Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Beslagrecht

 1. Civiel, nakoming artikel 477 Rv, vervangende schadevergoeding, executoriaal beslag, verklaring afleggen.
 2. Contradictoir. Faillissement. Taak van de curator tot veiligstellen van de administratie van de failliete vennootschap op grond van artikel 92 Fw. De curator vordert afgifte en inzage in e-mailcorrespondentie van bestuurders van de failliet. De e-mailcorrespondentie bevindt zich op een server die eigendom is van een derde. E-mailextensie is eigendom van een derde, niet-failliete vennootschap. D...
 3. Kort geding. Vordering opheffing conservatoir beslag afgewezen. Gedaagde mocht er gerechtvaardigd op vertrouwen dat eiser een overeenkomst wilde sluiten. Sprake van (schijn van) vertegenwoordigingsbevoegdheid en ovk op hoofdlijnen.
 4. Afgewezen verzoek vrijstelling griffierecht. Uitkeringsspecificatie waarop vermeld dat vakantiegeld aan deurwaarder wordt overgemaakt. Besluitkarakter. Zeker in een situatie waarin bekend is dat een rechtzoekende een uitkering ontvangt of in loondienst werkt, staat geen rechtsregel er aan in de weg dat de griffier om een recente uitkerings- of salarisspecificatie vraagt en dat het verzoek word...
 5. Deurwaarderskortgeding: reikwijdte eerdere veroordeling tot inzage ex artikel 843a.
 6. Kort geding. Opheffing (executoriaal) beslag.
 7. Het gaat in deze zaak om de verdeling van een boedel. De man moet wegens overbedeling bijna 700.000 euro betalen aan de vrouw. De vrouw heeft executoriaal beslag gelegd op aandelen van de man. In eerste aanleg heeft de kantonrechter op 17 maart 2016 beslist dat de vrouw de aandelen onderhands mag verkopen. Bij tussenbeschikking van 29 september 2016 heeft het hof dit vonnis - conform de wens va...
 8. Het gaat in deze zaak om de verdeling van een boedel. De man moet wegens overbedeling bijna 700.000 euro betalen aan de vrouw. De vrouw heeft executoriaal beslag gelegd op aandelen van de man. In eerste aanleg heeft de kantonrechter op 17 maart 2016 beslist dat de vrouw de aandelen onderhands mag verkopen. Bij tussenbeschikking van 29 september 2016 heeft het hof dit vonnis - conform de wens va...
 9. De verdachte heeft zich als medeorganisator samen met anderen schuldig gemaakt aan de invoer van een partij cocaïne van 1243,5 kg in Nederland. Het betrof een partij cocaïne die vanuit de Dominicaanse Republiek werd verscheept naar de haven van Antwerpen. De Belgische autoriteiten hebben de cocaïne, die verborgen zat in een container onderschept en deze in beslag genomen. Daarnaast is de verdac...
 10. Beklag, beslag, ex art. 1:37 Algemene Douanewet op een auto met - kort gezegd - verborgen ruimten, dus kennelijk ingericht of toegerust om goederen aan het ambtelijk toezicht te onttrekken. Middelen over 1. ongegrondverklaring beklag, i.h.b.de afwijzing van een geldelijke tegemoetkoming en 2. het niet oproepen of in de gelegenheid stellen de inspecteur van de Douane te horen. HR: art. 81.1 RO.
 11. Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Klachten (onder andere): a) De gerechtsdeurwaarder heeft in het kader van het vaststellen van de beslagvrije voet nagelaten te informeren naar haar inkomsten en leefomstandigheden. e) De gerechtsdeurwaarder heeft klaagster willen misleiden met een aanbod tot finale kwijting. f) De gerechtsdeurwaarder heeft ten onrechte beslag gelegd op het vakantiegeld van...
 12. Eindbeslissing. Klachtonderdeel i: beslag op inboedel en onnodige kosten. Klachtonderdeel iii: in kader vaststelling beslagvrije voet tegen wil van klagers contact opgenomen met de verhuurder van klagers, met alle gevolgen van dien. Het hof verklaart klachtonderdeel i. deels gegrond en klachtonderdeel iii. gegrond. Het hof legt, evenals de kamer, de maatregel van berisping op. Vergoeding griffi...
