Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. Deelnemerschapslening, onzakelijk lening, agiostorting. Eiseres heeft in 2016 de aandelen in de B-Groep overgenomen voor € 1. Nadien heeft eisers een bedrag aan agio gestort in de B-groep. Daarnaast heeft eiseres de aan de B-Groep verstrekte leningen overgenomen. De leningen zijn na overname door eiseres achtergesteld. Eiseres is van mening dat de leningen zijn aan te merken als deelnemerscha...
 2. Mondelinge uitspraak. Intrekking van een omgevingsvergunning op verzoek van eiseres. Vervolgens komt eiseres terug op haar verzoek en maakt bezwaar tegen de intrekking. Het college had dit bij de volledige heroverweging moeten betrekken. Beroep gegrond.
 3. Opiumwet; vovo; woningsluiting voor de duur van drie maanden; sluiting is noodzakelijk wegens aangetroffen handelshoeveelheid drugs en drugsgerelateerde attributen; sluiting is evenredig wegens persoonlijke verwijtbaarheid van verzoeker; vovo afgewezen.
 4. rectificatie; exploitatievergunning horeca binnenstad Utrecht; horeca in werfkelder in strijd met het bestemmingsplan; onvoldoende gemotiveerd dat de woon- en leefsituatie op ontoelaatbare nadelige wijze wordt beïnvloed; beroep gegrond.
 5. Een dierenwinkel met hondentrimsalon moet van de rechter maatregelen nemen om de geluidsoverlast die de buren ervaren tegen te gaan.
 6. Een echtpaar met een boerenbedrijf dat jarenlang procedeert met hun bank krijgt in twee uitspraken ongelijk. (Zie ECLI:NL:RBAMS:2023:444)
 7. Een echtpaar met een boerenbedrijf dat jarenlang procedeert met hun bank krijgt in twee uitspraken ongelijk. (Zie ECLI:NL:RBAMS:2023:445)
 8. Vordering tot terugbetaling van energiekosten stuit af op het finale kwijtingsbeding. Nog te betalen energiekosten worden vastgesteld. Huurpenningen en schade.
 9. aannemingsovereenkomst; ontbinding; schadevergoeding; eindvonnis na tussenvonnis
 10. Veroordeeld ter zake van 2 bedrijfsinbraken, een poging daartoe en een diefstal uit een woning tot een gevangenisstraf van 10 maanden. Rechtbank gaat niet over tot oplegging van gevorderde en geadviseerde bijzondere voorwaarden: verdachte heeft inmiddels voldoende kansen gehad. TUL toegewezen.
 11. Afwijzing verzoek afkoeling 376 Fw en aspectenverzoek 378 Fw, toestand van hebben opgehouden met betalen, WHOA staat niet langer open, gedurende het WHOA trjaect niet de regels der kunst in acht genomen.
 12. Medeplegen van witwassen, overtreding van artikel 3 onder B van de Opiumwet en diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking
 13. Geschil tussen partner van erflaatster en erfgenamen over afwikkeling vermogensrechtelijke gevolgen van samenwoning. Stilzwijgende afspraak tot obligatoire gemeenschap van woning? Ongerechtvaardigde verrijking. Is de verlengde verjaringsregeling voor echtgenoten van artikel 3:320 jo 3: 321 lid 1 sub a BW van overeenkomstige toepassing?
 14. Verdeling na echtscheiding. Artikel 3:179 lid 2 BW. Dwaling met betrekking tot het toepasselijke recht op het huwelijksvermogensregime. Verdeling van overgeslagen goederen ná een notariële akte tot partiële verdeling.
 15. Aanneming van werk; herstel van gebreken (art. 7:759 lid 1 BW); tenzij-clausule; beoordelingsmaatstaf; belangenafweging?; verdeling stelplicht.
 16. Diefstal in vereniging en diefstal in vereniging met braak. Gevangenisstraf van 3 maanden voorwaardelijk met proeftijd van 2 jaar (bijz. voorw.).
