Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. geschillenregeling
 2. geschillenregeling
 3. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; afwijzing verzoek; geen gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid of gang van zaken
 4. Renvooiprocedure. Geschil tussen schuldeisers die tevens voormalig bestuurders/aandeelhouders van de failliete vennootschap zijn. Betwisting vordering uit hoofde van overdracht vorderingen bank aan schuldeiser/aandeelhouder. Rechtsgeldige overdracht. Overdraagbaarheid. Betekenis borgstellingen Staat. Vraag of betaling Staat aan bank vorderingen heeft verminderd. Betwisting vordering uit hoofde...
 5. Besluiten ALV van VvE zijn nietig wegens strijd met de statuten.
 6. Kwalificatie samenwerking als vof. Meer informatie nodig om vast te stellen hoe moet worden afgerekend.
 7. Kort geding. Opheffing beslagen. Afspraak tussen aandeelhouders om na oprichting BV leningen aan BV te verstrekken voor betaling percelen. Uitleg afspraak. Dag van levering is fatale termijn. Verzuim. Zuivering niet mogelijk. Ontbindingsverklaring.
 8. De OK wijst het verzoek af.
 9. OK; uitkoop; herstelarrest; verbetering kennelijke fout in arrest 5 februari 2019; art. 31 Rv
 10. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; herstelbeschikking; 31 Rv
 11. OK; Enquête; afwijzing verzoek
 12. OK; Enquête; Toewijzing verzoek en benoeming commissaris
 13. De OK wijst de verzoeken van de OR af.
 14. OK; Enquete; minnelijke regeling getroffen; beeindiging onderzoek en onmiddellijke voorzieningen; 2:349a lid 2, 350 lid 1 BW
 15. OK; enquête; verlenging geldingsduur van bij beschikking van 8 december 2017 getroffen onmiddellijke voorzieningen met een termijn van zes maanden te rekenen vanaf 8 juni 2019; art. 2:357 lid 1 BW
 16. OK; enquêterecht; intrekking; niet-ontvankelijkverklaring
 17. OK; Enquête; Afwijzing verzoek
 18. OK; Enquête; aanwijzing commissaris
 19. OK; enquête; vaststelling wanbeleid en verantwoordelijkheid daarvoor; treffen voorzieningen, afwijzing verzoek onmiddellijke voorzieningen
 20. Afwikkeling vennootschap. Bewijs van stelling dat vergoeding is betaald voor laten gebruiken van een deel van bedrijfsloods door een derde. Vermoeden ontzenuwd. Waardering bewijs. Nieuwe bezwaren bij schriftelijk pleidooi en twee-conclusieregel.
 21. Ondernemingsrecht. Voorgenomen vervreemding van een meerderheidsbelang in een dochtervennootschap. Geen goedkeuring van de AVA van de moedervennootschap vereist op grond van (een analoge toepassing van) artikel 2:107a BW. Deze bepaling is niet van toepassing op de besloten vennootschap. Onder omstandigheden kan een rol voor de AVA zijn weggelegd bij besluiten die onder meer betrekking hebben op...
 22. OK; Enquête; Toewijzing verzoek, benoeming bestuurder en commissaris
 23. OK; enquêterecht; afwijzing van zowel het verzoek als het zelfstandig verzoek, beide tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen
 24. toewijzing enquête en voorzieningen
 25. Veroordeling tot betaling van achterstallige ziektekostenpremies. Onvoldoende onderbouwd het verweer dat de ziekteverzekering zonder toestemming en onder dwang tot stand is gekomen.
 26. Afwijzing verzoeken CRV
 27. Administratie van een VVE blijkt na vertrek enig bestuurder, tevens adminstrateur van de VVE, een puinhoop. Onjuiste betalingen en oninbare vorderingen, schade voor VVE. Aansprakelijkheid als bestuurder en als administrateur. Toewijzing vordering.
 28. Procedure na verwijzing door de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2019:1276). Aan de volstortingsplicht ingevolge art. 2:180 lid 2, aanhef en onder b, (oud) BW is voldaan aangezien uit de administratieve bescheiden volgt dat het door de oprichter gestorte bedrag weliswaar voor de oprichting is teruggeboekt, maar vervolgens in de vorm van een rekening-courantvordering op de oprichter aan de vennootschap ter...
