Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Beslagrecht

 1. De rechtbank Midden-Nederland heeft vier mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De vier vervoerden vanuit een loods in Soest een grote hoeveelheid harddrugs. Het gaat om in ieder geval ruim 300 kilogram cocaïne en ruim 33 kilogram heroïne. Het drugstransport vond plaats in 2017. Op 1 september van dat jaar kwam bij de politie een melding binnen van bestelbusjes met geblinde...
 2. Beklag, beslag ex art. 94 Sv en art. 94a Sv op geldbedrag onder een ander t.z.v. verduistering. Het cassatiemiddel, dat klaagt dat de beschikking innerlijk tegenstrijdig, althans onbegrijpelijk en/of niet toereikend is gemotiveerd, slaagt op de gronden vermeld in de CAG. CAG: De vaststellingen van de Rb dat enerzijds het strafvorderlijk belang zich verzet tegen opheffing van het beslag en ande...
 3. Naheffingsaanslag OB. Pro rata. Artikel 14 Uitvoeringsbeschikking OB 1968. Eiseres verhuurt onroerende zaken. In 2006 en 2007 heeft zij een aantal onroerende zaken verkocht en vrijgesteld van omzetbelasting geleverd. De vraag is of dit van invloed dient te zijn op de pro rata berekening. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat de verkopen erbuiten dienen te blijven. Er is sprake van verschil...
 4. Kort geding tot opheffing van conservatoir beslag dat cessionaris ten laste van debitor cessus heeft gelegd. Art. 705 lid 2 Rv. Verrekening na cessie. Art. 6:130 BW.
 5. De rechtbank Midden-Nederland heeft vier mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De vier vervoerden vanuit een loods in Soest een grote hoeveelheid harddrugs. Het gaat om in ieder geval ruim 300 kilogram cocaïne en ruim 33 kilogram heroïne. Het drugstransport vond plaats in 2017. Op 1 september van dat jaar kwam bij de politie een melding binnen van bestelbusjes met geblinde...
 6. De rechtbank Midden-Nederland heeft vier mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De vier vervoerden vanuit een loods in Soest een grote hoeveelheid harddrugs. Het gaat om in ieder geval ruim 300 kilogram cocaïne en ruim 33 kilogram heroïne. Het drugstransport vond plaats in 2017. Op 1 september van dat jaar kwam bij de politie een melding binnen van bestelbusjes met geblinde...
 7. De rechtbank Midden-Nederland heeft vier mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De vier vervoerden vanuit een loods in Soest een grote hoeveelheid harddrugs. Het gaat om in ieder geval ruim 300 kilogram cocaïne en ruim 33 kilogram heroïne. Het drugstransport vond plaats in 2017. Op 1 september van dat jaar kwam bij de politie een melding binnen van bestelbusjes met geblinde...
 8. (Verlengde) Invoer van ruim 1100 kilo cocaïne vanuit Colombia. Voorbereidingshandelingen OW. Geen vormverzuimen voorbereidend onderzoek. Chain of custody niet doorbroken. Wetenschap en opzet t.a.v. invoer cocaïne en voorbereidingshandelingen vastgesteld. Gevangenisstraf voor de duur van zeven (7) jaar. Beslag afgehandeld. Afwijzing (hernieuwd) schorsingsverzoek.
 9. Kort geding; opheffing conservatoir beslag met toepassing van art. 21 Rv.
 10. Uitleg van het begrip "defaulting shareholder" Gelegd beslag. Gaat het om de vroegere situatie of de huidige?
 11. Beslagrecht. Onverschuldigde betaling. Centrale vraag is wat de gevolgen zijn van de vernietiging van het door de rechtbank Overijssel in eerste aanleg gewezen (veroordelend) vonnis. Kortgedingrechter: gedaagde dient het volledige bedrag, ruim € 196.000, dat door eiser is gewonnen bij een loterij, en waar in eerste instantie beslag op is gelegd en op een derdenrekening staat, aan eisers te beta...
