Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

IE-recht

 1. Kort geding, geldigheid Benelux-positiemerk met kleurelement, inbreuk
 2. Intellectuele eigendom. Kort geding. Conventie. Octrooi Apixaban. Provisionele voorzieningen afgewezen o.b.v. onvoldoende belang vanwege toezegging gedaagde. Hoofdzaak: plausibiliteit/inventiviteit? Juridisch kader: uitgangspunt Nederlandse jurisprudentie nu Europese beslissing nog niet voorhanden is. Voordelig / verrassend effect apixabon volgt niet uit de aanvrage. Gerede kans dat bodemrechte...
 3. KG. Geldigheidsoordeel afgestemd op beslissing oppositiedivisie EOB. Uitleg conclusies. Grensoverschrijdend inbreukverbod wegens levering vanuit Nederland (waar octrooi niet is gevalideerd) naar landen waar octrooi wel van kracht is.
 4. niet standaard essentieel octrooi op gebied van datatelecommunicatie (DSL), uitleg conclusies, geen inbreuk.
 5. C/09/624702 / KG/ZA 22-109 EAM/MB. Kort geding. Vordering staken inbreuk IE rechten (handelsnaam, Uniemerk, auteursrecht) toegewezen. Verhuur flexibele bedrijfsruimten. Na beeindiging beheersovereenkomst geen grondslag meer voor gebruik. Geen stilzwijgende licentieovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 6. Kort geding. Vorderingen op basis van auteursrecht en slaafse nabootsing (auto-onderdeel) afgewezen. Spoedeisend belang ontbreekt en kans van slagen van een bodemprocedure wordt gering geacht. Gemaakte keuzes vooral functioneel/technisch bepaald.
 7. Kort geding. Vorderingen op basis van auteursrecht en slaafse nabootsing (auto-onderdeel) afgewezen. Spoedeisend belang ontbreekt en kans van slagen van een bodemprocedure wordt gering geacht. Gemaakte keuzes vooral functioneel/technisch bepaald.
 8. teksten op websites, inbreuk op auteursrechten, misleidende reclame
 9. Intellectuele eigendomsrecht; portretrecht, art. 21 Aw. Vraag of lookalike die in filmpje optreedt, als portret van de uitgebeelde persoon kan worden aangemerkt.
 10. Merkenrecht, beslag- en procesrecht, conservatoir beslag tot afgifte ter vernietiging, vordering tot opheffing beslag, processueel ondeelbare rechtsverhouding, toepasselijkheid art. 9 lid 4 UMVo, reikwijdte Class-arrest.
 11. Art 5 Hnw, geen onderscheidend vermogen, toepassing arrest Dairy Partners, verwarringsgevaar. Geen juridische grondslag voor toewijzing vorderingen mbt domeinnamen.
 12. Intellectueel eigendomsrecht; merkenrecht; procesrecht. Uitputting?; bewijslast; bewijsregel HvJEG 8 april 2003, ECLI:EU:C:2003:204 (Van Doren/Lifestyle). Belang nevenvorderingen inzage en opgave naast elkaar. Hoofdelijke proceskostenveroordeling.
 13. KG. Eisende partij vraagt verduidelijking van het arrest van hof Den Haag van 1 maart 2022 (zaaknummer 200.301.081/01) inzake een geschil over inbreuk op octrooirechten m.b.t. zonnepalen
 14. KG. Maakt de oude distributeur inbreuk op het merkrecht van de nieuwe distributeur door verder te gaan met de handel in Surinaamse kruidenmengsels? Is de distributieovereenkomst met de oude distributeur rechtsgeldig opgezegd?
 15. en inzake zaak /rolnummer C/09/545073 / HA ZA 17-1320 Modellenrecht. Inbreuk op Gemeenschapsmodel. Beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel. Vertrouwelijkheidsregime.
 16. Incident voorlopige voorziening in een kort geding-procedure. Verzoek is ontvankelijk, maar wordt niet toegewezen op grond van belangenafweging tussen partijen.
 17. Octrooirecht op dakpanhaak. Uitleg conclusies. Octrooi is nieuw en inventief ten opzichte van de stand van de techniek. Dakpanhaak gedaagde maakt inbreuk op het octrooi.
