Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Ondernemingsrecht

 1. Ontbonden driepartijen vof; wijze verdeling bepaald door rechter; binding aan bepaald waarderingsrapport?; toetreding tot vof?; waarderingsmethode onderneming; datering slotbalans; toekennen van compensatie voor toewijzing exploitatierecht aan man?
 2. Aandeelhoudersgeschil binnen makelaarskantoor over earn-out regeling en vergoeding werkzaamheden voor vertrekkend oprichter van het kantoor. Beschuldigingen aan diens adres over schending bedrijfsgeheimen en in rekening brengen te lage courtage.
 3. Bestuurdersaansprakelijkheid. Persoonlijk ernstig verwijt tav sluiten minnelijke regeling tot afbouwen woning? Niet afbouwen woning niet aan bestuurder te wijten.
 4. Bestuurdersaansprakelijkheid. Art. 6:162 BW. Beklamel-norm. Verzetzaak. Afwijzing vordering.
 5. geschorst lid van alevitische vereniging vraagt toegang tot een (informele) vergadering van de leden, ter voorbereiding op een alv. hoofdvordering wordt toegewezen. #klaretaal
 6. OK; schadeloosstellingsprocedure SNS; bepaling van een voorschot op de kosten van een nader deskundigenonderzoek
 7. WEOR; gedeeltelijk niet-ontvankelijk; afwijzing verzoek; art. 5 WEOR
 8. OK; enquête; onmiddellijke voorzieningen
 9. Bestuurdersaansprakelijkheid - vordering afgewezen. Bestuurder met volledige zeggenschap niet persoonlijk aansprakelijk voor niet doorbetalen advertentieopbrengsten. Betalingsonwil, verhaalsfrustratie, betalingsonmacht.
 10. Verkoop in beslag genomen aandelen. Termijn voor indiening verzoekschrift ex art. 474g lid 1 Rv na overgang van conservatoir beslag in executoriaal beslag.
 11. Jachtvereniging. Onenigheid over de reikwijdte en toepassing van het concurrentieverbod.. Geldigheid van de besluiten tot ontzetting en/of opzegging van een verenigingslid.
 12. Vennoot van een v.o.f. heeft recht op volledige inzage in de boekhouding van deze v.o.f.
 13. Art. 81 lid 1 RO. Caribische zaak. Faillissementsrecht. Ondernemingsrecht. Zuid-Afrikaans faillissement. Bevoegdheid Curatoren ten aanzien van Stichting particulier fonds (SPF) naar het recht van Curaçao. Toepassing vreemd recht, art. 79 lid 1, onder b, RO. Oprichtersrechten bij SPF; aard en overdraagbaarheid. Onrechtmatige daad; misbruik van identiteitsverschil; onttrekken van vermogen ultimat...
 14. Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatig handelen als bestuurder, door over te gaan tot turbo liquidatie. Dga had volledige zeggenschap over de bv. Van hem mag worden verwacht dat hij inzichtelijk maakt dat op moment turbo liquidatie baten ontbraken.
 15. ondernemingsrecht, overname-overeenkomst, bedrog/dwaling/schending garanties ?
 16. Bestuurdersaansprakelijkheid, afgeleide schade
 17. Belegging in robiniaplantages in Polen; eindarrest. Misleidende mededelingen; prognoses over rendement realistisch? Bewijswaardering. Schade; causaal verband. Door AFM opgelegde last onder dwangsom; afwikkeling van beleggingsovereenkomst.
 18. De Ondernemingskamer beslist dat voormalige bestuurders en commissarissen van SNS Reaal niet kunnen volstaan met schriftelijke beantwoording van vragen. De onderzoekers mogen verslagen van de verhoren aan het onderzoeksverslag hechten.