 13. Opheffing beslag; gebrek aan overbetekening; betekening zonder goede reden geschied door middel van verzending per post
 14. Schenden zorgvuldigheidsnorm interim-manager. Onvoldoende onderbouwd dat niet is gehandeld zoals van een zorgvuldig interim-manager verwacht mag worden. Schadeposten ook onvoldoende onderbouwd. 6:98 BW. Tegenvordering schadevergoeding vanwege beslag.
 15. Intrekken bijstand. Onvoldoende meewerken aan huisbezoek waarvoor redelijke grond bestond. Geen inzage in de administratie en multomap. Er is geen aanleiding om niet uit te gaan van de juistheid van het verslag van de handhavers.
 16. Geldvordering in kort geding, onverwijlde spoed. Alternatieve zekerheid door conservatoir (derden)beslag.
 17. Conclusie AG. OM-cassatie. Beklag tegen beslag, art. 94 en 552a Sv. Cassatieberoep richt zich tegen vaststelling rechtbank dat klaagster als beslagene dient te worden aangemerkt en dat de rechtbank bij de toets of het belang van strafvordering zich tegen teruggave verzet, teveel is vooruitgelopen op het oordeel van de strafrechter. Gedurende cassatieberoep is onherroepelijk beslist in de strafz...
 18. Inkomstenbelasting / Vergrijpboete De politie heeft tijdens een doorzoeking van de woning van belanghebbende diverse (financiële) administratieve bescheiden in beslag genomen. De inspecteur heeft, aan de hand van voormelde bescheiden en van diverse afgelegde verklaringen van belanghebbende bij verhoren door de politie, navorderingsaanslagen opgelegd. Er zijn ook boeten opgelegd. Belanghebbende...
 19. Bij op 14 november 2018 ter inzage gelegd besluit heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. ingediende winningsplan voor de gaswinning uit het Groningenveld in het gasjaar 2018-2019. Appellanten kunnen zich niet vinden in het instemmingsbesluit, dat volgens hen de gaswinning uit het Groningenveld onvoldoende beperkt. Tege...
 20. Beklag tegen verlofverlening Rb aan OvJ a.b.i. art. 552p.2 (oud) Sv n.a.v. verzoek om rechtshulp van de Duitse justitiële autoriteiten tot het doorzoeken, in beslag nemen en overdragen van stukken van overtuiging in het kader van een lopend onderzoek naar belastingfraude. 1. Verzoek gegrond op verdrag (ERV) of richtlijn (EOB Richtlijn 2014/41/EU geïmplementeerd bij wet van 31 mei 2017, Stb. 201...
 21. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag, 2 blokken goud en 2 merkhorloges onder ander (A) t.z.v. verdenking van o.m. witwassen. Hof heeft - in cassatie onbestreden - vastgesteld dat voorwerpen in strafzaak tegen A bij arrest van Hof verbeurd zijn verklaard. T.a.v. procesverloop in die strafzaak is het volgende van belang: (i) Rb heeft bij vonnis in strafzaak tegen A bedoelde voorwerpen verbe...
 22. beslag/instellen eis in hoofdzaak.
 23. Appel van ECLI:NL:RBAMS:2017:5592. Kort geding. De eerste rechter hief conservatoir beslag gedeeltelijk op. In hoger beroep alsnog weigering opheffing en herbegroting van de vordering op een hoger bedrag.
 24. Beschikking art. 552a Sv. Klaagschrift strekt tot opheffing van het daarop gelegde beslag, met last tot teruggave. Klaagster was eigenaar van een personenauto. Zij heeft deze auto op 12 maart 2019 verkocht. Tijdens de verkoop van de auto liet de koper de telebankieren-app zien. Later blijkt dat het geldbedrag nooit op de rekening van klaagster is bijgeschreven. Klaagster heeft aangifte gedaan....
 25. Incident ex artikel 223 Rv tot het treffen van een voorlopige voorziening. Verzoek om opheffing beslag op AOW-uitkering voor de duur van de procedure afgewezen.
 26. Beklag beslag, art. 552a Sv. Falende klacht over feitelijke vaststelling van de rechtbank dat het beslag is gegrond op art. 94a i.p.v. 94 Sv ondanks kennelijk ontstane verwarring tijdens behandeling klaagschrift. AG stelt zich op het standpunt dat de Hoge Raad het beroep verwerpt.
