Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Arbeidsrecht

 1. Arbeidsrecht. Wwz. Heeft het hof werkneemster terecht niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoeken om toekenning van de transitievergoeding en de billijke vergoeding (art. 7:686a lid 4, aanhef en onder a en b, BW)? Geldt een voorwaardelijk verzoek als feitelijk niet ingesteld, indien de voorwaarde niet is ingetreden?
 2. Procesrecht; arbeidsrecht. Ontslag op staande voet rechtsgeldig? Enkelvoudige comparitie in hoger beroep. Heeft hof verzoek om meervoudige mondelinge behandeling terecht afgewezen? HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3264 en 3259.
 3. Werknemer heeft arbeidsovereenkomst per direct opgezegd en verzoekt thans de gefixeerde schadevergoeding ex artikel 7:677 lid 2 BW. Verzoek afgewezen nu de door werknemer opgegeven dringende reden niet is komen vast te staan. Voor zover deze wel zou kunnen worden aangenomen is bovendien gesteld noch gebleken dat er sprake is geweest van opzet of schuld aan de zijde van werkgever. Bij latere bri...
 4. Werkingssfeer cao Metaal en Techniek. Betekenis van HR 21 december 2018 inzake Fondsen/UGTS. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2017:4175.
 5. Verzoeker, slachtoffer van een ongeval, verzoekt bevoorschotting van kosten. Aannemelijk dat de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst zal worden bemoeilijkt zonder beslissing over de (aanvullende) bevoorschotting van buitengerechtelijke kosten. Er is dus sprake van een deelgeschil als bedoeld in de wet. Verzoek afgewezen nu niet is voldaan aan dubbele redelijkheidstoets.
 6. Ontbindingsverzoek van werknemer afgewezen. Geen sprake van verwijtbaar handelen van werkgever. Arbeidsovereenkomst eindigt sowieso over half jaar. Werkgever heeft werknemer, na terugkeer van ziekteverlof, een slapend dienstverband met vrijstelling van arbeid aangeboden.
 7. Werkneemster weigert meermaals te hervatten in aangepaste werkzaamheden terwijl zij daar volgens de arbo-arts en het deskundigenoordeel van het UWV wel toe in staat is. De arbeidsovereenkomst is op verzoek van de werkgever ontbonden op grond van art. 7:686 BW.
 8. Ontslag op staande voet na gebruik cocaïne buiten werktijd
 9. Wwz. Afwijzing ontbindingsverzoek werkgever. Geen sprake van verwijtbaar handelen zijdens werknemer. Nu werkgever heeft nagelaten duidelijke instructies omtrent pauzes te geven, kan werknemer niet worden verweten dat hij de instructies heeft opgevolgd van een collega met een leidende rol, waarmee hij de (kennelijk) bij werkgever geldende regels hieromtrent heeft overtreden.
 10. Kort geding. Arbeidsrecht. Vordering tot wedertewerkstelling en loondoorbetaling. Toetsing eenzijdige wijziging van de functie van werknemer aan artikel 7:611 BW en arrest Stoof/Mammoet.
 11. Wwz. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Geen billijke vergoeding.
 12. Tussenvonnis. Geschil tussen voormalig CEO en beursgenoteerde vennootschap over onder meer aandelenopties. Kantonrechter is bevoegd. Toepassing van de Verordening Market Abuse Regulation. Voorwetenschap bij de CEO aanwezig. De vennootschap had de voorwetenschap zo snel mogelijk behoren te publiceren mede op grond van de redelijkheid en de billijkheid bij de uitvoering van de met de CEO gesloten...
 13. Concurrentiebeding. Artikel 7:653 lid 3 BW. Onbillijke benadeling. Belangenafweging. Kort geding. Beperkte belangen van werkgever bij handhaving van het concurrentiebeding wegen niet op tegen belang van werknemer bij recht op vrije arbeidskeuze.
 14. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortgezet. Onregelmatige opzegging, billijke vergoeding.
 15. Concurrentiebeding. Artikel 7:653 lid 2 BW. Motiveringsplicht. Zwaarwegende bedrijfsbelangen. Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (9 maanden) niet geldig omdat werkgever niet heeft voldaan aan de verzwaarde motiveringsplicht.
 16. Kort geding. Werkgever gehouden tot betaling van 100% loon tijdens tweede ziektejaar, terwijl in arbeidsvoorwaardenregeling 70% is bepaald? Beroep van werknemer op gerechtvaardigd vertrouwen en aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid.
