Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Beslagrecht

 1. Conclusie AG. Beklag (art. 552a en 5.1.11 Sv) over beslag op voorwerpen en gegevens die n.a.v. Surinaams rechtshulpverzoek in beslag zijn genomen o.g.v. art. 94 Sv. Falende klacht over door rb toegepaste maatstaf m.b.t. verbod toetsing aan proportionaliteit a.b.i. art. 5.1.8 lid 1 Sv. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep. Samenhang met 23/02772 en 23/02739.
 2. Beklag ex art. 552a Sv. Beslag 94a Sv tbv ontneming. Ontvankelijkheid. Duur onderzoek. Ongegrond.
 3. Beklag ex art. 552a Sv. Beslag 94a Sv tbv ontneming. Ontvankelijkheid. Duur onderzoek. Ongegrond.
 4. Conclusie AG. Beklag (art. 552a en 5.1.11 Sv) over beslag op voorwerpen en gegevens die n.a.v. Surinaams rechtshulpverzoek in beslag zijn genomen o.g.v. art. 94 Sv. Falende klacht over door rb toegepaste maatstaf m.b.t. verbod toetsing aan proportionaliteit a.b.i. art. 5.1.8 lid 1 Sv. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep. Samenhang met 23/02733 en 23/02772.
 5. De kantonrechter wijst de gevorderde verklaring voor recht dat het beslag onrechtmatig is gelegd toe en wijst de gevorderde schade af. Eiseres stelt dat Samvar onrechtmatig beslag heeft gelegd op haar auto en dat zij daardoor schade heeft geleden. Eiseres voert aan dat zij de auto ten tijde van de beslaglegging voor een hogere bedrag had kunnen verkopen, nadat een opheffing van het beslag op de...
 6. Kort geding. Opheffing conservatoir en executoriaal beslag op onroerende zaak. Schuldenaar wordt onevenredig zwaar in belangen getroffen. Geen veroordeling in werkelijke proceskosten.
 7. Verzoek inzage dossier Belastingdienst. Verzoek aangemerkt als verzoek artikel 15 AVG. Wel een aantal documenten toegestuurd, maar uit besluit blijkt niet dat aan het kader van artikel 15 AVG is getoetst. Beslissing op bezwaar vernietigd en opdracht nieuw besluit te nemen.
 8. Degene ten laste van wie derdenbeslag is gelegd is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet geschaad door de vermelding van een verkeerde titel, daar voor hem duidelijk is op grond van welke titel het beslag is gelegd. Geen nietigheid ingevolge artikel 475 lid 1 sub c Rv. De voorzieningenrechter acht voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de vordering...
 9. Conclusie AG. Beklag (art. 552a en 5.1.11 Sv) over beslag op voorwerpen en gegevens die n.a.v. Surinaams rechtshulpverzoek in beslag zijn genomen o.g.v. art. 94 Sv. Falende klacht over door rb toegepaste maatstaf m.b.t. verbod toetsing aan proportionaliteit a.b.i. art. 5.1.8 lid 1 Sv. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep. Samenhang met 23/02733 en 23/02739.
 10. In deze zaak is aan de orde de vraag of de koper van een onroerend goed is beschermd tegen beslag dat daarop is gelegd ten laste van de verkoper. Voor het antwoord op die vraag is het moment van levering van het onroerend goed bepalend. Koper wordt in dit vonnis in de gelegenheid gesteld zich daarover uit te laten. De vraag of sprake is van samenspanning tussen verkoper, beslaglegger en de nota...
 11. Conclusie AG. Beklag (art. 552a en 5.4.10 Sv) over beslag op iPhone die n.a.v. EOB in beslag is genomen o.g.v. art. 94 Sv. Falende klacht dat de rb geen rekening heeft gehouden met het eigendomsrecht van de klager en het in art. 1 EP EVRM besloten proportionaliteitsvereiste. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep met de aan art. 81 RO ontleende motivering.
 12. Sprongcassatie; dagvaarding; bevoegde deurwaarder. Cessie tot zekerheid van toekomstige vorderingen en opvolgend beslag.
