Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. Bestuurdersaansprakelijkheid en rekening-courantvordering op bestuurder.
 2. Franchiseovereenkomst. Ondeugdelijke omzetprognoses? Dwaling? Onrechtmatige daad van franchisegever wegens de verstrekte omzetprognoses? Beroep op overeengekomen nabetaling door franchisenemer bij tussentijdse beëindiging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?
 3. Uitkoop minderheidsaandeelhouders Hunter Douglas N.V.
 4. Ondernemingsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid o.v.v. art. 2:248 BW (in verbinding met art. 2:11 BW). Devolutieve werking hoger beroep. Verdeling stelplicht en bewijslast. Vaststellen feiten, passeren bewijsaanbod. Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling, causaal verband met faillissement. Schadestaatprocedure, matiging.
 5. Ondernemingsrecht. Externe bestuurdersaansprakelijkheid o.v.v. art. 6:162 BW. Onrechtmatige selectieve betaling.
 6. Ondernemingskamer; uitkoopprocedure 2:92a BW; toewijzing van de vordering en vaststelling billijke prijs
 7. Bestuurdersaansprakelijkheid. Vordering ex-werkneemster op (voormalig) bestuurder werkgever toegewezen. Werkgever verkeerde in financieel zwaar weer. Uitkeringen aan managementvennootschap bestuurder deels onrechtmatig.
 8. OK; Enquete; beeindiging onderzoek en onmiddellijke voorzieningen bij gebreke van benodigde financiering; 2:349a, 350 lid 1 BW
 9. OK; Enquete; ontheffing tijdelijk bestuurder op eigen verzoek; 2:349a BW
 10. Benoeming van een bestuurder in een stichting zonder bestuurders
 11. beklamel-norm; Geen feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat de bestuurder ten tijde van het sluiten van de geldlening wist of behoorde te weten dat de schuldeiser door het niet nakomen van de (voorshands aangenomen) verplichting tot vestiging van een eerste pandrecht, schade zou leiden. Geen bestuurdersaansprakelijkheid.
 12. bestuurdersaansprakelijkheid, 2:9 BW
 13. vordering tot nakoming aandeelhoudersovereenkomst; waarde aandelen; beroep op waardebepalingsovereenkomst namarerbo?
 14. Overname aandelen in besloten vennootschap. Vraag of door verkoper afgegeven garanties in koopovereenkomst zijn geschonden.
 15. bestuurdersaansprakelijkheid, wettelijke verhoging
 16. Bestuurdersaansprakelijkheid. Aannemingsovereenkomst. Aannemer heeft van de opdrachtgever een voorschot ontvangen en heeft dit doorbetaald aan een zustervennootschap. Aannemer wordt veroordeeld tot terugbetaling van het voorschot, maar betaalt niet en gaat failliet. Bestuurder wordt door de curator aangesproken.
 17. Overnamegeschil. Uitleg van artikel uit de koopovereenkomst aandelen over vaststelling van de (definitieve) koopsom. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2020:2626, ECLI:NL:RBMNE:2022:525)
 18. Ontslag lid Verantwoordingsorgaan. Onderlinge verhouding tussen ontslagbesluit, het schorsingsbesluit en het ontslagadvies. Het ontslagbesluit en het ontslagadvies zijn rechtsgeldig, Het schorsingsbesluit wordt vernietigd.
 19. heropening vereffening ontbonden vennootschap
 20. Uitleg Parent Company Guarantee (PCG) brengt mee dat moedermaatschappij na faillissement dochtervennootschap gehouden is huurtermijnen te voldoen totdat de verhuurder nieuwe huurovereenkomsten is aangegaan. Er is in de PCG geen verplichting voor de moedermaatschappij overeengekomen een negatief huurverschil of kosten voor wederverhuur te voldoen. Een redelijke uitleg brengt verder mee dat de ga...
 21. Beroepsfout (kantoor van) deurwaarder en advocatenkantoor wegens niet tijdig uitbrengen appeldagvaarding? Aansprakelijkheid advocatenkantoor ex artikel 6:76 BW? Deels niet voldoende concreet geformuleerde grieven. Aansprakelijkheid ex artikel 2:180 lid 2 sub b BW (oud) in verband met de minimumstortingsplicht? Aansprakelijkheid ex artikel 2:249 BW wegens misleidende jaarrekening? Aansprakelijkh...
 22. Overeenkomst tussen twee aandeelhouders om in geval van staking van stemmen hun stemrecht uit te oefenen overeenkomstig een van derden in te winnen advies.
 23. Overeenkomst tussen twee aandeelhouders om in geval van staking van stemmen hun stemrecht uit te oefenen overeenkomstig een van derden in te winnen advies.
