Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Beslagrecht

 1. Feiten: De belanghebbende heeft registratie in het kentekenregister van twee kennelijk gebruikte auto’s aangegeven voor de BPM op basis van een bepaalde koerslijst en heeft tegen zijn voldoening van BPM op die basis bezwaar gemaakt. De gemachtigde van de belanghebbende was uitgenodigd voor een hoorgesprek over een groot aantal bezwaren (over een groot aantal ingevoerde gebruikte auto’s) van twe...
 2. Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669, lid 3, onder e BW tussen de RUG en de werknemer, een hoogleraar, toegewezen. Het opzegverbod wegens ziekte staat niet in de weg aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat het verzoek daartoe van de RUG geen verband houdt met de ziekte van de werknemer (artikel 7:671b, lid 6 BW). De werknemer heeft een grote s...
 3. Executiegeschil. Schuldeiser legt ten laste van schuldenaar beslag op roerende zaken. Derde stelt eigenaar van de beslagen zaken te zijn en vordert primair opheffing van het beslag en subsidiair schorsing van de executie. Omdat de beslagene vrijwillig verschijnt, is voldaan aan het voorschrift van art. 438 lid 5 Rv. De schuldeiser kan zich beroepen op de vermoedens van art. 3:109 en 119 BW. De...
 4. Veroordeling wegens overtreding van artikel 9, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 weken. Het hof verklaart verbeurd de in beslag genomen personenauto.
 5. Vordering opheffing vereenvoudigd executoriaal derdenbeslag. Artikel 479 g Rv. Vordering verklaring voor recht dat dit beslag onrechtmatig is.
 6. Naheffingsaanslag OB. Pro rata. Artikel 14 Uitvoeringsbeschikking OB 1968. Eiseres verhuurt onroerende zaken. In 2006 en 2008 heeft zij enkele panden verkocht en vrijgesteld van omzetbelasting geleverd. De vraag is of dit van invloed dient te zijn op de pro rata berekening. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat de verkopen erbuiten dienen te blijven. Er is sprake van verschillende bv’s met...
 7. Naheffingsaanslag OB. Pro rata. Artikel 14 Uitvoeringsbeschikking OB 1968. Eiseres verhuurt onroerende zaken. In 2006 en 2008 heeft zij enkele panden verkocht en vrijgesteld van omzetbelasting geleverd. De vraag is of dit van invloed dient te zijn op de pro rata berekening. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat de verkopen erbuiten dienen te blijven. Er is sprake van verschillende bv’s met...
 8. Incident tot inzage op de voet van art. 21, 22 en 843a Rv in een procedure tot vernietiging of herroeping van arbitrale vonnissen gedeeltelijk toegewezen
 9. Bij brief van 11 oktober 2017 heeft de burgemeester van Maastricht gereageerd op het verzoek van [appellant] om inzage in de hem betreffende bij de burgemeester bekende persoonsgegevens. Bij brief van 6 juli 2017 is aan [appellant] bekendgemaakt dat hij op de Top-X-lijst wordt geplaatst. Dit is een door het Veiligheidshuis, een samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, Openbaar Ministerie...
 10. Conclusie AG. OM-cassatie. Beklag tegen beslag, art. 552a en 94 Sv. Beslag van o.a. 23 auto's aan bedrijfsvoorraad wegens verdenking van witwassen. Naar het oordeel van de AG bevat het cassatieberoep een slagende klacht omtrent het oordeel van de rechtbank dat beslag disproportioneel zou zijn. Conclusie strekt tot gedeeltelijke vernietiging en terugwijzing.
 11. Conclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv tegen beslag op sieraden, gelegd onder een ander dan klaagster. Rechtbank heeft grondslag van het beslag in het midden gelaten. Voor zover sprake is van beslag ex art. 94 Sv, heeft rechtbank gelet op standpunt officier van justitie ten onrechte beoordeeld of er nog een belang van strafvordering was dat zich tegen teruggave verzet. Voor zover sprake is van be...
 12. Mishandeling met de dood tot gevolg en valsheid in geschrift. De verdachte is onder het mom van het aankopen van een houten engelenbeeld en een perceel grond naar het slachtoffer toegegaan. Tijdens zijn bezoek heeft de verdachte op meerdere momenten (fors) geweld toegepast op het 72-jarige slachtoffer. Het slachtoffer heeft als gevolg daarvan een hartinfarct gekregen, waaraan hij is komen te ov...
 13. Deurwaardersrenvooi; beslag op beslag; rechtsverhouding tussen derdebeslagene en schuldeiser van executant waaruit vordering voortvloeit?
