Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Algemene voorwaarden

 1. All-inprijs huur, terhandstelling algemene voorwaarden, herstel schade ruiten.
 2. Vordering tot vergoeding van waardevermindering voor avocado’s opgeslagen in koelhuis. IPR. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Bewaarneming. In reconventie vordering tot betaling openstaande facturen.
 3. Q-Park. Artikel 45 lid 2 sub c en lid 5 Rv. De algemene voorwaarden zijn onderdeel van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Geen sprake van een oneerlijk beding.
 4. Totstandkoming overeenkomst. Artikel 6:213 lid 1 BW. Gebondenheid algemene voorwaarden. Vordering afgewezen.
 5. Algemene voorwaarden. Rente(wijzigings)beding. Oneerlijke bedingen. Vernietiging.
 6. Bevoegdheid Nederlandse rechtbank gelet op het bepaalde in artikel 7 lid 1 sub b van de (herschikte) EEX-Verordening (Verordening (EU) nr. 1215/2012 van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ( EEX II-Vo)). Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag. Met betrekking tot de onderwerpen die tuss...
 7. Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden; beoordeling of algemene voorwaarden van toepassing zijn aan de hand van Weens Koopverdrag en Black Letter Rules; art. 4, art. 7 lid 1 onder b en art. 25 (herschikte) EEX-Verordening.
 8. Kort geding.Bevoegdheid Nederlandse rechter. Toepasselijkheid forumkeuzebeding in algemene voorwaarden moet beoordeeld worden naar CISG ex artt. 1 lid 1 sub b CISG jo. 10:154 BW en 4 lid 1 sub a Rome I-Vo. Brexit.Artt. 6 sub a jo 6a sub a Rv. Art. 21 Rv.
 9. Vonnis na getuigenverhoor. Vast komt te staan dat eiser gedaagde bij het sluiten van de overeenkomst niet heeft gewezen op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Nu de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn geworden op de overeenkomst, wordt de (op die voorwaarden gebaseerde) vordering afgewezen.
 10. Algemene voorwaarden. Financieel recht. Consumentenrecht. Vervroegde aflossing van hypothecair krediet. Beding dat aan bank verschuldigde vergoeding bepaalt op basis van netto contante waarde-methode. Richtlijn oneerlijke bedingen. Richtlijn hypothecair krediet
 11. Algemene voorwaarden. Financieel recht. Consumentenrecht. Tussentijdse rentewijziging bij hypothecair krediet. Beding dat aan bank verschuldigde vergoeding bepaalt op basis van netto contante waarde-methode. Richtlijn oneerlijke bedingen. Richtlijn hypothecair krediet. Art. 6:237 onder i BW.
 12. Algemene voorwaarden. Financieel recht. Consumentenrecht. Tussentijdse rentewijziging bij hypothecair krediet. Beding dat aan bank verschuldigde vergoeding bepaalt op basis van netto contante waarde-methode. Richtlijn oneerlijke bedingen. Richtlijn hypothecair krediet.
 13. Incidenten tot onbevoegdheid - artt. 25 en 7 Brussel I bis - rechtsgeldigheid forumkeuze in algemene voorwaarden - bestaan van overeenkomst (tot het verrichten van diensten) - overeenkomst gesloten als consument - plaats van uitvoering van overeenkomst.
 14. Huurovereenkomst printers. Opzegging. Algemene voorwaarden. Onredelijk bezwarend.
 15. Ontwerp en realisatie van een villa. Overeenkomst van opdracht op basis van offertes. Algemene voorwaarden (DNR 2011) van toepassing en niet onredelijk bezwarend. Rechtsvorderingen van opdrachtgever tot schadevergoeding vervallen op grond van vervalbeding
 16. In de woning zijn 30 hennepstekken en een hoeveelheid hennepgruis en henneptoppen aangetroffen. Deze hoeveelheden overtreffen de toegestane hoeveelheden. Bovendien was huurder kort voor de ontdekking nog uitdrukkelijk gewezen op het hennep verbod in de algemene voorwaarden van de verhuurder. Wegens medische omstandigheden een ontruimingstermijn van 4 maanden.
 17. ontbinding of opzegging; opzegtermijn; algemene voorwaarden; redelijke mogelijkheid geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen?
 18. Is arbitrage tussen partijen overeengekomen? Van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Geen onduidelijk beding.
 19. uitleg overeenkomst, toepasselijkheid algemene voorwaarden.
 20. Art. 81 lid 1 RO. Erfpacht. Algemene voorwaarden. Zijn erfpachtvoorwaarden die erin voorzien dat grondeigenaar na vijf of tien jaar kan overgaan tot canonherziening, onredelijk bezwarend? Toetsing aan Richtlijn oneerlijke bedingen of aan afd. 6.5.3 BW?
 21. Vervolg van ECLI:NL:RBDHA:2021:11367; overeenkomst met consument; annuleringsbeding in algemene voorwaarden van horeca-onderneming in strijd met wettelijke regeling opdrachtovereenkomst; oneerlijk beding wordt vernietigd.