 18. Inbreuk op auteursrecht op foto's die gebruikt worden in een webshop. Het auteursrecht op de website als geheel wordt afgewezen. De schade wordt begroot op de kosten van de fotografen die eiser heeft ingeschakeld voor het maken van de foto's.
 19. Inbreuk op formstripmerken Puma. De formstripmerken van Puma maken deel uit van de merkenfamilie van Puma (seriemerk). Er is sprake van een bekend merk. Beperking van de kostenveroordeling in reconventie ivm samenhang met procedure conventie.
 20. Kwekersrecht. Ontbreken vernietiging; Ontbreken onderscheidbaarheid (art. 49 lid 4 ZPW 2005); Begrip "algemene bekendheid"; Vernietiging; Rechtsgevolgen; Ontbreken terugwerkende kracht (art. 77 ZPW 2005); UPOV-verdrag; Artt. 93 en 94 Grondwet; Wel terugwerkende kracht.
 21. Intellectuele eigendom. Tussenvonnis. Conventie en reconventie: geschil over hoogte billijke vergoeding op grond van artikel 7 WNR. Beslissing over aan Geschillencommissie Auteursrecht te stellen vragen. Benoeming van de Geschillencommissie als deskundige.
 22. Lucovitaal/Leef vitaal. Beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking wordt gehonoreerd tav een aantal merken. Geen merkinbreuk, geen handelen in strijd met art 5 Hnw en geen onrechtmatige concurrentie of oneerlijke handelspraktijk.
 23. Thuiskopievergoeding. Geen juiste en volledige opgave. Bewijslast ten aanzien van het bestaan van een recht op restitutie of verrekening wegens export. Verwijzing naar/overlegging van btw-aangiftes is onvoldoende om aan opgave verplichting te voldoen.
 24. Intellectuele eigendom. Herzienings-kort geding. Conventie: opheffing ex parte bevel. Modelrecht (Beneluxmodel en Gemeenschapsmodel) op versiering toppen Sansevieria's. Modelrecht is geldig. Het modelrecht ziet niet op een natuurlijk organisme maar op versiering. Techniekrestrictie is niet van toepassing en uit de modelregistratie volgt duidelijk wat het modelrecht inhoudt. Het model is nieuw....
 25. Nederlands deel van Europees octrooi: inbreukvordering afgewezen, niet toegekomen aan beoordeling voorwaardelijke nietigheid. Art. 52 lid 9 ROW. Art. 69 lid 1 EOV. Artikel 52 lid 9 ROW biedt geen grond om aan te nemen dat een buitenlandse partij die op de Nederlandse markt opereert en aangesproken wordt op een inbreuk op het Nederlands deel van een octrooi, in tegenstelling tot een Nederlandse...
 26. Intellectueel eigendomsrecht. Kort geding. Handelsnaam. Inbreukverbod.
 27. Kort geding. Vorderingen afgewezen. Geen sprake van (in)directe Inbreuk op octrooi op medisch hulpmiddel omdat naar voorlopig oordeel octrooi niet geldig. Gilette verweer slaagt.
 28. Intellectuele Eigendom. Kort geding. Uniemerk. Aanvraag niet te kwader trouw of onrechtmatig. Naam en logo door en met instemming van beide partijen gebruikt binnen intensieve samenwerking.
 29. Conventie: Merkenrecht. Merkinbreuk. Overdracht domeinnamen. Dwangsommen. Proceskosten deels IE/ deels niet-IE. Reconventie: Opzegging samenwerkingsovereenkomst. Maatstaf ECLI:NL:HR:2018:141. Geen verplichting tot langere opzegtermijn of schadevergoeding.
 30. Merkenrecht. Inbreuk aangenomen. Gebruik Ritual-tekens niet uitsluitend beschrijvend. Gevolgen Brexit.
 31. VRO-procedure. Het onderhavige octrooi is in andere procedure vernietigd. Die uitspraak is in de kracht van gewijsde gegaan. Erga omnes werking. Vorderingen in conventie afgewezen. Bij vorderingen in reconventie geen belang meer. Rechtsgeldige overeenkomst over hoogte proceskosten ex artikel 1019h Rv in 2017. Eiseres in conventie / getuigen in reconventie is daaraan nog steeds gebonden.
