Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Mededingingsrecht

 1. Octrooirecht. Mededingingsrecht. IPR. Vorderingen houder standaard-essentieel octrooi voor mobiele communicatie. FRAND-verweer. Misbruik van machtspositie. Huawei/ZTE-arrest. Stelplicht en bewijslast. Beschermingsomvang. Stand van de techniek. Grenzen van de rechtsstrijd. Winstafdracht. Erkenning Duitse uitspraak.
 2. Mededinging. Eigenlijke of oneigenlijke agentuurovereenkomst. Heropening getuigenverhoor.
 3. Is tussentijdse opzegging van een distributieovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd op grond van de contractuele opzeggingsbepaling tijdig en rechtsgeldig? Distributeur verweert zich tegen opzegging met een beroep op schuldeisersverzuim, onrechtmatige daad, de (beperkende en aanvullende werking van de) redelijkheid en billijkheid, dwaling en overmacht. De gestelde mededingingsinbreuk op de...
 4. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2021:1348. Deskundigenbenoeming (registeraccountant) in verband met boekenonderzoek naar omzet en provisie in het kader van de afwikkeling van een agentuurovereenkomst. Weigeren vermeerdering van eis, geformuleerd in memorie na tussenarrest.
 5. Liftenkartel. De grondslag voor aansprakelijkheid is de deelname aan het kartel. Jegens de benadeelden is daarom sprake van één onrechtmatige daad. Dat soms sprake is van meer gekartelliseerde transacties is van belang voor de omvang van de schade.
 6. Liftenkartel. Het Nederlandse verjaringsstelsel is niet strijdig met het Unierechtelijke doeltreffendheidsbeginsel. De (voortdurende) onrechtmatige gedraging is de deelname aan het kartel. De buitenlandse moedervennootschap is hoofdelijk aansprakelijk.
 7. steunmaatregel in de zin van art. 107 lid 1 VWEU als gevolg van een ondeugdelijke taxatie en een niet-marktconforme koopprijs bij de aankoop van een appartementsrecht (kantoorpand) door de gemeente; rechtsgevolg van het niet-naleven van de verplichtingen ex art. 108 lid 3 VWEU: volledige nietigheid van de koopovereenkomst; aanvullende vordering van de (vermeende) concurrent jegens de steunontva...
 8. Een stichting met als doel het bevorderen van eerlijke concurrentie tussen bedrijven is niet-ontvankelijk in haar vordering, die is ingesteld in het algemeen belang. Niet duidelijk is gemaakt dat zij opkomt voor de gebundelde belangen van ondernemingen.
 9. Mededingingsrecht. Verwijzingsverzoek van Frankrijk ex artikel 22 Concentratieverordening. Voornemen ACM om een aansluitingsverzoek bij de Europese Commissie in te dienen. Minister EZK weigert te voorkomen dat ACM dit verzoek indient. Onrechtmatig?
 10. Verbintenissenrecht. Mededingingsrecht. Bief Select-keten. In hoger beroep komt vast te staan dat voorschrift over afname krachtvoer van een voorkeursleverancier geen verplichting voor de veehouders betreft. Grondslag aan vordering ontvallen. Proceskostenveroordeling.
 11. Art. 81 lid 1 RO. Mededingingsrecht. Vervolg van HR 26 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6102, HvJEU 17 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2224, en HR 27 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:994. Zijn door havenbedrijf verstrekte kredietgaranties aan te merken als verboden staatssteun (art. 107 en 108 VWEU)? Toerekening aan gemeente van verstrekken kredietgaranties; betekenis van goedkeuring door (door gemeente b...
 12. Art. 81 lid 1 RO. Mededinging. Onrechtmatige daad. Ambtshalve toetsing aan art. 102 VWEU?
 13. Add-on geneesmiddel, inkoopverband, nacalculatie. Zorgverzekeraar kent lagere vergoeding toe als geneesmiddel wordt afgenomen van andere dan gecontracteerde leverancier. Niet onrechtmatig.
 14. Art. 81 lid 1 RO. Mededinging. Onrechtmatige daad. Ambtshalve toetsing aan art. 102 VWEU?
 15. Huizenhandelaren vorderen in k.g. nakoming van een met ACM gesloten overeenkomst inzake schadevergoeding naar aanleiding van vernietiging ACM besluiten door het CBb. Vordering grotendeels afgewezen. Bodemrechter moet beoordelen of standpunt ACM juist is.
 16. Mededingingsrecht - overheidsaansprakelijkheid. De Wet Bpf 2000 biedt een grondslag om zzp'ers verplicht te laten deelnemen in het betrokken bedrijfstakpensioenfonds in de zin van de Pensioenwet. De afspraak van sociale partners om te komen tot een wijziging van de aansluitplicht, het verplichtstellingsverzoek en daarop door de Staat genomen Verplichtstellingsbesluit zijn niet in strijd met het...
