Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Goederenrecht

 1. : verkoop en overdracht van aandelen teneinde op fiscaal gunstige wijze belasting te ontwijken. Geen nietigheid van de overeenkomst, immers niet in strijd met openbare orde of goede zeden.
 2. burenrecht, inbreuk op eigendomsrecht en uitleg bepaling over buurpad in notariële akte.
 3. Goederenrecht. Geen schuldovername omdat er geen kennisgeving als bedoeld in artikel 6:155 BW is gedaan door of namens de derde
 4. Bepaling saldo nalatenschap en veroordeling van de vereffenaar om de legitimarissen hun delen uit te betalen.
 5. Bevel deskundigenonderzoek.
 6. Aankondiging benoeming deskundige voor de waardering van de tot de nalatenschap behorende landerijen met een onzekere toekomstige projectontwikkeling.
 7. Burenrecht. Een geschil over een schutting die hoger is dan twee meter, overhangende takken en klimop, de hemelwaterafvoer en het riool.
 8. Kamerverhuur niet in strijd met splitsingsreglement.
 9. Hoofdzaak en vrijwaring. De rechtbank beslist naar aanleiding van de bevindingen van de deskundige in de hoofdzaak in conventie onder andere dat de aanbouw van gedaagde losgekoppeld dient te worden van de woning van eiseres. In de hoofdzaak in reconventie worden de vorderingen afgewezen. In de vrijwaringszaak wordt gedaagde veroordeeld tot het vergoeden van de schade, nader op te maken bij staa...
 10. Burenrecht. 1. Haag tegen erfgrens. Maximale hoogte 2 meter? Strijd met art. 5:42 BW? Plaatselijke gewoonte, mede gelet op kwalitatieve verbintenis. 2. Enkele coniferen aan de andere zijde in strijd met art. 5:42 BW? Geen bomen. 3. Opkruipende klimbeplanting tegen schutting met mogelijke aangroei naburige schuur toegestaan? Geen inbreuk op subjectief recht. 4. Verbod snoeien haag anders dan via...
 11. Opheffing recht van erfpacht wegens onvoorziene omstandigheden. Geen vergoeding voor opstallen, nu dit is uitgesloten in erfpachtovereenkomst en geen vergoeding voor erfpachtrecht, omdat dit door de onvoorziene omstandigheden waardeloos is geworden.
 12. Criterium opzegging erfpacht wegens schending van ‘andere verplichtingen’ zoals bedoeld in art. 5:87 lid 2 BW. Het verrichten van strafbare gedragingen op een in erfpacht gehouden perceel levert in casu schending op van die verplichtingen, zodat opzegging van de erfpacht door de eigenaar terecht is gedaan.
 13. Eindvonnis na bewijsopdracht over in bezit nemen strook grond door o.a. het plaatsen van een erfafscheiding. Maatstaf bewijswaardering. Gedaagde is in de bewijsopdracht geslaagd, als gevolg waarvan de strook grond door verjaring zijn eigendom is geworden. Geen ruimte voor een schadevergoeding aan eiser vanwege de verkrijging van de strook grond, omdat eiser eigenaar is geworden van het perceel...
 14. Eiseres stelt eigenares te zijn van [adres A] en vordert een verklaring voor recht dat de kadastrale grens heeft te gelden als erfgrens. Gedaagden zijn eigenaars van [adres B] en stellen door verjaring eigenaars te zijn geworden van twee stukjes grond. Gedaagden betwisten dat eiseres eigenares is van [adres A]. Eiseres heeft niet afdoende aangetoond dat zij eigenares is van [adres A]. De vorder...
 15. Vaststelling door het hof van zowel uitvoering als uitleg van de erfdienstbaarheid van weg.
 16. tweede kort geding tussen buren over erfdienstbaarheid (overpad). Geen hoger beroep tegen 1e KG-vonnis. Inmiddels loopt bodemprocedrure. vorderingen afgewezen, geen spoed.
 17. Eindvonnis na een deskundigenbericht. De bevindingen van de deskundige leiden niet tot de vaststelling van onrechtmatige hinder.
 18. feiten waarop appellant zijn vorderingen stoelt komen niet vast te staan. Niet voldaan aan stelplicht.
 19. Art. 81 lid 1 RO. Goederenrecht. Verbintenissenrecht. Geschil over strook grond. Klachten over uitleg overeenkomst en leveringsakte.
