Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. OK; enquêterecht; ontheffing van de door de Ondernemingskamer aangewezen bestuurder uit zijn functie
 2. Opzegging samenwerkingsovereenkomst: verplichting tot schadevergoeding? Ongerechtvaardigde verrijking. Bestuurdersaansprakelijkheid.
 3. Ondernemingsrecht. Enquêteprocedure. Is tijdig ingesteld cassatieberoep tegen door de ondernemingskamer getroffen voorzieningen niet-ontvankelijk op de grond dat de enquêteprocedure nadien onherroepelijk is geëindigd?
 4. OK; geschillenregelingszaak; vordering tot uittreding; hoger beroep; niet-ontvankelijkverklaring
 5. OK; enquêtezaak; aanwijzing van een onderzoeker
 6. OK; enquêterecht; aanwijzing van een bestuurder en een beheerder van aandelen
 7. OK; enquêterecht; er is een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorzieningen is een bestuurder benoemd en is bepaald dat de aandelen - met uitzondering van één aandeel van ieder van de aandeelhouders - ten titel van beheer zijn overgedragen aan een beheerder
 8. OK; enquêtezaak; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken
 9. OK; enquêterecht; vaststelling van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 10. Bestuurdersaansprakelijkheid; art. 6:162 BW; art. 2:60 Wft. Gedaagde heeft de door hem bestuurde (en beheerste) rechtspersoon bewust in strijd met het toepasselijk recht laten handelen met het doel om met het onrechtmatige business model zo lang als mogelijk zo veel mogelijk geld te verdienen. Dat gedaagde het onrechtmatige karakter van die activiteiten niet inzag is volstrekt ongeloofwaardig....
 11. Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht. Verbintenissenrecht. Geschil tussen curatoren, vennootschappen en bestuurders over rechtsgeldigheid uitkering dividend en managementvergoedingen.
 12. OK; Enquête; Aanwijzing onderzoeker en bestuurder
 13. Ondernemingsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid op de voet van art. 6:162 BW i.v.m. betalingsonwil. Zie ook ECLI:NL:HR:2014:3458 voor de eerdere procedure tegen de B.V. (een uitzendbureau).
 14. OK; Enquete; benoeming onderzoeker, bestuurder en beheerder van aandelen; 2:349a BW
 15. OK; enquete; gegronde redenen tot twijfel aan juist beleid en gang van zaken; onmiddellijke voorzieningen getroffen; 2:345, 349a, 350 lid 1 BW
 16. Geschil tussen NL vervoerder en Duitse spoorwegen over BTW-claim. NL-vervoerder staakt activiteiten en betaalt eigen holding en derde-schuldeisers. Geen voorziening getroffen voor BTW-claim Duitse spoorwegen. Bestuurdersaansprakelijkheid.
 17. afwijzing verzoek GMR
 18. Verkeerde partij (de Kamer van Koophandel) gedagvaard voor zover de vordering strekt tot verkrijging van een verklaring van recht dat eisers rechtsgeldig als bestuurders zijn benoemd.
 19. Verzoek ontbinding rechtspersoon, ex. art. 2:21 lid 3 BW. Verzoekster is belanghebbende en ontvankelijk. Verzoek wordt afgewezen omdat geen sprake is van enige schending van de huidige statuten.
 20. Ondernemingsrecht. Kort geding. Geschil tussen twee grootaandeelhouders in Italiaans/Spaans beursgenoteerd bedrijf Mediaset. Voorstel tot grensoverschrijdende juridische fusie met verdwijnende Italiaanse/Spaanse vennootschappen en verkrijgende NV. Verbod om tot fusie over te gaan. Belangenafweging. Hetzelfde fusievoorstel in de zin van art. 2:333i lid 5 BW. Verhouding tot uitgangspunt dat op de...
 21. Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement. De (indirecte) bestuurders, met uitzondering van één die niet nalatig is geweest, zijn hoofdelijk aansprakelijk vanwege het handelen bij de inbreng van een Turkse vennootschap en vanwege fraude.