 17. Bewijslevering strekking concurrentiebeding, art. 6 Mw
 18. Mededinging – agentuurovereenkomst. Vordering van ex-agent tot verklaring van recht over nietigheid en tot schadevergoeding, vanwege een onderling afgestemde feitelijke gedraging tussen gedaagde principaal en een andere agent die ertoe strekte de mededinging te verhinderen, vervalsen of beperken; ogv artikel 6 lid 1 Mededingingswet is o.a.f.g. van rechtswege nietig alsook de opzegging van de ov...
 19. Tussenvonnis. Vervolg in zaak over civielrechtelijke gevolgen van een kartelbeschikking van de Europese Commissie. Aan bod komen de thema's: geldigheid van de cessies aan CDC en verjaring van de vorderingen.
 20. Liftenkartel. Toepasselijk recht. Aansprakelijkheid moedervennootschappen. Onderbouwing cessies en vorderingen.
 21. Afspraak waarbij eigenaar/exploitant van (een deel van) een winkelcentrum toezegt in zijn deel geen supermarkt te zullen vestigen (het andere deel van het winkelcentrum is eigendom van – de onroerend goed beheersmaatschappij van – een grote landelijke supermarktketen, waarvan een filiaal in dat winkelcentrum is gevestigd) niet mededingingsbeperkend in de zin van art. 6 Mededingingswet.
 22. Mededinging; besluit ondernemersvereniging; strekkingsbeding
 23. Schending artikel 6 Mededingingswet. Diergeneesmiddelen
 24. mededingingszaak; uitlaten over prejudiciële beslissing hof van justitie
 25. Parallelimport. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat indien zij met het bewijs van uitputting van het merkrecht in verband met parallelimport vanuit een land in de EG of de EER zou worden belast het concrete en reële gevaar bestaat dat de merkgerechtigde de (nationale) markten zal gaan afschermen. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten wor...
 26. Parallelimport. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat indien zij met het bewijs van uitputting van het merkrecht in verband met parallelimport vanuit een land in de EG of de EER zou worden belast het concrete en reële gevaar bestaat dat de merkgerechtigde de (nationale) markten zal gaan afschermen. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten wor...
 27. Parallelimport. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat indien zij met het bewijs van uitputting van het merkrecht in verband met parallelimport vanuit een land in de EG of de EER zou worden belast het concrete en reële gevaar bestaat dat de merkgerechtigde de (nationale) markten zal gaan afschermen. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten wor...
 28. Mededingingsrecht; misbruik van machtspositie; kan daarvan ook sprake zijn bij hoge maar niet buitensporige prijs? Hof: nee.
 29. kort geding. Onrechtmatige concurrentie door feitelijke betrokkenheid ex vennoot bij soortgelijke vennootschap.
 30. Mededinging. Selectief distributiestelsel. Beëindiging distributieovereenkomst door leverancier wegens overtreding bedingen. Algemene groepsvrijstelling verticale overeenkomsten. Hardcorerestricties. Mededingingsbeperkende strekking. Conversie opzegging.
 31. Hoger beroep van vonnissen ECLI:NL:RBARN:2011:BU3546: Bevoegdheidsincident en ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0403: Aansprakelijkheid voor kartelschade na onherroepelijke beschikking Europese Commissie (zgn. follow on-actie); toerekening in concernverband van wetenschap moeder aan dochter; verjaring; schadebegrip en de berekening van de schade; passing on-verweer; verhouding met schadestaatprocedure.
 32. Mededingingsrecht. Ondernemersvereniging verplicht haar leden bepaalde softwarepakketten aan te schaffen. Besluiten hebben betrekking op andere markt dan die waarop leden actief zijn. Strijd met art. 6 lid 1 Mw? HvJEU 28 februari 2013, C-1/12, ECLI:NL:XX:2013:BZ3827, NJ 2013/284 (OTOC). Aanvang verjaringstermijn art. 3:310 BW. Vertraagde verstrekking specificaties voor aansluiting softwarepakk...
 33. Mededingingsrecht. Ondernemersvereniging verplicht haar leden bepaalde softwarepakketten aan te schaffen. Besluiten hebben betrekking op andere markt dan die waarop leden actief zijn. Strijd met art. 6 lid 1 Mw? HvJEU 28 februari 2013, C-1/12, ECLI:NL:XX:2013:BZ3827, NJ 2013/284 (OTOC). Aanvang verjaringstermijn art. 3:310 BW. Vertraagde verstrekking specificaties voor aansluiting softwarepakk...
 34. Mededingingsrecht. Kamers van koophandel stellen gratis online conceptondernemingsplannen ter beschikking. Onrechtmatig jegens commerciële aanbieder? Art. 30 Wet KvK. Maatstaf gelijkwaardige dienstverlening.
 35. Mededingingsrecht. Kamers van koophandel stellen gratis online conceptondernemingsplannen ter beschikking. Onrechtmatig jegens commerciële aanbieder? Art. 30 Wet KvK. Maatstaf gelijkwaardige dienstverlening.