Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Consumentenrecht

 1. consumentenkoop, vooruitbetaling, algemene voorwaarden
 2. Europees bankbeslag op bankrekeningen van Cypriotische aanbieder van Contracts for Difference (CfD's). Verordening (EU) nr. 655/2014. Het hof wijst het verzoek om een Europees bevel tot conservatoir beslag toe. Ontvankelijkheid beroepschrift. Internationale rechtsmacht. Aansluiten bij bevoegdheid van rechter in bodemgeschil. Verzoeker, wederpartij van de aanbieder, wordt aangemerkt als consume...
 3. Eiseres doet voldoende om identiteit consument te verifieren. Dat gedaagde haar paspoort en pinpas met pincode aan haar ex heeft gegeven komt voor haar rekening en risico. Vorderingen toegewezen.
 4. Executiegeschil over verleend bevel tot Europees bankbeslag op bankrekening van Cypriotische aanbieder van Contracts for Difference (CFD's). Op rechtsmiddel verzoek intrekking bevel is de dagvaardingsprocedure van toepassing. Wederpartij van de aanbieder moet aangemerkt worden als consument in de zin van art. 6 Verordening Europees Bankbeslag (nr. 655/2014, EAPO-Vo) en art. 17 Brussel Ibis-Vo,...
 5. Bevoegdheidsincident. Kernvraag is of de wederpartij (eiseres) van een Cypriotische aanbieder van Contracts for Difference (CFD's) (gedaagde) een "consument" is in de zin van de Brussel Ibis-Vo. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. De overeenkomst is totstandgekomen doordat eiseres heeft geklikt op een advertentie op social media voor cryptomunten (dus niet CFD's). Zij was werkzaam a...
 6. Consumentenkoop. Herstel zitbank met gat in bekleding in strijd met artikel 7: 21 lid 3 BW
 7. Incident. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Overeenkomst tot verlening van diensten. Artikel 7 lid 1 EEX-Verordening van toepassing. Uitvoering diensten hoofdzakelijk in Nederland. Niet gebleken van consumentenkoop in de zin van art. 17 EEX-Vo.
 8. Consumentenrecht. Reisovereenkomst. Pakketreis met transfer tussen luchthaven en verblijfsaccommodatie. Is reisorganisator Sunweb aansprakelijk voor schade wegens zoekraken van rolkoffer tijdens overeengekomen transfer? De verplichting tot het vervoeren en afleveren van de rolkoffer met inhoud bracht mee dat Sunweb en de vervoerder van wiens hulp zij bij de uitvoering van die verplichting gebru...
 9. Het betreft een bevoegdheidsincident. Beleggingsovereenkomst waarin een forumkeuzebeding is opgenomen dat de Cypriotische rechter als bevoegde rechter aanwijst. Centraal staat de vraag of dat beding in de weg staat aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Geoordeeld wordt dat de Nederlandse rechter bevoegd is, nu de eisende partij in dit geval is aan te merken als een consument en met suc...
 10. Geschil over verkocht paard dat kort na verkoop kreupel bleek. Wie is wederpartij van de koopster? Is de koop een consumentenkoop? Is het paard als sportpaard gekocht? Beantwoordde het paard aan de overeenkomst? Bewijsvermoeden dat dit niet het geval was. Weerlegging van dat vermoeden: tegenbewijs of tegendeelbewijs? Schade. Toepasselijk wetsartikelen: artikelen. 7:5, 7:17, 7:18 BW, 6:101 BW,...
 11. non-conformiteit consumentenkoop, buitengerechtelijke ontbinding
 12. Verstekzaak, non-conformiteit van een boxspring, consumentenkoop, ontbinding en terugbetaling koopsom.
 13. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing. Erkenning.
 14. Consumentenkoop tweedehands auto. Deskundigenbericht. Slijtage hogedrukpomp niet ongebruikelijk of abnormaal voor dit type auto van deze leeftijd. Geen sprake van non-conformiteit.
 15. Bodemzaak; intellectuele eigendom; merkenrecht. In deze zaak speelt de vraag naar de nietigheid van een merkinschrijving op grond van artikel 2.2bis BVIE. De rechtbank oordeelt dat de inschrijving te kwader trouw is ingediend. Gedaagde wist of behoorde te weten dat eiseres een soortgelijk teken gebruikte. Er is geen sprake van voor-voorgebruik door gedaagde. Het teken van eiseres en het gedepon...
 16. dwaling, mededelingsplicht autohandelaar, buitengerechtelijke vernietiging. Autohandelaar had consument koper moeten informeren over het schadeverleden van de verkochte auto. Dat de autohandelaar zich niet actief op de hoogte heeft gesteld van het schadeverleden, komt voor zijn risico. Beroep op dwaling slaagt en de overeenkomst is op goede grond buitengerechtelijk vernietigt. Een beroep op dw...
