Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Gemeenschap

 1. Toepasselijk recht huwelijksvermogensregime; maatstaven van redelijkheid en billijkheid; vertrouwensleer; Jordaans soennitisch huwelijksvermogensrecht; pensioenverevening. 10:9 BW.
 2. Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; combi; periodiek en finaal verrekenbeding; vennootschap onder firma (vof) voortgezet als eenmanszaak; nevenvoorziening: art. 827 Rv
 3. Bij besluit van 16 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ede [appellanten] onder oplegging van een dwangsom gelast om het gebruik van de recreatiewoning als hoofdverblijf op het adres [locatie] te Otterlo te beëindigen en beëindigd te houden. [appellanten] zijn eigenaar van een op het recreatiepark "De Heidekamp" gelegen recreatiewoning. Volgens het college gebruiken [...
 4. Bij besluit van 23 maart 2018 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
 5. IB/PVV, hypotheekrenteaftrek, echtscheiding (art. 2.17, 3.110, 3.111 en 6.3 Wet IB 2001). Belanghebbende en zijn ex-echtgenote waren buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd. De volledige eigendom van de echtelijke woning was gelegen bij de ex-echtgenote. Gedurende het jaar heeft belanghebbende de echtelijke woning verlaten. Belanghebbende en zijn ex-echtgenote waren daarnaast ieder voor...
 6. Bruidsschat, bruidsgiften en schulden.
 7. Vaststellingsovereenkomst ex artikel 7:900 BW, dwaling en misbruik van omstandigheden, derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid. Haviltex.
 8. Verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Gebruiksvergoeding. Vergoedingsrechten. Erfenisgelden.
 9. Brandverzekering. Brand in bedrijfspand. Verhaal door verzekeraar schade-uitkering aan huurder bedrijfspand op dakdekker. Schade-expert kan oorzaak van de brand niet met zekerheid vaststellen. Vraag of dakdekker zorgvuldig heeft gehandeld. Schending veiligheidsvoorschriften. Toepassing ‘omkeringsregel’. Bewijsopdracht aan dakdekker.
 10. Geschil over de vraag of een overnachtingshaven openbaar vaarwater is geworden en of de eigenaar moet dulden dat door een wijziging van de infrastructuur in de overnachtingshaven zijn eigendom intensiever wordt gebruikt.
 11. Vaststellen van het inkomen van de IB-ondernemer. Samenhang tussen balans, winst- en verliesrekening en kasstroom.
 12. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Regresvordering van een bestuurder van een gefailleerde B.V. tegen de erfgenamen van een medebestuurder, wegens het voldoen van een deel van een schuld waarvoor beide bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn. De schuld vloeit voort uit een aansprakelijk-stelling voor onbetaald gebleven naheffingsaanslagen loonheffing op grond van artikel 36 Invorderingswet 1990...
 13. Erflaatster was door huwelijksvermogensrecht gerechtigd tot een aanmerkelijk belang. In de aangifte IB werd geen melding gemaakt van (inkomen uit) een aanmerkelijk belang. De kans was niet onwaarschijnlijk dat de aangifte juist was. Immers, inkomensbestanddelen uit aanmerkelijk belang zijn gemeenschappelijke inkomensbestanddelen die vrijelijk tussen partners kunnen worden verdeeld. Verweerder h...
 14. Huwelijksvermogensrecht. IPR. Recht dat van toepassing is op grond van Huwelijksvermogensverdrag. Verhouding van onaanvaardbaarheidsexceptie van art. 10:9 BW tot Huwelijksvermogensverdrag.
 15. Het geschil betreft de vraag of de Belgische pensioenregeling van een in Nederland werkzame belastingplichtige kan worden aangemerkt als pensioenregeling in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964. A-G Niessen heeft conclusie genomen in de volgende zaak. Belanghebbende werkt sedert 1978 voor hetzelfde concern. Eerst in een Belgische vestiging waar hij in pensioenregeling deelnam. Vanaf 1 ju...
 16. Vordering afgifte stukken in conventie op diverse gronden afgewezen (843a Rv). Vordering in reconventie algeheel verbod om nog opnieuw te gaan procederen afgewezen (artikel 6 EVRM en 17 Grondwet)
 17. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en nalatenschap. Schuld in rekening-courant ontstaan door opnames om kosten van de huishouding te voldoen. Man heeft jegens erfgenamen recht op vergoeding van een gedeelte van deze schuld.
 18. Kantonrechter dient bij de beoordeling van het verzoekschrift o.m. te bekijken of met het verzochte een deugdelijke passende algehele belangenbehartiging ten behoeve van rechthebbende is gegarandeerd. Gevolg: onder meer uitbreiding en aanpassing verzoek door verzoekers
 19. Ouders naar Kinderen uit de Knel. Rekening houden met dubbele woonlasten in draagkrachtformule. Verdeling stamrecht BV en eenmanszaak
 20. Bruidsgave naar Itaans recht. Vrouw wordt niet-ontvankelijk verklaard voorzover de bruidsgave de 110 gouden munten overschrijdt omdat het een voorziening betreft ex art 827, eerste lid onder f Rv, nadere behandeling leidt tot onredelijke vertraging.