Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

IE-recht

 1. Intellectuele eigenodm. Kort geding. Octrooi Apixaban. Plausibiliteit na G 2/21. Gerede kans dat bodemrechter het octrooi niet inventief zal achten. Technisch effect mag niet meegenomen worden omdat dit niet uit de aanvrage is af te leiden.
 2. Verstek. Niet nakoming licentieovereenkomst. Vordering om eerst bij tussenvonnis een opgavebevel toe te wijzen (om daarna royaltyvergoeding te kunnen vorderen) afgewezen.
 3. KG BREIN eist dynamische blokkade domeinen/mirrors/proxy's waarop illegaal films en series worden aangeboden aan abonnees KPN. Sprake van inbreuk, voldaan aan subs. beginsel, voldaan aan UPC Telekabel Wien, vrijheid ondernemerschap KPN niet onred. beperkt
 4. Kort geding. Merkenrecht. Inbreuk. Verwarringsgevaar. Overeenstemming diensten.
 5. Verzoek tot proceskostenveroordeling na intrekking kort geding afgewezen.
 6. Herstelvonnis (art 32 Rv) bij vonnis 18 januari 2023
 7. Verzoek voorlopig deskundigenbericht (artikel 202 Rv) afgewezen vanwege de onevenredeigheid van de over en weer betrokken belangen.
 8. bevoegdheidsinicdent IE. vordering reconventie nietigheid Uniemerk. reconventie verknocht met conventie. verwijzing naar DH.
 9. openbaarmaking van muziek in kapperszaak, mededeling aan het publiek
 10. Octrooirecht. Geen inbreuk.
 11. herstelvonnis ZIE ECLI:NL:RBDHA:2023:4857
 12. Kort geding over namaak wodka-producten die merkinbreuk maken. Omvang en inhoud opgaveverplichting van een dienstverlener die zelf geen inbreuk maakt. Exhibitieplicht ex artikel 843a Rv van de dienstverlener. vonnis hersteld zie ECLI:NL:RBDHA:2023:4858
 13. Kort geding over namaak-wodka producten waarmee merkinbreuk wordt gemaakt. Omvang en inhoud opgave verplichting van een dienstverlener die zelf geen inbreuk maakt. Exhibitieplicht ex 843a Rv van een dienstverlener. vonnis hersteld zie ECLI:NL:RBDHA:2023:4859
 14. herstelvonnis zie ECLI:NL:RBDHA:2023:5375
 15. Kort geding. Herziening van ex parte beschikking ex 1019e Rv met bevel tot staken inbreuk. Wekt de modulaire collectie tuinmeubelen eenzelfde algemene indruk als de door de Gemeenschapsmodellen beschermde tuinmeubelen? Nee. Vernietiging ex parte bevel.
 16. Een bedrijf dat auteursrechten handhaaft voor onder meer een aantal fotopersagentschappen en een fotograaf, heeft slechts in één geval aangetoond dat zij terecht een auteursrechtinbreuk signaleerde
 17. Kort geding. Merkenrecht. Inzage in bewijsbeslag. Eigendom goederen. Inbreuk voldoende aannemelijk. Inlogcodes en wachtwoorden voor bestanden op externe server. Lijfsdwang afgewezen.
 18. Handelsnaamrecht. Inbreuk aangenomen.
 19. Inbreuk Uniemerk. Nietigheidsvordering ogv beschrijvendheid / ontbreken onderscheidend vermogen.
 20. Intellectuele eigendom. Internationaal auteursrecht. Berner Conventie. Zwitserse producent van (van oorsprong Amerikaanse) stoel ‘DSW’ stelt dat woonwinkelketen met verhandelen van stoel ‘Paris’ inbreuk maakt op auteursrecht van producent. Hof oordeelt dat DSW ‘als werk van toegepaste kunst’ auteursrechtelijke bescherming geniet in Nederland en België, dat woonwinkelketen inbreuk maakt op auteu...
 21. Merkenrecht. Eisvermeerdering met vorderingen tot vervallen- en nietigverklaring na vordering tot verklaring voor recht van niet-inbreuk op Uniemerken. Beschrijvend merk. Inburgering. Inbreuk. Verwarringsgevaar. Kenmerken van de waren. Eerlijk gebruik.
 22. Octrooizaak. Geen inbreuk aangenomen op Europees octrooi EP 1 869 790 B1. Geen sprake van "estimated data".
 23. UMVo art. 9 lid 2 sub a en b. Hof wijst merkinbreukvorderingen af. Impliciete licentie voor merkgebruik gedurende doorstart onderneming. Redelijke overgangstermijn voor rebranding. Geen sub b inbreuk Toepassing maatstaf uit HvJEU Equivalenza.
 24. KG vordering tot het staken van inbreuk op het auteursrecht van eiseres toegewezen. Kwestie betreft sjaals. Bloemmotief en ruitmotief van steentjes op de sjaals zijn nagenoeg identiek.
 25. Inbreuk op auteursrechten softwareproducent. Schadevergoeding toegewezen, deels gematigd.
 26. Uniemerk ‘Akari’ en teken ‘Akaya’ voor identieke waren. Inbreuk art. 9 lid 2 sub b UMVo. Handhaving niet onrechtmatig ivm ouder recht van plaatselijke betekenis: geen handelsnaamgebruik; geen depot te kwader trouw. Geen misbruik van recht.
 27. Intellectuele eigendom. Uniemerken. Schorsingsincident ex art. 132 lid 1 UMVo. Nietigheidsprocedure bij het EUIPO geschorst in afwachting van definitieve uitspraak van de Nederlandse rechter. Bijzondere redenen om behandeling voort te zetten.
