Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. Geen onrechtmatig handelen van de Gemeente. Vordering van [appellant] om Gemeente te verbieden de gemeentehuislocatie aan [geïntimeerde 2] te leveren, zonder haar (en andere gegadigden) ook in de gelegenheid te stellen deze locatie te verwerven. Geen aanbestedingsplichtige opdracht. Geen staatssteun. Geen strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
 2. Verweerder heeft geweigerd aan eiseres een omgevingsvergunning te verlenen. Op het moment van de aanvraag had eiseres de aangevraagde wijzigingen al uitgevoerd. Het besluit van verweerder om te weigeren is in overeenstemming met de bedoeling van de planwetgever en adviezen van de Commissie ruimte en duurzaamheid. Verweerder heeft in redelijkheid het belang van eiseres bij het kunnen handhaven v...
 3. Vordering tot ontruiming en betaling achterstallige huurpenningen in kort geding. Onwaarschijnlijk dat in een bodemprocedure of door de huurcommissie tot vermindering van de huurprijs wegens gebreken zal worden besloten (art. 7:207 BW). Toewijzing vordering betaling achterstallige huurpenningen. Vordering tot ontruiming voorwaardelijk toegewezen, namelijk onder de voorwaarde dat huurder niet ti...
 4. artikel 287a Fw: er is geen sprake geweest van een transparante uitvoering van het minnelijk traject. Onvoldoende is gebleken dat alle schuldeisers gelijkelijk zijn behandeld, zowel qua gedaan aanbod als qua verstrekte informatie, hetgeen op zichzelf beschouwd voldoende grond oplevert het verzoek tot het opleggen van een dwangakkoord af te wijzen.
 5. Faillissementsaanvraag. Pluraliteit van schuldeisers. Intercompany-vorderingen. Kunnen de vorderingen van groepsvennootschappen gelden als steunvordering bij de faillissementsaanvraag?
 6. Aanschrijving aan te tonen dat doorvoeringen minimaal 30 minuten brandwerend zijn uitgevoerd; last onder dwangsom geeft onvoldoende concreet aan wat verweerder thans nog van verzoeker verlangt; toewijzing verzoek om voorlopige voorziening.
 7. Effectenlease. Vernietiging eega overeenkomsten. Bekendheid. Vordering tot terugbetaling. Geen misbruik van bevoegdheid en geen geslaagd beroep op 6:278 BW. Geen kwade trouw. Wel wettelijke rente. Geen buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
 8. artikel 355 Fw: De rechtbank heeft ter zitting in eerste aanleg aan appellant niet medegedeeld op welke datum vonnis zal worden gewezen. Appellant heeft de beroepstermijn slechts één dag overschreden, hetgeen het hof onder die omstandigheden verschoonbaar acht.
 9. artikel 11 Wet VPS - koude uitsluiting - verevening pensioenrechten - artikel 6:2 lid 2 BW
 10. Ambtenarenrecht. Verzoek om schadevergoeding na dienstongeval wegens schending zorgplicht, gedeeltelijke toewijzing. De rechtbank acht aannemelijk dat verzoeker over een periode van vier en een halve maand na het ongeval gevolgen heeft ondervonden van de aanrijding op 2 november 2015. De door verzoeker overgelegde stukken bieden geen aanknopingspunt voor het oordeel dat het causaal verband zo...
 11. Overname onderneming, uitleg non-concurrentie en relatiebeding.
 12. Geldschieter is bereid uitbreiding dierenpension met zorgfunctie te financieren (tot 1,2 mln). Zij betaalt in dat kader de facturen van de aannemer maar stopt daar mee omdat zij zich op het standpunt stelt dat onvoldoende informatie is/wordt verstrekt en zij vreest dat het project financieel onhaalbaar is. Zij vordert het al geleende bedrag (4 ton) terug op grond van artikel 7:129e BW. De recht...
 13. Conservatoir beslag tijdens noodregeling. Art. 31 LTBK.
 14. Belanghebbende is een oud-bestuurder van een Stichting gehandicaptenzorg. De Inspecteur heeft bij de aanslagregeling correcties aangebracht vanwege door belanghebbende en/of zijn familieleden genoten voordelen. Deze correcties zijn naar het oordeel van het Hof voor een groot deel terecht. Omkering en verzwaring van de bewijslast. Redelijke schatting. Diverse formele grieven.
 15. Bouwrecht, schade aan belendend pand door sloopwerkzaamheden? In dit geval zijn opdrachtgever noch hoofdaannemer aansprakelijk.
