Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Consumentenrecht

 1. Contradictoir. Koop paard. Geen consumentenkoop. Geen consumentenkoop bij een paard met een koopsom van € 650.000,-, dat gekocht wordt om op Grand Prix niveau te presteren. Toepassing CISG in verband met verkoop aan koper gevestigd in Canada.
 2. Consumentenkoop, koop tweedehands auto. Kort na de koop wordt door een onafhankelijke garage geconstateerd dat sprake is van een schadeauto. De auto heeft een aantal gebreken die niet door een leek geconstateerd kunnen worden. De kantonrechter is van oordeel dat sprake is van bedrog. De verkoper had de plicht om de aanwezigheid van die gebreken mee te delen. Volgt een verklaring voor recht dat...
 3. Kort geding. Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat gedaagde genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat algemene voorwaarden van toepassing zijn en op grond van artikel 25 van de Brussel I bis is het forumkeuzebeding geldig want schriftelijk overeengekomen. Nu volgens dit beding de Belgische rechter bevoegd is, heeft de voorzieningenrechter zich onbevoegd verklaard van het geschil kennis te n...
 4. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2017:6579. Eindarrest. Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden in kredietovereenkomst. Het hof heeft in het tussenarrest geoordeeld dat het vermoedt dat het rentewijzigingsbeding van artikel 8 juncto artikel 3 van de algemene voorwaarden intransparant is, omdat noch in de overeenkomst noch in de algemene voorwaarden is bepaald wanneer en aan de hand van welke criteria...
 5. Overeenkomst tot facilitering door ABNAmro van de uitgave door DCSE van prepaid betaalkaarten aan consumenten en het gebruik daarvan. Opzegging onregelmatig? Heeft ABNAmro het voor DCSE gerechtvaardigde vertrouwen gewekt dat ABNAmro (en niet DCSE) had te gelden als elektronischgeldinstelling in de zin van art. 2:10d Wft juncto art. 1c Vrijstellingsregeling Wft? Schending van de vergunningsplich...
 6. Vervolg van tussenarrest 12 juli 2016. De appellant is consument in de zin van de Richtlijn. Echter, in de omstandigheden is het beding niet oneerlijk in de zin van die Richtlijn. In het incidentele appel slaagt de grief van de verzekeraarster. Anders dan de eerste rechter oordeelde, is er geen reden tot matiging van de premievordering en gaat de wettelijke rente op een eerder tijdstip in.
 7. Appel van ECLI:NL:RBAMS:2014:9091. Klacht van consument over onverantwoorde overkreditering door bank. Toetsing van beslissingen van KiFiD. Zoals ook de eerste rechter oordeelde, is gebondenheid aan de beslissingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.
 8. Effectenlease. Tussenarrest. Uitlating van partijen over aan het HvJEU te stellen te vragen. Beding dat bepaalt op welke vergoeding de verkoper aanspraak kan maken bij niet-nakoming door de consument. Maatstaf voor de beoordeling van de oneerlijkheid van het beding in het licht van de criteria van richtlijn 93/13.
 9. “Non-conforme auto bij consumentenkoop. Eiser heeft kort na de koop van zijn 6 jaar oude Fiat problemen met een wegvallende stuurbekrachtiging. Door het wettelijk vermoeden als bedoeld in artikel 7:18 lid 2 BW wordt verondersteld dat de auto bij de aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. Nu gedaagde niet voldoende gemotiveerd heeft betwist dat ten tijde van de aflevering sprake wa...
 10. Consumentenrecht. Overeenkomst met autoverhuurbedrijf, waarbij het eigen risico is afgekocht. Bepaling in algemene voorwaarden, inhoudend dat schade vanwege het niet op zorgvuldige wijze omgaan met de auto voor rekening van de huurder komt, is een oneerlijk beding. Opzet of bewuste roekeloosheid niet bewezen.
