Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Pand en hypotheek

 1. Verdachte heeft zich samen met zijn medeverdachten over een langere periode schuldig gemaakt aan het beroepsmatig telen van hennep. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan een criminele organisatie. Dit zijn ernstige feiten. De rechtbank veroordeelt de verdachte daarom tot een gevangenisstraf van 8 maanden; waarvan 2 voorwaardelijk.
 2. Verdachte heeft zich samen met zijn medeverdachten over een langere periode schuldig gemaakt aan het beroepsmatig telen van hennep. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan een criminele organisatie. Dit zijn ernstige feiten. De rechtbank veroordeelt verdachte daarom tot een gevangenisstraf van 6 (zes) maanden.
 3. Verdachte heeft zich samen met zijn medeverdachten over een langere periode schuldig gemaakt aan het beroepsmatig telen van hennep. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan een criminele organisatie. Dit zijn ernstige strafbare feiten. De rechtbank veroordeelt verdachte daarom tot een gevangenisstraf van 12 (twaalf) maanden; waarvan 4 voorwaardelijk.
 4. Een 32-jarige man uit Zeist is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden en een taakstraf van 100 uur. De man legde twee keer een zelfgemaakte nepbom op de Amerikalaan in Utrecht, dichtbij een filiaal van de Rabobank. De man plaatste de nepbommen op twee verschillende dagen. De eerste keer was op 5 februari van dit jaar. Twee weken la...
 5. 15 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, 2 maanden hechtenis en een OBM van 2 jaar wegens onder meer gewoontewitwassen, bezit van en handel in verdovende middelen, bezit van munitie en overtreding van artikel 5 WVW.
 6. zorgplicht assurantietussenpersoon, verzekerbaar risico?
 7. Bij besluit van 21 maart 2019 heeft de raad het bestemmingsplan "Cornelia Emil Sandströmweg Zierikzee" vastgesteld.
 8. Bij besluit van 18 december 2017 heeft de burgemeester besloten dat de woning aan de [locatie] te Amsterdam met toepassing van bestuursdwang per 22 december 2017 dient te worden gesloten voor de duur van drie maanden.
 9. Bij besluit van 9 januari 2018 heeft de burgemeester besloten de aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning en een vergunning voor de exploitatie van het [restaurant] aan de [locatie 1] te weigeren op grond van artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet bibob) in samenhang met artikel 27, derde lid, va...
 10. Bij besluit van 29 januari 2016 heeft de minister aan [appellante] een bestuurlijke boete opgelegd van € 5.400,00. Voorts heeft de minister besloten om inspectiegegevens openbaar te maken.
 11. Bij besluit van 30 november 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag [wederpartij] een bestuurlijke boete opgelegd van € 5000,00. Op 28 juni 2016 heeft een inspectie plaatsgevonden in de woning aan de [locatie] te Den Haag. Deze woning maakt deel uit van een appartementencomplex dat [wederpartij] verhuurt. De inspecteur heeft geconstateerd dat twee van de drie verblijf...
 12. Bij besluit van 2 november 2017 heeft het college aan [appellant] een omgevingsvergunning verleend voor het inpandig veranderen van de eengezinswoning aan de [locatie] te Den Haag (hierna: het perceel) tot vier appartementen.
 13. Bij besluit van 18 augustus 2016 heeft het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum (thans en hierna te noemen: het college) geweigerd aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een dakterras op de uitbouw van zijn woning aan de [locatie 1] in Amsterdam.
 14. OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorziening wordt een bestuurder benoemd en worden de aandelen - met uitzondering van één aandeel - ten titel van beheer overgedragen aan een beheerder
 15. Wet Woz. Waardevaststelling autoshowroom en garage. Hof bepaalt waarde in goede justitie
 16. Incidentele vordering tot schorsing ex art. 225 Rv. Schorsing terecht ingeroepen. Sprake van rechtsopvolging onder bijzondere titel. Derde heeft processuele positie van appellanten overgenomen. Hoofdzaak in 2016 geroyeerd en in 2019 opnieuw aangebracht. Hof verstaat dat procedure wordt hervat en voortgezet tussen geïntimeerde en derde.