 16. hennepkwekerij en diefstal elektriciteit
 17. Procesrecht. Verzet tegen griffierecht; art. 29 lid 1 Wet griffierechten burgerlijke zaken. Vordering van onbepaalde waarde of met beloop van een bepaald bedrag?
 18. Goederenrecht. Vraag of pandrecht kan worden gevestigd op een assurantieportefeuille (art. 3:228 BW). Is assurantieportefeuille een goed in de zin van art. 3:1 BW? Betekenis van art. 4:103 lid 4 Wft.
 19. beschikking op grond van artikel 577b, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering. Wijst toe het verzoek en vermindert de aan verzoeker opgelegde verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel in die zin dat de resterende betalingsverplichting wordt gesteld op € 20.000.
 20. Een 34-jarige man krijgt een gevangenisstraf van 3 jaar onder meer omdat hij in mei en juni van dit jaar ondernemers in Amsterdam heeft opgelicht door zich voor te doen als politieagent.
 21. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap met o.a. woning in Marokko. Vaststelling eerste huwelijksdomicilie echtgenoten (IPR); relevantie inschrijving in basisadministratie; samenwoning vereist? Taxatie woning in Marokko: tegenstrijdige taxatierapporten. Verplichtingen man uit hoofde van bruidsgave; toepasselijk recht op bewijslastverdeling (art. 10:13 BW): bewijslast rust op de man krachtens art...
 22. bevestiging ontnemingsvonnis met dien verstande dat het hof het door de raadsman ter terechtzitting in hoger beroep gevoerde verweer bespreekt.
 23. Veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Verdachte was in het bezit van een hoeveelheid verdovende middelen, te weten MDMA. Daarnaast had verdachte een vuurwapen en bijbehorende munitie in zijn woning. Het bezit van zowel vuurwapens als van verdovende middelen in het huidige tijdsgewricht is naar het oordeel van de rechtbank onaanvaardbaar, gelet op de niet zelden fatale gevolgen...
 24. Jeugdzaak. Bedreiging door mes aan ander te tonen na ruzie in tram in Rotterdam, art. 285.1 Sr. Bewijsklacht. HR: art. 81.1 RO.
 25. de verdachte heeft in het door haar gehuurde pand opzettelijk hennepplanten aanwezig gehad. Zij heeft hiervoor zelf geen verantwoordelijkheid genomen terwijl zij van de aanwezigheid van de kwekerij moet hebben geweten. Vrijspraak van diefstal van elektrische stroom. Oplegging van een taakstraf voor de duur van 80 uren, subsidiair 40 dagen hechtenis.
 26. Kort geding. Verbod treffen incassomaatregelen ten aanzien van gecedeerde vorderingen.
 27. Schadevergoedingsvordering als follow up nadat de Hoge Raad eiser in het gelijk heeft gesteld. Gezag van gewijsde. Begroting schade. Art. 6:104 BW (winstafdracht). Bij te late betaling van een geldsom is schadevergoeding wettelijk beperkt tot wettelijke rente. Verbod op gefragmenteerd procederen (vgl. HR 30 maart 1951, NJ 1952/29). Geen recht op volledige proceskostenvergoeding reeds omdat deel...
 28. Conclusie AG. Medeplegen van kraken, art. 138a Sr. Middel over de vraag of kan worden gesproken van een gevestigd huisrecht waarin onder meer wordt aangevoerd dat ook de in schuur aangetroffen, voor het huisrecht relevante voorwerpen door het hof hadden moeten worden meegenomen in zijn beoordeling. Conclusie strekt tot verwerping van het beroep (81.1 RO). Samenhang met 18/04186, 18/04187 en 18/...
 29. Omgevingsvergunning voor de realisatie van een nieuwe Turkse moskee aan de Vlaanderenstraat in Breda. De voorzieningenrechter vernietigt het besluit, omdat het standpunt dat er behoefte is aan deze nieuwe stedelijke ontwikkeling onvoldoende is onderbouwd. De voorzieningenrechter draagt het college op een nieuw besluit te nemen op de aanvraag.
 30. Art. 3.30a(2) Wet IB 2001: afschrijvingsbeperking ter zake van ‘de onderdelen van een gebouw, de daarbij behorende ondergrond en aanhorigheden’; wat zijn ‘aanhorigheden’? Onderscheid met ‘(onderdelen van een) gebouw’ in de WIR-jurisprudentie; zelfstandige bedrijfsfunctie relevant? Zijn een mestsilo, plaat/sleufsilo’s, strooiselhok en erfverharding ‘aanhorigheden’ bij bedrijfsgebouwen van een ag...
