Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Algemene voorwaarden

 1. In overeenkomst en algemene voorwaarden staat niet dat alleen met een mobiel telefoontoestel gebruik mag worden gemaakt van de simkaart voor het 4G netwerk. Gebruik van ander toestel dat 4G van de provider ondersteunt levert geen wanprestatie op.
 2. Levering grote kerstbomen. Tijdig gereclameerd over kwaliteit? Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
 3. Expeditie of vervoer? IPR. Internationale bevoegdheid. Art. 7 Brussel Ibis-Vo. Plaats van verrichting van expediteurswerkzaamheden (diensten). Toepasselijk recht. Rome I-Vo. Weliswaar heeft Westerp gesteld dat Triple F als (papieren) vervoerder dient te worden aangemerkt, maar Triple F betwist die stelling gemotiveerd en Westerp heeft geen fieten of omstandigheden gesteld die de hoedanigheid va...
 4. Bevoegdheidsincident. Forumkeuzebeding voor de Nederlandse rechter in de algemene voorwaarden van een Nederlandse leverancier van bloemen en planten aan een partnership naar Engels recht gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Is sprake van een geldige forumkeuze als bedoeld in artikel 25 lid 1 sub a of b Brussel I-bis Vo? Zijn de partners van de partnership gebonden aan de forumkeuze? Tussenvonnis.
 5. Verkoop van een gestolen vrachtwagen. Weens Koopverdrag van toepassing, omdat dit door partijen niet is uitgesloten. Algemene voorwaarden verkoper niet van toepassing, omdat (verwijzing naar) algemene voorwaarden niet zijn opgesteld in een taal waarvan mag worden verwacht dat de wederpartij deze begrijpt. Sprake van een wezenlijke tekortkoming door de verkoper. Buitengerechtelijke ontbinding ko...
 6. Kort geding. Huur woonruimte. Ingebruikgeving sociale huurwoning aan derden ten behoeve van prostitutie vormt tekortkoming vanwege strijd met algemene voorwaarden. Artikel 6:265 lid 1 BW.
 7. Aansprakelijkheid arbodienst jegens opdrachtgever voor tekortkomingen bij re-integratie van werknemer waarvoor opdrachtgever loonsanctie kreeg opgelegd. Beperking aansprakelijkheid o.g.v. algemene voorwaarden deels wel en deels niet gehonoreerd.
 8. overeenkomst van opdracht, toepasselijkheid algemene voorwaarden
 9. Eiseres vordert dat de publicatie van een rapport van de onderwijsinspectie over de Algemene Hindoe basisschool wordt verboden. Volgens eiseres is het rapport op verschillende punten eenzijdig, onjuist en suggestief en daarmee onrechtmatig. De voorzieningenrechter volgt dit standpunt niet, behalve op één punt. De voorzieningenrechter bepaalt dat het rapport openbaar mag worden gemaakt onder de...
 10. Vordering tot terugbetaling oversluitvergoeding hypotheek afgewezen. Het beding in de Algemene Voorwaarden dat ziet op vervroegde aflossing van de hypotheek is geen oneerlijk beding in de zin van Richtlijn 93/13 EG en ook niet onredelijk bezwarend als bedoeld in artikel 6:237 onder i BW. Het beroep op richtlijnconforme interpretatie van Richtlijn 2014/17 faalt reeds omdat die richtlijn niet van...
 11. Bevoegdheid Nederlandse rechter Brussel I bis-Verordening inzake forumkeuzebeding in algemene voorwaarden.
 12. Hoger beroep. Zijn de stuitingsbrieven verstuurd naar en bezorgd op het oude adres van de kredietnemer? Hebben deze brieven de kredietnemer bereikt? Is het beding in de algemene voorwaarden dat bepaalt dat adreswijziging schriftelijk moet worden doorgegeven onredelijk bezwarend? Is het beding in de algemene voorwaarden dat de vertragingsvergoeding regelt een oneerlijk beding?
 13. Buitengerechtelijke kosten worden toegewezen op basis van het wettelijke tarief en niet conform de bepaling in de algemene voorwaarden, omdat de hoogte van de gevorderde kosten wordt betwist en eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat de werkelijke kosten het wettelijke tarief overstijgen.
 14. Brandverzekering. Op grond van algemene voorwaarden dekking geweigerd wegens premieachterstand. Algemene voorwaarden van toepassing?
 15. Mondeling vonnis artikel 30 p Rv; schuldenaar is op grond van algemene voorwaarden verplicht adres door te geven aan kredietverlener. Niet doorgeven van adres komt voor eigen risico. Verjaringstermijn gestuit.
 16. Overeenkomst tot levering van glas voor tuinbouwkassen. Geen tekortkoming in de nakoming. Algemene voorwaarden toepassellijk en niet vernietigbaar. Tijdige levering. Afwijking in de afmeting past binnen NEN-norm en leidit niet tot non-conformiteit.
