Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Beslagrecht

 1. Het beslag dat is gelegd ten laste van twee bestuurders van een vennootschap die obligaties heeft uitgegeven, wordt opgeheven.
 2. Kort geding. Opheffen conservatoir beslag afgewezen.
 3. De rechtbank schorst de tenuitvoerlegging van het verstekvonnis, gewezen op 27 juni 2023, totdat op het geschil in de verzetprocedure is beslist, en heft de ten laste van eiser in opdracht van gedaagde gelegde beslagen op, met uitzondering van het beslag op één adres. Gedaagde wordt veroordeelt in de proceskosten.
 4. Cassatie in belang der wet. Gezondheidsrecht. Art. 7:446 BW. Art. 7:456 BW. Art. 7:464 BW. Heeft patiënt op grond van bepalingen uit afdeling 7.7.5 BW recht op inzage van advies aan aansprakelijkheidsverzekeraar van ziekenhuis over vraag of zijn medische behandeling volgens de regels van de geneeskunst is verlopen?
 5. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Gezondheidsrecht. Buitengerechtelijke behandeling van zaken over medische beroepsaansprakelijkheid. Kan behandelend jurist zonder toestemming van patiënt inzage krijgen in medisch dossier? Moet hulpverlener inhoudelijk standpunt innemen over vordering indien die toestemming niet wordt gegeven?
 6. Eendaadse samenloop van diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen en het medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking to...
 7. klaagschrift ex art 552a Sv tegen conservatoir beslag niet-ontvankelijk, voor het overige rb onbevoegd met bepaling dat griffier stukken zal zenden naar gerechtshof
 8. Wet politiegegevens. Inzage. Eiseres mag zich alleen laten bijstaan door een gemachtigde die advocaat is.
 9. Verzoek tot inzage in dossier van de gecertificeerde instelling door een vader. Uiteindelijk resteerde, na intrekking door de man van zijn verzoek, alleen nog de beslissing over de proceskosten. De rechtbank heeft de man in de proceskosten veroordeeld. Daartegen komt de man in hoger beroep. Het hof acht onvoldoende gronden aanwezig om de man in de proceskosten te veroordelen.
 10. Goede procesorde. Inzage, stukken nagestuurd, kort voor de zitting ingezonden stukken. Niet valt in te zien dat appellant de beroepsgrond en stukken niet eerder had kunnen indienen. Terecht oordeel rechtbank dat de omvang van het geding beperkt is. De rechtbank heeft de beroepsgronden per aangevochten besluit uitgebreid besproken en heeft genoegzaam overwogen waarom de beroepsgronden, behoudens...
 11. Conclusie AG. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op bankrekeningen en contant geldbedrag onder klager. Schriftelijke afdoening klaagschrift zonder openbare behandeling i.v.m. COVID-19 (corona). Mede gelet op omstandigheid dat niet is gebleken dat klager of zijn raadsvrouw heeft ingestemd met een schriftelijke afdoening, leidt dit verzuim tot cassatie. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.
 12. Buiten behandelingstelling aanvragen om bijstand. Gevraagde gegevens niet nodig voor beoordeling recht op bijstand. Inzage in de gegevens over de executoriale verkopen van percelen in Turkije in 2015 en 2016 is niet nodig voor de beoordeling van het recht op bijstand op 20 mei 2021 en dus ook niet voor het recht op bijstand op 15 november 2021. Het college heeft de aanvragen ten onrechte buiten...
 13. Incidentele vordering tot niet-ontvankelijkheid en incident tot afgifte, inzage en deponering van originele exemplaren van een overeenkomst.
 14. Terugwijzing Hoge Raad. Enkel beslissing omtrent beslag is nog aan de orde. Verbeurdverklaring van inbeslaggenomen auto.
 15. Eiseres vordert inzage/afschrift van beslagen bescheiden die verband houden met pornografisch materiaal. Deze gevorderde voorzieningen worden toegewezen omdat vast staat dat gedaagde dit materiaal onder zich heeft en het vooralsnog waarschijnlijk is dat gedaagde dit pornografisch materiaal heeft verspreid, dan dat een derde dat heeft gedaan. De gevorderde voorzieningen tot het verwijderen van...
