Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Pand en hypotheek

 1. Vrijspraak van opzettelijk aanwezig hebben van amfetamine, MDMA en hennep.
 2. Onttrekkingen? Rekening en verantwoording? Appel tegen incidenteel vonnis, tussenvonnis en deelvonnis.
 3. Verwijtbaar inkomensverlies. Inkomensverlies door verkoop onderneming niet verwijtbaar. Inkomensverlies door te laat aangevraagde arbeidsongeschiktheidsuitkering wel verwijtbaar.
 4. weigering omgevingsvergunning voor toevoegen 2 penthouses op dak bestaand appartementengebouw
 5. Appel van ECLI:NL:RBNHO:2017:7706. Geschil ontstaan bij (her)ontwikkeling van een pand ter uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst. De (rechtsvoorgangsters van de) geïntimeerde zijn tekortgeschoten in de nakoming van hun verplichtingen uit de overeenkomst. Evenals in de eerste aanleg is echter ook in hoger beroep niet bewezen dat de gestelde schade is veroorzaakt door de wanprestatie. Wél...
 6. Contractuele boete verschuldigd na niet nakomen van de koopovereenkomst van een woning. Geen reden tot matiging. Bekrachtiging.
 7. Academisch ziekenhuis huurt een deel van een pand van horeca-exploitant om een nierdialysecentrum te exploiteren. Partijen hebben afspraken gemaakt over samenwerking, onder meer indien patiënten willen overnachten. Geen sprake van bedrog of dwaling. Ziekenhuis was ook niet verplicht ervoor te zorgen dat er patiënten zouden komen overnachten. Wel is het ziekenhuis schadeplichtig omdat zij de afs...
 8. Belanghebbende werkt voor een Duitse werkgever in Nederland. Zijn echtgenote woont in Kroatië. In geschil is de aftrek van financieringsrenten ter zake van een in Kroatië gelegen eigen woning. De woning bestaat uit appartementen waarvan twee bestemd zijn voor verhuur aan toeristen en één uit een zelfstandige wooneenheid die door de zoon wordt bewoond. De rest wordt volgens belanghebbende bewoon...
 9. Geldleningen aan dochter en/of dier partner, looptijd 30 jaar en aflossingsvrij. Vordering tot terugbetaling van de leningen nadat de relatie verbroken was, is door de eerste rechter niet toegewezen. Noch op grond van art. 6:248 lid 1 BW (aanvulling), noch op grond van art. 6:258 BW (wijziging), dient in de overeenkomst de mogelijkheid van opzegging wegens het verbroken zijn van de relatie te w...
 10. [appellante] heeft bij het college een verzoek om nadeelcompensatie ingediend omdat zij, naar zij stelt, sinds jaren over exploitatievergunningen beschikt en (raam)prostitutie-inrichtingen verhuurt. Zij is voor haar inkomen voor een groot deel afhankelijk van deze verhuur aan prostituees in de Hoekstraat en Vishoek te Groningen.
 11. Bij besluit, verzonden op 15 maart 2018, (hierna: het besluit van 15 maart 2018) heeft de burgemeester [wederpartij] gelast de woning aan de [locatie] te Sprang-Capelle voor de duur van zes maanden te sluiten en gesloten te houden.
 12. Bij besluit van 6 juli 2015 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
 13. Bij besluit van 9 oktober 2015 heeft de burgemeester de aanvraag van [wederpartij] voor een exploitatievergunning voor niet-alcoholverstrekkende horeca aan de [locatie 1] te Eindhoven afgewezen.
 14. Bij besluit van 13 juli 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Ruitersbos, Burgemeester Kerstenslaan 20" vastgesteld.
 15. Verwijdering negatieve BKR-registratie (afboeking) na kwijtschelding restschuld. Geen belang bij handhaving. Veroordeling tot verwijdering.
 16. Conclusie AG in zaak van executeur testamentair die is veroordeeld wegens verduistering uit nalatenschap. De conclusie bespreekt onder meer (1) de bevoegdheid van een rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Haarlem om als rechter op te treden en (2) de toewijzing van een vordering tot schadevergoeding van een gemeenschap van erfgenamen aan één van de deelgenoten in de nalatenschap. De AG advise...
 17. Huurprijzen. Afrekening servicekosten. In rekening brengen van nieuwe soort servicekosten.
 18. Opzettelijk handelen i.s.m. in art. 3 onder C Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd. Klacht over de toerekening van het tlgd. aan verdachte (rechtspersoon). HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/03546 P.
 19. overeenstemming bereikt? Moet (een deel van) de verkoopopbrengst van de verpande zaken ingevolge art. 57 lid 3 Fw in de boedel van failliete onderneming vloeien?
