Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Huurrecht

 1. Effectenlease, zogeheten “Waiver-zaak”. Dexia vordert dat bij vonnis voor recht wordt verklaard dat zij ten aanzien van de tussen haar en de afnemer gesloten leaseovereenkomsten aan al haar verplichtingen heeft voldaan. De afnemer voert aan dat de geschillen omtrent de in geding zijnde leaseovereenkomsten niet kunnen worden behandeld en beslist omdat er nog immer onduidelijkheden bestaan over d...
 2. Executierecht. Kort geding. Voorzieningenrechter wijst vordering 438 Rv toe. Het hof oordeelt echter dat niet aan de criteria voor schorsing vd executie is voldaan, nu geen sprake is van een misslag of noodtoestand. Belangenafweging?
 3. Prejudiciële vragen over overdraagbaarheid vordering van bank op niet-bank. Eisers in twee zaken (waarvan dit er een is) zijn cliënten van F. Van Lanschot Bankiers N.V. Op 30 september 2015 heeft Promontoria de zakelijke vastgoedleningen, die waren ondergebracht bij de Afdeling Bijzonder Beheer Vastgoed van de divisie Corporate Banking bij Van Lanschot overgenomen van Van Lanschot. Deze Overdra...
 4. schade na vernietigd besluit
 5. Rechtsvordering: termijn incidenteel appel tegen de echtscheiding; huurrecht echtelijke woning na echtscheiding
 6. Ontbonden driepartijen vof; wijze verdeling bepaald door rechter; binding aan bepaald waarderingsrapport?; toetreding tot vof?; waarderingsmethode onderneming; datering slotbalans; toekennen van compensatie voor toewijzing exploitatierecht aan man?
 7. Verzoek om exequatur op Amerikaans arbitraal vonnis. Opschorting op de voet van art. VI van het Verdrag van New York uit 1958.
 8. Kort geding vonnis in Klare Taal. Verhuurder beschikt niet over omzettingsvergunning en vordert ontruiming van de studentenwoning. Vordering afgewezen, geen spoedeisend belang.
 9. Geschil moeder en dochter over voortgang/overneming eenmanszaak van wijlen vader. Dochter is werknemer (voor twee halve dagen per week) van de eenmanszaak en heeft bij testament van vader de eenmanszaak gelegateerd gekregen. Ontbinding op de zogenoemde h-grond. Herplaatsing is niet aan de orde omdat dochter de enige werknemer is. Art. 7:669 lid 3 aanhef en onder h BW.
 10. Kort geding. Vordering opheffing conservatoir beslag afgewezen. Gedaagde mocht er gerechtvaardigd op vertrouwen dat eiser een overeenkomst wilde sluiten. Sprake van (schijn van) vertegenwoordigingsbevoegdheid en ovk op hoofdlijnen.
 11. Incasso oude facturen. verstek in hoger beroep, deels afgewezen wegens onvoldoende onderbouwing. Deels toegewezen o.g.v. in hoger beroep gestelde - niet betwiste - nadere betalingsafspraak.
 12. Participatietraject vanuit de Participatiewet. IOAW-uitkering. Geen arbeidsovereenkomst. Het rechtsbeginsel dat gelijke arbeid in gelijke omstandigheden op gelijke wijze moet worden beloond, is onvoldoende onderbouwd. Art. 7:610 BW, 7:617 BW, IOAW, Participatiewet (voorheen: Wet werk en bijstand).
 13. Kort geding. Opheffing (executoriaal) beslag.
 14. Kort geding. Aanbesteding. Verstrekking processtukken aan tussenkomende partij. Inschrijving terecht ongeldig verklaard. Uit de Wensenuitwerking kan worden opgemaakt dat niet volledig wordt voldaan aan alle gestelde eisen.
