Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Algemene voorwaarden

 1. gokzaak,vordering rechtens afdwingbaar,algemene voorwaarden terecht vernietigd,aansprakelijkheid Antillephone.
 2. Tegenspraak. Eindvonnis na akte. Ambtshalve toetsing. De kantonrechter oordeelt dat de artikelen 1.12 en 3.26 van de Algemene Voorwaarden 2020 ANWB oneerlijk zijn ten aanzien van de gevorderde incassokosten. Deze artikelen worden niet getoetst over de opschortingsbedingen en tussentijdse opzegmogelijkheid, nu de eisende partij daar geen gebruik van heeft gemaakt. Dit geldt eveneens voor de prij...
 3. Gedaagde vordert van eisers achterstallige huur, met rente en kosten. Eisers betwisten de vordering niet. De kantonrechter wijst de vordering daarom toe. De kantonrechter beoordeelt verder ambtshalve of sprake is van oneerlijke bedingen in de algemene voorwaarden. Dat is niet het geval.
 4. NS vordert van gedaagde een bedrag aan abonnements- en reiskosten voor het reizen met ‘NS-Flex’. Dat misbruik is gemaakt van de aan gedaagde verstrekte OV-kaart is niet aannemelijk. Gedaagde moet de gevorderde reiskosten daarom betalen. De incassokosten worden afgewezen omdat de kantonrechter het incassobeding in de algemene voorwaarden vernietigt.
 5. Huurzaak. Bik-beding in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend. Bik afgewezen. Vordering overigens toegewezen.
 6. Vordering Q-Park wegens treintje rijden afgewezen. De verschillende bedingen uit de algemene voorwaarden waarop Q-Park zich kan beroepen, zijn in onderlinge samenhang bezien oneerlijk. Het cumulatieve effect van de bedingen is dat Q-Park de consument met een schadevergoeding zou kunnen confronteren die de daadwerkelijk geleden schade (ver) overstijgt. Hiermee verstoren de bedingen het evenwicht...
 7. Advocaat heeft zich onttrokken. Daarom vonnis na repliek. Beoordeling toepasselijkheid algemene voorwaarden aan de hand van Weens Koopverdrag. Beoordeling vordering forfaitaire schadevergoeding naar Belgisch recht omdat het Weens Koopverdrag op het voorliggende punt geen regeling bevat.
 8. Zilveren Kruis. Ambtshalve toetsing van de Algemene voorwaarden. Incassobeding oneerlijk. Rentebeding niet oneerlijk t.a.v. de wettelijke rente zover deze rente wordt berekend over de verschuldigde premie. In dit geval overige zorgkosten. Voor deze kosten is het rentebeding oneerlijk.
 9. Zilveren Kruis. Ambtshalve toetsing van de Algemene voorwaarden. Incassobeding oneerlijk. Rentebeding niet oneerlijk, voor zover deze rente wordt berekend over de verschuldigde premie.
 10. Huurovereenkomst, ambtshalve toetsen, het onder artikel 17.1 in de algemene voorwaarden opgenomen boetebeding is onredelijk bezwarend
 11. Zilveren Kruis. Ambtshalve toetsing van de Algemene voorwaarden. Incassobeding oneerlijk, niet oneerlijk t.a.v. de wettelijke rente voor zover deze rente wordt berekend over de verschuldigde premie.
 12. huurovereenkomst OV-fiets met NS; totstandkoming overeenkomst; algemene voorwaarden; incassobeding niet een oneerlijk beding
 13. Vonnis van de kantonrechter in het incident. Forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden. Forumkeuze heeft geen gevolg. Verwijzing.
 14. Opzegging door uitlener van bruikleenovereenkomst voor onbepaalde tijd, op grond van algemene voorwaarden. Geen wanprestatie of vermelding van opzeggingsgronden nodig. Ook de eisen van redelijkheid en billijkheid staan niet aan opzegging in de weg. De voorzieningenrechter heeft op basis van een belangenafweging tot het oordeel kunnen komen dat een langere opzegtermijn redelijk en billijk was. G...
 15. eindvonnis, onbetaalde facturen, getuigenverhoren, tegenbewijs geslaagd, algemene voorwaarden vernietigbaar, vordering gedeeltelijk toegewezen
 16. Consumentenkoop. Beroep van verkoper op beding in algemene voorwaarden, maar vernietiging beding als zijnde onredelijk bezwarend. Het gekochte is non-conform, toewijzing vervangende schadevergoeding en kosten van deskundige.
 17. Verstek. Overeenkomst anderes dan op afstand of buiten verkoopruimte gesloten (art. 6:230l BW). Voldaan aan de informatieplichten. Ambtshalve toetsing artikel 6 lid 2 en 3 van de Hiswa Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur van Lig- en/of Bergplaatsen. De bedingen zijn door de kantonrechter getoetst en niet oneerlijk bevonden. Toewijzing van de vordering.
