Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Procesrecht. Anticipatie. Ontslag van instantie. Doorbrekingsgrond. Art. 123 Rv. Art. 126 Rv. Art. 127 lid 2 Rv. Gelegenheid bieden tot herstel verzuim van appellant om advocaat te stellen. Aantekening op de rol voldoende?
 2. In de appelprocedure in de hoofdzaak ligt de vraag voor of er gefraudeerd is met het broed ten behoeve van de teelt van paddenstoelen. Vordering in kort geding tot onderzoek in de administratie van de failliet op grond van artikel 3:15j onder d BW en tot inzage in of afgifte van bescheiden op grond van artikel 843a Rv. Inzage op grond van artikel 843a Rv toegewezen voor zover bescheiden voldoen...
 3. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Vordering tot schadevergoeding wegens tekortkoming afgewezen op de grond dat niet is gesteld of gebleken dat schuldenaar in gebreke is gesteld. Ten onrechte uitgegaan van door schuldenaar in memorie van antwoord aangevoerde stelling? Stelplicht schuldeiser. Hoor en wederhoor. Was ingebrekestelling vereist? Is leveringsplicht in dit geval inspanningsverbintenis?
 4. Kort geding. Proces van verlenen opdracht ingericht als private aanbesteding. Voorlopige voorzieningen niet toewijsbaar, omdat het werk al is uitgevoerd.
 5. Kort geding. Proces van verlenen opdracht ingericht als private aanbesteding. Voorlopige voorzieningen niet toewijsbaar, omdat het werk al is uitgevoerd.
 6. Verbetering van arrest van 22-02-2022 (ECLI:NL:GHSHE:2022:539). Onjuiste vermelding van raadsheer die arrest mede heeft gewezen.
 7. Incident relatieve onbevoegdheid. Forumkeuzebeding.
 8. en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/627583 / HA ZA 22-313. Rolbeslissing over de regie in een collectieve actie.
 9. Cassatieprocesrecht. Herstel indiening procesinleiding zonder advocaat bij de Hoge Raad. Wijze van herstel. Ratio aparte cassatiebalie. Mogelijkheid tot aanvulling middel. Mogelijkheid tot aanvoeren nova in cassatie.
 10. Cassatieprocesrecht. Art. 426a lid 1 Rv. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Procesinleiding niet ondertekend door advocaat bij de Hoge Raad. Vormt art. 35 lid 4 UAVG uitzondering op art. 426a lid 1 Rv?
 11. Procesrecht. Erfrecht. Vereffening nalatenschap; verzet tegen slotuitdelingslijst; niet-ontvankelijkheid erfgenaam in verzet; art. 4:218 BW en art. 187 Fw. Kostenveroordeling in verzoekschriftprocedure; misbruik van procesrecht?
 12. Bevoegdheidsincident. Geldige forumkeuze? Tussenvonnis.
 13. Franchiseovereenkomst. Ondeugdelijke omzetprognoses? Dwaling? Onrechtmatige daad van franchisegever wegens de verstrekte omzetprognoses? Beroep op overeengekomen nabetaling door franchisenemer bij tussentijdse beëindiging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?
 14. Vrijwaringsinicident, terugverwijzing na hoger beroep, bevoegdheidsincident.
 15. Toewijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor.
 16. Toewijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor.
 17. Beroep op toepassing van de hardheidsclausule voor de beslagvrije voet ex artikel 475fa Rv afgewezen nu niet alle mogelijke inkomstenbronnen worden benut.
 18. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verbintenissenrecht. Beroep op dwaling slaagt wegens gestelde oplichtingsconstructie. Klachten over miskenning tweeconclusieregel en gezag van gewijsde in verband met uitspraak Belgische rechter.
 19. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verbintenissenrecht. Beroep op dwaling slaagt wegens gestelde oplichtingsconstructie. Klachten over miskenning tweeconclusieregel en gezag van gewijsde in verband met uitspraak Belgische rechter.
 20. Procesrecht. Arbitrage. Bedrog door achterhouden stukken. Ontdekking tijdens arbitrale procedure na tussenvonnis met bindende eindbeslissingen maar vóór einduitspraak in eerste aanleg. Verplichting arbiters beroep op bedrog te onderzoeken. Terugkomen van beslissingen in vonnis waartegen tussentijds arbitraal hoger beroep was ingesteld. Herroeping, art. 1068 lid 1 (oud) Rv. Strijd met de openbar...
 21. Procesrecht. Arbitrage. Vernietiging arbitraal vonnis (art. 1065 Rv); schending van de opdracht (art. 1065 lid 1, onder c, Rv)?; gezag van gewijsde arbitraal vonnis (art. 1059 Rv).
 22. (Faillissements)procesrecht. Merkenrecht. Mededingingsrecht. Kort geding. Art. 25 e.v. Fw. Analoge toepassing art. 27 lid 3 Fw? Uitputting. Gegronde redenen. Selectieve distributie. Bewijsregels en motivering in kort geding. Spoedeisend belang.
 23. Arbitrage. Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis op grond van art. 1065 lid 1, onder c, Rv (schending van de opdracht) wegens schending door het scheidsgerecht van het gezag van gewijsde (art. 1059 Rv) van een eerder arbitraal vonnis. Heeft het hof de bij de beoordeling van een vernietigingsvordering te betrachten terughoudendheid in acht genomen? Rechtsverwerking op grond van art. 1065 l...
 24. Cassatieprocesrecht. Ontvankelijkheid. Instellen cassatieberoep in verzoekprocedure zonder tussenkomst van een advocaat bij de Hoge Raad.
 25. Incident. Provisonele vordering. Afwijzing gevorderd bouwverbod van woningen(en). Uitzichtverlies. Belangenafweging. Nakoming overeenkomst. Onrechtmatige daad.