 17. Huur bedrijfsruimte. Gebreken. Servicekosten
 18. OK; Enquête; aanvullende onmiddellijke voorzieningen getroffen; kosten van verweer tijdelijk bestuurder en beheerder van aandelen; 2:349a lid 2, 357 lid 2 en 6 BW
 19. Partneralimentatie. Gedeeltelijke terugbetalingsverplichting. Geen limitering of nihilstelling.
 20. Veroordeling voor poging moord op zijn drie kinderen en opzettelijke brandstichting met o.a. levensgevaar voor omwonenden. Brand in rijtjeswoning in Eindhoven. Eendaadse samenloop. Overwegingen mbt (vol) opzet en voorbedachte rade. Verweer vrijwillige terugtred wordt verworpen. Persoonlijkheidsstoornis. Verminderde mate van toerekeningsvatbaarheid. Opgelegd wordt een gevangenisstraf voor de du...
 21. Geschil over leiding en uitvoering vof. Vordering wordt afgewezen, omdat eiser binnen de kaders van de overeenkomst leiding en uitvoering aan de onderneming kan geven. Vooralsnog kan niet worden vastgesteld dat gedaagde zich schuldig zou hebben gemaakt aan onevenredige privéonttrekkingen.
 22. Weigering planschadevergoeding; verweerder heeft besluitvorming kunnen baseren op advies ingeschakelde deskundige; beroep ongegrond.
 23. Verwijtbare werkloosheid; verdiencapaciteit. Vraag of ontslagvergoeding in voldoende mate is aangewend om het inkomen van de man op peil te houden en hem daarmee in staat te stellen de partnerbijdrage te blijven voldoen.
 24. .
 25. .
 26. Last tot sluiting horecagelegenheid in Hengelo op straffe van bestuursdwang vanwege handel in drugs; geen sprake van bijzondere omstandigheden die zouden moeten leiden tot afzien toepassing Damoclesbeleid; beroep ongegrond.
 27. Poging woninginbraak, voltooide woninginbraak en diefstal uit de kleedkamer in een hotel. Wat betreft het onvoorwaardelijke deel van de straf weegt de rechtbank de brutaliteit en de schaamteloosheid waarmee de feiten zijn begaan zwaar in het nadeel van de verachte mee, naast de omstandigheid dat de verdachte geen openheid van zaken heeft willen geven en evenmin verantwoordelijkheid voor de feit...
 28. Betreft beroep tegen de afwijzing van een verzoek om een tegemoetkoming in planschade als gevolg van het Provinciaal Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012. Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiser geen concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid van de door de schadecommissie gemaakte planologische vergelijking en de taxatie van de omvang van de schade naar voren geb...
 29. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 28 jaar voor het uitlokken van de moord op politicus Helmin Wiels (onderzoek Maximus) en het in de hoedanigheid van Minister van Financiën verduisteren van subsidiegelden en het gebruik maken van valse geschriften (onderzoek Germanium). Vrijspraak voor het plegen van valsheid in geschrifte door een Aanschrijving te antedateren (onderzoek Pas...
 30. Omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bp t.b.v. realiseren appartementencomplex. Geen ondeugdelijke voorbereiding van de BOB. Verkeersveiligheid. Juiste parkeernorm. Geen windonderzoek noodz. Goede ruimtelijke ordening. Ongegrond.
 31. Omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bp t.b.v. realiseren appartementencomplex. Geen ondeugdelijke voorbereiding van de BOB. Verkeersveiligheid. Juiste parkeernorm. Geen windonderzoek noodz. Goede ruimtelijke ordening. Ongegrond.
 32. Omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bp t.b.v. realiseren appartementencomplex. Geen ondeugdelijke voorbereiding van de BOB. Verkeersveiligheid. Juiste parkeernorm. Goede ruimtelijke ordening. Ongegrond.
