Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Gemeenschap

 1. Door het overlijden van erflater is sprake van een fictieve vervreemding van de aanmerkelijkbelangaandelen. De inspecteur beschikt over een nieuw feit voor navordering. Het Hof ziet geen aanleiding om aan belanghebbenden een (integrale) proceskostenvergoeding toe te kennen.
 2. Conclusie AG in zaak van executeur testamentair die is veroordeeld wegens verduistering uit nalatenschap. De conclusie bespreekt onder meer (1) de bevoegdheid van een rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Haarlem om als rechter op te treden en (2) de toewijzing van een vordering tot schadevergoeding van een gemeenschap van erfgenamen aan één van de deelgenoten in de nalatenschap. De AG advise...
 3. IB/PVV. 2009, 2011 en 2012. De rechtbank oordeelt dat inkomsten voor werkzaamheden als pakketbezorger/chauffeur als loon uit dienstbetrekking in aanmerking moeten worden genomen. De opgerichte vennootschap wordt door de rechtbank als schijnconstructie aangemerkt.
 4. Revindicatievordering. Persoonlijk gebruiksrecht dat tegen de eigenaar kan worden ingeroepen. Vordering tot vergoeding van werkelijke proceskosten. Verwevenheid tussen vereniging en stichting. Rekening en verantwoording.
 5. EAB Duitsland. genoegzaamheid. toegestaan
 6. De militaire kamer in Arnhem heeft een 38-jarige voormalige militair veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en daarnaast een taakstraf voor de duur van 180 uur onvoorwaardelijk ter zake van verduistering. De ex-militair en zijn echtgenote hebben tussen 2009 en 2015 de financiën van de oma van de echtgenote in beheer gehad. In die periode he...
 7. EAB Polen. Vervolging. Overlevering toegestaan. Poolse rechtsstaat. Artikel 47 Handvest van de Grondrechten van de EU staat niet aan overlevering in de weg.r
 8. EJ, partneralimentatie.
 9. Verzekeringsrecht. Transportgoederenverzekering. Gecombineerd vervoer. Uitleg verzekering. Verzekerd bedrag/maximum per gelegenheid. Locatieclausule. Calla’s zijn beschadigd door blootstelling aan te lage temperatuur. Een oplegger, zonder trekker, is geen zelfstandig vervoermiddel in de zin van de verzekeringsvoorwaarden. De calla’s zijn beschadigd door één en dezelfde oorzaak op dezelfde locat...
 10. Civiel. Tussenvonnis. Comparitie gelast. Verdeling nalatenschap.
 11. Bij besluit van 3 december 2015 heeft de staatssecretaris een verzoek van Greenpeace om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) afgewezen.
 12. Eiseres is een in Nederland gevestigde vennootschap. In geschil is of de door Uruguay ingehouden bronbelasting op betalingen aan eiseres verrekenbaar is in de zin van artikel 36 van het Bvdb 2001. Om de ingehouden bronheffing te kunnen verrekenen op grond van artikel 36 van het Bvdb 2001 dient de schuldenaar van de royalty’s te zijn gevestigd in een ontwikkelingsland. Vast staat dat Uruguay in...
 13. Heineken hoeft de aanduiding “Tequila” niet van haar Desperados producten te verwijderen.
 14. Herroeping. Na uitspraak hof over de verdeling van de inboedel wordt in een strafarrest de man veroordeeld voor het opmaken van een valse akte mbt de verkoop van een deel van de inboedel. De vrouw verzoekt daarna herroeping van deze beschikking ogv valsheid in geschrifte. Klachten man over ontvankelijkheid oa omdat de vrouw al eerder bekend was met de valsheid in geschrift.
 15. Erflater heeft op 31 december 2012 een bv opgericht (hierna: de B.V.). Op diezelfde dag heeft hij een bedrag van € 1.500.000 gestort op de kwaliteitsrekening van de notaris onder de vermelding “Agiostorting de B.V.” Dit bedrag is vervolgens op 21 januari 2013 op de bankrekening van de B.V. gestort. Verder is op de TBS-balans van erflater per 1 januari 2013 een bedrag van € 90.000 opgenomen met...
 16. Klacht tegen een notaris. Klager verwijt de notaris i) dat hij heeft geweigerd een uurtarief af te spreken, althans zijn uurtarief niet vooraf kenbaar heeft gemaakt, ii) de akte van verdeling en levering niet heeft gepasseerd en iii) dat hij de noodzakelijke gegevens in de volmacht van mevrouw niet had opgenomen/dat deze ontbraken. De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard. Het hof bevestig...
 17. bekrachtiging uithuisplaatsing voor de volledige termijn. Geen verkorting van de termijn nu nog steeds wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een uithuisplaatsing en nog onvoldoende stappen zijn gezet met moeder binnen de hulpverlening.
 18. verdeling nalatenschap. Geschil over de vraag of door langstlevende echtgenoot al dan niet gebruik is gemaakt van het keuzelegaat in het testament van erflaatster dan wel van het verzorgingsvruchtgebruik in het testament.
 19. Voorhanden hebben van meerdere (vuur)wapens en munitie. Gevangenisstraf 6 weken met aftrek voorarrest. Opheffing bevel voorlopige hechtenis. Taakstraf 240 uur subsidiair 120 dagen hechtenis. Onttrekking aan het verkeer wapens en munitie.
 20. De meervoudige kamer in de rechtbank Gelderland heeft een 38-jarige vrouw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en daarnaast een taakstraf voor de duur van 180 uur onvoorwaardelijk ter zake van verduistering. De vrouw en haar echtgenoot hebben tussen 2009 en 2015 de financiën van de oma van de vrouw in beheer gehad. In die periode hebben...