Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Beslagrecht

 1. Klaagschrift 552a Sv. 94a-beslag. Ongegrond.
 2. Veroordeling voor bezit van een gaspistool met munitie, een grote hoeveelheid amfetamine en metamfetamine en hennep tot een gevangenisstraf van 18 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Overweging beschikkingsmacht. Beslag onttrokken aan het verkeer.
 3. verjaring, niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding, risicoaansprakelijkheid beslag, verrekenposten
 4. Toepasselijk recht in verband met in werking treden Omgevingswet. Overeenstemming over hoogte schadeloosstelling tot het definitief door deskundigen geadviseerde bedrag. Degenen tegen wie verstek is verleend hebben daartegen kennelijk geen bezwaar. De definitieve raportage van de deskundigen heeft ter inzage gelegen en dat is gepubliceerd in BN De Stem. Dit is geen aanleiding geweest om het ve...
 5. Incidentele vordering tot inzage in bepaalde bescheiden op de voet van artikel 843a Rv. In dit geval brengt de zaak niet mee (in de zin van artikel 209 Rv) dat vooraf op de incidentele vordering wordt beslist. Het hof acht daarentegen redenen van proceseconomie aanwezig om de incidentele vordering te zijner tijd tegelijkertijd te beoordelen met de vorderingen in de hoofdzaak. Hoger beroep van v...
 6. KG. Conservatoir beslag ter zake van verhaal van een pretense geldvordering. Met het door de beslagrechter begrote bedrag is niet is beoogd het maximale bedrag aan te geven waarvoor beslag mag worden gelegd, maar het bedrag waarvoor de beslagcrediteur een vordering op de beslagdebiteur pretendeert en verhaal beoogt te zoeken. Het belang van het door de beslagrechter begrote bedrag is gelegen in...
 7. Veroordeling ter zake verkoop en aanwezig hebben van verdovende middelen. Deels voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzondere voorwaarden. Bekennende verdachte. Beslag.
 8. Kort geding. Opheffen beslag. De overwegend op onrechtmatige daad en in mindere mate op wanprestatie gebaseerde beslagvordering is ondeugdelijk. Dat sprake is van een causaal verband tussen de geleden schade en in dit geval handelen of tekortschieten van (één van) eisers is niet aannemelijk. Voor de beslagvordering geldt bovendien dat beslaglegger onvoldoende met stukken onderbouwd en concreet...
 9. De beslagene die in kort geding opheffing van het beslag vordert kan – zonder enig aanknopingspunt in de wet – voor de toepassing van artikel 353 lid 2 Rv niet als ‘oorspronkelijke gedaagde’ in de zin van die bepaling worden beschouwd. Voorts volgt uit artikel 353 lid 2 jo. 224 lid 1 Rv dat zekerheid kan worden verlangd van degene die in eerste aanleg een ‘vordering’ heeft ingesteld, bijvoorbee...
 10. Conclusie AG. Beklag a.b.i. art. 552a Sv. Terechte klacht dat de rechtbank ontoereikend heeft gemotiveerd dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de later oordelende strafrechter het onder een ander dan de klaagster in beslag genomen geldbedrag verbeurd zal verklaren. De conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.
 11. Bij besluit van 27 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer aan stichting B.I.E.B. Holthees een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van vier half vrijstaande woningen en het aanleggen van vier uitwegen op de locatie Horstenweg 12a, 14, 16 en 16a te Holthees. Het college heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd en het ontwerpbesluit ter inz...
 12. Bij besluit van 18 februari 2022 heeft het bestuur van de raad voor rechtsbijstand de aanvraag van [appellante] om een toevoeging afgewezen. Bij besluit van 2 augustus 2022 heeft het bestuur van de raad voor rechtsbijstand het door [appellante] daartegen gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. In deze zaak is in geschil of de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de raad terecht het bezw...
 13. Conclusie AG. OM-cassatie. Beklag a.b.i. art. 552a Sv. Terechte klachten dat de rechtbank met haar oordeel dat “tevens niet op andere wijze is gebleken dat het strafvorderlijk belang voortduring van het beslag vergt” (i) het summiere karakter van de beklagprocedure heeft miskend en (ii) onbegrijpelijk, althans ontoereikend gemotiveerd is voorbijgegaan aan wat de officier van justitie daarover h...
