Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Algemene voorwaarden

 1. Art. 81 lid 1 RO. Financieel recht. Algemene voorwaarden. Consumentenrecht. Vervroegde aflossing van hypothecair krediet. Beding dat aan bank verschuldigde vergoeding bepaalt op basis van netto contante waarde-methode. Richtlijn oneerlijke bedingen. Richtlijn hypothecair krediet. Samenhang met 20/04372 en 21/00873.
 2. Art. 81 lid 1 RO. Financieel recht. Algemene voorwaarden. Consumentenrecht. Vervroegde aflossing van hypothecair krediet. Beding dat aan bank verschuldigde vergoeding bepaalt op basis van netto contante waarde-methode. Richtlijn oneerlijke bedingen. Richtlijn hypothecair krediet. Samenhang met 20/04372 en 21/02755.
 3. Financieel recht. Algemene voorwaarden. Consumentenrecht. Tussentijdse rentewijziging bij hypothecair krediet. Betekenis transparantievereiste art. 5 Richtlijn oneerlijke bedingen bij beoordeling of beding oneerlijk of onredelijk bezwarend is. Temporele en materiële reikwijdte Richtlijn hypothecair krediet. Samenhang met 21/00873 en 21/02755.
 4. Tussenvonnis. Incassoprocedure. Aansprakelijkheid uitzendbureau voor fouten uitzendkracht. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Imputatieregels 6:44 BW. Schuldeisersverzuim.
 5. Overeenkomst om Porsche te restaureren. Geen roerende zaak die nog tot stand moet worden gebracht en dus geen korte verjaringstermijn voor vordering tot betaling van facturen o.g.v. artikel 7:5 lid 4 BW en 7:28 BW. Vordering tot betaling facturen gedeeltelijk toegewezen voor zover opdracht is gegeven. Voor het overige afgewezen. Autorestaurateur had opschortingsrecht. Geen stallingskosten omdat...
 6. Bevoegdheidsincident. Internationale bevoegdheid. Brussel I bis-Vo. Stelplicht eiser in hoofdzaak ten aanzien van de internationale bevoegdheid van de aangezochte rechtbank? Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden. Artikel 25 lid 1 onder a Brussel I bis-Vo (schriftelijkheidsvereiste). Schriftelijk behelst mede een elektronische mededeling die duurzaam geregistreerd wordt. Voorstel waarmee wede...
 7. Weens Koopverdrag. Algemene voorwaarden niet van toepassing. Ontbinding gerechtvaardigd na niet nakomen fatale termijn. Beroep op opschorting slaagt niet. Vergoeding over de periode dat de koper de wel geleverde goederen bij zich heeft gehouden.
 8. leaseovereenkomst/opschortende voorwaarde overeengekomen?/algemene voorwaarden van toepassing/verbod op vertegenwoordigingsbevoegdheid
 9. Aansprakelijkheidsrecht. Graafschade. Vrijwaringszaak tussen aannemer en verhuurder van kraanmachine met machinist. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Verwijzing op facturen. Exoneratie voor ontstane schade. Zie ECLI:NL:GHAMS:2022:2410 voor de hoofdzaak tussen leidingbeheerder en aannemer.
 10. Brand in aansluitkast. Stedin is tekort geschoten in de nakoming van de op haar rustende verbintenis om voor een deugdelijke aansluiting te zorgen. Stedin kan beroep op exoneratie doen in algemene voorwaarden. De exoneratie is niet onredelijk bezwarend, danwel onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
 11. Eindvonnis na uitlaten aannemer; gebreken badkamer; oplevering op grond van de algemene voorwaarden aannemer; onredelijk bezwarend beding door consequenties oplevering
 12. Bevoegdheidsincident. Forumkeuze overeengekomen of niet. Forumkeuze in algemene voorwaarden. Artikel 25 Brussel I bis-verordening. Zekerheidstelling. Artikel 224 Rv. Bankgarantie of storting op derdengeldenrekening.
 13. Algemene voorwaarde van bank dat na overlijden rekeninghouder geen rente wordt vergoed over diens spaartegoed is onredelijk bezwarend. Beroep van de bank op die voorwaarde is daarnaast naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 14. Huurovereenkomst woonruimte. De algemene bepalingen bevatten een verbod om het gehuurde geheel of gedeeltelijk in huur of onderhuur (tegen een tegenprestatie) dan wel in gebruik (zonder tegenprestatie) aan derden af te staan. Het in de huurovereenkomst zelf opgenomen boetebeding (dat is te beschouwen als een algemene voorwaarde) stelt echter alleen een boete op het in huur of onderhuur (tegen e...
 15. Algemene voorwaarden advocatenkantoor. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid
 16. Repatriëring heeft niet plaatsgevonden na overlijden patiënt. Kwalificatie overeenkomst. Geen sprake van dwaling ook geen sprake van schending zorgplicht. Artikel in algemene voorwaarden is onredelijk bezwarend. Verschuldigd loon wordt begroot op nihil.
