Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. Conclusie AG. Herzieningsaanvraag o.g.v. art. 457, eerste lid aanhef en onder c, Sv. Aanvrager is eerder in strafzaak veroordeeld voor aanwezig hebben van 128 hennepplanten in woning. De nadien in de ontnemingszaak afgelegde getuigenverklaring van partner van aanvrager en daaropvolgend gewezen ontnemingsarrest van hof leidt volgens AG al met al tot het ernstige vermoeden dat het hof in de straf...
 2. Volgt later.
 3. Volgt later.
 4. Volgt later.
 5. Volgt later.
 6. Volgt later.
 7. Volgt later.
 8. Volgt later.
 9. Volgt later.
 10. Volgt later.
 11. Volgt later.
 12. Kort geding. Huur van kamer (onzelfstandige woonruimte). vordering ter beschikking stellen na onvrijwillige ontruiming. Verhuurder is aansprakelijk voor evt. hogere huurprijs elders, Huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Niet van rechtswege geëindigd want niet schriftelijk geïnformeerd (art. 7:271 lid 1 sub b tweede volzin BW).
 13. bedrijfsruimte, huurachterstand. Kort geding. Ontruiming + navordering huurachterstanden. Faillissement huurder na uitbrengen dagvaarding. Curator neemt niet over (verschijnt niet). vorderingen deels naar de verificatievergadering, en deels toegewezen. Schorsing van rechtswege; aanhouding van de procedure voor dat deel. Kostenveroordelingen ook deels voor de periode na faillissement. Boedelschc...
 14. De Amsterdamse voorzieningenrechter heeft de ING bank veroordeeld om een brief aan een van haar klanten in te trekken, waarin zij de uitsluiting van een notariskantoor als voorwaarde stelde voor voortzetting van de kredietrelatie met die klant.
 15. Gedaagde niet op mondelinge behandeling verschenen, gevolgtrekking dat nadere stellingen van eiser onweersproken worden geacht (art. 88 lid 2 Rv). Toewijzing vordering.
 16. Verdeling nalatenschap.
 17. Alarminstallatie niet ingeschakeld door verhuurder; causaal verband met inbraak? Kansschadebenadering. Onderverzekering is geen eigen schuld.
 18. Aansprakelijkheid andere echtgenoot voor verbintenissen aangegaan ten behoeve van de gewone gang van de huishouding (art. 1:85 BW); toepasselijkheid art. 1:85 BW op verbintenissen uit geldlening; verjaringstermijn; buitengerechtelijke kosten; tijdig verstrekken proces-verbaal.
 19. IPR. Faillissementsrecht. Deskundigenbenoeming om benadeling schuldeisers te bewijzen.
 20. Hennepteelt van 78 hennepplanten en 607 hennepstekken en diefstal van stroom. Oplegging voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand en taakstraf van 120 uren.
 21. Geen feitelijk beleidsbepaler. Schending boekhoudplicht? Uitwinning pandrechten. Bedrijfsovername; zijn referentiegegevens inzake het fosfaatreductieplan (per 1 januari 2018 fosfaatrechten) in de koop inbegrepen? Uitleg koopovereenkomst.
 22. verkoop woning, beroep op financieringsvoorbehoud verworpen, matiging contractuele boete.
 23. In deze procedure vordert de verhuurder betaling van achterstallige huur en ontbinding van de huurovereenkomst. De huurster verweert zich op de grond dat het gehuurde allerlei gebreken heeft en dat zij daarom recht heeft op huurprijsvermindering en op schadevergoeding. Zij heeft daartoe tegenvorderingen ingesteld. Nadat partijen op de mondelinge behandeling een afspraak hebben gemaakt over de d...
 24. De kantonrechter wijst de vorderingen van eiseres af. Partijen hebben twee overeenkomsten gesloten. In de eerste plaats een (onder)huurovereenkomst waarbij eiseres een (horeca)ruimte van het Kulturhus huurt, bestemd voor gasten van zowel het Kulturhus als daarbuiten. In de tweede plaats een horecaovereenkomst waarbij eiseres horecadiensten aan gasten en medewerkers in het Kulturhus levert. Eise...
 25. KG Vordering voortzetten bankrelatie afgewezen. Ondoorzichtige contante stortingen en kastransacties en (onder meer mbt thuiszorg en bouw). Beëindiging impliceert niet een gelijktijdige beeindiging van de via de bank bij aparte rechtspersoon lopende verzekeringen.
 26. VvE, vervangende machtiging ex artikel 5:140 lid 2 BW
 27. Kort geding. Opheffing conservatoir en executoriaal beslag op onroerende zaak. Schuldenaar wordt onevenredig zwaar in belangen getroffen. Geen veroordeling in werkelijke proceskosten.
