Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Gemeenschap

 1. Onwaardigverklaring erfgenaam? De hoogte van de straf die als gevolg van een gepleegd misdrijf kan worden opgelegd dient te worden beoordeeld ten tijde van het overlijden en niet ten tijde van de veroordeling. Gedaagde sub 1 heeft naar het oordeel van de rechtbank een misdrijf gepleegd als bedoeld in artikel 4:3 lid 1 sub b BW. Van rechtswege onwaardig om te erven. De rechtbank laat gedaagden t...
 2. goederengemeenschap.
 3. Echtgenote niet benoemd tot bewindvoerder en mentor nu zij voor de meeste zaken zelf ook afhankelijk is van de hulp van derden.
 4. Vorderingen uit subrogatie en rekeningcourantverhouding. Bewijsopdrachten over en weer.
 5. Afwijzen vorderingen ondanks verstek. Partijen hebben samengewoond in de woning van de vrouw. De man is geen mede-eigenaar van de woning, maar is wel hoofdelijk aansprakelijk voor de hypothecaire geldlening. Hij vordert dat de vrouw na ruim tien jaar meewerkt aan zijn ontslag uit die hoofdelijke aansprakelijkheid en anders wordt veroordeeld de woning te verkopen.
 6. Kort geding - opheffing executoriaal bankbeslag afgewezen, op voorhand is niet aannemelijk dat de alimentatie verrekend mag worden met vordering uit overbedeling.
 7. Cassatie in het belang der wet: de vordering stelt de vraag aan de orde of aanstaande echtgenoten het recht op partneralimentatie voorafgaand aan het huwelijk bij huwelijkse voorwaarden kunnen uitsluiten, gelet op het bepaalde in art. 1:158 en 1:400 lid 2 BW.
 8. Douanerecht. Antidumpingrechten. Welke douanewaarde? Welk tarief?
 9. Douanerecht. Antidumpingrechten. Oorsprong? Welke douanewaarde? Welk tarief?
 10. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van € 40.735.Door deze manier van handelen heeft zij geprobeerd inkomsten uit misdrijven te onttrekken aan het zicht van justitie en de belastingdienst, hetgeen doorgaans resu
 11. Luchtvaartzaak. Gelet op de vertraging op de eindbestemming kan niet zonder nadere onderbouwing van de vervoerder worden aangenomen dat hij alle redelijke maatregelen heeft getroffen om de vertraging van de passagier te voorkomen dan wel te beperken. Het verzoek om een certificaat als bedoeld in artikel 53 herziene EEX-Verordening 1215/2012 wordt afgewezen omdat de procedure is ingesteld na het...
 12. Vaststelling beëindiging verblijfsrecht als gemeenschapsonderdaan. Eiser heeft een evt. duurzaam verblijfsrecht van vóór 2015 van rechtswege verloren. Verweerder heeft terecht vastgesteld dat eiser geen verblijfsrecht heeft als werkzoekende ná 2015. Verweerder heeft echter de hoorplicht geschonden. Hij had eiser over de belangenafweging in het kader van de verwijdering moeten horen. Nu eiser do...
 13. Vervangende toestemming verhuizing. uitvoerbaar bij voorraad omdat de rechtbank het belang van de vrouw zo snel mogelijk te verhuizen groter acht dan het belang van de man om hoger beroep af te wachten, ook omdat de man niet in de procedure is verschenen.
 14. Gedaagde sub 1 heeft een testament en levenstestament getekend, in de plaats van een eerder testament en een eerder levenstestament. Eiseressen, de dochters, menen dat zowel het testament als het levenstestament niet geldig is, omdat hun moeder door dementie niet meer in staat was tot een redelijke waardering van haar belangen. De rechtbank oordeelt dat zowel het testament als het levenstestame...
 15. Ontvankelijkheid belangenorganisatie; vraag of door Staat verleende exportvergunning voor militaire goederen naar Egypte onrechtmatig is; daarbij aan te leggen criteria; toetsing Gemeenschappelijk Standpunt EU.
 16. ex-samenwoners zonder samenlevingsovereenkomst, en/of bankrekening
 17. Bij dagvaarding tenuitvoerlegging alimentatievonnissen Amerikaanse rechtbank gevorderd. Alimentatieverdragen van toepassing. Verwezen naar verzoekschriftprocedure: voorzieningenrechter (exequaturprocedure) en team familie (voorlopige pali en/of echts.).
 18. Uitlating bewijslevering.
 19. Verdeling. Comparitie gelast.
 20. Aanvraag verblijf bij familie- of gezinslid, eiser heeft niet aaangetoond dat er sprake is van familieleven in de zin van artikel 8 EVRM, beroep ongegrond