Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

IE-recht

 1. Merkenrecht. Procesrecht. Uitputting. In de handel brengen in de EER. Realisatie economische waarde (Peak Holding). Gerechtvaardigd vertrouwen instemming merkhouder. Begrip “duur van de licentie” art. 25(2)(a) UMVo. Twee-conclusieregel. Stelplicht. Grenzen rechtsstrijd. Matiging proceskostenveroordeling art. 1019h Rv.
 2. Afwijzing vordering licentienemer in verband met ontbreken van de op grond van artikel 25 lid 3 UMVo vereiste toestemming van de merkhouder. Nu de op onrechtmatig daad gestoelde vordering hetzelfde doel dient als de verbodsvordering op grond van de UMVo, kan de licentienemer ook deze vordering niet instellen zonder toestemming (dan wel uitblijvende reactie) van de merkhouder.
 3. Mededingingsrecht. Octrooirecht. Schadevergoedingsactie na nietigverklaring octrooi. Is een voor de duur van het octrooigeschil gesloten schikkingsovereenkomst nietig wegens strijd met art. 6 Mededingingswet? Norm arrest CFS Bakel/Stork Titan (HR 29 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6098). Proceskosten.
 4. Overdracht beheer sociale media accounts en verwijdering foto's en video's van website, erkenning vordering en toezegging nakoming.
 5. Intellectuele eigendom. Kort geding. Conventie. Eiseressen willen monstermateriaal/testgegevens inbrengen in Duitse octrooi inbreukprocedures. Schikkingsovereenkomst met forumkeuze Nederlandse rechter. Bevoegdheid ten aanzien van 1 eiseres op basis van de forumkeuze. Artikel 35 Brussel I bis-Vo schept geen bevoegdheid. Onbevoegd m.b.t. 2e eiseres. Geen sprake van litispendentie/samenhang. Uitle...
 6. Uniemerk. Bevoegdheid Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Holland voorlopige of beschermende maatregelen te bevelen. Geen inbreuk aangenomen op (beschrijvende) merknaam CBN voor Cannabinol (afgekort: CBN) houdende olie met die naam. Aanduiding CBN is tevens naam van werkzame stof die (beide) partijen op (de verpakking van) hun producten moeten opnemen.
 7. Auteursrecht. Inbreukvordering; werk van toegepaste kunst (stoel ‘Charly’); rechtsgevolg vervallen eis instandhoudingsverklaring van art. 21 lid 3 (oud) BTMW. Discriminatie op grond van nationaliteit (art. 18 VWEU)? Herleving auteursrecht op voet van art. 51 lid 1 Auteurswet wegens auteursrechtelijke bescherming in Frankrijk? HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881, en HR 17 april 2020, ECLI:...
 8. Intellectuele eigendom. Handelsnaam. Eigen naam.
 9. De rechtbank leidt uit de tekst en de ratio van de EU-Verordening inzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten door de douane met nummer 608/2103 af, dat met de zinsnede “een krachtens deze verordening naar behoren ingeleide procedure” in artikel 28 van deze Verordening, wordt bedoeld de civiele procedure om vast te stellen of er een inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten zoals...
 10. Het teken en de handelsnaam van gedaagde (“bouwen.app”) stemt niet overeen met het merk en de handelsnaam van eiseres (“de BouwApp”). Ook heeft gedaagde voldoende afstand genomen van het product van eiseres. Het is daarom niet aannemelijk dat een bodemrechter zal oordelen dat er sprake is van merk- of handelsnaaminbreuk of van slaafse nabootsing.
 11. Inbreuk op Uniemerken - Onthoudingsverklaring - Beroep op bedreiging en misbruik van omstandigheden bij totstandkoming - Tekortkoming in nakoming toezegging te onthouden van inbreuk - Boetebepaling - Hoogte boetebedrag.
 12. Intellectueel eigendomsrecht. Gemeenschapsmodel barbecuestandaard. Model geldig. Ontwerp is van eiseres die een geslaagd beroep op respijttermijn kan doen. Inbreuk nu verhandeld product identiek is aan model.
 13. Vraag of gedaagde inbreuk maakt op certificeringsmerk “SCHIP” en/of individueel merk “SCHIP-aanpak” van eisers door zichzelf te profileren als (gecertificeerd) Schipmediator. Gedaade heeft in 2017 een training in de zogenaamde Schip-aanpak gedaan, waarna zij van eisers het certificaat SCHIP-therapeut/SCHIP-mediator heeft ontvangen. Nadien hebben eisers een licentieregime geïntroduceerd en zijn...
 14. Kort geding. Intellectuele eigendom. Verbodsvordering gebaseerd op het (faciliteren) van (in)directe octrooi inbreuk in Oostenrijk door de Nederlandse handelsvergunninghouder. De Nederlandse handelsvergunninghouder heeft hangende de kort geding procedure de handelsvergunning overgedragen aan de Oostenrijkse farmaceutische vergunninghouder (Rathiopharm). Heeft overdracht plaatsgevonden en zo ja,...
