Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Algemene voorwaarden

 1. Zakelijke overeenkomst. Koop auto. Annulering koopovereenkomst door verkoper op grond van algemene voorwaarden. Schending afnameverplichting koper. Koper heeft op grond van algemene voorwaarden geen recht op terugbetaling van de aanbetaling van € 4.000.
 2. Ontbinding en ontruiming huurwoning, overlast. Gelet op het vaststaande structurele karakter, de aard van de geluiden en de incidenten en de tijden waarop het zich voordeed, acht het hof de door [X] veroorzaakte overlast ernstig. Aldus heeft [X] in strijd gehandeld met artikel 5.4 van de algemene voorwaarden. In dit artikel is bepaald dat onder overlast in ieder geval wordt verstaan “het veroo...
 3. Verbintenissenrecht; tekortkoming, ontbinding, algemene voorwaarden, vernietigbaarheid, onredelijk bezwarend, exoneratie beperking aansprakelijkheid, niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
 4. Vervaardiging van een kunstwerk. Opdrachtgever spreekt de onderaannemer aan. Algemene voorwaarden. Beroep op artikel 6:230c BW door de onderaannemer. Wanprestatie? Geen mogelijkheid tot herstel (artikel 7:759 BW) geboden en niet in gebreke gesteld. Contractuele grondslag - door de hoofdaannemer aan de opdrachtgever gecedeerd - faalt. Onrechtmatige daad van de onderaannemer ten opzichte van de o...
 5. Hoger beroep; verstekarrest; franchiseovereenkomst; beëindiging? verplichting van franchisenemer in algemene voorwaarden om bij beëindiging altijd minimaal 12 maandtermijnen aan backofficekosten te betalen als onweersproken onredelijk bezwarend terecht vernietigd.
 6. Luchtvaartzaak, compensatie voor vertraagde vlucht, lastgeving ter incasso of cessie? Cessieverbod in algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend, (incident tot) tussenkomst v.d. passagiers.
 7. Kredietovereenkomst. Doorlopend krediet. (Toepasselijkheid) algemene voorwaarden. Geen sprake van onzorgvuldig handelen van de kredietverstrekker. Hoewel gedaagden verwijzen naar het bepaalde in artikel 843a Rv. jo. 843b Rv hebben zij ter zake geen incidentele vordering ingesteld. Volledigheidshalve overweegt de rechtbank dat eiseres in reactie hierop heeft aangevoerd dat de verlangde akte van...
 8. Geen sprake van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht, nu artikel 9 van de algemene voorwaarden nietig is wegens strijd met artikel 9a Waadi. Geen contractuele boete verschuldigd geworden. Voor onrechtmatig handelen onvoldoende gesteld.
 9. Verhuur hoogwerker. Ongeval. Schade. Verzekering. Algemene voorwaarden? Uitsluiting? Onzorgvuldig gebruik? Omvang schade?
 10. Verzekeraar heeft verzoeken van verzekerde (om van belggingsfonds te wisselen bij levensverzekering) telkens zonder voorbehoud doorgevoerd. Pas na ruim acht jaar ontdekt verzekeraar dat dat in strijd met algemene voorwaarden is. Toerekening verzekeraar; opgewerkt vertrouwen bij verzekerde dat waarden op polis overeenstemmen met wil verzekeraar. Dwingende bewijskracht polis niet ontzenuwd.
 11. "Treintje rijden" in parkeergarage.. Andere berijder van de scooter dan de eigenaar. Algemene voorwaarden. Geggevens opvragen bij de RDW.
 12. Afwikkeling bank onder noodregeling; verplichting rekeninghouders om mee te werken aan afwikkelingsproces; weigering uitkering vanwege vermoeden van betrokkenheid bij strafbare feiten; uitlating OM; algemene voorwaarden; artikelen 6:97, 6:99, 6:102 en 6:166 BW.
