Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. Incidentele vorderingen ex artikel 223 Rv in procedure over geschillen binnen het bestuur van een stichting. Ontslag of schorsing bestuurders? Afgifte stukken en goederen?
 2. OK; beschikking van de voorzitter van de Ondernemingskamer; afwijzing van het verzoek om machtiging te verlenen mededelingen te doen uit het conceptverslag van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken
 3. Bestuurdersaansprakelijkheid binnen concernverband. Niet-inachtnemen in arbeidsovereeenkomst opgenomen opzegtermijn. Onrechtmatig profiteren van wanprestatie.
 4. OK; enquête; verzoek om aanvullende onmiddellijke voorzieningen wordt afgewezen
 5. Eiser heeft gedaagden als (indirect) bestuurders van RN Vastgoed persoonlijk aansprakelijk gesteld op grond van onrechtmatige daad wegens het sluiten van twee leningsovereenkomsten. Gedaagden zouden hebben bewerkstelligd dat RN Vastgoed de leningen voor andere doeleinden heeft aangewend dan was afgesproken en bovendien geen eerste recht van hypotheek op de gronden aan eiser heeft verstrekt. De...
 6. Vernietiging besluit bestuur en besluit ALV van een vereniging op grond van artikel 2:15 lid 1 sub b BW.
 7. OK; enquête; deponering onderzoeksverslag
 8. OK; enquête; verhoging onderzoeksbudget
 9. OK; enquête; verhoging onderzoeksbudget
 10. OK; enquête; deponering onderzoeksverslag
 11. OK; enquête; beëindiging procedure
 12. OK; Wet op het financieel toezicht; beslissing op een verzoek om de termijn waarna voor verzoekster de verplichting tot het uitbrengen van een openbaar bod ontstaat te verlengen met zestig dagen; de Ondernemingskamer verlengt met dertig dagen
 13. OK; enquête; verlenging eindvoorziening
 14. OK; enquêterecht; benoeming bestuurder en beheerder.
 15. OK; enquêterecht; toewijzing onderzoek en onmiddellijke voorzieningen.
 16. OK; toewijzing verzoek op de voet van artikel 5:70 Wft
 17. OK; uitkoop 2:359c BW; toewijzing
 18. Ondernemingskamer; enquête; machtiging mededelingen uit onderzoeksverslag ex artikel 2: 353 lid 3 BW in kader van civiele procedure
 19. Ondernemingskamer; Enquête; benoeming bestuurder en beheerder van aandelen
 20. OK; enquête; afwijzing aanvullende verzoeken in lopende enquêteprocedure
 21. OK; enquêterecht; bepaling vergoeding onderzoeker (art. 2:350 lid 3 BW)
 22. OK; enquêterecht; benoeming bestuurder.
 23. OK; enquêterecht; daartoe door OK aangewezen partijen hebben verzuimd zekerheid te stellen of een voorschot te betalen voor de kosten van de bestuurder; ontheffing bestuurder en beëindiging onderzoek.
 24. uitleg statuten, wijziging zeggenschap binnen bestuurder-aandeelhouder door het overlijden van de bestuurder leidt tot aanbiedingsplicht van aandelen. Overlijden leidt niet tot belet of ontstentenis. Vergelijk met Julo-arrest wordt niet gevolgd.
 25. Ondernemingsrecht. Unierecht. EU-sancties tegen Rusland. Verordening (EU) nr. 269/2014. Kan houder van certificaten van aandelen die is onderworpen aan sancties aan certificaten verbonden vergader- en stemrechten uitoefenen? Hoge Raad stelt vragen aan HvJEU over uitleg van art. 1 aanhef en onder f van Verordening (EU) nr. 269/2014.
 26. Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Vordering van curator is niet verjaard. Bewijsvermoeden dat voeging in strafzaak de verjaring heeft gestuit is niet ontzenuwd door (indirect) bestuurders. Toepasselijkheid artikel 3:310 lid 4 BW. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Omvangrijke betalingen kort voor faillissement aan gelieerde vennootschap zonder deugdelijke grondslag. Beroep op vonnis i...
 27. OK; enquete; vaststelling onderzoeksbudget
 28. Ontvlechting samenwerking. Berekening uittreedvergoeding. Bewijsopdracht met betrekking tot afspraken over inbreng.
 29. OK; enquête; beëindiging procedure
 30. rekening-courantschuld van bestuurder bij BV; kan besluit aandeelhoudersvergadering een betalingsverplichting van de bestuurder opleggen of wijzigen; zakelijke kosten? huwelijksgoederengemeenschap
 31. Ontbinding en verdeling vennootschap onder firma; tussenvonnis.
 32. -Vervolg op Hoge Raad 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1976. Artikel 23 Wet Bpf 2000. Kan melding betalingsonmacht achterwege blijven omdat het pensioenfonds op andere wijze wetenschap van betalingsonmacht heeft verkregen?
 33. Ondernemingskamer; toewijzing enquêteverzoek en onmiddellijke voorzieningen (bestuurder en beheerder van aandelen)
 34. Beroep tegen uitspraak van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden afgewezen. De door de LCvC verleende vervangende toestemming voor het vaststellen van een uniforme medezeggenschapsregeling blijft overeind.
 35. Verdeling van een gezamenlijke bedrijfspand na opzegging van de vennootschap onder firma. De ene vennoot wil het aandeel van de ander in het bedrijfspand overnemen om daarin zijn onderneming te kunnen voortzetten. De andere vennoot wil dat het bedrijfspand wordt verkocht aan een derde. De rechtbank beslist dat het bedrijfspand niet verkocht hoeft te worden aan een derde en dat de ene vennoot he...
 36. Bestuurdersaansprakelijkheid, onrechtmatige concurrentie en overig onrechtmatig handelen. Vorderingen curator toegewezen. Vorderingen in vrijwaringszaak afgewezen.
 37. OK; enquête; toewijzing verzoek; er wordt een onderzoek bevolen en een bestuurder benoemd
 38. Ondernemingsrecht. Besluiten en rechtshandelingen van bestuurder tot aangaan van onzakelijke lening en huurovereenkomst m.b.t. aankoop grond en bouw fabriekshal zijn niet nietig of vernietigbaar. Wel is er sprake van onrechtmatig handelen door de bestuurder. Overdracht grond en fabriekshal bij wijze van schadevergoeding.
 39. OK; enquête; onderzoeksbudget
 40. OK; enquête; benoeming bestuurder
 41. Ontbinding koopovereenkomst aandelen en terugbetaling koopsom. Wie zijn contractspartijen? Toewijzend eindvonnis.
 42. benoeming deskundige, waardering aandelen
 43. OK; enquête; beëindiging onmiddellijke voorzieningen
 44. OK; WOR; afwijzing verzoek
 45. OK; uitkoopprocedure
 46. OK; geschillenregeling en samenhangende vorderingen
 47. Kort geding. Nakoming geheimhoudings- en restitutieverplichtingen uit managementovereenkomst. Vorderingen worden afgewezen.
 48. Ondernemingskamer; afwijzing enquêteverzoek
 49. OK; enquêterecht; vaststelling van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 50. Onteigeningsrecht. Onteigening agrarische percelen ten behoeve van rivierverruiming. Begroting van waarde van het onteigende. Wijze waarop rekening moet worden gehouden met de winbare bodembestanddelen. Verwijzing na cassatie (HR 2 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1542).