Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsrecht

 1. Procedure van de vakbond FNV over contracting. Is er sprake van uitzending of aanneming van werk? Uitleg CAO Pluimvee.
 2. arbeidsrecht. Verzoek tot ontbinding toegewezen. Beperkte vergoeding voor werknemer.
 3. Kort geding. Arbeid. Loonvordering.
 4. Arbeidsrecht WWZ. is sprake van een dringende reden?
 5. Arbeidsrecht WWZ. Incidenten tot opheffing beslag en verschaffing toegang tot of kopie van e-mailbox in ontslag-op-staande-voet-zaak. Voor wat betreft opheffing beslag onvoldoende samenhang met hoofdzaak en voor wat betreft e-mailbox (art. 843a Rv) onvoldoende bepaalde bescheiden.
 6. WOR, uitleg cao, buschauffeurs, sanitaire stops, werktijdenregeling, dienstroosters.
 7. Ontslag arbeidsongeschikte statutair bestuurder. Toepassing 15 april arresten Hoge Raad. Voor effectuering van het arbeidsrechtelijk ontslag van een arbeidsongeschikte statutair bestuurder is een aparte opzeggingshandeling vereist. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek van werknemer wordt toegewezen met toekenning billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen werkgever.
 8. Kort geding arbeidsrecht; arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; geen rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst; doorbetaling loon.
 9. "Leiding en toezicht"-criterium ex artikel 7:690 BW. Stelplicht en bewijslast. Het is aan eiseres om te bewijzen dat de door de werknemers verrichte arbeid daadwerkelijk is verricht onder leiding en toezicht van de klant/inlener en niet onder leiding en toezicht van de teamleiders van gedaagde. Eiseres is daar niet in geslaagd.
 10. "Leiding en toezicht"-criterium ex artikel 7:690 BW. Stelplicht en bewijslast. Het is aan eiseres om te bewijzen dat de door de werknemers verrichte arbeid daadwerkelijk is verricht onder leiding en toezicht van de klant/inlener en niet onder leiding en toezicht van de teamleiders van gedaagde. Eiseres is daar niet in geslaagd.
 11. Arbeidsrecht; nietige ontslag en doorbetaling loon.
 12. Arbeid. Verzoek wedertewerkstelling afgewezen.
 13. Arbeid. Verzoek wedertewerkstelling afgewezen.
 14. Arbeid. Verzoek wedertewerkstelling afgewezen.
 15. Arbeid. Verzoek wedertewerkstelling afgewezen.
 16. Arbeid. Verzoek wedertewerkstelling afgewezen.
 17. Berekening transitievergoeding. Uitleg begrip “verschuldigd zijn” art. 3 lid 1 aanhef en sub c Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding. Geen schadevergoeding wegens slecht werkgeverschap. Waarde vakantiedag, variabele beloning
 18. EJ. Arbeid. Ontbinding. Langdurige arbeidsongeschiktheid.
 19. Vordering tot opheffing van het door de werkgever onder zichzelf gelegde beslag op de transitievergoeding toegewezen. De voorzieningenrechter acht aannemelijk gemaakt dat de vordering van de werkgever naar alle waarschijnlijkheid geen stand zal kunnen houden in de bodemprocedure. Tevens verbod voor de werkgever om, gezien de aard daarvan, medische stukken van de werknemer te gebruiken buiten d...
 20. verzoek herstel arbeidsovereenkomst na opzegging met toestemming UWV ivm bedrijfseconomische omstandigheden afgewezen, vordering betaling 3,5 jaar aan niet-genoten vakantiedagen afgewezen
 21. Arbeidszaak. Pensioenrecht. Op grond van artikel 20 van de Pensioenwet mag het recht op onvoorwaardelijke indexering van het pensioen van de werknemer niet gewijzigd of aangetast kan worden. De kantonrechter ziet geen grond om te oordelen dat het beroep van de werknemer op nakoming van het recht op onvoorwaardelijke indexering en van de (ongewijzigde) pensioenovereenkomst naar maatstaven van re...
 22. Arbeidszaak. Concurrentiebeding. De kantonrechter veroordeelt de werknemer tot betaling van een boete wegens schending van het overeengekomen concurrentiebeding, maar matigt de gevorderde boete van € 892.500,00 tot een bedrag van € 5.000,00.
 23. Arbeidszaak. Ontbinding. De arbeidsovereenkomst wordt op verzoek van de werkgever ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Aan de werknemer wordt een billijke vergoeding toegekend van € 108.000,00 bruto, omdat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Werkgever heeft werknemer vrijgesteld van werk en op een ontslag wegens verwijtbaar gedrag aangest...
 24. Arbeidszaak. Ontbinding. De arbeidsovereenkomst wordt op verzoek van de werkgever ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Het gaat hier om een arbeidsovereenkomst met een bijzonder karakter, tussen een zorgbehoevende particulier met een PGB-budget en een zorgverlener. Gelet op de aard van die relatie is het nog meer dan in een reguliere arbeidsverhouding noodzakelijk dat werkgever en...
