Kort geding. Inbreukvordering. Octrooi voor zonnepanelen. Bij dagvaarding ingenomen, summiere stellingen ter zake de vermeende inbreuk zijn – in het licht van de uitvoerig gemotiveerde betwisting – onvoldoende nader onderbouwd. Daardoor is niet aannemelijk gemaakt dat de beweerdelijk inbreukmakende zonnepanelen vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. Kortgedi...
 9. Art. 81 lid 1 RO. Intellectuele eigendom; octrooirecht. Directe octrooi-inbreuk, (leiding geven aan) voorbehouden handelingen, equivalente inbreukbeoordeling, peildatum kennis vakman.
 10. Intellectuele eigendom; auteursrecht. Thuiskopieregeling (art. 16c Aw). Is 'offline streaming copy' van auteursrechtelijk beschermd werk thuiskopie in de zin van art. 16c lid 1 Aw? Voornemen tot stellen van prejudiciële vragen aan HvJEU over uitleg van art. 5 lid 2, aanhef en onder b, en lid 5 Auteursrechtrichtlijn (Richtlijn 2001/29/EG).
 11. Merkenrecht. Uniemerken op parfum. Geen merkinbreuk; handel op T1-status dus niet in de EU in de handel gebracht. In dit geval impliceert de verkoop aan een in de EU gevestigde partij niet noodzakelijkerwijs dat de goederen in de EU in de handel worden gebracht (Class-criterium). Wel merkinbreuk door demonstratiemodellen (testers) voorzien van de merken aan te bieden.
 12. kort geding - handelsnaam - beeldmerk
 13. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. EP 246. Octrooi herroepen. Inbreukvorderingen in conventie en nietigheidsvordering in reconventie afgewezen. Proceskosten.
 14. Intellectuele eigendom; procesrecht. Auteursrecht, mededeling aan het publiek, art. 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn, geoblokkeringsmaatregelen, prejudiciële vragen Hof van Justitie EU. Proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv.
 15. Octrooirecht. Octrooi op doseringsregime van antistollingsmiddel rivaroxaban is inventief en dus geldig. Het lag voor de vakpersoon op de prioriteitsdatum vanuit de stand van de techniek (fase I studies) niet voor de hand lag om rivaroxaban eenmaal daags toe te dienen in een fase II studie (aan patiënten). Ook zou de vakpersoon niet routinematig op een eenmaal daagse dosering zijn uitgekomen. V...
 16. KG architect en zijn architectenbureau claimen auteurs- en persoonlijkheidsrechten op het gebouw The Rock aan de Zuidas te Amsterdam. De vorderingen die hierop zijn gebaseerd worden afgewezen omdat onvoldoende aannemelijk is dat de desbetreffende rechten bij de eisende partijen liggen. Ten overvloede heeft de voorzieningenrechter overwogen dat van schending van auteurs- en/of persoonlijkheidsre...
 17. Kort geding octrooizaak, alleen nog beslissing over de proceskosten nadat partijen inhoudelijk tot een schikking zijn gekomen
 18. Zaak I: Wanprestatie en onrechtmatig handelen van voormalig Nederlandse samenwerkingspartner door bedrijfsgeheime informatie te delen met een Amerikaanse vennootschap die behoort tot hetzelfde concern als die Nederlandse samenwerkingspartner. Onrechtmatig handelen van die Amerikaanse vennootschap door de met haar gedeelde bedrijfsgeheime informatie op te nemen in verschillende octrooiaanvragen....
 19. Verzoekschriftprocedure op grond van artikel 6 Handelsnaamwet. Geen handelsnaaminbreuk. Aard van de ondernemingen en doelgroepen verschillen: verwarring niet aannemelijk.
 20. Verstekzaak. Vordering Stichting Videma tegen horeca-exploitant wegens auteursrechtinbreuk door openbare televisieuitzendingen in café. Schadevergoeding op basis van gebruikelijke licentievergoeding. Verplichting aanleveren informatie om hoogte van de licentievergoeding te bepalen.
