Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Algemene voorwaarden

 1. Wanprestatie. Klachtplicht op grond van Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden niet ter hand gesteld. Schadevergoeding door verkeerde afstelling axiaalrollen bij het rooien aardapppelen. Deskundigenbericht voldoende overtuigend.
 2. Verstek. Online afgesloten sportschoolabonnement. Flex-abonnement, op ieder moment opzegbaar. Ambtshalve toetsing van infoplichten, ambtshalve sanctie ivm schending/niet gebleken naleving. Ambtshalve toetsing van contractuele bedingen. Te recente versie van algemene voorwaarden bijgevoegd; kantonrechter kent ambtshalve de inhoud van de toepasselijke oudere versie en beoordeelt die. Het bgk-bedi...
 3. Verstek. Online afgesloten sportschoolabonnement. Flex-overeenkomst, op ieder moment opzegbaar. Ambtshalve toetsing van naleving infoplichten, ambtshalve sanctie wegens schending/niet gebleken naleving. Ambtshalve toetsing van contractuele bedingen. Te recente versie van algemene voorwaarden bijgevoegd. Kantonrechter kent ambtshalve de inhoud van de toepasselijke versie en beoordeelt die. Relev...
 4. Verstek. Online afgesloten sportschoolabonnement, ovk met bepaalde duur van 1 jaar. Ambtshalve toetsing van infoplichten, ambtshalve sanctie vanwege schending/niet-gebleken naleving. Ambtshalve toetsing contractuele afspraken. Te recente versie van algemene voorwaarden overgelegd, kantonrechter kent ambtshalve de inhoud van de toepasselijke versie en beoordeeld die. Artikel 5g wordt onredelijk...
 5. Verstek. Online afgesloten sportschoolabonnement met bepaalde duur van 1 jaar. Ambtshalve toetsing van naleving infoplichten, ambtshalve sanctie wegens schending/niet gebleken naleving. Ambtshalve toetsing contractuele bepalingen. Beding in artikel 5g van de algemene voorwaarden wordt onredelijk bezwarend geacht en vernietigd, zowel mbt de bedongen vergoeding van gemaakte buitengerechtelijke in...
 6. Militair raakt gewond bij fietsongeval met collega tijdens een sportles. Hij schakelt een letselschadespecialist in om zijn schade te verhalen op Defensie. De letselschadespecialist verzuimt tijdig bezwaar te maken tegen een besluit tot afwijzing van schadevergoeding. Anders dan de rechtbank wijst het hof de vordering tot schadevergoeding toe. Het beroep op een vervaltermijn uit de algemene vo...
 7. Incident. Relatieve onbevoegdheid. Algemene voorwaarden niet overeengekomen, althans vernietigbaar omdat geen redelijke mogelijkheid is geboden daarvan kennis te nemen. Geen rechtsgevolg verbonden aan stelling dat de algemene voorwaarden vernietigbaar zijn. Niet gesteld dat buitengerechtelijk is vernietigd, geen vernietiging gevorderd.
 8. In veel huurovereenkomsten en algemene voorwaarden staan oneerlijke bedingen, in de zin van de Richtlijn 93/13 EG. Ymere heeft een huurder met een huurachterstand een brief gestuurd om oneerlijke bedingen te schrappen. Omdat de huurder daarmee niet heeft ingestemd en Ymere de brief niet aan al haar huurders heeft gezonden, maar slechts aan enkelen met een huurachterstand, leidt dat er in dit ge...
 9. huurachterstand, ambtshalve toetsing algemene voorwaarden, beding algemene voorwaarden onredelijk bezwarend, buitengerechtelijjke incassokosten afgewezen
 10. Volgens de exploitant van een parkeergarage is sprake van treintjerijden. Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden waarop de vordering is gebaseerd. Aanzienlijke verstoring van evenwicht tussen rechten en verplichtingen in nadeel van consument. Vernietiging algemene voorwaarden. Geen grondslag voor vordering, waardoor deze wordt afgewezen. Ambtshalve toewijzing verletkosten, nu gedaagde in pers...
 11. Gedaagde moet uitbetaalde zorgkosten terugbetalen omdat sprake is van fraude. Artikel 6:162 BW. Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.
 12. Ambtshalve toetsing Algemene voorwaarden huurovereenkomst woonruimte februari 2020. Oneerlijk rente- en bikbeding
 13. Bij vonnis van 7 maart 2024 is Q-Park in de gelegenheid gesteld zich over de mogelijke oneerlijkheid en eventuele vernietiging van de artikelen 5.6, 5.8, 7.5, 8.1 en 8.3 in haar algemene voorwaarden uit te laten. De kantonrechter komt tot de conclusie dat de bedingen het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van partijen ten nadele van de consument aan...