 20. Kort geding. Vordering staking executie hypotheekrecht. Vordering afgewezen omdat niet aannemelijk is geworden dat de bank misbruik van recht maakt.
 21. Is door extinctieve verjaring een erfdienstbaarheid van weg ontstaan? Welke eisen zijn te stellen aan “bezit” van een erfdienstbaarheid van weg?
 22. Beschermingsbewind. Aansprakelijkstelling vorige beewindvoerder. Schade bij de betrokkene, oude schuld bij Essent niet aangemeld bij opvolgend bewindvoerder; deze schuld kan bij et minnelijk traject niet worden meegenomen.
 23. Vastlegging in arrest van tussen partijen gemaakte afspraken ter beëindiging van hun geschil.
 24. Burenrecht. Onrechtmatige hinder (art. 5:37 BW) door plaatsen van dakopbouw op een aan achterzijde van rijtjeshuis gelegen aanbouw. Vermindering bezonning, daglichttoetreding en uitzicht. Niet gebleken dat gemeente bij vergunningverlening concrete belangen buren heeft meegewogen.
 25. Verdeling
 26. bewijs geleverd. eigendom strook grond door bezitsverschaffing. vordering tot beëindiging bezit verjaard.
 27. Artikel 3:29 BW: verklaring van waardeloosheid van inschrijving hypotheekrecht in de openbare registers van het Kadaster, eiser niet ontvankelijk jegens ontbonden vennootschap, maar wel zelfstandig belanghebbende, niet ontvankelijkheid, kracht van gewijsde, belang bij machtigen bewaarder
 28. kort geding. verklaring van waardeloosheid hypotheek ex art 3:29 BW verleend. Geen verstek tegen niet meer bestaande gedaagde vennootschap. Eisers niet-ontvankelijk. Uitleg art 54 lid 3 Rv. Direct kracht v gewijsde.
 29. De rechtbank wijst de vorderingen grotendeels toe. Er is sprake van een ongeoorloofde situatie o.g.v. artikel 5:50 lid 1 BW door de aanwezigheid van ramen binnen twee meter afstand van de erfgrens. Gedaagden hebben geen recht van erfdienstbaarheid op uitzicht en licht verkregen door verjaring (artikel 5:72 BW), omdat zij geen bezit hadden. Artikel 5:50 lid 4 BW mist daarom toepassing. Dat betek...
 30. Kort geding. Vordering tot meewerken verkoop woning toegewezen.
 31. geschil over eigendom parkeerplaats in garage van appartementencomplex / beroep op bevrijdende verjaring slaagt
 32. Partijen zijn buren van elkaar. Hun achtertuinen grenzen aan de Zaan en hebben uitzicht over de Zaan en op de Zaanse Schans. Eiseres vindt dat de struiken in de tuin van gedaagden haar uitzicht belemmeren. Zij wil dat gedaagden die struiken snoeit tot een maximale hoogte van 1,25 meter. Eiseres beroept zich daarvoor op een erfdienstbaarheid die tussen partijen geldt. De rechtbank is van oordeel...
 33. Goederenrecht. Verbintenissenrecht. Geschil tussen A (die perceel verkocht aan B) en C (die deel perceel in erfpacht kreeg van B) over wie rechthebbende is m.b.t. een strookje grond. Uitleg titel A-B aan de hand van Haviltex-maatstaf en uitleg leveringsakte A-B aan de hand van objectieve maatstaf (HR 8 december 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8901).
 34. Vordering eigenaar/verhuurder tot snoeien van coniferen. Vordering deels afgewezen. Uitsluitend snoeien van overhangende takken in het groen wordt toegewezen. Laat klagen door eigenaar/verhuurder heeft gevolgen voor de vraag in hoeverre snoei kan worden gevorderd.
 35. De (inmiddels) ex-partner van gedaagde heeft de auto, die zij onder zich houdt, verkocht aan zijn oom. Hij eist dat zij de auto teruggeeft. Aan alle vereisten voor een rechtsgeldige levering is voldaan. Gedaagde moet de auto dus teruggeven aan eiser.
