Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Goederenrecht

 1. Uitleg erfdienstbaarheid (recht van voetpad over oprit). Vordering tot opheffing van erfdienstbaarheid ex artikel 5:79 BW. Redelijk belang. Geen belangenafweging.
 2. Beroep op verjaring, artikel 3:105, 3:306, 3:101 BW. Appellant, die een standplaats huurt van een woningcorporatie, heeft een ernaast gelegen strook grond in gebruik genomen dat eigendom is van de gemeente. Het beroep van appellant op bevrijdende verjaring faalt. Geen sprake van bezit. Uit het gebruik door appellant moet worden afgeleid dat hij pretendeert de huurder van de strook te zijn, niet...
 3. Verkrijgende en bevrijdende verjaring m.b.t. een watergang. Waterschap stelt door verkrijgende verjaring van artikel 3:99 lid 1 BW eigenaar te zijn geworden van een watergang die niet loopt op het kadastrale perceel dat aan het waterschap toebehoort volgens ruilverkavelingsakte. Subsidiair beroept het waterschap zich op bevrijdende verjaring van artikel 3:105 BW. Waterschap is aan te merken als...
 4. Burengeschil. Door verjaring is een erfdienstbaarheid van voetpad ontstaan. Op grond van artikel 5:54 BW mag de schutting van gedaagde blijven staan, tegen betaling van een schadeloosstelling door gedaagde voor een erfdienstbaarheid van de grond. Tot slot is de erfafscheiding gedaagde niet gevaarzettend hoog.
 5. Burenrecht. Artikel 5:37 BW. Onrechtmatige hinder. Artikel 5:50 lid 1 BW. Vensters binnen 2 meter van de grenslijn. Gedaagde moet ramen vastzetten en ondoorzichtig maken.
 6. Vervroegde onteigening. Verstek. Deskundigenbericht schadeloosstelling (artikel 54j lid 1 Ow). Voorschot schadeloosstelling (artikel 54i lid 2 Ow).
 7. Vervroegde onteigening. Verstek. Deskundigenbericht schadeloosstelling (artikel 54j lid 1 Ow). Voorschot schadeloosstelling (artikel 54i lid 2 Ow).
 8. Hekwerk geplaatst als erfafscheiding voor een nooddeur hoeft niet te worden verwijderd. Nooddeur, die uitkomt op het perceel van de buren, geeft verboden uitzicht op grond van art. 5:50 BW. Deur moet constructief worden vastgezet, zodat deze niet meer kan worden geopend en er geen uitzicht meer is op het perceel van de buren.
 9. bevrijdende verjaring, grond, bezit, onrechtmatige daad, verklaring voor recht
 10. erfrecht, verdeling, art. 4:125 lid 2 BW analoog toegepast bij (sub) legaat, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar deelgenoot te houden aan 18 jaar geleden opgemaakte taxatie.
 11. Geen verkrijging perceel grond door verjaring. Slechts houderschap. In ieder geval geen kenbaar bezit.
 12. Geschil over eigendom ponton. Is bezit verschaft?
 13. Geschil over bestaan erfdienstbaarheid of buurweg. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Art. 5:81 BW
 14. Appartementsrecht. Vordering tot herroeping afgewezen.
 15. Verjaring berging in VvE; mondeling vonnis 29a Rv; beroep op verjaring verkrijgende en bevrijdende verjaring bezit berging in gemeenschappelijke ruimte slaagt niet; geen goeder trouw en periode van bezit korter dan 20 jaar
 16. Burenrecht. Geen bezit erfdienstbaarheid maar gebruiksrecht. Erfdienstbaarheid van pad niet geschikt voor gebruik met auto.