 17. Geen overtreding van het non-concurrentiebeding en het anti-ronselbeding (aftroggelbeding). Anti-ronselbeding in strijd met grondrechten: het recht op vrijheid van verplaatsing, het recht op privacy en het recht op vrije meningsuiting. (ZEI OOK: ECLI:NL:RBMNE:2019:403)
 18. Verblijfkosten internationaal chauffeur op grond van cao. Geen rechtsverwerking.
 19. WWZ. Transitievergoeding. Doorwerkregeling in Sociaal Plan. Gelijkwaardige voorziening idzv art. 7:673b lid 1 BW? Overeengekomen leeftijd idzv art. 7:673 lid 7, aanhef en onder b, BW? Namarebo idzv art. 6:2 lid 2 BW?
 20. Inhoudsindicatie: arbeidsrecht, bewijs geslaagd dat er geen dienstbetrekking heeft bestaan
 21. arbeidsrecht, ontbinding arbeidsovereenkomst, uitlating op facebook, dringende reden
 22. Arbeidsrecht; Wwz. Reorganisatie; vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden (art. 7:669 lid 1 en lid 3, onder a BW). Afspiegelingsbeginsel (art. 11 Ontslagregeling). Beoordelingsmaatstaf voor uitwisselbaarheid vervallen functie en nieuw gecreëerde functie (art. 13 Ontslagregeling).
 23. Arbeidsrecht; Wwz. Reorganisatie; vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden (art. 7:669 lid 1 en lid 3, onder a BW). Afspiegelingsbeginsel (art. 11 Ontslagregeling). Beoordelingsmaatstaf voor uitwisselbaarheid vervallen functie en nieuw gecreëerde functie (art. 13 Ontslagregeling).
 24. Arbeidsongeschiktheidspensioen van gedeeltelijk arbeidsongeschikte deelnemer. Uitleg van het pensioenreglement.
 25. Eiser komt in kader van sollicitatieprocedure dag meelopen op bedrijf en loopt dan letsel op als gevolg van ongeval. Eiser stelt dat arbeidsovereenkomst tot stand gekomen is en vordert als onmiddellijke voorziening bij voorraad in kort geding doorbetaling van loon. Vordering wordt afgewezen omdat voorshands niet kan worden geoordeeld dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen...
 26. studiekostenbeding niet onaanvaardbaar. wel uitleg volgens Haviltex, leidt in dit geval tot lager terug te betalen bedrag. 6:96 lid 6 BW (14-dagen brief) van toepassing. afwijzing buitengerechtelijke kosten.
 27. Toetsingsmoment opzegverbod ziekte bij g-grond. Ex tunc. Hof houdt wel rekening met deskundigenoordeel dat betrekking heeft op de situatie ten tijde van de procedure in eerste aanleg, maar pas in hoger beroep in het geding wordt gebracht.
 28. Arbeidsrecht WWZ; vervolg New Hairstyle (ECLI:NL:HR:2017:1187); beslissing na verwijzing; hoogte billijke vergoeding; gevolgen van opzegging voor werknemer; uitvoerige analyse van alle van belang zijnde omstandigheden, waaronder de invloed van de transitievergoeding, WW-uitkering, andere feitelijke inkomsten; verwijtbaarheid. Zie voorts: ECLI:NL:RBMNE:2015:7538 ECLI:NL:GHARL:2016:2601 ECLI:NL:...
 29. Uitleg begrip 'inkomsten': moeten uitkeringen uit de Zwitserlevenpolis gezien worden als inkomsten waardoor er gekort wordt op de wachtgelden.
 30. Arbeidsrecht. Wwz. Kan een voorziening die voor de inwerkingtreding van de Wwz al bestond een gelijkwaardige voorziening als bedoeld in art. 7:673b BW zijn? Beoordeling op collectief of op individueel niveau? Relevantie aard en strekking van de voorziening? Potentiële waarde of de daadwerkelijke waarde voor de individuele werkgever?
 31. artikel 69 rv: geen misbruik van recht.
 32. Arbeidsrecht. Wwz. Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Aan de motiveringsplicht te stellen eisen. Maatstaf belangenafweging.
 33. Ontbinding arbeidsovereenkomst naar oud recht. Werknemer in ICT die lijdt aan Asperger. Heeft de werkgever voldoende re-integratie inspanningen verricht?
