Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Arbeidsrecht

 1. Herstel dienstverband; doorbetaling loon; verplichting tot herstel en betaling loon vervalt zodra afkoopsom is betaald.
 2. Arbeidsrecht. Ontbinding wegens veranderde omstandigheden. Disfunctionerende werknemer. Correctiefactor hoger dan 1 in verband met aanbod werkgever.
 3. Arbeidsrecht. Vervolg van ECLI:NL:OGAM:2018:50. Beslist wordt dat terecht ontslagvergunning is gegeven. Kennelijke onredelijke opzegging. Gevolgencriterium.
 4. Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren afgewezen
 5. Non-concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Werkgever heeft de zwaarwegende bedrijfsbelangen onvoldoende gemotiveerd, want te algemeen en onvoldoende specifiek. Vordering tot schorsing van het concurrentiebeding wordt toegewezen
 6. Arbeidsrecht WWZ. Ontbindingsverzoek op de a-grond. Werkgever voldeed niet aan het herplaatsingsvereiste. Hof komt niet toe aan de beoordeling van het opzegverbod tijdens ziekte.
 7. De werkgever verzoekt primair de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden op grond van artikel 7:671b lid 1, onderdeel a, van het Burgerlijk Wetboek (BW), in verbinding met artikel 7:669 lid 3, onderdeel e BW, subsidiair onderdeel g BW. De werknemer heeft erkend diverse malen en voor aanzienlijke bedragen geld te hebben geleend van klanten van de werkgever ten behoeve van een privé-inv...
 8. Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd. Opzegging door werkgever. Voor zover de brief van de werkgever moet worden aangemerkt als opzegging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt deze opzegging vernietigd in verband met elementaire gebreken.
 9. Loonvordering. Verjaring. Verhoging ex artikel 7:625 BW.
 10. Arbeidszaak. Ontslag op staande voet terecht, vanwege wegnemen goederen door werknemer.
 11. Arbeidszaak. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding.
 12. Ontslag op staande voet terecht, vanwege fraude door docent.
 13. Ontbinding op e-grond. Verwijtbaar handelen werknemer wegens schenden re-integratieverplichting tot regelmatig contact onderhouden. Geen ernstig verwijtbaar handelen mede gelet op omstandigheden waarin werknemer verkeert.
 14. NS Reizigers heeft de bevoegdheid om de opleiding tot [functie 1] voortijdig af te breken.
 15. Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding (art. 7:669 lid 3, onder g, BW) wanneer ontbinding wegens disfunctioneren (art. 7:669 lid 3, onder d, BW) wordt afgewezen omdat de werknemer onvoldoende gelegenheid heeft gekregen zich te verbeteren. Toepassing criterium dat van werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voort...
 16. Arbeidsrecht. Berekening lengte van de opzegtermijn i.v.m. transitievergoeding en vergoeding onregelmatig ontslag. Opvolgend werkgeverschap. Vergeefse klacht tegen in hoger beroep niet bestreden rechtsoordeel van kantonrechter. Overwegingen ten overvloede over berekening lengte opzegtermijn bij opvolgende arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd tussen werknemer en werkgevers die worden geach...
 17. Arbeidsrecht WWZ. Terechte ontbinding arbeidsovereenkomst met voormalig bestuurder; andere grond (g-grond) dan eerste aanleg (h-grond), na verwerping a-grond door UWV
 18. Arbeidsrecht WWZ. Verstoorde arbeidsrelatie te wijten aan beide partijen. Geen ernstige verwijtbaarheid werkgever en geen toekenning billijke vergoeding op grond van artikel 7:671b lid 8, onder c BW
 19. Overgang van onderneming. Werknemer was gedetacheerd bij overdragende overneming. Overdragende ondernemer kan niet worden beschouwd als feitelijk werkgever van werknemer. Inzet van de werknemer had geen permanent karakter. Wel sprake van opvolgend werkgeverschap
 20. Overgang van onderneming. Werknemer was gedetacheerd bij overdragende overneming. Overdragende ondernemer kan niet worden beschouwd als feitelijk werkgever van werknemer. Inzet van de werknemer had geen permanent karakter. Wel sprake van opvolgend werkgeverschap.
 21. Ontbinding op de g-grond. Er is geen sprake van ernstig verwijtbaar gedrag zodat werknemer recht heeft op een transitievergoeding.
 22. Arbeidsrecht. Arbeidsovereenkomst opgezegd in strijd met artikel 7:669 lid 3 aanhef en onder a BW. Veroordeling werkgever tot herstel van de arbeidsovereenkomst.
 23. vordering tot wedertewerkstelling; non-actiefstelling i.v.m. verval van functie (reorganisatie)
 24. arbeidsrecht. Ontslag op staande voet wegens werkweigering is nietig. Uit de hand gelopen arbeidsconflict. Structureel overwerk is een primaire arbeidsvoorwaarde en kan niet als sanctie door de werkgever van de werknemer worden afgepakt.
 25. pensioenrecht; afstorting na echtscheiding, zie vorig arrest ECLI:NL:GHE:2018:1994
 26. Arbeid, opzegging arbeidsovereenkomst, dringende reden, thuis werken, verspreiding vertrouwelijke informatie, minder zware sanctie, bijkomende omstandigheden.
 27. Vernietiging ontslag op staande voet. Werkgever had - gelet op de uitlatingen van werknemer - kunnen en moeten begrijpen dat het niet verschijnen door werknemer gelegen was in ongeschiktheid wegens (psychische) ziekte. Gelet op mogelijkheid loonopschorting geen dringende reden om arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen.