 12. Vaststelling kinder- en partneralimentatie, verdeling gemeenschap. Inmiddels jongmeerderjarige niet-ontvankelijk in hoger beroep wat betreft bijdrage in kosten levensonderhoud en studie vanaf meerderjarigheid. Vrijwillig inkomensverlies man? Onvoldoende inzage in inkomenssituatie. Onvoldoende gemotiveerd waarom behoefte vrouw niet volgens hofnorm kan worden vastgesteld. 827 lid 2 Rv.
 13. De rechtbank wordt gevolgd in haar oordeel. Vaste rechtspraak. Beslagdebiteur dient bezwaren betreffende een gelegd beslag voor te leggen aan burgerlijke rechter. In hoger beroep niet aannemelijk gemaakt dat de Svb niet binnen het kader van het gelegde beslag is gebleven.
 14. Vordering opheffen beslag opgeheven onder de opschortende voorwaarde dat voldoende alternatieve zekerheid wordt gesteld. Tevens verbod tot het leggen van nieuwe beslagen.
 15. OK; enquêterecht; het gedeponeerde onderzoeksverslag met bijlagen ligt voor belanghebbenden ter inzage ter griffie
 16. Vordering tot opheffing/schorsing executoriaal beslag afgewezen.
 17. Kort geding. Vordering opheffing conservatoir beslag. Artikel 21 Rv. Zekerheidstelling.
 18. Geen conservatoir beslag tijdens noodregeling Girobank.
 19. Beschikking op een vordering ex artikel 181 jo. 177 Sv om mee te lezen met binnenkomende berichten op een in beslag genomen telefoon en deze berichten vast te leggen. Analogie artikel 126m Sv. Schriftelijke bevestiging van een mondelinge beslissing op een mondelinge vordering. Duur van drie dagen in aansluiting bij het wetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering. Tevens toepassing van artikel 181...
 20. Bij besluit van 23 januari 2018 heeft de minister het verzoek van [appellant] om kennisneming van eventueel over hem bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst aanwezige gegevens afgewezen. [appellant] heeft de minister in december 2017 verzocht om inzage van bij de AIVD over hem verzamelde en/of verwerkte persoonsgegevens. In het bijzonder gaat het hem om gegevens die de voormalige Bin...
 21. Kort geding. Vordering tot nakoming van koopovereenkomst woning. Op de voet van artikel 3:174 BW verleende machtiging bedoeld om totstandkoming van de koopovereenkomst en levering van het verkochte mogelijk te maken omvat niet tevens de bevoegdheid om een rechtsvordering tot nakoming van de koopovereenkomst in te stellen. Het beroep op artikel 3:171 BW slaagt evenmin omdat eiser niet in de dagv...
 22. Beslissing van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag op Beslagrekest. Verzoek van dochter om verlof voor conservatoir beslag (vanwege het bestaan van een niet-opeisbare vordering) ten laste van langstlevende ouder. Parlementaire geschiedenis wetgeving: ongestoord voortleven langstlevende is uitgangspunt. Daardoor geen ruimte voor afweging van belangen van enerzijds dochter (met niet...
 23. College heeft in redelijkheid geen gebruik kunnen maken van zijn bevoegdheid de bijstand te herzien in verband met ontvangen inkomen in de vorm van eindejaarsuitkering. Op dit inkomen was al beslag gelegd in verband met vordering uit niet betaalde gemeentelijke belasting.
 24. Veroordeling voor 1. wederspannigheid (artikel 180 Sr); 2. het niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden (artikel 447e Sr), en; 3. diefstal (artikel 310 Sr). Oplegging voorwaardelijke ISD-maatregel voor de duur van 2 jaren, zonder aftrek van voorarrest. Ter zake van de feiten 1 en 2 schuldigverklaring zonder oplegging van een straf of maatregel (9a...
 25. Opheffing beslag, beslagrechter onvolledig en onjuist geïnformeerd, door het beslag is stichting zeer zwaar getroffen.