 29. OK; Enquête; Tweede fase; Afwijzing verzoek vaststelling wanbeleid
 30. Bestuurdersaansprakelijkheid: persoonlijk ernstig verwijt? Deugdelijke administratie?
 31. Kort geding. Vordering tot tussenkomst / voeging. Ministerieplicht notaris.
 32. Wettelijke geschillenregeling, 2:343 BW. Deskundige benoemd. Deskundige krijgt geen contact met gedaagden, ontvangt van de BV niet de verzochte inlichtingen nodig voor waardebepaling. Beschikking R-C, bevel tot medewerking, dwangsom. Binnentreding.
 33. Benoeming bestuurders VVE in strijd met redelijkheid en billijkheid. Vernietiging benoemingsbesluit.
 34. Handelen bestuurders VVE onrechtmatig door grenzen van bevoegdheden op grond van de splitsingsakte te overschrijden? Uitleg splitsingsakte met het oog op naleving in de toekomst. Gebod tot agenderen nieuwe bestuursverkiezingen.
 35. OK; enquête; toewijzing verzoeken, benoeming bestuurder en beheerder van aandelen
 36. Kort geding. Overdracht horecaonderneming. Geen ontbinding koopovereenkomst op grond van financieringsvoorbehoud en andere bepalingen. Onvoldoende toegelicht dat coronamaatregelen in dit geval het nakomen van de verplichtingen uit de koopovereenkomst verhinderen.
 37. OK; Enquete; benoeming beheerder van aandelen; 2:349a BW
 38. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; niet-ontvankelijk
 39. Overeenkomst met betrekking tot het verstrekken van medische hulpmiddelen. Vergoedingen door hulpmiddelenleverancier uitbetaald op basis van ingediende en goedgekeurde declaraties. Na het overhevelen onderneming naar andere vennootschap in verband met financiële problemen, heeft leverancier de vergoedingen aan andere vennootschap uitbetaald. Na enige tijd is afgesproken deze gang van zaken te c...
 40. OK; Enquete; gegronde redenen om te twijfelen aan juistheid beleid en gang van zaken; onmiddellijke voorzieningen getroffen; 2:345, 349a, 350 lid 1 BW
 41. OK; medezeggenschapsrecht; het beroep van de ondernemingsraad richt zich tegen het besluit tot wijziging van de structuur van de top van de ambtelijke organisatie van de gemeente; politiek primaat; afwijzing van het verzoek van de ondernemingsraad
 42. afwijzing verzoek
 43. OK; enquêterecht; het gedeponeerde onderzoeksverslag ligt voor belanghebbenden ter inzage ter griffie van de Ondernemingskamer
 44. Ondernemingskamer; enquête; wijst verzoek af
 45. Ondernemingsrecht. Procesrecht. Uitkoopprocedure art. 2:92a BW. Na bij verstek gewezen arrest OK stellen aantal minderheidsaandeelhouders verzet in. Verzettermijn afhankelijk van redelijke aanbiedingstermijn voor consignatie koopprijs? Verzettermijn vier of acht weken? Ondeelbare rechtsverhouding? Wie moet andere aandeelhouders in verzetprocedure oproepen?
 46. beëindiging enquête en voorzieningen
 47. Gefaseerde aandelenoverdracht met gefaseerde koopprijsbepaling en –betaling. Sleutelpersonen binnen de target-onderneming behoren (deels indirect) tot de verkopende aandeelhouders en hebben zich contractueel verbonden nog gedurende enige tijd aan de onderneming verbonden te blijven. Bad Leaver-beding. Voortijdige opzegging door sleutelpersonen. Bad Leavers of Good Leavers?
 48. OK; Enquête; aanwijzing bestuurder en beheerder van aandelen
 49. Kort geding. Eiseres is een horecaondernemer die als starter niet in aanmerking komt voor financiële steun op grond van de NOW en TVL. Zij stelt zich op het standpunt dat zij daarvoor wel in aanmerking zou moeten komen. Eiseres wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen. Zij kan de steun aanvragen en tegen de afwijzingsbesluiten bezwaar en beroep aantekenen.
 50. Heropening vereffening stichting