Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Gemeenschap

 1. Belanghebbende is een Rijnvarende, die in Nederland woont. Ten name van belanghebbende is een A1-verklaring afgegeven. De rechtbank oordeelt dat deze bindend is, gelet op de jurisprudentie van de Hoge Raad over A1-verklaringen. Anders dan belanghebbende verdedigt, komt aan de door Luxemburg afgegeven E101- en E106-verklaringen voor belanghebbende als Rijnvarende ook ná 1 mei 2010, dus ook voor...
 2. Effectenlease, zogeheten “Waiver-zaak”. Dexia vordert dat bij vonnis voor recht wordt verklaard dat zij ten aanzien van de tussen haar en de afnemer gesloten leaseovereenkomsten aan al haar verplichtingen heeft voldaan. De afnemer voert aan dat de geschillen omtrent de in geding zijnde leaseovereenkomsten niet kunnen worden behandeld en beslist omdat er nog immer onduidelijkheden bestaan over d...
 3. Echtscheiding. Huwelijkse voorwaarden. Afwikkeling. Onderscheiden posten. Kosten van de huishouding.
 4. Gezinsbijstand die in aanvulling op de WIA-uitkering van betrokkene is betaald, is ten onrechte voor de helft in mindering gebracht bij de berekening van de beslagvrije voet van betrokkene. Vaste rechtspraak van de Raad. De rechtbank heeft vastgesteld dat van eigen inkomsten, gelijk aan of hoger dan 45% van de bijstandsnorm voor een echtpaar, geen sprake is. Uwv heeft in hoger beroep in het geh...
 5. Intrekking met terugwerkende kracht van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, inreisverbod van 10 jaar, glijdende schaal, Turks Associatierecht, artikel 59 van het Aanvullend Protocol, standstill-bepaling, unierechtelijk openbare orde criterium, artikel 8 van het EVRM, evenredig en proportioneel, langdurig ingezetene, gezinsherenigingsrichtlijn, hoorplicht, beroep ongegrond
 6. Feit 1: Medeplegen van het vragen en aannemen van steekpenningen, meermalen. Feit 2: Misbruik van de functie van minister, meermalen. Feit 3: Medeplegenvan verduistering, meermalen. Feit 4: Gewoontewitwassen. Feit 5: Medeplegen van illegale tewerkstelling. Feit 6: Deelneming aan een criminele organisatie
 7. Ontbonden driepartijen vof; wijze verdeling bepaald door rechter; binding aan bepaald waarderingsrapport?; toetreding tot vof?; waarderingsmethode onderneming; datering slotbalans; toekennen van compensatie voor toewijzing exploitatierecht aan man?
 8. Civiel, verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.
 9. Inkomstenbelasting/premievolksverzekeringen. A1-verklaring. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat de inspecteur en de belastingrechter in het kader van de premieheffing moeten handelen en oordelen overeenkomstig de inhoud van de door de SVB afgegeven A1-verklaring. Belanghebbende is verplicht verzekerd voor de Nederlandse socialeverzekeringswetgeving. Geen vrijstelling van premieplic...
 10. asielaanvraag afgewezen als kennelijk ongegrond. Gestelde geaardheid en asielrelaas ongeloofwaardig. Afkomstig uit veilig land van herkomst. Beroep ongegrond
 11. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrift. Hij heeft als apotheker gedurende een periode van ongeveer twee jaren valse declaraties ingediend voor een duur medicijn, terwijl dat medicijn in werkelijkheid niet was verstrekt en de vergoedingen daarvoor geïncasseerd. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar voorwaard...
 12. Vw, asiel, gestelde homoseksualiteit ongeloofwaardig geacht.
 13. Kort geding. Ex-echtgenoten. De man wil de woning die partijen nog hebben graag overnemen. Dat is echter al jaren niet gelukt en het kan nog wel jaren duren. Van de vrouw kan niet worden gevraagd dat ze nog langer wacht. De rechter veroordeelt de man tot medewerking aan de verkoop van de woning.
 14. Parallelimport champagne en cognac. Exhibitie-incident met het oog op uitputtingsverweer in de hoofdzaak. Inbreukmakende aanbiedingen, in voorraad houden en merkgebruik in zakelijke stukken in Nederland/de Benelux.
 15. Huwelijksvermogensrecht; verdeling huwelijksgemeenschap.
 16. Het gaat in deze zaak om de verdeling van een boedel. De man moet wegens overbedeling bijna 700.000 euro betalen aan de vrouw. De vrouw heeft executoriaal beslag gelegd op aandelen van de man. In eerste aanleg heeft de kantonrechter op 17 maart 2016 beslist dat de vrouw de aandelen onderhands mag verkopen. Bij tussenbeschikking van 29 september 2016 heeft het hof dit vonnis - conform de wens va...
 17. Asiel, yezidi, verblijf in vluchtelingenkamp KAR, onvoldoende gemotiveerd waarom het nog als vaste woon- en verblijfplaats kan worden aangemerkt
 18. Prejudiciële vragen over de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in consumentenzaken. Ambtshalve toetsing aan Richtlijn 93/13 EEG en aan nationaal consumentenrecht.
 19. Samenlevers. Eenvoudige gemeenschappen
 20. Het gevorderde verbod tot openbaarmaking van het rapport van de onderwijsinspectie over het Cornelius Haga Lyceum wordt afgewezen. De inhoud van het rapport is niet onrechtmatig. Het oordeel van de inspectie over het burgerschapsonderwijs is niet in strijd met artikel 17 WVO.