Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Beslagrecht

 1. Opheffing beslag
 2. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan poging tot ambtsdwang, bedreiging van een gemeenteambtenaar en lokaalvredebreuk. Aangever heeft ter terechtzitting, in zijn slachtofferverklaring aangegeven dat de feiten grote impact op hem hebben gehad en ook nog steeds op hem hebben. De uitlatingen van verdachte hebben aangever ernstig aangetast in zijn gevoel van veiligheid. Naar het oordeel van de...
 3. Executiegeschil; geïntimeerde heeft ten laste van de Inspecteur van de belastingdienst executoriaal derdenbeslag (onder de ING bank) gelegd om aldus betaling te verkrijgen van een eerder aan geïntimeerde gecedeerde vordering inzake proces- en griffiekosten waartoe de Inspecteur eerder was veroordeeld in een belastinggeschil met een belastingplichtige (de cedent die deze vordering aan geïntimeer...
 4. Kort geding - executiegeschil. Vordering tot opheffen executoriaal beslag (gedeeltelijk) toegewezen. Beslag was zonder reden of belang dubbel gelegd en daarmee vexatoir.
 5. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op drie voertuigen onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Summier karakter onderzoek in raadkamer. Is het hoogst onwaarschijnlijk dat strafrechter, later oordelend, de onder klager inbeslaggenomen voertuigen verbeurd zal verklaren? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 m.b.t. toepasselijke maatstaf i.g.v. beslag ex art. 94 Sv en s...
 6. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder klaagster t.z.v. verdenking hennepteelt en diefstal elektriciteit. Was de (tweede) inbeslagneming van de auto onrechtmatig? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: De opvatting dat een op de voet van art. 94a Sv gelegd beslag niet voor een tweede keer op hetzelfde voorwerp kan worden gelegd, vindt in het algemeen geen steun in h...
 7. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 2 mobiele telefoons onder klager t.z.v. verdenking van bezit kinderporno en dierenporno, waarna strafrechter klager heeft veroordeeld zonder beslissing te nemen over inbeslaggenomen telefoons. Ontvankelijkheid klaagschrift, art. 552a.3 Sv. Is klaagschrift tijdig ingediend, nu dit is ingediend ruim 9 maanden nadat veroordeling van klager onherroepelijk is geworden...
 8. Conclusie AG, beklag tegen beslag op twee telefoons. De AG merkt ambtshalve op dat het klaagschrift is ingediend meer dan drie maanden nadat de vervolgde zaak tot een einde is gekomen en dat de rechtbank de klager daarom ex art. 552a lid 3 Sv niet-ontvankelijk had moeten verklaren in zijn beklag. De conclusie strekt ertoe dat de beschikking wordt vernietigd en dat de Hoge Raad klager alsnog nie...
 9. Executiegeschil. Eiser vordert onder meer opheffing danwel schorsing van het door gedaagde gelegde beslag en van de door gedaagde genomen executiemaatregelen. Doordat gedaagde niet in persoon of bij advocaat op de dienende dag in het geding is verschenen, laat de voorzieningenrechter het door gedaagde ingediende processtuk buiten beschouwing en verleent zij verstek. De vorderingen van eiser ko...
 10. Opheffing beslag tegen zekerheid toegewezen.
 11. Opheffing beslag toegewezen tegen zekerheid.
 12. Conservatoir beslag op woonhuis, door vennootschap gelegd onder de oprichter en voormalig bestuurder, terecht door voorzieningenrechter opgeheven.
 13. Conclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv over beslag ex art. 94 Sv. Falende klachten over ontbreken openbare behandeling i.v.m. Covid-19; vormverzuim hoeft niet tot cassatie te leiden omdat klager heeft ingestemd met de gevolgde schriftelijke procedure. De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep op de voet van art. 81 RO.