 17. appartementsrechten / hoort buitenruimte bij het appartementsrecht van eiseres of bij de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw? / objectieve uitleg splitsingsstukken / splitsingstekening tegenstrijdig met splitsingsakte / akte in dit geval doorslaggevend
 18. Eisers hebben een woning gekocht van gedaagden. Zij vorderen vergoeding vanwege non-conformiteit van de woning.
 19. Eisers doen een beroep op de eigendom van een strook grond vanwege verkrijgende verjaring. Zij vorderen de verwijdering van een schutting en medewerking aan de terugplaatsing van een haag.
 20. Buitenmuur aanbouw over perceelgrens buren gebouwd. Beroep op artikel 5:54 BW slaagt. Eigenaren aanbouw door wegneming van de buitenmuur onevenredig veel zwaarder benadeeld dan buren door handhaving daarvan. Wegneming heeft verstrekkende bouwtechnische en financiële gevolgen, terwijl het om enkele centimeters gaat. De esthetische bezwaren van de buren gaan daarbij over de hoogte van de aanbouw,...
 21. Wijziging van eis in hoger beroep bij akte na memorie van grieven toegestaan. Vordering ex artikel 843a Rv. Informatieplicht ten aanzien van een nalatenschap. Verplichtingen van de executeur testamentair, tevens mede-erfgenaam en als zodanig ook deelgenoot in de nalatenschap als onverdeelde gemeenschap. Rechtmatig belang. Voldoende ‘bepaaldheid’ van verlangde bescheiden?
 22. Erfpacht. Uitleg canonherzieningsbepaling. Herzieningsverzoek op tijd?
 23. Goederenrecht. Procesrecht. Niet-inschrijving cassatieberoep in rechtsmiddelenregister (art. 3:29 lid 3 BW). Herstel mogelijk? Ratio inschrijvingsvoorschrift. Onverbrekelijk samenhangend oordeel dat deelt in niet-ontvankelijkheid?
 24. Burenrecht. Eigenaar van de overhangende takken wordt op grond van artikel 6:162 BW veroordeeld tot het verwijderen van de overhangende takken. Artikel 5:44 BW biedt op zichzelf en zonder meer geen grond om de eigenaar van de overhangende takken tot verwijdering te veroordelen. Voor een geslaagd beroep op het rechtsgevolg van artikel 5:42 BW is vereist dat de bomen gemeten vanaf het midden van...
 25. Overdracht van een onroerende zaak; objectieve uitleg leveringsakte; inhoud leveringsakte bepalend in eigendomsgeschil met een derde?; bewijs van eigendomsverkrijging
 26. Gemeenschap. Verdeling. Broer werkt niet mee aan verkoop woning overleden moeder. Zus en andere broer krijgen machtiging de woning te verkopen.
 27. Vernietiging van een besluit van de VvE. Na een aantal deels slagende niet-ontvankelijkheidsverweren, wordt het besluit vernietigd wegens het niet volgen van het stemprotocol.
 28. Erfdienstbaarheid. Uitleg art. 5:73 BW. Verwijderen belemmeringen uitoefening erfdienstbaarheid van weg. Verwijdering poort, hek. Blokkeren weg. Erfdienstbaarheid van afwatering. Afwateren vanaf dak en dakgoot op perceel buurman. art. 5:38 BW. Veroordeling tot nemen maatregelen eigenaar dienend erf om water te ontvangen van heersend erf en schoonmaken en ontstoppen dakgoot en dakgoot aanbrengen.
 29. erfdienstbaarheid / geen grond voor opheffing of wijziging / plaatsing erfafscheiding / wat is "ongeveer twee meter"? / geen gebruik ten behoeve van ander erf dan heersend erf
 30. Onteigening. Schadeloosstelling. Partijen hebben overeenstemming over bedrag aan schadeloosstelling wegens ontneming eigendom perceel. Schadevergoeding wegens verlies pachtrechten met betrekking tot ander perceel is aan de orde in andere onteigeningsprocedure.
