Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Huurrecht

 1. Partneralimentatie. Erfenis onderhoudsgerechtigde en behoeftigheid. Verdiencapaciteit onderhoudsgerechtigde. Terugbetaling betaalde alimentatie.
 2. Huur woonruimte. Onvoldoende feiten gesteld in hoger beroep tegen vaststelling (omvang) huurachterstand door kantonrechter. Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming gehuurde wegens deze achterstand. Toepassing Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Vaststelling partneralimentatie. Summiere algemene benadering ten aanzien van behoefte volstaat niet. Geen omkering bewijslast. Geen behoeftigheid. 150 Rv.
 4. Vordering in kort geding tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen
 5. Erfrecht. Art. 4:89 BW. Inkorting op giften i.v.m. overname agrarisch bedrijf door onterfde broer. Deze broer heeft berust en afstand gedaan van zijn legitieme portie.
 6. Afwijzing verzoek toepassing wettelijke schuldsaneringsregeling. Niet te goeder trouw; hoge belastingschulden. Niet aannemelijk aan verplichtingen te zullen voldoen. Geen stabiele situatie; recente veroordeling. Recent ingezette verbetering te pril.
 7. Fiscaal bodemrecht (art. 22 lid 3 Iw); omvang en strekking. Terughoudend beleid Ontvanger ten aanzien van reële eigendom van derden; uitzondering daarop bij afnamebeding tussen derde-eigenaar en belastingschuldige (art. 22.8.10 Leidraad Invordering 1990); profijt derde vereist? Art. 3:4 lid 2 Awb. Stelplicht en bewijsrisico.
 8. Inzet van de zaak is in conventie vastlegging als reguliere pachtovereenkomst van goedgekeurde geliberaliseerde pachtovereenkomsten en in reconventie de betaling van achterstallige pacht. Complicatie is dat de vonnissen van de pachtkamer in eerste aanleg mede zijn gewezen door een deskundig lid dat op de datum van het wijzen van de vonnissen was gedefungeerd. Na tussenarrest hebben partijen er...
 9. Fiscaal bodemrecht (art. 22 lid 3 Iw); omvang en strekking. Terughoudend beleid Ontvanger ten aanzien van reële eigendom van derden; uitzondering daarop bij afnamebeding tussen derde-eigenaar en belastingschuldige (art. 22.8.10 Leidraad Invordering 1990); profijt derde vereist? Art. 3:4 lid 2 Awb. Stelplicht en bewijsrisico.
 10. Kort geding. Huur woonruimte. Vraag of opzegging van tijdelijke overeenkomst als bedoeld in art. 7:271 lid 1 BW geldig is. Spoedeisend belang.
 11. uitleg overeenkomst projectontwikkeling, matiging boetebeding tot nihil
 12. WSNP. Onvoldoende aannemelijk dat schuldenaar te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan en/of onbetaald laten van een belangrijk deel van de schulden. Geen aanleiding om de hardheidsclausule toe te passen.
 13. Effectenlease. Beroep op vernietiging ex art. 1:88/89 BW. Stuiting verjaringstermijn door dagvaarding van 13 maart 2003 in collectieve procedure ongeacht of de vernietigingsvordering onder de (toegewezen) vordering A dan wel de (afgewezen) vordering B valt. Bewijsvermoeden en/of-rekening ontzenuwd. Beroep op verjaring wordt afgewezen. Waardering uitgeleverde aandelen. Tussenarrest.
 14. Afspraak over vastgoed (verkoop, aankoop en huur) met ontbindende voorwaarde. Drie losse overeenkomsten of samenhangende overeenkomsten?
 15. Huur. Beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid slaagt niet.
 16. Effectenlease. Beroep op vernietiging ex art. 1:88/89 BW. Bewijsvermoeden en/of-rekening ontzenuwd. Beroep op verjaring wordt afgewezen.
