Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Huurrecht

 1. Ongerechtvaardigde verrijking, onrechtmatig handelen
 2. Terugbetaling leningen. Verjaring gestuit door erkenning? Bewijswaardering. Terugkomen op bindende eindbeslissing?
 3. lekkage in woning; huurprijsvermindering; Huurcommissie;
 4. Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de ontwerpende aannemer. Uitleg van de begrippen ‘ontwerp’ en ‘fout’ in de verzekeringsvoorwaarden. Schade deels veroorzaakt door uitvoering; dat deel valt niet onder de verzekering. Ander deel van de schade veroorzaakt door het ontwerp, in zoverre is de verzekeraar wel gehouden tot schade-uitkering. Partijen moeten zich nader uitlaten over de hoogt...
 5. Vordering voorschot verzekeringsuitkering wegens brand. Terughoudendheid toewijzing geldsom in kort geding. Verzekeraar beroept zich op polisvoorwaarden; bestemmingswijziging? Na eerdere hennepkwekerij nu opnieuw aanwijzingen voor aanwezigheid hennepkwekerij. Vordering niet toewijsbaar
 6. Rechtsstrijd na cassatie en verwijzing. Causaal verband (art. 6:98 BW). Matiging schade (art. 6:109 BW). Voortzetting na HR 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:214.
 7. verstek kort geding ontruiming krakers
 8. Kort geding over (geen) onrechtmatige overheidsdaad. Stelsel rond bewaken en beveiligen van personen. Afbouw van beschermingsmaatregelen o.g.v. dreigingsinschattingen; plicht om in te schrijven in de Basisregistratie Personen.
 9. Tussenvonnis over de vraag of niet-leden van een vereniging dezelfde vergoeding dienen te betalen als leden van een vereniging die een park met vakantiehuisjes beheert. Vereniging wordt in de gelegenheid gesteld haar vordering nader te onderbouwen. Daarnaast nog behandeling van diverse reconventionele vorderingen met betrekking tot de verplichtingen tussen de eigenaren van de huisjes en de behe...
 10. “Huurovereenkomst. Wanprestatie. Ontruiming.”
 11. Huur bedrijfsruimte. Huurachterstand. Tekortkoming die ontbinding en ontruiming rechtvaardigt. Zie ECLI:NL:GHAMS:2017:5333.
 12. Tussenarrest. Zie ECLI:NL:GHAMS:2019:1325.
 13. schorsing in het incident
 14. De eigenaren van de tweede verdieping van een pand hoeven de zolderberging, die al jaren werd gebruikt door de huursters van de begane grond, niet weer in de oude staat te herstellen.
 15. Een huurder van Eigen Haard moet zijn medewerking verlenen aan de renovatie van het wooncomplex waar hij woont en waar zeventig procent van de huurders voor de renovatie zijn.
 16. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Devolutieve werking hoger beroep. Is overeengekomen dat de huurder moet bijdragen in de stichtingskosten/aansluitkosten van een warmte-koudeopslaginstallatie?
 17. WSNP. Verzoek tot beëindiging schuldsaneringsregeling wegens (met name) winkeldiefstal door de schuldenaar (art. 350 lid 3 sub c Fw). Beoordelingsruimte van de rechter. Mocht het hof beslissen dat beëindiging van de schuldsaneringsregeling hier een te zware sanctie vormt en dat verlenging van de looptijd (art. 349a lid 3 Fw) in dit geval op zijn plaats is?
 18. Bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurder van een uitzendonderneming wordt aansprakelijk gesteld door de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) ter zake van door de uitzendonderneming verschuldigde achterstallige loonverplichtingen. De rechtbank oordeelt dat SNCU ter zake vorderingsgerechtigd is. De vordering wordt toegewezen. Toepassing van Hoge Raad 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2...
 19. Erfrecht. Wijze van verdeling vermogensbestanddelen gelegen in Spanje, waaronder een vakantiewoning.
 20. Ontbinding van koopovereenkomst met betrekking tot eenmanszaak. Ongedaanmakingsverbintenissen.
 21. Kort geding. Moeten de bijzonderheidscoderingen in het BKR worden verwijderd? Nee, er is gelet op het betaalverleden een zwaarwegende grond voor handhaving.
 22. Burengeschil. Gedaagde heeft niet voldaan aan veroordeling om versmalling van de toegangsweg van eiseres ongedaan te maken. Machtiging aan eiseres om dat op gedaagdes kosten zelf te doen.
 23. Incassomedewerkster moet aan FKP namen en adressen verstrekken van mogelijk betrokkenen bij fraude. Geen lijfsdwang.
 24. Arbeidsrecht. Mogelijkheid vernietiging door werkgever van een arbeidsovereenkomst die onder invloed van een wilsgebrek (bedrog) is aangegaan. Aanvullende voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is gebleken?
