Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Insolventierecht

 1. Faillissementsrecht. Antilliaanse zaak. Pauliana ex art. 38 Fb Sint Maarten (art. 42 Fw). Samenstel van rechtshandelingen. Benadeling. Wetenschap van benadeling.
 2. Dwangakkoord toewijzen. Prognose. Uitbreiding naar fulltime werk.
 3. Dwangakkoord toewijzen. Prognose
 4. Voorlopige voorziening toewijzen. Voldoende aannemelijk dat verzoeker de lopende huur kan voldoen.
 5. Voorlopige voorziening toewijzen. Budgetbeheer en betaalt al een aantal maanden de lopende huur
 6. Dwangakkoord toewijzen. Prognoseakkoord. Toezicht op nakoming sollicitatieverplichting
 7. Dwangakkoord toewijzen. Prognoseakkoord.
 8. Dwangakkoord toewijzen. Prognose. Verzoekster is gemotiveerd, werkt fulltime. Mogelijk doorgroeien.
 9. Dwangakkoord toewijzen. Prognose. Arbeidscontract voor bepaalde tijd, fulltime. Sinds augustus 2021 ziekgemeld, bezig met re-integratietraject.
 10. Dwangakkoord toewijzen. Prognose. Gedurende minnelijk traject meer gaan werken. Maakt ook overuren. Contract voor onbepaalde tijd.
 11. (Faillissements)procesrecht. Merkenrecht. Mededingingsrecht. Kort geding. Art. 25 e.v. Fw. Analoge toepassing art. 27 lid 3 Fw? Uitputting. Gegronde redenen. Selectieve distributie. Bewijsregels en motivering in kort geding. Spoedeisend belang.
 12. De vraag die in deze zaak centraal staat is of de curator moet meewerken aan het doorhalen van het beslag op de auto’s van eisers. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag bevestigend. Zij is van oordeel dat het beslag als opgeheven geldt en dat de curator daaraan mee moet werken. Ook moet de curator de notariskosten vergoeden. De voorzieningenrechter zal onder de beoordeling uitleggen hoe...
 13. Toewijzing verzoek dwangakkoord. Goed en betrouwbaar gedocumenteerd. Proceskostenveroordeling.
 14. Toewijzing verzoek dwangakkoord. Art. 60c Participatiewet.
 15. Afwijzen verzoek dwangakkoord en afwijzen verzoek toepassing schuldsaneringsregeling (art. 287a lid 7 Fw, 288 lid 2, aanhef en b, Fw, art. 285 Fw en art. 48 lid 1 Wck). De schuldbemiddeling is uitgevoerd door Modus Vivendi Minnelijk Traject B.V. en zij zijn geen instelling of persoon als bedoeld in artikel 48 Wck, hetgeen leidt tot afwijzing van het dwangakkoord. Het subsidiaire verzoek tot to...
 16. Afwijzen verzoek toepassing schuldsaneringsregeling (art. 284, 288 Fw). Verzoeker heeft nagelaten aanvullende stukken toe te sturen. De rechtbank heeft geen goed beeld gekregen van de (medische) situatie van verzoeker en er heerst twijfel of verzoeker in staat is om de verplichtingen die voortvloeien uit de schuldsaneringsregeling na te komen. Geen blijk gegeven van een saneringsgezinde houding...
 17. Afwijzing verzoek dwangakkoord (art. 287a Fw). Saneringskrediet. Verzoeker heeft, hoewel door rechtbank opgevraagd, geen medische stukken en ook niet het strafrechtelijk vonnis overgelegd. Onvoldoende duidelijkheid over de arbeidscapaciteit. De rechtbank kan niet zonder meer vaststellen dat de huidige afloscapaciteit van verzoeker het maximale is. Geen sprake van een saneringsgezinde houding.
 18. Vonnis homologatie akkoord ex artikel 384 Faillissementswet
 19. Toewijzing dwangakkoord. Prognosevoorstel. Verweren weigerende schuldeiser; wellicht KOT-gedupeerden, eventueel recht op een transitievergoeding en verjaring vorderingen. Verweren slagen niet, e.e.a. onder verwijzing naar ECLI:NL:RBDHA:2021:7545.
 20. Bestuurdersaansprakelijkheid. Beklamel.
 21. Whoa. Afkoelingsperiode ex artikel 376 Fw.
 22. Niet langer wachten op indiening WSNP verzoek. Wanneer de behandeling van het faillissementsverzoek zal worden aangehouden, wordt verzoekster wezenlijk en onredelijk in haar belangen geschaad ivm een mogelijk beroep op de Loongarantieregeling.
 23. art. 350 lid 3 onder c en f Fw / sprake van feiten en omstandigheden die op het tijdstip van het toelatingsverzoek tot de schuldsaneringsregeling reeds bestonden / Appellant is een akte van cessie overeengekomen met zijn ouders / Appellant heeft echter de schuld aan zijn ouders niet afgelost, maar het deel van het maandsalaris boven het bedrag van € 1.700,00 is uiteindelijk – via de dochter en...