 32. Bevoegdheidsincident. Deel vorderingen heeft hetzelfde onderwerp als vorderingen in Zwitserse procedure, dus deels onbevoegd ex art. 27 Lugano II. Overig bevoegd. Aanhouding wegens samenhang ex art. 28 Lugano II. Eis in hoofdzaak tijdig art. 700 lid 3 Rv
 33. Octrooirecht. Eiseres heeft niet tijdig voldaan aan stelplicht voor alle elementen van de inbreuk op buitenlandse delen van Europees octrooi. Afwijzing vorderingen
 34. ex parte verbod
 35. De Anne Frank Stichting maakt geen inbreuk op het auteursrecht dat het Anne Frank Fonds in Nederland heeft op de werken van Anne Frank.
 36. Kort geding. Intrekken vorderingen nav verweer, handhaving vordering mbt proceskosten. Proceskostenveroordeling; eisende partij gelijkgesteld met als in het ongelijk gestelde partij.
 37. Intellectueel eigendomsrecht. Kort geding. Provisionele voorziening in kort geding voordat gedaagde wordt gehoord: AASI (anti anti suit injunction). AASI wordt toegewezen tot en met datum mondelinge behandeling waaribj gedaagde wordt gehoord.
 38. Inbreuk op IE-rechten door illegaal down-en uploaden via BitTorrent met gebruikmaking van een internetaansluiting van Ziggo. Ziggo wordt niet veroordeeld om waarschuwingsbrieven van Brein door te sturen aan de betreffende klanten, omdat zij daarvoor (nog) geen vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft. Als Ziggo die vergunning op een gegeven moment wel heeft en zij de waarschuwingen d...
 39. Intellectueel eigendomsrecht. Kort geding. Herstelvonnis. Provisionele voorziening in kort geding voordat gedaagde wordt gehoord: AASI (anti anti suit injunction).
 40. Intellectuele Eigendom. Octrooirecht. Octrooi nietig wegens gebrek aan inventiviteit. Geen technisch effect verschilmaatregel.
 41. zie, ECLI:NL:RBAMS:2021:6933
 42. Verstekvonnis. Merken te kwader trouw gedeponeerd. Dreigende inbreuk. Aanvullende werking artikel 6:162 BW. Eurotyre-arrest.
 43. Kort geding IE. Spoedeisend belang door voldoende voortvarend handelen. Gedaagde gebonden aan mededelingen voormalige advocaat over bereikte overeenstemming. 1019h Rv van toepassing op vordering die ziet op nakoming vso m.b.t. handhaving IE-rechten.
 44. Intellectuele eigendom. Eiser beroept zich op auteursrechtelijke inbreuk door plaatsing door gedaagde van foto’s in folder en website. Dat gedaagde dit heeft gedaan is niet komen vast te staan. Afwijzing vorderingen.
 45. Bevoegdheidsincident. Nederlandse rechter internationaal bevoegd jegens buitenlandse medegedaagden (gevestigd in VS en Japan) op grond van art. 7 lid 1 Rv. Rechtbank Den Haag reletief bevoegd op grond van art. 80 dan wel 83 ROW 1995 jo art. 102 Rv
 46. Voegings- en bevoegdheidsincident. Voeging op grond van art. 222 lid 1 Rv. Rechtbank Den Haag relatief bevoegd op grond van art. 80 dan wel 83 ROW 1995 jo art. 102 Rv.
 47. Merkenrecht. Inbreuk op Uniemerken en Beneluxmerk Audi. Beroep op uitputting slaagt niet. Schadevergoeding per product wordt (gematigd) toegewezen.
 48. IE, merkenrecht Uitleg van de in de artikelen 128 lid 4 jo 132 lid 1 UMVo gestelde vereisten voor schorsing van een nationale procedure wegens een bij het EUIPO aanhangige procedure.
 49. IE, merkenrecht. Het hof oordeelt (met verwijzing naar uitspraken van het Gerecht en het HvJ EU over de aanvraag van hetzelfde teken als Uniemerk) dat het Birkenstock-Beneluxmerk (afgebeeld in het arrest) moet worden beschouwd als een oppervlaktepatroon. Aan te leggen toets voor het vaststellen van onderscheidend vermogen van een dergelijk merk.
 50. IE; handelsnaamrecht; gebruik van de handelsnaam Goud Advocaten voor een advocatenkantoor te Gorinchem maakt inbreuk op de handelsnaam Vangoud Advocaten voor en advocatenkantoor te Arnhem, die wordt gebruikt in heel Nederland, althans Gorinchem e.o.