Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Consumentenrecht

 1. Vordering tussen een handelaar en een consument. Ambtshalve toetsing van de (pre)contractuele informatieplichten. Sanctie wegens schending van artikel 6:230v lid 7 BW.
 2. Vordering tussen een handelaar en een consument. Ambtshalve toetsing van de (pre)contractuele informatieplichten. Huur opslagruimte.
 3. Vordering tussen een handelaar en een consument. Ambtshalve toetsing van de (pre)contractuele informatieplichten. Sanctie wegens schending van artikel 6:230v lid 7 BW.
 4. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Mogelijkheid om achteraf te betalen bij aankoop in webwinkel. Vragen over vorderingen uit hoofde van achteraf-betaalservice en (ambtshalve) beoordeling daarvan door rechter in het licht van afdeling 1 van titel 7:2A BW en Richtlijn consumentenkrediet (Richtlijn 2008/48/EG). Hoge Raad biedt partijen gelegenheid zich uit te laten over stellen van prejudiciële vr...
 5. Consumentenrecht, verstekzaak, pakketreis, eisende partij maakt aanspraak op annuleringskostenvergoeding in toepasselijke algemene voorwaarden.
 6. Overeenkomst tussen een handelaar en een consument. Ambtshalve toetsing. Er kan niet worden vastgesteld dat is voldaan aan artikel 6:230v lid 6 BW.
 7. Consumentenkoop auto. Vraag is of sprake is van non-conformiteit van een Tesla, nu na vervanging van het dochterboard diverse functies uitgeschakeld zijn. Tsv, bewijsopdracht dat deze functies niet meer kunnen worden hersteld.
 8. Koop op afstand. Vordering afgewezen. Consument heeft (tijdig) gebruik gemaakt van zijn herroepingsrecht.
 9. Consumentenkoop, twee bestellingen en leveringen. Gedaagde zou een bestelling bij aflevering geweigerd hebben, maar heeft deze stelling onvoldoende onderbouwd. Vordering toegewezen.
 10. Incassobureau Juristu Incassodiensten moet een consument ruim 1.200 euro plus wettelijke rente terugbetalen. Het incassobureau voldeed in haar algemene voorwaarden niet aan haar informatieverplichting ten aanzien van de kosten van haar dienstverlening.
 11. Incassobureau Juristu Incassodiensten moet een consument ruim 1.200 euro plus wettelijke rente terugbetalen. Het incassobureau voldeed in haar algemene voorwaarden niet aan haar informatieverplichting ten aanzien van de kosten van haar dienstverlening.
 12. Incassobureau Juristu Incassodiensten moet een consument ruim 1.200 euro plus wettelijke rente terugbetalen. Het incassobureau voldeed in haar algemene voorwaarden niet aan haar informatieverplichting ten aanzien van de kosten van haar dienstverlening. Daarnaast moet het incassobureau de consument 550 euro betalen als schadevergoeding omdat de dienstverlening niet voldeed.
 13. Consumentenkoop van tweedehands caravan. Geen rechtsgeldige buitengerechtelijke ontbinding van koopovereenkomst vanwege non-conformiteit. Met hagelschade had koper redelijkerwijs bekend kunnen zijn indien hij bij bezichtiging dak van caravan had geïnspecteerd (art. 7:17 lid 5 BW). Wat betreft hagelschade en overige gebreken geldt verder dat koper aan verkoper geen gelegenheid heeft gegeven tot...
 14. Vervolg op ECL:NL:GHARL:2023:1224. Bewijswaardering. Consumentenkoop tweedehands auto. Non-conformiteit. Bespreking diverse schadeposten.
 15. Tussenarrest. Verkoop (jacht)paard. Verkoper in de zin van art. 7:5 BW. Consumentenkoop. Voorshands bewezen jachtpaard in zes maanden na aflevering niet aan overeenkomst beantwoordde. Tegenbewijs. Indien niet in leveren tegenbewijs geslaagd, dan alvast mogelijkheid leveren tegendeelbewijs tegen vermoeden dat gebreken bij aflevering paard aanwezig waren.
 16. Koopovereenkomst voor kurkvloeren tussen fabrikant en ondernemer; onbetaalde facturen; ondernemer doet beroep op verrekening van gevolgschade die hij heeft geleden omdat zijn klanten (consumenten) niet tevreden waren over de kurkvloeren.
