Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Algemene voorwaarden

 1. Kort geding. IT Beheerder wordt veroordeeld (administrator)wachtwoorden van de e-mail-, cloud- en internetsystemen en data ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever. Overeenkomst van opdracht te allen tijde opzegbaar. Geen voldoende gelegenheid geboden om kennis te nemen van algemene voorwaarden. Geldvordering afgewezen. Geldvordering was gedoemd om te falen. Daarom een lager bedrag aan g...
 2. Art. 81 lid 1 RO. Erfpacht. Algemene voorwaarden. Wijzigingsbedingen in algemene bepalingen voor erfpacht van gemeente.
 3. In deze zaak heeft eiseres bij gedaagde een georganiseerd programma (inclusief verblijf) voor reizende gezinnen geboekt. Eiseres zou hierbij met het gezin ongeveer een maand op een park verblijven. De totale kosten hiervoor omvatten onder andere het verblijf, alle maaltijden, vervoer en alle georganiseerde activiteiten in het geboekte programma. Eiseres is van mening dat gedaagde niet aan haar...
 4. Ambtshalve toetsing. Handelaar (NS) vs consument. (Pre)contractuele informatieplichten. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden.
 5. Schriftelijke aanwijzing voorwaarden omgangsregeling. Verzoek gedeeltelijke vervallenverklaring afgewezen. Niet in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
 6. Ambtshalve toetsing. Handelaar (NS) vs consument. (Pre)contractuele informatieplichten. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden.
 7. Ambtshalve toetsing. Handelaar (NS) vs consument. (Pre)contractuele informatieplichten. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden.
 8. Ambtshalve toetsing. Handelaar (NS) vs consument. (Pre)contractuele informatieplichten. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden.
 9. Ambtshalve toetsing. Handelaar (NS) vs consument. (Pre)contractuele informatieplichten. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden.
 10. Ambtshalve toetsing. Verstek. Eindvonnis na tussenvonnis. Voldaan aan informatieplichten. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden.
 11. Partijen hebben een overeenkomst gesloten met betrekking tot de levering en montage van vier op maat gemaakte kasten. De kasten bevatten gebreken. Eisers vorderen vervangende schadevergoeding. Gedaagde partij kan zich niet beroepen op beperking van aansprakelijkheid uit de algemene voorwaarden, want deze zijn niet ter hand gesteld, dus vernietigbaar. Gebreken aan de kasten onvoldoende weersprok...
 12. Gokzaak, hoofdelijke aansprakelijkheid vergunninghouder Cyberluck, geen grond om aan de echtheid van de ondertekeningen in cessieakten te twijfelen, vernietiging algemene voorwaarden op grond van artikel 6:233, lid 2 BW.
 13. Erfpacht. Algemene voorwaarden. Onrechtmatige overheidsdaad. Wijzigingsbedingen in algemene bepalingen voor erfpacht van gemeente. Juiste beoordelingsmaatstaven (art. 6:233 onder a BW en Richtlijn 93/13) gehanteerd? Betekenis punt 1.I Bijlage bij Richtlijn 93/13. Wijze van bekendmaking van gewijzigd gemeentelijk beleid over aankoop bloot eigendom door erfpachters onrechtmatig?
 14. Handelaar-consument. Ambtshalve toetsing. Voldaan aan de informatieplichten. Algemene voorwaarden getoetst op oneerlijkheid.
 15. Betalingsachterstand uit leaseovereenkomst voor keukenapparatuur. Lessor heeft leaseovereenkomst ontbonden met beroep op algemene voorwaarden. Aanspraak op achterstallige huurtermijnen, toekomstige huurtermijnen, rente, incassokosten, contractuele boete, proceskosten en afgifte goederen. Vorderingen grotendeels toegewezen. Geen wettelijke handelsrente verschuldigd omdat het gaat om schadevergoe...
 16. Handelaar-consument. Voldaan aan de informatieplichten. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden. Oneerlijk incasso- en rentebeding.
 17. Huur van gereedschap. Het gereedschap wordt bij de huurder gestolen. Aangifte bij politie gedaan. Verzekeringsplicht op basis van Algemene Voorwaarden. Verhuurder maakt voorts op basis van haar Algemene Voorwaarden aanspraak op de veroorzaakte schade op basis van de vervangingswaarde van het gereedschap. Discussie over de hoogte van de vervangingswaarde.
 18. Oppoante is tijdig in verzet gekomen van het verstekvonnis van 12 januari 2011, geen daad van bekendheid. De rechtbank vernietigt de toegewezen variabele rente in het verstekvonnis, omdat zij het eenzijdige rentewijzigingsbeding in de algemene voorwaarden bij de kredietovereenkomst op grond van de Richtlijn 93/13 heeft vernietigd .
