Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Consumentenrecht

 1. Consumentenkoop (houten vloer) en aanneming. Non-conformiteit. Diverse herstelpogingen. Verzuim is ingetreden zonder ingebrekestelling.
 2. Hoger beroep; bestuurdersaansprakelijkheid? exoneratiebeding in consumenten koop-aannemingsovereenkomst woning zonder afbouwgarantverzekering; algemene voorwaarde? weerlegd vermoeden voorwerp van afzonderlijke onderhandeling; onredelijk bezwarend? Artikelen 6:162, 233a en 637; 7:767 BW; Artikel 3 Richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.
 3. Richtlijn 93/13. Art. 6:233 BW. Eigenaren recreatiepark consument? Toetsing verhuurbemiddedelingsbeding/boetebedingen. 843a betr. verdeling huuraanvragen/parklasten
 4. Consumentenrechten; annulerings- en opslagkosten ex CBW-voorwaarden verschuldigd na niet afgenomen keuken?
 5. Consumentenrecht: € 25,- aanmaningskosten terwijl niet voldaan aan art. 6:96 lid 6 BW. Creditfactuur van latere datum dan 14-dagenbrief. Uit 14-dagenbrief blijkt niet duidelijk dat aanmaningskosten zijn gecrediteerd. Buitengerechtelijke kosten afgewezen
 6. Civiel recht. Ambtshalve toetsing. Ook bij erkende vorderingen dient de rechter in het geval van consumentenrecht de vordering ambtshalve te toetsen.
 7. consumentenrecht, beslagkosten bank, redelijke kosten
 8. Collectieve actie. Beding op grond waarvan de consument bij vervroegde aflossing van een hypothecaire lening een vergoeding verschuldigd is, niet onredelijk bezwarend geacht bij leningen van vóór 14 juli 2016.
 9. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing. Een overeenkomst tot levering energie is telefonisch gesloten en daarna schriftelijk bevestigd. Dit is in strijd met het in artikel 6:230v lid6 BW genoemde vormvereiste. De overeenkomst is dan ook nietig. De vordering op primaire grondslag wordt afgewezen en ook op de subsidiaire grondslag, ongerechtvaardigde verrijking, omdat dit onvoldoende is onderbouwd.
 10. 1. Koop paardentruck. Door appellant zijn onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan verkoper kan worden aangemerkt als handelaar in de zin van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (nr. 2005/29/EG) en de Richtlijn consumentenrechten (nr. 2011/83/EU). Als gevolg daarvan is met betrekking tot de koopovereenkomst geen plaats voor toepassing van de door appellant ingeroepen...
 11. Consumentenzaak en muziekrechten Buma/Stena. Consument heeft de overeenkomst voor het gebruik van muziekrechten tijdig en geldig ontbonden. De termijn daarvoor is verlengd van 14 dagen naar 12 maanden, omdat consument niet is geïnformeerd over het recht van ontbinding.
 12. Tussenvonnis. Doorlopend kredietovereenkomst. Bank kan kredietvergoeding eenzijdig wijzigen. Het beding is onduidelijk. Consument verzet zich tegen vernietiging van het beding.
 13. Doorlopend krediet. Bank kan kredietvergoeding eenzijdig wijzigen binnen de grens van de WCK. Consument wil geen vernietiging van het wijzigingsbeding. Uitleg (tekstueel helder) beding. Geen contra proferentem.
 14. Ambtshalve toetsing. Tussenvonnis. Zalando wordt in de gelegenheid gesteld om een nadere onderbouwing te geven met betrekking tot de vraag hoe zij aan de precontractuele informatieverplichtingen voldoet indien de bestelling is geplaatst via de app en over de vraag welke informatie aan de consument is bevestigd in het account.
 15. Consumentenkoop van I-Phones via internet; de gedaagde partij zegt dat hij niet de koper van de I-Phones is, maar dat hij is opgelicht door een derde; verkoper mocht ervan uit gaan dat de gedaagde partij zijn contractspartij was.
 16. Consumentenkoop bank; ontbinding koopovereenkomst; terug te betalen koopsom verminderd met gebruiksvergoeding.
 17. Ambtshalve toetsing. Online inkopen. De eisende partij heeft voldaan aan de precontractuele informatieverplichting omdat zij alle verplichte informatie van artikel 6:230m BW op haar website toont ten tijde van de bestelling. Verder heeft zij voldaan aan de contractuele informatieverplichting doordat zij alle verplichte informatie tevens aan de consument verstrekt in het account van de consument...
 18. consumentenkoop tweedehands auto, verstek, buitengerechtelijke ontbinding
 19. Kredietovereenkomst. Ambtshalve toetsing. Ingebrekestelling voor de vervroegde opeising is niet overgelegd. Maar er is na dagvaarding is het krediet alsnog correct vervroegd opgeëist en wordt de vordering toegewezen. De beoordeling van het eenzijdig wijzigingsbeding blijkt achterwege, omdat de kredietvergoeding ten gunst van de consument is gewijzigd.
