Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. OK; enquête; vaststelling onderzoeksbudget
 2. OK; enquêterecht; verhoging van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 3. OK; enquêterecht; beschikking van de voorzitter van de Ondernemingskamer; er wordt machtiging verleend om mededelingen te doen uit het onderzoeksverslag
 4. OK; enquêterecht; aanwijzing van een commissaris
 5. OK; enquêterecht; verlenging van de in de tweede fase getroffen voorziening van benoeming van een commissaris; ontheffing uit de functie van commissaris, met benoeming van een derde persoon als opvolgend commissaris; opheffing van de in de tweede fase getroffen voorziening van overdracht van aandelen, met ontheffing uit de functie van beheerder van deze aandelen
 6. toewijzing enquete en toewijzing on. vz
 7. kosten van verweer tijdelijke bestuurder
 8. OK; enquête; gegronde redenen voor twijfel; onderzoek gelast en onmiddellijke voorzieningen getroffen; 2:345, 349a, 350 lid 1 BW
 9. OK; Enquete; benoeming bestuurder en beheerder van aandelen; 2:349a lid 2 BW
 10. toewijzing enquete en onmiddellijke voorzieningen
 11. deponering onderzoeksverslag
 12. vaststelling onderzoeksvergoeding
 13. OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen
 14. bestuurdersaansprakelijkheid - tweede tussenvonnis. Nadere informatie gevraagd
 15. Verbintenissenrecht. Ondernemingsrecht. Ontbinding vof. Vordering van de ene ex-vennoot op de andere ex-vennoot tot het aanzuiveren van negatief saldo op de kapitaalrekening en uitbetalen aandeel in vennootschappelijk vermogen niet toewijsbaar. Betalingen die hebben plaatsgevonden nadat vennootschap is ontbonden of voortgezet.
 16. machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling als bedoeld in artikel 37 Wzd.
 17. OK; enquête; afwijzing verzoek
 18. Ondernemingsrecht. Uitkoopregeling van art. 2:201a BW. Gronden voor afwijzing uitkoopvordering. Vaststelling van uitkoopprijs. Rechtsprekende bevoegdheid OK (art. 11 Wet AB). Art. 6 en 13 EVRM, art. 1 EP bij EVRM. Peildatum en waarderingsgrondslag.
 19. Bestuursverkiezingen vakbond. Gebruik stemcomputer. Geen wettelijke en statutaire regeling voor elektronisch stemmen. Bevel uitschrijven nieuwe verkiezingen toewijsbaar.
 20. Onrechtmatige verkrijging van langlopende contracten?”
 21. deskundigenonderzoek
 22. deskudigenonderzoek
 23. deskundigenonderzoek
 24. Bindend advies. Beperkende werking redelijkheid en billijkheid en wijziging gevolgen overeenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden.
 25. OK; enquête; toewijzing van het verzoek tot het bevelen van een onderzoek en het treffen van een onmiddellijke voorziening.
 26. OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek om op de voet van artikel 2:356 BW getroffen voorzieningen aan te passen dan wel om aanvullende onmiddellijke voorzieningen te treffen
 27. OK; Enquête; niet ontvankelijk na intrekking verzoek; afwijzing proceskostenvergoeding; 2:345 BW
 28. OK; enquête; vaststelling onderzoeksbedrag
 29. OK; enquête; verhoging van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 30. OK; enquête; vaststelling onderzoeksbudget
 31. toewijzing machtigingsverzoek
 32. OK; enquête; aanwijzing bestuurder
 33. Koopovereenkomst activa. Uitleg goodwill en garantiebepaling. Non-conformiteit.
 34. Kort geding. Geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen tijdens mediation. Beroep op exit-regeling uit aandeelhoudersovereenkomst slaagt. Sprake van onoverbrugbaar en structureel verschil van inzicht tussen aandeelhouders.
 35. Bestuurdersaansprakelijkheid; turboliquidatie.
 36. Bestuurdersaansprakelijkheid. Bijzondere zorgplicht houdstermaatschappij en bestuurder jegens werknemer dochtermaatschappij, waarvan de werknemers werkzaamheden ten behoeve van de houdstermaatschappij verrichten. Hoge Raad 11 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH4033.
 37. geschil tussen (voormalig) bestuurders van een politie partij (vereniging); onduidelijk is of de eisen voor benoeming van bestuurders de afgelopen jaren in acht zijn genomen; waarschijnlijk was dit wel het geval tijdens de laatste ALV, waarbij gedaagden tot bestuur van de partij zijn benoemd; de vordering tot terugredeing van het huidige bestuur wordt afgewezen.
 38. OK; Uitkoop; kennelijke verschrijving, herstelarrest, art. 31 Rv
 39. OK; Uitkoop; toewijzing vordering na aanvullende notariële verklaring; 2:359c BW
 40. Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht. Algemene vergadering van aandeelhouders van een besloten vennootschap ontslaat bestuurder zonder kennisneming van diens raadgevende stem (art. 2:227 lid 7 BW). Klacht tegen oordeel van het hof dat ontslagbesluit vernietigbaar is (art. 2:15 BW) en niet nietig (art. 2:14 BW).
 41. Vermeende toeëigening van bedrijfsgegevens. Bedrijfsgegevens behoorden niet toe aan de holding (eiseres) maar aan de werkmaatschappij (ontbonden). Geen cessie van aanspraken werkmaatschappij aan holding. Niet-ontvankelijkheid van de holding.
 42. In conventie geen grond voor afgifte inlogcodes om zelf domeinnaam bij een andere host onder te brengen. In reconventie afwijzen gevorderde betaling management fee en afgifte digitale administratie.
 43. OK; Enquete; beeindiging procedure; vennootschap draagt de redelijke en in redelijkheid te maken kosten van verweer; escrow; art. 2:345, 349a, 357 lid 2 en 6 BW
 44. OK; enquête; aanwijzing onderzoeker
 45. OK; enquête; toewijzing van het verzoek tot het bevelen van een onderzoek.
 46. OK; enquête; het gedeponeerde onderzoeksverslag met bijlagen ligt voor belanghebbenden ter inzage ter griffie
 47. ondernemingsrecht, art. 2:15 BW, geen redelijk belang bij vernietiging besluit met indirect externe werking, geen strijdig belang art. 2:239 lid 6 BW, geen strijd redelijkheid en billijkheid art. 2:8 BW
 48. Rechtsgeldige benoemingsbesluiten bestuurders van een stichting.
 49. Personen- en familierecht. Rechtspersonenrecht. Vermogensrecht. Faillissementsrecht. Beroep op rechtsverwerking i.v.m. uitwinning door de bank van de borgtocht. Beroep op art. 1:89 BW in verbinding met art. 1:88 lid 1 onder c en lid 5 BW m.b.t. de borgtocht. Beroep op art. 7:853 BW en verjaring ingevolge art. 3:307 BW van de 'hoofdvordering' van de bank op de leningnemende B.V. (die is ontbonde...
 50. OK; Enquete; beslissing op verzoek onmiddellijke voorzieningen; 2:345, 349a lid 3 BW