Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Alimentatie. Vordering tot uitvoerbaarverklaring bij lijfsdwang van beschikkingen uit 2015/2016. Recent is de te betalen bijdrage door de rechtbank fors verlaagd. Beroep strandt reeds daarop dat de vrouw haar vordering tot nakoming niet stoelt op die thans vigerende beschikking. Volgt ten overvloede nog een inhoudelijk oordeel: geen aanleiding voor lijfsdwang.
 2. Rechtsvordering: termijn incidenteel appel tegen de echtscheiding; huurrecht echtelijke woning na echtscheiding
 3. Wrakingszaak.
 4. Wrakingszaak.
 5. Procesrecht. Wet Bopz. Toetsing na cassatie en verwijzing van verzoek om machtiging: ex tunc of ex nunc? Kan machtiging ook worden verleend na verstrijken geldigheidsduur? Enkelvoudig horen en meervoudig beslissen: toepasselijkheid regels HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3264 en 3259. Bijstelling van HR 9 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1580. Mogelijkheid om ter zitting afstand te doen van...
 6. Art. 806 lid 1 Rv; ontvankelijkheid in hoger beroep, niet verschenen belanghebbende; Art. 1:444 BW; bewindvoerder aansprakelijk voor door de rechthebbende geleden schade.
 7. Procesrecht. Tussenkomst. Huurgeschil. Partijen die tussenkomen, worden partijen in het geding. Zij zijn bevoegd beroep in cassatie in te stellen. De rechter is in beginsel vrij de volgorde te bepalen waarin hij conventionele en reconventionele vorderingen zal behandelen. Verschillende klachten over de ontbinding van een huurovereenkomst.
 8. Art. 186 Rv, 187 lid 2 Rv en 73 Rv. Verzoek voorlopig getuigenverhoor. Zaak deels verwezen naar hof in verband met hoger beroep. Voor het overige afgewezen. Procedure in eerste aanleg bevindt zich in staat van wijzen.
 9. Einde samenleving. Overeenkomst van geldlening of niet. Onderhandse akte. art. 159 Rv. Betwisting van de ondertekening. Geen bewijsaanbod gedaan. Niet vast is komen te staan dat een overeenkomst van geldlening is gesloten.
 10. Familierecht. Verhuizing/hoofdverblijfplaats. Verhouding kort geding ex art. 254 Rv en voorlopige voorzieningen op de voet van art. 821 ev. Rv. Spoedeisend belang.
 11. nietig herstelexploot
 12. Wrakingsverzoek afgewezen. Opmerking van de rechter ter comparitie dat hij het op prijs zou stellen als de zaak vóór zijn pensionering zou zijn afgerond. De beslissing om partijen geen nadere akte of conclusie te laten nemen en om vonnis te bepalen is een procesbeslissing, die niet zonder meer wijst op vooringenomenheid. Zo bij de rechter al sprake zou zijn van een gebrekkige dossierkennis, vor...
 13. Verzoek niet-ontvankelijk omdat dit is ingediend na het einde van de procedure op 14 december 2004 en de rechter de zaak niet meer behandelde op het moment dat het verzoek tot wraking is gedaan, op 9 april 2019.
 14. Verdeling eenvoudige gemeenschap. Afwikkeling samenleving. Incident. Schorsing van de tenuitvoerlegging van het bestreden vonnis afgewezen. Criterium. Invulling daarvan in de concrete omstandigheden van het geval.
 15. Testament. Was erflaatster in staat haar wil te bepalen. Bewijs door getuigen. Verpleegkundigen komt beroep op functioneel verschoningsrecht toe. Erflaatster mocht er op vertrouwen dat de verpleegkundigen omtrent haar medische en geestelijke situatie zonder haar toestemming aan derden geen informatie zouden verstrekken, noch bij haar leven noch na haar overlijden
 16. Buitengerechtelijke kosten worden toegewezen op basis van het wettelijke tarief en niet conform de bepaling in de algemene voorwaarden, omdat de hoogte van de gevorderde kosten wordt betwist en eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat de werkelijke kosten het wettelijke tarief overstijgen.
 17. Burgerlijk procesrecht. Beslissing van meervoudige kamer van het hof na comparitie ten overstaan van één van haar leden. Is schikkings- en inlichtingencomparitie ook benut om partijen gelegenheid te geven hun standpunten toe te lichten?
