Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Gemeenschap

 1. Kort geding tussen ex samenwoners. Vordering tot machtiging levering gezamenlijke woning op grond van nakoming convenant / gewichtige redenen. Vordering toegewezen.
 2. Het hof veroordeelt verdachte als feitelijke leidinggever voor – kort gezegd – het nemen van onvoldoende maatregelen om zware ongevallen te voorkomen tot een taakstraf van 60 uur subsidiair 30 dagen hechtenis.
 3. Het hof veroordeelt verdachte voor – kort gezegd – het nemen van onvoldoende maatregelen om zware ongevallen te voorkomen tot een geldboete van 180.000 euro waarvan 40.000 euro voorwaardelijk (met een proeftijd van 2 jaar).
 4. Beëindiging samenlevingsovereenkomst. Hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten in dat verband en wat is de omvang daarvan?
 5. Kort geding, executiegeschil nakoming verdeling woning.
 6. Ontbonden huwelijkgsgoederengemeenschap. Samenstelling, omvang en wijze van verdeling vastgesteld door Hof Amsterdam. Verdere afwikkeling. Artikel 3:172 BW en 6:10 BW.
 7. proces verbaal mondelinge uitspraak, verdeling woning
 8. Intellectueel eigendomsrecht. Vonnis in incident. Oproeping van derden in procedure in conventie én reconventie. Artikel 118 Rv). Vorderingen afgewezen.
 9. Erfrecht. Het lukt twee zussen niet om samen tot een afwikkeling van de nalatenschap van hun moeder te komen, omdat eiseres van mening is dat gedaagde nog een bedrag van € 69.645,48 aan de boedel moet betalen. Het grootste deel hiervan wordt afgewezen en gedaagde wordt toegelaten tot het bewijs van haar stelling dat zij € 7.500,- heeft betaald voor de auto die zij van erflaatster heeft overgeno...
 10. Verdelingszaak.
 11. Geschil tussen kinderen en stiefkinderen van twee nalatenschappen. Revindicatie goederen, Afwikkeling huwelijkse voorwaarden.
 12. Verdeling zorg- en opvoedingstaken, partneralimentatie, (draagplicht) schulden
 13. Artikel 5 Wahv. Bij ongeregeldheden kan een ambtenaar die met de handhaving van de openbare orde is belast er ter voorkoming van escalaties in redelijkheid voor kiezen om de bestuurder niet staande te houden, maar de sanctie aan de kentekenhouder op te leggen.
 14. Appartementsrecht. Vereniging van eigenaars niet bij de procedure betrokken. Vereniging zonder bestuur. Taak en bevoegdheden van de VvE. Verzoeken tot vervangende machtigingen afgewezen. Art. 5:121 en 5:126 BW. Impasse in de vergadering van eigenaars. Unanimiteit van stemmen vereist. Niet mogelijk om een bestuur te benoemen. Verzoek tot wijziging van de akte van splitsing toegewezen zodat artik...
 15. aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd afgewezen - verweerder heeft terecht gesteld dat eiser zijn gestelde vrees niet aannemelijk heeft gemaakt - beroep ongegrond
 16. Kort geding. De gevorderde staking van de bouwwerkzaamheden wordt afgewezen. Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat de werkzaamheden plaatsvinden op grond van een ongeldig besluit van de vergadering van eigenaars.
 17. Verdeling gemeenschap 15 panden, waarvan er 11 zijn toegedeeld aan de vrouw. waardering rapport taxatie 11 panden. Aanhouding procedure in afwachting van uitkomst hoger beroep van eerder tussenvonnis rechtbank (ECLI:NL:RBROT:2020:13308).
 18. erfrecht, bevoegdheid moeder en zoon om over nalatenschap vader te beschikken door onder meer in effecten te handelen.
 19. Verdeling gemeenschappelijke woning ex-echtgenoten. Beroep op vernietiging van gemaakte afspraken (artikel 3:44 BW) verworpen. Ook beroep op uitsluiting van de verdeling (artikel 3:178 lid 3 BW) verworpen.
 20. VvE-zaak. Hoger beroep tegen afwijzing van een verzoek ex artikel 5:130 BW tot vernietiging van het besluit van de VvE om geen toestemming te verlenen voor de door een appartementseigenaar gewenste dakopbouw. Appellant heeft bij zijn verzoek tot vernietiging een redelijk belang als bedoeld in artikel 5:130 lid 1 BW in verbinding met artikel 2:15 lid 3 BW en is dus ontvankelijk in zijn hoger ber...