 14. Eindvonnis na akte. Artikel 13.1 en 13.2 van de algemene voorwaarden zijn oneerlijk voor zover deze betrekking hebben op buitengerechtelijke incassokosten en daarom worden deze vernietigd.
 15. Tussenvonnis. Eisende partij krijgt de gelegenheid om zich uit te laten over artikel 10 Algemene Voorwaarden (1 januari 1992) (met toelichting).
 16. Gedaagde moet facturen voor werkzaamheden aan vrachtwagens betalen. Vernietiging van algemene voorwaarden (artikel 6:233 aanhef en sub b BW).
 17. Facturen voor kinderopvang grotendeels toewijsbaar. Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden. Vernietiging van oneerlijk BIK-beding. Compensatie van de proceskosten omdat eiseres voorafgaand aan de dagvaarding geen contact met de bewindvoerder heeft opgenomen.
 18. Ambtshalve toetsing. Consumentenrecht. Kinderopvang. Eindvonnis na tussenvonnis. Er is geen sprake van een georganiseerd systeem als bedoeld in artikel 6:230m BW. Er is in de overeenkomst en algemene voorwaarden een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen. Die bedingen voldoen niet aan de door het HvJ gestelde eisen en is daarom een oneerlijk beding. Het beding zal worden vernietigd en enkel de oo...
 19. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden Drinkwater PWN 2021 in combinatie met de Tarievenregeling 2024. Niet oneerlijk.
 20. uitleg algemene voorwaarden van een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering
 21. koopovereenkomst met fatale levertermijn en geen algemene voorwaarden van toepassing, te late en deels ondeugdelijke levering, geen (vertragings)schade komen vast te staan
 22. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2023:2086. Artikel 6:233-234 BW. Redelijke mogelijkheid tot kennisneming van algemene voorwaarden. Geen verstrekking als voorzien in artikel 6:230c BW, nu de gebruiker van de voorwaarden (anders dan in HR 2 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:835) aan de wederpartij niet heeft meegedeeld dat zij haar voorwaarden op internet heeft gepubliceerd. Afzien van bewijslevering na onvoo...
 23. Totstandkoming overeenkomst: artikel 6:217 BW en artikel 159, lid 2, Rv. Vernietiging algemene voorwaarden: artikel 6:233 BW, 6:234 BW en 6:237 BW. Aanschaf Lamborghini en inruil Mercedes en BMW
 24. Consumentenkoop. Consument annuleert de bestelling van een keuken. De verkoper doet een beroep op haar annuleringsbeding in artikel 12 van haar algemene voorwaarden, op grond waarvan de consument haar annuleringskosten moet betalen. De kantonrechter is van oordeel dat het annuleringsbeding in artikel 12 van de algemene voorwaarden een onredelijk bezwarend beding is. Het annuleringsbeding wordt...
 25. Ambtshalve toetsing van het beding in de algemene voorwaarden tot betaling van annuleringskosten.
 26. rechtskeuzebeding in algemene voorwaarden, consumentenkoop, informatieplichten en oneerlijk rentebeding
 27. Algemene voorwaarden. Opzegging overeenkomst zonder inachtneming opzegtermijn. Begroting van de schade op het bedrag dat eiseres aan inkomsten is misgelopen.
 28. Ambtshalve toetsing. Sanctie wegens schending informatieverplichting. incassobeding wordt vernietigd, omdat het oneerlijk is. De handelaar kan op grond van het beding in de algemene voorwaarde namelijk incassokosten in rekening brengen zodra het verzuim is ingetreden zonder dat eerst nog vruchteloos is aangemaand om binnen veertien dagen tot betaling over te gaan.
 29. Exoneratie algemene voorwaarden, vervalbeding, aansprakelijkheid accountantskantoor, redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot
 30. Aanneming van werk. Oneerlijke bedingen in algemene voorwaarden. Uitleg leveringsomvang. Gedeeltelijke ontbinding van aannemingsovereenkomst vanwege tekortkomingen/minderwerk (vermindering aanneemsom). Geen meerwerk.
 31. Overeenkomst tot levering en monteren van zonnepanelen is niet rechtsgeldig ontbonden door gedaagde. Gedaagde heeft namelijk geen tijdig beroep heeft gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals geregeld in haar eigen algemene voorwaarden. In plaats van de verplichting tot nakoming van de overeenkomst, is gedaagde in beginsel schadeplichtig.
 32. Beroepsaansprakelijkheid taxateur. Onderverzekering na brand. Gesteld ondeugdelijke voortaxatie. Contractspartij. Hoofdelijke aansprakeljkheid. Exoneratie in algemene voorwaarden. Klachtplicht. Aankondiging deskundigenbericht.
