Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Beslagrecht

 1. IPR, internationaal publiekrecht. Bevoegdheid Nederlandse rechter inzake vorderingen tot opheffing van in België gelegd conservatoir derdenbeslag en verbod om opnieuw conservatoir beslag te leggen; vorderingen gegrond op immuniteit van executie van internationale organisatie. Is sprake van burgerlijke en handelszaken (art. 1 lid 1 Verordening Brussel I-bis) en van exclusieve bevoegdheid van Bel...
 2. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 jaar voor de actieve omkoping van een politieambtenaar, het uitlokken van die ambtenaar tot het plegen van valsheid in geschrift door een proces-verbaal van politie valselijk op te maken en het helen van diamanten die vlak na Orkaan Irma door de politie in beslag waren genomen. Voorts wordt verdachte veroordeeld voor het bez...
 3. Vordering tot teruggave althans opheffing van het door de Ontvanger gelegde beslag en een verbod tot het opnieuw leggen van beslag.
 4. Verklaring derdenbeslag. Beslag wordt gelegd onder de ex-echtgenote van de schuldenaar. De beslaglegger meent dat de schuldenaar € 100.000,- van de ex-echtgenote te vorderen heeft wegens onderbedeling bij de boedelverdeling. De ex-echtgenote legt een verklaring af van de strekking dat de schuldenaar niets van haar te vorderen heeft. Het hof oordeelt dat indien de vordering wegens onderbedeling...
 5. bestuurdersaansprakelijkheid (6:162 BW); kan aan een bestuurder en een gevolmachtigde als feitelijk bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt voor het tekortschieten van de vennootschap in de uitvoering van een aannemingsovereenkomst, en voor een onrechtmatig gelegd conservatoir beslag op de woning van de opdrachtgever?
 6. Bij besluit van 24 juni 2016 heeft de minister het verzoek van [appellant] om inzage in dan wel afgifte van het screeningsdossier van de voormalige pleegouders van zijn zoon [naam zoon] afgewezen.
 7. Conclusie AG. Beklag beslag art. 552a Sv. Art. 94 Sv beslag op Rolex en geldbedrag en art. 94a Sv beslag op uitkering letselschadeverzekering van klaagster. Het oordeel van de rechtbank dat het strafvorderlijk belang zich verzet tegen opheffing van het beslag van de Rolex en het geldbedrag is - gelet op de weinige feitelijke vaststellingen - niet toereikend gemotiveerd. Daarnaast heeft de recht...
 8. Beklag, beslag ex art. 94 Sv (op Rolex horloge en contant geldbedrag van € 1.000,-) en beslag ex art. 94a Sv (op uitkering letselschadeverzekering) n.a.v. verdenking van witwassen door klaagster. 1. Kan handhaving beslag op horloge en geldbedrag bijdragen aan waarheidsvinding? 2. Is voortzetting beslag op letselschade-uitkering in overeenstemming met eisen van proportionaliteit en subsidiaritei...
 9. Conclusie PG. Beklag, beslag art. 552b Sv. Onttrekking aan het verkeer van auto met ingebouwd gestolen interieur en navigatie. Geldelijke tegemoetkoming, art. 33c.2 Sr. Gelet op hetgeen namens de klaagster is aangevoerd, diende het hof te motiveren waarom het klaagschrift ongegrond is verklaard zonder toepassing te geven aan art. 33c.2 Sr. In zoverre is de bestreden beschikking niet toereikend...
 10. Conclusie AG. OM-cassatie, beklag tegen beslag ex art. 94 en 94a Sv op inventaris van autoschadeherstelbedrijf van de klager. Toetsingskader ingeval van beslag ex art. 94a lid 3 Sv. De AG stelt dat art. 1 Eerste Protocol EVRM een invulling van de toepasselijke maatstaf – of niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, aan de verdachte een schadevergoedingsmaatregeling e...
 11. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op twee honden n.a.v. verdenking van het onthouden van de nodige verzorging (art. 2.2.8 Wet Dieren) met het oog op evt. vatbaarheid voor onttrekking aan het verkeer. Op gronden vermeld in CAG klaagt middel terecht over toepassing onjuiste maatstaf door Rb. CAG: Bij beoordelen beklag ex art. 94 Sv dient rechter (i) te beoordelen of belang strafvordering voortduren be...