 34. Arbeidsrecht. Kort geding. Ontslag op staande voet. Dringende reden (fraude) is komen vast te staan. Ontslag is niet onverwijld gegeven. Werkgever moet loon doorbetalen.
 35. Concurrentiebeding. Indiensttreding bij concurrent. Belangenafweging artikel 7:653 BW in nadeel van werknemer.
 36. WWZ; ontbinding arbeidsovereenkomst; geen verwijtbaar handelen; wel verstoorde arbeidsrelatie
 37. Werkgever harmoniseert pensioenregelingen. Hierdoor is wijziging in de toeslagbepaling in het pensioen van gepensioneerden doorgevoerd. Wijziging is rechtsgeldig en niet onaanvaardbaar, want voldaan aan artikel 22 Pw en instemming OR is verkregen.
 38. Arbeidszaak. Ontslag op staande voet door werkgever niet rechtsgeldig. Het niet nakomen van verplichtingen in het kader van ziekte en re-integratie door de werknemer kan op zichzelf geen ontslag op staande voet rechtvaardigen (ECLI:NL:HR:2004:AO9549 Vixia/Gerrits). Niet voldaan aan de vereisten voor de geldigheid van een ‘samengesteld’ ontslag op staande voet (ECLI:NL:HR:2006:AX9387 (Buwa Schoo...
 39. Arbeidszaak. Het verzoek van de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt toegewezen wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Toekenning van een billijke vergoeding aan de werknemer van € 30.000,00 bruto wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.
 40. Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van verstoorde arbeidsverhouding (art. 7:669 lid 3, onder g, BW). Recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW). Uitzondering indien einde arbeidsovereenkomst gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (art. 7:673 lid 7, onder c, BW). Maatstaf voor 'ernstig verwijtbaar'; welke omstandigheden kunnen daarvoor van bel...
 41. Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van verstoorde arbeidsverhouding (art. 7:669 lid 3, onder g, BW). Recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW). Uitzondering indien einde arbeidsovereenkomst gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (art. 7:673 lid 7, onder c, BW). Maatstaf voor 'ernstig verwijtbaar'; welke omstandigheden kunnen daarvoor van bel...
 42. Gedaagde heeft eiseres geen dienstverband aangeboden nadat zij heeft medegedeeld dat zij zwanger was. Daarmee heeft gedaagde verboden onderscheid gemaakt. Onrechtmatige daad. Gevorderde schadevergoeding wordt gedeeltelijk toegewezen.
 43. Afwijzing van een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding. Aan de toets voor het aanwezig zijn van een redelijke ontslaggrond mogen in het geval van een statutair bestuurder minder zware eisen worden gesteld.
 44. werkgever kan geen gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid tot matiging van de winstdelingsuitkering over 2016 op grond van het functioneren van werknemer. Werkgever heeft in de periode 2002 tot en met 2015 geen gebruik gemaakt van die bevoegdheid en aan werknemer is nimmer aangegeven dat zij voor het jaar 2016 wel gebruik zou gaan maken van die bevoegdheid. Werkgever mocht de winstde...
 45. Wwz. Opzegging arbeidsovereenkomst zonder toestemming UWV van werknemer die twee jaar ziek is. Billijke vergoeding afgewezen. Niet aannemelijk dat vernietiging van de opzegging geleid zou hebben tot loonaanspraak. Transitievergoeding en vergoeding wegens onregelmatige opzegging toegewezen.
 46. berekening transitievergoeding ex artikel 7:673 BW
 47. ziekenhuis wordt door werknemer aansprakelijk gesteld voor schade die hij heeft geleden nu de politie hem als verdachte heeft aangemerkt nadat de politie kennis heeft genomen van onderzoeksbevindingen die in opdracht van het ziekenhuis zijn uitgevoerd.
 48. Bodemzaak. Werknemer vordert verklaring voor recht over de gevolgen van een per 1 januari 2017 doorgevoerde wijziging van de seniorenregeling in de ondernemings-cao van zijn werkgever.
 49. Verzoek herstel arbeidsovereenkomst. Niet gebleken dat werkneemster ten tijde van de aanvraag bij het UWV arbeidsongeschikt was.
 50. Uitleg van VUT-overgangsregeling aan de hand van de zogenoemde cao-norm.