 17. Verzekeringsrecht. Tussenvonnis. Uitleg van nieuwwaarderegeling. Was de verzekeringnemer bekend met de algemene voorwaarden?
 18. Vervolg op ECLI:NL:GHAMS:2021:3861. Goederenvervoer over zee. Een motorjacht wordt in een zeeschip vervoerd van de Perzische Golf naar de Middellandse Zee. Hague-Visby Rules niet van toepassing. Vervoerder kan zich beroepen op de exoneraties in de algemene voorwaarden.
 19. Het niet tijdig indienen van de subsidieaanvraag is een toerekenbare tekortkoming in de nakoming. Het beroep op het in de algemene voorwaarden opgenomen exoneratiebeding is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. 6:248 lid 2 BW
 20. Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst printers. Huurder mocht erop vertrouwen dat werknemer verhuurder vertegenwoordigingsbevoegd was en hoefde er geen rekening mee te houden dat in de algemene voorwaarden van verhuurder een andere persoon als vertegenwoordigingsbevoegde was aangewezen. Bij huurder is door werknemer verhuurder het gerechtvaardigde vertrouwen gewekt dat overlegging van...
 21. Gedaagde heeft een overeenkomst met eiser gesloten voor de dagopvang van zijn dochter. Eiser vordert betaling voor de opvang in de maand november 2021. Gedaagde heeft de overeenkomst in oktober 2021 opgezegd. Op grond van de algemene voorwaarden gold een opzegtermijn van één maand, zodat voor de opvang in de maand november 2021 betaald moet worden, ongeacht of deze uren daadwerkelijk zijn afgen...
 22. Gevorderde huurachterstand toegewezen. Beroep op coronakorting onvoldoende onderbouwd. Algemene voorwaarden met boeterentebepaling zijn van toepassing. Matiging boete. Uitvoerbaarheid bij voorraad gemotiveerd.
 23. Huur vakantiewoning. Annulering wegens corona. Beding algemene voorwaarden niet oneerlijk of onredelijk bezwarend. Beroep op onvoorziene omstandigheden slaagt niet.
 24. Samenvatting van de kern van de zaak: Tussen partijen is een geldleningsovereenkomst gesloten, waarbij ter zekerheid van verhaal alle aandelen in de geldlenende BV aan de geld-uitlener zijn verpand. Na het uitwinnen van deze zekerheid door het effectueren van het pandrecht heeft de gelduitlener nu de beschikking over de aandelen, waaraan stemrecht en vergaderrecht is verbonden. Zij wenst nu als...
 25. Vervalbeding algemene voorwaarden accountantskantoor. Termijn van een jaar is niet onredelijk bezwarend. Het toezenden van een aansprakelijkheidstelling of het opstarten van een tuchtprocedure is onvoldoende om de vervaltermijn te verlengen.
 26. De printscreens van het bestelproces en de algemene voorwaarden zijn van veel latere datum dan de overeenkomst zodat niet gecontroleerd kan worden of Eneco heeft voldaan aan informatieverplichtingen jegens consument. Afwijzing vordering.
 27. Verzekeringsrecht. Bepaling in verzekeringsvoorwaarde; onredelijk bezwarend beding, algemene voorwaarde of kernbeding. Bewijslast. Persoonlijk onderzoek door verzekeraar en onrechtmatig verkregen bewijs. Verschoningsrecht. Terugverwijzing naar de rechtbank.
 28. Vordering tot betaling van een aantal advocatendeclaraties. In eerste aanleg geen verweer. Niet relevant is of de algemene voorwaarden van Dirkzwager van toepassing zijn, omdat de kantonrechter geen op die voorwaarden gebaseerde vorderingen heeft toegewezen en geïntimeerde niet incidenteel heeft geappelleerd. Verweren van onderscheiden aard worden verworpen. artikel 2 lid 1 Besluit vergoeding...
 29. Het recht van Curaçao is conform vergunningsvoorwaarden van toepassing op de relatie van casino exploitant en spelers/rechtsgeldigheid en authenticiteit van cessie-akten/gokken in online casino’s geen spel en weddenschap als bedoeld in artikel 7A:1807 BW /vernietiging algemene voorwaarden/inhoud kansspelovereenkomst/derogerende werking redelijk en billijkheid.
 30. Beding in algemene voorwaarden, niet ter hand gesteld, vernietigbaarheid, ZZP-er, artikel 9 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), Hoge Raad, 20 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:751, gelijktijdig uitlaten bij akte.
 31. Auteursrecht,  algemene voorwaarden. In opdracht gemaakte review seksspeeltjes. Wederpartij beroept zich met succes op stilzwijgende aanvaarding algemene voorwaarden van auteur waarin staat dat de auteursrechten aan de opdrachtgever worden overgedragen.
