Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Algemene voorwaarden

 1. Bevoegdheidsincident, algemene voorwaarden, terhandstelling.
 2. Verkoop van een auto met ingebouwd antidiefstalsysteem, waarvan autovolgsysteem (Track & Trace) onderdeel uitmaakt. Auto wordt verzekerd tegen diefstal. Dealer met wie koper de auto heeft samengesteld is tevens verzekeringstussenpersoon. De auto wordt door de dealer verkocht aan de garage met wie koper een lange zakelijke relatie heeft. Die garage verkoopt auto door aan koper en levert de auto...
 3. De bank heeft de hypothecaire geldlening met een klant opgezegd. Mocht dat? Ja, want het openbaar ministerie had beslag gelegd op het woonhuis van de klant en in een zodanig geval mocht de bank op grond van de algemene voorwaarden de lening opeisen. In het licht hiervan en gezien de andere omstandigheden van het geval was het opeisen van de lening door de bank naar maatstaven van redelijkheid e...
 4. Kort geding. Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat gedaagde genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat algemene voorwaarden van toepassing zijn en op grond van artikel 25 van de Brussel I bis is het forumkeuzebeding geldig want schriftelijk overeengekomen. Nu volgens dit beding de Belgische rechter bevoegd is, heeft de voorzieningenrechter zich onbevoegd verklaard van het geschil kennis te n...
 5. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2017:6579. Eindarrest. Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden in kredietovereenkomst. Het hof heeft in het tussenarrest geoordeeld dat het vermoedt dat het rentewijzigingsbeding van artikel 8 juncto artikel 3 van de algemene voorwaarden intransparant is, omdat noch in de overeenkomst noch in de algemene voorwaarden is bepaald wanneer en aan de hand van welke criteria...
 6. Overeenkomst van opdracht met betrekking tot incasso dienstverlening. Onbetaald gelaten facturen. Toepasselijkheid algemene voorwaarden geen no cure no pay overeengekomen. Toewijzen vordering tot betaling.
 7. Schade aan ligboxstal. Vervalbeding uit Algemene voorwaarden vernietigd. Beroep op verjaring en schending klachtplicht verworpen. Deskundigenonderzoek naar tekortkomingen aannemer en causaal verband met de schade.
 8. meerkosten voor reiniging van vervuilde grond is overeengekomen op grond van de algemene voorwaarden van eiser. Onzekerheid of de te verwerken partijen zijn vermengd blijft in de gegeven omstandigheden voor risico van eiser
 9. Consumentenrecht. Overeenkomst met autoverhuurbedrijf, waarbij het eigen risico is afgekocht. Bepaling in algemene voorwaarden, inhoudend dat schade vanwege het niet op zorgvuldige wijze omgaan met de auto voor rekening van de huurder komt, is een oneerlijk beding. Opzet of bewuste roekeloosheid niet bewezen.
 10. Hoger beroep; door leerling tussentijds beëindigde onderwijsovereenkomst; geen dwaling; ambtshalve toetsing of algemene voorwaarde dat de student bij annulering na aanvang van het contactonderwijs de volledige, overeengekomen prijs is verschuldigd een oneerlijk beding is; gevolgen van eventuele oneerlijkheid; tussenarrest tot uitlating door partijen.
 11. Doorlopend kredietovereenkomst. WcK (oud) Algemene voorwaarden. Algehele opeising. Kredietvergoeding.
 12. Opdracht tot het verrichten van administratieve werkzaamheden voor een eenmanszaak. Betalingsafspraak niet vervallen. Geen dwaling. Wettelijke handelsrente. Algemene voorwaarden niet ter hand gesteld.
 13. KEI. Procesrecht. Incident. Relatieve competentie. Forumkeuze in algemene voorwaarden. Tussenvonnis. Bewijsopdracht.
 14. particuliere onderwijsinstelling, ontbinding overeenkomst, annuleringsregeling - en kosten. Algemene Voorwaarden onredelijk bezwarend, wel redelijk loon.
 15. Hoger beroep; onmiddellijke opzegging hypothecaire lening wegens in algemene voorwaarden opgenomen handelen in strijd met de wet; wapens en drugs in woning; bestuursrechtelijke sluiting (ECLI:NL:RVS:2012:BY4412); geen oneerlijk noch onredelijk bezwarend beding; de bank heeft met een redelijke mate van tolerantie gehandeld alvorens een procedure tot gedwongen verkoop in te leiden; bevoegdheid to...
 16. Overeenkomst tot levering van diensten. Geldvordering. Algemene voorwaarden.
 17. Afrekening aannemingsovereenkomst. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
 18. Huur bedrijfsruimte. Uitleg bepaling algemene voorwaarden en vaststelling servicekosten.
 19. Opzegging krediet door bank. BKR-registratie. Bevoegdheid tot opzegging en opeising staat in algemene voorwaarden. Gebruik maken van bevoegdheid is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Bank heeft toegezegd geen BKR-registratie te doen voor bepaalde datum, maar heeft dat toch gedaan. Onzorgvuldig, maar van schade als gevolg daarvan is niet gebleken.
