Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Gemeenschap

 1. afwikkeling huwelijkse voorwaarden, niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding, schending waarheids- en substantiëringsplicht.
 2. Ex-echtelieden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de aflossing van een krediet verleend door de Nederlandse Voorschotbank. Nadat een betalingsachterstand is ontstaan, en de vordering ineens opeisbaar is geworden, treft de bank een betalingsregeling met de man voor het hele bedrag. Hierdoor is de vordering niet langer ineens opeisbaar en wordt de vordering van de bank jegens de vrouw afgewezen.
 3. afwikkeling huwelijkse voorwaarden, niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding, schending waarheids- en substantiëringsplicht.
 4. Huwelijksvermogensrecht. Afrekening finaal verrekenbeding alsof algehele gemeenschap van goederen had bestaan ('alsof'-beding); art. 1:142 BW. Vraag of echtgenoten slechts regels over omvang wettelijke gemeenschap op het oog hadden of ook mogelijkheid van vergoedingsrechten als bedoeld in art. 1:95 lid 2 BW en art. 1:96 lid 4 BW.
 5. Mandeligheid, gehele gevelmuur is mandelig.
 6. Mvv - pleegkind - geen onaanvaardbare toekomst - ex tunc - medische verklaring - beroep ongegrond
 7. kort geding, uitleg vaststellingsovereenkomst, vrouw hoefde in de gegeven omstandigheden geen rekening te houden met de vergoedingsvordering van de man.
 8. Huwelijksvermogensrecht; afwikkeling huwelijkse voorwaarden; gezag van gewijsde.
 9. art. 3:194 BW, opzettelijke verzwijging, verbeurt aandeel in goed, proceskostenveroordeling.
 10. Hoofdverblijfplaats minderjarige, zorgregeling, kinder- en partneralimentatie en afwikkeling huwelijksvermogen (deels naar Pools - en deels naar Nederlands recht).
 11. Kort geding. Naar voorlopig oordeel heeft eiser geen toestemming gegeven voor het in gebruik nemen van de woning door gedaagden. Toezegging van andere deelgenoot tot verblijf in de woning is dan ook ongeldig. Ontruiming.
 12. Verdeling, toedeling van vordering uit hoofde van stamrechtuitkering.
 13. Aansprakelijkheid op grond van art. 6:166 lid 1 BW (‘groepsaansprakelijkheid’) voor schade door verduistering van een BMW?
 14. Kort geding. Machtiging te gelde maken woning.
 15. Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Echtscheidingsconvenant vernietigbaar? Beroep vrouw op benadeling voor meer dan een vierde (art. 3:196 BW) slaagt niet. Overige beroepen van de vrouw slagen evenmin. Onvoldoende onderbouwd en aangetoond.
 16. echtscheiding met nevenvoorzieningen, eenhoofdig gezag, hoofdverblfijplaats, zorgregeling, omgang ontzegd, kinderalimentatie, partneralimentatie, overeenkomst over duur partneralimentatie, verdeling gemeenschap, vergoedingsrechten, toepassing nieuwe wet
 17. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en verdeling eenvoudige gemeenschappen: uitleg bepaling uit de huwelijkse voorwaarden, verrekening waarde woning, erfenissen/schenkingen, verdeling (miniatuur)auto’s.
 18. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en verdeling eenvoudige gemeenschappen: uitleg bepaling uit de huwelijkse voorwaarden, verrekening waarde woning, erfenissen/schenkingen, verdeling (miniatuur)auto’s.
 19. Vrijspraak van het bereiden dan wel aanwezig hebben van een hoeveelheid MDMA of amfetamine. Veroordeling wegens het verrichten van voorbereidingshandelingen voor het vervaardigen van MDMA en amfetamine. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan overtreding van de Wet Wapens en Munitie. De rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf op van 70 dagen waarvan 56 dagen voorwaardelijk...
 20. trefwoorden: Asiel, geaardheidskwestie, Nigeria, correcties en aanvullingen, referentiekader, leeftijd, ongegrond.