Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Huurrecht

 1. De verhuurder van een bedrijfsruimte in Amstelveen is eigenaar van een molensteen die daarin stond.
 2. Arbeidsrecht WWZ / ontslag op staande voet niet rechtsgeldig omdat de redenen onvoldoende bekend waren bij de werknemer en geen onverwijlde mededeling heeft plaatsgevonden / mededeling aan bewindvoerder heeft niet te gelden als mededeling aan werknemer
 3. afwikkeling huwelijkse voorwaarden, niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding, schending waarheids- en substantiëringsplicht.
 4. Overgang van onderneming.
 5. Verzet. Niet-ontvankelijkheid. Verstekvonnis wordt niet in persoon aan gedaagde betekend. Ingevolge artikel 143 lid 3 Rv vangt de termijn van vier weken waarbinnen het verzet moet worden gedaan (ook) aan op de dag waarop het vonnis ten uitvoer wordt gelegd. Eiser heeft de executie ter hand genomen. Na uitbetaling door een derdenbeslagene moet het vonnis ingevolge artikel 144 sub b Rv worden gea...
 6. In de appelprocedure in de hoofdzaak ligt de vraag voor of er gefraudeerd is met het broed ten behoeve van de teelt van paddenstoelen. Vordering in kort geding tot onderzoek in de administratie van de failliet op grond van artikel 3:15j onder d BW en tot inzage in of afgifte van bescheiden op grond van artikel 843a Rv. Inzage op grond van artikel 843a Rv toegewezen voor zover bescheiden voldoen...
 7. Vordering erfpachters tot verlenging erfpachtcontracten onder handhaving van de bestaande erfpachtvoorwaarden; vordering huurders tot vestigen van recht van erfpacht met afhankelijk opstalrecht onder bepaalde voorwaarden. Geen sprake van gedane toezeggingen, onzorgvuldig of onrechtmatig handelen, geen misbruik van recht of misbruik van omstandigheden waardoor beginsel van contractsvrijheid opzi...
 8. Burenrecht. Artikel 5:37 BW. Levert de esdoorn staande op het perceel van A. dan wel het grondpeil van de border gelegen langs de garagebox zodanige onrechtmatige hinder op aan die garagebox dat die boom dan wel de border moet worden verwijderd?
 9. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Vordering tot schadevergoeding wegens tekortkoming afgewezen op de grond dat niet is gesteld of gebleken dat schuldenaar in gebreke is gesteld. Ten onrechte uitgegaan van door schuldenaar in memorie van antwoord aangevoerde stelling? Stelplicht schuldeiser. Hoor en wederhoor. Was ingebrekestelling vereist? Is leveringsplicht in dit geval inspanningsverbintenis?
 10. Verhuurder heeft misbruik gemaakt van haar bevoegdheid door 1,5 jaar na de faillissementsdatum de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Fw op te zeggen.
 11. Huurachterstand. Verweer periodieke verrekening wordt verworpen. Toewijzing huurachterstand. Afwijzing gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst, omdat huurder sinds het bewind huur netjes betaalt.
 12. Kort geding; gevorderde ontruiming en contractuele boete i.v.m. hennepteelt toegewezen
 13. huur bedrijfsruimte; huurachterstand; ontbinding; ontruiming; geen huurkorting vanwege Corona-maatregelen
 14. “Kort geding. Vordering ontruiming van een parkeerplaats waar een middels een veiling verkochte industriële kraan ligt opgeslagen. Koper is huurder geworden en betaalt huur. Veilinghuis zegt huurovereenkomst op. Voorzieningenrechter oordeelt dat sprake is van een onbebouwde onroerende zaak. Huurregime van 7:228 BW geldt. Voorzieningenrechter oordeelt dat geen sprake is van de situatie waarin de...
 15. Huur bedrijfsruimte. Uitleg bepaling servicekosten bij gedeeltelijke leegstand. Tekstuele uitleg bepaling. Boete wegens te laat betalen, Huurder is vergoeding verschuldigd wegens gesteld ongeoorloofd gebruik parkeerplaats.