 28. Wet Woz. Waardevaststelling woningen.
 29. OB. Levering percelen. Bouwterrein?
 30. Belastingfraude en verduistering, waaronder ook verduistering als executeur van een nalatenschap door een advocaat en fiscalist. Overschrijding van de redelijke termijn. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.
 31. Aansprakelijkheid hypotheekadviseur. Overgangsrecht aftrekbaarheid rente bij aflossingsvrije hypotheek. Verjaring. Klachtplicht. Schadebeperkingsplicht.
 32. Kostenvergoeding bezwaarfase. Punt 1 van onderdeel B2 van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht is niet in strijd met het discriminatieverbod van artikel 1 van de Grondwet of enig algemeen rechtsbeginsel.
 33. Lex mitior beginsel. Artikel 5:46, vierde lid, Awb. Bestuurlijke boete opgelegd omdat in strijd met de Huisvestingsverordening zelfstandige woonruimte is omgezet naar onzelfstandige woonruimte voor drie personen. Na de beslissing op bezwaar is de Huisvestingsverordening gewijzigd. Daardoor is omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor drie personen niet langer verboden. Beroep gegrond, besli...
 34. Onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst van aanneming van werk maar geen nieuwe overeenkomst tot stand gekomen. De kantonrechter ontbindt de eerste aannemingsovereenkomst. De opdrachtgever heeft uit de door de aannemer gedane mededeling mogen afleiden dat de verbouwing niet zou worden uitgevoerd voor het afgesproken bedrag. Voor de tegenvordering tot het betalen van een opzegvergoeding be...
 35. Incidentele vordering strekkende tot verwijzing naar de kantonrechter afgewezen. Dat voldoening aan de vordering in de hoofdzaak gedaagde vermoedelijk minder zal kosten dan € 25.000,00 betekent niet dat de vordering voor eiser duidelijk een waarde van minder dan € 25.000,00 vertegenwoordigt.
 36. Kort geding. Vordering staking executie hypotheekrecht. Vordering afgewezen omdat niet aannemelijk is geworden dat de bank misbruik van recht maakt.
 37. Vrijspraak van overtreding van artikel 197a en 197b van het Wetboek van Strafrecht. Niet kan worden bewezen dat sprake is geweest van een onrechtmatig (of wederrechtelijk) verblijf in Nederland van personen, die in afwachting zijn van een beslissing op hun asielaanvraag. Uit artikel 3.3 van het Vreemdelingenbesluit 2000 leidt de rechtbank af dat artikel 12 van de Vreemdelingenwet gaat over de...
 38. Verbintenissenrecht; verbintenis uit ander bron dan od of ovkmst; ongerechtvaardige verrijking
 39. Partij A heeft met ingang van 1 april 2015 zijn woning verhuurd aan partij B, omdat hij zelf in het buitenland is gaan wonen. Partij A vordert in deze procedure dat deze huurovereenkomst moet worden beëindigd, omdat hij de woning nodig heeft voor dringend eigen gebruik. Partij B voeren daartegen verweer; volgens hen is de noodzaak van partij A niet aangetoond, terwijl het voor hen niet mogelijk...
 40. Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Rechtbank bepaalt prijs van te vervreemden pand en neemt daarbij de waardebepaling van de deskundigen over.
 41. Wrakingsverzoek afgewezen. Uit het als rechter-commissaris niet laten plaatsvinden van een hoorgesprek met de curator op verzoek van de gefailleerde blijkt geen schijn van vooringenomenheid. Het betoog dat de rechter een brief geantidateerd zou hebben mist feitelijke grondslag. Toepassing anti-misbruikbepaling.
 42. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; woonruimte, herstel goede staat
 43. Verzoek opheffing schorsing – kortsluiting – 13b Opiumwet – sluiting woning – evenredigheid - gelijkheidsbeginsel
 44. Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Aanhechting deelconvenant en deel-ouderschapsplan. Kinder- en partneralimentatie, uitsluiting vordering tot verdeling van de echtelijke woning, artikel 3:178 lid 3 BW.
 45. Kort geding, samenwoners, uitsluitend gebruik woning, verdeling woning.
 46. Huur; opzegging wegens dringend eigen gebruik; toekomstige omstandigheden; wederzijdse belangen.
 47. Beëindiging huur woonruimte. Medehuurderschap echtgenote van gefailleerde huurder. Afzonderlijke opzegging nodig.
 48. Huur bedrijfsruimte; dringend eigen gebruik; onzelfstandige woning; Huurovereenkomst (beëindiging); Huurovereenkomst (woon/bedrijfsruimte).
 49. Huur bedrijfsruimte; dringend eigen gebruik; onzelfstandige woning; Huurovereenkomst (beëindiging); Huurovereenkomst (woon/bedrijfsruimte).
 50. Dringend eigen gebruik (huur bedrijfsruimte); Dringend eigen gebruik (tijdstip wil tot -); Opzegging huur bedrijfsruimte; Uitleg wet (BW art. 7A:1631.2.b); Vereenzelviging.