Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Afwijzing van verzoek om onderzoek naar beleid en gang van zaken op grond van belangenafweging.
 2. Ondernemingsrecht. Unierecht. EU-sancties tegen Rusland. Verordening (EU) nr. 269/2014. Kan houder van certificaten van aandelen die is onderworpen aan sancties, aan die certificaten verbonden vergader- en stemrechten uitoefenen? Hoge Raad heeft het voornemen vragen te stellen aan HvJEU over uitleg van art. 1 aanhef en onder f van Verordening (EU) nr. 269/2014.
 3. Vordering tot betaling van ontslagvergoeding op grond van doorbraak van aansprakelijkheid. Vordering is verjaard. Vordering afgewezen.
 4. Ondernemingskamer; voorzittersbeslissing; machtiging mededelingen onderzoeksverslag
 5. Ondernemingskamer; beëindigingsbeschikking - intrekking verzoekschrift
 6. OK; enquête; deponering onderzoeksverslag
 7. OK; enquêterecht; beëindiging van het bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken
 8. Ondernemingskamer; uitkoop; vaststelling budget waarderingsonderzoek
 9. Ontbinding besloten vennootschap ex art. 2:185 BW. Ontbinding na overtreding Sanctiewet 1977 voor uitvoeren van verboden goederen naar Rusland.
 10. OK; WOR; niet-ontvankelijkheid
 11. Contractuele boete wegens schending exclusiviteitsbeding. Verzoek tot matiging op grond van artikel 6:94 BW afgewezen.
 12. Tussenvonnis in zaak over beeindiging vof, toepasselijkheid bepalingen in vennootschapakte, ontbinding wegens gewichtige reden (artikel 7A:1684 lid 1 BW)
 13. Ondernemingsrecht. Ontbinding v.o.f. wegens gewichtige reden (art. 7A:1694 lid 1 BW). Vervolg van ECLI:NL:RBDHA:2023:15764. Verdeling. Vraag wie van de vennoten de onderneming mag voortzetten en tegen welke vergoeding (wegens overbedeling) aan de uittredende vennoten..
 14. Eindvonnis. Bestuurdersaansprakelijkheid. Faillissement van drie stichtingen, Medical, Klinieken en SCNL. De curator maakt de bestuurder verschillende verwijten die zien op foutief declareren van zorg. Veroordeling in Medical ex 2:138 BW, matiging op grond van lid 4. In Klinieken valt de bestuurder wel een bepaald verwijt te maken terzake van het ten onrechte declareren van consulten wat heeft...
 15. OK; enquête; verhoging onderzoeksbudget
 16. OK; enquête; benoeming onderzoeker
 17. Bank vordert na eiswijziging verwijzing naar de schadestaatprocedure. Bank heeft vordering op partner van gedaagde. Bank verwijt gedaagde onrechtmatig te handelen door mee te werken aan verhaalsfrustratie door deze partner. Verwijt wat betreft de overdracht van aandelen terecht. Geen ander doel dan frustreren van verhaal, geldt ook ten opzichte van toekomstige schuldeisers.
 18. Kort geding, geschil tussen aandeelhouders, vordering overdracht aandelen afgewezen.
 19. Tussenbeschikking. Verzoek omtrent de verkoop en overdracht van in beslag genomen aandelen. Bewijslevering over de gestelde cessie door een Albanese vennootschap en de executiebevoegdheid.
 20. Uitleg van de overeenkomst. Aandeelhouder moet zijn aandelenbelang aanbieden voor een prijs die is gebaseerd op de boekwaarde van het eigen vermogen van de onderneming, omdat hij een bad leaver is. Geen deskundige nodig.
 21. Ondernemingskamer; Wms; geschil over vergoeding van door de MR gemaakte kosten van deskundige bijstand; vaststelling kosten van de deskundige voor het voeren van het nalevingsgeschil; incidenteel beroep in Wms procedure
 22. Verzoek om kamer van koophandel te bevelen de inschrijving van een bestuurder ongedaan te maken. Geschil over nalatenschap en zeggenschap in vennootschap. Artikel 18 Handelsregisterverordening.
 23. Bestuurdersaansprakelijkheid.
 24. Verzoek van de Nederlandse belastingdienst tot heropening vereffening van vennootschappen die online casino’s hadden. Redelijk belang bij heropening. Artikel 2:32 BW.
 25. Ondernemingsrecht. Faillissement van een BV. Bestuurdersaansprakelijkheid. Eindvonnis. Curator niet geslaagd in bewijsopdracht dat gedaagde is aan te merken als feitelijk bestuurder in de zin van art. 2:248 lid 7 BW.