 17. Koopovereenkomsten van metalen tubes die door het Weense Koopverdrag worden geregeerd. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van verkoopster is aanvaard door de koopster, bij toepassing van de maatstaf die volgt uit de regeling van het Weense Koopverdrag en Opinie 13 van de CISG. Aan de verkoopster komt een beroep toe op de in de algemene voorwaarden neergelegde exoneratie.
 18. Verstekzaak. Bank zegt aan consument verschaft krediet voortijdig op wegens achterstallige termijnen, en eist het volledige openstaande saldo op, op grond van een beding in de algemene voorwaarden. Dit beding is niet in strijd met art. 33 onder c Wet op het consumentenkrediet (zoals dat destijds luidde). Ambtshalve beoordeling of andere bedingen onredelijk bezwarend zijn. Bank dient zich uit te...
 19. kredietovereenkomst; zorgplicht; algemene voorwaarden
 20. Consument vordert dat bepalingen uit NVM-koopcontract met wooncorporatie buiten toepassing blijven omdat deze onredelijk bezwarend zouden zijn. Voorzieningenrechter wijst dit af. Het is niet duidelijk of een NVM-koopcontract geldt als “algemene voorwaarden” in de zin van de wettelijke definitie. Als dat al zo is, dan is lijkt de uitzondering genoemd in artikel 6:237 sub j BW zich in deze zaak v...
 21. Uitsluiting buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst voor bepaalde tijd door huurder in algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend.
 22. Huurzaak. Kort geding. Particuliere huur. Huurder in appel tegen veroordeling betaling contractuele boete. Hof: geen strijd met Richtlijn 93/13/EEG. Voorts kan boetebeding niet worden vernietigd op grond van artikel 6:233 onder a BW. Beding is geen algemene voorwaarde in de zin van 6:231 BW. Subsidiaire beroep op matiging slaagt. Boetebeding leidt onder de gegeven omstandigheden tot buitenspori...
 23. Aannemer heeft een rieten dak aangebracht op de woning van opdrachtgever. Dit dak beantwoordt niet aan wat de opdrachtgever op grond van de overeenkomst mocht verwachten omdat riet is gebruikt afkomstig uit zout water. Uit de rapporten blijkt dat zout in het riet een negatieve invloed heeft op de levensduur van de rieten dakbedekking doordat het riet vanwege het zoutpercentage vocht vasthoudt....
 24. Betaling gevorderd van advocatennota's. Inhoud van een fixed-fee-afspraak. Geen verjaring. Algemene voorwaarden vernietigd.
 25. Overeenkomstenrecht. Europees recht. Algemene voorwaarden. Procedure o.g.v. art. 3:305a BW m.b.t. opslagwijzigingsbeding in algemene voorwaarden Euribor-hypotheken. Transparantievereiste; oneerlijkheid/onredelijk bezwarendheid; bijlage bij Richtlijn 1993/13; art. 6:236 onder i BW.
 26. Eindvonnis in bevoegdheidsincident na tussenvonnis (ECLI:NL:RBROT:2019:425). Bij de vraag of deze rechtbank bevoegd is op grond van artikel 7 sub 1 Brussel Ibis-Vo staat voorop of partijen een plaats van levering zijn overeengekomen. Zie artikel 7 sub 1 onder b eerste gedachtestreepje Brussel Ibis-Vo. De vraag is dus of partijen over een plaats van levering wilsovereenstemming hebben bereikt en...
 27. Bevoegdheidsincident. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Battle of forms.
 28. Incident. Bevoegdheid. Rechtsmacht Nederlandse rechter. EEX-Verordening Brussel I bis. Forumkeuze in algemene voorwaarden. Verwijzing naar algemene voorwaarden in schriftelijke opdrachtbevestiging.
 29. Hoger beroep; vervroegde aflossing van rentevaste leningen van professionele vastgoedbelegger; te berekenen aflossingsvergoeding volgens algemene voorwaarden; Haviltex; geen gedekt verweer noch strijd met de goede procesorde; leningrente, opgebouwd uit fundingkosten, bestaande uit 1a) rentebasis (wegens aantrekken geld) plus 1b) inkoopkosten (liquiditeitskosten die de looptijdafhankelijke opsla...
 30. Door gedaagde 1 in opdracht van eiseres gereviseerde elektromotor loopt na enkele maanden vast waardoor productieproces wordt verstoord. Heeft een montagefout bij de revisiewerkzaamheden tot het vastlopen geleid? Kan gedaagde 1 zich beroepen op het exoneratiebeding in haar algemene voorwaarden? Eiseres spreekt gedaagde 2 aan als vereffenaar, bestuurder en aandeelhouder van gedaagde 1.
 31. Tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomst? Nee, geïntimeerde heeft voldaan aan de voor haar uit de algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting tot tijdige kennisgeving van voorgenomen onderhoud. Nu zij zich voort het recht heeft voorbehouden haar dienstverlening op te schorten voor onderhoud, is geen sprake van een tekortkoming.
 32. hoofdverblijf huurder, beding in algemene voorwaarden dat bewijslast op huurder rust nietig
 33. Executoriaal derdenbeslag op huurpenningen. Bevrijdend betaald aan verhuurder? Algemene voorwaarden ter hand gesteld? Onredelijk bezwarend? Huurovk vernietigd door hypotheekhouder. Dwangsom op betaling aan deurwaarder.
