Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Huurrecht

 1. KG Ontruiming wegens structurele ernstige overlast. Belangenafweging leidt tot toewijzing gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring.
 2. Huur van recreatiebungalow met permanente bewoning. Strijd met huurcontract? Tekst van het contract. Wilsvertrouwensleer. Gedragingen van partijen. Geen invloed van bestemmingsplan en gemeentelijk handhavingsbeleid.
 3. Uitleg van overeenkomst met betrekking tot parkeerplaatsen in parkeergarage onder kantoorgebouw. Beperkende werking van redelijkheid en billijkheid. Terughoudendheid in geval van commerciële overeenkomst. Wettelijke handelsrente of wettelijke rente.
 4. Merkenrecht. Procesrecht. Uitputting. In de handel brengen in de EER. Realisatie economische waarde (Peak Holding). Gerechtvaardigd vertrouwen instemming merkhouder. Begrip “duur van de licentie” art. 25(2)(a) UMVo. Twee-conclusieregel. Stelplicht. Grenzen rechtsstrijd. Matiging proceskostenveroordeling art. 1019h Rv.
 5. Huurrecht. Ontbinding en ontruiming woonruimte toegewezen in verband met 18 hennepplanten.
 6. Een bruidspaar dat apparatuur en personeel voor de bediening daarvan inhuurde voor hun huwelijksfeest moet ruim 2500 euro betalen. Dat twee matrix blinders (lichtunits met verschillende kleuren lampen) niet zijn gebruikt, betekent niet dat zij de hele rekening onbetaald mogen laten. De overeenkomst kan niet met terugwerkende kracht worden ontbonden.
 7. Een bestuurder van een vennootschap werd in 2017 door het gerechtshof veroordeeld om ruim twee miljoen euro aan gedupeerde beleggers te betalen.
 8. Kort geding. Huur woonruimte. Verhuurder vordert ontruiming van een sociale huurwoning op de grond dat huurder niet zijn hoofdverblijf in de woning heeft gehouden en op de grond dat huurder aan familieleden onderdak heeft geboden hetgeen tot overbewoning heeft geleid. Het hof acht voldoende aannemelijk dat huurder zijn hoofdverblijf in de woning heeft gehouden. Wel heeft het (tijdelijk) onderda...
 9. Verbintenissenrecht. Zijn schenkingen tot stand gekomen door misbruik van omstandigheden (art. 3:44 lid 4 BW)? Afwijking van hoofdregel van bewijslastverdeling bij beroep van schenker op misbruik van omstandigheden (art. 7:176 BW)? Verzuim om grief te behandelen.
 10. In bijgaand kg-vonnis is door de woningstichting o.a. een te betalen bedrag gevorderd terzake schoonmaken en opruimen van de woning. De woningstichting heeft onvoldoende onderbouwd dat zij een zodanig spoedeisend belang heeft bij betaling van het gevorderde bedrag, dat dit toewijzing daarvan bij wege van een onmiddellijke voorziening rechtvaardigt, ondanks de betwisting van huurder van zowel de...
 11. 'short stay' verhuur van appartement via Airbnb en vergelijkbare organisaties is in strijd met de in de splitsingsakte opgenomen bestemming 'woning'
 12. Eigen schuld (schadebeperking). Huur(genot), huurovereenkomst (goodwill). Ingebrekestelling. Rechtsverwerking (door onderhandelingen). Schadebeperking (eigen schuld). Uitleg overeenkomst. Wanprestatie.
 13. Overeenkomst waarbij de afrekening van voorschotten op energielasten wordt vastgesteld. Beroep op rechtsverwerking, verjaring, wilsgebreken wordt verworpen en vaststelling van werkelijk energieverbruik is niet relevant.
 14. Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Vermogensrecht. Financieel recht. Is vordering van een bank uit geldlening overdraagbaar aan een niet-bank? Art. 3:83 lid 1 BW. Inhoud gecedeerde vordering. Art. 6:142 en 6:144 BW. Zorgplichten bank. Zorgplichten niet-bank. Verweermiddelen schuldenaar (art. 6:145 BW). Redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 BW).
