Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Consumentenrecht

 1. EVS na TVS (ook gepubliceerd), verstek, consumentenrecht, ambtshalve toetsing. akte eiseres: gezien het feit dat gedaagde de producten bij eiseres heeft besteld vanuit haar zakelijke account, zijn door gedaagde de producten niet bij eiseres besteld in de hoedanigheid van consument maar in de uitoefening van haar eenmanszaak. Ktr: niet is komen vast te staan dat gedaagde bij het bestellen van de...
 2. tvs in verstek, consumentenrecht, ambtshalve toetsing. gedaagde (vrouw) bestelt op naam van haar bedrijf (klusbedrijf/ontstoppingsdienst) online diverse artikelen, zoals computerspelletjes, fruitschaal, lamp, touchscreen herenhandschoenen. gelet op de aard van deze artikelen in combinatie met de activiteiten van de eenmanszaak, is niet uit te sluiten dat gedaagde deze artikelen als consument he...
 3. Ambtshalve toetsing. Handelaar (NS) vs consument. (Pre)contractuele informatieplichten. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden.
 4. Ambtshalve toetsing. Handelaar (NS) vs consument. (Pre)contractuele informatieplichten. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden.
 5. Ambtshalve toetsing. Handelaar (NS) vs consument. (Pre)contractuele informatieplichten. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden.
 6. Ambtshalve toetsing. Handelaar (NS) vs consument. (Pre)contractuele informatieplichten. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden.
 7. Ambtshalve toetsing. Handelaar (NS) vs consument. (Pre)contractuele informatieplichten. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden.
 8. Consumentenkoop, geen akte, 25%, vernietiging krediet
 9. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Consumentenrecht. Op afstand gesloten overeenkomst; informatieplicht; tekst op bestelknop; vereiste dat daaruit op niet voor misverstand vatbare wijze blijkt dat consument betalingsverplichting aangaat (art. 6:230v lid 3 BW). Gehele vernietiging overeenkomst als sanctie op niet-naleving. Rechtsgevolgen vernietiging; ongedaanmakingsverbintenissen; kan handelaar...
 10. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Consumentenrecht. Op afstand gesloten overeenkomst; informatieplicht; tekst op bestelknop; vereiste dat daaruit op niet voor misverstand vatbare wijze blijkt dat consument betalingsverplichting aangaat (art. 6:230v lid 3 BW). Voldoet ‘bestelling plaatsen’ aan vereiste? Verstekzaak; ambtshalve toetsing?; overeenkomst geheel of gedeeltelijk vernietigen?
 11. Overeenkomst tussen een handelaar en een consument. Ambtshalve toetsing (pre)contractuele informatieplichten. Niet voldoende gesteld en onderbouwd dat is voldaan aan de (pre)contractuele informatieplichten.
 12. Een Amsterdamse woonwinkel moet een consument die 1750 euro aanbetaalde voor een bankstel van 7000 euro maar die binnen 24 uur van de koop afzag die aanbetaling terugbetalen.
 13. Handelaar-consument. Ambtshalve toetsing. Niet voldaan aan de informatieplichten, sanctie 25%. Incassobeding oneerlijk. Beding wordt vernietigd en daarom worden de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten afgewezen.
 14. buitengerechtelijke ontbinding koopovereenkomst auto, consumentenkoop, non-conformiteit, herstel
 15. Schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 BW. Koop pand niet schriftelijk vastgelegd. Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat koper heeft gehandeld als consument en niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Geen koopovereenkomst tot stand gekomen. Vernietiging van het vonnis.
 16. Handelaar-consument. Ambtshalve toetsing. Voldaan aan de informatieplichten. Algemene voorwaarden getoetst op oneerlijkheid.
 17. Handelaar-consument. Voldaan aan de informatieplichten. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden. Oneerlijk incasso- en rentebeding.
 18. Consumentenrecht; richtlijn oneerlijke bedingen; kernbeding over uurtarief advocaat geldt niet; kostenbegroting door advocaat niet transparant en bovendien oneerlijk door alleen het uurtarief te vermelden zonder inschatting van het aantal te verwachten uren en vermelding van eventuele overige te verwachten kosten; geen omzetting naar redelijk loon.