 25. Wettelijke verhoging nav uitspraak Hof
 26. Transitievergoeding
 27. slapend dienstverband; geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever
 28. kort geding over loonbetaling tijdens ziekte; ‘redelijk’ controlevoorschrift ex artikel 7:629 lid 6 BW; doktersattest; deskundigenoordeel
 29. Het produceren van pannenkoeken en poffertjes valt niet onder de werkingssfeer van het Verplichtingstellingsbesluit van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwaren. Opmerking: pensioenrecht.
 30. ontslag op staande voet wegens het registreren van te veel gewerkte uren houdt stand; wn hield wanneer hij (fors) te laat was als begintijd aan het tijdstip dat de winkel eigenlijk open moest gaan; dit handelen is ook ernstig verwijtbaar
 31. Arbeidsrecht. Wet werk en zekerheid. Het hof heeft het verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding ex art. 7:682 lid 1, aanhef en onder c, BW afgewezen. Heeft het hof hierbij de juiste maatstaf toegepast en is het oordeel toereikend gemotiveerd? In het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep gaat het om het oordeel van het hof dat de werkgever in strijd met goed werkgeverschap heeft g...
 32. Arbeidsrecht. Procesrecht. Heeft werkgever zorgplicht ex art. 7:658 BW geschonden jegens werknemer aan wie arbeidsongeval met heftruck is overkomen? Klachten werkgever over maatstaf zorgplicht en verwijzing naar schadestaat.
 33. Rechtsgeldig ontslag op staande voet van een leraar uit Utrecht die op de dag van het schietincident in de tram in Utrecht zonder overleg naar huis is gegaan en zijn klas zonder toezicht heeft achtergelaten.
 34. Arbeidsrecht, WWZ, in hoger beroep bepaalt het hof het einde van de arbeidsovereenkomst, billijke vergoeding toegekend vanwege ernstig verwijt ten aanzien van re-integratie
 35. Vernietiging ontslag op staande voet.
 36. De kantonrechter is van oordeel dat door Bak onvoldoende zwaarwegende feiten en omstandigheden zijn gesteld die meebrengen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat aan verzoeker de aanzegvergoeding wordt toegekend. De omstandigheid, zoals door Bak aangevoerd, dat verzoeker niet in onzekerheid kon hebben verkeerd over het einde van zijn dienstverband is, wat...
 37. Arbeidsrecht WWZ. vergoeding integrale proceskosten?
 38. Arbeidsrecht WWZ, geen dringende reden ontslag op staande voet, onhandige formulering ontslagbrief; de door de werkgever gestelde feiten en bevindingen kunnen niet zonder (verdere) conclusies, billijke vergoeding nihil
 39. loonvordering: bewijsopdracht bestaan gestelde arbeidsovereenkomst en aantal gewerkte uren.
 40. WWZ. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2017:5518 en ECLI:NL:HR:2019:55. Benoeming van een deskundige en vraagstelling.
 41. Ontslag wegens schending gedrags- en integriteitscode. Niet ernstig verwijtbaar, wel transitievergoeding.
 42. Ontslag op staande voet rechtsgeldig. Ervaren kraanmachinist heeft zich door kraan met boomstam in grijper naar plek te draaien waar hij niets te zoeken had, dusdanig onverantwoordelijk en gevaarzettend gedragen dat van werkgever niet verwacht kon worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Handelen is ook ernstig verwijtbaar. Geen transitievergoeding.
 43. Vernietiging ontslag op staande voet. Aan ontslag ten grondslag gelegde verwijten onvoldoende aannemelijk geworden en, voor zover dat wel het geval zou zijn, vormen deze ook geen dringende reden voor ontslag op staande voet. Afwijzen voorwaardelijke ontbindingsverzoek werkgever.
 44. De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst tussen Centric en een werknemer niet rechtsgeldig is beëindigd. Dit betekent ook dat het loon doorbetaald had moeten worden. De vordering tot wedertewerkstelling wijst de kantonrechter af.
 45. Arbeidsrecht. Geen overeenstemming over de hoogte van het salaris dus geen arbeidsovereenkomst. Wel overeenkomst van opdracht. Poco poco beginsel.
 46. Ontbinding arbeidsovereenkomst op h-grond. Werknemer wordt in ernstige mate gestalkt en bedreigd door vermoedelijk ex-partner. Bedreigingen richten zich naderhand ook tegen de werkgever. Werkgever wordt verweten werknemer te beschermen en hand boven het hoofd te houden. Bedreigingen ook gericht tegen directieleden en gezinsleden en raken de persoonlijke levenssfeer. Kantonrechter is van oordeel...
 47. Arbeidsrecht WWZ; ontslag op staande voet zieke werknemer; elders verrichtte werkzaamheden tijdens arbeidsongeschiktheid; hoogte billijke vergoeding
 48. Arbeidsrecht WWZ; ontbinding arbeidsovereenkomst; bewijsopdracht aan werkgever mbt gedrag werknemer
 49. Arbeidsrecht WWZ. Overbruggingsregeling transitievergoeding; stelplicht op werkgever dat is voldaan aan voorwaarden voor lagere transitievergoeding; artikel 24 lid 2 Ontslagregeling
 50. Arbeidsrecht: ontbindingsverzoek, transitievergoeding toegewezen.