Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Concurrentiebeding

 1. Kort geding. Schorsing concurrentiebeding afgewezen. Belang van werkgever bij handhaving weegt zwaarder. De in reconventie gevorderde boete wordt ook afgewezen.
 2. Schorsing van concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Motivering van de zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen in de arbeidsovereenkomst schiet tekort.
 3. Kort geding concurrentiebeding
 4. Verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Effect van inwerkingtreding van artikel 7:653a BW op deze lopende procedure. Stelplicht. Artikel 7:653, lid 3 BW: vernietiging van een concurrentiebeding. Omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep.
 5. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Vernietiging non-concurrentiebeding. Gedeeltelijke vernietiging relatiebeding.
 6. concurrentiebeding; hof beveelt een mondelinge behandeling voor nadere inlichtingen en voor het beproeven van een schikking.
 7. Kort geding, concurrentiebeding, arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, onvoldoende gemotiveerd.
 8. Artikel 96 Rv. Werkgever en werknemer vragen kantonrechter om de bepaling voorafgaand aan het non-concurrentie- en relatiebeding uit te leggen. Bepaling dient te worden opgevat als een ontbindende voorwaarde. Geen vernietiging van het concurrentiebeding
 9. Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Art. 7:653 lid 3 onder b BW. Belang werkgever om werknemer nog een zekere tijd in dienst te houden.
 10. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Art. 7:653 lid 3 onder b BW. Belang werkgever om werknemer nog een zekere tijd in dienst te houden.
 11. Werknemer overtreedt concurrentiebeding als hij bij nieuwe werkgever in dienst treedt. Wordt niet onbillijk benadeeld door het beding, gelet op de belangen die werkgever bij handhaving van het beding heeft. Matiging dwangsom i.v.m. twee verschillende boetes.
 12. Arbeid. Non-concurrentiebeding is niet bedoeld om werknemers te behouden.
 13. Schorsing concurrentiebeding?
 14. Kort geding - Voldoende aannemelijk dat het concurrentiebeding dat is genomen in de aanvankelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nietig is. Vordering tot dogen dat eiseres in dienst treedt bij nieuwe werkgever toegewezen.
 15. Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst met tegenverzoek. Ontbinding wordt toegewezen op basis van de g-grond, want partijen zijn het erover eens dat de arbeidsverhouding ernstig verstoord is. Geen aanleiding voor de door werknemer verzochte billijke vergoeding, want geen sprake van (ernstig)verwijtbaar handelen van werkgever. Aan werknemer wordt wel een transitievergoeding toegekend. Het verzoe...
 16. Concurrentiebeding.
 17. Schorsing concurrentiebeding in kort geding. Van junior werkvoorbereider naar junior projectleider. Er is sprake van een wijziging van de arbeidsverhouding van ingrijpende aard, die niet voorzienbaar was en zwaarder is gaan drukken.
 18. Ontvankelijkheid hoger beroep tussenvonnis waarbij incidentele vordering tot inzage is afgewezen. Geen deelvonnis en geen vonnis als bedoeld in art. 337 lid 1 Rv. Vraag of sprake is van onrechtmatige werknemersconcurrentie door accountant die tevens relatiebeheer had, in hoger beroep alleen jegens bedrijfsopvolger. Geen relatie- en concurrentiebeding. Maatstaf. Geen aanwijzing dat klanten zijn...
 19. Vonnis in kort geding. Vordering tot schorsing concurrentiebeding grotendeels afgewezen.
 20. concurrentiebeding; vraag of is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:653 lid 1 BW indien de arbeidsovereenkomst niet is ondertekend door werknemer; onrechtmatige concurrentie; vordering ex artikel 843a Rv
 21. KG, vordering werknemer om concurrentiebeding te schorsen afgewezen
 22. Opzegging arbeidsovereenkomst, handelen in strijd met het concurrentiebeding, boete
 23. Arbeidsrecht. Schorsing concurrentiebeding internationale chauffeurs in kort geding. Een concurrentiebeding is bedoeld om het bedrijfsdebiet van de werkgever te beschermen en niet om werknemers te binden.
 24. Arbeidsrecht. Schorsing concurrentiebeding internationale chauffeurs in kort geding. Een concurrentiebeding is bedoeld om het bedrijfsdebiet van de werkgever te beschermen en niet om werknemers te binden.
 25. Het gaat om een schadeclaim van een ventilatiebedrijf tegen een voormalige werknemer en zijn nieuwe werkgever, onder andere in verband met schending van het geheimhoudingsbeding en de afspraken die bij uitdiensttreding over het concurrentiebeding zijn gemaakt. Ook gaat het over verbeurde boetes.
 26. Schorsing concurrentiebeding. Matiging concurrentiebeding.
 27. Geldigheid concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Vaststelling dat concurrentiebeding is overtreden. Toewijzing vordering om werkzaamheden voor concurrent te staken en toekenning voorschot op verbeurde boetes.