 19. Consumentenrecht; richtlijn oneerlijke bedingen; kernbeding over uurtarief advocaat geldt niet; kostenbegroting door advocaat niet transparant en bovendien oneerlijk door alleen het uurtarief te vermelden zonder inschatting van het aantal te verwachten uren en vermelding van eventuele overige te verwachten kosten; geen omzetting naar redelijk loon.
 20. Aanneming van werk, gebreken, schadevergoeding, schending waarschuwingsplicht aannemer, geen schending klachtplicht door consument.
 21. Bijzondere overeenkomst; koop en ruil; consumentenkoop
 22. Handelaar-consument. Ambtshalve toetsing. Niet voldaan aan de informatieplichten, sanctie 25%. Incassobeding oneerlijk. Beding wordt vernietigd en daarom worden de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten afgewezen.
 23. Handelaar-consument. Ambtshalve toetsing. Niet voldaan aan de informatieplichten, sanctie 25%. Incassobeding oneerlijk. Beding wordt vernietigd en daarom worden de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten afgewezen.
 24. Handelaar-consument. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden van de algemene voorwaarden. Oneerlijk bik-beding.
 25. Handelaar-consument. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden. BIK-beding.
 26. Consument-handelaar. Tussenvonnis. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden. BIK-beding.
 27. Ambtshalve toetsing, handelaar-consument. Schending informatieplicht. Toetsing van de bedingen in de algemene voorwaarden die verband houden met de vordering.
 28. Ambtshalve toetsing, handelaar en consument. De eisende partij heeft voldoende toegelicht en onderbouwd dat voldaan is aan de (pre)contractuele informatieplichten. Vordering toegewezen.
 29. Ambtshalve toetsen, tegenspraak. Energie. schriftelijksvereiste bij telefonische colportage. Eiseres kan bestelproces niet meer overleggen. Kantonrechter kan niet vaststellen dat bestelknop juist was en aanbod is aanvaard..
 30. Onderwijsinstelling - consument. In dit geval niet toetsen aan de (pre)contractuele informatieplichten van Boek 6, titel 5, afdeling 2B van het Burgerlijk Wetboek
 31. Prejudiciële vraag. Valt de koop door een consument van een bouwkavel onder schriftelijkheidsvereiste art. 7:2 lid 1 BW? Publiekrechtelijke bestemming ‘wonen’ niet bepalend maar overeengekomen rechten en verplichtingen.
 32. Kort geding. Koop van een springpaard. Kantonrechter verklaart zich onbevoegd. Geen consumentenkoop. Beroep op non-conformiteit en dwaling. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de bodemrechter het beroep op non-conformiteit dan wel dwaling honoreert. De vordering die ertoe strekt dat het paard door de verkoper wordt opgehaald, wordt om die reden afgewezen. De geldvorderingen, waaronder een vorde...
 33. Bevoegdheidsincident. Online kansspelovereenkomst consument met in Malta gevestigde aanbieder. EU Verordening Brussel I-Bis, heeft aanbieder haar activiteiten op Nederland gericht voordat de overeenkomst werd gesloten? Onredelijke vertraging van de procedure? Misbruik van procesrecht?
 34. Verstekzaak. Vordering gebaseerd op nietigheid van een kansspelovereenkomst tussen een consument en een beroepsmatig handelende gedaagde.
 35. Koop op afstand van een scootmobiel. Consument heeft gebruik gemaakt van zijn herroepingsrecht. Geen sprake van maatwerk. Volledige aankoopsom moet worden terugbetaald.
 36. Verstek. Consumentenrecht. Huurovereenkomst roerende zaak ontbonden wegens betalingsachterstand. Verhuurder vordert achterstallige termijnen, administratiekosten en restwaarde niet ingeleverde roerende zaak. Ambtshalve toetsing naleving informatieplichten, sanctie vanwege schending infoplicht over (minimale) duur overeenkomst en prijs alsmede info over herroepingsrecht). Ambtshalve toetsing con...
