Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Goederenrecht

 1. Einde (onder)erfpachtrecht bij overlijden? Uitleg notariële akte. Vergoeding bij einde erfpacht vanwege verbeteringen; indienen in faillissement na verificatievergadering? Retentierecht of toestemming R-C ex artikel 60 en 68 Fw? Bewijsopdracht.
 2. Burenrecht. Mondelinge uitspraak art. 30p Rv. Beroep op eigendomsverkrijging door bevrijdende verjaring afgewezen.
 3. Partijen kunnen niet het op een vordering tot terugbetaling van een lening gevestigde pandrecht illusoir maken door overeen te komen dat de lening niet kan worden opgezegd.
 4. Goederenrecht. Verkrijging eigendom strook grond door bezitter niet te goeder trouw op grond van verjaring (art. 3:105 BW jo. art. 3:314 lid 2 BW en art. 3:306 BW). Onrechtmatige daad jegens voormalige eigenaar; vordering tot schadevergoeding in natura door levering strook grond aan voormalige eigenaar (HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309; Gemeente Heusden); wetenschap dat in bezit genomen...
 5. Noodweg? Erfdienstbaarheid van weg door verjaring? Buurweg?
 6. Onteigening. Schadeloosstelling. Waardevermindering overblijvende. Bijkomend aanbod btw en herstel ontsluiting.
 7. Gevorderd vervroegde onteigening. Geen verweer, eens met aangeboden schadeloosstelling.
 8. Onteigening. Subjectieve cumulatie. HR 20-02-2009 ECLI:NL:HR:2009:BG7414. Beroep op niet-ontvankelijkheid Staat gepasseerd. Eindvonnis vordering ingesteld jegens de Staat. Tussenvonnis vordering ingesteld jegens gedaagde sub 1.
 9. Vervroegde onteigening uitgesproken. Artikel 17 Onteigeningswet. Verweer geen noodzaak tot onteigening gepasseerd omdat alsnog minnelijke regeling is bereikt gepasseerd. Minnelijke overeenstemming heeft niet geresulteerd in overdracht juridische eigendom.
 10. burengeschil, bevrijdende verjaring strook grond
 11. Geschil erfdienstbaarheden van weg. Opheffing, verlegging of wijziging afgewezen. Onder Oud BW geen verkrijging door verjaring wegens ontbreken bezit. Ook daarna geen ondubbelzinnig bezit.
 12. Gedaagde is in een bodemprocedure zonder dwangsom veroordeeld eiser onbelemmerd een erdienstbaarheid te laten uitvoeren. Omdat gedaagde dat volgens eiser niet doet, vordert zij in kort geding aan de veroordeling in de bodemzaak dwangsommen te verbinden.
 13. Valt werkgever onder de werkingssfeer van de cao HiBiN (Handel in Bouwmaterialen) en het verplichtstellingsbesluit voor bpf HiBiN óf onder de werkingssfeer van de cao's voor de timmerindustrie en het verplichtstellingsbesluit van bpf Bouw.
 14. Eigendomsverkrijging strook grond door verjaring. Sprake van ondubbelzinnig en openbaar bezit strook grond. Geen eigendomsverkrijging grond onder waterpartij en grond berm. Reconventionele vordering op grond van onrechtmatige daad afgewezen.
 15. Erfdienstbaarheid door verjaring.
 16. Erfdienstbaarheid van lichtinval en uitzicht. Artikel 5:49 BW en 5:50 lid 4 BW.
 17. Burengeschil. Erfgrens, onrechtmatige hinder. Horizontale vs verticale natrekking. Kadastrale grens is niet de juridische grens zoals deze blijkt uit de akte van levering.
 18. Burenrecht. Mondeling vonnis. Verkrijgende verjaring van een stuk grond van de gemeente dat aan een derde in bruikleen was gegeven. Deel gekochte grond dat openbare weg was moet openbaar blijven en mag niet afgesloten door nieuwe eigenaar.
 19. Eigendomsoverdracht van twee hondjes door de bezitter. Derdenbescherming.
 20. Gestelde inbreuk op eigendomsrecht door verbouwingswerkzaamheden aan woning.
 21. burenrecht; verjaring van vordering ex 5:42 BW o.g.v. art 3:306 BW
 22. Burengeschil. Verbeuren dwangsommen door op oneigenlijke gronden handhavingsverzoek indienen terzake een muur waarvan eerder op straffe van een dwangsom is geoordeeld dat deze moet worden geduld.
 23. geschil over de vraag wie eigenaar is geworden van de tractor: eiseres of erflater. Niet gebleken van een tweede koopovereenkomst en levering waarmee erflater eigenaar is geworden, zodat de tractor niet in de nalatenschap van erflater valt en het derdenverzet gegrond is.
 24. Burengeschil: beroep op verjaring slaagt niet.
 25. VvE-zaak. Geen belang bij vernietiging besluiten. Vervangende machtiging afgewezen, want valt buiten reikwijdte 5:121 BW. Verklaring voor recht dat besluit nietig is, door ontbreken vereiste meerderheid.
 26. Burengeschil. Wie van partijen is eigenaar van een strook grond? Niet o.g.v. bevrijdende verjaring want geen in bezitneming. Bezit grond door bezitsverschaffing o.g.v. een afspraak? Bewijsopdracht
 27. Op grond van huurkoopovereenkomst krijgt huurkoper een auto in gebruik van een leasemaatschappij en de auto wordt bij de RDW op naam van de huurkoper gezet. Onbevoegde doorverkoop en levering van de auto door de huurkoper aan een derde. Is de derde te goeder trouw, zodat de derde op de voet van artikel 3:86 lid 1 BW beschermd wordt tegen de beschikkingsonbevoegdheid van de huurkoper? Verzetproc...