 17. Vordering op grond van non-conformiteit. Geen consumentenkoop bewijsvermoeden art. 7:18 BW niet van toepassing. Staat niet vast dat gebrek bij aflevering aanwezig was. Daarnaast niet in gebreke gesteld, verkoper is niet in verzuim. Vordering afgewezen.
 18. Voornemen kantonrechter verwijzing naar handelskamer (artikel 71 lid 1 Rv). Gevorderde bedrag overstijgt competentiegrens en artikel 93 sub c Rv n.v.t. Niet (mede) consumentenkoop, art 7:5 lid 4 BW n.v.t.
 19. Energiecontract. Informatieverplichtingen. Tekst bestelknop onvoldoende duidelijk dat betalingsverplichting van toepassing is. Daarom gedeeltelijke vernietiging. Subsidiaire grondslag: onverschuldigde betaling. Gaat niet op. Anders geen effectieve rechtsbescherming consument.
 20. Kort geding. Art. 254 lid 5 Rv, art. 93 aanhef sub c Rv, sprake van consumentenkoop? Kantonrechter verklaart zich onbevoegd. Zaak leent zich niet voor kort geding nu nader onderzoek nodig is voor het vaststellen van de gegrondheid van de vordering.
 21. Consumentenkoop tweedehands auto; financieringsvoorbehoud; opschortende of ontbindende voorwaarde (artikel 6:22 BW);
 22. Aansprakelijkheid Volkswagen tegenover consument voor de aankoop van een ‘sjoemeldieselauto’, voorzien van manipulatiesoftware. Onrechtmatig handelen van Volkswagen tegenover de consument. Schadevergoeding van € 3.000,- voor lagere waarde van de auto toegekend.
 23. Non-conformiteit consumentenkoop. Geleverde pup voldoet niet aan de overeenkomst, nu zij binnen een paar weken na levering is overleden.
 24. Consumentenrecht. Telefoonabonnement en toestel op afbetaling.
 25. Richtlijn consumentenrechten, 6:230m BW, oneerlijke handelspraktijk, 3:40 BW; Een rioolontstopper heeft niet voldaan aan zijn informatieplicht aan een consument. Er is niet op een duidelijke en begrijpelijke wijze vóór het sluiten van de overeenkomst informatie over de prijs verschaft. Er is bovendien sprake van een oneerlijke handelspraktijk. Het hof bevestigt het vonnis van de kantonrechte...
 26. Afwijzing verzoek om verwijzing zaak naar kantonrechter (art. 93 sub c Rv). Voorlopig oordeel dat geen sprake is van consumentenkoop.
 27. Ambtshalve toetsing. Universiteit vordert betaling collegegeld. Uitgebreide overwegingen dat de Richtlijn Consumentenrechten niet van toepassing is op de vordering en daarom niet hoeft te worden getoetst aan afdeling 6.5.2B BW.
 28. ‘Nakoming; non-conformiteit; consumentenkoop; opschorting. Eiseres heeft aan gedaagde een bouwpakket voor een houten recreatiewoning verkocht. De factuur is niet betaald. Gedaagde heeft betaling van de factuur opgeschort omdat niet alle onderdelen zijn geleverd. Gedaagde vordert in reconventie levering van die onderdelen.’
 29. Overeenkomst tot levering energie, consument, eindafrekening, voldaan aan pre-contractuele informatieverplichtingen, toewijzing vordering.
 30. Tekortkoming in de nakoming van een koopovereenkomst met betrekking tot een auto tussen twee consumenten. Koopovereenkomst al buitengerechtelijk ontbonden. De koopsom moet worden terugbetaald.
 31. Gebrekkige vloerverwarming, wie is contractspartiij? Gemengde overeenkomst consumentenkoop en aanneming (7:5 BW). Bewijsvermoeden gebrekkige zaak en tegendeelbewijs (7:18 BW). Schadevergoeding derving woongenot. Splitsing vrijwaring van hoofdzaak (215 Rv)
 32. Een Amsterdamse consument hoeft energieleverancier Gewoon Energie niets te betalen omdat bij het online afsluiten van de energieovereenkomst de bestelknop niet voldeed. ‘Bestelling plaatsen’ op de website van Gewoon Energie en ‘bevestig je aanvraag’ op de website van Pricewise zijn beide niet duidelijk genoeg om daaruit op te maken dat met een klik op die knop, op dat moment, een verplichting t...
