Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Concurrentiebeding

 1. Na de wijziging van de arbeidsovereenkomst heeft het concurrentiebeding zijn gelding verloren, het concurrentiebeding gaat niet stilzwijgend mee over bij wijziging van de arbeidsovereenkomst, functiewijziging en loonverhoging, geen rechtsgeldig concurrentiebeding, geen boetes verschuldigd.
 2. Kort geding; rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding: voldaan aan schriftelijkheidsvereiste door ondertekenen addendum ECLI:NL:HR:2008:BC0384 en ECLI:NL:HR:2017:364, artikel 7:653 lid 1 BW, voorwaardelijk concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; werknemer hoeft dan nog niet te beseffen dat er een concurrentiebeding is opgenomen en wat daarvan de gevolgen voor hem zouden...
 3. concurrentiebeding - vorderingen van wn worden afgewezen
 4. De werknemer heeft geen belang meer bij de verzochte verklaring voor recht dat het ontslag niet rechtsgeldig is gegeven. Hij heeft berust in het ontslag en de werkgever heeft erkend dat het gegeven ontslag onrechtmatig was. De transitievergoeding en vergoeding van vakantiedagen worden toegewezen zoals gevorderd. De kantonrechter stelt de billijke vergoeding vast op nihil. Het concurrentiebeding...
 5. Schorsing concurrentiebeding, geen schorsing relatiebeding. De betreffende bedingen zijn geldig in de zin van artikel 7:653 lid 1 BW, omdat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en werkgever de bedingen schriftelijk overeengekomen is met een meerderjarige werknemer. Werkgever kan in beginsel ook rechten ontlenen aan de bedingen, omdat de situatie van artikel 7:653 lid 4 BW ni...
 6. Vordering tot schorsing concurrentiebeding wordt afgewezen. Werknemer wil gaan werken voor een andere werkgever, die hem te werk zal stellen bij een klant voor wie hij al bij zijn vorige werkgever werkte. De vorige werkgever heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij kan worden geschaad in haar bedrijfsdebiet als de werknemer aan het werk gaat voor de nieuwe werkgever op de locatie van die spe...
 7. Kort geding. Verzetprocedure. Geldigheid concurrentiebeding. Schorsing concurrentiebeding voor zover dit de duur van één jaar overstijgt en voor zover het betrekking heeft op activiteiten buiten een afstand (straal) van 30 kilometer rondom de vestigingsplaats van gedaagde in het verzet. Toewijzing verbod tot schending concurrentiebeding op straffe van een dwangsom. Afwijzing vordering ex artike...
 8. Concurrentiebeding, geslaagd beroep op artikel 7:653 BW: concurrentiebeding is zwaarder gaan drukken zodat het beding zijn geldigheid verliest en niet meer van toepassing is. In een kort geding procedure, waarin slechts een voorlopig oordeel wordt geveld, kan niet worden bepaald dat het concurrentiebeding niet meer van toepassing is omdat een voorziening die de rechtstoestand tussen partijen v...
 9. Een werknemer vordert in dit kort geding schorsing van een concurrentiebeding met een ex-werkgever, omdat zij in dienst wil treden bij een nieuwe werkgever. Die vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.
 10. Arbeidsrecht; concurrentiebeding; art. 9a Waadi; relatiebeding ambtshalve nietig verklaard Vervolg op https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2022:2354
 11. In deze zaak vordert de eisende partij een boete van de gedaagde partij. De eisende partij stelt dat bij de verkoop van een tandartspraktijk een concurren¬tie¬be¬¬ding is overeengekomen en dat de gedaagde partij dit beding heeft overtreden. De kantonrech¬ter is het eens met de eisende partij dat de gedaagde partij het con¬cur¬rentiebeding heeft overtreden en daarom een boete verschuldigd is. De...
 12. Schorsing concurrentiebeding in kort geding
 13. Kort geding. Vordering tot schorsing non-concurrentiebeding en tot terugbetalen verrekende studiekosten. Kantonrechter wijst vorderingen af. Werknemer schendt door indiensttreden als Plantmanager bij andere werkgever concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Belangenafweging valt in nadeel werknemer uit. art. 7:653 BW. Niet aannemelijk dat werknemer noodzakelijke opleiding idzv art. 7:611a...
 14. Concurrentiebeding is niet zwaarder op werknemer gaan drukken. Belang van werkgever weegt zwaarder dan belang van werknemer bij indiensttreding bij directe concurrent. Het wordt werknemer wel toegestaan bij andere onderneming in dienst te treden omdat hij in die functie (commercieel manager) niet in direct contact staat met de leiding van het concern. Dit zou anders zijn in de functie van algem...
