Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. Verweerder heeft de boetes van € 61.500 per eiser terecht opgelegd. Eisers hebben door de verhuur aan toeristen de woningen aan de woonruimtevoorraad onttrokken. De opgelegde boetes zijn niet onevenredig. Ook is er geen aanleiding om de boetes te matigen.
 2. Wmo - omdat eiser vanwege zijn medische klachten aangewezen is op een benedenwoning en zijn beperkingen niet te voorzien waren, is zijn verhuizing medisch noodzakelijk en heeft hij recht op een verhuiskostenvergoeding.
 3. De beroepen tegen de vestiging van Domino’s pizza aan de (adres) zijn ongegrond. De rechtbank oordeelt dat de vestiging van Domino’s pizza valt onder de definitie van detailhandel in het bestemmingsplan Haarlemmerbuurt/Westelijke eilanden. De vestiging van Domino’s pizza op deze locatie is daarom op grond van het bestemmingsplan toegestaan. Verweerder heeft de omgevingsvergunning voor het plaat...
 4. Aandeelhoudersovereenkomst; uitleg. Vordering tot koop en aanvaarding van levering aandelen. Vaststelling koopprijs. Wilsovereenstemming? Dwangsom. Verbeurde boete; matiging. Wettelijke handelsrente; ingangsdatum. Buitengerechtelijke kosten. Proceskosten.
 5. Witwassen en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op te nemen, daarvan goudstaven te kopen en door achteraf valselijk papieren op te maken. 1. Bewezenverklaarde witwassen toereikend gemo...
 6. Bij besluit van 14 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam een vergunning verleend aan [vergunninghouder] voor het wijzigen van de samenstelling van de woonruimtevoorraad door het vormen van vijf woningen op de tweede, derde en vierde verdieping van het pand aan de [locatie 1]. [appellanten] zijn eigenaar van de woning aan de [locatie 2] te Amsterdam. Voor d...
 7. Bij besluit van 2 mei 2018 heeft het college een verzoek van [appellante] om schulddienstverlening afgewezen.
 8. Bij onderscheiden besluiten van 4 december 2017 heeft de burgemeester van Heerlen de duur van de exploitatievergunningen van Super Game en Fair Play voor hun speelautomatenhallen in Heerlen verlengd tot 1 januari 2019. Super Game had een exploitatie- en een aanwezigheidsvergunning voor de speelautomatenhallen aan de Akerstraat 19 en de Markt 1 in Heerlen, die geldig waren van 1 januari 2008 tot...
 9. Bij tussenuitspraak van 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:373, heeft de Afdeling het college van burgemeester en wethouders van Amsterdamopgedragen om binnen zes weken na de verzending van deze tussenuitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen het besluit van 22 juli 2015, kenmerk 1357951/HZ_WABO-2014-008892, zoals gewijzigd bij besluit van 6 september 2016, kenmerk Z-1406313, a...
 10. Bij besluit van 13 november 2017 heeft de raad van de gemeente Enschede het bestemmingsplan "Onzelfstandige bewoning Enschede" vastgesteld. Het plan voorziet in een regeling voor kamerverhuurpanden voor een groot deel van het grondgebied van de gemeente Enschede. De regeling houdt in dat het gebruik van panden als kamerverhuurpand in beginsel niet is toegestaan. Het college van burgemeester en...
 11. Bij besluit van 29 november 2017 heeft de burgemeester [appellant] gelast de woning aan de [locatie] te Heerlen voor een periode van zes maanden te sluiten en afgesloten te houden.
 12. Vervolg van HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:428, NJ 2019/211 m.nt. Jac. Hijma. Omvang van het gezag van gewijsde van het tussen partijen gewezen arbitrale vonnis (art. 1059 Rv). Verwerping van verrekeningsverweer 'eens en voor al'.
 13. Medeplegen van mensenhandel ten aanzien van vier Bulgaarse werknemers. De werknemers moesten toiletten schoonmaken op tankstations gedurende 13 uren per dag, 7 dagen in de week zonder vrije dagen en tegen een vergoeding die ver beneden het minimumloon lag. Gelet op tijdsverloop van vijf jaren in de strafprocedure geen onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. De verdachte rechtspersoon heeft een ge...
