Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. Implementatie managementparticipatiestructuur leidt tot forse fiscale (na)heffing, waarschuwingsplicht, geen beroepsaansprakelijkheid fiscalist. Vervalbeding in AV niet beoordeeld. Tegenvordering betaling facturen, nieuwe vennootschap is aan te merken als debiteur.
 2. OK; jaarrekeningprocedure; bevel om in de jaarrekeningen voor de verslagjaren na 2022 een bepaald product te verantwoorden op een wijze zoals in de beschikking is overwogen; voor het overige wordt het verzoek om het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2022 te vernietigen dan wel te wijzigen en om de vennootschap te bevelen de jaarrekening 2022 en/of toekomstige stukken in te richten co...
 3. OK; uitkoop 2:92a BW; vaststelling prijs; eindarrest
 4. Kort geding. Geschil tussen aandeelhouders van familiebedrijf. Eiseres is mede-aandeelhouder van Holding. Holding is enig aandeelhouder van Werkmaatschappij en één van de andere aandeelhouders is enig bestuurder van de Werkmaatschappij. Beëindiging managementovereenkomst met eiseres is disproportioneel, aan beëindiging ten grondslag gelegde reden kan die beëindiging niet dragen. Veroordeling to...
 5. Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Art. 2:349a lid 2 BW. Ondernemingskamer wijst bij twee failliete vennootschappen (i) verzoeken tot bevelen van onderzoek toe en (ii) verzoeken tot treffen van onmiddellijke voorzieningen af. Rechts- en motiveringsklachten m.b.t. (ii).
 6. Eiseres wordt toegelaten bewijs te leveren van haar stelling dat zij in 2018 of 2019 met gedaagde de afdwingbare afspraak heeft gemaakt dat bij doorverkoop van de woning door gedaagde binnen drie jaar na de aankoop, eiseres recht heeft op één derde van de overwaarde.
 7. OK; enquêterecht; het gedeponeerde onderzoeksverslag wordt ter inzage gelegd voor belanghebbenden
 8. Toepassing van aanbiedingsregeling. Uitleg statuten en aandeelhoudersovereenkomst. Verhoudingen in familiebedrijf. Prijsbepaling van de aandelen. Rol en aansprakelijkheid van de vereffenaar.
 9. De vordering van de curator op grond van artikel 2:248 BW wordt afgewezen omdat zij niet aannemelijk heeft gemaakt dat de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling mede een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.
 10. bestuurdersaansprakelijkheid in groepsverband (6:166 BW). Eindvonnis na eerder tussenvonnis. Feitelijke beoordeling van financieringsbeleid.
 11. Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Omvang administratieplicht. Is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur en/of onrechtmatige selectieve betalingen.
 12. OK; enquêterecht; verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen; de geschorste bestuurder wordt verboden om zonder voorafgaande toestemming van de OK-bestuurder contact te hebben met medewerkers, leveranciers, klanten en andere contractspartijen van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen, op straffe van het verbeuren van dwangsommen
 13. Geschillenregeling - samenhangende vordering - of sprake is van met in artikel 2:343 lid 1 BW bedoelde gedragingen samenhangende vorderingen is steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval
 14. Kort geding. Besluiten om eiseres te benoemen als bestuurder en gedaagde sub 2 te ontslaan als bestuurder zijn rechtsgeldig genomen. Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat mondeling afwijkende stemafspraken zijn gemaakt tussen de aandeelhouders, en een dergelijke stemafspraak maken de besluiten ook niet nietig. In het bestek van dit kort geding is verder onvoldoende aannemelijk geworden da...
 15. Kort geding. Conventionele vordering tot benoeming interim-bestuurder en reconventionele vordering tot schorsing van een bestuurder van een BV. Benoeming van een onafhankelijke interim bestuurder toegewezen.
 16. kort geding, vorderingen ingesteld tegen voormalig sportinstructeurs o.g.v. onrechtmatige concurrentie en onrechtmatige daad afgewezen
 17. Verlening van ontheffing voor het wijzigen van een artikel van de statuten van een vereniging. Geen wijziging van de statuten door de rechtbank.
 18. Schorsing buiten ontzetting en opzegging lidmaatschap vereniging, nietige of vernietigbare besluitvorming?
 19. Ondernemingsrecht. Medezeggenschapsrecht. Wet op de ondernemingsraden. Valt elk voorgenomen besluit tot groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten onder adviesrecht van art. 25 lid 1, aanhef en onder g, WOR?
 20. proces-verbaal mondelinge uitspraak. Verzoeken over en weer tot ontslag bestuurder stichting ex artikel 2:298 lid 1 BW en het treffen van voorlopige voorzieningen ex artikel 2:298 lid 2 BW. Op eenparig verzoek ter zitting bij wijze van voorlopige voorziening een onafhankelijke door de rechtbank aangezochte tijdelijke bestuurder benoemd met een doorslaggevende stem in het bestuur. Zaak op verzoe...
 21. Tussenvonnis. Bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid. Geen waarschuwingsplicht jegens onderaannemer aangenomen voor bestuurder van vennootschap die door faillissement van opdrachtgever in betalingsproblemen is gekomen. Oordeel omtrent gestelde selectieve betalingen aan zustervennootschap aangehouden.
 22. Slepend (familie-)conflicht over wie bestuurders zijn van een vereniging. Wie heeft wie rechtsgeldig ontslagen? Reconventie: vordering tot afgifte van stukken van de vereniging (o.m. adminsitratie).
 23. Verkoop van in beslag genomen aandelen ex artikel 474g Rv. De regeling van artikel 474h dient voor te gaan op de statutaire bepaling.
