Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Gemeenschap

 1. Huwelijk, Echtscheiding acht jaar na feitelijk uiteengaan. Convenant maakt deel uit van echtscheidingsbeschikking. Uitleg convenant.
 2. financiële afwikkeling maatschap van accountantskantoor en belastingadviesbureau; hoger beroep van tussenvonnis; gedeeltelijke vernietiging en terugverwijzing.
 3. Intellectuele eigendom. Kort geding. Inbreuk op Uniemerken. Artikel 9 lid 2 sub a UMVo. LEGO-bouwstenen en minifiguren. Uitputtingsregel van artikel 15 lid 1 UMVo niet van toepassing. Merkhouder heeft gegronde reden voor verzet. Wijziging en/of verslechtering van de waar. Bedrukking van LEGO-bouwstenen en minifiguren zonder toestemming van de LEGO-groep. Toevoegen van een metalen kogellager aan...
 4. Voorlopige voorziening woning. Wijziging. Vrouw ontvankelijk in haar verzoek? Belangenafweging.
 5. verzoek 3:168 BW wie mag de gemeenschappelijke woning gebruiken zolang de gemeenschap nog niet is verdeeld - belangen vrouw wegen zwaarder dan van man
 6. executiegeschil; uitleg bodemvonnis; dwangsommen verbeurd?
 7. De rechtbank oordeelt dat de staatssecretaris heeft mogen concluderen dat de politieke activiteiten van eiser en de daaropvolgende problemen ongeloofwaardig zijn. Verder overweegt de rechtbank dat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij te vrezen heeft voor de Tadzjiekse autoriteiten vanwege zijn politieke overtuiging. Eiser heeft ook niet toegelicht waarom het dragen van een baard voor he...
 8. Er bestaat geen aanleiding voor de conclusie dat eiser (als Dublinterugkeerder) vanwege de pushbacks aldaar niet aan Polen kan worden overgedragen. Verder overweegt de rechtbank dat, hoewel uit algemene informatie volgt dat de positie van de LHBT-gemeenschap in Polen zorgelijk is, hieruit niet blijkt dat sprake is van een gevaar voor behandeling in strijd met artikel 4 van het Handvest.
 9. Conclusie AG. Faillissementsfraude. Als bestuurder van een failliet verklaarde rechtspersoon wegblijven en weigeren de vereiste inlichtingen te geven aan de curator, meermalen gepleegd (art. 194 (oud) Sr), als degene die in het faillissement van een ander wettelijk verplicht is tot het geven van inlichtingen zonder geldige reden opzettelijk wegblijven en weigeren de vereiste inlichtingen te gev...
 10. Vordering van de vrouw tot vernietiging van de door partijen overeengekomen verrekening in het echtscheidingsconvenant. Bewijsopdracht aan de man betreffende zijn stelling dat zijn activa geen verrekenplichtig vermogen is. Verzoek aan partijen om zich uit te laten over of en zo ja, welke schulden van de man in mindering moeten worden gebracht op de waarde van de activa van de man, indien komt v...
 11. Tussenvonnis. Erfrecht. Eiser krijgt gelegenheid om ex art. 118 Rv de overige erfgenamen op te roepen. Verplichting tot rekening en verantwoording op basis van volmacht? Dochter en kleindochter krijgen de gelegenheid een ter zitting meegebrachte maar niet overgelegde map met bonnen en facturen in de procedure in te brengen, waarna de zoon (en de opgeroepen erfgenamen) bij akte mogen reageren. I...
 12. Van het plegen van witwassen een gewoonte maken.
 13. Pools EAB ter tenuitvoerlegging vonnis - artikel 12 OLW - gelijkstelling van de opgeëiste persoon met een Nederlander in de zin van artikel 6a OLW - weigering van de overlevering met overname van de in Polen opgelegde straf
 14. Verzoek verdeling appartement in Engeland na eerdere echtscheiding. Vrouw beroept zich primair op Turks recht (gemeenschappelijke nationaliteit) en subsidiair op Engels recht (eerste huwelijksdomicilie). De rechtbank oordeelt op grond van artikel 4 Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 dat Engels recht van toepassing is. Geen reden om af te wijken van uitgangspunt uit Engels huwelijksvermogensre...
 15. art 95 La procedure – disciplinair ontslag
 16. Appartementsrecht. Vervangende machtiging voor het vervangen en verplaatsen van een trap die de enige toegang is tot de woning op de eerste verdieping van het pand. Noodzaak vervanging staat voldoende vast. Verzoekers hebben verschillende opties aan verweerders voorgehouden, die zij allemaal hebben afgewezen. Zij hebben, door zo vaak nee te zeggen (de laatste was in ieder geval een nee te veel)...
 17. Verdachte heeft zich als feitelijk leidinggever schuldig gemaakt aan medeplegen van valsheid in geschrift en gewoontewitwassen. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan belastingfraude. Het beroep op niet ontvankelijkheid van de officier van justitie omdat volgens de verdediging sprake is van onherstelbare vormverzuimen, wordt door de rechtbank verworpen.
 18. Subsidie, Subsidieverordening Joodse erfpachttegoeden, Adviescommissie, Vergewisplicht.
 19. Subsidie, Subsidieverordening Joodse erfpachttegoeden, Adviescommissie, Vergewisplicht.
 20. Artikel 3:301 lid 2 BW jo artikel 433 Rv. Niet ingeschreven in het rechtsmiddelenregister. Niet-ontvankelijk.