Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. Exploitatievergunning terras - Dienstenrichtlijn - Beroep gegrond.
 2. Gepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep.
 3. Verdeling nalatenschap vader, ouderlijke boedelverdeling nalatenschap moeder, verjaring, gedwongen toerekening 4:228 lid 1 BW?, tussenvonnis
 4. WHOA-zaak. Afwijzen verzoek machtiging voor rechtshandeling.
 5. WHOA-zaak. Opheffing beslag.
 6. -
 7. Conclusie AG. Voorbereiding art. 10a Opiumwet (drugslab). Middelen over bewijs (medeplegen) falen. Middel over aanwezig hebben radioapparaat (zgn. jammer) i.z.v. art. 10.15 Telecommunicatiewet eveneens ongegrond. Da AG adviseert het cassatieberoep met toepassing van art. 81 RO te verwerpen.
 8. --
 9. Kinder- en partneralimentatie. Hof houdt rekening met eerder ontvangen dividenduitkering voor de berekening van de behoefte van de minderjarige en de huwelijksgerelateerde behoefte. Ook voor de toekomst wordt rekening gehouden met een dividenduitkering. Vrouw wordt vanaf 1 januari 2024 geacht meer dagen te kunnen gaan werken. Voor de tweede periode wordt de forfaitaire methode voor de berekenin...
 10. verdeling huwelijksgemeenschap; verdeling/vereffening vennootschap onder firma met partijen als vennoot; vermeerdering eis is in strijd met twee conclusieleer .
 11. Kort geding; oordeel in bodemprocedure dat gedaagde huurster is ipv gevoegde partij berust niet op feitelijke en/of juridische misslag; gedaagde betaalt geen huur en voldoet niet aan exploitatieverplichting; ontruiming toegewezen
 12. artikel 7:304 BW; niet ontvankelijk verklaring; partijen hebben geen overleg gevoerd over een gezamenlijk te benoemen deskundige (op initiatief van verzoeker)
 13. Tussenuitspraak. Omgevingsvergunning tijdelijke huisvesting asielzoekers en arbeidsmigranten. De omgevingsvergunning heeft de volgende motiverings- en zorgvuldigheidsgebreken wat betreft de afwijking van het bestemmingsplan en over de vraag of een omgevingsvergunning (met verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten) nodig was voor ‘natuur’: - Is het plan in overeenstemming met de ge...
 14. Op zijn verzoek wordt aan Jaylani Işiktas, wonende te Eindhoven, geboren op 6 mei 2007, handlichting verleend tot het kunnen openen van een rekening voor zijn onderneming Miracle-Healing om geldhandelingen voor deze onderneming te kunnen aangaan en om verzekeringen voor deze onderneming te kunnen afsluiten.
 15. Conclusie AG. Beklag, beslag. Klager is n-o in zijn beroep voor zover aan de beslagene een last tot teruggave a.b.i. art. 116.1 Sv is gegeven. De Rb heeft haar oordeel dat de trouwring, 2 telefoons en de europallets niet in beslag zijn genomen toereikend gemotiveerd (vgl. ECLI:2018:949). De overige motiveringsklachten falen eveneens. De conclusie strekt tot gedeeltelijke niet-ontvankelijkverkla...
 16. hoofdzaak en vrijwaring; bestuurdersaansprakelijkheid 2:248 bw; schending publicatieplicht;; daarnaast ziet de onbehoorlijke taakvervulling op de wijze waarop de bestuurders uitvoering hebben gegeven aan de herstructurering.
 17. Tussenarrest. Geen schending mededelingsplicht. Voornemen tot benoeming van deskundige (oogarts). Is sprake van openbaring van de aandoening retinitis pigmentosa?
 18. Aandelenlease. Tussenpersoonzaak. Op verzoek van partijen gepubliceerd.
 19. Verweerder heeft de gevraagde exploitatievergunning en alcoholvergunning terecht geweigerd. Op grond van het Horecagebiedsplan is de nieuwe vestiging van horeca en het verzwaren van bestaande horeca op de locatie van eiseres niet toegestaan. Eiseres heeft geen bijzondere omstandigheden aangevoerd die nopen tot het afwijken van dit beleid. Het beroep het vertrouwensbeginsel slaagt niet. Uit de o...
