Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsrecht

 1. Werknemer verzoekt om toekenning van een transitievergoeding, billijke vergoeding en vergoeding wegens onregelmatige opzegging, wegens een niet rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet. Werknemer berust in het ontslag. Werknemer verweert zich tegen de verzoeken en voert aan dat er geen sprake was van een ontslag op staande voet, maar dat de werkgever het einde van het tijdelijke dienstverba...
 2. Arbeidsovereenkomst; incorporatie cao; verjaring.
 3. Arbeidszaak. Wg bevestigt ontslagname maar van duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van wn waaruit een ontslagname blijkt is geen sprake. Door wg is geen ontslag verleend. Geen einde ao. Loondoorbetalingplicht wg maar wn verdiende elders al loon.
 4. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de g-grond, geen billijke vergoeding voor de werknemer.
 5. WWZ. Motiveringsplicht ten aanzien van concurrentiebeding en wervingsbeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet voldaan. Wel sprake van een schending van het geheimhoudingsbeding. Matiging van de door de ex-werknemer verbeurde boete.
 6. Gevaarzetting; waarschuwingsplicht; aansprakelijkheid aannemer; in redelijkheid niet voorzienbaar onvoorzichtig gedrag; vordering afgewezen.
 7. deskundigenbenoeming
 8. Het vaststellen van afwijkende dienstroosters gedurende stakingsdagen was instemmingsplichtig op grond van de CAO Openbaar Vervoer. Geen instemmingsplichtig besluit ogv art 27 WOR. Ondernemingsraad tijdig en terecht overgegaan tot het inroepen van de nietigheid van dit besluit, gelet op artikel 32 lid 4 juncto artikel 27 lid 5 WOR.
 9. Vernietiging proeftijdontslag vanwege strijd met het (opzeg)verbod om onderscheid te maken op basis van politieke gezindheid.
 10. EJ. Arbeid. De werknemer heeft een oplader van de werkgever meegenomen. Geen dringende reden.
 11. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek van werkgever o.g.v. verstoorde arbeidsverhouding. Toekenning beëindigingsvergoeding.
 12. Kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met werknemer ontbinden op de h-grond omdat de opleiding van werknemer door werkgever is stopgezet? Nee. Ook geen ontbinding op de h-grond. Ontbindingsverzoek van de werkgever wordt afgewezen.
 13. Diverse vergoedingen worden gevorderd, nadat ontslag op staande voet is gegeven. Werkgever is niet in de procedure verschenen. Ontbreken van VOG kon op het moment van het ontslag niet als dringende reden worden gekwalificeerd. Verzoek toewijsbaar.
 14. Opzegging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd door werkgever. Eerdere arbeidsovk voor onbepaalde tijd. Opvolgend werkgever. Art. 7:668a lid 2 BW niet uitgesloten bij overgang van onderneming. Aanspraak op billijke, transitie- en gefixeerde vergoeding.
 15. Arbeidsrecht. Uitleg algemeen verbindend verklaarde cao (Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening). Begrip ‘slaapdienst’.
 16. Arbeidsrecht WWZ. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de g-grond. Achterhouden postpakketten niet ernstig verwijtbaar want beïnvloed door onder meer de (psychische) problematiek van de werknemer.
 17. Verstekvonnis. Loonvordering in KG toegewezen. Niet onrechtmatig of ongegrond.
 18. Kort geding. Vordering tot nakoming van arbeidsovereenkomst en van re-integratieverplichtingen toegewezen. Vordering tot nakoming van cao-bepalingen afgewezen. Loonvordering deels toegewezen.
 19. Arbeidsrecht. Gefixeerde schadevergoeding bij ontslag op staande voet (art. 7:677 lid 2 BW). Dient de hoogte van de vergoeding bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op grond van art. 7:677 lid 3 sub a BW te worden bepaald aan de hand van de opzegtermijn die, bij regelmatige opzegging, zou hebben gegolden voor de partij die de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden heeft opgez...
 20. Vordering achterstallig loon toegewezen met dwangsom. Vordering die ziet op niet genoten vakantie-uren afgewezen.
 21. nulurencontract, beroep op rechtsvermoeden art 7:610b BW slaagt, werknemer niet meer opgeroepen, loonvordering slaagt deels (art 7:628 BW)
 22. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek werknemer. Heeft werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld door het voltallige TSO-team op non-actief te zetten en heeft de werkgever na die non-actiefstelling voldoende gedaan om uit de ontstane impasse te komen?
 23. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek werknemer. Heeft werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld door het voltallige TSO-team op non-actief te zetten en heeft de werkgever na die non-actiefstelling voldoende gedaan om uit de ontstane impasse te komen?
 24. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek werknemer. Heeft werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld door het voltallige TSO-team op non-actief te zetten en heeft de werkgever na die non-actiefstelling voldoende gedaan om uit de ontstane impasse te komen?