 14. Kort geding. Inzage artikel 843a Rv. Gedeeltelijke toewijzing.
 15. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van valsheid in geschrift door het ondertekenen van een appendix bij een consignatie-contract, terwijl daar een datum op staat die ver vóór de datum ligt waarop het document in werkelijkheid is ondertekend en terwijl hij wist dat de medeverdachte het stuk nodig had in een beklagprocedure bij de rechtbank Oost-Brabant, gericht op de ter...
 16. Conclusie AG. Verbeurdverklaring van apparatuur om bitcoins te ‘minen’. De AG bespreekt in zijn conclusie ook de last tot teruggave die betrekking heeft op in beslag genomen bitcoins die reeds op grond van art. 117 Sv zijn vervreemd. Conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
 17. Klaagschrift beslag art. 552a Sv. Gestolen auto te goeder trouw door garage gekocht. Officier van justitie is voornemens de auto aan de bestolen eigenaar terug te geven. Rechtbank past art. 3:86 lid 3 BW toe: in geval van diefstal kan de bestolen eigenaar het goed binnen drie jaar opeisen van een niet-natuurlijk persoon. Beklag ongegrond.
 18. Bewezenverklaring van - kortgezegd- acht (8) overvallen op winkels en bedrijven, één (1) poging tot overval op een persoon in diens garage bij een woning en opzettelijk handelen in strijd met de gedragsaanwijzing ex art. 509hh Sv. Gevangenisstraf 16 jaar (eis: 16 jaar) met aftrek van voorarrest. 15 benadeelde partijen en beslag afgehandeld.
 19. Na een succesvol gelegd bewijsbeslag onder de voormalig administrateur en accountant van eisers, vorderen gedaagden bij incident inzage en afschrift van een groot deel van de administratie van eisers op grond van artikel 843a Rv. De vordering wordt toegewezen voor wat betreft de jaarrekeningen, de verzekeringsoverzichten, de grootboekkaarten en kolommenbalansen en de belastingaangiften. Gedaagd...
 20. kort geding. Opheffen conservatoir beslag. Internationaal geschil. Conservatoir beslag is in Nederland gelegd door partij uit Kroatïe. Bevoegdheid rechtbank.
 21. Beklag, beslag door douane ex art. 1:37.1 Algemene douanewet op auto van klaagster met verborgen compartiment, kennelijk ingericht of toegerust om goederen aan ambtelijk toezicht te onttrekken, nadat aanvankelijk ex art. 94 Sv beslag was gelegd op die auto onder ander dan klaagster t.z.v. verdenking van witwassen. Afwijzing Rb van verzoek om geldelijke tegemoetkoming a.b.i. art. 33c.2 Sr en bet...
 22. Beklag (552a Sv). Klager vraagt de teruggave van een o.g.v. art. 94 Sv inbeslaggenomen telefoon. Rb oordeelt dat klager niet als beslagene kan worden aangemerkt omdat op de kennisgeving van inbeslagneming bij de telefoon is aangetekend: ‘geen eigenaar bekend’ en verklaart het beklag ongegrond omdat onvoldoende is komen vast te staan dat klager redelijkerwijs als rechthebbende. Middel klaagt ove...
 23. Beklag (552a Sv), beslag ex. art. 94 Sv. Klager vraagt teruggave van de bij zijn vader in beslag genomen €10.000 die klager had verstopt in het plafond van de auto die bij zijn vader in gebruik was. De strafzaak tegen de vader is geseponeerd. De rb verklaart het beklag ongegrond omdat niet buiten redelijke twijfel is dat klager als eigenaar/rechthebbende van het geld moet worden aangemerkt. HR...
 24. Beklag, beslag ex art. 94 Sv en 1:37 Algemene douanewet (Adw) op een personenauto die is ingericht of toegerust om goederen aan het ambtelijk toezicht te onttrekken. 1. Ontvankelijkheid van het beroep. 2. Afwijzing verzoek de behandeling van het ex art. 1:37.1 en .5 Adw ingediende klaagschrift aan te houden. Ad. 1. Het vonnis in de strafzaak tegen de klager houdt in de verbeurdverklaring van he...
 25. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op een onder klager inbeslaggenomen geldbedrag. Middel over oordeel rb dat belang van strafvordering zich verzet tegen teruggave inbeslaggenomen geldbedrag. Rb heeft geoordeeld dat uit het strafrechtelijk onderzoek niet naar voren is gekomen dat klager handelde in legale wasmiddelen en dat in de gehele strafrechtelijke procedure klager niet heeft onderbouwd dat het...
 26. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat. Verzekeraar sluit vaststellingsovereenkomst met cliënt van advocaat zonder inzage te geven in brief van advocaat aan advocaat van verzekeraar. Onrechtmatig. Geen aantasting vaststellingsovereenkomst, geen schade.