 28. Geschil onder meer over de vraag of een concurrentiebeding is geschonden. Beroep op nietigheid op grond van artikel 9a van de Waadi. Vorderingen in conventie en reconventie afgewezen.
 29. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag op staande voet. Billijke vergoeding, transitievergoeding en vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Nevenvorderingen met betrekking tot achterstallig loon en vakantieuren, concurrentiebeding, afdracht sociale premies en belasting, auteursrechten en juridische kosten.
 30. Concurrentiebeding is niet zwaarder gaan drukken, omdat van promotie feitelijk nog geen sprake was. Onvoldoende aannemelijk dat overstap leidt tot aantasting bedrijfsdebiet. Belangenafweging leidt dus tot schorsing concurrentiebeding. Opzegging arbeidsovereenkomst is eenzijdige rechtshandeling waarop alleen met instemming van werkgever kan worden teruggekomen.
 31. Kort geding; vordering tot schorsing non-concurrentiebeding en schadevergoeding; het belang van werkgever dat non-concurrentiebeding beoogt te beschermen, doel en strekking van het beding; belangenafweging.
 32. Kort geding. Schorsing concurrentiebeding, want werknemer wordt met oog op zijn functie en ervaring onbillijk benadeeld door verstrekkend beding.
 33. Overeenkomst van opdracht tussen uitzendbureau en zzp’er bevat een non-concurrentiebeding met een daaraan verbonden boetebepaling. Na afloop van de overeenkomst van opdracht verricht de zzp’er opnieuw tijdelijk werkzaamheden voor de inlener, zonder tussenkomst van het uitzendbureau. Uitzendbureau verwijt zzp’er schending van non-concurrentiebeding en vordert betaling van de contractuele boete. ...
 34. kort geding; belangenafweging; gedeeltelijke schorsing concurrentiebeding; vernietiging bedrijfsgegevens
 35. kort geding; belangenafweging; gedeeltelijke schorsing concurrentiebeding; vernietiging bedrijfsgegevens
 36. Vordering tot betaling van contractuele boetes wegens overtreding van concurrentiebeding in managementovereenkomst en tot afgifte van bescheiden (art. 843a Rv.) door rechtbank afgewezen. Het hof wijst (na verstek) alleen boetes gedeeltelijk toe.
 37. Concurrentiebeding. Waar beschermt een concurrentiebeding tegen? Niet tegen het weglopen van werknemers naar de concurrent, voor zover een vertrek van de werknemer het bedrijfsdebiet van de onderneming niet raakt (vgl. o.a. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 september 2019, GHARL:2019:7739). Dat vertrekkende werknemers algemene kennis en ervaring meenemen is inherent aan het vertrek van een ingew...
 38. Arbeidsrecht. Kort geding. Concurrentiebeding.
 39. Arbeidsrecht WWZ. Ernstig verwijtbaarheid werkgever? Non-concurrentiebeding. Loonvordering.
 40. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag op staande voet. Billijke vergoeding, transitievergoeding en vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Nevenvorderingen met betrekking tot achterstallig loon en vakantieuren, concurrentiebeding, afdracht sociale premies en belasting, auteursrechten en juridische kosten. Het hof beslist een aantal geschilpunten, laat een schriftelijke stukkenwisseling toe en bepaalt ee...
 41. Opzegverbod; art 7:669 lid 3 sub e of g BW verwijtbaar handelen/nalaten: (on)voldoende duidelijke en heldere waarschuwing omtrent werkinstructie; (on)voldoende gewerkte uren; verstoorde arbeidsverhouding; transitievergoeding; billijke vergoeding: geen ernstig verwijtbaar handelen door of nalaten, geen tunnelvisie werkgever gericht op beëindigen arbeidsovereenkomst; geen schadevergoeding wegens...
 42. werknemer verboden om door te gaan met overtreden concurrentiebeding
 43. spoed kort geding over nakoming van een non-concurrentiebeding/spoedeisend belang/noodzakelijkheid beding vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen en belangenafweging.
 44. Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Boete betalen.
 45. kort geding concurrentiebeding; rechtsverwerking en schorsing
 46. Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Kort geding. Niet duidelijk wat het concurrentiebeding in dit geval tracht te beschermen.
 47. vernietiging concurrentiebeding op grond van belangenafweging bij bestaan relatie- en geheimhoudingsbeding
 48. Kort geding; vordering nakoming concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding afgewezen; niet is vast komen te staan dat wn met deze wg arbeidsovereenkomst heeft gehad op grond waarvan deze bedingen gelden. Niet is voldaan aan schriftelijkheidsvereiste in de zin van art. 7:653 BW bij verlenging eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Onvoldoende feiten en/of omstandigheden die gestelde vre...
 49. beroep op concurrentiebeding
 50. Art. 7:653 BW (oud). Ingrijpende verandering van functie, waardoor het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken.