Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Insolventierecht

 1. WSNP. Toepassing hardheidsclausule.
 2. Tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling op grond van artikel 350 lid 3 sub f Fw: schuld aan de belastingdienst blijkt ruim € 30.000 hoger dan ten tijde van de toelating opgegeven. Tevens niet geïnformeerd over risico op terugvordering bijstandsuitkering. Beschermingsbewind (kort voor toelating ingesteld) is in gegeven omstandigheden onvoldoende voor een wending ten goede. Bovendien nie...
 3. Vordering van verzoekster voldoende gebleken. HB tegen beslissing rechtbank waarin verweerster is veroordeeld om aan verzoekster een x bedrag te betalen. Verweerster betwist niet dat zij een bedrag aan verzoekster verschuldigd is. De steunvordering is door verweerster, tegenover de gemotiveerde stelling van verzoekster, onvoldoende gemotiveerd betwist.
 4. Tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling. Tekortkomingen: schuldenaren komen meerdere keren met enkele verbeteringen op het laatste moment. Niet voldoende
 5. Afwijzing verzoek toepassing wettelijke schuldsaneringsregeling. Niet te goeder trouw; hoge belastingschulden. Niet aannemelijk aan verplichtingen te zullen voldoen. Geen stabiele situatie; recente veroordeling. Recent ingezette verbetering te pril.
 6. WSNP. Onvoldoende aannemelijk dat schuldenaar te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan en/of onbetaald laten van een belangrijk deel van de schulden. Geen aanleiding om de hardheidsclausule toe te passen.
 7. Toewijzing dwangakkoord.
 8. Niet ontvankelijk. Appeltermijn verstreken. Niet op de juiste wijze hoger beroep ingediend. Overweging ten overvloede: nieuw minnelijk traject lijkt niet noodzakelijk.
 9. Schulden niet te goeder trouw ontstaan. Onvoldoende aanleiding om de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 288 lid 3 Fw toe te passen.
 10. Schulden niet te goeder trouw ontstaan. Toelating tot schuldsaneringsregeling o.g.v. de hardheidsclausule.
 11. Verlenging inbewaringstelling failliet, art. 87 lid 3 FW
 12. Wijziging grondslag vordering in renvooiprocedure in strijd met systeem faillissementswet. Art: 122 FW.
 13. Faillissementspauliana (artikel 42 Fw). Geen wetenschap van benadeling crediteuren. De vordering van de curator wordt afgewezen. Eisvermeerdering bij pleidooi (Peeters/Gatzen-vordering) wordt niet toegestaan wegens strijd met de goede procesorde.
 14. Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Faillissementsrecht. Pandrecht. Bank heeft openbaar pandrecht op al hetgeen rekeninghouder van bank te vorderen heeft. Kan bank zich na het peilmoment van art. 54 Fw verhalen op betalingen door derden aan die rekeninghouder die in rekening-courant worden geboekt en het gevolg zijn van niet aan de bank verpande vorderingen? HR 8 juli 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC0457...
 15. Art. 81 lid 1 RO. Faillissementsrecht. Verkeert de schuldenaar in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen? Art. 1 lid 1 Fw; art. 6 lid 3 Fw. Betalingstoezegging derde.
 16. Art. 81 lid 1 RO. Faillissementsrecht. Verkeert de schuldenaar in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen? Art. 1 lid 1 Fw; art. 6 lid 3 Fw. Betalingstoezegging derde.
 17. Verzoek tot toelating van de schuldsaneringsregeling toegewezen met toepassing van de hardheidsclausule van artikel 288 lid 3 Fw. Verzoeker was tot wanhoop gedreven zijn schulden af te lossen met hennepkweek. Verzoeker bevindt zich niet meer in het criminele circuit. Financiële situatie lijkt inmiddels onder controle, er is sprake van beschermingsbewind, verzoeker is zich bewust van zijn handel...
 18. WSNP. Tussentijdse beëindiging. Niet naar behoren nakomen verplichtingen. Feiten en omstandigheden bekend geworden die reden zouden zijn geweest het verzoek af te wijzen.
