Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. Aandeelhoudersgeschil, waarin partijen onder meer over en weer stellen dat de wederpartij gehouden is haar aandelen aan te bieden.
 2. Aandeelhoudersgeschil, waarin onder meer verklaringen voor recht worden gevorderd en over en weer aanspraak wordt gemaakt op contractuele boetes.
 3. vermeerdering van eis bij memorie van grieven; bestuurdersaansprakelijkheid
 4. bestuurdersaansprakelijkheid; boekhoudplicht verzaakt?
 5. is er voldoende grond voor een beëindiging met onmiddellijke ingang van het lidmaatschap van een radioloog met het MSB
 6. Pv mondelinge uitspraak. Verzet ex art 2:334k en l BW ongegrond. Eyewish Franchisenemers hebben geen vordering waarvoor waarborg moet worden gegeven. Eyewish Franchisevereniging is niet ontvankelijk want niet is voldaan aan de eisen van 3:305a BW.
 7. declaratie advocaat. Geen rechtsgevolg verbonden aan gestelde tekortkoming, verweer behoeft daarom geen beoordeling. Excessief gedeclareerd; aantal posten komen niet voor vergoeding in aanmerking. De (indirect) bestuurders van gedaagde zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor betaling, want 1. gedaagde sub 3 is geen partij bij de overeenkomst 2. de algemene voorwaarden zijn vernietigd, en 3. er...
 8. Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht. Besluit tot verlaging van verplichte uittredingsleeftijd van vennoten. Ontbreken van compensatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dan wel onrechtmatig? Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Omvang van de schadevergoeding.
 9. Voorlopige voorzieningen.
 10. English translation of ECLI:NL:GHDHA:2021:133 International company law/liability law Shell Nigeria is liable according to Nigerian Law for damage caused by an oil leak in an oil pipeline in 2004 near the village of Goi in Nigeria. Sabotage not proven. The oil supply to the oil pipeline was not shut down in time. Right to a clean living environment. No order for further remediation. Possible...
 11. Ondernemingsrecht, procesrecht. Uitkoopprocedure (art. 2:92a BW). Verstekarrest tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders; verzettermijn voor in het buitenland wonende aandeelhouders. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Welke partij dient op te roepen?
 12. Bij oprichting bv is door de ene aandeelhouder een bedrag van € 18.000,- ter beschikking gesteld aan andere aandeelhouder voor volstorting aandelen; is sprake van een geldlening, en is het bedrag terugbetaald?
 13. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; gegronde reden voor twijfel aan een juist beleid of gang van zaken; onderzoek bevolen; onmiddellijke voorziening getroffen; benoeming tijdelijk bestuurder
 14. OK; enquêterecht; aanwijzen van een onderzoeker, bestuurder en beheerder van aandelen
 15. OK; enquête - benoeming bestuurder en beheerder
 16. OK; enquête, toewijzing verzoek, benoeming bestuurder en beheerder
 17. OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorzieningen worden de twee bestuurders geschorst, wordt een bestuurder benoemd en worden de aandelen - met uitzondering van één aandeel van ieder van de aandeelhouders - ten titel van beheer overgedragen aan een beheerder
 18. OK; Enquête; Aanwijzing commissaris en beheerder van aandelen
 19. OK; Enquête; Toewijzing verzoek tot bevelen onderzoek en treffen onmiddellijke voorzieningen
 20. OK; Enquête; Einde procedure
 21. OK; Enquête; Vaststelling onderzoeksbudget
 22. OK; medezeggenschapsrecht; de ondernemer heeft bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit tot het overplaatsen van productiewerkzaamheden naar Roemenië kunnen komen; de ondernemer wordt geboden het besluit in te trekken en de gevolgen van het besluit ongedaan te maken, en verboden verdere uitvoering aan het besluit te geven
 23. OK; enquêterecht; beëindiging van het bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken; opheffing van de getroffen onmiddellijke voorzieningen; niet-ontvankelijk verklaring in de verzoeken voor zover daarop nog niet was beslist
 24. Onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 lid 1 BW door selectieve toedeling van inkomsten van een groep vennootschappen aan leden van die groep met faillissement van een van de vennootschappen als gevolg. Auteursrecht, stilzwijgende licentie
 25. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; toewijzing verzoek; benoeming bestuurder
 26. OK; splitsing; verzoek aan voorzitter tot aanwijzing een accountant; niet ontvankelijk; 2:334aa lid 2 en 4 BW
 27. Verzoek op grond van artikel 2:15 lid 4 BW; verzoek tot het aanwijzen van een persoon die in de plaats van het bestuur treedt.
