Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

IE-recht

 1. Bevoegdheidsincident, octrooizaak. Eiser in het incident wil dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart omdat de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is op grond van artikel 80 Rijksoctrooiwet. De rechtbank is van oordeel dat de belangrijkste vorderingen tot doel hebben vast te stellen of eiser in de hoofdzaak de volledige eigendom heeft van een octrooi en dat een door haar gebruikte methode nie...
 2. Zaak over Nederlandse octrooien betreffende gaassystemen voor de tuinbouwsector. NL 745: geen inbreuk. NL156: geen belang bij verbodsvordering en geen grond voor toewijzing vordering tot schadevergoeding/winstafdracht. Geen sprake van slaafse nabootsing.
 3. Intellectueel eigendomsrecht. Vonnis in incident. Oproeping van derden in procedure in conventie én reconventie. Artikel 118 Rv). Vorderingen afgewezen.
 4. Vonnis in incident: voorlopige voorzieningen afgewezen. Vordering tot staken gebruik/exploitatie intellectuele eigendomsrechten merknaam tijdschrift. Woordmerk gedeponeerd door uitgever. Belangenafweging in voordeel uitgever.
 5. KG verschillende bureaus hebben samengewerkt aan het ontwerp van een nieuwe woonwijk. De vraag of sprake is van een gemeenschappelijk auteursrecht kan niet in kort geding worden beantwoord. Dit leidt tot afwijzing van de vorderingen van eisers.
 6. Kort geding, verstek, verbod inbreuk merk- en handelsnaamrecht toegewezen.
 7. Tubro-teken maakt geen inbreuk op Nestro-merk.
 8. Gebruik HYET-merken tijdens onderhandelingen over samenwerking. Overgangsperiode merkgebruik na afbreken onderhandelingen. Geen inbreuk HSWT-teken en -handelsnaam op HYET-merken. Geen oneerlijke misleidende handelspraktijken of oneerlijke mededinging.
 9. Auteursrecht op vormgeving scheerapparaat; bewerking eerder model; slaafse nabootsing
 10. Vaststellingsovereenkomst na eerder kg vonnis - Afspraak dwangsommen converteren naar boetes vanaf wanneer? - Op juiste gronden executoriaal beslag vanwege verbeurde dwangsommen? - Geen spoedeisend belang vorderingen: verbod en terugbetalen bedrag
 11. Uitlatingen in uitzending Opgelicht?! niet onrechtmatig. Vorderingen afgewezen
 12. Octrooirecht. Uitleg conclusies. Geen inbreuk. Koffiecup gedaagde valt niet onder beschermingsomvang octrooi.
 13. Auteursrecht. Verstek. Thuiskopievergoeding.
 14. Auteursrecht. Verstek. Buma licentie voor muziekgebruik tegen betaling van vergoeding corform Algemeen Tarief.
 15. Databankenrecht; creatie van nieuwe informatie in de vorm van een titellijst; hergebruik van een substantieel deel.
 16. Handelsnaamrecht - Twee kapperszaken in het centrum van de stad onder dezelfde handelsnaam - Rechtmatig gebruik handelsnaam? - Gebuik in strijd met oudere IE-rechten of gebruik in strijd met afspraken? - Verwarringsgevaar?
 17. Verbod tot inbreuk op merk El Gaucho toegewezen
 18. Merkdepot te kwader trouw. Speculatief oogmerk. Bestuurdersaansprakelijkheid. Vooruitgeschoven niet-inbreukverweer. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv.
 19. Bevoegdheidsincident in vrijwaringszaak. Rechtbank relatief onbevoegd vanwege forumkeuzebeding. Art. 25 Brussel I bis-Vo gaat in dti geval voor op art. 8 lid 2 Brussel I bis Vo. Brexit overgangsrecht.
 20. Bevoegdheidsincident in vrijwaringszaak. Rechtbank relatief onbevoegd vanwege forumkeuzebeding. Art. 25 Brussel I bis-Vo gaat in dti geval voor op art. 8 lid 2 Brussel I bis Vo. Brexit overgangsrecht.