 15. Extinctieve verjaring. Stelplicht en bewijslast ten aanzien van moment van aanvang van bezit door plaatsing van schutting. Bewijsopdracht voor de partij die zich op de extinctieve verjaring beroept. Eigendomsverkrijging als gevolg van extinctieve verjaring levert geen aansprakelijkheid op op grond van onrechtmatige daad. Geen verplichting tot teruglevering bij wijze van schadevergoeding in natura.
 16. Vordering tot verkrijging van recht van erfpacht afgewezen. Van overneming van erfpacht is geen sprake want de overeenkomst met de ‘vorige’ erfpachter was al rechtsgeldig opgezegd. De eigenaar heeft contractsvrijheid en is daarom niet verplicht om een overeenkomst van erfpacht aan te gaan met de huidige gegadigde.
 17. Kort geding. Ex-echtgenoten. De man wil de woning die partijen nog hebben graag overnemen. Dat is echter al jaren niet gelukt en het kan nog wel jaren duren. Van de vrouw kan niet worden gevraagd dat ze nog langer wacht. De rechter veroordeelt de man tot medewerking aan de verkoop van de woning.
 18. Een man moet binnen 2 maanden zijn woonwagenstandplaats in Amsterdam ontruimen.
 19. Bemiddelingsovereenkomst en betaling van bemiddelingskosten bij het sluiten van een huurovereenkomst. Er is sprake van het dienen van twee heren waardoor huurder geen bemiddelingskosten verschuldigd is. Dat het bemiddelingsbureau geen vergoeding heeft ontvangen van de verhuurder voor de door haar verrichte werkzaamheden maakt dit niet anders.
 20. Huwelijksvermogensrecht; verdeling huwelijksgemeenschap.
 21. Art. 806 lid 1 Rv; ontvankelijkheid in hoger beroep, niet verschenen belanghebbende; Art. 1:444 BW; bewindvoerder aansprakelijk voor door de rechthebbende geleden schade.
 22. Procesrecht. Tussenkomst. Huurgeschil. Partijen die tussenkomen, worden partijen in het geding. Zij zijn bevoegd beroep in cassatie in te stellen. De rechter is in beginsel vrij de volgorde te bepalen waarin hij conventionele en reconventionele vorderingen zal behandelen. Verschillende klachten over de ontbinding van een huurovereenkomst.
 23. Huur bedrijfsruimte ex 7:230a BW. Doorbreking appelverbod. Verhuurder heeft niet rechtsgeldig opgezegd. Huurder is niet-ontvankelijk in het verzoek om de ontruimingstermijn te verlengen.
 24. Prejudiciële vragen over de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in consumentenzaken. Ambtshalve toetsing aan Richtlijn 93/13 EEG en aan nationaal consumentenrecht.
 25. kort geding; artikel 7:231 lid 2 BW; sluiting woning Burgemeester wegens drugs; ontruiming toegewezen; naast aanwezigheid van drugs ook drugsgerelateerde overlast en drugshandel aannemelijk
 26. Omroep BNNVARA moet bij een uitzending van het programma #BOOS een rectificatie plaatsen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland beslist in een kort geding tussen twee vastgoedondernemers en de omroep. In de uitzending worden de ondernemers uit Groningen van verschillende feiten beschuldigd. Zo zouden zij de verhuurbemiddelingsbureau bewust failliet hebben laten gaa...
 27. Familierecht. Verhuizing/hoofdverblijfplaats. Verhouding kort geding ex art. 254 Rv en voorlopige voorzieningen op de voet van art. 821 ev. Rv. Spoedeisend belang.
 28. Verstek in hoger beroep. Problematiek die voortvloeit uit een eiswijziging in hoger beroep
 29. Aandeelhoudersgeschil binnen makelaarskantoor over earn-out regeling en vergoeding werkzaamheden voor vertrekkend oprichter van het kantoor. Beschuldigingen aan diens adres over schending bedrijfsgeheimen en in rekening brengen te lage courtage.
 30. Huurprijsvaststelling bedrijfsruimte. Verhuurder heeft bezwaar tegen inhoud en wijze totstandkoming van het deskundigenrapport. Vordering van de verhuurder tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens wanbetaling wordt afgewezen.
