Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Huurrecht

 1. Vordering van onderverhuurder tegen verhuurder tot indeplaatsststelling huurder (eiser) van een tankstation wordt in twee instanties afgewezen omdat onderverhuurder die vordering te laat na het sluiten van de overeenkomst met de huurder had ingesteld. Huurder sluit vervolgens een huurovereenkomst met de verhuurder/eigenaar tegen ongunstiger voorwaarden ten opzichte van de overeenkomst met de on...
 2. In deze zaak vordert een verhuurder van woonruimte in kort geding ontruiming van de woning, omdat de huurder structureel ernstige overlast aan omwonenden veroorzaakt. De kantonrechter wijst de vordering toe. De huurder handelt in strijd met haar verplichting om zich als goed huurder te gedragen. Deze tekortkoming van de huurder is naar het oordeel van de kantonrechter zo ernstig dat deze de ont...
 3. Kort geding. Vordering ruil (indeplaatsstelling). Woonrruimte. Geen zwaarwegend belang huurder. Belangenafweging: sociale verhuurder. Toewijzingsbeleid. Van Groot naar Beter. 5% vrije toewijzingsruimte.
 4. Kort geding. Huur van kamer (onzelfstandige woonruimte). vordering ter beschikking stellen na onvrijwillige ontruiming. Verhuurder is aansprakelijk voor evt. hogere huurprijs elders, Huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Niet van rechtswege geëindigd want niet schriftelijk geïnformeerd (art. 7:271 lid 1 sub b tweede volzin BW).
 5. bedrijfsruimte, huurachterstand. Kort geding. Ontruiming + navordering huurachterstanden. Faillissement huurder na uitbrengen dagvaarding. Curator neemt niet over (verschijnt niet). vorderingen deels naar de verificatievergadering, en deels toegewezen. Schorsing van rechtswege; aanhouding van de procedure voor dat deel. Kostenveroordelingen ook deels voor de periode na faillissement. Boedelschc...
 6. Een verzoek van een volwassen zoon van een huurster van een sociale huurwoning in Amsterdam om medehuurder te worden wijst de kantonrechter toe
 7. Koop gebruikte auto. Kern van het geschil tussen partijen betreft de vraag of sprake is van non-conformiteit.
 8. Werkgever heeft werknemer op staande voet ontslagen en wil graag een verklaring van de kantonrechter dat zij dit terecht heeft gedaan. Ook wil werkgever dat werknemer een aantal vergoedingen, verbeurde boetes en een aantal openstaande facturen aan haar betaalt. werknemer betwist dat er sprake is van een dringende reden voor een ontslag op staande voet. werknemer vindt niet dat hij de verzochte...
 9. Kort geding. Vordering tot ontruiming woning wegens huurachterstand van meer dan 3 maanden. Gedaagde verschijnt niet in de procedure. Verstek.
 10. Wvggz. Zorgmachtiging verleend voor de duur van zes maanden. Onderzoek naar de bereidheid van betrokkene om gehoord te worden.
 11. Huurzaak. Afwijzing eis huurder tot veroordeling van verhuurder tot betaling van schadevergoeding.
 12. De huurovereenkomst wordt ontbonden wegens dringend eigen gebruik.
 13. Verdeling nalatenschap.
 14. Vordering tot ontruiming afgewezen na aantreffen hennepkwekerij. Voldoende aannemelijk dat de hennep alleen bedoeld was voor eigen gebruik.
 15. Alarminstallatie niet ingeschakeld door verhuurder; causaal verband met inbraak? Kansschadebenadering. Onderverzekering is geen eigen schuld.
 16. Deze zaak gaat over een bedrijfsruimte die huurder van verhuurder heeft gehuurd. De huurovereenkomst is inmiddels geëindigd. Huurder erkent dat zij de huurachterstand die verhuurder vordert nog moet betalen. Verhuurder wil daarnaast dat huurder een bedrag aan contractuele boetes, rente en buitengerechtelijke incassokosten betaalt. Huurder is het niet eens met deze bedragen. Huurder vindt onder...
 17. De vrouw deed jarenlang de administratieve werkzaamheden in het bedrijf van de man en heeft de bedrijfsadministratie na het verbreken van de relatie volledig door elkaar geschut aan de man afgegeven. In dat licht kan het de man niet worden tegengeworpen dat hij geen recente jaarstukken heeft overgelegd. Gelet op haar kennis over de bedrijfsadministratie heeft de vrouw haar stelling dat sprake w...
