Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk aanwezig hebben van een grote hoeveelheid hennepplanten in een professioneel verborgen ruimte in een bedrijfspand.
 2. Ontneming hennepkwekerij.
 3. Sluiting pand op grond van artikel 13b Opiumwet. Voorlopige voorziening afgewezen.
 4. Veroordeling aanwezig hebben hennepkwekerij. Vrijspraak diefstal van elektriciteit.
 5. Participatiewet - verzoek om herziening - geen nova - niet evident onredelijk - beroep ongegrond.
 6. Overgang van onderneming.
 7. Huwelijksvermogensrecht. Afrekening finaal verrekenbeding alsof algehele gemeenschap van goederen had bestaan ('alsof'-beding); art. 1:142 BW. Vraag of echtgenoten slechts regels over omvang wettelijke gemeenschap op het oog hadden of ook mogelijkheid van vergoedingsrechten als bedoeld in art. 1:95 lid 2 BW en art. 1:96 lid 4 BW.
 8. uiting woning, verweerder heeft in redelijkheid gebruik kunnen maken van zijn sluitingsbevoegdheid, beroep ongegrond
 9. Mandeligheid, gehele gevelmuur is mandelig.
 10. Vordering erfpachters tot verlenging erfpachtcontracten onder handhaving van de bestaande erfpachtvoorwaarden; vordering huurders tot vestigen van recht van erfpacht met afhankelijk opstalrecht onder bepaalde voorwaarden. Geen sprake van gedane toezeggingen, onzorgvuldig of onrechtmatig handelen, geen misbruik van recht of misbruik van omstandigheden waardoor beginsel van contractsvrijheid opzi...
 11. Financieel recht. Algemene voorwaarden. Consumentenrecht. Tussentijdse rentewijziging bij hypothecair krediet. Betekenis transparantievereiste art. 5 Richtlijn oneerlijke bedingen bij beoordeling of beding oneerlijk of onredelijk bezwarend is. Temporele en materiële reikwijdte Richtlijn hypothecair krediet. Samenhang met 21/00873 en 21/02755.
 12. Faillissementsrecht. Antilliaanse zaak. Pauliana ex art. 38 Fb Sint Maarten (art. 42 Fw). Samenstel van rechtshandelingen. Benadeling. Wetenschap van benadeling.
 13. Omgevingsvergunning voor het bouwen van 7 appartementen en 12 herenhuizen in Loosdrecht. Het beroep is gegrond omdat het college in het bestreden besluit niet heeft onderkend dat een deel van het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. Daarom zal de rechtbank het bestreden besluit vernietigen en de omgevingsvergunning herroepen. Dit betekent dat het college opnieuw een beslissing zal moe...
 14. Huurachterstand. Verweer periodieke verrekening wordt verworpen. Toewijzing huurachterstand. Afwijzing gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst, omdat huurder sinds het bewind huur netjes betaalt.
 15. ACTMIL
 16. Wet Woz. Waardevaststelling woning. Gelijkheidsbeginsel.
 17. huur bedrijfsruimte; huurachterstand; ontbinding; ontruiming; geen huurkorting vanwege Corona-maatregelen
 18. Huur bedrijfsruimte. Uitleg bepaling servicekosten bij gedeeltelijke leegstand. Tekstuele uitleg bepaling. Boete wegens te laat betalen, Huurder is vergoeding verschuldigd wegens gesteld ongeoorloofd gebruik parkeerplaats.
 19. Kwalificatie huur of bruikleen is mede afhankelijk van het bestaan van een tegenprestatie. Is een atelier een 290- of 230a-bedrijfsruimte? Einde huurovk; opzegging en opzegtermijn. Ontruimingsbescherming ex artikel 7:230a BW. Gebruiksvergoeding.
 20. Het gaat in deze zaak in de kern om een botsing tussen het recht op vrijheid van meningsuiting van geïntimeerde enerzijds met het recht van appellant op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer anderzijds. Afweging van alle relevante omstandigheden leidt tot de conclusie dat het recht op vrijheid van meningsuiting geïntimeerde zwaarder weegt dan het recht op eerbiediging van de persoonlij...
 21. Incident relatieve onbevoegdheid. Forumkeuzebeding.
 22. BNT handhavingsverzoek
 23. Art. 17 Wet WOZ. De Heffingsambtenaar heeft de vastgestelde WOZ-waarde van de woning van belanghebbende aannemelijk gemaakt, ook in het licht van wat belanghebbende heeft aangevoerd. Verbod van willekeur; vertrouwensbeginsel; proceskostenvergoeding voor beroep en hoger beroep.
 24. Objectieve uitleg begrip "winkelruimte" in splitsingsreglement. Het gebruik van de bedrijfsruimte door (flits)bezorger van boodschappen als distributiecentrum en afhaalpunt valt niet onder dit begrip en is in strijd met het reglement.
 25. Uitleg en nakoming van een tussen echtgenoten gesloten vaststellingsovereenkomst en van een tussen hen kort voor het huwelijk gesloten overeenkomst.