 19. Toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende afdrachtverplichting; boedelachterstand van € 6.417,98; het voorstel om de boedelachterstand gedurende een maximale verlenging van de schuldsaneringsregeling in te lopen met een bedrag van € 300,- per maand, acht het hof niet reëel.
 20. Onvoldoende aannemelijk dat appellante te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van haar schulden; niet gebleken van de voor toepassing van de hardheidsclausule relevante feiten en omstandigheden.
 21. Onvoldoende aannemelijk dat appellante te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan van de schulden; gestelde bemoeienis van ex-partner doet niet af aan eigen verantwoordelijkheid van appellante; psychosociale problematiek; afwijzing beroep op de hardheidsclausule.
 22. Geen concreet voorstel om de boedelachterstand in te lopen. Bij een verlenging van de schuldsaneringsregeling blijven alle verplichtingen, waaronder de afdrachtverplichting, onverkort van toepassing. Gelet op de hoogte van de boedelachterstand is niet aannemelijk gemaakt dat appellanten in staat zullen zijn om de boedelachterstand in te lopen.
 23. Toewijzing voorlopige voorziening ex artikel 287b Faillissementswet.
 24. Tussentijdse beëindiging op grond van artikel 350, derde lid, onder c Faillissementswet. Schuldenares heeft de bewindvoerder bewust onjuist geïnformeerd door inkomen te verzwijgen. Hiermee geen blijk gegeven van een saneringsgezinde houding. Door deze handelswijze heeft schuldenares haar schuldeisers ernstig benadeeld.
 25. Afwijzing WSNP-verzoek, onterecht ontvangen WW-uitkering en andere niet te goeder trouw ontstane schulden.
 26. Afwijzing verzoek moratorium. Verzoekster heeft niet tijdig en volledig de huur voldaan. Daarnaast heeft (de advocaat van) verzoekster een door verzoekster vervalst processtuk ingebracht waaruit moest blijken dat de huur wel voldaan zou zijn. Kostenveroordeling toegewezen.
 27. Weigering tussentijdse beëindiging. Gebleken is dat (het grootste deel van) de nieuwe schulden ontstaan zijn voordat beschermingsbewind was uitgesproken. Mede met het oog op dat beschermingsbewind is de regeling eerder verlengd, waarbij is overwogen dat de tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen schuldenares niet volledig verwijtbaar zijn. Financiën zijn nu op orde en betalingsregel...
 28. Niet-ontvankelijk inzake een eigen aangifte. Geen actief, alleen schulden. Geen activiteiten.
 29. “Schuldenares heeft tijdens de looptijd van de wettelijke schuldsaneringsregeling grote moeite gehad met de nakoming van de verplichtingen. De rechtbank geeft haar een kans om alsnog de schone lei te verdienen en verlengt de schuldsaneringsregeling met twee jaar.”
 30. Toewijzen verzoek moratorium.
 31. Verzoek dwangakkoord en wsnp afgewezen. Gebleken is dat er diverse schulden zijn ontstaan tijdens beschermingsbewind. De beschermingsbewindvoerder heeft geen actie ondernomen ten aanzien van die schulden. Onvoldoende aannemelijk dat voorstel het uiterste is waartoe verzoekster in staat moet worden geacht. Onvoldoende gebleken van een wending ten goede.
 32. Verzoek dwangakkoord en wsnp afgewezen. Gebleken is dat er diverse schulden zijn ontstaan tijdens beschermingsbewind. De beschermingsbewindvoerder heeft geen actie ondernomen ten aanzien van die schulden. Onvoldoende aannemelijk dat voorstel het uiterste is waartoe verzoekster in staat moet worden geacht. Onvoldoende gebleken van een wending ten goede.
 33. Betreffende afwijzing toelatingsverzoek Wsnp ex art 288 lid 1 sub b Fw wegens onduidelijkheid over schuldenlast, waardoor verzoeker goede trouw ten aanzien van ontstaan en onbetaald laten van de schulden niet aannemelijk heeft gemaakt.
