Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. OK; enquête; toewijzing verzoek
 2. hoofdzaak en vrijwaring; bestuurdersaansprakelijkheid 2:248 bw; schending publicatieplicht;; daarnaast ziet de onbehoorlijke taakvervulling op de wijze waarop de bestuurders uitvoering hebben gegeven aan de herstructurering.
 3. OK; Uitkoop; toewijzing vordering overdracht aandelen gezamenlijke andere aandeelhouders; 2:359c BW
 4. OK; enquête; vaststelling beloning tijdelijk bestuurder op de voet van artikel 2:357 lid 4 BW
 5. De nieuwe eigenaar van een fabriek in (sier)tegels en betonplaten hoeft de oude eigenaar en diens rechterhand niet weer bij de bedrijfsvoering te betrekken of aanpassingen te verrichten in de door hen gewenste zin, zoals de invoering van een vijfploegensysteem.
 6. OK; Verzoek tot verbetering arrest op de voet van artikel 31 Rv
 7. OK; enquêterecht; tweedefasezaak; vaststelling dat zich wanbeleid heeft voorgedaan en wie daarvoor verantwoordelijk zijn; vernietiging van déchargebesluiten; veroordeling tot betaling van de kosten van het onderzoek
 8. Tijdelijke zorgmachtiging met aanhouding in verband met beslistermijn.
 9. Financiële leaseovereenkomsten. Akte hoofdelijk medeschuldenaren. Borgtocht; toestemmingsvereiste artikel 1:88 lid 1 onder c BW. Bestuurdersaansprakelijkheid.
 10. Beleggingen door particulier en MKB-bedrijf in risicovolle fondsen. Zorgplichtschending door aanbieder fondsen?
 11. OK; Enquête; afwijzing verzoek om enquête en onmiddellijke voorzieningen; volledige proceskostenveroordeling
 12. het hoger beroep van het verzet ex artikel 2:23b lid 5 BW tegen de toepassing van de verdeelsleutel van artikel 22 van de statuten / de uitleg door de liquidatiecommissie van de verdeelsleutel voor het overschot is juist / de toepassing van artikel 22 van de statuten door de liquidatiecommissie is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar voor appellanten / het hof bek...
 13. verzoek tot benoeming van een vereffenaar op grond van artikel 4:37pa lid 2 Wft, met omschrijving van bevoegdheden en taken van de vereffenaar en berekening van het salaris op grond van de Recofa-richtlijn.
 14. Beleggingen door particulier en MKB-bedrijf in risicovolle fondsen. Zorgplichtschending door aanbieder fondsen?
 15. Opdrachtgever verwijt haar adviseurs dat zij haar, zonder daarvoor te waarschuwen, in een situatie heeft gebracht dat zij cijfers over de waarde van een aandelenpakket heeft gebruikt bij de bepaling van een verkoopprijs van die aandelen, terwijl die cijfers daarvoor niet geschikt zijn. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van wanprestatie of onrechtmatige daad van de adviseurs.
 16. Beleggingen door particulier en MKB-bedrijf in risicovolle fondsen. Zorgplichtschending door aanbieder fondsen?
 17. Geschil tussen aandeelhouders, vorderingen tot nietigverklaring dan wel vernietiging van besluiten van het bestuur en van de algemene vergadering van aandeelhouders, artikel 2:8 BW, 2:14 BW, 2:15 BW
 18. Afwijzing vordering nakoming (aandeelhouders)overeenkomst, want niet vaststaat dat de overeenkomst is gesloten. Vordering in reconventie tot terugbetaling lening wordt grotendeels afgewezen. De lening is bijna geheel terugbetaald.
 19. OK; uitkoop; vordering toegewezen; beroep op afwijzingsgronden uit artikel 2:201a lid 4 BW afgewezen.
 20. OK; Enquête; toewijzing verzoek
 21. OK; Enquête; Benoeming onderzoeker, bestuurder en beheerder van aandelen
 22. Ondernemingsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Limitatieve opsomming matigingsgronden in art. 2:248 lid 4 BW. Matiging aansprakelijkheid tot 10% van het boedeltekort onjuist of onbegrijpelijk?
 23. Eisers hebben schade geleden door forse verliezen op investeringen en houden een groot aantal vennootschappen en personen daarvoor aansprakelijk. Gedaagden zijn bestuurders, houdstervennootschappen en werkmaatschappijen die met elkaar in enig verband stonden, maar geen juridische groep vormden. Eisers stellen dat zij allen op grond van groepsaansprakelijkheid aangesproken kunnen worden tot verg...
 24. aansprakelijkheid bestuurder en toezichthouders van stichting, Persoonlijk ernstig verwijt?
