Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Beslagrecht

 1. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op geldbedragen onder ander dan klager t.z.v. verdenking van hennepteelt. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. toepasselijke maatstaf of buiten redelijke twijfel is dat derde die ex art. 552a Sv om teruggave verzoekt als eigenaar moet worden aangemerkt en, zo ja, of zich situatie van art. 94a.4 of 94a.5 Sv voordoet. Door m.b.t. de in...
 2. Profijtontneming, w.v.v. uit illegale handel in medicijnen, gewoontewitwassen en soortgelijke feiten. Methode van uitgebreide kasopstelling, art. 36e.2 Sr. Dient in strafzaak medeveroordeelde verbeurdverklaard geldbedrag (€ 300.490) in mindering te worden gebracht op aan betrokkene opgelegde betalingsverplichting (€ 780.723,19)? Art. 33a.1.b Sr. Hof heeft vastgesteld dat medeveroordeelde in opd...
 3. Mega Vandros. Beslissingen op onderzoekswensen. 1. Niet-ontvankelijkheid appel verdachte tegen vrijspraak cumulatief tenlastegelegde feiten. 2. Beoordeling getuigenverzoeken met oog voor buitengewone omvang onderzoek en wijze waarop zich dat heeft ontplooid. 3. Verzoek benoemen, laten rapporteren en horen psychiater over mogelijke PTSS bij getuige en invloed op verklaringen. 4. Verzoek kennisna...
 4. Bij besluit van 4 april 2019 heeft de raad van de gemeente Landerd geweigerd het bestemmingsplan "Pastoor van Winkelstraat 59a" vast te stellen. Het door [appellant] aangevraagde bestemmingsplan voorziet ten behoeve van een uitbreiding van het agrarisch bedrijf op het perceel in het vergroten en veranderen van de vorm van het bouwvlak, de bouw van een vleeskalverenstal en de aanleg en verlengin...
 5. Deurwaarderskort geding. Schuldeiser heeft ten laste van Arabische Republiek Egypte beslag gelegd. Aanzegging van de Staat op grond van artikel 3a lid 2 en 6 van de Gerechtsdeurwaarderswet dat het executoriale beslag strijdig is met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat en moet worden opgheven. Geldt in dit geval immuniteit van executie? Heeft Egypte afstand gedaan van die immuniteit...
 6. Intrekking na opschorting. Intrekking en terugvordering. Eiseres heeft de gevraagde gegevens niet verstrekt binnen de daarvoor geldende termijn. Niet aannemelijk gemaakt dat haar daarvan geen verwijt kan worden gemaakt. Eiseres heeft daarnaast de inlichtingeverplicht geschonden door geen melding te maken van haar arbeidsovereenkomst met Na Me. Zij heeft geen inzage verleend in haar bankafschrif...
 7. Rolbeslissing. Tweede Enkelvoudige Kamer HR. Beslissingen over geheimhouding i.v.m. Europees Onderzoeksbevel. Ter uitvoering van EOB dat was uitgevaardigd door justitiële autoriteiten van Frankrijk is onder belanghebbenden administratie in beslag genomen en zijn digitale gegevens vastgelegd, waarna belanghebbenden o.g.v. art. 552a jo art. 5.4.10.1 Sv klaagschrift hebben ingediend. Verzoek OM in...
 8. Rolbeslissing. Tweede Enkelvoudige Kamer HR. Beslissingen over geheimhouding i.v.m. Europees Onderzoeksbevel. Ter uitvoering van EOB dat was uitgevaardigd door justitiële autoriteiten van Frankrijk is onder belanghebbenden administratie in beslag genomen en zijn digitale gegevens vastgelegd, waarna belanghebbenden o.g.v. art. 552a jo art. 5.4.10.1 Sv klaagschrift hebben ingediend. Verzoek OM in...
 9. Tussen partijen is niet in geschil en ook voor de Raad staat vast dat betrokkene gedurende langere tijd andere werkzaamheden heeft verricht dan de werkzaamheden die behoren tot de LFNP-functie van Generalist [functie]. Met de korpschef is de Raad echter van oordeel dat betrokkene niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij daarbij werkzaamheden heeft uitgevoerd die in overwegende mate voldoen aan de...
 10. Conclusie AG. Vervolg op HR 5 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:580 en HR 12 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:244. Bevoegdheid rechtbank tot kennisneming van het beklag en vereiste van “voldoende aanwijzingen” a.b.i. art. 94a.4 Sv. In deze zaak staat de vraag centraal of de vorderingen waarop conservatoir beslag is gelegd, en die zijn ontstaan eerst nadat de aan de voorganger van klaagster verweten illega...
