Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Insolventierecht

 1. Heropening vereffening / benoeming voormalig curator tot vereffenaar ontbonden vennootschap
 2. Faillissement / surplus / benoeming curator als vereffenaar
 3. Geschil na overname; webwinkel; hairextensions; garanties; non-concurrentiebeding.
 4. Schulden niet te goeder trouw, toch toelating schuldsaneringsregeling op grond van hardheidsclausule; er is voldoende aannemelijk geworden dat verzoeker de omstandigheden, die bepalend zijn geweest voor het ontstaan of onbetaald laten van schulden, onder controle heeft gekregen. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2020:2583 en ECLI:NL:RBROT:2020:2588
 5. Schulden niet te goeder trouw, toch toelating schuldsaneringsregeling op grond van hardheidsclausule; er is voldoende aannemelijk geworden dat verzoeker de omstandigheden, die bepalend zijn geweest voor het ontstaan of onbetaald laten van schulden, onder controle heeft gekregen. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2020:2583 en ECLI:NL:RBROT:2020:2589
 6. Art. 287a Fw. Toewijzing dwangakkoord. Nihilstelling alimentatie kan in dit geval in de WSNP ook niet worden bewerkstelligd. Voorafgaand aan indiening verzoek dwangakkoord gespaard saldo wordt ingebracht en looptijd regeling is 36 maanden na vonnis dwangakkoord. Op deze wijze is de afdracht van verzoeker ten behoeve van de schuldeisers in het kader van het dwangakkoord gelijk aan de afdracht...
 7. Verzoek voorlopige voorziening afgewezen wegens gebrek aan belang; het minnelijk traject is reeds afgerond en verzoekers zijn beide toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2020:2588 en ECLI:NL:RBROT:2020:2589
 8. Toekenning dwangakkoord; de belangen van verzoekster die onder beschermingsbewind staat -en vanuit een stabiele situatie haar schuldenproblematiek wil oplossen- en de belangen van de overige schuldeisers die hebben ingestemd met het aanbod wegen zwaarder dan de belangen van de schuldeiser die geweigerd heeft in te stemmen.
 9. Toekenning tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling wegens tekortkoming in de nakoming van verplichtingen onder de regeling toerekenbaar aan saniet; de informatie- en afdrachtsplicht zijn niet goed nagekomen en er zijn nieuwe schulden ontstaan.
 10. Toekenning moratorium; verdere financiële stabilisatie van verzoekers is gewenst. Moratorium toegekend voor de duur van drie maanden om dit doel te bereiken.
 11. Toewijzing tussentijdse beëindiging schuldsanering wegens tekortkoming in de nakoming van de informatie-, sollicitatie- en afdrachtsplicht (sub c grond) plus het laten ontstaan van nieuwe schulden (sub d grond) toerekenbaar aan schuldenaar.
 12. WSNP. Tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling. Schenden van de inlichtingenplicht, onder meer wegens het verzwijgen van het huren van een kluis. Nu de kluis gedurende de regeling diverse keren is bezocht, kan de inhoud van de kluis op het moment van ingaan van de schuldsanering niet meer worden vastgesteld.
 13. Afwijzing dwangakkoord ex artikel 287a Faillissementswet. Schuldeiser heeft in redelijkheid tot weigering kunnen komen. Geen sprake van onevenredigheid tussen het belang van de schuldeiser om het aanbod te weigeren en het belang van verzoekers dat door de weigering wordt geschaad.
 14. Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening ex artikel 287 lid 4 Faillissementswet om derdenbeslag op te schorten en schuldeiser te verbieden om nieuwe beslagen te leggen. Geen spoedeisend belang. Daarnaast verzet de tekst van artikel 287 lid 4 Fw zich tegen het verlenen van een voorlopige voorziening voor mogelijk toekomstige gebeurtenissen.
 15. WSNP. Verzoek tot toelating schuldsanering afgewezen. Eerdere collectieve schuldregeling in België is door toedoen van verzoeker geëindigd. Om die reden niet te goeder trouw ten aanzien van het onbetaald laten van zijn schulden in de vijf jaren voorafgaand aan de dag dat het verzoek is ingediend. Daarnaast niet aannemelijk gemaakt dat verzoeker aan de verplichtingen van de schuldsaneringsregeli...
 16. WSNP. Tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling wegens het schenden van de inlichtingen- en afdrachtplicht.
 17. Art. 81 lid 1 RO. Insolventierecht. Verzoek faillietverklaring. Pluraliteit van schuldeisers. Art. 6 lid 3 Fw.
 18. WSNP. Tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling wegens niet nakomen inlichtingen- en sollicitatieplicht.