 15. Gemeenschapsmodellen (afwasborstels) geldig. Inbreuk aangenomen ten aanzien van één model. Verbod met nevenvorderingen.
 16. Intellectuele eigendom. Drie incidenten. Schorsingsincident ex artikel 132 lid 1 UMVo. Toegewezen voor de hoofdzaak, afgewezen voor de voorlopige voorziening. Bevoegdheidsincident (grensoverschrijdende bevoegdheid): afgewezen. De rechtbank is met betrekking tot de vorderingen jegens de niet-Nederlandse gedaagden grensoverschrijdend bevoegd op grond van artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo / artikel...
 17. Octrooirecht. Telecommunicatie. EGPRS-extensie van GSM-standaard. Octrooi niet inventief. Vervolgzittingen over niet-technische verweren gaan niet door. Tussenvonnis omdat proceskosten nog niet gespecificeerd zijn.
 18. Merken en handelsnaam. Geen inbreuk. Beperkte overeenstemming merk en teken. Voor zover soortgelijke diensten, professioneel publiek. Geen verwarringsgevaar.
 19. Schorsingsincident wegens eerder bij het Bureau aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure Uniemerk.
 20. en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/577703 / HA ZA 19-793 (zaak II). Octrooirecht. Nederlands deel van twee octrooien nietig vanwege toegevoegde materie. Schorsing procedure in afwachting oordeel over nietigheid van bevoegde rechters over buitenlandse delen.
 21. Intellectueel eigendom. Schorsingsincident. Gedeeltelijke schorsing van de procedure op grond van artikel 132 lid 1 UMVo.
 22. Octrooirecht. Procesrecht. Farmaceutisch octrooi (Swiss-type claim). Inventief? (art. 81 lid 1 RO). Vordering tot schadevergoeding, op te maken bij staat (art. 612 Rv); stelplicht. Proceskostenvergoeding (art. 1019h Rv); overeenstemming tussen partijen.
 23. Art. 81 lid 1 RO. Merkenrecht. Vervolg op HvJEU 18 september 2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233, en HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3394. Levert vorm van de Tripp Trapp-stoel rechtsgeldig merk op voor ‘stoelen, met name kinderstoelen’? Aard van de waar.
 24. Intellectuele eigendom. Kort geding. Vordering verstrekken gegevens door gedaagde als serverprovider van klanten die via IP-adressen inbreuk maken op auteursrechten van eiseres. Toepasselijk recht: artikel 843a Rv is o.b.v. artikel 10:3 Rv toepasselijk omdat dit een bepaling is van formeel procesrecht. Aan de vereisten van artikel 843a Rv is ten dele voldaan, alleen zijn de gevorderde gegevens...
 25. Intellectuele eigendom. Herstelvonnis. Verbetering kennelijke fout o.b.v. artikel 31 Rv. Het bevel onder 5.2 van het dictum sluit evident niet aan op de daaraan voorafgaande rechtsoverwegingen, nu in het dictum een merkenrechtelijk verbod is opgenomen terwijl dat in de rechtsoverwegingen is afgewezen. zie ook ECLI:NL:RBDHA:2020:1088
 26. Auteursrecht; Merkenrecht; Mededinging; art. 13A Eenvormige Beneluxwet op de merken; art. 177 EG-Verdrag; Afbeelding van producten in reclamefolder; Bedreiging reputatie prestigieus merk; Bescherming commerciële belangen d.m.v. auteursrecht; Misbruik auteursrecht; Vrijheid van meningsuiting; Verhouding BMW en EG-Merkenrichtlijn; Prejudiciële vragen aan BenGH en HvJ EG; Vraag of in een merkenrec...
 27. Auteursrecht; art. 10 (oud) Auteurswet; art. 1 Eenvormige Beneluxwet op de merken; Vorm; Originaliteit en technische eigenschappen; Merkenrecht; Vormmerk; Onderscheidend vermogen; Aard der waar
 28. Octrooirecht; beschermingsomvang Europees octrooi op contactlensvloeistof; art. 30 lid 2 ROW en art. 69 lid 1 EOV; gemiddelde vakman; rol verleningsdossier
 29. Auteursrecht; art. 10 (oud) Auteurswet; art. 1 Eenvormige Beneluxwet op de merken; Vorm; Originaliteit en technische eigenschappen; Merkenrecht; Vormmerk; Onderscheidend vermogen; Aard der waar
 30. Auteursrecht; art. 16 lid 1 onder b (oud) Auteurswet; citeerrecht (“droit de citation”); reprodukties van kunstwerken in een schoolboek
 31. Auteursrecht; art. 16 lid 1 onder b (oud) Auteurswet; citeerrecht (“droit de citation”); reprodukties van kunstwerken in een schoolboek
 32. Auteursrecht; Merkenrecht; Mededinging; art. 13A Eenvormige Beneluxwet op de merken; art. 177 EG-Verdrag; Afbeelding van producten in reclamefolder; Bedreiging reputatie prestigieus merk; Bescherming commerciële belangen d.m.v. auteursrecht; Misbruik auteursrecht; Vrijheid van meningsuiting; Verhouding BMW en EG-Merkenrichtlijn; Prejudiciële vragen aan BenGH en HvJ EG; Vraag of in een merkenrec...
