Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Insolventierecht

 1. artikel 287a Fw: er is geen sprake geweest van een transparante uitvoering van het minnelijk traject. Onvoldoende is gebleken dat alle schuldeisers gelijkelijk zijn behandeld, zowel qua gedaan aanbod als qua verstrekte informatie, hetgeen op zichzelf beschouwd voldoende grond oplevert het verzoek tot het opleggen van een dwangakkoord af te wijzen.
 2. Faillissementsaanvraag. Pluraliteit van schuldeisers. Intercompany-vorderingen. Kunnen de vorderingen van groepsvennootschappen gelden als steunvordering bij de faillissementsaanvraag?
 3. artikel 355 Fw: De rechtbank heeft ter zitting in eerste aanleg aan appellant niet medegedeeld op welke datum vonnis zal worden gewezen. Appellant heeft de beroepstermijn slechts één dag overschreden, hetgeen het hof onder die omstandigheden verschoonbaar acht.
 4. Conservatoir beslag tijdens noodregeling. Art. 31 LTBK.
 5. Noodregeling FCIB. Beperkte rol van rechter. Vaststelling kosten (art. 35 lid 1 LTBK).
 6. Procesrecht. Faillissement. Hoor en wederhoor. Tweeconclusieregel. Heeft de eiser, wanneer de curator niet verschijnt om de procedure over te nemen ten aanzien van de vorderingen die vallen onder art. 28 Fw, recht op ontslag van instantie? Is sprake van een ontoelaatbare verrassingsbeslissing indien het hof beslist op vorderingen ten aanzien waarvan het hof eerder had geconstateerd dat de proc...
 7. artikel 278 eerste lid Rv: Naar vaste rechtspraak dient het beroepschrift de gronden van het hoger beroep te vermelden. Slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden kan van dit vereiste worden afgeweken – namelijk in geval het een zeer korte appeltermijn betreft en de tekst van de beslissing waartegen het beroep wordt gericht nog niet beschikbaar is. Volgens vaste jurisprudentie dient een a...
 8. artikel 354 lid 1 Fw: Het plegen van misdrijven gedurende de looptijd van de schuldsaneringsregeling is in strijd met het wezen en de doelstellingen van deze regeling. De schuldsaneringsregeling is er immers mede op gericht te komen tot een balans tussen inkomsten en uitgaven en het aanpakken van de oorzaken van het ontstaan van de schulden. Het plegen van misdrijven druist daar recht tegenin e...
 9. artikel 350 lid 3 aanhef en sub d Fw: niet gebleken van een causaal verband tussen de psychische problematiek van appellant en het doen laten ontstaan van nieuwe bovenmatige schulden.
 10. Geen kenbare grief opgeworpen tegen het oordeel van de rechtbank dat appellant niet aan de kernverplichtingen uit de schuldsaneringsregeling heeft voldaan.
 11. Beschermingsbewindvoerder niet-ontvankelijk (zie HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV4010) alsmede bekrachtiging vonnis waarbij de rechtbank op de voet van artikel 349a Fw de termijn gedurende welke de schuldsaneringsregeling van kracht heeft verlengd.
 12. Vernietiging vonnis waarbij verzoeker in staat van faillissement verklaard was.
 13. Vernietiging einde schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei onder verlenging van de looptijd van de schuldsaneringsregeling met een periode van 6 maanden.
 14. Beschermingsbewindvoerder niet-ontvankelijk (zie HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV4010) alsmede bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest en ex artikel 288...
 15. Schuldenaar niet-ontvankelijk nu hij het voorafgaand aan zijn toelatingsverzoek betrachte minnelijke traject niet op een juiste wijze is verlopen.
 16. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest alsmede ex artikel 288 lid 1 aanhef sub c FW nu onvoldoende aannemelijk is dat de schuldenaar de uit de schuldsane...
 17. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaren ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw zijn geweest.
 18. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaren ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw zijn geweest met aanvulling van de gronden ex artikel 288 lid 1 aanhef sub c FW nu onvoldoende aannemelijk is dat de schulde...
