Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Consumentenrecht

 1. Prejudiciële vragen over de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in consumentenzaken. Ambtshalve toetsing aan Richtlijn 93/13 EEG en aan nationaal consumentenrecht.
 2. BKR-registratie. Consument. Verzoek tot verwijdering. art 21 AVG. Uitvoerige overwegingen. 'Bewijslast' bij kredietinstelling: is deze registratie gezien specifieke situatie nog nodig? mee te wegen omstandigheden. Vordering toegewezen.
 3. Hypothecaire geldleningsovereenkomst uit 2001. Is risico-opslag (rente) wegens bedrijfsbestemming (woon/winkel) onderpand overeengekomen? Informatieplicht zorgplicht. Beroep op artikel 59aa Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en artikel 7 van de Richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt (2005/29/EG).
 4. Internationale rechtsmacht. Advocaat richt zich met haar commerciële en beroepsactiviteiten op Duitsland, door middel van een website in de Duitse taal met de (Duitse) topleveldomeinnaam “.de”, verwijst naar haar internationale (Duitse) clientèle en nodigt uitdrukkelijk Duitse klanten uit om van haar diensten in Nederland gebruik te maken. Zij noemt zichzelf “Rechtsanwälte” en afficheert zich e...
 5. IPR. Vordering van Nederlands managementkantoor tegen twee in Italië woonachtige personen wegens in opdracht van de laatsten verrichte diensten. Forumbeding ten gunste van rechter te Amsterdam. Volgens de opdrachtgevers is desondanks de Nederlandse rechter niet bevoegd, omdat zij de overeenkomst hebben gesloten als consument voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden bes...
 6. Effectenlease. Toepassing van HR 2 september 2016 (B./Dexia), ECLI:NL:HR:2016:2012. Vero Telemarketing prees een product van Dexia aan bij de consument, die ingevolge de aanprijzing effectenleaseovereenkomsten met Dexia aanging. Vero heeft zich echter niet gepresenteerd als gever van advies dat was toegesneden op de specifieke financiële situatie van de consument. Dan is er geen aanleiding om d...
 7. Verstekzaak. Bank zegt aan consument verschaft krediet voortijdig op wegens achterstallige termijnen, en eist het volledige openstaande saldo op, op grond van een beding in de algemene voorwaarden. Dit beding is niet in strijd met art. 33 onder c Wet op het consumentenkrediet (zoals dat destijds luidde). Ambtshalve beoordeling of andere bedingen onredelijk bezwarend zijn. Bank dient zich uit te...
 8. Consument vordert dat bepalingen uit NVM-koopcontract met wooncorporatie buiten toepassing blijven omdat deze onredelijk bezwarend zouden zijn. Voorzieningenrechter wijst dit af. Het is niet duidelijk of een NVM-koopcontract geldt als “algemene voorwaarden” in de zin van de wettelijke definitie. Als dat al zo is, dan is lijkt de uitzondering genoemd in artikel 6:237 sub j BW zich in deze zaak v...
 9. Overeenkomst tussen een internetaanbieder en een consument is telefonisch tot stand gekomen. De internetaanbieder heeft de belangrijkste informatie niet schriftelijk aan de consument bevestigd. Dat moet wel op grond van 6:230m BW. Nietigheid.
 10. consumentenkoop, non-conformiteit, tweedehands auto, artikelen 7:17 lid 1 BW, 7:18 lid 2 BW, 7:22 lid 1 sub a BW en 6:96 BW, schadevergoeding ex aequo et bono
 11. MKBCOLLECTIEVEN PROJECTS B.V. en NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF B.V. (hierna gemakshalve: MKBC (enkelvoud), werven zakelijke afnemers van energie voor energieleverancier TOTAL GAS AND POWER NEDERLAND B.V. (hierna: TGPNL). Contractueel ontvangt MKBC van TGPNL voor iedere nieuw-geworven afnemer provisie, waarbij zij in eerste instantie recht heeft op 85% van de provisie en 15% als de nieuwe afnemer...
 12. “Duitse consument die een non-conforme auto heeft gekocht, vordert in kort geding terugbetaling van de koopsom en terugname van de auto door verkoper. Is de Nederlandse rechter bevoegd, welk recht is van toepassing en wie is de verkopende partij: een Nederlandse BV of haar in Duitsland woonachtige bestuurder in privé?”
 13. Consumentenrecht. Architectenovereenkomst. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden. Gezag van gewijsde van incidenteel tussenvonnis. Aan het beroep van geïntimeerde (oorspr. gedaagde) op haar algemene voorwaarden staat niet in de weg dat zij niet heeft geappelleerd tegen een incidenteel vonnis, waarin is geoordeeld dat de consument de vernietigbaarheid van die voorwaar...
