Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Mededingingsrecht

 1. Mededingingsrecht. Vrachtwagenkartel. Tweede groep Truckzaken. De rechtbank stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. In het licht van het doeltreffendheidsbeginsel is de uitkomst in het tweede vonnis in de eerste groep Truckzaken (alle vorderingen worden – direct of indirect – via de rechtskeuzemogelijkheid in artikel 6 lid 3 sub b Rome II beheerst door Nederlands recht) wenselijk. Zoals in...
 2. Mededingingsrecht. Vrachtwagenkartel. Tweede groep Truckzaken. De rechtbank heeft in het tussenvonnis van 27 juli 2022 in de eerste groep Truckzaken onder meer een oordeel gegeven over het toepasselijk recht op de vorderingen uit hoofde van onrechtmatige daad. De rechtbank heeft in dat tussenvonnis geoordeeld dat op de vorderingen van de Claimanten Nederlands recht van toepassing is. Voor de vo...
 3. Unierecht. Mededingingsrecht. Auteursrechtelijke licenties voor achtergrondmuziek. Marktafbakening. Maakt collectieve beheersorganisatie misbruik van machtspositie door verschillende voorwaarden te hanteren tussen afnemer voor het zakelijke segment en afnemers voor het particuliere segment? Art. 102, tweede alinea, onder c, VWEU. HvJEU 19 april 2018, C-525/16, ECLI:EU:C:2018:270 (MEO).
 4. Mededeingingszaak. Aanpassing vraagstelling IJI.
 5. Luchtvaartkartel. Vervolg op ECLI:NL:RBAMS:2019:9965. Stelplicht litigation vehicles SCC en Equilib. SCC en Equilib moeten (conform opdracht rechtbank op de voet van artikel 22 Rv) voor iedere achterliggende partij onderbouwen dat deze tenminste één luchtvrachtvervoersdienst heeft afgenomen in de relevante periode. Betekenis Otis-arrest (ECLI:EU:C:2019:1069) en Europeesrechtelijke begrip ‘onder...
 6. Luchtvrachtkartel. Vervolg op ECLI:NL:RBAMS:2019:9965. Stelplicht litigation vehicles SCC en Equilib. SCC en Equilib moeten (conform opdracht rechtbank op de voet van artikel 22 Rv) voor iedere achterliggende partij onderbouwen dat deze ten minste één luchtvrachtvervoersdiienst heeft afgenomen in de relevante periode. Betekenis Otis-arrest (ECLI:EU:C:2019:1069) en Europeesrechtelijk begrip 'ond...
 7. Bevoegdheidsincident in mededingingszaak. Misbruik van machtspositie door Google bij bevoordelen van eigen vergelijkingsdienst (Google Shopping). Follow-on periode en stand-alone periode. Vraag of Google Netherlands kan gelden als ankergedaagde. De rechtbank oordeelt dat Google Netherlands niet betrokken was bij de inbreuk, maar omdat zij ondersteunende diensten verleent voor de verkoop van adv...
 8. Bevoegdheidsincident, art 8 lid 1 Brussel I bis-Vo, ankergedaagde, Akzo-vermoeden, grootmoedervennootschap, relatieve bevoegdheid
 9. strijd van relatiebeding met Mw onvoldoende onderbouwd / geen onderbouwing van de relevante markt(en) / geen reden om opeisbaarheid vordering nader te bepalen (artikel 7:129f BW) / afwijzing vorderingen
 10. Kort geding van private spoorvervoerders tegen de Staat en de NS met als inzet een bevel aan de Staat om de concessie voor he hoofdrailnet openbaar aan te besteden en voorafgaand aan de aanbesteding een marktanalyse te verrichten. Vorderingen afgewezen.
 11. Aanpassing vraagstelling deskundiuge (IJI)
 12. Kort geding. Vier gevoegde zaken. Verbod om de selectieprocedure ongewijzigd voort zetten, toegewezen. De wijze waarop gedaagde (de Gemeente) haar 'rondvaartbotenbeleid' thans wenst vorm te geven, via de in de Selectieleidraad omschreven selectieprocedure voor het sluiten van huurovereenkomsten voor afmeerplaatsen op een semi-exclusieve op- en afstap locatie, kan de toets der kritiek niet doors...
 13. De rechtbank stelt het Hof van Justitie van de Europese Unie ter beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing de volgende vragen: 1. Zijn de brede en smalle pariteitsclausule in het kader van artikel 101 lid 1 VWEU aan te merken als een nevenrestrictie? 2. Hoe moet bij de toepassing van Verordening (EU) 330/2010 de relevante markt worden afgebakend wanneer transacties worden bemiddel...
 14. Benoeming Internationaal Juridisch Instituut (IJI) als deskundige inzake Grieks recht. Vervolg op ECLI:NL:RBAMS:2022:2866.
 15. Bitumenkartel. De Staat vordert schadevergoeding omdat in de kartelperiode (indirect) een te hoge prijs voor wegenbouwbitumen zou zijn betaald. De leveranciers vinden dat de vordering is verjaard. Voornemen om vragen te stellen aan de Europese Commissie.
