Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Gemeenschap

 1. Samenwoners, eenvoudige gemeenschap en een vergoedingsrecht.
 2. Geschil tussen partner van erflaatster en erfgenamen over afwikkeling vermogensrechtelijke gevolgen van samenwoning. Stilzwijgende afspraak tot obligatoire gemeenschap van woning? Ongerechtvaardigde verrijking. Is de verlengde verjaringsregeling voor echtgenoten van artikel 3:320 jo 3: 321 lid 1 sub a BW van overeenkomstige toepassing?
 3. Huwelijkse voorwaarden, verdeling eenvoudige gemeenschap, vergoedingsrecht conform de beleggingsleer en de pseudogemeenschap.
 4. Verdeling na echtscheiding. Artikel 3:179 lid 2 BW. Dwaling met betrekking tot het toepasselijke recht op het huwelijksvermogensregime. Verdeling van overgeslagen goederen ná een notariële akte tot partiële verdeling.
 5. Ontkenning vaderschap, termijn waarbinnen verzoek moet worden ingediend, stelplicht.
 6. Gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies van 16 januari 2023 inzake de cassatieberoepen met de rolnummers: 20/02644, ECLI:NL:PHR:2023:70 20/03460, ECLI:NL:PHR:2023:125 22/01773, ECLI:NL:PHR:2023:126
 7. De rechtbank wijst het verzoek van echtgenote 2, om voor recht te verklaren dat de door echtgenote 1 gedane afstand van de gemeenschap van goederen nietig is, af. De rechtbank komt tot de conclusie dat echtgenote 1 haar recht om afstand te doen niet op grond van artikel 1:107 BW heeft verloren. Niet gebleken is dat echtgenote 1 zich ten aanzien van de elektrische fiets, de bakfiets en de auto o...
 8. Verdeling tussen ex-partners. In geschil is onder meer de waarde van de gemeenschappelijke woning. De waarde van de woning zal moeten worden bepaald door makelaar/taxateur.
 9. Effectenlease
 10. Vordering van executeur ten behoeve van nalatenschap op één van de erfgenamen. Tussenkomst door andere erfgenaam met vordering tot verdeling volledige nalatenschap. Oproeping als derde van derde en laatste erfgenaam, die verstek laat gaan. Vordering van exexcuteur en vordering na tussenkomst in principe toewijsbaar. Uitlating voortzetting procedure.
 11. kort geding. veroordeling tot medewerking verkoop onroerende zaak uit nalatenschap. Verzoek om afsplitsing van een klein deel voor gedaagde afgewezen.
 12. Einde affectieve relatie in 2006. Convenant in 2008. In 2015 nadere afspraken. Partijen zijn verdeeld over de vraag of zij (nog) gebonden zijn aan het convenant en/of in 2015-2016 partijen bindende afspraken zijn gemaakt. Uitleg convenant en emailwisseling in 2015-2016. Dwaling. Misbruik van omstandigheden.
 13. Partijen waren voor de zitting tot overeenstemming gekomen inzake kinderalimentatie en zorgregeling. De kinderen hadden het hof bericht dat zij wensten te worden gehoord. Gelet op het belang van de kinderen om te worden gehoord heeft het hof, ondanks de overeenstemming, de kinderen uitgenodigd voor een kindgesprek en partijen voor een zitting. Partijen zijn ter zitting gedeeltelijk tot een ande...
 14. Bindend advies dat nadien is gerectificeerd. Vernietigbaar wegens inhoud of wijze van totstandkoming? Toetsingsmaatstaf. Duidelijkheid grieven tegen het bestreden vonnis.
 15. Gestelde afvalligheid, bekeerling christendom, situatie Afghanistan, ambtsbericht maart 2022.
 16. Hoogte behoefte, huwelijk slechts 1 jaar geduurd, draagkracht, man heeft sinds 2020 een eigen onderneming, verdeling inkomstenbelastingschuld.
 17. Voegingsincident 217 Rv. Voeging toegestaan.
 18. Conclusie AG. Veroordeling van autohandelaar ter zake van (meermalen) feitelijk leidinggeven aan 1. en 3. het opzettelijk doen van onjuiste of onvolledige aangiften BPM en omzetbelasting (art. 69.2 AWR), 2. omkoping van een ambtenaar (art. 177 Sr) en 4. valsheid in geschrift (art. 225 Sr). Gegronde klachten over grondslagverlating en bewezenverklaring van feit 1. Conclusie strekt tot gedeelteli...
 19. belangenafweging huurrecht: belang van de vrouw weegt zwaarder. Verzoek tot terugbetaling van €10.000,- afgewezen bij gebrek aan deugdelijke onderbouwing van de man. Artikel: 827 lid 1 sub e RV juncto 7:266 lid 5 BW
 20. Afwikkeling nalatenschap.