Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Concurrentiebeding

 1. WWZ. Motiveringsplicht ten aanzien van concurrentiebeding en wervingsbeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet voldaan. Wel sprake van een schending van het geheimhoudingsbeding. Matiging van de door de ex-werknemer verbeurde boete.
 2. Vonnis in kort geding. Arbeidszaak. Afwijzing verbod tot handhaving / schorsing concurrentiebeding.
 3. kort geding concurrentiebeding. Belangenafweging in voordeel vertrekkende werknemer.
 4. Kort geding. Gedeeltelijke schorsing non-concurrentiebeding.
 5. relatie en concurrentiebeding. Indiensttreding bij concurrerende detacheerder
 6. concurrentiebeding zonder motivering is nietig in tijdelijke arbeidsovereenkomst, moet opnieuw schriftelijk worden aangegaan, geen rechtsgeldig concurrentiebeding, geen onrechtmatige concurrentie, doorzenden werkdocumenten naar privémail is geen overtreding van geheimhoudingsbeding.
 7. overtreding concurrentiebeding arbeidsovereenkomst matiging boete
 8. Concurrentiebeding. Belangenafweging valt uit in voordeel werkgever. Vordering tot schorsing concurrentiebeding in kort geding afgewezen.
 9. Kort geding. Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Schorsing toegewezen.
 10. Kort geding. Afwijzing vordering tot schorsing concurrentiebeding.
 11. uitleg concurrentiebeding, matiging duur concurrentiebeding, geen matiging boetes
 12. Kort geding, schorsing concurrentiebeding
 13. Overtreding concurrentiebeding omdat werknemer betrokken is bij een concurrerend bedrijf en vanuit dat bedrijf een leverancier van haar ex-werkgever heeft benaderd. Belang werkgever bij handhaving van het concurrentiebeding is groter dan belang werknemer
 14. werknemer gehouden om boete te betalen wegens overtreding bedingen uit de arbeidsovereenkomst waaronder relatiebeding, concurrentiebeding, nevenwerkzaamhedenbeding en IE-beding.
 15. Uitleg van een concurrentiebeding. Wn overtreedt het beding niet door in België in dienst te treden van een concurrent. Vordering tot naleving afgewezen. Geen (gedeeltelijke) vernietiging van het concurrentiebeding, wn wordt niet onbillijk benadeeld.
 16. Relatiebeding i.c. strekt niet tot een verbod om in dienst te treden bij een concurrerende onderneming. Strekking relatiebeding en het verschil in strekking ten opzichte van het concurrentiebeding. Geen overtreding relatiebeding, toewijzing loonvordering.
 17. werknemer gehouden om boete te betalen wegens overtreding bedingen uit de arbeidsovereenkomst waaronder relatiebeding, concurrentiebeding, nevenwerkzaamhedenbeding en IE-beding.
 18. Concurrentiebeding. Onrechtmatige concurrentie. Artikel 843a Rv. Vorderingen in kort geding afgewezen.
 19. Een statutair bestuurder is op staande voet ontslagen vanwege onrechtmatige salarisverhogingen, slechte administratie van vakantie-uren, ondeugdelijke boekhouding, privé-uitgaven ten laste van de vennootschap en de inzet van zijn broer binnen de vennootschap. Werknemer verzoekt ontslagvergoedingen aan hem toe te kennen, het non-concurrentiebeding buiten werking te stellen en een rectificatie. G...
 20. Kort geding. Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Schriftelijke motivering is onvoldoende. Bovendien sprake van onbillijke benadeling door beding.
 21. Onverkorte handhaving van het concurrentiebeding leidt tot een onbillijk nadeel voor werknemer, nadat werkgever aanvankelijk de indiensttreding bij een concurrent heeft gedoogd.
 22. Kort geding. Concurrentiebeding. Volgens ex-werkgever handelt de ex-werknemer in strijd met het concurrentiebeding. Onduidelijk of concurrentiebeding is overtreden. Kort geding leent zich niet voor nader onderzoek of bewijslevering. Afgewezen.
 23. Verzoek transitievergoeding afgewezen. Loon, overurenvergoeding en vakantietoeslag toegewezen. Vernietiging concurrentiebeding. Tegenverzoek gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging buiten vervaltermijn.
 24. Concurrentiebeding. Gedaagde dient zich aan het beding te houden, hij heeft bewust getekend. Gedaagde mag dus geen (in)directe werkzaamheden verrichten voor zijn nieuwe werkgever, die verband houden met of ten gunste komen aan de vastgoedmarkt binnen Twente. Gedaagde dient de tot nu verbeurde boetes ad. € 5.500,= te betalen aan eiseres.
 25. schorsing concurrentiebeding, geen te beschermen belang werkgever tegenover belang van werknemer bij overstap naar nieuwe werkgever.
 26. Werkgever eist boetes wegens schending concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding. Hooguit sprake van één schending, tenzij werknemer kan bewijzen dat werkgever hem toestemming heeft gegeven. Bewijsopdracht.