 26. Verzoek en tegenverzoek tot ontslag/ schorsing bestuurders van STAK o.g.v. artikel 2:298 BW – impasse binnen het bestuur - verlenging van termijn van reeds benoemde tijdelijke bestuurder met beslissende stem.
 27. Beherend apotheker is niet aansprakelijk voor het boedeltekort van de failliete apotheek waarvoor hij werkzaam was. De apotheker is geen statutair bestuurder geweest en kwalificeert ook niet als feitelijk beleidsbepaler. De apotheker heeft ook niet onrechtmatig gehandeld. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2023:6245)
 28. OK; enquête; afwijzing verzoek
 29. Geschil over vereffening en verdeling van een vennootschap onder firma.
 30. OK; Jaarrekeningprocedure
 31. Kort geding; vordering tot intrekking bezwaar bij de bestuursrechter. Eiseres is ontvankelijk bij de civiele voorzieningenrechter. Vorderingen worden afgewezen omdat geen sprake is van misbruik van bevoegdheid.
 32. Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 BW. Bestuursverbod opgelegd voor de duur van vijf jaren.
 33. Bestuurdersaansprakelijkheid. Selectieve betalingen aan groepsmaatschappijen terwijl na faillissement van grootste opdrachtgever duidelijk was dat vennootschap over onvoldoende middelen beschikte om crediteuren te voldoen. Schade nog niet te begroten. Verwijzing naar schadestaatprocedure. Geen aandeelhoudersaansprakelijkheid.
 34. Machtiging bijeenroeping algemene vergadering van aandeelhouders BV. BV is opgericht door twee inmiddels overleden broers, geschil tussen kinderen (erfgenamen) van deze broers. BV – die visie kinderen ene broer uitdraagt – betwist dat verzoekers (kinderen van de andere broer) aandeelhouders van de BV zijn geworden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er voldoende basis voor de concl...
 35. Heropening vereffening vennootschap i.v.m. het verrichten van een rechtshandeling.
 36. OK; enquête; afwijzing verzoek
 37. Partijen in deze zaak zijn koper en verkoper van aandelen. De vraag is onder andere of de verkoper de afgesproken balansgarantie heeft geschonden en of de koopsom moet worden aangepast omdat het eigen vermogen hoger of lager zou zijn uitgevallen dan was gegarandeerd. In dit vonnis oordeelt de rechtbank dat de balansgarantie niet is geschonden en dat de koopsom niet aangepast hoeft te worden.
 38. Deze zaak gaat over de aansprakelijkheid van de (directe en indirecte) bestuurder van O2 Health B.V. (hierna: O2). Vanwege de uitbraak van de coronacrisis is de Staat in contact gekomen met O2. Zij hebben een overeenkomst gesloten voor de levering van mondmaskers. Vervolgens is tussen de Staat en O2 de discussie ontstaan of de geleverde mondmaskers conform waren. Bij vonnis van 21 december 2022...
 39. Twee samengevoegde WOR procedures; afwijzing van het verzoek van de OR in beide zaken; de onderneming heeft in redelijkheid onder andere tot het besluit verplaatsing hoofdkantoor en werknemers kunnen komen.
 40. Zaak tussen ex-echtgenoten over de vereffening van de onderneming. De ex-echtgenoten zijn gezamenlijke vereffenaars. Bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:9 BW. Geen grondslag voor ontslag vereffenaar.
 41. Ondernemingskamer; enquête; begroting onderzoekskosten
 42. Enquêteverzoek - benoeming onderzoeker
 43. OK ; enquête ; art. 2:349a ; verzoek nadere onmiddellijke voorzieningen na tweedefasebeschikking ; betrokkenen dienen zich te richten op ongedaan maken wanbeleid, maar gedragen zich volgens de Ondernemingskamer niet dienovereenkomstig ; (vergaande) verzoeken deels toegewezen
 44. OK; uitkoop; vordering toegewezen.
 45. OK; enquête; onmiddellijke voorzieningen; aanwijzing bestuurder
 46. OK; enquête; toewijzing verzoek; onderzoek (benoeming onderzoeker en vaststelling onderzoeksbudget aangehouden) en onmiddellijke voorziening
 47. Nietigheid besluit tot vaststelling van de jaarrekening. Fundamenteel totstandkomingsgebrek. Voldoende belang bij verklaring voor recht
 48. Beschikking inzake heropening van vereffening
 49. Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht. Coöperatie. Klachten over uitleg statutaire bepaling die bepaalt hoe overschot bij vereffening van coöperatie over haar leden moet worden verdeeld.
 50. Onderneming schiet tekort in terugbetaling van subsidie in de vorm van een geldlening. Bestuurdersaansprakelijkheid, artikel 6:162 BW. Schadebegroting.