Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. Borgtocht. Aanspreken borg in strijd met gemaakte afspraken en/of zorgplicht?
 2. Uitleg bepaling in huurovereenkomst mbt eerste recht van huur, professionele partijen met deskundige bijstand, bekend met projectontwikkeling. Aanbod voldoende bepaald? Geen redelijke termijn voor aanvaarding. Tegenaanbod? art 6:221-1 en 6:225-1 BW.
 3. Kort geding tussen ex samenwoners. Vordering tot machtiging levering gezamenlijke woning op grond van nakoming convenant / gewichtige redenen. Vordering toegewezen.
 4. Verzoek onderhandse verkoop. Biedingen ter zitting.
 5. “Verzoek om handhaving tegen een constructie. Verweerder wijst dit af omdat er geen omgevingsvergunning nodig is. Maar verweerder heeft het achtererfgebied onjuist bepaald. Alleen al daarom is de constructie vergunningplichtig. Op de zitting is gebleken dat de constructie is dichtgezet en daarmee een gebouw is geworden, wat strijd oplevert met het bestemmingsplan. Beroep gegrond. Verweerder moe...
 6. KADAST
 7. Kort geding, huur, ontruiming.
 8. Veelpleger. Veroordeling voor meerdere inbraken in enkele maanden tijd.
 9. Bestuurdersaansprakelijkheid. Het onbetaald laten van één schuldeiser terwijl alle andere schuldeisers wel worden betaald, in combinatie met het verkopen van activa door het vennootschapsbestuur zonder dat de waarde van die activa terugvloeit in de onderneming, is onrechtmatig jegens die schuldeiser. Daardoor wordt de overblijvende schuldeiser klem gezet omdat er geen verhaal is, terwijl er ook...
 10. Beëindiging samenlevingsovereenkomst. Hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten in dat verband en wat is de omvang daarvan?
 11. beroep op wilsgebreken van overeenkomst bij notariële akte tussen drie partijen betreffende het opnieuw eenduidig vaststellen van hun schuldenverhoudingen. Artikel I. De akte was tevens onderwerp van geschil in diverse executie kort gedingen (zie o.m. ECLI:NL:PHR:2019:337)
 12. vasthouden aan leveringsverplichting door koper na aanzegging ontbinding op toekomstige datum levert geen misbruik van bevoegdheid op; koper heeft nog steeds belang bij levering.
 13. Ontbinding huurovereenkomst wegens sloop en herbouw.
 14. Geldleningsovereenkomst. Reconventionele vordering tot levering aandelen toegewezen. Uitleg aandeelhoudersovereenkomst. Haviltex-criterium. Voorwaarden uitoefenen optierecht vervuld. Geen boete verbeurd door enig aandeelhouder.
 15. Ontbonden huwelijkgsgoederengemeenschap. Samenstelling, omvang en wijze van verdeling vastgesteld door Hof Amsterdam. Verdere afwikkeling. Artikel 3:172 BW en 6:10 BW.
 16. Vordering boete ter hoogte van 10% van de koopsom van een woning omdat koper niet tijdig een beroep heeft gedaan op de ontbindende voorwaarden en de woning niet heeft afgenomen. Geen reden tot matiging van de boete.
 17. Aandelenverkoop. Uitleg overeenkomst. Kopers zijn er mede verantwoordelijk voor dat de gekochte vennootschap een vordering probeert te innen die verkopers recht zou geven op een aanvullende koopprijs. Wanprestatie kopers. Toewijzing vorderingen.
 18. Bij besluit van 17 mei 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht aan [appellanten] een bestuurlijke boete opgelegd van € 7.500,00 wegens het zonder een daarvoor benodigde vergunning onttrekken van een woonruimte aan de bestemming tot bewoning. Op 1 april 2019 is bij de politie Midden-Nederland een melding binnengekomen van een verdachte situatie op het adres [locatie], t...
 19. Bij besluit van 17 september 2020 heeft de raad van de gemeente Breda van de gemeente Breda het bestemmingsplan "Ginneken, Baronielaan 228" vastgesteld. Het plan voorziet in verschillende ontwikkelingen op het perceel op de hoek van de Baronielaan en de Okeghemlaan in Breda. Die ontwikkelingen omvatten de transformatie van Villa Trianon, een rijksmonument aan de Baronielaan 228, tot maximaal tw...
 20. Bij besluit van 10 april 2018 heeft de burgemeester van Rotterdam het verzoek van [appellant A] e.a. om handhaving ten aanzien van de Korfbalvereniging OZC Overkanters afgewezen. [appellant A], [appellant B], [appellant C] en [appellant D], [appellant E], [appellant F], [appellant G] en [appellant H] wonen aan het Reineveld en de Zuideras in Rotterdam. Hier vlakbij ligt het gemeentelijk sportco...
