Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Ondernemingsrecht

 1. OK. Hoger beroep vonnis voorzieningenrechter. Verplichting tot het verstrekken aan de wederpartij van afschrift van in het kader van procedure tot uitstoting aan de deskundige verstrekte stukken? Partijen bij de procedure. Overdracht van aandelen ten titel van beheer in het kader van een enquêteprocedure is een rechtsfiguur sui generis die niet meebrengt dat de aandelen in goederenrechtelijke z...
 2. OK; Enquete; aanwijzing onderzoeker; art. 2:345 lid 1 BW
 3. OK; enquêterecht; ontheffing van de aangewezen commissaris uit zijn functie
 4. Toewijzing van het enquête verzoek en treffen van onmiddellijke voorzieningen.
 5. OK, Enquete, niet-ontvankelijk want geen bezwarenbbrief ex 349 lid 1 BW. E-mailcorrespondentie over niet tijdig beantwoorden brief met vragen kan i.c. niet worden aangemerkt als bezwarenbrief. Er is ook geen sprake van weigering vragen te beantwoorden.
 6. Faillissementsrecht. Ondernemingsrecht. Caribische zaak. Zuid-Afrikaans faillissement van persoon die is veroordeeld voor verduistering en voor zijn veroordeling een stichting particulier fonds naar het recht van Curaçao heeft doen oprichten. Misbruik van identiteitsverschil? Had de failliet zeggenschap over (het vermogen van) de stichting? Kunnen de curatoren beheers- en beschikkingshandelinge...
 7. OK; enquête; verlenging geldingsduur van bij beschikking van 8 december 2017 getroffen onmiddellijke voorzieningen met een termijn van zes maanden
 8. OK; WOR; niet ontvankelijkheid; 26 lid 1 WOR
 9. bestuurdersaansprakelijkheid; verhaalsfrustratie; vorderingen afgewezen.
 10. OK; enquêterecht; beëindiging van het bevolen onderzoek en opheffing van de getroffen onmiddellijke voorzieningen
 11. OK; medezeggenschapsrecht; er wordt verklaard dat Stichting Volksbond Streetcornerwork bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het besluit met betrekking tot de inrichting van de raad van bestuur; Stichting Volksbond Streetcornerwork wordt geboden het besluit in te trekken en de gevolgen daarvan ongedaan te maken; Stichting Volksbond Streetcornerwork w...
 12. OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen
 13. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Ondernemingsrecht. Faillissementsrecht. Rechtskarakter vennootschap onder firma. Arbeidsovereenkomst 'met de vof'; wie is als werkgever aan te merken? Pluraliteit van schuldenaren (art. 6:6 BW); hoofdelijke verbondenheid vennoten (art. 18 WvK). Geldt het wettelijk voorrecht van werknemer en van UWV ook in faillissement of schuldsaneringsregeling van de vennote...
 14. De Ondernemingskamer heeft een nader onderzoek door deskundigen bevolen naar de werkelijke waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS Reaal en SNS Bank per 1 februari 2013. De Ondernemingskamer heeft beslist dat de waarde moet worden gelijkgesteld aan de te verwachten opbrengst bij een verkoop van de vorderingen uit de onteigende effecten en vermogensbestanddelen in het ge...
 15. KG; div. vorderingen i.v.m. beëindiging accountantsmaatschap.
 16. OK; enquêterecht; verzoekster wordt niet ontvankelijk verklaard in haar enquêteverzoek
 17. BW art. 2:9; 3:310 lid 1. Aansprakelijkheid voormalig bestuurders verzekeringsmaatschappij. Décharge. Vorderingen verjaard?
 18. OK; Enquête; vaststelling kosten onderzoek; 2:350 lid 3 BW
 19. In 2015 is een koopovereenkomst gesloten voor de overdracht van de activa en het personeel van [bedrijfsnaam 2] B.V. ([bedrijfsnaam 2]). [bedrijfsnaam 2] dreef een onderneming op het gebied van bergingswerkzaamheden en werkte onder meer aan de wrakopruiming van een gezonken olietanker in Irak. [bedrijfsnaam 2] had twee aandeelhouders: een minderheidsaandeelhouder en een meerderheidsaandeelhoud...
 20. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Ondernemingsrecht. Faillissementsrecht. Rechtskarakter vennootschap onder firma. Arbeidsovereenkomst 'met de vof'; wie is als werkgever aan te merken? Pluraliteit van schuldenaren (art. 6:6 BW); hoofdelijke verbondenheid vennoten (art. 18 WvK). Geldt het wettelijk voorrecht van werknemer en van UWV ook in faillissement of schuldsaneringsregeling van de vennote...
 21. Overeenkomst kinderbijdrage leidt tot wijziging van omstandigheden. Gesteld noch gebleken is dat de overeengekomen bijdrage niet aan de wettelijke maatstaven voldoet.
 22. OK; Enquete; ontheffingsverzoek; beeindiging procedure; niet-ontvankelijkheid na intrekking; proceskosten art. 2:349a BW; 289 Rv
 23. Verzet tegen voorgenomen fusie. Afgewezen. Verkrijgende rechtspersoon biedt ruimschoots voldoende verhaal voor de eventuele verplichtingen jegens verzoekster. De enkele omstandigheid dat de vermogenstoestand van de verkrijgende rechtspersoon na de fusie minder waarborg zal bieden dat de gepretendeerde vordering van verzoekster zal kunnen worden voldaan, kan niet zonder meer leiden tot gegrondve...