 13. Beroepsfout accountant bij uitvoeren opdracht. Uitspraken van tuchtrechters. Algemene voorwaarden met exoneratieclausule. Deze zaak betreft een hoger beroep van niet gepubliceerde uitspraak van rb Gelderland (Zutphen), die vernietigd wordt. De accountants hebben een beroepsfout gemaakt (met twee tuchtrechtelijke uitspraken met voorwaardelijke schorsing) bij het opstellen van een prognose(cijfe...
 14. Luchtvaartzaak. Compensatie wegens geannuleerde vlucht, oneerlijk beding in algemene voorwaarden, inhoudend een verbod tot het direct inschakelen van de rechter.
 15. In overeenkomst en algemene voorwaarden staat niet dat alleen met een mobiel telefoontoestel gebruik mag worden gemaakt van de simkaart voor het 4G netwerk. Gebruik van ander toestel dat 4G van de provider ondersteunt levert geen wanprestatie op.
 16. Levering grote kerstbomen. Tijdig gereclameerd over kwaliteit? Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
 17. Expeditie of vervoer? IPR. Internationale bevoegdheid. Art. 7 Brussel Ibis-Vo. Plaats van verrichting van expediteurswerkzaamheden (diensten). Toepasselijk recht. Rome I-Vo. Weliswaar heeft Westerp gesteld dat Triple F als (papieren) vervoerder dient te worden aangemerkt, maar Triple F betwist die stelling gemotiveerd en Westerp heeft geen fieten of omstandigheden gesteld die de hoedanigheid va...
 18. Bevoegdheidsincident. Forumkeuzebeding voor de Nederlandse rechter in de algemene voorwaarden van een Nederlandse leverancier van bloemen en planten aan een partnership naar Engels recht gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Is sprake van een geldige forumkeuze als bedoeld in artikel 25 lid 1 sub a of b Brussel I-bis Vo? Zijn de partners van de partnership gebonden aan de forumkeuze? Tussenvonnis.
 19. Verkoop van een gestolen vrachtwagen. Weens Koopverdrag van toepassing, omdat dit door partijen niet is uitgesloten. Algemene voorwaarden verkoper niet van toepassing, omdat (verwijzing naar) algemene voorwaarden niet zijn opgesteld in een taal waarvan mag worden verwacht dat de wederpartij deze begrijpt. Sprake van een wezenlijke tekortkoming door de verkoper. Buitengerechtelijke ontbinding ko...
 20. Kort geding. Huur woonruimte. Ingebruikgeving sociale huurwoning aan derden ten behoeve van prostitutie vormt tekortkoming vanwege strijd met algemene voorwaarden. Artikel 6:265 lid 1 BW.
 21. Aansprakelijkheid arbodienst jegens opdrachtgever voor tekortkomingen bij re-integratie van werknemer waarvoor opdrachtgever loonsanctie kreeg opgelegd. Beperking aansprakelijkheid o.g.v. algemene voorwaarden deels wel en deels niet gehonoreerd.
 22. overeenkomst van opdracht, toepasselijkheid algemene voorwaarden
 23. Eiseres vordert dat de publicatie van een rapport van de onderwijsinspectie over de Algemene Hindoe basisschool wordt verboden. Volgens eiseres is het rapport op verschillende punten eenzijdig, onjuist en suggestief en daarmee onrechtmatig. De voorzieningenrechter volgt dit standpunt niet, behalve op één punt. De voorzieningenrechter bepaalt dat het rapport openbaar mag worden gemaakt onder de...
 24. Vordering tot terugbetaling oversluitvergoeding hypotheek afgewezen. Het beding in de Algemene Voorwaarden dat ziet op vervroegde aflossing van de hypotheek is geen oneerlijk beding in de zin van Richtlijn 93/13 EG en ook niet onredelijk bezwarend als bedoeld in artikel 6:237 onder i BW. Het beroep op richtlijnconforme interpretatie van Richtlijn 2014/17 faalt reeds omdat die richtlijn niet van...