 12. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op twee honden n.a.v. verdenking van het onthouden van de nodige verzorging (art. 2.2.8 Wet Dieren) met het oog op evt. vatbaarheid voor onttrekking aan het verkeer. Op gronden vermeld in CAG klaagt middel terecht over toepassing onjuiste maatstaf door Rb. CAG: Bij beoordelen beklag ex art. 94 Sv dient rechter (i) te beoordelen of belang strafvordering voortduren be...
 13. OM-cassatie. Beklag, beslag ex 94a.3 Sv onder klager op gereedschappen van autoschadeherstelbedrijf n.a.v. verdenking van (gewoonte)heling door klager. Is oordeel Rb dat hoogst onwaarschijnlijk is dat aan klager schadevergoedingsmaatregel zal worden opgelegd toereikend gemotiveerd? Bij beoordeling klaagschrift ex art. 552a Sv van beslagene gericht tegen beslag ex art. 94a.3 Sv dient rechter te...
 14. Vordering tot opheffing conservatoir beslag; schending van artikel 21 Rv met betrekking tot het beslagrekest; vorderingen gedaagde worden niet summierlijk deugdelijk bevonden, beslagen worden opgeheven. Anders in hoger beroep, zie ECLI:NL:GHAMS:2019:77.
 15. Opheffing beslag. Herstel van kennelijke fouten in ECLI:NL:GHAMS:2019:77.
 16. Opheffen executoriaal beslag. Afwijzing.
 17. Machtiging netwerkzoeking ex artikel 125j Sv. De rechter-commissaris bepaalt dat de netwerkzoeking kan plaatsvinden buiten het kader van een doorzoeking van een plaats (de woning) en kan worden gedaan op de locatie waar de (eerder tijdens een doorzoeking in beslag genomen) computer zich bevindt. Het terugplaatsen van de computer in de woning teneinde een situatie van een doorzoeking van een pla...
 18. Conclusie AG. Beklag beslag art. 94 Sv. Rechtbank heeft geen beslissing genomen naar aanleiding van de in het klaagschrift vermelde goederen waarvan teruggave is verzocht. Het advies van de AG aan de Hoge Raad is de beschikking te vernietigen en de zaak terug te wijzen.
 19. “Hernieuwd klaagschrift ex artikel 552a Wetboek van Strafvordering (Sv). Beslag op een geldbedrag gelegd op grond van artikel 94 Sv. De rechtbank verklaart het klaagschrift partieel ongegrond omdat er kort voor de behandeling van het klaagschrift in raadkamer een last tot teruggave is gegeven. Ten aanzien van het overige deel van het beslag ontbreken in het hernieuwde klaagschrift nova. Klage...
 20. Afwijzing verzoek verlof conservatoir beslag. Betalingsonwil in verband met betwisting vordering is onvoldoende grondslag. Betalingsonmacht niet aangenomen nu meer dan 80% van de vordering is betaald.
 21. Vordering tot opheffing beslag afgewezen. Veroordeling van gedaagde in de proceskosten vanwege schending van artikel 21 Rv.
 22. Verdachte heeft op de luchthaven Schiphol opzettelijk geen aangifte gedaan van een groot geldbedrag, te weten € 40.735,- waarmee zij naar Kiev wilde reizen. Van voornoemd geldbedrag, waarvan een deel zat verstopt in haar bh, heeft zij geen melding gemaakt bij de Douane toen zij het land probeerde te verlaten. Vrijspraak van witwassen. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat aan verd...
 23. Conclusie A-G. Beklag en beslag. Anderbeslag ex art. 94a lid 4/5 Sv. De klacht dat de rechtbank onvoldoende gemotiveerd heeft geoordeeld dat er voldoende aanwijzingen bestaan die duiden op verhaalsfrustratie en de wetenschap van de klaagster daaromtrent, is volgens de A-G terecht voorgesteld. Uit de wetgeschiedenis volgt dat witwassen en het frustreren van verhaal twee te onderscheiden zaken zi...
 24. Conclusie A-G. OM-cassatie. Beklag en beslag. Op grond van een Nederlands rechtshulpverzoek in België gelegd conservatoir beslag. De rechtbank oordeelde dat aan de Belgische autoriteiten onjuiste informatie is verstrekt en dat het beklag om die reden gegrond is, aangezien door die onjuiste infotmatieverstrekking het "interstatelijke vertrouwensbeginsel" zou zijn geschonden. De A-G meent dat het...
 25. Moord op Marianne Vaatstra. Publicatie op internet van uitlatingen die volgens eerder rechterlijk vonnis onrechtmatig zijn. Onrechtmatige beschuldigingen van chantage van de moeder van Marianne. Schending van aan de auteur opgelegde ge- en verboden om zich daarvan te onthouden. Hof oordeelt dat auteur ‘in ernst niet kon betwijfelen’ dat hij verplicht was de omstreden uitlatingen van zijn websit...
