Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Beslagrecht

 1. Vordering tot opheffing conservatoir beslag gelegd in Engeland. Bevoegdheid voorzieningenrechter. Artikel 24 lid 5 EEX-Vo II. (Stilzwijgende) forumkeuze. Onjuiste tenuitvoerlegging van beschikking waarbij beslagverlof is verleend. Artikel 2, aanhef en onder a, EEX-Vo II. Zelfstandige freezing order High Court?
 2. Bij besluit van 4 september 2018 heeft het college op schrift gesteld dat het [hond A] met toepassing van spoedbestuursdwang in beslag heeft genomen. Bij dat besluit heeft het college ook bepaald dat [verzoeker] onvrijwillig afstand moet doen van [hond A].
 3. Opheffingskortgeding. Conservatoir beslag. Geen grond voor opheffing. Vordering niet evident ondeugdelijk. Schending van art. 21 Rv
 4. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder klaagster in strafzaak tegen klaagsters zus t.z.v. verdenking van diefstal van auto-onderdelen, terwijl auto, die eerst aan zus toebehoorde, tijdens detentie van zus is overgeschreven op naam van klaagster. Verhaalsfrustratie en wetenschap daarvan bij klaagster, art. 94a.4 Sv. Heeft Rb kunnen oordelen dat er voldoende aanwijzingen zijn dat auto aan kl...
 5. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder klaagster in strafzaak tegen klaagsters zus t.z.v. verdenking van diefstal van auto-onderdelen, terwijl auto, die eerst aan zus toebehoorde, tijdens detentie van zus is overgeschreven op naam van klaagster. Verhaalsfrustratie en wetenschap daarvan bij klaagster, art. 94a.4 Sv. Heeft Rb kunnen oordelen dat er voldoende aanwijzingen zijn dat auto aan kl...
 6. Beklag, beslag. Ontvankelijkheid klaagschrift ex art. 552a Sv. De Rb heeft het klaagschrift n-o verklaard. Blijkens de aan de HR gezonden stukken zijn de inbeslaggenomen administratieve bescheiden in september 2017 teruggeven aan klaagster. Gelet daarop is het beslag inmiddels beëindigd zodat klaagster in het cassatieberoep niet kan worden ontvangen. De omstandigheid dat het klaagschrift, behal...
 7. Het hof verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de partiële vrijspraken van het onder 2 ten laste gelegde vernielen en/of beschadigen en/of onbruikbaar maken van een personenauto en/of een ruit. Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van belaging, vernieling van een hekwerk en - kort gezegd - identiteitsfraude tot een gevangenisstraf voor de duu...
 8. Beklag, beslag op CD-rom met foto’s van illegale straatraces bestemd voor publicatie in tijdschrift onder klaagster (uitgeverij van tijdschrift). Ontvankelijkheid cassatieberoep. Belang beroep na teruggave inbeslaggenomen voorwerp? Rb heeft klaagschrift betreffende beklag over inbeslagneming CD-rom gegrond verklaard, v.zv. het betreft verzoek om opheffing van beslag. Daarbij heeft Rb teruggave...
 9. In een vonnis in een eerdere kort gedingprocedure tussen deze partijen (vonnis van 10 mei 2019) is bepaald dat de gerechtelijke bewaring van roerende zaken (waaronder ambulance-auto’s) die in het kader van een door één van partijen gelegd executoriaal beslag in bewaring waren gegeven, wordt opgeheven. Gedaagde in dit kort geding heeft zich na het vonnis van 10 mei jl. beroepen op een retentiere...
 10. IPR. Rechtsmacht. Stilzwijgende aanvaarding van bevoegdheid? Art. 26 lid 1 Verordening Brussel I-bis en art. 11 Rv. Immuniteit van jurisdictie en immuniteit van beslag en executie; art. 1 Rv en art. 13a Wet AB. Ligt beroep op ontbreken van rechtsmacht besloten in beroep op immuniteit van jurisdictie? Ingangsdatum, omvang en maximum van contractuele en wettelijke rente in verband met Letter of C...
 11. Vordering op grond van onrechtmatige daad tegen deurwaarder wegens gelegd beslag op roerende zaken en wegens gelegd derdenbeslag onder ABP. Beroep op verjaring gehonoreerd.
 12. Opgeven valse naam. Openbaar ministerie niet-ontvankelijk vanwege schending vertrouwensbeginsel. Het hof volgt de advocaat-generaal in haar standpunt dat de verdachte na het ontvangen en betalen van de strafbeschikking (voor het niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden) er op heeft mogen vertrouwen dat hij niet vervolgd zou worden voor het – bij dezelf...