 20. Verstek ambtshalve toetsen. Akte met informatieformulier. Bijzondere situatie. Wijze van informatieverstrekking aan consument is onder de gegeven omstandigheden passend en afdoende. Vordering is toegewezen.
 21. Uitleg bepaling verzekeringsovereenkomst, medisch arbeidsongeschiktheidscriterium. Zonder nadere toelichting, die de overeenkomst niet geeft, hoeft een normaal geïnformeerd en redelijk oplettende consument zonder bijzondere kennis van het verzekeringsrecht niet te begrijpen dat met de omschrijving van het begrip arbeidsongeschiktheid in de overeenkomst wordt afgeweken van de binnen de verzeke...
 22. Consumentenkoop. Ontbinding koopovereenkomst auto wegens gemanipuleerde kilometerstand.
 23. Leaseovereenkomst inzake een personenauto. De consument mocht erop vertrouwen dat de autodealer bevoegd was om de leasemaatschappij te vertegenwoordigen en mag zich tegenover de leasemaatschappij beroepen op mededelingen van de dealer over eigenschappen van de personenauto. Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:57.
 24. Hoger beroep van ECLI:NL:RBMNE:2016:7045 en ECLI:NL:RBMNE:2017:4237; brand op motorjacht onder consumentenkoop; IPR; verjaring en stuiting; stelplicht tekortkoming/non-conformiteit; deskundigenrapporten; gebrekkig product? schadeomvang; subrogatie schadeverzekeraar. Artikelen 3:316, 317, 319, 6:74, 83, 96, 101, 190, 7:17, 18, 23, 24 en 962 BW Artikel 15 (Wettelijke Subrogatie) van Verordening (...
 25. Eindvonnis na deskundigenbericht over de vraag of sprake is van gebreken in de levering van casco houten onderdelen (CLT) voor een woning. De rechtbank volgt de conclusie van de deskundige dat sprake is van gebreken en wijst schadevergoeding toe aan consument conform het voorstel van de deskundige.
 26. gebrekkig paard, levering longa manu, geen beroep op wettelijk vermoeden consumentenkoop, geen beroep op ontbinding wegens gebreken paard
 27. Art. 1021 Rv. Rechtsgeldig overeengekomen arbitraal beding in algemene voorwaarden (DNR 2011). Wederpartij is niet aan te merken als consument. Beding is niet kennelijk onredelijk bezwarend en het beroep daarop is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.
 28. Kredietovereenkomst. Ambtshalve toetsing. Tussenvonnis. Zorgplicht. Kredietwaardigheidstoets. Wettelijke informatieverplichting van artikel 7:60 BW. Onduidelijk is of het Europees standaardinformatieformulier geruime tijd voordat de consument was gebonden aan de kredietovereenkomst is verstrekt. Niet gebleken of de kredietwaardigheidstoets gebaseerd is op door de consument over te leggen bewijs...
 29. Consumentenkoop bankstel. Bindend advies geschillencommissie vernietigd en koop ontbonden.
 30. Informatieplicht bank. De kredietovereenkomst wordt vernietigd op grond van het niet voldoen aan artikel 7:60 BW. Het Europees standaardinformatieformulier is niet geruime tijd voordat de consument was gebonden aan de kredietovereenkomst verstrekt aan de consument.
 31. Artikelen 6:233, 6:237 sub i en 6:94 lid 1 BW. Annulering door consument van koopovereenkomst keuken. Art. 12 van de toepasselijke CBW-algemene voorwaarden geeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst te annuleren tegen betaling van 30% van de koopsom.
 32. Artikelen 6:233, 6:237 sub i en 6:94 lid 1 BW. Annulering door consument van koopovereenkomst keuken. Art. 12 van de toepasselijke CBW-algemene voorwaarden geeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst te annuleren tegen betaling van 30% van de koopsom.
 33. Contractenrecht; consumentenrecht. Vervolg van HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1730. Is tussen consument en drinkwaterbedrijf een overeenkomst tot stand gekomen of is sprake van ongevraagde levering van drinkwater? Art. 7:7 lid 2 BW (oud en nieuw). Uitleg van Richtlijn 97/7/EG (koop op afstand), Richtlijn 2005/29/EG (oneerlijke handelspraktijken) en Richtlijn 2011/83/EU (consumentenrechten)...
 34. Doorlopend krediet - wijziging kredietvergoeding - uitleg beding, geen vernietiging gevraagd - is verlaging marktrente aan de consument doorgegeven? - biedt bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen voldoende compensatie tegen onbeperkte wijzigingsbevoegd?
 35. Beperkte hoofdsom bij verstek toegewezen. Doorbreking gezag van gewijsde van eerder gewezen verstekvonnis tussen partijen, omdat in die eerdere procedure geen ambtshalve toetsing van het consumentenrecht heeft plaatsgevonden.
