Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Huurrecht

 1. Verhuurder wijst verzoek om indeplaatsstelling van huurder af. Geen misbruik van bevoegdheid en ook geen strijd met de redelijkheid en billijkheid.
 2. Kort geding. Afwijzing van de over en weer ingestelde geldvorderingen.
 3. Verkoop woning waarbij de verkoopster, die meent namens de gezamenlijke erfgenamen te handelen, beschikkingsonbevoegd blijkt te zijn. Verkoopster kan daardoor de woning niet leveren. Matiging van de contractuele boete van 10% van de koopsom op de voet van artikel 6:94 lid 1 BW
 4. Kinderalimenatie. Hoewel partijen nimmer samen huurder of eigenaar van een woning zijn geweest en nimmer op hetzelfde adres ingeschreven hebben gestaan, is de rechtbank van oordeel dat partijen in gezinsverband hebben samen geleefd.
 5. Ondernemingsrecht. Besluiten en rechtshandelingen van bestuurder tot aangaan van onzakelijke lening en huurovereenkomst m.b.t. aankoop grond en bouw fabriekshal zijn niet nietig of vernietigbaar. Wel is er sprake van onrechtmatig handelen door de bestuurder. Overdracht grond en fabriekshal bij wijze van schadevergoeding.
 6. Vordering tot ontbinding en ontruiming wegens handelshoeveelheid drugs in het gehuurde. Ontbinding toch niet gerechtvaardigd.
 7. verjaring, niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding, risicoaansprakelijkheid beslag, verrekenposten
 8. Pensioenverweer van de vrouw ex artikel 1:153 BW faalt. De rechtbank merkt het aandeelhouderschap van de vrouw in de Belgische maatschap niet aan als een nabestaanden-pensioenvoorziening. Niet gebleken is namelijk dat de vrouw recht heeft op één of meerdere uitkeringen uit de maatschap als de man overlijdt.
 9. Huur woonruimte. Rechtsmiddelenverbod van artikel 7:262 lid 2 BW is van toepassing. Het vonnis van de kantonrechter is in kracht van gewijsde gegaan. Verrekeningsverweer slaagt niet. Ontbinding en ontruiming.
 10. Goederenrecht. 'Voordelig recht'. Vordering tot verklaring voor recht bestaan erfdienstbaarheid van voetpad. Persoonlijk of zakelijk recht? Betekenis vermelding voordelig recht in opvolgende akten. Invloed samenvoeging en splitsing van percelen op heersend erf. Betekenis HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2770.
 11. Is bedrijfshal netjes opgeleverd bij het einde van de huur? Verhuurder mag bewijzen dat staat van het gehuurde slechter was dan bij aanvang van de huur.
 12. Kort geding. Medewerking verkoop voormalig echtelijke woning. Procedure onnodig voortgezet omdat gedaagde bij voortzetting al aan de vordering had voldaan, daarom veroordeling in proceskosten van eiseres. Vordering tot medewerking in reconventie toegewezen.
 13. Internationale Kinderontvoering. Afwijzing terugeleiding minderjarige naar (Berlijn) Duitsland. Beide ouders hadden de intentie zich met de minderjarige in Nederland te vestigen en gewone verblijfplaats van minderjarige gewijzigd van Duitsland naar Nederland. Geen sprake van ongeoorloofde achterhouding.
 14. Opzegging van huurovereenkomsten ter zake vaste standplaatsen op Recreatiepark Duinrand door de verhuurder/exploitant vanwege een door de verhuurder/exploitant beoogde herstructurering van het recreatiepark. Vaststelling van de aan huurders met vakantiehuisjes toekomende schadevergoeding. Tussenarrest omdat de huurders nog een aantal door hen genoemde taxatierapporten in het geding moeten breng...
 15. Wrakingsverzoek afgewezen. De rechter heeft de keuze gemaakt om eerst uitgebreid te spreken met de huurders, om vervolgens te gaan spreken met de verhuurders. Dit behoort tot de keuzevrijheid van de rechter. Uit de vraagstelling kan geen (schijn van) partijdigheid worden afgeleid. Uit de omstandigheid dat en de wijze waarop de rechter de mogelijkheden van beschermingsbewind heeft besproken met...