 32. Rechtsgeldigheid cessie-akten online casino spelers en SBGOK /vernietiging algemene voorwaarden /vorderingen individuele spelers /aansprakelijkheid vergunninghouder op grond van artikel 6:171 BW
 33. Vordering van het Havenbedrijf tot betaling van achterstallige binnenhavengelden toegewezen. Beroep op verrekening met schade die zou zijn geleden vanwege ongerechtvaardigde verrijking van het Havenbedrijf door jarenlang binnenhavengelden te innen zonder rekening te houden met omstandigheden van duwbakken, slaagt niet. Verrijking niet onrechtmatig, want vindt haar grondslag in een rechtshandeli...
 34. Tussenvonnis; bewaarneming; art. 7:600 en 7:602 BW; verplichting zaak terug te geven; beroep op exoneratie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar; beveiligingsmaatregelen uit eigen algemene voorwaarden niet getroffen;
 35. Onduidelijk welke (algemene) voorwaarden op de verhuisovereenkomst van toepassing zijn en of eiser op basis daarvan een verplichting heeft geschonden. Komt voor rekening en risico van gedaagde. Gedaagde moet de schade aan de televisie van eiser vergoeden.
 36. Vordering op basis van wanprestatie bij opdracht tot ontwikkeling webshop. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden op grond van aanbod en aanvaarding. Uitleg van de overeenkomst leidt tot het oordeel dat er sprake is van een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Afwijzing vordering omdat niet is voldaan aan stelplicht dat er onvoldoende inspanning is geleverd.
 37. consumentenzaak op tegenspraak, koop van bed met matras, ambtshalve toetsing, ontbreken algemene voorwaarden waardoor toets op oneerlijke bedingen onmogelijk, niet voldaan aan stelplicht, vordering afgewezen, overige verweer niet relevant
 38. De centraal in deze procedures te beantwoorden vraag is of BdC op grond van de tussen partijen toepasselijke algemene voorwaarden behorende bij de geldleningsovereenkomst al dan niet het totaalbedrag ad Afl. 4.657,47 in de periode tussen 29 maart 2000 en 31 juli 2000 (hierna: de periode) bij de aan [gedaagde] in verbruikleen verstrekte hoofdsom mocht optellen, waardoor vanaf die periode de fact...
 39. Hoofdzaak en vrijwaring. Afwijzing van (beroeps)aansprakelijkheid advocaat, advocatenkantoor en deurwaarder voor gesteld onjuist procederen en het niet tijdig (laten) betekenen van de appèldagvaarding. Buitencontractuele aansprakelijkheid advocaat uitgesloten in algemene voorwaarden. De door het advocatenkantoor in haar algemene voorwaarden gehanteerde vervaltermijn is onredelijk bezwarend en d...
 40. Bevoegdheidsincident. Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden van toepassing (art. 25 Brussel 1-bis Verordening)?
 41. Erfpacht. Algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend. Inhoud beleid voor omzetting van erfpacht naar vol eigendom niet onrechtmatig. Invoering beleid zonder overgangsregeling wel onrechtmatig. Niet bindend compensatievoorstel hof.
 42. Hypothecaire geldlening. Beding in algemene voorwaarden van geldverstrekker ter zake van vergoeding bij vervroegde aflossing. Onredelijk bezwarend of oneerlijk beding?
 43. Nakoming bemiddelingsovereenkomst. Aanspraak op courtage 1% verkoopsom. Van tussentijdse beëindiging geen sprake; volledige courtage verschuldigd. Enkele verwijzing op opdrachtbevestiging.leidt niet tot van toepassing zijn van algemene voorwaarden.
 44. VoVo, gevorderd gebod tot nakoming beding uit algemene voorwaarden toegewezen.
 45. Tussenvonnis; gebreken badkamer; oplevering op grond van de algemene voorwaarden aannemer; onredelijk bezwarend beding door consequenties oplevering; uitlating aannemer
 46. Contractenrecht. Aannemer heeft verzuimd om achterdeurslot van particulier te voorzien van overeengekomen beveiliging. Is aannemer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbraak via achterdeur? Causaal verband tussen tekortkoming en schade? Toepassing omkeringsregel? Aansprakelijkheidsuitsluiting in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend?
 47. Incident. Relatieve bevoegdheid. Artikel 99 lid 1 Rv. Artikel 108 lid 1 Rv. Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden heeft geen gevolg. Afwijzing.
 48. Overeenkomst van opdracht. Algemene voorwaarden van toepassing? Verval klachttermijn.
 49. Pakketreis, ambtshalve toetsing, redelijke en passende vergoeding bij annulering. Algemene voorwaarden. Richtlijn pakketreizen.
 50. De passagiers hebben met Vliegtickets.nl gecontracteerd. Niet is gebleken dat de algemene voorwaarden van de vervoerder onderdeel uitmaken van deze overeenkomst. De vervoerder moet dus gewoon rechtstreeks restitueren aan de passagiers.