Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Beslagrecht

 1. Executoriaal beslag. Verklaring. Onjuist? VOF en vennoot.
 2. Executoriaal beslag. Verklaring. Onjuist? VOF en vennoot.
 3. OK; enquêterecht; het onderzoeksverslag met bijlagen is ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegd; er wordt bepaald dat het verslag tezamen met de bijlagen 4 tot en met 10 ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage liggen voor een ieder; er wordt bepaald dat de overige bijlagen ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage liggen voor belanghebbenden
 4. Parkeren of laden en lossen? Heen en weer lopen van het voertuig naar de losplaats en terug neemt zo'n vijf minuten in beslag. De ambtenaar heeft verklaard tien minuten geen activiteiten te hebben waargenomen, zodat niet aannemelijk is dat sprake was van onmiddellijk laden en lossen van goederen.
 5. Vaststellingsovereenkomst na eerder kg vonnis - Afspraak dwangsommen converteren naar boetes vanaf wanneer? - Op juiste gronden executoriaal beslag vanwege verbeurde dwangsommen? - Geen spoedeisend belang vorderingen: verbod en terugbetalen bedrag
 6. Verdachte heeft samen met een ander of anderen gedurende een periode van twee jaar vanuit een woning verdovende middelen (cocaïne en hennep) aan derden verkocht. Vrijspraak bezit heroïne nu substantie echter niet naar de toxicoloog werd verzonden ter vaststelling van de aanwezigheid van heroïne. In beslag genomen geldbedrag teruggegeven aan de verdachte. GS 5 jaren, met aftrek van voorarrest.
 7. Bewaring – recht op kosteloze rechtsbijstand – klacht over medische dienst DTC Rotterdam – beroep ongegrond. Voor zover uit het proces-verbaal van gehoor zou moeten worden afgeleid dat aan eiser zou zijn voorgehouden dat hij zich op eigen kosten kan laten bijstaan door een raadsman, kan eiser worden gevolgd in zijn standpunt dat dit niet juist is. Eiser heeft immers recht op kosteloze rechtsbi...
 8. Beroep ongegrond. Afwijzing verzoek vrijstelling griffierecht. Verw betaalt schadevergoeding uit aan derde u.h.v. executoriaal beslag. Geen sprake van nabetaling van een periodieke betaling. Verweerder hoeft geen rekening te houden met beslagvrije voet.
 9. De verdachte wordt veroordeeld voor witwassen, opzetheling, het voorhanden hebben van een vuurwapen, oplichting, valsheid in geschrift en poging tot oplichting tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 maanden. Het in beslag genomen geldbedrag van € 124.026,89 wordt verbeurd verklaard.
 10. Veroordeling voor gewoonteheling van scooteronderdelen, opzetheling en oplichting. Gelet op de aard en de ernst van de feiten, is in beginsel het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gerechtvaardigd. Gelet op de persoon van de verdachte en overschrijding van de redelijke termijn van berechting wijkt de rechtbank af van dit uitgangspunt. Oplegging van een voorwaardelijke gevangenis...
 11. Vrijspraak poging tot moord en poging tot doodslag. Veroordeling wegens bedreiging (meermalen gepleegd). Een beroep op noodweer slaagt en de verdachte is ontslagen van alle rechtsvervolging. Mede gelet op de aan te leggen maatstaf van aannemelijkheid, bestaat onvoldoende grond om het door de verdediging gevoerde noodweerverweer te verwerpen. Overweging over waarom de rechtbank geen beslissingen...
 12. Geschil over de overdracht van aandelen aan een legataris. Erflater heeft bij testament door middel van een legaat zijn aandelen in een vennootschap toegekend aan zijn neef. De executeur in de nalatenschap is voornemens om de aandelen aan de neef over te dragen. De broers van erflater en mede-aandeelhouders zijn het daar niet mee eens en menen dat de aandelen eerst aan hen moeten worden aangebo...
 13. beperking van het recht op inzage en/of afschrift van stukken; art 811 Rv
 14. KG. Vordering tot opheffing executoriaal beslag op woning en bankrekening. Geschil tussen ex-echtelieden.
 15. WHOA-zaak. Afwijzing verzoek afkoelingsperiode en opheffing beslag. Verzoekster heeft onvoldoende onderbouwd dat haar toezegging dat een akkoord binnen twee maanden kan worden aangeboden ook maar enigszins realistisch is. De rechtbank kan dan ook niet vaststellen dat het thans afkondigen van een afkoelingsperiode in het belang van de gezamenlijke schuldeisers is. Ook is niet voldaan aan het ve...