 11. Levering van vloerdelen door groothandel (A) aan andere groothandel (B). Na doorverkoop door B aan detailhandel hebben bij consumenten toplagen van de vloerdelen losgelaten. Gelet op het aantal klachten en de aard en ernst ervan kan van B niet worden verlangd dat zij het restant van de vloerdelen, die nog bij haar op voorraad staan, verkoopt. Het risico dat bij een groot aantal van die vloerdel...
 12. Partijen zijn in beginsel gebonden aan een op hun gezamenlijk verzoek uitgebracht deskundigenrapport, tenzij er zwaarwegende en steekhoudende bezwaren bestaan tegen dit rapport. Daarvan is in dit geval geen sprake. De door de leverancier in opdracht van de consument gelegde eiken parketvloer beantwoordt niet aan de overeenkomst. Vervanging van de vloer is de enige optie om alsnog een vloer te k...
 13. Risico-opslag. Vanaf 1 januari 2013 zijn banken verplicht om consumenten te informeren over de componenten (waaronder de risico-opslag) van de aangeboden rentepercentages (artikel 59aa Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft). Met het enkel publiceren van tarieven en de gehanteerde risicoklassen op de website, is niet aan die verplichting voldaan
 14. geschil tussen consument en incassobedrijf over uitvoering opdracht; voldoende deugdelijke waarschuwing aan een consument m.b.t. de gevolgen van niet-betaling?; nodeloos gemaakte proceskosten?
 15. Telemarketing. Telefonische benadering potentiële contractanten. Wederpartij geen consument. Onvoldoende aanknopingspunten om niet uit te kunnen gaan van daarbij gesloten overeenkomst. Beroep op vernietiging afgewezen.
 16. Koop van auto door tandarts consumentenkoop? Termijn van levering indicatief of fataal. Recht van verkoper op vooruitbetaling van koopprijs. Verschuldigdheid kosten rijklaar maken van auto.
 17. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Verzekeringsrecht; consumentenrecht. Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige. Beding in de polisvoorwaarden dat de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op basis van rapportage van door de verzekeraar aangewezen deskundigen, en dat de verzekerde geacht wordt de vaststelling van de verzekeraar te hebben aanvaard als niet binnen 30 dagen bezwaa...
 18. Consumentenkrediet. Ambtshalve toetsing Europees consumentenrecht. Nakomen informatieplicht ex artikel 7: 60 BW. Uitvoering van de kredietwaardigheidstoetsing ex artikel 4: 34 Wft.
 19. Consumentenkoop tweedehands auto, onjuiste tellerstand, ontbinding koopovereenkomst, ongedaanmakingsverplichtingen, schending plicht als zorgvuldig schuldenaar voor behoud van de zaak te zorgen.
 20. consumentenrecht, kredietovereenkomst; flitskrediet.
 21. Consumentenkoop. Bewijsvermoeden artikel 7:18 lid 2 BW. Voornemen benoeming deskundige. Tussenvonnis.
 22. “Consumentenrecht. Koopovereenkomst terecht vernietigd wegens oneerlijke handelspraktijk nu sprake is geweest van misleidende informatie over de oorsprong en de manier van produceren van een product (art. 6:193c lid 1 sub b BW). Niet vereist is dat de verkoper met opzet misleidende informatie geeft of dat de consument daadwerkelijk (financiële) schade heeft geleden. Het gaat erom of een gemidde...
 23. consumentenrecht, kredietovereenkomst; flitskrediet.
 24. Bevoegdheidsincident. Internationale bevoegdheid. Brussel Ibis-Vo. Ski-ongeval in Oostenrijk. Een Nederlandse skister, eiseres sub 1 (woonachtig in het rechtsgebied van deze rechtbank), en haar Nederlandse werkgever tevens verzekeraar, spreken de Oostenrijkse exploitant van het skigebied aan tot schadevergoeding. Geen bevoegdheid ten aanzien van de op onrechtmatige daad gebaseerde vordering van...
