Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Algemene voorwaarden

 1. Vordering onbetaalde facturen en overige kosten. Partijen verwijzen naar verschillende algemene voorwaarden. “Battle of the forms”, artikel 6:225 lid 3 BW. Beroep op vernietiging algemene voorwaarden.
 2. consumentenkoop, vooruitbetaling, algemene voorwaarden
 3. Verstek. Ambtshalve toetsing. Koopovereenkomst. Vordering als onvoldoende onderbouwd afgewezen. Gesteld noch gebleken is dat is voldaan aan de contractuele informatieverplichtingen. Geen toelichting over bedingen uit de algemene voorwaarden.
 4. Verstek. Ambtshalve toetsing. Annulering keuken. O.g.v. algemene voorwaarden 30% van het aankoopbedrag aan annuleringskosten verschuldigd. Art. 6:237 onder i BW. Geen redelijke vergoeding. Beding onredelijk bezwarend. Vordering afgewezen.
 5. (tegen)bewijswaardering in appel. Twee-conclusieregel: pas in de memorie na enquête wordt een beroep gedaan op de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Beroep op verjaring. Schadevergoeding (art. 6:97).
 6. Levering materialen. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Nadere betalingsafspraken.
 7. Beroepsfout belastingadviseur. Kansschade. Algemene voorwaarde. Exoneratie.
 8. Exceptie van relatieve onbevoegdheid. Toepasselijkheid van nieuwe algemene voorwaarden niet overeengekomen.
 9. Verzekeringsrecht; Schending mededelingsplicht bij invullen Gezondheidsverklaring.7:928 lid 1 BW; Twee maanden termijn van artikel 7:929 lid 1 BW; Gezondheidsverklaring is geen Algemene Voorwaarde; Kernbeding.
 10. Small claim. EPGV-Verordening. Cessieverbod in de algemene voorwaarden van Ryanair valt aan te merken als een onredelijk bezwarend beding als bedoeld onder punt 1 sub q van de “blauwe lijst”.
 11. Verzekering; verwijzing naar algemene voorwaarden op website; algemene voorwaarden vernietigbaar; kernbedingen; weigeringsgronden; aanvulling standpunt verzekeraar na eerdere weigering (HR 3 februari 1989 (NJ 1990, 476; Ohra/Goilo))
 12. Koop nieuwe elektrische auto. Non-conformiteit nu actieradius achterblijft en laadcapaciteit onvoldoende is? Toepasselijkheid BOVAG algemene voorwaarden. Beroep op non-conformiteit en aansprakelijkheid uitgesloten. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar? Toch tekortkoming? Vorderingen tegen dealer afgewezen.
 13. Huurrecht. Huurder komt (nog) geen opschortingsrecht toe. Opschorting volledige huur gaat ook te ver. Verhuurder moet op korte termijn met onderhoudsplan komen. Coronamaatregelen waardoor het horecabedrijf gedwongen de deuren moet sluiten is geen gebrek als bedoeld in artikel 7:204 BW op grond van de algemene voorwaarden en de verkeersopvattingen. Partijen worden opgeroepen tot onderling overleg.
 14. Geschil inzake een aannemingsovereenkomst met betrekking tot een bedrijfshal. De opdrachtgever vordert schadevergoeding wegens ondeugdelijk werk. De aannemer verweert zich primair met een beroep op haar Algemene Voorwaarden. De opdrachtgever betwist dat die Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 15. Huurrecht. Matiging contractuele boete in de algemene (ROZ) voorwaarden. Boetebeding leidt tot buitensporig en daardoor onaanvaardbaar resultaat. Volgt matiging. Geen cumulatie boetee en wettelijke rente,
 16. Luchtvaartclaim. Cessieverbod in algemene voorwaarden is in een eerder vonnis vernietigd. Luchtvaartmaatschappij kan zich daar niet op beroepen.
 17. Luchtvaartclaim. Cessieverbod in algemene voorwaarden is in een eerder vonnis vernietigd. Luchtvaartmaatschappij kan zich daar niet op beroepen.
 18. Bewaarneming; opslag houtpellets (biomassa); brand als gevolg van broei; oorzaak broei? bewijswaardering; eigen schuld; geen beroep op vernietigingsgronden algemene voorwaarden door vennootschap waarvan de jaarrekening geconsolideerd is gepubliceerd.
 19. verlenging ontruimingstermijn bedrijfsruimte; opzegtermijn huurovereenkomst; algemene voorwaarden; wilsovereenstemming; belangenafweging Samenvatting: Algemene voorwaarden geven geen uitsluitsel over in acht te nemen opzegtermijn omdat niet duidelijk is of er AV overeengekomen zijn en zo ja, welke.