 36. Vervolg van het tussenarrest van 17 september 2019 [ECLI:NL:GHAMS:2019:3494] Kredietovereenkomst met consument. Opzegging kredietovereenkomst door de bank. Opeising uitstaand krediet, vermeerderd met een kredietvergoeding. Ambtshalve toetsing van het beding aan Richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Eindarrest. Vordering tot betaling van contractuele rente...
 37. Kredietovereenkomst met consument. Opzegging kredietovereenkomst door de bank. Voorwaarden voor de opzegging in het licht van artikel 33 sub c onder 1 Wet op het consumentenkrediet (oud). Opeising uitstaand krediet, vermeerderd met een kredietvergoeding. Ambtshalve toetsing van het beding aan Richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Tussenarrest. Uitlating o...
 38. Picnic is een onderneming waar de consument online boodschappen kan bestellen. De Picnic-organisatie bestaat uit meerdere vennootschappen. Die vennootschappen verrichten verschillende activiteiten. FNV vindt dat alle Picnic-vennootschappen of een deel daarvan onder de cao voor het levensmiddelenbedrijf vallen. Daarmee is de kantonrechter het niet eens. Alleen de Picnic-vennootschap die een onli...
 39. Consumentenrecht. Financieel recht. Algemene voorwaarden; beding dat de bank het recht geeft de opslag op de rente bij een hypothecaire Euribor-geldlening te wijzigen. Oneerlijk beding? Art. 3 Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten; onredelijk bezwarend beding; art 6:233, onder a, BW; aan te leggen maatstaf. Betekenis transparantievereiste; art. 5 Richt...
 40. Consumentenkoop met betrekking tot een paard. Binnen zes maanden openbaart zich een gebrek bij het paard (kreupelheid). Non-conformiteit? Bij een consumentenkoop geldt een verplichting om naar niet-zichtbare gebreken onderzoek te doen, in zijn algemeenheid niet. Artikel 7:17 lid 5 BW legt op de consument geen onderzoeksplicht maar voorkomt dat de koper zich erop beroept dat hem het gebrek onbek...
 41. consumentenkoop; kapotte auto; ontbinding
 42. verstekvonnis ambtshalve toetsen consumentenrecht. Dagvaardingvoldoet niet aan vereisten artikel 111 lid 2 Rv en 21 Rv. Akte met ingevuld informatieformulier na tussenvonnis onvoldoende onderbouwd.Vordering wordt afgewezen.
 43. Contractenrecht; consumentenrecht. Is tussen consument en drinkwaterbedrijf een overeenkomst tot stand gekomen of is sprake van ongevraagde levering van drinkwater? Art. 7:7 lid 2 BW (oud en nieuw). Uitleg van Richtlijn 97/7/EG (koop op afstand), Richtlijn 2005/29/EG (oneerlijke handelspraktijken) en Richtlijn 2011/83/EU (consumentenrechten). Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU.
 44. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Consumentenrecht. Algemene voorwaarden. Arbitraal beding. Verlof tot tenuitvoerlegging arbitraal vonnis gewezen tegen consument. Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter van eerlijkheid (arbitraal) beding? Ambtshalve beoordeling door voorzieningenrechter of art. 6:96 lid 6 BW (veertiendagenbrief) is toegepast? Richtlijn 93/13. Art. 1063 lid 1 Rv in ver...
 45. Bevoegdheidsincident. Geen consument a.b.i. art. 6:236 sub n BW. Forumkeuzebeding niet onredelijk bezwarend a.b.i. art. 6:233 ahf en sub a BW. Afwijzing.
 46. Hoger beroep niet-ontvankelijk voor zover gericht tegen een rechtspersoon die in eerste aanleg geen procespartij was. Eis in reconventie in hoger beroep niet-ontvankelijk. Zakelijke afnemer van energie gebonden aan contracten die door gevolmachtigde zijn aangegaan, waarbij overigens de energieleverancier ook mocht vertrouwen op een toereikende volmacht. Geen reflexwerking wat betreft de voor co...
 47. Delaminatie Canexel gevelpanelen. Art. 6:251 BW. Garantie bij consumentenkoop.
 48. Consumentenkoop. Tweedehands auto. Artikel 7:21 lid 6 BW. Geen schriftelijke aanmaning aan verkoper. Koper kan herstelkosten niet verhalen op verkoper.
 49. Tussenvonnis na eerder tussenvonnis (ECLI:NL:RBROT:2018:8292). Overkreditering consument? Art. 6:248 BW (redelijkheid en billijkheid). Nieuw rentepercentage hypothecaire lening.
 50. Ambtshalve toetsing bij Bulkgas & Tankovereenkomst. Kwalificatie van de overeenkomst en bewijsopdracht. In deze zaak staan tussen partijen voldoende feiten vast om te komen tot het oordeel dat hier wel degelijk sprake is van een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:236 aanhef en onder j BW. Gedaagde partij is consument en eisende partij heeft zich jegens gedaagde partij verplicht tot het lever...