 25. vordering curator bestuurdersaansprakelijkheid, diverse grondslagen
 26. Schadestaatprocedure. Vaststelling van de schade die verkoper van aandelen heeft geleden doordat zijn fiscaal adviseur hem niet op de hoogte heeft gesteld van de mogelijkheid voor de betrokken vennootschap om betaalde omzetbelasting terug te vragen.
 27. Ondernemingsrecht. Vraag of werknemer van een failliet verklaarde BV het beleid van de vennootschap (mede) heeft bepaald in de zin van artikel 6:248 lid 7 BW. Bewijsopdracht aan de curator.
 28. Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Klachten over vereisten voor concernenquête en over reikwijdte van enquête ten aanzien van stichting administratiekantoor.
 29. Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht. Curaçaos enquêterecht. Ontvankelijkheid enquêteverzoek, voor zover betrekking hebbend op stichting particulier fonds, op grond dat onderneming mede door deze wordt gehouden? Art. 2:272 lid 1, onder a, BW Curaçao.
 30. Ondernemingsrecht. Externe bestuurdersaansprakelijkheid (art. 6:162 BW en art. 2:11 BW). Waarde van verhaalsactief. Feitelijk bestuurderschap. Schadebegroting.
 31. Aanvaring in de sluis van Hansweert tussen twee binnenvaartschepen waarvan een de sluisdeur raakt, kort nadat een zeeschip de sluis passeerde op de Westerschelde. Zuiging en door touwen gaan. Welk schip/welke schepen hebben schuld? Tijdverletschade. Zie ook ECLI:NL:GHDHA:2023:531
 32. Huurachterstand bedrijfsruimte en schadevergoeding vanwege vroegtijdige beëindiging huurovereenkomst. Bestuurdersaansprakelijkheid.
 33. Aandeelhouderschap. Eiser is geen aandeelhouder (2:196 lid 1 BW). Vorderingen tot betaling van dividend en het voeren van een bepaald dividendbeleid stuiten hierop af.
 34. OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; schorsing bestuurder en benoeming van een bestuurder en een beheerder
 35. OK; enquêterecht; tweede fase; er wordt verstaan dat uit het onderzoeksverslag blijkt van wanbeleid en wie daarvoor verantwoordelijk zijn; de bestuurder wordt ontslagen en er wordt voor bepaalde duur een bestuurder benoemd; er wordt bepaald dat de in beheer overgedragen aandelen voor een bepaalde duur in beheer blijven; vernietiging van besluiten tot verlening van decharge; vernietiging van een...
 36. OK; enquêterecht; aanwijzing van een onderzoeker
 37. OK; Enquête; vaststelling vergoeding onderzoeker en beëindiging procedure
 38. OK; Enquête; bepaling bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 39. OK; Enquêterecht; Benoeming bestuurder en beheerder
 40. OK; Enquête; Toewijzing verzoek
 41. OK; Enquête; aanwijzing onderzoeker
 42. Diverse overeenkomsten ter zake van geldleningen en financiering en (indirecte) participatie als aandeelhouder in rechtspersoon waarin een te ontwikkelen vastgoedproject was ondergebracht. Gevolgen beroep op ontbinding gegrond op artikel 6:80 lid 1 aanhef en onder c en artikel 6:83 aanhef en onder c BW. Wie is contractspartij? Op onrechtmatige wijze dwarsbomen van participatie? In het kader van...
 43. Aanvaring in de sluis van Hansweert tussen twee binnenvaartschepen waarvan een de sluisdeur raakt, kort nadat een zeeschip de sluis passeerde op de Westerschelde. Zuiging en door touwen gaan. Welk schip/welke schepen hebben schuld? Zie ook ECLI:NL:GHDHA:2023:531
 44. Fraude met pgb's door woonzorginstelling? Schade budgethouders? Aansprakelijkheid bestuurders woonzorginstelling?
 45. Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Klachten tegen tweedefasebeschikking, waarin verzoek tot vaststellen van wanbeleid is afgewezen.
 46. Stichting waarin (in Pakistan wonende) Geestelijk Leider bestuursleden benoemt en ontslaat. Wie is bestuurder en wie niet? Overboekingen door penningmeester en secretaris naar met hen verbonden personen.
 47. vordering tot schadevergoeding (negatief contractsbelang) wegens afgebroken onderhandelingen bij een overname van het aandelenkapitaal in een vennootschap
 48. OK: enquêterecht, verklaart verzoekster niet-ontvankelijk in verzoek tot het bevelen van een onderzoek, tegenverzoek tot het bevelen van een onderzoek en het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen afgewezen
 49. Onrechtmatig handelen bestuurder door kort voor faillissement inventaris failliet aan zustervennootschap te verkopen.
 50. uittredingsprocedure, artikel 2:343 BW