Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Consumentenrecht

 1. De kantonrechter kan de online gesloten overeenkomst tussen Waternet en een Amsterdammer niet goed beoordelen. Waternet had onvoldoende duidelijk gemaakt dat zij voldeed aan de informatieplichten die gelden ten opzichte van een consument.
 2. Wck. Consument is ontvankelijk in zijn verzet. Algemene voorwaarden van toepassing. Cessie is rechtsgeldig. Onvoldoende onderbouwd dat vertragingsvergoeding is overeengekomen. Vordering wettelijke rente verjaard. Betalingen.
 3. Consumentenkoop eetkamerstoelen en salontafel. Gedeeltelijke ontbinding overeenkomst.
 4. Consumentenrecht. Oneerlijke handelspraktijken. Geen misbruik van recht. Geen schending klachtplicht. Vernietiging van overeenkomsten met betrekking tot het [naam]-lidmaatschap. Terugbetalingsverplichting.
 5. Informatie herroepingsrecht in overeenkomst tot levering dienst aan consument. Ambtshalve toetsing beding. Beding niet duidelijk. Verlenging termijn herroepingsrecht. Overeenkomst tijdig herroepen. Gevolgen. Art 6:230o icm 6:230m onder h. Art 6:230s lid 5 sub 1 en 2 BW.
 6. Ambtshalve toetsing consumentenrecht. Onjuiste herroepingsvoorlichting, maar gelet op de doelstellingen van de Richtlijn 2011/83/EU geen extra sanctionering als bedoeld in de nationale sanctioneringsrichtlijn inzake de informatieplichten.
 7. Eiser in conventie (consument) koopt een terrasoverkapping bij gedaagde. Er is een probleem met lekkage. De koper wil vastgesteld zien dat de overeenkomst reeds is ontbonden dan wel dat de overeenkomst door de kantonrechter wordt ontbonden. Verder wil hij dat het verkopende bedrijf de overkapping verwijdert en alles weer terugbrengt in de oorspronkelijke staat met daarbij de betaling van een sc...
 8. Consumentenkoop, non-conforme tweedehands auto, gebreken op dezelfde dag van de koop geopenbaard (7:18 lid 2 BW), herstelkosten. Voldoende gelegenheid tot herstel geboden, maar niet alle gestelde gebreken en herstelwerkzaamheden voldoende onderbouwd.
 9. Tussenvonnis, consumentenkoop, auto beantwoordt niet aan de overeenkomst, bewijsopdracht: dat afvoerleidingen verstopt waren ten tijde van aflevering van de auto.
 10. Afwijzing vordering van een hogeschool tot betaling van collegegeld. Ook voor deze vordering geldt de plicht om informatieplichten van afdeling 6.5.2B BW ambtshalve te toetsen. Daaraan doen de bepalingen in de WHW niet af. Verder is de hogeschool aan te merken als handelaar in de zin van de Richtlijn consumentenrechten en artikel 6:230g lid 1 onder b BW. Eisende partij heeft niet voldaan aan h...
 11. Een Amsterdamse drogisterij moet een consument het aankoopbedrag (ruim 476 euro) van twee flessen parfum terugbetalen die hij via de website van de drogisterij kocht. Dat hij de parfums opende om te testen maakt niet dat hij die niet mocht retourneren oordeelt de kantonrechter.
 12. Consumentenkoop, tweedehands auto, non-conformiteit. Autoverkoper toegelaten te bewijzen dat de afvoerleidingen niet verstopt waren ten tijde van de aflevering van de auto. Getuigen laten horen. Niet geslaagd in bewijsopdracht: auto non-conform.
 13. Kort geding. Internationaal geschil. Koop van hond. Consumentenkoop? Non-conformiteit? Ontbinding van overeenkomst in kort geding niet mogelijk, afwijzing vordering. Spoedeisend belang van gevorderde schadevergoeding onvoldoende onderbouwd.
 14. Huisjespark. Beheervergoeding op basis van beheerovereenkomst naast kettingbeding. Opzegbaarheid beheerovereenkomst. Zwaarwegende grond vereist, die niet is gegeven. Geen strijd met consumentenrecht. Geen grond voor ontbinding gebleken. Geen verjaring want stuitingsbrief is ontvangen. Verschuldigde bedragen. Wettelijke rente verhoogd met 2% is geen oneerlijk beding. Buitengerechtelijke kosten t...