 14. Conclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv. Verzoek om teruggave van het onder een derde inbeslaggenomen geldbedrag van € 15.135,00. Terechte klacht tegen ongegrondverklaring beklag nu de rechtbank onduidelijkheid heeft laten bestaan over grondslag van het beslag. Daarnaast heeft de rechtbank, indien zou moeten worden aangenomen dat het gaat om een conservatoir beslag ex art. 94a Sv, een onjuiste maa...
 15. Conclusie AG. Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Roemeense autoriteiten. Drie middelen. 2. Afwijzing aanhoudingsverzoek, 1. Beperkte kennisneming EOB en 3. Verstrekking uitgeselecteerde documenten onder de voorwaarde van art. 5.4.9 lid 3 Sv. Ad 2. Het oordeel van de Rb dat zij geen belang ziet bij aanhouding van de zaak om navraag te doen of er specifieke bezwaren...
 16. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de Svb gehouden is bij vaststelling van de inhouding op het pensioen in het kader van het derdenbeslag uit te gaan van de geldigheid van het beslag en van de juistheid van de beslagvrije voet. De Svb heeft op goede gronden beslist om vanaf augustus 2019 een bedrag van 74,69 per maand op het AOW-pensioen van appellant in te houden.
 17. Conclusie AG. De veroordeling voor zedendelicten in de periode tussen 2000 en 2012 met minderjarige en jongvolwassen jongens kan in stand blijven. Het eerste middel klaagt terecht over de partiele verjaring van een van de bewezen feiten, maar het belang bij cassatie ontbreekt. Het tweede middel klaagt over de afwijzing van een verzoek twee getuigen (slachtoffers) alsnog na een eerder studiover...
 18. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op partijen teakhout uit Myanmar t.z.v. verdenking van illegale invoer van teakhout in strijd met art. 4 Europese Houtverordening, witwassen en deelname aan criminele organisatie. Absolute competentie, bevoegdheid economische raadkamer. Was gewone raadkamer bevoegd kennis te nemen van klaagschrift, nu klaagster wordt verdacht van o.a. economisch delict? Art. 38.1 WE...
 19. AVG-verzoek om inzage persoonsgegevens. Geen recht op verstrekking documenten, alleen op controleerbaar overzicht van de persoonsgegevens. Verweerder heeft voldaan aan zoekplicht. Motiveringsgebrek t.a.v. één document, omdat niet valt af te leiden welke persoonsgegevens daarin zijn verwerkt. Daarom is het beroep gegrond. Geen recht op dwangsommen voor niet tijdig beslissen, omdat verweerder de...
 20. Ovk aanneming van werk, twee vragen: (1) is afgesproken (achteraf) het aantal m2 in te meten en op basis daarvan te verrekenen? (2) gaan de offertes uit van netto of bruto m2? Wettelijke rente toegewezen; rente over BIK afgewezen; beslag rechtmatig.
 21. Vrijspraak primair verkrachting, wegens onduidelijkheid omtrent het binnendringen. Veroordeling subsidiair aanranding van de eerbaarheid. Verklaring aangeefster betrouwbaar en voldoende steunbewijs. Verklaring verdachte ongeloofwaardig. Art. 22b Sr. Geen onvoorwaardelijke langdurige gevangenisstraf, niet passend en geboden. Gevangenisstraf 180 dagen, waarvan 179 voorwaardelijk. Taakstraf 240 ur...
 22. EAB Finland, vervolging, OL toegestaan, beslag
 23. Vervolgings-EAB uit België. Terugkeergarantie. Belgische detentieomstandigheden. Afgifte in beslag genomen goederen. Overlevering toegestaan.
 24. Wraking omdat uit de motivering van een tussenbeslissing blijkt van de objectief gerechtvaardigde vrees van vooringenomenheid, nu de rechtbank het verzoek om onderzoek naar inbeslagneming gegevensdragers afwijst omdat zij het beslag rechtmatig acht.
