Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Algemene voorwaarden

 1. Kettingbeding opgenomen in appartementsrecht van recreatiewoning. Uitleg kettingbeding. Als bepalingen in het kettingbeding al moeten worden beschouwd als algemene voorwaarden zijn zij niet onredelijk bezwarend.
 2. Geen misbruik van omstandigheden door in kader schikking bedingen expliciete akkoordverklaring met gehanteerde algemene voorwaarden en betaling van bedrag aan buitengerechtelijke kosten en contractuele rente. Geen rechtsverwerking.
 3. Internationaal recht, algemene voorwaarden, betaling facturen, geschil over verschuldigdheid additionele kosten, toerekenbare tekortkoming, schade, beroep op verrekening afgewezen, verwijzing naar schadestaatprocedure.
 4. Hoger beroep; bestuurdersaansprakelijkheid? exoneratiebeding in consumenten koop-aannemingsovereenkomst woning zonder afbouwgarantverzekering; algemene voorwaarde? weerlegd vermoeden voorwerp van afzonderlijke onderhandeling; onredelijk bezwarend? Artikelen 6:162, 233a en 637; 7:767 BW; Artikel 3 Richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.
 5. Overeenkomsten van geldlening. Geldnemer tekent meermalen voor ontvangst en kennisneming nieuwe algemene voorwaarden. Latere betwisting ontvangst algemene voorwaarden onvoldoende gemotiveerd. Aanhoudende negatieve publiciteit over geldnemer. Geldgever mag vrezen voor reputatieschade en overeenkomsten van geldlening om die reden opzeggen.
 6. Huur van geluidsapparatuur. De huurder is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst doordat hij de gehuurde geluidsapparatuur niet heeft teruggebracht. Ingevolge een beding in de algemene voorwaarden dient de huurder de vervangingswaarde van de door hem gehuurde geluidsapparatuur in nieuwwaarde te vergoeden aan de verhuurder.
 7. Bouw varkensstal. Leidt aangepast ontwerp tot te hoge ammoniakemissie? Beroep op exoneratie in algemene voorwaarden.
 8. Luchtvaartzaak. Buitengewone omstandigheid (technisch mankement) niet onderbouwd. Ryanair kan geen beroep doen op beding in algemene voorwaarden dat bij eerdere beschikking is vernietigd.
 9. Eindvonnis nadat bij tussenvonnis informatie was opgevraagd in het kader van ambtshalve toetsing. Afsluitkosten afgewezen in verband met het ontbreken van de algemene voorwaarden. BIK toegewezen, want wél creditfactuur verzonden voor 14-dagenbrief, maar hoogte van de BIK herberekend over toegewezen verlaagde hoofdsom.
 10. Afwijzen vordering, aangezien de vordering volledig is voldaan. Toewijzen vordering in reconventie. Uit de bewoording van de algemene voorwaarden blijkt niet, althans onvoldoende, dat na het succesvol voeren van een gerechtelijke procedure, naast de overeengekomen kosten voor juridische bijstand, ook het toegekende bedrag aan gemachtigdensalaris moest worden betaald aan de gemachtigde.
 11. Eindvonnis nadat bij tussenvonnis informatie was opgevraagd in het kader van ambtshalve toetsing. 'Eenmalige' kosten 1x afgewezen omdat wordt verwezen naar een onjuiste en naar een niet bestaande bepaling in de algemene voorwaarden. Andere ‘eenmalige’ kosten toegewezen omdat die wel in de algemene voorwaarden zijn opgenomen. BIK afgewezen omdat Ziggo al herhaaldelijk door ons is aangesproken op...
 12. Bemiddelingsovereenkomst bij huur en verhuur van bedrijfsruimte (kinderdagverblijf). Intrekken van de opdracht door de opdrachtgever. Uitleg van de overeenkomst en van algemene voorwaarden. Courtage verschuldigd.
 13. Eindvonnis nadat bij tussenvonnis informatie was opgevraagd in het kader van ambtshalve toetsing. Alle 'eenmalige' kosten afgewezen omdat Ziggo de algemene voorwaarden niet in het geding heeft gebracht. BIK afgewezen omdat Ziggo al herhaaldelijk door ons is aangesproken op haar onwettige handelswijze dat zij zelf incassokosten in rekening brengt op de factuur zonder een BIK-brief te sturen. Voo...
 14. Pakketreisovereenkomst. Algemene voorwaarden. Annulering reis.
 15. Gelet op het bepaalde in art.6:233 aanhef en onder b jo 6:234 lid 1 en 2 en 6:230c BW ambtshalve nagaan of algemene voorwaarden en actievoorwaarde ter hand zijn gesteld en van toepassing zijn en of voldaan is aan artikel 8 RROV. Opzegvergoeding afgewezen.