 15. Overeenkomst tussen een handelaar en een consument. Ambtshalve toetsing (pre)contractuele informatieplichten. Niet voldoende gesteld en onderbouwd dat is voldaan aan de (pre)contractuele informatieplichten.
 16. Overeenkomst tussen een handelaar en een consument.. Ambtshalve toetsing. Abonnementsovereenkomst sanctie. Reisovereenkomst, uitzondering 6:230h lid 5 BW.
 17. Overeenkomst tussen een handelaar en een consument. Ambtshalve toetsing (pre)contractuele informatieplichten. De eisende partij heeft niet voldoende gesteld en onderbouwd dat is voldaan aan de informatieplichten.
 18. Overeenkomst tussen een handelaar en een consument. Ambtshalve toetsing (pre)contractuele informatieplichten. De eisende partij heeft niet voldoende gesteld en onderbouwd dat zij heeft voldaan aan de informatieplichten.
 19. Ambtshalve toetsing. Overeenkomst tussen een handelaar en een consument. Niet voldaan aan de precontractuele informatieplicht van artikel 6:230m lid 1 onder h BW en de contractuele informatieplicht van artikel 6:230v lid 7 BW.
 20. AT. Kinderopvang. Het is niet de bedoeling dat de consument zelf op zoek moet gaan naar de in artikel 6:230m lid 1 BW bedoelde informatie. Het enkele feit dat de informatie op de website van de eisende partij te vinden is volstaat dan ook niet.
 21. Consumentenkoop. Non-conforme televisie. Lichte retentie (het blijven hangen van beelden). Ontbinding gerechtvaardigd. Vordering tot terugbetalen koopsom toegewezen.
 22. Verstek – ambtshalve toetsing: gedaagde heeft h.o.d.n. van zijn eenmanszaak (handel in crypto), die gevestigd is op zijn woonadres, twee stofzuigers online besteld en gekocht. Eiseres is gevraagd nader te onderbouwen dat gedaagde twee stofzuigers heeft gekocht, terwijl hij handelde in de uitoefening van zijn onderneming. Bij akte merkt eiseres op dat de ruimte op het woonadres waar gedaagde zij...
 23. Koop op afbetaling van meubels door consument. Contractuele boete wegens hapering in afbetaling opgeheven. Woekerrente. Conservatoir loonbeslag onrechtmatig.
 24. Eindvonnis. Consumentenkoop. Scheuren in keukendeurtjes. Gedeeltelijke buitengerechtelijke ontbinding. Gedeeltelijke terugbetaling van de koopsom. Vordering toegewezen.
 25. Krediet, geen ambtshalve toetsing aan dwingende bepalingen van het consumentenrecht, krediet afgesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf en niet als consument.
 26. Ambtshalve toetsing consumentenrecht. Schending infoplichten. Sanctie na dagvaarding.
 27. Consumentenrecht. Ambtshalve toetsing artikelen 6:230m en 6:230v BW. Vordering afgewezen.
 28. Ambtshalve toetsing, handelaar en consument. De eisende partij heeft niet gesteld en onderbouwd dat zij heeft voldaan aan de op haar rustende (pre)contractuele informatieplichten.
 29. Ambtshalve toetsing, handelaar en consument. De eisende partij heeft voldoende toegelicht en onderbouwd dat voldaan is aan de (pre)contractuele informatieplichten. Vordering toegewezen.
 30. Ambtshalve toetsing, handelaar en consument. De onderhavige kredietovereenkomst valt niet onder de uitzondering van artikel 7:58 lid 2 onder e BW. Niet uitgelaten over de overige informatieplichten.
 31. Ambtshalve toetsing, handelaar en consument. De eisende partij heeft niet gesteld en onderbouwd dat hij heeft voldaan aan de op hem rustende (pre)contractuele informatieplichten.
 32. Ambtshalve toetsing, handelaar en consument. De eisende partij heeft niet voldoende gesteld en onderbouwd dat zij heeft voldaan aan de op haar rustende (pre) contractuele informatieplichten.