 20. De rechtbank Overijssel veroordeelt een 36-jarige man tot een gevangenisstraf van 3 jaar. Samen met twee andere mannen heeft hij een oudere man op straat van zijn koffer beroofd. Bij de beroving is gebruik gemaakt van een (nep)wapen en is het slachtoffer in zijn gezicht geslagen. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 250 euro. Zie uitspraak medeverdachten: ECLI:NL:RBOV...
 21. Ontvankelijk in verzet van verstekvonnis. Verschillende begintermijnen voor verzet zijn van toepassing. Voorbij wordt gegaan aan aanvang verzettermijn van art. 3:29 lid 3 BW, mede op grond van art. 6 EVRM. Gevorderde ontruiming en verklaring voor recht ex art. 3:29 lid 1 BW afgewezen.
 22. Revindicatievordering. Persoonlijk gebruiksrecht dat tegen de eigenaar kan worden ingeroepen. Vordering tot vergoeding van werkelijke proceskosten. Verwevenheid tussen vereniging en stichting. Rekening en verantwoording.
 23. Conclusie AG naar aanleiding van OM-cassatie tegen niet-ontvankelijkverklaring van het OM in de strafvervolging ter zake van lokaalvredebreuk in Amsterdam RAI, nadat bij de aanhouding en het ophouden van verhoor van de verdachte op de demonstratievrijheid van de verdachte een ongerechtvaardigde inbreuk is gemaakt. Klachten over (1) noodzaak in een democratische samenleving van de onderhavige in...
 24. Conclusie AG naar aanleiding van OM-cassatie tegen niet-ontvankelijkverklaring van het OM in de strafvervolging ter zake van lokaalvredebreuk in Amsterdam RAI, nadat bij de aanhouding en het ophouden van verhoor van de verdachte op de demonstratievrijheid van de verdachte een ongerechtvaardigde inbreuk is gemaakt. Klachten over (1) noodzaak in een democratische samenleving van de onderhavige in...
 25. Een 17-jarige jongen uit Utrecht is veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie die zich bezighield met diefstal en heling vanuit twee kelderboxen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de jongen tot een jeugddetentie van 180 dagen, waarvan 127 dagen voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest. Ook krijgt hij een taakstraf van 150 uur opgelegd. ...
 26. Conclusie plv. AG. Salduz-verweer. Art. 6 EVRM. Spontane verklaring van aangehouden verdachte. Nog geen sprake van verhoor. Strekt tot verwerping.
 27. Huisvredebreuk. Grondslagverlating? De tll. is toegesneden op art. 138 Sr. Zij behelst het verwijt dat verdachte wederrechtelijk is binnendrongen in een besloten lokaal in gebruik bij Albert Heijn XL. Het Hof is tot een bewezenverklaring gekomen, maar heeft verdachte vrijgesproken van het tlgd. onderdeel dat hem m.i.v. 7 mei 2016 schriftelijk de toegang tot die Albert Heijn XL was ontzegd voor...
 28. Een hypotheekrecht is gevestigd voor een door de bank aan X verstrekte geldlening van € 100.000,-. Blijkens de hypotheekakte is het hypotheekrecht voor een totaalbedrag van € 145.000,- (hoofdsom en rente en kosten) gevestigd en strekt dit “Tot zekerheid voor de betaling van elke huidige of toekomstige schuld van de geldnemer aan de hypotheekbank op grond van deze lening en/of van in de toekomst...
 29. Verweerder terecht last onder dwangsom opgelegd om gebruik van pand in Deventer als zorgwoningen te (doen) staken. Beroep ongegrond.
 30. Een 28-jarige man is veroordeeld voor het illegaal binnendringen van het pand aan de Krakelingenweg in Zeist. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 14 dagen, waarvan 10 dagen voorwaardelijk. De 8 andere verdachten zijn ontslagen van alle rechtsvervolging. Kraken is het wederrechtelijk binnendringen of vertoeven in een pand dat leeg staat en niet gebruikt...
 31. Een 28-jarige man is veroordeeld voor het illegaal binnendringen van het pand aan de Krakelingenweg in Zeist. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 14 dagen, waarvan 10 dagen voorwaardelijk. De 8 andere verdachten zijn ontslagen van alle rechtsvervolging. Kraken is het wederrechtelijk binnendringen of vertoeven in een pand dat leeg staat en niet gebruikt...
 32. Een 28-jarige man is veroordeeld voor het illegaal binnendringen van het pand aan de Krakelingenweg in Zeist. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 14 dagen, waarvan 10 dagen voorwaardelijk. De 8 andere verdachten zijn ontslagen van alle rechtsvervolging. Kraken is het wederrechtelijk binnendringen of vertoeven in een pand dat leeg staat en niet gebruikt...