 34. Consumentenrecht. Architectenovereenkomst. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden. Gezag van gewijsde van incidenteel tussenvonnis. Aan het beroep van geïntimeerde (oorspr. gedaagde) op haar algemene voorwaarden staat niet in de weg dat zij niet heeft geappelleerd tegen een incidenteel vonnis, waarin is geoordeeld dat de consument de vernietigbaarheid van die voorwaar...
 35. Overeenkomst van opdracht. Verwijdering van asbest uit wooncomplex. Wanprestatie. Zorgplicht van opdrachtnemer. Schade door stillegging werk. Vervaltermijn verbonden aan instellen vordering. Algemene voorwaarden. Vernietiging.
 36. Artikel 6:21 BW Artikel 6:23 BW In deze zaak is de verschuldigdheid van een “stay-on bonus” afhankelijk gesteld van het tot stand komen van een overeenkomst tussen partijen. De vraag of sprake is van een voorwaarde als bedoeld in artikel 6:21 BW is een kwestie van uitleg. Artikel 6:23 BW geeft voor het geval sprake is van een voorwaardelijke verbintenis invulling aan de algemene regel van arti...
 37. Hoofdzaak: aansprakelijkheid voor het in het leven roepen van een gevaarlijke situatie: het verplaatsen van zware zetbank met behulp van heftruck en palletwagen; zetbank valt van lepels heftruck en komt op appellant terecht die letsel oploopt. Vrijwaringszaak: beroep verzekeraar op uitsluiting dekking in algemene voorwaarden afgewezen: in dit geval kan niet gezegd worden dat ongeval met of doo...
 38. Kort Geding. Wind- en zonne-energie installatie. Elmar heeft ingevolge artikel 13 en 14 van de algemene voorwaarden de bevoegdheid om de stroomlevering (tijdelijk) te onderbreken in de gevallen dat een klant meer stroom aan het elektriciteitsnet levert dan hem op grond van de keuring is toegestaan.
 39. Eiser vordert tarief verloren kaart en schadevergoeding op grond van "treintje rijden" door X. Kantonrechter verwerpt beroep op handelen in strijd met art. 21 Rv alsmede het verweer dat X niet de bestuurder was en dat algemene voorwaarden niet van toepassing is, en wijst vordering toe.
 40. Incident. Bevoegdheid. Forumkeuze voor arbitrage in algemene voorwaarden. Verwijzing op de opdrachtbevestiging naar de homepage van de website waar de algemene voorwaarden te vinden zijn voldoet in dit geval niet aan artikel 6:230c BW. De algemene voorwaarden zijn niet op eenvoudige wijze te vinden op de website. Geen redelijke mogelijkheid geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen...
 41. Incident. Relatieve bevoegdheid. Offerte. Overeenstemming toepasselijkheid algemene voorwaarden, waaronder forumkeuzebeding. Artikel 108 leden 3 en 4 Rv. Separabiliteitsbeginsel.
 42. Aansprakelijkheid waterbedrijf voor waterschade als gevolg van gesprongen koppelstuk van de hoofdkraan. Exoneratieclausule in algemene voorwaarden.
 43. Luchtvaartzaak. Tussenvonnis. Uitleg bepalingen assignment form; geen lastgeving tot incasso maar eigendomsoverdracht vordering beoogd. Cessieverbod in algemene voorwaarden Ryanair naar voorlopig oordeel kantonrechter onredelijk bezwarend.
 44. Geschil over geleverde bouwmaterialen. Beroep op vernietigbaarheid algemene voorwaarden verworpen.
 45. “Gebruik maken van een parkeergarage, moment van totstandkoming van de overeenkomst en informatieplicht van de garagehouder, ter hand stelling algemene voorwaarden en de duidelijkheid daarvan, hoogte en redelijkheid van de boete”
 46. "Treintje rijden". Verloren parkeerkaart. Algemene voorwaarden. Geen sprake van onredelijk hoge boete.
 47. In de woning van huurder zijn 3.789 hennepstekken aangetroffen. Verhuurder, een woningbouwcorporatie, vordert in kort geding ontruiming. Voldoende aannemelijk dat in bodemprocedure huurovereenkomst zal worden ontbonden. Hennepteelt is bij wet verboden en in strijd met de algemene voorwaarden van de huurovereenkomst. Belangenafweging valt uit in voordeel van verhuurder. Verhuurder hanteert strik...
 48. Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR). Artikel 6:233 BW e.v. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Artikel 8:1128 BW. Opschorting.
 49. overeenkomst van opdracht, toepasselijkheid algemene voorwaarden, beroep op opschorting en verrekening, klachttermijn, artikel 6:89 BW.
 50. Hof verklaart zich onbevoegd na bewijslevering over verzonden algemene voorwaarden en de ondertekening daarvan/ bewijs daadwerkelijke wilsovereenstemming (zie o.m. HvJ EU 8 maart 2018, C 64/17, ECLI:EU:C:2018:173) is niet geleverd.