 11. Beslagrecht. Executoriaal derdenbeslag. Vaststelling beslagvrije voet voor in Hongarije wonende Nederlander in verband met tenuitvoerlegging van verstekvonnis van 11 juli 1996. Bij de beantwoording van de vraag of op grond van het bepaalde in artikel 475e Rv een beslagvrije voet moet worden vastgesteld, worden het bestaan van de vordering waarvoor het beslag is gelegd en de geldigheid van het g...
 12. Zes jaar gevangenisstraf en verbeurdverklaring van in beslag genomen geld voor het medeplegen van het bewerken van een grote hoeveelheid cocaïne in een cocaïnewasserij. Recidive.
 13. 44 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, en verbeurdverklaring van in beslag genomen geld voor het medeplegen van het bewerken van een grote hoeveelheid cocaïne in een cocaïnewasserij. Medische problematiek verdachte.
 14. Europees bankbeslag op bankrekeningen van Cypriotische aanbieder van Contracts for Difference (CfD's). Verordening (EU) nr. 655/2014. Het hof wijst het verzoek om een Europees bevel tot conservatoir beslag toe. Ontvankelijkheid beroepschrift. Internationale rechtsmacht. Aansluiten bij bevoegdheid van rechter in bodemgeschil. Verzoeker, wederpartij van de aanbieder, wordt aangemerkt als consume...
 15. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude, onttrekking aan het beslag, schuldwitwassen en het aanwezig hebben van grote hoeveelheden hennep. Uit de bewezenverklaarde feiten blijkt dat verdachte niet of nauwelijks enige boodschap heeft gehad aan regels en wetten en – als zij daarop wordt aangesproken – zich presenteert als iemand die van niets weet en geen enkele verantwoord...
 16. Artikel 14 lid 4 RWN (intrekking Nederlanderschap en ongewenstverklaring). Artikel 8:29 Awb en bijzondere positie ambtshalve toegevoegde advocaat Geen toestemming verleend ex 8:29 Awb voor inzage onderliggende stukken ambtsbericht AIVD De rechtbank is van oordeel dat verweerder uit het ambtsbericht terecht heeft afgeleid dat boven redelijke twijfel verheven is dat (...) de door IS nagestreefde...
 17. Advocaten hebben civiel bewijsbeslag laten leggen op stukken die deel uitmaken van een strafdossier. Zij stellen dat, door de wijze waarop FIOD en O.M. deze gegevens in handen hebben verkregen, inbreuk wordt gemaakt op hun verschoningsrecht. De Staat vordert in kort geding de opheffing van dit beslag. In cassatie zijn onder meer aan de orde: de maatstaf voor opheffing van een bewijsbeslag; de v...
 18. Diefstal d.m.v. braak uit woning (art. 311.1.5 Sr) en beschadiging bank en deur van politiecel (art. 350.1 Sr). Grondslag controle voertuig. Verweer strekkende tot n-o OM in strafvervolging van verdachte dan wel bewijsuitsluiting. Hof heeft vastgesteld dat door opsporingsambtenaren (A en B) voertuig waarin verdachte zat is stilgezet. Deze opsporingsambtenaren waren bekend met recente woninginbr...
 19. vovo; ongeldigverklaring rijbewijs; benzodiazepine afhankelijkheid; onderzoek psychiaters; inzage- en correctierecht; contra-expertise Wetsartikelen: artikel 27, aanhef onder b, Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011; artikel 10.19 bijlage Regeling Samenvatting: De voorzieningenrechter oordeelt dat de onderzoeksrapporten van de psychiaters zorgvuldig tot stand zijn gekomen en...
 20. Vordering opheffing beslagen afgewezen. Take Care c.s. heeft niet aannemelijk weten te maken dat vorderingen waarvoor gemeente Almelo beslag heeft doen leggen ondeugdelijk zijn. Ook de te maken belangenafweging kan de opheffing van de beslagen niet rechtvaardigen.
 21. Klaagschrift strekkende tot teruggave aan de verdachte van de twee onder hem in beslag genomen honden. Ongegrond. Bij gelijktijdig gewezen arrest is de verbeurdverklaring bevestigd.
 22. Vordering opheffing conservatoir beslag. Beslag op grond van artikel 1:96 lid 1 BW, op aandeel van echtgenote (niet-schuldenaar) in woning die tot huwelijksgemeenschap behoort (Hof Arnhem 22 februari 2008, ECLI:NL:GHARN:2008:BC5100).
 23. Bij besluit van 14 november 2019 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen. De vreemdeling, afkomstig uit Iran, heeft aan zijn asielaanvraag ten grondslag gelegd dat hij vreest voor vervolging door de Iraanse autoriteiten vanwege rapteksten en poëzie die hij heeft geschreven...
 24. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een groot geldbedrag, te weten in totaal 1.387.900 euro. De rechtbank heeft gelet op de straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd en is van oordeel dat ook in deze zaak waar het om een ernstig strafbaar feit gaat, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf aangewezen is. De door de rechtbank op te leggen straf is wel lager dan do...
