Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Incident, vrijwaring toegewezen en voeging afgewezen.
 2. 6 EVRM, 20 Rv, waken tegen onredelijke vertraging van de procedure, terugverwijzen naar rechtbank
 3. geen mvg, AND, incidenteel appel
 4. Letselschade na verkeersongeval. Geschil over de omvang van de schade. Gezamenlijk overeengekomen expertise. Verzoek tot benoeming van een nieuwe medisch deskundige is wegens strijd met de goede procesorde niet toewijsbaar. Het beroep van eiser op het blokkeringsrecht mbt het conceptrapport van de deskundige is niet op de juiste gronden gestoeld. Ook geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren...
 5. Incidentele vordering tot inzage in bepaalde bescheiden op de voet van artikel 843a Rv. In dit geval brengt de zaak niet mee (in de zin van artikel 209 Rv) dat vooraf op de incidentele vordering wordt beslist. Het hof acht daarentegen redenen van proceseconomie aanwezig om de incidentele vordering te zijner tijd tegelijkertijd te beoordelen met de vorderingen in de hoofdzaak. Hoger beroep van v...
 6. hoger beroep tegen afwijzing verzoek om voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv: bouwverbod wegens dreigend handelen zonder vergunning en dreigende inbreuk op eigendomsrecht. Aannemelijk dat vorderingen in hoofdzaak worden toegewezen. Belangenafweging.
 7. Deelgeschil. Verkeersongeval. Aanrijding tussen lijnbus en personenauto. Partijen verwijten elkaar laakbaar rijgedrag. Oorzaak van het ongeval is evenwel het (onprofessioneel) handelen van de buschauffeur door onvoldoende afstand te houden (als bedoeld in artikel 19 RVV) en niet het verwerpelijk rijgedrag van verzoeker waaronder het rijden zonder rijbewijs. Achmea is dus 100% aansprakelijk.
 8. Vonnis in incident tot vrijwaring
 9. Deelgeschil. Verkeersongeval. Uitleg voorrangssituatie a.d.h.v. RVV in samenhang met uitleg feitelijke situatie leidt tot een schadeverdeling van 50-50. NN is dus 50% aansprakelijk voor de gevolgen van het verzoekster overkomen ongeval. Begroting kosten deelgeschil, maar geen veroordeling tot betaling daartoe.
 10. Voeging wegens verknochtheid ex artikel 222 Rv.
 11. Artikel 143 lid 2 Rv. Geen daad van bekendheid verricht waaruit ondubbelzinnig valt op te maken dat eiseres in verzet over voldoende gegevens met betrekking tot (de inhoud van) haar veroordeling beschikt om zich daartegen tijdig en adequaat te kunnen verzetten. Terugverwijzing naar de rechtbank.
 12. niet-ontvankelijkheid wegens schending artikel 3:301 lid 2 BW
 13. Onbetaald gebleven transitievergoeding. Geen betalingsonwil, maar betalingsonmacht. Ontbonden BV. Geen bestuurdersaansprakelijkheid of concernaansprakelijkheid.
 14. incident; primaire vordering gedwongen tussenkomst 118 Rv afgwezen; subsidiaire vordering verlof tot oproeping in vrijwaring 210 Rv toegewezen
 15. Bevoegdheidsincident. Twee gedaagden. Subjectieve cumulatie. Aardzaak en handelszaak. Vorderingen hangen zodanig samen dat afzonderlijke behandeling daarvan ongewenst is vanuit proceseconomisch oogpunt. De kantonrechter laat verwijzing naar de handelskamer achterwege wegens strijd met de goede procesorde.
 16. Verwijzingsvonnis in huurzaak. Kantonrechter te Rotterdam is niet bevoegd. Verwijzing naar de kantonrechter te 's Hertogenbosch.
 17. Beslagrecht. Voorlopig beslagverlof. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2024:5022
 18. Beslagrecht. Definitief beslagverlof na eerder voorlopig beslagverlof. Beslagverlof wordt verleend ondanks eerdere opheffing van een ander beslag in kort geding. Voorzieningenrechter beveelt het uitbrengen van een herstelexploot omdat er verlof is verleend om beslag te leggen op de woning en er beslag gelegd is op het aandeel van de man in de woning. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2024:5216
 19. Beslagrecht. Voorlopig beslag in verband met leeghalen van vennootschap.
 20. executiegeschil dwangsommen; vraag is of eiseres gedurende de periode van 15 april tot en met 23 april dwangsommen heeft verbeurd. Vzr schorst looptijd dwangsom voor periode van 15 april tot en met 21 april 2024 vanwege feit dat eiseres toen in onmogelijkheid heeft verkeerd om aan veroordeling te voldoen en verbiedt gedaagde om dwangsommen te executeren vanwege niet-naleving vonnis op 22 en 23...
 21. Overheidsaansprakelijkheid. Procesrecht. Is Staat gehouden tot betaling schadevergoeding aan journalist wegens onrechtmatig handelen doordat de Raad voor de rechtspraak een procedure bekostigde die voormalig vicepresident van de rechtbank Den Haag tegen de journalist voerde? Hof beantwoordt vraag bevestigend ten aanzien van het hoger beroep in die procedure. Overtreedt het hof met dit oordeel d...
 22. Handlichting
 23. Procesrecht. Arbitrage. Internationaal Privaatrecht. Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis (art. 1065 Rv); heeft hof door vernietigingsvordering af te wijzen het fundamentele rechtsbeginsel inzake effectieve toegang tot het recht geschonden? Bijzondere verzoeken/vorderingen in cassatie.
