Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Algemene voorwaarden

 1. Sportschoolabonnement. Ambtshalve toetsing. Opschorting op grond van een beding in de algemenen voorwaarden mag niet. Opschorting op grond van de wet kan wel, maar slechts voor een termijn van drie maanden. Daarna had de eisende partij de overeenkomst moeten beëindigen.
 2. Sportschoolabonnement. Ambtshalve toetsing. Opschorting op grond van een beding in de algemenen voorwaarden mag niet. Opschorting op grond van de wet kan wel, maar slechts voor een termijn van drie maanden. Daarna had de eisende partij de overeenkomst moeten beëindigen.
 3. Verkoop recreatiewoning. Verzuim kettingbeding door te leggen aan koper levert tekortschieten op in de contractuele verplichtingen uit de beheersovereenkomsten. Echtheid onderhandse akte. Doorlegverplichting met de daaraan verbonden boeteclausule is niet een kernbeding, maar een algemene voorwaarde en niet onredelijk bezwarend. Boete van € 46.500,- verschuldigd geworden.
 4. Artikelen 6:233, 6:237 sub i en 6:94 lid 1 BW. Annulering door consument van koopovereenkomst keuken. Art. 12 van de toepasselijke CBW-algemene voorwaarden geeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst te annuleren tegen betaling van 30% van de koopsom.
 5. Artikelen 6:233, 6:237 sub i en 6:94 lid 1 BW. Annulering door consument van koopovereenkomst keuken. Art. 12 van de toepasselijke CBW-algemene voorwaarden geeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst te annuleren tegen betaling van 30% van de koopsom.
 6. nakoming van de algemene voorwaarden opgenomen in de Koopovereenkomst, het Addendum en de Leveringsakte, in strijd met de contractueel overeengekomen uitsluitende woonbestemming.
 7. Brand bij dakbedekking. Bewijs. Hoofdelijkheid. Art. 6:171 BW. Exoneratiebeding. Opzet of bewuste roekeloosheid. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Terhandstelling.
 8. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Ambtshalve toetsing o.g.v. Brussel I bis-Verordening (EU) nr. 1215/2012. Door Nederlandse onderneming in België werkzaamheden uitgevoerd voor in België wonende gedaagde partij. Forumkeuze in algemene voorwaarden onvoldoende om bevoegdheid Nederlandse rechter aan te nemen. In de procedure is alleen de factuur overgelegd, waarin naar die voorwaarden wordt verwezen...
 9. Aanbod en aanvaarding algemene voorwaarden, uitleg overeenkomst, inspanningsverplichting.
 10. Algemene voorwaarden (CBW) onredelijk bezwarend, ambtshalve toetsing.
 11. Vernietiging algemene voorwaarden ex artikel 6:233 onderdeel b BW.
 12. Laserbehandeling huid. Brandwonden. Laserkliniek heeft niet als goed opdrachtnemer (7:401 BW) gehandeld. Geen geneeskundige behandelovereenkomst, wel reflexwerking daarvan. Laserkliniek komt geen beroep toe op exoneratie uit algemene voorwaarden. Voorschot aan schade toegewezen.
 13. verstek ambtshalve toetsing. Dagvaarding voldoet niet aan art 111 Rv en 21 Rv. Akte met ingevuld formulier. De kantonrechter rekent het niet tot zijn taak om de door eiser geciteerde linken naar algemene voorwaarden op internet op te zoeken.
 14. Met asbest vervuild straalgrit. Non-conformiteit, toerekening naar verkeersopvattingen. Algemene voorwaarden van toepassing? Beroep op exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?
 15. Eiser stelt zich op het standpunt dat hij als niet lid geen jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten van de coöperatieve vereniging is verschuldigd. De kantonrechter verwerpt dit standpunt onder verwijzing naar Bepaling G van de Algemene voorwaarden voor de uitgifte in onderpacht waarin deze verplichting is opgenomen.
 16. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Battle of forms. Art. 6:225 lid 3 BW. Uitnodiging tot het doen van een aanbod is ook een ‘first shot’. Het begrip ‘beding’ in art. 6:231 sub a BW omvat iedere contractuele afspraak die aan de drie (in het vonnis genoemde) voorwaarden voldoet.
 17. “Ontbinding en ontruiming van de huurovereenkomst. Huurder heeft 11 hennepplanten in de tuin van het gehuurde gekweekt. Huurder heeft daarmee gehandeld in strijd met de toepasselijke algemene voorwaarden en met artikel 7:213 BW. Ook wanneer huurder de hennep zou hebben gekweekt voor eigen medicinaal gebruik, waarvan de kantonrechter overigens niet is gebleken, leidt dat niet tot een ander oorde...
 18. Vonnis in bevoegdheidsincident en in vrijwaringsincident. Relatieve competentie. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Forumkeuzebeding. Onbevoegdheid ten aanzien van grootste deel van de vordering, verwijzing zaak in zijn geheel. Rechter na verwijzing beslist op vrijwaringsincident. ‘Ten aanzien van het gedeelte van de vordering dat ziet op de levering van elektriciteit overweegt de rechtbank...
