Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Beslagrecht

 1. Participatiewet (Pw). Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor kosten van budgetbeheer en bewind bij een traject van Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (MSNP). Beslag en een MNSP-traject kunnen naar het oordeel van de rechtbank niet gelijk worden geschakeld. Beleid dat de betrokkene in een MSNP-traject voor kosten van budgetbeheer en bewind eerst moet proberen ophoging van h...
 2. Kort geding. Opheffen van beslag op een woning. Vordering is afgewezen omdat met de door gedaagde getekende roymentsvolmacht aan de notaris, de geplande levering van de woning door kan gaan.
 3. De Raad van Toezicht (RvT) van Pakhuis de Zwijger hoeft de schorsing van de directie niet op te heffen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat duidelijk is dat er al jarenlang een structureel probleem is tussen een substantieel aantal medewerkers en de directie, en dat de directie en de RvT een hele andere visie hebben over de ernst en de oplossing daarvan. Het is dan ook niet verwonderli...
 4. Eis in hoofdzaak na beslag. Nu niet met een voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat eiser het bedrag van Afl. 63.000,-- aan gedaagde heeft uitgeleend, moet het er voor worden gehouden dat hij het bedrag aan haar heeft geschonken en dat op gedaagde geen terugbetalingsverplichting rust. Vordering afgewezen.
 5. Kort geding. Internationaal recht. Immuniteit van executie. Vervolg op ECLI:NL:HR:2020:2103. Is voldoende aannemelijk gemaakt dat in beslag genomen aandelen een andere dan publieke bestemming hebben?
 6. Kort geding. Schorsing tenuitvoerlegging van een beschikking van het hof (voorlopig getuigenverhoor) totdat in cassatie is beslist, want eiser heeft een zwaarwegend belang bij het voorkomen van een mogelijke inbreuk op het fundamentele beginsel van de scheiding tussen kerk en staat. Reconventionele vordering tot inzage in bescheiden afgewezen. Voldoende aannemelijk dat toewijzing van de vorderi...
 7. TBS met dwangverpleging na neersteken huisarts in Den Haag De rechtbank Den Haag heeft een 39-jarige verdachte tbs met dwangverpleging opgelegd na het neersteken van een huisarts in Den Haag. Dat gebeurde op 21 februari 2023. Hij verkeerde tijdens het incident in een ernstige psychose waardoor hij niet meer in vrije wil keuzes kon maken. De huisarts raakte zwaargewond. Steekincident Op de be...
 8. Geen betaalverplichting voor de door eiser gevorderde betaling van zijn facturen nu tussen partijen een vaststellingsovereenkomst is gesloten. Het in dat verband gelegde conservatoire beslag moet worden doorgehaald.
 9. Verzoek tot aanstellen gerechtelijk bewaarder na conservatoir beslag op roerende zaken (machines), voor de duur van de bodemprocedure. Horen gerekwestreerde (aannemer). Vrees voor verduistering. Belangenafweging. Verzoek toegewezen.
 10. Veroordeling voor poging tot woninginbraak in vereniging. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 100 uren. Overschrijding redelijke termijn. Beslissing op beslag en TUL toegewezen.
 11. Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. onttrekking van diverse goederen aan gelegd beslag (art. 198.1 Sr) en bedreiging van zijn (ex-)echtgenote door met mes stekende bewegingen te maken (art. 285.1 Sr). Dubbel verstek. 1. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 36e.1.b.1 jo. 36e.2.b Sv. Is dagvaarding in h.b. rechtsgeldig betekend, nu het verdachte o.g.v. strafvonnis Pr t.t.v. betekening va...
 12. Beklag ex art. 552a Sv tegen voornemen van RC om over te gaan tot verstrekken van door (raadsman van) klager opgestelde lijst met namen van geheimhouders aan OvJ. Verschoningsrecht t.a.v. lijst van geheimhouders (art. 98 Sv) en ontvankelijkheid klaagschrift. HR wijdt algemene beschouwing aan vraag welke procedure moet worden gevolgd in bijzonder geval dat (i) beslagene t.b.v. selectie van stukk...