 25. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek werknemer. Heeft werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld door het voltallige TSO-team op non-actief te zetten en heeft de werkgever na die non-actiefstelling voldoende gedaan om uit de ontstane impasse te komen?
 26. Discussie over de hoogte/manier van berekenen van de transitievergoeding. Geen vaste arbeidsomvang overeengekomen, waardoor de referteperiode moet worden voorverlengd.
 27. Ontslag op staande voet vanwege (seksueel) grensoverschrijdend is rechtsgeldig gegeven
 28. Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren kleuterjuf op een vrije school
 29. Verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding. De vraag is of het UWV ten onrechte een ontslagvergunning heeft afgegeven. Niet is onderbouwd dat daarvan sprake is.
 30. Verzetzaak. Partijen twisten over de vraag of er sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen partijen. Ter mondelinge behandeling is gevraagd nog nadere stukken in het geding te brengen. In dit tsv stelt de kantonrechter hen daartoe in de gelegenheid.
 31. Werknemer verzoekt betaling van een transitievergoeding en betaling van loon en vergoedingen.
 32. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde arbeidsverhouding, ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, Asscher Escape, billijke vergoeding, kosten rechtsbijstand
 33. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege verwijtbaar handelen van de werknemer. Handelen is ook ernstig verwijtbaar. Werknemer is verplichtingen bij ziekte niet nagekomen. Werknemer is niet in de procedure verschenen.
 34. Werkgever stelt zich op het standpunt dat werknemer schade heeft toegebracht en geld heeft verduisterd. Werknemer vordert loon en schadevergoeding voortvloeiend uit het handelen van werkgever. Evs na deskundigenbericht en getuigenverhoren.
 35. Verzetzaak. Tussen partijen is in geschil of sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen partijen. Aan deze vraag wordt niet toegekomen, nu opposante te laat is met het indienen van verzet.
 36. Werknemer vordert achterstallig loon en dergelijke. Werkgever stelt dat werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt, nu hij geen contact met de werkgever wenst te onderhouden. Dit is echter terecht. Vorderingen van werknemer worden toegewezen.
 37. Ontslag op staande voet. Geen dringende reden. Aanpassen rooster mag alleen in redelijkheid en na overleg. Afwijzing voorstel wn onredelijk. Geen werkweigering. Toewijzing gefixeerde schadevergoeding, transitievergoeding en beperkte billijke vergoeding.
 38. Arbeidszaak. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de e-grond i.v.m. grensoverschrijdend gedrag.
 39. Wwz. Achterstallig loon, hoogte loon, transitievergoeding, aanzegvergoeding.
 40. ontslag op staande voet niet terecht gegeven, fraude urenregistratie chauffeur staat niet vast, werkgever moet vergoeding wegens onregelmatige opzegging en transitievergoeding betalen, billijke vergoeding nihil.
 41. Arbeidsovereenkomst voor 2 jaar met bepaling dat werkneemster bij goed functioneren een a.o. voor onbepaalde tijd zou krijgen. Werkgeefster was slechts bereid a.o. voor een jaar aan te bieden. Werkneemster maakt aanspraak op a.o. voor onbepaalde tijd.
 42. Arbeidszaak. Ontslag op staande voet houdt stand. Afwijzing daarmee verband houdende verzoeken. Toewijzing tegenverzoeken tot betaling van gefixeerde schadevergoeding, onderzoekskosten en schadevergoeding.
 43. Arbeidszaak. Veroordeling tot betaling van een bedrag aan loon, bonus en buitengerechtelijke kosten.
 44. Arbeidszaak. Verklaring voor recht t.a.v. einddatum arbeidsovereenkomst plus afrekening.
 45. Arbeidszaak. Oproepkracht. Arbeidsongeschiktheid. Veroordeling tot betaling loon.
 46. Arbeidszaak. Afwijzing loonvordering en nevenvorderingen.
 47. Eisende partij heeft geen recht op een aanvullende bovenwettelijke uitkering op grond van de cao Gemeenten na het sluiten van een beëindigingsovereenkomst.
 48. Verstekvonnis. Geen opzegverbod. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de h-grond. Arbeidsovereenkomst is inhoudsloos geworden omdat werknemer van de radar is verdwenen en langdurig volstrekt onbereikbaar is voor werkgever.
 49. Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 BW. Val van trap na sluiten nooduitgang. Schending zorgplicht werkgever of mocht deze rekenen op voldoende oplettendheid bij werknemer in verband met risico’s die werknemer ook kent uit dagelijks leven?
 50. Arbeidsrecht, loonvordering. Afspraken over wijziging omvang arbeidsovereenkomst. Enkele maanden te veel loon uitbetaald, enkele maanden te weinig. Afrekening na einde dienstverband.