Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Algemene voorwaarden

 1. verstek ambtshalve toetsen. Dagvaarding voldoet niet aan eisen art 111 Rv en 21 Rv. Akte na tussenvonnis. Eisende partij stelt aan de (pre)contractuele informatieverplichtingen te hebben voldaan, verwijst uitsluitend naar algemene voorwaarden.
 2. Kredietovereenkomst. Vordering tot betaling van vervroegd opeisbare kredietsom. Beding in algemene voorwaarden van (1) vervroegde opeisbaarheid kredietsom en (2) verschuldigdheid buitengerechtelijke kosten. Het tweede deel is nietig wegens strijd met art. 34 Wet consumentenkrediet (oud). Anders dan de eerste rechter oordeelde, brengt dat niet mee dat ook het eerste deel nietig is. Art. 33 sub c...
 3. In amfibisch voertuig ingespoten schuim. Waardering bewijs terhandstelling algemene voorwaarden (artikel 6:233 BW). Beoordeling conformiteit (artikelen 6:74 en 7:17 BW).
 4. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Consumentenrecht. Algemene voorwaarden. Arbitraal beding. Verlof tot tenuitvoerlegging arbitraal vonnis gewezen tegen consument. Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter van eerlijkheid (arbitraal) beding? Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter of art. 6:96 lid 6 BW (veertiendagenbrief) is toegepast? Richtlijn 93/13. Art. 1063 lid 1 Rv in ver...
 5. Koopovereenkomst auto. Bedrog, dwaling of non-conformiteit omdat verkoper een (nieuwe) auto van modeljaar 2017 wil leveren, in plaats van modeljaar 2019? Bewijsopdracht koper. Algemene voorwaarden van toepassing: getekend voor ontvangst, niet onredelijk bezwarend.
 6. Tussenvonnis. Deskundigenonderzoek. Schade aan scheepsmotoren. Algemene voorwaarden. Metaalunievoorwaarden.
 7. Na stille periode van circa 10 maanden hervatte zoektocht door wervingsbureau naar andersoortige medewerker voor opdrachtgever. Geen nadere afspraken tussen partijen gemaakt. Oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden onverkort van kracht gebleven.
 8. Vervolg van HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3013, NJ 2015/442. Exoneratieclausule op afleverbonnen is toepasselijk geworden. Ook algemene voorwaarden, waarnaar op afleverbonnen wordt verwezen, zijn toepasselijk geworden. Beroep op RHP-keurmerk is geen nieuwe grief en niet in strijd met eisen van een goede procesorde. RHP-keurmark houdt echte niet een garantie in dat de geleverde potgrond vri...
 9. Mededingingsrecht. Liftenkartel. De rechtbank oordeelt dat zij bevoegd is ondanks een arbitraal beding in de algemene voorwaarden van de liftenleveranciers. Het verjaringsverweer slaagt niet omdat ten aanzien van een aantal vorderingen tijdig stuiting heeft plaatsgevonden. De overige vorderingen zijn evenmin verjaard als deze rechtsgeldig zijn gecedeerd voor afloop van een lopende verjaringster...
 10. Overeenkomst van de hand gewezen. Niet kan worden geoordeeld dat gedaagde er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de algemene voorwaarden stilzwijgend zijn aanvaard. Niet de zorg van redelijk handelend stuwadoor betracht.
 11. Borg niet gebonden aan verplichting in algemene voorwaarden van de bank om adreswijziging door te geven. Geen stuiting verjaring door brieven die zijn verzonden naar een oud adres.
 12. aanneming van werk. toepasselijkheid algemene voorwaarden. meerwerk
 13. Ontbinding overeenkomst. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Beroep op exoneratie slaagt.
 14. Kredietovereenkomst. Vordering tot betaling van vervroegd opeisbare kredietsom. Beding in algemene voorwaarden van (1) vervroegde opeisbaarheid kredietsom en (2) verschuldigdheid buitengerechtelijke kosten. Het tweede deel is nietig wegens strijd met art. 34 Wet consumentenkrediet (oud). Anders dan de eerste rechter oordeelde, brengt dat niet mee dat ook het eerste deel nietig is.
 15. luchtvaartzaak; tussenbeschikking; cessieverbod in algemene voorwaarden luchtvaartmaatschappij naar voorlopig oordeel van de kantonrechter onredelijk bezwarend
 16. Arbeidszaak. Bonusregeling (“Management Participatie Plan”). Toepasselijkheid van algemene voorwaarden op de regeling. Uitleg van die voorwaarden. Geen (volledige) discretionaire bevoegdheid van de “werkgever” om in een individueel geval te besluiten om geen uitkering volgens de regeling te doen. Werknemer gebonden aan akkoordverklaring met verlaging door “de werkgever” van een eerder toegezegd...
 17. Zijn de werkzaamheden waarvoor een factuur is verzonden, al eerder gefactureerd en betaald? Algemene voorwaarden van toepassing? Verjaring. Stuitingshandeling.