 33. Een Amsterdamse consument hoeft energieleverancier Engie slechts een deel van het achterstallige bedrag te voldoen, omdat Engie niet alle wettelijke informatieplichten heeft nageleefd toen zij de overeenkomst sloot. Zo is niet gebleken dat aan de consument de prijs en de wijze van opzegging van de overeenkomst is meegedeeld toen de overeenkomst per telefoon werd afgesloten.
 34. Consumentenkoop, ambtshalve toetsing. Koper te Duitslad is consument. Verkoper te Nederland. Koop op afstand. Duits procesrecht. Er zijn geen stukken over het bestelproces overgelegd. Vordering van de consument is toegewezen.
 35. Bed besmet met bedwantsen. Consumentenkoop. Non-conformiteit. Bewijsvermoeden van artikel 7:18a lid 2 BW.
 36. Ambtshalve toetsen, verstekzaak, gedeeltelijke vernietiging (25%) betalingsverplichting consument wegens schending informatieverplichtingen (artikel 6:230m sub o en p BW)
 37. Prejudiciële vragen HR Consumentenrecht Huurzaak vervolg op ECLI:NL:RBAMS:2023:189. ontvankelijkheid in verzet na verlopen termijn, gezag van gewijsde als niet ambtshalve is getoetst op oneerlijke bedingen?
 38. Vordering handelaar-consument. Voldaan aan de (pre)contractuele informatieplichten.
 39. Vordering handelaar-consument. Abonnementskosten; voldaan aan de (pre)contractuele informatieplichten van artikel 6:230l BW. Toestelkredietovereenkomst heeft de eisende partij niet gesteld dat zij heeft voldaan aan haar informatieplichten.
 40. Vordering handelaar - consument. Ambtshalve toetsing (pre)contractuele informatieplichten. De eisende partij heeft niet voldoende gesteld en onderbouwd dat zij heeft voldaan aan de op haar rustende (pre)contractuele informatieplichten.
 41. Energieleverancier mag de tarieven voor levering van gas en elektra van een consument niet meer wijzigingen, omdat het wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden niet eerlijk is.
 42. Consumentenkoop. Koop van keuken. Herstel van gebreken. Schuldeiserszuim van de koper door het niet verlenen van medewerking aan het herstel van gebreken door de verkoper. Schuldeisersverzuim niet beëindigd door verzoek om monteurs terug te laten komen.
 43. Mondelinge uitspraak. Aanneming van werk. Term ‘grove indicatie’ in offertes in dit geval door de opdrachtgever als richtprijs op te vatten. Opdrachtgever was consument. Het is aan de aannemer als professionele partij om met de opdrachtgever een overeenkomst aan te gaan waarin de wederzijdse verplichtingen helder en inzichtelijk zijn omschreven.
 44. Q-Park heeft in haar algemene voorwaarden een beding opgenomen met betrekking tot de buitengerechtelijke kosten. Dit beding wijkt ten nadele van de consument af omdat Q-Park hogere incassokosten kan vorderen dan het bedrag waar zij recht op heeft op grond van de wet. Omdat Q-Park een oneerlijk beding in haar algemene voorwaarden heeft staan, kan zij niet subsidiair op grond van de wet incassoko...
 45. Een autoverhuurbedrijf heeft haar vordering op een consument ter incasso overgedragen aan een incassokantoor. Het incassokantoor heeft de overeenkomst en de algemene voorwaarden niet overgelegd. Daardoor is niet duidelijk wat partijen zijn overeengekomen.
 46. Verstek, consumentenkoop, ipr, toegewezen.
 47. Handelaar benadert consument telefonisch, schriftelijkheidsvereiste artikel 6:230v lid 6 BW
 48. Overeenkomst tussen een handelaar en een consument. Ambtshalve toetsing aan de (pre)contractuele informatieplichten. De eisende partij heeft niet voldaan de informatieplichten van de artikelen 6:230m lid 1 onder h en 6:230v lid 7 BW. Sanctie.
 49. Overeenkomst tussen een handelaar en een consument. Ambtshalve toetsing aan de (pre)contractuele informatieplichten. De eisende partij heeft niet voldaan de informatieplichten van de artikelen 6:230m lid 1 onder h en 6:230v lid 7 BW. Sanctie.
 50. Overeenkomst tussen een handelaar en een consument. Ambtshalve toetsing aan de (pre)contractuele informatieplichten. De eisende partij heeft niet voldaan aan de informatieplichten van 6:230m lid 1 onder h en 6:230v lid 7 BW. Sanctie.