Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Huurrecht

 1. Gebruikersvergoeding
 2. Opzegging huur woonruimte door verhuurder (artikel 7:271 - 274 BW). Uitleg van de grieven door de appelrechter. Eisen die aan de opzeggingsbrief mogen worden gesteld.
 3. Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Verhaal schuldeisers onmogelijk ten gevolge van doorstart bedrijf na onderhandse verkoop bedrijfsinventaris met medwerking van bank die de inventaris in pand had. Wetenschap bank dat koper een aan de schuldenaar geliëerd bedrijf was?
 4. Een man die samen met zijn toenmalige vriendin een woning huurde in Amsterdam-Centrum mag de woning niet meer huren.
 5. Toedeling woning(en). Geschil over uitleg beslissing bodemrechter. Gevolgen van het niet-tijdig rondkrijgen van de voor uitkoop benodigde financiering. Verwijtbaarheid. Hof komt tot ander oordeel dan de voorzieningenrechter. Dat besteden vonnis al ten uitvoer is gelegd komt voor rekening in risico van de man. Man veroordeeld tot medewerking aan levering aandeel aan derde.
 6. Eiseres vordert dat gedaagde de koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van het kerkgebouw nakomt en het kerkgebouw levert aan eiseres. Voorshands onvoldoende aannemelijk dat gedaagde is gebonden door de getekende koopovereenkomst wegens het ontbreken van de vereiste goedkeuring. Kort geding, vordering tot nakoming koopovereenkomst kerkgebouw, afgewezen.
 7. Renvooiprocedure. Vele posten zijn ter verificatie ingediend, maar zij worden in deze renvooiprocedure geen van alle erkend. Drie posten zijn voor het eerst in de renvooiprocedure opgevoerd. Die eisvermeerdering is in strijd met de Fw en niet toegestaan.
 8. Overeenkomst tot aanneming van werk, te weten asbestsanering. Inzet door hoofdaannemer van extra personeel in verband met vertraging wordt als minderwerk op aanneemsom met onderaannemer in rekening gebracht. Of de uurtarieven van dat extra personeel die aan hoofdaannemer door derde partij in rekening zijn gebracht te hoog zouden zijn of hoger dan gebruikelijk, is in de verhouding tussen hoofdaa...
 9. Klacht tegen een notaris. In de kern verwijt klaagster de notaris dat hij zijn zorg- dan wel informatieplicht heeft geschonden door te verklaren/de schijn te wekken dat de ligplaats te verkrijgen is, althans geen duidelijke en eenduidige informatie te verschaffen met betrekking tot het verkrijgen van de ligplaats door de koper van het woonschip. De kamer heeft de klacht gegrond verklaard en de...
 10. Huur bedrijfsruimte, huurachterstand in dit geval geen ontbinding rechtvaardigende wanprestatie.
 11. In rechte is komen vast te staan dat gedaagde gedurende een langere periode ernstige en structurele overlast heeft veroorzaakt. De door eiseres gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning is dan ook gerechtvaardigd.
 12. Huurder woning heeft na einde huur de door hem aangebrachte sierpleister niet verwijderd. Huurder slaagt niet in levering bewijs dat de sierpleister is overgenomen door de nieuwe huurder. Nieuwe huurder verschijnt niet als getuige. Bevel medebrenging geweigerd door de raadsheer-commissaris vanwege klemmende medische beletselen aan de zijde van de niet verschenen getuige tegen het horen van haar...
 13. Overtreding non-concurrentiebeding in managementovereenkomst. Finaal kwijtingsbeding in vaststellingsovereenkomst strekt zich niet uit tot het non-concurrentiebeding. Geen dwaling en/of bedrog bij totstandkoming management- en vaststellingsovereenkomst. Matiging boete. Geen sprake van misleidende reclame als bedoeld in artikel 6:194 (aanhef en sub f) BW. Onrechtmatig handelen door het verkrijge...