 25. OM cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag (€ 144.430), (reis)bescheiden en 2 telefoons onder klager, die vanuit Paramaribo op Schiphol is aangekomen, t.z.v. verdenking van witwassen, waarna (reis)bescheiden en geld aan klager zijn teruggegeven. Verzet strafvorderlijk belang van waarheidsvinding zich niet langer tegen opheffing beslag? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt klacht. C...
 26. OM cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag (€ 144.430), (reis)bescheiden en 2 telefoons onder klager, die vanuit Paramaribo op Schiphol is aangekomen, t.z.v. verdenking van witwassen, waarna (reis)bescheiden en geld aan klager zijn teruggegeven. Verzet strafvorderlijk belang van waarheidsvinding zich niet langer tegen opheffing beslag? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt klacht. C...
 27. Onttrekken van een auto aan het beslag, art. 198 Sr. Bewijsklachten over een onjuiste interpretatie van art. 198.1 Sr en verwerping verweer van verdachte t.a.v. bevoegdheid van de deurwaarder. HR: art. 81.1 RO.
 28. Beklag, beslag n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Duitse autoriteiten op administratie en voorraden onder klaagster (rechtspersoon) t.z.v. verdenking van overtreding Wet dieren. 1. Is sprake van dubbele strafbaarheid? Art. 5.4.4.2 Sv. 2. Kon Rb niet beslissen over hoeveelheid inbeslaggenomen voorwerpen die aan Duitse autoriteiten overgedragen werden en daarover ook geen concrete aanwijzingen...
 29. Onttrekken van een auto aan het beslag, art. 198 Sr. Bewijsklachten over een onjuiste interpretatie van art. 198.1 Sr en verwerping verweer van verdachte t.a.v. bevoegdheid van de deurwaarder. HR: art. 81.1 RO.
 30. Beklag, beslag van i.h.k.v. rechtshulpverzoek van Duitsland inbeslaggenomen stukken van overtuiging en gegevensdragers onder verschillende rechtspersonen t.z.v. verdenking van marktmanipulatie bij beursgang. Art. 552p (oud) Sv. Heeft Rb met voldoende nauwkeurigheid bepaald op welke stukken van overtuiging en gegevensdragers verleend verlof in de zin van art. 552p (oud) Sv betrekking heeft? Rb h...
 31. Beklag tegen verlofverlening aan OvJ ex art. 552p (oud) Sv n.a.v. verzoek om rechtshulp van de Duitse autoriteiten tot het in beslag nemen van stukken van overtuiging en gegevensdragers. Slagende klacht m.b.t. verzuim rb om met voldoende nauwkeurigheid te bepalen op welke stukken van overtuiging en gegevensdragers het verleende verlof betrekking heeft. HR herstelt het verzuim door te verstaan d...
 32. Verzoeker heeft een verzoek om voorlopige voorziening ingediend hangende bezwaar tegen het besluit van verweerder hem op grond van artikel 15 van de AVG inzage te geven in het uitkeringsdossier van zijn cliënten onder de voorwaarde dat zijn cliënten bij de inzage aanwezig zijn. Aan de beantwoording van de vraag of verweerder deze voorwaarde mocht stellen is de voorzieningenrechter niet toegekom...
 33. Geen rechtmatig belang bij inzage ex art. 843a Rv
 34. Trefwoorden: verzoekschrift artikel 843a Rv, recht en belang, verboden onderpacht?, rechtsopvolging onder bijzondere titel Samenvatting: Verpachters verzoeken inzage in bedrijfsgegevens van de pachter. Zij hebben die gegevens nodig omdat zij van plan zijn in een bodemprocedure ontbinding en schadevergoeding te vorderen in verband met de volgens verpachters verboden onderpacht. De kantonrechter...
 35. Inzage persoonsgegevens; recht op documenten; IP-adres; verwerkingsoverzicht; geweigerde e-mails; motiveringsgebrek; gegrond. Wetsartikelen: artikelen 15 en 23, lid 1 onder i, AVG Samenvatting: Verweerder heeft inzage in een aantal e-mails, aangeduid met letter C, geweigerd, omdat dat interne notities zijn die persoonlijke gedachten van medewerkers bevatten en uitsluitend voor intern overleg en...
 36. Vordering derde die stelt eigenaar te zijn, tot verbod executoriale verkoop door Ontvanger van twee in beslag genomen Bentleys en een Mercedes. Beroep door derde op art. 435 lid 3 Rv. Betekenis en reikwijdte art. 435 lid 2 en lid 3 Rv en verhouding tot art. 456 Rv. In dit geval niet art. 435 lid 3 Rv, maar art. 456 Rv, van toepassing.