 16. Jeugd. Veroordeling bedreiging met zware mishandeling van het ene slachtoffer. Vrijspraak bedreiging van het andere slachtoffer, nu haar verklaring in onvoldoende mate wordt ondersteund door ander bewijsmateriaal. Oplegging deels voorwaardelijke werkstraf met bijzondere voorwaarden. Beslag. Vordering TUL afgewezen.
 17. De politierechter heeft bij vonnis waarvan beroep de verdachte ter zake van ‘opzetheling’ (feit 1), ‘diefstal door twee of meer verenigde personen’ (feit 2 en feit 4), alsmede ‘diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak’ (feit 3), veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 m...
 18. Verzoek om inzage en afschrift medische informatie op grond van artikel 843a Rv. Artikel 843a lid 1 Rv aan voldaan. Geen uitzondering op grond van artikel 843a lid 4 Rv. Verzoek toegewezen.
 19. Partijen hadden een handelsnaamgeschil waarover de rechtbank bij vonnis in het voordeel van Yam Yam heeft beslist. Eiser heeft niet (tijdig en volledig) aan hem in het vonnis opgelegde geboden voldaan waardoor hij aan Yam Yam dwangsommen is verschuldigd. Aan de zijde van Yam Yam is geen sprake van misbruik van executiebevoegdheid. De vorderingen van eiser strekkende tot schorsing van de tenuitv...
 20. Kort geding. Geschil tussen aandeelhouders van familiebedrijf. Eiseres is mede-aandeelhouder van Holding. Holding is enig aandeelhouder van Werkmaatschappij en één van de andere aandeelhouders is enig bestuurder van de Werkmaatschappij. Beëindiging managementovereenkomst met eiseres is disproportioneel, aan beëindiging ten grondslag gelegde reden kan die beëindiging niet dragen. Veroordeling to...
 21. Kort geding. Inzagevordering. Gedaagde sub 1 moet de naam en functie van zijn directe of indirecte opdrachtgever tot het uitvoeren van de tegen eisers gerichte lastercampagne bekend maken. Daarnaast moeten beide gedaagden inzage verlenen in de beslagen bescheiden, alsmede afschrift verstrekken van al hun Nederlandse en buitenlandse bankrekeningen vanaf januari 2017. Het in reconventie gevorderd...
 22. Beroep ongegrond. Inhouding vakantietoeslag. Voor zover eiser met zijn beroep betoogt dat verweerder niet binnen het kader van het beslag is gebleven, slaagt deze grond niet. Indien bij eiser onduidelijkheid was ontstaan over het gelegde beslag, had het op zijn weg gelegen zich tot de deurwaarder en eventueel civiele rechter te wenden
 23. Vordering van legitimaris tegen executeur tot inzage in bescheiden wordt in incident gedeeltelijk toegewezen.
 24. Aanbesteding. Art.-843a-Rv-incident. Quasi-inbesteding. AVR stelt dat de Twentse gemeenten die hun huishoudelijk afval laten verwerken door afvalverwerker Twence, de regels omtrent quasi-inbesteding niet hebben nageleefd en vordert in dit incident inzage in bescheiden. De vordering wordt voor een deel toegewezen.
 25. Incidentele vordering tot opheffing beslag afgewezen. In de hoofdzaak twisten partijen over de vraag of de door eisers aangelegde betonvloer in de bedrijfshal van gedaagde voldoende draakgracht heeft. De rechtbank is voornemens een deskundige te benoemen.
 26. Bewezenverklaring van het opzettelijk aanwezig hebben en vervoeren van cocaïne en heroïne. De rechtbank acht het door de verdediging aangevoerde alternatieve scenario niet aannemelijk geworden. De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier maanden en een geldboete van € 2.230,-, te vervangen door 32 dagen hechtenis. De in beslag genomen voorwerpen dienen te worden te...
 27. Vrijspraak moord (primair), veroordeling voor medeplegen gekwalificeerde doodslag (subsidiair). Verweer alternatief scenario aangetroffen DNA en schoensporen. Eendaadse samenloop met medeplegen diefstal met geweld met de dood ten gevolge. Ook veroordeling voor diefstal pinpas, poging diefstal geldbedragen en twee inbraken. Ernstig feit waarbij het slachtoffer hevig is geslagen/geschopt tegen zi...
