Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek van certificaathouders een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken en een bepaalde onmiddellijke voorziening te treffen
 2. Mondelinge uitspraak bestuurdersaansprakelijkheid. Vennootschap werkte niet of onvoldoende mee met onderzoek van SNCU gericht op het nakomen van cao-verplichtingen. Gelet op het handelen van de bestuurder treft hem een persoonlijk ernstig verwijt.
 3. OK; enquêterecht; beschikking van de voorzitter van de Ondernemingskamer; verzoekers hebben primair verzocht voor recht te verklaren dat zij geen machtiging in de zin van artikel 2:353 lid 3 BW nodig hebben voor het overleggen van het onderzoeksverslag in een rechtbankprocedure; subsidiair verzoeken zij (a) hen te machtigen in de zin van voormeld artikel tot het doen van mededelingen aan derden...
 4. OK; Uitkoop; Vordering toegewezen.
 5. OK; uitkoop; tussenarrest
 6. OK; uitkoop; vordering toegewezen.
 7. artikel 36 WOR, uitleg artikel uit reglement OR, CAO-norm
 8. OK; Enquête; Afwijzing verzoek
 9. gelasten onderzoek, aanwijzing commissaris, handhaving bestuurder,
 10. OK;Enquete; beeindiging procedure wegens gebrek aan fondsen; 2:345 BW
 11. OK; Enquete; geen gegronde redenen aanwezig; afwijzing verzoek; 2:245, 250 lid 1 BW
 12. De Ondernemingskamer acht de vordering van C om W te veroordelen de certificaten die C houdt in W over te nemen, toewijsbaar. Voor de beantwoording van de vraag welke prijs voor de certificaten moet worden betaald, zal de Ondernemingskamer op de voet van artikel 2:343 jo. artikel 339 BW een deskundige benoemen om daarover een schriftelijk bericht uit te brengen. Aan de deskundige zal de vraag w...
 13. Gezagsbeëindiging ouders nodig om stabiliteit en continuïteit in de opvoedingssituatie van het kind te waarborgen.
 14. Bestuurdersaansprakelijkheid. Als komt vast te staan dat de bestuurder van een vennootschap de wijnflessen die zij in beheer had voor eiseres zonder toestemming van eiseres heeft verkocht, is sprake van verduistering van de wijnflessen door de vennootschap en kan de bestuurder worden beschouwd als feitelijk leidinggever (zie artikel 51 Sr). In zo'n geval, waarin sprake is van een misdrijf door...
 15. OK; uitkoop; bevoegdheid Ondernemingskamer bij in buitenland gevestigde gedaagden; 2:359c BW
 16. OK; enquêterecht; afwijzing enquêteverzoek
 17. OK; enquête; gegronde reden voor twijfel aan een juist beleid of gang van zaken; onvoldoende grond om enquête te gelasten en onmiddellijke voorzieningen te treffen;
 18. Afwikkeling samenwerking twee vennoten en bestuurders BV. Overeenkomst terugkoop eigen aandelen door BV, nakoming daarvan mogelijk in strijd met art. 2:207 lid 2 BW. Tussenvonnis, bewijsopdrachten.
 19. Omzetting geldlening in "(informeel) kapitaal". Jarenlange vermelding in balans als agiostorting. Vervolgens wordt agiostorting omgezet in (achtergestelde?) geldlening en in termijnen (deels) afgelost. Rechtbank acht deze omzetting nietig, 2:216 (oud).