 19. Beschermingsbewindvoerder niet-ontvankelijk (zie HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV4010) alsmede bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest.
 20. Bekrachtiging tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei nu saniet toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen.
 21. Schuldenaren zijn niet-ontvankelijk in het hoger beroep nu zij voorafgaand aan hun toelatingsverzoek geen deugdelijk minnelijk traject als bedoeld in artikel 285 lid 1 aanhef en onder f Fw hebben betracht.
 22. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest alsmede ex artikel 288 lid 1 aanhef sub c FW nu onvoldoende aannemelijk is dat de schuldenaar de uit de schuldsane...
 23. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest.
 24. Bekrachtiging weigering toelating schuldsaneringsregeling onder gelijktijdige opheffing faillissement op de voet van artikel 288 lid 1 aanhef en sub b en c Fw na niet voldoende aannemelijk is dat gefailleerde ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend te goeder trouw is geweest en de uit de schuldsan...
 25. Vernietiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 285 lid 1 aanhef en sub f Fw nu naar het oordeel van het hof het aanbod dat door schuldenaar in het kader van een aan zijn toelatingsverzoek voorafgaand minnelijk aanbod aan zijn schuldeisers is gedaan op een correcte wijze heeft plaatsgevonden en voldoende aannemelijk is dat schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of o...
 26. Vernietiging einde schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei saniet 1 onder verlenging van de looptijd met een termijn van 6 maanden nu saniet toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen alsmede vernietiging einde schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei saniet 2 onder alsnog toekennen van de...
 27. Toewijzing dwangakkoord. Aanbod 0,03%. Nu de stellingen van verweerster niet met schriftelijke stukken zijn onderbouwd en zij niet op de zitting is verschenen om te reageren op de toelichting van verzoeker slaagt het verweer niet.
 28. Arbeidsrecht – Insolventierecht – Overgang onderneming na pre-pack - Uitleg HvJEU 22 juni 2017 (C-126/16, Smallsteps) – Criteria om het doel van de faillissementsprocedure te bepalen
 29. Het aanbod betreft een saneringskrediet gebaseerd op de huidige inkomsten uit hoofde van een PW-uitkering. Uit het verzoekschrift en het verhandelde ter zitting is onvoldoende duidelijk geworden dat verzoeker niet in staat zou zijn om gedurende de aankomende drie jaar (minimaal) 36 uur per week te werken en daarmee meer inkomsten te genereren dan met zijn huidige PW-uitkering. Juist moge zijn d...
 30. Vervolg op tv 4 okt 2017. Verrekening als bedoeld in art. 53 Fw.
 31. Afwijzen verzoek toepassing schuldsaneringsregeling (art. 284, 288 Fw). Onvoldoende aangetoond dat de verslaving al enige tijd onder controle is. Gegronde vrees dat de verplichtingen van de schuldsaneringsregeling, waaronder de inspanningsverplichting, niet (naar behoren) zullen worden nakomen. Vorderingen UWV, CJIB en Belastingdienst niet te goeder trouw. Overbesteding.
 32. Vaststelling voorschot kosten noodregeling Ennia. Beperkte rol van rechter bij noodregelingen onder de LTBK.
 33. Afwijzen verzoek moratorium (art. 287b Fw). Onvoldoende aannemelijk dat op korte termijn geld beschikbaar is om de lopende huurtermijnen te voldoen. Vermeende bankpasfraude. Geen aangifte. Beschermingsbewind.
 34. Verzoek omzetting faillissement in schuldsaneringsregeling. Niet-ontvankelijk op grond van artikel 15b Fw en ontbreken 285 Fw-verklaring.
 35. Faillissementszaak. Faillissement in hoger beroep alsnog vernietigd. Alle schuldeisers betaald en/of lopende maandelijkse verplichtingen zonder betalingsachterstand worden nagekomen.
 36. Afwijzing verzoek tot wraking van de voorzitter van de wrakingskamer, die een wrakingsverzoek tegen een meervoudige kamer behandelde. Verzoeker heeft aan het wrakingsverzoek ten grondslag gelegd dat de gewraakte rechter als voorzitter betrokken was bij een eerdere verlenging van de termijn van zijn inbewaringstelling (in kader van faillissement). Volgens vaste jurisprudentie geldt echter als ui...