 14. Het beroep is kennelijk ongegrond. De enige beroepsgrond die eiser naar voren heeft gebracht is dat hij inzage op het kantoor van het CJIB wil in zijn persoonsgegevens. Hij vindt dat hij daar ook recht op heeft. De minister kan volgens hem niet volstaan met het toezenden van deze kopieën. Dat is echter een onjuiste conclusie. Het beroep is ongegrond.
 15. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op personenauto onder zoon van klager t.z.v. verdenking van witwassen. Heeft Rb toereikend gemotiveerd geoordeeld dat niet buiten redelijke twijfel staat dat klager als eigenaar van inbeslaggenomen auto moet worden aangemerkt? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2144 m.b.t. te hanteren maatstaven als o.g.v. art. 94a Sv beslag rust op voorwerp en derde in...
 16. Eiser is bij vonnis van 20 december 2023 van de rechtbank Overijssel veroordeeld tot betaling van een contractuele boete en de proceskosten aan gedaagde. Gedaagde heeft aanvankelijk executoriaal beslag laten leggen op de woning van eiser om dat vonnis te kunnen executeren. Eiser stelt dat het vonnis op een kennelijke misslag berust en dat gedaagde misbruik van recht maakt door het vonnis te exe...
 17. Onderzoek aan een inbeslaggenomen smartphone. Tijdens een doorzoeking in een woning is een smartphone van de verdachte in beslag genomen. Daaraan heeft eerst een verkennend onderzoek (globale handmatige zoekslag) plaatsgevonden. De rechter-commissaris beslist, op vordering van de officier van justitie, dat de smartphone ongeclausuleerd mag worden onderzocht. Het is redelijkerwijs voorzienbaar d...
 18. Conservatoir beslag ex art. 94a Sv op onroerend goed. Voldoende aanwijzingen dat het pand aan klagers is gaan toebehoren met het kennelijke doel de uitwinning daarvan te bemoeilijken of te verhinderen. Klagers konden dat ook redelijkerwijze vermoeden. Beklag ongegrond verklaard.
 19. Vrijspraak ter zake van medeplichtigheid aan poging tot moord. De rechtbank acht niet bewezen dat de verdachte vooraf wetenschap had van de voorgenomen aanslag op het slachtoffer en kan evenmin vaststellen dat de persoon met wie hij op camerabeelden te zien is, betrokken was bij het schietincident. Verbeurdverklaring van de in beslag genomen goederen, nu deze kunnen worden gebruikt voor het pro...
 20. Zuivering. Hypotheek en executoriaal beslag op bedrijfshal.
 21. 474g Rv. Verkoop in beslag genomen aandelen. Notariële akte.
 22. Art. 81 lid 1 RO. Faillissementsrecht. Procesrecht. Is art. 28 Fw van toepassing op vordering tot inzage in documentatie?
 23. Beslagrecht. Definitief beslagverlof na eerder voorlopig beslagverlof. Beslagverlof wordt verleend ondanks eerdere opheffing van een ander beslag in kort geding. Voorzieningenrechter beveelt het uitbrengen van een herstelexploot omdat er verlof is verleend om beslag te leggen op de woning en er beslag gelegd is op het aandeel van de man in de woning. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2024:5216
 24. OK; enquêterecht; het ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegde verslag van het bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken, wordt ter inzage gelegd van belanghebbenden
 25. Beslagrecht. Voorlopig beslag in verband met leeghalen van vennootschap.
 26. gezag van gewijsde.beslag
 27. Verzoek om inzage politiegegevens ogv artikel 25 Wet Politiegegevens (Wpg).
 28. Kort geding. Opheffing beslag. Het vorderingsrecht is grotendeels summierlijk aannemelijk. Voor een deel is dat echter niet gebleken, zodat de vordering moet worden herbegroot.