 25. Uitleg overeenkomst. Aanneming van werk of consumentenkoop (art. 7:5 lid 4 BW)? Is het arbeidsloon met betrekking tot de verbouwing geschonken? Stelplicht.
 26. Bevoegdheid en toepasselijk recht; consumentenkoop; paard behept met hanentred; bindend advies; moment van levering; bewijsvermoeden artikel 7:18 lid 2 BW; (verkoper geslaagd in het) tegendeelbewijs; bewijswaardering; bewijsopdracht koper dat paard ten tijde van de levering reeds behept was met het gebrek.
 27. Uitoefening retentierecht door aannemer. De voorzieningenrechter oordeelt dat de aannemer geen beroep toekomt op het geclaimde retentierecht, omdat in de door de opdrachtgever gehanteerde en toepasselijke algemene voorwaarden uitoefening van het retentierecht door de aannemer is uitgesloten. De aannemer komt geen beroep toe op het bepaalde in artikel 6:236 onder c BW. Geen sprake van reflexwerk...
 28. Consumentenkoop auto. Dwaling afgewezen want consument wist dat sprake was van een 'gok'. Wel sprake van een tekortkoming door niet nagekomen toezegging over roetfilter. Buitengerechtelijke ontbinding dus rechtsgeldig.
 29. schadevergoeding wegens oneerlijke handelspraktijk bij verkoop financieel product – art. 6:193a BW art. 6:139j lid 2 BW – art. 4:73, lid 4 Wft, 4:19 lid 2 Wft Gedaagde, een financieel adviesbureau, heeft een beleggingsproduct aan eiseres, een consument, verkocht als een spaarproduct. De aanbieder van het product wordt gezocht voor fraude en de ingelegde gelden zijn verdwenen. Na tussenvon...
 30. Inbreuk op merk Mexx voor beddengoed door gebruik tekens Mexx en Mexx Bedding voor matrassen en boxsprings, waardoor gevaar voor verwarring. Relevante publiek is gewone consument, al is gedaagde groothandelaar. Inbreuk art. 5a Hnw. Spoedeisend belang.
 31. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Verzekeringsrecht; consumentenrecht. Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige. Beding in de polisvoorwaarden dat de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op basis van rapportage van door de verzekeraar aangewezen deskundigen, en dat de verzekerde geacht wordt de vaststelling van de verzekeraar te hebben aanvaard als niet binnen 30 dagen bezwaa...
 32. Een van de verstuurde aanmaningen wordt geacht gedaagde partij te hebben bereikt. De koop van het recht om toegang te verkrijgen tot een bepaald evenement moet worden beschouwd als de koop van een vermogensrecht. Op grond van artikel 7:48 BW zijn de bepalingen van titel 1 van boek 7 BW inzake koop ook van toepassing op de koop van vermogensrechten, tenzij de aard van het recht zich hiertegen ve...
 33. Een beroep op verjaring is geen exceptief verweer dat op grond van artikel 128 lid 3 Rv, op straffe van verval van het recht om het verweer te voeren, direct bij de conclusie van antwoord moet worden gevoerd. Het is een verweer ten principale dat ook in een later stadium voor het eerst mag worden gevoerd. De onderhavige overeenkomt tot levering van elektriciteit en gas betreft een overeenkomst...
 34. Consumentenkoop. Normaal gebruik. Gebreken.
 35. Koop op afstand. Consument niet gewezen op herroepingsrecht. Ambtshalve toetsing. Artikel 6:230h - 6:230m BW - 6:230o. Consument kan koopovereenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.
 36. Schending zorgplicht door huurbemiddelaar; schade door hennepkwekerij; partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over exoneratiebeding nu verhuurder consument is.
 37. Betreft overeenkomst met betrekking tot de levering van betonnen units voor een wooncomplex. Geen sprake van consumentenkoop, algemene voorwaarden van toepassing, units zijn geschikt voor het overeengekomen doel, geen garanties geschonden.