 28. Intellectuele eigendom. Uniemerken. Bevoegdheidsincident. Verklaring van niet-inbreuk. Verweerder gevestigd in Duitsland. Nederlandse rechter onbevoegd ingevolge artt. 124 onder b en 125 UMVo. Geen alternative bevoegdheidsgrondslag ex art. 125 lid 5 UMvo.
 29. Schikking in hoofdzaak - Merkenrecht - Vrijwaring
 30. Eiser stelt niet waarom de door hem gemaakte foto auteursrechtelijk beschermd zou zijn. Ook niet gesteld waarom auteursrechtelijke trekken van de oorspronkelijke foto te herkennen zijn in het overgenomen deel van de foto, ondanks verweer. Afgewezen.
 31. Art. 81 lid 1 RO. Intellectuele eigendom. Merkenrecht. Uitputtingsregel. Gegronde reden voor merkhouder om zich te verzetten tegen gebruik van merken op verzenddozen? Art. 9 en 15 Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk.
 32. Inzake C/09/628872 / HA ZA 22-385 Handelsnaamrecht - Auteursrecht - Inbreuk? - Wijzigen (inlog)gegevens social media accounts -
 33. Gemeenschapsmodel. Ex parte verbod
 34. Intellectuele eigendom. Kort geding. Gemeenschapsmodel. Model voorhands geldig. Inbreuk.
 35. Geschil tussen de verkopers van concern en de partij die met de koper is gaan samenwerken over het gebruik van handelsnamen en merken die verband houden met het overgedragen concern.
 36. Merkenrecht. Geen omkering bewijslast uitputting. Uitputting niet (voldoende) onderbouwd. Verzoek om bij toewijzing proceskosten de IE-Indicatietarieven buiten toepassing te laten, afgewezen.
 37. C/09/395475 / HA ZA 11-1637 en C/09/418788 / HA ZA 12-574 Merkinbreuk en onrechtmatig faciliteren merkinbreuk logistiek dienstverlener. Vervolg op ECLI:NL:RBDHA:2014:16829. Bewijs geleverd dat schoenen counterfeit zijn. Logistiek dienstverlener en een bestuurder behoorden te weten dat zij inbreuk faciliteerden.
 38. Schorsing geding op grond van artikel 225 lid 1 (c) Rv ten gevolge van rechtsopvolging onder algemene titel bij splitsing rechtspersoon procederende partij.
 39. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Geen inbreuk.
 40. Intellectueel eigendom. Merkenrecht. Beroep op uitputting slaagt niet.
 41. Intellectuele eigendom. Kort geding. Spoedeisend belang vanwege nastreven monopoliepositie. Inbreuk op octrooi drankafgeefdeel voor een biertapsysteem. Nietigheidsverweren verworpen. Geen sprake van ontlening. Geen licentieovereenkomst. Verbod toegewezen.
 42. KG handelsnaaminbreuk niet aangenomen, beschrijvende handelsnaam, eiseres heeft onvoldoende aangetoond sinds wanneer zij haar naam in het handelsverkeer voert en gedaagde kan mogelijk in bodemprocedure aantonen dat hij oudere rechten heeft
 43. Herstelvonnis. ZIE OOK ECLI:NL:RBDHA:2022:14463
 44. Merkenrecht. Uitspraak in bevoegdheids- en vrijwaringsincident. Vrijwaring mede-gedaagde. zie ook herstelvonnis met ECLI:NL:RBDHA:2022:14206
 45. Geschil tussen Nederlandse en Chinese producenten van turntoestellen. Internationale bevoegdheid. Grensoverschrijdende maatregelen? Maken de toestellen van Taishan inbreuk op auteursrecht van JSF? Slaafse nabootsing?
 46. Europees recht. Auteursrecht. Materiële reciprociteitstoets werken van toegepaste kunst (art. 2 lid 7 Berner Conventie); betekenis RAAP-arrest (HvJEU 8 september 2020, C-265/19, ECLI:EU:C:2020:677); ambtshalve bijgebrachte rechtsgrond; prejudiciële vragen?; vervolg op HR 23 september 2022, ECL:NL:HR:2022:1276.
 47. Procedure tussen voormalig samenwerkende partijen op gebied van de ontwikkeling van afmeersystemen. Over en weer onrechtmatig handelen verweten. 843a Rv, fishing expedition, inbreuk op IE rechten, rectificatie. Verhouding met overige lopende procedures.
 48. Vordering tot vervallenverklaring afgewezen. Marktonderzoek en opinieonderzoek geen zelfstandige subcategorieën zoals bedoeld in het Ferrari-arrest van het HvJEU.
 49. Geschil naar aanleiding van de overname door Zuiver c.s. van teksten afkomstig van de website van Balans. Auteursrechtinbreuk, handelsnaaminbreuk en merkinbreuk aangenomen. Daarnaast neemt de rechtbank ook aan dat sprake is van misleidende reclame.
 50. Intellectueel eigendomsrecht. Auteursrecht. Vervolg van HR 7 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:849. Vordering tot verklaring voor recht aansprakelijkheid platform voor in verleden verrichte Usenetdiensten wegens auteursrechtinbreuk. Beroep op vrijstelling art. 6:196c BW (mere conduit en hosting). Beoordeling na HvJEU 22 juni 2021, gevoegde zaken C-682/18 en C-683/18, ECLI:EU:C:2021:503 (YouTube en Cya...