 14. Verzoek tot verwijdering zoekresultaten uit Google Search afgewezen. Artikel 16 Wbp. Costeja-arrest. Als professioneel verhuurder speelt verzoeker bepaaldelijk een rol in het openbare leven. Het publiek heeft belang bij kennisname van de zoekresultaten. Tegenover het belang dat het publiek heeft bij kennisname van de berichtgeving, heeft verzoeker onvoldoende aangevoerd. Een belangenafweging va...
 15. Beneficiaire aanvaarding. Gedaagden hebben de bescherming van de (eventuele) beneficiaire aanvaarding verspeeld, door ten nadele van de overige erfgenamen in de nalatenschap van erflater te handelen.
 16. Beneficiaire aanvaarding. Gedaagden hebben de bescherming van de (eventuele) beneficiaire aanvaarding verspeeld, door ten nadele van de overige erfgenamen in de nalatenschap van erflater te handelen.
 17. De Staat te verbieden op strafrechtelijke gronden tot ontruiming van het perceel over te gaan, op straffe van een dwangsom van € 10.000, -.
 18. Kort geding. Ontruiming 3 bedrijfspanden.
 19. Aansprakelijkheid bestuurders en feitelijk beleidsbepaler ex artikel 2:9 BW en/of artikel 6:162 BW, gegrond op door de curator gesteld ondeugdelijk financieel handelen (het aangaan van financiële verplichtingen zonder zekerheid en zicht op inkomsten); het bestuur kan van haar handelen een onvoldoende ernstig verwijt worden gemaakt.
 20. Vordering ontbinding huurovereenkomst en ontruiming gehuurde afgewezen. Medegebruik derden niet vast komen te staan. Gebruik als postadres voor broer op dit moment nog onvoldoende ernstige wanprestatie.
 21. Diverse vorderingen over en weer, waaronder een vordering tot opheffing van executoriale beslagen en tot een verbod op het treffen van verdere executiemaatregelen. Door executanten is niet aannemelijk gemaakt dat geëxecuteerden niet aan de veroordeling hebben voldaan en daarom dwangsommen hebben verbeurd. Opheffing executoriale beslagen en een verbod op het treffen van verdere executiemaatregel...
 22. Ontbinding huur woonruimte wegens dringend eigen gebruik voor verhuur aan studenten.
 23. Vordering huurachterstand. Contractuele rente en boete worden afgewezen omdat de betreffende bedingen oneerlijk zijn.
 24. Servicekosten blokverwarming. Warmtewet. Huurcommissie heeft geoordeeld dat afschrijving groot onderhoud, onderhoudscontracten en storingscompensatie ten aanzien van warmte-installatie verhuurder niet aan huurder in rekening mogen worden gebracht als servicekosten. Hoger beroep bij kantonrechter. Kantonrechter bevestigt oordeel Huurcommissie. Een warmte-installatie valt onder het begrip “onroer...
 25. Uitleg bepaling over stalhuur bij het einde van de overeenkomst.
 26. Kort geding. Huur woonruimte. Huurder veroorzaakt kort na aanvang huurovereenkomst ernstige overlast door psychiatrische problematiek. Na afloop opname weigert huurder verdere begeleiding en medicatie. Buren zijn angstig geworden. Vrees voor herhaling rechtvaardigt veroordeling tot ontruiming. Spoedeisend belang.
 27. Effectenlease. Waiver zaak. Verklaring voor recht toegewezen. Vernietiging van effectenleaseovereenkomst niet tijdig ingeroepen door echtgenote. Geen mogelijke vordering vanwege advisering Vero en/of schending artikel 41 NR 1999 en geen overtreding verbod op cold calling. Eveneens geen mogelijke vorderingen vanwege het niet aankopen van aandelen, hanteren van onjuiste afrekenkoersen, beleggings...
 28. Huurrecht. Ontruiming van een permanent bewoonde recreatie caravan nadat de huurovereenkomst voor de staplaats was geëindigd. Op grond van artikel 13 van de toepasselijke Recron-voorwaarden was de camping eigenaar gemachtigd om de staplaats te ontruimen. Geen schending van artikel 8 EVRM. Wel overschrijding van redelijke kosten van stalling.
