Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Huurrecht

 1. Overheidsaansprakelijkheid. De inspecteur heeft niet onrechtmatig gehandeld met zijn afwijzing van de verzoeken om ambtshalve teruggaaf op de verzoeken van Haag Wonen tot teruggave van pro rata btw over de jaren 2007 tot en met 2011 vanwege het in de noemer van de pro rata breuk opnemen van de omzet die met de verkoop van huurwoningen is behaald.
 2. Kortgeding huurzaak. Ontruiming toegewezen.
 3. Echtscheiding. Huwelijk gesloten op Curaçao. Ter zitting gedaan aanvullend verzoek zorgregeling behandeld. Verzoek om afstorting pensioen afgewezen.
 4. Tussentijds hoger beroep tegen een tussenvonnis. Vordering tot ontbinding van een huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Had de kantonrechter de vordering aanstonds moeten toewijzen? Bekrachtiging van het tussenvonnis en terugwijzing van de zaak naar de rechtbank.
 5. beroep op extinctieve verjaring t.a.v. perceel grond/water
 6. bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement, van buitenkomende oorzaak?, stelplicht en bewijslast
 7. Ontbinding huurovereenkomst wegens overtreding gebod om geen buurtgerelateerde misdrijven te plegen.
 8. Bewijswaardering, valsheid in geschrifte afgeleid uit verkeerde datering invoering Euro.
 9. "Warmtewet. Toepassing correctiefactoren niet toegestaan”
 10. KG. Ontruiming.
 11. Civiel. Verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.
 12. De online uitzending over Millionaire Makelaar (MM) in het programma “Foute Boel” hoeft niet van de SBS6 website te worden verwijderd.
 13. Aanvang realisatietermijn voor aansluiting, artikel 23 lid 3 Elektriciteitswet.
 14. Partijen zijn een kinderbijdrage overeengekomen in het ouderschapsplan. De vrouw verzoekt vaststelling van deze kinderbijdrage in de voorlopige voorzieningenprocedure. Beoordeling in het kader van de voorlopige voorzieningen of de tussen partijen geldende afspraak over de kinderbijdrage niet van toepassing is, omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkhei...
 15. verhuiskostenvergoeding bij geen verhuizing, schadevergoeding wegens vermindering woongenot, termijn instellen vordering huurvermindering.
 16. Incidentele vordering tot opheffing van het loonbeslag afgewezen. De stelling van eiser in het incident dat hij geen huurovereenkomst met verweerder in het incident heeft gesloten en dat ten koste van hem identiteitsfraude is gepleegd, is door verweerder in het incident gemotiveerd betwist. Daarover zal in de hoofdzaak moeten worden beslist en op dat oordeel kan niet worden vooruitgelopen. Het...
 17. vordering ontruiming sociale huurwoning in kort geding toegewezen; door tussenpersoon gefraudeerd met inschrijvingsgegevens WoningNet; huurovereenkomst tot stand ogv bedrog en/of dwaling; buitengerechtelijk ontbonden door verhuurster
 18. Huur bedrijfsruimte. Art 7:296 BW. Dringend eigen gebruik. Belangenafweging.
 19. Huur pand (geen woonruimte). Contractuele bepaling zet bepaalde in artikel 7:216 lid 3 BW opzij.
 20. Afrekening diverse posten na verbouwing pand tussen opdrachtgever tevens verhuurder en opdrachtnemer tevens huurder. Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:3782.
 21. Huurrecht. Onderverhuur sociale huurwoning via Airbnb. Ontbinding en ontruiming afgewezen. Winstafdracht opbrengst.
 22. Verzoek vaststelling beslagvrije voet ex artikel 475e Rv. Niet hanteren van een beslagvrije voet voor schuldenaar die in het buitenland woont is niet in strijd met het Verdrag tussen Nederland en Suriname inzake de export en handhaving van sociale-verzekeringsuitkeringen en de Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen Nederland en Suriname. Appellant heeft geen volledig inzicht ge...
 23. Bewindvoerder is ontvankelijk in haar vordering tegen de woningbouwvereniging Woonwaard. Het gaat om een vordering van een potentiele huurder met een urgentieverklaring. Het beroep van de woningbouwvereniging op het voldoen aan de voorwaarden van haar “nieuwe kans” is niet onrechtmatig jegens de bewindvoerder en de onder bewindgestelde. Er is nog een oude huurschuld, die niet voor de helft is v...
 24. Partijen hebben vier overeenkomsten met elkaar gesloten inzake koop en levering van twee tweedehands scheepsmotoren en een of meer onderdelen daarvan. Vorderingen gebaseerd op non-conformiteit van een motor en samenhang met later gesloten overeenkomsten. Bepaling van de inhoud van latere overeenkomst. Duits recht van toepassing.
 25. Vervolg van tussenarrest 7 november 2017. Hof zal vergoeding verhuis- en inrichtingskosten toekennen. Verhuurster mag haar vordering tot beëindiging van de huur intrekken. Art. 7:297 lid 2 BW.
 26. Ontruiming woning gevorderd. Woning was ingericht als bedrijfsmatige seksinrichting, er heeft prostitutie in plaatsgevonden. Ondanks opzegging van de huurder heeft er geen eindoplevering plaatsgevonden en zijn er geen sleutels ingeleverd. Vordering tot ontruiming is toegewezen.