 17. Consumentenkoop. Stacaravan is roerende zaak als bedoeld in artikel 7:5 lid 1 BW. Afwijking te gering om ontbinding met haar gevolgen te rechtvaardigen.
 18. Consumentenkoop met betrekking tot een paard. Non-conformiteit? Blijkens het deskundigenrapport valt niet meer vast te stellen of de pony een gebrek had op het moment van aflevering of enkele maanden later. Omdat niet kan worden vastgesteld dat binnen zes maanden na de aflevering een gebrek bij het paard aan het licht is gekomen, kan de koper zich niet beroepen op het rechtsvermoeden van artike...
 19. Zorgplicht bank. Vraag of er sprake is van overkreditering. 4:34 Wft. Gedragscode Hypothecaire Financiering |(GHF). Begrip consument. Tweeconclusieregel.
 20. Vordering ontbinding koop auto met terugbetalen koopprijs en vergoeding aanzienlijke reparatie- en andere kosten. Verweer verworpen dat consument rekening moest houden met onjuiste kmstand. Vergoeding ogv 6: 120 BW deels toegewezen. Aftrek wegens gebruik.
 21. Eindvonnis na tussenvonnis van 6 december (ECLI:NL:RBAMS:2019:9117). Doorlopend krediet - wijziging kredietvergoeding - uitleg beding, geen vernietiging gevraagd. Is verlaging marktrente aan de consument doorgegeven? De wijzigingsbevoegdheid moet in overeenstemming met de redelijkheid en billijkheid worden uitgeoefend. De consument heeft de mogelijkheid het krediet op elk moment kosteloos af...
 22. Verbintenissenrecht. Overeenkomst voor ontwerp en beheer website bakkerij. Bakkerij niet op één lijn te stellen met consument. Colportagewet niet van toepassing. Beding over duur overeenkomst niet onredelijk bezwarend. Geen schuldeisersverzuim. Geen verzuim aan de zijde van websitebouwer. Geen tussentijdse opzegging. Opzegging geldt als opzegging tegen einde van de overeengekomen duur. Geen ger...
 23. Verstek. Ambtshalve toetsing consumentenrecht. Niet volledig voldaan aan 6:230m lid 1 BW. Niet gewezen op recht op ontbinding. Gesanctioneerd. Hoofdsom voor de helft toegewezen.
 24. consumentenkoop auto; gebreken
 25. Verstek. Ambtshalve toetsing consumentenrecht. Tussenvonnis. Eisende partij mag zich nader uitlaten over de feitelijke omstandigheden waaronder de overeenkomst tot stand is gekomen. Art. 6:230j BW.
 26. Ambtshalve toetsing – Eindvonnis na tussenvonnis ECLI:NL:RBDHA:2019:10958 – Eisende partij is niet geslaagd in het leveren van het haar opgedragen bewijs van feiten en omstandigheden die de gevolgtrekking rechtvaardigen dat de bedingen H14 en H15 sub f leiden tot een redelijke vergoeding van de schade die eisende partij lijdt bij tussentijdse opzegging van een Bulkgas & Tankovereenkomst. Eisend...
 27. non-conformiteit bij consumentenkoop.
 28. Consumentenkoop (houten vloer) en aanneming. Non-conformiteit. Diverse herstelpogingen. Verzuim is ingetreden zonder ingebrekestelling.
 29. Hoger beroep; bestuurdersaansprakelijkheid? exoneratiebeding in consumenten koop-aannemingsovereenkomst woning zonder afbouwgarantverzekering; algemene voorwaarde? weerlegd vermoeden voorwerp van afzonderlijke onderhandeling; onredelijk bezwarend? Artikelen 6:162, 233a en 637; 7:767 BW; Artikel 3 Richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.
 30. Richtlijn 93/13. Art. 6:233 BW. Eigenaren recreatiepark consument? Toetsing verhuurbemiddedelingsbeding/boetebedingen. 843a betr. verdeling huuraanvragen/parklasten
 31. Consumentenrechten; annulerings- en opslagkosten ex CBW-voorwaarden verschuldigd na niet afgenomen keuken?
 32. Consumentenrecht: € 25,- aanmaningskosten terwijl niet voldaan aan art. 6:96 lid 6 BW. Creditfactuur van latere datum dan 14-dagenbrief. Uit 14-dagenbrief blijkt niet duidelijk dat aanmaningskosten zijn gecrediteerd. Buitengerechtelijke kosten afgewezen
 33. Civiel recht. Ambtshalve toetsing. Ook bij erkende vorderingen dient de rechter in het geval van consumentenrecht de vordering ambtshalve te toetsen.