 27. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hangmap met correspondentie tussen advocaat en cliënt (en vennootschappen van cliënt) onder BV waarvan cliënt bestuurder is t.z.v. verdenking van belastingfraude. Rb heeft beklag (deels) gegrond verklaard. Verschoningsrecht advocaat, art. 98.1 jo 218 Sv. Mogen justitiële autoriteiten met het oog op belang van strafvordering zonder toestemming van bel...
 28. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hangmap met correspondentie tussen advocaat en cliënt (en vennootschappen van cliënt) onder BV waarvan cliënt bestuurder is t.z.v. verdenking van belastingfraude. Rb heeft beklag (deels) gegrond verklaard. Verschoningsrecht advocaat, art. 98.1 jo 218 Sv. Mogen justitiële autoriteiten met het oog op belang van strafvordering zonder toestemming van bel...
 29. Beslag saldo en-of rekening, beslagvrije voet, misbruik van recht. Derdenbeslag onder de bank op saldo en/of-rekening ten name van Vader en dochter. Sprake is van een zowel aan Vader als de dochter toekomend vorderingsrecht op de bank tot uitbetaling van het gehele saldo op de en/of-rekening. H kan zich als schuldeiser van de dochter op deze vordering verhalen. Dat tussen Vader en de dochter...
 30. Kort geding. De vervreemding van de strafrechtelijk in beslag genomen auto’s is niet onrechtmatig.
 31. Hoe moet worden bepaald welk bedrag maandelijks aan schuldeisers mag worden afgedragen bij beslag op een uitkering, als er van die uitkering maandelijks een bedrag wordt ingehouden als reservering voor vakantiegeld? Deze reservering moet eerst van het uitkeringsbedrag worden afgetrokken. Als er dan een bedrag overblijft dat hoger is dan de beslagvrije voet, mag het bedrag dat boven de beslagvri...
 32. Conclusie AG. Beklag, beslag ex art. 1:37.1 Algemene douanewet (Adw) op personenauto. Middelen klagen o.m. over oordeel rechtbank dat verzoek om geldelijke tegemoetkoming prematuur gedaan is, omdat de auto mogelijk onder voorwaarden kan worden teruggegeven aan de klager. Deze mogelijkheid doet zich echter pas voor nadat de rechtbank het klaagschrift ongegrond heeft verklaard en de auto is verva...
 33. Beklag, beslag ex art. 94(a) Sv op bitcoins en andere cryptocurrency. Art. 552a Sv. Geeft oordeel Rb. dat niet-beslagen slachtoffers van een beleggingscarrousel geen belanghebbenden a.b.i. art. 552a Sv zijn, blijk van een onjuiste uitleg van het begrip ‘belanghebbende’ ex art. 552a Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/01426, 19/01431, 19/01432 en 19/01435.
 34. Beklag, beslag ex art. 94(a) Sv op bitcoins en andere cryptocurrency. Art. 552a Sv. Geeft oordeel Rb. dat niet-beslagen slachtoffers van een beleggingscarrousel geen belanghebbenden a.b.i. art. 552a Sv zijn, blijk van een onjuiste uitleg van het begrip ‘belanghebbende’ ex art. 552a Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/01426, 19/01431, 19/01432 en 19/01435.
 35. Beklag, beslag ex art. 94(a) Sv op bitcoins en andere cryptocurrency. Art. 552a Sv. Geeft oordeel Rb. dat niet-beslagen slachtoffers van een beleggingscarrousel geen belanghebbenden a.b.i. art. 552a Sv zijn, blijk van een onjuiste uitleg van het begrip ‘belanghebbende’ ex art. 552a Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/01426, 19/01431, 19/01432 en 19/01435.
 36. Beklag, beslag ex art. 94(a) Sv op bitcoins en andere cryptocurrency. Art. 552a Sv. Geeft oordeel Rb. dat niet-beslagen slachtoffers van een beleggingscarrousel geen belanghebbenden a.b.i. art. 552a Sv zijn, blijk van een onjuiste uitleg van het begrip ‘belanghebbende’ ex art. 552a Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/01426, 19/01431, 19/01432 en 19/01435.
 37. Beklag, beslag ex art. 94(a) Sv op bitcoins en andere cryptocurrency. Art. 552a Sv. Geeft oordeel Rb. dat niet-beslagen slachtoffers van een beleggingscarrousel geen belanghebbenden a.b.i. art. 552a Sv zijn, blijk van een onjuiste uitleg van het begrip ‘belanghebbende’ ex art. 552a Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/01426, 19/01431, 19/01432 en 19/01435.
 38. Beklag, beslag ex art. 94(a) Sv op bitcoins en andere cryptocurrency. Art. 552a Sv. Geeft oordeel Rb. dat niet-beslagen slachtoffers van een beleggingscarrousel geen belanghebbenden a.b.i. art. 552a Sv zijn, blijk van een onjuiste uitleg van het begrip ‘belanghebbende’ ex art. 552a Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/01426, 19/01431, 19/01432 en 19/01435.
