Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

IE-recht

 1. Octrooirecht. Uitleg en beschermingsomvang Europees octrooi met ondergrens voor boor in staalplaat. Equivalentie. Uitleg gedingstukken.
 2. Intellectuele Eigendom. Vrijwaringsincident. Oproeping anonieme waarborgen afgewezen omdat niet is voldaan aan stelplicht. Oproepen niet-anonieme waarborg afwezen gelet op eisen van een doelmatige procesvoering.
 3. Intellectuele Eigendom. Vrijwaringsincident. Oproeping anonieme waarborgen afgewezen omdat niet is voldaan aan stelplicht. Oproepen niet-anonieme waarborg afwezen gelet op eisen van een doelmatige procesvoering.
 4. Merkenrecht. Normaal gebruik. Geen verval van het 1e Rodeo woord/beeldmerk wegens non usus. 2e Rodeo woord/beeldmerk profiteert niet van co-existentie 1e Rodeo merk. Regel van artikel 2.23bis lid 5 sub a BVIE geldt alleen voor instandhoudend gebruik. Gebruik 2e Rodeo woord/beeldmerk niet in strijd met artikelen 2.20 lid 2 sub a, b en d BVIE. Vordering evenmin op grond van artikel 5a Handelsnaam...
 5. Auteursrecht, slaafse nabootsing en (vorm)merk afvalzuiger. Vorderingen afgewezen. Gaat om product met vele technische en functionele eisen en eiser pas op zitting specifiek aangegeven waar bescherming voor wordt gezocht. Onvolkomen debat daardoor.
 6. Auteursrecht, inbreuk door plaatsing foto zonder toestemming rechthebbende. Intellectuele eigendomsaspecten van zeer eenvoudige aard. Proceskostenveroordeling conform liquidatietarief kanton.
 7. Auteursrecht, inbreuk door plaatsing foto zonder toestemming rechthebbende. Intellectuele eigendomsaspecten van zeer eenvoudige aard. Proceskostenveroordeling conform liquidatietarief kanton.
 8. Octrooi. Koelsysteem voor computersysteem. Conclusie 1 is niet nieuw omdat deze op de prioriteitsdatum werd geanticipeerd door een op een beurs tentoongesteld en gedemonstreerd product. Interpretatie van foto's die op die beurs van dat product zijn gemaakt.
 9. en inzake zaaknummer / rolnummer C/09/558313 / HA ZA 18-892 en met zaaknummer / rolnummer C/09/559368 / HA ZA 18-951. Bevoegdheidsincident. Nederlandse rechter bevoegd ogv art 5 lid 3 EVEX als plaats waar schadebrengende feit zich kan voordoen. Negatieve verklaring voor recht in verband met octrooiaanvragen voor toekomstige octrooien en afgesplitste aanvragen daarvan.
 10. vonnis in incident ex art. 843a Rv.
 11. Intellectuele eigendom; merkenrecht. Vraag of merk MIFARE mag worden gebruikt om compatibiliteit duidelijk te maken (‘Mifare compatible’).
 12. Inbreuk diverse rechten van intellecutele eigendom, waaronder octrooirecht. Verstek verleend tegen niet verschenen gedaagde, voldoende aannemelijke dreiging van inbreuk door verschenen gedaagde. Inbreukverboden met nevenvorderingen daarom toegewezen.
 13. Auteursrecht op software. Artikel 45j Auteurswet. Tussenvonnis want te weinig informatie om te beoordelen of gepleegde werkzaamheden aan software zijn toegestaan. Ongeoorloofde concurrentie. Uitleg veroordeling ivm dwangsommen. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2016:6791)
 14. Intellectueel eigendomsrecht. Merkenrecht. Techniekuitzondering art. 2.1 lid 2 BVIE (oud). Zijn de wezenlijke kenmerken van een vormmerk, dat betrekking heeft op een sta-zakje voor vruchtensap, zodanig technisch bepaald dat de inschrijving nietig is? Uitleg rechtsregels uit HvJ EG 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:377, NJ 2003/481 (Philips/Remington). Onrechtmatige slaafse nabootsing?