 33. Omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bp t.b.v. realiseren appartementencomplex. Geen ondeugdelijke voorbereiding van de BOB. Verkeersveiligheid. Juiste parkeernorm. Goede ruimtelijke ordening. Ongegrond.
 34. Omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. realiseren appartementencomplex. Geen ondeugdelijke voorbereiding van de BOB. Geluidshinder. BOB berust op een goede ruimtelijke ordening. Ongegrond.
 35. Omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. realiseren appartementencomplex. Geen ondeugdelijke voorbereiding van de BOB. Geluidshinder. BOB berust op goede ruimtelijke ordening. Ongegrond.
 36. Vordering in kort geding tot herstel van gebreken woning afgewezen, wegens ontbreken spoedeisend belang.
 37. Houdt een meerpartijenverrekeningsafspraak stand in faillissement? Art. 53 Fw.
 38. Medeplichtigheid aan het voorhanden hebben van 6,89 kg cocaïne door een pand ter beschikking te stellen + witwassen
 39. Erfrecht. Artt. 4:203 lid 2 BW, 4:211 lid 2 BW. Taken vereffenaar verkeerd uitgelegd door erfgenamen, aanwijzing aan vereffenaar en vaststelling voorschot op het loon van de vereffenaar.
 40. WOZ, recreatiewoning, waardevaststelling exclusief BTW en inventaris. Beroep gegrond, door eiser gestelde waarde aannemelijk.
 41. Op 17 oktober 2016 heeft belanghebbende een appartementsrecht verkregen in een zogeheten transformatiepand. Het transformatiepand is een voormalig kantoorpand dat wordt ontwikkeld ter transformatie in 25 wooneenheden. Tot 17 oktober 2016 heeft een aannemer diverse werkzaamheden verricht aan het transformatiepand; vanaf 17 oktober 2016 resteren enkele werkzaamheden voor belanghebbende. Voor de...
 42. Op 17 oktober 2016 heeft belanghebbende een appartementsrecht verkregen in een zogeheten kluskavel. De kluskavel is een voormalig bedrijfs- en kantoorpand dat de gemeente heeft verworven ter transformatie in een geheel van 67 appartementsrechten dat is bedoeld voor wonen en/of werken. Tot 17 oktober 2016 heeft de gemeente diverse werkzaamheden verricht aan de kluskavel; vanaf 17 oktober 2016 is...
 43. Op 5 oktober 2016 hebben belanghebbende en haar echtgenoot een appartementsrecht verkregen in een zogeheten kluskavel. De kluskavel is een voormalig bedrijfs- en kantoorpand dat de gemeente heeft verworven ter transformatie in een geheel van 67 appartementsrechten dat is bedoeld voor wonen en/of werken. Tot 5 oktober 2016 heeft de gemeente diverse werkzaamheden verricht aan de kluskavel; vanaf...
 44. Veroordeling voor handel in merkvervalste goederen
 45. Beroepsaansprakelijkheid notaris; artikel 17 en 21 Wna, onrechtmatige daad, schending zorgplicht jegens derden, Novitaris-arrest
 46. terecht AOW-uitkering toegekend naar de norm voor een gehuwde
 47. Omgevingsvergunning voor kelder en uitbouw met dakterras. Afwijking bestemmingsplan op grond van de beleidsregels. Belangenafweging afdoende.
 48. Sluiting van hostel gedurende één maand wegens overtreding van artikel 25, eerste lid aanhef en onder a van de Drank-en Horecawet (DHW). De rechtbank oordeelt dat de ruimte waar de alcoholhoudende drank is aangetroffen een voor het publiek geopende ruimte vormt, maar dat bij degene die een ruimte voor het publiek geopend houdt geen sprake is van een overtreding van artikel 25, eerste lid, aanh...
 49. Sluiting percelen in verband met aangetroffen drugslaboratorium in de gemeente Borger-Odoorn
 50. WOZ woning. Geen schending hoorplicht. Heffingsambtenaar heeft aannemelijk gemaakt dat de waarde niet te hoog is vastgesteld.