Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. Eisers hebben een handhavingsverzoek ingediend omdat er volgens eisers sprake is van een overtreding van vergunningvoorschriften door vergunninghouder. Het college stelt dat er geen overtreding is geconstateerd en besluit niet handhavend op te treden. Het bezwaar dat tegen dit besluit is ingesteld wordt afgewezen. In beroep zijn nieuwe handhavingsgronden ingediend. De rechtbank oordeelt dat h...
 2. Last onder dwangsom opgelegd vanwege het huisvesten van arbeidsmigranten in bedrijfspanden. Beroep gegrond, omdat de begunstigingstermijn te kort is.
 3. Last onder dwangsom opgelegd vanwege bewoning van meerdere panden in strijd met het bestemmingsplan. Beroep gegrond.
 4. Uitleg art 143 Rv voor kort geding. Verzet tijdig ingesteld, hoewel verzet-dagvaarding niet binnen 4 weken betekend, omdat het verzet-KG wel binnen 4 weken aanhangig was dmv mededeling datum zitting aan pij. Verwijzing naar literatuur en Hoge Raad 2016.
 5. Eindvonnis in verzekeringskwestie (hoofdzaak en vrijwaring). Acht dagen voor orkaan Irma overeenstemming bereikt over tussentijdse wijziging van verzekeringsdekking; vordering tot doen van uitkering afgewezen.
 6. Spoedeisend belang niet aangetoond. Niet blijkt dat er sprake is van een acute financiele noodsituatie.
 7. De rechtbank spreekt de verdachte vrij van het (medeplegen) van twee inbraken bij juwelierszaken.
 8. Verdachte wordt veroordeeld voor 19 feiten. Verdachte heeft zich gedurende een periode van meerdere jaren schuldig gemaakt aan een groot aantal diefstallen van voorwerpen en geld, onder meer door middel van braak en/of een valse sleutel en pogingen daartoe. Gelet op het reclasseringsadvies wordt verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 356 dagen, met aftrek, waarvan een gedeelte van 31...
 9. Partijen zijn verdeeld over de vraag of de door de ondernemer in de referentieperiode ontvangen uitkering op grond van de TVL als omzet moeten worden beschouwd. Over de overnamesom heeft de minister erkend dat een dergelijk bedrag in beginsel als omzet in de zin van de TVL kan worden meegerekend. De vraag is alleen of de ondernemer met stukken heeft onderbouwd dat dit bedrag in de referentieper...
 10. Artikelen 11a en 13b Opiumwet. Voorlopige voorziening in bezwaar. Sluiting bedrijfspand en daarbij behorende loods voor zes maanden vanwege aangetroffen goederen die gebruikt kunnen worden bij de teelt van hennep. De aangetroffen voorwerpen en stoffen zijn op zichzelf bezien legaal, maar de burgemeester heeft zich op grond van de bevindingen uit de bestuurlijke rapportages redelijkerwijs op het...
 11. Voorlopige voorziening hangende bezwaar. Bij besluit van 26 juli 2023 heeft het college aan vergunninghouder een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een shoarmazaak naar twee appartementen. Verzoeker heeft onvoldoende onderbouwd dat het college er niet vanuit mocht gaan dat het aannemelijk is dat het bouwplan voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 en daarom de omgevingsve...
 12. Afwikkeling factoringovereenkomst na wanprestatie klant (opstellen en indienen vervalste facturen). Aansprakelijkheid (feitelijk) bestuurders.
 13. WAZ-uitkering. Hennepkwekerij, herziening, terugvordering, boete, inlichtingenplicht, geen dringende reden.
 14. Plaatsing nieuwe dakkapel vrijwel direct tegen nabijgelegen blinde muur levert geen onrechtmatige hinder op. Stelling dat onderhoud van de zijgevel onmogelijk is geworden is onvoldoende onderbouwd. Tevens is geen erfdienstbaarheid ontstaan door verjaring.