 17. verzoek handhaving vanwege overlast studentenhuis - vw heeft terecht gesteld dat er nog een ander geschikt middel is om overlast tegen te gaan - beroep ongegrond
 18. Overeenkomstenrecht; procesrecht. Uitleg vaststellingsovereenkomst, Haviltex-maatstaf. Bindend advies waardevermeerdering gehuurd bedrijfspand; totstandkomingsgebreken, schending hoor en wederhoor. Motiveringsgebrek oordeel buitengerechtelijke incassokosten.
 19. Gemeenschappelijke bijlage: ECLI:NL:PHR:2023:137 Eigendomsgrondrecht (art. 1 Protocol I EVRM); waardering pensioen- en stamrechtverplichtingen; verplichte 4% rekenrente (art. 3.29 Wet IB 2001) bij veel lagere marktrente; ‘possession’? ‘Interference’? (Un)fair balance? Feiten: De belanghebbende houdt alle aandelen in een pensioen BV waarmee zij een fiscale eenheid Vpb vormt. Op 31 december 201...
 20. tekst volgt
 21. De rechtbank wijst de verzoeken om een herstelbeschikking af. 1) Uit het feit dat de rechtbank een birdnestingregeling heeft vastgesteld, volgt niet zonder meer dat partijen op hetzelfde adres ingeschreven zouden blijven staan, zodat het geen kennelijk fout is te overwegen dat de vrouw een kindgebonden budget ontvangt. 2) De wijze waarop de rechtbank de draagkracht heeft berekend betreft een in...
 22. vernietiging ontslag op staande voet; belediging/bedreiging kan niet worden vastgesteld en anders gedaan in emotionele gemoedstoestand bij wijze van incident; ontbinding wegens verwijtbaar gedrag werknemer door onveilig sfeer te scheppen; niet ernstig verwijtbaar.
 23. Verdeling tussen ex-partners. In geschil is onder meer de waarde van de gemeenschappelijke woning. De waarde van de woning zal moeten worden bepaald door makelaar/taxateur.
 24. Wabo; omgevingsvergunning voor appartementen; parkeercapaciteit; vertrouwensbeginsel; relativiteitsvereiste (o.a. Bibob-toets).
 25. Voldoende bewijs voor viertal bedrijfsinbraken. Geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelet op huidige hulpverlening. Forse voorwaardelijke gevangenisstraf met reeds lopende bijzondere voorwaarden en een proeftijd van 3 jaren als stok achter de deur.
 26. Gepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep. Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch veroordeelt de verdachte ter zake van het medeplegen van witwassen van een geldbedrag (van circa 200.000,00 euro) tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden.
 27. Veroordeling voor woninginbraak en het verbreken van een verzegeling (van een door de burgemeester van Rotterdam verzegeld pand) tot een gevangenisstraf van 30 weken, waarvan 24 weken voorwaardelijk, met bijzondere voorwaarden.
 28. Mijnbouwschade. Waardedaling. De gronden die eiser aanvoert tegen de methode die het Instituut Mijnbouwschade Groningen op grond van de Procedure en Werkwijze leiden niet tot het oordeel dat de methode, in het bijzonder de door eiser betwiste onderdelen daarvan, niet voldoet. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft verder in de door eiser aangevoerde omstandigheden geen aanleiding hoev...
 29. Gepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep. Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch veroordeelt de verdachte ter zake van het medeplegen van witwassen van een geldbedrag (van circa 200.000,00) tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden. Daarnaast verklaart het hof het inbeslaggenomen geldbedrag verbeurd.
 30. De rechtbank heeft aan een 42-jarige verdachte een gevangenisstraf van 24 maanden opgelegd voor medeplichtigheid aan het bereiden en vervaardigen van methamfetamine, in een woning in Nijmegen. Een tweede verdachte is door de rechtbank vrijgesproken van betrokkenheid bij de productie van deze synthetische drugs.
