Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Onteigeningsrecht; procesrecht. Werkzaamheden niet binnen drie jaar na onteigeningsvonnis aangevangen; art. 61 Ow. Billijke schadeloosstelling als bedoeld in art. 61 lid 2 Ow. Strekking en maatstaf. Punitief karakter? Bindende eindbeslissing?
 2. beroep op (het verzaken van) de klachtplicht op grond van artikel 39 van het Weens Koopverdrag (CISG) slaagt.
 3. internationale handelszaak waarin partijen twisten over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter.
 4. Deelgeschil. Bevoegde rechter. Vermoedelijke bevoegdheid 1019x lid 1 Rv
 5. Deelgeschil. Bevoegde rechter. Vermoedelijke bevoegdheid 1019x lid 1 Rv.
 6. Procesrecht. Ontvankelijkheid in cassatie, art. 426a lid 1 Rv; verzoekschrift niet ondertekend door advocaat bij HR. Vormt art. 46 lid 4 Wet bescherming persoonsgegevens een uitzondering op art. 426a Rv? Gelijkheidsbeginsel.
 7. Procesrecht. Ontvankelijkheid in cassatie, art. 426a lid 1 Rv; verzoekschrift niet ondertekend door advocaat bij HR. Vormt art. 46 lid 4 Wet bescherming persoonsgegevens een uitzondering op art. 426a Rv? Gelijkheidsbeginsel.
 8. Procesrecht. Art. 32 Rv. Verzuim rechter om te beslissen over onderdeel van het gevorderde of verzochte. Mogelijkheid voor partij om rechter te verzoeken zijn uitspraak aan te vullen. Kan verzoek om aanvulling ook worden gedaan door de wederpartij?
 9. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Onrechtmatige daad; conservatoir beslag dat ongegrond wordt bevonden. Merkenrecht. Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:1431. Causaal verband en schade; stelplicht en bewijslast. Proceskosten (art. 1019h Rv).
 10. Kan de Nederlandse rechter in deze zaak internationale bevoegdheid ontlenen aan artikel 25 Brussel I bis-Vo (forumkeuze) of aan artikel 7 Brussel I bis-Vo? Verstrekking van diensten of koop en verkoop van roerende lichamelijk zaken? Plaats waar de zaken volgens de overeenkomst geleverd werden of geleverd hadden moeten worden. Betekenis van de Incoterm Ex Works. In dit geval "ex works Sered SK".
 11. 843a Rv
 12. Deurwaarders renvooi art. 438 lid 4 Rv. Beslagene dient inkomsten en uitgaven winkel partner aan de deurwaarder over te leggen om beslagvrije voet te kunnen vaststellen.
 13. Hoewel er bij het verzoek tot het leggen van een conservatoir derdenbeslag geen vrees voor verduistering behoeft te worden gesteld, dient in het beslagrekest wel te worden gemotiveerd waarom het beslag nodig is. Dat wordt ook vermeld in de Beslagsyllabus 2019, A. Voorwaarden conservatoir beslag, onder punt 4: “In het beslagrekest zal moeten worden gemotiveerd waarom het beslag nodig is”. Met h...
 14. Beslagrecht. Verzoek tot het in bewaring geven van paarden afgewezen bij gebrek aan belang.
 15. Verzoek tenuitvoerlegging buitenlands arbitraal vonnis/ artikel 1075 RV/ artikel V Verdrag van New York (arbitrage)/geen schending van hoor en wederhoor/ geen inhoudelijke beoordeling/ oordeel OLG Stutgart t.a.v. Duits recht en Duitse openbare orde/ geen strijd met Nederlandse openbare orde.
 16. De stilzwijgende verlenging met 60 maanden van de service-overeenkomst is niet onredelijk bezwarend. Nu uit de overeenkomst en de verlenging daarvan niet enkel verplichtingen maar ook rechten (op afvalverwerking) voor de wederpartij oplevert en daarmee evenwicht in de verplichtingen over en weer herbergt, is niet reeds vanwege een wanverhouding daarin sprake van onredelijk bezwarendheid. De bep...
 17. Faillissementsrecht. Artikel 2:248 lid 7 BW. Leidinggevende in de onderneming geen feitelijk beleidsbepaler van de vennootschap: onvoldoende onderbouwd dat hij op gelijke voet met de juridische bestuurder beslissingen kon nemen of de juridische bestuurder beslissingen kon opleggen. Artikel 42 FW. Pauliana. Betaling vanuit de vennootschap aan deze leidinggevende en de bestuurder is vernietigbaar...
