Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. Veroordeling voor het telen van een grote hoeveelheid hennep en diefstal van elektriciteit tot een taakstraf voor de duur van 100 uren, subsidiair 50 dagen vervangende hechtenis.
 2. Verzekeringsrecht. Beroepsaansprakelijkheid. Vraag of beroep op uitsluitingsclausule slaagt in verband met mogelijke volmachtoverschrijding.
 3. Kort geding. Executiegeschil. Vordering van eisers om de executieverkoop van de gronden van (camping) Fort Oranje tegen te houden, afgewezen. De kostenverhaalsbesluiten op grond waarvan de gemeente Zundert dwangbevelen heeft uitgevaardigd, zijn onaantastbaar geworden. Er is geen sprake van een juridische of feitelijke misslag en evenmin van een dreigende noodtoestand aan de zijde van eisers. V...
 4. Afzonderlijke vordering onttrekking aan het verkeer (artikel 552f Sv) en daarmee samenhangend klaagschrift beklag (artikel 552a Sv) in verband met beslag op synthetische drugs (NPS) die ten tijde van inbeslagname niet op Lijst 1 van de Opiumwet stonden. Geen détournement de pouvoir bij beslaglegging ivm later sepot. Afwijzing vordering onttrekking aan het verkeer. Strafbaar feit is immers niet...
 5. Renvooiprocedure naar aanleiding van een rangregeling. De niet verschenen eiser wordt geacht de aanmelding van zijn vordering in de rangregeling te hebben ingetrokken (486 lid 3 Rv). De vordering van de wel verschenen eiser wordt erkend. Lening en hypotheekrecht niet in strijd met de openbare orde of goede zeden. Hypotheekrecht rechtsgeldig gevestigd. Alle bezwaren van gedaagde tegen de vorderi...
 6. Eindvonnis over rente tijdens faillissement na prejudiciele beslissing (ECLI:NL:HR:2024:210). Beroep op beperkende en aanvullende werking redelijkheid en billijkheid afgewezen.
 7. Verzoek om een voorlopige voorziening. Woningsluiting Opiumwet in verband met het aantreffen van 137 gram harddrugs, 825 gram versnijdingsmiddel, 1.325 gram softdrugs, drugsgerelateerde artikelen, een vuurwapen en een groot geldbedrag. Verzoekster is als hoofdbewoner verantwoordelijk voor wat er in haar woning gebeurt. De drugs is op meerdere plekken in de woning en in de schuur aangetroffen. D...
 8. Verzoek om een voorlopige voorziening. Woningsluiting Opiumwet in verband met het aantreffen van 110 gram harddrugs, drugsgerelateerde artikelen en een groot geldbedrag. Verzoekster is als hoofdbewoner verantwoordelijk voor wat er in haar woning gebeurt. Meerderjarige zoon is al eerder aangehouden voor handel in verdovende middelen. Verzoekster heeft toen geen maatregelen genomen om verdere cri...
 9. WOZ. Beroep gegrond. Verweerder maakt niet aannemelijk dat hij de waarde van de woning niet te hoog heeft vastgesteld. Eiseres maakt de door haar verdedigde waarde wel aannemelijk.
 10. Geldlening. Schuldenaar vordert verklaring voor recht dat hij ter zake niets meer verschuldigd is. Hij beroept zich op een vaststellingsovereenkomst die tussen andere partijen is gesloten. Daarin is echter geen derdenbeding ten behoeve van de schuldenaar opgenomen. Verder beroept schuldenaar zich op verrekening met een ‘voorwaardelijk’ aan hem gecedeerde vordering, die de cedent “heeft of heeft...
 11. 2:248 BW, 106a Fw. Verstek tegen twee gedaagden. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Verwijzing naar de schadestaatprocedure. Afwijzing gevorderd voorschot in afwachting van de schadestaatprocedure wegens onvoldoende belang. Toewijzing bestuursverbod.
 12. Afzonderlijke begeleidingsovereenkomst en huurovereenkomst moeten als één samenhangend geheel worden aangemerkt. Gemengde overeenkomst die niet kan worden gesplitst. Begeleidingselement overheerst. Geen recht op huurbescherming bij opzegging. Opzegging begeleidingsovereenkomst gerechtvaardigd wegens overtreden huisregels. Beëindiging begeleidingsovereenkomst brengt beëindiging huurovereenkomst...