 15. Huur woonruimte; opzegging wegens dringend eigen gebruik; veroordeling tot ontruiming uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
 16. Vervolg op ECLI:NL:GHAMS:2022:2335. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en fourneerplicht. Hof is niet in staat vast te stellen of over en weer nog een verrekening moet plaatsvinden van de betaalde kosten van de huishouding.
 17. einde huurovereenkomst, huurachterstand, verrekening 7:127 BW afgewezen, termijn servicekosten 7:259 verlopen
 18. Bewind. Geen gegronde redenen die zich verzetten tegen het volgen van de uitdrukkelijk uitgesproken voorkeur van rechthebbende voor persoon van de bewindvoerder.
 19. Voorlopig deskundigenbericht. Klachten passend bij whiplash? Pre-existente klachten? Benoeming neuroloog, neuropsycholoog en KNO-arts.
 20. WHOA. Afwijzing verzoeken van schuldeisers van Big Bazar primair tot benoeming herstructureringsdeskundige en afkoeling afkoelingsperiode en subsidiair tot het aanwijzen van een deskundige op grond van artikel 371 lid 4 Fw. Ondanks een mogelijke kapitaalinjectie luidt het oordeel dat Big Bazar onvoldoende middelen heeft om aan haar lopende verplichtingen gedurende een af te kondigen afkoelingsp...
 21. Artikel 17 Wet WOZ De waarden van de onroerende zaken zijn niet te hoog vastgesteld. De inhoud van de machtiging vormt een bijzondere omstandigheid die maakt dat kan worden getwijfeld aan de aanwezigheid van spanning en frustratie bij belanghebbende. Geen vergoeding van immateriële schade.
 22. Feitelijk leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van een gewoonte maken van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren. Feitelijk leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van verduistering, meermalen gepleegd. Als bestuurder van een rechtspersoon welke in staat van faillissement is...
 23. Weigering omgevingsvergunning voor een nieuwe supermarkt. Volgens het college is artikel 4.1 van de planregels van het bestemmingsplan, voor zover dat nieuwe detailhandel toestaat op het perceel, evident in strijd met artikel 2.1.4 van de Verordening Ruimte 2014 (oud) van de provincie Zuid-Holland en daarom in zoverre onverbindend. Strijd met de zorgvuldigheid, omdat dit pas in de beslissing o...
 24. CHF-hypotheek. Hypotheek in Zwitserse franken (CHF) waarvan de rente en de hoofdsom in CHF moeten worden (terug)betaald, terwijl eisers hun inkomen in Euro's genieten en feitelijk in Euro's betalen. Toetsing aan art. 4 lid 2 richtlijn EG 93/13 betreffende oneerlijke bedingen (transparantievereiste) en o.a. HvJEU 10 juni 2021, ECLI:EU:2021:470 (VB e.a./BNP Paribas). Beroep op vernietiging van de...
 25. Overeenkomst van geldlening gesloten tussen ene broer (eiser) enerzijds en andere broer met zijn echtgenote (gedaagde) anderzijds, vlak voor het overlijden van de andere broer. Geen sprake van dwaling of misbruik van omstandigheden. Geldigheid overeenkomst voorshands bewezen, gedaagde krijgt gelegenheid tot leveren tegenbewijs. Omvang geldlening en rente blijken voldoende uit de (bijlage bij de...
 26. De vraag die zich in onderhavige zaak voordoet is of de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld vanwege het besluit om met eiseres geen vastgoedtransactie aan te gaan naar aanleiding van de uitkomsten van een Bibobonderzoek.
 27. Voorlopige zorgregeling vastgesteld, maar geen aanleiding om beslissing ter zake definitieve zorgregeling aan te houden. In het kader van kinder- en partnerbijdrage beslissing genomen over de hoogte van de netto huurinkomsten. Partnerbijdrage: gelet op de huidige situatie heeft de vrouw geen aanvullende behoefte, maar voor de toekomst wel beslissing genomen over de verdiencapaciteit vrouw. Huwe...
 28. sluiten woning en het bijbehorende erf en de daarop aanwezige opstallen voor een periode van drie maanden.