 37. Uitleg brief. Ligt daarin toezegging besloten om schuld die in een buitengerechtelijk schuldsaneringstraject onvoldaan blijft alsnog te betalen? Verplichting tot overleggen originele afleverbonnen ex art. 85 lid 2 Rv. Afwijzing incidentele vordering tot inzage ex art. 843a Rv van dezelfde originelen.
 38. Vordering tot levering panden, verkregen met crimineel geld, door beweerdelijk economisch eigenaar ten laste van wie door OM strafrechtelijk beslag is gelegd op de panden i.v.m. witwas-praktijken. Subsidiair vordering tot schadevergoeding. Juridisch eigenaar levert in kader van transactie panden om niet aan de Staat. Was transactie paulianeus ex art. 3:45 lid 1 BW? Onvoldoende gesteld voor aann...
 39. Eiseres heeft de Jemenitische nationaliteit. De gestelde man van eiseres (referent) heeft voor haar een aanvraag voor een mvv ingediend in het kader van nareis. Bij de aanvraag heeft eiseres in eerste instantie meerdere kopieën van de huwelijksakte overgelegd. Vervolgens heeft referent een origineel van de huwelijksakte overgelegd waarvan de authenticiteit is onderzocht door Team Onderzoek en E...
 40. Kort geding. Eiser vordert opheffing conservatoir beslag. Voorzieningenrechter wijst dit af omdat beslag niet onnodig is gelegd. Gedaagde vordert terugbetaling geldsom. Voorzieningenrechter wijst dit toe omdat vordering voldoende aannemelijk is.
 41. Opheffing beslag gevraagd en toegewezen. Ondeugdelijk recht.
 42. overheidsaansprakelijkheid. Strafvorderlijk beslag op een auto van verdachte en de goederen die zich in de auto bevonden. Beslag en daaropvolgende verkoop door DRZ onrechtmatig? De Staat heeft de opbrengst op de veiling van DRZ vergoed. Eiser maakt aanspraak op een hogere waarde van de auto. Volgens eiser is sprake van een speciale editie van de auto. Taxatie- en verkoopwaarde DRZ te laag? Ben...
 43. Cassatie in het belang van de wet. Beschikking hof tot toekenning van vergoeding voor kosten rechtsbijstand verleend in aan behandeling van strafzaak voorafgegane beklagprocedure, art. 591.2 en 591.5 (oud) Sv jo. art. 591a.2 en 591a.4 (oud) Sv (thans: art. 529.2 en 529.5 jo. art. 530.2 en 530. 4 Sv). Mogelijkheid voor indiener van klaagschrift a.b.i. art. 552a Sv vergoeding te krijgen voor kost...
 44. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond (Pekinees) onder klaagster t.z.v. verdenking van dierenmishandeling, waarna Rb klaagster aanwijst als bewaarder van hond en haar beklag ongegrond verklaart. Kon Rb klaagster aanwijzen als bewaarder van hond? Art. 118 Sv. Beslissing Rb luidt: “verklaart het beklag ongegrond”. Overweging in beschikking “wel wordt klaagster aangesteld als bewaarste...
 45. Beklag, beslag op o.m. iMac met groot aantal medische gegevens over ambulancevervoer onder directeur van bedrijf dat internationaal ambulancevervoer regelt t.z.v. verdenking van gijzeling en poging tot zware mishandeling. Afgeleid verschoningsrecht van directeur internationaal ambulancevervoer m.b.t. medische gegevens, dat is afgeleid van verschoningsrecht van onbekende (buitenlandse) artsen, a...
 46. Kort geding, dwangsommen verbeurd of niet, opheffen beslag, (g)een integrale proceskostenveroordeling? Niet is gebleken dat eisers een eerder bevel in een vonnis hebben overtreden, zodat geen dwangsommen zijn verbeurd. De voorzieningenrechter heft de beslagen zelf op. Geen grondslag voor een integrale proceskostenveroordeling.
 47. In conventie opheffing beslag afgewezen. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Vee- en Varkensbedrijf ten tijde van de beslaglegging eigenaar was van het in beslag genomen vee. In reconventie: doorhaling publiekrechtelijke registraties
 48. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond (Maltezer Leeuwtje) onder derde, waarna strafzaak is geseponeerd en hond in bewaring is gegeven aan dochter van klaagster. Oordeel Rb dat klaagster niet redelijkerwijs als rechthebbende op hond kan worden aangemerkt begrijpelijk? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Redenering Rb dat hond al langere tijd bij bewaarster verbleef, door haar werd v...
 49. AVG, uitoefening rechterlijk taak, prejudiciële vragen Eisers hebben een verzoek om handhaving ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij hebben verzocht om handhavend optreden jegens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het inzagebeleid voor journalisten van de Afdeling is volgens eisers in strijd met de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zich op het standpunt g...
 50. Presidentsrekesten. Verlof tot leggen van beslag geweigerd. Niet summierlijk gebleken van een vordering.