Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. In bedrijfseenheid is een handelshoeveelheid hennep aangetroffen. De burgemeester heeft op grond van artikel 13B van de Opiumwet tevens tot sluiting van de aangrenzende bedrijfseenheden kunnen komen omdat het een functionele eenheid betreft.
 2. De in 2008 gevormde herinvesteringsreserve in verband met winst met verkoop onroerende zaken valt vrij in 2011, omdat geen herinvestering heeft plaatsgevonden. Het Hof oordeelt dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan de aanschaffing van vervangende onroerende zaken is vertraagd. Er is daarom geen grond voor verlenging van de driejaarstermijn.
 3. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Overname onderneming. Motiveringsklachten tegen afwijzing beroep op dwaling. Proceskostenveroordeling in hoger beroep in verband met stranden vorderingen in conventie? Heeft het hof ten onrechte nagelaten het art. 843a Rv-incident inhoudelijk te behandelen?
 4. Eerste tussenvonnis. Bedrijfshuur. Vaststellingsovereenkomst gesloten. Huurovereenkomst beëindigd per 1 augustus 2016. Gevorderde huurpenningen afgewezen. Bewijsopdracht in het kader van de gevorderde schadevergoeding.
 5. Een verhuurder van een woning in Amsterdam hoeft de btw die een makelaar in rekening bracht voor het vinden van een huurder niet te betalen. De btw stond namelijk niet vermeld bij het percentage aan courtage maar pas verderop in de overeenkomst.
 6. verklaring voor recht dat het recht van hypotheek niet rechtsgeldig is gevestigd en van een vordering tot betaling van een geldbedrag.
 7. Kort geding, maatschap. Eiseres vordert toelating tot haar werkzaamheden als verloskundige. Vordering wordt afgewezen o.g.v. belangenafgweging, aangezien samenwerking op korte termijn eindigt en samenwerking niet meer mogelijk lijkt.
 8. Registratie van een 'geldezel' in het IVR en het EVR. Er is een zwaardere verdenking dan alleen een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. De registratie in het EVR is daarom geoorloofd en in het IVR, waar de eisen minder streng zijn, ook.
 9. Vordering in kg, ontruiming woning. Burgemeesterssluiting. Vovo bestuursrechter geen terugwerkende kracht. Rechtmatige buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst. Zowel verblijf zonder recht of titel als tekortkoming grond voor ontruiming
 10. Art. 81 lid 1 RO. Huurrecht. Huur bedrijfsruimte; art. 7:290 BW. Opzegging door verhuurder. Dringend persoonlijk gebruik en belangenafweging; art. 7:296 BW.
 11. Huwelijkse voorwaarden. Verrekening.
 12. Partneralimentatie. Vergoedingsrechten. Uitleg huwelijkse voorwaarden.
 13. Woonbuurt "Rancho" op Curaçao. Eigendomstoekenning o.g.v. art. 3:200a e.v. BW van Curaçao (langdurig onverdeeld gebleven gemeenschappen). Verkrijgende verjaring. Bezit.
 14. Huwelijksvermogensrecht. Niet uitgevoerd verrekenbeding. Kan te verrekenen aandeel in de waardestijging per tijdsperiode tussen de diverse verbouwingen (3) worden berekend. Valt stamrechtverplichting onder het te verrekenen vermogen?
 15. Ontruiming.
 16. Financieringsovereenkomst. Gedaagden hebben paulianeus gehandeld met als gevolg dat zowel hypotheekrechten als financieringsovereenkomst in kwestie vernietigbaar zijn. Art. 49 Fw. Geen sprake van verjaring. Art. 3:52 lid 1 aanhef en sub c BW.
