Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Algemene voorwaarden

 1. Bevoegdheidsincident. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Battle of forms.
 2. Incident. Bevoegdheid. Rechtsmacht Nederlandse rechter. EEX-Verordening Brussel I bis. Forumkeuze in algemene voorwaarden. Verwijzing naar algemene voorwaarden in schriftelijke opdrachtbevestiging.
 3. Hoger beroep; vervroegde aflossing van rentevaste leningen van professionele vastgoedbelegger; te berekenen aflossingsvergoeding volgens algemene voorwaarden; Haviltex; geen gedekt verweer noch strijd met de goede procesorde; leningrente, opgebouwd uit fundingkosten, bestaande uit 1a) rentebasis (wegens aantrekken geld) plus 1b) inkoopkosten (liquiditeitskosten die de looptijdafhankelijke opsla...
 4. Door gedaagde 1 in opdracht van eiseres gereviseerde elektromotor loopt na enkele maanden vast waardoor productieproces wordt verstoord. Heeft een montagefout bij de revisiewerkzaamheden tot het vastlopen geleid? Kan gedaagde 1 zich beroepen op het exoneratiebeding in haar algemene voorwaarden? Eiseres spreekt gedaagde 2 aan als vereffenaar, bestuurder en aandeelhouder van gedaagde 1.
 5. Tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomst? Nee, geïntimeerde heeft voldaan aan de voor haar uit de algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting tot tijdige kennisgeving van voorgenomen onderhoud. Nu zij zich voort het recht heeft voorbehouden haar dienstverlening op te schorten voor onderhoud, is geen sprake van een tekortkoming.
 6. hoofdverblijf huurder, beding in algemene voorwaarden dat bewijslast op huurder rust nietig
 7. Executoriaal derdenbeslag op huurpenningen. Bevrijdend betaald aan verhuurder? Algemene voorwaarden ter hand gesteld? Onredelijk bezwarend? Huurovk vernietigd door hypotheekhouder. Dwangsom op betaling aan deurwaarder.
 8. Consumentenrecht. Architectenovereenkomst. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden. Gezag van gewijsde van incidenteel tussenvonnis. Aan het beroep van geïntimeerde (oorspr. gedaagde) op haar algemene voorwaarden staat niet in de weg dat zij niet heeft geappelleerd tegen een incidenteel vonnis, waarin is geoordeeld dat de consument de vernietigbaarheid van die voorwaar...
 9. Overeenkomst van opdracht. Verwijdering van asbest uit wooncomplex. Wanprestatie. Zorgplicht van opdrachtnemer. Schade door stillegging werk. Vervaltermijn verbonden aan instellen vordering. Algemene voorwaarden. Vernietiging.
 10. Artikel 6:21 BW Artikel 6:23 BW In deze zaak is de verschuldigdheid van een “stay-on bonus” afhankelijk gesteld van het tot stand komen van een overeenkomst tussen partijen. De vraag of sprake is van een voorwaarde als bedoeld in artikel 6:21 BW is een kwestie van uitleg. Artikel 6:23 BW geeft voor het geval sprake is van een voorwaardelijke verbintenis invulling aan de algemene regel van arti...
 11. Hoofdzaak: aansprakelijkheid voor het in het leven roepen van een gevaarlijke situatie: het verplaatsen van zware zetbank met behulp van heftruck en palletwagen; zetbank valt van lepels heftruck en komt op appellant terecht die letsel oploopt. Vrijwaringszaak: beroep verzekeraar op uitsluiting dekking in algemene voorwaarden afgewezen: in dit geval kan niet gezegd worden dat ongeval met of doo...
 12. Kort Geding. Wind- en zonne-energie installatie. Elmar heeft ingevolge artikel 13 en 14 van de algemene voorwaarden de bevoegdheid om de stroomlevering (tijdelijk) te onderbreken in de gevallen dat een klant meer stroom aan het elektriciteitsnet levert dan hem op grond van de keuring is toegestaan.
 13. Eiser vordert tarief verloren kaart en schadevergoeding op grond van "treintje rijden" door X. Kantonrechter verwerpt beroep op handelen in strijd met art. 21 Rv alsmede het verweer dat X niet de bestuurder was en dat algemene voorwaarden niet van toepassing is, en wijst vordering toe.
 14. Incident. Bevoegdheid. Forumkeuze voor arbitrage in algemene voorwaarden. Verwijzing op de opdrachtbevestiging naar de homepage van de website waar de algemene voorwaarden te vinden zijn voldoet in dit geval niet aan artikel 6:230c BW. De algemene voorwaarden zijn niet op eenvoudige wijze te vinden op de website. Geen redelijke mogelijkheid geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen...
 15. Incident. Relatieve bevoegdheid. Offerte. Overeenstemming toepasselijkheid algemene voorwaarden, waaronder forumkeuzebeding. Artikel 108 leden 3 en 4 Rv. Separabiliteitsbeginsel.