 19. OK; enquête; toewijzing verzoek verhoging onderzoekskosten; art. 2:350 lid3 BW
 20. afwijzing verzoek
 21. OK; Enquete; niet ontvankelijk in deel van het verzoek; geen gegronde redenen; art. 2:345, 350 lid 1 BW
 22. beëindiging onderzoek en voorzieningen
 23. afwijzing verzoek
 24. De ondernemings wijst enq verzoek en onmiddellijke voorzieningen toe.
 25. afwijzing verzoek
 26. OK; enquête; afwijzing van het enquêteverzoek; art. 2:345 BW; strijd met art. 21 Rv.
 27. aanwijzing bestuurder
 28. OK; enquêterecht; benoeming beheerder.
 29. OK; enquete; aanvullende onmiddellijke voorzieningen getroffen; art.2:249a lid 2 BW
 30. OK; enquêterecht; beschikking van de raadsheer-commissaris; niet-ontvankelijkheid.
 31. OK; enquête; niet-ontvankelijkheid; gegronde redenen; onderzoek bevolen; art. 2:345, 350 lid 1 en 4 BW
 32. OK. Hoger beroep vonnis voorzieningenrechter. Verplichting tot het verstrekken aan de wederpartij van afschrift van in het kader van procedure tot uitstoting aan de deskundige verstrekte stukken? Partijen bij de procedure. Overdracht van aandelen ten titel van beheer in het kader van een enquêteprocedure is een rechtsfiguur sui generis die niet meebrengt dat de aandelen in goederenrechtelijke z...
 33. OK; Enquete; aanwijzing onderzoeker; art. 2:345 lid 1 BW
 34. OK; enquêterecht; ontheffing van de aangewezen commissaris uit zijn functie
 35. Toewijzing van het enquête verzoek en treffen van onmiddellijke voorzieningen.
 36. OK, Enquete, niet-ontvankelijk want geen bezwarenbbrief ex 349 lid 1 BW. E-mailcorrespondentie over niet tijdig beantwoorden brief met vragen kan i.c. niet worden aangemerkt als bezwarenbrief. Er is ook geen sprake van weigering vragen te beantwoorden.
 37. Art. 81 lid 1 RO. Caribische zaak. Faillissementsrecht. Ondernemingsrecht. Zuid-Afrikaans faillissement. Bevoegdheid Curatoren ten aanzien van Stichting particulier fonds (SPF) naar het recht van Curaçao. Toepassing vreemd recht, art. 79 lid 1, onder b, RO. Oprichtersrechten bij SPF; aard en overdraagbaarheid. Onrechtmatige daad; misbruik van identiteitsverschil; onttrekken van vermogen ultimat...
 38. OK; enquête; verlenging geldingsduur van bij beschikking van 8 december 2017 getroffen onmiddellijke voorzieningen met een termijn van zes maanden
 39. OK; WOR; niet ontvankelijkheid; 26 lid 1 WOR
 40. bestuurdersaansprakelijkheid; verhaalsfrustratie; vorderingen afgewezen.
 41. OK; enquêterecht; beëindiging van het bevolen onderzoek en opheffing van de getroffen onmiddellijke voorzieningen
 42. OK; medezeggenschapsrecht; er wordt verklaard dat Stichting Volksbond Streetcornerwork bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het besluit met betrekking tot de inrichting van de raad van bestuur; Stichting Volksbond Streetcornerwork wordt geboden het besluit in te trekken en de gevolgen daarvan ongedaan te maken; Stichting Volksbond Streetcornerwork w...
 43. OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen
 44. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Ondernemingsrecht. Faillissementsrecht. Rechtskarakter vennootschap onder firma. Arbeidsovereenkomst 'met de vof'; wie is als werkgever aan te merken? Pluraliteit van schuldenaren (art. 6:6 BW); hoofdelijke verbondenheid vennoten (art. 18 WvK). Geldt het wettelijk voorrecht van werknemer en van UWV ook in faillissement of schuldsaneringsregeling van de vennote...
 45. De Ondernemingskamer heeft een nader onderzoek door deskundigen bevolen naar de werkelijke waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS Reaal en SNS Bank per 1 februari 2013. De Ondernemingskamer heeft beslist dat de waarde moet worden gelijkgesteld aan de te verwachten opbrengst bij een verkoop van de vorderingen uit de onteigende effecten en vermogensbestanddelen in het ge...
 46. KG; div. vorderingen i.v.m. beëindiging accountantsmaatschap.
 47. OK; enquêterecht; verzoekster wordt niet ontvankelijk verklaard in haar enquêteverzoek
 48. BW art. 2:9; 3:310 lid 1. Aansprakelijkheid voormalig bestuurders verzekeringsmaatschappij. Décharge. Vorderingen verjaard?
 49. OK; Enquête; vaststelling kosten onderzoek; 2:350 lid 3 BW
 50. In 2015 is een koopovereenkomst gesloten voor de overdracht van de activa en het personeel van [bedrijfsnaam 2] B.V. ([bedrijfsnaam 2]). [bedrijfsnaam 2] dreef een onderneming op het gebied van bergingswerkzaamheden en werkte onder meer aan de wrakopruiming van een gezonken olietanker in Irak. [bedrijfsnaam 2] had twee aandeelhouders: een minderheidsaandeelhouder en een meerderheidsaandeelhoud...