 25. Bevoegdheid Nederlandse rechter Brussel I bis-Verordening inzake forumkeuzebeding in algemene voorwaarden.
 26. Hoger beroep. Zijn de stuitingsbrieven verstuurd naar en bezorgd op het oude adres van de kredietnemer? Hebben deze brieven de kredietnemer bereikt? Is het beding in de algemene voorwaarden dat bepaalt dat adreswijziging schriftelijk moet worden doorgegeven onredelijk bezwarend? Is het beding in de algemene voorwaarden dat de vertragingsvergoeding regelt een oneerlijk beding?
 27. Buitengerechtelijke kosten worden toegewezen op basis van het wettelijke tarief en niet conform de bepaling in de algemene voorwaarden, omdat de hoogte van de gevorderde kosten wordt betwist en eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat de werkelijke kosten het wettelijke tarief overstijgen.
 28. Brandverzekering. Op grond van algemene voorwaarden dekking geweigerd wegens premieachterstand. Algemene voorwaarden van toepassing?
 29. Mondeling vonnis artikel 30 p Rv; schuldenaar is op grond van algemene voorwaarden verplicht adres door te geven aan kredietverlener. Niet doorgeven van adres komt voor eigen risico. Verjaringstermijn gestuit.
 30. Overeenkomst tot levering van glas voor tuinbouwkassen. Geen tekortkoming in de nakoming. Algemene voorwaarden toepassellijk en niet vernietigbaar. Tijdige levering. Afwijking in de afmeting past binnen NEN-norm en leidit niet tot non-conformiteit.
 31. Koopovereenkomsten van metalen tubes die door het Weense Koopverdrag worden geregeerd. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van verkoopster is aanvaard door de koopster, bij toepassing van de maatstaf die volgt uit de regeling van het Weense Koopverdrag en Opinie 13 van de CISG. Aan de verkoopster komt een beroep toe op de in de algemene voorwaarden neergelegde exoneratie.
 32. Verstekzaak. Bank zegt aan consument verschaft krediet voortijdig op wegens achterstallige termijnen, en eist het volledige openstaande saldo op, op grond van een beding in de algemene voorwaarden. Dit beding is niet in strijd met art. 33 onder c Wet op het consumentenkrediet (zoals dat destijds luidde). Ambtshalve beoordeling of andere bedingen onredelijk bezwarend zijn. Bank dient zich uit te...
 33. kredietovereenkomst; zorgplicht; algemene voorwaarden
 34. Consument vordert dat bepalingen uit NVM-koopcontract met wooncorporatie buiten toepassing blijven omdat deze onredelijk bezwarend zouden zijn. Voorzieningenrechter wijst dit af. Het is niet duidelijk of een NVM-koopcontract geldt als “algemene voorwaarden” in de zin van de wettelijke definitie. Als dat al zo is, dan is lijkt de uitzondering genoemd in artikel 6:237 sub j BW zich in deze zaak v...
 35. Uitsluiting buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst voor bepaalde tijd door huurder in algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend.
 36. Huurzaak. Kort geding. Particuliere huur. Huurder in appel tegen veroordeling betaling contractuele boete. Hof: geen strijd met Richtlijn 93/13/EEG. Voorts kan boetebeding niet worden vernietigd op grond van artikel 6:233 onder a BW. Beding is geen algemene voorwaarde in de zin van 6:231 BW. Subsidiaire beroep op matiging slaagt. Boetebeding leidt onder de gegeven omstandigheden tot buitenspori...
 37. Aannemer heeft een rieten dak aangebracht op de woning van opdrachtgever. Dit dak beantwoordt niet aan wat de opdrachtgever op grond van de overeenkomst mocht verwachten omdat riet is gebruikt afkomstig uit zout water. Uit de rapporten blijkt dat zout in het riet een negatieve invloed heeft op de levensduur van de rieten dakbedekking doordat het riet vanwege het zoutpercentage vocht vasthoudt....
 38. Betaling gevorderd van advocatennota's. Inhoud van een fixed-fee-afspraak. Geen verjaring. Algemene voorwaarden vernietigd.
