Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Insolventierecht

 1. Verzoek toelating tot de schuldsaneringsregeling afgewezen. Verzoekster heeft één schuld. Die heeft betrekking op een ketting die zij voor € 402,-- online had gekocht maar in werkelijkheid € 40.200,-- kostte. Verzoekster is niet te goeder trouw ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van deze schuld omdat zij er niet op mocht vertrouwen dat de prijs juist was.
 2. Afwijzing wrakingsverzoek. De eerste wrakingsgrond was gelegen in een procedurele beslissing, te weten de kennisgeving van de rechter-commissaris dat de mogelijkheid bestond dat bij het verhoor in het kader van het ingediend art 69 Fw verzoek ook over de verplichtingen van verzoeker als bedoeld in art 105 Fw vragen zouden worden gesteld. De combinatie van het verhoor op grond van artikel 69 Fw...
 3. Overname rectificatievordering op grond van art. 27 lid 1 Fw. Rechtsvordering als bedoeld in art. 25 Fw?
 4. Beëindiging schuldsaneringsregeling zonder schone lei. Een schuldenaar die met € 12.000,- op zak op Schiphol staande wordt gehouden, moet daarvoor een goede verklaring hebben. Deze heeft schuldenaar niet.
 5. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest.
 6. Vernietiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaren thans onder beschermingsbewind staan en er sindsdien, althans zeer kort na het instellen van dit beschermingsbewind, geen nieuwe schulden meer zijn ontstaan. Voorts is het hof uit de houding en uitlatingen van schuldenaren gedurende de mondelinge behandeling in hoger beroep in...
 7. Afwijzing dwangakkoord. Schuldeiser heeft geen kennis heeft kunnen nemen van het verzoek tot het opleggen van een schuldregeling en zij is ook niet gehoord omtrent dat verzoek. Verzoekers hebben zich niet tot het uiterste ingespannen om adresgegevens van schuldeiser te achterhalen.
 8. Geen schone lei na ontdekking hennepkwekerij.
 9. Bekrachtiging afwijzing verzoek toepassing schuldsaneringsregeling. Beroep op hardheidsclausule niet gehonoreerd. Positieve wending te recent om voldoende aannemelijk te achten dat verslavingsproblematiek onder controle is.
 10. Vernietiging tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei onder verlenging van de looptijd met een periode van 18 maanden nu saniet wel steeds betaalde arbeid heeft verricht en zich voorts thans ondersteund weet door een mentor.
 11. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub a Fw nu schuldenaar niet in de staat verkeert dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden alsmede ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelati...
 12. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest.
 13. Vernietiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b en c Fw nu schuldenaar voldoende aannemelijk heeft weten te maken dat hij de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal (kunnen) nakomen en zich zal (kunnen) inspannen zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven waarbij het hof ten aanzien van de aard van...
 14. Vernietiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 285 lid 1 aanhef en sub f Fw in verbinding met artikel 288 lid 2 sub b Fw nu het hof van oordeel is dat schuldenares voorafgaand aan haar toelatingsverzoek wel op een deugdelijke wijze een minnelijk traject doorlopen heeft.
 15. Beëindiging schuldsaneringsregeling zonder schone lei. Toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming sollicitatieplicht, nu saniet zich niet heeft ingespannen om zijn fysieke gesteldheid zodanig te verbeteren dat hij voltijds zou kunnen werken.
 16. Bekrachtiging einde schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei nu saniet toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen.
 17. Vernietiging einde schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei onder verlenging van de looptijd met een periode van 12 maanden nu saniet de nieuwe schulden geheel heeft afgelost en daarbij de overige verplichtingen van de schuldsaneringsregeling inmiddels duurzaam nakomt.
 18. Omzetting noodregeling Banco del Orinoco in faillissement
 19. Insolventierecht. Maatstaf voor persoonlijke aansprakelijkheid van beoogd curator (stille bewindvoerder of stille curator) tijdens pre-packprocedure en tijdens daarop volgend faillissement.
 20. Art. 81 lid 1 RO. Insolventierecht. Voortzetting failliet ziekenhuis na pre-packprocedure. Ongerechtvaardigde verrijking dan wel onrechtmatig handelen van voortzettende onderneming?
 21. Insolventierecht. Maatstaf voor persoonlijke aansprakelijkheid van beoogd curator (stille bewindvoerder of stille curator) tijdens pre-packprocedure en tijdens daarop volgend faillissement.
 22. Art. 81 lid 1 RO. Insolventierecht. Voortzetting failliet ziekenhuis na pre-packprocedure. Ongerechtvaardigde verrijking dan wel onrechtmatig handelen van voortzettende onderneming?
 23. Afwijzing verzoek tot tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling op grond van artikel 350 lid 3 sub c Fw. Rechtbank verlengt schuldsanering met een jaar.
 24. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest alsmede ex artikel 288 lid 1 aanhef sub c FW nu onvoldoende aannemelijk is dat de schuldenaar de uit de schuldsane...
 25. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest.
 26. Bekrachtiging einde schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei nu sanieten toerekenbaar zijn tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen.
