Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Gemeenschap

 1. Merkenrecht. Procesrecht. Uitputting. In de handel brengen in de EER. Realisatie economische waarde (Peak Holding). Gerechtvaardigd vertrouwen instemming merkhouder. Begrip “duur van de licentie” art. 25(2)(a) UMVo. Twee-conclusieregel. Stelplicht. Grenzen rechtsstrijd. Matiging proceskostenveroordeling art. 1019h Rv.
 2. Een 49-jarige man is veroordeeld tot een boete van 300 euro waarvan 150 euro voorwaardelijk omdat hij op 1 juli 2017 een groep mensen heeft beledigd. Als reactie op de live-uitzending van de Keti Koti herdenking of Facebook schreef hij namelijk “De slaven mogen de krans slepen.” De rechtbank oordeelt dat dit een zeer ernstige en onnodig grievende uiting is, met name nu deze is gedaan in reactie...
 3. Inkomenstenbelasting, Rijnvarendenverdrag, Rijnvarendenovereenkomst, Basisverordening, Toepassingsverordening, heffing premie volksverzekeringen, rechtsgrond voor verrekening met in andere staat betaalde premies?
 4. Verkrachting, ontucht met iemand die in staat van bewusteloosheid verkeert, ontucht met zijn minderjarig kind en kinderporno
 5. Woningsluiting op grond van de Opiumwet. De overlast, meldingen en aangetroffen goederen maken verweerder bevoegd om de woning te sluiten. De sluiting is noodzakelijk en evenredig. Het verzoek wordt afgewezen.
 6. De uitoefening van de erfdienstbaarheid is onmogelijk geworden door de aanleg van een nevengeul. Vordering tot wijzing van de erfdienstbaarheid ingesteld door het Waterschap en de eigenaar van het dienende erf. Het heersende erf wordt lopende het hoger beroep verkocht. Belang van de voormalig eigenaar van het heersende erf bij reconventionele vorderingen? Instellen reconventionele vorderingen d...
 7. Erfrecht. 5 van de 6 kinderen zijn door moeder onterfd. In het verleden zijn giften gedaan aan kinderen en aan een kleinzoon. Vader is vooroverleden. De door moeder onterfde kinderen maken in de nalatenschap van vader aanspraak op het verschil tussen hun kindsdeel en de legitieme en in de nalatenschap van moeder op de legitieme portie. Rechtbank stelt erfdelen en legitieme porties in beide nala...
 8. Betrokkene wordt op dit moment niet (meer) in staat geacht om zijn (niet-) materiële belangen waar te nemen. Er is mogelijk sprake van een aanzienlijk vermogen. Niet kan worden uitgesloten dat er zich op vermogensrechtelijk gebied een belangentegenstelling kan voordoen tussen de betrokkene en de gevolmachtigde, zodat het hof een beschermingsmaatregel op zijn plaats acht.
 9. Medewerking DNA-onderzoek. Recht om te weten van wie men afstamt. Belangenafweging. Onrechtmatige daad.
 10. bezwaren tegen deskundigenbericht; kosten deskundigenbericht
 11. Art. 9-document: arrest Chavez-Vilchez, identiteit en nationaliteit, individuele omstandigheden, Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel, motivering. De rechtbank leidt uit de in de uitspraak aangehaalde punten van de arresten Chavez-Vilchez (ECLI:EU:C:2017:354), Oulane (ECLI:EU:C:2005:95) en MRAX (ECLI:EU:C:2002:461) het volgende af. In gevallen waarin een derdelander ouder vanwege zijn banden m...
 12. Het hof heeft de verdeling tussen partijen vastgesteld en dit arrest heeft kracht van gewijsde gekregen. Ingevolge artikel 236 Rv staan de beslissingen van het hof ten aanzien van deze rechtsbetrekking bindend tussen hen vast. De vordering die betrekking heeft op een onderdeel van die verdeling kan dus niet opnieuw aan de bodemrechter worden voorgelegd. De voorzieningenrechter kan gelet hierop...
 13. Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid ouders pro se voor onrechtmatige gedraging 14-jarige zoon; art. 6:169 lid 2 BW. Shockschade, affectieschade. Geding na verwijzing door HR, ECLI:NL:HR:2017:757 Zie voorts: ECLI:NL:GHARL:2015:9813
 14. Faillissementsrecht. Mag het hof een gevorderde verklaring voor recht dat geen redelijke termijn ex art. 58 Fw is gesteld afwijzen op de grond dat het bestaan van de gestelde vorderingen en pandrechten niet voldoende zijn onderbouwd?
 15. VvE-recht: het argument dat een besluit van de vergadering van eigenaars in strijd is met de redelijkheid en billijkheid kan niet meer worden aangevoerd na het verlopen van de termijn voor de vernietigingsprocedure van art 5:130 BW.
 16. Rechtbank veroordeelt verdachte wegens een poging tot doodslag tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank acht bewezen dat verdachte het slachtoffer tweemaal met kracht met een hard voorwerp in het gezicht heeft geslagen. De rechtbank verklaart de ouders en zus van het slachtoffer niet-ontvankelijk in hun vorderingen tot vergoeding van affectie- en shockschade.
 17. Ontbinding arbeidsovereenkomst met nevenvorderingen, verstoorde arbeidsverhouding, geen (ernstig) verwijtbaar handelen. Geschil tussen raad van toezicht en (enig) bestuurder.
 18. Bekering – betrekken vorige procedure om tegenstrijdigheid tegen te werpen in dit geval onzorgvuldig – samenwerkingsplicht - beoordeling pijler twee en drie van de vaste gedragslijn is onvoldoende gemotiveerd – weging pijler twee en drie is niet kenbaar verricht - beroep gegrond. Tijdens het aanmeldgehoor in de eerste asielprocedure heeft eiser verklaard dat hij religieus is en sjiitisch m...
 19. appellante niet verplicht tot het afleggen van rekening en verantwoording van het door haar gevoerde vermogensrechtelijke beleid.
 20. Premieheffing Rijnvarende 2010, 2011 en 2012. Volgens eiser is de inspecteur niet bevoegd om vast te stellen welke sociale zekerheidswetgeving van toepassing is, want dat mag alleen de SVB, en mag hij daarom niet afwijken van wat eiser daarover stelt in zijn aangifte IB/PVV. De rechtbank is echter van oordeel dat als geen A1-verklaring is afgegeven, dat dan alleen de conclusie kan worden getrok...