 19. Gevoegde zaken. Vorderingen tot betaling facturen advocatenkantoor. Eindvonnis na tussenvonnis in de gevoegde zaken van 28 november 2018. De rechtbank komt niet terug op de in het tussenvonnis gegeven oordelen over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de klachttermijn. Omdat de vorderingen in conventie worden toegewezen bestaat geen aanleiding om conservatoire beslagen op te heffen.
 20. Consumentenrecht. Financieel recht. Algemene voorwaarden; beding dat de bank het recht geeft de opslag op de rente bij een hypothecaire Euribor-geldlening te wijzigen. Oneerlijk beding? Art. 3 Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten; onredelijk bezwarend beding; art 6:233, onder a, BW; aan te leggen maatstaf. Betekenis transparantievereiste; art. 5 Richt...
 21. verstek ambtshalve toetsen. Dagvaarding voldoet niet aan eisen art 111 Rv en 21 Rv. Akte na tussenvonnis. Eisende partij stelt aan de (pre)contractuele informatieverplichtingen te hebben voldaan, verwijst uitsluitend naar algemene voorwaarden.
 22. Kredietovereenkomst. Vordering tot betaling van vervroegd opeisbare kredietsom. Beding in algemene voorwaarden van (1) vervroegde opeisbaarheid kredietsom en (2) verschuldigdheid buitengerechtelijke kosten. Het tweede deel is nietig wegens strijd met art. 34 Wet consumentenkrediet (oud). Anders dan de eerste rechter oordeelde, brengt dat niet mee dat ook het eerste deel nietig is. Art. 33 sub c...
 23. In amfibisch voertuig ingespoten schuim. Waardering bewijs terhandstelling algemene voorwaarden (artikel 6:233 BW). Beoordeling conformiteit (artikelen 6:74 en 7:17 BW).
 24. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Consumentenrecht. Algemene voorwaarden. Arbitraal beding. Verlof tot tenuitvoerlegging arbitraal vonnis gewezen tegen consument. Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter van eerlijkheid (arbitraal) beding? Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter of art. 6:96 lid 6 BW (veertiendagenbrief) is toegepast? Richtlijn 93/13. Art. 1063 lid 1 Rv in ver...
 25. Koopovereenkomst auto. Bedrog, dwaling of non-conformiteit omdat verkoper een (nieuwe) auto van modeljaar 2017 wil leveren, in plaats van modeljaar 2019? Bewijsopdracht koper. Algemene voorwaarden van toepassing: getekend voor ontvangst, niet onredelijk bezwarend.
 26. Tussenvonnis. Deskundigenonderzoek. Schade aan scheepsmotoren. Algemene voorwaarden. Metaalunievoorwaarden.
 27. Na stille periode van circa 10 maanden hervatte zoektocht door wervingsbureau naar andersoortige medewerker voor opdrachtgever. Geen nadere afspraken tussen partijen gemaakt. Oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden onverkort van kracht gebleven.
 28. Vervolg van HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3013, NJ 2015/442. Exoneratieclausule op afleverbonnen is toepasselijk geworden. Ook algemene voorwaarden, waarnaar op afleverbonnen wordt verwezen, zijn toepasselijk geworden. Beroep op RHP-keurmerk is geen nieuwe grief en niet in strijd met eisen van een goede procesorde. RHP-keurmark houdt echte niet een garantie in dat de geleverde potgrond vri...
 29. Mededingingsrecht. Liftenkartel. De rechtbank oordeelt dat zij bevoegd is ondanks een arbitraal beding in de algemene voorwaarden van de liftenleveranciers. Het verjaringsverweer slaagt niet omdat ten aanzien van een aantal vorderingen tijdig stuiting heeft plaatsgevonden. De overige vorderingen zijn evenmin verjaard als deze rechtsgeldig zijn gecedeerd voor afloop van een lopende verjaringster...
 30. Overeenkomst van de hand gewezen. Niet kan worden geoordeeld dat gedaagde er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de algemene voorwaarden stilzwijgend zijn aanvaard. Niet de zorg van redelijk handelend stuwadoor betracht.
 31. Borg niet gebonden aan verplichting in algemene voorwaarden van de bank om adreswijziging door te geven. Geen stuiting verjaring door brieven die zijn verzonden naar een oud adres.
 32. aanneming van werk. toepasselijkheid algemene voorwaarden. meerwerk
 33. Ontbinding overeenkomst. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Beroep op exoneratie slaagt.
 34. Kredietovereenkomst. Vordering tot betaling van vervroegd opeisbare kredietsom. Beding in algemene voorwaarden van (1) vervroegde opeisbaarheid kredietsom en (2) verschuldigdheid buitengerechtelijke kosten. Het tweede deel is nietig wegens strijd met art. 34 Wet consumentenkrediet (oud). Anders dan de eerste rechter oordeelde, brengt dat niet mee dat ook het eerste deel nietig is.