 31. Hoger beroep; cessie van schadevergoedingsvordering van verzekeringstussenpersoon tegen verzekeraar wegens profiteren van voorbereiding polissen door die verzekeringstussenpersoon in het zicht van zijn faillissement; verjaring; geen stuiting; geen onrechtmatig handelen noch aannemelijkheid schadeveroorzaking; afwijzing exhibitievordering.
 32. Kort geding. Ontruiming vanwege hennep.
 33. -
 34. koopovereenkomst onroerende zaak; voldaan aan alle essentialia?
 35. BKR-registratie. Consument. Verzoek tot verwijdering. art 21 AVG. Uitvoerige overwegingen. 'Bewijslast' bij kredietinstelling: is deze registratie gezien specifieke situatie nog nodig? mee te wegen omstandigheden. Vordering toegewezen.
 36. Executiegeschil. Het gevorderde dat ertoe strekt om RNHB te verbieden om tot onderhandse verkoop van het pand over te gaan, althans haar te verbieden over te gaan tot parate executie van haar recht van hypotheek ten aanzien van het pand en RNHB te verbieden enige executiemaatregel ten opzichte van [B] te treffen zolang eiser zijn betalingsverplichting jegens RNHB correct nakomt, wordt afgewezen.
 37. Huurrecht. Gedaagde heeft zowel voor huurder als verhuurder bemiddeld. Bemiddelingskosten zijn na dagvaarding terugbetaald. Verschuldigdheid rente, buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten?
 38. Executiegeschil. Terme de grace verleend. Termijn loopt nog. Ontruiming aangezegd wegens niet tijdig betaalde lopende huurtermijn. Onterecht, dus tenuitvoerlegging geschorst.
 39. Tussenarrest. Huurder toegelaten te bewijzen dat huur contant is betaald.
 40. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2018:1991.
 41. erfrecht
 42. huurovereenkomst
 43. erfrecht
 44. Particuliere verhuurder vordert in kort geding ontbinding van de huurovereenkomst wegens tekortkomingen van huurder. De geringe huurachterstand en het tijdelijk in gebruik geven van het gehuurde via AirBnB zijn niet zodanig ernstig dat dit de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt.
 45. Eindbeslissing. Klachtonderdeel i: beslag op inboedel en onnodige kosten. Klachtonderdeel iii: in kader vaststelling beslagvrije voet tegen wil van klagers contact opgenomen met de verhuurder van klagers, met alle gevolgen van dien. Het hof verklaart klachtonderdeel i. deels gegrond en klachtonderdeel iii. gegrond. Het hof legt, evenals de kamer, de maatregel van berisping op. Vergoeding griffi...
 46. Het hof verbiedt de uitzending van een televisieprogramma op grond van journalistieke tekortkomingen in het onderzoek naar en de presentatie van de feiten en het belang van de in het programma beschuldigde personen dat zij niet lichtvaardig aan verdachtmakingen worden blootgesteld.
 47. Gedaagde heeft een aantal panden verkocht aan eiseres. Een deel wordt gesplitst in appartementen. Gedaagde blijft eigenaar van een garage en is voor 1/10e lid van de VvE. In de daaropvolgende jaren ontstaat een langdurig geschil tussen eiseres en gedaagde over een door eiseres uitgevoerde verbouwing. Gedaagde vordert als lid van de VvE een bouwstop (o.a. vanwege strijd met de splitsingsakte) en...
 48. Bouw nieuw ziekenhuis Curaçao; afwikkeling geschil tussen opdrachtgever en projectmanager; afbreken onderhandelingen; onvoorziene omstandigheden?
 49. Een vordering van Camelot tot betaling van achterstallige gebruiksvergoeding voor een door gedaagde in het verleden bewoonde kamer, welke kamer eigendom is van Camelot, wordt afgewezen.
 50. Tenuitvoerlegging notariële akten, misbruik van recht, vereenzelviging.