 15. Geen schending zorgplicht door kredietaanbieder, geen samenhangende overeenkomsten
 16. Overdracht economische eigendom chalet in Zwitserland na ontvlechting vastgoedpartijen
 17. Huurrecht woonruimte. Kort geding. Artikel 7:267 lid 3 BW. Belangenafweging wie recht heeft op gebruik van de woning. De vrouw is als enige met ouderlijk gezag belast. Belang van de kinderen doorslaggevend. Belang van de man minder zwaarwegend. Gebod aan de man tot het verlenen van medewerking aan aanvraag medehuurderschap. Gebod aan de man om de woning te verlaten. Situatie in hoger beroep gew...
 18. Geslaagd beroep op klachtplicht 6:89 BW; aansprakelijkheid advocaat en notaris daarnaast onvoldoende onderbouwd
 19. Bestuurdersaansprakelijkheid, betalingsonwil.
 20. Huurrecht, vordering ontruiming en huurachterstand.
 21. Vaststelling kinder- en partneralimentatie. Rechtsmacht (Alimentatieverordening). Fictieve draagkracht, prioriteit kinderalimentatie. Behoefte, behoeftigheid. Draagkracht, jaarlijkse bonus. Limitering/nihilstelling. Jusvergelijking.
 22. Beroep tegen uitspraak huurcommissie buiten de acht-wekentermijn (artikel 7:262 lid 1 BW). Kennelijke fout in uitspraak huurcommissie was kenbaar voor huurder. Geen uitzondering op uitgangspunt van strikte toepassing van rechtsmiddelentermijnen. Niet-ontvankelijk.
 23. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2019:432. Onrechtmatige daad, zorgfraude? Zorgverlener handelt in strijd met de goede procesorde door van de rechtbank te verlangen dat zij terugkomt op bindende eindbeslissingen en aangedragen (tegen)bewijs waardeert uitgaande van een gewijzigd oordeel. Zorgverlener is niet geslaagd in het tegenbewijs tegen het voorshandse oordeel dat zij onrechtmatig heeft gehandeld....
 24. Vraag of al dan niet opdracht is verstrekt voor de uitvoering van gefactureerde werkzaamheden. Onvoldoende onderbouwing.
 25. ‘Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming huurwoning. Feit dat de handelshoeveelheid harddrugs werd bewaard in een dichtbijgelegen andere huurwoning van Alwel, gehuurd door de moeder van huurder, doorbreekt niet dat deze huurder heeft gehandeld in strijd met wat van hem als huurder mocht worden verwacht.’
 26. Voorlopige voorziening. De rechtbank vertrouwt de minderjarigen aan de vrouw toe, bepaalt dat de man gerechtigd is tot het gebruik van de echtelijke woning en bepaalt een week op week af regeling met de minderjarigen. De rechtbank gaat er vanuit dat op deze manier het principe bird-nesting wordt geeffectueerd, dit wordt het meest in het belang geacht van de minderjarigen.
 27. Voorlopige voorziening. Minderjarige verblijft bij grootouders in Marokko. Ouders houden elkaar in een wurggreep en lijken niet bereid om er gezamenlijk voor te zorgen dat de minderjarige terugkeert naar Nederland. Nu de verblijfplaats van de minderjarige al enige maanden niet bij een van zijn beide ouders in Nederland is, ziet de rechtbank geen belang bij beide partijen bij een beslissing over...
 28. Huurzaak. Schade na oplevering. Verhuurder onderbouwt ook in hoger beroep onvoldoende dat de betwiste gebreken door toedoen van huurders tijdens de huurovereenkomst zijn ontstaan. Wat betreft het erkende gebrek geldt dat verhuurder onvoldoende aanknopingspunt heeft gegeven voor de omvang van de kosten die huurders zelf hadden.
 29. Begroting schade na fout notaris. Waardering deskundigenbericht.
 30. zaakwaarneming
 31. Partneralimentatie. Nihilbeding. Herleven en opnieuw beëindigen van relatie. Sprake van wijziging van omstandigheden ?
 32. Realisatie opvang uitgeprocedeerde asielzoekers; overeenkomst onder opschortende voorwaarden; financieringsvoorbehoud niet vervuld; eiser in reconventie in gelegenheid gesteld om, gelet op het geoordeelde in conventie, eis in reconventie aan te passen.