 19. De gemeente heeft een kraan van gedaagde gekocht. Bij het gebruik van de kraan zijn storingen opgetreden. Ter beoordeling ligt voor of de gemeente de koopovereenkomst hierom mag ontbinden. De rechtbank is van oordeel dat het beroep op ontbinding van de gemeente slaagt. Daarbij zal worden gemotiveerd dat gedaagde geen beroep toekomt op het vervalbeding uit haar algemene voorwaarden, dat de kraan...
 20. Handelaar-consument. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden van de algemene voorwaarden. Oneerlijk bik-beding.
 21. Handelaar-consument. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden. BIK-beding.
 22. Consument-handelaar. Tussenvonnis. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden. BIK-beding.
 23. Ambtshalve toetsing, handelaar-consument. Schending informatieplicht. Toetsing van de bedingen in de algemene voorwaarden die verband houden met de vordering.
 24. Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden huurovereenkomst. Oneerlijke huurprijswijzigingsbepaling.
 25. Verstek. Ambtshalve toetsing. Tussenvonnis. Eiseres stelt dat de overeenkomst binnen verkoopruimte is gesloten, maar dat blijkt niet uit de stukken. Nadere toelichting over totstandkoming en informatieplichten. Verder zijn algemene voorwaarden overgelegd van een ander bedrijf, die niet op deze vordering zien. In gelegenheid gesteld goede algemene voorwaarden te overleggen, met instructie dat mo...
 26. parkeerovereenkomst, 'treintje rijden', algemene voorwaarden, contractspartij, kentekenherkenning, feit van algemene bekendheid dat slagboom na elke auto naar beneden moet zijn geweest?
 27. Verstek. Ambtshalve toetsen. Eindvonnis na tussenvonnis. Oneerlijk incassokosten- en rentebeding in de algemene voorwaarden. Daarom geen beroep op de wettelijke varianten.
 28. Verstek. Ambtshalve toetsing. Vermoedelijk oneerlijk incassokosten- en rentebeding in de algemene voorwaarden. Voornemen tot vernietiging. Uitlaten.
 29. Aansprakelijkheid voor honorarium advocaat. Nadere overeenkomst waarin hoofdelijkheid is overeengekomen. Aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid. Bepalingen in de algemene voorwaarden over buitengerechtelijke incassokosten vormen een oneerlijk beding in de zin van Richtlijn 93/12/EEG. Geen buitengerechtelijke incassokosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c BW. Matiging van de...
 30. Zorgbulk. Geen recht op buitengerechtelijke kosten vanwege een oneerlijk beding in de algemene voorwaarden.
 31. Kantonzaak. Betaling facturen. Is er een overeenkomst tot stand gekomen? Zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 32. Kort geding. Gedaagde heeft, onder verwijzing naar artikel 35 van de Algemene Bankvoorwaarden, de bankrelatie(s) met eisers opgezegd wegens door gedaagde geconstateerde risico’s ten aanzien van sanctieovertredingen, derden betalingen, wissel van leveranciers en duurzaamheidsuitdagingen. Eisers vorderen in deze procedure gedaagde te gebieden deze relatie(s) in de huidige vorm en op dezelfde voor...
 33. opdracht, declaratie, algemene voorwaarden, verweer richt zich tegen specifieke advocaat, opdracht gegeven aan advocatenkantoor, geen juridische conclusies verbonden aan stelling dat werkzaamheden niet correct zijn uitgevoerd, privé aansprakelijk
 34. Medewerkers van een onderwijsinstelling hebben zich aangemeld voor een evenement dat door gedaagde werd georganiseerd. De medewerkers hebben hun deelname op een laat moment geannuleerd waardoor zij o.g.v. de toepasselijke algemene voorwaarden van gedaagde 50% van het inschrijfgeld aan gedaagde moeten betalen. Partijen zijn echter overeengekomen dat de deelname van partijen zou worden 'doorgesch...
 35. Tussenarrest. Uitleg van een samenwerkingsovereenkomst tussen een payrollbedrijf en een inlener. Het hof is van oordeel dat een redelijke uitleg van zowel de samenwerkingsovereenkomst als de algemene voorwaarden van de NBBU de conclusie rechtvaardigen dat de kosten voor ADV dagen onderdeel uitmaken van de overeengekomen tarieffactor van 1,61. Partijen worden in de gelegenheid gesteld om bij akt...
 36. Ontwikkeling op maat gemaakt CRM software systeem. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Uitleg overeenkomst. De ontwikkelaar is niet tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenissen uit de overeenkomst. Geen beroep op ontbinding en geen ongedaanmakingsverbintenis. Vordering tot nakoming toegewezen.
 37. Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden. Rechtsgeldige forumkeuze in zin van art. 25 lid 1 sub a Brussel I bis. Vóór sluiten overeenkomst zijn in een en dezelfde e-mail de algemene voorwaarden verzonden en een pro forma-factuur.
