Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Algemene voorwaarden

 1. Wck. Consument is ontvankelijk in zijn verzet. Algemene voorwaarden van toepassing. Cessie is rechtsgeldig. Onvoldoende onderbouwd dat vertragingsvergoeding is overeengekomen. Vordering wettelijke rente verjaard. Betalingen.
 2. Art. 81 lid 1 RO. Internationaal privaatrecht. Bevoegdheid. Forumkeuze art. 25 lid 1 onder b Brussel I-bis; verwijzing naar algemene voorwaarden.
 3. Ondanks aangetroffen hennepkwekerij in de woning toch geen ontbinding van de huurovereenkomst, gelet op bijzondere persoonlijke omstandigheden. Contractuele boete ook afgewezen, want niet voldaan aan de omschrijving in de algemene voorwaarden.
 4. Schadevordering jegens stuwadoor. Algemene voorwaarden toepasselijk? Welke schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking?
 5. Ambtshalve toetsing informatieplichten. Onjuiste inlichtingen over de totstandkomingswijze van de overeenkomst. Niet volledig voldaan aan de informatieplichten met als gevolg een 25%-sanctie. Algemene voorwaarden niet overgelegd, daarop gebaseerde gevorderde rente is niet toewijsbaar. Compensatie proceskosten op grond van artikel 21 Rv.
 6. Verbintenissenrecht. Algemene voorwaarden. Is groothandelaar dienstverrichter in zin Dienstenrichtlijn en art. 6:230a BW? Volstaat verwijzing naar website groothandel om wederpartij te informeren over algemene voorwaarden (art. 6:230c BW)? Periode waarover wettelijke handelsrente is toegewezen.
 7. Algemene voorwaarden. Beroep op exoneratiebeding slaagt. Rechtbank komt niet toe aan gestelde tekortkoming Liander.
 8. Huur horecabedrijfsruimte. Kan verhuurder op grond van algemene voorwaarden hogere premie brandverzekering bij huurder in rekening brengen? Rechtsverwerking.
 9. Koopovereenkomst na bieding op veilingsite. Tekortkoming door niet-betalen koopsom en niet-afnemen auto. Boetebeding algemene voorwaarden. Afwijkende afspraak over bezichtiging na de bieding niet aangetoond. Kantonrechter wijst gevorderde boete toe.
 10. Overeenkomst van opdracht, leveren en monteren van lift, aanbod en aanvaarding, artikel 6:225 lid 2 BW, toepasselijke Algemene Voorwaarden, ondeugdelijke werkzaamheden, schending waarschuwingsplicht, artikel 7:754 BW.
 11. Koop onderdelen kweektafels. Non-conformiteit. Vernietigbaarheid algemene voorwaarden. Tijdig geklaagd. Geen vergoeding kosten onderzoekswerkzaamheden.
 12. Kort geding. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Concurrentie- en relatiebeding. Schending?
 13. Totstandkoming niet-particuliere borgtocht. Betrouwbaarheid elektronische handtekening. Dwaling, mededelingsplicht en invloed van bijzondere zorgplicht. Verhaalbaarheid incassokosten op de borg uit hoofde van algemene voorwaarden met de hoofdschuldenaar.
 14. Overeenkomst van opdracht, geschil over gemaakte afspraken over overuren, bepaling uit de overeenkomst gaat voor op de bepaling uit de algemene voorwaarden.
 15. Algemene voorwaarden. Vernietiging arbitraal beding vanwege onbekendheid met dit beding. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (vernietigd): ECLI:NL:GHARL:2020:10725 en Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2022:1599.
 16. Afwijzing verzoek voorlopig deskundigenbericht. Eerst moet geoordeeld worden over de aansprakelijkheidsnorm en het beroep op de aansprakelijkheidsuitsluiting in algemene voorwaarden. Geen feiten in geschil. Gevraagd wordt om een juridische beoordeling.
 17. Geschil over druksterkte van geleverde betonmortel. Algemene voorwaarden van leverancier van toepassing. Geen sprake van grove schuld. Leverancier niet aansprakelijk voor ontstane schade aan de kant van opdrachtgever.
 18. Weens Koopverdrag (WKV/CISG); toepasselijkheid algemene voorwaarden; niet voldaan aan onderzoeksplicht art. 38 WKV en klachtplicht art. 39 WKV.
 19. Geschil tussen opdrachtgever en pakketbezorger over de inhoud van de overeenkomst en de toepasselijkheid van algemene voorwaarden.
 20. overeenkomst over bouwen en onderhouden van een webportaal; Algemene Voorwaarden zijn van toepassing; overeenkomst is niet uitgevoerd; nakoming is niet verhinderd; geen Projectbetaling verschuldigd.