 25. Huur winkelruimte, permanente opslag van vuurwerk toegestaan? Devolutieve werking, stelplicht en bewijslast.
 26. Gemeente De Ronde Venen heeft in 2013 een Revitaliseringsplan opgesteld dat - kort gezegd - inhoudt dat het woonwagencentrum aan de Molenland in Wilnis zal worden opgeknapt en uitgebreid. De bewoners hebben in 2013 en 2015 op verzoek van de Gemeente overeenkomsten ondertekend, waarin is opgenomen dat zij aan de uitvoering van het Revitaliseringsplan hun medewerking zullen verlenen. De Gemeente...
 27. Civiel recht, niet ontvankelijk ex artikel 7A:1557rBW
 28. Civiel recht, schuldvordering
 29. Civiel recht, proceskostenveroordeling
 30. Woongroepenbeleid. Huurovereenkomst uit 1994. Studentenhuis mag blijven; verhuurder moet zich inzetten voor het verkrijgen van de vergunning.
 31. Verzoek billijke vergoeding afgewezen. Geen sprake van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werkgever.
 32. consumentenkoop; kapotte auto; ontbinding
 33. kraken, vordering tot ontruiming, proportionaliteit inbreuk op huisrecht artikel 8 EVRM, al dan niet bestaan van daadwerkelijke huurovereenkomst
 34. Ontruiming. Al uitgevoerd. Verbod? Spoedeisend belang?
 35. ontruiming.
 36. Weigering beslagverlof bekrachtigd in hoger beroep. Vertegenwoordiging van een BV. Aandeelhouders. Zaakwaarneming. Tegenstrijdig belang.
 37. Kort geding procedure over ontruiming migrantenhotel, gebouwd op grond van gemeente Den Haag. In hoeverre moet de kortgeding rechter zich richten naar eerdere uitspraak in een bodemprocedure?
 38. Kort geding. Vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een vaststellingsovereenkomst vastgelegd in het proces-verbaal van een zitting. Vaststellingsovereenkomst zag op het inlopen van een huurachterstand. Omdat de overeenkomst niet is nagekomen heeft verhuurder de ontruiming aangezegd. In hoger beroep is huurovereenkomst al beëindigd. Huurder houdt echter belang bij toetsing of de...
 39. Bank heeft geen misbruik van recht gemaakt doordat zij woning openbaar heeft verkocht en kan betaling van restschuld vorderen.
 40. Partneralimentatie; beëindigen alimentatieplicht op grond van grievend gedrag; geen enkel contact tussen de man en de kinderen. Alle omstandigheden (objectief en subjectief); geen beëindiging van de alimentatieplicht.
 41. Verbouwing van kapperszaak (eenmanszaak) die overgenomen wordt door broer van gedaagde. Eiser niet voldaan aan stelplicht m.b.t. bestaan overeenkomst van opdracht tussen hem en gedaagde. Ook onvoldoende gesteld voor verrijking gedaagde door verbouwing.
 42. Hoger beroep tegen een deelvonnis. Geen grieven tegen enkele deelbeslissingen en tegen tussenbeslissingen. Omvang geding in hoger beroep (rov 3.8.) Inbreng economische eigendom? Dwingende bewijskracht onderhandse akte ex art. 157 lid 2 Rv? Uitleg onderhandse akte aan hand alleen (de bepalingen van) de akte zelf. Hoge Raad 22-12-2017, ECLI:NL:HR:2017:3263). Akte biedt geen dwingend bewijs. Gevo...
 43. Eis schadevergoeding i.v.m. aan- en verkoop van paarden. Conservatoir beslag. De rechtbank wijst de schadevergoeding toe vermeerderd met de wettelijke rente.
 44. Huur mestpunt. Geringere omvang ervan aangevoerd als gebrek dat huurvermindering rechtvaardigt. Uit deskundigenbericht blijkt dit niet het geval te zijn. Tegenvordering niet bewezen. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2017:5486, ECLI:NL:GHSHE:2018:2479 en ECLI:NL:GHSHE:2019:2024.
 45. Kort geding. Vordering staken concurrerende werkzaamheden voormalige franchisenemers toegewezen, Vordering jegens derde tot staken onderneming afgewezen.
 46. huur standplaats woonwagen; hennepkwekerij; art. 7:213/214 BW; geslaagd beroep op rechtsverwerking; geen ontbinding en ontruiming
 47. huur standplaats woonwagen; hennepkwekerij; art. 7:213/214 BW; geslaagd beroep op rechtsverwerking; geen ontbinding en ontruiming
 48. Partneralimentatie. Behoeftevaststelling en draagkrachtberekening. Verdeling.
 49. huur standplaats woonwagen; hennepkwekerij; art. 7:213/214 BW; geslaagd beroep op rechtsverwerking; geen ontbinding en ontruiming
 50. Partneralimentatie en bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie, die in dit geval ook vanaf 21 jaar in beperkte vorm voort duurt.