 16. Incident bevoegdheid. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid algemene voorwaarden. verschillende sets voorwaarden. Bestendige handelsrelatie. 6:233 BW en 6:234 BW
 17. verstekzaak; (voorwaardelijke) overeenkomst tot het volgen van een opleiding; toelatingstoets; ambtshalve toetsing; algemene voorwaarden; ingeroepen beding niet van toepassing; vordering grotendeels afgewezen
 18. Onrtuiming in kort geding in verband met hennepplantage in jongerenwoning. De boete van € 10.000,00 wordt afgewezen omdat het boetebeding in de algemene voorwaarden te algemeen geformuleerd is. Daarmee is het oneerlijk.
 19. Luchtvaartzaak. Algemene voorwaarden. Beding dat passagiers belet hun vordering over te dragen aan (claim)organisaties oneerlijk in de zin van Richtlijn 93/13/EEG. Onwel worden van passagier vormt buitengewone omstandigheid. Vordering afgewezen.
 20. Verstek. Rabo Kort Roodstaan. Overeenkomst, algemene voorwaarden. Overschrijding kredietlimiet of te lang roodstaan?
 21. Overeenkomst van opdracht met betrekking tot de splitsing en vervolgens verkoop van appartementsrechten. Bij de vraag hoeveel loon geïntimeerde aan appellant verschuldigd is nadat geïntimeerde de overeenkomst van opdracht met appellant vroegtijdig heeft opgezegd is artikel 7:411 BW uitgangspunt. In dit geval niet het volle loon, maar een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon, waar...
 22. Contradictoir. Overeenkomst van opdracht. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Terhandstelling niet vereist als sprake is van een dienstverrichter.
 23. De (herhaalde) van toepassing verklaring van algemene voorwaarden "including the [..] arbitration clause" in e-mails waarin geen overeenkomst is belichaamd, is onvoldoende voor het overeenkomen van arbitrage ten aanzien van een buitencontractuele vordering.
 24. Een annulerings- en ontbindingsbeding in de algemene voorwaarden, behorende bij een studieovereenkomst, zijn onredelijk bezwarend als bedoeld in art. 6:233 BW en oneerlijk in de zin van de richtlijn. Redelijk loon art. 7:411 BW is onvoldoende onderbouwd.
 25. Huurgeschil over achterstallige huur, boete en rente. Beroep op vernietiging algemene voorwaarden verworpen. Geen matiging boete.
 26. Algemene voorwaarden. Forumkeuzebeding. Vordering tot voorzetten zakelijke bancaire relatie. Risico witwassen. Informatieplicht.
 27. Luchtvaartclaim (EPGV). Artikel 15.2 van de algemene voorwaarden van Ryanair wordt als een oneerlijk beding aangemerkt, zodat deze bepaling moet worden vernietigd en buiten toepassing dient te blijven.
 28. Luchtvaartclaim (EPGV). Artikel 15.2 van de algemene voorwaarden van Ryanair wordt als een oneerlijk beding aangemerkt, zodat deze bepaling moet worden vernietigd en buiten toepassing dient te blijven.
 29. Luchtvaartzaak. Beding in algemene voorwaarden van luchtvaartmaatschappij waarin cessieverbod is opgenomen, is onredelijk bezwarend en wordt vernietigd.
 30. Schending van de waarschuwingsplicht van art. 7:754 BW rechtvaardigt ontbinding van de overeenkomst. Een onderaannemer heeft op een ondeugdelijk fundament een opslaghal gebouwd. De onderaannemer had voor die ondeugdelijkheid moeten waarschuwen. De opdrachtgever mag de overeenkomst ontbinden: de exoneraties in de algemene voorwaarden zien niet op dit punt.
 31. Art. 1021 Rv. Rechtsgeldig overeengekomen arbitraal beding in algemene voorwaarden (DNR 2011). Wederpartij is niet aan te merken als consument. Beding is niet kennelijk onredelijk bezwarend en het beroep daarop is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.
 32. Geschil over aansluiting van woningen op het elektriciteitsnet. Vordering tot verklaring voor recht en schadevergoeding wegens overschrijding termijn 23 lid 3 Elektriciteitswet 1998 (Ewet). Wie zijn de partijen bij de overeenkomsten tot aansluiting? Rechtsgeldigheid cessie vordering. Wanneer is een aansluiting gereed? Geslaagd beroep netbeheerder op uitsluiting aansprakelijkheid voor gevolgscha...
 33. Sportschoolabonnement. Ambtshalve toetsing. Opschorting op grond van een beding in de algemenen voorwaarden mag niet. Opschorting op grond van de wet kan wel, maar slechts voor een termijn van drie maanden. Daarna had de eisende partij de overeenkomst moeten beëindigen.