 26. Beklag, beslag ex art. 94 Sv. Rechtsgeldige afstandsverklaring? Art. 116.2 Sv stelt de eis dat de verklaring waarmee de beslagene afstand doet van een inbeslaggenomen voorwerp schriftelijk en ten overstaan van de RC, de OvJ of een opsporingsambtenaar wordt afgelegd. Naast deze eis geldt dat de afstandsverklaring slechts rechtsgevolgen heeft als zij kan worden opgevat als de openbaring van de wi...
 27. Kort geding. Toewijzing vordering die strekt tot opheffing conservatoir beslag dat is gelegd ten laste van indirecte bestuurders van een onderneming. Vordering ondeugdelijk en belangenafweging in voordeel bestuurders.
 28. Beslag. Beklag van een derde tegen beslag ex art. 94 Sv. De HR verwijst naar de gronden zoals vermeld in de CAG. CAG: de Rb heeft in de bestreden beschikking het juiste toetsingskader weergegeven voor de beoordeling van een beklag van een derde tegen een ex art. 94 Sv gelegd beslag. Door vervolgens echter te overwegen dat klager niet (genoegzaam met stukken) heeft aangetoond dat hij buiten rede...
 29. Beslag ten laste van Venezolaans staatsoliebedrijf op de op Bonaire aanwezige olievoorraden wordt gedeeltelijk opgeheven ter waarborging van de lokale energievoorziening. Herbegroting van vordering waarvoor beslagverlof is verleend.
 30. Afwijzing verlof beslag, hoger beroep, vorderingsrecht summierlijk gebleken, intreden ontbindende voorwaarde, afscheidsbeleid
 31. Beslagrecht. Handhaven beslag als pressiemiddel. Executoriaal beslag op brandstof in vliegtuig moet worden opgeheven zodra een bankgarantie is gesteld voor het toegewezen bedrag. Belangenafweging.
 32. opheffen beslag na stellen zekerheid/705 lid 2 Rv
 33. Beschikking van rechter-commissaris betreffende klaagschrift over beslag en vordering vervreemding. Kwalificatie deels als executiegeschil. Vervreemding mag doorgaan.
 34. Octrooizaak. Inzagevordering 843a Rv. Afwijzing. De voorzieningenrechter oordeelt dat een kort gedingprocedure zich in dit geval niet leent voor het toestaan van inzage. De inzage ziet op reële bedrijfsgeheimen van Heineken. Een eenmaal verleende inzage is niet terug te draaien. Daar staat tegenover dat er een serieuze, niet te verwaarlozen, kans is dat het octrooi van Anheuser ongeldig is en d...
 35. Verdachte is gehoord door de politie, hij heeft daarbij recht op bijstand door een advocaat maar het omgekeerde (dat de advocaat recht heeft om, tegen de wens van de verdachte in, bij het verhoor aanwezig te zijn) geldt niet, de klacht van de raadsman daarover wordt afgewezen. Verdachte heeft bewust afgezien van rechtsbijstand en heeft een bekennende verklaring afgelegd, omdat hij hoopte dat...
 36. Conservatoir beslag op aandeel in effectenverzameldepot. Beslag kleeft. Afwijzing vordering om voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv te treffen.
 37. Beklag, beslag op geluidsapparatuur onder klaagster i.h.k.v. verdenking t.z.v. strafbaar feit, waarna OM goederen zonder beslissing rechter af te wachten heeft teruggegeven aan verzekeraar. Hof heeft zich buiten staat verklaard gevraagde teruggave aan klaagster te gelasten, nu inbeslaggenomen goederen niet meer ter beschikking zijn van OM. 1. Kan beklagrechter zich in navolging van zittingsrech...
 38. KG. Machtiging om opdracht te geven een in het kadaster ingeschreven beslag door te (laten) halen, wordt toegewezen. Vormerkung. Art. 3:28, 3:29, 3:300, 7:3 BW.
 39. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder klaagster t.z.v. ontnemingsprocedure tegen ex-vriend klaagster, waarna auto op last van pandhouder executoriaal is verkocht, executieoverschot is overgemaakt op bankrekening OM en OM dit bedrag, zonder ex art. 116.3 Sv mededeling te doen aan klaagster, heeft overgedragen aan curator in faillissement. Rb heeft klaagster n-o verklaard in haar klaagschri...