 20. OK; Enquête; Aanwijzing onderzoeker
 21. OK; Enquete; verzoek deels niet ontvankelijk; geen gegronde redenen; art. 2:245, 350 lid 1 BW
 22. OK; enquêterecht; opheffing van de getroffen onmiddellijke voorziening; intrekking van het verzoek tot het bevelen van een onderzoek en het treffen van onmiddellijke voorzieningen voor zover dat was aangehouden
 23. OK; Enquete; gedeeltelijk niet-ontvankelijk; afwijzing verzoek; geen gegronde redenen; art. 2:346 lid 1 sub b, 350 lid 1 BW
 24. OK; enquete; gedeeltelijke toewijzing machtigingsverzoek
 25. Vordering tot schadevergoeding ingesteld tegen voormalige bestuurder gefailleerde vennootschap, op grond van externe bestuurdersaansprakelijkheid (art. 6:162 BW). Ernstige persoonlijke verwijtbaarheid voormalig bestuurder is niet komen vast te staan.
 26. Gezamenlijk verzoek tot benoeming deskundigen op grond van artikel 2:343c BW.
 27. OK: enquête; afwijzing; geen gegronde reden voor twijfel aan juist beleid of gang van zaken van de vennootschap
 28. OK; enquete; beëindiging procedure
 29. Ondernemingskamer; uitkoopprocedure; art. 2:201a BW; onderzoek naar de waarde van de over te dragen aandelen
 30. OK; enquêterecht; de Ondernemingskamer wijst een onderzoeker aan
 31. bepaalt de vergoeding van de onderzoeker.
 32. uitspraak van de ondernemingskamer van 8 juli 2019: OK wijst onmiddelijke vz toe
 33. OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek tot het bevelen van een onderzoek en het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen
 34. OK; enquête; aanwijzing onderzoeker op verzoek van partijen
 35. De voorzieningenrechter oordeelt dat verzekeraar aan commissarissen Imtech up front dekking moet verlenen voor kosten van verweer tegen claims curatoren.
 36. Vervoer over de weg onder CMR. Vervoerdersaansprakelijkheid. Ladingschade na remmanoeuvre. Is restant lading terecht afgekeurd vanwege vervuiling? Heeft vervoerder bij lossing gemorste lading bij schone lading geschept?
 37. OK; enquete; getuigenverhoor
 38. Afwikkeling maatschapsrelatie tussen advocaten. Onrechtmatige onttrekkingen door uitgetreden maat..
 39. Bestuurdersaansprakelijkheid. Geen schending administratieplicht artikel 2:10 BW. Geen kennelijk onbehoorlijk bestuur als bedoeld in artikel 2:248 BW door overname onderneming. Niet gebleken dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers zijn geschaad.
 40. OK; enquêterecht; aanwijzing van een onderzoeker, een bestuurder en een beheerder van aandelen
 41. OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorziening wordt een bestuurder benoemd en worden de aandelen - met uitzondering van één aandeel - ten titel van beheer overgedragen aan een beheerder
 42. OK; enquêterecht; verbetering van kennelijke schrijffouten
 43. OK; enquête; beëindiging onderzoek
 44. OK; enquête; aanwijzing beheerder van aandelen; 2:349a lid 2 BW
 45. OK; Enquête; aanvullende onmiddellijke voorzieningen getroffen; kosten van verweer tijdelijk bestuurder en beheerder van aandelen; 2:349a lid 2, 357 lid 2 en 6 BW
 46. Vordering curator tegen (indirect) bestuurders failliete vennootschap. Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW wegens toe-eigening voor vennootschap bestemd schikkingsbedrag.
 47. Aansprakelijkheid ogv artt. 2:9 of 2:248 BW van bestuurder van gefailleerde stamrechtvennootschap? Hoge drempel, art. 19b Wet LB 1964, statutair doel, onbehoorlijke taakvervulling, belangrijke oorzaak, stelplicht, kosten incidenteel appel.
 48. OK; Enquête; Onmiddellijke voorziening
 49. Belegging in robiniaplantages in Polen. Prognoses over rendement in prospectus; misleidende mededelingen? Bewijsopdracht. Wft; aanbieden beleggingsobjecten zonder vergunning. Last AFM tot staking van beheer; wijze van afwikkelen beleggingsovereenkomsten.
 50. OK; Enquête; aanwijzing bestuurder