 21. Aanneming van werk. Vernietiging algemene voorwaarden. Casco of CascoPlus leveringsomvang. Status van een deskundigenrapport. Beoordeling van een reeks aan posten, gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de aanneemsom. Eis in reconventie, meerwerkposten, afgewezen.
 22. Booking.com heeft in de (algemene voorwaarden van de) met (Duitse) hotels gesloten overeenkomsten pariteitsclausules opgenomen. Ingevolge de tot 1 juli 2005 geldende brede pariteitsclausule mochten de hotels op hun eigen of door derden geëxploiteerde verkoopkanalen kamers niet aanbieden voor een lagere prijs dan op de website van Booking.com. Ingevolge de van 1 juli 2005 tot 1 februari 2016 gel...
 23. Uitleg schadebegrip algemene voorwaarden bedrijfsverzekering. Geen sprake van ‘schade aan zaken’. Geclaimde schade valt niet onder bedrijfsverzekering.
 24. Overeenkomst van aanneming; gebreken; proportionaliteit ontbinding; vervaltermijnen in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend ex art. 6:237, aanhef en sub h BW.
 25. De eisers van wie de vorderingen niet zijn ingetrokken tijdens de procedure (hierna: eisers), hebben een overeenkomst gesloten met Delta Fiber Netwerk B.V. (hierna: DFN). Op grond van deze overeenkomsten moet DFN eisers aansluiten op haar glasvezelnetwerk als minstens 50% van de adressen in het buitengebied van de gemeenten Westland en Midden-Delfland zich daarvoor aanmeldt. Dit percentage is g...
 26. Opdrachtovereenkomst. Betwisting van de handtekening van opdrachtgever onvoldoende onderbouwd. Beroep op vernietiging vanwege geestelijke stoornis afgewezen. Na het uitbrengen van een adviesrapport is de reactie van opdrachtgever uitgebleven, ondanks aanmaningen en verzoek om verdere instructie. Opdrachtnemer mocht dit opvatten als een opzegging van de overeenkomst. Redelijk loon 7:411 BW. Aans...
 27. Huurovereenkomst roerende zaak; algemene voorwaarden niet overeengekomen; geen aanbod en aanvaarding; enkele verwijzing naar website verhuurder is onvoldoende.
 28. Eindvonnis na tussenvonnis (ECLI:NL:RBROT:2022:4843). Eiseres is erin geslaagd om aan te tonen welk deel van de facturen ziet op werkzaamheden verricht voor welke partij. Vordering in conventie wordt toegewezen. Algemene voorwaarden van toepassing. Wettelijke handelsrente, BIK. Vordering in reconventie wordt afgewezen; beslag wordt niet opgeheven.
 29. Procesrecht. Overeenkomstenrecht. Devolutieve werking hoger beroep. Algemene voorwaarden. Art. 6:233 onder b en 6:234 lid 1 BW. 'Bekendheidsuitzondering' (HR 1 oktober 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2977); toedoen gebruiker vereist voor bekendheid met voorwaarden?
 30. Overeenkomstenrecht. Algemene voorwaarden. Kan de wederpartij zich op vernietigbaarheid van een beding in algemene voorwaarden beroepen wanneer hij bij het sluiten van de overeenkomst met dat beding bekend was of geacht kon worden daarmee bekend te zijn? Art. 6:234 lid 1 BW. Kan beroep op vernietigbaarheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn?
 31. Overeenkomstenrecht. Algemene voorwaarden. Kan de wederpartij zich op vernietigbaarheid van een beding in algemene voorwaarden beroepen wanneer hij bij het sluiten van de overeenkomst met dat beding bekend was of geacht kon worden daarmee bekend te zijn? Art. 6:234 lid 1 BW. Kan beroep op vernietigbaarheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn?
 32. Een man hoeft sportschool Basic Fit geen abonnementsgeld te betalen vanwege een oneerlijk beding in de algemene voorwaarden. Dat heeft de kantonrechter bepaald.
 33. Artikel 6:225 lid 3 BW vereist dat naast een verwijzing naar de eigen voorwaarden tevens en uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de ander van de hand wordt gewezen.
 34. non-conformiteit, klachtplicht, toepasselijkheid/vernietigbaarheid algemene voorwaarden
 35. Internationale bevoegdheid. Is er sprake van lopende handelsbetrekkingen tussen partijen, waarin de algemene voorwaarden met een forumkeuze van toepassing zijn?
 36. Partijen hebben een overeenkomst tot levering van energie gesloten op het adres van gedaagde met als einddatum 11 september 2021. Gedaagde heeft de overeenkomst in februari 2020 opgezegd. Eiseres vordert betaling van kosten voor de levering van energie en betaling van een opzegvergoeding. Volgens gedaagde kloppen de eindmeterstanden niet en zij begrijpt niet waarom zij een boete moet betalen. D...
