Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Insolventierecht

 1. Afwijzing van het verzoek tot beëindiging van een surseance. Er is nog tijd om meer onderzoek te doen naar de wenselijkheid van handhaving van de surseance. Op dit moment niet aannemelijk dat groepen van schuldeisers daardoor zullen worden benadeeld. Aan voortzetting worden voorwaarden verbonden.
 2. Verzet, ongegrond. Vordering aanvrager betaald, echter de faillissementskosten, waaronder het salaris van de curator, is ondanks aanhouding, niet betaald.
 3. Verzoek toelating schuldsanering ex artikel 284 Fw wordt afgewezen. De rechtbank oordeelt dat de schulden niet ter goeder trouw onbetaald zijn gebleven. Tevens is onvoldoende aannemelijk geworden dat verzoeker zoveel mogelijk baten voor de boedel zal verwerven.
 4. Verzoek dwangakkoord ex artikel 287a Fw. Het verzoek dwangakkoord wordt na een belangenafweging afgewezen vanwege de naar het oordeel van de rechtbank zwaarder wegende belangen van de weigerende schuldeiser.
 5. Verzoek voorlopige voorziening ex artikel 287b Fw toegewezen voor een termijn van zes maanden. Minnelijke schuldsaneringstraject nog niet gestart, ligt wel voor aanvang gereed. De financiële situatie is stabiel, verslaving onder controle en verzoekster ingebed in hulpverlening. Betaling van de lopende huurtermijnen is gewaarborgd.
 6. Verzoekster niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek om toewijzing van de voorlopige voorziening ex artikel 287b Fw. De schuldsaneringsregeling is minder dan tien jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend ten aanzien van verzoekster van toepassing geweest en zonder schone lei beëindigd.
 7. Toepassing schuldsaneringsregeling
 8. Tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling. Feiten en omstandigheden bekend geworden die ten tijde van indiening van het verzoek tot toelating reeds bestonden en die reden zouden zijn geweest het verzoek af te wijzen. Betaling van nieuwe bovenmatige schuld door derden moet worden beschouwd als gift en dient aan de boedel te worden afgedragen.
 9. Verzoek schuldsaneringsregeling afgewezen. Verzoeker was niet te goeder trouw in het laten ontstaan en/of onbetaald laten van de (zakelijke) schulden op de schuldenlijst die in 2014 t/m 2016 zijn ontstaan. Tevens is verzoeker bestuurder van een onderneming. Het zijn van bestuurder van een onderneming strookt niet met de beginselen van de schuldsaneringsregeling, vanwege de (financiële) risico’s...
 10. Afwijzing verzoek dwangakkoord. Verzoeker is bestuurder van een besloten vennootschap. Onvoldoende aannemelijk geworden dat het voorstel het uiterste is waartoe verzoeker in staat moet worden geacht. Daarnaast is onvoldoende gewaarborgd dat verzoeker het maximale ten behoeve van zijn schuldeisers zal afdragen.
 11. Verzoeker heeft zijn schulden niet te goeder trouw onbetaald gelaten. Rechtbank is van oordeel dat sprake is van een wending ten goede, waardoor het niet te goeder trouw onbetaald laten van zijn schulden niet in de weg hoeft te staan aan toelating van verzoeker tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Verzoek dwangakkoord toegewezen.
 12. Afwijzing verzoek tot tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling op grond van artikel 350 lid 3 sub f Fw.
 13. Faillissementsrecht. Ondernemingsrecht. Caribische zaak. Zuid-Afrikaans faillissement van persoon die is veroordeeld voor verduistering en voor zijn veroordeling een stichting particulier fonds naar het recht van Curaçao heeft doen oprichten. Misbruik van identiteitsverschil? Had de failliet zeggenschap over (het vermogen van) de stichting? Kunnen de curatoren beheers- en beschikkingshandelinge...
 14. Verlenging van de schuldsaneringsregeling voor de duur van twee jaar, waarbij in het eerste jaar van de verlenging de volledige afdrachtplicht geldt en in het tweede jaar van de verlenging slechts het bewindvoerderssalaris.
 15. Art. 287 lid 4 Fw. Verzoek voorlopige voorziening afgewezen. Beslag gelegd op te ontvangen huurtoeslag. Doorbreking paritas creditorum. Geen spoedeisende situatie.