 18. Architect toerekenbaar tekort geschoten. Tussen partijen is op 27 november 2017 een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen. Deze overeenkomst wordt beheerst door de Algemene Voorwaarden DNR2011 en door hetgeen is bepaald in de artikelen 7:400 e.v. BW. Naast de begeleiding van het proces in [naam locatie] te [woonplaats] had de opdracht van eiser betrekking op het ontwerpen van een woning e...
 19. oplevering na einde huur zonder de (via de Algemene voorwaarden wel overeengekomen) gezamenlijke inspectie.
 20. Overheidsaansprakelijkheid. Erfpacht op Texel. Collectieve actie. Procedure tussen collectieve belangenorganisatie en individuele erfpachters op Texel (eisers) enerzijds en Staatsbosbeheer en de Staat (het Rijksvastgoedbedrijf) anderzijds. Geschil over waardebepaling van bloot eigendom bij verkoop van in erfpacht uitgegeven grond aan erfpachter, de voorwaarden van een aanbod tot heruitgifte of...
 21. Zakelijke overeenkomst. Koop auto. Annulering koopovereenkomst door verkoper op grond van algemene voorwaarden. Schending afnameverplichting koper. Koper heeft op grond van algemene voorwaarden geen recht op terugbetaling van de aanbetaling van € 4.000.
 22. Ontbinding en ontruiming huurwoning, overlast. Gelet op het vaststaande structurele karakter, de aard van de geluiden en de incidenten en de tijden waarop het zich voordeed, acht het hof de door [X] veroorzaakte overlast ernstig. Aldus heeft [X] in strijd gehandeld met artikel 5.4 van de algemene voorwaarden. In dit artikel is bepaald dat onder overlast in ieder geval wordt verstaan “het veroo...
 23. Verbintenissenrecht; tekortkoming, ontbinding, algemene voorwaarden, vernietigbaarheid, onredelijk bezwarend, exoneratie beperking aansprakelijkheid, niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
 24. Vervaardiging van een kunstwerk. Opdrachtgever spreekt de onderaannemer aan. Algemene voorwaarden. Beroep op artikel 6:230c BW door de onderaannemer. Wanprestatie? Geen mogelijkheid tot herstel (artikel 7:759 BW) geboden en niet in gebreke gesteld. Contractuele grondslag - door de hoofdaannemer aan de opdrachtgever gecedeerd - faalt. Onrechtmatige daad van de onderaannemer ten opzichte van de o...
 25. Hoger beroep; verstekarrest; franchiseovereenkomst; beëindiging? verplichting van franchisenemer in algemene voorwaarden om bij beëindiging altijd minimaal 12 maandtermijnen aan backofficekosten te betalen als onweersproken onredelijk bezwarend terecht vernietigd.
 26. Luchtvaartzaak, compensatie voor vertraagde vlucht, lastgeving ter incasso of cessie? Cessieverbod in algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend, (incident tot) tussenkomst v.d. passagiers.
 27. Kredietovereenkomst. Doorlopend krediet. (Toepasselijkheid) algemene voorwaarden. Geen sprake van onzorgvuldig handelen van de kredietverstrekker. Hoewel gedaagden verwijzen naar het bepaalde in artikel 843a Rv. jo. 843b Rv hebben zij ter zake geen incidentele vordering ingesteld. Volledigheidshalve overweegt de rechtbank dat eiseres in reactie hierop heeft aangevoerd dat de verlangde akte van...
 28. Geen sprake van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht, nu artikel 9 van de algemene voorwaarden nietig is wegens strijd met artikel 9a Waadi. Geen contractuele boete verschuldigd geworden. Voor onrechtmatig handelen onvoldoende gesteld.
 29. Verhuur hoogwerker. Ongeval. Schade. Verzekering. Algemene voorwaarden? Uitsluiting? Onzorgvuldig gebruik? Omvang schade?
 30. Verzekeraar heeft verzoeken van verzekerde (om van belggingsfonds te wisselen bij levensverzekering) telkens zonder voorbehoud doorgevoerd. Pas na ruim acht jaar ontdekt verzekeraar dat dat in strijd met algemene voorwaarden is. Toerekening verzekeraar; opgewerkt vertrouwen bij verzekerde dat waarden op polis overeenstemmen met wil verzekeraar. Dwingende bewijskracht polis niet ontzenuwd.
 31. "Treintje rijden" in parkeergarage.. Andere berijder van de scooter dan de eigenaar. Algemene voorwaarden. Geggevens opvragen bij de RDW.
 32. Afwikkeling bank onder noodregeling; verplichting rekeninghouders om mee te werken aan afwikkelingsproces; weigering uitkering vanwege vermoeden van betrokkenheid bij strafbare feiten; uitlating OM; algemene voorwaarden; artikelen 6:97, 6:99, 6:102 en 6:166 BW.
 33. Beroepsfout accountant bij uitvoeren opdracht. Uitspraken van tuchtrechters. Algemene voorwaarden met exoneratieclausule. Deze zaak betreft een hoger beroep van niet gepubliceerde uitspraak van rb Gelderland (Zutphen), die vernietigd wordt. De accountants hebben een beroepsfout gemaakt (met twee tuchtrechtelijke uitspraken met voorwaardelijke schorsing) bij het opstellen van een prognose(cijfe...