 13. Belastingrecht; Beslag; Cessie; Dagvaarding (belastingdeurwaarder); Derdenbeslag; Deurwaarder; Fiduciaire overdracht; Nietigheid dagvaarding; Toekomstige vordering; Voorrecht (fiscus)
 14. Bevestiging van het vonnis waarvan beroep met uitzondering van de straf, wetsartikelen en aanvulling van gronden en aanvulling van beslagbeslissing. Bewezenverklaring van kort gezegd handelen in cocaïne in twee verschillende periodes, en het afleveren, verstrekken of vervoeren van cocaïne op 19 oktober 2016 en het voorhanden hebben van cocaïne op 5 april 2016. Overschrijding redelijke termijn....
 15. Veroordeling schuldheling en overtreding van artikel 41, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet. Verwerping van verweer van de verdediging. Verdachte had redelijkerwijs moeten vermoeden ten tijde van het voorhanden krijgen van de auto dat deze uit misdrijf afkomstig was, gelet op vluchtgedrag en aangetroffen voorwerpen in de auto. Beslissing op beslag. Gevangenisstraf 6 weken.
 16. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een zestal gekwalificeerde diefstallen, twee pogingen daartoe en een ‘eenvoudige’ diefstal. Gevangenisstraf 8 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met bijzondere voorwaarden. Verbeurdverklaring beslag. Toewijzing van twee vorderingen benadeelde partij een gedeeltelijke toewijzing van een derde vordering benadeelde par...
 17. Conclusie AG. Beklag (art. 552a en 5.4.10 Sv) over beslag op goederen die n.a.v. EOB in beslag zijn genomen o.g.v. art. 94 Sv. Weigeringsgrond ex art. 5.4.4.f Sv van toepassing? Falend middel over oordeel rb dat de uitvoering van het EOB niet onverenigbaar is met het eigendomsrecht van de klager omdat art. 17 Handvest EU en art. 1 EP EVRM geen absoluut recht op eigendom bevatten. Conclusie str...
 18. Kort geding. Executiegeschil in de zin van artikel 438 Rv. Geen dwangsommen verbeurd. Opheffing beslag.
 19. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto en geldbedrag (€ 249.700) onder ander dan klagers t.z.v. verdenking van witwassen, waarna die ander transactie-aanbod ex art. 74 Sr accepteert waarbij hij afstand doet van auto en geldbedrag en Rb de klagers niet-ontvankelijk verklaart omdat klaagschrift niet binnen drie maanden na einde zaak is ingediend. Heeft Rb miskend dat sprake is van klaagschrift a.b....
 20. Art 94 – 552a Sv: Auto in beslag genomen wegens herhaaldelijk rijden zonder geldig rijbewijs. Klager is eerder aangehouden en gewaarschuwd dat inbeslagname zou volgen bij recidive. Hij heeft lange tijd verzuimd zijn buitenlands rijbewijs om te zetten dan wel een Nederlands rijbewijs aan te vragen. Niet hoogst onwaarschijnlijk dat de kantonrechter de auto verbeurd zal verklaren.
 21. Kort geding. Opheffing beslag. Dwangsomgeschil. Toewijzing. Beoordeling van de inhoud van de verplichtingen waarop een dwangsom is gesteld en of dwangsommen zijn verbeurd. Verjaring. Artikel 611g Rv.
 22. De rechtbank veroordeelt een 32-jarige man tot een taakstraf van 120 uren en beveelt een gedeeltelijke tenuitvoerlegging van een eerder vonnis met een voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf voor de duur van 1 maand, en verlengt de proeftijd met 1 jaar. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen. Een geldbedrag van € 12.820,- is in beslag genomen
 23. Eiser en betrokkene zijn de zoons van gedaagde. Gedaagde is gehuwd geweest met hun vader. Dit huwelijk is geëindigd door het overlijden van de vader. In de loop van deze procedure is bij beschikking van de kantonrechter een meerderjarigenbewind ingesteld over de goederen van moeder. Moeder verblijft momenteel in het buiteland, bij haar zoon en zijn gezin. Moeder bezit een vakantiehuis. Eiser he...
 24. Bevestiging van het vonnis, met uitzondering van de strafoplegging, de beslissing ten aanzien van het beslag en de vordering tot tenuitvoerlegging. Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan de handel in harddrugs gedurende een periode van ruim drie maanden. Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte i...