 16. (Faillissements)procesrecht. Merkenrecht. Mededingingsrecht. Kort geding. Art. 25 e.v. Fw. Analoge toepassing art. 27 lid 3 Fw? Uitputting. Gegronde redenen. Selectieve distributie. Bewijsregels en motivering in kort geding. Spoedeisend belang.
 17. Bitumenkartel. Een in vrijwaring gedagvaarde onderneming vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart omdat de aansprakelijkheid in het kader van een splitsing is overgedragen aan een andere onderneming binnen het concern.
 18. Octrooirecht. Mededingingsrecht. IPR. Vorderingen houder standaard-essentieel octrooi voor mobiele communicatie. FRAND-verweer. Misbruik van machtspositie. Huawei/ZTE-arrest. Stelplicht en bewijslast. Beschermingsomvang. Stand van de techniek. Grenzen van de rechtsstrijd. Winstafdracht. Erkenning Duitse uitspraak.
 19. Mededinging. Eigenlijke of oneigenlijke agentuurovereenkomst. Heropening getuigenverhoor.
 20. Is tussentijdse opzegging van een distributieovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd op grond van de contractuele opzeggingsbepaling tijdig en rechtsgeldig? Distributeur verweert zich tegen opzegging met een beroep op schuldeisersverzuim, onrechtmatige daad, de (beperkende en aanvullende werking van de) redelijkheid en billijkheid, dwaling en overmacht. De gestelde mededingingsinbreuk op de...
 21. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2021:1348. Deskundigenbenoeming (registeraccountant) in verband met boekenonderzoek naar omzet en provisie in het kader van de afwikkeling van een agentuurovereenkomst. Weigeren vermeerdering van eis, geformuleerd in memorie na tussenarrest.
 22. Liftenkartel. De grondslag voor aansprakelijkheid is de deelname aan het kartel. Jegens de benadeelden is daarom sprake van één onrechtmatige daad. Dat soms sprake is van meer gekartelliseerde transacties is van belang voor de omvang van de schade.
 23. Liftenkartel. Het Nederlandse verjaringsstelsel is niet strijdig met het Unierechtelijke doeltreffendheidsbeginsel. De (voortdurende) onrechtmatige gedraging is de deelname aan het kartel. De buitenlandse moedervennootschap is hoofdelijk aansprakelijk.
 24. steunmaatregel in de zin van art. 107 lid 1 VWEU als gevolg van een ondeugdelijke taxatie en een niet-marktconforme koopprijs bij de aankoop van een appartementsrecht (kantoorpand) door de gemeente; rechtsgevolg van het niet-naleven van de verplichtingen ex art. 108 lid 3 VWEU: volledige nietigheid van de koopovereenkomst; aanvullende vordering van de (vermeende) concurrent jegens de steunontva...
 25. Een stichting met als doel het bevorderen van eerlijke concurrentie tussen bedrijven is niet-ontvankelijk in haar vordering, die is ingesteld in het algemeen belang. Niet duidelijk is gemaakt dat zij opkomt voor de gebundelde belangen van ondernemingen.
 26. Mededingingsrecht. Verwijzingsverzoek van Frankrijk ex artikel 22 Concentratieverordening. Voornemen ACM om een aansluitingsverzoek bij de Europese Commissie in te dienen. Minister EZK weigert te voorkomen dat ACM dit verzoek indient. Onrechtmatig?
 27. Verbintenissenrecht. Mededingingsrecht. Bief Select-keten. In hoger beroep komt vast te staan dat voorschrift over afname krachtvoer van een voorkeursleverancier geen verplichting voor de veehouders betreft. Grondslag aan vordering ontvallen. Proceskostenveroordeling.
 28. Art. 81 lid 1 RO. Mededingingsrecht. Vervolg van HR 26 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6102, HvJEU 17 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2224, en HR 27 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:994. Zijn door havenbedrijf verstrekte kredietgaranties aan te merken als verboden staatssteun (art. 107 en 108 VWEU)? Toerekening aan gemeente van verstrekken kredietgaranties; betekenis van goedkeuring door (door gemeente b...
 29. Art. 81 lid 1 RO. Mededinging. Onrechtmatige daad. Ambtshalve toetsing aan art. 102 VWEU?
 30. Add-on geneesmiddel, inkoopverband, nacalculatie. Zorgverzekeraar kent lagere vergoeding toe als geneesmiddel wordt afgenomen van andere dan gecontracteerde leverancier. Niet onrechtmatig.
 31. Art. 81 lid 1 RO. Mededinging. Onrechtmatige daad. Ambtshalve toetsing aan art. 102 VWEU?
 32. Huizenhandelaren vorderen in k.g. nakoming van een met ACM gesloten overeenkomst inzake schadevergoeding naar aanleiding van vernietiging ACM besluiten door het CBb. Vordering grotendeels afgewezen. Bodemrechter moet beoordelen of standpunt ACM juist is.