 22. Toepasselijkheid klachtenreglement. Klachtplicht ex artikel 6:89 BW. Overeenkomst van opdracht ex art. 7:401 BW. Maatstaf ‘goed opdrachtnemer’. Tussenvonnis. Uitlaten over persoon van de te benoemen deskundige(n) en daaraan te stellen vragen. De rechtbank oordeelt dat geen klachtenregeling tussen partijen is overeengekomen en dat geen sprake is van schending van de klachtplicht als bedoeld in a...
 23. Persoonlijke aansprakelijkheid van advocaat die op een mondelinge mededeling is afgegaan over de overdracht van aandelen in een Ierse vennootschap? Vraag welke partij of partijen de advocatenmaatschap opdracht hebben gegeven. Exoneratie in algemene voorwaarden en in een afzonderlijke brief.
 24. Art. 6:203 BW; art. 6:205 BW; art. 3:309 BW; art. 3:317 BW Hoger beroep; tussenarrest; eigenaren van een vakantiewoning vorderen informatie van de parkbeheerder over in rekening gebrachte kosten en vorderen terugbetaling van kosten en van een deel van de parkbijdrage; uitleg algemene voorwaarden; parkbeheerder moet informatie verschaffen over gemaakte en doorbelaste kosten; verzuim bij onversc...
 25. Kort geding. Geen sprake rechtsgeldige opzegging contract, want niet tijdig en niet bij aangetekende brief hoewel dit ingevolge de algemene voorwaarden was vereist. De bevestigingsmail van de klantenservice van gedaagde maakt dit niet anders. Een bevestiging is een feitelijke handeling en is naar haar aard niet is gericht op een rechtsgevolg.
 26. Luchtvaartzaak. Restitutie ticketprijzen na annulering; Vervoerder voert aan bevrijdend te hebben betaald aan de reisagent. Algemene voorwaarden niet van toepassing.
 27. Overeenkomst inzake ontwerp en productie van matrijs voor vervaardiging kunststof verpakkingen voor snacks. Bedrijfsbrand bij afnemer en nieuwe wetgeving naar aanleiding van EG-Richtlijn over terugdringen kunststofgebruik maken (na ruim twee jaren pas op de plaats) verdere nakoming van de overeenkomst volgens afnemer zinloos. Afnemer vordert vooruitbetaalde eerste termijn terug. Vordering afgew...
 28. Overeenkomst inzake ontwerp en productie van matrijs voor vervaardiging kunststof verpakkingen voor snacks. Bedrijfsbrand bij afnemer en nieuwe wetgeving naar aanleiding van EG-Richtlijn over terugdringen kunststofgebruik maken (na ruim twee jaren pas op de plaats) verdere nakoming van de overeenkomst volgens afnemer zinloos. Afnemer vordert vooruitbetaalde eerste termijn terug. Vordering afgew...
 29. Bodemzaak. Bouwovereenkomst. Twee sets algemene voorwaarden gelijktijdig van toepassing. Hoge Raad 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1125. Tekortkoming in de uitvoering van het werk. Benoeming deskundige.
 30. Kort geding. Ontruiming huurwoning vanwege huurachterstand en bedreigingen. Verbod tot opschorting in algemene voorwaarden is onredelijk bezwarend. Beroep op huurprijsvermindering en opschorting faalt. De gebreken zijn onvoldoende gemotiveerd.
 31. schadeclaim onder watersportpolis aan motorpleziervaartuig Kismet; internationale bevoegdheid op grond van artikel 11 lid 1, aanhef en onder a) van de Brussel I bis Verordening; schadevaring; geen merkelijke schuld; schadevaststellingsbeding in algemene voorwaarden leidt tot vaststellingsbeding maar valt niet onder de zwarte lijst onder artikel 6:236, aanhef en onder k. BW en is ook geen beding...
 32. Tussenvonnis. Ontwikkeling veilingplatform. Contractsovername? Tekortkoming en agile/scrum-methode. Toepasselijkheid algemene voorwaarden in internationale context.
 33. Annulering koop bedrijfsauto. Algemene voorwaarden. Annuleringskosten.
 34. Gelet op de gemaakte afspraken heeft gedaagde de facturen van eiser te laat betaald. Het beroep van gedaagde op de vernietiging van de algemene voorwaarden van eiser slaagt, dus worden - in plaats van de contractuele rente en de volgens de voorwaarden verschuldigde incassokosten - enkel de wettelijke handelsrente en de buitengerechtelijke incassokosten op basis van het Besluit toegewezen.
 35. Consumentenkoop (keuken). Mochten kopers de overeenkomst ontbinden na de mededeling van de verkoper dat het werkblad in de overeengekomen kleur niet meer leverbaar was? Of zijn kopers de in de algemene voorwaarden vervatte annuleringsvergoeding van 30% van de koopsom verschuldigd?
