Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Algemene voorwaarden

 1. Tekortschieten ingenieursbureau bij opstellen analyserapporten van partijen bodemas. Ingenieursbureau hoeft geen schadevergoeding te betalen omdat zij met succes een beroep doet op een aansprakelijkheidsbeperking in haar algemene voorwaarden. Geen sprake van grove schuld die het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar maakt om een beroep op deze voorwaarden te doen.
 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden en verzuim bij ingebrekestelling.
 3. Energiekostennota. Ambtshalve toetsing precontractuele informatieplicht en beding in algemene voorwaarden.
 4. Schade door vervuiling in bewerkte en opgeslagen sinaasappelsap. Klachttermijn en exoneratiebeding in algemene voorwaarden (Nekovri). Artikel 6:248 BW. Beroep op klachtplicht slaagt niet vanwege rechtsverwerking. Beroep op exoneratie slaagt.
 5. Vordering tot ontbinding en ontruiming. Geen overlast of hinder voor omwonenden als bedoeld in de algemene voorwaarden die ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Afspraken gemaakt met huurders maken inbreuk op fundamentele rechten.
 6. Mondeling uitspraak. Opdracht gegeven voor incassotraject maar geen opdracht gegeven voor voeren van een gerechtelijke procedure. Die opdracht kan ook niet via de algemene voorwaarden worden gegeven omdat een dergelijke opdracht een kernbeding is
 7. Hoger beroep; koop-/aannemingsovereenkomst; opschortende financieringsvoorwaarde in verhouding tot algemene voorwaarden; niet (tijdige) vervulling van de voorwaarde. Artikelen 6:22, 233, aanhef en onder b, 7:1 e.v. en 750 e.v. BW.
 8. DLL vordert de opbrengst en de afdracht van verschillende geleasede objecten van het Samenwerkingsverband op grond van eigendomsrecht. Het standpunt van het Samenwerkingsverband dat zij, en niet DLL, eigenaar van de objecten is geworden, slaagt niet. Het Samenwerkingsverband komt daarnaast geen beroep toe op het pandrecht ex artikel 3:238 lid 1 BW vanwege het ontbreken van goede trouw. Het Same...
 9. Verstekarrest. Ontbinding onderwijsovereenkomst. Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden (Richtlijn 93/13). Bepaling over de hoogte van de schadevergoeding bij ontbinding. Geen afwijking 6:265 en 277 BW. Overweging over 7:411 BW onder verwijzing naar wetsgeschiedenis. Schade is echter (ook) minimaal gelijk aan de annuleringskosten ongeacht de hoogte van de daadwerkelijke schade. Moet alleen di...
 10. Huurrecht - toewijzing ontbinding en ontruiming. Sprake van niet-goed huurderschap. Niet nakoming van verbintenis uit de overeenkomst. Algemene voorwaarden en artikel 7:213 BW. Geluidsoverlast. Tweemaal een geluidsmeting, tweemaal overschrijding grens.
 11. Verplichte zondagopenstelling winkelcentrum. Verklaring voor recht dat winkeleigenaar niet gehouden is zijn winkel in het winkelcentrum, waarvan gedaagde eigenaar is, op verlangen van gedaagde iedere zondag geopend te houden. De door gedaagde eenzijdig opgelegde zondagopenstelling en boeteclausule zijn niet te rijmen met het uitgangspunt van het bedrijfshuurrecht van wilsovereenstemming. Een zo...
 12. Een afnemer van bemiddelingsdiensten is op grond van toepasselijke algemene voorwaarden betaling verschuldigd, omdat kandidaten door afnemer in dienst zijn genomen. Dat kandidaten korte tijd later zijn ontslagen doet daar niet aan af.
 13. Curator in faillissement betrekt voormalig advocaten van de gefailleerden in rechte. Heeft de curator de juiste partijen gedagvaard of moest de maatschap in rechte worden betrokken? Algemene voorwaarden maatschap. Vordering inzage ex artikel 843a Rv in alle dossiers die de advocaten ten behoeve van de gefailleerden hebben behandeld. Heeft de curator een rechtmatig belang bij inzage? Is wanpres...