 27. Ontruiming woning in verband met overlast. Vordering toegewezen.
 28. Afrekening kosten van na aanbesteding gesloten overeenkomst tussen ROC Twente en Ricoh over multifunctionals. Ricoh heeft te veel in rekening gebracht en moet een bedrag restitueren.
 29. Afrekening kosten van na aanbesteding gesloten overeenkomst tussen ROC Twente en Ricoh over multifunctionals. Ricoh heeft te veel in rekening gebracht en moet een bedrag restitueren.
 30. Huur winkelruimte. Kosten herstel dekvloer voor rekening van huurder of verhuurder?
 31. Discrepantie tussen wil en verklaring bij totstandkomen huurovereenkomst.
 32. Afrekening kosten van na aanbesteding gesloten overeenkomst tussen ROC Twente en Ricoh over multifunctionals. Ricoh heeft te veel in rekening gebracht en moet een bedrag restitueren.
 33. Tussenarrest. Bewijslast van contante loonbetalingen rust op werkgever. Dat geldt ook ten aanzien van gestelde nieuwe arbeidsovereemkomst, afspraak over maaltijdvergoeding, opnemen onbetaald verlof en voorgeschoten kosten voor aanvang dienstbetrekking.
 34. Obligatoire gemeenschap van woning. Gevolgen van het niet uitgevoerde verrekenbeding voor de verrekening van de waarde van de woning. Art. 1:136 BW jo. art. 1:141 BW. Wettelijke rente
 35. Kort geding. Executiegeschil. Geschil tussen exploitant vakantiepark (parkbeheerder) en diverse eigenaren van vakantiewoningen op dat park. Uitleg van in eerder kortgedingvonnis op vordering van de eigenaren aan parkbeheerder gegeven gebod. Bij die uitleg wordt het doel en de strekking van het gebod tot richtsnoer genomen, in die zin dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken v...
 36. Eindvonnis, niet geslaagd in bewijsopdracht, verklaring voor recht
 37. Ontbinding en ontruiming huurwoning, overlast. Gelet op het vaststaande structurele karakter, de aard van de geluiden en de incidenten en de tijden waarop het zich voordeed, acht het hof de door [X] veroorzaakte overlast ernstig. Aldus heeft [X] in strijd gehandeld met artikel 5.4 van de algemene voorwaarden. In dit artikel is bepaald dat onder overlast in ieder geval wordt verstaan “het veroo...
 38. Vorderingen van gemeente en verhuurder in kort geding in verband met herstructurering van een woonwagenlocatie. Huurder weigert medewerking. Uitleg van de herstructureringsovereenkomst. Heeft de toenmalige wethouder een rechtens bindende toezegging gedaan?
 39. Wijkrechter. Geschil tussen buren. Geluidsoverlast niet onderbouwd met objectieve, verifieerbare stukken. Verzoek afgewezen.
 40. Huurgeschil waarin huurder onder meer vergoeding immateriële schade van verhuurder vordert voor psychische klachten in verband met onveiligheidsgevoelens omdat de woning in het Groningse aardbevingsgebied ligt. Hof acht de verhuurder daarvoor niet aansprakelijk.
 41. Kort geding over afgifte domeinnaam voor huurdersbelangenvereniging. Processtukken appellant zijn i.o. ondertekend met een onleesbare handtekening. Geïntimeerde beroept zich op artikel 83 Rv (ondertekeningsplicht advocaat). Hof past herstelmogelijkheid toe. Advocaat verklaart daarop dat processtukken door een toenmalige kantoorgenote namens hem zijn ondertekend. Processtukken worden door hof aa...
 42. Kort geding. Uitzetting van huurder. Overlast, veroorzaakt door huurster als gevolg van psychische stoornis (dwanghandelingen). De overlast is ernstig, objectiveerbaar en van structurele aard. Aannemelijk is dat huurster niet in staat is daar verandering in aan te brengen. Een en ander rechtvaardigt de opzegging van de huur en de uitzetting.
 43. .
 44. De gemeente Lelystad mag het huurcontract met de uitbater van snackbar/lunchroom De Lekkerbek opzeggen. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland beslist in een civiele procedure tussen de gemeente en De Lekkerbek. Wel moet de gemeente een hogere schadeloosstelling betalen dan eerder is voorgesteld. De uitbater van de snackbar huurt sinds 1978 het pand aan de Waagpassage 3 i...
 45. Dexia-zaak. Echtgenote. Vernietiging. Verjaring? Wetenschap? Tegenbewijs.
 46. Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; huwelijkse schulden
 47. Geschil over de beëindiging van huurovereenkomst van franchisenemer. Dringend persoonlijk eigen gebruik van verhuurder voldoende aangetoond. Rayonbescherming ingevolge franchiseovereenkomst staat niet in de weg aan beëindiging huurovereenkomst.
 48. Tegenstrijdig belang bestuurder stichting bij aangaan opdrachten met vader / tegenstrijdig belang bestuurder stichting bij aangaan arbeidsovereenkomst met zoon; externe werking vertegenwoordigingsgebrek; beroep op artikel 2:292 lid 3 BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 49. servicekosten beding geliberaliseerde woonruimte. Beding niet redelijk, wanneer daar tegenover geen of een verwaarloosbare prestatie staat.
 50. Draagkracht directeur-grootaandeelhouder niet vast te stellen op grond van overgelegde gegevens. Verzoek wijziging alimentatie wordt afgewezen.