 36. KG. Eiser huurt trailer van gedaagde. Trailer is uitgebrand. Vraag is of eiser bij die huur schadedekking heeft afgenomen van gedaagde en, zo ja, of de schade onder de dekking valt. Uitleg van de algemene voorwaarden van gedaagde.
 37. Partijen hebben voor het uitbreken van de corona-pandemie een overeenkomst gesloten met betrekking tot het organiseren van een personeelsfeest voor 250 personen op 3 juli 2020, te houden op een binnenlocatie met buitenterrein. Gedaagde (opdrachtgever) laat op 29 april 2020 weten dat het feest niet door zal kunnen gaan en ontbindt de overeenkomst op 9 mei 2020. Annuleringsvergoeding (primaire vo...
 38. Koopovereenkomst auto onder opschortende voorwaarde van financiering, waaraan is voldaan. Algemene voorwaarden niet van toepassing op de koopovereenkomst. Vordering autoverkoper tot betaling annuleringskosten afgewezen.
 39. ambtshalve toetsen koop op afstand Op de koopovereenkomst zijn verschillende sets algemene voorwaarden van toepassing. Die zijn niet overgelegd zodat het ambtshalve onderzoek niet kan worden uitgevoerd. Vordering wordt afgewezen.
 40. Hof stelt vast dat de vrouw die een academische opleiding heeft gevolgd en werkervaring heeft in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Man en vrouw zijn beide jurist. Partijen hebben in hun huwelijkse voorwaarden expliciet er voor gekozen dat ieder van hen de helft van de kosten van de huishouding moet voldoen. Op huwelijkse voorwaarden is het algemene vermogensrecht van toepassing. De vrouw...
 41. Levering virtuele server met licenties. Door Microsoft is een duurdere licentie aangetroffen. Bewijslevering dat deze door de gebruiker is geplaatst. Ook bewijslevering over terhandstelling algemene voorwaarden.
 42. Verzekeringsrecht. Algemene voorwaarden; onredelijk bezwarendverklaring, art. 6:240 BW. Recht op vergoeding kosten contra-expert, art. 7:959 lid 1 BW; afwijking ten nadele van consument-verzekeringnemer/verzekerde, art. 7:963 lid 6 BW; kwaliteitseisen in belang verzekeringnemer/verzekerde; dubbele redelijkheidstoets, art. 6:96 BW.
 43. Tussenvonnis. De tussen partijen overeengekomen concerngarantie kwalificeert als een borgtochtovereenkomst in de zin van art. 7:850 BW. Gedaagde wordt niet gevolgd in haar (buitengerechtelijke) vernietiging van diverse bepalingen uit de concerngarantie en de algemene voorwaarden. Geen strijd met art. 6 EVRM en art. 47 EU Grondrechtenhandvest. Geen reflexwerking van art. 6:236 BW omdat gedaagde...
 44. Onbetaald gelaten facturen wegens onderhoud en reparaties aan een mobiele mestdecanter. Gedaagde stelt dat de mestdecanter een ondeugdelijk product is en ook dat de reparaties ofwel onder garantie zouden moeten vallen, ofwel niet goed zijn uitgevoerd ofwel anderszins ten onrechte in rekening zijn gebracht. De rechtbank oordeelt dat eiser een beroep mag doen op haar algemene voorwaarden, waarin...
 45. Vervalbeding in algemene voorwaarden van 5 jaar. Toetsing aan (onder meer) art 6:237h BW. Geen onredelijk bezwarend beding. Ook geen sprake van ernstige gebreken. Procedure is te laat opgestart.
 46. Discussie over facturen fiscaal-juridisch advies. Facturering vond van meet af aan plaats in afwijking van de gemaakte vaste prijsafspraken. Wat aan facturen meer is betaald dan op grond van die afspraken verschuldigd zou zijn geweest, is niet onverschuldigd betaald, omdat partijen daarover afspraken hebben gemaakt. Het verweer tegen de onbetaalde facturen strandt op een vervalbeding uit de alg...
 47. Deurwaarder verwijst voor tarieven naar algemene voorwaarden. Gefactureerde bedrag in afwijking daarvan gebaseerd op berekening salaris gemachtigde. Afwijzing van de vordering en overweging ten overvloede.
 48. Bevoegdheidsincident. Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Incidentele vordering afgewezen.
 49. Pakketreisovereenkomst. Corona. Uit de algemene voorwaarden en verklaringen blijkt dat omboeken mogelijk is. Door echter pas een dag voor vertrek afwijzend op het omboekingsverzoek te reageren is de reisorganisatie tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Schuldeisersverzuim. Ontbinding overeenkomst door de rechter.
 50. Bevoegdheidsincident. Incidentele vordering tot onbevoegdverklaring die gebaseerd is op forumkeuzebeding afgewezen. In de overeenkomst tussen partijen is geen met zoveel woorden omschreven forumkeuzebeding opgenomen en er wordt ook niet verwezen naar algemene voorwaarden maar naar een overeenkomst tussen gedaagde en een andere partij dan eiseres. Zodoende is niet voldaan aan de eisen die de wet...