 21. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Bodemvonnis na kort geding. Voorbereidend gebruik van een handelsnaam. Geslaagd beroep op een ouder recht (handelsnaam) van slechts plaatselijke betekenis ter afwering verbodsvordering ogv. jonger merk. Niet aangenomen bezwaar tegen gebruik jonger merk ogv. ouder recht van meer dan plaatselijke betekenis. Geen nietigheid jonger merk ogv. registratie te kwader trou...
 22. Merkenrechtelijk geschil tussen producenten van sportschoenen. Vorderingen wegens merkinbreuk. Tegenvordering tot vervallenverklaring beeldmerken. BVIE art. 2.20 lid 2 sub b en c; 2.27 lid 2; 2.23bis. UMVo art. 9 lid 2 sub b en c; 18 lid 1; 58 lid 1 sub a.
 23. Toegewezen vordering van de stichting BREIN op grond van het Convenant Blokkeren Websites om de toegang tot diverse online platforms te blokkeren. De betreffende online platforms bieden aan hun bezoekers auteursrechtelijk beschermde werken (digitale boeken en tijdschriften) aan, zonder toestemming van de rechthebbenden.
 24. Intellectuele eigendom. Gemeenschapsmodel met betrekkint tot het ontwerp van een scooter. Inbreukverbod toegewezen. Schadevergoeding naast winstafdracht. Vereiste kwade trouw voor winstafdracht niet in strijd met Handhavingsrichtlijn of TRIPS-overeenkomst.
 25. Octrooirecht. Uitleg schikkingsovereenkomsten.
 26. Octrooirecht. Gezag van gewijsde eerdere uitspraak over B1-versie octrooi voor zover relevant voor B3-versie octrooi. Vernietiging.
 27. Intellectuele eigendom; octrooirecht. Procesrecht. Directe octrooi-inbreuk, (leiding geven aan) voorbehouden handelingen, equivalente inbreukbeoordeling, peildatum kennis vakman. Belang bij klachten in kort geding.
 28. Concurrerende aanbieders van afval- en opslagcontainers. Merkrecht, Uniemerk en Beneluxmerk: vraag of woordmerk 'bakkie' (met varianten) voldoende onderscheidend vermogen heeft en/of beschrijvend is. Merken worden (deels) vernietigd. Handelsnaamrecht: vraag of gedaagde genoeg afstand heeft genomen van beschrijvende handelsnaam. Rb. oordeelt dat een kleine afwijking in dit geval voldoende is.
 29. Merkenrecht en handelsnaamrecht. Geschil tussen exploitant winkelcentrum en eigenaren medisch centrum. Gebruik naam winkelcentrum is geen gebruik als handelsnaam van de exploitant van het winkelcentrum. Merk met geografisch element mist niet ieder onderscheidend vermogen, geen depot te kwader trouw, dus beroep op nietigheid slaagt niet (2.2bis BVIE). Beroep op verval wegens non-usus slaagt wel...
 30. Intellectuele eigendom. Kwekersrecht. Kort geding ingegetrokken vóór mondelinge behandeling, maar na indiening conclusie van antwoord met daarbij onder meer veredelingshistorie van vermeend inbreukmakend slaras. Verzoek van gedaagde om eiser te veroordelen in de proceskosten. Toegewezen. Geen aanleiding om af te wijken van Indicatietarieven in IE-zaken.
 31. Intellectuele eigendom. Handelnaamrecht. Online wijnwinkels actief onder de namen Wijnenwereld.nl respectievelijk Wijnwereld.Online. In hoge mate beschrijvende handelsnaam met een (zeer) beperkte beschermingsomvang. Niet aannemelijk geworden dat Wijnenwereld.nl (door inburgering) toegenomen onderscheidend vermogen heeft verkregen. Geen gevaar voor verwarring. Geen inbreuk.
 32. Gebruik van jongere handelsnaam ‘Mr. Jobs’ ten opzichte van oudere handelsnaam ‘Mister Jobs’ in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet?/ In hoger beroep gezien de aard van de handelsnaam en beide ondernemingen (arbeidsbemiddeling) en overige omstandigheden eveneens afgewezen.
