Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Beslagrecht

 1. Vordering inzage bescheiden op grond van artikel 843a Rv; Onvoldoende bepaalde bescheiden
 2. De kantonrechter heeft zijn informatieverplichting als bedoeld in artikel 11, vijfde lid (thans), Wahv niet geschonden. De gemachtigde kon inzage nemen in de stukken en de griffier van de rechtbank heeft de gemachtigde aangeboden om tegen een vergoeding een afschrift van de stukken te verstrekken. Dat de gemachtigde maar 7 dagen kreeg om te reageren of hij tegen vergoeding een afschrift van de...
 3. Onderzoek Tunis. Wederrechtelijk voordeel van veroordeelde A wordt geschat op Afl. 1.911.242,67. Verbeurd verklaarde geldbedragen die kunnen aangemerkt als opbrengst van de veroordeelde, worden op de betalingsverplichting in mindering gebracht. Geldbedragen die onder de broer en zus van de veroordeelde in Nederland in beslag zijn genomen, zijn niet verbeurd verklaard in deze strafzaak; ten aanz...
 4. Exhibitievordering van werkgever tegen twee ex-werknemers. Het hof wijst de vordering af waarbij het toetst aan de hand van de maatstaf “Degene die inzage, afgifte of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt, dient zodanige feiten en omstandigheden te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal te onderbouwen, dat de gestelde onrechtmatigheid/inbreuk voldoende aannemelijk is. De vraag wat i...
 5. Wraking. Cassatieberoep tegen afwijzing wrakingsverzoek. Ontvankelijkheid; doorbreking rechtsmiddelenverbod (art. 39 lid 5 Rv). Mondelinge behandeling wrakingsverzoek; weigeren inzage in rolarchiefkaart op de inhoud waarvan beslissing op het wrakingsverzoek mede is gebaseerd; hoor en wederhoor, art. 6 EVRM.
 6. Wraking. Cassatieberoep tegen afwijzing wrakingsverzoek. Ontvankelijkheid; doorbreking rechtsmiddelenverbod (art. 39 lid 5 Rv). Mondelinge behandeling wrakingsverzoek; weigeren inzage in rolarchiefkaart op de inhoud waarvan beslissing op het wrakingsverzoek mede is gebaseerd; hoor en wederhoor, art. 6 EVRM.
 7. Onderzoek Tunis. Wederrechtelijk voordeel van veroordeelde A wordt geschat op Afl. 1.911.242,67. Verbeurd verklaarde geldbedragen die kunnen aangemerkt als opbrengst van de veroordeelde, worden op de betalingsverplichting in mindering gebracht. Geldbedragen die onder de broer en zus van de veroordeelde in Nederland in beslag zijn genomen, zijn niet verbeurd verklaard in deze strafzaak; ten aanz...
 8. beschikking artikel 552a Sv. beslag.
 9. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto van klager onder diens zwager t.z.v. verdenking van witwassen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:19 m.b.t. toepasselijke maatstaf. Oordeel Rb dat belang van strafvordering zich niet verzet tegen teruggave van personenauto aan klager omdat "uit de stukken en het verhandelde in raadkamer is gebleken dat er veel onduidelijkheid...
 10. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto van klager onder diens zwager t.z.v. verdenking van witwassen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:19 m.b.t. toepasselijke maatstaf. Oordeel Rb dat belang van strafvordering zich niet verzet tegen teruggave van personenauto aan klager omdat "uit de stukken en het verhandelde in raadkamer is gebleken dat er veel onduidelijkheid...
 11. Opheffing beslag.
 12. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Behandeling klaagschrift in het openbaar? Art. 552a.6 Sv bepaalt dat behandeling klaagschrift door raadkamer plaatsvindt in het openbaar. Dit voorschrift is van zodanige betekenis dat - behoudens toepassing van art. 22.2 en 22.3 Sv - niet-naleving daarvan leidt tot nietigheid van onderzoek en van naar aanleiding...
 13. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Behandeling klaagschrift in het openbaar? Art. 552a.6 Sv bepaalt dat behandeling klaagschrift door raadkamer plaatsvindt in het openbaar. Dit voorschrift is van zodanige betekenis dat - behoudens toepassing van art. 22.2 en 22.3 Sv - niet-naleving daarvan leidt tot nietigheid van onderzoek en van naar aanleiding...
 14. Gewoonte maken van verwerven en bezit van 641 foto’s en 354 video’s met kinderporno op 8 gegevensdragers waaronder externe harde schijf, art. 240b.2 Sr. Onttrekking aan het verkeer van externe harde schijf met niet alleen kinderporno maar ook foto’s van overleden oma en vriend van verdachte. Afzonderlijke bestanden op harde schijf aan te merken als afzonderlijke voorwerpen a.b.i. art. 36b Sr? O...
 15. Inzage in bescheiden als bedoeld in artikel 843a Rv.
 16. Plofkraken in Duitsland. Ontkennende verdachte, bewijsverweren en bewijslevering. Straftoemeting. Tot 7 jaar celstraf voor plofkraken in Duitsland Vijf mannen die in 2017 in Duitsland één of meerdere plofkraken hebben gepleegd zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot gevangenisstraffen. De hoofdverdachte, een 29-jarige man uit Utrecht, is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf...