 24. Afwikkeling maatschap (melkveebedrijf) na echtscheiding. Uitleg maatschapsovereenkomst. Haviltex-maatstaf. Deelt de vrouw mee in de waardegroei van het bedrijf? Deskundigenonderzoek. Hoger beroep tegen een tussenvonnis. Het hof vernietigt het tussenvonnis en wijst de zaak terug naar de rechtbank.
 25. Bestuurdersaansprakelijkheid. Ten aanzien van het verwijt dat sprake is van een onrechtmatige turboliquidatie is niet aannemelijk geworden dat eiser schade heeft geleden doordat de vennootschap is geturboliquideerd. Ook voor het overige kan niet worden geoordeeld dat gedaagden tegenover eiser aansprakelijk zijn.
 26. Tussenvonnis. Aansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 lid 2 BW. Bestuursverbod. De curator wordt opgedragen de rechtbank te informeren over de vraag of er andere rechtspersonen zijn waarvan gedaagde bestuurder of commissaris is en zo ja, een uittreksel uit het Handelsregister, of een of meer andere stukken waaruit blijkt van de relevante informatie, over te leggen van die overige rechtsper...
 27. Onrechtmatige concurrentie na overdracht verzekeringsportefeuille? Voorshands bewijsvermoeden ontzenuwd
 28. OK; enquêterecht; onmiddellijke voorziening
 29. OK; enquêterecht; aanwijzing van een onderzoeker; ontheffing van de OK-commissaris uit haar functie; vaststelling van de beloning van de OK-commissaris en veroordeling van de vennootschap tot betaling daarvan; beëindiging van de onmiddellijke voorziening tot het aanstellen van een OK-commissaris; bij wijze van (aanvullende) onmiddellijke voorziening schorsing van de bestuurder, benoeming van ee...
 30. OK; enquête; toewijzing verzoek
 31. Ondernemingskamer; enquête; bepalen vergoeding van de onderzoeker
 32. art 2:15 BW, vordering tot vernietiging besluit van bestuur en bekrachtiging ervan door ALV afgewezen
 33. rolnummer HA ZA 22-951 Een stichting zonder activa en/of verhaalsobjecten koopt twee appartementsrechten, zonder financieringsvoorbehoud en zonder concreet uitzicht op financieringsmogelijkheden. De stichting voldoet de waarborgsom en de koopsom niet en verbeurt een contractuele boete. De bestuurder van de stichting had de koop al laten inschrijven in het kadaster en wil alleen meewerken aan d...
 34. Zorgplicht bank. Omvang schade door vertraagde overboeking effecten.
 35. Kort geding. Vordering de tenuitvoerlegging van het Arbitrale eindvonnis (gedeeltelijk) te schorsen totdat onherroepelijk is beslist in de aanhangige vernietigingsprocedure afgewezen.
 36. Verzuim aanbiedingsregeling door aandeelhouder. Opschorting van de aan de aandelen verbonden rechten tijdens het verzuim, waaronder opschorting van het vergaderreecht. Besluit tot statutenwijziging en uitgifte van aandelen zonder betrokkenheid van deze aandeelhouder in de algemene vergadering. Geen nietig besluit, geen onjuiste oproeping. De besluiten zijn wel vernietigbaar op grond van artikel...
 37. Ontvlechting samenwerking. Is er sprake van overbedeling van de uittredende vennoot? Berekening uittreedvergoeding.
 38. Benoeming tien bestuurders Stichting Standbeeld Mr. Dr. M.F. Da Costa Gomez. Artikel 2:56 BW.
 39. Verzoek ontslag bestuur stichting. Verzoekers zijn geen belanghebbenden en worden niet-ontvankelijk verklaard.
 40. machtiging uithuisplaatsing
 41. OK; enquête; verhoging onderzoeksbudget
 42. Vervolg op Rb. Amsterdam 22 februari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:935
 43. Bestuurdersaansprakelijkheid ogv 2:9 en 2:11 BW. Directe bestuurder laat verstek gaan, maar de indirecte bestuurder (de natuurlijke persoon) voert wél verweer. Vanwege artikel 2:11 BW wordt de vordering tegen de bestuurder inhoudelijk beoordeeld.
 44. Beschikking. Ontslagverzoek belanghebbende om statutair bestuurder stichting te ontslaan geweigerd.
 45. Ondernemingskamer; toewijzing enquêteverzoek; onmiddellijke voorziening, bestuurder met beslissende stem
 46. en inzake C/09/610083 / HA ZA 21-334 Ondernemingsrecht. Eindvonnis in de hoofdzaak en in de vrijwaringszaak. De voormalig (feitelijk) bestuurders zijn aansprakelijk voor het faillissementstekort. zie ook ECLI:NL:RBDHA:2023:7234
 47. en inzake C/09/610083 / HA ZA 21-334 Tussenvonnis bestuurdersaansprakelijkheid. I.v.m. het gevorderde bestuursverbod moet de curator de rechtbank informeren over de andere rechtspersonen waarvan gedaagde bestuurder of commissaris is. zie ook ECLI:NL:RBDHA:2023:12120
 48. Groepshandelen in de zin van artikel 6:166 BW na bewijsopdracht bewezen. Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurder van stichting en daarbij direct betrokkene ten aanzien van onrechtmatige onttrekkingen aan het vermogen van de stichting, die gelden beheert voor investeerders, naar een vennootschap waarin de bestuurder en betrokkene een belang hadden. Voorschot op de schadevergoeding.
 49. Ondernemingskamer; enquête; benoemingsbeschikking; benoeming van bestuurder
 50. Ondernemingskamer; enquête; verhoging onderzoeksbudget