Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Beslagrecht

 1. Vordering tot inzage in gegevens van een autocoureur afgewezen
 2. Opzettelijk handelen in strijd met art. 2 onder C, 3 onder B en 3 onder C van de Opiumwet. Gevangenisstraf 95 dagen met aftrek van voorarrest. Verbeurd verklaring in beslag genomen € 90,-.
 3. Bevestiging, behalve ten aanzien van de beslissingen ten aanzien van het beslag, een tweetal vorderingen benadeelde partijen en de vordering ten uitvoerlegging en met dien verstande dat het hof een bewijsmiddel vevangt.
 4. Conclusie AG. Art. 198.1 Sr. Onttrekking aan beslag. Bewezenverklaring opzet ontoereikend gemotiveerd. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.
 5. Conclusie AG. Beklag, beslag. Inbeslagname auto met verborgen ruimte. Rechtbank heeft beklag ongegrond verklaard, maar heeft niet vastgesteld dat auto in verband staat tot begaan strafbaar feit. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.
 6. Eiser/verweerder 1 en gedaagde/eiser zijn beide 50% aandeelhouder en bestuurder van MVD Europe. Eiser/verweerder 1 heeft recent geconstateerd dat ten laste van MVD Europe grote betalingen zijn gedaan aan gedaagde/eiser en aan hem gelieerde (rechts)personen. Eiser/verweerder 1 heeft als medebestuurder belang bij zijn vordering tot inzage in de bankrekeningafschriften en administratie van MVD Eur...
 7. Conclusie AG. Beklag, beslag. Rb stelt vast dat op het geldbedrag zowel klassiek als conservatoir beslag rust en oordeelt dat nu op het moment van behandeling van het klaagschrift al conservatoir beslag op het geldbedrag rustte de situatie anders is dan in het door de verdediging aangehaalde ECLI:2020:660. Het oordeel van de Rb dat genoemde uitspraak in het onderhavige geval niet van toepassing...
 8. Intrekking en terugvordering van bijstand. Vermogen in het buitenland. Appellant heeft niet met objectieve en verifieerbare gegevens aannemelijk gemaakt dat hij in de te beoordelen periode niet over de woning kon beschikken. De stelling van appellant dat hij, ten gevolge van het beslag, de overwaarde van de woning niet te gelde kon maken om zo feitelijk in de kosten van zijn bestaan te voorzien...
 9. Intrekking en terugvordering van bijstand. Vermogen in de vorm van waardevolle zaken en contanten. Schattenderwijs vaststellen waarde. De in beslag genomen zaken zijn naar hun aard en waarde niet algemeen gebruikelijk. Het persoonlijke karakter van sieraden doet daaraan, niet af. Ook de geldbedragen zijn, gelet op de omvang daarvan, onmiskenbaar van belang voor de verlening van bijstand. Het ha...
 10. Conclusie AG. Beklag, beslag. Falend middel over oordeel dat klager afstand heeft gedaan van geldbedrag. Conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep met toepassing van art. 81.1 RO.
 11. Conclusie AG. Beklag, beslag. Slagende klacht met onvoldoende belang bij cassatie over oordeel dat in beklagprocedure niet kan worden geoordeeld over onverbindendheid art. 2.2 APV Amsterdam. Conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep met toepassing van art. 81 RO. Samenhang met 21/05405.
 12. Bij besluit van 21 februari 2019 heeft de minister van Financiën een verzoek van [appellant] om inzage in zijn persoonsgegevens afgewezen. [appellant] heeft op grond van de artikelen 12 en 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming de minister van Financiën verzocht om inzage in zijn persoonsgegevens, omdat hij vermoedt dat de Belastingdienst onrechtmatig zijn gegevens heeft verstrekt a...
 13. Conclusie AG. Beklag, beslag. Slagende klacht met onvoldoende belang bij cassatie over oordeel dat in beklagprocedure niet kan worden geoordeeld over onverbindendheid art. 2.2 APV Amsterdam. Conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep met toepassing van art. 81 RO. Samenhang met 21/05404.
 14. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op o.m. personenauto onder klager t.z.v. verdenking drugshandel. 1. HR gaat n.a.v. CAG nader in op beoordelingskader beklag ex art. 552a Sv over inbeslagneming. Beschouwingen over (a) ‘hoogst onwaarschijnlijk’-maatstaf, (b) proportionaliteit en subsidiariteit van voortzetting beslag, (c) hernieuwd beklag en (d) inrichting stelsel van rechtsmiddelen. 2. Klacht dat Rb...
 15. Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op twee personenauto’s onder zoon van klager t.z.v. verdenking witwassen, waarbij klager in hernieuwd beklag opnieuw stelt eigenaar auto’s te zijn. 1. HR gaat n.a.v. CAG nader in op beoordelingskader beklag ex art. 552a Sv over inbeslagneming. Beschouwingen over (a) ‘hoogst onwaarschijnlijk’-maatstaf, (b) proportionaliteit en subsidiariteit van voortzetting b...