 33. Mededingingsrecht - overheidsaansprakelijkheid. De Wet Bpf 2000 biedt een grondslag om zzp'ers verplicht te laten deelnemen in het betrokken bedrijfstakpensioenfonds in de zin van de Pensioenwet. De afspraak van sociale partners om te komen tot een wijziging van de aansluitplicht, het verplichtstellingsverzoek en daarop door de Staat genomen Verplichtstellingsbesluit zijn niet in strijd met het...
 34. Bewijslevering strekking concurrentiebeding, art. 6 Mw
 35. Mededinging – agentuurovereenkomst. Vordering van ex-agent tot verklaring van recht over nietigheid en tot schadevergoeding, vanwege een onderling afgestemde feitelijke gedraging tussen gedaagde principaal en een andere agent die ertoe strekte de mededinging te verhinderen, vervalsen of beperken; ogv artikel 6 lid 1 Mededingingswet is o.a.f.g. van rechtswege nietig alsook de opzegging van de ov...
 36. Tussenvonnis. Vervolg in zaak over civielrechtelijke gevolgen van een kartelbeschikking van de Europese Commissie. Aan bod komen de thema's: geldigheid van de cessies aan CDC en verjaring van de vorderingen.
 37. Liftenkartel. Toepasselijk recht. Aansprakelijkheid moedervennootschappen. Onderbouwing cessies en vorderingen.
 38. Afspraak waarbij eigenaar/exploitant van (een deel van) een winkelcentrum toezegt in zijn deel geen supermarkt te zullen vestigen (het andere deel van het winkelcentrum is eigendom van – de onroerend goed beheersmaatschappij van – een grote landelijke supermarktketen, waarvan een filiaal in dat winkelcentrum is gevestigd) niet mededingingsbeperkend in de zin van art. 6 Mededingingswet.
 39. Mededinging; besluit ondernemersvereniging; strekkingsbeding
 40. Schending artikel 6 Mededingingswet. Diergeneesmiddelen
 41. mededingingszaak; uitlaten over prejudiciële beslissing hof van justitie
 42. Parallelimport. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat indien zij met het bewijs van uitputting van het merkrecht in verband met parallelimport vanuit een land in de EG of de EER zou worden belast het concrete en reële gevaar bestaat dat de merkgerechtigde de (nationale) markten zal gaan afschermen. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten wor...
 43. Parallelimport. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat indien zij met het bewijs van uitputting van het merkrecht in verband met parallelimport vanuit een land in de EG of de EER zou worden belast het concrete en reële gevaar bestaat dat de merkgerechtigde de (nationale) markten zal gaan afschermen. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten wor...
 44. Parallelimport. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat indien zij met het bewijs van uitputting van het merkrecht in verband met parallelimport vanuit een land in de EG of de EER zou worden belast het concrete en reële gevaar bestaat dat de merkgerechtigde de (nationale) markten zal gaan afschermen. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten wor...
 45. Mededingingsrecht; misbruik van machtspositie; kan daarvan ook sprake zijn bij hoge maar niet buitensporige prijs? Hof: nee.
 46. kort geding. Onrechtmatige concurrentie door feitelijke betrokkenheid ex vennoot bij soortgelijke vennootschap.
 47. Mededinging. Selectief distributiestelsel. Beëindiging distributieovereenkomst door leverancier wegens overtreding bedingen. Algemene groepsvrijstelling verticale overeenkomsten. Hardcorerestricties. Mededingingsbeperkende strekking. Conversie opzegging.
 48. Hoger beroep van vonnissen ECLI:NL:RBARN:2011:BU3546: Bevoegdheidsincident en ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0403: Aansprakelijkheid voor kartelschade na onherroepelijke beschikking Europese Commissie (zgn. follow on-actie); toerekening in concernverband van wetenschap moeder aan dochter; verjaring; schadebegrip en de berekening van de schade; passing on-verweer; verhouding met schadestaatprocedure.
 49. Mededingingsrecht. Ondernemersvereniging verplicht haar leden bepaalde softwarepakketten aan te schaffen. Besluiten hebben betrekking op andere markt dan die waarop leden actief zijn. Strijd met art. 6 lid 1 Mw? HvJEU 28 februari 2013, C-1/12, ECLI:NL:XX:2013:BZ3827, NJ 2013/284 (OTOC). Aanvang verjaringstermijn art. 3:310 BW. Vertraagde verstrekking specificaties voor aansluiting softwarepakk...
 50. Mededingingsrecht. Ondernemersvereniging verplicht haar leden bepaalde softwarepakketten aan te schaffen. Besluiten hebben betrekking op andere markt dan die waarop leden actief zijn. Strijd met art. 6 lid 1 Mw? HvJEU 28 februari 2013, C-1/12, ECLI:NL:XX:2013:BZ3827, NJ 2013/284 (OTOC). Aanvang verjaringstermijn art. 3:310 BW. Vertraagde verstrekking specificaties voor aansluiting softwarepakk...