Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Consumentenrecht

 1. Art. 81 lid 1 RO. Financieel recht. Algemene voorwaarden. Consumentenrecht. Vervroegde aflossing van hypothecair krediet. Beding dat aan bank verschuldigde vergoeding bepaalt op basis van netto contante waarde-methode. Richtlijn oneerlijke bedingen. Richtlijn hypothecair krediet. Samenhang met 20/04372 en 21/00873.
 2. Art. 81 lid 1 RO. Financieel recht. Algemene voorwaarden. Consumentenrecht. Vervroegde aflossing van hypothecair krediet. Beding dat aan bank verschuldigde vergoeding bepaalt op basis van netto contante waarde-methode. Richtlijn oneerlijke bedingen. Richtlijn hypothecair krediet. Samenhang met 20/04372 en 21/02755.
 3. Financieel recht. Algemene voorwaarden. Consumentenrecht. Tussentijdse rentewijziging bij hypothecair krediet. Betekenis transparantievereiste art. 5 Richtlijn oneerlijke bedingen bij beoordeling of beding oneerlijk of onredelijk bezwarend is. Temporele en materiële reikwijdte Richtlijn hypothecair krediet. Samenhang met 21/00873 en 21/02755.
 4. Koop op afstand. Consumentenkoop. Tijdig beroep gedaan op het herroepingsrecht. Terugbetaling koopprijs. Vergoeding waardevermindering? Waardevermindering niet onderbouwd. Artikel 6:230s lid 3 BW.
 5. Een consument hoeft energiebedrijf Vattenfall niet te betalen voor de stadswarmte van ruim 3.000 euro die zij afnam in haar woning.
 6. Consumentenrecht. Ambtshalve Toetsing. Opleiding. Sanctie na dagvaarding. Niet voldaan aan de (pre)contractuele informatieplichten. Schending van artikel 6:230m lid 1 onder h BW en artikel 6:230v lid 7 BW.
 7. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing. Sanctie na dagvaarding. Niet voldaan aan de (pre)contractuele informatieplichten. Schending van artikel 6:230m lid 1 onder h BW en artikel 6:230v lid 7 BW.
 8. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing. Tussenvonnis NS-zaak. NS mag nog een akte nemen om informatieplichten toe te lichten.
 9. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing. Tussenvonnis NS-zaak. NS mag nog een akte nemen om informatieplichten toe te lichten.
 10. Een op afstand gesloten overeenkomst tussen handelaar en consument over levering van energie. Ambtshalve toetsing (pre)contractuele informatieverplichting. Op de bestelknop geen duidelijke mededeling dat een betalingsverplichting wordt aangegaan.
 11. Bestelling onliune waarvih consument kiest voor achteraf betalen. Aflevering pakket wordt betwist. Vordering afgewezen.
 12. Consumentenrecht: De woorden "bestelling plaatsen" op de bestelknop voldoen aan artikel 6:230v lid 3 BW. "Bestellen" wordt in de nationale (omgangs)taal in verband gebracht met een betalingsverplichting. Ook indien de knop "Bestelling plaatsen" dubbelzinnig moet worden geoordeeld, is in dit geval een sanctie wegens (een voldoende ernstige) schending van een informatieverplichting niet op zijn...
 13. Consumentenkoop kunststof kozijnen. Buiten verkoopruimte gesloten overeenkomst. Geen maatwerk. Schending essentiële informatieverplichting inzake recht van ontbinding. Wettelijke sanctie: verlenging termijn recht van ontbinding. Artt. 6:230m en 6:230o BW. ECLI:NL:HR:2021:1677. Consumentenrichtlijn 2011/83/EU.
 14. ”Consumentenrecht: informatieplichten bij koop op afstand. Bestelknop webwinkel. De kantonrechter is van oordeel dat het voor gedaagde - uitgaande van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument – voldoende duidelijk was dat hij met het indrukken van de knop met de woorden "Bestelling plaatsen", aanvaardde dat hem een product zou worden bezorgd waarvoor hi...
 15. overeenkomst energielevering, consumentenrecht, vordering afgewezen ivm ambtshalve toetsing bestelproces, tekst op de bestelknop, beroep op verjaring
 16. Consumentenkoop tweedehandsauto. Beroep op non-conformiteit slaagt niet. Consument heeft niet voldaan aan onderzoeksplicht.