 33. Huur woonruimte. Vordering in kort geding tot ontruiming van het gehuurde toegewezen. Huurachterstand van twee maanden en bijkomende omstandigheden.
 34. toewijzing enquete en onmiddellijke voorzieningen
 35. verlenging uithuisplaatsing
 36. Verwijzing naar maatstaven genoemd in arrest van hof Arnhem-Leeuwarden van 3 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10345. Daarin is overwogen dat de noodzaak om de verwerking van de persoonsgegevens te toetsen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit en daarbij een belangenafweging te maken ook geldt indien, zoals hier, buiten de in artikel 79 AVG in verbinding met artikel 35 van...
 37. Huur woonruimte. Achterstallige huur. Beroep op opschorting wegens gebreken en in reconventie vordering tot huurprijsvermindering (7:207 BW). Huurder heeft opgezegd. Vaststaat dat die opzegging verhuurder heeft bereikt. Het beroep van verhuurder op artikel 7:271 lid 3 BW (de opzegging moet aangetekend of bij exploot geschieden) gaat niet op.
 38. Een ontruiming behelst een feitelijke handeling, die er op neerkomt dat het gehuurde ter vrije beschikking wordt gesteld van de rechthebbende. Heineken heeft ook in hoger beroep nagelaten te onderbouwen op welke wijze geïntimeerde die ontruiming feitelijk dient te bewerkstelligen. Geïntimeerde heeft geen sleutels van het gehuurde en kan zichzelf ook niet op andere wijze de toegang tot het gehuu...
 39. Natrekking
 40. De (voormalig) bewindvoerder is aansprakelijk jegens de rechthebbende omdat hij in de zorg van een goed bewindvoerder tekort is geschoten (1:444 BW), door na te laten bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente tot intrekking van bijstandsuitkering van de rechthebbende. Toekenning van een voorschot, voor de overige schade verwijzing naar de schadestaatprocedure. De rechthebbende heeft d...
 41. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de h-grond. Verschil van inzicht tussen partijen ten aanzien van de invulling van de functie. Werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld zodat een billijke vergoeding wordt toegewezen. Bewijsopdracht tav bonusaanspraak
 42. Hoger beroep ex artikel 315 Fw. Woning met overwaarde in de Wsnp. Afwijken van uitgangspunt dat woning verkocht moet worden? Belangenafweging tussen belang schuldenaar op schone lei en belang schuldeisers op voldoening van (deel van) hun vordering.
 43. Hoger beroep ex artikel 315 Fw. Woning met overwaarde in de Wsnp. Afwijken van uitgangspunt dat woning verkocht moet worden? Belangenafweging tussen belang schuldenaar op schone lei en belang schuldeisers op voldoening van (deel van) hun vordering.
 44. Voorwaardelijke ontbinding/ontruiming. Overeenstemming over betalingsregeling.
 45. Luchtvaartzaak. Sprake van een besluit van het luchtverkeersbeheer (TSAT/klaring) voor een specifiek vliegtuig op een specifieke dag die een langdurige vertraging heeft veroorzaakt.
 46. Verstek. Ontruiming gehuurde wegens hennepkwekerij. Afwijzing vordering tot betaling toekomstige huurpenningen, omdat huurder lopende huur tijdig aan verhuurder heeft betaald.
 47. Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid ouders pro se voor onrechtmatige gedraging 14-jarige zoon; art. 6:169 lid 2 BW. Shockschade, affectieschade. Geding na verwijzing door HR, ECLI:NL:HR:2017:757 Zie voorts: ECLI:NL:GHARL:2015:9813
 48. verzetzaak, schadevergoeding gevorderd na ontruiming op grond van verstekvonnis in huurzaak
 49. Eigendom strook gemeentegrond verkregen d.m.v. bevrijdende verjaring ex art. 3:105 BW? Criteria inbezitneming. Geen bezit, maar slechts houderschap ex art. 3:108 BW. Evenmin sprake van erfdienstbaarheid d.m.v. verjaring.
 50. Eindvonnis na bewijsopdracht. gedaagde niet geslaagd in haar bewijsopdracht. Toewijzing vordering.