 22. OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek een onderzoek te bevelen naar het beleid en de stand van zaken
 23. Wrakingsverzoek van raadsheer wegens nevenbetrekkingen afgewezen. Wrakingsverbod opgelegd.
 24. OK; Enquete; afwijzing verzoek; geen gegronde redenen; 2:345,350 lid 1 BW
 25. OK; WMS; niet-ontvankelijkheid
 26. OK; enquête; aanwijzing commissaris
 27. OK; enquêterecht; er wordt een onderzoeker aangewezen
 28. verhoging onderzoeksbudget
 29. OK;Enquete; geen gegronde redenen; afwijzing verzoek; 2:345, 350 lid 1 BW
 30. Aandeelhouderslening. Is er afstand gedaan van de vordering uit hoofde van die lening bij verkoop/levering van de aandelen. Ja.
 31. Verzoek enquête ingetrokken. Prorogatie. Ontbinding rechtspersoon. Benoeming vereffenaar.
 32. OK; enquêterecht; verlenging van de getroffen tweedefasevoorzieningen
 33. OK; enquête; beëindiging procedure
 34. OK; enquête; afwijzing verzoeken aanwijzing raadsheer-commissaris
 35. OK; geschillenregeling; verhoging van het bedrag dat het deskundigenonderzoek ten hoogste mag kosten
 36. Ondernemingskamer; uitkoopprocedure; eindarrest; vaststelling prijs over te dragen aandelen
 37. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; beëindiging bevolen onderzoek en getroffen onmiddellijke voorzieningen; minnelijke regeling
 38. OK; enquêterecht; afwijzing van de verzoeken in beide zaken tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen; afwijzing van het verzoek om bij wijze van onmiddellijke voorziening te bepalen dat ingebrachte rapportages niet mogen worden geopenbaard
 39. ontslag bestuurslid stichting – ontslagbesluit in strijd met redelijkheid en billijkheid (artikel 2:8 BW) wegens schending hoorplicht – vernietiging ontslagbesluit (artikel 2:15 lid 1, aanhef en onder b BW) – benoeming nieuwe bestuursleden – strijd met statutair vereiste van voordracht door het bestuur – nietigheid benoemingsbesluit wegens strijd met statuten (artikel 2:14 lid 1 BW) – vordering...
 40. Verdeling huwelijksgemeenschap. Verwijzing Hoge Raad. Verknochtheid van twee ontslagvergoedingen (stamrecht-B.V. en contant). Aanspraak die strekt tot vervanging van inkomen uit arbeid: onderscheid tussen periode vóór en na ontbinding huwelijksgemeenschap. 1:94 lid 3 (oud) BW.
 41. OK; Enquete; beslissing voorzitter; toewijzing machtigingsverzoek, 2:353 lid 3 BW
 42. OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Stichting Katholieke Universiteit; bij wijze van onmiddellijke voorzieningen wordt bepaald dat het bestuur van Stichting Katholieke Universiteit in afwijking van de statuten (a.) exclusief bevoegd is tot benoeming en ontslag van bestuurders van Stichting Katholieke Universiteit en tot benoeming van de voor...
 43. Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht. WOR. Adviesrecht ondernemingsraad. Valt besluit onder primaat van de politiek (art. 46d onder b WOR)? Uitzondering op uitzondering (art. 46d onder b, laatste zinsnede, WOR)?
 44. OK; Enquete; aanvullende onmiddellijke voorzieningen getroffen; 2:349a lid 2 BW
 45. OK; enquête; vaststelling onderzoeksbudget
 46. OK; enquêterecht; verhoging van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 47. OK; enquêterecht; beschikking van de voorzitter van de Ondernemingskamer; er wordt machtiging verleend om mededelingen te doen uit het onderzoeksverslag
 48. OK; enquêterecht; aanwijzing van een commissaris
 49. OK; enquêterecht; verlenging van de in de tweede fase getroffen voorziening van benoeming van een commissaris; ontheffing uit de functie van commissaris, met benoeming van een derde persoon als opvolgend commissaris; opheffing van de in de tweede fase getroffen voorziening van overdracht van aandelen, met ontheffing uit de functie van beheerder van deze aandelen
 50. toewijzing enquete en toewijzing on. vz