Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. Vordering tot overdracht van één aandeel in B.V. Vordering tot betaling geldbedrag. Subsidiair vordering o.g.v. onrechtmatige daad omdat schuldenaar onrechtmatig zou hebben gehandeld door ten onrechte kredietwaardigheid voor te wenden. Tevens vorderingen uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid (Beklamel). Vorderingen afgewezen.
 2. Vorderingen op grond van artikelen 2:14 en 2:15 BW (nietigheid of vernietigbaarheid van bestuursbesluiten). Vorderingen in conventie afgewezen. Vordering in reconventie tot terugbetaling van verstrekte subsidie toegewezen.
 3. OK; enquête; vaststelling onderzoeksbudget
 4. Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement: vordering ex artikel 2:248 lid 1 BW, artikel 2:9 BW en artikel 6:162 BW. Verwijten van de curator dat de beslissing om een harde omzetgroeiversnelling uit te voeren door de bestuurders niet deugdelijk is voorbereid, de groeibeslissing ongecontroleerd is uitgevoerd en de onderneming onverantwoord is voortgezet na oktober 2012 zijn ongegrond. Geen ke...
 5. Verzoek tot benoeming van een bestuurder in een stichting. Toewijzing.
 6. Verzoek tot benoeming van een bestuurder in een stichting. Afwijzing.
 7. Verzoek tot benoeming van een bestuurder in een stichting. Afwijzing.
 8. Uniform Herstelkader (UHK). De civiele rechter mag beoordelen of het UHK van toepassing is op een klant van een bank met een rentederivaat. Het UHK is een overeenkomst met derdenbedingen. De bank moet haar verbintenissen uit het UHK ten opzichte van deze klant nakomen.
 9. Gedaagden waren (indirect) bestuurders van de vennootschap. Na het faillissement van de venootschap is een aantal schuldeisers onbetaald gelaten. De curator vordert in deze procedure onder andere veroordeling van gedaagden tot betaling van het boedeltekort. Deze vordering wordt toegewezen omdat sprake is van onbehoorlijk bestuur aan de zijde van gedaagden en dit een belangrijke oorzaak is van h...
 10. OK; enquêteverzoek en verzoek onmiddellijke voorzieningen ; proces-verbaal mondelinge uitspraak ; twee tijdelijke commissarissen benoemd ; verzoek wordt voor het overige later behandeld
 11. OK; enquêteverzoek en verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen; mondelinge uitspraak ; benoeming twee tijdelijke commissarissen
 12. Gedaagden zijn niet aansprakelijk als (middellijk) aandeelhouder van de vennootschap. Ook is geen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid.
 13. OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek van de vennootschap en de OK-bestuurder tot het treffen van nadere onmiddellijke voorzieningen; afwijzing van het zelfstandig tegenverzoek tot het opheffen van eerder getroffen onmiddellijke voorzieningen dan wel tot aanhouding van dit opheffingsverzoek en tot het treffen van nadere onmiddellijke voorzieningen
 14. Beschikking. Verzoek tot ontslag dan wel schorsing huidige stichtingsbestuurders (ex art. 2:298 lid 1 BW). Een van de verzoekers is niet-ontvankelijk, omdat zij niet is aan te merken als belanghebbende. Er is geen grond voor ontslag. Evenmin is er grond en voldoende belang bij schorsing. Het tegenverzoek tot opheffing van het gelegde conservatoir beslag is niet-toewijsbaar, omdat het verzoek ni...
 15. Zorgplicht van de bank tegenover een derde. Van de bank kon pas worden gevergd dat zij tot onderzoek zou overgaan indien zij wist van het ongebruikelijke betalingsverkeer. In dat geval had de bank, gelet op de omvang van de gestorte bedragen en de contante opname daarvan, aanleiding moeten vinden om zelfstandig onderzoek te doen naar de vraag of sprake was van fraude. Wel van belang maar niet d...
 16. Nakoming van een contractuele afspraak. Verplichtingen van aandeelhouders tegenover elkaar. Kapitaal- en solvabiliteitseisen rusten op de vennootschap. Het enkele feit dat de ene aandeelhouder uit zichzelf agio bijstort, verplicht de andere aandeelhouder - bij gebrek aan een formeel stortingsbesluit - nog niet om evenredig naar de aandelenverhouding ook bij te storten.
 17. Ondernemingsrecht. Externe bestuurdersaansprakelijkheid op voet van art. 6:162 BW ('Beklamelcriterium'). Onder meer klachten m.b.t. aangelegde maatstaf, toepassing daarvan en devolutieve werking van hoger beroep.
 18. Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Tweedefasebeschikking. Conclusie in samenhangende zaken 23/03186 en 23/03233. Klachten met betrekking tot OK-oordeel inzake wanbeleid (art. 2:355 BW), vernietiging déchargebesluiten (art. 2:356 BW) en veroordeling in onderzoekskosten (art. 2:354 BW).
 19. Overnamegeschil. Uitleg opschortende voorwaarde in overnameovereenkomst ten aanzien van bodemverontreiniging. Opschortende voorwaarde vervuld? Bewijswaardering deskundigenbericht.
