Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsrecht

 1. Ontslag op staande voet wegens intrekken Schipholpas door AAS. Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Niet is gebleken dat van werkgeefster niet gevergd kon worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Werkgeefster heeft niet toegelicht waarom zij werknemer niet tewerk heeft gesteld in andere functie waarvoor geen Schipholpas nodig is. Toekenning van billijke vergoeding, transitieverg...
 2. schadevergoeding na ontslag op staande voet
 3. Ontbinding arbeidsovereenkomst, niet voldoen aan verplichtingen re-integratie, geen transitievergoeding.
 4. Ontslag op staande voet wordt vernietigd. Werknemer zou zich onder valse voorwendselen ziek hebben gemeld, maar dit wordt enkel onderbouwd met een vermoeden van de werkgever.
 5. schending relatiebeding. Bewijsopdracht. Matiging overeengekomen boete
 6. uitleg CAO Uitvaartbranche. Geen aanspraak op beschikbaarheidstoeslag
 7. ontbinding op grond van een verstoorde arbeidsverhouding, wegens het ontbreken van een vertrouwensrelatie tussen verwerende partij en haar leidinggevende
 8. werknemer aangereden door collega met elektrische pompwagen, inlener aansprakelijk, artikel 6:170 lid 1 BW, kanseis en zeggenschapseis
 9. Arbeidsongeval. Val van ladder. Werkgever heeft zorgplicht artikel 7:658 BW geschonden wegens het ontbreken van instructies met betrekking tot het werken op hoogte.
 10. re-integratie-verplichting; kennelijk onredelijke opzegging
 11. WWZ. Verzoek van werknemer tot betaling van de transitievergoeding afgewezen.
 12. verknochtheid; voeging ECLI:NL:GHSHE:2018:220 Kenmerk: 200.219.208_01
 13. verknochtheid; voeging ECLI:NL:GHSHE:2018:226 Kenmerk: 200.219.492_01
 14. Arbeidsrecht. Wwz. (i) Kan de rechter de arbeidsovereenkomst, bij een ontbindingsverzoek op de e-grond, ook partieel ontbinden? Uitleg Kolom-beschikking. Argumenten voor en tegen partiële ontbinding. (ii) Moet de appelrechter bij een toetsing op de voet van art. 7:683 lid 5 BW ex tunc of ex nunc beoordelen of er een redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst is? Vergelijking met...
 15. Arbeidsrecht – Leeftijdsdiscriminatie – Regeling in pensioenreglement op grond waarvan voor gewezen werknemers met ontslaguitkering de pensioenopbouw stopt met 62 jaar – Eisen te stellen aan de objectieve rechtvaardigingstoets als bedoeld in art. 6 lid 1 Richtlijn 2000/78/EG en art. 7 lid 1, onder c, WGBLA.
 16. Onderwijs, ontbinding, verwijtbaar handelen werkgever, samenloop transitievergoeding en bovenwettelijke uitkering
 17. arbeid - verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst wordt afgewezen
 18. arbeid - ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding
 19. Arbeidsrecht. Bedrijfsongeval. Niet is komen vast te staan dat de werknemer schade heeft ondervonden.
 20. Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Overwegende verwijtbaarheid werkgever door werknemer niet tegen zichzelf te beschermen.
 21. EJ. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Verweerder niet verschenen.
 22. arbeid – dringende reden – ontslag op staande
 23. Verzoek vernietiging ontslag op staande voet toegewezen. Wegens een verstoorde arbeidsrelatie voorwaardelijk verzoek DSS Beheer toegewezen op G-grond. Arbeidsovereenkomst zal per 1-11-2019 worden ontbonden met toepassing van artikel 7:67 1b lid 8, onderdeel b.
 24. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen.
 25. Overgang van onderneming. Nieuwe werkgever betwist werkgever te zijn en betaalt geen loon aan werknemer. Werknemer verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van ernstig verwijtbaar gedrag werkgever.
 26. Werknemer heeft gebruik gemaakt van data, modellen en tools waarop het auteursrecht van een derde rust zonder dat werkgever dit wist. Werkgever verzoekt daarom ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:686 BW jo. 6:265 BW. Tekortkomingen in de nakoming van de verplichting uit de arbeidsovereenkomst door de werknemer zijn niet zodanig ernstig dat zij de ontbinding rechtvaardig...
 27. Relatiebeding nietig vanwege ontbreken schriftelijke motivering (artikel 7:653 lid 2 BW). Bij verlenging van de aok voor onbepaalde tijd moet het beding opnieuw schriftelijk worden overeengekomen.
 28. Vordering wedertewerkstelling afgewezen. Voorshands onvoldoende aannemelijk dat verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal worden afgewezen.