 21. Bij besluit van 13 november 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heerlen aan de gemeente Heerlen een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een openbaar podiumterras/openbare zitplek boven een snackbar aan De Bongerd te Heerlen. Karioka II B.V. is eigenaresse van het pand de Bongerd 2-20 en Geleenstraat 2-6 te Heerlen. Zij vreest dat het bouwplan de verhuurbaarhei...
 22. Bij besluit van 23 september 2020 heeft de raad van de gemeente Nijmegen het bestemmingsplan "Nijmegen Ressen (bouwmarkt Keizer Augustusplein)" gewijzigd vastgesteld. Volgens de raad is de ontwikkelingslocatie bij Ressen in Nijmegen-Noord (vlek 14) al langere tijd in beeld als locatie voor een bouwmarkt. Met de gecoördineerde besluiten is deze ontwikkeling bestemd en vergund. Het plangebied is...
 23. Bij besluit van 25 maart 2021 heeft de raad van de gemeente De Bilt het bestemmingsplan "De Kwinkelier Bilthoven, tweede herziening" vastgesteld. Het bestaande winkelcentrum De Kwinkelier te Bilthoven wordt herontwikkeld. Op 28 oktober 2010 heeft de raad hiertoe het bestemmingsplan "De Kwinkelier Bilthoven" vastgesteld. Het bestemmingsplan bevat een juridisch-planologische regeling voor het win...
 24. Bij besluit van 16 maart 2021 heeft de raad van de gemeente Veldhoven het bestemmingsplan "Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan" vastgesteld. Het plangebied is gelegen ten zuiden van de kern van Veldhoven en wordt begrensd door de Bossebaan aan de noordzijde en de Burgemeester van Hoofflaan aan de oostzijde. Het bestemmingsplan voorziet in een appartementencomplex, bestaande uit vier appartemen...
 25. Bij besluit van 11 november 2019 heeft de raad van de gemeente Opsterland de aanvraag van [appellanten] om een bestemmingsplan vast te stellen voor de wijziging van de bestemming van een deel van het perceel [locatie A] te Nij Beets afgewezen. Op 4 december 2017 heeft [appellant B] bij het college van burgemeester en wethouders van Opsterland een verzoek ingediend tot, onder meer, de wijziging...
 26. Bij besluit van 17 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Houten de voorschriften, die zijn verbonden aan de aan [wederpartij A] verleende vergunning voor het in werking hebben van een inrichting voor de productie van veevoeders aan de [locatie 1] te Schalkwijk, gewijzigd. Het college heeft op 20 juni 2011 aan [wederpartij A] een revisievergunning als bedoeld in artikel...
 27. Bij besluit van 14 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag het plaatsingsplan vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers in het stadsdeel Scheveningen in de wijk Statenkwartier (buurt 7) te Den Haag. In het bestreden besluit heeft het college, door vaststelling van het plaatsingsplan, concrete locaties in het Statenkwartier aangewezen waar...
 28. Bij besluit van 14 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag het "Definitief plaatsingsplan aanvullende locaties ondergrondse restafvalcontainers Venen, Oorden en Raden II (Buurt 87), Escamp, Den Haag", vastgesteld, waarbij onder meer locatie 87B-57A ter hoogte van het pand [locatie] te Den Haag, is aangewezen voor het plaatsen van twee ondergrondse restafvalcontai...
 29. Bij besluit van 31 januari 2019 heeft de burgemeester van Amsterdam de exploitatievergunning van [appellant] voor zijn [horecabedrijf] per 8 februari 2019 ingetrokken. [appellant] exploiteert het [horecabedrijf] aan de [locatie] in Amsterdam. Op 3 juli 2017 is aan [appellant] een vergunning verleend voor het exploiteren van een alcoholvrij eetcafé of restaurant met terras. Uit het proces-verbaa...
 30. Erfrecht. Het lukt twee zussen niet om samen tot een afwikkeling van de nalatenschap van hun moeder te komen, omdat eiseres van mening is dat gedaagde nog een bedrag van € 69.645,48 aan de boedel moet betalen. Het grootste deel hiervan wordt afgewezen en gedaagde wordt toegelaten tot het bewijs van haar stelling dat zij € 7.500,- heeft betaald voor de auto die zij van erflaatster heeft overgeno...
 31. De Wet IB 2001 voorziet niet in de door belanghebbende gevraagde compensatie.
 32. De waarde van de woning is niet te hoog vastgesteld.
 33. Overdrachtsbelasting. Heeft belanghebbende krachtens artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel h, van de Wet BRV jo. artikel 5bis van het Uitvoeringsbesluit BRV recht op toepassing van de fusievrijstelling, in welk geval de overgang van het aandeel in de woning is vrijgesteld van overdrachtsbelasting?