 33. Handelaar-consument. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden van ANWB, versie 2019. Oneerlijk bik-beding.
 34. Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden en AT infoplichten. tussenvonnis.
 35. Verbintenissenrecht; toerekenbare tekortkoming, vordering tot schadevergoeding, 6:74 BW; Beroep op in de algemene voorwaarden opgenomen boekenclausule en aansprakelijkheidsbeperking niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 36. Tussenvonnis in een consumentenrecht zaak. De consument heeft facturen voor het gebruik van een deelauto onbetaald gelaten. De handelaar dient zich bij akte onder meer uit te laten over naleving van de essentiële (pre)contractuele informatieplichten en de (on)eerlijkheid van enkele bedingen uit de algemene voorwaarden.
 37. Verzetzaak. Hoofdzaak betreft onbetaald gelaten facturen voor juridische bijstand door advocaat. Er is geen sprake van een tekortkoming in de nakoming door de advocaat. Advocaat heeft de zorg van een goed opdrachtnemer in acht genomen. Facturen zijn onverminderd verschuldigd. Bekrachtiging verstekvonnis. Vrijwaringszaak: vordering tot vergoeding van de kosten voor juridische bijstand door rech...
 38. Eindvonnis. Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden 2018 van Pre Wonen. Rente- en incassobeding door de cumulatie met het boetebeding oneerlijk. Ktr vernietigt artikel 6.1, 13.1 en 13.2 van de algemene voorwaarden voor zover deze betrekking hebben op rente en bik.
 39. overeenkomst tot geven van zwemles is overeenkomst van opdracht. Consument wordt beschermd. Buiten toepassing laten beding in Algemene Voorwaarden dat er op neer komt dat loon verschuldigd is van meer dan 4 weken als de overeengekomen opzegtermijn niet in acht is genomen. Verwijzing naar HR 10 februari 2023 . ECLI:NL:HR:2023:198
 40. Overeenkomst, dienstverlening, detachering, algemene voorwaarden, schending boeteclausule
 41. Consumentenrecht. Algemene voorwaarden. Onredelijk bezwarend beding.
 42. Tussenvonnis. Handelaar-consument. Krediet. Uitlaten over de algemene voorwaarden en de (pre)contractuele informatieverplichtingen.
 43. Handelaar-consument. Huur. Toetsing van de algemene voorwaarden. Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte ROZ 20 maart 2017
 44. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden en de vraag of de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld voor of bij het sluiten van de in geding zijnde overeenkomsten.
 45. Eisende partij vordert schadevergoeding wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De kantonrechter is van oordeel dat gedaagde tekort is geschoten en in verzuim verkeert en wijst een schadevergoeding toe.. Het beroep van gedaagde op haar algemene voorwaarden faalt omdat niet is komen vast te staan dat eisende partij akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van algemene voorwa...
 46. Verplichtingen uit erfpacht niet voldaan. Veroordeling tot betaling achterstallige canon en dagboetes. Boetebeding in algemene voorwaarden is onredelijk bezwarend, dus 'superboete' niet verschuldigd. Afwijzing overdracht erfpachtrecht om niet, maar toewijzing van de verklaring voor recht over bevoegdheid tot opzegging van het erfpachtrecht. Toewijzing vorderingen die zien op inzage in financiël...
 47. Levering varkensvoer aan varkensfokker. Facturen worden niet betaald met een beroep op opschorting/verrekening. Dat beroep is uitgesloten in de algemene voorwaarden van verkoper. Koper moet in conventie facturen betalen. In reconventie komt tegenvordering aan de orde. Die vordering is gegrond op de afspraak dat de verkoper de koper zou compenseren indien de koper met dat voer mindere resultate...
 48. Achterstallige betalingen zorgverzekering. Algemene voorwaarden. Oneerlijk beding. Afwijzing vordering tot vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
 49. HQ vordert ruim € 5.000.000,00 aan schadevergoeding. Daarnaast stelt zij nog een aantal andere (schade)vergoedingsvorderingen in. De vordering is gebaseerd op de stelling dat het COA de krachtens de huurovereenkomst op haar rustende opleververplichting heeft geschonden. Het COA bestrijdt dat. De kantonrechter komt niet toe aan beantwoording van de vraag of het COA de opleververplichting heeft g...
 50. Huurster heeft vijf huur huurtermijnen niet betaald. De vordering van verhuurster is daarom toewijsbaar, tenzij het beroep op verrekening slaagt. Op het verrekeningsbeding in de algemene voorwaarden kan verhuurster geen beroep doen, omdat de voorwaarden niet ter hand zijn gesteld. Er is sprake van een toerekenbare tekortkoming op grond waarvan verhuurster schadeplichtig is. Dat partijen een afs...