 24. 149 Fw verzoek verbetering proces-verbaal van verificatievergadering, onjuiste uitleg stemvereisten rechter-commissaris bij aangeboden akkoord
 25. Artikel 288 lid 1, aanhef en onder b Fw. Artikel 288 lid 3 Fw. Artikel 285 lid 1, aanhef en onder f Fw. Bekrachtiging afwijzing verzoek om toepassing wettelijke schuldsaneringsregeling. Onvoldoende inzicht in omvang schuldenlast, ontstaansdata van schulden en ontstaansredenen. Niet te goeder trouw ten aanzien van aantal schulden. Geen toelating op grond van de hardheidsclausule. Niet zonder m...
 26. Faillissement naar aanleiding vordering op basis uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis en steunvorderingen onder andere op basis jaarstukken.
 27. art. 350 lid 1 sub f Fw / sprake van feiten en omstandigheden die op het tijdstip van het toelatingsverzoek tot de schuldsaneringsregeling reeds bestonden / fraudevordering / strafrechtelijke veroordeling / bekrachtiging in hoger beroep van tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling / art. 358 lid 4 Fw / niet-saneerbare vorderingen
 28. Verzoek faillietverklaring afgewezen. Verweerster heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een opeisbare en verrekenbare tegenvordering heeft op verzoekster. Vorderingsrecht van verzoekster heeft verweerster gemotiveerd en gedocumenteerd betwist.
 29. Verzoek faillietverklaring afgewezen. Geschil tussen partijen. Onvoldoende gebleken van vorderingsrecht van verzoekster. Proceskostenveroordeling.
 30. Verzoek faillietverklaring afgewezen. Geschil tussen partijen. Onvoldoende gebleken van vorderingsrecht van verzoekster.
 31. Voordracht TBE toegewezen. Tekortkoming informatieplicht en sollicitatieplicht. Nakoming afdrachtplicht kan niet gecontroleerd worden. Spijtoptant.
 32. Voordracht TBE toegewezen. Tekortkoming informatieplicht en afdrachtplicht. Schuldenaar kreeg contante bedragen op zijn rekening gestort, dit wordt meegerekend als inkomen en heeft geleid tot een boedelachterstand. Daarnaast weigerde schuldenaar bepaalde informatie aan te leveren.
 33. Dwangakkoord toewijzen. Saneringskrediet.
 34. Voordracht TBE toegewezen. Schuldenares heeft verschillende kansen gekregen om zich aan de verplichtingen uit de WSNP te houden, maar heeft deze niet benut.
 35. Verzoek moratorium afgewezen. Verzoeker heeft 75% van de huurschuld betaald, waardoor de verhuurder de ontruiming heeft ingetrokken. Er is geen sprake meer van een spoedeisend belang dan wel een bedreigende situatie.
 36. De curator vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: hem machtigt tot het te gelde maken van de villa; bepaalt dat de curator alleen en zelfstandig bevoegd is al datgene te doen dat nodig is voor de verdere verkoop en levering van de villa, waaronder het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst en het leveren van de villa door ondertekening...
 37. WSNP. Procesrecht. Ontvankelijkheid in hoger beroep. Heeft de rechtbank eerder uitspraak gedaan dan in het schriftelijke vonnis is vermeld? Verschoonbare termijnoverschrijding. Gebrek aan belang bij cassatieberoep.
 38. Faillissementsrecht. Turboliquidatie. Ontbonden rechtspersoon moet worden geacht te zijn blijven bestaan, omdat er mogelijke baten zijn uit een vordering op de voormalig bestuurder. Verzoek tot faillietverklaring toegewezen.
 39. Verzoek moratorium afgewezen. Niet aannemelijk dat hij de lopende huur zal betalen. Verzoeker is in de gelegenheid gesteld om aan te tonen dat hij de huur voor juli had betaald, maar is hier niet in geslaagd.
 40. Dwangakkoord toewijzen. Prognoseakkoord. ANW-uitkering. Volledig arbeidsongeschikt. Bijna pensioengerechtigde leeftijd, inkomen zal nog iets toenemen.
 41. Dwangakkoord toewijzen. Prognoseakkoord. Multi-problematiek, WMO-ondersteuning bij Leger des Heils.
 42. art. 288 lid 1 aanhef sub b en c Fw / belastingschulden / onbetaald laten van de schulden / niet te goeder trouw / psychische problemen / hardheidsclausule / bekrachtiging in hoger beroep van weigering toelating schuldsanering
 43. toewijzing moratoriumverzoek voor de duur van zes maanden
 44. toewijzing moratoriumverzoek voor de duur van zes maanden
 45. Faillietverklaring natuurlijk persoon. Vordering en steunvordering zijn onweersproken. Wat de faillissementstoestand betreft het volgende. Verweerder stelt ter zitting dat hij een betalingsregeling wil treffen. Nu door verzoekster ruim de gelegenheid is geboden een betalingsregeling te treffen, en hij hiervan geen gebruik heeft gemaakt, is geen betalingsregeling tot stand gekomen. Niet is geble...
 46. toewijzing moratoriumverzoek voor zes maanden
 47. toewijzing tweede moratoriumverzoek voor de duur van drie maanden
 48. toewijzing verzoek 287 lid 4 Fw na twee eerdere moratoriumverzoeken
 49. toewijzing dwangakkoord
 50. afwijzing moratorium, huur vijftien maanden niet betaald, ook de lopende termijnen niet