 33. KG. Vraag is of gedaagde met de verkoop van een bepaald model zitbank inbreuk maakt op het auteursrecht van één van eisers dan wel jegens eisers onrechtmatig handelt vanwege slaafse nabootsing.
 34. Deense containers voorzien van identieficatietekens worden ingebracht in een pool en rouleren daar tussen pooldeelnemers. Revindicatie door een van de oorspronkelijk eigenaren niet mogelijk wegens oneigenlijke vermenging. Revindicatie van containers die oorspronkelijk van één eigenaar waren kan wel. Beroep op uitputting van de merk-, model, en octrooirechten die rusten op de identificatietekens...
 35. Art. 81 lid 1 RO. Intellectuele eigendom. Auteursrecht. Waterballonvuller; auteursrechtelijk beschermd werk? Techniekexceptie; triviale elementen.
 36. Merkenrecht. Vaststellingsovereenkomst. Geschil over de vraag of boetes zijn verbeurd door verplichtingen opgenomen in die overeenkomst niet na te leven.
 37. Merkenrecht. Vraag of RPM merkinbreuk heeft gemaakt of onrechtmatig heeft gehandeld en in verband hiermee of Philip Morris onrechtmatig heeft gehandeld door conservatoir beslag te leggen op een partij goederen waarvan RPM eigenaar/rechthebbende was.
 38. Kort geding. artikel 2.20 lid 1 sub BVIE. verkoop producten die elders zijn ingekocht onder het Merk. Merkinbreuk.
 39. Octrooi - Eindplug in een rol materiaal (bijvoorbeeld een rol handdoeken), welke plug in een retentiemechanisme van een dispenser wordt geplaatst - Nieuwheid - Inventiviteit - Inbreuk
 40. Schending van postcontractuele verplichtingen. Contractuele boetes verbeurd. Matiging.
 41. Moeder zoekst auteur aan voor het schrijven van het levensverhaal van haar dochter. Resultaat stelt haar teleur. Creatieve vrijheid van de auteur. Geen basis om verder te gaan. Toewijzing van de helft overeengekomen honorarium.
 42. Merkenrecht. Uniemerken. Namaakparfums. Dat de verkochte parfums namaakparfums zijn wordt niet betwist. Gedaagden betwisten echter dat zij bij de bewuste verkopen betrokken zijn geweest. Het verweer dat de onderzoeker het kenteken van de auto verkeerd kan hebben opgeschreven én dat gedaagde sub 2 zijn auto op de bewuste dag had uitgeleend, moet worden verworpen. Uit ond...
 43. incident tot schorsing en zekerheidstelling.
 44. Geschil tussen twee producenten van leesbrillen en zonnebrillen over de verpakking van de brillen. Vorderingen op grond van merkinbreuk, auteursrecht en slaafse nabootsing. Het hof wijst de vorderingen af.
 45. Bevoegdheidsincident. Rechtbank is bevoegd op grond van artikel 102 Rv.
 46. Vraag of Brooks het woord ‘nitro’ gebruikt als aanduiding van een kenmerk van hardloopschoenen, namelijk de verwerking van stikstof in de zool van de schoenen. Beroep op artikel 14 lid 1 sub b UMvo slaagt.
 47. Beschikking. Verzoek voorlopig getuigenverhoor. Afwijzing verzoek wegens gebrek aan belang.
 48. Intellectuele eigendom; auteursrecht. Werktoets; is de vormgeving van de waterballonvuller technisch bepaald, of is er deels sprake van vrije en creatieve keuzes? Feitelijke beoordeling. Beperkte toetsbaarheid in cassatie.
 49. Art. 81 lid 1 RO. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Procesrecht. Klachten over toets voor toegevoegde materie en toets voor nawerkbaarheid. Proceskosten van voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep indien voorwaarde niet is vervuld en beroep niet is behandeld.
 50. In het kader van een gemeentelijke inspraakprocedure wordt een foto gebruikt. Hier geen geslaagd beroep op artikel 22 lid 2 Aw, (gebruik om het goede verloop van een bestuurlijke procedure te waarborgen)