 18. Arbeidsrecht. Procesrecht. Verzoek werkgever tot ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren in eerste aanleg toegewezen. Hof wijst ontbinding toe op subsidiaire grond verstoorde arbeidsrelatie. Klachten werknemer over maatstaf art. 7:669 lid 3 sub g BW.
 19. Procesrecht. Art. 129 en 130 Rv. Wijziging van eis bij pleidooi in hoger beroep. Verzet daartegen. Ligt vermindering van eis besloten in eiswijziging? Uitleg verklaring ter terechtzitting. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Ambtshalve oproeping mede-erfgenamen op de voet van art. 118 Rv.
 20. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verbintenissenrecht. Schadevergoeding wegens gebrekkige advisering door makelaar bij bemiddeling huur bedrijfsruimte. Procedure na cassatie en verwijzing (HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2993). Verwijzingshof wijst gevorderde exploitatieverlies toe. Taak hof na cassatie en verwijzing. Vóór cassatie ingenomen stelling.
 21. Kort geding. Verhaalsbeslag op onroerende zaken. Opheffing op grond van misbruik van bevoegdheid
 22. Een vof en vennoten zijn in eerste aanleg failliet verklaard. Vof komt middels een beroepschrift in hoger beroep. Advocaat onttrekt zich. Vennoten van de vof trekken door middel van een via de curator ingediende verklaring het hoger beroep namens de vof in. Het hof accepteert die intrekking niet. Het hof acht onvoldoende aannemelijk dat de vof en haar vennoten bij het opstellen van die intrekki...
 23. Blijkens artikel 1062 Rv kan de tenuitvoerlegging in Nederland van een arbitraal vonnis eerst plaatsvinden nadat de voorzieningenrechter daartoe op verzoek van een der partijen verlof heeft verleend. Een arbitrale uitspraak van de Arbiter Bodembeweging is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen arbitraal vonnis in de zin van het Burgerlijk Wetboek van Rechtsvordering. Verzoekers die v...
 24. Kort geding. Straat - en contactverbod. Geen feiten en omstandigheden gesteld die een straat- en contactverbod rechtvaardigen. Vordering afgewezen.
 25. Cassatieprocesrecht. Niet-ontvankelijkheid. Cassatieberoep te laat ingesteld; art. 426 lid 1 Rv. Verzoekschrift niet ondertekend door advocaat bij de Hoge Raad; art. 426a lid 1 Rv.
 26. Hoger beroep kort geding gebiedsverbod. Geen spoedeisend belang meer nu de termijn waarvoor de verboden van kracht waren inmiddels is verstreken. Evenmin nog belang bij vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging.
 27. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verhoor partijgetuige nadat deze aanwezig is geweest bij verhoor andere getuige. Art. 179 Rv. Invloed op bewijskracht van verklaring van partijgetuige? Art. 164 Rv.
 28. Verkopers hebben, met een beroep op de in een tussen partijen gesloten aanvullende overeenkomst opgenomen bepaling, gebruik gemaakt van de daarin opgenomen mogelijkheid de tussen partijen gesloten koopovereenkomsten zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De door kopers ingestelde vordering tot nakoming van de verbintenis tot levering van de huizen wordt afgewezen.
 29. Exequaturprocedure / verzoek tot tenuitvoerlegging Zwitsers arbitraal vonnis / bevoegdheid Nederlandse rechter / geen sprake van arbitrageovereenkomst als bedoeld in art. II lid 2 Verdrag van New York 1958 / uitspraak Bundesgericht / afwijzing van het verzoek op grond van de artikelen II lid 2 en V lid 1 sub a en sub e van het Verdrag van New York 1958 juncto artikel 1075 leden 1 en 2 Rv respec...
 30. Procesrecht. Vervolg op HR 5 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV6698 en HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2995. Geschil over bestaan backserviceverplichtingen. Miskenning van de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie en verwijzing?
 31. ne bis in idem in civiele procedure
 32. Externe bestuurdersaansprakelijkheid.
 33. Kort geding, exhibitie art. 843a Rv m.b.t. bescheiden deels aangaande derden toegewezen. Rechtsbetrekking(en) voldoende aannemelijk, bescheiden voldoende bepaalbaar. Belang faillissementsboedel staan niet aan exhibitie in de weg.