 14. Medeplegen van mensenhandel ten aanzien van vier Bulgaarse werknemers. De werknemers moesten toiletten schoonmaken op tankstations gedurende 13 uren per dag, 7 dagen in de week zonder vrije dagen en tegen een vergoeding die ver beneden het minimumloon lag. Gelet op tijdsverloop van vijf jaren in de strafprocedure geen onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. De verdachte rechtspersoon heeft een ge...
 15. Medeplegen van mensenhandel ten aanzien van vier Bulgaarse werknemers. De werknemers moesten toiletten schoonmaken op tankstations gedurende 13 uren per dag, 7 dagen in de week zonder vrije dagen en tegen een vergoeding die ver beneden het minimumloon lag. Gelet op tijdsverloop van vijf jaren in de strafprocedure geen onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. De verdachte rechtspersoon heeft een ge...
 16. De rechtbank Midden-Nederland heeft vier mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De vier vervoerden vanuit een loods in Soest een grote hoeveelheid harddrugs. Het gaat om in ieder geval ruim 300 kilogram cocaïne en ruim 33 kilogram heroïne. Het drugstransport vond plaats in 2017. Op 1 september van dat jaar kwam bij de politie een melding binnen van bestelbusjes met geblinde...
 17. Faillissementsrecht. Vermogensrecht. Aanvraag faillissement op grond van vordering uit onverschuldigde betaling binnen concernverband. Mocht het hof het tegen die vordering gevoerde verjaringsverweer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar achten? Maatstaf toetsing faillietverklaring in hoger beroep. Verlenging verjaringstermijn ingevolge art. 2:23c lid 2 jo. 3:320 BW.
 18. Benoeming vereffenaar. Betekening aan de gezamenlijke erfgenamen. De door de rechtbank uitgesproken benoeming van een vereffenaar van een nalatenschap blijft in hoger beroep in stand in verband met de betekening van een exploot aan de gezamenlijke erfgenamen.
 19. Verkoop van theater door Gemeente. Vraag of tussen partijen ten aanzien van theater een koopovereenkomst tot stand is gekomen, dient ontkennend te worden beantwoord. Evenmin heeft de Gemeente bij appellante het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat het bod van appellante was aanvaard. Partijen nog niet in onderhandelingsfase, dus evenmin sprake van onrechtmatig afbreken van onderhandelingen doo...
 20. Gewezen echtelieden. Echtscheidingsconvenant. Huurovereenkomst of bruikleenovereenkomst.
 21. 6 jaar gevangenisstraf voor productie amfetamine, voorbereiding verdere productie amfetamine en voorhanden hebben van amfetamine. Verklaring verdachte ongeloofwaardig. Toewijzing vordering benadeelde partij.
 22. Veroordeling wegens het gebruik maken van valse geschriften en wegens het medeplegen van het telen van hennep tot een werkstraf van 60 uren. Onvoldoende bewijs voor betrokkenheid bij handel in waren die schadelijk zijn voor het leven of de gezondheid. Vrijspraak van dit feit.
 23. De verdachte is ter zake van moord, gepleegd op 2 december 2014 te Rosmalen, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaren en 6 maanden, met aftrek van voorarrest.
 24. Franchise-overeenkomst. Franchisenemer wordt veroordeeld tot nakoming van de met franchisegever gemaakte afspraken over (onder andere) de inrichting van de vestiging.
 25. Vaststellingsovereenkomst ex artikel 7:900 BW, dwaling en misbruik van omstandigheden, derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid. Haviltex.
 26. Naheffingsaanslag OB. Pro rata. Artikel 14 Uitvoeringsbeschikking OB 1968. Eiseres verhuurt onroerende zaken. In 2006 en 2007 heeft zij een aantal onroerende zaken verkocht en vrijgesteld van omzetbelasting geleverd. De vraag is of dit van invloed dient te zijn op de pro rata berekening. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat de verkopen erbuiten dienen te blijven. Er is sprake van verschil...
 27. Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor woonkosten. Woonlasten gerekend tot periodiek dan wel incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van bestaan. In beginsel te bestrijden uit inkomen. Alleen bijzondere bijstand in de vorm van woonkostentoeslag indien de kosten voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. De Uitvoeringsregels bepalen maximaal zes maanden woonkostentoeslag, me...