 31. Mondeling vonnis. De beoogde uitbouw van eisers zal onrechtmatige hinder veroorzaken bij de buen (gedagden). Eisers woden daarom verboden gebruik te maken van deze verleende vegunning, op straffe van een dwangsom.
 32. Burengeschil. De achtertuinen van de buren grenzen aan elkaar. Tussen de achtertuinen loopt een pad met daarlangs een metalen hek. Is sprake is van een recht van overpad door verjaring? Is sprake van van verjaring van de strook grond in de tuinen?
 33. Deskundige benoeming.
 34. burengeschil over erfgrens / beroep op verkrijgende verjaring slaagt / onrechtmatig verwijderde schutting moet worden vervangen / geen aftrek nieuw voor oud
 35. Onteigening, schadeloosstelling. Betreft wegrestaurant en parkeerterrein. Vergoeding overige schade op basis van reconstructie of liquidatie? Verzoek aan deskundigen om nader te rapporteren.
 36. Uitoefening van een vermeende erfdienstbaarheid van (par)keren of overpad wordt niet gehinderd door een geplaatste afsluitbare poort. De poort hoeft niet te worden verwijderd.
 37. Onteigening. Overeenstemming over schadeloosstelling en kosten van juridische en deskundige bijstand.
 38. Vervroegde onteigening, voorschot op schadeloosstelling.
 39. Vervroegde onteigening. Overeenstemming over schadeloosstelling en kosten voor juridische en deskundige bijstand.
 40. Burenrecht; erfdienstbaarheid ontstaan door verjaring; eindvonnis na bewijsopdracht. Eisers zijn er in geslaagd om te bewijzen dat zij en hun rechtsvoorganger(s) voor een periode van meer dan 20 jaar een strook grond van gedaagde in bezit hebben gehad als erfdienstbaarheid.
 41. grondeigenaar moet op grond van artikel 5:56 BW (ladderrecht) toegang verlenen aan Tennet ten behoeve van; onderhoud elektriciteitsmasten; die maken deel uit van een netwerk A; artikel 5:20 BW lid 2
 42. Onteigening. Noodzaak onteigening is komen te vervallen. Art. 17 Onteigeningswet.
 43. Art. 81 lid 1 RO. Goederenrecht. Verbintenissenrecht. Geschil tussen erfpachter en erfverpachter van buitenplaats over verplichtingen van erfverpachter tot herstel, aanleg en onderhoud en over canonherziening.
 44. Meewerken toedeling woning. Toestaan gebruik woning totdat woning zal zijn toegedeeld.
 45. Goederenrecht. Eigendomsverkrijging door verjaring van strook grond die van buurperceel is afgescheiden door muur, art. 3:99 BW, art. 3:105 BW, art. 3:306 BW. Bezit, eisen inbezitneming, verkoop en levering, art. 3:108 e.v. BW
 46. Verbintenissenrecht. Goederenrecht. Nasleep Yukos-faillissement. Uitleg onttrekkingsbeding in koopovereenkomst en leveringsakte aandelen; Haviltex-maatstaf; aandelenoverdracht in weerwil van beslag ‘onttrekking’ in zin art. 198 Sr?
 47. Burengeschil. Takkensnoei. De verajaringstermijn ex artikel 3:105 BW 8cm gond bij haag is niet verlopen. Geen recht van overpad, wel ladderrecht ex artikel 5:56 BW. Door vejaring ex 3:105 BW schuur eigendom geworden van rechtsvoorganger en overgedragen.
 48. Twee pandhouders op een voorraad sportkleding van failliete groepsvennootschappen hebben elk een verzoek ex artikel 3:251 lid 1 BW ingediend tot onderhandse verkoop. De verzoekschriften zijn gezamenlijk behandeld.
 49. VvE. Vestiging erfdienstbaarheid voor afwijkend gebruik is niet mogelijk omdat het niet om een tijdelijke situatie gaat. Schoolstraat-arrest.
 50. Uitleg erfdienstbaarheid.