 17. Ontruiming van de woning gelast.
 18. Bewind 1:431 BW vernietiging onderbewindstelling in hoger beroep. Kantonrechter spreekt onderbewindstelling uit op verzoek rechthebbende. Rechthebbende komt in hoger beroep, verzoekt vernietiging. Hof wijst verzoek toe: wel sprake van problematische schuldenlast, maar er is bij rechthebbende geen sprake van situatie waarin hij tijdelijk of duurzaam niet in staat is (geweest) ten volle zijn verm...
 19. Limitering partneralimentatie na twee jaar. De vrouw werkt in de zorg en kan haar werkzaamheden uitbreiden.
 20. Deurwaarderskantoor treedt op als incassobureau. Decennialang heeft zij de rente, die zij heeft geïncasseerd bij debiteuren van de woningstichting, niet afgedragen aan de woningstichting. Onvoldoende gemotiveerd betwist dat tussen partijen een afspraak gold op grond waarvan het incassobureau de rente mocht behouden. Stelling dat het incassobureau in meer dan 900 dossiers beroepsfouten heeft gem...
 21. Deurwaarderskantoor treedt op als incassobureau. Decennialang heeft zij de rente, die zij heeft geïncasseerd bij debiteuren van de woningstichting, niet afgedragen aan de woningstichting. Onvoldoende gemotiveerd betwist dat tussen partijen een afspraak gold op grond waarvan het incassobureau de rente mocht behouden. Stelling dat het incassobureau in meer dan 900 dossiers beroepsfouten heeft gem...
 22. Ontruiming, overlast.
 23. Huur bedrijfsruimte. Opschorting. Boete. Schadevergoeding. Huurster is nalatig in volledige betaling huurprijs bedrijfsruimte. Zij doet beroep op opschorting in verband met gebreken, maar laat na reconventionele vordering (huurprijsvermindering, ontbinding) in te stellen. Na einde huurovereenkomst geen opschortingsbevoegdheid meer. Voor het eerst in hoger beroep indienen reconventionele vorderi...
 24. Onrechtmatige daad. Discriminatie (Rechabiet). Woningbouwvereniging weigert woningzoekende in te schrijven in verband met eerder ontstane huurschuld en verschuldigde proceskosten. Bijzondere verantwoordelijkheid van woningbouwvereniging ex artikel 19 Woningwet. Weigering inschrijving niet onrechtmatig gegeven feit dat woningzoekende zich elders kan inschrijven en ook elders woonruimte heeft gev...
 25. Overeenkomst van aanneming. Bouw van een medisch centrum Waterschade door fout aannemer bij oplevering. Opdrachtgever kan de units daardoor pas met een vertraging van een maand verhutren aan haar huurders. Een van de huurders claimt bij de opdrachtgever schade door een vertraagde patiëntenopbouw als gevolg van de verlate ingangsdatum van de huur. Opdrachtgver stelt de huurder daarvoor te heb...
 26. Bij ruzie over een paard is een toegangshek beschadigd. Beroep op noodweer verworpen. Hof wil meer informatie over omvang schade.
 27. De door de onderhuurder gestelde overeenkomst tot vergoeding door onderverhuurder van kosten van renovatie van een woning wordt alsnog niet aangenomen. Daarnaast wordt vastgesteld dat de in die gestelde overeenkomst opgenomen voorwaarde voor vergoeding van renovatiekosten niet is vervuld. Bij de teruggaaf aan onderhuurder van de door onderverhuurder bij de ontruiming van de woning onder zich ge...
 28. Appellant is niet ontvankelijk in hoger beroep omdat appellant geen partij was in eerste aanleg.
 29. Bewind. Ontslag bewindvoerder. Inhoudelijk geschil tussen bewindvoerder en partner van onderbewindgestelde over kosten van de huishouding. Hof legt dat begrip in concreto uit.
 30. Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Niet is komen vast te staan dat de uitkomst van de ontbindingsprocedure anders zou zijn geweest als de advocaat gedaan had wat volgens eiseres verwacht had mogen worden. Vordering afgewezen.