 14. Aannemingsovereenkomst (bouw varkensstal). Opschorting door opdrachtgever van betaling deel aanneemsom in verband met te hoge ammoniakconcentratie in de stal. Nakomingsvordering aannemer versus schadevergoedingsvordering opdrachtgever. Afwijking van het bouwplan van de architect. Waarschuwingsplicht aannemer? Beroep aannemer op exoneratiebeding in algemene voorwaarden. Is exoneratiebeding onred...
 15. Koper bestelt natriumnitraat maar verkoper levert natriumnitriet, waardoor bij verwerking een onbedoelde chemische reactie ontstaat. Verkoper komt beroep toe op algemene voorwaarden. Verzekeraar hoeft geen dekking te bieden. Geen ontploffing in de zin van de polisvoorwaarden.
 16. Parkeerovereenkomst - treintje rijden en zonder parkeerbewijs de parkeeraccommodatie verlaten. Algemene voorwaarden van toepassing. Verweer dat gedaagde tevergeefs contact heeft gezocht met eiser slaagt niet. Vorderingen toegewezen.
 17. Ontwikkeling prototype: is sprake van koop of aanneming van werk. Toepassing van HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2034). Haviltex. Beroep op vernietigbaarheid algemene voorwaarden terecht gehonoreerd door eerste rechter.
 18. Bouwrecht. Onderaanneming of rechtstreekse opdracht? Algemene voorwaarden niet van toepassing. Geen buitengerechtelijke incassokosten.
 19. Hoger beroep; koop-/aannemingsovereenkomst buitendeuren met veiligheidsbeslag; tekortkoming wegens ontbreken antitrekbeveiliging; woninginbraak; causaal verband? In het licht van aanloop en werkwijze van de inbreker heeft eiser niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de inbreker zich door een SKG**-cilinder met antitrekbeveiliging zou hebben laten weerhouden om binnen te komen en, vanwege het ti...
 20. Coronamaatregelen. Horecaonderneming betaalt termijnfacturen gas en licht te laat. Redelijkheid en billijkheid brengen mee dat energieleverancier zich onder de gegeven omstandigheden niet ten volle kan beroepen op de in de algemene voorwaarden overeengekomen opzegvergoeding.
 21. Rechtsgeldigheid van algemene voorwaarden. Matiging van verbeurde boetes, onder meer vanwege de gevolgen van de COVID-pandemie voor ondernemers in de evenementenbranche.
 22. Eiser en gedaagden hadden voorheen een samenwerkingsovereenkomst, waarbij gedaagden van eiser personeel inleenden. Gedaagde sub 2 heeft het contract van gedaagde sub 1 overgenomen. Vervolgens is de samenwerking beëindigd en heeft gedaagde sub 2 het personeel van eiser overgenomen. Daarbij zijn zogenoemde tripartiete overeenkomsten gesloten, waarin werd geregeld dat de reserveringen van het pers...
 23. Particulier erfpacht. Algemene bepalingen zijn algemene voorwaarden, Gebruiker is verkoper in de zin van de Richtlijn. Algemene voorwaarden oneerlijk.
 24. Verklaring voor recht dat algemene voorwaarden op overeenkomst van toepassing zijn afgewezen. Onvoldoende gemotiveerd dat overeenkomst ondanks operational lease tussen eiser en gedaagde tot stand is gekomen. Verweer tegen facturen onvoldoende onderbouwd.
 25. Uitleg overeenkomst van geldlening. Opslagverhogingen geldlening. Beroep op wilsgebreken en op vernietiging algemene voorwaarden. Rekening-courant krediet.
 26. Terugvlucht uitgevoerd door andere maatschappij dan waarmee de vervoerovereenkomst is gesloten. Op grond van de algemene voorwaarden is dit mogelijk. Algemene voorwaarden niet toepasselijk of vernietigbaar? Toerekenbare tekortkoming? Schade? Dwaling?