 34. Procesrecht. Verstekprocedure waarin een derde tussenkomt of zich aan de zijde van gedaagde voegt. Toepasselijkheid art. 140 lid 3 Rv. Verplichting derde de niet verschenen gedaagde van de voeging/tussenkomst op de hoogte te stellen. Omstandigheden waaronder niet-ontvankelijkverklaring wegens overschrijding appeltermijn achterwege blijft. Gedaagde in deze zaak kan alsnog appelleren (vgl. HR 3 o...
 35. Aansprakelijkheid VvE voor gebrekkige opstal niet beperkt tot bedrag dat wordt gedekt door verzekeringspenningen.
 36. Onteigeningsrecht; procesrecht. Werkzaamheden niet binnen drie jaar na onteigeningsvonnis aangevangen; art. 61 Ow. Billijke schadeloosstelling als bedoeld in art. 61 lid 2 Ow. Strekking en maatstaf. Punitief karakter? Bindende eindbeslissing?
 37. beroep op (het verzaken van) de klachtplicht op grond van artikel 39 van het Weens Koopverdrag (CISG) slaagt.
 38. internationale handelszaak waarin partijen twisten over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter.
 39. Deelgeschil. Bevoegde rechter. Vermoedelijke bevoegdheid 1019x lid 1 Rv
 40. Deelgeschil. Bevoegde rechter. Vermoedelijke bevoegdheid 1019x lid 1 Rv.
 41. Procesrecht. Ontvankelijkheid in cassatie, art. 426a lid 1 Rv; verzoekschrift niet ondertekend door advocaat bij HR. Vormt art. 46 lid 4 Wet bescherming persoonsgegevens een uitzondering op art. 426a Rv? Gelijkheidsbeginsel.
 42. Procesrecht. Ontvankelijkheid in cassatie, art. 426a lid 1 Rv; verzoekschrift niet ondertekend door advocaat bij HR. Vormt art. 46 lid 4 Wet bescherming persoonsgegevens een uitzondering op art. 426a Rv? Gelijkheidsbeginsel.
 43. Procesrecht. Art. 32 Rv. Verzuim rechter om te beslissen over onderdeel van het gevorderde of verzochte. Mogelijkheid voor partij om rechter te verzoeken zijn uitspraak aan te vullen. Kan verzoek om aanvulling ook worden gedaan door de wederpartij?
 44. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Onrechtmatige daad; conservatoir beslag dat ongegrond wordt bevonden. Merkenrecht. Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:1431. Causaal verband en schade; stelplicht en bewijslast. Proceskosten (art. 1019h Rv).
 45. Kan de Nederlandse rechter in deze zaak internationale bevoegdheid ontlenen aan artikel 25 Brussel I bis-Vo (forumkeuze) of aan artikel 7 Brussel I bis-Vo? Verstrekking van diensten of koop en verkoop van roerende lichamelijk zaken? Plaats waar de zaken volgens de overeenkomst geleverd werden of geleverd hadden moeten worden. Betekenis van de Incoterm Ex Works. In dit geval "ex works Sered SK".
 46. 843a Rv
 47. Deurwaarders renvooi art. 438 lid 4 Rv. Beslagene dient inkomsten en uitgaven winkel partner aan de deurwaarder over te leggen om beslagvrije voet te kunnen vaststellen.
 48. Hoewel er bij het verzoek tot het leggen van een conservatoir derdenbeslag geen vrees voor verduistering behoeft te worden gesteld, dient in het beslagrekest wel te worden gemotiveerd waarom het beslag nodig is. Dat wordt ook vermeld in de Beslagsyllabus 2019, A. Voorwaarden conservatoir beslag, onder punt 4: “In het beslagrekest zal moeten worden gemotiveerd waarom het beslag nodig is”. Met h...
 49. Beslagrecht. Verzoek tot het in bewaring geven van paarden afgewezen bij gebrek aan belang.
 50. Verzoek tenuitvoerlegging buitenlands arbitraal vonnis/ artikel 1075 RV/ artikel V Verdrag van New York (arbitrage)/geen schending van hoor en wederhoor/ geen inhoudelijke beoordeling/ oordeel OLG Stutgart t.a.v. Duits recht en Duitse openbare orde/ geen strijd met Nederlandse openbare orde.