Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Consumentenrecht

 1. Bijzondere overeenkomst; koop en ruil; consumentenkoop
 2. Procesrecht. Verzekeringsrecht. Consumentenrecht. Hof wees eindarrest zonder in te gaan op verzoek mondelinge behandeling. Ambtshalve toetsing oneerlijke bedingen; partij gelegenheid bieden voor reactie bij oordeel dat beding niet oneerlijk is?
 3. Betalen voor bestelde lippenstiften nu niet is komen vast te staan dat deze geretourneerd zijn; overeenkomst gesloten op afstand of buiten de verkoopruimte tussen een handelaar en een consument. Bij het sluiten van dergelijke overeenkomsten moet vóór het sluiten van de overeenkomst aan de consument bepaalde informatie worden verstrekt en deze informatie moet aan de consument worden bevestigd op...
 4. Consumentenkoop. Consument annuleert de bestelling van een keuken. De verkoper doet een beroep op haar annuleringsbeding in artikel 12 van haar algemene voorwaarden, op grond waarvan de consument haar annuleringskosten moet betalen. De kantonrechter is van oordeel dat het annuleringsbeding in artikel 12 van de algemene voorwaarden een onredelijk bezwarend beding is. Het annuleringsbeding wordt...
 5. Zorgovereenkomst; Richtlijn Consumentenrechten niet van toepassing op verzekeringen, waaronder zorgverzekeringen, zodat niet hoeft te worden getoetst of is voldaan aan de informatieverplichtingen van artikel 6:230m BW.
 6. Eenmalige koop via website, , essentiële informatieverplichtingen, bestelknop, vermindering betalingsverplichting consument.
 7. Consumentenkoop, toepasselijk recht, ambtshalve toetsing, retourneren en ontvangen.
 8. Getekend voor ontvangst dus geen geld terug voor iPhones Een consument die twee iPhones kocht via een website maar stelde die nooit te hebben ontvangen krijgt het aankoopbedrag van ruim 2.900 euro niet terug. Er is namelijk een ontvangstbevestiging van het koeriersbedrijf die getekend is door de consument. Omdat er geen reden is om daaraan te twijfelen wijst de kantonrechter zijn claim af.
 9. Bijzondere overeenkomst; koop en ruil; consumentenkoop
 10. rechtskeuzebeding in algemene voorwaarden, consumentenkoop, informatieplichten en oneerlijk rentebeding
 11. Aannemingsovereenkomst met een consument. Geschil over reguliere werkzaamheden, meerwerk en contante betalingen. Gedeeltelijke ontbinding. Geen schadevergoeding.
 12. Consumentenrecht. Overeenkomst tussen aannemer en consument voor het uitvoeren van funderingswerkzaamheden aan de woning. Overeenkomst anders dan op afstand of buiten de verkoopruimte. Ambtshalve toetsing informatieplichten. Wetsartikel: 6:230l BW
 13. Inzageverzoeken consumenten in BKR-register. Telecombedrijven zijn als telefoonkredietaanbieder deelnemer BKR. BKR belast de kosten inzageverzoeken op basis van een tarief door aan de telecombedrijven en vordert betaling facturen. Telecombedrijven schorten betaling op en vorderen inzage in de kostenstructuur (transparantieverplichting). Mag BKR uitsluitend de daadwerkelijke kosten in rekening b...
 14. Inzageverzoeken consumenten in BKR-register. Telecombedrijven zijn als telefoonkredietaanbieder deelnemer BKR. BKR belast de kosten inzageverzoeken op basis van een tarief door aan de telecombedrijven en vordert betaling facturen. Telecombedrijven schorten betaling op en vorderen inzage in de kostenstructuur (transparantieverplichting). Mag BKR uitsluitend de daadwerkelijke kosten in rekening b...
 15. Inzageverzoeken consumenten in BKR-register. Telecombedrijven zijn als telefoonkredietaanbieder deelnemer BKR. BKR belast de kosten inzageverzoeken op basis van een tarief door aan de telecombedrijven en vordert betaling facturen. Telecombedrijven schorten betaling op en vorderen inzage in de kostenstructuur (transparantieverplichting). Mag BKR uitsluitend de daadwerkelijke kosten in rekening b...
 16. Advocaat vordert betaling voor zijn werkzaamheden. Gedaagden zijn hoofdelijk aansprakelijk. De jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU (ECLI:EU:C:2023:14) over overeenkomsten tussen advocaten en consumenten is niet van toepassing. Dat de advocaat mogelijk voorafgaand aan de overeenkomst geen inschatting heeft gegeven van de in totaal te verwachten kosten, leidt niet tot het oordeel da...