 25. Bij besluit van 6 juli 2020 heeft de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul besloten het bestemmingsplan "Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - uitbreiding [appellante]" niet vast te stellen. [appellante] exploiteert een familiecamping met 142 verblijfsplaatsen in Schin op Geul. Met het oog op de toekomst heeft de eigenaar van de camping een perceel grond (kadastraal bekend gemeente S...
 26. Verzoeker in het incident verzoekt de rechtbank om zich bij beschikking onbevoegd te verklaren om van het verzoek van verzoekers in de hoofdzaak ex artikel 843a Rv (verweerders in het incident) kennis te nemen. Een verzoek tot inzage op de voet van artikel 843a Rv kan ook worden ingeleid per verzoekschrift. De verzoeken in het incident, ter zake de onbevoegdheid van de rechtbank en het tussenti...
 27. Strafvorderlijk beslag op een paard. Wie is eigenaar van het paard? Rol bewijsvermoeden? Misbruik van bevoegdheid van de Staat door vast te houden aan zekerheidstelling.
 28. schorsing executie in kracht van gewijsde gegane vonnis van hof en opheffing beslag
 29. De rechtbank Overijssel veroordeelt een 65-jarige man tot een taakstraf van 200 uur. De man was manager bij een bedrijf waar hij verantwoordelijk was voor de inkoop van containers, transportdiensten en voor het sluiten van overeenkomsten met leveranciers. De man maakte zich stelselmatig schuldig aan corruptie, waardoor het bedrijf werd benadeeld en de verdachte zichzelf heeft verrijkt. Ook ontt...
 30. Verzoek inzage persoonsgegevens, artikel 39i Wjsg, vw heeft aanvullend besluit genomen, vw heeft niet gemotiveerd o.g.v. welke weigeringsgrond de inzage in de twee documenten is geweigerd, beroep gegrond, rechtsgevolgen in stand gelaten
 31. toestemming tot leggen beslag dat was zwartgemaakt
 32. zwartgemaakt beslag
 33. Vordering tot opheffing van het beslag op grond van art. 705 lid 2 Rv toegewezen, daar summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht is gebleken.
 34. Bij besluiten van 30 april 2019 en 29 mei 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn het verzoek van [appellant] op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedeeltelijk afgewezen. [appellant] heeft het college verzocht om openbaarmaking van niet-openbare informatie uit de jaren 2017-2019 over de bouw van een multifunctionele accommodatie in Zwammerdam. Ook h...
 35. OK; Enquête; Verslag ter inzage van griffie
 36. Rangregeling. Voorlopige staat van verdeling. Begrote bedrag in beslagverlof is niet het maximumbedrag waarvoor beslag is gelegd. Nog niet aanhangig gemaakte ontnemingsmaatregel waarvoor conservatoir beslag ex artikel 94a Sv is gelegd is een zuiver toekomstige vordering die niet in de rangregeling meedeelt.
 37. Resultaatafhankelijke beloning incassowerkzaamheden advocaat. Rol van Gedragsregels advocatuur en Verordening voor de advocatuur bij de beoordeling. Rechtmatigheid conservatoir beslag op derdenrekening.
 38. Strafvorderlijk beslag ter zake geldboete en ontnemingsvordering. Beroep curator op art. 57 Fw. Arrest HR 2 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:112, rov 6.2.1.
 39. Toekenning schadevergoeding na mijnbouwschade Het bestaan van eventuele banden tussen D.O.G. en W2N betekent niet dat D.O.G. niet onafhankelijk van verweerder opereert, of een persoonlijk belang heeft, of dat de schijn daarvan bestaat. Dat eiseres het niet eens is met het onderzoek en de beoordeling door W2N maakt dit niet anders. Voor zover eiseres bedoelt dat vanwege de banden er moet worden...
 40. Vervolg van ECLI:NL:RBAMS:2021:3120. Beslag in India op schip vanwege bunkervordering. Betekenis van beslissing van Indiase rechter in een procedure tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp voor deze procedure. Onrechtmatig beslag.