 31. Artikel 7:208 BW. Tijdstip waarop een huurovereenkomst wordt aangegaan. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een gebrek dat ontstaat tussen het moment van overeenstemming over de essentialia van een huurovereenkomst en het moment waarop een schriftelijke huurovereenkomst wordt ondertekend. Betekenis van een exoneratiebeding in die schriftelijke overeenkomst. Toerekenbaarheid van het...
 32. Vermogensrechtelijke afwikkeling na echtscheiding met toepassing van het Engels huwelijksvermogensrecht.
 33. Verhuur van voormalige pastorie als woonruimte voor de duur van twee jaar. Huurder voert omvangrijke werkzaamheden uit in het gehuurde. Heeft de huurder recht op vergoeding voor die werkzaamheden? Moet de huurder schadevergoeding aan de verhuurder betalen vanwege de staat waarin het gehuurde bij het einde van de huurperiode is achtergelaten?
 34. Wie is contractspartij bij koopovereenkomst? Dwingend bewijs notarieel proces-verbaal van non-comparitie? Uitleg bepalingen NVM modelcontract uit 2008. Kunnen boete van 10% van de koopprijs en de dagboete van 3 promille van de koopprijs naast elkaar worden gevorderd? Is de dagboete gemaximeerd? Kan schade worden gevorderd naast de boete? Matiging boete.
 35. Huur bedrijfsruimte. Huurachterstand. Boetes. Toerekening van betaling. Beroep op rechtsverwerking en matiging. Ontbinding huurovereenkomst.
 36. Kort geding. Beeindiging verblijfsovereenkomst met overheersend zorgelement.
 37. Opheffing beslag.
 38. Door het maken van een prijsafspraak met een klant heeft de accountant bewust roekeloos gehandeld ten opzichte van het kantoor waarvoor hij werkte. Alleen voor de afboeking die daarvan het gevolg is, is de accountant aansprakelijk.
 39. Oplevering huurwoning met schade. Begroting van de herstelkosten. Schatting van de schade op de voet van artikel 6:97 BW.
 40. Loonvordering. Verjaring. Verhoging ex artikel 7:625 BW.
 41. bestuurdersaansprakelijkheid
 42. Beëindiging gezamenlijk gezag en invulling omgangsregeling.
 43. Schulden niet te goeder trouw ontstaan. Onvoldoende aanleiding om de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 288 lid 3 Fw toe te passen.
 44. Ontruiming bedrijfsruimte
 45. Ontbinding huurovereenkomst, vijf hennepplanten.
 46. Huurovereenkomst bedrijfsruimte. Akte houdende schorsing van het geding en hervatting ervan ex art. 225 jo 227 Rv., in verband met de overdracht van de eigendom van het in geschil zijnde pand. Daarbij geen bedrog of misleiding aan de orde. Geen toekenning van tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:2039.
 47. Tussenarrest. Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:4260.
 48. Kort geding kanton. Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst o.g.v. art. 7:231 lid 2 BW. Sluiting burgemeester o.g.v. art. 13b Opiumwet. Vordering tot ontruiming. Hennepkwekerij in berging. Niet aannemelijk dat berging behoort tot gehuurde. Betrokkenheid bij/aansprakelijkheid voor hennepkwekerij niet aannemelijk. Afwijzing ontruiming. Veroordeling proceskosten eiser.
 49. Kort geding kanton. Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst 7:231 lid 2 BW. Sluiting burgemeester 13b Opiumwet. Vordering tot ontruiming. Geen medehuurderschap. Hennepkwekerij in berging op gehuurde standplaats. Verantwoordelijkheid huurder. Toewijzing ontruiming. Langere ontruimingstermijn. Veroordeling eiser in proceskosten.
 50. Verkoop van een auto met ingebouwd antidiefstalsysteem, waarvan autovolgsysteem (Track & Trace) onderdeel uitmaakt. Auto wordt verzekerd tegen diefstal. Dealer met wie koper de auto heeft samengesteld is tevens verzekeringstussenpersoon. De auto wordt door de dealer verkocht aan de garage met wie koper een lange zakelijke relatie heeft. Die garage verkoopt auto door aan koper en levert de auto...