 13. Verklaringsprocedure in de zin van art. 477a lid 2 Rv. Executant heeft stelplicht en bewijslast van gestelde rechtsverhouding en daaruit voortvloeiende vordering maar derde-beslagene dient wel haar betwisting behoorlijk te onderbouwen en zo nodig van stukken te voorzien (476b lid 2 Rv). Gevolgen van het intreden van de WSNP aan de zijde van de beslagdebiteur. Leidt van rechtswege tot verval van...
 14. Vordering tot betaling van loon en het nakomen van re-integratieverplichtingen in conventie en in reconventie een vordering tot opheffing van beslag en een verbod op het verrichten van concurrerende werkzaamheden op straffe van een dwangsom dan wel boete.
 15. Vordering van de Staat tot opheffing van civielrechtelijk bewijsbeslag dat onder de Staat is gelegd door advocaten in verband met aanwijzingen dat hun verschoningsrecht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen hun cliënten is geschonden. In artikel 705 Rv neergelegde toetsingsmaatstaf voor beoordeling van de vordering tot opheffing van het bewijsbeslag. Wordt met het bewijsbeslag he...
 16. Civiel. Vordering tot het opheffen van het executoriaal beslag afgewezen.
 17. Hoestpastilles. Douane heeft postzending met hoestpastilles in beslag genomen. Verdenking overtreding geneesmiddelenwet. Geen vervolging, verbeurdverklaring niet aan de orde. Ongecontroleerde bezit in strijd met de wet of het algemeen belang? Inbeslagneming geen grond om gevaar aan te nemen, natuurlijke ingrediënten geen reden om het gevaar uit te sluiten. Onttrekking onwaarschijnlijk, maar nie...
 18. Civiel – KG – De Centrale Bank is niet gehouden om gevolg te geven aan het executoriaal beslag en mag uitkering van de beslagen tegoeden van Gulfspace aan ZL weigeren, omdat Gulfspace niet aan de compliance-vereisten heeft voldaan en ZL met onderhavige vordering misbruik maakt van recht.
 19. Beklag tegen beslag van geheimhoudersstukken ex artikel 98 jo. 552a Sv. Uiteenzetting toetsingskader. Gelet op de aard, ernst en complexiteit van de verdenking kunnen de geheimhoudersstukken worden aangemerkt als 'instrumenta delicti'. Ongegrond.
 20. Verzoek om voorlopige voorziening hangende bezwaar. Verzoek inzage in stukken. De voorzieningenrechter is van oordeel dat sprake is van voldoende materiële connexiteit en van een spoedeisend belang. Een verplichting tot het geven van inzage in stukken heeft verstrekkende gevolgen. Een eenmaal verleende inzage is immers niet terug te draaien De voorzieningenrechter dient zich in deze fase terugh...
 21. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Onrechtmatige daad; conservatoir beslag dat ongegrond wordt bevonden. Merkenrecht. Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:1431. Causaal verband en schade; stelplicht en bewijslast. Proceskosten (art. 1019h Rv).
 22. Kort geding. Executoriaal beslag. Vordering tot opheffing afgewezen. Na het vonnis is een schuldregeling tot stand gekomen en doorlopen. Nu schuldeiser die ovk echter heeft ontbonden, is er geen sprake van misbruik van (executie)bevoegdheid.
 23. Hoewel er bij het verzoek tot het leggen van een conservatoir derdenbeslag geen vrees voor verduistering behoeft te worden gesteld, dient in het beslagrekest wel te worden gemotiveerd waarom het beslag nodig is. Dat wordt ook vermeld in de Beslagsyllabus 2019, A. Voorwaarden conservatoir beslag, onder punt 4: “In het beslagrekest zal moeten worden gemotiveerd waarom het beslag nodig is”. Met h...
 24. Omleiding van de zorgtoeslag is geen beslag en wordt dus niet beperkt door de beslagregels.Wanbetaler in de zin van de Zvw. Met juistheid heeft de rechtbank geoordeeld dat CAK bevoegd was de aan appellante toekomende zorgtoeslag als tegemoetkoming in de bestuursrechtelijke premie aan CJIB uit te laten betalen.
 25. Veroordeling ter zake belaging, vernieling en/of beschadiging, smaadschrift en beschadiging, meermalen gepleegd, tot een gevangenisstraf van 162 dagen, met aftrek van voorarrest. Tevens heeft het hof beslissingen genomen ter zake het beslag en de vorderingen van de benadeelde partijen
 26. Bewezenverklaring van onder meer medeplegen van gewoontewitwassen. Het handelen van verdachte en haar partner kenmerkt zich over vele jaren door enerzijds het ophouden van een luxe levensstijl en anderzijds het buiten beeld houden van de werkelijke situatie rondom het verwerven van inkomsten, doen van uitgaven en hun bezittingen. Ook de verklaringen van verdachte omtrent (het ontbreken van wet...