 39. Overeenkomstenrecht. Europees recht. Algemene voorwaarden. Procedure o.g.v. art. 3:305a BW m.b.t. opslagwijzigingsbeding in algemene voorwaarden Euribor-hypotheken. Transparantievereiste; oneerlijkheid/onredelijk bezwarendheid; bijlage bij Richtlijn 1993/13; art. 6:236 onder i BW.
 40. Eindvonnis in bevoegdheidsincident na tussenvonnis (ECLI:NL:RBROT:2019:425). Bij de vraag of deze rechtbank bevoegd is op grond van artikel 7 sub 1 Brussel Ibis-Vo staat voorop of partijen een plaats van levering zijn overeengekomen. Zie artikel 7 sub 1 onder b eerste gedachtestreepje Brussel Ibis-Vo. De vraag is dus of partijen over een plaats van levering wilsovereenstemming hebben bereikt en...
 41. Bevoegdheidsincident. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Battle of forms.
 42. Incident. Bevoegdheid. Rechtsmacht Nederlandse rechter. EEX-Verordening Brussel I bis. Forumkeuze in algemene voorwaarden. Verwijzing naar algemene voorwaarden in schriftelijke opdrachtbevestiging.
 43. Hoger beroep; vervroegde aflossing van rentevaste leningen van professionele vastgoedbelegger; te berekenen aflossingsvergoeding volgens algemene voorwaarden; Haviltex; geen gedekt verweer noch strijd met de goede procesorde; leningrente, opgebouwd uit fundingkosten, bestaande uit 1a) rentebasis (wegens aantrekken geld) plus 1b) inkoopkosten (liquiditeitskosten die de looptijdafhankelijke opsla...
 44. Door gedaagde 1 in opdracht van eiseres gereviseerde elektromotor loopt na enkele maanden vast waardoor productieproces wordt verstoord. Heeft een montagefout bij de revisiewerkzaamheden tot het vastlopen geleid? Kan gedaagde 1 zich beroepen op het exoneratiebeding in haar algemene voorwaarden? Eiseres spreekt gedaagde 2 aan als vereffenaar, bestuurder en aandeelhouder van gedaagde 1.
 45. Tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomst? Nee, geïntimeerde heeft voldaan aan de voor haar uit de algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting tot tijdige kennisgeving van voorgenomen onderhoud. Nu zij zich voort het recht heeft voorbehouden haar dienstverlening op te schorten voor onderhoud, is geen sprake van een tekortkoming.
 46. hoofdverblijf huurder, beding in algemene voorwaarden dat bewijslast op huurder rust nietig
 47. Executoriaal derdenbeslag op huurpenningen. Bevrijdend betaald aan verhuurder? Algemene voorwaarden ter hand gesteld? Onredelijk bezwarend? Huurovk vernietigd door hypotheekhouder. Dwangsom op betaling aan deurwaarder.
 48. Consumentenrecht. Architectenovereenkomst. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden. Gezag van gewijsde van incidenteel tussenvonnis. Aan het beroep van geïntimeerde (oorspr. gedaagde) op haar algemene voorwaarden staat niet in de weg dat zij niet heeft geappelleerd tegen een incidenteel vonnis, waarin is geoordeeld dat de consument de vernietigbaarheid van die voorwaar...
 49. Overeenkomst van opdracht. Verwijdering van asbest uit wooncomplex. Wanprestatie. Zorgplicht van opdrachtnemer. Schade door stillegging werk. Vervaltermijn verbonden aan instellen vordering. Algemene voorwaarden. Vernietiging.
 50. Artikel 6:21 BW Artikel 6:23 BW In deze zaak is de verschuldigdheid van een “stay-on bonus” afhankelijk gesteld van het tot stand komen van een overeenkomst tussen partijen. De vraag of sprake is van een voorwaarde als bedoeld in artikel 6:21 BW is een kwestie van uitleg. Artikel 6:23 BW geeft voor het geval sprake is van een voorwaardelijke verbintenis invulling aan de algemene regel van arti...