Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Insolventierecht

 1. Het hof heeft de beslissing van de rechtbank, waarbij de schuldsaneringsregeling ten aanzien van [appellant] tussentijds werd beëindigd, bekrachtigd. Artikel 350 derde lid onder c, e en f Fw.
 2. Weigering tbe. Tekortkoming niet in bezwaar beëindiging ziektewetuitkering, toerekenbaarheid, omvang nadeel.
 3. Verlening schone lei. Tekortkoming vanwege bijzondere aard buiten beschouwing gelaten.
 4. WHOA: verlenging afkoelingsperiode ex art. 376 lid 5 Fw; aspectenverzoek ex art. 378 Fw aangaande klassenindeling en ongelijke behandeling klassen
 5. Tekortkoming in de sollicitatieverplichting. Schuldsaneringsregeling voor een korte duur verlengen.
 6. verzoek toelating schuldsaneringsregeling afgewezen
 7. Dwangakkoord afgewezen
 8. Dwangakkoord toegewezen
 9. Dwangakkoord toegewezen
 10. Dwangakkoord toegewezen
 11. Dwangakkoord toegewezen
 12. Hof wijst verzoek appellanten tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling af. Appellanten zijn niet te goeder trouw ex art. 288 lid 1, aanhef en onder b, Fw ten aanzien van zakelijke schulden. Zij hadden exploitatie onderneming eerder moeten staken om ontstaan van nieuwe schulden en oplopen van bestaande schulden te voorkomen.
 13. tv - Betalingen aan gelieerde vennootschappen en aan derden-schuldeisers door een nadien gefailleerde vennootschap. Beroep op art. 47 Fw slaagt voor een aantal betalingen. Persoonlijk ernstig verwijt bestuurder, Aktewisseling m.b.t. omvang schade.
 14. Bekrachtiging beëindiging wsnp zonder schone lei
 15. Toewijzing schuldsaneringsregeling, artikel 288 Faillissementswet. Hardheidsclausule
 16. Toewijzing schuldsaneringsregeling, artikel 288 Faillissementswet. Hardheidsclausule
 17. Faillissement. Summierlijk gebleken van vorderingsrecht gegrond op verstekvonnis.
 18. Afwijzing aanvraag eigen faillissement. Kennelijke misbruik van bevoegdheid.
 19. Hoger beroep door failliet tegen opheffing faillissement. Stand van de boedel geeft geen aanleiding faillissement voort te zetten. Een faillissement heeft niet als doel de schuldenaar te beschermen tegen schuldeisers en/of hulp te bieden bij het oplossen van financiële problemen.
 20. Verzoek tot faillietverklaring afgewezen. Niet summierlijk gebleken van vorderingsrecht aanvrager. Aanvrager geen partij bij huurovereenkomst waarop het gestelde vorderingsrecht rust.
 21. Verlening schone lei, slachtoffer kinderopvangtoeslag-affaire, Catshuisregeling
 22. WHOA-zaak. Afwijzing verzoek afkoelingsperiode en opheffing beslag. Verzoekster heeft onvoldoende onderbouwd dat haar toezegging dat een akkoord binnen twee maanden kan worden aangeboden ook maar enigszins realistisch is. De rechtbank kan dan ook niet vaststellen dat het thans afkondigen van een afkoelingsperiode in het belang van de gezamenlijke schuldeisers is. Ook is niet voldaan aan het ve...
 23. toewijzing dwangakkoord
 24. toewijzing dwangakkoord
 25. Wijzing tussenvonnis, verzwijging onroerend goed in Duitsland, financiële impact voor boedel onduidelijk
 26. Toewijzing voordracht bewindvoerder tot tussentijdse beëindiging, nakoming informatieverplichting, verzwijging eigendom onroerend goed in Duitsland.
 27. Toewijzing verzoek dwangakkoord. Verjaring werkt niet van rechtswege. Verzoeker heeft jegens geen van zijn schuldeisers op mogelijke verjaring beroepen. Hij is daartoe evenmin gehouden. Dat betekent dat alle verbintenissen in de door verzoeker opgegeven schuldenlast rechtens nog steeds afdwingbaar zijn en de hoogte van de schuldenlast met een voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld.
 28. Faillissementsrecht. Insolventieverordening (IVO). Hadden werknemers van Spaanse vennootschap ook arbeidsverhouding met Nederlandse groepsvennootschap (art. 10 IVO)? Toepassing communautair begrip ondergeschikheid.
 29. Prognose-aanbod. Gebleken is dat verzoeker in staat is om (parttime) betaalde arbeid te verrichten. Verzoeker heeft sinds aanvang van het minnelijk traject niet gewerkt en ook niet gesolliciteerd en heeft zich dus niet maximaal ingespannen voor zijn schuldeisers. Afwijzing verzoek dwangakkoord.
