Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. Verzet ex artikel 2:23b lid 5 BW tegen plan van verdeling ontbonden coöperatie.
 2. Geen aansprakelijkheid bestuurders van stichting die team liet deelnemen aan eredivisie ijshockey, voor onbetaalde contributie etc. aan nationale IJshockeybond.
 3. Ontbinding vennootschap onder firma, verdeling.
 4. Verzet ex artikel 2:23b lid 5 BW tegen plan van verdeling ontbonden coöperatie.
 5. Verzet ex artikel 2:23b lid 5 BW tegen plan van verdeling ontbonden coöperatie.
 6. Verzet ex artikel 2:23b lid 5 BW tegen plan van verdeling ontbonden coöperatie. • Rechtsgebied: Ondernemingsrecht.
 7. Vordering nietig verklaring besluit tuchtcollege wegens strijd met de statuten, artikel 2:14 BW. Of dat het besluit wordt vernietigd wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, artikel 2:15 en 2:8 BW. Marginale toets. Vorderingen afgewezen.
 8. Aansprakelijkheid indirect bestuurder uit hoofde van art. 2:11 BW jo 6:162 BW voor schade vanwege niet tot stand brengen door de vennootschap van pensioenregeling en het niet afstorten van pensioenpremies (werkgevers- en werknemersdeel).
 9. OK; Enquete; toewijzing ontheffingsverzoek; beeindiging procedure wegens gebrek aan financiering; 2:345 BW
 10. OK; Enquete; vaststellen onderzoeksbudget; 2:345, 350 lid 3 BW
 11. OK; Enquete; aanwijzing onderzoeker; 2:250 lid 1 BW
 12. Bestuurders en betrokkene als feitelijk beleidsbepaler zijn door curator aansprakelijk gesteld voor de boedeltekorten in vennootschappen. Verstekvonnis tegen bestuurders. Onvoldoende onderbouwd dat betrokkene bestuurder is, want niet gebleken van een bestuursbesluit. Geen feitelijk beleidsbepaler.
 13. Uitleg bepaling in aandeelhouderovereenkomst.
 14. Opzegging bankrelatie wegens niet toereikende verklaring voor geldbewegingen op betaalrekening
 15. Schuldeiser van de vennootschappen vordert schadevergoeding van de bestuurder/feitelijk beleidsbepaler ogv bestuurdersaansprakelijkheid (Beklamel-norm en Ontvanger/[achternaam]). Vorderingen worden afgewezen. Geobjectiveerde wetenschap van benadeling schuldeiser is onvoldoende onderbouwd.
 16. bestuurdersaanprakelijkheid; is feitelijk/ indirect bestuurder aansprakelijk voor schulden uit huurovereenkomst?
 17. Uitkeringen van winst en ten laste van reserves niet in strijd met artikel 2:216 (oud) BW. Inkoop van eigen aandelen niet in strijd met artikel 2:207 (oud) BW. Geen onrechtmatig handelen van aandeelhouders jegens schuldeisers in faillissement.
 18. OK; Enquête; aanwijzing beheerder van aandelen; 2:349a BW
 19. OK; Enquête; verbetering kennelijke fout; aanwijzing beheerder van aandelen; 31 RV, 2:349a BW
 20. OK; Enquete; aanwijzing bestuurder; 2:349a BW
 21. OK; Enquete; bevoegdheid en ontvankelijkheid; gegronde redenen voor twijfel; onderzoek gelast en onmiddellijke voorzieningen getroffen; 2:345, 349a, 350 lid 1 en 4 BW
 22. OK; Geschillenregeling; uittreding; billijke verhoging; akte uitlaten; 2:343 BW
 23. Schikking staat aan verbeurte van contractuele boete in de weg. Geen schending van geheimhoudingsbeding of bedrijfsgeheim.
 24. Eiseres heeft vier partijen gedagvaard, waaronder de dochter van de voormalige president van Angola. Eiseres stelt dat zij als aandeelhouder indirect schade heeft geleden omdat er USD 464 miljoen aan het bedrijf is onttrokken. De rechtbank komt tot de conclusie dat indirecte schade niet vergoedbaar is naar Angolees recht. De vorderingen worden dus afgewezen en eiseres moet de proceskosten van d...
 25. KG Aandeelhoudersgeschil. Vordering meewerken minderheidsaandeelhouders aan emissie aandelen toegewezen. Kopstaartvonnis. Uitwerking 3 juni 2022
 26. OK; Enquete; uitsluitend behandeling onmiddellijke voorzieningen; voorshands blijk van gegronde redenen; onmiddellijke voorzieningen getroffen; 2:349a lid 3 BW
 27. OK; enquêterecht; er wordt verstaan dat hetgeen in de beschikking van 23 december 2021 is bepaald over de wijze waarop een bedrag tot zekerheid van de vrijwaringsverplichting ten laste van de vennootschappen kan worden geboekt/geplaatst, tevens geldt voor de opvolgend bestuurder; er wordt verstaan dat het de opvolgend bestuurder vrijstaat om de zekerheid binnen het door de Ondernemingskamer ges...
