Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Consumentenrecht

 1. Eindarrest. Vervolg op Hof Arnhem-Leeuwarden 4 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7970. Niet-nakomen van de precontractuele informatieplicht van artikel 7:60 BW bij kredietovereenkomst met consumenten. Kredietwaardigheidstoets evenmin uitgevoerd, maar achteraf is gebleken dat de overeenkomst viel binnen de door de kredietverstrekker gehanteerde normen. Vernietiging overeenkomst (alleen) wegen...
 2. Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bij naturaverzekeringen; betekenis van het zogenoemde hinderpaalcriterium; de vraag of sprake is van oneerlijke handelspraktijken door de zorgverzekeraar. Bij de bepaling van een generieke korting moet worden uitgegaan van de gemiddelde zorggebruiker. Het is dus niet zo dat een zorgverzekeraar de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg alleen mag ver...
 3. Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bij naturaverzekeringen; betekenis van het zogenoemde hinderpaalcriterium; de vraag of sprake is van oneerlijke handelspraktijken door de zorgverzekeraar. Bij de bepaling van een generieke korting moet worden uitgegaan van de gemiddelde zorggebruiker. Het is dus niet zo dat een zorgverzekeraar de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg alleen mag ver...
 4. Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bij naturaverzekeringen; betekenis van het zogenoemde hinderpaalcriterium; de vraag of sprake is van oneerlijke handelspraktijken door de zorgverzekeraar. Bij de bepaling van een generieke korting moet worden uitgegaan van de gemiddelde zorggebruiker. Het is dus niet zo dat een zorgverzekeraar de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg alleen mag ver...
 5. Consumentenkoop, bewijsvermoeden, art. 7:18 BW, stelplicht.
 6. Zorgplicht bank ter voorkoming van overkreditering van de consument bij hypothecair krediet. Pensioen Optimaal Hypotheek.
 7. Verbintenissenrecht. Consumentenrecht. Art. 7:7 lid 2 BW. Totstandkoming van een leveringsovereenkomst? Ongevraagde levering als consument water verbruikt zonder contract te hebben afgesloten met het waterbedrijf?
 8. Verwijderen BKR-registratie toegewezen. Borg gestaan voor zakelijke schulden. Niet gebleken van privéschulden. Kredietinst. moet aannemelijk maken dat het belang van (handhaving van de) registratie zwaarder weegt dan de belangen van betrokken consument.
 9. Bevoegdheidsincident. Consument. Toepassing van art. 17 lid 1 aanhef en onder c en art. 18 lid 2 van de Brussel I-bis Verordening. Uitsluitend de Belgische rechter is bevoegd.
 10. begrip consument; bevoegdheid Nederlandse rechter; bewijsopdracht.
 11. Prejudiciële vragen over de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in consumentenzaken. Ambtshalve toetsing aan Richtlijn 93/13 EEG en aan nationaal consumentenrecht.
 12. BKR-registratie. Consument. Vordering tot verwijdering. Artt. 21 en 69 AVG. Belangenafweging (Hoge Raad 9 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8097). Kredietinstelling moet aannemelijk maken dat in dit concrete geval het belang van (handhaving van de) registratie zwaarder weegt dan de belangen van de betrokken consument. Het Algemeen Reglement CKI (AR) is geen wet in formele of materiële zin. Bero...
 13. Hypothecaire geldleningsovereenkomst uit 2001. Is risico-opslag (rente) wegens bedrijfsbestemming (woon/winkel) onderpand overeengekomen? Informatieplicht zorgplicht. Beroep op artikel 59aa Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en artikel 7 van de Richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt (2005/29/EG).
 14. Internationale rechtsmacht. Advocaat richt zich met haar commerciële en beroepsactiviteiten op Duitsland, door middel van een website in de Duitse taal met de (Duitse) topleveldomeinnaam “.de”, verwijst naar haar internationale (Duitse) clientèle en nodigt uitdrukkelijk Duitse klanten uit om van haar diensten in Nederland gebruik te maken. Zij noemt zichzelf “Rechtsanwälte” en afficheert zich e...
 15. IPR. Vordering van Nederlands managementkantoor tegen twee in Italië woonachtige personen wegens in opdracht van de laatsten verrichte diensten. Forumbeding ten gunste van rechter te Amsterdam. Volgens de opdrachtgevers is desondanks de Nederlandse rechter niet bevoegd, omdat zij de overeenkomst hebben gesloten als consument voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden bes...
 16. Effectenlease. Toepassing van HR 2 september 2016 (B./Dexia), ECLI:NL:HR:2016:2012. Vero Telemarketing prees een product van Dexia aan bij de consument, die ingevolge de aanprijzing effectenleaseovereenkomsten met Dexia aanging. Vero heeft zich echter niet gepresenteerd als gever van advies dat was toegesneden op de specifieke financiële situatie van de consument. Dan is er geen aanleiding om d...