 28. Weigering exploitatievergunning; criterium slecht levensgedrag niet in strijd met artikel 10 van de Dienstenrichtlijn; op basis van zijn eigen gedragslijn heeft verweerder niet verder terug mogen kijken dan vijf jaar en eerdere incidenten bij zijn beoordeling kunnen betrekken; beroep in zoverre gegrond.
 29. Veroordeling wegens het medeplegen van het op grote schaal produceren en verkopen van anabole steroïden, zonder vergunning, en wegens het aanwezig hebben en telen van hennep. Veroordeeld tot een werkstraf van 240 uren en een gevangenisstraf van 365 dagen, waarvan 306 dagen voorwaardelijk, met aftrek van de tijd in voorarrest en met een proeftijd van 1 jaar.
 30. Brandverzekering. Brand in bedrijfspand. Verhaal door verzekeraar schade-uitkering aan huurder bedrijfspand op dakdekker. Schade-expert kan oorzaak van de brand niet met zekerheid vaststellen. Vraag of dakdekker zorgvuldig heeft gehandeld. Schending veiligheidsvoorschriften. Toepassing ‘omkeringsregel’. Bewijsopdracht aan dakdekker.
 31. Appel van ECLI:NL:RBAMS:2018:8181. Kort geding. Ook in appel geen toewijzing van vordering tot medewerking aan splitsing in appartementsrechten c.a. Voor het overige falen de principale en incidentele grieven eveneens.
 32. Aankoop van percelen landbouwgrond. Aansprakelijkheid verkoper, bemiddelaar en notaris. Centrale stelling van koper dat koopovereenkomsten tot stand zijn gekomen op grond van (bewust) onjuiste/onvolledige informatie, verstrekt door verkoper en bemiddelaar wordt verworpen. Verkoper en bemiddelaar hebben voldoende duidelijk benadrukt dat de kans op waardestijging van de grond als gevolg van beste...
 33. Onvoldoende bewijs voor betrokkenheid bij het op grote schaal produceren en verkopen van anabole steroïden. Ook onvoldoende bewijs voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij. Vrijspraak.
 34. Verstek. Reëele executie door hypotheekhouder. Terugkoopverplichting van woningstichting op grond van Koopgarantbepalingen. Terugkoopverplichting tezamen met de prijsbepaling in de Koopgarantbepalingen door een vaste formule is voldoende duidelijk om als prijs in notariële akte te worden opgenomen. Gevorderde ontruiming eerder dan notariële levering van eigendomsrecht wordt afgewezen op grond v...
 35. Contradictoir. Onderwerp onbekend.
 36. De rechtbank Midden-Nederland heeft vier mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De vier vervoerden vanuit een loods in Soest een grote hoeveelheid harddrugs. Het gaat om in ieder geval ruim 300 kilogram cocaïne en ruim 33 kilogram heroïne. Het drugstransport vond plaats in 2017. Op 1 september van dat jaar kwam bij de politie een melding binnen van bestelbusjes met geblinde...
 37. De rechtbank Midden-Nederland heeft vier mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De vier vervoerden vanuit een loods in Soest een grote hoeveelheid harddrugs. Het gaat om in ieder geval ruim 300 kilogram cocaïne en ruim 33 kilogram heroïne. Het drugstransport vond plaats in 2017. Op 1 september van dat jaar kwam bij de politie een melding binnen van bestelbusjes met geblinde...
 38. De rechtbank Midden-Nederland heeft vier mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De vier vervoerden vanuit een loods in Soest een grote hoeveelheid harddrugs. Het gaat om in ieder geval ruim 300 kilogram cocaïne en ruim 33 kilogram heroïne. Het drugstransport vond plaats in 2017. Op 1 september van dat jaar kwam bij de politie een melding binnen van bestelbusjes met geblinde...
 39. In geschil is of de opgevoerde onderhoudskosten voor een zogenoemde ‘magasina’ (monument) aftrekbaar zijn als persoonlijke lasten (artikel 16 lid 1 letter h onder 3 landsverordening op de inkomstenbelasting 1943). Op belanghebbende rust de bewijslast voor de opgevoerde onderhoudskosten. Het Gerecht is van oordeel dat de magasina aangemerkt kan worden als een eigen woning, dat geen sprake is v...
