Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

IE-recht

 1. Intellectuele eigendom. Bewijsbeoordeling. Bewijs levering auteursrechten bij akte niet geleverd. zie ook ECLI:NL:RBDHA:2018:1659.
 2. Intellectuele eigendom. Kort geding. Inbreuk op handelsnaamrecht. Eiseres niet ontvankelijk in haar vorderingen vanwege ontbreken spoedeisend belang.
 3. Vaststelling van de door organistairen van dance evenementen op grond van artikel 7 lid 1 WNR bedoelde billijke vergoeding. Eindarrest.
 4. Parallelimport champagne en cognac. Exhibitie-incident met het oog op uitputtingsverweer in de hoofdzaak. Inbreukmakende aanbiedingen, in voorraad houden en merkgebruik in zakelijke stukken in Nederland/de Benelux.
 5. -
 6. Octrooirecht. Toets openbaar voorgebruik. Openbaar voorgebruik niet bewezen. Nietigheidsverweer ogv niet-nieuwheid slaagt niet. Artikel 77 ROW. Verlening Europees octrooi voor werkwijze conclusies leidt niet tot verval voortbrengselconclusies.
 7. inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrecht; verstek; proceskosten worden begroot overeenkomstig het toepasselijke liquidatietarief in kantonzaken
 8. Intellectueel eigendomsrecht. Merkenrecht. Vormmerk van sta-zakje voor vruchtensap. Vormmerk nietig op de grond dat alle wezenlijke kenmerken van de vorm noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen (art. 2.1 (oud) BVIE)? Slaafse nabootsing: heeft concurrent met andere opdruk voldoende afstand genomen?
 9. Intellectuele Eigendom. Merkinbreuk. Verbod. Nevenvorderingen
 10. Uitleg vaststellingsovereenkomst - Gebruik tekens na beeindigen lidmaatschap - Metatags
 11. Beschermingsomvang octrooi - artikelen 69 EOV en Protocol - de uitersten: letterlijke bewoordingen tegenover uitvindingsgedachte - vinden van het 'midden' - rol verleningsdossier - geen duidelijk onbedoelde beperking - redelijke mate van rechtszekerheid.
 12. Intellectuele Eigendom
 13. Openbaarmaking geregistreerd gemeenschapsmode langer dan één jaar voor aanvraag dus geen nieuwheid. Ten aanzien van niet-geregistreerd model en auteursrechten is het houderschap onvoldoende onderbouwd gelet op het reeds voor dagvaarding bekende verweer dat de kattenkrabpalen zijn ontworpen in dienstverband van gedaagde Geen oordeel over geldigheid maar geen inbreuk op overige rechten want algem...
 14. Intellectuele eigendom. Kort geding. Opheffing beslag. De verscheping van voor de West Afrikaanse markt bestemde Durex condooms van Thailand via Senegal naar Rotterdam roept - mede vanwege bijkomende omstandigheden - zoveel vragen op dat niet is gebleken van de summierlijke ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht van inbreuk op Uniemerkrechten (ongeoorloofde parallelhandel).
 15. Deze zaak gaat over inbreuk op auteursrecht op foto’s. De rechthebbende stelt dat de foto’s in 2011 korte tijd op de website van de gedaagde hebben gestaan en, na een sommatie van de rechthebbende, weer zijn verwijderd. De gedaagde betwist dat de foto’s ooit op haar website hebben gestaan. De stellingen van partijen over de feiten en de door partijen overgelegde bewijsmiddelen, met name verklar...
 16. Intellectuele eigendom. Auteursrecht. Vervolg op HR 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:503. Art. 3 Richtlijn 2001/29/EG (Auteursrechtrichtlijn). Art. 14 en 15 Richtlijn 2000/31/EG (Richtlijn inzake elektronische handel). Aansprakelijkheid exploitant van platform Usenetdiensten op internet. Tussenpersoon als bedoeld in art. 6:196c BW. Mededeling aan het publiek? Verhouding art. 3 lid 1 Auteursrechtri...
