Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

IE-recht

 1. Intellectuele eigendom, octrooirecht. Medische indicatie conclusie (art. 54(5) EOV, doseringsregime) in octrooi voor geneesmiddel voor bepaald type MS. Criteria voor toegevoegde materie (art. 123(2) EOV) en nawerkbaarheid (art. 83 EOV) en rol plausibiliteit.
 2. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Waterballonvuller. Equivalentie; tweestappenbenadering. Verleningsdossier; betekenis invoeging kenmerk om prioriteit veilig te stellen.
 3. Intellectuele eigendom. Mededingingsrecht. Art. 102, onder c, VWEU. Vergoeding voor licentie voor beschikbaar stellen van muziek. Verschillend tarief voor aanbieders voor bedrijfsmatig gebruik en voor streamingdiensten. Nadeel bij mededinging?
 4. Verstek, merkinbreuk. Bevoegdheid artikel 125 lid 5 UMVo. Winstafdracht en schadevergoeding. Proceskosten op basis van het liquidatietarief.
 5. Verstek, thuiskopievergoeding.
 6. Merkenrecht. Indiase snacks. Tegen drie van de vier gedaagden is verstek verleend. Nu gedaagde sub 2 is wel verschenen wordt tussen alle partijen een vonnis gewezen dat wordt beschouwd als een vonnis op tegenspraak (artikel 140 lid 3 Rv). De Merken waarop eiser zich beroept zijn geregistreerd in oktober 2021.Het door eiser geschetste scenario, dat gedaagde sub 2 in februari 2021 inbreukmakend...
 7. Bodemprocedure over boxershorts van Puma. Uitputtingsverweer slaagt niet; merkinbreuk. Verbod en deel van de nevenvorderingen toegewezen. Aanhouding voor wat wat betreft proceskosten.
 8. Vraag of de Staat der Nederlanden buiten de grenzen van met SDL gesloten licentieovereenkomsten is getreden (en daarmee auteursrechtinbreuk heeft gemaakt), ontkennend beantwoord.
 9. Nagemaakte Apple accessoires. Merkenrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelingen in hoedanigheid van vennoten van vof. Inbreukverbod en nevenvorderingen, waaronder schadevergoeding nader op te maken bij staat.
 10. merkrecht
 11. Intellectuele eigendom. Gemeenschapsmodel. Incidentele vorderingen tot schorsing in verband met bij het EUIPO aanhangige nietigheidsprocedure. Artikel 91 lid 1 GModVo. Afgewezen. Procedure bij het EUIPO aanhangig gemaakt na aanbrengen van onderhavige zaak én geen gevaar op tegenstrijdige uitkomsten bij afwezigheid van een reconventionele nietigheidsvordering.
 12. Kort geding. Stichting die jaarlijks muziekfestival organiseert, vordert veroordeling tot overdracht van door ander geregistreerde domeinnaam. Onder meer vanwege stil zitten stichting niet voldaan aan vereiste van spoedeisend belang.
 13. Intellectueel eigendomsrecht. Octrooirecht. Bodemzaak. Geen inbreuk.
 14. Uniemerken. 22 kledingstukken in privébagage meegenomen. In conventie: Niet aangetoond dat gedaagde de kleding daadwerkelijk buiten de particuliere sfeer zou gaan gebruiken met het doel een commercieel voordeel te behalen. In reconventie: Geen strijd met art 21 Rv of onrechtmatig handelen van eiser wegens sommeren van gedaagde of aanspannen/voortzetten gerechtelijke procedure.
 15. Vonnis op tegenspraak met verstektoets, omdat gedaagde is verschenen en geen verweer heeft gevoerd, advocaat heeft zich onttrokken.
 16. Intellectuele eigendom. Incident tot zekerheidstelling ex artikel 224 Rv.
 17. Databankenwet; Databankenrichtlijn; onrechtmatige daad; ongerechtvaardigde verrijking. Vordering tot verwijdering van ‘bijzondere productinformatie’ van webshop van concurrent. Met bijzondere productinformatie wordt door eiseres bedoeld de informatie dat een onderdeel van een bepaald merk minitractor ook geschikt is voor bepaalde andere merken en typen minitractoren. Eiseres stelt dat deze info...
 18. Intellectuele eigendom. Merkinbreuk. Artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Vullen van verpakkingen voorzien van andermans merk. Kwade trouw? Heeft verkoper de gasflessen zelf nagevuld en van de vervalste zegels voorzien? Bewijsopdracht. Inzage ex art. 843a Rv in gelegd bewijsbeslag.