 15. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Europees octrooi op cartridge en werkwijze. Octrooi geldig? Nieuwheidsschadelijkheid eerder octrooi van dezelfde octrooihouder. Beoordelingsmaatstaf bij een voortbrengselconclusie van het type 'means plus function'. Betekenis van 'adapted for'. Hulpverzoeken; toetsing aan het duidelijkheidsvereiste van art. 84 EOV hoewel dat geen nietigheidsgrond is? Indire...
 16. vordering tot schadevergoeding van licentieneemster wegens inbreuk op auteursrechten op foto afgewezen
 17. inbreuk op auteursrechten op foto
 18. inbreuk op auteursrechten op foto
 19. Intellectuele eigendom. Handelsnaamrecht. Geschil tussen restaurant met de handelsnaam Sea You en hotel met de handelsnaam Sea You Hotel Noordwijk. Geen inbreuk aangenomen. Uurtariefafspraak en proceskosten ex artikel 1019h Rv.
 20. Intellectuele Eigendom. Octooirecht. EP 1 294 371 nietig wegens gebrek aan inventiviteit. Afwijzing inbreukvorderingen en vernietiging Nederlandse deel octrooi
 21. Intellectuele eigendom. Auteursrecht. Tuinstoelen. Inbreuk aangenomen. EU-wijd verbod toegewezen.
 22. Naburige rechten + procesrecht. Vordering tot betaling door Sena ogv artt. 7 en 15 WNR tot betaling billijke vergoeding voor uitzending van 'Lolly' in Tel Sell gedurende 55.795.754 sec. ; afspraak over billijke vergoeding; eigen grieven voegende partij
 23. Intellectuele eigendom. Auteursrecht. Art. 3 Richtlijn 2001/29/EG (Auteursrechtrichtlijn). Art. 14 en 15 Richtlijn 2000/31/EG (Richtlijn inzake elektronische handel). Aansprakelijkheid exploitant van platform Usenetdiensten op internet. Tussenpersoon als bedoeld in art. 6:196c BW. Mededeling aan het publiek? Verhouding art. 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn tot art. 14 lid 1 Richtlijn inzake elektr...
 24. Auteursrecht, inbreuk door plaatsing foto zonder toestemming rechthebbende. Begroting schade.
 25. Auteursrechtinbreuk op Nederlandse vertaling van Duitstalig/Oostenrijkstalig lied? Overdracht van auteursrecht? Inbreuk op persoonlijkheidsrechten? Schade? Het hof gelast een inlichtingen- en schikkingscomparitie.
 26. Auteursrechtinbreuk op Nederlandse vertaling van Duitstalig/Oostenrijkstalig lied?
 27. en inzake C-09-545073-HA ZA 17-1320 Gemeenschapsmodellenrecht. Internationale bevoegdheid. Rechtbank bevoegd ogv ar. 8 lid 3 Brussel Ibis-Vo voor verbodsvordering in reconventie. Bevoegdheid niet beperkt tot Nederland. Schorsing procedure ivm nietigheidsprocedure EUIPO. Aanhouding conventie
 28. Intellectueel eigendomsrecht. Auteursrecht. Kort geding. Verbouwing van een kantoorpand tot woningen. Architect kantoorpand vordert verbod van inbreuk op persoonlijkheidsrechten, staking werkzaamheden en herstel in oude toestand. Uitleg art. 25 lid 1, onder c en onder d, Auteurswet (Aw), en art. 6bis lid 1 Berner Conventie. Verhouding tussen c en d in art. 25 lid 1 Aw. Ook bij c toetsing of de...
 29. zie ook ECLI:NL:RBDHA:2018:13079 en ECI:NL:RBDHA:2019:854.