 24. Incident voeging / tussenkomst artikel 217 Rv
 25. Executoriaal beslag op aandelen ex artt. 474g Rv jo. 2:195 lid 7 BW.
 26. Eindvonnis na tussenvonnis met bewijsopdrachten. In conventie: bewijs van de levering van de boten niet geleverd, vorderingen grotendeels afgewezen. In reconventie: afwijzing, vanwege beroep op verrekening in conventie. Proceskostenveroordeling.
 27. Kort geding. Opheffing conservatoir beslag. Voldoende aannemelijk dat het beslag niet kleeft, aangezien het is gelegd voor een vordering die gedaagde 1 stelt te hebben op gedaagde 2, op een vrachtwagen die – naar aannemelijk is geworden – eigendom is van eiseres. Vordering in reconventie strekkende tot afgifte bescheiden op grond van 843a Rv afgewezen. Gelet op de beoordeling in conventie onvol...
 28. Weigering zorgverzekeraar om verleende zorg door niet gecontracteerde zorgaanbieder (volledig) te voldoen.
 29. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Steekpenningen. Causaal verband. Tegenstrijdig belang.
 30. griffierecht te laat betaald, appellante n-o
 31. Voorwaardelijk incidentele vordering tot tussenkomst.
 32. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Steekpenningen. Causaal verband. Tegenstrijdig belang.
 33. De vordering tot aanpassing van een aantal artikelen op de website van De Orkaan wordt afgewezen. Het behoort tot de taak van een nieuwsmedium als De Orkaan om haar lezers correct te informeren. De Orkaan had daarom het recht haar lezers erop te attenderen dat eiser getracht heeft De Orkaan te misleiden over zijn verleden. De voorzieningenrechter acht het ook gerechtvaardigd dat De Orkaan in de...
 34. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2023:2086. Artikel 6:233-234 BW. Redelijke mogelijkheid tot kennisneming van algemene voorwaarden. Geen verstrekking als voorzien in artikel 6:230c BW, nu de gebruiker van de voorwaarden (anders dan in HR 2 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:835) aan de wederpartij niet heeft meegedeeld dat zij haar voorwaarden op internet heeft gepubliceerd. Afzien van bewijslevering na onvoo...
 35. Bevoegdheidsincident. Financial lease overeenkomst. Huurkoop en/of goederenkrediet zoals bedoeld in artikel 7:84 lid 2 BW. Kantonrechter bevoegd.
 36. Incident, voeging ex artikel 222 Rv, toewijzing.
 37. Inzagevordering op de voet van artikel 843a Rv ter zake van in bewijsbeslag genomen digitale bescheiden. Zoekwoorden die voldoen aan het bepaalbaarheidsvereiste zoals bedoeld in artikel 843a Rv. Geding na cassatie en verwijzing door Hoge Raad bij arrest van 2 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:830.
 38. Procesrecht. Verzekeringsrecht. Consumentenrecht. Hof wees eindarrest zonder in te gaan op verzoek mondelinge behandeling. Ambtshalve toetsing oneerlijke bedingen; partij gelegenheid bieden voor reactie bij oordeel dat beding niet oneerlijk is?
 39. Vordering ingetrokken tijdens de procedure. Volledige proceskostenveroordeling vanwege misbruik van procesrecht?
 40. Betwisting verklaring executoriaal derde-beslagene. Verklaring is uitvoerig onderbouwd en komt overeen met hetgeen in het procesdossier is te vinden. De derde-verklaringen worden juist beschouwd.
 41. Burgerlijk procesrecht. Bewijsrecht. Verzoek voorlopig getuigenverhoor. Doorbreking rechtsmiddelenverbod van art. 188 lid 2 Rv. Is hof buiten toepassingsgebied art. 186 Rv getreden door voorlopig getuigenverhoor te bevelen terwijl vordering met oog waarop verhoor is verzocht in een, met voldoende waarborgen omklede, kerkelijke rechtsgang kan worden ingesteld? Kerkelijk statuut (art. 2:2 BW).
 42. Incidentele vordering tot voeging ex art. 222 Rv, toewijzing.
 43. Afwijzing verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht. Stuit af op zwaarwichtig bezwaar en verzoeker heeft ook onvoldoende belang.
 44. Kort geding. Voorzieningenrechter verklaart zich onbevoegd vanwege overeengekomen arbitrage, artikel 1074d Rv.
 45. Kort geding. Vonnis in incident. Gedaagde is niet in het geding verschenen. Vordering tot tussenkomst wordt toegestaan.
 46. Deurwaardersrenvooiprocedure ex artikel 438 lid 5 Rv inzake een gedwongen ontruiming van een woonruimte: voorwaarden voor moratorium zijn geschonden waardoor deze is komen te vervallen. Deurwaarder mag de executie voortzetten.
 47. Executiegeschil schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad ontruiming woning; na mondelinge behandeling bericht gemeente over opgestarte schuldhulpverlening; eiswijziging na mondelinge behandeling toegestaan; meenemen recente ontwikkelingen past binnen het streven om op maatschappelijk relevante wijze bij te dragen aan oplossing geschillen; geen belang bij schorsing wegens toezegging verhuurder.
 48. Kort geding. Dwangsommengeschil. Executanten wordt verboden dwangsommen te executeren totdat een bodemrechter daarover heeft beslist.
 49. Wrakingsverzoek afgewezen.
 50. Procesrecht. Art. 805 lid 2 Rv. Ontvankelijkheid hoger beroep van tussenbeschikking. Abusievelijk geplaatste ‘rechtsmittelbelehrung’? Verschoonbare onduidelijkheid?