 27. Aansprakelijkheid Stedin voor gestelde gevolgschade en (toekomstige) vertragingsschade als gevolg van late oplevering van de elektriciteitsaansluitingen. Relativiteitsvereiste. Akte van cessie; toepassing algemene voorwaarden Stedin.
 28. Overeenkomst van opdracht. Installatie van cv ketel in hotel. Tekortkoming in de nakoming. Toepasselijkheid algemene voorwaarden met ruim exoneratiebeding. Beroep op exoneratiebeding is niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Geen afstand van recht of rechtsverwerking. Aansprakelijkheid wegens tekortkoming wordt daarom afgewezen.
 29. Beroep van de gedaagde partij op een in de algemene voorwaarden opgenomen forumkeuzebeding (waarin de rechtbank te Kopenhagen exclusief is aangewezen als de bevoegde rechter), wordt niet gehonoreerd. KG vordering tot verwijdering recensies van het internet niet toegewezen. Vordering om NAW gegevens te verschaffen wel toegewezen.
 30. Verzoeker in hoger beroep heeft een verzoek tot wraking ingediend tegen één van de drie behandelend raadsheren. Het hof heeft, na schorsing, ter zitting meegedeeld het wrakingsverzoek buiten behandeling te laten en voort te gaan met de inhoudelijke behandeling van de zaak en neemt daartoe tot uitgangspunt de beslissing van de strafkamer van de Hoge Raad van 16 maart 2021 (ECLI:NL:HR:2016:370) o...
 31. Verzoeker in hoger beroep heeft een verzoek tot wraking ingediend tegen één van de drie behandelend raadsheren. Het hof heeft, na schorsing, ter zitting meegedeeld het wrakingsverzoek buiten behandeling te laten en voort te gaan met de inhoudelijke behandeling van de zaak en neemt daartoe tot uitgangspunt de beslissing van de strafkamer van de Hoge Raad van 16 maart 2021 (ECLI:NL:HR:2016:370) o...
 32. In conventie: Non conformiteit wasstraat. Geslaagd beroep op exoneratiebeding wegens non-conformiteit in algemene voorwaarden. Afwijzing vorderingen die betrekking hebben op schadevergoeding als gevolg van de gestelde non-conformiteit van de wasstraat. Het geslaagd beroep op het exoneratiebeding laat naar het oordeel van de rechtbank evenwel onverlet dat eiser in dit geval ter onderbouwing van...
 33. toepasselijkheid algemene voorwaarden bij verklaring van ontvangst. Tegenbewijs. Verjaring van vordering.
 34. Vordering tot betaling voor het in dienst nemen van een uitzendkracht wordt afgewezen. Vordering is gebaseerd op de algemene voorwaarden. Mocht al vast staat dat partijen een overeenkomst hebben gesloten dan is niet aangetoond dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 35. Bevoegdheidsincident. De forumkeuze in de algemene voorwaarden waarop eiser in de hoofdzaak zich beroept, voldoet niet aan art. 25 Brussel I bis-Vo. Verwijzing van de zaak naar de rechtbank Limburg, die op grond van art. 7 sub 1 bevoegd is.
 36. Beding in algemene voorwaarden van bank inzake vergoeding voor openbreken rentevaste periode door klant onredelijk bezwarend? Art. 6:233 onder a en 6:237 onder i BW. Uitleg art. 25 Hypothekenrichtlijn (EU-richtlijn 2014/17). Beding voldoende transparant in de zin van art. 5 EG-richtlijn 1993/13? Art. 81c leden 2 en 4 Bgfo niet van toepassing.
 37. Verstek. Ambtshalve toetsing. Voldaan aan essentiële (pre)contractuele informatieverplichtingen (art. 6:230m lid 1 onder a, b, e, h, o en p BW). Algemene voorwaarden n.v.t., dus opschorting ongegrond en subsidiair beroep op wet voor restwaarde kan niet.
 38. Verstek. Ambtshalve toetsing. Voldaan aan essentiële (pre)contractuele informatieverplichtingen (art. 6:230m lid 1 onder a, b, e, h, o en p BW). Meerdere bedingen uit algemene voorwaarden oneerlijk, waaronder die m.b.t. afsluitkosten en opschorting.