 17. Consumentenkoop tweedehands auto. Beroep op non-conformiteit slaagt. Binnen vier weken na aankoop motor stukgelopen. Op grond van de wet wordt vermoed dat gebrek al bestond bij koop. Autohandelaar onvoldoende aangevoerd dat gebrek na koop is ontstaan.
 18. Verzekeringsrecht. Schadeverzekering. Art. 7:959 lid 1 BW. Art. 7:963 lid 6 BW. Komen door verzekerde (consument) gemaakte redelijke kosten tot vaststellen van schade dwingendrechtelijk ten laste van verzekeraar?
 19. Consumentenrecht. Overeenkomst tot het opzetten en onderhouden van een website. Vordering tot betaling abonnementsgeld gematigd toegewezen. Weliswaar moet worden aangenomen dat gedaagde de overeenkomst is aangegaan uit hoofde van zijn bedrijf, maar onder de gegeven omstandigheden brengen de redelijkheid en billijkheid mee dat voor gedaagde dezelfde opzegmogelijkheden gelden als voor een consument.
 20. Consumentenkoop. Ambtshalve toetsing. Koop op afstand. Bestelknop met de woorden "bevestig je aanvraag" voldoen niet aan de eisen van artikel 6:230v lid 3 BW gelet op het arrest Fuhrmann. Volgt vernietiging van de overeenkomst en afwijzing van de vordering. De kantonrechter reageert ook op een akte van eisende partij met (onder meer) het verzoek geen uitvoering te geven aan het arrest Fuhrmann.
 21. Consumentenkoop. Ambtshalve toetsing van een verstekzaak: koop op afstand. Bestelknop met de woorden "aanvraag versturen" voldoet niet aan de eisen van artikel 6:230v lid 3 BW gelet op het arrest Fuhrmann. Volgt vernietiging van de overeenkomst en afwijzing van de vordering.
 22. Consumentenkoop. Ambtshalve toetsing. Koop op afstand door consument. Bestelknop met de woorden "plaats bestelling" voldoet niet aan de eisen van artikel 6:230v lid 3 BW gelet op het arrest Fuhrmann. Volgt vernietiging van de overeenkomst en afwijzing van de vordering.
 23. Tussenarrest. Verkoop paard. Non-conformiteit? Bepalen contractspartij. Consumentenkoop? Uitlaten verkoper in de zin van art. 7:5 BW. Richtlijn 1999/44/EG gewijzigd door Richtlijn 2011/83/EU.
 24. Eindvonnis. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing.
 25. Tussenvonnis. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing.
 26. Leasecontract auto, voortijdig beëindigd, beëindigingsvergoeding, consumenten, ambtshalve toets
 27. Kort geding, afwijzing vordering, geen spoedeisend belang, nakoming koopovereenkomst tweedehands auto, consument.
 28. Consumentenkoop paard, non-conformiteit, artikel 7:9 lid 1 BW, 7:18 lid 2 BW.
 29. Huur bedrijfsunit. Huurachterstand. Korting in verband met coronamaatregelen al in mindering gebracht op facturen. Huurder is niet aan te merken als consument.
 30. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing (pre)contractuele informatieplichten. Koop op afstand. Schending art 6:230v lid 7 sub a BW. Sanctie 25% korting op hoofdsom. Waarschuwing strikt genomen niet voldaan aan stelplicht art 6:230m lid 1 BW.
 31. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing (pre)contractuele informatieplichten. Koop op afstand. Schending artikel 6:230v lid 7 sub a BW. Sanctie 25% korting hoofdsom. Waarschuwing omdat strikt genomen niet aan stelplicht is voldaan art 6:230m lid 1 BW.
 32. Ambtshalve toetsing (AT). Vattenfall. NUON schermafdrukken. Afwijzing wegens stelplicht (21 Rv). De subsidiaire grondslagen van de ongerechtvaardigde verrijking en de onverschuldigde betaling slagen eveneens niet. Consumentenrecht.
 33. Consumentenrecht. IPR. Geen beroep op forumkeuze. Rechtskeuze voormalige Nederlandse Antillen (huidige recht van Curaçao). Kantonrechter ziet aanleiding de contractuele rente te matigen tot de wettelijke rente. Studielening.