 37. Afwijzing wrakingsverzoek. 1) Het enkele niet noemen van de namen van de bijzitters levert geen (schijn van) partijdigheid op jegens verzoeker. 2) Uit vaste jurisprudentie volgt dat het enkele feit dat de voorzitter heeft deelgenomen aan een eerdere beslissing met betrekking tot verzoeker op zichzelf onvoldoende is om te concluderen dat sprake is van vooringenomenheid of de objectief gerechtv...
 38. Franchisegever vraagt faillissement aan van franchisenemer. Franchisenemer stelt dat vordering betaald had kunnen worden als franchisegever kandidaat-koper had goedgekeurd. Dit beletsel levert schuldeisersverzuim op. Rechtbank oordeelt: geen schuldeisersverzuim, nu verweerder niet tot nakoming in staat is. Ook geen misbruik van bevoegdheid om faillissement aan te vragen nu franchisegever zic...
 39. Bevel instemming schuldregeling. Art 287a Faillissementswet. Schuldeiser gaat bij weigering van onjuiste uitgangspunten.
 40. Faillissementsrecht. Contractuele uitbreiding verrekeningsbevoegdheid. Strijd met art. 53 Fw? Wederkerigheidsvereiste.
 41. Nu niet langer aan alle vereisten voor een faillissement is voldaan zal het hof het vonnis waarvan beroep en daarmee het faillissement vernietigen. Het hof constateert immers, in het bijzonder gezien de verklaring van de curator, dat thans alle vorderingen zijn voldaan of binnen afzienbare tijd kunnen worden voldaan, althans dat klaarblijkelijk voor de respectieve crediteuren een bevredigende b...
 42. Het faillissement is uitsproken van een vennootschap onder firma in liquidatie, nu kennelijk de vereffening nog niet is voltooid.
 43. Eiseres ontbeert de bevoegdheid om vorderingen in rechte aanhangig te maken in verband met beperkte licentie.
 44. Wrakingsverzoek niet-ontvankelijk omdat dit niet is gedaan zodra de feiten en omstandigheden waarop het wrakingsverzoek is gegrond aan verzoeker bekend zijn geworden. Verzoeker is enkele dagen na 10 juli 2019 bekend geraakt met de inhoud van de brief van de rechter die voor hem redengevend is geweest de rechter te wraken, terwijl het verzoek eerst is ingediend op 9 september 2019.
 45. afwijzing dwangakkoord toewijzing toepassing schuldsaneringsregeling Verweerder (bewindvoerder) maakt bezwaar tegen de voorgestelde betaling tegen finale kwijting omdat hij het aanbod te laag acht en de prognose en het aanbod zoals door de kredietbank zijn gedaan, volgens hem een onjuiste weergave van de werkelijkheid bieden. Als onderbouwing heeft verweerder uit zijn eigen praktijk als bewind...
 46. Schuldsaneringsregeling, dwangakkoord. Belastingdienst weigert, ondanks 100% uitbetaling akkoord te gaan met de aangeboden regeling omdat het akkoord uitgaat van 60 maanden en de beleidsregels van de belastingdienst uitgaan van een termijn van 36 maanden. Dwangakkoord toegewez: in de wet is geen termijn vastgelegd. Het belang van de andere schuldeisers dient zwaarder te wegen.
 47. Ontslag curatoren in faillissement Banco del Orinoco afgewezen.
 48. Verzet tegen de uitdelingslijst in een faillissement. Vordering moet als boedelschuld worden aangemerkt wegens ongerechtvaardigde verrijking van de boedel.
 49. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaren ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw zijn geweest alsmede ex artikel 288 lid 1 aanhef sub c FW nu onvoldoende aannemelijk is dat de schuldenaren de uit de schuld...
 50. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 285 lid 1 aanhef en sub f Fw in verbinding met artikel 288 lid 2 sub b Fw nu schuldenaar voorafgaand aan zijn toelatingsverzoek geen deugdelijk minnelijk traject betracht heeft.