 26. Kort geding. Nakoming koopovereenkomst binnenvaartschip. Eiswijziging in strijd met goede procesorde. Geschillen over eigendom van zaken aan boord van het schip en overeengekomen gebruiksrecht zijn geen beletsel voor levering. Belangenafweging. Vordering tot verlenen medewerking aan levering dan wel reële executie deels toegewezen. Beslagkosten. Reconventionele vordering tot opheffing conservat...
 27. Kort geding. Naar voorlopig oordeel heeft eiser geen toestemming gegeven voor het in gebruik nemen van de woning door gedaagden. Toezegging van andere deelgenoot tot verblijf in de woning is dan ook ongeldig. Ontruiming.
 28. Verdeling, toedeling van vordering uit hoofde van stamrechtuitkering.
 29. Opleggen last onder bestuursdwang tot sluiten woning voor 3 maanden o.g.v. de Opiumwet
 30. woningsluiting, Opiumwet, verweerder heeft de noodzaak onvoldoende onderbouwd, er zijn te weinig aanwijzingen dat er in of vanuit de woning drugs werden verhandeld.
 31. Verzoeken om voorlopige voorziening afgewezen. Woningsluiting. Noodzakelijkheid en evenredigheid.
 32. Beroep gegrond, aanvraag ten onrechte buiten behandeling gelaten. Geen onlosmakelijke samenhang tussen bouwen en slopen. Twee aparte begrippen in de wabo.
 33. Schorsen verleende omgevingsvergunning ten behoeve van het realiseren van arbeidsmigrantenhuisvesting
 34. Incidentele vordering ex art. 843a Rv afgewezen in geschil tussen aannemer en projectontwikkelaar over afwikkeling aannemingsovereenkomst. Geen rechtmatig belang en vordering onvoldoende concreet. Hof ziet geen aanleiding om van bevoegdheid van art. 22 Rv gebruik te maken.
 35. Vaste voortaxatie.
 36. Beroep ongegrond. Bouwstop terecht opgelegd. Vergunningsvrije activiteiten mochten onderdeel uitmaken van de bouwstop.
 37. Seksueel binnendringen van het lichaam van iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, meermalen gepleegd. Bewijsoverweging. Uitgewerkte bwm. GVS 21 mnd waarvan 7 vw prft 2 jr. Vordering bp.
 38. Te laat ingediend bezwaarschrift
 39. Zorgplicht assurantietussenpersoon.
 40. In deze zaak staan twee juridische vragen centraal: (1) Is een tijdens het faillissement van de erfpachter opeisbaar geworden canon een boedelschuld? (2) Heeft de grondeigenaar tijdens dat faillissement, maar voorafgaand aan het einde van de erfpacht, een retentierecht op wat de erfpachter heeft afgebroken, totdat de door haar verschuldigde canon is betaald? Het hof beantwoordt beide vragen o...
 41. Beoordeling van overbouw en grensoverschrijding heg, verschillende metingen kadaster met verschillende uitkomsten. Geen onrechtmatige hinder, snoeiregeling vastgesteld door de kantonrechter blijft in stand.
 42. Veroordeling lokaalvredebreuk. Toepassing art. 9a Sr
 43. Huurovereenkomst met een allonge waarin is vermeld dat huurder met name beschreven werkzaamheden zal verrichten in de huurwoning. Vermeld is dat verhuurder een bijdrage zal leveren in de vorm van verlaging van de huurprijs. De allonge vermeldt twee voorwaarden: regelmatige inspectie van de verrichte werkzaamheden en het overleggen van aankoopbonnen. Het hof is na uitleg van de vermelde afsprake...
 44. (non-) conformiteit woning
 45. Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Echtscheidingsconvenant vernietigbaar? Beroep vrouw op benadeling voor meer dan een vierde (art. 3:196 BW) slaagt niet. Overige beroepen van de vrouw slagen evenmin. Onvoldoende onderbouwd en aangetoond.
 46. echtscheiding met nevenvoorzieningen, eenhoofdig gezag, hoofdverblfijplaats, zorgregeling, omgang ontzegd, kinderalimentatie, partneralimentatie, overeenkomst over duur partneralimentatie, verdeling gemeenschap, vergoedingsrechten, toepassing nieuwe wet
 47. Veroordeling voor witwassen van een geldbedrag van € 273.390,- Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 360 dagen, waarvan 261 dagen voorwaardelijk en verbeurdverklaring van het in beslag genomen geld.
 48. Veroordeling voor het in vereniging aanwezig hebben van 1006,9 gram cocaïne. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 200 dagen, waarvan 31 dagen voorwaardelijk en verbeurdverklaring van het in beslag genomen geld. Gedeeltelijke toewijzing van de vordering benadeelde partij.
 49. Veroordeling voor het aanwezig hebben van cocaïne. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 week. Niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij.
 50. Exploitatievergunning terras, beroep onwonenden, ongewijzigde overname, geen sprake van overlast, geen weigeringsgronden aanwezig. Ongegrond.