 18. Ontbinding standplaatsovereenkomst en ontruiming standplaats.
 19. Aansprakelijkheid andere echtgenoot voor verbintenissen aangegaan ten behoeve van de gewone gang van de huishouding (art. 1:85 BW); toepasselijkheid art. 1:85 BW op verbintenissen uit geldlening; verjaringstermijn; buitengerechtelijke kosten; tijdig verstrekken proces-verbaal.
 20. Huurecht woonruimte; procesrecht. Voorzetting huur door samenwoner (kleinzoon) ex art. 7:268 lid 2 BW na overlijden huurder (grootvader); toets gemeenschappelijke huishouding en duurzaamheid. Belang in cassatie.
 21. Unierecht. Overheidsaansprakelijkheid. Vrij verkeer van kapitaal (art. 63 VWEU); gemeentelijke forensenbelasting. Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak hoogste rechter; maatstaf (HvJEU C-224/01, ECLI:EU:C:2003:513, Köbler). Verplichting hoogste rechter prejudiciële vragen aan HvJEU te stellen (art. 267 derde alinea VWEU); motiveringsplicht (HvJEU C-561/19, ECLI:EU:C:2021:799...
 22. Procesrecht. Stelplicht en bewijslast verjaringsverweer in het kader van vernietiging borgtochtovereenkomst (art. 7:857 BW) door echtgenote bij gebrek aan haar toestemming (art. 1:88 lid 1 sub c BW jo. art. 1:89 lid 1 BW). Belang bij cassatie.
 23. verkoop woning, beroep op financieringsvoorbehoud verworpen, matiging contractuele boete.
 24. In deze procedure vordert de verhuurder betaling van achterstallige huur en ontbinding van de huurovereenkomst. De huurster verweert zich op de grond dat het gehuurde allerlei gebreken heeft en dat zij daarom recht heeft op huurprijsvermindering en op schadevergoeding. Zij heeft daartoe tegenvorderingen ingesteld. Nadat partijen op de mondelinge behandeling een afspraak hebben gemaakt over de d...
 25. Eiseres heeft in opdracht van gedaagde werkzaamheden uitgevoerd en vordert in deze procedure betaling van de factuur. De factuur is aanzienlijk hoger dan dat partijen, met name gedaagde, verwacht hadden. De kantonrechter oordeelt dat de kostenverhogende omstandigheden voor rekening van gedaagde komen en wijst de vordering toe.
 26. Hoofdzaak en vrijwaring. Ontruiming van een standplaats. Tekortkoming, sloopwerkzaamheden niet goed verlopen. Ex-huurder van de standplaats moet de ontruimingskosten die de verhuurder heeft gemaakt betalen. Ex-huurder kan die kosten verhalen op de door haar ingehuurde aannemer.
 27. De kantonrechter wijst de vorderingen van eiseres af. Partijen hebben twee overeenkomsten gesloten. In de eerste plaats een (onder)huurovereenkomst waarbij eiseres een (horeca)ruimte van het Kulturhus huurt, bestemd voor gasten van zowel het Kulturhus als daarbuiten. In de tweede plaats een horecaovereenkomst waarbij eiseres horecadiensten aan gasten en medewerkers in het Kulturhus levert. Eise...
 28. Op 28 november 2023 is verstekvonnis gewezen, waarin de huurovereenkomst tussen opposante en St. Joseph is ontbonden. Ook is de vordering tot ontruiming van de woning van opposante toegewezen. Opposante heeft verzet ingesteld en vordert vernietiging van het vonnis. Zij stelt dat sprake is van bijzondere omstandigheden. De kantonrechter oordeelt dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden e...
 29. Gedaagde is een overeenkomst aangegaan met een elektriciteitsleverancier voor de levering van elektriciteit in zijn woning. Eiser is de netbeheerder in het gebied van de woning van gedaagde. In de woning van gedaagde is een hennepkwekerij aangetroffen. Volgens eiser zijn er aanpassingen aan de elektriciteitsmeter gedaan, waardoor elektriciteit is verbruikt zonder dat dit is geregistreerd. Eiser...
 30. De rechtbank veroordeelt de gedaagde tot het betalen van een bedrag aan de eiser. Partijen hadden een huurovereenkomst. Deze overeenkomst was beëindigd. Eiser vorderde terugbetaling van een deel van de huur, de borg en kosten voor een kast. Alleen de borg moet worden terugbetaald, omdat die ten onrechte was ingehouden.