 20. Bevoegdheidsincident. Internationale bevoegdheid. Forumkeuze in algemene voorwaarden. Art. 25 Brussel Ibis-Vo.
 21. Treintje rijden bij verlaten Q-park garage; ambtshalve toetsing algemene voorwaarden
 22. Uitoefening retentierecht door aannemer. De voorzieningenrechter oordeelt dat de aannemer geen beroep toekomt op het geclaimde retentierecht, omdat in de door de opdrachtgever gehanteerde en toepasselijke algemene voorwaarden uitoefening van het retentierecht door de aannemer is uitgesloten. De aannemer komt geen beroep toe op het bepaalde in artikel 6:236 onder c BW. Geen sprake van reflexwerk...
 23. Aansprakelijkheid van Eurogrit wegens overtreding van het Productbesluit asbest door met asbest vervuild straalgrit in het verkeer te brengen. Een voorschot is toewijsbaar op redelijke bereddingskosten die afnemers van dit straalgrit hebben gemaakt in het tijdvak vanaf de bekendmaking door Eurogrit (5 oktober 2017) van de vervuiling tot en met de bekendmaking van de uitslag van het TNO-onderzoe...
 24. Aansprakelijkheid van Eurogrit wegens overtreding van het Productbesluit asbest door met asbest vervuild straalgrit in het verkeer te brengen. Een voorschot is toewijsbaar op redelijke bereddingskosten die afnemers van dit straalgrit hebben gemaakt in het tijdvak vanaf de bekendmaking door Eurogrit (5 oktober 2017) van de vervuiling tot en met de bekendmaking van de uitslag van het TNO-onderzoe...
 25. Vonnis in hoofdzaak, vrijwaring- en ondervrijwaring. Aanneming van werk. Hoofdaannemer stelt onderaannemer aansprakelijk voor schade als gevolg van opgetreden verzakkingen bij de bouw van nieuwbouwwoningen. Wat is de oorzaak van de verzakkingen? Deskundigenbericht. In de ondervrijwaring slaagt het beroep op de exoneratieclausule in de algemene voorwaarden waardoor de omvang van de aansprakelijk...
 26. Schade aan gehuurde auto. Is de bepaling uit de algemene voorwaarden waarop verhuurder zich beroept een oneerlijk beding? Verhuurder krijgt de gelegenheid zich daarover uit te laten.
 27. Overeenkomst inzake scheepsreparatie, toepasselijkheid algemene voorwaarden, internationale overeenkomst, exoneratieclausule, opzet of bewuste roekeloosheid.
 28. Art. 6:233 BW: vernietiging van een beding in de Algemene Voorwaarden. Twee leaseovereenkomsten en twee btw-voorfinancieringsovereenkomsten tussen professionele partijen. Het beding geeft de bevoegdheid bij tekortschieten in de voorfinancieringsovereenkomst de leaseovereenkomsten te ontbinden ook al is daar niet tekortgeschoten. In de omstandigheden van het geval onredelijk bezwarend. Geen toep...
 29. Onder verwijzing naar zijn uitspraak van 19 december 2017 in de gevoegde zaken ABN AMRO tegen Stichting DSB en ABN AMRO tegen Stichting Euribar (ECLI:GHAMS:2017:5248) heeft het hof het opslagwijzigingsbeding, zoals opgenomen in art. 5 van de algemene voorwaarden (ambtshalve) op de voet van art. 6:233 onder a BW vernietigd en Deutsche Bank veroordeelt tot terugbetaling van de bedragen overeenste...
 30. Luchtvaartzaak. Compensatie bij vertraagde vlucht. Geldigheid cessieverbod in algemene voorwaarden. Onredelijk bezwarend beding? Goederenrechtelijke werking van het cessieverbod?
 31. Vrijwaringsbeding in algemene voorwaarden.
 32. Verbintenissenrecht. Pandrecht. Vergoeding van brandschade. Verjaring. Stuiting aan verkeerde adres. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Wils/vertrouwensleer. Overmacht en toerekening krachtens verkeersopvatting. Schadebegroting, abstract of concreet. Zaakschade versus zuivere vermogensschade. Inningsbevoegdheid pandhouder. Noodzaak deskundigenbericht.
 33. Ambtshalve toetsing opzeggingsbeding in algemene voorwaarden van cursusovereenkomst; beperking opzeggingsmogelijkheid cursist; onredelijk bezwarend beding vernietigen; aansluiten bij 7:411 BW en vaststellen redelijk loon.
 34. Betreft overeenkomst met betrekking tot de levering van betonnen units voor een wooncomplex. Geen sprake van consumentenkoop, algemene voorwaarden van toepassing, units zijn geschikt voor het overeengekomen doel, geen garanties geschonden.
 35. Tussentijdse rentewijziging hypothecaire geldlening. Artikel 6:237 sub i niet van toepassing op beding in algemene voorwaarden. Beding voldoet aan transparantievereiste Richtlijn 93/13. Geen richtlijnconforme uitleg (Richtlijn 2014/17/EU).