 16. Faillietverklaring in hoger beroep bekrachtigd. Geen sprake van misbruik van recht.
 17. weigering schone lei wegens bovenmatige nieuwe schulden, tienjaarstermijn
 18. Artikel 285 Fw, afwijzing WSNP-verzoek, recente schulden in vaste lasten, huurachterstand, onrechtmatige onderverhuur.
 19. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Ondernemingsrecht. Faillissementsrecht. Rechtskarakter vennootschap onder firma. Arbeidsovereenkomst 'met de vof'; wie is als werkgever aan te merken? Pluraliteit van schuldenaren (art. 6:6 BW); hoofdelijke verbondenheid vennoten (art. 18 WvK). Geldt het wettelijk voorrecht van werknemer en van UWV ook in faillissement of schuldsaneringsregeling van de vennote...
 20. Saneringsvoorstel: maximaal haalbaar aanbod? Zwaarwegende persoonlijke omstandigheden verzoekster
 21. Afwijzing dwang-verzoek wegens onvoldoende controle op naleving van de sollicitatieverplichting bij de uitvoering van het prognoseakkoord.
 22. Na daartoe door de rechtbank ruim in de gelegenheid te zijn gesteld, heeft verzoekster geen verklaring ex 285 lid 1 sub f Fw-verklaring overgelegd. Verzoekster is daarom niet-ontvankelijk verklaard in haar wsnp-verzoek
 23. Beroepschrift ex artikel 315 jo. 349a lid 2 Fw. Verzoek tot verkorten looptijd van de WSNP. Gelet op de discretionaire bevoegdheid van de rechter-commissaris dient de rechtbank terughoudend te toetsen, dat wil zeggen te toetsen of de rechter-commissaris in redelijkheid tot zijn beslissing heeft kunnen komen.
 24. Faillissement. Toestemming van rechter-commissaris aan curatoren om door gefailleerde ingestelde fiscale procedure over te nemen en in te trekken (art. 68 lid 2 Fw). Ontvankelijkheid van hoger beroep van gefailleerde en bestuurder van gefailleerde tegen beschikking van de rechter-commissaris (art. 67 Fw).
 25. Faillissement. Toestemming van rechter-commissaris aan curatoren om door gefailleerde ingestelde fiscale procedure over te nemen en in te trekken (art. 68 lid 2 Fw). Ontvankelijkheid van hoger beroep van gefailleerde en bestuurder van gefailleerde tegen beschikking van de rechter-commissaris (art. 67 Fw).
 26. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest.
 27. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling nu ex artikel 288 lid 2 aanhef en sub d Fw minder dan tien jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoek is ingediend ten aanzien van schuldenaar een schuldsaneringsregeling van toepassing is geweest welke regeling tussentijds was beëindigd zonder dat die beëindiging was gegrond op artikel 350, derde lid, onder a of b Fw of artik...
 28. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef sub c FW nu onvoldoende aannemelijk is dat de schuldenaar de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal (kunnen) nakomen en zich zal (kunnen) inspannen zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven met aanvulling van de gronden ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b...
 29. Bekrachtiging einde schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei nu saniet toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen.
 30. Verzoek voorlopige voorziening ex artikel 287b Fw toegewezen voor een termijn van drie maanden. De stabilisatiefase nog niet volledig doorlopen. Verdere financiële stabilisatie en het doorlopen van het minnelijk schuldhulptraject kan binnen drie maanden worden gerealiseerd. De lopende maandelijkse termijnen worden al geruime tijd voldaan. Er wordt ingelopen op de vordering. De huidige vordering...
 31. Toewijzing dwangakkoord. Omstandigheid dat gemeente op grond van Bbz 2004 niet mag meewerken aan vrijwillig buitengerechtelijke akkoord neemt niet weg dat rechter onder de in artikel 287a Fw genoemde voorwaarden bevoegd is de gemeente te bevelen in te stemmen met een schuldregeling.
 32. Toewijzing verzoek dwangakkoord. Het gedane aanbod is hoger dan waartoe verzoeker op grond van zijn vrij te laten bedrag is gehouden. Onjuiste berekening saldo uitdeling minnelijk traject.
