Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. bevoegdheid en beslissing over kinderen in nederland
 2. OK; enquêterecht; tweede fase; uit het onderzoeksverslag blijkt van wanbeleid; vaststelling van verantwoordelijkheid voor dit wanbeleid; schorsing van bestuurders; benoeming van een tijdelijk bestuurder; vernietiging van besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders
 3. Een verkoopmakelaar en een belegger die een woonhuis kocht van particuliere verkopers moeten samen ruim 36.000 euro schadevergoeding betalen, omdat de verkoopmakelaar niet verteld heeft dat de belegger zijn schoonvader is.
 4. Procedure na verwijzing (HR 4 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2462). Schade aan gewassen na gebruik geadviseerd middel. Schade, na deskundigenbericht, ex aequo et bono vast gesteld. Omkeringsregel; schadebegroting; bewijsaanbod; verrekening; cessie en verpanding vorderingen; ingangsdatum wettelijke rente; afdoening in cassatie.
 5. Verzet griffierecht direct geldelijk belang in hoger beroep.
 6. Verbintenissenrecht; gerechtvaardigd vertrouwen (art. 3:35 BW); miskenning door het hof op wie stelplicht en bewijslast rust?; miskenning door het hof van de relevantie van eerdere en latere gebeurtenissen?; geestelijke stoornis en nadeel (art. 3:34 BW).
 7. Schadevergoeding na ongeval. Deskundigenbericht inkomstenderving. Heeft het hof voldoende gerespondeerd op specifieke bezwaren tegen een deskundigenbericht?
 8. Mensenhandel door arbeidsuitbuiting, meermalen gepleegd, en een gewoonte maken van mensensmokkel. Schadevergoeding benadeelde partijen door het hof berekend aan de hand van het uit de verklaringen van aangevers volgende minimaal aantal gewerkte uren.
 9. Huur bedrijfsruimte. Zaak i.v.m. renovatie van winkelcentrum Schalkwijk. Vordering van ex-huurder tot schadevergoeding wegens onjuiste huuropzegging is door kantonrechter terecht afgewezen. Met (door de kantonrechter goedgekeurd) afwijkend beding heeft huurder afstand gedaan van de in art. 7:293 BW vervatte opzeggingstermijn van één jaar en van de in art. 7:295 BW neergelegde ontruimingsbescher...
 10. Illegale bingo koffiehuis tijdens Ramadan - intrekking horecavergunning - beslissing tot onthouding van de vergunning voor een jaar wordt door de rechtbank vernietigd omdat deze maatregel disproportioneel is - beroep gegrond.
 11. : huur bedrijfsruimte; vervolg van ECLI:NL:GHAMS:2018:3394; huurder geslaagd in bewijs dat partijen met ingang van 1 mei 2014 een nieuwe huurovereenkomst zijn aangegaan, waarbij ieder met inachtneming van een termijn van een maand de huur kon opzeggen en dat verhuurder heeft ingestemd met de door huurder verzonden opzegging; huurder heeft (uitsluitend) zichzelf als getuige doen horen; deze verk...
 12. Procesrecht. Art. 3:301 BW en 433 Rv. Veroordeling tot levering registergoed met bepaling dat vonnis in de plaats treedt van rechtshandeling als veroordeelde niet meewerkt (art. 3:300 lid 1 BW). Geldt sanctie van niet-ontvankelijkheid van beroep tegen vonnis bij niet-ingeschreven rechtsmiddel (art. 3:301 lid 2 BW) ook indien de veroordeelde op het moment van instellen van het rechtsmiddel aan v...
 13. Verbintenissenrecht; koopovereenkomst woning; door verkoper niet gemelde wijziging in door koper ondertekende definitieve koopakte; op welk moment is aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan?
 14. Aan belanghebbende is voor het jaar 2012 een navorderingsaanslag opgelegd. In geschil is of belanghebbende te kwader trouw heeft gehandeld door negatieve belastbare inkomsten betreffende de woning in [plaats 1] voor het jaar 2012 in mindering te brengen op diens inkomen uit werk en woning. Het Hof sluit zich aan bij het vonnis van de strafrechter die bewezen heeft geoordeeld dat belanghebbende...
 15. Omzetbelasting en pro rata. Belanghebbende is een bankinstelling. In geschil is de aftrek van voorbelasting en meer specifiek of (a) het werkelijke gebruik van goederen en diensten tot een andere aftrek van voorbelasting leidt, (b) betaalde interestlasten in mindering komen op de in de berekening van het pro rata in aanmerking te nemen interestbaten en (c) de interest die is betaald aan securit...
