Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Concurrentiebeding

 1. Concurrentiebeding. Waar beschermt een concurrentiebeding tegen? Niet tegen het weglopen van werknemers naar de concurrent, voor zover een vertrek van de werknemer het bedrijfsdebiet van de onderneming niet raakt (vgl. o.a. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 september 2019, GHARL:2019:7739). Dat vertrekkende werknemers algemene kennis en ervaring meenemen is inherent aan het vertrek van een ingew...
 2. Arbeidsrecht. Kort geding. Concurrentiebeding.
 3. Arbeidsrecht WWZ. Ernstig verwijtbaarheid werkgever? Non-concurrentiebeding. Loonvordering.
 4. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag op staande voet. Billijke vergoeding, transitievergoeding en vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Nevenvorderingen met betrekking tot achterstallig loon en vakantieuren, concurrentiebeding, afdracht sociale premies en belasting, auteursrechten en juridische kosten. Het hof beslist een aantal geschilpunten, laat een schriftelijke stukkenwisseling toe en bepaalt ee...
 5. Opzegverbod; art 7:669 lid 3 sub e of g BW verwijtbaar handelen/nalaten: (on)voldoende duidelijke en heldere waarschuwing omtrent werkinstructie; (on)voldoende gewerkte uren; verstoorde arbeidsverhouding; transitievergoeding; billijke vergoeding: geen ernstig verwijtbaar handelen door of nalaten, geen tunnelvisie werkgever gericht op beëindigen arbeidsovereenkomst; geen schadevergoeding wegens...
 6. werknemer verboden om door te gaan met overtreden concurrentiebeding
 7. spoed kort geding over nakoming van een non-concurrentiebeding/spoedeisend belang/noodzakelijkheid beding vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen en belangenafweging.
 8. Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Boete betalen.
 9. kort geding concurrentiebeding; rechtsverwerking en schorsing
 10. Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Kort geding. Niet duidelijk wat het concurrentiebeding in dit geval tracht te beschermen.
 11. vernietiging concurrentiebeding op grond van belangenafweging bij bestaan relatie- en geheimhoudingsbeding
 12. Kort geding; vordering nakoming concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding afgewezen; niet is vast komen te staan dat wn met deze wg arbeidsovereenkomst heeft gehad op grond waarvan deze bedingen gelden. Niet is voldaan aan schriftelijkheidsvereiste in de zin van art. 7:653 BW bij verlenging eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Onvoldoende feiten en/of omstandigheden die gestelde vre...
 13. beroep op concurrentiebeding
 14. Art. 7:653 BW (oud). Ingrijpende verandering van functie, waardoor het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken.
 15. Ontslag statutair bestuurder. Bevoegdheid rechtbank. Verzoekschrift of dagvaarding? Benoemingsbesluit en aanvaarding ervan. Geldigheid ontslagbesluit. Redelijke grond? d- en/of a-grond? Billijke vergoeding. Beeindigingsvergoeding. Concurrentiebeding.
 16. ontslag op staande voet, artikelen 7:681 lid 1 BW, 7:677 lid 1 Bw, 7:678 lid 1 en lid 2 sub e BW, artikel 7:672 lid 11 BW. Camerabeelden, geen dringende reden komen vast te staan, transittievergoeding, billijke vergoeding, concurrentiebeding
 17. KG-vonnis. Vorderingen tot staking werkzaamheden in strijd met concurrentiebeding en relatiebeding, tot nakoming van geheimhoudingsbeding, en tot betaling voorschot op reeds verbeurde boetes afgewezen. Zie zaaknummer 8747729.
 18. schorsing concurrentiebeding vrachtwagenchauffeur
 19. kort geding over non-concurrentiebeding; voorschot van € 35.000,- op verbeurde boetes (in plaats van het door de kantonrechter toegewezen voorschot van €100.000,-).
 20. concurrentiebeding
 21. kort geding. concurrentiebeding. beperking in duur.
 22. Kort geding. Afwijzing vordering schorsing concurrentiebeding. Maakt deel uit van reeks procedures tussen twee bedrijven. Veel werknemers zijn in korte tijd overgestapt van het ene bedrijf naar het andere.
 23. Afwijzing vordering tot schorsing concurrentiebeding. Belang handhaving van voormalig werkgever weegt zwaarder dan belang werknemer.
 24. Afwijzing vordering tot schorsing concurrentiebeding. Herstel vergissing in aanduiding gedaagde partij toegestaan.
 25. Anti-concurrentiebeding overtreden, concurrerende werkzaamheden verricht gedurende coachings/re-integratietraject.
 26. schorsing concurrentiebeding van vertegenwoordiger in e-bikes, na belangenafweging
 27. afwijzing van vordering tot schorsing van een concurrentiebeding in kort geding; verdubbeling salaris
 28. Rechtsgeldig ontslag op staande voet; overtreding nevenwerkzaamheden- en concurrentiebeding; matiging boete.
 29. Non-concurrentiebeding, Vordering in kort geding tot staken werkzaamheden bij concurrent toegewezen. Geen aanmerkelijk zwaarder drukken van het concurrentiebeding. Belangenafweging valt uit in voordeel werkgever.