 29. Gebreken schilderwerk aan een motorjacht: verjaring, klachtplicht, vervalbeding, deskundigenbericht over tekortkoming.
 30. beroepsaansprakelijkheid advocaat
 31. Huur 230a-bedrijfsruimte, verzoek verlenging ontruimingstermijn, voorvragen ontvankelijkheid. Verzoek afgewezen. Huurovereenkomst is geëindigd op 30 juni 2018; geen verlenging ex art. 7:230 BW nu duidelijk van andere bedoeling blijkt. Belangenafweging.
 32. Onrechtmatige daad gedaagden door zonder toestemming rechthebbende grafrecht en eigenaar grafteken (schoonzoon/weduwnaar) grafteken op het graf van hun dochter te vervangen. Tussen partijen is vast komen te staan dat grafrecht aan eiser is verleend.
 33. Verwijderen negatieve BKR-registratie. Toetsing doel registratie: beginselen proportionaliteit en subsidiariteit. Afweging algemeen belang kredietverstrekker tegen zwaarwegend belang kredietnemer. Evenwichtige financiële situatie met goed perspectief.
 34. Vaststelling kinderalimentatie. Ingangsdatum, kosten van kinderopvang, (forfaitaire) woonlasten, schulden, zorgkorting, terugbetaling.
 35. kort geding, verbod veiling woning, toegewezen
 36. Verzoek tot ontslag van bewindvoerder afgewezen.
 37. Bevel overlegging bescheiden ex artikel 22 Rv. Tevens bepalen van een comparitie van partijen.
 38. 1:164 BW. Benadeling gemeenschap.
 39. Huurovereenkomst. Ontruiming in verband met ernstige overlast.
 40. Kort geding. Gedaagde handelt jegens eiseres niet onrechtmatig door niet bereid te zijn mee te werken aan het inschakelen van een (horeca)makelaar voor het zoeken van huurders. Vordering in reconventie afgewezen vanwege een verkapt hoger beroep.
 41. De gevorderde verhuiskostenvergoeding wordt afgewezen. De renovatiewerkzaamheden maken het in dit geval niet noodzakelijk dat de huurder verhuist.
 42. Effectenlease. Waiver-zaak. Geen onaanvaardbaar zware last. In het hofmodel gehanteerde Nibud-norm niet geschreven voor thuiswonende student. Fiscaal voordeel alleen relevant bij onaanvaardbaar zware last. Ook belang bij verklaring voor recht ter zake van leaseovereenkomst met batig saldo.
 43. Ondernemingsrecht; huurgarantie vennootschap. Onbekendheid met een rechtsregel kan van belang zijn voor de mate van verwijtbaarheid van een bestuurder. Appellant heeft op het betreffende oordeel van de rechtbank in het geheel niet gerespondeerd.
 44. Hoofdverblijf kinderen bij de moeder in stand gelaten. Vader al lange tijd geen contact met de kinderen en onvoldoende ruimte in huis voor de kinderen. Partijen gaan in overleg over verbetering oudercommunicatie en opstart omgang tussen vader en de kinderen.
 45. voorkeursrecht huuurovereenkomst geschonden? aandelentransactie
 46. Kort geding, Geen sprake van logeerpartij, maar huurovereenkomst
 47. Verklaringsprocedure na derdenbeslag. Verrekeningsverweer derdebeslagene. Art. 6:130 BW. Geen te verrekenen vordering wegens schuldeisersverzuim door opschorting door wederpartij.
 48. gezag en gebruik echtelijke woning
 49. Alimentatie jongmeerderjarigen. Schuldsanering: minnelijk traject en WSNP
 50. Hoeveelheid hennep aangetroffen in huurwoning. Vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde pand toegewezen. Gelet op de belangen van de (minderjarige) kinderen van gedaagden wordt de ontruimingstermijn gesteld op vier weken.