 13. Tussenuitspraak over een verleende omgevingsvergunning voor de verbouw van een winkel met bovenwoning tot drie appartementen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat geen objectieve vaststelling van de bestaande parkeerbehoefte heeft plaatsgevonden. Er kleeft dus een gebrek aan het bestreden besluit. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om het college in de gelegenheid te stellen op grond...
 14. Conclusie AG. Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met art. 2A OW. 1 en 2. Bewijsklachten. 3. Gevangenneming. De conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, doch uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf, tot vermindering daarvan aan de hand van de gebruikelijke maatstaf en tot verwerping van het beroep voor het overige. Samenhang met 22/03502 e...
 15. Kwalificatie overeenkomst. Overeenkomst tussen partijen is aan te merken als arbeidsovereenkomst. Werknemer wordt in de gelegenheid gesteld te onderbouwen hoeveel uren hij gemiddeld per week heeft gewerkt.
 16. Kort geding. Voorkeursrecht koop pand. Afwijzing. Het is onvoldoende aannemelijk dat het voorkeursrecht zo moet worden uitgelegd als eiseres stelt.
 17. Conclusie AG. Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met art. 2A OW. 1 en 2. Bewijsklachten. De conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf, tot vermindering daarvan aan de hand van de gebruikelijke maatstaf en tot verwerping van het beroep voor het overige. Samenhang met 22/03526 en 22/03489.
 18. Beroepen ongegrond. Vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Betalingen verricht zonder tegenprestatie zijn niet-zakelijk.
 19. Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan kinderopvangtoeslagfraude, waarbij zij onterecht een aanvraagformulier kinderopvangtoeslag hebben ingediend en daarbij valse stukken hebben opgemaakt en gebruikt, waardoor de Belastingdienst is opgelicht. Overschrijding van de redelijke termijn met 5 jaar en 9 maanden. Gelet op de ernst van het bewezenverklaarde en de LOVS-oriëntati...
 20. Kort geding. Gedeeltelijke opheffing conservatoir beslag.
 21. Vrijspraak opzet- en schuldheling en vrijspraak diefstal.
 22. Steekincidenten rond een bruiloft in Beverwijk in oktober 2022. Bewezenverklaring van bedreiging met een mes, poging tot zware mishandeling en medeplichtigheid aan poging tot doodslag. Vrijspraak van betrokkenheid bij doodslag. Verwerping bewijsuitsluitingsverweer. Verwerping beroep op noodweer. Gevangenisstraf opgelegd van 42 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met bijzondere voorwaard...
 23. Beroep tegen verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van twaalf nieuwbouwappartementen. Beroep ongegrond. Het college heeft in redelijkheid afdoende gemotiveerd dat vereisten in de beheersverordening ten behoeve van het vergroten van het aantal woningen op het perceel. Het college heeft in redelijkheid groter gewicht kunnen toekennen aan het realiseren van het appartementencomplex bov...
 24. Conclusie A-G. Veroordeling voor o.m. aanwezig hebben hard- en softdrugs (art. 2C en 3C OW). Is de strafmotivering ontoereikend gemotiveerd in verband met overweging over (niet tenlastegelegde) (internationale) verkoop van allerlei soorten harddrugs via het darkweb? De conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de hoogte van de opgelegde gevangeni...
 25. Kort geding, verstek, art. 3:29 BW waardeloosverklaring hypothecaire inschrijving, geen uitvoerbaarheid bij voorraad.
 26. Verdeling gemeenschap
 27. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het telen van aanzienlijke hoeveelheden hennepplanten. Tevens heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan diefstal van elektriciteit ten behoeve van de hennepkwekerijen. Daarnaast heeft de verdachte zich gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan sociale zekerheidsfraude.
 28. Wet dieren; boetes voor overtreding van twee bij of krachtens de Wet dieren gestelde voorschriften terecht opgelegd. Een derde boete is omgezet naar een waarschuwing. Geen reden voor een vergoeding van de proceskosten in bezwaar omdat de herroeping van deze boete niet is gelegen in een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid.
 29. Afgifte hypotheek verklaring notaris
 30. de rechtbank oordeelt dat De Buurtzuster indirect geprofiteerd heeft van (een deel van) het krediet dat aan BRE verleend is en dat die schuld haar daarom mede aan gaat. De onderlinge draagplicht wordt vastgesteld op 10% voor De Buurtzuster en 90% voor BRE. De Buurtzuster is voor een bedrag van € 62.706,50 teveel uitgewonnen.