 24. Faillissement. Schending boekhoudplicht en deponeringsplicht. Bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor boedeltekort. Verwijzing naar schadestaat en voorschot op schadevergoeding. Bestuursverbod voor vijf jaar.
 25. Bestuurdersaansprakelijkheid, joint venture, zorgvuldigheidsplicht bestuur jegens aandeelhouder. Vierde tussenvonnis. Benoeming deskundige en vaststelling vragen die aan deskundige worden voorgelegd. (Zie ook: ECLI:NL:RBMNE:2017:5271, ECLI:NL:RBMNE:2020:2333, ECLI:NL:RBMNE:2021:6780, ECLI:NL:RBMNE:2022:3317)
 26. Bestuurdersaansprakelijkheid, joint venture, zorgvuldigheidsplicht bestuur jegens aandeelhouder. Vijfde tussenvonnis. Weigering gedaagde in te stemmen met aansprakelijkheidsbeperking deskundige. (Zie ook: ECLI:NL:RBMNE:2017:5271, ECLI:NL:RBMNE:2020:2333, ECLI:NL:RBMNE:2021:6780, ECLI:NL:RBMNE:2022:2495)
 27. Bestuurdersaansprakelijkheid, joint venture, zorgvuldigheidsplicht bestuur jegens aandeelhouder. Derde tussenvonnis. Voornemen benoeming deskundige, verstrekken nadere toelichting gedaagde. (Zie ook: ECLI:NL:RBMNE:2017:5271, ECLI:NL:RBMNE:2020:2333, ECLI:NL:RBMNE:2022:2495, ECLI:NL:RBMNE:2022:3317)
 28. Vernietiging vaststellingsovereenkomst?
 29. Vernietiging vaststellingsovereenkomst?
 30. OK; enquêterecht; bepaling van de vergoeding van de onderzoeker
 31. OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek tot het bevelen van een onderzoek en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen; beëindiging van eerder getroffen onmiddellijke voorzieningen
 32. OK; Enquête; Toewijzing verzoek, benoeming onderzoeker en bestuurder.
 33. OK; enquêterecht; vaststelling van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 34. OK; enquêterecht; er wordt bepaald dat het gedeponeerde onderzoeksverslag ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden
 35. OK; enquêterecht; ontheffing uit de functie van OK-bestuurder en aanwijzing van een (opvolgend) OK-bestuurder
 36. OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen
 37. Mondeling vonnis. Uitleg verrekenbeding bij aandelenoverdracht. Uit tekst, latere gedragingen van partijen, en gevolgen van bepaalde uitleg volgt dat nabetalingsverplichting koper moet worden berekend o.g.v. netto-verkoopopbrengst latere verkoop.
 38. OK; enquêterecht; vaststelling van de beloning van de OK-bestuurder ten laste van de vennootschap over een periode in het verleden
 39. Verzet ex artikel 2:23b lid 5 BW tegen plan van verdeling ontbonden coöperatie.
 40. Geen aansprakelijkheid bestuurders van stichting die team liet deelnemen aan eredivisie ijshockey, voor onbetaalde contributie etc. aan nationale IJshockeybond.
 41. Ontbinding vennootschap onder firma, verdeling.
 42. Verzet ex artikel 2:23b lid 5 BW tegen plan van verdeling ontbonden coöperatie.
 43. Verzet ex artikel 2:23b lid 5 BW tegen plan van verdeling ontbonden coöperatie.
 44. Verzet ex artikel 2:23b lid 5 BW tegen plan van verdeling ontbonden coöperatie. • Rechtsgebied: Ondernemingsrecht.
 45. Vordering nietig verklaring besluit tuchtcollege wegens strijd met de statuten, artikel 2:14 BW. Of dat het besluit wordt vernietigd wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, artikel 2:15 en 2:8 BW. Marginale toets. Vorderingen afgewezen.
 46. Aansprakelijkheid indirect bestuurder uit hoofde van art. 2:11 BW jo 6:162 BW voor schade vanwege niet tot stand brengen door de vennootschap van pensioenregeling en het niet afstorten van pensioenpremies (werkgevers- en werknemersdeel).
 47. OK; Enquete; toewijzing ontheffingsverzoek; beeindiging procedure wegens gebrek aan financiering; 2:345 BW
 48. OK; Enquete; vaststellen onderzoeksbudget; 2:345, 350 lid 3 BW
 49. OK; Enquete; aanwijzing onderzoeker; 2:250 lid 1 BW
 50. Bestuurders en betrokkene als feitelijk beleidsbepaler zijn door curator aansprakelijk gesteld voor de boedeltekorten in vennootschappen. Verstekvonnis tegen bestuurders. Onvoldoende onderbouwd dat betrokkene bestuurder is, want niet gebleken van een bestuursbesluit. Geen feitelijk beleidsbepaler.