 17. Verstekzaak. Bank zegt aan consument verschaft krediet voortijdig op wegens achterstallige termijnen, en eist het volledige openstaande saldo op, op grond van een beding in de algemene voorwaarden. Dit beding is niet in strijd met art. 33 onder c Wet op het consumentenkrediet (zoals dat destijds luidde). Ambtshalve beoordeling of andere bedingen onredelijk bezwarend zijn. Bank dient zich uit te...
 18. Consument vordert dat bepalingen uit NVM-koopcontract met wooncorporatie buiten toepassing blijven omdat deze onredelijk bezwarend zouden zijn. Voorzieningenrechter wijst dit af. Het is niet duidelijk of een NVM-koopcontract geldt als “algemene voorwaarden” in de zin van de wettelijke definitie. Als dat al zo is, dan is lijkt de uitzondering genoemd in artikel 6:237 sub j BW zich in deze zaak v...
 19. Overeenkomst tussen een internetaanbieder en een consument is telefonisch tot stand gekomen. De internetaanbieder heeft de belangrijkste informatie niet schriftelijk aan de consument bevestigd. Dat moet wel op grond van 6:230m BW. Nietigheid.
 20. consumentenkoop, non-conformiteit, tweedehands auto, artikelen 7:17 lid 1 BW, 7:18 lid 2 BW, 7:22 lid 1 sub a BW en 6:96 BW, schadevergoeding ex aequo et bono
 21. MKBCOLLECTIEVEN PROJECTS B.V. en NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF B.V. (hierna gemakshalve: MKBC (enkelvoud), werven zakelijke afnemers van energie voor energieleverancier TOTAL GAS AND POWER NEDERLAND B.V. (hierna: TGPNL). Contractueel ontvangt MKBC van TGPNL voor iedere nieuw-geworven afnemer provisie, waarbij zij in eerste instantie recht heeft op 85% van de provisie en 15% als de nieuwe afnemer...
 22. “Duitse consument die een non-conforme auto heeft gekocht, vordert in kort geding terugbetaling van de koopsom en terugname van de auto door verkoper. Is de Nederlandse rechter bevoegd, welk recht is van toepassing en wie is de verkopende partij: een Nederlandse BV of haar in Duitsland woonachtige bestuurder in privé?”
 23. Consumentenrecht. Architectenovereenkomst. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden. Gezag van gewijsde van incidenteel tussenvonnis. Aan het beroep van geïntimeerde (oorspr. gedaagde) op haar algemene voorwaarden staat niet in de weg dat zij niet heeft geappelleerd tegen een incidenteel vonnis, waarin is geoordeeld dat de consument de vernietigbaarheid van die voorwaar...
 24. Afterpay; goedkoophaar.nl; koop op afstand, beroep verkoper op retourvoorwaarde, artikel 6:230s lid 3 BW consument slechts aansprakelijk voor waardevermindering in bepaalde gevallen. Onderbouwing reden weigeren retourzending ontbreekt (zoals in elke zaak)
 25. beëindiging bemiddelingsopdracht. Opdrachtgever consument of ondernemer?
 26. Overkreditering. Kredietverlening aan assurantietussenpersoon, die tevens aanvragen voor hypothecaire geldleningen verzorgt. Moet kredietnemer als consument worden aangemerkt? Aanvang verjaringstermijn.
 27. Wilsvertrouwensleer. Consument mocht ervan uitgaan dat de eenmanszaak toebehoorde aan degene met wie hij over aannemingsovereenkomst onderhandelde. Hem kan niet worden verweten dat hij het handelsregister niet heeft geraadpleegd.
 28. Vervolg van tussenarrest 15 augustus 2017. Niet bewezen dat de consument aan X volmacht heeft gegeven de sieraden te verkopen aan de geïntimeerde. Alsnog verklaring voor recht dat de geïntimeerde aansprakelijk is voor de geleden schade.
 29. Consumentenrecht, kredietovereenkomst, bepaalbaarheid en hoogte van de kredietvergoeding, zorgplicht kredietverstrekker, informatieplicht, bedrog, dwaling en schuldeisersverzuim. (zie ook ECL:NL:GHARL:2019:1819
 30. Consumentenkoop. Begrip handelaar.
 31. Consumentenrecht. Afsluiten autoverzekering via website. Onduidelijkheid over het aantal schadevrije jaren.
 32. Tweedehands auto, consumentenkoop, geen non-conformiteit, geen dwaling.
 33. Consumentenkoop, tweedehands auto, non-conformiteit, vervangende schadevergoeding
 34. Eindarrest na ECLI:NL:GHSHE:2018:5279. Verzekeringsrecht. Rechtsbijstandverzekering. Consumentenrecht. Uitleg van de polisvoorwaarden. De door de verzekeraar voorgestane uitleg wordt niet gevolgd. De door de advocaat gemaakte kosten waren redelijk.