 28. OK; enquêterecht; er wordt bepaald dat het ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegde onderzoeksverslag aldaar ter inzage ligt voor belanghebbenden
 29. OK; enquêterecht; aanwijzing van een bestuurder en een beheerder van aandelen
 30. OK; enquêterecht; beëindiging van het bevolen onderzoek en opheffing van de getroffen onmiddellijke voorzieningen
 31. OK; enquêterecht; verhoging van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 32. OK; enquêterecht; beëindiging van het bevolen onderzoek en opheffing van de getroffen onmiddellijke voorzieningen
 33. Arbeidsrecht. Vennootschapsrecht. Arbeidsovereenkomst. Bij overdracht aandelen verkrijgt werknemer minderheidsbelang. Afspraak over gelijke beloning voor nieuwe grootaandeelhouder en werknemer. Vraag of managementvergoeding (volledig) onder de afspraak valt of (deels) vergoeding is voor inbreng kapitaal. Uitleg afspraak. Vraag of werknemer recht heeft op vergoeding voor overuren. Betekenis afsp...
 34. Bedrijfsovername. Adviesrelatie accountant/belastingadviseur met zowel overdrager als overnemer. Rol adviseur bij overname. Onvoldoende kenbaar gemaakt dat adviseur niet zou waken over belangen overnemer en dat overnemer niet mocht vertrouwen op juistheid informatie die adviseur over overdrager verstrekte. Onvoldoende gesteld voor oordeel dat verstrekte informatie onjuist was. Verplichting due...
 35. Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW? Aansprakelijkheid bestuurder voor het bewerkstelligen dat een schuld niet wordt betaald? Selectieve betaling?
 36. Ondernemingsrecht. Onteigening van effecten/vermogensbestanddelen m.b.t. SNS Bank en SNS Reaal o.b.v. Deel 6 Wft. Vaststelling door ondernemingskamer van schadeloosstelling voor onteigenden na deskundigenberichten. Proceskostenveroordelingen. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:661. Samenhang met 21/02048.
 37. Ondernemingsrecht. Onteigening van effecten/vermogensbestanddelen m.b.t. SNS Bank en SNS Reaal o.b.v. Deel 6 Wft. Vaststelling door ondernemingskamer van schadeloosstelling voor onteigenden na deskundigenberichten. Proceskostenveroordelingen. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:661. Samenhang met 21/02052.
 38. Caribische zaak. Ondernemingsrecht. Enquêteprocedure; wanbeleid trustbestuurder; te treffen voorzieningen; vennootschappelijk belang i.v.m. positie minderheidsaandeelhouder na verwatering aandelenbelang.
 39. OK; Enquête; Bepaling vergoeding onderzoeker
 40. Ok; Enquête; benoeming bestuurder
 41. OK; Uitkoopprocedure; toewijzing vordering tot uitkoop; irrevocable undertakings; 2:359c BW
 42. OK; Medezeggenschap; kennelijk redelijk besluit; afwijzing verzoek; 26 lid 4 WOR
 43. Kredietverlening in een concernrelatie met hoofdelijke aansprakelijkheid. Bank wint zekerheden uit van zowel failliete draagplichtige vennootschap als failliete hoofdelijk aansprakelijke groepsvennootschap. Objectieve uitleg bepaling bankvoorwaarden over afstand van subrogatie.
 44. OK; Enquête; Afwijzing verzoek
 45. OK; Enquête; Afwijzing verzoek
 46. OK; WOR; Afwijzing verzoek
 47. OK; Enquêterecht; Verzoeker niet ontvankelijk;
 48. Geschil inzake besluitvorming door de vergadering van eigenaars. Beroep op nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten van de vergadering van eigenaars. Uitleg modelreglement splitsing. Is voor de benoeming van een externe bestuurder een gekwalificeerde meerderheid van stemmen vereist?
 49. Faillissementspauliana. Wijze van betaling koopsom activa failliet rechtsgeldig vernietigd door curator. Gedaagde veroordeeld tot betalen restant koopsom aan curator.
 50. Verzetzaak. Bestuurdersaansprakelijkheid. Beklamel. Bestuurder aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekken onjuiste informatie over de mogelijkheid tot nakoming door BV. Niet aannemelijk dat eiseres zonder de onjuiste mededelingen financieel beter af was geweest. Afwijzing.