 31. Voorlopige voorzieningen over uitsluitend gebruik echtelijke woning en huurwoning, zorgregeling, woonlasten en onderhoudsbijdragen. Uitsluitend gebruik bij birdnesting en van een huurwoning is niet mogelijk. Birdnesting wordt niet langer in belang van de kinderen geacht. De rechtbank ziet af van het maken van een draagkrachtberekening. Eerder overeengekomen financiële afspraak tussen partijen w...
 32. KG Vordering voortzetten bankrelatie afgewezen. Ondoorzichtige contante stortingen en kastransacties en (onder meer mbt thuiszorg en bouw). Beëindiging impliceert niet een gelijktijdige beeindiging van de via de bank bij aparte rechtspersoon lopende verzekeringen.
 33. wijziging van de in convenant afgesproken kinderalimentatie, ingangsdatum en verdiencapaciteit
 34. Kort geding. Opheffing conservatoir en executoriaal beslag op onroerende zaak. Schuldenaar wordt onevenredig zwaar in belangen getroffen. Geen veroordeling in werkelijke proceskosten.
 35. Huurzaak. Afwijzing eisen tot ontbinding huurovereenkomst, ontruiming woning en betaling (achterstallige) huur. Door vernietiging huurprijswijzigingsbeding is de oorspronkelijk overeengekomen huurprijs blijven gelden, waardoor geen sprake is van een huurachterstand.
 36. Kort geding. Medehuurderschap na beëindiging samenwoning. Een redelijke toepassing van art. 7:267 BW brengt mee dat de rechter de bevoegdheid heeft om, in verband met de omstandigheden van het geval, een verzoek ter verkrijging van medehuurderschap toch toe te wijzen ook al was de duurzame gemeenschappelijke huishouding reeds beëindigd.
 37. : Moratorium. Voorlopige voorziening toewijzen voor zes maanden. Voldoende aannemelijk dat de lopende huurtermijnen zullen worden voldaan.
 38. Moratorium. Voorlopige voorziening toewijzen voor zes maanden. Beschermingsbewind sinds kort van toepassing. Voldoende aannemelijk dat de lopende huurtermijnen zullen worden voldaan.
 39. Huur woonruimte. Vordering ontbinding en ontruiming i.v.m. niet hebben hoofdverblijf en ingebruikgeving gehuurde.. Ten aanzien van 1 hoofdhuurder is ontbindingsvordering toegewezen. Deze hoofdhuurder woont reeds gedurende langere tijd niet meer in het gehuurde. Ten aanzien van andere hoofdhuurder is niet komen vast te staan dan die zijn hoofdverblijf buiten het gehuurde heeft. Deze hoofdhuurder...
 40. Huur woonruimte. Vordering tot medehuurderschap. Eisers niet-ontvankelijk verklaard. Sprake van twee hoofdhuurder. Vordering slechts ingediende door één hoofdhuurder. Prceskosten worden gecompenseerd. Informatie inzake medehuurderschap op website verhuurder is onvoldoende duidelijk.
 41. Voorlopige voorziening afgewezen. Onvoldoende aannemelijk dat de lopende termijnen kunnen en zullen worden voldaan. De lopende huur is niet voldaan.
 42. Effectenlease. Advisering door tussenpersoon. Op verzoek van partijen gepubliceerd.
 43. Ontruiming perceel met opstal Plantage Brakkeput Ariba, vaststelling redelijke huurprijsverhoging.
 44. Kort geding - straat- en/of contactverbod (huisverbod) - verstek - toewijzing - belang en spoedeisendheid huisverbod voldoende onderbouwd.
 45. Kort geding. Vordering staking executie hypotheekrecht. Vordering afgewezen omdat niet aannemelijk is geworden dat de bank misbruik van recht maakt.
 46. Kort geding, huurachterstand, ontruiming
 47. Verbintenissenrecht; verbintenis uit ander bron dan od of ovkmst; ongerechtvaardige verrijking
 48. Partij A heeft met ingang van 1 april 2015 zijn woning verhuurd aan partij B, omdat hij zelf in het buitenland is gaan wonen. Partij A vordert in deze procedure dat deze huurovereenkomst moet worden beëindigd, omdat hij de woning nodig heeft voor dringend eigen gebruik. Partij B voeren daartegen verweer; volgens hen is de noodzaak van partij A niet aangetoond, terwijl het voor hen niet mogelijk...
 49. Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Rechtbank bepaalt prijs van te vervreemden pand en neemt daarbij de waardebepaling van de deskundigen over.
 50. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; woonruimte, herstel goede staat