 17. IE: modellenrecht; inbreuk op Gemeenschapmodel aardappelvorm (gedraaide frieten); nietigheidsverweren verworpen; eiser brengt zelf geen gedraaide frieten op de EU- markt, wel belang bij verbod; belangenafweging geen reden af te zien van oplegging verbod.
 18. bevoegdheidsincident
 19. Geen inbreuk op niet ingeschreven modelrechten en op auteursrechten door versie 2 van patchworktapijt; geen bescherming idee of patchwork-stijl; versie 1 wel inbreuk; bevel tot vernietiging van versie 1-tapijten gehandhaafd; dwangsom verlaagd.
 20. Voegingsincident. Voeging toegestaan.
 21. Octrooi, kort geding. Mobiele inklapbare sanitaire inrichting is naar voorshands oordeel niet inventief.
 22. Vernietiging Benelux merkinschrijving. Gebrek onderscheidend vermogen. Positiemerk label op spijkerbroek. Onvoldoende bewijs inburgering. Bewijslast inburgering. Geen auteursrechtinbreuk.
 23. Intellectuele Eigendom. Inbreuk op Uniemerk? Gedaagde toegelaten gestelde uitputting te bewijzen. Aanwezigheid vertegenwoordigers eiser bij beslaglegging in dit geval geen grond voor opheffing beslag.
 24. Octrooirecht. Uitleg en beschermingsomvang Europees octrooi met ondergrens voor boor in staalplaat. Equivalentie. Uitleg gedingstukken.
 25. Intellectuele Eigendom. Vrijwaringsincident. Oproeping anonieme waarborgen afgewezen omdat niet is voldaan aan stelplicht. Oproepen niet-anonieme waarborg afwezen gelet op eisen van een doelmatige procesvoering.
 26. Intellectuele Eigendom. Vrijwaringsincident. Oproeping anonieme waarborgen afgewezen omdat niet is voldaan aan stelplicht. Oproepen niet-anonieme waarborg afwezen gelet op eisen van een doelmatige procesvoering.
 27. Merkenrecht. Normaal gebruik. Geen verval van het 1e Rodeo woord/beeldmerk wegens non usus. 2e Rodeo woord/beeldmerk profiteert niet van co-existentie 1e Rodeo merk. Regel van artikel 2.23bis lid 5 sub a BVIE geldt alleen voor instandhoudend gebruik. Gebruik 2e Rodeo woord/beeldmerk niet in strijd met artikelen 2.20 lid 2 sub a, b en d BVIE. Vordering evenmin op grond van artikel 5a Handelsnaam...
 28. Auteursrecht, slaafse nabootsing en (vorm)merk afvalzuiger. Vorderingen afgewezen. Gaat om product met vele technische en functionele eisen en eiser pas op zitting specifiek aangegeven waar bescherming voor wordt gezocht. Onvolkomen debat daardoor.
 29. Auteursrecht, inbreuk door plaatsing foto zonder toestemming rechthebbende. Intellectuele eigendomsaspecten van zeer eenvoudige aard. Proceskostenveroordeling conform liquidatietarief kanton.
 30. Auteursrecht, inbreuk door plaatsing foto zonder toestemming rechthebbende. Intellectuele eigendomsaspecten van zeer eenvoudige aard. Proceskostenveroordeling conform liquidatietarief kanton.
 31. Octrooi. Koelsysteem voor computersysteem. Conclusie 1 is niet nieuw omdat deze op de prioriteitsdatum werd geanticipeerd door een op een beurs tentoongesteld en gedemonstreerd product. Interpretatie van foto's die op die beurs van dat product zijn gemaakt.
 32. en inzake zaaknummer / rolnummer C/09/558313 / HA ZA 18-892 en met zaaknummer / rolnummer C/09/559368 / HA ZA 18-951. Bevoegdheidsincident. Nederlandse rechter bevoegd ogv art 5 lid 3 EVEX als plaats waar schadebrengende feit zich kan voordoen. Negatieve verklaring voor recht in verband met octrooiaanvragen voor toekomstige octrooien en afgesplitste aanvragen daarvan.
 33. vonnis in incident ex art. 843a Rv.