 16. Nieuw schoolbestuur legde ten onrechte beslag op loon ex-directeur/bestuurder. Gerechtshof oordeelt dat ex-directeur geen dwangsom hoeft te betalen. Hij heeft het kort geding vonnis naar behoren uitgevoerd. Het gerechtshof vernietigt het kort gedingvonnis van de rechtbank Amsterdam, waarin het beslag op het loon van de ex-directeur van het Cornelius Haga Lyceum werd toegestaan. Het hof is va...
 17. Wpg; inzage; ongegrond
 18. Verpachter twijfelt aan de bedrijfsmatigheid van de exploitatie van het gepachte. Vordering tot inzage in bedrijfsstukken pachter afgewezen. Vordering tot betaling achterstallige pacht toegewezen.
 19. Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van onder betrokkene in beslag genomen shirts met valse merken na klaagschriftprocedure ex art. 552a Sv, waarin klaagschrift betrokkene ongegrond is verklaard, maar zonder dat door OM aangekondigde vervolging is begonnen. Staat mogelijkheid om ex art. 36b.1.4 Sr onttrekking aan het verkeer te vorderen voor OM open, nu...
 20. PW. Intrekking. De ondertekening van het bestreden besluit is in overeenstemming met de Mandaatregeling en dus bevoegd genomen. De rechtbank is het eiser eens dat de doorzoeking niet rechtmatig is geweest en dat de in beslag genomen stukken onrechtmatig bewijs zijn en buiten beschouwing moeten blijven. De rechtbank is het met verweerder eens dat eiser de inlichtingenplicht heeft geschonden door...
 21. Presidentsrekesten, verzoek eigen beslag Verzoek tot het leggen van eigen beslag afgewezen omdat het eigen beslag betrekking zou hebben op vorderingen van verweerder uit hoofde van een in kracht van gewijsde gegane beschikking terwijl vooralsnog geen blijk was van misbruik van executie. Voorkomen moet worden dat door eigen beslag de tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak wordt gefrus...
 22. beslag op zonnepanelen- buitenlandse octrooirechten
 23. in weerwil van beslag gedane betaling door derdebeslagene; beslaglegger heeft bedrag inmiddels langs andere weg ontvangen; vordering van beslaglegger tot veroordeling van derdebeslagene om nogmaals te betalen is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 24. Valsheid in geschrift door advocaat, art. 225.1 Sr. Heeft hof verzuimd te beslissen op verweer strekkende tot strafvermindering op de grond dat onder verantwoordelijkheid van OM onrechtmatig is gehandeld m.b.t. geheimhouderstukken? Hof heeft geoordeeld dat procedures ter bescherming van verschoningsrecht van verdachte zijn nageleefd met dien verstande “dat verslaglegging van inbeslagname en ter...
 25. Valsheid in geschrift door advocaat, art. 225.1 Sr. Heeft hof verzuimd te beslissen op verweer strekkende tot strafvermindering op de grond dat onder verantwoordelijkheid van OM onrechtmatig is gehandeld m.b.t. geheimhouderstukken? Hof heeft geoordeeld dat procedures ter bescherming van verschoningsrecht van verdachte zijn nageleefd met dien verstande “dat verslaglegging van inbeslagname en ter...
 26. Declaratoir vonnis: zaak van rechtswege geëindigd. Schikking artikel 511c Sv. Aan schikking is voldaan middels aanwenden conservatoir beslag. 578a Sv (oud), 6:4:18 Sv.
 27. Vernietigt het vonnis waarvan beroep ten aanzien van strafoplegging, uitgezonderd de beslissing terzake het beslag, en doet in zoverre opnieuw recht. Veroordeelt de verdachte ter zake van hetgeen hem onder 1 en 2 is tenlastegelegd tot een taakstraf van 180 uren, subsidiair 90 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest. Bevestigt het vonnis waarvan beroep voor het overige.