 15. Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Drijven van onderneming als afzonderlijke overtreding. Verzuim deel van gestelde overtredingen te beoordelen. Beslagkosten. Toepasselijkheid klachtplicht (art. 6:89 BW).
 16. Tussenvonnis. Schending concurrentiebeding. Tegenbewijs tegen voorshands aannemelijke stelling dat schending heeft voortgeduurd. Afwijzing incident 843a.
 17. Kort geding. Geen schorsing concurrentiebeding Assistent Makelaar.
 18. concurrentiebeding en relatiebeding
 19. schorsing concurrentiebeding, belangenafweging, belang werknemer bij schorsing weegt zwaarder dan het belang van werkgever bij handhaving van het beding
 20. Werkgever heeft aan werknemer ontslag op staande voet gegeven vanwege werkzuim. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven, omdat de dringende reden voor het ontslag ontbreekt. Werkgever had aan werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst met een concurrentiebeding voorgelegd. Werknemer heeft terecht geweigerd de nieuwe arbeidsovereenkomst te ondertekene...
 21. 1. Valsheid handtekening op arbeidsovereenkomst met concurrentiebeding staat op basis van nieuwe informatie (toch) voldoende vast. 2. Terugkomen op eerder oordeel mag. Overweging: “Er is namelijk geen sprake van terugkomen op een bindende eindbeslissing. Immers, het betreft geen wijziging in het oordeel op wie de stelplicht en (dus) de bewijslast rust. Bovendien was het eerdere oordeel (dat de...
 22. Vordering in kort geding tot nakoming van het concurrentiebeding. [eiser sub 1] wijst erop dat [gedaagde] niet bevestigd heeft en niet wil bevestigen dat hij het concurrentiebeding zal nakomen. Verder stelt [eiser sub 1] dat zij het vermoeden heeft dat [gedaagde] het concurrentiebeding schendt of gaat schenden bijvoorbeeld door bij klanten thuis te (gaan) knippen. [gedaagde] voert echter aan d...
 23. Arbeidsrecht. Kort geding. Werkgever vordert naleving postcontractuele bedingen, waaronder concurrentiebeding. De kantonrechter is van oordeel dat de werknemer door indiensttreding bij een andere werkgever het concurrentiebeding overtreedt. Werknemer wordt veroordeeld tot nakoming van het concurrentiebeding. Wel is er reden om het concurrentiebeding gedeeltelijk te schorsen. De duur wordt beper...
 24. SO-procedure; arbeidsrecht; concurrentiebeding; onrechtmatige concurrentie?
 25. Art. 7:653 BW. Kort geding. Werknemer vordert schorsing van het concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst. De vordering wordt afgewezen. Er bestaat een reëel risico dat bij een overstap van werknemer het bedrijfsdebiet van de werkgever wordt aangetast. De subsidiaire vordering tot betaling van een bedrag per maand gelijk aan het loon dat werknemer bij zijn beoogde nieuwe werkgever zou verd...
 26. Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Schending hoor en wederhoor? Aanleiding voor verzwaarde motiveringsplicht? Is klachtplicht (art. 6:89 BW) van toepassing op overtreding concurrentiebeding? Motiveringsklachten.
 27. Kort geding. Afwijzing eis tot schorsing concurrentiebeding.
 28. KG nakoming concurrentie- en relatiebeding, na belangenafweging kan werknemer niet gehouden worden aan het concurrentiebeding, belangenafweging relatiebeding valt in voordeel werkgever uit, werknemer wordt niet ernstig belemmerd door het relatiebeding, werknemer moet het relatiebeding nakomen op straffe van een dwangsom.
 29. Schorsing concurrentiebeding in duur. Belangenafweging.
 30. Kort geding, vordering tot schorsing concurrentiebeding afgewezen, schadevergoeding voor werknemer ook afgewezen want onvoldoende aannemelijk dat werknemer ernstig wordt belemmerd door het concurrentiebeding, vordering tot inzage omzetcijfers toegewezen.
 31. Kort geding over concurrentiebeding. Het beding wordt niet geschorst. Voorshands is niet gebleken dat het beding zwaarder is gaan drukken. Ook is geen sprake van onbillijke benadeling van werknemer. Vorderingen werknemer worden afgewezen.
 32. Vordering tot nakoming van het concurrentiebeding. Concurrentiebeding is opnieuw overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst. Niet wordt nog toegekomen aan de inhoudelijke beoordeling van het beding of het mogelijk ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever bij einde dienstbetrekking. Concurrentiebeding daarnaast nog uitgelegd. Conclusie is dat het concurrentiebeding wordt overtreden. De...