 27. Concurrentiebeding. De voorzieningenrechter is van oordeel dat eiseres onvoldoende onderbouwd heeft gesteld dat haar bedrijfsdebiet substantieel en stelselmatig wordt afgebroken. In tegendeel, eiseres erkent dat van afbreuk op dit moment nog geen sprake is. De enkele vrees dat dit in de toekomst zal gebeuren, acht de voorzieningenrechter geen reden om op dit moment – bij voorlopige voorziening...
 28. Ontbindingsverzoek vanwege langdurig disfunctioneren wordt afgewezen. Wel is er sprake van een verstoorde arbeidsverhouding. Subsidiaire verzoek wordt toegewezen onder toekenning van een transitievergoeding ter hoogte van € 43.202,96. Geen sprake van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van werkgever. Tegenverzoek tot toekenning van een billijke vergoeding van € 1.523.709,26 wordt afgewezen. St...
 29. De werknemer in deze zaak heeft de arbeidsovereenkomst met zijn werkgever opgezegd. De werknemer wil bij een concurrent van de ex-werkgever gaan werken. Het tussen partijen overeengekomen concurrentiebeding verbiedt dat. De werknemer vordert daarom in kort geding schorsing van dat concurrentiebeding. De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer af. Naar het oordeel van de kantonrechter...
 30. Kort geding. Schorsing concurrentiebeding afgewezen. Belang van werkgever bij handhaving weegt zwaarder. De in reconventie gevorderde boete wordt ook afgewezen.
 31. Schorsing van concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Motivering van de zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen in de arbeidsovereenkomst schiet tekort.
 32. Kort geding concurrentiebeding
 33. Verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Effect van inwerkingtreding van artikel 7:653a BW op deze lopende procedure. Stelplicht. Artikel 7:653, lid 3 BW: vernietiging van een concurrentiebeding. Omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep.
 34. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Vernietiging non-concurrentiebeding. Gedeeltelijke vernietiging relatiebeding.
 35. concurrentiebeding; hof beveelt een mondelinge behandeling voor nadere inlichtingen en voor het beproeven van een schikking.
 36. Kort geding, concurrentiebeding, arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, onvoldoende gemotiveerd.
 37. Artikel 96 Rv. Werkgever en werknemer vragen kantonrechter om de bepaling voorafgaand aan het non-concurrentie- en relatiebeding uit te leggen. Bepaling dient te worden opgevat als een ontbindende voorwaarde. Geen vernietiging van het concurrentiebeding
 38. Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Art. 7:653 lid 3 onder b BW. Belang werkgever om werknemer nog een zekere tijd in dienst te houden.
 39. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Art. 7:653 lid 3 onder b BW. Belang werkgever om werknemer nog een zekere tijd in dienst te houden.
 40. Werknemer overtreedt concurrentiebeding als hij bij nieuwe werkgever in dienst treedt. Wordt niet onbillijk benadeeld door het beding, gelet op de belangen die werkgever bij handhaving van het beding heeft. Matiging dwangsom i.v.m. twee verschillende boetes.
 41. Arbeid. Non-concurrentiebeding is niet bedoeld om werknemers te behouden.
 42. Schorsing concurrentiebeding?
 43. Kort geding - Voldoende aannemelijk dat het concurrentiebeding dat is genomen in de aanvankelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nietig is. Vordering tot dogen dat eiseres in dienst treedt bij nieuwe werkgever toegewezen.
 44. Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst met tegenverzoek. Ontbinding wordt toegewezen op basis van de g-grond, want partijen zijn het erover eens dat de arbeidsverhouding ernstig verstoord is. Geen aanleiding voor de door werknemer verzochte billijke vergoeding, want geen sprake van (ernstig)verwijtbaar handelen van werkgever. Aan werknemer wordt wel een transitievergoeding toegekend. Het verzoe...
 45. Concurrentiebeding.
 46. Schorsing concurrentiebeding in kort geding. Van junior werkvoorbereider naar junior projectleider. Er is sprake van een wijziging van de arbeidsverhouding van ingrijpende aard, die niet voorzienbaar was en zwaarder is gaan drukken.
 47. Ontvankelijkheid hoger beroep tussenvonnis waarbij incidentele vordering tot inzage is afgewezen. Geen deelvonnis en geen vonnis als bedoeld in art. 337 lid 1 Rv. Vraag of sprake is van onrechtmatige werknemersconcurrentie door accountant die tevens relatiebeheer had, in hoger beroep alleen jegens bedrijfsopvolger. Geen relatie- en concurrentiebeding. Maatstaf. Geen aanwijzing dat klanten zijn...
 48. Vonnis in kort geding. Vordering tot schorsing concurrentiebeding grotendeels afgewezen.
 49. concurrentiebeding; vraag of is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:653 lid 1 BW indien de arbeidsovereenkomst niet is ondertekend door werknemer; onrechtmatige concurrentie; vordering ex artikel 843a Rv
 50. KG, vordering werknemer om concurrentiebeding te schorsen afgewezen