 30. welke arbeidsovereenkomst is door partijen gesloten, met of zonder non-concurrentiebeding, bewijsopdracht
 31. Concurrentiebeding. Verbod werkzaamheden aanvangen voor concurrent afgewezen en concurrentiebeding geschorst. Concurrentiebeding niet bedoeld om werknemer te binden.
 32. concurrentie- en relatiebeding geldig; geen vernietiging; bewijsopdracht werkgeefster overtreding concurrentiebeding. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2020:5361
 33. WWZ. Ontbinding arbeidsovereenkomst ex 7:671b BW op de g-grond, met toekenning transitievergoeding. Verzoek werknemer tot uitbetaling onkostenvergoedingen en buiten werking stellen concurrentiebeding afgewezen, uitbetaling vakantie-uren deels toegewezen.
 34. vordering op grond van concurrentiebeding afgewezen. Schorsing concurrentiebeding toegewezen.
 35. Overtreding non-concurrentiebeding werkneemster schoonheidssalon Geen concurrerende werkzaamheden gedurende twee jaar na beeindiging dienstverband in een straal van 15 km vanaf de vestiging van werkgever. Vordering tot (gedeeltelijke) vernietiging afgewezen. Verbod overtreding voort te zetten toegewezen. Vordering tot betaling van de eenmalig verbeurde boete van 5000 Euro toegwezen. Geen matiging.
 36. Ontslag op staande voet wegens oprichten concurrerende onderneming in strijd met nevenwerkzaamhedenbeding en tijdens ziekte niet rechtsgeldig. Ontbinding g-grond. Toewijzing transitievergoeding. Gedeeltelijke vernietiging concurrentiebeding.
 37. Is werknemer gebonden aan het concurrentiebeding gelet op artikel 7:653 lid 2 BW waarin ingaande 1 januari 2015 een motiveringsvereiste is opgenomen voor een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Zo ja, is het concurrentiebeding overtreden en is er reden tot matiging van de boete.
 38. Werkgever vordert drie jaar na einde dienstverband betaling van boetes uit concurrentiebeding en verbod op nevenwerkzaamheden. Rechtsverwerking. Beroep op onrechtmatige concurrentie slaagt evenmin.
 39. Kort geding. Hoger beroep van ECLI:NL:RBLIM:2019:7456. Hoewel de door de voorzieningenrechter gegeven uitleg van het concurrentiebeding voor een medisch specialist wordt betwijfeld, bekrachtigt het hof de door de voorzieningenrechter getroffen voorziening als ordemaatregel op grond van een afweging van wederzijdse partijbelangen.
 40. Kort geding. Arbeidsrecht. Uitleg concurrentiebeding. Wordt het op de Benelux gerichte concurrentiebeding overtreden doordat de ex-werknemer vanuit zijn huis in Nederland werkzaamheden gericht op de verre export (buiten de Benelux) gaat verrichten voor een bedrijf dat gevestigd is in Denemarken? Heeft de voormalige werkgever een spoedeisend belang bij veroordeling van de ex-werknemer tot beta...
 41. Wwz. Ontbindingsverzoek. Vaststellingsovereenkomst in de arbeidsovereenkomst betreffende de beeindiging van het dienstverband en (de hoogte van) de te betalen contractuele vergoeding aan werknemer. Uitleg. Vernietiging concurrentiebeding.
 42. ontslag op staande voet, ontbinding, bewijs dringende reden, voorshands bewezenverklaring, toelaten tot bewijslevering, concurrentiebeding
 43. overtreding relatie- en concurrentiebeding
 44. Gedeeltelijke schorsing concurrentiebeding. Oude werkgever en nieuwe werkgever zijn geen concurrenten, en bovendien dient de belangenafweging in het voordeel van de werknemer uit te vallen.
 45. Kort geding. Arbeidsrecht. Concurrentiebeding.
 46. Kort geding. Niet aannemelijk dat werknemer concurrentiebeding heeft overtreden door bij zusteronderneming van een concurrent te gaan werken. Voorschot op verbeurde boetes moet worden terugbetaald.
 47. Kort geding Schorsing concurrentiebeding Alles overziend en tevens rekening houdend met het feit dat eiser onverkort gebonden is aan een relatie- én geheimhoudingsbeding ten gunste van gedaagde acht de kantonrechter voorshands aannemelijk dat de afweging van de wederzijdse belangen van partijen in een bodemprocedure in het voordeel van eiser zal uitvallen en dat de bodemrechter het concurrentie...
 48. Geen sprake van berusting in ontslag op staande voet. Vernietiging ontslag op staande voet. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Concurrentiebeding niet rechtsgeldig overeengekomen.
 49. Afwijzing vordering in KG tot schorsing non–concurrentiebeding omdat onvoldoende vaststaat dat het beding in een bodemprocedure gedeeltelijk zal worden vernietigd. De relevante feiten staan onvoldoende vast en de belangenafweging valt voorlopig in het voordeel van de werkgever uit.
 50. Arbeidszaak. Concurrentiebeding. De kantonrechter veroordeelt de werknemer tot betaling van een boete wegens schending van het overeengekomen concurrentiebeding, maar matigt de gevorderde boete van € 892.500,00 tot een bedrag van € 5.000,00.