 17. Aanneming van werk. Vaststelling overeengekomen bedrag. Btw afgewezen. Ambtshalve toetsing consumentenrecht. Geen btw genoemd. Buitengerechtelijke incassokosten afgewezen. Aanmaning voldoet niet, althans is verzonden voor het verstrijken van de betalingstermijn.
 18. Gebrekkige tweedehands auto. Geen consumentenkoop. Koopovereenkomst wordt vernietigd, omdat sprake is van wederzijdse dwaling zoals bedoeld in artikel 6:228 lid 1 sub c BW. Gedaagde moet daarom de koopprijs van € 12.800,00 terugbetalen aan eiser, waarop een gebruikersvergoeding in mindering gebracht.
 19. Voortgezette levering van energie door energieleverancier die het klantenbestand van een gefailleerde andere energieleverancier op de voet van artikel 2 lid 5 van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 en artikel 3 lid 5 van het Besluit leveringszekerheid Gaswet vrijwillig heeft overgenomen. Is de nieuwe energieleverancier daarbij gebonden aan de door de gefailleerde energielever...
 20. Non-conforme auto; vervangende schadevergoeding: herstelkosten van de motor; geen consumentenkoop dus geen bescherming als bedoeld in artikel 7:18a BW; artikel 7:17 BW; koper heeft auto laten keuren voor de aankoop en de toen geconstateerde (gebreken) laten repareren door erkend bedrijf, beide keren is niet gebleken van een gebrek aan de motor; drie maanden later ontstaan problemen; niet is vas...
 21. Handelaar-consument. Ambtshalve toetsing van de algemene voorwaarden van ANWB, versie 2019. Oneerlijk bik-beding.
 22. Koop tweedehands auto. Er is geen sprake van een consumentenkoop, zodat de beschermende consumentenkoopregels niet van toepassing zijn. De omstandigheden schetsen het beeld dat koper ten tijde van de koop niet handelde als natuurlijke persoon voor doeleinden buiten zijn beroep of bedrijf, maar als bestuurder van zijn bedrijf. Voor zover koper de bedoeling had om als consument te handelen, was d...
 23. tussenvonnis in zaak tussen aannemer en consument over vordering terzake resterende aanneemsom en tegenvordering terzake schadevergoeding wegens gebreken in het werk/tekortkomingen van de aannemer.
 24. Bijzondere overeenkomst; koop en ruil; consumentenkoop
 25. Artt. 7:5, 7:18 lid 2 oud, 7:21 lid 6 en 7:24 BW. Tweedehands auto. Koopovereenkomst. Consumentenkoop. Eiser vordert vergoeding herstelkosten, onder meer voor vervanging motorblok. Gedaagde iis niet aangemaand voor 1e reparatie. Eiser heeft voor de latere motorreparaties niet aangetoond dat er bij aflevering een motorprobleem was. Kantonrechter wijst alleen de gevorderde, en niet-bestreden, dia...
 26. Bijzondere overeenkomst; koop en ruil; consumentenkoop
 27. Tussenvonnis in een consumentenrecht zaak. De consument heeft facturen voor het gebruik van een deelauto onbetaald gelaten. De handelaar dient zich bij akte onder meer uit te laten over naleving van de essentiële (pre)contractuele informatieplichten en de (on)eerlijkheid van enkele bedingen uit de algemene voorwaarden.
 28. Consumentenkoop auto. Non-conformiteit niet komen vast te staan. Proceskosten: salaris gemachtigde liquidatietarief x factor 1,5 wegens schending waarheids- en volledigheidsplicht.
 29. Ambtshalve toetsing consumentenrecht, procesrecht. Prejudiciële vragen in huurzaak: Is het beding dat de consument alle proceskosten verschuldigd is oneerlijk en zo ja, kunnen dan geen proceskosten meer worden toegewezen?
 30. overeenkomst tot geven van zwemles is overeenkomst van opdracht. Consument wordt beschermd. Buiten toepassing laten beding in Algemene Voorwaarden dat er op neer komt dat loon verschuldigd is van meer dan 4 weken als de overeengekomen opzegtermijn niet in acht is genomen. Verwijzing naar HR 10 februari 2023 . ECLI:NL:HR:2023:198
 31. internationale koop tweedehands tractor; Oostenrijkse koper vordert van Nederlandse koper schadevergoeding wegens non-conformiteit; eerdere procedure in Oostenrijk, waarin de Oostenrijkse rechter zich internationaal onbevoegd heeft verklaard wegens ontbreken bijzondere bevoegdheid ex art. 7 of 17 Brussel I bis Vo; geen consumentenkoop in de zin van art. 7:5 BW; geen non-conformiteit ex art. 36...
