Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Concurrentiebeding

 1. Concurrentiebeding. Verbod werkzaamheden aanvangen voor concurrent afgewezen en concurrentiebeding geschorst. Concurrentiebeding niet bedoeld om werknemer te binden.
 2. concurrentie- en relatiebeding geldig; geen vernietiging; bewijsopdracht werkgeefster overtreding concurrentiebeding. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2020:5361
 3. WWZ. Ontbinding arbeidsovereenkomst ex 7:671b BW op de g-grond, met toekenning transitievergoeding. Verzoek werknemer tot uitbetaling onkostenvergoedingen en buiten werking stellen concurrentiebeding afgewezen, uitbetaling vakantie-uren deels toegewezen.
 4. vordering op grond van concurrentiebeding afgewezen. Schorsing concurrentiebeding toegewezen.
 5. Overtreding non-concurrentiebeding werkneemster schoonheidssalon Geen concurrerende werkzaamheden gedurende twee jaar na beeindiging dienstverband in een straal van 15 km vanaf de vestiging van werkgever. Vordering tot (gedeeltelijke) vernietiging afgewezen. Verbod overtreding voort te zetten toegewezen. Vordering tot betaling van de eenmalig verbeurde boete van 5000 Euro toegwezen. Geen matiging.
 6. Ontslag op staande voet wegens oprichten concurrerende onderneming in strijd met nevenwerkzaamhedenbeding en tijdens ziekte niet rechtsgeldig. Ontbinding g-grond. Toewijzing transitievergoeding. Gedeeltelijke vernietiging concurrentiebeding.
 7. Is werknemer gebonden aan het concurrentiebeding gelet op artikel 7:653 lid 2 BW waarin ingaande 1 januari 2015 een motiveringsvereiste is opgenomen voor een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Zo ja, is het concurrentiebeding overtreden en is er reden tot matiging van de boete.
 8. Werkgever vordert drie jaar na einde dienstverband betaling van boetes uit concurrentiebeding en verbod op nevenwerkzaamheden. Rechtsverwerking. Beroep op onrechtmatige concurrentie slaagt evenmin.
 9. Kort geding. Hoger beroep van ECLI:NL:RBLIM:2019:7456. Hoewel de door de voorzieningenrechter gegeven uitleg van het concurrentiebeding voor een medisch specialist wordt betwijfeld, bekrachtigt het hof de door de voorzieningenrechter getroffen voorziening als ordemaatregel op grond van een afweging van wederzijdse partijbelangen.
 10. Kort geding. Arbeidsrecht. Uitleg concurrentiebeding. Wordt het op de Benelux gerichte concurrentiebeding overtreden doordat de ex-werknemer vanuit zijn huis in Nederland werkzaamheden gericht op de verre export (buiten de Benelux) gaat verrichten voor een bedrijf dat gevestigd is in Denemarken? Heeft de voormalige werkgever een spoedeisend belang bij veroordeling van de ex-werknemer tot beta...
 11. Wwz. Ontbindingsverzoek. Vaststellingsovereenkomst in de arbeidsovereenkomst betreffende de beeindiging van het dienstverband en (de hoogte van) de te betalen contractuele vergoeding aan werknemer. Uitleg. Vernietiging concurrentiebeding.
 12. ontslag op staande voet, ontbinding, bewijs dringende reden, voorshands bewezenverklaring, toelaten tot bewijslevering, concurrentiebeding
 13. overtreding relatie- en concurrentiebeding
 14. Gedeeltelijke schorsing concurrentiebeding. Oude werkgever en nieuwe werkgever zijn geen concurrenten, en bovendien dient de belangenafweging in het voordeel van de werknemer uit te vallen.
 15. Kort geding. Arbeidsrecht. Concurrentiebeding.
 16. Kort geding. Niet aannemelijk dat werknemer concurrentiebeding heeft overtreden door bij zusteronderneming van een concurrent te gaan werken. Voorschot op verbeurde boetes moet worden terugbetaald.