 27. Conclusie AG. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op sieraden, gelegd onder een ander dan klaagster. Voorwaardelijke ongegrondverklaring mogelijk? Volgens de AG voorziet de wet niet in een voorwaardelijke beslissing op een klaagschrift ex art. 552a Sv. Is de rechter van oordeel dat het belang van strafvordering zich (nog) verzet tegen de teruggave van de inbeslaggenomen voorwerpen, dan dient hij het k...
 28. Poging tot doodslag, meermalen gepleegd. Handelen in strijd met art. 26 eerste lid WWM en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III en handelen in strijd met artikel 26, eerste lid WWM. Gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden met aftrek voorarrest. Vordering benadeelde partij ten aanzien van immateriële schade toegewezen inclusief wettelijke rente en oplegging van...
 29. Verzoek conservatoir beslag afgewezen, omdat niet summierlijk is gebleken van de deugdelijkheid van een op dit moment bestaande vordering. Voorts is de noodzaak van het gevraagde beslagverlof onvoldoende toegelicht, gelet op de al eerder gelegde beslagen door verzoekster.
 30. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder ander (A), die auto heeft gekocht van B maar niet heeft betaald, t.z.v. verdenking van verduistering, waarna A auto (hangende het beslag) heeft verkocht aan klager en OvJ auto vervolgens heeft teruggegeven aan oorspronkelijke eigenaar (B). Rb heeft klager n-o verklaard in zijn beklag. Had Rb art. 116.3 Sv moeten toepassen? V.zv. middel berust op opvatt...
 31. Artikel 52a AWR. Informatiebeschikking. Op de zaak betrekking hebbende stukken. Inzage. Binnen de onderneming vinden veel contante betalingen en ontvangsten plaats, zonder dat op adequate wijze een kasboek wordt bijgehouden, en zijn onregelmatigheden in verhuuradministratie geconstateerd. Informatiebeschikking terecht omdat Vof niet heeft voldaan aan verplichting van artikel 52 AWR. Vennoot dra...
 32. Artikel 52a AWR. Informatiebeschikking. Op de zaak betrekking hebbende stukken. Inzage. Binnen de onderneming vinden veel contante betalingen en ontvangsten plaats, zonder dat op adequate wijze een kasboek wordt bijgehouden, en zijn onregelmatigheden in verhuuradministratie geconstateerd. Informatiebeschikking terecht wegens niet voldoen aan verplichting van artikel 52 AWR. Partiële vernietigin...
 33. Artikel 52a AWR. Informatiebeschikking. Op de zaak betrekking hebbende stukken. Inzage. Binnen de onderneming vinden veel contante betalingen en ontvangsten plaats, zonder dat op adequate wijze een kasboek wordt bijgehouden, en zijn onregelmatigheden in de verhuuradministratie geconstateerd. Informatiebeschikking terecht omdat Vof niet heeft voldaan aan verplichting van artikel 52 AWR. Ook venn...
 34. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op geldbedrag onder ander (A), die laptops en iPads van zijn werkgever heeft ontvreemd en goederen heeft verkocht aan klager, t.z.v. verdenking van verduistering in dienstbetrekking. Rb heeft teruggave van geldbedrag aan klager gelast. Moet klager buiten redelijke twijfel als eigenaar van inbeslaggenomen geldbedrag worden aangemerkt? Art. 3:40 en 6:203...
 35. Ontnemingszaak. Verweer strekkend tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie. Geen sprake van gelijke gevallen alleen al omdat in de zaak van de veroordeelde conservatoir beslag is gelegd.
 36. Verzoek tot opheffing beslag wordt afgewezen. Russisch vonnis dat strijdig zou zijn met de uitgangspunten voor een fair trial
 37. inzage 843a RV tegen de achtergrond van een conflict binnen een vermogende familie
 38. Spoedeisend belang inzage afschriften enz. art. 843 a Rv. Niet aan stelplicht voldaan. Vordering lijkt op "fishing expedition". Vordering afgewezen.