 27. Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon onttrekken aan beslag door als directeur van B.V. grond waarop beslag rust af te graven en te doen vervoeren, art. 198.1 Sr. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM i.v.m. overschrijding redelijke termijn. Datum betekening inleidende dagvaarding aan te merken als aanvangsdatum redelijke termijn in e.a.? 2. Is afgegraven grond aan beslag onttrokken i...
 28. Verzoek tot leggen van conservatoir beslag onder derden alsnog toegewezen. Afwijzing vordering hoofdzaak. Beoordeling verzoek na summiere toets. Omstandigheden van het geval.
 29. Verzoek vader tot beëindiging uithuisplaatsing dochter en plaatsing bij vader. Vader weigert inzage in het NIFP-rapport met betrekking tot het ouderschapsonderzoek. Hij brengt wel twee psychologische onderzoeken in. Deze onderzoeken geven echter onvoldoende informatie over de opvoedvaardigheden van de vader in relatie tot de verzwaarde opvoedingsvraag van de dochter. De dochter blijft in het pl...
 30. Investering voor meer dan miljard dollar in (o.m.) olievelden in republiek Kazachstan. Volgens inves-teerders heeft Kazachstan zich investeringen onrechtmatig toegeëigend. Kazachstan in Zweeds arbitraal vonnis veroordeeld tot betaling half miljard dollar. Investeerders leggen conservatoir beslag op aandelen van een Joint Stock Company (JSC) – waarvan Kazachstan oprichter en enig aandeelhouder i...
 31. Klaagschrift ex artikel 552a, Sv, na terugverwijzing Hoge Raad, gegrond Rechtbank gelast opheffing conservatoir beslag op woning. Geen strafvorderlijke verhaalsfrustratie als bedoeld in artikel 94a, vierde of vijfde lid, Sv
 32. Veroordeling ter zake van voorbereiding/bevorderen invoer cocaine. Vrijspraak medeplegen. Dat de door de koerier ingevoerde cocaine reeds door de douane in beslag was genomen staat i.c. aan een bewezenverklaring niet in de weg. Nadere bewijsoverwegingen.
 33. Art. 287 lid 4 Fw. Verzoek voorlopige voorziening afgewezen. Beslag gelegd op te ontvangen huurtoeslag. Doorbreking paritas creditorum. Geen spoedeisende situatie.
 34. Een onderzoeksinstituut stelt, in het kader van onderzoek naar de opvoedcapaciteiten van (gescheiden) ouders, twee aparte rapporten op, één met betrekking tot de moeder en één met betrekking tot de vader. De moeder wordt inzage in het rapport over de vader, en de vader wordt inzage in het rapport over de moeder, onthouden. De GI, als verzoekende partij, stuurt beide rapporten aan de kinderrecht...
 35. Vordering tot opheffing van conservatoire beslag op een truck die niet aan eiser in eigendom toebehoort maar aan de rechtspersoon. De gerechtelijke bewaring vindt tevens grond in het beslag en heeft dus van rechtswege opheffing van de gerechtelijke bewaring tot gevolg.
 36. Conclusie AG. Beklag, beslag ex art. 1:37.1 Algemene douanewet (Adw) op personenauto. Ongegrondverklaring klaagschrift en afwijzing geldelijke tegemoetkoming, art. 33c.2 Sr. De rechtbank heeft vastgesteld dat de inbeslaggenomen personenauto kennelijk is ingericht of toegerust om goederen aan het ambtelijk toezicht te onttrekken. Daarnaast ligt in het oordeel van de rechtbank besloten dat de per...
 37. Conclusie AG. Beklag beslag art. 552a Sv. Toepassing van art. 116 lid 1 Sv, teruggave van voorwerp aan de beslagene, tenzij een ander redelijkerwijs als rechthebbende moet worden beschouwd. Oordeel rechtbank dat een ander dan klager de rechthebbende is, is niet begrijpelijk. De AG adviseert de Hoge Raad de bestreden beschikking te vernietigen.
 38. Conclusie AG. OM-cassatie. Beklag tegen beslag op twee auto’s ex art. 552a Sv. Het eerste middel bevat de klacht dat de rechtbank in strijd met art. 552a lid 5 Sv heeft verzuimd belanghebbenden op te roepen. Het tweede middel bevat een klacht over de afwijzing van het verzoek van de officier van justitie om aanhouding met als doel stukken aan het dossier toe te voegen. De AG is van oordeel dat...
