Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Concurrentiebeding

 1. Vordering tot nakoming van het concurrentiebeding. Concurrentiebeding is opnieuw overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst. Niet wordt nog toegekomen aan de inhoudelijke beoordeling van het beding of het mogelijk ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever bij einde dienstbetrekking. Concurrentiebeding daarnaast nog uitgelegd. Conclusie is dat het concurrentiebeding wordt overtreden. De...
 2. Overgang van onderneming. Uitleg concurrentiebedingen. Werkgever in de uitzendbranche heeft in strijd met artikel 7:663 BW voor wat betreft het concurrentiebeding ten nadele van werkneemster afgeweken van de eerdere arbeidsovereenkomst en bovendien niet gehandeld als goed werkgever door werkneemster niet op haar rechten te wijzen. Aangezien de bescherming van de werknemer bij overgang van onder...
 3. Kort geding. Non-concurrentiebeding. Onvoldoende grond voor schorsing beding. Vanwege overtreding van het beding dient eiser boetes te betalen en zijn werkzaamheden voor de nieuwe werkgever te staken op straffe van een dwangsom.
 4. Voorlopige voorziening artikel 223 Rv afgewezen, overtreding concurrentiebeding.
 5. Concurrentiebeding: geen wilsovereenstemming. Dynamisch incorporatiebeding. Naleving cao.
 6. Overtreding concurrentiebeding? Niet kan worden vastgesteld of sprake is van rechtsgeldige bedingen. Voor zover wel sprake is van rechtsgeldige post-contractuele bedingen dan is onvoldoende aannemelijk geworden dat werknemer de bedingen heeft overtreden.
 7. Schorsing concurrentiebeding in kort geding. Werknemer voornemens bij nieuwe werkgever grootste klant van de huidige werkgever te gaan bedienen. Dit is in strijd met het relatiebeding. In deze procedure wordt niet gevorderd het relatiebeding te schorsen, zodat weinig belang is bij de vorderingen van werknemer. Met betrekking tot het concurrentiebeding staat vast dat dit rechtsgeldig is. Is geen...
 8. Schorsing non-concurrentiebeding.
 9. Arbeidsrecht WWZ. Geen sprake van dringende reden voor ontslag op staande voet, zodat sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van werkgever. Aan werknemer komen de transitievergoeding, billijke vergoeding en vergoeding wegens onregelmatige opzegging toe en werkgever kan geen rechten ontlenen aan concurrentiebeding.
 10. In deze zaak vordert een werkgever een boete van een werknemer van € 10.000,- vanwege het verrichten van nevenwerkzaamheden. De kantonrechter wijst de vordering af, omdat niet is gebleken van nevenwerkzaamheden. De tegenvordering van de werknemer om het overeengekomen concurrentiebeding te vernietigen, wordt toegewezen. Naar het oordeel van de kantonrechter is dat concurrentiebeding niet geldig.
 11. Ontslag op staande voet wegens instrueren van een derde om onjuiste informatie aan de werkgever te verstrekken blijft ook bij het hof in stand. Het hof vernietigt concurrentiebeding met ingang van een jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst.
 12. Concurrentiebeding; schorsing?
 13. Kort geding concurrentiebeding. Senior Servicedesk Engineer wil overstap naar directe concurrent. Schorsing voor zover duur beding zes maanden overstijgt. Vernietiging beding in bodemprocedure ogv art 7:653 BW alleen in zoverre voldoende aannemelijk.
 14. Kort geding. Schorsing concurrentiebeding afgewezen. Concurrentiebeding is rechtsgeldig. Door indiensttreding bij directe concurrent schendt werknemer het concurrentiebeding. Belangenafweging valt voorlopig in nadeel werknemer uit. Geen onbillijke benadeling werknemer. Reconventionele vordering tot een verbod aan werknemer om tot einde einde looptijd concurrentiebeding in dienst te treden bij d...
 15. Belangenafweging concurrentiebeding. Werkgever heeft het belang bij bescherming van haar bedrijfsdebiet onvoldoende aannemelijk gemaakt.
 16. Handhaving concurrentiebeding afgewezen. Geen overdracht specifieke bedrijfskennis en/of verlies klantenkring.
 17. Schorsing concurrentiebeding in KG. Werkgever heeft voldoende onderbouwd dat nieuwe werkgever concurrerend is en werknemer op de hoogte is van gevoelige bedrijfsinformatie. Belang van werknemer niet zwaarwegend genoeg. Vordering wordt afgewezen.
 18. non-concurrentiebeding. uitleg arbeidsvereenkomst. biologische producten dan wel of tevens conventionele producten. Spaans recht van toepassing? Rome-I art. 8. Mededingingsrecht van toepassing? Beperking concentratie van ondernemingen.
 19. overtreding relatie- /concurrentiebeding. In diensttreding bij concurrerende detacheerder die contract heeft gekregen van opdrachtgever waar de werknemer te werk gesteld was.
 20. Overtreding relatie- /concurrentiebeding. Indiensttreding bij concurrerende detacheerder die contract heeft gekregen van opdrachtgever waar de werknemer te werk gesteld was.
 21. Kort geding. vordering schorsing concurrentiebeding. belangenafweging valt uit in het voordeel van werknemer. schorsing toegewezen.
 22. schorsing concurrentiebeding;
 23. WWZ. Motiveringsplicht ten aanzien van concurrentiebeding en wervingsbeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet voldaan. Wel sprake van een schending van het geheimhoudingsbeding. Matiging van de door de ex-werknemer verbeurde boete.
