Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Algemene voorwaarden

 1. Bevoegdheidsincident. Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden. Beoordeling toepasselijkheid algemene voorwaarden aan de hand van het Weens Koopverdrag.
 2. De rechtbank verklaart Reimert niet-ontvankelijk in haar vordering, omdat de algemene voorwaarden van Rodeca van toepassing zijn en de daarin opgenomen vervaltermijn al voor het uitbrengen van de dagvaarding was verstreken.
 3. Consumentenrecht, verstekzaak, pakketreis, eisende partij maakt aanspraak op annuleringskostenvergoeding in toepasselijke algemene voorwaarden.
 4. Opdrachtgever mocht overeenkomst tussentijds opzeggen, ongeacht of algemene voorwaarden van toepassing zijn. Opdrachtnemer heeft onvoldoende gemotiveerd gesteld dat hij kosten heeft gemaakt.
 5. Incassobureau Juristu Incassodiensten moet een consument ruim 1.200 euro plus wettelijke rente terugbetalen. Het incassobureau voldeed in haar algemene voorwaarden niet aan haar informatieverplichting ten aanzien van de kosten van haar dienstverlening.
 6. Incassobureau Juristu Incassodiensten moet een consument ruim 1.200 euro plus wettelijke rente terugbetalen. Het incassobureau voldeed in haar algemene voorwaarden niet aan haar informatieverplichting ten aanzien van de kosten van haar dienstverlening.
 7. Incassobureau Juristu Incassodiensten moet een consument ruim 1.200 euro plus wettelijke rente terugbetalen. Het incassobureau voldeed in haar algemene voorwaarden niet aan haar informatieverplichting ten aanzien van de kosten van haar dienstverlening. Daarnaast moet het incassobureau de consument 550 euro betalen als schadevergoeding omdat de dienstverlening niet voldeed.
 8. Winstsaldo terecht ogv de algemene voorwaarden niet uitgekeerd
 9. Vordering tot betaling facturen toegewezen. Tegenvordering afgewezen. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
 10. Nederlandse rechter bevoegd? Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden. Onduidelijk of algemene voorwaarden konden worden opgeslagen in het online bestelproces en of algemene voorwaarden achterop facturen stonden. Mondelinge behandeling bepaald.
 11. Huurzaak. O&O, niet nakomen verplichtingen uit huurovereenkomst en algemene voorwaarden, o.a. overlast, vervuiling, laten inwonen derden. Ook stelt gedaagde zich niet begeleidbaar op, wat wel een vereiste is volgens de huurovereenkomst.
 12. Verzekeringsrecht. Bekrachtiging vonnis. Terugbetaling uitkering. Diefstal auto niet plaatsgevonden zoals gemeld. Opzet tot misleiding. Fraude in de zin van Algemene Voorwaarden.
 13. Internationaal geschil. Beoordeling of de algemene voorwaarden van toepassing zijn op grond van het Weens Koopverdrag. Facturen zijn verschuldigd want beroep op non-conformiteit en dwaling gaan niet op.
 14. Vordering tot huurachterstand, ambtshalve toetsing of algemene voorwaarden uit huurovereenkomst oneerlijk zijn, bedingen over huurprijswijziging, rente en incassokosten zijn oneerlijk en worden vernietigd, herberekening huurachterstand. Zie ook ECLI:C:EU:2013:180 RWE en ECLI:EU:C:2012:242.
 15. Opdrachtnemer is aansprakelijk en wordt door opdrachtgever aangesproken tot vergoeding van geleden schade. Algemene voorwaarden van opdrachtnemer zijn van toepassing zijn. Beoordeling of het in de algemene voorwaarden opgenomen vervalbeding en exoneratiebeding – waar opdrachtnemer zich op beroept - naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Dit is niet het geval. Vorde...
 16. Claim for revindication of documents and data. Whereas the contractual relationship between the parties is governed by the laws of the State of New York, Dutch law governs the question whether a property right can be created on documents and data situated in the Netherlands. The Court finds that the claimant (DiaMedica, based in the US) is the owner of the physical documents, but not of the dig...
 17. Veehouder houdt leverancier veevoer aansprakelijk voor gezondheidsproblemen koeien. Vordering is verjaard op grond van verkorte verjaringstermijn uit algemene voorwaarden. Voldaan aan (strekking van) het bepaalde in artikel 6:234 lid 1 BW.