 39. Conclusie AG. Beklag beslagene ex art. 552a Sv vanwege art. 94 Sv beslag op een auto. De rechtbank heeft het klaagschrift van de klager ongegrond verklaard omdat een derde meer dan klager in staat is geweest te onderbouwen dat hij bezitter en daardoor rechthebbende is van de auto. Hiermee heeft de rechtbank volgens de AG miskend dat het in dit geval niet aan de klager als beslagene was om aan t...
 40. Conclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv vanwege beslag ex art. 94 Sv op een hond. De rechtbank heeft het klaagschrift van de beslagene ongegrond verklaard en de teruggave van de hond gelast aan een derde-belanghebbende die gesteld heeft de hond van klaagster te hebben gekocht. De AG stelt voorafgaand aan de bespreking van het middel ambtshalve twee kwesties aan de orde: (i) de beklagprocedure van...
 41. Conclusie AG. Beklag beslagene ex. Art 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op een auto. Rechtbank heeft het klaagschrift ongegrond verklaard omdat zich niet het geval voordoet dat buiten redelijke twijfel vaststaat dat klager als rechthebbende van het in beslag genomen voertuig moet worden aangemerkt. Hiermee heeft de Rechtbank een onjuiste maatstaf toegepast en bovendien niet beoordeeld of het belan...
 42. (Oud-)advocaat. Wederrechtelijke toeëigening van geld dat op de derdengeldenrekening stond. Gegevens derdengeldenrekening in beslag genomen zonder inschakeling rechter-commissaris. Derdengeldenrekening heeft tot het begaan van het strafbare feit gediend. Verweren tot niet-ontvankelijkheid openbaar ministerie en bewijsuitsluiting verworpen. Valselijk opmaken overeenkomst door daarin opzettelijk...
 43. Conclusie AG. Beklag beslag, art. 552a Sv. Verzoek om teruggave van twee horloges en twee goudstaven. Ambtshalve concludeert de AG dat het hof de klager niet ontvankelijk had behoren te verklaren omdat in de onderliggende strafzaak de horloges en de goudstaven reeds verbeurd zijn verklaard. In de procedure ex art. 552a Sv kunnen slechts beslissingen worden gegeven in afwachting van het oordeel...
 44. Op grond van de artikelen 476a en 476b Rv (in samenhang bezien met artikel 720 Rv) is de derde-beslagene in de conservatoire fase van een beslag verplicht aan de beslaglegger om een juiste en volledige verklaring af te leggen over wat door het beslag is getroffen. Indien hieraan niet of niet volledig wordt voldaan, kan de beslaglegger deze verplichting afdwingen in kort geding. Dat in artikel 4...
 45. Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon onttrekken aan beslag door als directeur van B.V. grond waarop beslag rust af te graven en te doen vervoeren, art. 198.1 Sr. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM i.v.m. overschrijding redelijke termijn. Datum betekening inleidende dagvaarding aan te merken als aanvangsdatum redelijke termijn in e.a.? 2. Is afgegraven grond aan beslag onttrokken i...
 46. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op woning onder klager t.z.v. verdenking van medeplegen opzettelijk gebruik maken vals geschrift en deelneming criminele organisatie, waarna ex art. 118a Sv zekerheid is gesteld voor woning d.m.v. bankgarantie. Rb heeft klager n-o verklaard, nu beslag op woning door zekerheidstelling is opgeheven en woning is teruggegeven aan klager, zodat beslag is geëindigd en er...
 47. Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon onttrekken aan beslag door als bestuurder van B.V. machinepark en inventaris te verkopen aan derde, art. 198.1 Sr. 1. Is (bodem-)beslag op machinepark resp. inventaris van B.V. gelegd 'krachtens de wet' a.b.i. art. 198.1 Sr, nu belastingdeurwaarder heeft verzuimd beslag te betekenen aan B.V.? Art. 435 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 2. He...
 48. Toewijzing van de vordering(en) in conventie tot het eindigen van de uitoefening van een (eventueel) retentierecht van gedaagde en tot ontruiming. Er kan niet met de vereiste mate van waarschijnlijkheid worden vastgesteld dat gedaagde een beroep op retentierecht toekomt. Zelfs al zou moeten worden aangenomen dat gedaagde een vordering op eisers heeft en een beroep op het retentierecht toekomt,...
 49. opheffing beslag in kort geding; belangenafweging
 50. Feit 1 Seksueel binnendringen lichaam minderjarige, art 245 Sr, en Feit 2 Bezit kinderporno, art 240b Sr, W+O bewezen. Straf: 40 maanden GS, wv 14 mndn VW met proeftijd van 5 jaar. Vordering benadeelde partij (deels) toegewezen + WR + SVM, overige afgewezen. Beslag: onttrekken aan het verkeer.