 31. geslaagd beroep op financieringsvoorbehoud koop woning
 32. OB. Voorbelasting op facturen voor juridische werkzaamheden. Rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen diensten en belastbare activiteit van belastingplichtige? Vergrijpboete.
 33. Eiseres heeft de berekening van verweerder op grond van de gecorrigeerde vervangingswaarde niet betwist, terwijl deze de rechtbank ook niet als onjuist voorkomt. Eiseres heeft de ter zitting ingenomen stelling dat de koopprijs gelijk is aan de bedrijfs- dan wel benuttingswaarde, en dat deze de waarde in het economische verkeer is, niet onderbouwd. Beroepen ongegrond.
 34. Vier mannen die begin november terecht stonden voor een overval op een koerier in augustus vorig jaar zijn veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Twee van de vier verdachten, een 56-jarige en een 26-jarige man, zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden. De rechtbank legde de andere twee mannen celstraffen van 12 en 8 maanden op. Zij waren niet bij de overval aanwezi...
 35. Sluiting sauna Yin Yang vormt geen onrechtmatige daad van de gemeente. De vermelding van de datum waarop de sluiting zal plaatsvinden is niet gericht op rechtsgevolg en de genoemde datum wordt daarom niet gefixeerd door de formele rechtskracht van het sluitingsbesluit.
 36. Tbs met dwang, gemaximeerd, bedreiging.
 37. -
 38. -
 39. Kort Geding. Onrechtmatig handelen of misbruik van recht. Vordering tot medewerking aan het doorhalen van een hypotheekrecht van de erfpachtgever dat wordt gehandhaafd om de overdracht van fosfaatrechten door de erfpachter te kunnen blokkeren.
 40. Afwijzing verzoek tot gelasten voorlopig getuigenverhoor.
 41. Vier mannen die begin november terecht stonden voor een overval op een koerier in augustus vorig jaar zijn veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Twee van de vier verdachten, een 56-jarige en een 26-jarige man, zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden. De rechtbank legde de andere twee mannen celstraffen van 12 en 8 maanden op. Zij waren niet bij de overval aanwezi...
 42. Conclusie A-G. Beslag en beklag. Conservatoir beslag met het oog op een op te leggen ontnemingsmaatregel. De rechtbank heeft het beklag deels gegrond verklaard omdat het beslag naar haar oordeel disproportioneel is voor zover de waarde van de inbeslaggenomen voorwerpen meer dan 30 miljoen euro bedraagt. Volgens de A-G is dit oordeel ontoereikend gemotiveerd. Hij stelt zich dan ook op het standp...
 43. Conclusie AG. Beschouwingen over de sole or decisive rule. Conclusie strekt tot vernietiging.
 44. Conclusie AG over mensenhandel (art. 273f Sr). Tewerkstellen in België en/of Duitsland, ‘huisvesten en opnemen’ en voordeel trekken uit uitbuiting. Geen vermelding in het arrest van de mate waarin de geconstateerde overschrijding van de redelijke termijn heeft geleid tot vermindering van de opgelegde gevangenisstraf. De conclusie strekt tot vernietiging van de uitspraak van het hof, maar uitslu...
 45. Dierenactivisten hebben zich schuldig gemaakt aan een gekwalificeerde vorm van lokaalvredebreuk door zonder toestemming het erf van een varkensboer op te gaan en een stalbezetting uit te voeren. De politierechter legt een geldboete op van € 300,-- met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken met een proeftijd van 2 jaren....
 46. Mededelingsplicht. Non-conformiteit. Schade.
 47. eindbeschikking: verdeling gemeenschap van goederen, kosten huishouding en vergoedingsrechten.
 48. Vordering opheffing conservatoir beslag tot levering hotelpand toegestaan.
 49. De (stilzwijgende) gebruiksovereenkomst is niet opgezegd met inachtneming van een redelijke termijn. Er werd en wordt niet in strijd gehandeld met bij notariële akte vastgelegde erfdienstbaarheden en persoonlijke rechten.
 50. Boer sluit o.a. een leningsovereenkomst met zijn buurman om zijn financiële problemen het hoofd te bieden. Het geleende geld wordt gebruikt om schulden mee te betalen. De buurman maakt afspraken met schuldeisers en voert de betalingen uit. Hij is één van de schuldeisers van de boer. Volgens de boer heeft de buurman het niet goed gedaan. Wat hebben partijen afgesproken over de rol van de buurman...