 19. Intelectuele eigendom. Merkinbreuk. Artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Vullen van verpakkingen voorzien van andermans merk. Verkopen van gasflessen voorzien van vervalste zegels. Afgifte, opgave en winstafdracht en/of schadevergoeding nader op te maken bij staat. Toepasselijke algemene voorwaarden vernieitigbaar wegens ontbreken redelijke mogelijkheid tot kennisneming van algemene voorwaarden door de...
 20. UMVo art. 9 lid 2 sub b en c; BVIE art. 2.20 lid 2 sub b en c. Hof oordeelt dat de specifieke wijze waarop The Body Shop het woord ritual in een productlijn gebruiikt, niet zuiver beschrijvend is maar merkgebruik en inbreuk maakt als bedoeld in art. 9 lid 2 sub b UMVo.
 21. Auteursrecht. Afvalzuiger. Geen auteursrechtelijke bescherming, ook geen berscherming tegen slaafse nabootsing.
 22. Octrooizaak. Coronavaccin. Octrooi EP 949 is nietig, ook volgens de hulpverzoeken. Het octrooi is niet nieuw omdat voor de prioriteitsdatum in WO 708 een werkwijze is geopenbaard om een mRNA-molecuul te maken waarin 100% van de uridines zijn vervangen door m1Psi. Inbreukverbod afgewezen. Vernietiging van het Nederlandse deel van EP 949.
 23. Vraag of Only for Men inbreuk maakt op merk ONLY.
 24. Kort geding octrooi / ABC. Uitleg Productievrijstellingsverordening (EU) nr. 2019/933. Vervaardiging van biosimilar voor export naar derde landen. Eiser doet een geldig beroep op de productievrijstelling. Referentienummer van handelsvergunning in exportland mag later verstrekt worden (zodra dit publiek beschikbaar is). Exportlanden hoeven niet rechtenvrij te zijn. Tijdelijke opslag is toegestaa...
 25. Procesrecht; octrooirecht. Doorbrekingsgronden rechtsmiddelenverbod tussenuitspraak, ontvankelijkheid in cassatie, HR 21 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9614; toepassing VRO-regime door relatief bevoegde rechter na verwijzing, art. 80 ROW
 26. Intellectuele eigendom. Proces-verbaal van mondelinge uitspraak. Kort geding. Inbreuk Beneluxmerk en handelsnaamrecht 'Vision Light Tech' door gebruik teken/handelsnaam 'IoLite-vision'. Auteursrechtinbreuk/onrechtmatig handelen vanwege gebruik(overeenstemmende) kleur paars op website. Vorderingen afgewezen.
 27. Inzagevordering op grond van artikel 843a Rv. Afgewezen wegens ontbreken van redelijk vermoeden van inbreuk.
 28. Intellectuele eigendom; octrooirecht. Beschermingsomvang, tweestappenbenadering equivalentie, onrechtmatig ‘wapperen’ en onrechtmatig douanebeslag, inventiviteitstoets, motiveringsklachten.
 29. Afspraken over distributie verlichting dartboards - Uitleg afspraken - Merkinbreuk
 30. Inbreuk auteursrecht fotograaf door zonder toestemming van de auteursrechthebbende fotograaf foto's op een website te publiceren, schending persoonlijkheidsrechten door publicatie onder andere naam dan die van de maker/auteursrechtehhebbende
 31. Verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Verzoek toegewezen.
 32. Verzoek tot herstel kennelijke fout in het vonnis in de zaak met zaak- en rolnummer C/09/527162 / HA ZA 17-184 afgewezen
 33. Afwijzing herstelverzoek.
 34. Eiseres verwijt gedaagde inbreuk op haar LUCOVITAAL-merken door het gebruik van verpakkingen met het teken LEEF VITAAL. Het beroep van gedaagde op merkenrechtelijke rechtsverwerking slaagt. Het gebruik van de (combinatie van) overige elementen van de verpakkingenen maakt geen inbreuk.
 35. ROLBESLISSING
 36. Geschil over de bouw van linkspans voor roll-on/roll-off-schepen. Bedrijfsgeheimen. Bewijswaardering. Inzagevordering op grond van artikel 843a Rv deels toegewezen.