 16. Aansprakelijkheid waterbedrijf voor waterschade als gevolg van gesprongen koppelstuk van de hoofdkraan. Exoneratieclausule in algemene voorwaarden.
 17. Luchtvaartzaak. Tussenvonnis. Uitleg bepalingen assignment form; geen lastgeving tot incasso maar eigendomsoverdracht vordering beoogd. Cessieverbod in algemene voorwaarden Ryanair naar voorlopig oordeel kantonrechter onredelijk bezwarend.
 18. Geschil over geleverde bouwmaterialen. Beroep op vernietigbaarheid algemene voorwaarden verworpen.
 19. “Gebruik maken van een parkeergarage, moment van totstandkoming van de overeenkomst en informatieplicht van de garagehouder, ter hand stelling algemene voorwaarden en de duidelijkheid daarvan, hoogte en redelijkheid van de boete”
 20. "Treintje rijden". Verloren parkeerkaart. Algemene voorwaarden. Geen sprake van onredelijk hoge boete.
 21. In de woning van huurder zijn 3.789 hennepstekken aangetroffen. Verhuurder, een woningbouwcorporatie, vordert in kort geding ontruiming. Voldoende aannemelijk dat in bodemprocedure huurovereenkomst zal worden ontbonden. Hennepteelt is bij wet verboden en in strijd met de algemene voorwaarden van de huurovereenkomst. Belangenafweging valt uit in voordeel van verhuurder. Verhuurder hanteert strik...
 22. Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR). Artikel 6:233 BW e.v. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Artikel 8:1128 BW. Opschorting.
 23. overeenkomst van opdracht, toepasselijkheid algemene voorwaarden, beroep op opschorting en verrekening, klachttermijn, artikel 6:89 BW.
 24. Hof verklaart zich onbevoegd na bewijslevering over verzonden algemene voorwaarden en de ondertekening daarvan/ bewijs daadwerkelijke wilsovereenstemming (zie o.m. HvJ EU 8 maart 2018, C 64/17, ECLI:EU:C:2018:173) is niet geleverd.
 25. Vragen aan het Europese hof. Kan na vernietiging van een beding in algemene voorwaarden tot schadevergoeding in plaats daarvan de wettelijke schadevergoeding worden gevorderd?
 26. Kort geding. Particuliere rekeninghouders van Rabobank storten grote hoeveelheden (uit afvalstromen verkregen) euromunten in geldautomaten van die bank. Kan de bank dat verbieden? Toepasselijkheid diverse sets algemene voorwaarden (algemene bankvoorwaarden, voorwaarden voor betalen en on-line diensten en de algemene voorwaarden voor rekening-courant). Verplichting bank tot het voeren van een in...
 27. Art. 25 Brussel I bis-Verordening. Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden overeengekomen? Vorm die overeenstemt met een gewoonte in de internationale handel?
 28. Contaminatie zetmeel met koperdraadjes. Cargill en haar verzekeraar spreken fabrikant en leverancier vulslangen aan op grond van gebrekkig product en onrechtmatige daad en tekortkoming. Vordering gebrekkig product afgewezen. Beroep van leverancier op algemene voorwaarden gehonoreerd.
 29. Artikel 6:233 sub a BW. Beding in algemene voorwaarden wordt onredelijk bezwarend geacht en beroep op vernietiging van het beding wordt daarom gehonoreerd. Volgens het beding wordt de voor zes jaar aangegane huur van het in geding zijnde kopieerapparaat en printer, indien niet twaalf maanden voor het einde van de looptijd wordt opgezegd, met zes jaar verlengd. Dit wordt in de gegeven omstandigh...
 30. Bevoegdheidsincident. Beroep op forumkeuzebeding in algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst met een bedrijfsmatig handelende wederpartij.
 31. Auteursrecht op website ontwerp (inbreuk). Geen auteursrecht op algemene voorwaarden en losse tekstblokken. Handelsnaamrecht. Voeren handelsnaam door gebruik handelsnaam concurrent voor Google Adwords reclame campagne? Geen oneerlijke handelspraktijk.
 32. Vernietigbaarheid algemene voorwaarden; Scheurvorming in gietvloer; Tekortkoming aannemer
 33. Opzegvergoeding tussentijdse beëindiging energiecontract. Die opzegging is niet verschuldigd ingeval de leverancier het contract tussentijds beëindigt. In de algemene voorwaarden noch in de productvoorwaarden is dat overeengekomen. Ingeval van betalingsachterstand heeft de leverancier mede de mogelijkheid de levering op te schorten, zodat niet meteen het contract hoeft te worden beëindigd.
 34. Hoger beroep op bevoegdheidsincident. Zijn algemene voorwaarden en daarmee arbitraal beding overeengekomen? Anders dan de rechtbank beantwoordt het hof die vraag bevestigend. Daarmee is de civiele rechter onbevoegd.