 14. Afterpay; goedkoophaar.nl; koop op afstand, beroep verkoper op retourvoorwaarde, artikel 6:230s lid 3 BW consument slechts aansprakelijk voor waardevermindering in bepaalde gevallen. Onderbouwing reden weigeren retourzending ontbreekt (zoals in elke zaak)
 15. beëindiging bemiddelingsopdracht. Opdrachtgever consument of ondernemer?
 16. Overkreditering. Kredietverlening aan assurantietussenpersoon, die tevens aanvragen voor hypothecaire geldleningen verzorgt. Moet kredietnemer als consument worden aangemerkt? Aanvang verjaringstermijn.
 17. Wilsvertrouwensleer. Consument mocht ervan uitgaan dat de eenmanszaak toebehoorde aan degene met wie hij over aannemingsovereenkomst onderhandelde. Hem kan niet worden verweten dat hij het handelsregister niet heeft geraadpleegd.
 18. Vervolg van tussenarrest 15 augustus 2017. Niet bewezen dat de consument aan X volmacht heeft gegeven de sieraden te verkopen aan de geïntimeerde. Alsnog verklaring voor recht dat de geïntimeerde aansprakelijk is voor de geleden schade.
 19. Consumentenrecht, kredietovereenkomst, bepaalbaarheid en hoogte van de kredietvergoeding, zorgplicht kredietverstrekker, informatieplicht, bedrog, dwaling en schuldeisersverzuim. (zie ook ECL:NL:GHARL:2019:1819
 20. Consumentenkoop. Begrip handelaar.
 21. Consumentenrecht. Afsluiten autoverzekering via website. Onduidelijkheid over het aantal schadevrije jaren.
 22. Tweedehands auto, consumentenkoop, geen non-conformiteit, geen dwaling.
 23. Consumentenkoop, tweedehands auto, non-conformiteit, vervangende schadevergoeding
 24. Eindarrest na ECLI:NL:GHSHE:2018:5279. Verzekeringsrecht. Rechtsbijstandverzekering. Consumentenrecht. Uitleg van de polisvoorwaarden. De door de verzekeraar voorgestane uitleg wordt niet gevolgd. De door de advocaat gemaakte kosten waren redelijk.
 25. Effectenlease. Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU. Uitleg richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Toetsing van het beding dat bepaalt op welke vergoeding de verkoper aanspraak kan maken bij een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst bij niet-nakoming door de consument. Maatstaf voor de beoordeling van de oneerlijkheid van het beding in he...
 26. prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Kort gezegd is niet duidelijk op welke wijze een verzoek ex artikel 1062 Rv (een verzoek om een arbitraal vonnis ten uitvoer te mogen leggen) moet worden beoordeeld als het én om een arbitraal verstekvonnis gaat én gedaagde een consument is. In de beschikking van 25 januari 2019 heeft de voorzieningenrechter uiteengezet, alvorens te beslissen op het verzoe...
 27. prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Kort gezegd is niet duidelijk op welke wijze een verzoek ex artikel 1062 Rv (een verzoek om een arbitraal vonnis ten uitvoer te mogen leggen) moet worden beoordeeld als het én om een arbitraal verstekvonnis gaat én gedaagde een consument is. In de beschikking van 25 januari 2019 heeft de voorzieningenrechter uiteengezet, alvorens te beslissen op het verzoe...
 28. Consumentenrecht; koop op afstand; toepassing van de artikelen 6:230o en 6:230p BW; recreatieve ballonvaart.
 29. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing oneerlijke handelspraktijk bij consumentenkoop auto. Koopovereenkomst is vernietigd op grond van artikel 6:193j lid 3 BW.
 30. Art. 81 lid 1 RO. Koop van een dressuurpaard. Beroep op non-conformiteit. Heeft de koper het paard als consument of bedrijfsmatig gekocht? (Art. 7:5 BW).
 31. Art. 81 lid 1 RO. Koop van een dressuurpaard. Beroep op non-conformiteit. Heeft de koper, die een renstal heeft en op topniveau aan wedstrijden deelneemt, het paard als consument of bedrijfsmatig gekocht? (Art. 7:5 BW).
 32. Contractenrecht. Koopovereenkomst; non-conformiteit. Klachtplicht art. 7:23 BW bij consumentenkoop slecht lopend dressuurpaard. Vraag wanneer kopers de non-conformiteit hebben ontdekt.
 33. Contractenrecht. Koopovereenkomst; non-conformiteit. Klachtplicht art. 7:23 BW bij consumentenkoop slecht lopend dressuurpaard. Vraag wanneer kopers de non-conformiteit hebben ontdekt.
 34. Thuiskopievergoeding. Vervolg op ECLI:NL:RBDHA:2016:3952. Beslissing na antwoord op prejudiciële vraag HR (ECLI:NL:HR:2017:2569). Copydan-verweer gaat niet op. Verjaringstermijnen van artikel 3:309 en 3:310 BW zijn niet in strijd met het Unierechtelijk doeltreffendheidsbeginsel. Het bij inning van de thuiskopievergoeding gehanteerde mutualisation-stelsel is strijdig met artikel 5 lid 2 sub b Ar...