 28. Vrijspraak moord (primair), veroordeling voor medeplegen gekwalificeerde doodslag (subsidiair). Eendaadse samenloop met medeplegen diefstal met geweld met de dood ten gevolge. Ook veroordeling voor meerdere (poging tot) diefstallen, twee inbraken en vernieling. Ernstig feit waarbij het slachtoffer hevig is geslagen/geschopt tegen zijn romp en buik, waardoor het slachtoffer is overleden. Het sla...
 29. Beklag conservatoir beslag op woning, 94a lid 4 Sv. Vennootschap eigenaar/klaagster. Bestuurder/enig aandeelhouder betaalde geen huur, betaalde lasten van de vennootschap, opende voor de vennootschap bankrekening op eigen naam. Vereenzelviging. Onzakelijke transactie. Schijnconstructie. Geld middellijk afkomstig van echtgenoot van bestuurder. Veroordeling echtgenoot bestuurder ECLI:NL:RBDHA:20...
 30. Vrijspraak van feit 2, te weten het zich in het openbaar opzettelijk beledigend uitlaten over Joden wegens hun ras en/of godsdienst of levensovertuiging. Geen sprake van (voorwaardelijk) opzet. Bewezenverklaring van feit 1, te weten het openbaar maken van een uitlating, waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden, dat die voor Joden beledigend was wegens hun ras en/of godsdienst of leve...
 31. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto die op naam stond van klaagster (vennootschap onder firma) i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen een van de twee vennoten en ander t.z.v. verdenking van witwassen. Ontvankelijkheid cassatieberoep van inmiddels ontbonden vennootschap. 1. Is het hoogst onwaarschijnlijk dat strafrechter later verbeurdverklaring van auto zal bevelen? 2. Heeft Rb klaagster ter...
 32. Beklag, beslag ex art. 94 Sv onder klager op kampeerwagen (die volgens klager ook zijn woning is) t.z.v. verdenking van herhaaldelijk rijden met ongeldig verklaard rijbewijs. Proportionaliteit en subsidiariteit van voortzetting beslag. Verzuim te beslissen op verweer. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2023:128. Namens klager is aangevoerd dat kampeerwagen zijn woning is, dat hij door i...
 33. OM-cassatie en cassatie verdachte. Vrijspraak t.z.v. medeplegen opzettelijk aanwezig hebben cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en medeplegen voorbereidings- of bevorderingshandelingen t.a.v. partij cocaïne uit Colombia, die in haven van Antwerpen grotendeels in beslag is genomen (art. 10a jo. 10.4 en 10.5 Opiumwet). 1. Cassatie verdachte. Geen schriftuur. 2. OM-cassatie. Kan sprake zijn van ‘voorberei...
 34. OM-cassatie en cassatie verdachte. Vrijspraak t.z.v. medeplegen opzettelijk aanwezig hebben cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en medeplegen voorbereidings- of bevorderingshandelingen t.a.v. partij cocaïne uit Colombia, die in haven van Antwerpen grotendeels in beslag is genomen (art. 10a jo. 10.4 en 10.5 Opiumwet). OM-cassatie. Kan sprake zijn van ‘voorbereiden’ of ‘bevorderen’ a.b.i. art. 10a Opium...
 35. Artikel 552a, beslag. Klaagster koopt een camper die wordt ingevoerd vanuit Frankrijk. Aan de goede trouw van klaagster wordt niet getwijfeld. De camper blijkt later als gestolen geregistreerd te staan in Frankrijk en wordt in beslag genomen. Er zijn twee redenen om het voertuig terug te geven aan klaagster. Ten eerste is het dubieus of de auto in Frankrijk al dan niet is ontvreemd door diefsta...
 36. OK; enquêterecht; het gedeponeerde onderzoeksverslag wordt ter inzage gelegd voor belanghebbenden
 37. Beroep ongegrond. WPG. Mocht inzage in politiegegevens worden geweigerd? Is het onderzoek naar politiegegevens zorgvuldig? Onderzoek door een onafhankelijke deskundige?
 38. Beroep gegrond, vernietiging bestreden besluit, in stand laten rechtsgevolgen. WPG. Mocht inzage in politiegegevens worden geweigerd? Is het onderzoek naar politiegegevens zorgvuldig? Onderzoek door een onafhankelijke deskundige?