 19. Beroep tegen beschikking van de rechter-commissaris tot verkorting van de looptijd van de schuldsaneringsregeling ex artikel 349a lid 2 Faillissementswet.
 20. Afwijzing verzoek voorlopige voorziening (artikel 287 lid 4 Fw). Kopie van verzoek schuldsanering waarop op 12 november 2019 nog afwijzend was beslist en tegen welke beslissing geen hoger beroep was ingesteld, ingediend. Ook reeds moratorium i.v.m. dreigende ontruiming (ex artikel 287b Fw) van april t/m augustus 2019 van toepassing geweest. I.v.m. zelfde ontruimingsvonnis nu om voorlopige voorz...
 21. WSNP. Verzoeker niet-ontvankelijk in verzoek tot toelating tot schuldsanering. Op 12 november 2019 is eerder verzoek afgewezen en er zijn geen nieuwe feiten en omstandigheden aangevoerd. Verzoeker heeft tevens nagelaten hoger beroep in te stellen in eerste afwijzing.
 22. Betalingsonmacht of betalingsonwil?
 23. WSNP. Schuldsaneringsregeling tussentijds beëindigd op verzoek saniet, maar ook op voordracht van de rechter-commissaris o.a. door het niet voldoen aan de inlichtingenplicht. Schuldsaneringsregeling was voorafgegaan door faillissement bij andere rechtbank. Thans opnieuw faillissement uitgesproken mede i.v.m. aanwezigheid in de boedel van twee prijzige Rolex en Cartier horloges.
 24. WSNP. Verzoek tot toelating tot de schuldsanering afgewezen: verzoekster heft niet aannemelijk gemaakt te goeder trouw te zijn geweest ten aanzien van o.a. ontstaan schulden aan belastingdienst inzake kinderopvangtoeslag en aan het CJIB. Evenmin aannemelijk gemaakt verplichtingen te kunnen en zullen nakomen.
 25. WSNP. Verzoeken tot toelating schuldsanering afgewezen. Verzoeker is niet verschenen. Verzoekster en beschermingsbewindvoerder kunnen geen informatie verstrekken over schulden: er is geen navraag gedaan bij schuldeisers. Niet te goeder trouw.
 26. WSNP. Tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling i.v.m. het opnemen van duizenden euro’s aan reserveringen kort voor en kort na toepassing van de schuldsaneringsregeling. Tevens heeft betrokkene een pensioenuitkering uit het zicht van schuldeisers gehouden.
 27. WSNP. Verzoek tot toelating schuldsanering afgewezen. Schulden niet te goeder trouw ontstaan, verdenking van Ponzi-fraude. De schulden aan particulieren ter waarde van 7,5 ton zouden volgens verzoeker moet worden gesaneerd terwijl verzoekers onderneming die de schulden heeft veroorzaakt, in afgeslankte vorm voortgezet zou kunnen worden. Dit getuigt volgens de rechtbank van een zeer gebrekkige m...
 28. WSNP. Tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling na diverse kansen tot verbetering.
 29. WSNP. De rechter-commissaris en de bewindvoerder mogen medische gegevens in de zin van de AVG en in het kader van een verzoek tot ontheffing van de sollicitatieplicht verwerken op grond van artikel 9 lid 2 sub f AVG.
 30. WSNP. Verzoek van bewindvoerder tot tussentijdse beëindiging i.v.m. schending sollicitatieplicht afgewezen. Andere feiten en omstandigheden leiden tot echter tot tussentijdse beëindiging op andere grond.
 31. WSNP. Afwijzing verzoek tot toelating schuldsanering. Door strafrechtelijke veroordeling (celstraf) is de nakoming van verplichtingen niet aannemelijk. Ook zijn er nog openstaande strafzaken.
 32. WSNP. Afwijzing verzoek tot toelating schuldsanering. Schuldeiser heeft redelijke en haalbare betalingsregeling voorgesteld.
 33. WSNP. Afwijzing verzoek tot toelating schuldsanering. Ontbreken goeder trouw: 14 kentekens op naam gehad en boetes gemaakt. Ook in oud ijzer gehandeld zonder dit te melden. Niet aannemelijk dat verplichtingen worden nagekomen.
 34. Afwijzing verzoek tot toelating schuldsanering. Ontbreken goeder trouw, geen waarborg voor nakomen verplichtingen.
 35. 354 Faillissementswet. Schone lei ondanks tekortkomingen. Tekortkoming informatieverplichting grotendeels te verwijten aan het beschermingsbewind.