 39. In een eerdere procedure is tussen partijen een hoevepachtovereenkomst vastgelegd voor een melkveehouderij met 500 koeplaatsen en 250 ha grond. Deze procedure gaat voornamelijk om de inhoud van de overeenkomst. In het hoger beroep van de pachter strijden partijen over de vraag of tussen hen de voorwaarde is overeengekomen dat de pachter op maximaal 40 ha van de 250 ha gepachte grond andere gewa...
 40. Tussenvonnis. Boete op grond van algemene voorwaarden wegens gemiste afspraak orthodontist. Voorgenomen vernietiging oneerlijk beding wegens strijd met Richtlijn 93/13/EEG.
 41. geschil over betaling factuur incassobureau; E-Legal is onduidelijk over de prijs, past eigen algemene voorwaarden niet goed toe en onderbouwt de vordering onvoldoende.
 42. Vordering tot betaling buitengerechtelijke kosten op grond van algemene voorwaarden afgewezen. Toewijzing buitengerechtelijke kosten op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Tegenvorderingen afgewezen. Klachtplicht / Ingebrekestelling.
 43. Overeenkomst onder voorwaarde, uitleg inhoud overeenkomst, overeenkomen ontbindende of opschortende voorwaarde en inroepen,. toepasselijkheid algemene voorwaarden CISG, contractuele boete, onderbouwing schade, stallingskosten BOVAG, wettelijke (handels)rente, onderbouwing vordering bestuurdersaansprakelijkheid, splitsing proceskosten meerdere gedaagden
 44. TIO vordert van een student die ruim voor aanvang van het collegejaar annuleert 25% van het collegegeld. Dat is bijna 5.000 euro.  De kantonrechter vernietigt de algemene voorwaarde waar TIO zich op beroept. Die is onredelijk. De student hoeft niets te betalen.
 45. Consumentenrecht. Verstek in hoger beroep. Algemene voorwaarden afgedrukt op achterzijde formulier. Toepasselijkheid. Annuleringsbeding als bedoeld in art. 6:237, aanhef en onder i, BW. Vermoeden dat annuleringsbeding onredelijk bezwarend is, is onvoldoende weerlegd.
 46. Algemene voorwaarden van toepassing, waarin is opgenomen dat eiser afstand doet van recht om te klagen over facturen na 30 dagen na factuurdatum. Volgt afwijzing vordering in conventie en toewijzing tot betaling openstaande facturen in reconventie
 47. Verstek in hoger beroep. Advertentieovereenkomst. Grondslag vordering. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Rechtsstrijd en stelplicht. Niet-toelaatbare wijziging grondslag eis in hoger beroep.
 48. Korte samenvatting: Kort geding bij de Kantonrechter . Executiegeschil. Kantonrechter heeft de huurovereenkomst bij verstek ontbonden en de huurder tot ontruiming en betaling van de achterstallige huur veroordeeld. De voormalige huurster vordert in kort geding dat de kantonrechter de executie van het verstekvonnis schorst omdat zij de huur niet heeft betaald als gevolg van de kinderopvangtoesla...
 49. Uitleg overeenkomst van opdracht. Partijen zijn een success fee van € 100.000 overeengekomen “bij totstandkoming van een transactie”. De rechtbank concludeert op basis van de stukken van partijen dat de overeenkomst reeds tussentijds was beëindigd op het moment dat de holding haar vastgoed aan een derde verkocht. Eiser heeft onvoldoende concreet gesteld dat voldaan is aan de criteria voor de ve...
 50. exoneratiebeding op terreinbord; gebondenheid algemene voorwaarden bezoekers terrein; tekst voldoende kenbaar en duidelijk; ook kenbaar gemaakt dat betreden op eigen risico ook inhoudt aansprakelijkheid uitsluiten voor schade uit routinehandelingen bij laden vrachtwagen; met betreden terrein bindt chauffeur werkgever/transportbedrijf aan algemene voorwaarden; (achteraf) overhandiging papieren v...