Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Bevoegdheid tot instellen rechtsmiddel. Kan materiële procespartij in eerste aanleg die niet formele procespartij was, als procespartij in zin van art. 332 Rv worden aangemerkt? Bevoegdheid tot instellen reconventionele vordering; sprake van uitzondering in art. 136 Rv? Lastgeving met volmacht. Beëindiging lastgevingsovereenkomst. Privatieve werking. Uitzondering...
 2. Overeenkomstenrecht; procesrecht. Uitleg vaststellingsovereenkomst, Haviltex-maatstaf. Bindend advies waardevermeerdering gehuurd bedrijfspand; totstandkomingsgebreken, schending hoor en wederhoor. Motiveringsgebrek oordeel buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Wraking. Civiel. De wrakingskamer is van oordeel dat de aangevoerde gronden niet tot wraking van de raadsheren kunnen leiden. Volgt afwijzing van het wrakingsverzoek.
 4. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Arbitrage; vordering tot vernietiging arbitraal vonnis (art. 1065 lid 1 Rv (oud)). Begrip ‘investering’ in zin van BIT India-Mauritius; criterium ‘bijdrage aan economische ontwikkeling gastland’; begrip ‘essential interests’ in zin van art. 11 lid 3 BIT; uitlegmaatstaf art. 31 Weens Verdragenverdrag. Intrekking aangezegde schorsing en hervatting geding in cassatie.
 5. Bevoegdheidsincident afgewezen. 107 Rv. Volledige proceskostenvergoeding afgewezen.
 6. Bindend advies dat nadien is gerectificeerd. Vernietigbaar wegens inhoud of wijze van totstandkoming? Toetsingsmaatstaf. Duidelijkheid grieven tegen het bestreden vonnis.
 7. Brand in woning met hennepkwekerij op zolder. Vordering tegen verzekeraar tot uitkering onder inboedelverzekering en ongedaanmaking van tegen verzekeringnemer getroffen maatregelen. Tegenvordering tot vergoeding van kosten voor onderzoek. Hennepkwekerij met toebehoren oorzaak van de brand? Opzet tot misleiding van verzekeraar bij verzekeringnemer?
 8. procesvertegenwoordiger onttrokken, niet-ontvankelijk
 9. Ambtshalve toetsing.
 10. Ambtshalve toetsing.
 11. Ambtshalve toetsing.
 12. procesvertegenwoordiger onttrokken
 13. Onteigening. Eindvonnis. Vaststelling schadeloosstelling. Waarde van onteigende. Geen waardevermindering van het overblijvende. Bijkomende schade. Kosten juridische bijstand gematigd: uurtarief en ureninzet van advocaat.
 14. Cassatieprocesrecht. Art. 30c lid 1 Rv; art. 407 lid 3 Rv. Niet-ontvankelijkheid. Procesinleiding niet ingediend langs elektronische weg; geen advocaat bij de Hoge Raad aangewezen.
 15. Art. 81 lid 1 RO. Appelprocesrecht. Devolutieve werking hoger beroep; art. 25 Rv.
 16. Incident tot opheffing conservatoir beslag; afgewezen
 17. Vrijwaringsincident; referte.
 18. Schending waarheidsplicht van artikel 21 Rv door eiseres door het in geding brengen van een gemanipuleerde versie van een voor de eventuele bewijsvoering belangrijke brief. De vordering van eiseres wordt om die reden afgewezen. Vervolg op hof ’s-Hertogenbosch 27 juli 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2353 en hof ’s-Hertogenbosch 25 januari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:165. Toepassing van HR 16 juli 2021, EC...
 19. Tussenvonnis: voornemen openstellen tussentijds hoger beroep
 20. Bekrachtiging beschikking rechtbank waarbij verzoek om voorlopig getuigenverhoor is afgewezen. Appellant heeft geen belang bij verzoek, nu vorderingen waarop voorlopig getuigenverhoor is gericht geen kans van slagen hebben. Herroeping. Gezag van gewijsde. Artt. 186 Rv, 3:303 BW, 236 Rv en 382 Rv.
 21. Intellectuele eigendom. Procesrecht. Auteursrecht bij doorontwikkelde productvormgeving (scheerapparaten), bewerking i.d.z.v. art. 10 lid 2 Aw en reikwijdte ‘onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk’, slaafse nabootsing, totaalindrukken. Uitleg gedingstukken en petitum, art. 24 Rv, stelplicht, bevoegdheid ex art. 7 lid 2 Brussel I-bis (Verordening (EU) 1215/2012).
 22. Cassatie in het belang der wet. Procesrecht (kort geding). Gemeenschap (titel 3.7 BW). Veroordeling in kort geding mogelijk tot medewerking aan verkoop onverdeelde woning en tot medewerking aan verdeling van gemeenschap i.h.a.?
 23. Incident 843a
 24. Vrijwaringsincident. Onvoldoende onderbouwd waarom derde krachtens rechtsverhouding met gedaagde de nadelige gevolgen van een verlies door gedaagde van de hoofdzaak moet dragen. Huurrelatie en oude betaalafspraken zonder meer onvoldoende grondslag.
 25. IPR + verstek.
 26. Achterstallige betaling + afsluiten van de levering van drinkwater.
 27. Uitlaten partijen m.b.t. absolute bevoegdheid kantonrechter.
 28. Huur woonruimte. Achterstallige huur wordt toegewezen. Gevorderde opleveringskosten worden afgewezen omdat deze onvoldoende zijn onderbouwd en aangetoond. Enkel het erkende bedrag van € 180,00 wordt toegewezen.