 35. Effectenlease. Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU. Uitleg richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Toetsing van het beding dat bepaalt op welke vergoeding de verkoper aanspraak kan maken bij een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst bij niet-nakoming door de consument. Maatstaf voor de beoordeling van de oneerlijkheid van het beding in he...
 36. prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Kort gezegd is niet duidelijk op welke wijze een verzoek ex artikel 1062 Rv (een verzoek om een arbitraal vonnis ten uitvoer te mogen leggen) moet worden beoordeeld als het én om een arbitraal verstekvonnis gaat én gedaagde een consument is. In de beschikking van 25 januari 2019 heeft de voorzieningenrechter uiteengezet, alvorens te beslissen op het verzoe...
 37. prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Kort gezegd is niet duidelijk op welke wijze een verzoek ex artikel 1062 Rv (een verzoek om een arbitraal vonnis ten uitvoer te mogen leggen) moet worden beoordeeld als het én om een arbitraal verstekvonnis gaat én gedaagde een consument is. In de beschikking van 25 januari 2019 heeft de voorzieningenrechter uiteengezet, alvorens te beslissen op het verzoe...
 38. Consumentenrecht; koop op afstand; toepassing van de artikelen 6:230o en 6:230p BW; recreatieve ballonvaart.
 39. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing oneerlijke handelspraktijk bij consumentenkoop auto. Koopovereenkomst is vernietigd op grond van artikel 6:193j lid 3 BW.
 40. Art. 81 lid 1 RO. Koop van een dressuurpaard. Beroep op non-conformiteit. Heeft de koper het paard als consument of bedrijfsmatig gekocht? (Art. 7:5 BW).
 41. Art. 81 lid 1 RO. Koop van een dressuurpaard. Beroep op non-conformiteit. Heeft de koper, die een renstal heeft en op topniveau aan wedstrijden deelneemt, het paard als consument of bedrijfsmatig gekocht? (Art. 7:5 BW).
 42. Contractenrecht. Koopovereenkomst; non-conformiteit. Klachtplicht art. 7:23 BW bij consumentenkoop slecht lopend dressuurpaard. Vraag wanneer kopers de non-conformiteit hebben ontdekt.
 43. Contractenrecht. Koopovereenkomst; non-conformiteit. Klachtplicht art. 7:23 BW bij consumentenkoop slecht lopend dressuurpaard. Vraag wanneer kopers de non-conformiteit hebben ontdekt.
 44. Thuiskopievergoeding. Vervolg op ECLI:NL:RBDHA:2016:3952. Beslissing na antwoord op prejudiciële vraag HR (ECLI:NL:HR:2017:2569). Copydan-verweer gaat niet op. Verjaringstermijnen van artikel 3:309 en 3:310 BW zijn niet in strijd met het Unierechtelijk doeltreffendheidsbeginsel. Het bij inning van de thuiskopievergoeding gehanteerde mutualisation-stelsel is strijdig met artikel 5 lid 2 sub b Ar...
 45. Ambtshalve toetsing aan Richtlijn consumentenkrediet en daarop gebaseerd nationaal recht? Geldlening aangegaan ten behoeve van onderneming. Geen consument.
 46. Kort geding. Afsluiting van drinkwater wegens betalingsachterstand. Vordering tot aansluiting. Kwetsbare consument? Bewaarmiddelen. Hoe hoog is de betalingsachterstand inclusief buitengerechtelijke kosten en kosten van af- en aansluiting?
 47. Toepasselijkheid wetgeving oneerlijke handelspraktijken (artikel 6:193a BW e.v.); handelspraktijk; handelaar; misleiding; de gemiddelde consument.
 48. Geschil tussen eenmanszaak en Proximedia inzake onredelijkheid van beding over een verbrekingsvergoeding. Eenmanszaak is niet gelijk te stellen met consument in de zin van de artikelen 6:236 en 6:237 BW. Geen reden voor reflexwerking. Beding evenmin onredelijk bezwarend in de zin van artikel 6:233 BW. In de gegeven omstandigheden ook geen plaats voor matiging van de verbrekingsvergoeding. Volgt...
 49. Ongelijke auteursrechtelijke tarieven voor afspelen muziek voor zelfde diensten is onrechtmatig., Zaak betreft onjuist gebruik van online muziekdiensten (streaming) in bedrijfsruimte (als horeca, winkels en fitnesscentra). AMBD is een vereniging van bedrijven die achtergrondmuziek voor zakelijk gebruik aanbieden. Zij betalen per afnemer een licentievergoeding volgens het door Buma/Stemra bepaal...
 50. Consumentenkoop, koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden, schadevergoeding.