 28. Hoger beroep van vonnis in incident waarbij vordering tot opheffing beslagen is afgewezen. Aankoop grond door particuliere belegger, die verkoper en bemiddelaar en hun bestuurders aansprakelijk heeft gesteld en ten laste van hen beslagen heeft gelegd. Geen schending artikel 21 Rv. Vorderingen waarvoor beslag is gelegd zijn niet summierlijk ondeugdelijk gebleken.
 29. loonstop. niet meewerken aan re-integratie. redelijk voorschrift werkgever. deskundigenoordeel UWV. machtiging inzage medisch dossier Arbo-arts.
 30. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op sportauto onder ander dan klager t.z.v. verdenking van overtreding van art. 5 WVW 1994. Misverstand over ander tijdstip behandeling klaagschrift, art. 23.2 Sv. Schending van beginselen van behoorlijke procesorde, nu behandeling in raadkamer van klaagschrift buiten aanwezigheid van klager en zijn raadsvrouw heeft plaatsgevonden? HR: Op redenen vermeld in CAG slaag...
 31. Betaling proceskosten eerste aanleg onverschuldigd na vernietiging uitspraak door hof. Wettelijke rente vanaf datum betaling. Proceskosten, verletkosten eiser. Bevoegdheid kantonrechter in reconventie op basis van samenhang. Uitleg vaststaande snoeiverplichting: gezag van gewijsde. Niet voldaan aan verplichting tot periodieke snoei: dwangsommen verbeurd, gelegd beslag niet opgeheven.
 32. Openlijke geweldpleging tegen personen. Vrijspraak medeplegen van bedreiging, diefstal met (bedreiging met) geweld en bezit harddrugs. Gevangenisstraf van 87 dagen en een vrijheidsbeperkende maatregel 38v Sr van 2 jaren (contactverbod met aangever), met 1 week vervangende hechtenis per overtreding, met een totale duur van ten hoogste 6 maanden. Geen dadelijke uitvoerbaarheid. Beslag: teruggave...
 33. Bij besluit van 15 december 2020 heeft de raad van de gemeente Enschede besloten om het bestemmingsplan "Moskee Kuipersdijk 2020" niet vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede heeft een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd dat voorziet in de bouw van een moskee op de hoek van de Kuipersdijk en de Wethouder Beversstraat te Enschede. Over dit ontwer...
 34. Klacht gericht tegen het ten onrechte beslag laten leggen door accountant. De klacht houdt niet in dat na de datum van beslaglegging feiten en omstandigheden zijn opgekomen die ertoe hadden moeten leiden dat appellant het handhaven van het beslag had moeten heroverwegen. Overschrijding driejaarstermijn. Artikel 22, eerste lid, Wet tuchtrechtspraak accountants.
 35. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op mobiele telefoon onder klager t.z.v. verdenking van handel in verdovende middelen. Ontvankelijkheid cassatieberoep na teruggave aan klager, art. 134.2 Sv. Uit door AG ingewonnen inlichtingen blijkt dat inbeslaggenomen mobiele telefoon is teruggegeven aan klager. Hieruit volgt dat beslag op mobiele telefoon inmiddels is beëindigd. Daarom zal HR cassatieberoep van...
 36. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op mobiele telefoon onder klager t.z.v. verdenking van handel in verdovende middelen. Ontvankelijkheid cassatieberoep na teruggave aan klager, art. 134.2 Sv. Uit door AG ingewonnen inlichtingen blijkt dat inbeslaggenomen mobiele telefoon is teruggegeven aan klager. Hieruit volgt dat beslag op mobiele telefoon inmiddels is beëindigd. Daarom zal HR cassatieberoep van...
 37. Medeplegen opzetheling, meermalen gepleegd (art. 416.1.a Sr) en medeplegen witwassen van criminele erfenis van vermoorde zoon van verdachte, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b en 420bis.1.a Sr). 1. Is verjaring van helingsfeit gestuit door uitbrengen van rechtshulpverzoek door OvJ? 2. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM in vervolging dan wel bewijsuitsluiting op de grond...
 38. bekrachtiging weigering beslagverlof. Conservatoir (verhaals)beslag, geen beslag tot afgifte. Toepasselijk wetsartikelen: artikelen 700, 711 en 730 Rv.