 21. Benelux Kleurmerken - Duidelijke en nauwkeurige weergave igv kleurmonster zonder code - Teken - Onderscheidend vermogen - Inburgering - Inbreuk
 22. Vrouw mag op Twitter aandacht vragen voor ondervonden problemen in vriendschap schrijver. Vrouw stelt dat schrijver zich richt op kwetsbare jonge vrouwen, waarbij dan sprake is manipulatie en grensoverschrijdend gedrag. Zij wil andere vrouwen waarschuwen.
 23. IE Kort geding over opblaasbare 'landings'. Vorderingen afgewezen want geen wanprestatie en geen inbreuk op Gemeenschapsmodelrecht en auteursrecht.
 24. Kort geding over plantenboxen. Inbreuk o.g.v. Gemeenschapsmodel.
 25. Vervolg op ECLI:NL:RBDHA:2017:5223. Procedure over in totaal 25 nationale woord- en beeldmerken voor STOLICHNAYA en MOSKOVSKAYA in dertien landen: Italië, Zwitserland, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Spanje, Portugal, Tsjechië, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Cyprus en het Benelux woordmerk en het Benelux beeldmerk SPI. Beoordeling resterende geschilpunten naar het recht va...
 26. Kort geding. Intellectuele eigendom. Moederoctrooi en divisional zien op beïnvloeding van de stroomsnelheid van het medium binnen een debietregelsysteem. Grensoverschrijdende bevoegdheid ten aanzien van de Zwitserse gedaagde op grond van artikel 6 lid 1 Lugano II enkel voor Nederland en België. Geen inbreuk op het moederoctrooi en op de divisional. Daarnaast gerede kans dat het moederoctrooi ni...
 27. Kort geding. Geen grensoverschrijdende bevoegdheid op grond van art. 8 lid 1 Brussel Ibis-Vo voor buitenlandse gedaagde. Onvoldoende spoedeisend belang bij vorderingen voor Nederland.
 28. vertaalster [titel A (in het Engels) en [titel B (in het Engels)] boeken vordert een aanvullende vergoeding van de uitgeverij ivm het verkoopsucces, artikel 25d Aw nvt, beroep op artt. 6:258 lid 1 BW en 6:248 lid 1 BW slaagt niet en geen rechtsgeldige opzegging van de duurovereenkomst
 29. Intellectuele eigendom. Wet naburige rechten. Klachten over vaststelling billijke vergoeding o.g.v. art. 7 lid 1 Wnr voor het openbaar maken van fonogrammen op dance evenementen.
 30. aansprakelijkheid octrooigemachtigde; meerdere verwijten in verband met het vermelden van twee uitvinders op de octrooiaanvraag, en het niet (volledig) informeren over de rechten van uitvinders in andere landen dan Nederland; geen causaal verband met gestelde schade uit het mislopen van opbrengsten van het octrooi.
 31. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Incident. Centrale beperking. Vervolg op ECLI:NL:HR:2020:258. Het staat eiseres vrij om de geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm in een nieuw geding alsnog aan een inhoudelijke beoordeling te onderwerpen.
 32. Octrooirecht - Europees Octrooi vergadersysteem - Letterlijke of equivalente inbreuk? - Beschermingsomvang - Auteursrechtinbreuk handleidingen? - Onrechtmatig handelen ogv artikel 6:162 BW, 6:194 BW en 6:193a BW?
 33. Verbintenissenrecht. Auteursrecht. Bekende DJ vordert vernietiging wegens dwaling van overeenkomsten met platenmaatschappij en manager. Auteurscontractenrecht; onredelijk bezwarend beding? (art. 25f lid 2 Auteurswet); samenhangende overeenkomsten. Begrip ‘fonogrammenproducent’.
 34. KG. Is de door gedaagde gevoerde domeinnaam tevens handelsnaam en, zo ja, is er sprake van inbreuk door gedaagde op artikel 5 Hnw? Toepassing van HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269.