 13. AVG. Geschil tussen ouder en instelling van jeugdzorg over inzage in de persoonsgegevens van haar minderjarige dochter over wie de ouder het gezag heeft. Ook recht op inzage in persoonlijke werkaantekeningen van medewerkers van de instelling en in het dossier van een eerder bij de zorg betrokken instelling?
 14. De rechtbank machtigt DigiJuris een selectie te maken van de zich in gerechtelijke bewaring bevindende gegevens, veroordeelt de gdaagden om DigiJuris opdracht te geven om de in beslag genomen bescheiden zo spoedig mogelijk digitaal aan eiser te verstrekken en veroordeelt gedaagden om inzage in en afschrift te verstrekken aan eiser van de bankafschriften van gedaagde 1 en 2. Eiser vorderde dat g...
 15. Beroep op contractuele boete vanwege niet-nakomen leveringsverplichting woning slaagt niet. Overeenkomst vernietigd op grond van wederzijdse dwaling t.a.v. gevolgen beslag op (deel van) de woning. Geen sprake van onrechtmatig handelen vanwege ontbreken van schuld. Vorderingen afgewezen.
 16. Verzoek tot verlenen van verlof voor executoriale verkoop van in beslag genomen aandelen, ex artikel 474g Rv. Cumulatie van beslagen. Verzoekster is niet de eerste executoriaal beslaglegger. Aan eerste beslaglegger is reeds verlof voor executoriale verkoop verleend. Analoog toepassen artikel 458 lid 1 Rv. Vooralsnog mag de eerste beslaglegger verkopen. Opbrengst verkoop te verdelen onder besla...
 17. bevestiging vonnis rechtbank, met uitzondering van beslissingen op in beslag genomen iphones en met dien verstande dat artikel 63 Sr aan de toepasselijke wettelijke voorschriften wordt toegevoegd en met aanvulling van een overweging mbt bespreking van een gevoerd verweer en aanvulling van een bewijsoverweging.
 18. Geen opheffing conservatoir beslag in incident, nu de hoofdzaak niets te maken heeft met dat beslag of de vordering tot zekerheid waarvan dat is gelegd.
 19. Verdachte heeft zich gedragen in strijd met het voorschrift vastgesteld bij artikel 2.2, achtste lid, van de Wet dieren, veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 40 uren, waarvan 20 uren voorwaardelijk. Beslag hond onder medeverdachte vanwege de eigenaarschap van verdachte, verbeurdverklaard onder verdachte.
 20. Vordering opheffen beslag hangende bodemprocedure afgewezen.
 21. Executie- en beslagrecht. Levert veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat een executoriale titel op, zodat op grond daarvan executoriaal beslag kan worden gelegd, art. 441 Rv (oud)? Opheffing executoriaal beslag door president in kort geding, art. 289 Rv (oud). De originele conclusie is helaas niet meer voorhanden. De tekst van de gepubliceerde conclusie is afkomstig uit de Ned...
 22. Executie- en beslagrecht. Levert veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat een executoriale titel op, zodat op grond daarvan executoriaal beslag kan worden gelegd, art. 441 Rv (oud)? Opheffing executoriaal beslag door president in kort geding, art. 289 Rv (oud).
 23. Vernietiging van het vonnis waarvan beroep, met veroordeling ter zake van het primair tenlastegelegde (zware mishandeling) tot een taakstraf van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis en een gevangenisstraf voor de duur van 49 dagen, met aftrek van voorarrest, waarvan 42 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren met als bijzondere voorwaarden: een meldplicht en een ambulante behandel...
 24. Onderwerp: erfrecht, informatie voor berekening legitieme portie Eisers vorderen van de executeur en enig erfgenaam van vader afgifte van informatie waarmee zij hun kindsdeel in de nalatenschap van vader en de legitieme portie in de nalatenschap van moeder kunnen berekenen. De rechtbank wijst de vorderingen af. In de nalatenschap van moeder kunnen eisers als erfgenamen en rechtsopvolgers onder...
