Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Beslagrecht

 1. In de appelprocedure in de hoofdzaak ligt de vraag voor of er gefraudeerd is met het broed ten behoeve van de teelt van paddenstoelen. Vordering in kort geding tot onderzoek in de administratie van de failliet op grond van artikel 3:15j onder d BW en tot inzage in of afgifte van bescheiden op grond van artikel 843a Rv. Inzage op grond van artikel 843a Rv toegewezen voor zover bescheiden voldoen...
 2. Opheffing executoriaal beslag. Legataris verhaalt zich eerst op het privévermogen van de (enige) erfgenaam terwijl nalatenschap toereikend is. Dat levert misbruik van recht op.
 3. Vordering wegens (vermeend) onrechtmatig handelen van bestuurder van een vennootschap in verband met niet nakomen verplichtingen vennootschap en onmogelijkheid van verhaal. Opheffing beslag.
 4. Conclusie AG. Beklag, beslag. M.b.t. het inbeslaggenomen geldbedrag is voorafgaand aan de indiening van het klaagschrift een beslissing a.b.i. art. 116.2 aanhef en onder c Sv genomen. I.c. zijn voldoende aanknopingspunten aanwezig om te kunnen vaststellen dat het beslag ex art. 134.2 Sv is beëindigd. Gelet daarop kan klager wegens gebrek aan belang niet in zijn cassatieberoep worden ontvangen....
 5. Conclusie AG. Beklag, beslag. Cassatieberoep ontvankelijk ondanks dat het beroep niet is ingesteld bij de rechtbank, maar bij de Hoge Raad. Middelen over niet-naleving art. 552a.5 Sv, grondslag van het beslag, proportionaliteit en subsidiariteit en het zijn van rechthebbende. De conclusie strekt tot verwerping van het beroep met de aan art. 81 RO ontleende motivering.
 6. Conclusie AG. Beklag, beslag. Cassatieberoep ontvankelijk ondanks dat het beroep niet is ingesteld bij de rechtbank, maar bij de Hoge Raad. Middelen over niet-naleving art. 552a.5 Sv, grondslag van het beslag, proportionaliteit en subsidiariteit en het zijn van rechthebbende. De conclusie strekt tot verwerping van het beroep met de aan art. 81 RO ontleende motivering.
 7. Veroordeling voor witwassen van een geldbedrag van € 273.390,- Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 360 dagen, waarvan 261 dagen voorwaardelijk en verbeurdverklaring van het in beslag genomen geld.
 8. Veroordeling voor het in vereniging aanwezig hebben van 1006,9 gram cocaïne. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 200 dagen, waarvan 31 dagen voorwaardelijk en verbeurdverklaring van het in beslag genomen geld. Gedeeltelijke toewijzing van de vordering benadeelde partij.
 9. Veroordeling voor het in vereniging aanwezig hebben van 1006,9 gram cocaïne. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 200 dagen, waarvan 31 dagen voorwaardelijk en verbeurdverklaring van het in beslag genomen geld.
 10. klaagschrift 552a Sv tegen beslag op auto met verborgen ruimte. Vervolg op …ecli 2022:5745. Gewijzigd standpunt OM: geen onderzoeksbelang meer gelet op recent arrest van Hoge Raad. Klaagschrift gegrond. Auto retour naar klager.
 11. klaagschrift 552a Sv tegen beslag op auto met verborgen ruimte. Rechtbank heropent onderzoek in afwachting van arrest Hoge Raad
 12. Afwijzing vordering opheffing beslag. Niet gebleken dat ingeroepen recht ondeugdelijk is. Belangenafweging.
 13. Verzoek zorgmachtiging. De rechtbank wijst het ‘onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gevaarlijke voorwerpen en gedrags-beïnvloedende middelen’ toe. Hieronder verstaat de rechtbank onder andere het in beslag nemen van die voorwerpen en middelen. De advocaat had verzocht om ‘onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrags-beïnvloedende middelen’ af te wijzen, omdat betrokkene geen dr...
 14. Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Klacht over oordeel hof dat betrokkene w.v.v. heeft genoten “uit het bewezenverklaarde handelen”. HR: om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: berekening en vaststelling w.v.v. ziet op verkoop van eerdere oogst uit andere kweekruimtes dan die waarop bewezenverklaring ziet. In bewezenverklaring bedoelde hennepplanten zijn in beslag genomen. Daarnaas...
 15. onrechtmatige overheidsdaad? geen onrechtmatig strafvorderlijk beslag; Begaclaim-criteria
 16. Gedaagde 1 wordt veroordeeld mee te werken aan onderhandse verkoop bij executie door niet hypotheekhouder van beslag op vordering tot levering onroerend goed. Daardoor voor gedaagde 2 en 3 geen beletsel meer mee te werken. Omdat deze onderhandse verkoop in de plaats treedt van de executieverkoop via de notaris, verbindt de voorzieningenrechter voorwaarden aan deze onderhandse verkoop.