 17. Kinderalimentatie
 18. Ontbinding huurovereenkomst, ontruiming gehuurde, betaling huurachterstand.
 19. Wet Woz. Waardevaststelling autoshowrooms.
 20. Tussen partijen is niet in geschil dat klager in aanmerking komt voor een gratificatie wegens loffelijke dienstverrichting. In geschil is uitsluitend de vraag of verweerder een gratificatiebedrag van lager dan een maandsalaris had mogen toekennen. Het kennelijke standpunt van klager dat de gratificatie wegens loffelijke dienstverrichting een bedrag gelijk aan een maandinkomen is of dient te zi...
 21. Verzoeker dient een verzoek tot herziening van de uitspraak van het Hof in. De feiten en omstandigheden die verzoeker naar voren brengt, voldoen niet aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 8:119, lid 1, van de Awb zodat het verzoek tot herziening door het Hof is afgewezen.
 22. Aanslagen zuiveringsheffing voor een complex voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgtijdig gebruik.
 23. Veroordeling ter zake van verduistering van een managerspas van een hotel, waarmee de verdachte zich de toegang tot hotelkamers kon verschaffen (art. 321 Sr).
 24. Voorlopige voorziening hangende beroep. Aanwezigheid cash center in strijd met openbare orde? Deze vraag moet zo snel mogelijk in een bodemprocedure worden beantwoord. Belangenafweging in voordeel van verzoeker. Verzoek wordt toegewezen.
 25. Effectenlease. Waiver zaak. Verklaring voor recht afgewezen. Vordering vanwege advisering tussenpersoon (Spaar Select). Beroep op verjaring en klachtplicht faalt.
 26. Effectenlease. Vernietiging overeenkomsten tijdig ingeroepen door echtgenote? Bekendheid echtgenote; bewijsvermoeden. Tegenbewijs. Advisering door tussenpersoon (Spaar Select)? Bewijslevering. Beroep op verjaring en klachtplicht faalt.
 27. Pensioenzaak. Bedrijfstakpensioenfonds heeft recht op informatie en afdracht premie over een langere periode dan de kantonrechter toestond. Stuiting verjaring en aanvang verjaringstermijn van artikel 3:308 BW wanneer fonds niet bekend is met verplichte deelneming.
 28. kort geding. verwijdering BKR-registratie, codes A, 2 en 3 afgewezen. geen spoedeisend belang. Ten overvloede: anders ook afgewezen, ogv belangenafweging.
 29. WOZ-waarde woning. Beroep tegen uitspraak op bezwaar 2 (n-o) gegrond. Beroep tegen uitspraak op bezwaar 1 ongegrond. Erfpachtcorrectie goed, zie Hof van 9 mei 2019. Geen waterverdedigingswerk. Eigen verkoop gebruikt, wel langer dan 1 jaar geleden. Schending redelijke termijn. Waarde correct.
 30. Arbeidsrecht, Wwz. Ook hof oordeelt dat geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van werkgeefster.
 31. Verdachte heeft een handgranaat voorhanden gehad en hiermee opzettelijk een ontploffing veroorzaakt bij club Mad Fox in het centrum van Amsterdam. Daarnaast had verdachte de beschikking over munitie. De rechtbank acht een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar passend.
 32. FNV moet staking KLM-catering beperken De door FNV aangekondigde stakingen bij KLM-cateraar KCS mogen niet het intercontinentale vliegverkeer treffen. FNV moet daarom een minimumbezetting garanderen. Dat heeft de voorzieningenrechter vandaag bepaald in het kort geding dat KCS en KLM hadden aangespannen tegen de vakbond. Verstoring van het intercontinentale vliegverkeer van KLM zou leiden tot...
 33. Vrijspraak van medeplegen van doodslag op het slachtoffer dat door de medeverdachte is doodgeschoten. Veroordeling ter zake van medeplegen van poging tot doodslag en bezit van een vuurwapen.
 34. Bij besluit van 8 december 2016 heeft het college aan [appellante] gelast het gebruik van het pand [locatie] te Rotterdam binnen acht weken te staken en gestaakt te houden, onder oplegging van een dwangsom van € 5.000,00.