 37. Verstekzaak. Incassoprocedure van deurwaarder op zakelijke klant. Bepaling algemene voorwaarden waarin is opgenomen dat deurwaarder alle handelingen mag verrichten uit hoofde van de opdracht, inclusief het voeren van een procedure, is een kernbeding dat niet in de algemene voorwaarden mag zijn opgenomen.. Geen geldige volmacht..
 38. Aruba. Koop appartementsrechten in een gebouw in aanbouw. Aanvullende schadevergoeding naast bedongen boete. Algemene voorwaarden. Kernbeding. Exoneratiebeding.
 39. Bemiddelingsovereenkomst artikel 7:425 BW. Geen recht op courtage ogv de overeenkomst, omdat afgeweken is van artikel 7:411 BW. Wel recht op courtage ogv algemene voorwaarden.
 40. Aansprakelijkheidsrecht. Bewijsrecht. Algemene voorwaarden. Achterdeur in strijd met aannemingsovereenkomst niet voorzien van slot met antitrekbeveiliging. Vordering tot vergoeding van inbraakschade. Bewijslast causaal verband tussen tekortkoming en inbraak. Omkeringsregel. Exoneratieclausule.
 41. Onbetaalde factuur advocaat. Algemene voorwaarden. Diverse verweren.
 42. In conventie vordering tot nakoming betalingsverplichting. Wie is contractspartij? Verrekening. Algemene voorwaarden toepasselijk? Vernietigbaar? In reconventie vordering schadevergoeding op grond van wanprestatie en onrechtmatige daad.
 43. Contractuele aansprakelijkheid aannemer voor brandschade als gevolg van werkzaamheden onderaannemer; causaal verband tussen werkzaamheden en brand; maatstaf tekortkoming aannemer; toepasselijkheid algemene voorwaarden; battle of forms (art. 6:225 lid 3 BW); beroep op exoneratiebeding onaanvaardbaar (art. 6:248 lid 2 BW)?
 44. Vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing. Schriftelijke aanwijzing voldoet weliswaar aan de voorwaarden van totstandkoming die daaraan worden gesteld in de Algemene wet bestuursrecht, maar de kinderrechter is van oordeel dat de schriftelijke aanwijzing vervallen moet worden verklaard omdat uitbreiding van het contact tussen de moeder en de minderjarige in het belang van de minderjarig is, z...
 45. Huur woonruimte. Geen ondeelbare rechtsverhouding. Niet rechtens noodzakelijk dat beslissing over hoogte huurachterstand ten aanzien van alle betrokkenen in het geding in dezelfde zin luidt. Op huurprijsvermindering kan niet bij verweer maar slechts bij (reconventionele) vordering aanspraak worden gemaakt. Art. 7:207 lid 1 BW. Rentebeding in algemene voorwaarden huurovereenkomst is oneerlijk...
 46. Art. 81 lid 1 RO. Financieel recht. Algemene voorwaarden. Consumentenrecht. Vervroegde aflossing van hypothecair krediet. Beding dat aan bank verschuldigde vergoeding bepaalt op basis van netto contante waarde-methode. Richtlijn oneerlijke bedingen. Richtlijn hypothecair krediet. Samenhang met 20/04372 en 21/00873.
 47. Art. 81 lid 1 RO. Financieel recht. Algemene voorwaarden. Consumentenrecht. Vervroegde aflossing van hypothecair krediet. Beding dat aan bank verschuldigde vergoeding bepaalt op basis van netto contante waarde-methode. Richtlijn oneerlijke bedingen. Richtlijn hypothecair krediet. Samenhang met 20/04372 en 21/02755.
 48. Financieel recht. Algemene voorwaarden. Consumentenrecht. Tussentijdse rentewijziging bij hypothecair krediet. Betekenis transparantievereiste art. 5 Richtlijn oneerlijke bedingen bij beoordeling of beding oneerlijk of onredelijk bezwarend is. Temporele en materiële reikwijdte Richtlijn hypothecair krediet. Samenhang met 21/00873 en 21/02755.
 49. Tussenvonnis. Incassoprocedure. Aansprakelijkheid uitzendbureau voor fouten uitzendkracht. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Imputatieregels 6:44 BW. Schuldeisersverzuim.
 50. Overeenkomst om Porsche te restaureren. Geen roerende zaak die nog tot stand moet worden gebracht en dus geen korte verjaringstermijn voor vordering tot betaling van facturen o.g.v. artikel 7:5 lid 4 BW en 7:28 BW. Vordering tot betaling facturen gedeeltelijk toegewezen voor zover opdracht is gegeven. Voor het overige afgewezen. Autorestaurateur had opschortingsrecht. Geen stallingskosten omdat...