 34. Verweerder heeft de aanvraag voor een exploitatievergunning van een speelautomatenhal van de derde-partij terecht verleend. Het beroep van eiseres is ongegrond. De verdeling van de vier te vergeven exploitatievergunningen heeft plaats gevonden op basis van loting. Eiseres kan als belanghebbende worden aangemerkt bij vergunningverlening aan de derde-partij. Eiseres hoeft de in de rangorde hoge...
 35. Profiteren van wanprestatie. Rechthebbende van octrooi sluit exclusieve licentieovereenkomst met fabrikant, sluit vervolgens nieuwe exclusieve licentieovereenkomst met andere fabrikant en ontbindt de eerste overeenkomst ex art. 6:265 BW. Is ontbinding rechtsgeldig? Profiteert tweede fabrikant onrechtmatig van wanprestatie jegens eerste fabrikant?
 36. VvE zaak. Tussenvonnis. Processuele perikelen. Ontbreken procesvolmacht leidt in conventie tot niet-ontvankelijkheid. Reconventionele vordering moet ingeleid met verzoekschrift. Vraag of kantonrechter bevoegd is.
 37. Deelgeschilprocedure 1019w Rv. Gebondenheid aan gezamenlijk ingewonnen expertise in geval van steekhoudende en zwaarwegende bezwaren. Beroep op rechtsverwerking: heeft de verzekeraar haar rechten verwerkt om bezwaren te uiten tegen het medisch deskundigenbericht door enkele jaren te onderhandelen over de schade met het rapport als uitgangspunt? Geen rechtsverwerking vanwege onjuiste en onvolled...
 38. De overeenkomst valt onder de Leaseregeling zodat van reële eigendom moet worden uitgegaan. Terughoudend beleid van de Ontvanger, zesde uitzonderingssituatie.
 39. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, hoger beroep, verscherpt cliëntenonderzoek wegens verhoogd risico op witwassen en meldingsplicht, leveringsakte en hypotheekakte, niet in wet- of regelgeving vastgelegd dat onderzoek in dossier wordt vastgelegd maar wel dat het heeft plaatsgevonden, de enkele omstandigheid dat de aankoopsom lager is dan de WOZ-waarde is geen aanlei...
 40. Accountantstuchtrecht. Er is geen grond voor het oordeel dat betrokkene de hier aan de orde zijnde opdracht niet had mogen aanvaarden. Uit de beschikbare stukken blijkt duidelijk dat twee van de drie bestuursleden instemden met de opdracht aan betrokkene en wisten waar het door hem uit te voeren onderzoek betrekking op had. Het verwijt dat betrokkene ten onrechte in zijn rapport heeft opgenomen...
 41. Huur. Eiser heeft onvoldoende onderbouwd dat gedaagde niet heeft opgeleverd volgens huurovereenkomst. Vordering herstelkosten afgewezen. Boete gematigd.
 42. Vordering tot afsluiting elektriciteit niet gehandhaafd. Gevorderde schadevergoeding en nevenvorderingen toegewezen.
 43. Appartementsrecht. Vereniging van eigenaars niet bij de procedure betrokken. Vereniging zonder bestuur. Taak en bevoegdheden van de VvE. Verzoeken tot vervangende machtigingen afgewezen. Art. 5:121 en 5:126 BW. Impasse in de vergadering van eigenaars. Unanimiteit van stemmen vereist. Niet mogelijk om een bestuur te benoemen. Verzoek tot wijziging van de akte van splitsing toegewezen zodat artik...
 44. Voor deze uitspraak is geen samenvatting gemaakt.
 45. weigering verzekeringsuitkering bij brandstichting (artikel 7:941 lid5 en 7:952 BW).
 46. Verbintenissenrecht; verkoper van pand vordert schadevergoeding en betaling van boete wegens niet-nakoming koopovereenkomst; heeft koper een rechtsgeldig beroep gedaan op financieringsvoorbehoud?
 47. WHOA: verlenging afkoelingsperiode ex art. 376 lid 5 Fw; aspectenverzoek ex art. 378 Fw aangaande klassenindeling en ongelijke behandeling klassen
 48. Kort geding. Zorgen om dreigende tekortkoming vormen geen grondslag voor vordering in kort geding. Geen spoedeisend belang. Geen tekortkoming.
 49. Klacht tegen een notaris. Testament en afwikkeling nalatenschap. Wilsbekwaamheid en vrije wilsvorming. Akte afgifte legaat woning. Door te observeren en vast te stellen dat de executeur zorgvuldig te werk is gegaan, is de notaris niet partijdig geweest. De klacht is ongegrond.
 50. Kort geding. De gevorderde staking van de bouwwerkzaamheden wordt afgewezen. Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat de werkzaamheden plaatsvinden op grond van een ongeldig besluit van de vergadering van eigenaars.