 37. Consumentenrecht, oneerlijk beding, schadevergoeding, ongerechtvaardigde verrijking wegens niet-inleveren toestel. mobiele telefoon
 38. De overeenkomst is mondeling opgezegd. Gedaagde partij heeft de overeenkomst als consument gesloten. Het gaat daarbij om de hoedanigheid van gedaagde partij waarin zij deze overeenkomst heeft gesloten. De vordering tot betaling van de volledige advocaatkosten wordt afgewezen.
 39. Consumentenrecht, ambtshalve toetsen. Kinderopvangverblijf heeft in hoger beroep alsnog voldoende gesteld dat zij aan haar (pre)contractuele informatieplichten heeft voldaan. De in eerste aanleg afgewezen vordering wordt door het hof toegewezen.
 40. Consumentenkoop. Installatie zonnepanelen is ondeugdelijk uitgevoerd. Ontbinding van de koopovereenkomst is rechtsgeldig. Vordering tot betaling van kosten voor herstel van het dak en een vergoeding voor misgelopen stroom worden toegewezen.
 41. Beroep van aannemer op arbitragebeding in algemene voorwaarden (ALIB ’92) verworpen. Beding gunt wederpartij, consument, niet een termijn om te kiezen voor geschilbeslechting door volgens de wet bevoegde rechter. Beding staat op de zwarte lijst en moet daarom als onredelijk bezwarend worden aangemerkt (art. 6:236 aanhef en sub n BW). Richtlijnconforme uitleg, beding bindt consument niet.
 42. kort geding; een goudmijnbedrijf in Alaska biedt in Nederland zogenoemde forward gold sales aan, waarbij de consument met korting goud koopt dat nog gedolven moet worden. Twee banken hebben, alvorens uitvoering te geven aan de betalingsopdrachten van verschillende bij hen bankierende goudkopers, bij die kopers navraag gedaan of zij zeker wisten dat hun opdracht moest worden uitgevoerd omdat mog...
 43. Verbintenissenrecht. Vernietiging koopovereenkomst auto door consument wegens dwaling blijft in stand. Verkoper wist van gebreken maar na bewijslevering is niet gebleken dat deze aan koper zijn gemeld. Verkoper moet koopprijs terugbetalen, de auto weer zijn naam zetten op en de door koper gemaakte kosten (verzekering en wegenbelasting) vergoeden.
 44. Jaarafrekening verbruik gas, Geen consumentenkoop, Voorshands - behoudens tegenbewijs - de conclusie gerechtvaardigd dat de meter het verbruik correct heeft gemeten, Gedaagde krijgt gelegenheid om tegenbewijs te leveren, Vordering in reconventie is verjaard.
 45. Dieselfraudezaak tegen Volkswagen AG, aangebracht door een claimstichting inzake een vordering van een individuele consument met betrekking tot een nieuw gekochte VW Passat met een EA 189 motor. De kantonrechter kent een schadevergoeding toe van 10% van de nieuwprijs van de auto.
 46. Koopovereenkomst. Er is sprake van consumentenkoop, waardoor ook de bepalingen van afdeling 2b, boek 6 BW, van toepassing zijn. Verkoop op afstand via Instagram. Niet gewezen op het ontbindingsrecht, zodat koper kon ontbinden zonder reden. De koopsom en verzendkosten dienen te worden terugbetaald.
 47. Rechtbank bevoegd - tussen partijen sprake van consuementenovereenkomst volgens Europese verordening. Rechtbank van consument daarom bevoegd. Instellen van incident onder gegeven omstandigheden en vaste jurisprudentie beschouwd als misbruik van procesrecht.
 48. Bijzondere overeenkomst / koop en ruil / consumentenkoop.
 49. Overeenkomst van aanneming/consumentenkoop. Gebreken aan een gelegde vloer. Partijen in geschil over ernst gebreken. Kantonrechter benoemt een deskundige.
 50. Consumentenkoopovereenkomst. Op maat gemaakt verandazeil. Consument stelt dat sprake is van non-conformiteit. Thans nog onduidelijk wat is afgesproken, zodat de consument mag bewijzen wat tussen partijen is afgesproken. Bewijsopdracht