 34. Afwijzing toelatingsverzoek Wsnp. Ondanks eerdere afwijzing van een Wsnp verzoek in 2012 hebben verzoekers geen inspanningen verricht om tot betaalde arbeid te komen, waardoor zij niet te goeder trouw zijn ten aanzien van het onbetaald laten van de schulden. Ook hebben verzoekers niet aannemelijk gemaakt de verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling, meer specifiek de inspanningsverplichting...
 35. Afwijzing toelatingsverzoek Wsnp. Verzoeker heeft wegens reclasseringstraject niet aannemelijk gemaakt ten aanzien van het onbetaald laten van schulden te goeder trouw te zijn geweest.
 36. Naar oordeel van de rechtbank is er geen maximaal aanbod aan de schuldeisers gedaan, nu inkomen van inwonende zoon in het geheel niet is meegenomen in het gedane voorstel en het spaarsaldo in het minnelijk traject zal worden aangewend om het te verstrekken saneringskrediet af te lossen.
 37. Verzet faillissement ongegrond. Vorderingen aanvraagsters bestaan en zijn opeisbaar. Pluraliteit en toestand hebben opgehouden te betalen staan vast. Geen misbruik van recht. WSNP-verzoek niet-ontvankelijk.
 38. Weigering toestemming onderhandse verkoop door rechter-commissaris. Reikwijdte art. 176 Fw.
 39. Insolventierecht. Onrechtmatige daad. Curator van failliete huurder geeft zonder toestemming van verhuurder winkelruimte in gebruik aan een derde. Is verplichting tot schadevergoeding boedelschuld? HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424 (Credit Suisse/Jongepier q.q. Persoonlijke aansprakelijkheid curator: schending van een 'regel' als bedoeld in HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU4204 (Prakk...
 40. Afwijzing verzoek toepassing schuldsaneringsregeling, omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de CJIB-schulden te goeder trouw zijn ontstaan en de verplichtingen uit de wsnp zullen worden nagekomen
 41. Toewijzing dwangakkoord, na verweer weigerende schuldeiser dat schuldhulpverlening geen lid is van de NVVK
 42. Faillissementsrecht. Pluraliteit van schuldeisers. Zijn de Staat enerzijds en organen en onderdelen van de Staat anderzijds voor toepassing Faillissementswet te onderscheiden schuldeisers? Steunvordering. Belastingschuld.
 43. Faillissementsrecht. Geschil tussen curatoren en pandhouders over termijnstelling als bedoeld in art. 58 Fw. Incident tot schorsing op de voet van art. 27 Fw.
 44. Verzoek WSNP afgewezen, art. 288 FW - Verzoek tot toepassing WSNP van strovrouw afgewezen.
 45. Verzoek dwangregeling afgewezen, art. 287a Fw - Een verzoek tot het opleggen van een dwangregeling moet (ook) deugdelijk worden gemotiveerd.
 46. Afwijzing omzetting faillissement naar WSNP. Niet te goeder trouw; hennepkwekerij in woning van gefailleerde. Niet aannemelijk dat gefailleerde aan verplichtingen zal voldoen; gefailleerde heeft verklaard niet te weten wat de WSNP inhoudt.
 47. Art. 349a Fw - tekortkoming in de nakoming van de sollicitatieplicht. Complexe psychische situatie. Tekortkoming van bijzondere aard. Schone lei.
 48. Art. 81 lid 1 RO. Faillissementsrecht. Procedure tot faillietverklaring; toestand te hebben opgehouden te betalen; pluraliteitsvereiste (art. 6 lid 3 Fw). Summierlijk blijken van steunvordering. Bewijswaarde administratie schuldenaar.
 49. Art. 81 lid 1 RO. Faillissementsrecht. Procedure tot faillietverklaring; toestand te hebben opgehouden te betalen; pluraliteitsvereiste (art. 6 lid 3 Fw). Summierlijk blijken van steunvordering. Bewijswaarde administratie schuldenaar.
 50. Pauliana en verrekening; verkoop activa en betaling koopprijs door verrekening; vernietiging van alleen de verrekening met beroep op pauliana is niet mogelijk.