Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. Ondernemingskamer; enquete; ontheffing onderzoeker; verhoging onderzoekskosten
 2. wijst verzoek af
 3. Een overnameovereenkomst, waarbij iemand een handelsonderneming aan een ander overdraagt, verzet zich in de regel tegen een handelwijze die erop neerkomt dat de overdrager zijn rechtsopvolger concurrentie aandoet door in de directe omgeving van de overgedragen onderneming de werkzaamheden te blijven verrichten, die hij vóór de overdracht ook reeds voor de onderneming verrichtte. Daarbij zal de...
 4. Vordering curator op bestuurder failliet. Bestuurdersaansprakelijkheid. Selectieve betaling. Na overdracht onderneming koopsom aangewend voor betaling aan bestuurder gelieerde vennootschappen. Frustratie schuldeisersakkoord. Hoogte schade. Tussenvonnis.
 5. OK; Enquête; afwijzing verzoek onmiddellijke voorzieningen; 2:345, 349a BW
 6. Art. 7:7 WvGGZ. Voortzettign crisismaatregel. Afwijzine. Betrokkene bekend met schizofrenie maar op dit moment geen evidente aanwijzingen (meer) voor een psychose.
 7. OK; de aan de rechthebbenden toekomende schadeloosstelling ter zake van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen van SNS Bank en SNS Reaal wordt vastgesteld;
 8. OK; Enquete; beeindiging onmiddellijke voorzieningen wegens minnelijke regeling; niet ontvankelijkheid wegens intrekking art. 2:357 lid 1 BW
 9. Vordering tot nakoming borgstelling, subsidiair vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.
 10. Toewijzen vordering tot meewerken overdracht aandelen in familiebedrijf tegen de transporterend notaris. Geen proceskostenveroordeling, notaris heeft zorgvuldig gehandeld.
 11. aanwijzing bestuurder
 12. toewijzing onderzoek en onmiddellijke voorzieningen
 13. aanwijzing onderzoeker
 14. Vordering tot uittreding op grond van artikel 2:343 BW afgewezen. Ook geen onrechtmatig handelen.’
 15. OK; Enquête; Afwijzing verzoeken en beëindiging procedure
 16. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; onderzoek bevoelen; onmiddellijke voorziening getroffen; benoeming tijdelijk bestuurder
 17. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; aanwijzing onderzoeker; aanwijzing tijdelijk bestuurder
 18. OK; enquête; beëindigen procedure
 19. Ondernemingskamer; aanwijzing onderzoeker;
 20. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; vaststelling van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 21. OK; enquêterecht; aanwijzing van een onderzoeker en een bestuurder
 22. OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorziening wordt een bestuurder benoemd
 23. OK; enquêterecht; beëindiging van het onderzoek
 24. Ondernemingskamer; enquête; wijzigen en treffen onmiddellijke voorzieningen; vervanging tijdelijk bestuurder; schorsing bestuurder
 25. Ondernemingsrecht, geschillenregeling 2:343 lid 2 BW. Benoeming deskundige. verwijzing naar toepassing 2:351 BW en 2:352. Benoeming rechter-commissaris die aanwijzingen kan geven mochten er vragen rijzen of problemen ontstaan. zie ook ecli:nl:rbdha:2020:3000.
 26. OK; enquêterecht; niet ontvankelijk
 27. OK; Enquête; Vaststelling vergoeding onderzoeker
 28. OK; Artikel 217 Pensioenwet, afwijzing verzoek tot treffen van voorlopige voorzieningen
 29. Kort geding. Verkoper van aandelen in een onderneming vordert nakoming van koper. Koper doet met succes een beroep op een financieringsvoorbehoud.
 30. Ondernemingskamer; beëindiging onderzoek en getroffen onmiddellijke voorziening op verzoek van partijen in verband met een minnelijke regeling
 31. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; ontslag van instantie; niet-ontvankelijkverklaring
 32. OK; enquête; toewijzing verzoek onderzoek en onmiddellijke voorziening
 33. Ondernemingskamer; enquête; aanwijzing onderzoeker, bestuurder en beheerder van aandelen
 34. Verantwoordingsorgaan Pensioenwet. Geen rechtspersoon toch ontvankelijk in vordering. 22 WOR. Opzegging relatie met advocaat van Verantwoordingsorgaan door Pensioenfonds teruggedraaid. Termijn voor uitbrengen advies verlengd.
 35. geen bestuurdersaansprakelijkheid van bestuurder failliete zorgonderneming
 36. Huurovereenkomst tussen de vijf deelgenoten in een onverdeelde nalatenschap en een B.V., waarvan de twee bestuurders (tevens aandeelhouders) tevens deelgenoten in de onverdeelde nalatenschap zijn. Zijn de vorderingen van de drie andere deelgenoten tegen de twee bestuurders ontvankelijk? Partiële verdelingen van de nalatenschap in eerdere rechterlijke beslissingen maken dat de drie in zoverre op...
 37. OK; enquêterecht; aanwijzing van een onderzoeker
 38. OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorzieningen worden bestuurders geschorst, wordt een derde tot bestuurder benoemd en worden de aandelen ten titel van beheer overgedragen aan een derde
 39. Bestuurdersaansprakelijkheid.
 40. Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht. Aansprakelijkheidsrecht. Vraag of sprake is van afgeleide schade die niet voor vergoeding in aanmerking komt. Vervolg op HR 20 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV1293.
 41. Mondeling vonnis in kort geding. Vordering tot het afgeven van een verklaring door de bestuurder van een internetprovider in persoon, dat 5g geen gevaar voor de gezondheid oplevert, als volstrekt kansloos afgewezen.
 42. Opzegging lidmaatschap en terreinverbod voor zes verenigingsleden na vechtpartij in moskee; partijen krijgen de gelegenheid hun stellingen over het verloop van de vechtpartij verder te onderbouwen; tussenvonnis.
 43. Einduitspraak op enquêteverzoek van Openbaar Ministerie naar beleid Sint Maartens havenbedrijf. Gezien de tijdens de procedure aangebrachte verbeteringen en na een belangenafweging, volgt afwijzing van het verzoek.
 44. Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht. Art. 2:349a lid 2 BW. Procesrecht. Art. 173 Rv. Verzoek bij de ondernemingskamer tot een onmiddellijke voorziening, inhoudende een bevel tot het afgeven van een ‘witness statement’ door bestuurder/aandeelhouder in een in het buitenland lopende procedure. Is voor een dergelijk bevel een uitdrukkelijke wettelijke grondslag vereist?
 45. kosten onderzoek
 46. Vrijwaringsincident. De accountant die jaarrekeningen van een concern heeft gecontroleerd wenst de rechtspersonen die zij verantwoordelijk houdt voor misleidende informatie waarvan zij is uitgegaan in vrijwaring op te roepen.
 47. maatschap boomkwekerij; geschil tussen ouders en zoon over de vraag of bij toetreding van de zoon tot de maatschap een deel van de bomen buiten het maatschapsvermogen is gehouden; bewijswaardering.
 48. Heropening vereffening van een in 2011 door ‘turboliquidatie’ ontbonden stichting.
 49. Vervolg op ECLI:NL:RBMNE:2018:3115. Bestuurdersaansprakelijkheid zwemschool ex 2:248 BW. Geen andere belangrijke oorzaak faillissement dan kennelijk onbehoorlijk bestuur. Geen matiging.
 50. Vennootschapsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Art. 2:248 BW. Klachten over toepassing van leden 2 en 3.