 18. Toetsing algemene voorwaarden na akte. Q-Park vordert schadevergoeding en tarief verloren kaart op grond van artikel 5.5 - 5.8 van AV. Toetsing oneerlijkheid van die bedingen en artikelen 8.1 en 8.2 AV (BIK)
 19. Vordering tot betaling boete ivm treintje rijden. Vordering afgewezen. Geen redelijke mogelijkheid geboden om kennis te nemen van algemene voorwaarden parkeerterrein. Algemene voorwaarden om die reden vernietigd.
 20. Verstek. Eindvonnis na akte. Vordering ziet enkel op overige zorgkosten. Ambtshalve toetsing van de Voorwaarden basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen 2023. De kantonrechter oordeelt dat artikel 9.2 van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente oneerlijk is. Het beding wordt vernietigd en de nevenvorderingen worden afgewezen....
 21. Verstek. Eindvonnis na akte. Vordering ziet op verschuldigde premie. Ambtshalve toetsing van de Voorwaarden basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen 2023. De kantonrechter oordeelt dat artikel 9.2 van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten oneerlijk is. Het beding wordt vernietigd en de nevenvordering wordt afgewezen. Het beding is niet oneerlijk...
 22. Contradictoir. Incident. Vrijwaring. Nederlandse eiseres en Turkse gedaagde. Er is geen bevoegdheidsincident opgeworpen, wel een vrijwaringsincident., tegelijk met de conclusie van antwoord in de hoofdzaak. Daarin wordt een beroep gedaan op onbevoegdheid van de rechtbank omdat gedaagde in Istanbul is gevestigd. Op grond van artikel 99 Rv is de Turkse rechter bevoegd, volgens gedaagde. In het ka...
 23. Incident. Bevoegdheid. Beroep op vernietiging algemene voorwaarden omdat forumkeuzebeding op de zwarte lijst staat, artikel 6:236 sub n BW. Beroep afgewezen omdat eiseres bij het sluiten van de overeenkomst van opdracht handelde zowel in privé als in de uitoefening van haar bedrijf. Dan is de zwarte lijst niet van toepassing.
 24. Incident. Bevoegdheid. Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden die onderdeel uitmaken van customer manual. Bij toezending customer manual is alleen gewezen op de inhoud daarvan voor wat betreft de behandeling van geleverde maaltijden en niet op algemene voorwaarden die aan het eind van de manual zijn opgenomen. Er is geen sprake van uitdrukkelijke verwijzing naar algemene voorwaarden die een f...
 25. Vordering o.b.v. opgezegde huurovereenkomst. Verhuurder heeft nog recht op betaling van de geïndexeerde huurprijs. De automatische jaarlijkse indexering is opgenomen in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de huurovereenkomst. Voor zover het verweer van huurder moet worden opgevat als een beroep op rechtsverwerking is de kantonrechter van oordeel dat huurder er in de gegeven omst...
 26. Eindvonnis na akte. Ambtshalve toetsing. Verstek. In het tussenvonnis van 2 november 2023 heeft de eisende partij de gelegenheid gekregen om zich uit te laten over het (on)eerlijke karakter van de artikelen 8.3 en 8.6 van de Algemene Voorwaarden. De eisende partij heeft dit nagelaten. De kantonrechter zal deze bedingen vernietigen. De buitengerechtelijke incassokosten worden afgewezen. De wette...
 27. Verstek. Ambtshalve toetsing. Tussenvonnis. De eisende partij heeft voldoende toegelicht en onderbouwd dat is voldaan aan de (pre)contractuele informatieplichten. Met betrekking tot de algemene voorwaarden is de kantonrechter voornemens om artikel 5 lid 3 en lid 4 van de Algemene Voorwaarden van Allcar Autoverhuur te vernietigen vanwege het oneerlijke karakter. De eisende partij krijgt de geleg...
 28. Verstek. Ambtshalve toetsing van consumentenbeschermende bepalingen. Opschortingsbeding in algemene voorwaarden is onredelijk bezwarend omdat het ten nadele van consument aanzienlijk afwijkt van artikel 6:52 BW (N.B. in casu geen gevolgen voor toewijsbaarheid vordering maar omdat in dagvaarding uitvoerig was betoogd dat beding niet onredelijk bezwarend zou zijn is hier toch een overweging aan g...
 29. Botsing twee RIB-boten bij bedrijfsuitje. Het bedrijf en haar verzekeraar houden de organisator van het uitje aansprakelijk voor de (letsel)schade die het bedrijf en haar benadeelde werknemers hebben geleden en lijden als gevolg van het ongeval. De organisator doet ter afwering van zijn aansprakelijkheid een succesvol beroep op het exoneratie- en vrijwaringsbeding in zijn algemene voorwaarden....
 30. Intelectuele eigendom. Merkinbreuk. Artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Vullen van verpakkingen voorzien van andermans merk. Verkopen van gasflessen voorzien van vervalste zegels. Afgifte, opgave en winstafdracht en/of schadevergoeding nader op te maken bij staat. Toepasselijke algemene voorwaarden vernieitigbaar wegens ontbreken redelijke mogelijkheid tot kennisneming van algemene voorwaarden door de...