 25. De verdachte heeft zich samen met zijn medeverdachte schuldig gemaakt aan het beschieten van een bedrijfspand in Rotterdam, waardoor het gebouw is beschadigd. Tevens heeft de verdachte zich samen met zijn medeverdachte schuldig gemaakt aan het plaatsen van een explosief bij een bedrijfspand in Den Haag. Door het beschieten van het pand in Rotterdam en het plaatsen van het explosief voor het pan...
 26. De verdachte heeft zich samen met zijn medeverdachte schuldig gemaakt aan het beschieten van een bedrijfspand in Rotterdam, waardoor het gebouw is beschadigd. Tevens heeft de verdachte zich samen met zijn medeverdachte schuldig gemaakt aan het plaatsen van een explosief bij een bedrijfspand in Den Haag. Door het beschieten van het pand in Rotterdam en het plaatsen van het explosief voor het pan...
 27. Gedaagden hebben op basis van een vonnis van 24 november 2022 beslag gelegd op de bankrekeningen van eisers. Ook hebben gedaagden eisers dwangsommen aangezegd. eisers vorderen in deze procedure onder meer om de beslagen en dwangsommen op te heffen. De voorzieningenrechter wijst die vorderingen toe en zal haar beslissing hierna toelichten.
 28. Bij besluiten van 8 juni 2020 heeft de minister van Financiën de verzoeken van [appellant A] en [appellante B] om kennisneming van hen betreffende verwerkte politiegegevens toegewezen. [appellant A] en [appellante B] hebben de minister bij brieven van 4 februari 2020 verzocht om hen te laten weten welke hen betreffende persoonsgegevens de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst in bezit heeft...
 29. Kort geding. Opheffen conservatoir beslag tot levering. Summierlijk van de ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht op levering gebleken. Belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel.
 30. Toewijzing huurachterstand bedrijfsruimte, contractuele boete gematigd, rente naast boete afgewezen, gevorderde beslag- en bewaringskosten deels afgewezen als onvoldoende onderbouwd.
 31. De Nederlandsche Bank hoeft geen inzage te geven in vertrouwelijk rapport in verband met haar wettelijke geheimhoudingsplicht (artikel 1:89 Wft en artikel 22 Wwft).
 32. Bijzondere zaak. Vanwege de mogelijke culturele gevolgen heeft de behandeling achter gesloten deuren plaatsgevonden. Bewezenverklaring ontucht meermalen gepleegd, verkrachting meermalen gepleegd, een gewoonte maken van het vervaardigen en bezitten van kinderporno, bedreiging meermalen gepleegd en afdreiging meermalen gepleegd. Vrijspraak belaging. Oplegging gevangenisstraf 4 jaren met aftrek, m...
 33. Het verloftraject van de terbeschikkinggestelde is gestagneerd. Een gefaseerde uitbreiding van zijn vrijheden is aangewezen. Er wordt een zorgconferentie georganiseerd om een impasse in de behandeling en resocialisatie van de terbeschikkinggestelde te voorkomen. Het verzoek tot het doen onderzoeken van de mogelijkheden van een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege word...
 34. Incidentele vordering tot opheffing van beslag (art. 223 juncto 705 lid 2 Rv). Beslag niet ondeugdelijk of onnodig. Belangenafweging. Afwijzing vordering.
 35. De rechtbank veroordeelt een 33-jarige man tot een gevangenisstraf voor de duur van 22 maanden. De man is verdacht voor het meerdermaal plegen van oplichting, en opzettelijk aannemen van een valse naam en daarmee het RTIC van de regiopolitie Oost-Nederland te bellen en beschikking stellen van gegevens, en witwassen. Verder moet verdachte de slachtoffers een immateriële schadevergoeding betalen...
 36. Vernietiging van het vonnis - voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen - omdat daarvan slechts aantekening is gedaan ingevolge artikel 378a Sv. Bewezenverklaring van 1) opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig is gebruik maken van een alarmnummer voor publieke diensten in de periode van 23 december 2021 t/m 10 januari 2022 te Amsterdam (meermalen gepleegd), 2) vernieling e...
 37. De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het plegen van ontucht met de destijds minderjarige pleegzoon van de verdachte en het bezit en verspreiden via Facebook van kinderpornografisch materiaal. De verklaring van het slachtoffer wordt op cruciale punten ondersteund door divers steunbewijs. De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden waarvan 12 maanden...
