Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Consumentenrecht

 1. Consumentenrecht. Architectenovereenkomst. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden. Gezag van gewijsde van incidenteel tussenvonnis. Aan het beroep van geïntimeerde (oorspr. gedaagde) op haar algemene voorwaarden staat niet in de weg dat zij niet heeft geappelleerd tegen een incidenteel vonnis, waarin is geoordeeld dat de consument de vernietigbaarheid van die voorwaar...
 2. Afterpay; goedkoophaar.nl; koop op afstand, beroep verkoper op retourvoorwaarde, artikel 6:230s lid 3 BW consument slechts aansprakelijk voor waardevermindering in bepaalde gevallen. Onderbouwing reden weigeren retourzending ontbreekt (zoals in elke zaak)
 3. beëindiging bemiddelingsopdracht. Opdrachtgever consument of ondernemer?
 4. Overkreditering. Kredietverlening aan assurantietussenpersoon, die tevens aanvragen voor hypothecaire geldleningen verzorgt. Moet kredietnemer als consument worden aangemerkt? Aanvang verjaringstermijn.
 5. Wilsvertrouwensleer. Consument mocht ervan uitgaan dat de eenmanszaak toebehoorde aan degene met wie hij over aannemingsovereenkomst onderhandelde. Hem kan niet worden verweten dat hij het handelsregister niet heeft geraadpleegd.
 6. Vervolg van tussenarrest 15 augustus 2017. Niet bewezen dat de consument aan X volmacht heeft gegeven de sieraden te verkopen aan de geïntimeerde. Alsnog verklaring voor recht dat de geïntimeerde aansprakelijk is voor de geleden schade.
 7. Consumentenrecht, kredietovereenkomst, bepaalbaarheid en hoogte van de kredietvergoeding, zorgplicht kredietverstrekker, informatieplicht, bedrog, dwaling en schuldeisersverzuim. (zie ook ECL:NL:GHARL:2019:1819
 8. Consumentenkoop. Begrip handelaar.
 9. Consumentenrecht. Afsluiten autoverzekering via website. Onduidelijkheid over het aantal schadevrije jaren.
 10. Tweedehands auto, consumentenkoop, geen non-conformiteit, geen dwaling.
 11. Consumentenkoop, tweedehands auto, non-conformiteit, vervangende schadevergoeding
 12. Eindarrest na ECLI:NL:GHSHE:2018:5279. Verzekeringsrecht. Rechtsbijstandverzekering. Consumentenrecht. Uitleg van de polisvoorwaarden. De door de verzekeraar voorgestane uitleg wordt niet gevolgd. De door de advocaat gemaakte kosten waren redelijk.
 13. Effectenlease. Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU. Uitleg richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Toetsing van het beding dat bepaalt op welke vergoeding de verkoper aanspraak kan maken bij een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst bij niet-nakoming door de consument. Maatstaf voor de beoordeling van de oneerlijkheid van het beding in he...
 14. prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Kort gezegd is niet duidelijk op welke wijze een verzoek ex artikel 1062 Rv (een verzoek om een arbitraal vonnis ten uitvoer te mogen leggen) moet worden beoordeeld als het én om een arbitraal verstekvonnis gaat én gedaagde een consument is. In de beschikking van 25 januari 2019 heeft de voorzieningenrechter uiteengezet, alvorens te beslissen op het verzoe...
 15. prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Kort gezegd is niet duidelijk op welke wijze een verzoek ex artikel 1062 Rv (een verzoek om een arbitraal vonnis ten uitvoer te mogen leggen) moet worden beoordeeld als het én om een arbitraal verstekvonnis gaat én gedaagde een consument is. In de beschikking van 25 januari 2019 heeft de voorzieningenrechter uiteengezet, alvorens te beslissen op het verzoe...
 16. Consumentenrecht; koop op afstand; toepassing van de artikelen 6:230o en 6:230p BW; recreatieve ballonvaart.
 17. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing oneerlijke handelspraktijk bij consumentenkoop auto. Koopovereenkomst is vernietigd op grond van artikel 6:193j lid 3 BW.
 18. Art. 81 lid 1 RO. Koop van een dressuurpaard. Beroep op non-conformiteit. Heeft de koper het paard als consument of bedrijfsmatig gekocht? (Art. 7:5 BW).
 19. Art. 81 lid 1 RO. Koop van een dressuurpaard. Beroep op non-conformiteit. Heeft de koper, die een renstal heeft en op topniveau aan wedstrijden deelneemt, het paard als consument of bedrijfsmatig gekocht? (Art. 7:5 BW).
 20. Contractenrecht. Koopovereenkomst; non-conformiteit. Klachtplicht art. 7:23 BW bij consumentenkoop slecht lopend dressuurpaard. Vraag wanneer kopers de non-conformiteit hebben ontdekt.
 21. Contractenrecht. Koopovereenkomst; non-conformiteit. Klachtplicht art. 7:23 BW bij consumentenkoop slecht lopend dressuurpaard. Vraag wanneer kopers de non-conformiteit hebben ontdekt.