 31. Aanneming van werk. Overeenkomst strekkende tot het verwijderen van vervuilde mest. Redelijke prijs voor verrichte werkzaamheden. Bewijsaanbod dat er sprake is van een vaste prijsafspraak wordt gepasseerd omdat het aanbod niet ziet op de prijs voor de overeengekomen werkzaamheden. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
 32. Ambtshalve toetsing. Verstek. Tussenvonnis. Artikel 6:230l BW situatie. Toetsing artikel 8.3 en 8.6 van de Algemene Voorwaarden. De artikelen worden geacht oneerlijk te zijn, omdat in artikel 8.3 geen bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is genoemd en artikel 8.6 niet aansluit bij het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De eisende partij krijgt bij akte de gelegen...
 33. Verstekzaak. Eisende partij moet kantonrechter van voldoende informatie voorzien om ambtshalve te kunnen toetsen of belangrijke consumentenbeschermende bepalingen zijn nageleefd. Daar is niet aan voldaan. Overgelegde exemplaren van overeenkomst en algemene voorwaarden zijn onleesbaar en een onderbouwd standpunt over naleving essentiële informatieplichten ontbreekt. Kantonrechter kan niet beoord...
 34. Ambtshalve toetsing. Tussenvonnis. Uitlaten over de algemene voorwaarden.
 35. Ambtshalve toetsing. Tussenvonnis. Uitlaten over de algemene voorwaarden.
 36. Ambtshalve toetsing. Informatieplichten en algemene voorwaarden. Artikel 8.7 van de Algemene Bovag Voorwaarden Verhuur- en deelautobedrijven BOVAG, per 1 februari 2021, is niet oneerlijk bevonden.
 37. Tussenvonnis. Ambtshalve toetsing. Uitlaten over de algemene voorwaarden.
 38. Eindvonnis na tussenvonnis omtrent mogelijk oneerlijke AV bedingen Q-Park (Algemene Voorwaarden Parkeren).
 39. Consumentenrecht. Annuleringskosten na opzegging onderwijsovereenkomst. Er is sprake van overeenkomst van opdracht. Op grond van artikel 7:408 BW kan te allen tijde worden opgezegd zonder dat een schadevergoeding verschuldigd is. Het annuleringsbeding in de algemene voorwaarden is in strijd met deze dwingende wettelijke regeling en is daarom vernietigbaar. Het staat de kantonrechter niet vrij d...
 40. Ambtshalve toetsing. Handelaar (NS) vs consument. (Pre) contractuele informatieplichten. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden. Tussenvonnis: nader uitlaten over cumulatieve werking van sancties correctietarieven.
 41. Deelnemersovereenkomst, wordt geacht te zijn voortgezet omdat beide partijen feitelijk uitvoering zijn blijven geven aan het bepaalde in die overeenkomst, bij bepaling van de verplichtingen over en weer wordt aansluiting gezocht bij het feitelijk handelen van partijen, niet is gebleken dat algemene voorwaarden zijn overeengekomen, de deelnemersvergoeding moet tot aan de opzegging worden voldaan...
 42. Bevoegdheidsincident, forumkeuze in algemene voorwaarden, toepasselijkheid algemene voorwaarden, terhandstelling.
 43. Facturen huur vakantiewoningen en boetes. Discussie over algemene voorwaarde over bezit/gebruik van drugs op het vakantiepark. Vordering tot betaling facturen grotendeels toegewezen.
 44. Niet-betaling facturen wegens betwisting uitgevoerde werkzaamheden. Vordering tot betaling facturen toegewezen. Oneerlijk beding in algemene voorwaarden over buitengerechtelijke incassokosten. Beding is buiten beschouwing gelaten. Incassokosten afgewezen.
 45. Eindvonnis. Nakoming facturen internet- en telefoniediensten. Algemene voorwaarden.
 46. Bevoegdheidsincident. Vordering afgewezen. Forumkeuze in algemene voorwaarden. Overeenkomstige toepassing artikel 107 Rv.
 47. De kantonrechter stelt Reclanet in het gelijk, en veroordeelt Textielservice in de betaling van een niet betaalde factuur. Deze zaak gaat over een huurovereenkomst, waarbij Textielservice een reclameobject (een lichtmast) van Reclanet huurt. Partijen hebben een huurperiode van vijf jaren afgesproken. Die termijn is inmiddels verstreken. Partijen verschillen van mening of de huurovereenkomst is...
 48. [Eiseres] heeft in 2022 als detacheerder een kandidaat-werknemer bij [gedaagde] aangedragen. [Gedaagde] heeft vervolgens een kennismakingsgesprek gehad met deze kandidaat. Dit heeft niet tot detachering geleid. In augustus 2022 is de kandidaat alsnog bij [gedaagde] in dienst getreden. [Eiseres] stelt daarom dat [gedaagde] een vergoeding voor haar diensten moet betalen, omdat zij een overeenkoms...
 49. Artikel 11 van de Algemene Voorwaarden van T-Mobile, geldig vanaf 29 juni 2017, is een oneerlijk beding. De kantonrechter vernietigt het beding en wijst de buitengerechtelijke incassokosten af.
 50. Artikel 11 van de Algemene Voorwaarden van T-Mobile, geldig vanaf 29 juni 2017, is een oneerlijk beding. Kantonrechter vernietigt het beding en wijst de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten af.