 34. Sportschoolabonnement. Ambtshalve toetsing. Opschorting op grond van een beding in de algemenen voorwaarden mag niet. Opschorting op grond van de wet kan wel, maar slechts voor een termijn van drie maanden. Daarna had de eisende partij de overeenkomst moeten beëindigen.
 35. Verkoop recreatiewoning. Verzuim kettingbeding door te leggen aan koper levert tekortschieten op in de contractuele verplichtingen uit de beheersovereenkomsten. Echtheid onderhandse akte. Doorlegverplichting met de daaraan verbonden boeteclausule is niet een kernbeding, maar een algemene voorwaarde en niet onredelijk bezwarend. Boete van € 46.500,- verschuldigd geworden.
 36. Artikelen 6:233, 6:237 sub i en 6:94 lid 1 BW. Annulering door consument van koopovereenkomst keuken. Art. 12 van de toepasselijke CBW-algemene voorwaarden geeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst te annuleren tegen betaling van 30% van de koopsom.
 37. Artikelen 6:233, 6:237 sub i en 6:94 lid 1 BW. Annulering door consument van koopovereenkomst keuken. Art. 12 van de toepasselijke CBW-algemene voorwaarden geeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst te annuleren tegen betaling van 30% van de koopsom.
 38. nakoming van de algemene voorwaarden opgenomen in de Koopovereenkomst, het Addendum en de Leveringsakte, in strijd met de contractueel overeengekomen uitsluitende woonbestemming.
 39. Brand bij dakbedekking. Bewijs. Hoofdelijkheid. Art. 6:171 BW. Exoneratiebeding. Opzet of bewuste roekeloosheid. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Terhandstelling.
 40. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Ambtshalve toetsing o.g.v. Brussel I bis-Verordening (EU) nr. 1215/2012. Door Nederlandse onderneming in België werkzaamheden uitgevoerd voor in België wonende gedaagde partij. Forumkeuze in algemene voorwaarden onvoldoende om bevoegdheid Nederlandse rechter aan te nemen. In de procedure is alleen de factuur overgelegd, waarin naar die voorwaarden wordt verwezen...
 41. Aanbod en aanvaarding algemene voorwaarden, uitleg overeenkomst, inspanningsverplichting.
 42. Algemene voorwaarden (CBW) onredelijk bezwarend, ambtshalve toetsing.
 43. Vernietiging algemene voorwaarden ex artikel 6:233 onderdeel b BW.
 44. Laserbehandeling huid. Brandwonden. Laserkliniek heeft niet als goed opdrachtnemer (7:401 BW) gehandeld. Geen geneeskundige behandelovereenkomst, wel reflexwerking daarvan. Laserkliniek komt geen beroep toe op exoneratie uit algemene voorwaarden. Voorschot aan schade toegewezen.
 45. verstek ambtshalve toetsing. Dagvaarding voldoet niet aan art 111 Rv en 21 Rv. Akte met ingevuld formulier. De kantonrechter rekent het niet tot zijn taak om de door eiser geciteerde linken naar algemene voorwaarden op internet op te zoeken.
 46. Met asbest vervuild straalgrit. Non-conformiteit, toerekening naar verkeersopvattingen. Algemene voorwaarden van toepassing? Beroep op exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?
 47. Eiser stelt zich op het standpunt dat hij als niet lid geen jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten van de coöperatieve vereniging is verschuldigd. De kantonrechter verwerpt dit standpunt onder verwijzing naar Bepaling G van de Algemene voorwaarden voor de uitgifte in onderpacht waarin deze verplichting is opgenomen.
 48. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Battle of forms. Art. 6:225 lid 3 BW. Uitnodiging tot het doen van een aanbod is ook een ‘first shot’. Het begrip ‘beding’ in art. 6:231 sub a BW omvat iedere contractuele afspraak die aan de drie (in het vonnis genoemde) voorwaarden voldoet.
 49. “Ontbinding en ontruiming van de huurovereenkomst. Huurder heeft 11 hennepplanten in de tuin van het gehuurde gekweekt. Huurder heeft daarmee gehandeld in strijd met de toepasselijke algemene voorwaarden en met artikel 7:213 BW. Ook wanneer huurder de hennep zou hebben gekweekt voor eigen medicinaal gebruik, waarvan de kantonrechter overigens niet is gebleken, leidt dat niet tot een ander oorde...
 50. Vonnis in bevoegdheidsincident en in vrijwaringsincident. Relatieve competentie. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Forumkeuzebeding. Onbevoegdheid ten aanzien van grootste deel van de vordering, verwijzing zaak in zijn geheel. Rechter na verwijzing beslist op vrijwaringsincident. ‘Ten aanzien van het gedeelte van de vordering dat ziet op de levering van elektriciteit overweegt de rechtbank...