 33. De rechtbank beveelt ex artikel 287a FW het UWV om in te stemmen met de door verzoekster aangeboden schuldregeling. Het bezwaar van het UWV dat de schuld niet ter goede trouw zou zijn ontstaan, legt in de totale belangenafweging onvoldoende gewicht in de schaal om het belang van het UWV zwaarder te lagen wegen dan de belangen van verzoekster en de overige schuldeisers.
 34. afwijzen dwangakkoord, opleiding en afwijkende schuldenlast ten opzichte van aanbod aan schuldeisers.
 35. afwijzen wsnp-verzoek: hennepkwekerij, onvolledige schuldenlijst en het volgen van een opleiding.
 36. Schuldsaneringsregeling voortijdig beëindigd wegens ernstige schending informatieplicht. Betrokkene verbleef gedurende zes maanden in het buitenland zonder bewindvoerder in te lichten en toestemming te vragen. Uitvoering regeling daardoor belemmerd. Daarnaast heeft betrokkene getracht schuldeisers te benadelen door het risico over zich af te roepen dat de gemeente de toegekende uitkering zal te...
 37. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Ondernemingsrecht. Faillissementsrecht. Rechtskarakter vennootschap onder firma. Arbeidsovereenkomst 'met de vof'; wie is als werkgever aan te merken? Pluraliteit van schuldenaren (art. 6:6 BW); hoofdelijke verbondenheid vennoten (art. 18 WvK). Geldt het wettelijk voorrecht van werknemer en van UWV ook in faillissement of schuldsaneringsregeling van de vennote...
 38. Ter zitting slechts ingestemd met aanhouding. Niet gebleken van inhoudelijk verweer en bij voortzetting niet ter zitting verschenen, dus geen sprake van 'horen'. Ontvankelijk in verzet.
 39. In minnelijk traject uitgegaan van een te lage belastingschuld.
 40. In minnelijk traject uitgegaan van een te lage belastingschuld.
 41. Dwangakkoord / één (weigerende) schuldeiser
 42. Dwangakkoord / fictieve weigering / schuldeiser onvindbaar.
 43. Wrakingszaak. De rechtbank verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek. De wet biedt niet de mogelijkheid van wraking van een rechtscollege in zijn geheel, zoals verzoeker heeft gedaan.
 44. Afwijzing verzoek dwangregeling. Het aanbod is gebaseerd op financiële gegevens die op dit moment niet meer gelden. In het vrij te laten bedrag dat ten grondslag ligt aan de aangeboden minnelijke regeling is met een veel lager maandelijks bedrag aan inkomen gerekend. Niet duidelijk is geworden waarom schuldeisers zijn betaald ten nadele van andere schuldeisers. Van een verkocht vakantiehuis i...
 45. Verzettermijn van een maand ex artikel 8 lid 2 Fw. De vennootschap reist niet mee met de bestuurder.
 46. Voordracht tot tussentijdse beëindiging op grond van artikel 350 lid 3 sub f Fw afgewezen. Groot deel van de schulden buiten de vijfjaarstermijn ontstaan. Daarnaast hebben schuldenaren na toelating tot de schuldsaneringsregeling beschermingsbewind aangevraagd. Aannemelijk is dat zij dit ten tijde van de toelating ook nodig hadden. Als ten tijde van de toelating al sprake was geweest van bescher...
 47. Faillissementsrecht: verlenging inbewaringstelling
 48. Geen start minnelijk traject. Verzoek moratorium niet ontvankelijk. Stabilisatie niet gebleken.Geen aanvang minnelijk traject.
 49. Faillissementsrecht. Pluraliteitsvereiste. Is schuld teniet gegaan door verrekening met tijdens schuldsaneringsregeling overgenomen vordering op saniet? Art. 54 lid 2 Fw in verbinding met art. 313 Fw. Kan na toekenning schone lei (art. 358 lid 1 Fw) alsnog verrekend worden? Art. 6:127 BW. Analoge toepassing art. 6:131 BW? Beperkende werking redelijkheid en billijkheid.
 50. Verzoeker met vasculaire dementie niet maar de beschermingsbewindvoerder wel ontvankelijk. Schulden niet te goeder trouw als ondernemer. Toch toegelaten op grond van art. 288 lid 3 Fw. Toelating mede in belang van slagen schuldsanering van echtgenote.