 34. consumentenrecht, beslagkosten bank, redelijke kosten
 35. Collectieve actie. Beding op grond waarvan de consument bij vervroegde aflossing van een hypothecaire lening een vergoeding verschuldigd is, niet onredelijk bezwarend geacht bij leningen van vóór 14 juli 2016.
 36. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing. Een overeenkomst tot levering energie is telefonisch gesloten en daarna schriftelijk bevestigd. Dit is in strijd met het in artikel 6:230v lid6 BW genoemde vormvereiste. De overeenkomst is dan ook nietig. De vordering op primaire grondslag wordt afgewezen en ook op de subsidiaire grondslag, ongerechtvaardigde verrijking, omdat dit onvoldoende is onderbouwd.
 37. 1. Koop paardentruck. Door appellant zijn onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan verkoper kan worden aangemerkt als handelaar in de zin van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (nr. 2005/29/EG) en de Richtlijn consumentenrechten (nr. 2011/83/EU). Als gevolg daarvan is met betrekking tot de koopovereenkomst geen plaats voor toepassing van de door appellant ingeroepen...
 38. Consumentenzaak en muziekrechten Buma/Stena. Consument heeft de overeenkomst voor het gebruik van muziekrechten tijdig en geldig ontbonden. De termijn daarvoor is verlengd van 14 dagen naar 12 maanden, omdat consument niet is geïnformeerd over het recht van ontbinding.
 39. Tussenvonnis. Doorlopend kredietovereenkomst. Bank kan kredietvergoeding eenzijdig wijzigen. Het beding is onduidelijk. Consument verzet zich tegen vernietiging van het beding.
 40. Doorlopend krediet. Bank kan kredietvergoeding eenzijdig wijzigen binnen de grens van de WCK. Consument wil geen vernietiging van het wijzigingsbeding. Uitleg (tekstueel helder) beding. Geen contra proferentem.
 41. Ambtshalve toetsing. Tussenvonnis. Zalando wordt in de gelegenheid gesteld om een nadere onderbouwing te geven met betrekking tot de vraag hoe zij aan de precontractuele informatieverplichtingen voldoet indien de bestelling is geplaatst via de app en over de vraag welke informatie aan de consument is bevestigd in het account.
 42. Consumentenkoop van I-Phones via internet; de gedaagde partij zegt dat hij niet de koper van de I-Phones is, maar dat hij is opgelicht door een derde; verkoper mocht ervan uit gaan dat de gedaagde partij zijn contractspartij was.
 43. Consumentenkoop bank; ontbinding koopovereenkomst; terug te betalen koopsom verminderd met gebruiksvergoeding.
 44. Ambtshalve toetsing. Online inkopen. De eisende partij heeft voldaan aan de precontractuele informatieverplichting omdat zij alle verplichte informatie van artikel 6:230m BW op haar website toont ten tijde van de bestelling. Verder heeft zij voldaan aan de contractuele informatieverplichting doordat zij alle verplichte informatie tevens aan de consument verstrekt in het account van de consument...
 45. consumentenkoop tweedehands auto, verstek, buitengerechtelijke ontbinding
 46. Kredietovereenkomst. Ambtshalve toetsing. Ingebrekestelling voor de vervroegde opeising is niet overgelegd. Maar er is na dagvaarding is het krediet alsnog correct vervroegd opgeëist en wordt de vordering toegewezen. De beoordeling van het eenzijdig wijzigingsbeding blijkt achterwege, omdat de kredietvergoeding ten gunst van de consument is gewijzigd.
 47. Verstek ambtshalve toetsen. Akte met informatieformulier. Bijzondere situatie. Wijze van informatieverstrekking aan consument is onder de gegeven omstandigheden passend en afdoende. Vordering is toegewezen.
 48. Uitleg bepaling verzekeringsovereenkomst, medisch arbeidsongeschiktheidscriterium. Zonder nadere toelichting, die de overeenkomst niet geeft, hoeft een normaal geïnformeerd en redelijk oplettende consument zonder bijzondere kennis van het verzekeringsrecht niet te begrijpen dat met de omschrijving van het begrip arbeidsongeschiktheid in de overeenkomst wordt afgeweken van de binnen de verzeke...
 49. Consumentenkoop. Ontbinding koopovereenkomst auto wegens gemanipuleerde kilometerstand.
 50. Leaseovereenkomst inzake een personenauto. De consument mocht erop vertrouwen dat de autodealer bevoegd was om de leasemaatschappij te vertegenwoordigen en mag zich tegenover de leasemaatschappij beroepen op mededelingen van de dealer over eigenschappen van de personenauto. Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:57.