 30. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Europees octrooi op cartridge en werkwijze. Octrooi geldig? Nieuwheidsschadelijkheid eerder octrooi van dezelfde octrooihouder. Beoordelingsmaatstaf bij een voortbrengselconclusie van het type 'means plus function'. Betekenis van 'adapted for'. Hulpverzoeken; toetsing aan het duidelijkheidsvereiste van art. 84 EOV hoewel dat geen nietigheidsgrond is? Indire...
 31. Intellectuele eigendom. Merkgebruik na einde dealer- en reparateurovereenkomst. Auteursrecht. 843a Rv. 85 Rv. Boetebepaling, uitleg en beroep op matiging. Reconventie. Mededingingsrecht.
 32. Intellectuele eigendom. Kort geding. Spoedeisend belang aanwezig. Inbreuk op het Uniemerk en Benelux-merk SOLATUBE voor daglichtsystemen. Uitputting is niet aannemelijk gemaakt. Tevens merkinbreuk door het gebruik van een domeinnaam waarin het merk volledig is opgenomen met de aanvulling "-shop.nl". De (neven)vorderingen worden grotendeels toegewezen.
 33. inbreuk auteursrecht logo
 34. En inzake C/09/486219 / HA ZA 15-420 en inzake C/09/492670/HA ZA 15-832. Eindvonnis. (Onder-)vrijwaringszaken. Zijn inbreukmakende goederen geleverd door eiseres geleverd door gedaagde? Eiseres heeft niet voldaan aan bewijsopdracht. Aanvullend bewijsaanbod wordt gepasseerd. (zie ook ECLI:NL:RBDHA:2018:9)
 35. foto op website, inbreuk auteursrecht
 36. foto op website, inbreuk auteursrecht
 37. handelsnaam- en merkrechten
 38. Auteursrecht op website ontwerp (inbreuk). Geen auteursrecht op algemene voorwaarden en losse tekstblokken. Handelsnaamrecht. Voeren handelsnaam door gebruik handelsnaam concurrent voor Google Adwords reclame campagne? Geen oneerlijke handelspraktijk.
 39. auteursrecht foto's
 40. Ondanks afwijzing van vorderingen, geen veroordeling in de proceskosten ex artikel 1019h Rv
 41. inbreuk auteursrecht, verwijzing naar de schadestaatprocedure afgewezen
 42. Intellectueel eigendom; incident tot zekerheidstelling afgewezen. Geslaagd beroep op 224 lid 2 aanhef en onder a Rv
 43. Foto op website. Inbreuk op auteursrecht. Gevorderde schadevergoeding niet zonder meer toewijsbaar. Wel aansluiting gezocht bij tarieven Stichting Foto Anoniem. Opslag beperkt tot 25%.
 44. Levert het opnieuw ompakken van merkproducten – parfums en schoonheidsproducten – inbreuk op het merkrecht op? Intellectuele eigendomsrecht.
 45. zie ook ECLI:NL:RBDHA:2018:13938. Intellectuele eigendom. Aanvullende beschikking voorlopig deskundigenonderzoek. Voorschot bepaald. Bepaald dat deskundige voor ICT-ondersteuning hulpperso(o)n(en) kan inschakelen. Geheimhouding.
 46. Intellectuele eigendom. Merkenrecht. Kort geding. Merk WHIRL versus teken Twirls. Artikel 14 lid 1 sub b UMVo en artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE. Niet in hoge mate waarschijnlijk dat in een bodemprocedure merkinbreuk wordt aangenomen. Vorderingen afgewezen.
 47. Merkenrecht. Kornuit versus Kordaat. Geen inbreuk.
 48. inbreuk op auteursrechten fotograaf op foto
 49. inbreuk op merkenrecht
 50. Octrooigeschil over biosimilar. Uitleg beschermingsomvang conclusie aangaande percentage niet zure varianten van antilichaam. Analysemethode niet gespecificeerd in conclusie noch voldoende duidelijk in beschrijving dus absoluut percentage. Geen inbreuk.