 40. Geleidelijke verhoging huurprijs sociale huurwoning op grond van redelijkheid en billijkheid. Verhuurder geconfronteerd met onvoorziene en exponentiële stijging van verhuurderslasten, waardoor deze onevenredig en buitensporig werden tegenover de door huurders (drieverdieners met een bovenmodaal inkomen) betaalde historisch lage huurprijs. De huurprijs dekte slechts een klein deel van de verhuur...
 41. Een 45-jarige verdachte uit Maastricht wordt veroordeeld tot 6 jaren gevangenisstraf wegens het plegen van een groot aantal gekwalificeerde vermogensdelicten in en rond Maastricht waaronder een gewapende overval op een pizzeria. De strafbare feiten werden gepleegd binnen een criminele organisatie, waarvan de verdachte de leider was. Bij de strafoplegging heeft de rechtbank onder andere rekening...
 42. Verdachte heeft ruim acht maanden deelgenomen aan een criminele organisatie. Deze organisatie had als doel het opzetten van hennepkwekerijen in Spanje en de hasjhandel in Nederland. Verdachte had een faciliterende/uitvoerende rol binnen deze organisatie. Zo bouwde hij de hennepkwekerij en was hij bij de hasjhandel betrokken als contactpersoon van leverancier en afzetters (coffeeshops). De rech...
 43. Voorlopige voorziening. Artikel 33 Drank en Horecawet. De burgemeester heeft aan verzoeker een last onder bestuursdwang opgelegd wegens overtreding van het verbod om zonder vergunning een horecabedrijf uit te oefenen. De vergunning is niet vervallen vanwege de wijziging van de rechtsvorm. Daarnaast heeft de burgemeester (nog) niet aannemelijk gemaakt dat verzoeker het restaurant niet meer expl...
 44. De rechtbank veroordeelt verdachte voor een groot aantal woninginbraken en enkele pogingen daartoe, voor gewoontewitwassen, en voor het deelnemen aan een criminele organisatie die het plegen van gekwalificeerde woninginbraken en gewoontewitwassen tot doelstelling had, tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren met aftrek van voorarrest. De rechtbank bepaalt tevens dat verdachte een aanta...
 45. Verweerder heeft in maart 2018 naar aanleiding van het aantreffen van een hennepkwekerij in de woning van eisers op grond van artikel 13b van de Opiumwet aan eisers een last tot sluiting van deze woning opgelegd. De woningsluiting is nog niet geëffectueerd. De rechtbank is van oordeel dat sluiting van de woning ten tijde van de besluiten op bezwaar nog noodzakelijk was. De rechtbank heeft ook b...
 46. WWZ. Ontbinding op verzoek werkgever toegewezen o.g.v. 7:669 lid 3 sub g BW. Geen verwijtbaar handelen van werknemer. Wel onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding. Vergoeding aan werknemer van € 200.000,00 o.g.v. 7:671b lid 9 sub a BW.
 47. Het hof heeft de verdachte niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep voor zover gericht tegen de vrijspraak van het onder 3 ten laste gelegde feit en de verdachte ter zake van ‘opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod’ (feit 1), ‘om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, voor...
 48. Het hof stelt het bedrag waarop het door de betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op een bedrag van € 799.251,00 en legt de betrokkene de verplichting op tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van voormeld bedrag.
 49. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Regresvordering van een bestuurder van een gefailleerde B.V. tegen de erfgenamen van een medebestuurder, wegens het voldoen van een deel van een schuld waarvoor beide bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn. De schuld vloeit voort uit een aansprakelijk-stelling voor onbetaald gebleven naheffingsaanslagen loonheffing op grond van artikel 36 Invorderingswet 1990...
 50. Erflaatster was door huwelijksvermogensrecht gerechtigd tot een aanmerkelijk belang. In de aangifte IB werd geen melding gemaakt van (inkomen uit) een aanmerkelijk belang. De kans was niet onwaarschijnlijk dat de aangifte juist was. Immers, inkomensbestanddelen uit aanmerkelijk belang zijn gemeenschappelijke inkomensbestanddelen die vrijelijk tussen partners kunnen worden verdeeld. Verweerder h...