 16. Kort geding
 17. Kwalificatie huur of bruikleen is mede afhankelijk van het bestaan van een tegenprestatie. Is een atelier een 290- of 230a-bedrijfsruimte? Einde huurovk; opzegging en opzegtermijn. Ontruimingsbescherming ex artikel 7:230a BW. Gebruiksvergoeding.
 18. Huurachterstand, beroep op verrekening, gebreken.
 19. Geschil over de juistheid van een aantal facturen. Bewijsopdracht mbt het leveren en plaatsen van gevelsteigers.
 20. KG. Partijen hebben een overeenkomst gesloten voor de koop van het ontwerp en de IE-rechten van een model sleepboot (2409-model). Overeengekomen is dat vergoeding door gedaagde aan eiser in termijnen geschiedt wanneer gedaagde een 2409 boot verkoopt aan derden. Zover is het niet gekomen. Partijen zijn gezamenlijk voortgegaan met de doorontwikkeling van een iets groter model sleepboot (2410-mode...
 21. Objectieve uitleg begrip "winkelruimte" in splitsingsreglement. Het gebruik van de bedrijfsruimte door (flits)bezorger van boodschappen als distributiecentrum en afhaalpunt valt niet onder dit begrip en is in strijd met het reglement.
 22. erfrecht. Legitieme portie. Tijdig aanspraak gemaakt op legitieme portie? Termijn van drie maanden redelijk?
 23. Kort geding. Nakoming koopovereenkomst binnenvaartschip. Eiswijziging in strijd met goede procesorde. Geschillen over eigendom van zaken aan boord van het schip en overeengekomen gebruiksrecht zijn geen beletsel voor levering. Belangenafweging. Vordering tot verlenen medewerking aan levering dan wel reële executie deels toegewezen. Beslagkosten. Reconventionele vordering tot opheffing conservat...
 24. Kort geding. Naar voorlopig oordeel heeft eiser geen toestemming gegeven voor het in gebruik nemen van de woning door gedaagden. Toezegging van andere deelgenoot tot verblijf in de woning is dan ook ongeldig. Ontruiming.
 25. Verdeling, toedeling van vordering uit hoofde van stamrechtuitkering.
 26. Huur bedrijfsruimte (fabrieksruimte). Moet de huurder de op de huur voor enkele jaren ingehouden kortingsbedragen alsnog aan de verhuurder voldoen? Levert de wijze waarop de verhuurder conservatoire beslagen heeft gelegd terwijl hij over een bankgarantie beschikte, grond op voor ontbinding van de huurovereenkomst? Moeten de partijen die naast de huurder hoofdelijk aansprakelijk zijn, na de over...
 27. Vordering VWN om asielopvang zo spoedig mogelijk in overeenstemming te brengen met de daarvoor geldende normen wordt grotendeels toegewezen. Op de Staat (en het COA) rust de verplichting om asielzoekers menswaardig op te vangen. Die verplichting wordt ingevuld door in Europees verband vastgestelde normen. De huidige opvang in en rond Ter Apel en in (crisis-)noodopvanglocaties voldoet op onderde...
 28. Vaste voortaxatie.
 29. Verlenging machtiging tot uithuisplaatsing
 30. Kort geding. Geschil over (gerechtelijke) bewaring kunstcollectie in afwachting van executieveiling. Belangenafweging. Vorderingen om collectie elders onder te laten brengen en eiser te ontslaan als bewaarder afgewezen.
 31. In deze zaak staan twee juridische vragen centraal: (1) Is een tijdens het faillissement van de erfpachter opeisbaar geworden canon een boedelschuld? (2) Heeft de grondeigenaar tijdens dat faillissement, maar voorafgaand aan het einde van de erfpacht, een retentierecht op wat de erfpachter heeft afgebroken, totdat de door haar verschuldigde canon is betaald? Het hof beantwoordt beide vragen o...
 32. Tekortkoming uitvoering schoonmaakwerkzaamheden goten kas waardoor waterschade is ontstaan aan WKK-installatie. Bewijsopdracht aan opdrachtgever dat opdrachtnemer in strijd met de opdracht water gebruikt heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden en dat hij water in de luchtafvoer van de WKK-installatie heeft laten lopen.