 32. Consumentenrecht. Algemene voorwaarden. Onredelijk bezwarend beding.
 33. In een aannemingsovereenkomst met een consument is meerwerk overeengekomen, zonder daarvoor een prijs af te spreken. Ambtshalve toetsing. Het prijsbeding is niet transparant en oneerlijk. De rechtbank vernietigt niet, maar bepaalt dat de consument € 5.000 moet betalen omdat ze dat zelf steeds heeft aangeboden, ook nadat de rechter haar had gewezen op de gevolgen van vernietiging. Dat bedrag is...
 34. Tussenvonnis. Handelaar-consument. Krediet. Uitlaten over de algemene voorwaarden en de (pre)contractuele informatieverplichtingen.
 35. Handelaar-consument. Doorlopend krediet. Niet voldaan aan artikel 7:60 BW.
 36. Handelaar-consument. Krediet. Niet voldaan aan artikel 7:60 BW. Nietig opeisingsbeding.
 37. Handelaar-consument. Huur. Toetsing van de algemene voorwaarden. Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte ROZ 20 maart 2017
 38. Handelaar-consument. Krediet. Niet voldaan aan artikel 7:60 BW en nietig opeisingsbeding.
 39. Consumentenkoop tweedehands auto. Gesplitste betaling koopprijs. Geen sprake van non-conformiteit (artikel 7:17 lid 2 BW). Gestelde gebrek aan de motor is niet komen vast te staan. Gebrek aan de verstuiver staat wel vast. Koper heeft de auto direct en zonder verder onderzoek meegenomen, terwijl hij wist dat de verkoper de technische staat van de auto nog niet had gecontroleerd. Koper mocht daar...
 40. In deze zaak heeft een consument onvoldoende gemotiveerd betwist dat een overeenkomst is gesloten met een keukenhandelaar. In deze procedure is daarom vastgesteld dat tussen partijen een koopovereenkomst tot stand is gekomen. De keukenhandelaar heeft op grond van een annuleringsbeding in haar algemene voorwaarden, annuleringskosten in rekening gebracht. Dit beding komt voor op de grijze lijst e...
 41. Vonnis verwijzing kanton ivm consumentenkoop
 42. Bijzondere overeenkomst; koop en ruil; consumentenkoop
 43. Algemene voorwaarden. Financieel recht. Consumentenrecht. Vervroegde aflossing van hypothecair krediet. Beding dat aan bank verschuldigde vergoeding bepaalt op basis van netto contante waarde-methode is niet oneerlijk en niet onredelijk bezwarend. Hypothekenrichtlijn is niet van toepassing.
 44. kort geding. Voortzetting zakelijke bankrekeningen + verwijdering registratie IVR toegewezen. Bedrijf verkoopt - (nog) niet verboden - research chemicals (party drugs) aan consumenten.
 45. Consumentenkoop auto. Distributieketting gebroken. Koper wil de koopovereenkomst ontbinden en vordert terugbetaling van de verkoopprijs. De vordering wordt afgewezen. Geen sprake van non-conformiteit.
 46. bevoegdheidsincident Brussel I-bis. Nederlandse rechter bevoegd op grond van artikel 8 lid 1 Brussel I-bis. Geen bevoegdheid op grond van artikel 7 Brussel I-bis. Eiser in het incident is geen consument in de zin van artikel 17 Brussel I-bis.
 47. Een consument vordert schadevergoeding van een aannemer. Volgens de consument heeft de door de aannemer aangelegde tuin gebreken. De kantonrechter geeft de consument gelijk en veroordeelt de aannemer tot schadevergoeding. Daarbij weegt mee dat de aannemer niet op de zitting is verschenen.
 48. Eiser vordert terugbetaling van de kosten voor een notariële dienst die zij heeft geannuleerd. Eiser doet een beroep op het herroepingsrecht wat zij als consument zou hebben. De kantonrechter oordeelt dat zij handelde in de uitvoering van haar toekomstige bedrijf, dus geen consument is. Op grond van de algemene voorwaarden kan zij 50% restitutie krijgen.
 49. LeCarage, een bedrijf dat auto’s personaliseert, eist dat een consument een openstaande factuur van ruim 2300 euro betaalt.
 50. Consumentenkoop; deur beantwoordt niet aan de overeenkomst; gebrek rechtvaardigt ontbinding; terugbetaling koopprijs.