 20. Bevoegdheidsincident, forumkeuze. EEX-Vo II (Brussel-I bis), EVEX II (Verdrag van Lugano 2007). Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden. Vraag of sprake is van een forumkeuze die op de voet van art. 23 EVEX II leidt tot rechtsmacht van de Nederlandse rechter. Rechtbank komt rechtsmacht toe.
 21. Luchtvaartclaim (EPGV). Kantonrechter bevoegd van vordering kennis te nemen. Artikel 15.2 van de algemene voorwaarden van luchtvaartmaatschappij blijft buiten toepassing nu sprake is van een oneerlijk beding als bedoeld in de bijlage bij de EG Richtlijn 93/13 punt 1, sub q van die bijlage. Passagiers hebben niet gereageerd op stelling van luchtvaartmaatschappij dat dezelfde passagier tweemaal o...
 22. Ontbinding overeenkomst, verbrekingsvergoeding (in de vorm van een forfaitaire schadevergoeding), beding in algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend (artt. 6:233 BW e.v.), geen reflexwerking.
 23. Verzekeringsrecht. Pleziervaartuigenverzekering. Toepasselijkheid polisvoorwaarden. Algemene voorwaarden. Kernbedingen. Het schip van eiser is vol water gelopen omdat hij na de demontage van de waterpomp de afsluiter van de watergesmeerde schroefaslager niet had dichtgedraaid. Moet het binnentreden van water als gevolg van het niet dichtdraaien van de afsluiter van de watergesmeerde schroefasla...
 24. Verstek. Ambtshalve toetsing. Restwaarde Mediabox. Artikel 12.6 algemene voorwaarden oneerlijk. Afwijzing.
 25. Onderwijsinstelling ontbindt onderwijsovereenkomst wegens hoog verzuim. Vordert betaling volledige opleidingskosten. Oordeel kantonrechter: annuleringsbeding in algemene voorwaarden is onredelijk bezwarend. Wel vergoeding van schade.
 26. Beroep op aansprakelijkheid beperkende bedingen in de algemene voorwaarden en op de facturen is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar: zie r.o. 2.69 en 2.70.
 27. algemene voorwaarden van gedaagde zijn niet overeengekomen. Onvoldoende gesteld voor basisovereenkomst en vervolgovereenkomst 1, vervolgovereenkomst 2 gelden voorwaarden van de wederpartij, omdat die offerte had uitgebracht + niet van de hand gewezen.
 28. Contradictoir. Eiser stelt dat gedaagden toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van overeenkomst van aanneming van werk (leggen tegelvloer). Beroep van gedaagden op algemene voorwaarden, décharge ex artikel 7:758 lid 3 BW en klachtplicht ex artikel 6:89 BW, faalt. Bewijsopdracht aan gedaagden dat zij eiser hebben gewaarschuwd (artikel 7:754 BW).
 29. In huurwoning laten inwonen van neef. Geschil over vraag of de huurder zelf zijn hoofdverblijf heeft in het gehuurde. Beding in algemene voorwaarden op grond waarvan de bewijslast ter zake van het houden van hoofdverblijf in het gehuurde onder deze omstandigheden op de huurder ligt. Het beding is niet onredelijk bezwarend, omdat de huurder op de hoogte is, of in ieder geval behoort te zijn, van...
 30. Aannemingsovereenkomst, algemene voorwaarden, battle of forms, meerwerk ex 7:755 of kostenverhogende omstandigheden ex 7:753, waarschuwingsplicht.
 31. Verstekvonnis. Ambtshalve toetsing. Beveiligingsovereenkomst. Dienstverlening. Oneerlijke bedingen in algemene voorwaarden. Afwijzing contractuele rente
 32. Afwikkeling huurovereenkomst twee printers, met nevenvorderingen. Bij één van de twee printers is sprake van een registratiefout. Dit leidt tot onjuiste facturatie. Buitengerechtelijke ontbinding, schuldeisersverzuim, opschorting, verrekening, algemene voorwaarden, schadevergoeding.
 33. Beroep op vernietiging algemene voorwaarden. Zijn de voorwaarden ter hand gesteld? Zijn de door een accountant in rekening gebrachte uren redelijk? Bewijsopdrachten.
 34. Geschil tussen uitzendbureau en inlener over vergoeding voor overgenomen arbeidskracht. De algemene voorwaarden waarop het uitzendbureau de vergoeding baseert, zijn niet van toepassing. Als de algemene voorwaarden wel van toepassing zijn, is het door het uitzendbureau gevorderde bedrag geen redelijke vergoeding in de zin van artikel 9a Waadi. De algemene voorwaarde waarop het uitzendbureau zich...