 36. Opdrachtovereenkomst. Gemeente laat architectenbureau ontwerp maken voor verbouwing sportgebouw. Artikel XXIV van de Algemene Inkoop Voorwaarden onredelijk bezwarend voor het architectenbureau. Niet gebleken dat nakoming blijvend onmogelijk was dan wel dat het architectenbureau in verzuim was in de nakoming van de overeenkomst.
 37. Verbouwing aan aardappelloods leidt tot instorting ervan. Opdrachtgever spreekt aannemer en onderaannemer aan. Geldigheid exoneratieclausule in algemene voorwaarden van aannemers.
 38. Ziggo telefoonabonnement voor de duur van 24 maanden. Is bepaling in de algemene voorwaarden dat een overeenkomst voor bepaalde duur niet tussentijds opzegbaar is in strijd met Richtlijn oneerlijke bedingen en onredelijk bezwarend?
 39. Q-Park, treintje rijden, algemene voorwaarden
 40. Passering tardief verweer. De vraag of tussen partijen algemene voorwaarden overeengekomen zijn, is thans niet te beantwoorden en vergt in beginsel een nader debat. Gedaagde heeft evenwel gedurende twee schriftelijke rondes de gelegenheid gehad om op dit punt verweer te vervoeren zodat het eerst tijdens het pleidooi gevoerde verweer als zijnde tardief wordt gepasseerd.
 41. kort geding, ontruiming, Airbnb, algemene voorwaarden, onrechtmatig verkregen bewijs
 42. Overheidsaansprakelijkheid. Onrechtmatige rechtspraak door de College van Beroep voor het bedrijfsleven? Volgens eisers had het CBb in ECLI:NL:CBB:2016:323 prejudicieel moeten verwijzen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie voor uitleg over de Pensioenrichtlijn en/of moeten motiveren waarom het geen aanleiding zag prejudiciële vragen aan het HvJEU te stellen, zodat in strijd gehandeld...
 43. Sluiten overeenkomst tussen werving- en selectiebureau en opdrachtgever. In dit geval bevatten de algemene voorwaarden de gehele beoogde overeenkomst. Beoordeling of sprake is van aanvaarding daarvan dient dan niet plaats te vinden op basis van artikel 6:233 e.v., maar op basis van artikel 6:217 BW in combinatie met artikel 3:33 en 3:35 BW. In dit geval geen aanvaarding. Ook anderszins geen ove...
 44. Annulering keuken. Ondanks ontbreken wilsovereenstemming is sprake van een koopovereenkomst en niet van slechts een offerte. De ondertekening van de koopovereenkomst is door de verkoper terecht opgevat als aanvaarding van het aanbod. Dwingend bewijs, onvoldoende gesteld om tot tegenbewijs te worden toegelaten. Geen dwaling, de consument heeft ook zelf een onderzoeksplicht. Onderscheid tussen to...
 45. verzekeringsrecht; uitleg polisvoorwaarden; vraag of sprake is van spoedeisende en onvoorziene zorg in het buitenland die onder de dekking van de (aanvullende) ziektekostenverzekering valt; bij twijfel over de betekenis van een (kern)beding in de algemene voorwaarden prevaleert de voor de consument gunstigste uitleg (art. 6:238 lid 2 BW).
 46. “Treintje rijden”. Het verweer van gedaagde dat de slagboom nog openstond op het moment dat hij kwam aanrijden en dat hij niet vlak achter zijn voorganger reed wordt op basis van het beeldmateriaal verworpen. Na ambtshalve toetsing van de gevorderde boete op basis van de algemene voorwaarden volgt toewijzing van de vordering.
 47. Vernietiging arbitrale vonnissen op de grond dat een geldige overeenkomst tot arbitrage ontbreekt. Artikel 1065 lid 1 onder a Rv (oud). Opdracht tot het controleren van lashing and securing van aan dek geplaatste lading gegeven door tussenpersoon. Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing waarin een arbitraal beding is vervat. Is de bevrachter (gedaagde in de arbitrage) par...
 48. Contradictoire handelszaak. Vernietiging van een exoneratiebeding in algemene voorwaarden (artikel 6:233 sub a BW) omdat het de aansprakelijkheid voor het toerekenbaar niet leveren van de kernverplichting uitsluit.
 49. verzekeringsrecht; uitleg polisvoorwaarden; vraag of sprake is van spoedeisende zorg in het buitenland die onder de dekking van de (aanvullende) zorgverzekering valt; bij twijfel over de betekenis van een (kern)beding in de algemene voorwaarden prevaleert de voor de consument gunstigste uitleg (art. 6:238 lid 2 BW).
 50. Samenwerkingsovereenkomst en aannemingsovereenkomst ten aanzien van de ontwikkeling en productie van een containerontlaadsysteem. Geen fatale termijnen. Buitengerechtelijke ontbinding. Verzuim. Opschorting. Onderbouwing en specificatie van een redelijke prijs. Onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking. Twee sets algemene voorwaarden.