 37. Incident. Verzoek om voorlopig deskundigenonderzoek naar schoenen die volgens verzoekster geen merkinbreuk zouden maken. Hof wijst het verzoek af wegens onvoldoende belang.
 38. Octrooirecht; opheffing beslagen; verbod handhaving ten opzichte van afnemers
 39. Octrooirecht. Nietigheidsprocedure. Het octrooi is nieuw ten opzichte van de stand van de techniek. Argumenten over gebrek aan inventiviteit zijn te laat gemotiveerd. De rechtbank gaat daarom aan die motivering voorbij, dus ook geen nietigheid van het octrooi vanwege een gebrek aan inventiviteit.
 40. Bioscoopfilm maakt geen inbreuk op het auteursrecht van een kort verhaal dat is gepubliceerd op het internet. Ondanks dat het verhaal slechts een aantal zinnen telt is toch sprake van een auteursrechtelijk beschermd werk. Hoewel beide werken overeenkomsten vertonen is toch geen sprake van inbreuk. De bioscoopfilm heeft een andere climax en verhaallijnen zijn anders en grondiger uitgewerkt. De c...
 41. Auteursrecht; uitleg thuiskopieheffing van art. 16c Auteurswet in het licht van art. 5 lid 2 onder b en art. 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn – vallen ‘offline streaming copies’ daaronder?, reikwijdte facultatief karakter thuiskopie-exceptie, prejudiciële vragen HvJEU - samenhang met 22/02230.
 42. Auteursrecht, procesrecht; uitleg thuiskopieheffing van art. 16c Auteurswet in het licht van art. 5 lid 2 onder b en art. 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn – vallen ‘offline streaming copies’ daaronder?, reikwijdte facultatief karakter thuiskopie-exceptie, prejudiciële vragen HvJEU; grenzen van de rechtsstrijd – samenhang met 22/02270.
 43. Kort geding. De vordering strekt tot opheffing van het conservatoir beslag tot afgifte van een partij Volkswagens (type ID.6). In geschil is of Techlantic c.s. inbreuk hebben gemaakt op het woord- en beeldmerk van Volkswagen door deze partij auto’s concreet en stelselmatig aan te bieden voor de Europese markt. Naar voorlopig oordeel bestaat voldoende grond om aan te nemen dat sprake is van omst...
 44. In opdracht gemaakte campagnefilm en -foto’s. Vordering tot betaling factuur is toewijsbaar. Beroep op schending auteursrecht slaagt niet, omdat eiser toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de foto’s door gedaagde op haar website, ook zonder de naamsvermelding van eiser. Afwijzing tegenvordering, omdat van onrechtmatig handelen niet is gebleken.
 45. Kort geding. Octrooirecht. Rechtbank Rotterdam bevoegd? Wie houdt de rechten uit de octrooi-aanvragen? Geen spoedeisend belang (talmen) en vorderingsrecht onzeker.
 46. Kwekersrecht. Algemene bekendheid tulpenras; relevante omstandigheden. Vernietiging kwekersrecht heeft terugwerkende kracht; art. 75 lid 4 en 77 lid 2 ZPW 2005 zijn in zoverre in strijd met art. 21 UPOV-verdrag.
 47. Octrooirecht. Nietigheids-, Inbreuk- en Schadevergoedingszaak rol-gevoegd. Twee octrooien met betrekking tot marien pijplijnlegsysteem vernietigd. Uitleg. Eén octrooi niet geldig bevonden wegens gebrek aan nieuwheid/inventivitiet. De tekst van het andere octrooi zoals dit luidt na afstand bevat toegevoegde materie.
 48. Octrooirecht. Octrooi op doseringsregime van antistollingsmiddel rivaroxaban is inventief en dus geldig. Het lag voor de vakpersoon op de prioriteitsdatum vanuit de stand van de techniek (fase I studies) niet voor de hand lag om rivaroxaban eenmaal daags toe te dienen in een fase II studie (aan patiënten). Vordering tot vernietiging afgewezen. Inbreukverbod toegewezen.
 49. Octrooi. Nietigheidszaak. ABC. Vorderingen afgewezen. Combinatietherapie. Geen beroep meer op synergetische werking dus 'plausibiliteit' daarvan niet meer aan de orde. Inventiviteitsaanvallen slagen niet. PSA.
 50. Kort geding. Octrooi recht. Beperkte conclusie 1 naar voorlopig oordeel geldig. Inbreukverbod.