 31. Ontbreken spoedeisend belang
 32. Hypotheekafwijzing. verzoek schorsing
 33. Aannemingsovereenkomst: afbouwen woonvilla. In de kern gaat het in deze zaak om de vraag of de aannemingsovereenkomst mag worden ontbonden, en zo ja, wat daarvan de gevolgen zijn. Incidenten tot voeging opgeworpen door partijen die geen partij bij de aannemingsovereenkomst zijn, maar die wel grotendeels de aanneemsom hebben betaald.
 34. De woning van eiser is niet opgenomen in het versterkingsprogramma van de NCG. Eiser heeft daarom een aanvraag ingediend bij het Loket Opname op Verzoek. De NCG heeft in het bestreden besluit geconcludeerd dat de woning niet verder onderzocht hoeft te worden. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. De taak van de NCG is om woningen te versterken als er instortingsgevaar bodembeweging als g...
 35. WHOA, afkoelingsperiode afgewezen omdat verzoeker onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van de WHOA-toestand.
 36. Klacht tegen een notaris. De notaris als vereffenaar nalatenschap. Toetsnorm. Onderzoek naar schenkingen. Klacht ongegrond.
 37. Effectenleasezaak
 38. Kort geding. Afwijzing van de vorderingen vanwege het ontbreken van een spoedeisend belang.
 39. Vordering tot betaling van een huurachterstand. In een uitspraak uit 2021 is door de kantonrechter vastgesteld dat gedaagden een openstaande huurachterstand hadden. In die uitspraak is alleen een verklaring voor recht gegeven dat dit het geval was en zijn gedaagden alleen veroordeeld tot betaling van de bijkomende kosten en rente. Gedaagden hebben alleen die bijkomende kosten en rente voldaan,...
 40. De rechtbank oordeelt dat de prestatie die eiseres verricht niet als verhuur van onroerende goed aan te merken is. De rechtbank is van oordeel dat de prestatie die eiseres levert, is te kwalificeren als het verlenen van het recht om (in naam en voor rekening van de verkoper) goederen uit te stallen en te verkopen, en die verkopen (financieel) af te wikkelen. Dat is een prestatie die niet is vri...
 41. tussenvonnis, contractueel retentierecht
 42. Vordering tot betaling voorschot op openstaande facturen. Gedaagde beroept zich op verrekening en restitutierisico. Belangenafweging. Belang van eisende partij moet in dit geval zwaarder wegen. Zij wordt door concurrentiebeding belemmerd in het genereren van inkomsten terwijl de samenwerking door gedaagde is opgezegd. Wel restitutierisico, vordering wordt deels toegewezen.
 43. Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van het middel. Opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod.
 44. Verdachte heeft zich samen met (een) ander(en) schuldig gemaakt het teweegbrengen van een ontploffing, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten was, het pogen verschillende ondernemingen af te persen en vuurwerk- en vuurwapenbezit. Verdachte wordt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaren opgelegd, mat aftrek van voorarrest.
 45. Medeplegen van van het plegen van witwassen een gewoonte maken.
 46. Medeplegen van van het plegen van witwassen een gewoonte maken. Van het plegen van witwassen een gewoonte maken.
 47. Vrijspraak diefstal in vereniging; herkenning verdachte op camerabeelden door verbalisanten
 48. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 300 dagen, het betalen van een schadevergoeding en gelast dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld. De verdachte is schuldig bevonden aan belaging, bedreiging, vernieling, handelen in strijd met een gedragsaanwijzing, wederrechtelijk en op de openbare weg een ander in zijn vrijheid van beweging belemmeren.
 49. Tot 8 jaar celstraf voor ‘Achterhoekse drugsbende’. De rechtbank veroordeelt 7 mannen in de leeftijd van 37 tot en met 59 jaar uit de omgeving van de Achterhoek en Almere tot celstraffen voor hun betrokkenheid bij diverse drugslabs (in Nederland en België). Daarnaast veroordeelt de rechtbank een 35-jarige man uit Doetinchem tot een deels voorwaardelijke celstraf, taakstraf en geldboete, omdat h...
 50. Veroordeling voor het medeplegen van opzettelijk een ontploffing teweegbrengen en voor de meerdaadse samenloop van het uitlokken van het opzettelijk en wederrechtelijk een gebouw beschadigen en het uitlokken van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.