 35. Zaak over nep-advertenties voor Tommy Hilfiger kleding op Facebook en Instagram. Afgifte identificerende gegevens gebruikers. Vervolg op ECLI:NL:RBDHA:2021:2422. Zie ook ECLI:NL:RBAMS:2018:9362 en ECLI:NL:RBAMS:2019:3207
 36. KG over licentieovereenkomst m.b.t. de film Pluk van de Petteflet. Opschorting toegestaan aangezien producent onduidelijkheden tav sublicentie en sublicentievergoeding heeft laten ontstaan, waardoor auteursrechthebbenden mogelijk worden benadeeld.
 37. Domeinnaam webshop. Inbreuk art. 9 lid 2 sub b UMVo.
 38. Inbreuk art. 9 lid 2 sub b UMVo.
 39. Als iemand een foto of filmpje dat inbreuk maakt op een auteursrecht op een website post, maakt de domeinnaamhouder daarmee niet automatisch inbreuk op dat auteursrecht. Verantwoordelijkheden van een registrar, die tevens als formele domeinnaamhouder optreedt, als op een website inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.
 40. Spoedeisend belang - Merkinbreuk: uitgeputte merkproducten - suggestie commerciele band - merknaam in combi met eigen handelsnaam - domeinnamen- vermelding exclusieve leverancier - auteursrechtinbreuk: handleidingen en afbeeldingen - look and feel website
 41. Intellectuele Eigendom. Kort geding. Verstek gezuiverd. Geen verweer. Beneluxmerk. Handelsnaam. Auteursrecht. Advertenties voor mondkapjes op bol.com. Gebruik EAN-codes voor niet-identieke producten. Vorderingen toegewezen.
 42. Octrooirecht - Europees Octrooi - Verpakkingssamenstellen lange termijn vervoer rozen en chrysanten - Verscheping containers rozen vanuit Kenia - Spoedeisend belang - Inbreuk
 43. Inzagevordering ex art. 843a Rv ivm vermeende merkinbreuk/onrechtmatig handelen. Vordering afgewezen, omdat rechtsbetrekking tussen partijen onvoldoende aannemelijk is geworden, dan wel vanwege gebrek aan rechtmatig belang.
 44. Intellectueel eigendomsrecht. Octrooirecht. Incident. Verbodsvordering gebaseerd op buitenlandse delen Europees octrooi, niet (ook) op Nederlands deel. Uitleg bevoegdheidsbepaling artikel 80 lid 2 sub a ROW 1995. Relatief onbevoegd. Verwijzing.
 45. Intellectueel eigendom. Merkenrecht; uitleg verbodsvordering; verwarringsgevaar; afbreuk aan onderscheidend vermogen c.q. reputatie.
 46. Merkenrecht. Zaak van merkhouder tegen expediteur en partij die decodeerfaciliteit aan derden ter beschikking stelt. Vraag of sprake is van merkinbreuk dan wel onrechtmatig handelen dan wel handelen als tussenpersoon. Tussenvonnis.
 47. Zaak over nep-advertenties voor Tommy Hilfiger kleding op Facebook en Instagram. Reikwijdte filterverplichting en afgifte identificerende gegevens gebruikers. Zie ook ECLI:NL:RBAMS:2018:9362 en ECLI:NL:RBAMS:2019:3207
 48. tussenvonnis tevens inzake: C/09/578381/HA ZA 19-844 en C/09/584592/HA ZA 19-1246 Merkenrecht. Incident tot tussenkomst subsidiair voeging.
 49. Intellectuele eigendom; Handelsnaamrecht; art. 5 Hnw; het voeren van een handelsnaam; beoordeling of verwarring tussen de ondernemingen te duchten is
 50. Hoofdzaak intellectuele eigendom. Incident: verzet tegen schorsing procedure. Overname geding door BV waarin de eenmanszaak van oorspronkelijk eiser is ingebracht. Het verzet tegen de schorsing wordt verworpen.