 41. De raadkamer verklaart het klaagschrift ongegrond. Klager exploiteert een coffeeshop in Deventer. In de (garage van de) woning van klager is een aanzienlijk bedrag in contanten en softdrugs aangetroffen en in beslag genomen. Bij deze stand van zaken is de raadkamer van oordeel dat het belang van strafvordering zich tegen de teruggave van voornoemde voorwerpen verzet, omdat het niet hoogst onwaa...
 42. De voorzitter verklaart het klaagschrift gegrond en gelast dat het geldbedrag van € 32.500,00 aan klager wordt teruggegeven. Het strafvorderlijk belang noopt niet langer tot voortduring van het beslag op het geld van klager nu na bijna anderhalf jaar na een eerdere beschikking de conclusie van de officier van justitie een kopie is van de conclusie van anderhalf jaar geleden. Niet blijkt dat het...
 43. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Strafrechtelijk beslag (art. 94a Sv). Geldlening ten behoeve van aankoop onroerend goed. Recht van hypotheek. Conservatoir derdenbeslag op lening (art. 94a lid 2 Sv). Doorverkoop onroerend goed vrij van hypotheken. Doorhaling. Aflossing lening. Aanvullende voorwaarden voor vervangende zekerheidsstelling (art. 118a Sv). Nadeel?
 44. Beklag, beslag in Frankrijk op 3 servers van klaagster (Canadese onderneming), die zij huurt van Frans bedrijf, i.h.k.v. gemeenschappelijk onderzoeksteam a.b.i. art. 5.2.1 Sv. Ontvankelijkheid klaagschrift strekkende tot teruggave van servers en gegevens die daarvan afkomstig zijn, art. 552a Sv. 1. Kan bij Nederlandse rechter worden geklaagd over inbeslagneming van servers in Frankrijk? 2. Kan...
 45. Opheffen beslag
 46. Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. EOB van Duitse autoriteiten op o.a. telefoon onder klaagster, waarna klaagster o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv klaagschrift indient. Aanhoudingsverzoek en geheimhouding feiten en inhoud EOB. 1. Algemene beschouwingen m.b.t. geheimhouding stukken en onderzoek. 2. Afwijzing aanhoudingsverzoek. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:1940 m.b.t. b...
 47. Kort geding opheffing beslag en levering aandelen. Vordering 2:248 BW in dit geval wel overdraagbaar. Ratio van HR 17-9-1990, ECLI:NL:HR:2009:AB9949 gaat hier niet op.
 48. In totaal door eiseres € 73.000,- betaald. Leningen? Gedaagde veroordeeld tot terugbetaling van het totaalbedrag. Schending art. 21 Rv. Eiseres heeft de voorzieningenrechter in het verzoekschrift tot het leggen van beslag bewust op het verkeerde been gezet. Daarin ziet de rechtbank aanleiding om de gevorderde beslagkosten van € 500,96 voor verschotten en € 1.114,00 voor salaris advocaat niet t...
 49. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto’s onder klager (eigenaar van autoverhuurbedrijf) en derden (verdachten) t.z.v. verdenking van handel in harddrugs. Toebehoren a.b.i. art. 33a Sr. Is het niet hoogst onwaarschijnlijk dat de strafrechter de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen voertuigen zal bevelen? Rb heeft dat oordeel gegrond op de vaststelling dat inbeslaggenomen voertuigen ge...
 50. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op autosleutels onder moeder van klager t.z.v. verdenking van deelname aan criminele organisatie. Kan voorwerp waarop klaagschrift ziet d.m.v. e-mail worden gewijzigd? Rb heeft klaagschrift aldus opgevat dat het zich alleen richt op teruggave van auto aan klager. Dat oordeel, dat is gebaseerd op de aan Rb voorbehouden uitleg van gedingstukken, is niet onbegrijpelijk...