 33. Consumentenkoop; het paard was non-conform; vermoed wordt dat de non-conformiteit bij aflevering al bestond; ontbinding koopovereenkomst; verbintenis tot ongedaanmaking; schadevergoeding op grond van artikel 6:277 BW en ongerechtvaardigde verrijking.
 34. Ambtshalve toetsing informatieplichten bij de overeenkomst op afstand. Handelaar en consument. Uitleg bewoordingen op de bestelknop. Bestelling plaatsen is betalen.
 35. een overeenkomst tussen een handelaar en een consument met betrekking tot juridische dienstverlening.
 36. ambtshalve getoetst aan het dwingende consumentenrecht. Daarbij overweegt de kantonrechter dat de eisende partij geen handelaar is in de zin van Afdeling 2b van Titel 5 van Boek 6 BW.
 37. Is sprake van een gemengde overeenkomst van aanneming van werk en consumentenkoop? Voornemen om de zaak te verwijzen naar kanton.
 38. Koper van een auto is een consument, en heeft binnen 14 dagen gebruik gemaakt van zijn herroepingsrecht en de koop ontbonden.
 39. Consumentenrecht: informatieplichten bij koop op afstand. Eindvonnis na prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Eiseres heeft voldoende onderbouwd dat is voldaan aan de precontractuele informatieplichten. Niet gebleken is echter dat de wijze en termijn van levering en het herroepingsrecht op de in artikel 6:230v lid 7 BW voorgeschreven manier aan gedaagde zijn bevestigd. Het niet bevestigen van h...
 40. Internationaal bevoegdheidsincident. Koopovereenkomst gesloten tussen Nederlandse jachtwerf Conyplex en Duitse consumenten. Rechtbank verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen van de jachtwerf. Artikel 17 lid 1 onder c en artikel 18 lid 2 van de Verordening (EG) nr. 1215/2012.
 41. consumentenrecht, mondelinge vonnis, ontbinden koopovereenkomst vanwege niet leveren duofiets binnen redelijke termijn
 42. Consumentenrecht: informatieplichten bij koop op afstand. Tussenvonnis na beslissing Hoge Raad om af te zien van beantwoording aanvullende prejudiciële vragen over sanctionering schending van essentiële (pre)contractuele informatieplichten. Eiseres dient stukken te overleggen waaruit blijkt dat is voldaan aan de in artikel 6:230m lid 1 genoemde informatieplichten die volgens artikel 6:193f aan...
 43. Ambtshalve toetsing. Verstek. Handelaar en consument. De eisende partij heeft niet voldoende gesteld en onderbouwd dat zij heeft voldaan aan de op haar rustende (pre)contractuele informatieplichten.
 44. Ambtshalve toetsing. Handelaar en consument. De eisende partij heeft niet voldoende gesteld en onderbouwd dat zij heeft voldaan aan de op haar rustende (pre) contractuele informatieplichten.
 45. Ambtshalve toetsing. Handelaar en consument. De eisende partij heeft de contractuele informatieplicht van artikel 6:230v lid 7 BW geschonden. Sanctie. Gedeeltelijke vernietiging van de overeenkomst.
 46. Ambtshalve toetsing. Handelaar en consument. De eisende partij heeft de contractuele informatieplicht van artikel 6:230v lid 7 BW geschonden. Sanctie. Gedeeltelijke vernietiging van de overeenkomst.
 47. Ambtshalve toetsing. Handelaar en consument. De eisende partij heeft de contractuele informatieplicht van artikel 6:230v lid 7 BW geschonden. Sanctie. Gedeeltelijke vernietiging van de overeenkomst.
 48. Ambtshalve toetsing. Handelaar en consument. De eisende partij heeft niet voldoende gesteld en onderbouwd dat zij heeft voldaan aan de op haar rustende (pre)contractuele informatieplichten.
 49. Consumentenkoop tweedehands bus. Kort na aankoop gebreken en blijkt dat met bus niet veilig aan verkeer kan deelnemen. Autohandelaar heeft wettelijk bewijsvermoeden dat bus niet aan overeenkomst beantwoordt niet weerlegd. Ontbinding en schadevergoeding
 50. overeenkomst tussen een handelaar en een consument