Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. OK; Enquête; Toewijzing verzoek, benoeming bestuurder en beheerder.
 2. Afwikkeling factoringovereenkomst na wanprestatie klant (opstellen en indienen vervalste facturen). Aansprakelijkheid (feitelijk) bestuurders.
 3. Eiser wil zijn participaties overdragen, waarvoor is op grond van vof-overeenkomst goedkeuring nodig van alle andere vennoten. Gedaagden weigeren goedkeuring te verlenen. Die weigering levert naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter misbruik van bevoegdheid op, omdat gedaagden - wegens onevenredigheid tussen belang bij uitoefening van de bevoegdheid tot weigering van de goedkeurin...
 4. Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Certificaathouders van Funda en Funda hebben ondernemingskamer verzocht onderzoek te gelasten naar beleid en gang van zaken van Funda. Verzoek is toegewezen. Klachten dat NVM als middellijk aandeelhouder van Funda geen onderwerp kan zijn van enquêteprocedure en dat is miskend dat op middellijk aandeelhouder geen zorgvuldigheidsplicht rust op de voet van art. 2:8...
 5. Uitzondering op de strenge verrekeningsregels van artikel 54 lid 1 Fw gaat rechtsvormende taak van de rechter te buiten.
 6. Vorderingen van de curator op grond van artikel 2:9 BW en artikel 47 e.v. Fw. Bij de beoordeling of de curator in het kader van artikel 2:9 BW aan zijn stelplicht heeft voldaan, speelt in deze zaak onder meer mee welke stukken de curator tot zijn beschikking had ter onderbouwing van zijn stelling dat bepaalde uitgaven en onttrekkingen als niet-zakelijk gekwalificeerd moeten worden. Ook is van b...
 7. OK; enquête; afwijzing verzoek
 8. Bestuurdersaansprakelijkheid. Fraude/bedrog bij aantrekken overheidssubsidie. Formele rechtskracht besluit intrekking subsidies. Bindende bewijskracht strafrechtelijke veroordeling. Bestuurder heeft niet voldaan aan verzwaarde betwistplicht.
 9. einde samenwerking, vaststellingsovereenkomst, uitleg, boetes verbeurd vanwege concurrentie en het niet teruggeven en gebruiken van een CRM- bestand?
 10. Bestuurdersaansprakelijkheid voor (oa) loonvordering. Niet voldaan aan verzwaarde betwistplicht. Persoonlijk ernstig verwijt wegens stopzetten onderneming zonder voldoende rekening te houden met belang (enig) werknemer.
 11. Hack van rekening voor digitale valuta, aansprakelijkheid bewaarder na diefstal.
 12. Internationale zaak. Geldigheid vennootschapsrechtelijke besluiten tot ontslag statutair bestuurder van Nederlandse vennootschap als enig 'member' van LLP in Kazachstan en tevens als werknemer van laatstgenoemde. Beoordeling (gevolgen van) formele gebreken in besluitvormingsproces naar Nederlands recht (art. 10:119 BW). Vraag of het vennootschappelijke ontslag (voldoende) grond vormt voor arbei...
 13. Uitleg aandelenkoopovereenkomst. Wat moet de koper nog betalen of leveren aan de verkopers van de aandelen? Eindvonnis.
 14. Uitleg aandelenkoopovereenkomst. Wat moet de koper nog betalen of leveren aan de verkopers van de aandelen? Tweede tussenvonnis.
 15. Uitleg aandelenkoopovereenkomst. Wat moet de koper nog betalen of leveren aan de verkopers van de aandelen? Tussenvonnis.
 16. Franchiseovereenkomst en non-concurrentiebeding
 17. OK; enquête; uitbreiding onderzoek
 18. Ondernemingsrecht. Uitkoop van minderheidsaandeelhouders op voet van art. 2:359c BW. Billijke prijs voor aandelen. Prijsvermoeden. Peildatum. Art. 1 EP EVRM.
 19. Bestuurdersaansprakelijkheid ex 6:162 BW. Verzwaarde motiveringsplicht/betwistplicht bestuurder. Verhaalsfrustratie door overheveling/verplaatsing winstgevende activiteiten. Misbruik van identiteitsverschil.
 20. OK; enquête; beëindiging procedure
 21. Geschil tussen aandeelhouders. Vordering tot vernietiging van besluiten over dividend en herstructurering is niet ingesteld binnen de zesmaanden-termijn van artikel 2:21 BW. Die besluiten zijn ook niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar als bedoeld in artikel 2:7 BW.