 16. Art. 4:194a lid 1 BW / de kennis van de executeur is niet de kennis van de erfgenaam / de schuldeisers worden toegelaten tot bewijs van hun stelling dat de erfgenaam de aanspraken van de schuldeisers op de nalatenschap kende dan wel behoorde te kennen vóór 2 juni 2022
 17. Kindvriendelijke terugkoppeling; beëindiging gezag en ontzegging recht op omgang.
 18. Overeenkomst van opdracht Geestelijke stoornis (3:34 BW) Gerechtvaardigd vertrouwen (3:35 BW) De overeenkomst van opdracht tussen cliënt en advocaat is aangegaan onder invloed van een geestesstoornis. In verband met die geestesstoornis heeft de wil van cliënt tot het aangaan van de overeenkomst ontbroken. De advocaat mocht niet gerechtvaardigd vertrouwen op de door cliënt gedane verklaring als...
 19. Ambtshalve toetsing van de Huurovereenkomst en het Huurreglement Woonruimte ZVH mei 2018. Geen oneerlijke bedingen. Vordering wordt toegewezen.
 20. Oplevering van twee gehuurde bedrijfshallen bij einde van de huurovereenkomst. Is er sprake van gebreken in de oplevering door de huurder? Zo ja, hoeveel schade heeft de verhuurder daardoor geleden? Na tussenarrest waarin over veel posten eindbeslissingen zijn gegeven, volgt nu deskundigenbericht over de vraag of de door de huurder gemaakte dakdoorvoeren op constructie-technisch adequate wijze...
 21. Ambtshalve toetsing van de Huurovereenkomst 28 september 2015 (de Key). Oneerlijk bik-beding. Eiser krijgt de gelegenheid om zich daarover uit te laten.
 22. In geschil is of de door de Gemeente Leidschendam-Voorburg voorgenomen verkoop van een perceel gemeentegrond in strijd is met het Didam-arrest. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend. Op grond van haar beleid mocht de Gemeente Leidschendam-Voorburg de beoogd koper in de gegeven omstandigheden aanmerken als enige serieuze gegadigde voor het betreffende perceel. De vorderingen...
 23. Kort geding. Opheffen beslag. De overwegend op onrechtmatige daad en in mindere mate op wanprestatie gebaseerde beslagvordering is ondeugdelijk. Dat sprake is van een causaal verband tussen de geleden schade en in dit geval handelen of tekortschieten van (één van) eisers is niet aannemelijk. Voor de beslagvordering geldt bovendien dat beslaglegger onvoldoende met stukken onderbouwd en concreet...
 24. Tussenvonnis; huur bedrijfsruimte; huurachterstand; uitleg contractueel boetebeding; herstelkosten na oplevering; vordering in reconventie ten aanzien van o.a. servicekosten.
 25. Kort geding. Afgifte goederen. Retentierecht. Veroordeling tot afgifte tegen betaling van de erkende geldvorderingen en het stellen van zekerheid voor de betwiste posten.
 26. Huurrecht woonruimte, KG, geen hoofdverblijf, vordering toegewezen.
 27. Eiser en gedaagde staan op hetzelfde adres ingeschreven in de KvK. Eiser vordert dat gedaagde zich moet uitschrijven uit dit adres in kamer van koophandel afgewezen. Niet voldaan aan stelplicht, zodat de vordering wordt afgewezen.
 28. KG 4 grote internetondernemingen wordt geboden het plaatsen en/of uitlezen van 'tracking cookies' zonder dat de gebruiker daarvoor toestemming heeft verleend te staken en gestaakt te houden. Strijd met AVG en 11.7a Telecommunicatiewet.
 29. Vonnis in kort geding. Verstekverlening. Kantonrechter wijst ontruiming toe vanwege prostitutie in gehuurde en overlast. Gezien omstandigheden bestaat aanleiding voor kortere ontruimingstermijn dan gebruikelijk. Vordering winstafdracht en vergoeding voor gebruik gehuurde tot aan ontruiming afgewezen.
 30. Vonnis in kort geding. Kantonrechter wijst ontruimingsvordering af. Geen sprake van huurovereenkomst in de zin van 7:232 lid 2 BW. Beroep op beperkende werrking van de redelijkeid en billijkheid niet gehonoreerd. Aangezien huurovereenkomst niet is geëindigd, geen grond voor toewijzing ontruiming.
 31. Huurrecht. Toetsing redelijkheid overeengekomen huurprijs. Huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? Volgens Huurcommissie voor onbepaalde tijd en daarom verzoek te laat. Kantonrechter: huurovereenkomst voor bepaalde tijd en verzoek daarom op tijd.
 32. Afwijzing verzoek nihilstelling kinderalimentatie vanwege minnelijk schuldhulpverleningstraject. Man heeft zich tot gemeente gewend met verzoek VTLB te verhogen. Gemeente laat aan de alimentatierechter over met welk bedrag aan kinderalimentatie in het VTLB rekening moet worden gehouden. De rechtbank stelt kinderalimentatie dus zelf opnieuw vast en beoordeelt daarbij of aan de zijde van de man s...