 29. Natuurbeschermingsrecht. Gebiedsbescherming. Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden van de minister van 22 november 2022 blijft in stand. Zesentwintig beroepen namens boerenbedrijven ongegrond. De minister is verplicht om alle beschermde habitattypen en soorten aan te wijzen en kan dat ook nog doen met een correctie na de oorspronkelijke aanwijzing van de Natura 2000-gebieden. De minister h...
 30. Natuurbeschermingsrecht. Gebiedsbescherming. Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden van de minister van 22 november 2022 blijft in stand. Eén beroep niet-ontvankelijk, omdat eiser geen belanghebbende is. Vier beroepen namens (boeren)bedrijven ongegrond. De minister is verplicht om alle beschermde habitattypen en soorten aan te wijzen en kan dat ook nog doen met een correctie na de oorspronk...
 31. Natuurbeschermingsrecht. Gebiedsbescherming. Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden van de minister van 22 november 2022 blijft in stand. Vier beroepen namens boerenbedrijven ongegrond. De minister is verplicht om alle beschermde habitattypen en soorten aan te wijzen en kan dat ook nog doen met een correctie na de oorspronkelijke aanwijzing van de Natura 2000-gebieden. De minister heeft op...
 32. Natuurbeschermingsrecht. Gebiedsbescherming. Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden van de minister van 22 november 2022 blijft in stand. Zes beroepen van boerenbedrijven ongegrond. De minister is verplicht om alle beschermde habitattypen en soorten aan te wijzen en kan dat ook nog doen met een correctie na de oorspronkelijke aanwijzing van de Natura 2000-gebieden. De minister heeft op basi...
 33. Natuurbeschermingsrecht. Gebiedsbescherming. Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden van de minister van 22 november 2022 blijft in stand. Beroep boerenbedrijf ongegrond. De minister is verplicht om alle beschermde habitattypen en soorten aan te wijzen en kan dat ook nog doen met een correctie na de oorspronkelijke aanwijzing van de Natura 2000-gebieden. De minister heeft op basis van de hab...
 34. Natuurbeschermingsrecht. Gebiedsbescherming. Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden van de minister van 22 november 2022 blijft in stand. Vijf beroepen van boerenbedrijven ongegrond. De minister is verplicht om alle beschermde habitattypen en soorten aan te wijzen en kan dat ook nog doen met een correctie na de oorspronkelijke aanwijzing van de Natura 2000-gebieden. De minister heeft op bas...
 35. Natuurbeschermingsrecht. Gebiedsbescherming. Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden van de minister van 22 november 2022 blijft in stand. Twee beroepen van boerenbedrijven ongegrond. De minister is verplicht om alle beschermde habitattypen en soorten aan te wijzen en kan dat ook nog doen met een correctie na de oorspronkelijke aanwijzing van de Natura 2000-gebieden. De minister heeft op bas...
 36. Natuurbeschermingsrecht. Gebiedsbescherming. Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden van de minister van 22 november 2022 blijft in stand. Twee beroepen van boerenbedrijven ongegrond. De minister is verplicht om alle beschermde habitattypen en soorten aan te wijzen en kan dat ook nog doen met een correctie na de oorspronkelijke aanwijzing van de Natura 2000-gebieden. De minister heeft op bas...
 37. Voorlopige voorziening. Artikel 287 lid 4 Fw. Toetsing ex nunc. Schuldeiser legt beslag onder opdrachtgever van zzp’er. Daardoor stokken de inkomsten. De zzp’er verzoekt schorsing van het beslag totdat op zijn aanvraag om toegelaten te worden tot de schuldsaneringsregeling is beslist. De rechtbank wijst dat verzoek toe. Het hof oordeelt dat ten tijde van de beslissing van de rechtbank sprake wa...
 38. Opheffing executoriaal beslag, kort geding, spoedeisend belang, art. 438 Rv, motivering kop/staart arrest.
 39. Caribische zaak. Medeplegen oplichting van havenbedrijf in Sint Maarten, art. 49 jo. 339 SrNA (oud) en actieve ambtelijke omkoping van parlementslid door pr-medewerker van havenbedrijf die tevens consultant is van baggerbedrijf met wie het havenbedrijf in onderhandeling is over contract voor baggerwerkzaamheden (meermalen gepleegd), art. 183 SrNA (oud). 1. Bewijsklacht oplichting. Kon hof oorde...