 39. Procedure na verwijzing HR. De Inspecteur heeft een boekenonderzoek aangekondigd bij belanghebbende en enige van zijn vennootschappen. Tijdens dat onderzoek is aan de Inspecteur een map ter inzage verstrekt doch geweigerd kopieën ter beschikking te stellen. Omdat niet volledig is voldaan aan het verzoek van de Inspecteur om inlichtingen en stukken, heeft de Inspecteur de informatiebeschikking v...
 40. Verkoop in beslag genomen aandelen. Termijn voor indiening verzoekschrift ex art. 474g lid 1 Rv na overgang van conservatoir beslag in executoriaal beslag.
 41. Beklag, beslag ex art. 94 Sv onder klager op een personenauto die d.m.v. afpersing zou zijn verkregen. HR stelt voorop de maatstaven die moet worden toegepast bij de beoordeling van een klaagschrift van de beslagene gericht tegen een ex art. 94 Sv gelegd beslag. Uit de overwegingen van de Rb blijkt niet dat zij deze maatstaven heeft aangelegd bij de beoordeling van het klaagschrift. Volgt verni...
 42. Beklag, beslag ex art. 94 Sv onder klaagster op een hond. Klacht dat een ander niet als redelijkerwijs rechthebbende is aan te merken en dat de Rb niet had mogen afwijken van de hoofdregel dat het voorwerp terug moet naar de beslagene, omdat de civielrechtelijke rechtsverhouding niet voldoende duidelijk is geworden. HR: art. 81.1 RO.
 43. Beklag, beslag ex art. 94 Sv onder klager op een personenauto die als gestolen stond gesignaleerd. Aan haar oordeel dat het klaagschrift ongegrond moet worden verklaard heeft de Rb ten grondslag gelegd dat een ander “meer dan klager (...) in staat [is] geweest te onderbouwen dat hij bezitter is van de personenauto en daardoor rechthebbende”. Dat oordeel is niet begrijpelijk. Rb heeft vastgestel...
 44. OM cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op twee personenauto’s. Klacht dat belanghebbenden i.s.m. art. 552a.5 Sv niet zijn opgeroepen voor raadkamerbehandeling, slaagt op gronden genoemd in de CAG. CAG: de rechter dient a.d.h.v. hem ter beschikking staande gegevens na te gaan of een ander dan klager als belanghebbende moet worden aangemerkt en zo dit het geval is, deze als zodanig op te roepe...
 45. Beklag, beslag ex art. 1:37.1 Algemene Douanewet onder klager op een personenauto kennelijk ingericht of toegerust om goederen aan het ambtelijk toezicht te onttrekken. Klachten over ongegrondverklaring van het klaagschrift en afwijzing verzoek om geldelijke tegemoetkoming ex art. 33c.2 Sr toe te kennen. HR: art. 81.1 RO.
 46. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op jas onder klager t.z.v. verdenking van deelname aan criminele organisatie, witwassen en invoer van cocaïne. Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard op de grond dat klager niet redelijkerwijs als rechthebbende op jas kan worden beschouwd, nu strafdossier voldoende aanwijzingen bevat dat niet klager maar sportwinkel eigenaar van jas is. Oordeel Rb toereikend gemo...
 47. Wederverkoopovereenkomst inzake Logis P. Patiëntenlogistiek. Inzage bescheiden ex artikel 843a Rv. Verbod rechtstreekse benadering eindgebruikers
 48. Beklag, beslag ex art. 94 Sv onder klager op een scooter. Art. 23.2 Sv brengt mee dat klager had moeten worden opgeroepen voor de behandeling van het namens hem ingediende klaagschrift in de raadkamer. Uit de stukken kan niet van zo een oproeping blijken, zodat ervan moet worden uitgegaan dat dit niet is geschied. Dit verzuim brengt nietigheid van het onderzoek mee. Volgt vernietiging en terugw...
 49. Middelen begrip. Beschikken over. Beslag op alleenstaande ouder korting. Afgewezen verzoek tot uitbetaling op bijstand in mindering gebrachte alleenstaande ouderkorting.
 50. Procesrecht. Beroepsaansprakelijkheid accountant. Inzage in controledossier accountant. Vordering op grond van artikel 843a Rv. Belang inzagerecht in relatie tot de stel- en motiveringsplicht in een aansprakelijkheidszaak.