Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Insolventierecht

 1. Procesrecht. Faillissementsrecht. Vervolg van HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1100. Niet-ontvankelijkheid van gefailleerde in cassatieberoep na overneming van appelprocedure door curatoren (art. 27 lid 3 Fw).
 2. Renvooiprocedure. Vele posten zijn ter verificatie ingediend, maar zij worden in deze renvooiprocedure geen van alle erkend. Drie posten zijn voor het eerst in de renvooiprocedure opgevoerd. Die eisvermeerdering is in strijd met de Fw en niet toegestaan.
 3. Onbehoorlijk bestuur? Geen wettelijk vermoeden van art. 2:248 lid 2 BW en verder is te weinig door de curator gesteld. Drie vaststaande onregelmatigheden en de gevolgen daarvan.
 4. Toelaten WSNP. Lening pilotenopleiding.
 5. afwijzing toelating schuldsaneringsregeling: geld geleend uit Stamrecht B.V. en daarom hoge Belastingschuld.
 6. Niet in staat te werken; vervallen arbeidsplicht per 1 juli 2019; op termijn van vier maanden.
 7. Schone lei. Tekortkoming in de nakoming van de sollicitatieverplichting blijft wegens haar geringe betekenis buiten beschouwing. Site werk.nl gecrasht, hetgeen in schriftelijke verklaring van werk.nl wordt onderschreven.
 8. Uitleg (liquidatie-)akkoord. Art. 136 Fw.
 9. Schuldsaneringsregeling: afwijzing wegens onduidelijkheid over hoogte totale schuldenlast
 10. Afwijzing verzoek tot vaststelling van een dwangakkoord. Aangeboden percentage is niet het uiterste waartoe verzoeker in staat moet worden geacht.
 11. Schuldsaneringsregeling: afwijzing wegens verwijtbare schulden + geen saneringsgezinde houding
 12. Verzoek dwangakkoord afgewezen: eerdere schuldsaneringsregeling minder dan 10 jaar geleden beëindigd: vergelijking van de situatie minnelijk traject-wettelijk traject dan niet te maken; aangebodene niet maximaal haalbare
 13. Bekrachtiging einde schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei nu sanieten toerekenbaar zijn tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen.
 14. Schuldenares is niet-ontvankelijk in het hoger beroep nu zij voorafgaand aan de indiening van haar verzoekschrift geen (volledig) minnelijk traject ex artikel 285 lid 1 aanhef en sub f Fw jo 288 lid 2 sub b Fw heeft betracht.
 15. Saniet is niet-ontvankelijk in het hoger beroep nu het beroepschrift geen althans (een) onvoldoende kenbare grief/grieven bevat.
 16. Op verzoek van bewindvoerder vernietiging van vonnis waarbij de rechtbank op de voet van artikel 350 lid 3 aanhef en sub c Fw had overwogen dat saniet inderdaad niet aan de kernverplichtingen van de schuldsaneringsregeling had voldaan en dat de van hem te vergen medewerking aan een doeltreffende uitvoering van de schuldsaneringsregeling had ontbroken. Saniet had evenwel een laatste kans gekrege...
 17. intrekking surseance van betaling, uitspraak faillissement
 18. Overname personeel na reorganisatie. (Loon)vordering op werkgever. In hoger beroep alsnog summierlijk gebleken van vorderingsrecht aanvrager en van de toestand te hebben opgehouden te betalen.
 19. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest.
 20. Homologatie akkoord Inselair geweigerd. Nakoming van het akkoord niet voldoende verzekerd.
 21. Verzoek moratorium afgewezen nu schuldbemiddelaar niet gezien kan worden als "een persoon of instelling als bedoeld in artikel 48, lid 1 Wck", waarnaar in de artikelen 287a en 287b Fw wordt verwezen.
 22. Bekrachtiging tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling ex artikel 350 lid 3 aanhef en sub c en d Fw nu saniet een of meer van de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren nakomt of door zijn doen of nalaten de uitvoering van de schuldsaneringsregeling anderszins belemmert dan wel frustreert en daarbij nieuwe, bovenmatige schulden heeft doen/laten ont...
 23. overleggen van financiële bescheiden aan bewindvoerder
 24. Vernietiging tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling ex artikel 350 lid 3 aanhef en sub c Fw onder een verlenging van de looptijd voor de duur van 12 maanden.
 25. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenares ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest alsmede ex artikel 288 lid 1 aanhef sub c Fw nu onvoldoende aannemelijk is dat schuldenares de uit de schuldsaner...