 36. Vordering tot levering van een weiland aan de koper is verjaard. Koopprijs is betaald. Beroep op verjaring is in dit geval - gelet op alle concrete omstandigheden van het geval in onderlinge samenhang bezien - naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 37. Waardeloosverklaring hypothecaire inschrijving, 3:28 en 3:29 BW. Nietige hypotheek, 3:40 BW? Zekerheidsstelling. Verdeling voormalige echtelijke woning die tevens belast is met een strafvorderlijk beslag van het OM. De rechtbank beslist dat en op welke wijze de woning verdeeld moet worden (verkoop). Verder verklaart de rechtbank na zekerheidsstelling door de man en de vrouw jegens het OM de hyp...
 38. Partijen zijn buren van elkaar. De vraag die partijen verdeeld houdt is of [gedaagden] door verjaring de eigendom van een strook grond heeft verkregen. Het beroep van [gedaagden] op verjaring slaagt. [Gedaagden] is daardoor eigenaar van de strook grond die [eiser] opeist. De vordering tot verplaatsing/verwijdering van een brandtrap wordt afgewezen omdat niet is gebleken dat er sprake is van on...
 39. Stedin mocht op grond van artikel 5:21 lid 2 BW (ongeveer) 33 meter onder de grond elektriciteitskabels aanleggen op het perceel van eiser / vordering tot verwijdering kabels afgewezen
 40. Kort geding over contant geld aangetroffen bij ontvanger van een bijstandsuitkering. Voorshands niet voldoende aannemelijk dat eisers eigenaar zijn (gebleven) van de bankbiljetten.
 41. KG. Toewijzing inconventie van vordering tot veroordeling van voormalige partner om mee te werken aan het vestigen van het recht van hypotheek op de gemeenschappelijke woning. In reconventie toewijzing van de vordering van de man om de vrouw te verbieden met hun minderjarige kind af te reizen naar Tunesië / herinschrijving op oude school / het in verkoopbrengen van de gemeenschappelijke woning.
 42. Gemeente doet beroep op verkrijgende verjaring van een perceel grond. Dit slaagt niet omdat geen voor derden duidelijke bezitshandelingen over dat perceel zijn verricht door de gemeente.
 43. Faillissementsrecht. Goederenrecht. Faillissement erfpachter. Is tijdens faillissement verschuldigd geworden erfpachtcanon boedelschuld? Aard verplichting tot betaling erfpachtcanon, art. 5:85 lid 2 BW, 5:92 lid 2 BW, 5:87 leden 2 en 3 BW.
 44. Onteigening. Schadeloosstelling. Verwachtingswaarde in verband met voorlopige aanwijzing krachtens de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Reconstructie of liquidatie. Aankoopkosten vervangende grond. Premie uit handen breken. aanpassingskosten vervangende grond. Drainage. Hertaxatie hypotheekhouder. Omrijschade. Inkomenschade. Accountantskosten. Kosten juridische en deskundige bijstand.
 45. Burenruzie: zijn de dakramen toegestaan? toepassing van artikel 5:50 BW.
 46. Burenrecht. Artikel 5:57 BW (noodweg). Eiser heeft op grond van een aan haar verleende, nog niet onherroepelijke omgevingsvergunning parkeerplaatsen op haar perceel gerealiseerd, die vooralsnog niet voor auto's bereikbaar zijn. Eiser vordert dat de recthbank op grond van artikel 5:57 BW een noodweg zal aanwijzen over de bestaande uitrit van het naastgelegen parkeerterrein van gedaagden. Vorderi...
 47. Partijen in deze zaak zijn buren van elkaar. Tussen hen is een geschil ontstaan over de door gedaagden gerealiseerde uitbouw van hun woning. De rechtbank oordeelt dat de uitbouw geen onrechtmatige hinder op het perceel van eiser oplevert. Het uitzicht van eiser wordt weliswaar beperkt, maar deze beperking blijft binnen de grenzen van wat door eiser moet worden aanvaard. Ten aanzien van de afnam...
 48. Partijen zijn buren van elkaar. De vraag die partijen verdeeld houdt is of [gedaagde] door verjaring de eigendom van een strook grond heeft verkregen. Het beroep van [gedaagde] op verjaring slaagt. Ook de vordering tot verwijdering van de bomen op het perceel van [gedaagde] wijst de rechtbank af. De bomen staan weliswaar binnen een afstand van 2 meter van de grenslijn met het perceel van [eiser...
 49. Vernietiging besluit. Vervangende toestemming voor installatie pelletkachel.
 50. Uitleg notariële akte van toedeling. Is een erfdienstbaarheid gevestigd? Verschil openbare registers en kadaster. Artikel 5:79 BW.