 35. aanneming van werk (verbouwing huis). Geen bedrog, dwaling of oneerlijke handelspraktijk in verband met feit dat aannemer niet is aangesloten bij de Stichting BouwGarant (maar wel de algemene voorwaarden van BouwGarant, COVO 2010, gebruikt). Verzuim/ingebrekestelling/aanmaning. Stelpost/meerwerk. Redelijke prijs. Toepasselijke wetsartikelen: art. 3:44, 6:82, 6:83, 6:193b, 6:193g, 6:228, 7:752 BW
 36. Totstandkoming koopovereenkomst. Annulering. Algemene voorwaarden. Onverschuldigde betaling. Partijen hebben een schriftelijke overeenkomst gesloten met betrekking tot de koop van een auto. Koper ziet van de koop af. Partijen sluiten een tweede overeenkomst die de eerste vervangt, onder de voorwaarde dat koper deze tweede overeenkomst nakomt. Nu ook de tweede overeenkomst niet is nagekomen, is...
 37. Tussenvonnis; arbeidsongeschiktheidsverzekering, dekking voor hypotheeklasten; toepasselijkheid algemene voorwaarden; moment van totstandkoming overeenkomst; kernbeding; uitsluitingsclausule; duur uitkering; debat belastingschade onvoldoende gevoerd.
 38. Consumentenzaak, Contractuele rente (Algemene Voorwaarden) van 0,9% per maand wordt als oneerlijk beding aangemerkt.
 39. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2018:4406. Forumkeuze in algemene voorwaarden. Opgedragen bewijs van toezending algemene voorwaarden niet geleverd door schriftelijke verklaringen en filmopname van inhoud mailbox.
 40. Weens Koopverdrag. Preferentieel douanetarief. Non-conformiteit. Uitleg overeenkomst. Klachtplicht. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Verjaring. Schade.
 41. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2014:230, ECLI:NL:GHSHE:2015:616 en ECLI:NL:GHSHE:2018:2733. Omvang advocatendeclaraties vastgesteld in begrotingsprocedure zoals neergelegd in de artt. 32-40 WTBZ (oud). Hof geeft beslissing over contractuele rente en bedongen buitengerechtelijke incassokosten. Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden. Niet onredelijk bezwarend.
 42. Detacheringsovereenkomst. Totstandkoming daarvan onvoldoende gemotiveerd betwist. Algemene voorwaarden niet van toepassing.
 43. Kantonrechter ziet aanleiding om de op grond van de algemene voorwaarden gevorderde buitengerechtelijke incassokosten te matigen
 44. Verzetprocedure na verstekvonnis. Twee incidenten. Incidentele vordering ex art. 223 Rv (provisionele voorziening) tot verbod om het verstekvonnis te betekenen en/of te executeren. Executiegeschil. Executieverbod toegewezen omdat het verstekvonnis op een juridische of feitelijke misslag berust, omdat, ondanks dat voor gedaagde zich aan de hand van het B2-formulier een advocaat had gesteld, dit...
 45. Uitleg overeenkomsten in het kader van het ontwikkelen van een online portal. De overeenkomsten behelsden een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Beroep op vernietiging van de algemene voorwaarden wordt verworpen. Voorts geen sprake van verzuim (geen fatale termijn, geen uitzondering op de hoofdregel van in gebreke stellen), zodat eiser niet gerechtigd was de overeenkomsten bu...
 46. Aansprakelijkheid Eurogrit wegens non conformiteit van met asbest besmet straalgrit. Toerekenbaarheid tekortkoming o.g.v. verkeersopvattingen. Uitleg algemene voorwaarden. Over en weer gedaan beroep op art. 6:258 lid 2 BW faalt.
 47. Verlaten parkeergarage door middel van “treintje rijden”, algemene voorwaarden.
 48. Verbintenissenrecht, schadevergoeding. Uitleg overeenkomst. Op FRS rustte verplichting om te zorgen voor stabiele montage van de camera voor en tijdens het gehele opnameproces. FRS is tekortgeschoten in essentiële verplichting met onstabiele en daarmee onbruikbare beelden als gevolg. Gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Herstel rekenfout in terug te betalen bedrag. Verklaring voor rec...
 49. Aankoop keuken; annuleringskostenbeding algemene voorwaarden.
 50. Eisers hebben allen bij T-Mobile een zogenoemd “Flex” abonnement gesloten. Vanaf 2011 is T-Mobile gestopt met het aanbieden van nieuwe Flex-abonnementen en in 2015 heeft T-Mobile de nog bestaande Flex-abonnementen omgezet naar een andere abonnementsvorm, het zogenaamde Stel-Samen-en-Stel-Bij abonnement. Eisers zijn het niet eens met die wijziging van hun abonnement. De kantonrechter oordeelt d...