 22. Thuiskopievergoeding. Vervolg op ECLI:NL:RBDHA:2016:3952. Beslissing na antwoord op prejudiciële vraag HR (ECLI:NL:HR:2017:2569). Copydan-verweer gaat niet op. Verjaringstermijnen van artikel 3:309 en 3:310 BW zijn niet in strijd met het Unierechtelijk doeltreffendheidsbeginsel. Het bij inning van de thuiskopievergoeding gehanteerde mutualisation-stelsel is strijdig met artikel 5 lid 2 sub b Ar...
 23. Ambtshalve toetsing aan Richtlijn consumentenkrediet en daarop gebaseerd nationaal recht? Geldlening aangegaan ten behoeve van onderneming. Geen consument.
 24. Kort geding. Afsluiting van drinkwater wegens betalingsachterstand. Vordering tot aansluiting. Kwetsbare consument? Bewaarmiddelen. Hoe hoog is de betalingsachterstand inclusief buitengerechtelijke kosten en kosten van af- en aansluiting?
 25. Toepasselijkheid wetgeving oneerlijke handelspraktijken (artikel 6:193a BW e.v.); handelspraktijk; handelaar; misleiding; de gemiddelde consument.
 26. Geschil tussen eenmanszaak en Proximedia inzake onredelijkheid van beding over een verbrekingsvergoeding. Eenmanszaak is niet gelijk te stellen met consument in de zin van de artikelen 6:236 en 6:237 BW. Geen reden voor reflexwerking. Beding evenmin onredelijk bezwarend in de zin van artikel 6:233 BW. In de gegeven omstandigheden ook geen plaats voor matiging van de verbrekingsvergoeding. Volgt...
 27. Ongelijke auteursrechtelijke tarieven voor afspelen muziek voor zelfde diensten is onrechtmatig., Zaak betreft onjuist gebruik van online muziekdiensten (streaming) in bedrijfsruimte (als horeca, winkels en fitnesscentra). AMBD is een vereniging van bedrijven die achtergrondmuziek voor zakelijk gebruik aanbieden. Zij betalen per afnemer een licentievergoeding volgens het door Buma/Stemra bepaal...
 28. Consumentenkoop, koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden, schadevergoeding.
 29. Project om te komen tot een veilige wijze van het verrichten van (vooruit)betalingen voor reizen, in het kader waarvan SDR en Certo een IT-ontwikkeling waren overeengekomen. SGR en de in ANVR verband georganiseerde reiswereld zag nut en noodzaak van een derdengelden platform, met gebruikmaking van een escrow-systeem. Dat platform diende erin te voorzien dat betalingen verricht door consumenten...
 30. consumentenkoop tweedehands auto; geen gelegenheid tot herstel
 31. Consumentenkoop tweedehands auto Non-conformiteit. Artikel 7:17 BW. Bewijsvermoeden van art. 7:18 lid 2 BW toepasselijk. Dit vermoeden is niet door de verkoper weerlegd. De eerste rechter heeft de koopovereenkomst ontbonden en de vordering tot terugbetaling van de koopsom en schadevergoeding toegewezen. Bekrachtiging.
 32. Schending zorg- en informatieplicht hypotheekadviseur. Als gevolg van de tekortkoming is de prestatie niet van waarde geweest voor de consument, zodat er geen reden bestaat voor het betalen van loon. Vordering hypotheekadviseur tot betaling van “annuleringskosten” wordt afgewezen.
 33. Consumentenkoop. Gedaagde koopt online een witgouden 18k ketting van Cartier met 176 briljant geslepen diamanten voor € 402,-. Ketting is verkeerd geprijsd, want deze kost daadwerkelijk € 40.200,-. Is er een koopovereenkomst tot stand gekomen?
 34. Consumentenrecht. Koop tweedehands auto. De koper was op de hoogte van verschillende gebreken en wist dat de auto in het verleden gestolen was geweest. Dat kleurt de verwachtingen die de consument mocht hebben over de auto. De consument moest daarom rekening houden met gebreken die hij kende en met meer dan gebruikelijke slijtage maar hij mocht wel verwachten dat de auto, gelet op met name de p...
 35. Consument boekt non-refundable vliegtickets en later annuleert hij de boeking. Vraag of voldoende duidelijk was dat bij opzegging van de vervoerovereenkomst het betaalde bedrag niet zou worden gerestitueerd. Onredelijk bezwarend of oneerlijk beding? Art. 6:233 onder a BW. Art. 3 Richtlijn 93/13/EEG. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Ingevolge art. 8:1410 BW is de w...
 36. KG. Verordening (EU) nr. 1169/2001 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.
 37. Contradictoir. Koop paard. Geen consumentenkoop. Geen consumentenkoop bij een paard met een koopsom van € 650.000,-, dat gekocht wordt om op Grand Prix niveau te presteren. Toepassing CISG in verband met verkoop aan koper gevestigd in Canada.