 29. Herstelvonnis nu in het eindvonnis de naam van een van de gedaagden ontbreekt.
 30. Eiseres op verzoek kantonrechter niet voldaan om herstelexploot + certificaat van betekening in het geding te brengen. Nietige dagvaarding.
 31. Kort geding, vordering tot verwijdering van een balk in het water. Geen declaratoire beslissing. Spoedeisend belang ontbreekt. Zonder nadere bewijsvoering kan niet worden vastgesteld of sprake is van openbaar water. Vordering afgewezen.
 32. Bevoegdheid Nederlandse rechter.
 33. Verschoningsverzoek toegewezen. De gedaagde partij (een notarispraktijk) in het aan de rechter ter behandeling toebedeelde kort geding is een bekende van de rechter. Zij hebben tot voor kort deel uitgemaakt van de Kamer voor het Notariaat.
 34. Verschoningsverzoek toegewezen. De gedaagde is advocaat en wordt vertegenwoordigd door een advocatenkantoor, alwaar een familielid van de rechter werkzaam is. De rechter doet geen zaken van dat kantoor. Dat is ook bekend bij de administratie van de rechtbank, maar blijkbaar is dat in dit geval per ongeluk over het hoofd gezien.
 35. Verschoningsverzoek toegewezen. De gemachtigde van verzoeker is als advocaat verbonden aan het advocatenkantoor waaraan de echtgenoot van de rechter tot aan 1 juli 2019 als advocaat-partner verbonden was. De gemachtigde en de rechter kennen elkaar vanuit die achtergrond persoonlijk.
 36. Wrakingsverzoek afgewezen. De rechter heeft beslist dat de – reeds eenmaal uitgestelde – zitting in het kort geding niet opnieuw werd uitgesteld. De rechter nam die beslissing op basis van het verzoek van verzoeker om uitstel van de zitting, de (op verzoek van de rechter) bij dat verzoek gevoegde medische verklaring en de overige informatie die vanuit de griffie was ingewonnen, die er op neer k...
 37. Internationale arbitrage. Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis wegens afwijzing (tegen)vordering op de grond dat niet is voldaan aan peremptory order tot betaling van aanvullend voorschot op arbitragekosten ex art. 41.1 Arbitration Act 1996.
 38. Afwijzing verzoek voorlopig deskundigenbericht, o.a. omdat verzoek niet ter zake dienend is en er uitvoerige rapporten zijn op grond waarvan verzoekster in staat moet worden geacht te kunnen beoordelen of het raadzaam is het hoger beroep voort te zetten.
 39. Burgerlijk recht. Art. 2: 19 BW. Voormalige bestuursleden zijn vergeten volgens de regels de vereniging te ontbinden. Voormalige bestuursleden worden als belanghebbenden aangemerkt. Ontbindingsdatum wordt vastgesteld op basis van ontbindingsbesluit van laatste nog bij Kvk ingeschreven lid, waarna op grond van het bepaalde in artikel 2:19 lid 1 sub d BW, de vereniging door het geheel ontbreken v...
 40. Verzoek tenuitvoerlegging arbitraal vonnis. Verdrag van New York (1958). Verzoekster is niet-ontvankelijk in haar verzoek omdat het verzoek al in behandeling is bij de Nederlandse rechter.
 41. Incident. 843a Rv. Afwijzing.
 42. Een rechterlijke beslissing is geen grond tot wraking.
 43. Een rechterlijke beslissing is geen grond tot wraking.
 44. Procesrecht. Vordering ex art. 235 Rv tot verbinden voorwaarde zekerheidsstelling aan uitvoerbaarheid bij voorraad. Toepassing maatstaven HR 19 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2026. Vaststelling restitutierisico. Bijzondere grond waarom afweging in voordeel verweerder moet uitvallen?
 45. Procesrecht. Vordering ex art. 235 Rv tot verbinden voorwaarde zekerheidsstelling aan uitvoerbaarheid bij voorraad. Toepassing maatstaven HR 19 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2026. Vaststelling restitutierisico. Bijzondere grond waarom afweging in voordeel verweerder moet uitvallen?
 46. Procesrecht. Op de laatste dag van de appeltermijn stukken bij het hof ingediend waarbij kenbaar het appelverzoekschrift ontbreekt. Dag later alsnog bezorgd. Had griffie ontbreken van appelverzoekschrift moeten opmerken en advocaat op omissie moeten wijzen? Staat vast dat appelverzoekschrift alsnog was ingediend als de griffie daarop had gewezen? Verschoonbare termijnoverschrijding en herstel g...
 47. Executiegeschil. Vordering tot opheffing van executoriaal beslag na veroordeling tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat. Het executoriale beslag kan nog niet ten uitvoer worden gelegd en heeft daardoor het karakter van een conservatoir beslag omdat het geldelijk beloop van de vordering nog niet bekend is. Het conservatoire karakter van het executoriale beslag heeft tot ge...
 48. incident verwijzing naar ander gerechtshof, scheepvaartzaak
 49. Verzetzaak. Oorspronkelijke eiser vermeerdert eis. Competentiegrens overschreden. Verwijzing naar handel.
 50. Procesrecht; verzoek om mondelinge behandeling in hoger beroep (art. 87 lid 8 Rv); motivering en maatstaf afwijzing verzoek