 33. Uitleg licentieovereenkomst. Schending exclusieve licentie. Geen rechtsgeldige ontbinding of beëindiging licentieovereenkomst.
 34. IE-zaak. Verstek. Merkinbreuk. Vorderingen afgewezen omdat niet gesteld of gebleken is dat de sublicentiehouder de vorderingen met toestemming van de merkhouder heeft ingesteld.
 35. Octrooirecht tussenvonnis. Europees octrooi vernietigbaar bij gebrek aan inventiviteit. Octrooihouder mag nog reageren op verweer tegen subsidiaire hulpverzoeken. Provisioneel inbreukverbod niet toewijsbaar want die hulpverzoeken slagen voorshands niet.
 36. inbreuk op Uniemerk ogv art. 9 lid 2 sub a UMVO bij ontbreken toestemming merkhouder om goederen de EER binnen te brengen; in het kader van APV-procedure verkregen informatie is niet onrechtmatig verkregen en mag worden gebruikt in onderhavige inbreukprocedure; vorderingen grotendeels toegewezen.
 37. Kort geding. Verstekvonnis. Inbreuk op auteursrechten door zonder toestemming wedstrijdbeelden uit de Eredivisie in café te vertonen.
 38. Octrooirecht. Inrichting voor laserbehandeling aderen. Eindvonnis na tussenvonnis met oordeel dat hoofdconclusie niet inventief was. Hulpverzoeken en afhankelijke conclusies waarop inbreuk zou zijn gemaakt, zijn ook niet inventief. zie ook ECLI:NL:RBDHA:2019:11142
 39. Merkinbreuk - Namaakhorloges
 40. Auteursrecht. Geschil of rechten op werken in film berusten bij producent of bij collectieve beheerorganisatie; art. 45d Auteurswet. Doorgifte per kabel niet langer secundair openbaarmakingsrecht; vervolg van HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:735 (Norma/NLKabel). Bepaaldheidsvereiste; art. 3:84 lid 2 BW.
 41. Geschil over meubelen. Gemeenschapsmodellen voorshands geldig en inbreuk. Eetkamerstoel auteursrechtinbreuk.
 42. Merkenrecht. Bewijswaardering. Gedaagde geslaagd in bewijs dat de producten zijn uitgeput.
 43. C/09/547564 / HA ZA 18-150. Feitelijke beoordeling verzoek tot vervallenverklaring Beneluxmerken wegens niet-normaal gebruik ogv 2.27 lid 2 jo 2.23 lid 1 BVIE. Gedaagden hebben voldoende aangevoerd ter onderbouwing van hun betoog dat sprake is van commerciële exploitatie van de merken in de Benelux voor de geregistreerde waren en diensten, zodat aan nadere bewijslevering niet wordt toegekomen....
 44. Verzoek verlenging TRIPs-termijn (1019i Rv) na horen partijen gehonoreerd.
 45. vonnis aangevuld met dwangsom bij vonnis van 10 februari 2020; verweer geen spoedeisend belang verworpen; gebruik domeinnaam verwarringwekkend tov oudere handelsnaam dus vordeirng toegewezen ogv 6:162 BW; geen kostenveroordeling ogv 1019h Rv omdat (niet tijdig) kostenspecificatie is overgelegd.
 46. artt. 57 ZPW jo 94 GKVo: zeer feitelijke beoordeling van de hoeveelheid areaaloverschrijding en vermeerdering planten van het ras en hoogte schadevergoeding; geen schade door niet melden rooien en vernietiging; geen misbruik van procesrecht.
 47. Octrooirecht; belangenafweging in kort geding
 48. Octrooizaak. Proceskostenveroordeling in cassatie; art. 1019h Rv. Zaak zelf: art. 81 lid 1 RO (Uitleg octrooi; equivalentie; bewuste keuze voor in octrooi vermelde stof?)
 49. Thuiskopie-incassozaak. Importeur komt betalings- en opgaveverplichtingen niet na. Verweer importeur onvoldoende onderbouwd. Veroordeling tot nakoming verplichtingen en verbod om te importeren/verhandelen zonder dat aan verplichtingen wordt voldaan.
 50. Merkenrecht. Aan merkhouder tegengeworpen beroep op artikel 14 lid 1 sub b UMVo verworpen. Inbreuk aangenomen. Gevorderde stakingsgebod afgewezen wegens gebrek aan belang. Gevorderde opgave en vergoeding van schade, op te maken bij staat, toegewezen.