 39. Beklag, beslag ex art. 94(a) Sv op bitcoins en andere cryptocurrency. Art. 552a Sv. Geeft oordeel Rb. dat niet-beslagen slachtoffers van een beleggingscarrousel geen belanghebbenden a.b.i. art. 552a Sv zijn, blijk van een onjuiste uitleg van het begrip ‘belanghebbende’ ex art. 552a Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang tussen 19/01426, 19/01431, 19/01432 en 19/01435.
 40. Raadkamer. Officier van justitie niet-ontvankelijk in hoger beroep tegen beslissing van de rechter-commissaris met betrekking tot stukken die in beslag zijn genomen onder een verschoningsgerechtigde.
 41. Intellectuele eigendom. Incident opheffing beslag. Hoofdzaak: nakoming Onthoudingsverklaring, inbreuk Uniemerken en Gemeenschapsmodelrechten en onrechtmatig handelen. Incident opheffing beslag: afgewezen t.a.v. eiseres in de hoofdzaak die geen beslag heeft gelegd en t.a.v. gedaagden onder wie geen beslag is gelegd. Opheffing t.a.v. andere gedaagden toegewezen onder de voorwaarde van de door ged...
 42. Appel van ECLI:NL:RBNHO:2017:1968. Vordering van Italiaanse leverancier FC op Albert Heijn in Nederland wegens onbetaalde geleverde goederen. Albert Heijn beroept zich op bevrijdende betaling aan derden die onder haar executoriaal beslag hadden gelegd. Die betaling vond plaats nadat ten aanzien van FC een Italiaanse insolventieprocedure (concordato preventivo) was geopend. De eerste rechter he...
 43. Conclusie AG. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto en geldbedragen. Rechtbank heeft geoordeeld dat het belang van strafvordering zich verzet tegen teruggave, omdat het handhaven van de inbeslagneming noodzakelijk is voor het veiligstellen van vermogen vooruitlopend op een door de RC te verlenen machtiging op grond van art. 103 Sv tot het leggen van conservatoir beslag ex art. 94a Sv. Di...
 44. Stichting particulier fonds. Wie heeft te gelden als oprichter/UBO? Is de brief waarmee eiser een derde als oprichter heeft aangewezen een vervalsing? SPF en haar bestuurder moeten eiser inzage geven in de administratie van de SPF over de periode dat de oprichtersrechten bij hem berustten.
 45. Art. 81 lid 1 RO. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat. Verzekeraar sluit vaststellingsovereenkomst met cliënt van advocaat zonder inzage te geven in brief van advocaat aan advocaat van verzekeraar. Onrechtmatig? Beroep verzekeraar op afgeleid verschoningsrecht. Belang bij enkele verklaring voor recht dat onrechtmatig is gehandeld; art. 3:303 BW.
 46. Vaststelling bedrag dat per maand op het AOW-pensioen van appellant wordt ingehouden en per maand een bedrag netto wordt uitbetaald. De Svb is gehouden bij vaststelling van de inhouding op het pensioen in het kader van het derdenbeslag uit te gaan van de geldigheid van het beslag en van de juistheid van de beslagvrije voet. De Svb heeft een juiste uitvoering gegeven aan het beslag en binnen de...
 47. Art. 2:248 lid 1 en 2 BW. Kennelijk onbehoorlijk bestuur, Administratieplicht. Eindvonnis na bewijslevering. Peeters/Gatzen-vordering. Art. 704 en 705 Rv. Belangenafweging opheffing beslag.
 48. (Medeplegen) witwassen door grote hoeveelheid contant geld en dure horloges voorhanden te hebben in woning van ex-partner en in door vriendin bewoonde woning (art. 420bis.1.b Sr). Verbeurdverklaring inbeslaggenomen geldbedragen toereikend gemotiveerd? Art. 33a.1.b Sr. In aanmerking genomen hetgeen ten laste van verdachte is bewezenverklaard en mede gelet op hetgeen raadsvrouw van verdachte heef...
 49. Voortvarend handelen inspecteur, conservatoir beslag effect op waarde box 3?, arbeidskorting, onmiddellijke tegenprestatie voor verrichtte arbeid?
 50. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op twee smartphones onder klager t.z.v. verdenking van oplichting. Ontvankelijkheid beslag na teruggave smartphones. In hoeverre ziet art. 552a Sv ook op evt. door politie gemaakte kopieën van data die zijn aangetroffen op de inbeslaggenomen, maar inmiddels teruggegeven telefoons? Rb heeft geoordeeld dat zij o.g.v. art. 552a Sv enkel bevoegd is om te beslissen over...