 34. Luchtvaartzaak. Compensatie wegens geannuleerde vlucht, oneerlijk beding in algemene voorwaarden, inhoudend een verbod tot het direct inschakelen van de rechter.
 35. In overeenkomst en algemene voorwaarden staat niet dat alleen met een mobiel telefoontoestel gebruik mag worden gemaakt van de simkaart voor het 4G netwerk. Gebruik van ander toestel dat 4G van de provider ondersteunt levert geen wanprestatie op.
 36. Levering grote kerstbomen. Tijdig gereclameerd over kwaliteit? Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
 37. Expeditie of vervoer? IPR. Internationale bevoegdheid. Art. 7 Brussel Ibis-Vo. Plaats van verrichting van expediteurswerkzaamheden (diensten). Toepasselijk recht. Rome I-Vo. Weliswaar heeft Westerp gesteld dat Triple F als (papieren) vervoerder dient te worden aangemerkt, maar Triple F betwist die stelling gemotiveerd en Westerp heeft geen fieten of omstandigheden gesteld die de hoedanigheid va...
 38. Bevoegdheidsincident. Forumkeuzebeding voor de Nederlandse rechter in de algemene voorwaarden van een Nederlandse leverancier van bloemen en planten aan een partnership naar Engels recht gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Is sprake van een geldige forumkeuze als bedoeld in artikel 25 lid 1 sub a of b Brussel I-bis Vo? Zijn de partners van de partnership gebonden aan de forumkeuze? Tussenvonnis.
 39. Verkoop van een gestolen vrachtwagen. Weens Koopverdrag van toepassing, omdat dit door partijen niet is uitgesloten. Algemene voorwaarden verkoper niet van toepassing, omdat (verwijzing naar) algemene voorwaarden niet zijn opgesteld in een taal waarvan mag worden verwacht dat de wederpartij deze begrijpt. Sprake van een wezenlijke tekortkoming door de verkoper. Buitengerechtelijke ontbinding ko...
 40. Kort geding. Huur woonruimte. Ingebruikgeving sociale huurwoning aan derden ten behoeve van prostitutie vormt tekortkoming vanwege strijd met algemene voorwaarden. Artikel 6:265 lid 1 BW.
 41. Aansprakelijkheid arbodienst jegens opdrachtgever voor tekortkomingen bij re-integratie van werknemer waarvoor opdrachtgever loonsanctie kreeg opgelegd. Beperking aansprakelijkheid o.g.v. algemene voorwaarden deels wel en deels niet gehonoreerd.
 42. overeenkomst van opdracht, toepasselijkheid algemene voorwaarden
 43. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Consumentenrecht. Algemene voorwaarden. Arbitraal beding. Verlof tot tenuitvoerlegging arbitraal vonnis gewezen tegen consument. Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter van eerlijkheid (arbitraal) beding? Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter of art. 6:96 lid 6 BW (veertiendagenbrief) is toegepast? Richtlijn 93/13. Art. 1063 lid 1 Rv in ver...
 44. Eiseres vordert dat de publicatie van een rapport van de onderwijsinspectie over de Algemene Hindoe basisschool wordt verboden. Volgens eiseres is het rapport op verschillende punten eenzijdig, onjuist en suggestief en daarmee onrechtmatig. De voorzieningenrechter volgt dit standpunt niet, behalve op één punt. De voorzieningenrechter bepaalt dat het rapport openbaar mag worden gemaakt onder de...
 45. Vordering tot terugbetaling oversluitvergoeding hypotheek afgewezen. Het beding in de Algemene Voorwaarden dat ziet op vervroegde aflossing van de hypotheek is geen oneerlijk beding in de zin van Richtlijn 93/13 EG en ook niet onredelijk bezwarend als bedoeld in artikel 6:237 onder i BW. Het beroep op richtlijnconforme interpretatie van Richtlijn 2014/17 faalt reeds omdat die richtlijn niet van...
 46. Bevoegdheid Nederlandse rechter Brussel I bis-Verordening inzake forumkeuzebeding in algemene voorwaarden.
 47. Hoger beroep. Zijn de stuitingsbrieven verstuurd naar en bezorgd op het oude adres van de kredietnemer? Hebben deze brieven de kredietnemer bereikt? Is het beding in de algemene voorwaarden dat bepaalt dat adreswijziging schriftelijk moet worden doorgegeven onredelijk bezwarend? Is het beding in de algemene voorwaarden dat de vertragingsvergoeding regelt een oneerlijk beding?
 48. Buitengerechtelijke kosten worden toegewezen op basis van het wettelijke tarief en niet conform de bepaling in de algemene voorwaarden, omdat de hoogte van de gevorderde kosten wordt betwist en eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat de werkelijke kosten het wettelijke tarief overstijgen.
 49. Brandverzekering. Op grond van algemene voorwaarden dekking geweigerd wegens premieachterstand. Algemene voorwaarden van toepassing?
 50. Mondeling vonnis artikel 30 p Rv; schuldenaar is op grond van algemene voorwaarden verplicht adres door te geven aan kredietverlener. Niet doorgeven van adres komt voor eigen risico. Verjaringstermijn gestuit.