 20. Veroordeling voor woninginbraak met geweld en opzetheling. Ernstige aantasting lichamelijke integriteit slachtoffer. Integrale toewijzing vordering BP. GS 36, m.a.
 21. Incidentele vordering legitimaris tot verstrekken stukken en inlichtingen door executeur grotendeels toegewezen. Provisionele vordering tot betalen voorschot legitieme portie afgewezen. Geen imputatie vanwege legaat.
 22. Tussenarrest. Hoger beroep van ECLI:NL:RBGEL:2021:4326 Art. 7:750 en 7:752 BW. Financiële afwikkeling nieuwbouwproject, uitleg samenwerkingsovereenkomst, overeenkomst van aanneming van werk, m3-richtprijs overeengekomen, voornemen tot benoemen deskundige om tot een afrekening te kunnen komen.
 23. Kort geding. Hoger beroep tegen toegewezen ontruimingsvonnis. Huurder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een kortdurende huurovereenkomst in de zin van artikel 7:271 lid 1 BW die door aanzegging is geëindigd. Volgt bekrachtiging.
 24. huur, bedrijfsruimte, huurkorting, vastelastenmethode, verrekening waarborgsom
 25. Woningsluiting op grond van artikel 13b Opiumwet. De burgemeester is bevoegd tot sluiting voor de duur van 3 maanden en die sluiting is noodzakelijk en evenwichtig. Het verzoek om een vooorlopige voorziening wijst de voorzieningenrechter daarom af.
 26. KG. Eiser heeft woning, die gedaagde in gebruik heeft, verkocht aan derde en vordert ontruiming door gedaagde. De vraag is of tussen partijen sprake is van een huurverhouding. Oordeel: voldoende aannemelijk dat dat zo is. Ontruiming wordt afgewezen.
 27. Toezicht op curator, curatelebewind, onbehoorlijke uitvoering taak, ambtshalve ontslag.
 28. Witwassen geldbedrag van € 145.000 (art. 420bis.1.b Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. Is in wasmand in woning van verdachte aangetroffen geldbedrag afkomstig uit enig misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2352 m.b.t. bewijs van bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen. ’s Hofs oordeel dat voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onw...
 29. Naheffingsaanslag OB terecht aan belanghebbende opgelegd. Standpunt van belanghebbende dat daadwerkelijk commanditaire vennootschappen hebben bestaan wordt niet gevolgd. Boete verminderd wegens overschrijding redelijke termijn.
 30. Veroordeling voor vuurwapen- en munitiebezit en voorbereidingshandelingen harddrugsdelicten. De op zichzelf legale artikelen die verdachte verkocht, kunnen ook gebruikt worden bij het gehele proces rondom het versnijden, het verpakken, het wegen, het vervoer en de verkoop van harddrugs. De rechtbank is van oordeel dat verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij met de verkoop...
 31. Conclusie AG. Opzettelijk handelen i.s.m. art. 3.C OW en witwassen (art. 420bis Sr). Falende bewijsklachten m.b.t. witwassen. Falende klachten m.b.t. afwijzing (voorwaardelijk) verzoek om twee getuigen te horen. Conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde taakstraf, tot vermindering daarvan aan de hand van de gebruikelijke maa...
 32. Verbiedt het Land de percelen aan een derde in erfpacht uit te geven onder de voorwaarde opgenomen in de beslissing. Indien eiseres de aan het te geven verbod te verbinden voorwaarde niet doet vervullen heeft dat verbod te gelden als niet gegeven.
 33. Naheffingsaanslagen OB en boeten; methode evenredige aftrek; bankenresolutie; toerekenbare kosten
 34. Oordeel na cassatie en verwijzing. Draagkracht voor partner- en kinderalimentatie. Dividend mogelijk? Onvolledige gegevens. Waarheidsplicht. Zo nodig te gelde maken van bezittingen.
 35. Bij besluit van 27 mei 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan [appellant] een bestuurlijke boete opgelegd van € 20.500,00 op grond van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016. [appellant] is eigenaar van de woning op het adres [locatie] in Amsterdam. Hij woont sinds 2012 in [land] en heeft een professioneel verhuurbedrijf ingeschakeld om de woning voor hem te...
 36. Bij besluit van 23 september 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam geweigerd aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van de ruimte op de eerste bouwlaag aan de [locatie] als woning. [appellant] is eigenaar van de ruimte op de eerste bouwlaag aan de [locatie] te Amsterdam. Deze ruimte heeft op basis van het geldende bestemmingsplan "West...