 26. Incidentele vordering tot voeging met ambtshalve doorgehaalde zaak toegewezen, Doorhaling op de rol heeft geen rechtsgevolgen. Voeging heeft als gevolg dat de hoofdzaak ook ambtshalve wordt doorgehaald.
 27. Ontbinding en verdeling VOF in arbitrale procedure. Bewijsgaring t.a.v. mogelijk bedrog wederpartij in arbitrale procedure. Vordering ex art. 843a Rv deels toegewezen. Geen uitvoerbaarheid bij voorraad, geen opheffing bewijsbeslag.
 28. Inzageverzoek op grond van de AVG. Misbruik van recht. Verzoek wordt afgewezen. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2022:2321)
 29. Inzageverzoek op grond van de AVG. Misbruik van recht. Verzoek wordt afgewezen. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2022:2320)
 30. Verzoek intrekking exequatur, geen onderzoek van de juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing, aanhouding in afwachting van duidelijkheid over de mogelijkheid van een rechtsmiddel.
 31. Onteigening. Vaststelling schadeloosstelling. Milieu hinder door gebruik N241 is geen rechtstreeks en noodzakelijk gevolg van onteigening. Waarde onteigende en waardevermindering van het overblijvende. Herinrichting tuin. Kosten van juridische en deskundige bijstand.
 32. Conservatoir beslag. Intrekking bevel Europees Bankbeslag wegens door schuldeiser en schuldenaar bereikte schikking (art. 35 EAPO-Vo).
 33. Voorlopig deskundigenbericht. Letselschade na verkeersongeval. Benoeming van neurochirurg en orthopedisch chirurg als deskundigen.
 34. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verzoek heropening getuigenverhoor. Vervolg op HR 12 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:374; art. 80 lid 1 RO.
 35. Vonnis in incident. Verlof tot oproeping in vrijwaring toegewezen.
 36. De door de kantonrechter gewezen “beschikking” moet worden opgevat als een vonnis omdat de vorderingen die partijen hebben ingesteld, gebaseerd zijn op artikel 7:267 lid 7 BW en de kantonrechter kennelijk heeft beoogd om op de voet van artikel 69 Rv “de wissel om te zetten” en de procedure voort te zetten als dagvaardingsprocedure. Daarbij kan in het midden blijven of die dagvaardingsprocedure...
 37. Vordering tot medewerking taxatie gemeenschappelijke woning. Nader onderzoek naar feiten en omstandigheden en bewijslevering gaat buiten kader kort geding. Premature vordering.
 38. Onteigening ter uitvoering bestemmingsplan "Ziekenhuis". Schadeloosstelling. Complexwaarde. Residuele methode - vergelijkingsmethode. Moeten de kosten van infrastructurele voorzieningen worden meegenomen bij berekening residuele grondwaarde?
 39. Vordering tot volledige proceskostenveroordeling na intrekken kort geding.
 40. Verkeersongeval. Kop-straat botsing. Voorlopig deskundigenbericht. Verzoek om benoeming van medische deskundigen. Oorzakelijk verband. IWMD-vraagstelling.
 41. Verkeersongeval. Kop-straat botsing. Voorlopig deskundigenbericht. Verzoek om benoeming van medische deskundigen. Oorzakelijk verband. IWMD-vraagstelling.
 42. Procesrecht. Aansprakelijkheidsrecht; onrechtmatige daad. Herroeping; achterhouden door wederpartij van stukken van beslissende aard (art. 382 onder c Rv). Kan derde die door curator aansprakelijk wordt gesteld ('Peeters/Gatzen-vordering') zich met succes verweren door materiële onjuistheid van aan failliet opgelegde belastingaanslag met formele rechtskracht in te roepen? Geval waarin de fiscu...
 43. Procesrecht. Art. 224 Rv. Zekerheidstelling voor proceskosten door depotstorting op notariële kwaliteitsrekening. Eiser niet-ontvankelijk?
 44. Aansprakelijkheid werknemer. Bewijs. Eiseressen stellen verweerster aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden door onrechtmatige gedragingen (verduistering, onrechtmatige publicatie en computervredebreuk) van toenmalig leidinggevende van verweerster, waarbij verweerster betrokken zou zijn geweest. Inkleuring aansprakelijkheidsnorm art. 6:162 BW door art. 7:661 BW? Weigering te laat in...
 45. vonnis in incident tot vrijwaring. Toegewezen.
 46. Incident tot niet-ontvankelijkheid. Eiser in incident niet-ontvankelijk verklaard, omdat zijn argumenten moeten worden beschouwd als verweer in de hoofdzaak en dus daar moeten worden aangevoerd en niet bij wijze van incident kunnen worden opgeworpen.
 47. Incidenten tot schorsing (op grond van artikel 351 Rv) en zekerheidstelling (op grond van artikel 235 Rv) in schadestaatprocedure. Vorderingen afgewezen, omdat deze in hoger beroep moeten worden ingesteld.
 48. vordering afgewezen, kort gedingprocedure mag niet gebruikt worden als verkapt hoger beroep. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2022:2573)
 49. De tweede appeldagvaarding, uitgebracht binnen 14 dagen na de bij de eerste appeldagvaarding aangezegde rechtsdag, kan niet worden aangemerkt als een geldig inschrijvingsherstelexploot. Appellante niet-ontvankelijk in hoger beroep.
 50. Incident. Artikel 234 Rv. Belangenafweging. Bij een veroordeling tot betaling van een geldsom is het belang om het bestreden vonnis alsnog uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, in beginsel gegeven. Verweerder in het incident heeft daartegenover onvoldoende belangen aangevoerd. Vordering in het incident wordt toegewezen.