 24. Vonnis in kort geding. Arbeidszaak. Afwijzing verbod tot handhaving / schorsing concurrentiebeding.
 25. kort geding concurrentiebeding. Belangenafweging in voordeel vertrekkende werknemer.
 26. Kort geding. Gedeeltelijke schorsing non-concurrentiebeding.
 27. relatie en concurrentiebeding. Indiensttreding bij concurrerende detacheerder
 28. concurrentiebeding zonder motivering is nietig in tijdelijke arbeidsovereenkomst, moet opnieuw schriftelijk worden aangegaan, geen rechtsgeldig concurrentiebeding, geen onrechtmatige concurrentie, doorzenden werkdocumenten naar privémail is geen overtreding van geheimhoudingsbeding.
 29. overtreding concurrentiebeding arbeidsovereenkomst matiging boete
 30. Concurrentiebeding. Belangenafweging valt uit in voordeel werkgever. Vordering tot schorsing concurrentiebeding in kort geding afgewezen.
 31. Kort geding. Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Schorsing toegewezen.
 32. Kort geding. Afwijzing vordering tot schorsing concurrentiebeding.
 33. uitleg concurrentiebeding, matiging duur concurrentiebeding, geen matiging boetes
 34. Kort geding, schorsing concurrentiebeding
 35. Overtreding concurrentiebeding omdat werknemer betrokken is bij een concurrerend bedrijf en vanuit dat bedrijf een leverancier van haar ex-werkgever heeft benaderd. Belang werkgever bij handhaving van het concurrentiebeding is groter dan belang werknemer
 36. werknemer gehouden om boete te betalen wegens overtreding bedingen uit de arbeidsovereenkomst waaronder relatiebeding, concurrentiebeding, nevenwerkzaamhedenbeding en IE-beding.
 37. Uitleg van een concurrentiebeding. Wn overtreedt het beding niet door in België in dienst te treden van een concurrent. Vordering tot naleving afgewezen. Geen (gedeeltelijke) vernietiging van het concurrentiebeding, wn wordt niet onbillijk benadeeld.
 38. Relatiebeding i.c. strekt niet tot een verbod om in dienst te treden bij een concurrerende onderneming. Strekking relatiebeding en het verschil in strekking ten opzichte van het concurrentiebeding. Geen overtreding relatiebeding, toewijzing loonvordering.
 39. werknemer gehouden om boete te betalen wegens overtreding bedingen uit de arbeidsovereenkomst waaronder relatiebeding, concurrentiebeding, nevenwerkzaamhedenbeding en IE-beding.
 40. Concurrentiebeding. Onrechtmatige concurrentie. Artikel 843a Rv. Vorderingen in kort geding afgewezen.
 41. Een statutair bestuurder is op staande voet ontslagen vanwege onrechtmatige salarisverhogingen, slechte administratie van vakantie-uren, ondeugdelijke boekhouding, privé-uitgaven ten laste van de vennootschap en de inzet van zijn broer binnen de vennootschap. Werknemer verzoekt ontslagvergoedingen aan hem toe te kennen, het non-concurrentiebeding buiten werking te stellen en een rectificatie. G...
 42. Kort geding. Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Schriftelijke motivering is onvoldoende. Bovendien sprake van onbillijke benadeling door beding.
 43. Onverkorte handhaving van het concurrentiebeding leidt tot een onbillijk nadeel voor werknemer, nadat werkgever aanvankelijk de indiensttreding bij een concurrent heeft gedoogd.
 44. Kort geding. Concurrentiebeding. Volgens ex-werkgever handelt de ex-werknemer in strijd met het concurrentiebeding. Onduidelijk of concurrentiebeding is overtreden. Kort geding leent zich niet voor nader onderzoek of bewijslevering. Afgewezen.
 45. Verzoek transitievergoeding afgewezen. Loon, overurenvergoeding en vakantietoeslag toegewezen. Vernietiging concurrentiebeding. Tegenverzoek gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging buiten vervaltermijn.
 46. Concurrentiebeding. Gedaagde dient zich aan het beding te houden, hij heeft bewust getekend. Gedaagde mag dus geen (in)directe werkzaamheden verrichten voor zijn nieuwe werkgever, die verband houden met of ten gunste komen aan de vastgoedmarkt binnen Twente. Gedaagde dient de tot nu verbeurde boetes ad. € 5.500,= te betalen aan eiseres.
 47. schorsing concurrentiebeding, geen te beschermen belang werkgever tegenover belang van werknemer bij overstap naar nieuwe werkgever.
 48. Werkgever eist boetes wegens schending concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding. Hooguit sprake van één schending, tenzij werknemer kan bewijzen dat werkgever hem toestemming heeft gegeven. Bewijsopdracht.
 49. Concurrentiebeding. De voorzieningenrechter is van oordeel dat eiseres onvoldoende onderbouwd heeft gesteld dat haar bedrijfsdebiet substantieel en stelselmatig wordt afgebroken. In tegendeel, eiseres erkent dat van afbreuk op dit moment nog geen sprake is. De enkele vrees dat dit in de toekomst zal gebeuren, acht de voorzieningenrechter geen reden om op dit moment – bij voorlopige voorziening...
 50. Ontbindingsverzoek vanwege langdurig disfunctioneren wordt afgewezen. Wel is er sprake van een verstoorde arbeidsverhouding. Subsidiaire verzoek wordt toegewezen onder toekenning van een transitievergoeding ter hoogte van € 43.202,96. Geen sprake van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van werkgever. Tegenverzoek tot toekenning van een billijke vergoeding van € 1.523.709,26 wordt afgewezen. St...