 26. In beslag name hond, griffierecht niet betaald, verzoek om voorlopige voorziening is niet-ontvankelijk
 27. Tweede procedure (naast ECLI:NL:GHARL:2019:3796) over een dwangbevel en een daarop gebaseerd beslag op een oude Opel Omega, van eigenaar die weigert motorrijtuigenbelasting te betalen uit onvrede over de afwikkeling van een onteigeningsprocedure.
 28. Bij besluit van 21 juli 2016 heeft de rijksarchivaris een verzoek van de stichting om raadpleging van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging afgewezen. Na de Tweede Wereldoorlog ondergingen ruim 300.000 Nederlanders de zogeheten bijzondere rechtspleging. Zij werden beschuldigd van samenwerking met de Duitse bezetter, verraad, NSB-lidmaatschap of het in dienst treden bij het Duitse leger....
 29. Beschikking ex artikel 552a Sv. Klaagschrift strekt tot opheffing van het daarop gelegde beslag met last tot teruggave aan de Centrale Bank van Suriname van een geldbedrag van € 19.500.000. De rechtbank is van oordeel dat het strafvorderlijk beslag dat op 17 april 2018 is gelegd op een geldzending van voornoemd geldbedrag uit Suriname, met eindbestemming Hong Kong, moet worden opgeheven. De C...
 30. Erfrecht en conservatoir beslag. Beoordeling van verzoek van de dochter om verlof voor het doen leggen van conservatoir beslag op het vermogen van de langstlevende echtgenoot tot zekerheid van verhaal van haar niet-opeisbare geldvordering op de langstlevende. Hof: de langstlevende echtgenoot mag vrij over de nalatenschap beschikken, tenzij hij misbruik van bevoegdheid maakt.
 31. Parkeerbelasting. Belanghebbende heeft geen gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid tot inzage in de stukken. Belanghebbende heeft ook geen gebruik gemaakt van de uitnodigingen voor een hoorzitting. Een hoorzitting in Alkmaar is niet onredelijk. Hoorplicht is niet geschonden. Het Hof heeft geen aanleiding om te twijfelen aan het vastgelegd tijdstip waarop de controleur de vaststellingen...
 32. Sluiting horeca-inrichting Bergen op Zoom en intrekking vergunningen i.v.m. Cash Center. Twijfel of aangetroffen en in beslag genomen Cash Center voldoende is voor sluiting horeca-inrichting en intrekking vergunningen. Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen in verband met nieuwe incidenten, waarvan de burgemeester ter zitting heeft aangegeven dat hij die ook ten grondslag wil leggen aan...
 33. Blijvende inbeslagname hond Milou - artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet - (dreigende) verstoring van de openbare orde - de rechtbank vernietigt het bestreden besluit 2 voor zover dit ziet op het blijvend in beslag nemen van de hond Milou.
 34. Loonbeslag. Werkgever moet 'verklaring doen', ook als er al een eerder beslag ligt.Hoofdelijkheid in klare taal.
 35. Vordering tot staking en gestaakt houden van voorgenomen executoriale verkoop van woning door de Ontvanger der Belastingen afgewezen. De Ontvanger wilde als tweede hypotheekhouder overgaan tot executoriale verkoop van de woning, doch omdat de eerste hypotheekhouder de voorgenomen executie inmiddels heeft overgenomen op de voet van artikel 544 lid 3 Rv, is de eerste hypotheekhouder op grond van...
 36. Bij besluit van 20 maart 2018 heeft de minister het verzoek van [appellant] om openbaarmaking van de naam en het adres van de opslaghouder waar de in beslag genomen hond van [appellant] tussen 15 maart 2017 en 17 augustus 2017 is ondergebracht, afgewezen.
 37. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking van “omkatten” van gestolen auto. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Heeft klager belang bij cassatie, nu Rb onherroepelijk heeft beslist op afzonderlijke vordering van OvJ tot onttrekking aan verkeer van auto? HR: Op gronden vermeld in CAG kan klager niet worden ontvangen in ingesteld beroep. CAG: Inhoudelijke beoordeling kan ac...