 16. Kort geding. Deelgenoot niet ontvankelijk in vordering tot opheffing conservatoir beslag omdat hij niet voor zichzelf een rechterlijke uitspraak kan verlangen ten aanzien van een vordering die aan de gemeenschap toekomt, ECLI:NL:HR:1999:ZC2868.
 17. Kort geding. Opheffen executoriaal beslag na verstekvonnis.
 18. Lod is terecht opgelegd vanwege het realiseren van een te hoge erfscheiding en de omgevingsvergunning voor de legalisatie daarvan is terecht geweigerd. Conservatoir beslag op onroerende zaak maakt de lod niet onuitvoerbaar. Beroep ongegrond.
 19. Conservatoir beslag gelegd. Kort geding aanhangig gemaakt als hoofdzaak ex art. art. 700 lid 3 Rv. Verzoek om verlenging (met een jaar) van termijn om mogelijk additionele hoofdzaken aanhangig te kunnen maken afgewezen. Verzoekers niet gevolgd in stelling dat ratio artikel 700 lid 3 Rv niet aan beoogde termijnverlenging in de weg staat. Enkele feit dat verzoekers mogelijk na het kort geding nog...
 20. Toewijzing vorderingen tot betaling geldsommen in kort geding. Kosten van het beslag roerende zaken in bewaarneming lopen iedere maand op, lopende huur van bedrijfsruimte wordt niet betaald en nog geen mondelinge behandeling in bodemprocedure gepland.
 21. Een man moet het executoriaal beslag opheffen dat hij had gelegd op de bankrekening van zijn buurman
 22. Verweerder moet een nieuw besluit nemen op het verzoek van eiser om inzage te krijgen in de zwart gelakte delen van de politiegegevens.
 23. Incident tot opheffing conservatoir beslag; afgewezen
 24. Conclusie AG. Beklag tegen art. 94 Sv beslag op een bromfiets onder ander dan klager t.z.v. verdenking van rijden zonder rijbewijs met het oog op verbeurdverklaring ex art. 33a.2 Sr. Had de rechtbank bij het oordeel dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat een strafrechter, later oordelend, de bromfiets verbeurd zal verklaren, moeten betrekken of klager wist of redelijkerwijs had kunnen verm...
 25. “Klaagschrift beslag op rijbewijs gegrond.”
 26. Bij vier besluiten van 24 juli 2019 heeft het bestuur van de raad voor rechtsbijstand vier namens [partij] ingediende aanvragen om een toevoeging voor gesubsidieerde rechtsbijstand afgewezen. Mr. S.M. Singh heeft op 3 april 2019 namens [partij] vier aanvragen ingediend om toevoegingen voor het voeren van verzoekschriftprocedures bij de rechtbank op grond van artikel 35 van de Uitvoeringswet Alg...
 27. Alles overziende komt de rechtbank tot de conclusie dat de arbeidsovereenkomsten met de werknemers te goeder trouw zijn aangegaan, dat zij feitelijk werkzaamheden hebben verricht voor die bedrijven en dat deze werknemers zich om uiteenlopende redenen, kort na de aanvang van hun dienstverband terecht ziek hebben gemeld. De rechtbank ziet daarin een toevallige samenloop van omstandigheden en geen...
 28. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond (Amerikaanse Staffordshire terriër) onder klager t.z.v. verdenking van dierenmishandeling. 1. Kon Rb oordelen dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de hond verbeurd zal verklaren? 2. Had Rb zich ook moeten uitlaten over voornemen van OvJ tot vervreemding van hond a.b.i. art. 117 Sv? 3. Heeft Rb voldoende gerespondeerd...
 29. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op horloge onder belanghebbende t.z.v. verdenking van productie van synthetische drugs en (poging tot) uitvoer van grote hoeveelheid XTC-pillen. Kon Rb oordelen dat niet klager, maar belanghebbende aangemerkt dient te worden als redelijkerwijs rechthebbende op horloge? HR: art. 81.1 RO.
 30. Mega Krotekoker. Verwerping verweer niet-ontvankelijkheid officier van justitie. Vrijspraak van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne in Nederland, veroordeling voor het met anderen voorbereiden van de invoer van meerdere partijen cocaïne, waaronder een hoeveelheid van ongeveer 135 kilogram. Veroordeling niet-ambtelijke corruptie. Gevangenisstraf voor de duur van 66 maanden. Onttrekking aan h...
 31. Mega Krotekoker. Vrijspraak van betrokkenheid bij de (voorbereiding van de) invoer van cocaïne in Nederland en de niet-ambtelijke corruptie. Teruggave in beslag genomen goed. Vordering benadeelde partij niet-ontvankelijk.
