Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Gemeenschap

 1. Verdelingszaak tussen gewezen echtelieden. Man werkt bij het EOB. Geen verplichting voor man tot afleggen rekening en verantwoording. Pensioenverevening; man niet gehouden mee te werken aan cessie, lastgeving of volmacht om vrouw rechtstreekse aanspraak op het EOB te geven. Geen verdeling AOW-aanspraak van de vrouw.
 2. Erfrecht. Wijze van verdeling vermogensbestanddelen gelegen in Spanje, waaronder een vakantiewoning.
 3. OB. Omzetbelasting verschuldigd wegens privégebruik woning?
 4. VvE, vervangende toestemming, verzoek treffen beheersregeling ex art. 3:168 BW, wat valt onder beheren en/of beschikken, verbouwing, fundering, mandelige muur, verzoek afgewezen
 5. Erfrecht. Eigendomstoestand van eigen weg. Wijziging door ruilverkaveling?
 6. Art.9 document
 7. Vraag of erfgenaam die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd, rekening en verantwoording moet afleggen aan overige erfgenamen. Tevens is in geschil of schenkingen die erflater tijdens zijn leven heeft gedaan, vernietigbaar zijn op grond van misbruik van omstandigheden.
 8. Dumping van fosfor op de Europese markt, is dumping in de zin van Verordening (EG) nr. 1225/2009 (Basisverordening) onrechtmatig? Bevoegdheid Nederlandse rechter en toepasselijk recht; plaats waar de schade is ingetreden bij onrechtmatige concurrentie in de vorm van prijsonderbieding/dumping.
 9. Hoger beroep tegen een deelvonnis. Geen grieven tegen enkele deelbeslissingen en tegen tussenbeslissingen. Omvang geding in hoger beroep (rov 3.8.) Inbreng economische eigendom? Dwingende bewijskracht onderhandse akte ex art. 157 lid 2 Rv? Uitleg onderhandse akte aan hand alleen (de bepalingen van) de akte zelf. Hoge Raad 22-12-2017, ECLI:NL:HR:2017:3263). Akte biedt geen dwingend bewijs. Gevo...
 10. Partneralimentatie. Behoeftevaststelling en draagkrachtberekening. Verdeling.
 11. Bij besluit van 26 januari 2018 heeft het college [appellante] een boete opgelegd van € 400,00 wegens het niet naleven van artikel 7, eerste lid, van de Wet inburgering (hierna: de Wi).
 12. Bij besluit van 17 januari 2018 heeft de Belastingdienst/Toeslagen aan [onderbewindgestelde] medegedeeld dat de eerder afgesproken betalingsregeling vervalt.
 13. Grooming door via WhatsApp berichten aan 14-jarige jongen plaats en tijdstip voor ontmoeting voor te stellen om seks te hebben, art. 248e Sr. Is voorstellen van een concrete plaats en tijd voor het hebben van een ontmoeting en trachten het verwezenlijken van deze afspraak af te dwingen door druk op slachtoffer uit te oefenen, waarbij verdachte en slachtoffer elkaars telefoonnummer hadden, voldo...
 14. Economische zaak. Ten verkoop in voorraad hebben van ivoor van Afrikaanse olifant (“Loxodonta africana”), meermalen gepleegd, art. 13.1.a Flora- en faunawet (oud). 1. Geldt t.a.v. verbod op ten verkoop voorhanden of in voorraad hebben van ivoor afkomstig van Afrikaanse olifant voor verdachte minst bezwarend regime (appendix II CITES-Verdrag en bijlage B Verordening (EG) 338/97) of moet worden u...
 15. Man verbeurt zijn aandeel (uit hoofde van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap) in gouden sieraden aan de vrouw op grond van artikel 3:194 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 16. Jeugdzaak. Seksueel binnendringen bij meisje onder 16 jaren door als 16-jarige verdachte in woning van medeverdachte in Amsterdam ontuchtige handelingen te plegen met 13-jarig meisje dat meerdere glazen whisky heeft gedronken, art. 245 Sr. Toepassing art. 80a of 81 RO na vrijspraak in e.a. en veroordeling in h.b. toegestaan? Klacht dat verwerping cassatieberoep door HR o.g.v. art. 80a of 81 RO...
 17. Jeugdzaak. Seksueel binnendringen bij meisje in staat van verminderd bewustzijn en lichamelijke onmacht (art. 243 Sr) en seksueel binnendringen bij meisje onder 16 jaren, meermalen gepleegd (art. 245 Sr) door als 17-jarige verdachte in zijn woning in Amsterdam ontuchtige handelingen te plegen met 13-jarig meisje dat meerdere glazen whisky heeft gedronken. 1. Wetenschap verdachte dat meisje in t...
 18. CAG. Afpersing en moord op 86-jarige man. De AG behandelt bewijsklachten, onder meer met betrekking tot de voorbedachte raad. Daarnaast is de vraag aan de orde of aan een boeddhistische en humanistische geestelijke verzorger in een PI een verschoningsrecht toekomt. De AG geeft de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep te verwerpen.
 19. Geschil tussen leden van een VvE. In conventie vordering tot nakoming van de splitsingsakte. In reconventie vordering tot wijziging van de splitsingsakte. Artikel 5:139 en 5:140 BW.
 20. Kort geding; executiegeschil; executoriale beslagen deels opgeheven, aangezien executant tegenover het verweer van eiseressen (echtgenote en dochter van geëxecuteerde) onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat alle beslagen goederen (uitsluitend) aan geëxecuteerde toebehoren.