 34. Bemiddelingsbureau vordert dat een consument wordt veroordeeld tot betaling van annuleringskosten. De vordering wordt afgewezen, omdat niet vast is komen te staan dat er tussen het bemiddelingsbureau en de consument een overeenkomst tot stand is gekomen.
 35. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing (pre)contractuele informatieplichten. Schending art.6:230v lid 7 onder a BW. Sanctie 25% korting op hoofdsom. Gedeeltelijke toewijzing vordering.
 36. consumentenrecht. Telefoonzaak. Abonnement en kredietovereenkomst. rente en buitengerechtelijke incassokosten extra kosten in de zin van de wet?
 37. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing (pre)contractuele informatieplichten. artikel 6:230l BW. Kinderopvangzaak. Vordering afgewezen op de stelplicht.
 38. Consumentenkoop. Ambtshalve toetsing. Vernietiging overeenkomst wegens schending art. 6:230v lid 3 BW. Vordering bol.com afgewezen. Eindvonnis na eerder tussenvonnis.
 39. pakketreis consumentenrecht oneerlijk annuleringsbeding
 40. De printscreens van het bestelproces en de algemene voorwaarden zijn van veel latere datum dan de overeenkomst zodat niet gecontroleerd kan worden of Eneco heeft voldaan aan informatieverplichtingen jegens consument. Afwijzing vordering.
 41. Energieleverancier ten onrechte uitgegaan van de regeling voor een opzegvergoeding van een zakelijke overeenkomst. De verlengingsovereenkomst is met de afnemer als particulier aangegaan. Daarom geldt de opzegvergoeding voor een consument, die redelijk is.
 42. Ambtshalve toetsing consumentenrecht. Gedeeltelijke vernietiging overeenkomst wegens niet voldoen aan contractuele informatieplicht van art 6:230v lid 7 BW.
 43. Ambtshalve toetsing consumentenrecht. Artikelen 6:230m en 6:230v BW. Overeenkomst op afstand. Niet is gesteld op welke wijze deze tot stand is gekomen (website of smartphoneapp), zodat niet getoetst kan worden of 'de knop' volstaat. Vordering afgewezen op stelplicht.
 44. Verstek. Ambtshalve toetsen. Gesteld zakelijke overeenkomst vanwege eenmanszaak. Niet kan worden uitgesloten dat gedaagde als consument moet worden aangemerkt. Uitleg begrip consument. Gesteld noch gebleken met welk doel de overeenkomst is gesloten.
 45. Uitleg van een anti-speculatiebeding, overeengekomen tussen een vastgoed ondernemer en twee consumenten. Winst en winstbegrip.
 46. Ambtshalve toetsing van consumentenrecht-zaak na erkenning. Toewijzen vordering. De kantonrechter heeft geen aanleiding te denken dat eisende partij niet aan haar informatieverplichtingen voldoet, uitgaande van huidige stand jurisprudentie.
 47. Vonnis in incident. Eisers in de hoofdzaak zijn aan te merken als consumenten in de zin van art. 101 Rv. Forumkeuzebeding uit geldleningsovereenkomst niet van toepassing. Rechtbank bevoegd. Vereiste samenhang ex art. 107 Rv aanwezig.
 48. Verzoek tot verwijdering bijzonderheidscodering(en) in het CKI van het BKR. Hof overweegt dat registratie BKR een tweeledig doel dient te weten het behoeden van de consument tegen overkreditering én het leveren van een bijdrage aan het beperken van financiële risico’s voor zakelijke klanten en aan het voorkomen van misbruik en fraude. Appellanten grieven onder meer tegen het feit dat de bank b...
 49. Vonnis in kort geding. Vordering tot teruggave ingeruilde auto na ontbinding van de koopovereenkomst met een beroep op de bedenktermijn consumenten wordt toegewezen.
 50. Vervolg op ECLI:NL:RBROT:2020:3740; eindvonnis; De rechtbank heeft geoordeeld dat NN in de periode tot 1 juli 1994 niet aan haar informatieverplichtingen heeft voldaan en dat er geen wilsovereenstemming bestond tussen de verzekeringnemers en NN op het punt van de eerste kosten. NN moet de ten onrechte berekende eerste kosten en het gemiste rendement aan de verzekeringnemers vergoeden. Voor de p...