 32. Veroordeling straatroven (1 x in vereniging en 1 x alleen). Bezit kleine hoeveelheid cocaïne. De verdachte ontkent enige betrokkenheid bij de straatroven, maar wordt door meerdere agenten herkend op de camerabeelden. Ook is zijn DNA aangetroffen. Alternatief scenario volstrekt onaannemelijk. Toepassing volwassenenstrafrecht. Gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met e...
 33. Klaagschrift 552a Sv. Klager niet-ontvankelijk, beslag reeds geëindigd door teruggave goed aan klager.
 34. Klaagschrift 552a Sv. Klager niet-ontvankelijk, beslag reeds geëindigd door teruggave goed aan klager.
 35. Klaagschrift 552a Sv. Klaagschrift gegrond, volgens officier van justitie geen strafvorderlijk belang bij beslag.
 36. Klaagschrift 552a Sv i.v.m. beslag op hond. Klaagschrift gegrond, volgens officier van justitie geen strafvorderlijk belang bij beslag.
 37. Bewezenverklaring drugsfeiten. Handel in harddrugs gedurende lange periode. Bezit grote hoeveelheden harddrugs (MDMA, amfetamine en GHB). Voorbereidingshandelingen drugshandel. Eendaadse samenloop. In voorraad hebben van ketamine zonder registratie. Eenvoudig witwassen. De verdachte heeft gesteld dat zijn handel vooral het karakter had van vriendendiensten. De rechtbank ziet dit niet terug in h...
 38. Executiegeschil. Vordering tot opheffing van executoriaal beslag na veroordeling tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat. Het executoriale beslag kan nog niet ten uitvoer worden gelegd en heeft daardoor het karakter van een conservatoir beslag omdat het geldelijk beloop van de vordering nog niet bekend is. Het conservatoire karakter van het executoriale beslag heeft tot ge...
 39. Opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd. Gevangenisstraf 1 maand m.a. Beslissing op beslag. Omzetting TUL.
 40. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van harddrugs door zijn terrein en zijn loods ter beschikking te stellen en hand- en spandiensten aan zijn mededaders te verlenen. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaren. De onder verdachte in beslag genomen kentekenplaten en mobiele telef...
 41. In dit kort geding staat tussen partijen, voormalig echtgenoten, ter discussie of de vrouw op grond van artikel 843a Rv recht heeft op inzage en/of afschrift van stukken die de man tot zijn beschikking heeft. Volgens de vrouw heeft zij de opgevraagde stukken nodig om een namens haar ingediende belastingaangifte te controleren, om te onderbouwen dat de man belangrijke informatie heeft achterhoud...
 42. Vrijspraak ter zake van het opzettelijk voordeel trekken uit de uitbuiting van een ander, overtreding van de Opiumwet en deelname aan een criminele organisatie. Veroordeling ter zake van hypotheekfraude en overtreding van de Wet wapens en munitie (pepperspray) tot een gevangenisstraf van twintig dagen, met aftrek van het voorarrest. Ontvankelijkheid openbaar ministerie. Geen strijd met verbod v...
 43. Partiële vrijspraak ter zake van overtreding van de Opiumwet. Veroordeling ter zake van overtreding van de Opiumwet, te weten: (medeplegen van) het telen van hennep in vijf panden en de export van hennep en cocaïne naar Polen, overtreding van de Wet wapens en munitie (voorhanden hebben van een patroon) en deelname aan een criminele organisatie tot een gevangenisstraf van 80 dagen, met aftrek va...
 44. Vrijspraak ter zake van het opzettelijk voordeel trekken uit de uitbuiting van een ander en partiële vrijspraak ter zake van overtreding van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie. Veroordeling ter zake van overtreding van de Opiumwet, te weten: (medeplegen van) het telen van hennep in zes panden en de export van hennep en cocaïne naar Polen, overtreding van de Wet wapens en munitie (voorhande...
 45. Zweeds vervolgings-EAB. Voortzetting. Verweer genoegzaamheid verworpen. Terugkeergarantie. Art. 13 OLW. Uitstel feitelijke overlevering door medische omstandigheden valt buiten beoordelingskader rechtbank. Afgifte beslag. Overlevering toestaan.
 46. Klaagschrift ex art. 552a Sv. Klaagschrift gegrond, volgens officier van justitie geen strafvorderlijk belang meer bij beslag.
 47. Klaagschrift ex art. 552a Sv. 94a-beslag op bankrekening. Deels niet-ontvankelijk, deels ongegrond.
 48. Klaagschrift ex art. 552a Sv m.b.t. Europees Onderzoeksbevel. Klaagschrift ongegrond. Deels beslag i.v.m. Nederlands onderzoek, deels beslag i.v.m. onderzoek buitenlandse autoriteiten.
 49. Klaagschrift ex art. 552a Sv. 94 en 94a-beslag. Klaagschrift ongegrond.
 50. Kort geding. Vordering tot opheffen beslag afgewezen. Door beslaglegger ingeroepen recht niet summierlijk ondeugdelijk. Geen strijd met artikel 21 Rv. Belangenafweging.