 40. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op vermoedelijk vervalst horloge onder klaagster n.a.v. verdenking t.z.v. heling van gestolen fietsen. Uitzondering strafbaarheid in art. 337.2 Sr voor in voorraad hebben van enkele valse waren uitsluitend voor eigen gebruik. Is oordeel Rb dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat strafrechter, later oordelend, horloge zal onttrekken aan verkeer toereikend gemotiv...
 41. Fatbike in beslag genomen omdat deze kennelijk niet voldoet aan de wettelijke eisen. Regelgeving is ingewikkeld, ook politie geeft tegenstrijdige signalen af aan klager. Beklag wordt gegrond verklaard en de fatbike terug gegeven, maar klager heeft wel beloofd aanpassingen te laten verrichten conform de wettelijke regels.
 42. Executoriaal beslag op aandelen ex artt. 474g Rv jo. 2:195 lid 7 BW.
 43. Partij B.1 en partij B.2 waren in dienst van de handelsfirma HGT. Door middel van hun persoonlijke vennootschappen hebben zij Dexour opgericht. Met bij HGT opgedane kennis hebben zij omzet van HGT omgeleid naar Dexour en daarbij HGT en Ring Beheer buiten spel gezet. Daarmee handelden zij in strijd met hun arbeidsovereenkomsten, en handelden zij en hun persoonlijke vennootschappen eveneens onrec...
 44. Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Diverse verwijten. Executoriaal beslag; onduidelijke grondslag voor verbeuren dwangsommen. Onzorgvuldig handelen bij bewijs- en afgiftebeslag in woning klaagster. Klacht deels gegrond, deels ongegrond. Schorsing voor duur één maand. Geen proceskostenveroordeling in hoger beroep.
 45. Kort geding. Gebeurtenissenadministratie. Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. Artikel 15 AVG recht op inzage. Niet duidelijk geworden wat ING precies in de Gebeurtenissenadministratie heeft opgenomen. Zou op zich een reden kunnen zijn om persoonsgegevens van eiser uit de Gebeurtenissenadministratie te verwijderen. Een deel van de persoonsgegevens van eiser mag echte...
 46. Kort geding. Opheffing conservatoir beslag. Voldoende aannemelijk dat het beslag niet kleeft, aangezien het is gelegd voor een vordering die gedaagde 1 stelt te hebben op gedaagde 2, op een vrachtwagen die – naar aannemelijk is geworden – eigendom is van eiseres. Vordering in reconventie strekkende tot afgifte bescheiden op grond van 843a Rv afgewezen. Gelet op de beoordeling in conventie onvol...
 47. Veroordeling tot 2 jaar gevangenisstraf voor mishandeling met de dood als gevolg, bezit van cocaïne en tweemaal brandstichting. Beslag verbeurdverklaard, onttrokken aan het verkeer en teruggave. Officier van justitie niet-ontvankelijk in de vordering tot tenuitvoerlegging.
 48. Art. 81 lid 1 RO. Executie ontnemingsmaatregel. Art. 438 Rv. Strafvorderderlijk beslag. Rechtmatigheid conservatoir beslag? Zogenoemd anderbeslag. Art. 94a (oud) Sv.
 49. Handel in verdovende middelen. Bevestiging vonnis m.u.v. straf en m.d.v. aanvullende bewijsoverweging. Hoewel er aanwijzingen zijn dat de verdachte niet alleen heeft gehandeld, kan medeplegen niet bewezen worden. Overschrijding RT. Beslag verbeurdverklaard. GS m.a. + TS 240 uren. Samenhangende ontneming: 23-003341-21.
 50. Conservatoir beslag hoeft niet te worden opgeheven, omdat beslagene geen vervangende zekerheid heeft aangeboden en deze ook niet deze aanwezig is. Belang van beslaglegger bij handhaving van het beslag tot zekerheid weegt zwaarder dan het belang van de beslagene om bij opheffing van het beslag een goedkopere lening te kunnen afsluiten.