 35. Schade aan industriële oven. Rechtbank beslist over gestelde onduidelijkheid m.b.t. contractspartijen en toepasselijke algemene voorwaarden en zal deskundige(n) benoemen om schadeoorza(a)k(en) vast te stellen. Onvoldoende gesteld voor betalingsonwil of -onmacht, vorderingen tegen (indirect) bestuurders afgewezen.
 36. Er is een overeenkomst tot stand gekomen waarop algemene voorwaarden (av) van toepassing zijn. Bedingen uit de av over boete en kosten voor parkeerkaart zijn niet oneerlijk. Het tarief voor een verloren kaart is niet toewijsbaar, maar de boete wel.
 37. Verzet. Overeenkomst van opdracht. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Geen bewijs dat factuur door gedaagde is ontvangen, maar deze is ingebracht in procedure. Geen bewijs dat 14-dagenbrief is ontvangen, afwijzing buitengerechtelijke incassokosten.
 38. opzegbeding in algemene voorwaarden, kleine ondernemer, reflexwerking 6:236 sub j BW, kennelijk onredelijk bezwarend beding.
 39. Gedaagde heeft ten onrechte de facturen ten aanzien van de geleverde pvc-vloerdelen niet betaald. Contractuele rente van 1,5% per maand toegewezen, omdat dit in de algemene voorwaarden is overeengekomen. Beslag niet onnodig of onrechtmatig geweest.
 40. Vordering tot betaling van facturen voor de inhuur van brandwachten. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Beroep op verrekening wegens verschuldigde boetes en/of vordering tot schadevergoeding ogv tekortkoming of onrechtmatige daad, slaagt niet.
 41. The issue in this case is whether the parties expressly agreed for proceedings to be in English before the Netherlands Commercial Court (Court in Summary Proceedings). Under Article 30r DCCP, Dutch is the language of the motion on this preliminary issue [an English version of the judgment is provided as a courtesy]. The Court finds that there is a valid NCC clause as agreed by the parties. Arti...
 42. Vordering eiseres (koper) tot betaling van schadevergoeding wegens non-conformiteit chiazaad vanwege te hoge aflatoxinewaardes toegewezen. Gedaagde (verkoper) heeft analyseresultaten tevergeefs betwist en tevergeefs betwist dat de analyserapporten zien op de onderhavige partij. Analyseresultaten in verbinding met expertiserapport bewijst dat partij al bij aflevering aan eiseres was besmet. Bero...
 43. Vordering eiseres (koper) tot betaling van schadevergoeding wegens non-conformiteit chiazaad vanwege te hoge aflatoxinewaardes toegewezen. Gedaagde (verkoper) heeft analyseresultaten tevergeefs betwist en tevergeefs betwist dat de analyserapporten zien op de onderhavige partij. Analyseresultaten in verbinding met expertiserapport bewijst dat partij al bij aflevering aan eiseres was besmet. Bero...
 44. leaseovereenkomst auto, beding in algemene voorwaarden over kosten van meer gereden kilometers oneerlijk, wel deels erkend, schade aan auto eerst na tien dagen vastgesteld, afgewezen
 45. Effectenleaseovereenkomst.; ontbinding door Dexia van de lease-overeenkomst wegens wanprestatie; Artikel 6 van de algemene voorwaarden is een oneerlijk beding, arrest van de Hoge Raad van 21 april 2017 (JOR 217/164, ECLI:NL:HR:2017:77); heeft Dexia aanspraak op een schadevergoeding; de door het HvJEU aan de vernietiging van een oneerlijk beding verbonden consequenties dienen daarbij tot uitgang...
 46. Huurgenot kan niet worden opgeschort. Algemene voorwaarde die dat toch mogelijk maakt is onredelijk bezwarend.
 47. Had grondroerder die graafwerkzaamheden ging verrichten, voorafgaand aan de werkzaamheden de hoogspanningskabel in de grond moeten lokaliseren? Rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigd. Volgens de rechtbank rechtvaardigen de omstandigheden van het geval de concrete invulling van de op de grondroerder rustende zorgplicht. Deze is mogelijk ruimer dan op grond van de Richtlijn Zorgvuldig Graafpr...
 48. kosten annulering overeenkomst tot reservering van zendtijd op tv; vernietiging bepaling algemene voorwaarden
 49. Verstek. Ambtshalve toetsing. Vordering afgewezen, omdat deze is gegrond op de algemene voorwaarden behorende bij een verplicht gesteld lidmaatschap bij pechhulp. Geen kern van de prestatie. Artikel 6:230j BW.
 50. Kettingbeding opgenomen in appartementsrecht van recreatiewoning. Uitleg kettingbeding. Als bepalingen in het kettingbeding al moeten worden beschouwd als algemene voorwaarden zijn zij niet onredelijk bezwarend.