 33. Toerekenbare tekortkoming bij overeenkomst van aanneming van werk. Door gedaagde gebouwde klimaatkamers voldoen niet aan de overeengekomen eis dat daarin een bepaalde luchtvochtigheid kon worden bereikt. Nakoming toegewezen, schadevergoeding afgwezen.
 34. 6:10 BW, 6:101 BW, 6:102 BW. Vaststelling draagplicht hoofdelijk verschuldigde boete naar evenredigheid van ieders aandeel in het ontstaan van de schuld.
 35. Artikelen 1:450 lid 1 BW en 1:431 lid 1 BW, instelling bewind en mentorschap.
 36. Huurovereenkomst met een allonge waarin is vermeld dat huurder met name beschreven werkzaamheden zal verrichten in de huurwoning. Vermeld is dat verhuurder een bijdrage zal leveren in de vorm van verlaging van de huurprijs. De allonge vermeldt twee voorwaarden: regelmatige inspectie van de verrichte werkzaamheden en het overleggen van aankoopbonnen. Het hof is na uitleg van de vermelde afsprake...
 37. Na verwijzing door de Hoge Raad beveelt het hof de moeder om samen met het kind vanuit het buitenland terug te verhuizen naar [plaats]. Het door de moeder gedane aanbod om het verlies aan contact tussen de vader en het kind te compenseren is niet toereikend.
 38. Gedaagde heeft onrechtmatig jegens eiseres gehandeld door tegen haar op te treden als advocaat en uitlatingen te doen over haar zelfmoordpoging. Gedaagde is geen schadevergoeding verschuldigd, omdat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat eiseres door de uitlatingen schade heeft geleden.
 39. Gedaagde heeft onrechtmatig jegens eiseres gehandeld door informatie over haar zelfmoordpoging (te laten) delen in het openbaar. Gedaagde is geen schadevergoeding verschuldigd, omdat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat eiseres door de uitlatingen schade heeft geleden.
 40. Werkneemster heeft in strijd met een geheimhoudingsbeding uit de vaststellingsovereenkomst gehandeld. Op de schending daarvan staat geen boete en ook is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de werkgever door de uitlatingen schade heeft geleden.
 41. Voormalig advocaat heeft door te procederen tegen zijn voormalige cliënt en daar uitspraken te doen over een andere voormalig cliënt niet onrechtmatig gehandeld.
 42. (non-) conformiteit woning
 43. Huurachterstand, o&o, Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
 44. Alimentatie voor meerderjarig kind. Kan meerderjarig kind alleen aanspraak maken op alimentatie als hij in overleg met vader opleiding of studie volgt? Rangorde tussen de onderhoudsgerechtigde kinderen.
 45. Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Echtscheidingsconvenant vernietigbaar? Beroep vrouw op benadeling voor meer dan een vierde (art. 3:196 BW) slaagt niet. Overige beroepen van de vrouw slagen evenmin. Onvoldoende onderbouwd en aangetoond.
 46. Huurder moet de door hem zelf aangebrachte laadkabel voor zijn elektrische auto, die vanaf de huurwoning naar de straat loopt, verwijderen.
 47. Wvggz. Klachtprocedure. Verplichte zorgvorm opnemen in accommodatie (art. 3:2 lid 2, onder j; gevolg afgeven indicatie beschermd wonen o.g.v. Wet langdurige zorg (Wlz).
 48. Geen rechtsgeldig beroep op opschorting, omdat de betalingsverplichting en de verplichting om het zwembad deugdelijk te installeren niet voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding.
 49. Verlaging huurprijs studentenwoning na uitspraak Huurcommissie.
 50. Koop woning. Vordering nadeelsopheffing vanwege dwaling of schadevergoeding vanwege non-conformiteit. Vordering afgewezen omdat van enig nadeel niet is gebleken en noodzaak complete vervaging van het dak niet is komen vast te staan. Verder is de levensduur van het dak ruimschoots verstreken. Op eventuele herstelkosten zal een volledige aftrek wegens nieuw voor oud moeten worden toegepast.