 31. De rechtbank Overijssel veroordeelt een bedrijf tot een geldboete van 60.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het overtreden van de Arbowet. Het bedrijf hield zich niet aan in het Arbobesluit opgenomen bepalingen die gaan over de veiligheid van werknemers. Dit resulteerde in een ongeval waarbij een medewerker om het leven kwam. De medewerker was belader...
 32. Effectenlease
 33. Vordering van executeur ten behoeve van nalatenschap op één van de erfgenamen. Tussenkomst door andere erfgenaam met vordering tot verdeling volledige nalatenschap. Oproeping als derde van derde en laatste erfgenaam, die verstek laat gaan. Vordering van exexcuteur en vordering na tussenkomst in principe toewijsbaar. Uitlating voortzetting procedure.
 34. geldleningsovereenkomst, wie is de debiteur? dwingende bewijskracht van overeenkomst en hypotheekakte.
 35. preventieve garantieclausule of primaire dekkingsomschrijving?
 36. Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een kantoor naar zes zelfstandige woningen. Verweerder heeft de ruimtelijke impact van het bouwplan in voldoende mate beoordeeld. Verweerder heeft voldoende gemotiveerd dat, ondanks dat niet voldaan is aan de CROW-richtlijnen, dit in redelijkheid geen reden is om de omgevingsvergunning niet te verlenen, omdat op grond van verschillende foto’s blijkt da...
 37. Vpb. Investering in een zeeschip. Artikel 15 Wet Vpb. De fiscale eenheid is van rechtswege geëindigd door het ontbreken van voldoende economisch eigendom van de aandelen in de dochtermaatschappij. Er is sprake van overeenkomsten met een prijsmechanisme, waardoor de aandelen na drie jaar niet tegen de waarde in het economische verkeer worden verkocht, maar veeleer tegen een vaste prijs van € 1....
 38. Beroep tegen een omgevingsvergunning voor een woon-zorgcomplex in Epe is ongegrond. Het college heeft de peilhoogte juist vastgesteld. Het college heeft kunnen afwijken van het bebouwingspercentage en de goothoogte. Er is geen sprake van strijd met een goede ruimtelijke ordening.
 39. Conclusie AG. Art. 198.1 Sr. Onttrekking aan beslag. Bewezenverklaring opzet ontoereikend gemotiveerd. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.
 40. voorrangsverklaring, geen aanleiding om de hardheidsclausule toe te passen.
 41. Bindend advies dat nadien is gerectificeerd. Vernietigbaar wegens inhoud of wijze van totstandkoming? Toetsingsmaatstaf. Duidelijkheid grieven tegen het bestreden vonnis.
 42. Aansprakelijkheid (failliete)aannemer voor schade eiser door rechtzetten mandelige muur. Rechtstreeks vorderingsrecht op verzekeraar van aannemer. Opdrachtgevers aannemer, tevens buren van eiser, niet aansprakelijk. Deskundigenberichten. Begroting schade.
 43. Telen medicinale cannabis hiv-patiënt. Beroep op noodtoestand gehonoreerd. De verdachte gebruikt cannabis ter onderdrukking van misselijkheid als bijwerking van noodzakelijke medicatie. Volgt OVAR.
 44. kapvergunning Nordmann-spar en Sequoiadendron. Boom is te groot voor zijn standplaats, groeit door de erfafscheiding en veroorzaakt overlast. Het college heeft in redelijheid zwaarder gewicht kunnen toekennen aan de belangen bij het kappen van de bomen dan aan de belangen bij het behoud daarvan. Het beroep is ongegrond
 45. Omgevingsvergunning strijdig gebruik. Terras Anna Paulownaplein.
 46. Huur bedrijfsruimte. Brand, hennepkwekerij. Tekortkoming huurder (7:290, 7:219 BW).
 47. Bezwaarschrift DNA: ongegrond.
 48. Kraakpand in Amsterdam moet worden ontruimd
 49. Kraakpand in Amsterdam moet worden ontruimd
 50. Verzoek tot het treffen van een voorziening bij voorraad - Schorsing in de ambt en inhouding van inkomen.