Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. Ondernemingsrecht. Curaçaos enquêterecht. Niet-ontvankelijkheid van verzoekers in hun verzoek m.b.t. stichting particulier fonds (geen stichting in zin van art. 2:272 lid 1, aanhef en sub a BWC).
 2. OK; Enquête; toewijzing verzoek advocaat-generaal tot het bevelen van een onderzoek;
 3. Aansprakelijkheid 2:248 BW; bestuurder heeft administratieplicht geschonden. Nagenoeg geen administratie voorhanden. Ook bij een kleine onderneming, die slechts korte tijd actief is geweest, volstaat dit niet. Daarnaast bestuursverbod opgelegd.
 4. Overdracht aandelen aan katvanger. Onrechtmatige daad dga tegenover de gezamenlijke schuldeisers van de vennootschap. Faillissementspauliana.
 5. concerngarantie, huurkorting wegens Corona op basis van vastelastenmethode toegewezen, on-line inkomsten niet meegenomen.
 6. Aandeelhouder moet op basis van PSA al haar aandelen converteren naar certificaten van aandelen.
 7. Kort geding. Vordering schorsing medebestuurder afgewezen.
 8. Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Tweedefasebeschikking. Afwijzing door OK van verzoeken tot vaststelling van (verantwoordelijkheid van bepaalde personen voor) wanbeleid, het treffen van voorzieningen en het ten laste brengen van de onderzoekskosten van bepaalde personen.
 9. Ondernemingskamer; enquêterecht; niet-ontvankelijkverklaring in het verzoek voor zover gericht tegen STAK; het verzoek tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen
 10. Uitkoop minderheidsaandeelhouders door middel van juridische splitsing (art. 2:334a BW); onrechtmatig handelen door meerderheidsaandeelhouder en accountants? Totstandkoming waardering
 11. OK; Enquête; Afwijzing verzoek
 12. Ontbinding procespartij (vennootschap) tijdens procedure; gevolgen. Verkoop aandelen. Oorspronkelijk medegedaagden (vertegenwoordigers van verkoper) niet in appel; gezag van gewijsde. Ondeelbare rechtsverhouding? Mededelingsplicht verkoper; dwaling?
 13. OK; enquêterecht; mondelinge uitspraak waarvan proces-verbaal is opgemaakt; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorziening wordt een bestuurder geschorst, worden aandelen ten titel van beheer overgedragen en worden enkele dingen in afwijking van de statuten bepaald
 14. OK; Enquête; Vaststelling van het onderzoeksbudget
 15. Ondernemingskamer; enquêterecht; de vergoeding van de onderzoeker wordt bepaald
 16. OK; Enquête; Beëindiging onmiddellijke voorziening
 17. Kort geding. Impasse binnen tweehoofdig bestuur vennootschap. Managementovereenkomst bevoegdelijk opgezegd na bereiken 67-jarige leeftijd bestuurder. Vordering tot schorsing bestuurder toegewezen. Vordering tot aanwijzing deskundigen afgewezen.
 18. Is herstructurering Hema onrechtmatig jegens achtergestelde obligatiehouder?
 19. Bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 lid 1 BW. Doorstart zonder voldoende financiering levert kennelijk onbehoorlijk bestuur op. Matiging.
 20. OK; Enquete; vaststellen bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten; 2:350 BW
 21. OK; Enquete; verzoek aanvullende onmiddellijke voorzieningen; 2:349a lid 2 BW
 22. OK; Enquete; geen gegronde redenen om te twijfelen aan juist beleid en juiste gang van zaken; 2:345 BW
 23. Vorderingen van groep minderheidsaandeelhouders na openbaar bod op beursgenoteerde onderneming tot onder meer vaststelling van een hogere vergoeding. Geen onevenredige benadeling. Geen vordering op grond van artikel 3:45 BW.
 24. Gedaagde is bestuurder geweest van eiseres (een stichting). In het tussenvonnis is bewezen geacht dat gedaagde, nadat hij zijn taak als bestuurder had neergelegd, nog een aantal contante opnamen heeft gedaan van de bankrekening van eiseres, behoudens tegenbewijs. In dit eindvonnis wordt geoordeeld dat gedaagde is niet in het tegenbewijs geslaagd. Ook het deel de vordering van eiseres aangaande...