 17. Kort geding Schorsing concurrentiebeding Alles overziend en tevens rekening houdend met het feit dat eiser onverkort gebonden is aan een relatie- én geheimhoudingsbeding ten gunste van gedaagde acht de kantonrechter voorshands aannemelijk dat de afweging van de wederzijdse belangen van partijen in een bodemprocedure in het voordeel van eiser zal uitvallen en dat de bodemrechter het concurrentie...
 18. Geen sprake van berusting in ontslag op staande voet. Vernietiging ontslag op staande voet. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Concurrentiebeding niet rechtsgeldig overeengekomen.
 19. Afwijzing vordering in KG tot schorsing non–concurrentiebeding omdat onvoldoende vaststaat dat het beding in een bodemprocedure gedeeltelijk zal worden vernietigd. De relevante feiten staan onvoldoende vast en de belangenafweging valt voorlopig in het voordeel van de werkgever uit.
 20. Arbeidszaak. Concurrentiebeding. De kantonrechter veroordeelt de werknemer tot betaling van een boete wegens schending van het overeengekomen concurrentiebeding, maar matigt de gevorderde boete van € 892.500,00 tot een bedrag van € 5.000,00.
 21. Misslag in arbeidsovereenkomst (naam wg). Overtreding concurrentiebeding. Beding is niet zwaarder gaan drukken. Hof wijst vordering wg tot nakoming en vordering wn tot schorsing van conc. beding beide gedeeltelijk toe.
 22. Voldoende aannemelijk geworden concurrentiebeding overtreden, waarmee contractuele boetes zijn verbeurd door werknemer. Subsidiair beroep op matiging boetes toegewezen.
 23. EJ, Arbeid, arbeidsovereenkomst met non-concurrentiebeding, ontbindende voorwaarde. bedrijfsgevoelige informatie, Arubaanse markt.
 24. Eindbeschikking na tussenbeschikking van 10 oktober 2018. De werkgever is geslaagd in het bewijs van haar stelling dat de werknemer fysiek geweld heeft gebruikt en collega’s verbaal heeft bedreigd. Op grond van bijkomende omstandigheden zijn deze gedragingen echter onvoldoende ernstig om als dringende reden voor ontslag op staande voet te kunnen dienen. Toekenning transitievergoeding, vergoedin...
 25. Arbeidszaak. Kort geding. Vordering van werkgever om twee werkneemsters te gebieden zich te houden aan het concurrentiebeding wordt afgewezen. Het concurrentiebeding, in feite een relatiebeding, is niet overeengekomen, omdat niet wordt voldaan aan de schriftelijkheidseis van HR 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:364 (Lodder).
 26. kort geding, non-concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 27. ontbinding arbeidsovereenkomst, ernstig verwijtbaar handelen? transitievergoeding, billijke vergoeding, concurrentiebeding
 28. door werknemer ten onrechte genomen ontslag op staande voet; matiging gefixeerde schadevergoeding, vernietiging bepaling concurrentiebeding
 29. Arbeidsrecht WWZ; terecht ontslag op staande voet; oprichting concurrerende onderneming tijdens looptijd arbeidsovereenkomst; geen verdere matiging non-concurrentiebeding
 30. Werknemersverzoek ontbinding arbeidsovereenkomst. Billijke vergoeding afgewezen: geen ernstig verwijtbaar handelen wg. Eenzijdige en directe vrijstelling van werkzaamheden wel in strijd met goed werkgeverschap. Concurrentiebeding: Philips/Oostendorp
 31. kort geding; schorsing concurrentiebeding; geen ingrijpende wijziging functie; wel: onbillijke benadeling (art. 7:653 lid 3 onder b BW)
 32. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar gedrag (onder de duiven van de werkgever schieten). Toekenning schadevergoeding aan werkgever. Tegenverzoek tot gedeeltelijke vernietiging concurrentiebeding toegewezen.