 16. 13b Opiumwet; de naar aanleiding van het corona virus getroffen van rijkswege getroffen maatregelen in combinatie met de reeds slechte gezondheid van een van de verzoekers is een bijzondere omstandigheid die verweerder bij de beoordeling dient te betrekken; verzoek om voorlopige voorziening toegewezen
 17. Eenvoudige gemeenschap. Gefingeerde facturen voor bouwwerkzaamheden ten laste van de gemeenschap. Vordering jegens een deelgenoot tot terugbetaling afgewezen
 18. Wet Woz. Waardevaststelling woning.
 19. OB. Tijdigheid verzoek om teruggaaf. Geen aftrek van voorbelasting wegens ontbreken facturen.
 20. OB. Geen aftrek voorbelasting huur kantoorruimte omdat niet is voldaan aan voorwaarden belaste verhuur. Aanvullend recht op aftrek voorbelasting voor aanleg parkeerplaatsen en tuin omdat groter deel toerekenbaar is aan belaste handelingen. Vergrijpboete.
 21. Afwijzing vordering ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel nu niet aannemelijk is geworden dat de veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen uit het aanwezig hebben van 600 hennepplanten op één dag.
 22. Vrijspraak telen hennep nu op basis van het dossier onvoldoende kan worden vastgesteld waar betrokkenheid van de verdachte, anders dan zijn aanwezigheid in de kwekerij, uit heeft bestaan. Veroordeling voor aanwezig hebben hennepplanten.
 23. Artikel 705 lid 2 Rv, voldoende vervangende zekerheid, hoogte bankgarantie.
 24. Geschil na overname; webwinkel; hairextensions; garanties; non-concurrentiebeding.
 25. De inspecteur stelt hoger beroep in tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, waarin is geoordeeld dat sprake is van in wezen nieuwbouw met betrekking tot de levering van een deel van de oude wollenstoffenfabriek te [plaats]. Het Hof oordeelt dat geen sprake is van in wezen nieuwbouw. De feiten en omstandigheden van het geval gezamenlijk in aanmerking genomen, leiden het Hof tot...
 26. Veroordeling tot ontruiming van huurwoning in kort geding. Toepassing van artikel 7:219 BW? In de huurwoning zijn meerdere vuurwapens, een aanzienlijke hoeveelheid munitie en een groot contant geldbedrag aangetroffen. Volgens huurster waren deze zaken eigendom van haar volwassen en in dezelfde buurt in een eigen huurwoning wonende zoon en had zij geen aanleiding om te vermoeden dat haar zoon d...
 27. Art. 164 lid 2 Rv, partijgetuigenverklaring wordt onvoldoende op essentiële punten ondersteund, bewijs niet geleverd.
 28. Geldlening en vaststellingsovereenkomst. Vordering op grond van persoonlijke garantstelling door de bestuurder van de leningnemer. Uitleg vaststellingsovereenkomst: hoofdsom lening niet opeisbaar. Rente wel opeisbaar. Beroep op artikel 1:89 BW wordt afgewezen. Aangaan lening behoort tot de normale bedrijfsuitoefening, geen toestemming nodig van echtgenote. Bestuurder wordt veroordeeld tot betal...
 29. De verdachte wordt vrijgesproken voor het medeplegen van of medeplichtigheid aan het (gewoonte)witwassen van grote geldbedragen. Er was geen sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en de medeverdachte. Niet kan worden vastgesteld dat de verdachte wist dat er grote geldbedragen werden witgewassen door middel van zijn bankrekening. De verdachte heeft slechts zijn bankpas...
 30. Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap.
 31. Artikel 5:38 BW, artikel 5:39 BW en artikel 5:52 BW. Afvoer van regenwater. Ondoordringbare leemlaag. In jaren ’30 gebouwde woning is rechtstreeks tegen de buitenmuur van al bestaande hoger gelegen woning gebouwd. Deze buitenmuur was niet waterdicht en technisch niet geschikt om als binnenmuur te dienen. Onderzoek door de rechtbankdeskundige toont ook aan dat een ondoordringbare leemlaag onder...
 32. De rechtbank Overijssel spreekt een 50-jarige man uit Enschede vrij van hennepteelt en diefstal van elektriciteit wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Ontnemingsvordering niet-ontvankelijk wegens vrijspraak in strafzaak.
 33. De verdachte wordt vrijgesproken voor het medeplegen van of medeplichtigheid aan het (gewoonte)witwassen van grote geldbedragen. Er was geen sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en de medeverdachte. Niet kan worden vastgesteld dat de verdachte wist dat er grote geldbedragen werden witgewassen door middel van zijn bankrekening. De verdachte heeft slechts zijn bankpas...