 36. Verzoek om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 287 lid 4 Fw. Een dergelijke voorlopige voorziening beoogt in feite de bescherming die de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) biedt, in dit geval de bescherming van artikel 305 Fw, in tijd iets naar voren te halen om te voorkomen dat een verzoek om toelating tot de WSNP wordt doorkruist doordat de verhuurder nog kort voor de beh...
 37. Verzoek om een voorlopige voorziening (moratorium) als bedoeld in artikel 287b Fw afgewezen. Onvoldoende aannemelijk dat verzoeker kan worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Daardoor acht de rechtbank het onvoldoende gerechtvaardigd om door middel van een voorlopige voorziening inbreuk te maken op de rechten van schuldeisers.
 38. Tussentijdse beeindiging o.g.v. art. 350 lid 3 onder c en d Fw. Tijdens de schuldsaneringsregeling zijn activiteiten ontplooid waarmee geld is verdiend. Saniet heeft dit niet aan de bewindvoerder gemeld, noch heeft hij het geld aan de bewindvoerder afgedragen.
 39. Faillissement Belgische vennootschap. Insolventieverordening. Nederlands recht van toepassing op verrekeningsverweer.
 40. Verzoek faillietverklaring afgewezen bij gebreke van summierlijk blijken van vorderingsrecht verzoekster – ambtshalve proceskostenveroordeling ten gunste van belanghebbende.
 41. Afwijzen verzoek toepassing schuldsaneringsregeling. Onvoldoende aangetoond dat psychosociale problemen al enige tijd onder controle zijn. Gegronde vrees dat de verplichtingen van de schuldsaneringsregeling, waaronder de inspanningsverplichting, niet (naar behoren) zullen worden nagekomen. Er is een hoge vordering van het CJIB wegens een aan verzoeker opgelegde ontnemingsmaatregel, niet te goe...
 42. WSNP. Schuldsanering. Verzoek tot toelating afgewezen wegens schuld te kwader trouw aan UWV binnen vijf jaar voorafgaand aan het verzoek. Beroep op hardheidsclausule afgewezen omdat vooralsnog niet aannemelijk is dat verzoekster de problemen onder controle heeft.
 43. WSNP. Schuldsanering. Afwijzing o.g.v. 288.1, aanhef onder c Fw: er is sprake van een bestaande alcoholverslaving. De behandeling daarvoor is nog gaande.
 44. Schuldsanering. Tussentijdse beeindiging o.g.v. 350, lid 3, c en e Fw. Achterstand in boedelafdracht, niet nakomen verplichtingen. Schuldenaar ziet eigen gebreken niet in.
 45. Schuldsanering. Tussentijdse beeindiging o.g.v. 350 lid 3 onder c en d Fw.. Niet voldaan aan inlichtingen- en sollicitatieplicht, onbereikbaar voor bewindvoerder en niet aan boedelafdracht voldaan; nieuwe schulden laten ontstaan.
 46. Schuldsaneringsregeling. Tussentijdse beeindiging o.g.v. art. 350, derde lid onder c en d Fw. Nieuwe schulden en achterstand in boedelafdracht tijdens schuldsanering. Recent ingesteld beschermingsbewind leidt niet tot andere beslissing
 47. Verhoor ex artikel 66 Faillissementswet. De schuldenaar waarop het verhoor betrekking heeft, wordt bestuurd door de vader van de getuige. Dat rechtvaardigt geen beroep op het familiair verschoningsrecht van artikel 66 lid 4 Fw. Beroep op nemo tenetur wordt toegewezen. De waarborg uit het arrest van de Hoge Raad 24 januari 2014 (ECLI:NL:HR:2014:161) is in dit geval niet voldoende, omdat afwikkel...
 48. Faillissementsrecht; procesrecht; uitleg impliciete incidentele grief; eis boedel betreffende tijdens faillissement ingesteld door failliet; niet-ontvankelijkheidsexceptie o.g.v. art. 25 lid 1 Fw eerst in appel opgeworpen en wel na inmiddels beëindigd faillissement eiser; ratio stelsel art. 25 leden 1 en 2 Fw
 49. Verzoek rehabilitatie. Uit de enkele nakoming van het akkoord valt niet af te leiden dat iedere erkende schuldeiser tot zijn genoegen is voldaan.
 50. Faillietverklaring – verzoekster niet tijdig verschenen op de mondelinge behandeling – verzoek als ingetrokken beschouwd – overweging ten overvloede dat naar verwachting verzoek zou zijn afgewezen bij gebreke van summierlijk blijken van vorderingsrecht verzoekster