 40. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder klaagster t.z.v. ontnemingsprocedure tegen ex-vriend klaagster, waarna auto op last van pandhouder executoriaal is verkocht, executieoverschot is overgemaakt op bankrekening OM en OM dit bedrag, zonder ex art. 116.3 Sv mededeling te doen aan klaagster, heeft overgedragen aan curator in faillissement. Rb heeft klaagster n-o verklaard in haar klaagschri...
 41. Beklag, beslag op geldbedrag klager bij insluitingsfouillering n.a.v. staande houding en overbrenging naar politiebureau i.h.k.v. Vreemdelingenwet 2000. Ontvankelijkheid cassatieberoep, nu geen sprake is van strafvorderlijk beslag? Oordeel Rb dat geen sprake is van inbeslagneming t.b.v. de strafvordering, getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, mede in aanmerking ge...
 42. Beklag, beslag op mobiele telefoon en geldbedrag klager bij insluitingsfouillering n.a.v. staande houding en overbrenging naar politiebureau o.g.v. art. 50 Vreemdelingenwet 2000. Ontvankelijkheid cassatieberoep, nu geen sprake is van strafvorderlijk beslag? Oordeel Rb dat geen sprake is van inbeslagneming t.b.v. strafvordering, getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk...
 43. Beklag tegen beslag op geldbedrag dat op slaapkamer meerderjarige dochter is gevonden bij doorzoeking van de woning, die eigendom is van haar vader, die in het Verenigd Koninkrijk verdacht wordt van grootschalige cocaïnesmokkel. Er is een strafvorderlijk belang bij handhaving van het beslag, nu het beslag is gelegd (mede) ten behoeve van verhaal door het Verenigd Koninkrijk op gelden die door...
 44. Kort geding. Vorderingen (primair) tot betaling van een voorschot op ‘het bedrag der vordering waarvoor het beslag wordt gelegd’ en (subsidiair) om het aandeelhoudersregister, respectievelijk lidmaatschapsregister, aan de deurwaarder ter beschikking te stellen, worden afgewezen. Bepaling in 474c Rv is niet bedoeld om die deurwaarder in staat te stellen te controleren of de desbetreffende aandel...
 45. Beklag, beslag ex art. 94 Sv van geldbedrag t.b.v. Belgisch rechtshulpverzoek. Oordeel Rb. dat het inbeslaggenomen geld kan worden aangemerkt als stuk van overtuiging a.b.i. art. 552p.2 (oud) Sv dat kan dienen om de waarheid aan het licht te brengen in de procedure waarop het rechtshulpverzoek betrekking heeft, is niet toereikend gemotiveerd (vgl. ECLI:NL:HR:2013:1069). Volgt partiële vernietig...
 46. Beklag, beslag op geldbedrag aangetroffen in huis van moeder klaagster t.b.v. Belgisch rechtshulpverzoek in strafzaak tegen ander familielid t.z.v. verdenking van exploitatie hennepkwekerijen en diefstal elektriciteit t.b.v. kwekerijen, art. 552p.2 (oud) Sv. Kan i.h.k.v. rechtshulpverzoek inbeslaggenomen geld worden aangemerkt als stuk van overtuiging? Oordeel Rb dat inbeslaggenomen geld kan wo...
 47. medeplegen woningbraak; beslissing op beslag ex art. 94a Sv.
 48. De bestuursrechter van de rechtbank oordeelt in navolging van de Hoge Raad dat een lopend beslag de verjaringstermijn niet voortdurend stuit. De verjaringstermijn begint opnieuw te lopen op de dag nadat beslag is gelegd. Het beroep is gegrond.
 49. De vrouw vordert in kort geding opheffing van een executoriaal beslag dat door gedaagde sub 2 is gelegd op de door haar bewoonde woning. Tevens vordert zij medewerking van de man aan de levering van deze woning aan haar. De door de vrouw bewoonde woning is bij beschikking van het hof van 27 november 2018 aan de vrouw toebedeeld. Het beslag dat op de woning is gelegd, vindt zijn oorsprong in een...
 50. Artikel 3:175 lid 1 en lid 3 BW, artikel 3:178 lid 1 BW, artikel 437 Rv, artikel 505 lid 2 Rv, artikel 700 lid 3 Rv. Verhaalsmogelijkheden eiseres u.h.v. beslag op onverdeelde helft van een registergoed niet gefrustreerd door latere verdeling van dat registergoed. Gedaagde was beschikkingsbevoegd en mocht tot verdeling overgaan; geen onrechtmatig of paulianeus handelen. Tweede beslag op gehele...