 39. 843a Rv-vordering na een gelegd bewijsbeslag. Vorderingen worden toegewezen. Rechtbank houdt rekening met vonnissen uit eerdere procedures die partijen tegen elkaar gevoerd hebben. Aan alle eisen van artikel 843a Rv is voldaan. De rechtbank gaat voorbij aan de door gedaagde geuite zorgen dat er teveel informatie bij eiseres terechtkomt, zoals geheime contacten tussen gedaagde en haar advocaten....
 40. Familierecht. Procesrecht. Alimentatie. Pensioenverevening. Heeft de vrouw haar op art. 843a Rv/art. 22 Rv gebaseerde verzoek om inzage prijsgegeven? Moest hof gelegenheid geven om beroep op bedrog uiteen te zetten? Uitleg art. 8c PSW. Art. 3 Wvps. Moet bij in eigen beheer opgebouwd pensioen bij verevening worden uitgegaan van aanspraak voor zover die op tijdstip van echtscheiding is gefinanci...
 41. Conclusie AG. OM-cassatie. Beklag tegen beslag n.a.v. een EOB van Duitsland. Art. 552a jo. 5.4.10 Sv. Voortijdige overdracht? Schending geheimhoudingsplicht? Het cassatieberoep is volgens de AG niet-ontvankelijk nu uit de beschikking valt op te maken dat de rechtbank (nog) niet op het klaagschrift heeft beslist, maar slechts heeft gelast dat de OvJ zich in zal spannen om de in beslag genomen vo...
 42. Intrekking en terugvordering van bijstand. Onroerend goed in buitenland. Beschikken ondanks beslag. Waarde. Vermogensoverschrijding. Appellanten hebben niet aannemelijk hebben gemaakt dat het beslag eraan in de weg stond de boomgaard te gelde te maken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Appellanten hebben de boomgaard gekocht met beslagen daarop. Niet valt in te zien dat...
 43. Kort geding. De vordering strekt tot opheffing van het conservatoir beslag tot afgifte van een partij Volkswagens (type ID.6). In geschil is of Techlantic c.s. inbreuk hebben gemaakt op het woord- en beeldmerk van Volkswagen door deze partij auto’s concreet en stelselmatig aan te bieden voor de Europese markt. Naar voorlopig oordeel bestaat voldoende grond om aan te nemen dat sprake is van omst...
 44. Curaçao. Kort geding. Opheffing beslag. Bestuurderschap in Suriname.
 45. Hypotheekfraude. (Medeplegen) valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr) en medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr). 1. Omvang terugwijzingsopdracht na cassatie. Kon hof de na terugwijzingsopdracht HR gedane getuigenverzoeken afwijzen? 2. Bewijsklachten (mede)plegen van oplichting. 3. Bewijsklachten medeplegen oplichting en uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat...
 46. Geschil tussen ex-echtelieden. In 2014 is een overeenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen dat partijen alle beslagleggingen en procedures zouden opheffen. Een beroep op dwaling van deze overeenkomst door de man is tot in cassatie afgewezen. Daarna ontbindt de man in 2021 buitengerechtelijk de overeenkomst uit 2014 wegens tekortkoming in de nakoming door de vrouw. De vrouw vordert op gr...
 47. PUBLICATIE BIJ ARREST. Conclusie AG. Tweede cassatieronde. Veroordeling wegens valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (feit 1) en medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (feit 4 en 5). Middel 1: klacht over miskenning terugwijzingsopdracht en afwijzing getuigenverzoeken. Middel 2: bewijsklachten (mede)plegen feit 4. Middel 3: bewijsklachten feit 5 en klacht over afwijking van UOS. Middel 4...
 48. Incident. 843a Rv. Overeenkomst overgelegd, maar grotendeels zwart gelakt. Bestaan is daarmee bewezen. Geen rechtmatig belang bij inzage in of afschrift van de volledige overeenkomst(en).
 49. Afwijzing voorlopige voorziening ex artikel 287 lid 4 Fw: verzoek opschorting beslag dat nog niet is gelegd.
 50. Heeft verhuurder recht op inzage in alle inomsten en uitgaven van de huurdersorganisatie? Uitleg art. 7 Wet op het overleg huurders verhuurder.