 18. Vordering tot betaling van contractuele fee op grond van inleenovereenkomst omdat arbeidskracht rechtstreeks bij inlener in dienst is getreden en een vordering tot schadevergoeding op grond van artikel 6:74 BW afgewezen. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
 19. Huurrecht. Betalingsachterstand. Ontbinding huurovereenkomst. Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden. Rentebeding ROZ-voorwaarden onredelijk bezwarend?
 20. Tekortkoming in de nakoming artikel 6:74 BW, verzuim, fatale termijn in de zin van artikel 6:83 aanhef en onder a BW, exoneratieclausule, toepasselijkheid algemene voorwaarden, verwijzing naar schadestaatprocedure.
 21. Bevoegdheidsincident toepasselijkheid Algemene Voorwaarde forumkeuzebeding.
 22. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Duits recht. Aansprakelijkheidsbeperking in algemene voorwaarden. Wanprestatie. Deskundigenonderzoek.
 23. Toepasselijkheid algemene voorwaarden in internationale verhoudingen, aanneming van werk, waarschuwingsplicht artikel 7:754 BW en risicoregel artikel 7:760 lid 2 BW.
 24. Moet de vrouw het advocatenkantoor vrijwaren? Nee. Geen beroep op vrijwaringsbeding in algemene voorwaarden. Geen ongerechtvaardigde verrijking. Niet onaanvaardbaar.
 25. overeenkomst op afstand, geen modelformulier vereist, geïnformeerd door toezending algemene voorwaarden, relevante bepaling in algemene voorwaarden vernietigd, bedenktijd verlengd, geen vergoeding voor diensten geleverd in de verlengde bedenktijd
 26. Overeenkomst tot opkweken stekken tot planten. Uitleg overeenkomst. Haviltex. Betekenis gebruikte terminologie 'stekken' en 'planten'. Uitleg algemene voorwaarden. Wie is er als gebruiker aan te merken.
 27. Aannemingsovereenkomst bouw appartementen. Overschrijding bouwtermijn. algemene voorwaarden: onwerkbare werkdagen. Weersomstandigheden. Coronapandemie als onvoorziene omstandigheid (artikel 6:258 BW) leidt tot wijziging contract. Overmacht.
 28. Bevoegdheidsincident, arbitraal beding in algemene voorwaarden.
 29. stichting vordert om vergunninghouder en sub-licentiehouder te veroordelen om in algemene voorwaarden op te (laten) nemen dat Curaçaos recht van toepassing is op de relatie tussen het casino en de speler alsmede om hen te veroordelen spelers er via de website op te attenderen dat vorderingen ter zake van online gokken rechtens niet afdwingbaar zijn. Gelet op de nauwe samenhang van deze vorderin...
 30. De woningstichting vordert ontruiming i.v.m. structurele overlast door huurder. De woningstichting heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de huurder ernstige overlast veroorzaakt, waar omwonenden last van hebben. Huurder is toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de huurovereenkomst, de algemene voorwaarden en de wet. Vordering toegewezen.
 31. kort geding; opzegging duurovereenkomst; succesvol beroep opdrachtnemer op opzegtermijn in algemene voorwaarden; voldoende aannemelijk dat afwijkende afspraak in overeenkomst alleen op de eerste contractsperiode van toepassing is
 32. Overeenkomst van opdracht met incassovordering. Niet gebleken dat deurwaarder niet heeft gehandeld als goed opdrachtgever. Verschuldigdheid uitkoopkosten volgt daarnaast uit de algemene voorwaarden. Toewijzen.
 33. Verbintenissenrecht; huurovereenkomst met betrekking tot een camper voor de maanden mei/juni 2020. Vanwege corona-omstandigheden heeft huurder in april 2020 de boeking van de camper met een jaar verplaatst naar mei/juni 2021. Kan verhuurder bij huurder annuleringskosten in rekening brengen op grond van de algemene voorwaarden? In hoeverre hebben partijen mondeling een van die algemene voorwaard...
 34. Beëindiging bankrelatie met particulier wegens ongebruikelijke transacties (artikel 5 lid 3 Wwft jo. 35 ABV). Vordering tot vernietiging artikel 2 en 3 Algemene bankvoorwaarden afgewezen. Algemene voorwaarden niet oneerlijk of onredelijk bezwarend. Opzegging bankrelatie niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (artikel 6:248 lid 2 BW).