 18. Personenschadezaak
 19. Wrakingsverzoek afgewezen. Accepteren door de rechters van een stuk van de wederpartij, dat niet is opgesteld door de advocaat maar door de partner van de wederpartij; dat stuk ter zitting aan verzoeker doen uitreiken en aansluitend voortgaan met de behandeling ter zitting. Taak van de rechter ter zitting; het verloop van de zitting en de regie bepalen. Kritisch bevragen van verzoeker, mede gel...
 20. Wrakingsverzoek afgewezen met bepaling dat een volgend wrakingsverzoek van verzoeker in de kort geding procedure niet in behandeling wordt genomen. Het enkele gegeven dat de rechter op 16 november 2018 een voor verzoeker onwelgevallige uitspraak heeft gedaan en thans als voorzieningenrechter een kort geding tussen verzoeker en [naam eiser] te behandelen heeft, levert op zichzelf geen grond op v...
 21. Wrakingsverzoek afgewezen. Taak van de rechter ter zitting. De beslissingen van de rechter om verzoeker geen extra spreektijd toe te staan en om zijn nieuwe partner geen bijzondere toestemming te verlenen tot het bijwonen van de zitting met gesloten deuren behoren tot de bevoegdheden van de rechter ter zitting. De rechter heeft die beslissingen ter zitting gemotiveerd en die motivering is niet...
 22. Wrakingsverzoek afgewezen. Beslissing van de rechter ter zitting om ter zitting een beperkt aantal stukken van de wederpartij toe te staan, die goeddeels als bekend waren bij verzoekster. De door de rechter ter zitting gegeven juridische duiding en voorgehouden bewijslastverdeling betreft een inhoudelijke beslissing, die niet door de wrakingskamer kan worden getoetst. Het door de rechter ter zi...
 23. rechtsmacht Nederlandse rechter met betrekking tot een geschil over een aanvullende overeenkomst ter zake van geldlening. Bewijskracht van de aanvullende overeenkomst.
 24. Wrakingsverzoek afgewezen vzv het betrekking heeft op betrokkenheid van de rechter bij stichting [naam], omdat uit de toelichting van verzoeker blijkt dat er tussen hem en de rechter geen enkel (in)direct contact heeft plaatsgehad mbt de activiteiten van de stichting, terwijl verzoeker bovendien heeft verklaard ernaar te neigen te bedanken voor de hem aangeboden functie bij de stichting. De hui...
 25. Onbevoegdverklaring op grond van artikel 25 herschikte EEX-Vo.
 26. Wrakingsverzoek afgewezen. Een eerdere zaak tussen de procespartijen was reeds afgedaan en kon door de rechter dus niet worden samengevoegd of gezamenlijk worden behandeld met de thans behandelde zaak tussen partijen. De rechter heeft in haar schriftelijke reactie aangegeven dat zij verzoeker wel degelijk aan het woord heeft gelaten en naar zijn standpunt heeft geluisterd, hetgeen verzoeker nie...
 27. Wrakingsverzoek afgewezen met bepaling dat een volgend wrakingsverzoek van verzoeker in deze procedure niet in behandeling wordt genomen. Op grond van art 134 Rv kan de rechter bepalen dat geen gelegenheid zal worden gegeven voor pleidooien. Uit het pv van de comparitie blijkt dat partijen reeds mondeling hun standpunten hebben uiteengezet. De beslissing van de rechter dat partijen geen gelegen...
 28. Bewindvoerder vordert in kort geding schorsing van executie verstekvonnis. Toewijzing. Vermogen van gedaagde in bodemprocedure staat ten tijde van dagvaarden onder bewind vanwege problematische schulden. Bewind is gepubliceerd in het Centraal curatele- en bewindregister. Eiser in bodemprocedure heeft niet bewindvoerder, maar gedaagde gedagvaard. Gedaagde wordt bij verstek veroordeeld. Eiser gaa...
 29. Verklaring derde-beslagene. Artikelen 476a, 476b, 477a en 479a Rv.
 30. Artikel 337 lid 2 Rv. Hoger beroep van een tussenvonnis waarbij de rechtbank de vordering van gedaagden in het vrijwaringsincident en in het incident ex artikel 843a Rv heeft toegewezen. Verzoek om tussentijds beroep toe te staan door rechtbank afgewezen. Doorbrekingsjurisprudentie niet van toepassing. Appellanten niet-ontvankelijk verklaard.
 31. Sluiting panden op grond van art. 13b Opiumwet; eiser niet-ontvankelijk, taak bestuursrechter
 32. Een nieuwe loot aan de stam van gevallen van ‘treintjerijden’ als middel om zonder te betalen een bewaakte parkeergelegenheid te verlaten. In dit geval ging het niet om een parkeergarage, maar om een met slagbomen gemarkeerd terrein bij een winkelcentrum, gelegen op enige honderden meters van de rechtbanklocatie in Maastricht. De opgeworpen verweren van de kentekenhouder van de gefotografeerde...