 25. art. 26 WOR - Afwijzing van het verzoek van de ondernemingsraad dat de ondernemer niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen
 26. WMS - afwijzing van het beroep van de medezeggenschapsraad tegen de uitspraak van de Landelijke Commissie van Geschillen WMS aangaande de sluiting van een school
 27. ordering curator tegen (voormalig) bestuurders failliete vennootschap. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Aansprakelijkheid artikel 6:162 BW en 2:9 BW. Terugbetaling rc-vordering. Zie ook vonnissen van gelijke datum in parallelle zaken 20-981 en 20-805
 28. beëindiging onderzoek
 29. OK; geschillenregelingszaak; er wordt, onder aanhouding van iedere verdere beslissing, een deskundigenonderzoek bevolen; in de andere zaak wordt veroordeeld tot betaling uit hoofde van de beëindigde rekening-courantovereenkomst en wordt het rechtbankvonnis in zoverre vernietigd; voor het overige wordt het rechtbankvonnis bekrachtigd
 30. OK; enquêterecht; behandeling van de verzochte onmiddellijke voorzieningen; proces-verbaal met mondelinge uitspraak; verbod tot stemming in buitengewone aandeelhoudersvergadering ter zake van overdracht van aandelen/verkoop pand
 31. OK; Enquête; intrekking enqueteverzoeken; niet-ontvankelijk; beëindiging getroffen onmiddellijke voorzieningen; 2:345, 349a lid 3 BW
 32. OK; uitkoop; vordering toegewezen.
 33. OK; enquêterecht; verzoek tot het treffen van aanvullende onmiddellijke voorzieningen; schorsing als bestuurder
 34. Vordering tot tijdelijk aanstellen onafhankelijke bestuurder conform de artikelen 2:349a lid 2 en 3 jo. 2:355 jo. 2:356 onder c BW in kort geding. Afgewezen wegens ontbreken van spoedeisendheid en van gegronde redenen die aannemelijk maken dat aan een juist beleid of juiste gang van zaken kan worden getwijfeld.
 35. OK; enquêterecht; aanwijzing van een beheerder van aandelen
 36. OK; enquêterecht; er wordt bepaald dat het ter griffie van de Ondernemingskamer gedeponeerde onderzoeksverslag ter inzage ligt voor belanghebbenden
 37. OK; Enquête; gegronde reden voor twijfel; onderzoek bevolen; onmiddellijke voorziening getroffen; mondelinge uitspraak; 2:345, 2:349a lid 1, 2:350 lid 1 BW
 38. Ondernemingskamer - enquêteverzoek niet ontvankelijk
 39. OK; geschillenregeling; verzoek te beslissen over geschillen betreffende de uitvoering van de regeling; partijen hebben overeenstemming bereikt over hun geschil en hebben verzocht deze in een beschikking vast te leggen, waaraan de Ondernemingskamer voldoet
 40. OK; enquêterecht; verbetering van een kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent
 41. OK; Enquête; benoeming bestuurder; 2:345, 2:349a lid 1 BW
 42. Ondernemingskamer; Benoeming bestuurder en beheerder van aandelen
 43. OK; Enquete; verhoging onderzoeksbudget; 2:350 lid 3 BW
 44. OK; Enquete; gegronde redenen voor twijfel; onderzoek bevolen; 2:345, 350 lid 1 en 3 BW
 45. OK; Enquête; Aanwijzing onderzoeker
 46. OK; Enquete; beeindiging procedure na minnelijke regeling; 2:345, 349a BW
 47. OK; Enquête; Vaststelling onderzoeksbudget
 48. OK; Enquete; aanwijzing onderzoeker; 2:350 lid 1 BW
 49. OK; Enquete; geen gegronde redenen; afwijzing verzoek; 2:345, 349a BW
 50. OK; Enquête; Toewijzing verzoek ex artikel 2:352a BW