 24. OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorziening worden bestuurders geschorst, worden bestuurders benoemd en worden aandelen ten titel van beheer overgedragen aan een beheerder
 25. OK; enquête; beëindiging getroffen onmiddellijke voorziening op verzoek van partijen in verband met een tussen hen getroffen minnelijke regeling
 26. OK; enquête; deels niet-ontvankelijk; deels afwijzing; geen gegronde reden voor twijfel aan een juist beleid of gang van zaken
 27. OK; enquêterecht; er worden een onderzoeker, een bestuurder en een beheerder van aandelen aangewezen
 28. Ondernemingsrecht (Curaçao). Vervolg van HR 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2574. Toewijzing van verzoek om enquête te gelasten. Overgangsrecht met betrekking tot de regeling van het enquêterecht. Reikwijdte van het te verrichten onderzoek. Kan onderzoek ook andere bezwaren omvatten dan die waarop het oordeel berust dat voldoende blijkt van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfele...
 29. Ondernemingsrecht (Curaçao). Vervolg van HR 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2574. Toewijzing van verzoek om enquête te gelasten. Overgangsrecht met betrekking tot de regeling van het enquêterecht. Reikwijdte van het te verrichten onderzoek. Kan onderzoek ook andere bezwaren omvatten dan die waarop het oordeel berust dat voldoende blijkt van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfele...
 30. Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht, medezeggenschap. Art. 27 WOR. Is aankondiging werkgever (gemeente) dat praktijk van afwijkende registratie van pauzetijden wordt beëindigd een besluit waarvoor instemming ondernemingsraad is vereist? Ontvankelijkheid ondernemingsraad; procesbevoegdheid; art. 36 lid 2 WOR. Vertegenwoordiging door voorzitter; art. 7 WOR.
 31. OK; enquêterecht; beschikking van de raadsheer-commissaris; afwijzing van het primaire verzoek van de onderzoekers te bepalen dat SNS Reaal c.s. ter zake van opgevraagde en op te vragen documenten en bescheiden geen recht toekomt op een (afgeleid) verschoningsrecht dan wel het recht daarop hebben verwerkt; bevel aan SNS Reaal c.s. om bepaalde documenten integraal en ongeschoond aan de onderzoek...
 32. OK; enquêterecht; beschikking van de voorzitter van de Ondernemingskamer; afwijzing van het verzoek van DeSeizoenen B.V. om haar te machtigen mededelingen te doen over de aanbevelingen van de onderzoeker in het conceptonderzoeksverslag en deze te verstrekken aan publieke toezichthouders en de lokale cliëntenraden van DeSeizoenen B.V.
 33. OK; enquêterecht; het ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegde onderzoeksverslag met bijlagen wordt ter inzage gelegd voor belanghebbenden
 34. Bestuurdersaansprakelijkheid.
 35. Bestuurdersaansprakelijkheid. Artikel 6:162 BW. Beklamel-norm. De door Wayland aangevoerde omstandigheden kunnen niet - ook niet in onderling verband - leiden tot het oordeel dat de bestuurder bij het aangaan van de overeenkomst wist of behoorde te begrijpen dat TB Ventures niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de ontstane schade. De door Wayland gestel...
 36. Bestuurdersaansprakelijkheid.
 37. Mondelinge uitspraak. De hoge drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid wordt in dit geval niet gehaald.
 38. Vraag of een agiostorting moet plaatsvinden omdat aan de bepalingen in de Shareholder's Agreement is voldaan, een aandeelhouderslening moet worden terugbetaald, en in strijd is gehandel met de bepalingen van de Exclsive Sales Agreement.
 39. OK; Enquete; verhoging onderzoekskosten
 40. Aansprakelijkheid van vennoot voor schulden van de v.o.f. blijft bestaan, ook als de onderneming van de v.o.f. is overgenomen en de v.o.f. niet meer bestaat. Schuldoverneming is niet tot stand gekomen, want de instemming van eiser ontbrak.
 41. Ondernemingsrecht; bestuurdersaansprakelijkheid. Vennootschap kan huurgarantie niet nakomen. Zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk omdat zij hebben bewerkt of toegelaten dat de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt (HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758)? Onbekendheid bestuurders met rechtsregel van HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1244; verschil met periode na het arrest v...
 42. vordering tot uitkering dividend afgewezen.
 43. toewijzing onm vz, aanwijzing bestuurder, aanhouding van het enqueteverzoek
 44. OK; uitkoop; veroordeling overdracht recht op aandelen; vaststelling prijs over te dragen aandelen; veroordeling betaling vastgestelde prijs tegen levering; vaststelling kosten deskundigenbericht en veroordeling in die kosten; veroordeling kosten procedure; art. 2:201a BW
 45. OK; jaarrekeningprocedure; bevel inrichting jaarrekeningen; art. 2:447 en 451 BW
 46. OK. Onderzoeksverslag gedeponeerd. Partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de kosten van het onderzoek.
 47. OK. Beheerder van aandelen aangewezen (vervolg op ECLI:NL:GHAMS:2019:345)
 48. OK. Verzoek tot het gelasten van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Monmar B.V. en MAM's Kinderopvang B.V. toegewezen. Aandelen ten titel van beheer overgedragen aan beheerder..
 49. OK; enquête; beëindiging bevolen onderzoek en getroffen onmiddellijke voorziening in verband met minnelijke regeling
 50. Aandeelhoudersschade. Specifieke zorgvuldigheidsnorm. Derdenwerking. Ernstig verwijt?