 20. toestemming verkoop executioriaal beslagen aandelen
 21. Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Geen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid.
 22. Misbruik van identiteitsverschil. Geen sprake van vereenzelviging. Vennootschapsstructuur. Bedrijf 4 heeft in samenspraak met haar grootste schuldeiser en belangrijkste leverancier haar activiteiten heeft voortgezet in een nieuwe vennootschap. De inkomstenstroom van bedrijf 4 is hierdoor afgesneden, terwijl de grootste schuldeiser haar schuld bij de nieuwe vennootschap heeft kunnen innen. Voor...
 23. OK; enquêterecht; aanwijzing van een onderzoeker
 24. OK; enquêterecht; de vergoeding van de onderzoeker wordt bepaald
 25. OK; enquêterecht; er wordt bepaald dat het ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegde verslag van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken en de bijlagen daarbij aldaar ter inzage liggen voor belanghebbenden
 26. OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen en het verzoek het verslag van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken alsnog voor een ieder ter inzage te leggen
 27. OK; beschikking van de voorzitter van de Ondernemingskamer; afwijzing van het verzoek om machtiging te verlenen mededelingen te doen uit het verslag van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken; het verzoek was uitsluitend gedaan voor het geval de Ondernemingskamer het verzoek om het verslag en de bijlagen voor een ieder ter inzage te leggen afwijst
 28. De vorderingen, gebaseerd op bestuurdersaansprakelijkheid, worden afgewezen, nu deels geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de vennootschap en voor het overige geen onrechtmatige handelen door gedaagden kan worden vastgesteld.
 29. OK; enquêterecht; er wordt bepaald dat het ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegde onderzoeksverslag aldaar ter inzage ligt voor belanghebbenden
 30. OK; enquêterecht; ontheffing van de door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder en beheerder van aandelen uit hun functie; beëindiging van de in de tweedefaseprocedure getroffen voorzieningen
 31. Ondernemingsrecht. Beëindiging samenwerking in vof. Geen partiële verdeling van het vermogen van de vof. Heeft gedaagde concurrerende activiteiten verricht buiten de vof om?
 32. Heropening vereffening. Artikel 2:23c BW
 33. vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2023:6350. Vereffening en verdeling vof. Instructies aan partijen over te volgen werkwijze om te komen tot slotbalans.
 34. OK; Enquête; Afwijzing verzoeken
 35. Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Afwijzing van verzoek om onderzoek naar beleid en gang van zaken op grond van belangenafweging.
 36. Ondernemingsrecht. Unierecht. EU-sancties tegen Rusland. Verordening (EU) nr. 269/2014. Kan houder van certificaten van aandelen die is onderworpen aan sancties, aan die certificaten verbonden vergader- en stemrechten uitoefenen? Hoge Raad heeft het voornemen vragen te stellen aan HvJEU over uitleg van art. 1 aanhef en onder f van Verordening (EU) nr. 269/2014.
 37. Vordering tot betaling van ontslagvergoeding op grond van doorbraak van aansprakelijkheid. Vordering is verjaard. Vordering afgewezen.
 38. Ondernemingskamer; voorzittersbeslissing; machtiging mededelingen onderzoeksverslag
 39. Ondernemingskamer; beëindigingsbeschikking - intrekking verzoekschrift
 40. OK; enquête; deponering onderzoeksverslag
 41. OK; enquêterecht; beëindiging van het bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken
 42. Ondernemingskamer; uitkoop; vaststelling budget waarderingsonderzoek
 43. Ontbinding besloten vennootschap ex art. 2:185 BW. Ontbinding na overtreding Sanctiewet 1977 voor uitvoeren van verboden goederen naar Rusland.
 44. OK; WOR; niet-ontvankelijkheid
 45. Contractuele boete wegens schending exclusiviteitsbeding. Verzoek tot matiging op grond van artikel 6:94 BW afgewezen.
 46. Tussenvonnis in zaak over beeindiging vof, toepasselijkheid bepalingen in vennootschapakte, ontbinding wegens gewichtige reden (artikel 7A:1684 lid 1 BW)
 47. Ondernemingsrecht. Ontbinding v.o.f. wegens gewichtige reden (art. 7A:1694 lid 1 BW). Vervolg van ECLI:NL:RBDHA:2023:15764. Verdeling. Vraag wie van de vennoten de onderneming mag voortzetten en tegen welke vergoeding (wegens overbedeling) aan de uittredende vennoten..
 48. Eindvonnis. Bestuurdersaansprakelijkheid. Faillissement van drie stichtingen, Medical, Klinieken en SCNL. De curator maakt de bestuurder verschillende verwijten die zien op foutief declareren van zorg. Veroordeling in Medical ex 2:138 BW, matiging op grond van lid 4. In Klinieken valt de bestuurder wel een bepaald verwijt te maken terzake van het ten onrechte declareren van consulten wat heeft...
 49. OK; enquête; verhoging onderzoeksbudget
 50. OK; enquête; benoeming onderzoeker