 33. Kort geding. Rechtsgeldig concurrentiebeding?
 34. Arbeidsrecht: concurrentiebeding.
 35. Concurrentiebeding. Artikel 7:653 lid 3 BW. Onbillijke benadeling. Belangenafweging. Kort geding. Beperkte belangen van werkgever bij handhaving van het concurrentiebeding wegen niet op tegen belang van werknemer bij recht op vrije arbeidskeuze.
 36. Concurrentiebeding. Artikel 7:653 lid 2 BW. Motiveringsplicht. Zwaarwegende bedrijfsbelangen. Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (9 maanden) niet geldig omdat werkgever niet heeft voldaan aan de verzwaarde motiveringsplicht.
 37. Geen overtreding van het non-concurrentiebeding en het anti-ronselbeding (aftroggelbeding). Anti-ronselbeding in strijd met grondrechten: het recht op vrijheid van verplaatsing, het recht op privacy en het recht op vrije meningsuiting. (ZEI OOK: ECLI:NL:RBMNE:2019:403)
 38. Arbeidsrecht. Wwz. Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Aan de motiveringsplicht te stellen eisen. Maatstaf belangenafweging.
 39. Concurrentiebeding. Indiensttreding bij concurrent. Belangenafweging artikel 7:653 BW in nadeel van werknemer.
 40. Schorsing concurrentiebeding totdat in een bodemprocedure is beslist
 41. Kort geding. Schorsing concurrentiebeding.
 42. Non-concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Werkgever heeft de zwaarwegende bedrijfsbelangen onvoldoende gemotiveerd, want te algemeen en onvoldoende specifiek. Vordering tot schorsing van het concurrentiebeding wordt toegewezen
 43. KG, schorsing non-concurrentiebeding, belangenafweging 7:653 (oud) BW
 44. Werknemer is in 2010 een arbeidsovereenkomst met een non-concurrentiebeding met een looptijd van 1 jaar overeengekomen met BL International. Met ingang van 1 januari 2017 gaat werknemer werkzaamheden verrichten voor een zustermaatschappij: BL Special Promotions. De daartoe opgestelde schriftelijke overeenkomst met een non-concurrentiebeding heeft de werknemer niet ondertekend maar partijen geve...
 45. Werknemer heeft door het verrichten van nevenwerkzaamheden en/of het (laten) starten dan wel (mede) drijven van een gelijksoortige onderneming in strijd gehandeld met het verbod op nevenwerkzaamheden en het non-concurrentiebeding in (art. 13 en 15 van) de arbeidsovereenkomst. Verzoek vernietiging onverwijlde opzegging afgewezen. Transitievergoeding, billijke vergoeding en vergoeding wegens onr...
 46. kort geding, belangenafweging valt uit in voordeel werknemer, gedeeltelijke schorsing concurrentiebeding
 47. Arbeidszaak. In kort geding wordt geoordeeld dat de werknemer het concurrentiebeding niet heeft overtreden, omdat hij in dienst is getreden bij een onderneming die geen zaak drijft “gelijk of gelijksoortig” aan die van de ex-werkgever. Bij de uitleg van het concurrentiebeding moet in dit geval met name worden gekeken naar de bewoordingen daarvan, omdat niet is gebleken van specifieke bedoeling...
 48. Concurrentie/relatiebeding Concurrentiebeding is overtreden. Nieuwe werkgever is gevestigd zowel buiten als binnen de werking van het concurrentiebeding. Werknemer in dienst (op papier) bij werkgever buiten de werking van het concurrentiebeding, maar herhaaldelijk, voor langere tijd aanwezig op de vestiging binnen de werking van het concurrentiebeding. Niet controleerbaar voor oude werkgever. D...
 49. WWZ. In de verzoekschriftprocedure wordt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst (met onmiddellijke ingang) behandeld, alsmede de vraag of de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten waardoor geen recht is op een transitie- of contractuele beëindigingsvergoeding. Billijke vergoeding. Concurrentiebeding.
 50. Werkgever handhaaft concurrentiebeding omdat zij niet wil dat haar werknemer (een electromonteur) overstapt naar de concurrent. Belangenafweging valt uit in het voordeel van de werknemer.