 33. Overeenkomst van opdracht. Sponsorovereenkomst? Vervolg op tussenarrest van 6 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9662.
 34. Arbitraal vonnis. Facturen voor geleverde rechtsbijstand.
 35. Procesrecht. Art. 32 Rv. Verzuim rechter om te beslissen over onderdeel van het gevorderde of verzochte. Mogelijkheid voor partij om rechter te verzoeken zijn uitspraak aan te vullen. Kan verzoek om aanvulling ook worden gedaan door de wederpartij?
 36. Onteigeningsrecht; procesrecht. Werkzaamheden niet binnen drie jaar na onteigeningsvonnis aangevangen; art. 61 Ow. Billijke schadeloosstelling als bedoeld in art. 61 lid 2 Ow. Strekking en maatstaf. Punitief karakter? Bindende eindbeslissing?
 37. huurovereenkomst aangegaan met v.o.f., procespartij na ontbinding v.o.f.
 38. Artikel 128 Rv. Verweer in conclusie van dupliek verschilt nogal van verweer in conclusie van antwoord. Verweer uit conclusie van dupliek voor zover dit verschilt met verweer in conclusie van antwoord daarom buiten beschouwing gelaten.
 39. Hof verklaart zich onbevoegd na bewijslevering over verzonden algemene voorwaarden en de ondertekening daarvan/ bewijs daadwerkelijke wilsovereenstemming (zie o.m. HvJ EU 8 maart 2018, C 64/17, ECLI:EU:C:2018:173) is niet geleverd.
 40. De voorzieningenrechter heeft het verzoek, om beslag te mogen leggen voor onbetaald gebleven facturen, afgewezen. Hiertoe is redengevend dat er in kort geding al mede over de onderliggende facturen is beslist. Ook weegt mee dat op de dag van indiening van het verzoekschrift reeds vonnis was gewezen in kort geding, maar dit vonnis niet bij het verzoek was meegestuurd, noch dat er melding van he...
 41. Kort Geding. Executie. Er zijn geen dwangsommen verbeurd. Gelegde beslagen worden opgeheven. Geen grond voor schorsing van de tenuitvoerlegging. Schadevergoedingsvordering wordt afgewezen.
 42. Kantonrechter heeft ten onrechte geoordeeld dat de verzettermijn is verstreken. Nu opposant woonplaats heeft in Indonesië geldt een vertzettermijn van acht weken (artikel 143 Rv). Artikel 1:14 BW is niet van toepassing in dit geval.
 43. Bevoegdheidsincident. Artibtrage ex artikel 1022 lid 1 Rv? Pandhouder is niet gebonden aan een arbitraal beding in een overeenkomst tussen de pandgever en de derde. Verg. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ7391.
 44. Art. 81 lid 1 RO. Verzekeringsrecht. Procesrecht. Tussentijdse opzegging verzekeringsovereenkomst door verzekeraar. Is opzegging rechtsgeldig? Heeft het hof bij (formulering) bewijsopdracht art. 7:940 lid 3 BW miskend? Bewijswaardering.
 45. De gestelde feiten en omstandigheden zijn voldoende om gevorderde straat- en contactverbod te rechtvaardigen.
 46. In kort geding gevorderde ontruiming woonruimte wegens gedeeltelijk gebruik als winkel/werkruimte afgewezen. Het verweer dat dit gebruik wel degelijk vanaf begin huurperiode in 2011 mondeling was toegestaan door verhuurder is door huurder met concrete stellingen en een productie aannemelijk gemaakt en is door verhuurder vervolgens veel te summier en op geen enkel concreet punt betwist. Dat in e...
 47. Deelgeschil. Verzoek ziet hoofdzakelijk op vaststelling buitengerechtelijke kosten. Verzoek tot aanvullend voorschot niet onderbouwd. Geen begroting van de kosten.
 48. Letsel. Deelgeschil. Zorgplicht werkgever. Niet kan worden vastgesteld dat werkneemster schade heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden.
 49. pensioenrecht; procesrecht; hoger beroep van Rb Limburg 23 mei 2018, PJ 2018/153 met noot Degelink; appellant is niet ontvankelijk; doorbraakjurisprudentie; doorbrekingsgronden; artikel 71 Rv
 50. Artikel 249 Rv. Afstand van instantie. Veroordeling in de proceskosten ex artikel 1019h Rv afgewezen. Verwijzing naar bevelschriftprocedure ex artikel 250 lid 4 Rv.