 34. Intellectuele eigendom; merkenrecht. Vraag of merk MIFARE mag worden gebruikt om compatibiliteit duidelijk te maken (‘Mifare compatible’).
 35. Inbreuk diverse rechten van intellecutele eigendom, waaronder octrooirecht. Verstek verleend tegen niet verschenen gedaagde, voldoende aannemelijke dreiging van inbreuk door verschenen gedaagde. Inbreukverboden met nevenvorderingen daarom toegewezen.
 36. Auteursrecht op software. Artikel 45j Auteurswet. Tussenvonnis want te weinig informatie om te beoordelen of gepleegde werkzaamheden aan software zijn toegestaan. Ongeoorloofde concurrentie. Uitleg veroordeling ivm dwangsommen. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2016:6791)
 37. Intellectueel eigendomsrecht. Merkenrecht. Vormmerk van sta-zakje voor vruchtensap. Vormmerk nietig op de grond dat alle wezenlijke kenmerken van de vorm noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen (art. 2.1 (oud) BVIE)? Slaafse nabootsing: heeft concurrent met andere opdruk voldoende afstand genomen?
 38. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Europees octrooi op cartridge en werkwijze. Octrooi geldig? Nieuwheidsschadelijkheid eerder octrooi van dezelfde octrooihouder. Beoordelingsmaatstaf bij een voortbrengselconclusie van het type 'means plus function'. Betekenis van 'adapted for'. Hulpverzoeken; toetsing aan het duidelijkheidsvereiste van art. 84 EOV hoewel dat geen nietigheidsgrond is? Indire...
 39. vordering tot schadevergoeding van licentieneemster wegens inbreuk op auteursrechten op foto afgewezen
 40. inbreuk op auteursrechten op foto
 41. inbreuk op auteursrechten op foto
 42. Intellectuele eigendom. Handelsnaamrecht. Geschil tussen restaurant met de handelsnaam Sea You en hotel met de handelsnaam Sea You Hotel Noordwijk. Geen inbreuk aangenomen. Uurtariefafspraak en proceskosten ex artikel 1019h Rv.
 43. Intellectuele Eigendom. Octooirecht. EP 1 294 371 nietig wegens gebrek aan inventiviteit. Afwijzing inbreukvorderingen en vernietiging Nederlandse deel octrooi
 44. Intellectuele eigendom. Auteursrecht. Tuinstoelen. Inbreuk aangenomen. EU-wijd verbod toegewezen.
 45. Naburige rechten + procesrecht. Vordering tot betaling door Sena ogv artt. 7 en 15 WNR tot betaling billijke vergoeding voor uitzending van 'Lolly' in Tel Sell gedurende 55.795.754 sec. ; afspraak over billijke vergoeding; eigen grieven voegende partij
 46. Intellectuele eigendom. Auteursrecht. Art. 3 Richtlijn 2001/29/EG (Auteursrechtrichtlijn). Art. 14 en 15 Richtlijn 2000/31/EG (Richtlijn inzake elektronische handel). Aansprakelijkheid exploitant van platform Usenetdiensten op internet. Tussenpersoon als bedoeld in art. 6:196c BW. Mededeling aan het publiek? Verhouding art. 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn tot art. 14 lid 1 Richtlijn inzake elektr...
 47. Auteursrecht, inbreuk door plaatsing foto zonder toestemming rechthebbende. Begroting schade.
 48. Auteursrechtinbreuk op Nederlandse vertaling van Duitstalig/Oostenrijkstalig lied? Overdracht van auteursrecht? Inbreuk op persoonlijkheidsrechten? Schade? Het hof gelast een inlichtingen- en schikkingscomparitie.
 49. Auteursrechtinbreuk op Nederlandse vertaling van Duitstalig/Oostenrijkstalig lied?
 50. en inzake C-09-545073-HA ZA 17-1320 Gemeenschapsmodellenrecht. Internationale bevoegdheid. Rechtbank bevoegd ogv ar. 8 lid 3 Brussel Ibis-Vo voor verbodsvordering in reconventie. Bevoegdheid niet beperkt tot Nederland. Schorsing procedure ivm nietigheidsprocedure EUIPO. Aanhouding conventie