 35. Bij besluit van 18 februari 2019 heeft de raad van de gemeente Zoetermeer het bestemmingsplan "1e Partiële herziening Stadscentrum/Dorpsstraat" gewijzigd vastgesteld. Het plan voorziet in een actueel juridisch-planologisch kader voor een groot deel van het centrum van Zoetermeer. Met het plan wordt uitvoering gegeven aan het structuurplan Upgrade Stadshart, waarmee volgens de plantoelichting wo...
 36. Bij besluit van 11 juli 2017 heeft het college aan Interium Vastgoed Beheer B.V. (hierna: Interium) een omgevingsvergunning verleend voor het vergroten van een (para)medisch centrum op het perceel Bruinevisstraat 32 te Bergen op Zoom (hierna: het perceel).
 37. Bij besluit van 29 november 2018 heeft de raad van de gemeente Lansingerland het bestemmingsplan "Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs" vastgesteld. Met het plan wordt voorzien in de uitbreiding en versterking van het centrum van Berkel en Rodenrijs als hoofdwinkelcentrum. Hiertoe voorziet het plan in een nieuwe supermarkt, 3.300 m2 bruto vloeroppervlak overige detailhandel en/of horeca en d...
 38. Bij besluit van 18 december 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Heusden Buitengebied, 4de herziening" vastgesteld.
 39. Bij besluit van 22 januari 2019 heeft het college van de gemeente Nijmegen het wijzigingsplan "Landschapszone -7 (drijvende woningen Lentse Plas)" vastgesteld. Bij besluit van 27 februari 2019 heeft de raad het bestemmingsplan "Landschapszone - 8 (drijvende woningen Oosterhoutse Plas en noordelijk deel Lentse Plas)" vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in de bouw van 25 drijvende woningen i...
 40. Bij besluit van 6 juni 2019 heeft de raad van de gemeente Roermond het bestemmingsplan "Paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio's" vastgesteld. Het paraplubestemmingsplan voorziet in een regeling voor het hele grondgebied van de gemeente Roermond voor nieuwe kamerwoningen en ministudio’s (kleine appartementen tot 60 m²) waardoor het realiseren van dergelijke nieuwe woningen niet is to...
 41. Bij besluit van 3 april 2019 heeft het college [verzoeker] onder dwangsom gelast het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van het pand aan de [locatie] te Alkmaar uiterlijk 2 mei 2019 te staken en gestaakt te houden.
 42. Bij besluit van 8 maart 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Kampen aan Bouwadvies Coupe een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van twee appartementen in het pand aan de Beltweg 27 te Kampen.
 43. beeindiging huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik, artikel 7:295 BW, tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten, 7:297 BW
 44. artikel 6:162 BW jo. artikel 5:37 BW, hinder, onrechtmatig, steun ontnemen, aansprakelijkhedi aangenomen
 45. Eindvonnis na bewijsopdrachten
 46. Hoger beroep ex artikel 315 Fw afgewezen. Geen belang behoud woning in Wsnp.
 47. Schadestaatprocedure. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2018:3855.
 48. Het gaat om een hoger beroep tegen de toewijzing van de vordering tot machtiging indeplaatsstelling (7:307 BW). In hoger beroep staat vast dat huurder een zwaarwichtig belang heeft bij toewijzing en dat niet is gebleken dat de kandidaat-huurder onvoldoende waarborgen biedt voor correcte nakoming van de huurovereenkomst. De uiteindelijke belangenafweging valt, ook in hoger beroep, uit in het voo...
 49. Is er een overeenkomst tot stand gekomen? Nee, partijen hadden nog geen akkoord of het bedrijfspand via een gewone koop of huurkoop overgedragen zou worden. Wijze van overdracht essentieel onderdeel van overeenkomst. Vordering afgewezen.
 50. Een 28-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van 294 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en bijzondere voorwaarden. Hij is onder andere schuldig aan de mishandeling van een agent in Vroomshoop door met een gestolen scooter op hem in te rijden.