 27. Schuldenaar is niet-ontvankelijk in het hoger beroep nu het beroepschrift geen kenbare grieven bevat.
 28. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef sub c FW nu onvoldoende aannemelijk is dat de schuldenaar de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal (kunnen) nakomen en zich zal (kunnen) inspannen zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven.
 29. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw nu schuldenaren ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest alsmede weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef sub c FW nu onvoldoende aa...
 30. Bekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling nu ex artikel 288 lid 2 aanhef en sub d Fw minder dan tien jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoek is ingediend ten aanzien van schuldenaar een schuldsaneringsregeling van toepassing is geweest welke regeling tussentijds was beëindigd zonder dat die beëindiging was gegrond op artikel 350, derde lid, onder a of b Fw of artik...
 31. Afwijzing verzoek tot faillietverklaring. Vordering in verzoekschrift gebaseerd op verbeurde dwangsommen. Geen aanhouding voor wijziging grondslag.
 32. Afwijzing ontslag curatoren. Ondanks de verwijten die Curatoren worden gemaakt, kan de verdere afwikkeling van het faillissement aan curatoren worden toevertrouwd. Van belang bij beoordeling van de vraag of curatoren binnen hun beleidsvrijheid zijn gebleven, is dat Verzoekers een bijzondere positie in het faillissement innemen.
 33. afwijzing WSNP-verzoek, inspanningsverplichting
 34. Schone lei ondanks nieuwe schuld en behoud overwerkvergoeding
 35. Art. 287a lid 1 Fw. Tussenvonnis. Bevoordeling één schuldeiser zonder de overige schuldeisers daarover te informeren. Rechtbank biedt mogelijkheid tot herstel.
 36. Tussentijdse beëindiging o.g.v. art. 350 lid 3 sub f Fw. Minnelijk traject/onpartijdige deskundige.
 37. Toekenning schone lei ondanks naheffingsaanslagen Belastingdienst in verband met schenkingen. De aanslagen staan nog niet onherroepelijk vast en zijn onderdeel van een lopende procedure. Frauduleus handelen door schuldenaren staat nog niet vast.
 38. Verzoek toepassing schuldsaneringsregeling afgewezen. Veel en hoge schulden die verband houden met de onderneming van verzoekster. Daarnaast een hoge schuld aan het CJIB door verkeersboetes. In verband met psychosociale problemen van verzoekster bestaat bij de rechtbank gegronde vrees dat zij de verplichtingen van de schuldsaneringsregeling niet naar behoren zal kunnen nakomen.
 39. Afwijzing verzoek voorlopige voorziening tegen derde aanzegging tot ontruiming.
 40. Verweerster wil woning verzoekers ontruimen wegens niet inlopen huurachterstand, oneigenlijk gebruik woning en (geluids)overlast. Ontruimingsvonnis echter ruim een jaar oud en alleen gebaseerd op huurachterstand. Verzoekers hebben lopende termijnen voldaan.
 41. Peeters-Gatzenvordering (curator) na selectieve betalingen door voormalig bestuurders, schadestaat, voldoening schulden buiten de boedel om, gevolgen ontvankelijkheid curator, salaris curator, boedelschuld, schadeberekening
 42. Bewaring / verlenging / weigering verstrekken informatie en tekenen volmacht.
 43. Tussentijdse beëindiging in verband met feitelijk drijven onderneming en geen inzage verstrekken in inkomsten- en uitgavenstromen in onderneming
 44. bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement, van buitenkomende oorzaak?, stelplicht en bewijslast
 45. Verzoeker niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep tegen de beschikking van de rechter-commissaris. Overwegingen ten overvloede over het voeren van een onderneming tijdens de schuldsaneringsregeling.
 46. Relevante wetsartikelen: artt. 287b F en 305 Fw Bij een verzoek tot het instellen van een moratorium als bedoeld in art. 287b Fw is beslissend de vraag of de gevraagde voorziening noodzakelijk is om verzoekers in staat te stellen in het minnelijk traject tot overeenstemming met de schuldeisers te komen over een minnelijke schuldregeling. Blijkens de wetsgeschiedenis heeft een moratorium tot doe...
 47. Tussentijdse beëindiging op grond van niet voldoen aan sollicitatieplicht na eerdere verlenging looptijd door rechter-commissaris in verband met niet nakoming sollicitatieplicht
 48. Wraking. Toewijzing wrakingsverzoek. Verzoeker werd gehoord naar aanleiding van een bevel tot inbewaringstelling op grond van artikel 87 Faillissementswet. Hij heeft ter gelegenheid van dat verhoor gevraagd om een aanhouding van het verhoor. Deze aanhouding is door de rechter niet verleend. De stukken met betrekking tot de inbewaringstelling zijn pas tijdens het verhoor aan verzoeker verstrekt,...
 49. Verzoek dwangakkoord toegewezen. Aanvullende afspraken met weigerende schuldeiser over betaling na afloop minnelijke schuldregeling.
 50. Verlenging van een inbewaringstelling in het kader van de Faillissementswet op grond van art. 87 en 105/106 Fw. Rb Midden-Nederland hanteert ook de 30 dagen termijn in geval van schorsing. Het Gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden is hier recentelijk van afgeweken.