 39. Erfrecht. Inzage in en afschrift van documenten 4:78 BW. Niet-ontvankelijkheid vordering 4:78 BW jegens gevolmachtigde van executeur.
 40. Art. 552a en 552f Sv. Een lauto is in beslag genomen omdat er een verborgen ruimte in is aangetroffen. De klager, die geen verdachte is, verzoekt om teruggave en biedt in dat verband aan de auto in oorspronkelijke staat te herstellen. De rechtbank stelt voorop dat een auto met een verborgen ruimte in beginsel in aanmerking komt voor onttrekking aan het verkeer, omdat het ongecontroleerde bezit...
 41. Art. 552a Sv. Beslag is gelegd onder de verdachte in het kader van een tegen hem lopend strafrechtelijk onderzoek. De klaagster is een kredietgever die met de verdachte als kredietnemer en de leverancier van de auto een financial leaseovereenkomst heeft gesloten. In die overeenkomst staat dat de klaagster de juridische eigenaar is van de auto en dat zij een groot deel van de koopsom van de auto...
 42. Beroep tegen de weigering van inzage in politiegegevens o.g.v. artikel 27, eerste lid, aanhef en onder b en d, van de Wet politiegegevens. Tussenuitspraak. Bij de beoordeling van de aanvraag dient het belang van de betrokkene op inzage te worden afgewogen tegen het belang van de overheid om inzage of rectificatie te weigeren. Onder meer met de criteria van noodzakelijkheid en evenredigheid in a...
 43. Eiseres vordert opheffing van het door gedaagde gelegde executoriale beslag. Afgewezen.
 44. In deze zaak staat het conservatoire beslag tot levering van een bedrijfsruimte centraal
 45. Partijen hebben, in een eerder door hen gevoerde procedure, een vaststellingsovereenkomst (art. 7:900 lid 1 BW) gesloten. De vaststellingsovereenkomst is opgenomen in het proces-verbaal van de rechtbank in die procedure. Beide partijen zijn van mening dat de wederpartij onvoldoende aan de vaststellingsovereenkomst heeft voldaan. In conventie wordt opheffing executoriaal beslag en terugbetaling...
 46. Conclusie plv-AG. Klaagschrift ex 552a Sv. Hoewel de conclusie strekt tot het n-o verklaren van klager in zijn beroep in cassatie wegens het opheffen van het beslag, gaat de conclusie in op de wijze waarop de Rb het beklag ontvankelijk heeft geacht alsmede op het cassatiemiddel v.zv. daarin de stelling wordt verdedigd dat bezit geldt als onmiskenbare aanwijzing voor eigendom en daarom een ander...
 47. Conclusie plv-AG. Klaagschrift ex 552a Sv. Hoewel de conclusie strekt tot het n-o verklaren van klager in zijn beroep in cassatie wegens het opheffen van het beslag, gaat de conclusie in op de wijze waarop de Rb het beklag ontvankelijk heeft geacht alsmede op het cassatiemiddel v.zv. daarin de stelling wordt verdedigd dat bezit geldt als onmiskenbare aanwijzing voor eigendom en daarom een ander...
 48. Schuldeisers met vordering op Republiek Kazachstan leggen zowel in Nederland als in België conservatoir beslag op tegoeden van Nationale Bank van Kazachstan bij een in België gevestigde bank met een kantoor in Nederland. Nederlands beslag opgeheven, Belgisch beslag “beperkt”. HR 14 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2371; immuniteit van executie. NBK vordert schadevergoeding. Misbruik van bevoegdhei...
 49. Veroordeling tot een taakstraf voor de duur van 60 uren met aftrek van voorarrest en een beroepsverbod voor de duur van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor: - het vissen binnen de 500-meterzone van het Zeegat van Goeree, zonder toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water; - het voorhanden hebben van aal en wolhandkrab in het Zeegat van Goeree dat is gel...
 50. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 19,5 miljoen euro van 3 buitenlandse handelsbanken op Schiphol t.z.v. verdenking van witwassen, terwijl centrale bank van dat buitenland ‘shipper’ is van Suriname naar China. Heeft centrale bank immuniteit? Rb heeft beklag gegrond verklaard vanwege immuniteit centrale bank, waarna centrale bank en handelsbanken gezamenlijk klaagschrift hebben ingedie...