 38. WOZ. In geschil is onder meer of de rechtbank het verzoek van belanghebbende om een digitale zitting moeten toewijzen (hof: nee) en of het recht op inzage in de bezwaarfase geschonden (hof: nee).
 39. EOB. Klaagschrift ongegrond. EOB niet verstrekt aan rechtbank. Echter, RC heeft voor het bevel tot doorzoeking EOB ter inzage gezien. Daarmee is de rechterlijke toets verricht door de RC.
 40. 94a Beslag. Klaagschrift ongegrond. Niet hoogst onwaarschijnlijk dat de strafrechter, later oordelend, een geldboete tot tenminste de hoogte van de waarde van de in beslag genomen voorwerpen zal opleggen, dan wel aan verdachten de verplichting tot betaling van een geldbedrag tot ten minste die hoogte ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel zal opleggen. Naar het oordeel van de rec...
 41. 94a beslag. klaagschrift gegrond voor persoonlijke spullen kinderen. Voor het overige ongegrond. Niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, een geldboete tot tenminste de hoogte van de waarde van de in beslag genomen voorwerpen zal opleggen, dan wel aan verdachte de verplichting tot betaling van een geldbedrag tot ten minste die hoogte ter ontneming van wederrechteli...
 42. Kort geding. Schorsing tenuitvoerlegging vonnis en opheffing beslag. Het beslag is onrechtmatig gelegd omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat dwangsommen zijn verbeurd. De beslagen moeten worden opgeheven en tenuitvoerlegging van het vonnis levert misbruik van recht op. Toewijzing vorderingen.
 43. Kort geding. Opheffing beslag. N.a.v. een confrontatie is de buurvrouw een letselschadeprocedure gestart jegens de buurman. De vordering is in eerste aanleg afgewezen. Hoger beroep is ingesteld. De buurman wenst opheffing van het beslag voor het verkrijgen van een overbruggingshypotheek. Toewijzing vordering, maar de buurman kan aan de opheffing alleen rechten ontlenen bij aflegging van een sch...
 44. aak over cryptovaluta. De gedaagde in conv, wordt aangesproken o.g.v. wanprestatie en onrechtmatige daad omdat hij cryptovaluta heeft geinvesteerd in altcoins. Heeft de eiser in reconv. schade geleden door het op zijn cryptovaluta gelegde beslag?
 45. Conservatoir beslag ter zake aanspraak nalatenschap. Kan een verzoekschriftprocedure tot het benoemen van een vereffenaar worden gezien als een eis in de hoofdzaak als bedoeld in art. 700 lid 3 Rv? Misbruik van procesrecht?
 46. AVG, inzage persoonsgegevens, verwijdering persoonsgegevens, verzoeker deels niet-ontvankelijk, overige verzoeken afgewezen.
 47. Kort geding. Opheffen conservatoir beslag vanwege schending artikel 21 Rv
 48. Verzoek van de familie van de overleden moeder van een onder toezicht gestelde minderjarige tot inzage of afgifte van het dossier van de Gecertificeerde Instelling afgewezen. Het belang van de minderjarige verzet zich daartegen, nu van verstrekking van of inzage in het dossier verergering van de strijd tussen zijn families te verwachten is.
 49. Conclusie AG. Art. 94 Sv beslag op een snorfiets. Ontvankelijkheid cassatieberoep. In cassatie kan er vanuit worden gegaan dat het beslag is beëindigd op een wijze die in art. 134.2 onder b en c, Sv is voorzien, zodat de klaagster niet kan worden ontvangen in het cassatieberoep. De conclusie strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van de klaagster in het beroep.
 50. Conclusie AG. Beklag. Beslag ex art. 94a Sv. Het kennelijke oordeel van de Rb dat sprake is van een tot het einde gekomen vervolgde zaak a.b.i. art. 552a, derde lid, Sv is onjuist, nu de bestreden beschikking niets inhoudt over of de vervolging van de beslagene tot een einde is gekomen. De conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.