 38. Kanton. Consumentenrecht. Consument is niet-ontvankelijk in zijn vorderingen inzake hetzelfde geschil na zijn eerdere keuze voor geschilbeslechting door de Geschillencommissie Voertuigen.
 39. Annulering keuken. Ondanks ontbreken wilsovereenstemming is sprake van een koopovereenkomst en niet van slechts een offerte. De ondertekening van de koopovereenkomst is door de verkoper terecht opgevat als aanvaarding van het aanbod. Dwingend bewijs, onvoldoende gesteld om tot tegenbewijs te worden toegelaten. Geen dwaling, de consument heeft ook zelf een onderzoeksplicht. Onderscheid tussen to...
 40. verzekeringsrecht; uitleg polisvoorwaarden; vraag of sprake is van spoedeisende en onvoorziene zorg in het buitenland die onder de dekking van de (aanvullende) ziektekostenverzekering valt; bij twijfel over de betekenis van een (kern)beding in de algemene voorwaarden prevaleert de voor de consument gunstigste uitleg (art. 6:238 lid 2 BW).
 41. Is consument gehouden facturen wegens drinkwaterverbruik te voldoen? Overeenkomst tot waterlevering? Ongerechtvaardigde verrijking? Ongevraagde levering? Art. 7:7.2 BW.
 42. Is consument gehouden facturen wegens drinkwaterverbruik te voldoen? Overeenkomst tot waterlevering? Ongerechtvaardigde verrijking? Ongevraagde levering? Art. 7:7.2 BW.
 43. Consument krijgt geld terug voor zijn mobiele telefoon waarbij de prijs niet was bepaald. Consument niet gehouden om een verbruiksvergoeding te betalen. Doeltreffende, effectieve en evenredige sanctie.
 44. Kantonrechter ziet af van ambtshalve toetsing van tussen partijen overeengekomen regeling die in vonnis wordt opgenomen, uitsluitend omdat namens gedaagde, consument, nadrukkelijk is verklaard dat zij daarvan afstand doet.
 45. verzekeringsrecht; uitleg polisvoorwaarden; vraag of sprake is van spoedeisende zorg in het buitenland die onder de dekking van de (aanvullende) zorgverzekering valt; bij twijfel over de betekenis van een (kern)beding in de algemene voorwaarden prevaleert de voor de consument gunstigste uitleg (art. 6:238 lid 2 BW).
 46. Vordering consument tegen telecomaanbieder. Overeenkomst telecomabonnement met toestel niet van kracht geworden voor wat betreft het toestelgedeelte. Een niet van kracht geworden overeenkomst heeft dezelfde rechtsgevolgen als een nietige overeenkomst. De consument is geen bedragen verschuldigd geworden die betrekking hebben op (het afbetalen van) het telefoontoestel. De betalingen die daarop be...
 47. Effectenlease - tussenpersoon is cliëntenremisier – verjaring – wetenschap beleggingsadvies - geen eigen schuld afnemer – hypotheekschade – incassokosten – exhibitie. Het beroep van Dexia op verjaring wordt verworpen. De stuitingsbrieven zijn wel heel summier, maar gelet op de context van vele procedures en van massaschade was het voor Dexia duidelijk kenbaar dat ook is gedoeld op aansprakelijk...
 48. Overeenkomst van opdracht. Artikel 7:400 BW. Professionele constructeur als opdrachtnemer. Consument als opdrachtgever. Zorgplicht opdrachtnemer 7:401 BW. Informatieplicht opdrachtnemer 7:403 lid 1.
 49. Consumentenkoop kredietovereenkomst. Consument hoeft niet te betalen nu niet vaststaat dat de goederen aan hem zijn geleverd. Artikel 7:26 lid 2 B.W. Betaling vindt plaats bij aflevering.
 50. Oneerlijke handelspraktijk, misleidende onmissie, gemiddelde consument in de zin van de richtlijn vs snuggere consument. Partiële vernietiging overeenkomst.