 34. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden; pensioen in eigen beheer.
 35. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 100 dagen waarvan 84 dagen voorwaardelijk voor onttrekking van een minderjarige aan het wettig over hem gestelde gezag, mishandeling en diefstal. De verdachte hoeft niet meer terug de gevangenis in maar moet zich wel houden aan de opgelegde bijzondere voorwaarden (een meldplicht bij de reclassering en een ambulante behandelverpli...
 36. Zorgplicht bank bij executie van zekerheden.
 37. Omzetting van een woning
 38. AVG-zaak, verzoekschrift ingediend na bindend advies. Verzoeker niet-ontvankelijk. Ook bij inhoudelijke beoordeling zou verzoek zijn afgewezen.
 39. 13Ebetsu, schietincidenten in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam
 40. Huurovereenkomst. Rechtsverwerking. De hoofdhuurder heeft (met instemming van de verhuurder) zijn appartement (behoudens één kamer) verhuurd aan de onderhuurder. De huurder verbleef zelden of nooit in die ene kamer. De onderhuurder betaalde vanaf zeker moment de huur rechtstreeks aan de verhuurder. Deze feiten zijn onvoldoende om te kunnen vaststellen dat de huurovereenkomst tussen huurder en v...
 41. Tenietgaan borgstelling na voldoening verbintenis hoofdschuldenaar, contractuele rente, regres.
 42. Conclusie AG. Identiteitsbewijs a.b.i. art. 1 Wet op de identificatieplicht (identiteitskaart) o.g.v. valse persoonsgegevens doen verstrekken, art. 231.1 Sr. Aan uit Iran afkomstige verdachte, die in 2001 in Nederland asiel heeft aangevraagd o.g.v. valse naam A, wordt in 2012 verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en Nederlanderschap op naam van A verleend alsmede Nederlands paspoort op naam...
 43. Conclusie AG. Promis-werkwijze. Grootschalige hennepstekkenteelt. Hof heeft Promis-vonnis rechtbank in verkort arrest bevestigd met aanvulling van bewijsmotivering en bewijsmiddelen. De aanvullende bewijsmiddelen bestaan uit een grote hoeveelheid tapgesprekken, zonder dat het hof redengevende inhoud hiervan heeft weergegeven. Daardoor voldoet het arrest niet aan de wettelijke motiveringseisen....
 44. Conclusie AG. Promis-werkwijze. Grootschalige hennepstekkenteelt. Hof heeft Promis-vonnis rechtbank in verkort arrest bevestigd met aanvulling van bewijsmotivering en bewijsmiddelen. De aanvullende bewijsmiddelen bestaan uit een grote hoeveelheid tapgesprekken, zonder dat het hof redengevende inhoud hiervan heeft weergegeven. Daardoor voldoet het arrest niet aan de wettelijke motiveringseisen....
 45. Het verlenen van een omgevingsvergunning WABOA
 46. Conclusie AG. Promis-werkwijze. Grootschalige hennepstekkenteelt. Hof heeft Promis-vonnis rechtbank in verkort arrest bevestigd met aanvulling van bewijsmotivering en bewijsmiddelen. De aanvullende bewijsmiddelen bestaan uit een grote hoeveelheid tapgesprekken, zonder dat het hof redengevende inhoud hiervan heeft weergegeven. Daardoor voldoet het arrest niet aan de wettelijke motiveringseisen....
 47. Verzetzaak. Onjuiste declaraties van psychiater. Uren in rekening gebracht bij verzekeraar die hij niet aan de zorg voor de verzekerden heeft besteed. Op grond van artikel 5 lid 3 van de Zorgovereenkomst terecht terugbetaling van de vergoedingen gevorderd
 48. Boete en last onder dwangsom wegens toeristische verhuur - woningonttrekking - ongegrond
 49. Verzekeringszaak. Verzekeraar weigert schade-uitkering in verband met in brand gestoken chalet recreatiepark. Bij de aanvraag van de verzekering had de verzekerde verzwegen dat het chalet leeg stond en dat hij verdachte was in verband met overtreding van de Opiumwet (betrokkenheid bij een hennepkwekerij in een schuurtje van een ander chalet van hem op hetzelfde recreatiepark). Wat moet onder le...
 50. Bezwaar tegen boete. Termijnoverschrijding bezwaar door eiser verschoonbaar, besluit niet op de juiste wijze bekend gemaakt, maar inhoudelijk ongegrond. Termijnoverschrijding eiseres niet verschoonbaar.