 38. Verbintenissenrecht; vordering leasemaatschappij op autobedrijf tot schadevergoeding op grond van toerekenbare tekortkoming; beroep op uitsluiting gevolgschade in algemene voorwaarden autobedrijf bij wijze van verweer. “Battle of forms” Artikel 6:225 lid 3 BW. Verwijzing naar HR 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2001:ZC3632. Het autobedrijf heeft in het eerste stuk van de keten van schriftelijke conta...
 39. Beroep van aannemer op arbitragebeding in algemene voorwaarden (ALIB ’92) verworpen. Beding gunt wederpartij, consument, niet een termijn om te kiezen voor geschilbeslechting door volgens de wet bevoegde rechter. Beding staat op de zwarte lijst en moet daarom als onredelijk bezwarend worden aangemerkt (art. 6:236 aanhef en sub n BW). Richtlijnconforme uitleg, beding bindt consument niet.
 40. Q-Park vordert verloren kaart tarief, schadevergoeding en buitengerechtelijke kosten. Recent arrest van het Europese Hof van Justitie geeft aanleiding de algemene voorwaarden opnieuw tegen het licht te houden en ambtshalve te toetsen. Rekening houdend met alle algemene voorwaarden is de kans aanzienlijk dat bepaalde voorwaarden oneerlijk zijn. Q-Park mag zich daar op zitting over uitlaten en ve...
 41. Opzegging overeenkomst - mondelinge opzegging - beroep op in algemene voorwaarden opgenomen schriftelijkheidsvereiste naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
 42. Ambtshalve toetsen, tussenvonnis zorgbulk. Eiseres wordt in de gelegenheid gesteld stellingen nader te onderbouwen. Voldoet link naar algemene voorwaarden aan vereisten HvJ EU Content Services arrest en BAWAG arrest
 43. Q-Parkzaak. Parkeergarage met kentekenherkenning. Uitleg algemene voorwaarden in nadeel gebruiker. Geen sprake van treintje rijden of onrechtmatig verlaten parkeergarage. Ter zitting vermindert Q-Park haar vordering tot nihil, maar wil een nieuwe zaak beginnen tegen de dochter van gedaagde, die de auto feitelijk had bestuurd. Kantonrechter wijst - ondanks de vermindering van de vordering tot ni...
 44. Overeenkomst van opdracht. Betaling facturen boekhouder. Gedeeltelijke toewijzing. Een deel van de gefactureerde werkzaamheden valt buiten het overeengekomen abonnementstarief en mocht de boekhouder apart in rekening brengen. Algemene voorwaarden geldig. Beroep op opschorting verworpen.
 45. Levering scheepsbrandstof. Motorschade door FAME en ULO in bunkers? CISG en algemene voorwaarden NOVE. Bewijswaardering conform afspraken over monsters in artikel 8.3 NOVE-voorwaarden.
 46. Eiser voert aan dat de Bank onterecht eenzijdig de opslag heeft gewijzigd van zijn geldlening met euriborrente. De rechtbank wijst de vorderingen af. Het eenzijdig wijzigingsbeding stond opgenomen in de algemene voorwaarden. Eiser heeft getekend voor ontvangst van de algemene voorwaarden. Het eenzijdig wijzigingsbeding was taalkundig duidelijk. Het beding was niet transparant en komt voor op de...
 47. Tussen partijen zijn verschillende vervoersovereenkomsten gesloten. Eind 2018 heeft gedaagde de vervoersovereenkomsten met eiseres beëindigd. Eiseres vordert vergoeding van de schade die zij hierdoor lijdt. Gedaagde betwist enige vergoeding verschuldigd te zijn en verwijst daartoe onder meer naar haar algemene voorwaarden. Eiseres stelt echter dat partijen mondeling tot een nieuwe overeenkomst...
 48. Tussenvonnis. Afrekening van door CEC voor Bonaire Builders uitgevoerde werkzaamheden in het kader van twee woningbouwtrajecten op Bonaire, waarvoor CEC tevens de bestuurder van Bonaire Builders aansprakelijk houdt. De gemaakte kosten zijn aanzienlijk hoger uitgevallen dan de opdrachtsom. Tussen partijen is in geschil of er is gecontracteerd met CEC of CEC Holding, welk geschil mogelijk niet me...
 49. Eiser verwijt gedaagde handelen in strijd met de algemene voorwaarden en onrechtmatig handelen door treintje rijden. Gebondenheid aan de algemene voorwaarden komt niet vast te staan, onrechtmatig handelen voor een deel.
 50. Huurzaak; Huurder huurt een woning en heeft een huurachterstand laten ontstaan. De kantonrechter toetst ambtshalve de huurovereenkomst aan het Europese en Nederlandse consumentenrecht, in het bijzonder aan de Richtlijn 93/13 EG. Het beding inzake de buitengerechtelijke kosten wordt oneerlijk verklaard en vernietigd. Een beroep op de wettelijke regeling is niet mogelijk. Geen strijd met de recht...