 35. luchtvaartzaak; tussenbeschikking; cessieverbod in algemene voorwaarden luchtvaartmaatschappij naar voorlopig oordeel van de kantonrechter onredelijk bezwarend
 36. Arbeidszaak. Bonusregeling (“Management Participatie Plan”). Toepasselijkheid van algemene voorwaarden op de regeling. Uitleg van die voorwaarden. Geen (volledige) discretionaire bevoegdheid van de “werkgever” om in een individueel geval te besluiten om geen uitkering volgens de regeling te doen. Werknemer gebonden aan akkoordverklaring met verlaging door “de werkgever” van een eerder toegezegd...
 37. Zijn de werkzaamheden waarvoor een factuur is verzonden, al eerder gefactureerd en betaald? Algemene voorwaarden van toepassing? Verjaring. Stuitingshandeling.
 38. Architect toerekenbaar tekort geschoten. Tussen partijen is op 27 november 2017 een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen. Deze overeenkomst wordt beheerst door de Algemene Voorwaarden DNR2011 en door hetgeen is bepaald in de artikelen 7:400 e.v. BW. Naast de begeleiding van het proces in [naam locatie] te [woonplaats] had de opdracht van eiser betrekking op het ontwerpen van een woning e...
 39. oplevering na einde huur zonder de (via de Algemene voorwaarden wel overeengekomen) gezamenlijke inspectie.
 40. Overheidsaansprakelijkheid. Erfpacht op Texel. Collectieve actie. Procedure tussen collectieve belangenorganisatie en individuele erfpachters op Texel (eisers) enerzijds en Staatsbosbeheer en de Staat (het Rijksvastgoedbedrijf) anderzijds. Geschil over waardebepaling van bloot eigendom bij verkoop van in erfpacht uitgegeven grond aan erfpachter, de voorwaarden van een aanbod tot heruitgifte of...
 41. Zakelijke overeenkomst. Koop auto. Annulering koopovereenkomst door verkoper op grond van algemene voorwaarden. Schending afnameverplichting koper. Koper heeft op grond van algemene voorwaarden geen recht op terugbetaling van de aanbetaling van € 4.000.
 42. Ontbinding en ontruiming huurwoning, overlast. Gelet op het vaststaande structurele karakter, de aard van de geluiden en de incidenten en de tijden waarop het zich voordeed, acht het hof de door [X] veroorzaakte overlast ernstig. Aldus heeft [X] in strijd gehandeld met artikel 5.4 van de algemene voorwaarden. In dit artikel is bepaald dat onder overlast in ieder geval wordt verstaan “het veroo...
 43. Verbintenissenrecht; tekortkoming, ontbinding, algemene voorwaarden, vernietigbaarheid, onredelijk bezwarend, exoneratie beperking aansprakelijkheid, niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
 44. Vervaardiging van een kunstwerk. Opdrachtgever spreekt de onderaannemer aan. Algemene voorwaarden. Beroep op artikel 6:230c BW door de onderaannemer. Wanprestatie? Geen mogelijkheid tot herstel (artikel 7:759 BW) geboden en niet in gebreke gesteld. Contractuele grondslag - door de hoofdaannemer aan de opdrachtgever gecedeerd - faalt. Onrechtmatige daad van de onderaannemer ten opzichte van de o...
 45. Hoger beroep; verstekarrest; franchiseovereenkomst; beëindiging? verplichting van franchisenemer in algemene voorwaarden om bij beëindiging altijd minimaal 12 maandtermijnen aan backofficekosten te betalen als onweersproken onredelijk bezwarend terecht vernietigd.
 46. Luchtvaartzaak, compensatie voor vertraagde vlucht, lastgeving ter incasso of cessie? Cessieverbod in algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend, (incident tot) tussenkomst v.d. passagiers.
 47. Kredietovereenkomst. Doorlopend krediet. (Toepasselijkheid) algemene voorwaarden. Geen sprake van onzorgvuldig handelen van de kredietverstrekker. Hoewel gedaagden verwijzen naar het bepaalde in artikel 843a Rv. jo. 843b Rv hebben zij ter zake geen incidentele vordering ingesteld. Volledigheidshalve overweegt de rechtbank dat eiseres in reactie hierop heeft aangevoerd dat de verlangde akte van...
 48. Geen sprake van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht, nu artikel 9 van de algemene voorwaarden nietig is wegens strijd met artikel 9a Waadi. Geen contractuele boete verschuldigd geworden. Voor onrechtmatig handelen onvoldoende gesteld.
 49. Verhuur hoogwerker. Ongeval. Schade. Verzekering. Algemene voorwaarden? Uitsluiting? Onzorgvuldig gebruik? Omvang schade?
 50. Verzekeraar heeft verzoeken van verzekerde (om van belggingsfonds te wisselen bij levensverzekering) telkens zonder voorbehoud doorgevoerd. Pas na ruim acht jaar ontdekt verzekeraar dat dat in strijd met algemene voorwaarden is. Toerekening verzekeraar; opgewerkt vertrouwen bij verzekerde dat waarden op polis overeenstemmen met wil verzekeraar. Dwingende bewijskracht polis niet ontzenuwd.