 35. Ambtshalve toetsing aan Richtlijn consumentenkrediet en daarop gebaseerd nationaal recht? Geldlening aangegaan ten behoeve van onderneming. Geen consument.
 36. Kort geding. Afsluiting van drinkwater wegens betalingsachterstand. Vordering tot aansluiting. Kwetsbare consument? Bewaarmiddelen. Hoe hoog is de betalingsachterstand inclusief buitengerechtelijke kosten en kosten van af- en aansluiting?
 37. Toepasselijkheid wetgeving oneerlijke handelspraktijken (artikel 6:193a BW e.v.); handelspraktijk; handelaar; misleiding; de gemiddelde consument.
 38. Geschil tussen eenmanszaak en Proximedia inzake onredelijkheid van beding over een verbrekingsvergoeding. Eenmanszaak is niet gelijk te stellen met consument in de zin van de artikelen 6:236 en 6:237 BW. Geen reden voor reflexwerking. Beding evenmin onredelijk bezwarend in de zin van artikel 6:233 BW. In de gegeven omstandigheden ook geen plaats voor matiging van de verbrekingsvergoeding. Volgt...
 39. Ongelijke auteursrechtelijke tarieven voor afspelen muziek voor zelfde diensten is onrechtmatig., Zaak betreft onjuist gebruik van online muziekdiensten (streaming) in bedrijfsruimte (als horeca, winkels en fitnesscentra). AMBD is een vereniging van bedrijven die achtergrondmuziek voor zakelijk gebruik aanbieden. Zij betalen per afnemer een licentievergoeding volgens het door Buma/Stemra bepaal...
 40. Consumentenkoop, koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden, schadevergoeding.
 41. Project om te komen tot een veilige wijze van het verrichten van (vooruit)betalingen voor reizen, in het kader waarvan SDR en Certo een IT-ontwikkeling waren overeengekomen. SGR en de in ANVR verband georganiseerde reiswereld zag nut en noodzaak van een derdengelden platform, met gebruikmaking van een escrow-systeem. Dat platform diende erin te voorzien dat betalingen verricht door consumenten...
 42. consumentenkoop tweedehands auto; geen gelegenheid tot herstel
 43. Consumentenkoop tweedehands auto Non-conformiteit. Artikel 7:17 BW. Bewijsvermoeden van art. 7:18 lid 2 BW toepasselijk. Dit vermoeden is niet door de verkoper weerlegd. De eerste rechter heeft de koopovereenkomst ontbonden en de vordering tot terugbetaling van de koopsom en schadevergoeding toegewezen. Bekrachtiging.
 44. Schending zorg- en informatieplicht hypotheekadviseur. Als gevolg van de tekortkoming is de prestatie niet van waarde geweest voor de consument, zodat er geen reden bestaat voor het betalen van loon. Vordering hypotheekadviseur tot betaling van “annuleringskosten” wordt afgewezen.
 45. Consumentenkoop. Gedaagde koopt online een witgouden 18k ketting van Cartier met 176 briljant geslepen diamanten voor € 402,-. Ketting is verkeerd geprijsd, want deze kost daadwerkelijk € 40.200,-. Is er een koopovereenkomst tot stand gekomen?
 46. Consumentenrecht. Koop tweedehands auto. De koper was op de hoogte van verschillende gebreken en wist dat de auto in het verleden gestolen was geweest. Dat kleurt de verwachtingen die de consument mocht hebben over de auto. De consument moest daarom rekening houden met gebreken die hij kende en met meer dan gebruikelijke slijtage maar hij mocht wel verwachten dat de auto, gelet op met name de p...
 47. Consument boekt non-refundable vliegtickets en later annuleert hij de boeking. Vraag of voldoende duidelijk was dat bij opzegging van de vervoerovereenkomst het betaalde bedrag niet zou worden gerestitueerd. Onredelijk bezwarend of oneerlijk beding? Art. 6:233 onder a BW. Art. 3 Richtlijn 93/13/EEG. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Ingevolge art. 8:1410 BW is de w...
 48. KG. Verordening (EU) nr. 1169/2001 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.
 49. Contradictoir. Koop paard. Geen consumentenkoop. Geen consumentenkoop bij een paard met een koopsom van € 650.000,-, dat gekocht wordt om op Grand Prix niveau te presteren. Toepassing CISG in verband met verkoop aan koper gevestigd in Canada.
 50. Consumentenkoop, koop tweedehands auto. Kort na de koop wordt door een onafhankelijke garage geconstateerd dat sprake is van een schadeauto. De auto heeft een aantal gebreken die niet door een leek geconstateerd kunnen worden. De kantonrechter is van oordeel dat sprake is van bedrog. De verkoper had de plicht om de aanwezigheid van die gebreken mee te delen. Volgt een verklaring voor recht dat...