 28. Beroep van werkgever op de ‘overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers’ slaagt niet, nu niet is voldaan aan alle in artikel 24 lid 2 van de ontslagregeling geformuleerde voorwaarden.
 29. afwijzing vernietiging ontslag op staande voet
 30. Verplichting tot loondoorbetaling bij wegvallen werkzaamheden bij inlener; bij de vraag of werkzaamheden zijn weggevallen geen ruimte voor een oordeel over capaciteiten/functioneren; seizoensgebonden werk; bedrijfsmatige keuze werkgever het werk bij een (meer ervaren) collega onder te brengen, betekent niet dat er geen werk meer beschikbaar is; minimum loondoorbetalingverplichting op grond van...
 31. Verplichting tot loondoorbetaling bij wegvallen werkzaamheden bij inlener; bij de vraag of werkzaamheden zijn weggevallen geen ruimte voor een oordeel over capaciteiten/functioneren; seizoensgebonden werk; bedrijfsmatige keuze werkgever het werk bij een (meer ervaren) collega onder te brengen, betekent niet dat er geen werk meer beschikbaar is; minimum loondoorbetalingverplichting op grond van...
 32. Werkgever dient een verzoek in tot vervangende toestemming voor het nemen van het besluit tot invoering (wijziging) van een (de) winstdelingsregeling (artikel 27 WOR). De OR heeft haar instemming met het door de werkgever gedane voorstel geweigerd. Is er sprake van een dwingende volgorde: overleg met de vakvereniging/werkgeversvereniging – instemming OR? Nee, geen dwingende volgorde. De huidige...
 33. De benoeming van een deskundige die de (achterstallige en huidige) loonaanspraken van eisers moet vaststellen wordt geweigerd omdat dit geen ordemaatregel betreft. Een voorlopig deskundigenbericht als bedoeld in artikel 202 Rv ligt meer voor de hand en is met meer waarborgen omkleed. De loonvorderingen, die afhankelijk zijn van de uitkomst van het deskundigenonderzoek, worden eveneens geweigerd...
 34. Arbeidsrecht. CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Werknemer wordt bij reorganisatie geplaatst in andere functie met lager loon. Vraag of werknemer dit heeft aanvaard.
 35. Arbeidsrecht. CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Werknemer wordt bij reorganisatie geplaatst in andere functie met lager loon. Voorwaarden voor aanvaarding daarvan.
 36. Arbeidsrecht. CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Werknemer wordt bij reorganisatie geplaatst in andere functie met lager loon. Vraag of werknemer dit heeft aanvaard.
 37. Arbeidsrecht. CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Werknemer wordt bij reorganisatie geplaatst in andere functie met lager loon. Vraag of werknemer dit heeft aanvaard.
 38. Arbeidsrecht. CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Werknemer wordt bij reorganisatie geplaatst in andere functie met lager loon. Vraag of werknemer dit heeft aanvaard.
 39. seksuele intimidatie, terecht ontslag op staande voet
 40. ontbinding arbeidsovereenkomst op e-grond. Solliciteren bij concurrent, schertsende uitspraken over management in besloten WhatsApp-conversatie. Verwijtbaar handelen werknemer, maar geen ernstig verwijtbaar handelen.
 41. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag op staande voet wegens verduistering geld van de personeelsvereniging.
 42. Tussenbeschikking: werkgever mag bewijzen dat werknemer haar arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, (voorwaardelijk) verzoek tot ontbinding wordt toegewezen op de g-grond, tegenverzoek: werknemer mag afspraak reiskostenvergoeding bewijzen
 43. Kort geding. Vordering van de werknemer tot het vaststellen van de vakantie afgewezen. Toepassing artikel 7:638 BW. De werkgever heeft tijdig gewichtige redenen aangevoerd tegen het vaststellen van de vakantie conform de wensen van de werknemer.
 44. Pensioenrecht. Waardeoverdracht naar ander pensioenfonds. Wél rekening gehouden met verevening pensioenaanspraken ivm echtscheiding. Ivm instemming waardeoverdracht recht verwerkt de berekening ogv eventuele verkeerde salarisgegevens aan te tasten.
 45. In kg kan niet worden vastgesteld of de arbeidsovereenkomst tussen partijen nog bestaat - loonvordering wordt afgewezen
 46. letselschade na bedrijfsongeval
 47. pensioenrecht; afstorting na echtscheiding
 48. Voorwaardelijk verzoek, namelijk voor het geval komt vast te staan dat de arbeidsovereenkomst thans nog bestaat, tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werknemer heeft op 24 maart 2018 een briefje met een opzeggingsverklaring aan zijn werkgever gegeven. Werkgever heeft de opzegging geaccepteerd en aan werknemer bevestigd. Daarna is werknemer teruggekomen op zijn opzegging en heeft hij een k...
 49. Partijen willen over en weer niet met elkaar verder, volgt ontbinding van arbeidsovereenkomst. Sociaal Plan van toepassing. Deskundigenoordeel UWV. Niet meewerken aan intakegesprek met re-integratiebedrijf. Loonstop. Wel recht op beëindigingsvergoeding.
 50. Loonvordering bij ziekte. Geen ambtshalve toetsing ontbreken deskundigenoordeel in hoger beroep. Niet van openbare orde. Nulurencontract of vaste arbeidsomvang. Aanzegvergoeding verschuldigd.