Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Huurrecht

 1. Onrechtmatige daad (amotie van chalet). Aannemelijkheid van schade. Stelplicht eiser.
 2. 7:264 BW. Huur woonruimte. Huur en membership costs in rekening gebracht. Huurrecht van toepassing op hele overeenkomst.
 3. Een echtpaar met een boerenbedrijf dat jarenlang procedeert met hun bank krijgt in twee uitspraken ongelijk. (Zie ECLI:NL:RBAMS:2023:445)
 4. Vordering tot terugbetaling van energiekosten stuit af op het finale kwijtingsbeding. Nog te betalen energiekosten worden vastgesteld. Huurpenningen en schade.
 5. aannemingsovereenkomst; ontbinding; schadevergoeding; eindvonnis na tussenvonnis
 6. Verdeling onroerend goed. Waardering: waardestijging tussen taxatiedatum en datum verdeling.
 7. Geschil tussen partner van erflaatster en erfgenamen over afwikkeling vermogensrechtelijke gevolgen van samenwoning. Stilzwijgende afspraak tot obligatoire gemeenschap van woning? Ongerechtvaardigde verrijking. Is de verlengde verjaringsregeling voor echtgenoten van artikel 3:320 jo 3: 321 lid 1 sub a BW van overeenkomstige toepassing?
 8. Verdeling na echtscheiding. Artikel 3:179 lid 2 BW. Dwaling met betrekking tot het toepasselijke recht op het huwelijksvermogensregime. Verdeling van overgeslagen goederen ná een notariële akte tot partiële verdeling.
 9. Art. 81 lid 1 RO. Bestuurdersaansprakelijkheid. Onbetaald gebleven huurvordering. Onrechtmatige benadeling schuldeiser door selectieve betaling en verkoop activa voor symbolische prijs?
 10. Overeenkomstenrecht; procesrecht. Uitleg vaststellingsovereenkomst, Haviltex-maatstaf. Bindend advies waardevermeerdering gehuurd bedrijfspand; totstandkomingsgebreken, schending hoor en wederhoor. Motiveringsgebrek oordeel buitengerechtelijke incassokosten.
 11. Internationale kinderontvoering vanuit niet-verdragsland. Gewone verblijfplaats kinderen; hadden de ouders de intentie zich in Nederland te vestigen? Ondragelijke toestand, is daarvoor voldoende gesteld? Verzet kinderen en mate van rijpheid. Artikel 20 HKOV. Artikel 8 EVRM.
 12. De rechtbank wijst het verzoek van echtgenote 2, om voor recht te verklaren dat de door echtgenote 1 gedane afstand van de gemeenschap van goederen nietig is, af. De rechtbank komt tot de conclusie dat echtgenote 1 haar recht om afstand te doen niet op grond van artikel 1:107 BW heeft verloren. Niet gebleken is dat echtgenote 1 zich ten aanzien van de elektrische fiets, de bakfiets en de auto o...
 13. De vordering ziet op betaling van stookkosten van het voorgaande jaar. De oude verhuurder is niet gerechtigd om betaling van deze kosten te vorderen. Deze rechten zijn namelijk met de eigendomsoverdracht van het gehuurde overgaan op de nieuwe huurder
 14. Dwaling. Causaal verband. Stelplicht en bewijslast. Hoor en wederhoor.
 15. Betreft het vervolg op ECLI:NL:RBOVE:2022:2945. Huurster heeft 3 maanden de tijd gekregen om aan te tonen dat zij haar ex-vriend buiten de deur kan houden en daarmee de overlast die zij veroorzaakt, te staken. Zij heeft in die drie maanden toch overlast veroorzaakt. De vordering tot ontruiming van de woning wordt daarom toegewezen. Gelet op de persoonlijke omstandigheden van huurster krijgt zi...
 16. Bodemverontreiniging. Vordering vernietiging overeenkomst en schadevergoeding. Grondslagen: dwaling, bedrog, onrechtmatige daad. Afwijzing vorderingen wegens verjaring.
 17. Huurrecht. Huurprijsvermindering vanwege coronamaatregelen. Eindvonnis na tussenvonnis ECLI:NL:RBROT:2022:6545.
 18. Effectenlease
 19. Vordering van executeur ten behoeve van nalatenschap op één van de erfgenamen. Tussenkomst door andere erfgenaam met vordering tot verdeling volledige nalatenschap. Oproeping als derde van derde en laatste erfgenaam, die verstek laat gaan. Vordering van exexcuteur en vordering na tussenkomst in principe toewijsbaar. Uitlating voortzetting procedure.
 20. preventieve garantieclausule of primaire dekkingsomschrijving?
 21. Kort geding – regeling in vonnis - ontruiming
 22. Betreft een vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik. Het dringend eigen gebruik bestaat in dit geval uit sloop met vervangende nieuwbouw. Het dringend eigen gebruik is voldoende aannemelijk, vast staat dat er andere passende woonruimte voor de huurder beschikbaar is en de belangenafweging valt uit in het voordeel van de verhuurder. Het belang bij het uitv...