 17. Sint Maarten. Kort geding. Ter executie van een verstekvonnis wordt loonbeslag gelegd ten laste van een exploitante van een autoverhuurbedrijf, tevens ambtenaar. Moet het beslag worden opgeheven?
 18. (Buiten)gerechtelijke verklaringen voldoen niet aan eisen art. 476a en 476b Rv. Derde beslagene wordt veroordeeld tot betaling van het gehele bedrag waarvoor beslag is gelegd (477a lid 1 Rv). Ook veroordeling in daadwerkelijke proceskosten.
 19. Kort geding, opheffen beslag, staking executie
 20. De vraag die in deze zaak centraal staat is of de curator moet meewerken aan het doorhalen van het beslag op de auto’s van eisers. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag bevestigend. Zij is van oordeel dat het beslag als opgeheven geldt en dat de curator daaraan mee moet werken. Ook moet de curator de notariskosten vergoeden. De voorzieningenrechter zal onder de beoordeling uitleggen hoe...
 21. Klaagschrift beslag. Onder het chassis van een als gestolen geregistreerde scooter heeft klager een ander motorblok gemonteerd. Beklag richt zich uiteindelijk tegen inbeslagname van dat motorblok. Beslag ligt echter op de scooter. Oordeel of klager recht heeft op afzonderlijk motorblok is verknoopt met oordeel in de strafzaak. Belang van strafvordering verzet zich in dit geval tegen splitsen va...
 22. Beslag: Het hof is van oordeel dat geen strafvorderlijk belang zich verzet tegen teruggave van de inbeslaggenomen messenverzameling. Omdat uit het dossier blijkt dat de inbeslaggenomen messenverzameling reeds is vernietigd zal de bewaarder conform het bepaalde in artikel 119, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering dienen te handelen.
 23. Samenvatting: Partijen zijn voor gelijke delen in eigenaar van de woning. Zij hebben de woning met een relatief grote overwaarde verkocht. De man meent een vordering op de vrouw te hebben omdat de hoge overwaarde het gevolg is van de alleen door hem in zijn vrije tijd uitgevoerde verbouwing. Door de vele met de verbouwing gemoeide uren is sprake van onttrekkingen aan zijn vermogen die mede ten...
 24. Geschil inzage recht op inzage van bepaalde bescheiden. Artikel 843a Rv. Vordering tot inzage afgewezen.
 25. Vordering strekt tot inzage in bewaring genomen foto/videomateriaal/Artikel 843a Rv/inbreuk auteursrechten in kort geding niet aannemelijk geworden/wel sprake van slaafse nabootsing: inzage op die grond toegestaan
 26. Vordering tot opheffing althans schorsing van een executoriaal beslag uit kracht van een notariële akte. In de omstandigheden van het geval misbruik van bevoegdheid door de beslaglegger.
 27. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op telefoon onder klager n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Duitse autoriteiten. Blijkt uit het onderzoeksbevel van welke strafbare feiten klager wordt verdacht door de uitvaardigende autoriteiten? HR: art. 81.1 RO.
 28. Conservatoir beslag. Intrekking bevel Europees Bankbeslag wegens door schuldeiser en schuldenaar bereikte schikking (art. 35 EAPO-Vo).
 29. Kort geding. Opheffen beslag.
 30. Een Duitse verzamelaar van edelstenen moet het beslag dat hij heeft gelegd ten laste van veilingsite Catawiki opheffen, zodra Catawiki hem een bankgarantie voor een half miljoen euro heeft aangeboden.
 31. Inrijden op persoon in uitgaansgebied na ruzie. Vrijspraak poging moord. Beroep op extensief noodweerexces slaagt niet. Beroep op psychische overmacht slaagt niet. Bewezen wordt: 1. subsidiair: poging tot doodslag; 2. opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen; 3. overtreding van artikel 163, zesde lid, van de Wegenverkeerswet 1994; 4. o...
 32. Kort geding. Meewerken verkoop woning. De man wordt veroordeeld tot medewerking aan de verkoop van de woning aan een derde. Om tegemoet te komen aan de wens van de man om de woning over te nemen, wordt bepaald dat de vrouw aan de veroordeling geen rechten meer kan ontlenen als de man binnen een termijn van zes weken alsnog aantoont dat hij in staat is de overname van de woning te financieren. I...
 33. Opheffing beslag op een boot op vordering van een derde (438 lid 6 Rv). Geen hoge eisen aan onderbouwing eigendomspretentie door derde, omdat beslaglegger niet stelt dat de boot toebehoort aan beslagdebiteur.
 34. Civiel recht. Incident ex 223 Rv. Schorsing executie executoriaal beslag op grond van notariële akte.
 35. Beslissing van de Economische raadkamer. Beklag deels gegrond en deels ongegrond. Overweging ten aanzien van de gegrondverklaring: Na bestudering van de door de klaagster toegezonden stukken komt de economische raadkamer tot de conclusie dat ten aanzien van een aantal onder klaagster in beslag genomen documenten sprake is van verklaringen die van dien aard zijn, dat het recht van (vertegenwoord...