 33. oplegging 3 maanden gevangenisstraf voor medeplegen dealen van cocaïne gedurende 1 maand
 34. Een 28-jarige man is veroordeeld voor het illegaal binnendringen van het pand aan de Krakelingenweg in Zeist. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 14 dagen, waarvan 10 dagen voorwaardelijk. De 8 andere verdachten zijn ontslagen van alle rechtsvervolging. Kraken is het wederrechtelijk binnendringen of vertoeven in een pand dat leeg staat en niet gebruikt...
 35. Aanneming van werk (bekabeling). Vordering uit wanprestatie afgewezen. Bovendien niet voldaan aan klachtplicht.
 36. Een 28-jarige man is veroordeeld voor het illegaal binnendringen van het pand aan de Krakelingenweg in Zeist. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 14 dagen, waarvan 10 dagen voorwaardelijk. De 8 andere verdachten zijn ontslagen van alle rechtsvervolging. Kraken is het wederrechtelijk binnendringen of vertoeven in een pand dat leeg staat en niet gebruikt...
 37. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van € 21.500,-.
 38. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van € 10.300,-
 39. Bedrijfsoverdracht - wooncentrum en interieurzaak - in 2014 aan gedaagden met een nader overeengekomen afbetalingsregeling plus verhuur van het bedrijfsonroerendgoed met ook hier nadere afspraken over de wijze van betaling van de huur. Er ontstaan achterstanden in de betaling van de huur en in het aflossingsschema. Partijen hebben nog nadere afspraken gemaakt maar die konden deels door gedaagde...
 40. Een 28-jarige man is veroordeeld voor het illegaal binnendringen van het pand aan de Krakelingenweg in Zeist. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 14 dagen, waarvan 10 dagen voorwaardelijk. De 8 andere verdachten zijn ontslagen van alle rechtsvervolging. Kraken is het wederrechtelijk binnendringen of vertoeven in een pand dat leeg staat en niet gebruikt...
 41. In bezwaar heeft verweerder het invorderingsbesluit ingetrokken, omdat tot op heden […] niet namens verweerder is vastgesteld of (en wanneer) de houten vlonder is verwijderd en of (en wanneer) het gebruik van het dak als dakterras is beëindigd. Dat betekent dat thans nog niet is komen vast te staan dat eisers de opgelegde dwangsom hebben verbeurd in de zin van artikel 5:32a, tweede lid, van de...
 42. 9 maanden gevangenisstraf opgelegd voor medeplegen dealen cocaïne gedurende een periode van 6 maanden
 43. Conclusie AG over belaging (art. 285b Sr) en de vraag of sprake is van wederrechtelijk handelen van de verdachte jegens zijn ex-partner die een gedeelte van de woonboerderij van de verdachte huurt. Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:2005. De AG geeft de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep te verwerpen.
 44. Taakstraf opgelegd voor opzettelijk aanwezig hebben van 10.84 gram cocaïne en 118 hennepplanten in woning
 45. Ter zake 1. medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een onder artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod; 2. medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een onder artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod. wordt aan verdachte artikel 9a sr opgelegd (Schuldigverklaring zonder oplegging van straf.)
 46. Ter zake 1. medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een onder artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod; 2. medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een onder artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod. wordt aan verdachte artikel 9a sr opgelegd (Schuldigverklaring zonder oplegging van straf.)
 47. Kraken. Overwegingen over wederrechtelijk vertoeven, rechtmatigheid van de aanhouding, de strafvorderlijke bevoegdheid tot ontruiming ex artikel 551a van het Wetboek van Strafvordering en het gelijkheidsbeginsel. Een aanhouding op verdenking van een strafbaar feit kan naar het oordeel van het hof niet worden gelijkgesteld met het uitoefenen van de strafvorderlijke bevoegdheid tot ontruiming e...
 48. Verdachte wordt onder andere verweten een beveiliger te hebben geslagen en bespuugd en een andere beveiliger te hebben mishandeld. Van deze laatste verdenking wordt hij deels vrijgesproken en voor het overige ontslagen van alle rechtsvervolging omdat hij een geslaagd beroep op noodweerexces toekomt.
 49. Civiel. Nu niet is komen vast te staan dat sprake was van een voortdurende huurovereenkomst en eiser tegenover de betwisting door gedaagde ook niet voldoende heeft gesteld om te worden toegelaten tot bewijs, wordt de vordering afgewezen.
 50. Lening. Contractspartij? Hoofdelijkheid? Bepalen termijn van terugbetaling als bedoeld in artikel 7A:1798 BW.