 38. Conclusie AG. OM-cassatie. Beklag tegen beslag, art. 94 en 552a Sv. Disproportionaliteit wegens tijdsverloop? Inbeslagname t.b.v. de waarheidsvinding van o.a. ongeveer 700 gegevensdragers bij verschillende klagers (niet-verdachten) naar aanleiding van verdenking van strafbare feiten binnen een motorclub. De rechtbank heeft het beklag gegrond verklaard ‘’ten aanzien van de gegevensdragers waarov...
 39. Beklag, beslag ex art. 94 Sv en 94a Sv op sloep onder ander t.z.v. verdenking van hennepteelt. 1. Heeft Rb ten onrechte niet beslist op beklag, v.zv. gericht tegen ex art. 94 Sv gelegd beslag? 2. Heeft Rb juiste maatstaf aangelegd bij beoordeling klaagschrift, v.zv. gericht tegen ex art. 94a Sv gelegd beslag? 3. Motivering oordeel Rb dat klager niet buiten redelijke twijfel als eigenaar van slo...
 40. Beklag, beslag ex art. 94 Sv en 94a Sv op sloep onder ander t.z.v. verdenking van hennepteelt. 1. Heeft Rb ten onrechte niet beslist op beklag, v.zv. gericht tegen ex art. 94 Sv gelegd beslag? 2. Heeft Rb juiste maatstaf aangelegd bij beoordeling klaagschrift, v.zv. gericht tegen ex art. 94a Sv gelegd beslag? 3. Motivering oordeel Rb dat klager niet buiten redelijke twijfel als eigenaar van slo...
 41. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto’s onder klager t.z.v. verdenking van heling. Beschikking Rb ten onrechte gewezen tegen vader van klager i.p.v. tegen klager? HR: art. 81.1 RO. CAG: Bestreden beschikking dient op dit punt verbeterd te worden gelezen.
 42. Verzoek bewijsbeslag en beslag tot afgifte wegens merkinbreuk door verwijdering identificatiecodes flessen drank. Hoorzitting in verband met rechtspraak over vrije parallelhandel met gedecodeerde producten.
 43. Conservatoir beslag tijdens noodregeling. Art. 31 LTBK.
 44. Beslagrecht. Executiegeschil. Vraag of de man aan een vonnis waaraan dwangsommen zijn verbonden heeft voldaan. De vrouw heeft beslag gelegd ter zake van beweerdelijk verschuldigde dwangsommen. Volgens de voorzieningenrechter terecht. Hof komt tot andersluidend oordeel. Volgens het hof heeft de man wel uitvoering gegeven aan het bedoeld vonnis. Hof gelast de vrouw over te gaan tot opheffing van...
 45. Verzoek tot opheffing beslag dan wel VvE bevelen om het bevel op te heffen op verbeurte van een dwangsom. Eiseres heeft geen op de bepaling van artikel 705 lid 2 Rv toegespitste feiten en omstandigheden aangevoerd die tot opheffing van het conservatoire beslag op het appartementsrecht zouden kunnen leiden.
 46. WOZ - inzage stukken - gegrond - terugverwijzen
 47. Onderzoek ACM overtreding kartelverbod; eisende partij eist toegang tot de onderzoekdatasets van de overige door ACM onderzochte marktpartijen en verlangt een redelijke termijn voor het indienen van haar zienswijze. Vordering toegang tot voormelde onderzoekdatasets wordt afgewezen. De civiele rechter dient bij gebreke van een in het kader van het bestuurs(straf)recht bestaande afdwingbare verpl...
 48. inzage onderzoeksverslag
 49. Conclusie A-G. Beslag en beklag. Conservatoir beslag met het oog op een op te leggen ontnemingsmaatregel. De rechtbank heeft het beklag deels gegrond verklaard omdat het beslag naar haar oordeel disproportioneel is voor zover de waarde van de inbeslaggenomen voorwerpen meer dan 30 miljoen euro bedraagt. Volgens de A-G is dit oordeel ontoereikend gemotiveerd. Hij stelt zich dan ook op het standp...
 50. Vordering opheffing conservatoir beslag tot levering hotelpand toegestaan.