 30. Voorlopige voorziening. Toewijzing moratorium. Versneld traject beschermingsbewind
 31. Ontheffing sollicitatieverplichting. Saneringskrediet. Toewijzen dwangakkoord
 32. Voordracht tbe toegewezen. Tekortkomingen in de sollicitatie-, informatie- en afdrachtplicht. Nieuwe schuld. Geen gebruik gemaakt van extra kans.
 33. Toewijzing moratorium, toelating wettelijke schuldsaneringsregeling niet-ontvankelijk.
 34. Toewijzing voordracht bewindvoerder tot tussentijdse beëindiging, toerekenbare tekortkoming informatie- en sollicitatieverplichting.
 35. Verlenging van drie maanden wegens toerekenbare tekortkoming afdrachtsverplichting en afbetaling nieuwe schulden
 36. Artikel 287 lid 2 Fw Artikel 288 lid 1, aanhef en onder b Fw Artikel 288 lid 3 Fw Verzoek toepassing WSNP. Ontvankelijk ten aanzien van de voor de : beoordeling benodigde stukken. Verzoek op inhoudelijke gronden afgewezen. Niet te goeder trouw ten aanzien van ontstaan en onbetaald laten van grote huurschulden en andere substantiële schulden, waaronder aan de fiscus. Onderneming te lang voort...
 37. Artikel 287 lid 2 Fw Artikel 288 lid 1, aanhef en onder b Fw Artikel 288 lid 3 Fw Verzoek toepassing WSNP. Ontvankelijk ten aanzien van de voor de : beoordeling benodigde stukken. Verzoek op inhoudelijke gronden afgewezen. Niet te goeder trouw ten aanzien van ontstaan en onbetaald laten van grote huurschulden en andere substantiële schulden, waaronder aan de fiscus. Onderneming te lang voort...
 38. geen bestuurdersaansprakelijkheid ex 2:248 of 2:9 BW, noch onrechtmatige daad. Geen selectieve betalingen. Geen pauliana. Onvoldoende gesteld.
 39. toewijzing moratorium voor duur van zes maanden, wsnp verzoek niet-ontvankelijk
 40. Artikel 295 Fw geeft de rechter-commissaris slechts de bevoegdheid om (op grond van lid 2 en lid 3) ten aanzien van het inkomen en periodieke uitkeringen te bepalen dat deze (deels) niet aan de boedel behoeven te worden afgedragen. Een dergelijke bevoegdheid verschaft artikel 295 Fw de rechter-commissaris niet voor vermogensbestanddelen die niet als inkomen of periodieke uitkering kunnen worden...
 41. toewijzen dwangakkoord, afwijzen wsnp
 42. Verdere verlenging van termijn regeling naar aanleiding van nieuwe schulden en boedelachterstand, slachtoffers kinderopvangtoeslag affaire Belastingdienst
 43. Tussentijdse beëindiging. Zodra psychische problematiek onder controle is, kan schuldenaar mogelijk binnen 10 jaar opnieuw tot de wsnp worden toegelaten.
 44. De rechtbank laat bij haar beslissing zwaar mee wegen dat schuldenaar heeft verzwegen dat hij een nieuwe dienstverband heeft. Daarbij heeft hij zijn salaris laten storten op zijn leefgeldrekening en het vervolgens uit gegeven.
 45. Wrakingszaak. Wrakingsverzoek. Verzoeker niet-ontvankelijk want verzoek ingediend na einduitspraak.
 46. WHOA: afkondiging afkoelingsperiode; afwijzing verzoek aanvullende voorziening op grond van art. 378 en/of 379 Fw vanwege ontbreken toereikende grondslag en gebrek aan belang.
 47. Verzet gegrond verklaard. Aannemelijk gemaakt dat vordering pensioenfonds niet juist is nu premieheffing betrekking heeft op loontijdvak waarin werknemers niet in dienst waren. Ondanks onherroepelijk dwangbevel vordering toch niet summierlijk gebleken, nu executie dwangbevel kan worden verboden door gerechtelijke uitspraak als sprake is van een kennelijke feitelijke misslag.
 48. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank, waarbij is vastgesteld dat de schuldsaneringsregeling eindigt zonder schone lei, vernietigd. Het hof heeft vastgesteld dat de schuldsaneringsregeling eindigt en dat de schone lei alsnog kan worden verleend.
 49. Kort geding. Bindend advies. Gezamenlijk aanwijzen bindend adviseur na civiele procedure. Verplichting om daaraan medewerking te verlenen. Geen verjaring, want verzoek van de een aan de ander om mee te werken, was een passende handeling tot het verkrijgen van bindend advies in de zin van art. 3:316 lid 3 BW. Kort gedingen die zijn gevolgd om medewerking af te dwingen, waren handelingen die daar...
 50. Kort geding. Bindend advies. Gezamenlijk aanwijzen bindend adviseur na civiele procedure. Verplichting om daaraan medewerking te verlenen. Geen verjaring, want verzoek van de een aan de ander om mee te werken, was een passende handeling tot het verkrijgen van bindend advies in de zin van art. 3:316 lid 3 BW. Kort gedingen die zijn gevolgd om medewerking af te dwingen, waren handelingen die daar...