 38. Consumentenkoop, koop tweedehands auto. Kort na de koop wordt door een onafhankelijke garage geconstateerd dat sprake is van een schadeauto. De auto heeft een aantal gebreken die niet door een leek geconstateerd kunnen worden. De kantonrechter is van oordeel dat sprake is van bedrog. De verkoper had de plicht om de aanwezigheid van die gebreken mee te delen. Volgt een verklaring voor recht dat...
 39. Kort geding. Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat gedaagde genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat algemene voorwaarden van toepassing zijn en op grond van artikel 25 van de Brussel I bis is het forumkeuzebeding geldig want schriftelijk overeengekomen. Nu volgens dit beding de Belgische rechter bevoegd is, heeft de voorzieningenrechter zich onbevoegd verklaard van het geschil kennis te n...
 40. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2017:6579. Eindarrest. Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden in kredietovereenkomst. Het hof heeft in het tussenarrest geoordeeld dat het vermoedt dat het rentewijzigingsbeding van artikel 8 juncto artikel 3 van de algemene voorwaarden intransparant is, omdat noch in de overeenkomst noch in de algemene voorwaarden is bepaald wanneer en aan de hand van welke criteria...
 41. Overeenkomst tot facilitering door ABNAmro van de uitgave door DCSE van prepaid betaalkaarten aan consumenten en het gebruik daarvan. Opzegging onregelmatig? Heeft ABNAmro het voor DCSE gerechtvaardigde vertrouwen gewekt dat ABNAmro (en niet DCSE) had te gelden als elektronischgeldinstelling in de zin van art. 2:10d Wft juncto art. 1c Vrijstellingsregeling Wft? Schending van de vergunningsplich...
 42. Vervolg van tussenarrest 12 juli 2016. De appellant is consument in de zin van de Richtlijn. Echter, in de omstandigheden is het beding niet oneerlijk in de zin van die Richtlijn. In het incidentele appel slaagt de grief van de verzekeraarster. Anders dan de eerste rechter oordeelde, is er geen reden tot matiging van de premievordering en gaat de wettelijke rente op een eerder tijdstip in.
 43. Appel van ECLI:NL:RBAMS:2014:9091. Klacht van consument over onverantwoorde overkreditering door bank. Toetsing van beslissingen van KiFiD. Zoals ook de eerste rechter oordeelde, is gebondenheid aan de beslissingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.
 44. Effectenlease. Tussenarrest. Uitlating van partijen over aan het HvJEU te stellen te vragen. Beding dat bepaalt op welke vergoeding de verkoper aanspraak kan maken bij niet-nakoming door de consument. Maatstaf voor de beoordeling van de oneerlijkheid van het beding in het licht van de criteria van richtlijn 93/13. Zie ECLI:NL:GHAMS:2019:657
 45. “Non-conforme auto bij consumentenkoop. Eiser heeft kort na de koop van zijn 6 jaar oude Fiat problemen met een wegvallende stuurbekrachtiging. Door het wettelijk vermoeden als bedoeld in artikel 7:18 lid 2 BW wordt verondersteld dat de auto bij de aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. Nu gedaagde niet voldoende gemotiveerd heeft betwist dat ten tijde van de aflevering sprake wa...
 46. Consumentenrecht. Overeenkomst met autoverhuurbedrijf, waarbij het eigen risico is afgekocht. Bepaling in algemene voorwaarden, inhoudend dat schade vanwege het niet op zorgvuldige wijze omgaan met de auto voor rekening van de huurder komt, is een oneerlijk beding. Opzet of bewuste roekeloosheid niet bewezen.
 47. Levering van vloerdelen door groothandel (A) aan andere groothandel (B). Na doorverkoop door B aan detailhandel hebben bij consumenten toplagen van de vloerdelen losgelaten. Gelet op het aantal klachten en de aard en ernst ervan kan van B niet worden verlangd dat zij het restant van de vloerdelen, die nog bij haar op voorraad staan, verkoopt. Het risico dat bij een groot aantal van die vloerdel...
 48. Partijen zijn in beginsel gebonden aan een op hun gezamenlijk verzoek uitgebracht deskundigenrapport, tenzij er zwaarwegende en steekhoudende bezwaren bestaan tegen dit rapport. Daarvan is in dit geval geen sprake. De door de leverancier in opdracht van de consument gelegde eiken parketvloer beantwoordt niet aan de overeenkomst. Vervanging van de vloer is de enige optie om alsnog een vloer te k...
 49. Risico-opslag. Vanaf 1 januari 2013 zijn banken verplicht om consumenten te informeren over de componenten (waaronder de risico-opslag) van de aangeboden rentepercentages (artikel 59aa Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft). Met het enkel publiceren van tarieven en de gehanteerde risicoklassen op de website, is niet aan die verplichting voldaan
 50. geschil tussen consument en incassobedrijf over uitvoering opdracht; voldoende deugdelijke waarschuwing aan een consument m.b.t. de gevolgen van niet-betaling?; nodeloos gemaakte proceskosten?