 28. Burenrecht. Dakgoot woning steekt 25-30 cm over erfgrens heen. Vordering tot verwijdering van dakgoot levert gelet op onevenredigheid van belangen misbruik van bevoegdheid als bedoeld in artikel 3:13 BW op.
 29. In het tussenarrest heeft het hof voorshands geoordeeld dat geïntimeerde heeft bewezen dat zij eigenaar is van de drie katten. Appellanten zijn erin geslaagd om het door geïntimeerde geleverde bewijs te ontzenuwen.
 30. Bewijsopdracht. Vermeerdering van eis (in conventie) in hoger beroep niet mogelijk omdat in het (gedeeltelijke) eindvonnis van 28 maart 2019 op alle vorderingen in conventie is beslist. Die vorderingen zijn daardoor in hoger beroep niet meer aanhangig.
 31. Factormaatschappij vordert betaling van aan haar gecedeerde vorderingen. Voor zover de overeenkomst tussen cedent en schuldenaar is ontbonden, slaagt een beroep op de gevolgen daarvan niet, doordat de factormaatschappij derdenbescherming toekomt.
 32. Burengeschil. Erfdienstbaarheid. Eerder vonnis over gebruik van de oprit heeft gezag van gewijsde. Daarop volgend vonnis in kort geding is slechts richtinggevend.
 33. Bepaling juridische erfgrens van perceel met voorlopige kadastrale grenzen op basis van akte van levering. Door gedaagde geplaatst hek staat voorbij de erfgrens. Onrechtmatige daad. Gedaagde moet hek verwijderen. Geen misbruik van bevoegdheid.
 34. Beroep op extinctieve verjaring slaagt. Tussen partijen is geen perfecte koopovereenkomst tot stand gekomen
 35. appartementsrecht; 5:140 BW; zonder redelijke grond weigeren medewerking of toestemming te verlenen aan wijziging akte van splitsing
 36. Na een veroordeling om ruim €500.000 aan de gemeente te betalen, draagt gedaagde 1 de eigendom van 2 garages over aan haar bestuurder, gedaagde 2. De gemeente vernietigt de rechtshandeling op grond van Pauliana. De rechtbank bekrachtigt de vernietiging,
 37. Kan in kort geding een veroordeling worden uitgesproken om in te stemmen met de opstelling en inschrijving van een notariële verklaring in de zin van artikel 34 van de Kadasterwet, ter zake de eigendomsverkrijging door verjaring van een stukje grond nabij een perceelsgrens?
 38. Burengeschil n.a.v. dakopbouw boven mandelige goot.
 39. Vader verkoopt perceel grond aan stiefzoon voor een vriendenprijs. Na relatiebreuk heeft vader geen recht op voorafgaande investeringskosten. Ten onrechte stelt zoon dat de winstdelingsafspraak is vervallen na volledige betaling van de geldlening.
 40. Verdeling gemeenschap artikel 3:166 BW, samenlevingscontract, gebruiksvergoeding woning, verrekening hypotheeklasten
 41. Eindvonnis in burengeschil over overlast en schade door afwatering schuurdak tegen muur van de buurman.
 42. geschil over juridische erfgrens in achtertuin / beroep op verkrijgende verjaring slaagt
 43. Tussenvonnis. De gedaagde partij wordt toegelaten om aannemelijk te maken dat er een afhaalbericht voor de aangetekende brief is achtergelaten. Volgend op ECLI:NL:RBROT:2022:4777.
 44. Vuistpand, rententierecht
 45. Een in 1755 gevestigde dan wel bestaande erfdienstbaarheid is niet teniet gegaan bij de invoering van de achtereenvolgende codificaties aan het begin van de 19e eeuw. Evenmin hebben zich na de vestiging rechtsfeiten voorgedaan waardoor de erfdienstbaarheid is opgeheven dan wel vervallen. In het bijzonder is de erfdienstbaarheid niet teniet gegaan door verjaring dan wel door de achtereenvolgende...
 46. Kort geding. Burenrecht. Balkon binnen 2 meter van de erfgrens? artikel 5:50 lid 1 BW. Onrechtmatige hinder 5:37 BW.
 47. Artikel 3:305 lid 1 BW: extinctieve verjaring. Appartementsrecht. Is eiser/appellant (of een van zijn rechtsvoorgangers) door zogeheten extinctieve verjaring (artikel 3:105 lid 1 BW) eigenaar is geworden van een dakterras bij zijn appartement? Nee, want eiser/appellant en diens rechtsvoorgangers zijn geen bezitter maar slechts houder geweest van dat deel van het dak.
 48. Omvang erfdienstbaarheid. Erfdienstbaarheid op onaanvaardbare wijze ingeperkt. Uitleg authentieke akte.
 49. Uitleg van een erfdienstbaarheid van overpad; verzoek om opheffing dan wel wijziging.
 50. urenrecht. Geschil tussen buren over gebruik van een strook grond die tussen hun woningen is gelegen. Geen sprake van openbare weg in de zin van de Wegenwet. Er is evenmin door verjaring een erfdienstbaarheid ontstaan. Afwijzing vorderingen.