 25. opheffing retentierecht en beslag
 26. Veroordeling inzake vuurwapen- en munitie bezit en het aanwezig hebben van een hoeveelheid cocaïne tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden met aftrek van voorarrest. Beslissing tot teruggave van een onder de verdachte in beslag genomen geldbedrag. Uit vaste jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat onder ‘het strafbare feit’, ‘het feit’ en ‘het misdrijf’ in artikel 33a Sr telkens het...
 27. De rechtbank veroordeelt partij A tot nakoming van de stellingsovereenkomst en tot het verlenen van medewerking aan vrijgave aan partij B van het bedrag waarop beslag is gelegd. Partijen zijn broer en zus. Tijdens een eerdere procedure is tussen partijen een vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, waarbij onder andere afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de nalatenschap van hun moe...
 28. Kort geding. Inzagevordering ex artikel 843a Rv na bewijsbeslag. Vordering van FTM / journalist tot voeging toegewezen. Hoofdvordering wordt afgewezen omdat eisers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij een rechtmatig belang bij de verlangde inzage hebben. Omdat bij toewijzing het beroep op journalistieke bronbescherming zou zijn gehonoreerd, worden eiser ook in het incident veroordeeld...
 29. Uitvoering arrest gerechtshof. (De gemachtigden van) partijen hebben tevergeefs hebben gecorrespondeerd en overleg gevoerd over de wijze van uitvoering van een arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch over het verschaffen van inzage in stukken. In deze periode heeft gedaagde wel inzage aangeboden, maar volgens eiseres onder onredelijke voorwaarden. Volgens gedaagde daarentegen stelde gedaagd...
 30. Kort geding. Eiseres vordert opheffing van het door gedaagden ten laste van haar gelegde beslag. De vordering wordt afgewezen. Het achterwege laten van informatie in het beslagrekest en in de bodemprocedure vormt geen zelfstandige grond voor de opheffing van het beslag. Van een bedoeling de voorzieningenrechter te misleiden op essentiële punten is niet gebleken. Nu de vordering in de hoofdzaak...
 31. Overgangsrecht Omgevingswet projectplan (Waterwet) en Chw. Waterwet artikel 1.1 en 5.4 Invoeringswet Omgevingswet 4.62, lid 2 Crisi- en herstelwet (Chw) art. 1.1 en bijlage I, onder 7, categorie 7.3 Op grond van artikel 4.62, tweede lid blijft oud recht van toepassing op het projectplan omdat het ontwerp daarvan voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage is gelegd. Onder oud rec...
 32. De burgemeester mocht in redelijkheid gebruikmaken van zijn bevoegdheid om eisers hond in beslag te nemen.
 33. Incident tot inzage op grond van artikel 4:78 BW om legitieme portie te kunnen berekenen.
 34. De grondslag van de vordering. De betrokkene is bij arrest van het gerechtshof Amsterdam van 21 oktober 2008 veroordeeld voor de in- en uitvoer van grote hoeveelheden Xtc-pillen in november 2001. De betrokkene is veroordeeld in de strafzaak voor een aantal transporten waarbij de getransporteerde pillen in beslag zijn genomen. De betrokkene heeft daaruit geen voordeel genoten. De vordering is ge...
 35. Conservatoir beslag op appartement is onrechtmatig. Mogelijkheid van (vermogens)schade als gevolg van beslaglegging is niet aannemelijk gemaakt. Appartement is na opheffing van het beslag voor een aanzienlijk hoger bedrag verkocht dan waarvoor het ten tijde van het beslag verkocht had kunnen worden. De gestelde vermogensschade – wegens de gemiste kans om een kavel te verwerven en daarop een won...
 36. Kort geding tot opheffing beslag op pensioen. Geen misbruik van bevoegdheid door het vonnis uit 2012 voor wat betreft de restant-hoofdsom te executeren.
 37. Kort geding. Geen dwangsommen verbeurd. Voldaan aan vonnis. Executoriaal beslag wordt opgeheven.
 38. Vonnis in incident. Moet het beslag op paarden opgeheven worden? Gevorderd verbod op delen processtukken. Gevorderd verbod op gebruikmaken van naam en bedrijfsgegevens.
 39. Overheidsprivaatrecht. In deze zaak staat de vraag centraal of de Staat op grond van artikel 843a Rv aan eisers inzage of uittreksel moet verschaffen van (i) de melding van staatssteun door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel bij de Europese Commissie en (ii) de voorafgaand aan het staatssteunbesluit tussen Nederland en de Europese Commissie gevoerde correspondentie hierover. Eisers will...