 35. Bouwkundig advies over woning. Later houtworm geconstateerd. Opdrachtnemer niet aansprakelijk omdat te laat is geklaagd ogv de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden niet vernietigd omdat het laat klagen het verval van rechten klager rechtvaardigt .
 36. Energieleverancier mag de tarieven voor levering van gas en elektra van een consument niet meer wijzigingen, omdat het wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden niet eerlijk is.
 37. Kort geding in verband met opzegging kredietovereenkomst door kredietverstrekker. Opzeggingsbevoegdheid is in algemene voorwaarden voorzien. Niet aannemelijk dat opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
 38. Algemene voorwaarden niet ter hand gesteld en daarom vernietigbaar.
 39. Q-Park heeft in haar algemene voorwaarden een beding opgenomen met betrekking tot de buitengerechtelijke kosten. Dit beding wijkt ten nadele van de consument af omdat Q-Park hogere incassokosten kan vorderen dan het bedrag waar zij recht op heeft op grond van de wet. Omdat Q-Park een oneerlijk beding in haar algemene voorwaarden heeft staan, kan zij niet subsidiair op grond van de wet incassoko...
 40. Een autoverhuurbedrijf heeft haar vordering op een consument ter incasso overgedragen aan een incassokantoor. Het incassokantoor heeft de overeenkomst en de algemene voorwaarden niet overgelegd. Daardoor is niet duidelijk wat partijen zijn overeengekomen.
 41. Verhuur van een woonruimte op een recreatiepark. Huurder heeft in strijd met de algemene voorwaarden een schutting geplaatst. De vordering tot verwijdering daarvan wordt toegewezen. Vordering tot betaling van park- en servicekosten en de huur van de gas- en watermeter en de postbus is onvoldoende onderbouwd en wordt afgewezen. Onvoldoende gesteld en bewezen dat huurder een persoon laat inwonen....
 42. Q-Park heeft in haar algemene voorwaarden een beding opgenomen met betrekking tot de buitengerechtelijke kosten. Dit beding wijkt ten nadele van de consument af van de wettteljke regeling.
 43. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Overeenkomst tot kinderopvang. Overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW)? Beding in algemene voorwaarden met betrekking tot opzeggingstermijn en -vergoeding. Beding in algemene voorwaarden met betrekking tot annuleringstermijn en -vergoeding. Strijd met art. 7:408 BW en art. 7:411 BW? Consumentenbescherming. Richtlijn 93/13/EEG (Richtlijn oneerlijke bedingen)....
 44. Wck. Consument is ontvankelijk in zijn verzet. Algemene voorwaarden van toepassing. Cessie is rechtsgeldig. Onvoldoende onderbouwd dat vertragingsvergoeding is overeengekomen. Vordering wettelijke rente verjaard. Betalingen.
 45. Art. 81 lid 1 RO. Internationaal privaatrecht. Bevoegdheid. Forumkeuze art. 25 lid 1 onder b Brussel I-bis; verwijzing naar algemene voorwaarden.
 46. Ondanks aangetroffen hennepkwekerij in de woning toch geen ontbinding van de huurovereenkomst, gelet op bijzondere persoonlijke omstandigheden. Contractuele boete ook afgewezen, want niet voldaan aan de omschrijving in de algemene voorwaarden.
 47. Schadevordering jegens stuwadoor. Algemene voorwaarden toepasselijk? Welke schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking?
 48. Ambtshalve toetsing informatieplichten. Onjuiste inlichtingen over de totstandkomingswijze van de overeenkomst. Niet volledig voldaan aan de informatieplichten met als gevolg een 25%-sanctie. Algemene voorwaarden niet overgelegd, daarop gebaseerde gevorderde rente is niet toewijsbaar. Compensatie proceskosten op grond van artikel 21 Rv.
 49. Verbintenissenrecht. Algemene voorwaarden. Is groothandelaar dienstverrichter in zin Dienstenrichtlijn en art. 6:230a BW? Volstaat verwijzing naar website groothandel om wederpartij te informeren over algemene voorwaarden (art. 6:230c BW)? Periode waarover wettelijke handelsrente is toegewezen.
 50. Algemene voorwaarden. Beroep op exoneratiebeding slaagt. Rechtbank komt niet toe aan gestelde tekortkoming Liander.