 26. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef sub c Fw nu onvoldoende aannemelijk is dat schuldenaar de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal (kunnen) nakomen en zich zal (kunnen) inspannen zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven met aanvulling van de gronden ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw...
 27. Schuldenaar is niet-ontvankelijk in het hoger beroep nu er sprake is van een niet verschoonbare termijnoverschrijding met betrekking tot de indiening van het beroepschrift.
 28. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenares ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest.
 29. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b nu schuldenares ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest met aanvulling van de gronden ex artikel 288 lid 1 aanhef sub c nu onvoldoende aannemelijk is dat schuldenares de ui...
 30. Bekrachtiging einde schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei nu sanieten toerekenbaar zijn tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen.
 31. Bekrachtiging tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling ex artikel 350 lid 3 aanhef en sub c Fw nu saniet een of meer van de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren nakomt of door zijn/haar doen of nalaten de uitvoering van de schuldsaneringsregeling anderszins belemmert dan wel frustreert.
 32. Vernietiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef sub b en c Fw op grond van honorering beroep op de hardheidsclausule ex artikel 288 lid 3 Fw.
 33. Surseance Inselair. Doorbreking paritas creditorum staat niet in de weg aan homologatie van het schuldeisersakkoord. Nadere termijn om nakoming te verzekeren.
 34. Homologatie (gestaffeld) akkoord in surseance.
 35. Betreft een afwijzing faillissement, waarbij gerekestreerde niet is verschenen. Verzoekster heeft het pluraliteitvereiste niet nader kunnen onderbouwen, evenmin zijn er geen steunvorderingen opgegeven.
 36. Schuldeisers verzetten zich tegen verlenging schone lei. Verwijten waren bekend bij toelating, althans zijn nader onderzocht en hebben niet geleid tot tussentijdse beëindiging ex artikel 350, derde lid onder f, Fw. Deze kunnen niet aan verlening van de schone lei in de weg staan. Polissen geëxpireerd tijdens regeling. Nader onderzoek naar vereffening vereist.
 37. Tussentijdse beëindiging. Feiten en omstandigheden indien bekend-wietplantage-nieuwe schulden
 38. omzettingsverzoek niet ontvankelijk
 39. Verzoekster stelt een vordering op verweerster te hebben uit hoofde van schadevergoeding wegens wanprestatie door verweerster. Verweerster heeft deze stelling gemotiveerd betwist. De rechtbank heeft geoordeeld dat een vordering tot schadevergoeding eerst ontstaat nadat schade is geleden. Naar het oordeel van de rechtbank is geen sprake van geleden schade. Van het vorderingsrecht van verzoekster...
 40. IPR. Insolventierecht. Yukoszaak, vervolg op HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5668 en HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:221. Erkenning Russisch faillissementsvonnis in Nederland; maatstaf (HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2838 (Gazprombank)). Toepassing van de openbare-orde-exceptie; schending van fundamentele beginselen en waarden. Verbod van 'révision au fond'. Uitputting van...
 41. Schuldsaneringsregeling: afwijzing: ten aanzien van onbetaald laten schulden niet te goeder trouw geweest
 42. Beschikking nagekomen bate in verband met compensatie rentederivaten en tussenkomst van bewindvoerder in procedure
 43. Afwijzing verzoeken wsnp in verband met toeslagschulden, overbesteding en niet aannemelijk maken nakomen inspanningsplicht
 44. Afwijzing verzoek wsnp in verband met aanleveren onvoldoende informatie over omvang en samenstelling schuldenlast en te lang doorgaan met onderneming waarvoor tot eind 2017 nog is geleend.
 45. Faillietverklaring. Vorderingsrecht summierlijk gebleken. Een van de steunvorderingen ziet op een niet betaalde Belastingaanslag waartegen bezwaar is gemaakt. Het feit dat bezwaar is gemaakt doet niet af aan het bestaan van deze steunvordering.
 46. Faillietverklaring. Vorderingsrecht summierlijk gebleken. Niet vereist dat steunvordering opeisbaar is.
 47. Procesrecht. Insolventierecht. Incidenteel verzoek in cassatie tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten. Is art. 224 Rv van toepassing in de verzetprocedure van art. 10 Fw?
 48. Procesrecht. Insolventierecht. Incidenteel verzoek in cassatie tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten. Is art. 224 Rv van toepassing in de verzetprocedure van art. 10 Fw?
 49. De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven tot het aangaan van een schikking na ingewonnen deskundig advies.