 40. Noordelijke Fraudekamer, onderzoek Engill. In een loods behorend bij een manege wordt onder de grond een contant geldbedrag van € 763.000 aangetroffen. Bij zoekingen in de woning van verdachte en zijn medeverdachten worden daarnaast nog een wapen, munitie en een vals rijbewijs aangetroffen. De rechtbank spreekt verdachte vrij van het voorhanden hebben van een wapen en een grote hoeveelheid hen...
 41. Kort geding. Kop-staart vonnis. Opheffing beslag. Gedeeltelijke toewijzing. Belangenafweging.
 42. Noordelijke Fraudekamer, onderzoek Engill. In een loods behorend bij een manege in Assen wordt onder de grond een contant geldbedrag van € 763.000 aangetroffen. Bij zoekingen in de woning van verdachte en haar medeverdachten worden daarnaast nog een wapen, munitie en een vals rijbewijs aangetroffen. De rechtbank spreekt verdachte vrij van het voorhanden hebben van een wapen en een grote hoeve...
 43. Noordelijke Fraudekamer, onderzoek Engill. In een loods behorend bij een manege in Assen wordt onder de grond een contant geldbedrag van € 763.000 aangetroffen. Bij zoekingen in de woning van verdachte en zijn medeverdachten worden daarnaast nog een wapen, munitie en een vals rijbewijs aangetroffen. Verwerping van het verweer dat de huiszoeking bij verdachte onrechtmatig is geweest. Verdachte...
 44. Werknemer was verzorgende in een verpleeghuis. Hij is op staande voet ontslagen nadat hij inzage had gehad in het patiëntdossier van een bewoonster. Dit dossier heeft hij ook gedownload en naar zijn privé-e-mailadres gestuurd. Werknemer doet een beroep op de beschermingsbepalingen van de Wet bescherming klokkenluiders. Volgens hem had hij het vermoeden van een misstand, omdat de bewoonster niet...
 45. Eiseres heeft bij incident in een tussen partijen reeds aanhangige bodemprocedure bij de rechtbank Rotterdam al een identieke inzagevordering ex artikel 843a Rv ingesteld als de onderhavige vordering in kort geding. Hoewel een dergelijke vordering in beginsel ook in kort geding kan worden ingesteld terwijl over hetzelfde onderwerp reeds een bodemprocedure aanhangig is, kan eiseres in haar vorde...
 46. Conclusie A-G. Beklag (art. 552a Sv) over beslag (art. 94 Sv) op luxe goederen. Klagers zijn niet-ontvankelijk in cassatieberoep wat betreft met machtiging vernietigd beslag. Deels slagende klacht over ongegrondverklaring van het beklag, maar geen cassatie vanwege gebrek aan belang (81 RO).
 47. In beslag nemen hond wegens bijtincident
 48. Bij besluit van 16 september 2019 heeft de korpschef van politie het verzoek van [appellant] om rectificatie van een mutatierapport op grond van artikel 28 van de Wet politiegegevens afgewezen. [appellant] heeft per brief aan de korpschef verzocht om rectificatie van het mutatierapport dat is opgesteld naar aanleiding van een demonstratie op de Dam in Amsterdam op 30 juni 2019. Hij stelt dat in...
 49. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op handelsvoorraad telefoons van telefoonwinkel van klager en op acht vrachtwagens aan goederen uit loodsen onder klager t.z.v. verdenking van diefstal. Rb heeft klager n-o ontvankelijk verklaard t.a.v. handelsvoorraad telefoons en beklag voor het overige gegrond verklaard. 1. Omvang klaagschrift. Kon Rb oordelen dat klager ook in zijn beklag kan worden...
 50. Poging tot moord op ex-vrouw door in 2020 in Houten meerdere keren met bijl tegen haar hoofd en lichaam te slaan (art. 289 Sr). Teruggave ten behoeve van rechthebbende van inbeslaggenomen voorwerpen (telefoon, schoeisel en kleding), art. 353 Sv. Hof heeft in zijn beslissing de teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen “aan de rechthebbende” gelast. O.g.v. art. 353.2 Sv had hof echter moeten gela...