 29. Ontslag op staande voet gegrond op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag vernietigd. Wel ontbinding op e-grond, zonder vergoeding, gelet op ernstig verwijtbaar handelen.
 30. pensioenrecht; nabestaandenpensioen; opbouw of risico? ; wijziging pensioenreglementen; welbewuste instemming; verjaring
 31. Inhoud van de pensioenovereenkomst ten aanzien van de wijze van indexeren van het pensioen. Uitleg.
 32. WWZ. Verzoek wg tot ontbinding arbeidsovereenkomst ogv van disfunctioneren. Vraag of wn voldoende in de gelegenheid is gesteld om zijn functioneren te verbeteren. Toepassing van de gezichtspunten van de Hoge Raad van 14 juni 2019 (ECLI:NL:HR:2019:933).
 33. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de g-grond. Geen toekenning billijke vergoeding.
 34. WWZ. Ontslag op staande voet vernietigd wegens het ontbreken van een dringende reden, tegenverzoek van werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen.
 35. Ontbindingverzoek statutair directeur afgewezen; aok eindigt binnenkort door opzegging wn. Geen ernstige verwijtbaarheid wg. Geen geografische beperking cb, wel beperking in tijd, omdat wn al geruime tijd niet meer heeft gewerkt ivm arbeidsongeschiktheid
 36. Verzoek tot doorbetaling loon afgewezen. Verkeerde rechtspersoon geageerd.
 37. Verzoek voor recht verklaren dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Verzoek afgewezen, arbeidsovereenkomst bestaat nog en werkgever is gehouden het loon door te betalen.
 38. Kort Geding. Ontslag op staande voet rechtsgeldig. Artikel 7A:1615p lid 2 sub k BW.
 39. Slapend dienstverband. Kantonrechter volgt visie AG, mede gelet op evt appelperikelen. Ernstige verwijtbaarheid werkgever aangenomen, ontbinding arbeidsovk met toekenning transitievergoeding, werkgever krijgt tot 1 juli 2020 gelegeheid die te betalen.
 40. Een werknemer heeft vanaf een bepaald moment geen werkzaamheden meer verricht voor zijn werkgeefster. Tijdens deze procedure verzoekt hij doorbetaling van zijn loon. Hij beroept zich erop dat hij ziek was. De kantonrechter oordeelt dat in de gegeven omstandigheden de werknemer een deskundigenverklaring op de voet van artikel 7:629a over had moeten leggen. Nu die ontbreekt, heeft de werknemer ge...
 41. Arbeidsrecht – Leeftijdsdiscriminatie – Regeling in sociaal plan op grond waarvan ontslagvergoeding wordt afgetopt voor ontslagen werknemers met volledige pensioenopbouw – Eisen te stellen aan de objectieve rechtvaardigingstoets als bedoeld in art. 6 lid 1 Richtlijn 2000/78/EG en art. 7 lid 1, onder c, WGBLA.
 42. Vervolgbeschikking op beschikking met zaaknummer 7645111 \ AO VERZ 19-40. Niet-ontvankelijkverklaring partijen met betrekking tot gedeelten van hun verzoeken, nu dit geen vorderingen betreffen zoals bedoeld in artikel 7:686a lid 3 BW.
 43. CAO voor de Contract-cateringbranche. Verzoeker verzoekt op grond van veranderingen in de omstandigheden primair gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst van verweerder.
 44. Gevorderde ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de g-grond afgewezen. Door werkgever onvoldoende aannemelijk gemaakt dat ze er voldoende aan heeft gedaan om de samenwerkingsproblemen tussen collega's op te lossen.
 45. Geen rechtsgeldig ontslag op staande voet, achterstallig loon, voorschot op gefixeerde en billijke vergoeding toegewezen.
 46. Na ontslag op staande voet: terugvordering onrechtmatig onttrokken gelden vervaltermijn 7:686a lid 4 BW niet van toepassing. Afrekening vakantiedagen e.d.
 47. loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid werkgever binnen drie maanden
 48. Rechtspersonenrecht. Kerkelijk recht. Arbeidsrecht. Ontslag predikant door kerkgenootschap. Zijn bepalingen BW over arbeidsovereenkomst en ontslag van toepassing? Inrichtingsvrijheid kerkgenootschap, art. 2:2 lid 2 BW. Afwijking van dwingend recht in kerkelijk statuut.
 49. Arbeidsrecht WWZ.
 50. Kort geding. Niet aannemelijk dat werknemer concurrentiebeding heeft overtreden door bij zusteronderneming van een concurrent te gaan werken. Voorschot op verbeurde boetes moet worden terugbetaald.