 22. vordering bestuurdersaansprakelijkheid (6:162 BW) afgewezen
 23. vordering bestuurdersaansprakelijkheid penningmeester afgewezen
 24. Besluit vereniging, artikel 2:15 BW, strijd met redelijkheid en billijkheid, verjaring.
 25. Art. 81 lid 1 RO. Geschil tussen belanghebbenden bij familiebedrijf. Nakoming van governance-afspraken uit vaststellingsovereenkomst. Omzetting in schadevergoedingsverbintenis. Motiveringsklachten.
 26. OK; Enquête; beëindiging procedure
 27. OK; Enquête; deponering onderzoeksverslag
 28. OK; Enquête; vergoeding onderzoeker
 29. OK; jaarrekeningprocedure; bevel herziening jaarrekening
 30. Overeenkomst tot reiniging van vervuild slib in Turkmenistan. Bedrog, misleiding, dwaling? Sprake van vervalste stukken. Hoogte van de schade?
 31. Non-concurrentieafspraken, bedrijfswaarderingen vennootschappen, vernietiging bedrijfsovereenkomsten vanwege onjuiste informatie, veroordelen tot betaling van verschillende geldbedragen.
 32. Procedure tussen dezelfde partijen als in de Sirowa-zaak. Vordering ex artikel 2:343 BW. Billijke verhoging.
 33. Eisers zijn allen (ex-)werknemers van Martinair, in de functie van vrachtvlieger. Het gerechtshof Den Haag heeft in een arrest van 8 juni 2021 bepaald dat (onder meer) eisers met ingang van 1 januari 2014 op de voet van art. 7:663 BW (overgang van onderneming) van rechtswege in dienst zijn van KLM. Eisers vorderen in deze procedure dat de rechtbank vernietigt, althans nietig verklaart, het be...
 34. Kort geding. Ondernemingsrecht. Toewijzing vordering (verstrekken informatie) gericht tegen 100% kleindochtervennootschap van debiteur op wier aandelen executoriaal beslag rust.
 35. bekrachtiging beschikking waarvan beroep. Aangezien de kinderen hun hoofdverblijf bij de vrouw hebben en zij de hoofdverzorger is, dient het huurrecht van de echtelijke woning aan de vrouw toe te komen
 36. OK; enquête; gegronde reden om te twijfelen aan een juist beleid en juiste gang van zaken; onderzoek en onmiddellijke voorziening (beheerder van aandelen)
 37. WOR; art. 25 lid 1 onder e WOR; adviesplichtig besluit niet aan de OR ter advisering voorgelegd; niet in redelijkheid tot reorganisatiebesluit kunnen komen; OK verbiedt (verdere) uitvoering van het (ingetrokken) besluit.
 38. Uitleg contractuele regeling over de waardebepaling van verplicht aan te bieden aandelen. Moeten de stille reserves worden betrokken bij de waardebepaling? Beperkende werking redelijkheid en billijkheid?
 39. Kort geding. Ondernemingsrecht. Afwijzing vordering van bestuurder tot schorsing van vermeend bestuursbesluit van medebestuurder. Verhouding bestuursbesluit en besluit genomen door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen.
 40. Bestuurder van een vennootschap handelt ernstig verwijtbaar door de verkoop tegen een aanzienlijk te lage koopprijs van aandelen die de vennootschap hield in een andere vennootschap. De verkrijgende vennootschap, die dezelfde bestuurder had als de verkopende vennootschap, handelt onrechtmatig door deze verrijking ten koste van de vervreemdende vennootschap. De omstandigheid dat de verkoop onder...
 41. OK; Enquêterecht; Onmiddellijke voorzieningen
 42. Aandelenverkoop. Financiering koopsom door lening verkoper aan koper. Opschortingsrecht. Samenhangende overeenkomsten.
 43. kort geding. vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuurder BV. Tegenstrijdig belang. art 2:256 BW. rechtsmacht. art 24 Brussel bis I. Terugdraaien aandeelhoudersbesluiten toegewezen.
 44. Externe bestuurdersaansprakelijkheid (6:162 BW). Bestuurder niet aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat de vennootschap een betalingsverplichting o.g.v. een vonnis niet nakomt. Geen Beklamelsituatie, selectieve betaling of verhaalsfrustratie
 45. Verzoek OM ontslag bestuurders stichting. Bestuurders gebruikten het geld dat door donaties werd opgehaald voor privédoeleinden, niet voor de stichting. Strijd met wet en statuten, wanbeheer. Art. 2:298 BW
 46. WMS - afwijzing van het beroep tegen de uitspraak van de Landelijke Commissie van Geschillen WMS
 47. Bestuurdersaansprakelijkheid.
 48. Bestuurdersaansprakelijkheid.
 49. Bestuurdersaansprakelijkheid.
 50. OK; jaarrekeningenprocedure; belanghebbendenbegrip; bevel tot opnemen toelichting op de balans