 33. Hoger beroep: Uitleg overeenkomst
 34. Afwijzing verzoek vervangende toestemming verhuizing.
 35. Voorlopige voorzieningen. Verzoeken uitsluitend gebruik echtelijke woning en vaststellen partneralimentatie afgewezen.
 36. Vaststelling hoofdverblijfplaats minderjarige bij vader, afwijzing verzoek vaststelling zorgregeling (nu verloop contactopbouw met moeder onzeker is en de GI daarover regie zal voeren) en afwijzing vaststellen kinderbijdrage (in de huidige omstandigheden is daar geen aanleiding toe, aangezien de minderjarige hoofdverblijf heeft bij de vader en de moeder thans niet tot nauwelijks zorgkosten heeft).
 37. Huurrecht. Cessie door huurders van eventuele vorderingen op verhuurder uit huurovereenkomsten aan vof. Huurders hebben vof daarbij gemachtigd om in hun naam procedures tot vaststelling van de waarde van hun vorderingen procedures bij de huurcommissie/rechter te voeren. Appelverbod artikel 7:262 lid 2 BW. Geen doorbrekingsgrond. Vordering tot afgifte akten van cessie zonder zwartgelakte passage...
 38. Huurrecht. Cessie door huurders van eventuele vorderingen op verhuurder uit huurovereenkomsten aan vof. Huurders hebben vof daarbij gemachtigd om in hun naam procedures tot vaststelling van de waarde van hun vorderingen procedures bij de huurcommissie/rechter te voeren. Appelverbod artikel 7:262 lid 2 BW. Geen doorbrekingsgrond.
 39. Huurwoning met nadien aangebrachte aanbouw. Huurders laten zonder toestemming van verhuurder grindvloer in de woning leggen, zonder een dilatatievoeg aan te brengen bij de grens tussen de hoofdbouw en de aanbouw. Na enige tijd komt de grindvloer op dat punt los door ongelijke zakking/zetting tussen hoofdbouw en aanbouw. In dit geval geen aansprakelijkheid van de verhuurder voor de schade die bi...
 40. Hoger beroep van gedeeltelijke afwijzing van een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor over mislukte investering van Ierse beleggers in Amsterdams onroerend goed. Deze beleggers hebben hun vorderingen – nadat er een vaststellingsovereenkomst was gesloten – gecedeerd aan Heredium. Is er een nieuwe partij in hoger beroep? Is Heredium in verband met de akte van cessie gedeeltelijk niet-ontvanke...
 41. Koop woning met gebreken: toerekenbare tekortkoming verkoper en zorgplichtschending verkopend makelaar. Verwijzing schadestaat.
 42. Appartementsrecht. Heeft eigenaar van winkelappartement toestemming van Vereniging van Eigenaren nodig om het appartement te verhuren aan New York Pizza? Uitleg splitsingsakte. Toegewezen verzoek om voorlopige machtiging o.g.v. artikel 5:121 BW.
 43. Verzuimverzekeringsovereenkomst. Verzekerd evenement (ziekte werknemer in de zin van de polis)? Bewijswaardering. Getuigenverhoren en schriftelijke getuigenverklaringen. (Tegen)bewijs daadwerkelijke gezagsverhouding werkgever-werknemer niet geleverd.
 44. Beroep op huurbescherming niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 45. Koop onroerende zaak, erfgrens, dwaling verkoper
 46. Procedure gezamenlijke toegang ouders (PGTO), tussenbeschikking, hoofdverblijfplaats, zorgregeling, informatieregeling, kinderalimentatie, huurrecht echtelijke woning, verdeling huwelijksgoederengemeenschap
 47. Het afbreken van de onderhandelingen door gedaagde was onrechtmatig omdat het gedaagde, in de fase waarin de huurovereenkomst voor ondertekening gereed lag, niet meer vrij stond de onderhandelingen af te breken. Eisers worden in de gelegenheid gesteld de door haar gestelde geleden schade nader te onderbouwen.
 48. Voortzetting zaak na echtscheiding. Voortgezet gebruik woning. Partneralimentatie; 1:160 BW niet gehonoreerd. Afwikkeling van het huwelijksvermogensregime naar het recht van New Jersey. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2023:13061
 49. KG. Geschil over het openen van een tattoostudio, het uitroepen van een AvA en schorsing en benoeming van een bestuurder voor de periode tot de AvA.
 50. onrechtmatig handelen gemeente door geen reëel zicht te geven op het verkrijgen van een woonwagenstandplaats; verklaring voor recht, schadevergoeding?