 37. Bij het besluit van 11 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Hilvarenbeek het bestemmingsplan "[locatie 1], Esbeek" vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een kleinschalige kampeervoorziening met maximaal 25 kampeerplekken op het perceel aan de [locatie 1], alwaar voorheen een agrarisch bedrijf was gevestigd. Het initiatief houdt concreet ook het volgende in. De monume...
 38. verzet tegen dwangbevel; verhouding voorlopige/definitieve aanslag; betekening stuitingsexploot; marginale toetsing onherroepelijke aanslagen?
 39. Vordering tot betaling van schadevergoeding als gevolg van het handelen van de bestuurder van een vennootschap. Er is sprake van een persoonlijk ernstig verwijt van de bestuurder. De rechtbank wijst de vordering toe op grond van artikel 2:11 BW.
 40. Verweerder is bevoegd om een vergunningsplicht aan eiseres op te leggen en heeft in redelijkheid van deze aanwijzingsbevoegdheid gebruik kunnen maken. Verweerder heeft deugdelijk gemotiveerd dat door het gebruik van de panden de leefbaarheid en de openbare orde en veiligheid van de nabije omgeving onder druk staat. De aanwijzingsbevoegdheid is niet in strijd met de Dienstenrichtlijn. Het beroep...
 41. Procedure tussen broers en zus. De procedure betreft in de hoofdzaak de verdeling van een tweetal gemeenschappen van onroerende zaken, te weten de nalatenschap waarin zij allen erfgenaam voor gelijke delen zijn en een eenvoudige gemeenschap waarin uitsluitend de broers deelgenoot zijn. Incidentele vordering ex artikel 843a Rv afgewezen: fishing expedition. Onzorgvuldig beheer over de boedels? T...
 42. Verweerder heeft in redelijkheid gebruik kunnen maken van zijn bevoegdheid om het pand te sluiten vanwege de ter plaatste aangetroffen onvergunde seksbedrijf. De sluiting en de duur ervan is niet onevenredig omdat niet aannemelijk is gemaakt dat eiser geen enkel verwijt treft. Eiser was op de hoogte van het werk dat zijn zoon al jarenlang deed en heeft daarom met het afgeven van de sleutel aan...
 43. Vordering tot teruggave bankgarantie.
 44. Art. 236 Rv. Geschil over gezag van gewijsde verstekvonnis. HR 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2099. Beroep op gezag van gewijsde slaagt grotendeels.
 45. De rechtbank oordeelt dat het college op goede gronden een last onder dwangsom aan eiseres heeft opgelegd. Ten tijde van de overtreding waren er in het door eiseres gehuurde pand (een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie) niet voldoende personen aangewezen om een ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Dat is in strijd met artikel 7:11a van het Bouwbesluit.
 46. Intrekking ZW en WIA-uitkering met terugwerkende kracht, inclusief terugvorderingen van de uitkeringen. De rechtbank is van oordeel dat met de in het onderzoeksrapport weergegeven verklaringen onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat sprake is geweest van een gefingeerd dienstverband. Gegrondverklaring beroep, vernietiging bestreden besluit en herroeping van de primaire besluiten.
 47. Incidentele vorderingen tot openlegging van bescheiden ex artikel 162 Rv, tot verhoor van een deskundige ex artikel 194 Rv en tot inzage van bescheiden ex artikel 843a Rv aangehouden. Hof laat inhoudelijke beoordeling van incidentele vorderingen in dit stadium van procedure in het midden, want memorie van grieven en inmiddels ook memories van antwoord reeds genomen; beoordeling incidentele vord...
 48. Man niet-ontvankelijk in verzoek tot wijziging alimentatie in het verleden. Door partijen gesloten alimentatieovereenkomst ziet ook op de periode waarover man wijziging alimentatie verzoekt. Proceskostenveroordeling.
 49. De genoemde feiten en omstandigheden bieden onvoldoende grondslag voor de conclusie dat sprake is van een zakelijk samenwerkingsverband tussen eiser en derde.
 50. Tabaks- en rookwarenwet. Rookverbod op terras niet of onvoldoende gehandhaafd. Door gietijzeren hek waaraan hard plastic was aangebracht was het terras niet aan één zijde volledig open. Hoogte van de in bezwaar al gematigde boete is evenredig.