 29. Schorsen besluit tot sluiten woning voor een periode van één maand.
 30. Bij besluit van 30 maart 2021 heeft de minister de aanvraag van appellant om over te stappen naar de terugbetalingsregels vanaf 2018, afgewezen. Bij brief van 13 november 2020 had de minister appellant geïnformeerd dat een verzoek om over te stappen moest worden gedaan voor aanvang van de aflosfase, ingeval van appellant 1 januari 2021. Er is sprake van een dwingend geformuleerde termijn.
 31. Kort geding. Huurachterstand bedrijfsruimte die drie maanden termijn ruim overschrijdt. Onvoldoende concreet gemaakt dat de achterstand op korte termijn betaald kan worden. Ontruiming toegewezen.
 32. Sluiting van een horeca-inrichting op grond van artikel 13b van de Opiumwet, beroep ongegrond.
 33. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap.
 34. GEMWT
 35. (Mondelinge) koopovereenkomst gesloten? Discussie over leverdatum. Geen overeenstemming over alle essentialia van de overeenkomst. Vordering tot nakoming (betaling koopsom en afname pand) afgewezen.
 36. Een 59-jarige man is veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf waarvan 4 maanden voorwaardelijk en 120 uur taakstraf omdat hij op 7 juni 2023 in Amsterdam circa 200 kilo hennep en hasj in bezit had.
 37. Dexia.
 38. De rechtbank besluit dat de erfdienstbaarheid in 1939 is gevestigd en sedertdien voortbestaat, en besluit dat partij A het recht heeft om de strook grond gelegen op grond van partij B te komen van en te gaan van de openbare weg naar zijn eigen perceel.
 39. Beroep, niet verlenging parkeervergunning, CROW-normen, ongegrond
 40. Het blijven herhalen van een beschuldiging van aanranding door een medewerker van de gemeente is in de gegeven omstandigheden onrechtmatig. Persoonlijke levenssfeer, vrijheid van meningsuiting. Toewijzing verbod, met dwangsom. Onvoldoende onderbouwd dat gemeente misbruik van bevoegdheid maakt bij uitvoeren controle.
 41. -
 42. Surséance van betaling; faillissement. Beroep op compensatie.
 43. Prejudiciële vragen op de voet van art. 392 Rv. Leidt de jurisprudentie van het HvJ in de arresten van 17 mei 2022 (ECLL:EU:C:2022:394 t/m 397) ertoe dat in verzetzaken tussen een handelaar en consument de wettelijke termijn van verzet buiten toepassing moet worden gelaten indien uit het verstekvonnis niet blijkt van (ambtshalve) toetsing op oneerlijkheid als bedoeld in de Richtlijn oneerlijke...
 44. Kort geding verstek, huurachterstand en ontruiming toegewezen. Buitengerechtelijke incassokosten uit de algemene voorwaarden zijn oneerlijk en wordt vernietigd.
 45. Faillissementsrecht. Peeters/Gatzen-vordering (Hoge Raad 14 januari 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4521). Curatoren spreken vennootschappen en bestuurders aan wegens transacties die resulteerden in benadeling van verhaalsmogelijkheden. Aansluiting bij Hoge Raad 23 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1204. Vorderingen worden grotendeels toegewezen.
 46. Bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW in Megahome-faillissementen. De rechtbank oordeelt over de (reikwijdte van) de administratieplicht ex artikel 2:10 BW en komt tot de conclusie dat deze in casu niet is geschonden. De rechtbank neemt echter wel bestuurdersaansprakelijkheid aan wegens overheveling van vermogen uit het merendeel van de gefailleerde vennootschappen naar derde, aan de...
 47. renvooiprocedure; uitleg van een met dwangsommen versterkte hoofdveroordeling in een vonnis.
 48. Kort geding. Makelaar koopt pand van eigen cliënt. Misbruik van omstandigheden ex art. 3:44 lid 4 BW. Vernietigbaarheid koopovereenkomst.
 49. IB/PVV. Correctie resultaat adviesbureau.
 50. Accijns. Naheffing. Betrokkenheid bij het voorhanden hebben van sigaretten.