 36. Bij besluit van 7 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen het wijzigingsplan "Vaesrade ong. Nuth" vastgesteld. Het voorliggende plan voorziet in de realisatie van een woning op het ongenummerde perceel dat is gelegen naast het perceel Vaesrade 109. [appellant sub 1] en [appellant sub 2] wonen in de omgeving van het plangebied en vrezen dat het plan zal leiden t...
 37. Handelszaak. Is handhaven van executoriaal loonbeslag door de bank onrechtmatig omdat de vordering waarvoor dit beslag is gelegd is verjaard? Geoordeeld wordt van niet. De vordering waarvoor het executoriale loonbeslag is gelegd, is door dit executoriale loonbeslag maandelijks gestuit. Er is daardoor geen sprake van verjaring.
 38. Echtscheiding. Huurrecht woning, verdeling huwelijksgemeenschap (inboedel en door vrouw aan haar zoon overgemaakte bedragen) en (opheffing van) conservatoir beslag.
 39. Dodelijk schietincident in Uden. De verdachte wordt ter zake van doodslag (feit 1) en handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III (feit 2) veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren, met aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest. Beroep op noodweer(exces) verworpen. Voor...
 40. Beklag, beslag ex art. 94 Sv en 94a Sv op diverse panden onder verschillende stichtingen (klaagsters) i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen één van de bestuurders van stichtingen t.z.v. verdenking van valsheid in geschrift, verduistering en gewoontewitwassen. 1. Cassatieberoep stichtingen A en B. Geen schriftuur. 2. Cassatieberoep stichting C, anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Heeft zich situati...
 41. Art. 843a Rv. Inzage in stukken tuchtprocedure. Vorderingen afgewezen omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat een rechtsbetrekking in de zin van art. 843a Rv bestaat.
 42. Conclusie AG. Beklag a.b.i. art 552a Sv. Derdenbeslag op panden a.b.i. art. 94 en 94a Sv. (1) Falende klacht over oordeel rb dat sprake is van verhaalsfrustratie a.b.i. art. 94a Sv (2) Terechte klacht over oordeel rb grondslag voortduren beslag a.b.i. art. 94 Sv. Leidt niet tot cassatie nu beslag tevens is gebaseerd op art. 94a Sv. De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.
 43. Bij besluit van 14 juli 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert besloten op een informatieverzoek van derde-belanghebbende op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het informatieverzoek is gedeeltelijk gehonoreerd met toepassing van de Wet open overheid. Verzoeker, voormalig burgemeester, heeft bezwaar gemaakt tegen deze beslissing en tevens verzocht om...
 44. Onderzoek Hammond I Bewezen is verklaard: 1. medeplegen van, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden en andere betaalmiddelen voorhanden hebben, waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit; 2. medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in art...
 45. Verdachte is vrijgesproken van (medeplegen van) (gewoonte)witwassen van geldbedragen (tot in totaal 117.000 euro) en van een auto. Verdachte ontkent en uit het dossier blijkt niet dat verdachte wetenschap had of moest hebben dat genoemde bedragen en auto (deels) van misdrijf afkomstig waren. Verdachte heeft een verklaring afgelegd die concreet, verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarsch...
 46. Strafzaak. Hennepkwekerij. Betrokkenheid verdachte. Bevestiging vonnis met uitzondering van beslissing ten aanzien van beslag, en met aanvulling van gronden. Verweer alternatief scenario verworpen. Veroordeling tot gevangenisstraf van 9 maanden, met aftrek van voorarrest.
 47. Bij besluit van 16 september 2021 heeft de raad van de gemeente Hollandse Kroon de aanvraag van [appellant] om een bestemmingsplan vast te stellen voor het perceel [locatie 1] te Lutjewinkel, afgewezen. [appellant] heeft een aanvraag bij het college van burgemeester en wethouder van Hollands Kroon ingediend voor een bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van een tweede vrijstaande woning op zi...
 48. Verzoek inzage politiegegevens. Beroep is niet-ontvankelijk, omdat het niet tijdig is ingesteld.
 49. Burgerlijk procesrecht. Schengen Informatiesysteem (‘SIS’). In Nederland gekochte tweedehands auto is na aankoopdatum door Frankrijk als vermist geregistreerd in het SIS. Auto wordt later tijdens vakantiereis in Polen door Poolse politie in beslag genomen. Verwijdering signalering in het SIS na vier maanden. Nederlandse eigenaren verzoeken veroordeling van Frankrijk tot schadevergoeding. Rechts...
 50. Woningoverval met licht geweld door 3 mannen, waarbij een oudere alleenstaande dame van 84 is beroofd van o.a. horloges en sieraden. Gevangenisstraf van vier jaar na eis van vijf jaar. Benadeelde partij niet-ontvankelijk. Beslag terug naar verdachte.