 23. beschikking verlenging ondertoezichtstelling
 24. Verzoek voorlopige voorziening, artikel 287b Fw, inkomsten uit eigen onderneming, Bbz-krediet, toewijzing verzoek.
 25. beëindiging gezag.
 26. Aruba. Koop te bouwen woning. Exoneratiebeding. Redelijkheid en billijkheid. Ontbinding. Schadebegroting. Surseance van betaling. Gehomologeerd schuldeisersakkoord.
 27. Onterecht ontslag op staande voet. Ontbinding op de g-grond. Billijke vergoeding en kosten rechtsbijstand.
 28. Eiseres in conventie niet-ontvankelijk, bewindvoerder had als eiser moeten optreden. In reconventie wordt ontruiming toegewezen.
 29. Kort geding. Vordering om water- en stroomtoevoer naar gehuurde (weer) aan te sluiten afgewezen.
 30. Eiser/verweerder 1 en gedaagde/eiser zijn beide 50% aandeelhouder en bestuurder van MVD Europe. Eiser/verweerder 1 heeft recent geconstateerd dat ten laste van MVD Europe grote betalingen zijn gedaan aan gedaagde/eiser en aan hem gelieerde (rechts)personen. Eiser/verweerder 1 heeft als medebestuurder belang bij zijn vordering tot inzage in de bankrekeningafschriften en administratie van MVD Eur...
 31. Huur bedrijfsruimte. Brand, hennepkwekerij. Tekortkoming huurder (7:290, 7:219 BW).
 32. Hoogte behoefte, huwelijk slechts 1 jaar geduurd, draagkracht, man heeft sinds 2020 een eigen onderneming, verdeling inkomstenbelastingschuld.
 33. Bouwzaak. Het belangrijkste verwijt aan de aannemer in deze zaak, waar een aantal andere punten ook spelen, is dat hij de aansluiting van de gevel op de vloer bij de verbouwing van drie woningen niet goed heeft uitgevoerd en niet heeft gewaarschuwd toen bleek dat de feitelijke situatie afweek van de tekeningen. De door het hof benoemde deskundige heeft geoordeeld dat de uitvoering op eigen init...
 34. belangenafweging huurrecht: belang van de vrouw weegt zwaarder. Verzoek tot terugbetaling van €10.000,- afgewezen bij gebrek aan deugdelijke onderbouwing van de man. Artikel: 827 lid 1 sub e RV juncto 7:266 lid 5 BW
 35. Huur tijdens overeenkomst niet betaald. Toewijzing huurachterstand en ontruiming gehuurde.
 36. Voorlopig deskundigenbericht.
 37. Ontruiming wegens ernstige overlast.
 38. Huurachterstand, betalingsregeling
 39. Nakoming vaststellingsovereenkomst. Toewijzing ontruiming woning.
 40. Huur. Onherroepelijke uitspraak Huurcommissie waarin huurprijs is verlaagd. Huurder heeft daarom geen huurachterstand (meer). Huurder niet aansprakelijk voor door verhuurder gestelde schade, huurder kan geen betaling deel gemeentelijke lasten vorderen.
 41. Vordering netbeheerder afgewezen. Verhuurder kwalificeert niet als afnemer van energie.
 42. In conventie vordering dat verhuurder jaarrekening warmte niet mag baseren op het gemiddelde warmteverbruik van het appartementencomplex afgewezen. In reconventie is huurder veroordeeld om medewerking te verlenen tot het plaatsen van een slimme meter die niet op afstand afleesbaar is.
 43. Geschil m.b.t. einde huurovereenkomst, betaling huurpenningen c.q. gebruiksvergoeding, schadevergoeding en teruggave veegmachine.
 44. Tussenvonnis. Pacht. Schriftelijke vastlegging pachtovereenkomsten. Gebrek in gepachte. Besmetting bloembollen met stengelaaltjes. Inschakeling deskundige.
 45. Toewijzen voorlopige voorziening ex artikel 287 lid 4 Fw voor de duur van drie maanden / uitgangspunt is een maand, maar in dit geval is een langere termijn gegund / schorsing gelegde conservatoir derdenbeslag
 46. Huur, beheerder gedagvaard in plaats van verhuurder.
 47. afwikkeling nalatenschap, berekening legitieme portie
 48. Non-conformiteit. Koop van een bedrijfspand. Wat mocht koper op grond van de koopovereenkomst verwachten? Kantoorruimte is verhuurd. Is sprake van schending van de mededelingsplicht? Schadevergoeding.
 49. Vordering ziet op betaling van de huurverhoging van een sociale huurwoning. Aan de wettelijke vereisten is voldaan zodat de vordering wordt toegewezen.
 50. Geen onherroepelijk aanbod of verplichting van FCB om huurhuis te verkopen aan huurder tegen een gereduceerde voorkeursprijs