 33. Overgang van onderneming. Uitleg concurrentiebedingen. Werkgever in de uitzendbranche heeft in strijd met artikel 7:663 BW voor wat betreft het concurrentiebeding ten nadele van werkneemster afgeweken van de eerdere arbeidsovereenkomst en bovendien niet gehandeld als goed werkgever door werkneemster niet op haar rechten te wijzen. Aangezien de bescherming van de werknemer bij overgang van onder...
 34. Kort geding. Non-concurrentiebeding. Onvoldoende grond voor schorsing beding. Vanwege overtreding van het beding dient eiser boetes te betalen en zijn werkzaamheden voor de nieuwe werkgever te staken op straffe van een dwangsom.
 35. Voorlopige voorziening artikel 223 Rv afgewezen, overtreding concurrentiebeding.
 36. Concurrentiebeding: geen wilsovereenstemming. Dynamisch incorporatiebeding. Naleving cao.
 37. Overtreding concurrentiebeding? Niet kan worden vastgesteld of sprake is van rechtsgeldige bedingen. Voor zover wel sprake is van rechtsgeldige post-contractuele bedingen dan is onvoldoende aannemelijk geworden dat werknemer de bedingen heeft overtreden.
 38. Schorsing concurrentiebeding in kort geding. Werknemer voornemens bij nieuwe werkgever grootste klant van de huidige werkgever te gaan bedienen. Dit is in strijd met het relatiebeding. In deze procedure wordt niet gevorderd het relatiebeding te schorsen, zodat weinig belang is bij de vorderingen van werknemer. Met betrekking tot het concurrentiebeding staat vast dat dit rechtsgeldig is. Is geen...
 39. Schorsing non-concurrentiebeding.
 40. Arbeidsrecht WWZ. Geen sprake van dringende reden voor ontslag op staande voet, zodat sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van werkgever. Aan werknemer komen de transitievergoeding, billijke vergoeding en vergoeding wegens onregelmatige opzegging toe en werkgever kan geen rechten ontlenen aan concurrentiebeding.
 41. In deze zaak vordert een werkgever een boete van een werknemer van € 10.000,- vanwege het verrichten van nevenwerkzaamheden. De kantonrechter wijst de vordering af, omdat niet is gebleken van nevenwerkzaamheden. De tegenvordering van de werknemer om het overeengekomen concurrentiebeding te vernietigen, wordt toegewezen. Naar het oordeel van de kantonrechter is dat concurrentiebeding niet geldig.
 42. Ontslag op staande voet wegens instrueren van een derde om onjuiste informatie aan de werkgever te verstrekken blijft ook bij het hof in stand. Het hof vernietigt concurrentiebeding met ingang van een jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst.
 43. Concurrentiebeding; schorsing?
 44. Kort geding concurrentiebeding. Senior Servicedesk Engineer wil overstap naar directe concurrent. Schorsing voor zover duur beding zes maanden overstijgt. Vernietiging beding in bodemprocedure ogv art 7:653 BW alleen in zoverre voldoende aannemelijk.
 45. Kort geding. Schorsing concurrentiebeding afgewezen. Concurrentiebeding is rechtsgeldig. Door indiensttreding bij directe concurrent schendt werknemer het concurrentiebeding. Belangenafweging valt voorlopig in nadeel werknemer uit. Geen onbillijke benadeling werknemer. Reconventionele vordering tot een verbod aan werknemer om tot einde einde looptijd concurrentiebeding in dienst te treden bij d...
 46. Belangenafweging concurrentiebeding. Werkgever heeft het belang bij bescherming van haar bedrijfsdebiet onvoldoende aannemelijk gemaakt.
 47. Handhaving concurrentiebeding afgewezen. Geen overdracht specifieke bedrijfskennis en/of verlies klantenkring.
 48. Schorsing concurrentiebeding in KG. Werkgever heeft voldoende onderbouwd dat nieuwe werkgever concurrerend is en werknemer op de hoogte is van gevoelige bedrijfsinformatie. Belang van werknemer niet zwaarwegend genoeg. Vordering wordt afgewezen.
 49. non-concurrentiebeding. uitleg arbeidsvereenkomst. biologische producten dan wel of tevens conventionele producten. Spaans recht van toepassing? Rome-I art. 8. Mededingingsrecht van toepassing? Beperking concentratie van ondernemingen.
 50. overtreding relatie- /concurrentiebeding. In diensttreding bij concurrerende detacheerder die contract heeft gekregen van opdrachtgever waar de werknemer te werk gesteld was.