Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Gemeenschap

 1. Echtscheiding. Huwelijk gesloten op Curaçao. Ter zitting gedaan aanvullend verzoek zorgregeling behandeld. Verzoek om afstorting pensioen afgewezen.
 2. beroep op extinctieve verjaring t.a.v. perceel grond/water
 3. Ex-samenlevers. Man vordert verklaring voor recht dat vaststellingsovereenkomst is vernietigd wegens wilsgebrek, dan wel vernietigbaar is op grond van benadeling. Zijn partijen finale kwijting overeengekomen?
 4. Civiel. Verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.
 5. Vaststelling verdeling nalatenschap. Eiser niet-ontvankelijk. niet alle gerechtigden tot de nalatenschap in deze procedure zijn betrokken bij de door eiser verzochte.
 6. Echtscheiding.Litispendentie. Artikel 19 Brussel II bis
 7. Woningbouwcorporatie De Alliantie en een bouwbedrijf hoeven geen nieuwbouwappartementen te leveren aan de 42 woningzoekenden.
 8. Onrechtmatige daad. Urgenda. Grondrechten en klimaat.
 9. Vervolg van ECLI:NL:GHAMS:2018:834. Geen opheffing, opschorting of vermindering dwangsom. Art. 611d Rv.
 10. Vordering waarbij medewerking wordt gevraagd aan het verlijden van een notariële akte van verdeling. Spoedeisend belang inmiddels vervallen nu de gevorderde medewerking inmiddels heeft plaatsgehad.
 11. Artikel 7:370 en 7:333 lid 1 BW. Beëindiging pachtovereenkomst op grond van geen bedrijfsmatige exploitatie, betalingsachterstand en verwaarlozing. Voorgaande verpachter heeft afstand gedaan van pachtverhogingen van rechtswege. Dit geldt voor alle toekomstige verhogingen. Gestelde tekortkomingen onvoldoende ernstig om beëindiging met haar gevolgen te rechtvaardigen. Verpachters zijn niet-ontvan...
 12. Obligatoire gemeenschap van woning. Gevolgen van het niet uitgevoerde verrekenbeding voor de verrekening van de waarde van de woning. Art. 1:136 BW jo. art. 1:141 BW. Wettelijke rente
 13. Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; huwelijkse schulden
 14. Belangh, X, is werkzaam op een schip met een Rijnvaartverklaring met een in Nederland gevestigde exploitant. De werkgever van X is gevestigd in Luxemburg. De SVB heeft geen A1-verklaring afgegeven en de Luxemburgse autoriteit evenmin. Naar het oordeel van het Hof is X in 2013 premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen. Art. 5 van de Rijnvarendenovereenkomst staat niet in de weg aan d...
 15. Bij besluit van 14 december 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties" vastgesteld.
 16. Bij besluit van 8 maart 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Watertorengebied" vastgesteld.
 17. Kort geding. Centraal staat de vraag of het bezoeken door gedaagde van enkele (voormalige) ambtenaren van de Belastingdienst en/of het Ministerie van Financiën (eisers) op hun privéadres of op hun werk voor een te filmen ‘ludieke’ prijsuitreiking, als dreigend onrechtmatig handelen kan worden gekwalificeerd, waarvoor een contactverbod op zijn plaats is. Belangenafweging. Botsende grondrechten....
 18. Draagkracht directeur-grootaandeelhouder niet vast te stellen op grond van overgelegde gegevens. Verzoek wijziging alimentatie wordt afgewezen.
 19. Een thans 58-jarige man is veroordeeld voor een verkrachting die hij 17 jaar geleden heeft gepleegd. Hij kwam in 2018 in beeld doordat zijn DNA werd opgenomen in de databank na veroordeling wegens een ander misdrijf. Zijn verklaring dat de seks tussen hem en het destijds 18-jarige slachtoffer vrijwillig was, wordt door de rechtbank niet aannemelijk gevonden, terwijl de rechtbank genoeg bewijs...
 20. Piketzaak – derde asielaanvraag – bekering – 15c Afghanistan- Hazara. Verzoeker is in bewaring gesteld. Daags na de vluchtaankondiging dient verzoeker een herhaalde asielaanvraag in waarin hij onder andere verzoekt de voorlopige voorziening toe te wijzen in verband met de zitting die op 30 september 2019 is agendeerd bij de Afdeling en die voornamelijk zal gaan over de veiligheidssituatie in A...