 28. Verstek. Vordering tot bestuurdersverbod toegewezen na tussenvonnis waarin de curator is opgedragen de rechtbank te informeren over de vraag of er andere rechtspersonen zijn waarvan gedaagde bestuurder of commissaris is als bedoeld in artikel 106c Fw (ECLI:NL:RBROT:2021:7898).
 29. Afwijzing cliëntenraad
 30. treffen enquete en voorzieningen
 31. Behoeft een onderneming, op grond van artikel 27 lid 1, jo lid 3 WOR, instemming van de OR bij wijziging van (tijdelijk) 2- naar 3-ploegendiensten nu volgens de OR deze werktijdregeling niet uitputtend geregeld is in artikel 8 van de betreffende Cao.
 32. Ondernemingsrecht. Aansprakelijkheid van bestuurder en beleidsbepaler (art. 2:248 BW) en commissaris (art. 2:259 BW jo. art. 2:248 BW). Aansprakelijkheid van enig aandeelhouder (art. 6:162 BW).
 33. Artikel 474g Rv. Verzoek verkoop in beslag genomen aandelen.
 34. Civielrechtelijk bestuursverbod. Bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW. Schending informatieplicht jegens curator. Zienswijze vennootschap ex artikel 106c lid 2 Fw. Duur van bestuursverbod beperkt tot twee jaar. Dwangsom.
 35. Bestuurdersaansprakelijkheid. Vennootschap verstrekt pandrecht aan investeringsfonds. Volgens investeringsfonds bleek dat pandrecht later geen waarde te hebben. Het houdt de voormalige bestuurders aansprakelijk. Rb: geen sprake persoonlijk ernstig verwijt
 36. Bestuursverbod. De curator heeft geen uittrekstel overgelegd van overige rechtspersonen als bedoeld in 106c Fw. Voordat de rechtbank een beslissing zal nemen over de vorderingen, zal de curator worden opgedragen de rechtbank hierover te informeren. Verstekvonnis.
 37. Uitlenen in Nederland van personeel van buitenlandse onderneming. Nederlandse doorlener betaalt achterstallige lonen. Geen zaakwaarneming, want belang van uitlener stond niet voorop. Wel ongerechtvaardigde verrijking voor zover uitlener is verrijkt. Dat is tot het bedrag van de loonsom dat uitlener was verschuldigd.
 38. Jaarrekeningenprocedure
 39. OK; enquêterecht; intrekking van het verzoek; geen gelegenheid tot vermeerdering van het voorwaardelijk zelfstandig verzoek in die zin dat het voorwaardelijk karakter daaraan zou komen te ontvallen
 40. OK; Enquête; Bepaling vergoeding onderzoeker
 41. OK; enquêterecht; bepaling van de vergoeding van de onderzoeker
 42. OK; enquêterecht; beëindiging van het bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken en opheffing van de getroffen onmiddellijke voorzieningen
 43. OK; enquêterecht; het bedrag dat het bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken ten hoogste mag kosten wordt verhoogd; de kosten van het onderzoek worden op dit bedrag vastgesteld; de kosten van het onderzoek komen ten laste van de vennootschap
 44. OK; enquêterecht; benoeming van een onderzoeker
 45. OK; enquêterecht; het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag worden wordt vastgesteld
 46. OK; enquêterecht; verhoging van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 47. OK; enquêterecht; beschikking van de voorzitter van de Ondernemingskamer; machtiging om mededelingen te doen uit het onderzoeksverslag met bijlagen en daaruit te citeren
 48. OK; enquêterecht; de Ondernemingskamer stelt het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vast
 49. OK; enquêterecht; vaststelling van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 50. Vennootschap onder firma. Geen vennootschapsakte opgesteld. Uittreden vennoot. Onderscheid vennootschapsvermogen en vennootschappelijke goederengemeenschap. Verdeling van vennootschapsvermogen. Inbreng en winstverdeling.