 17. Plofkraken in Duitsland. Ontkennende verdachte, bewijsverweren en bewijslevering. Straftoemeting. Tot 7 jaar celstraf voor plofkraken in Duitsland Vijf mannen die in 2017 in Duitsland één of meerdere plofkraken hebben gepleegd zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot gevangenisstraffen. De hoofdverdachte, een 29-jarige man uit Utrecht, is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf...
 18. Plofkraken in Duitsland. Ontkennende verdachte, bewijsverweren en bewijslevering. Straftoemeting. Tot 7 jaar celstraf voor plofkraken in Duitsland LELYSTAD – Vijf mannen die in 2017 in Duitsland één of meerdere plofkraken hebben gepleegd zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot gevangenisstraffen. De hoofdverdachte, een 29-jarige man uit Utrecht, is veroordeeld tot 7 jaar gevan...
 19. civiel – kg – vordering tot opheffing beslag wordt afgewezen – ambtshalve matiging van de verbeurde dwangsommen
 20. Plofkraken in Duitsland. Ontkennende verdachte, bewijsverweren en bewijslevering. Straftoemeting. Tot 7 jaar celstraf voor plofkraken in Duitsland Vijf mannen die in 2017 in Duitsland één of meerdere plofkraken hebben gepleegd zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot gevangenisstraffen. De hoofdverdachte, een 29-jarige man uit Utrecht, is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf...
 21. Plofkraken in Duitsland. Ontkennende verdachte, bewijsverweren en bewijslevering. Straftoemeting. Tot 7 jaar celstraf voor plofkraken in Duitsland Vijf mannen die in 2017 in Duitsland één of meerdere plofkraken hebben gepleegd zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot gevangenisstraffen. De hoofdverdachte, een 29-jarige man uit Utrecht, is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf...
 22. Executie van in hoger beroep vernietigde uitspraak. Dat de deurwaarder desdesondanks per abuis toch beslag legt, kan niet worden opgevat als een overtreding van het verbod om tot executie over te gaan.
 23. Intellectuele eigendom. Voorlopig deskundigenonderzoek. M.b.t. eventuele schending bedrijfsgeheimen: verzoek onvoldoende concreet. Wel voldoende concreet m.b.t. eventuele auteursrechtinbreuk. Verzoekster heeft bewijsbeslag laten leggen. De deurwaarder heeft niet de vereiste selectie uit digitale bestanden gemaakt. De deskundige wordt verzocht alsnog de selectie te maken. Het deskundigenonderzoe...
 24. De bank heeft de hypothecaire geldlening met een klant opgezegd. Mocht dat? Ja, want het openbaar ministerie had beslag gelegd op het woonhuis van de klant en in een zodanig geval mocht de bank op grond van de algemene voorwaarden de lening opeisen. In het licht hiervan en gezien de andere omstandigheden van het geval was het opeisen van de lening door de bank naar maatstaven van redelijkheid e...
 25. verzoek om inzage. Het bestreden besluit omtrent het verzoek om inzage niet voldoet aan artikel 7 van de Regeling, het bestreden besluit kan, voor zover betrekking op het verzoek om correctie, niet in stand blijven. De rechtbank leidt uit de artikelen 2 en 8 van de Regeling af dat een verzoek om correctie immers pas op juiste wijze kan worden beoordeeld indien conform artikel 7 van de Regeling...
 26. Bij besluit van 28 oktober 2016 heeft de staatssecretaris een verzoek van [appellant] om inzage in de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens afgewezen.
 27. Wrakingsverzoek afgewezen. Het is de taak van de rechter om de voor de beslissing van belang zijnde feiten en omstandigheden vast te stellen. In dit geval heeft de rechter het noodzakelijk gevonden om ten behoeve hiervan een nader deskundigenonderzoek te laten uitvoeren. Hoewel vragen gesteld kunnen worden bij het nut van de beslissing tot voortzetting van het deskundigenonderzoek ondanks de on...
 28. Profijtontneming. Cocaïne onder veroordeelde in beslag genomen. Aanschafwaarde opgenomen in kasopstelling en in aftrek gebracht op betalingsverplichting.
 29. Beklag, beslag, art. 94 Sv. Oproeping in raadkamer. Op de gronden als aangegeven in de conclusie van de AG is het middel terecht voorgesteld. CAG: niet blijkt dat een afschrift van de oproeping voor de behandeling van het klaagschrift aan de raadsman van klager is verzonden, zodat het voorschrift van art. 51 (oud) Sv niet is nageleefd. Volgt vernietiging en terugwijzing.
 30. Reeks betalingen na verkoop onroerend goed. Vorderingen ogv ongerechtvaardigde verrijking cq onrechtmatige daad. Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar vennootschap. Toepasselijk recht, Rome II, Rome I. Niet voldaan aan stelplicht. Opheffing beslag
 31. Beklag, beslag, art. 94, 552a Sv, art. 33a Sr en art. 3:92.1 BW. Boot onder A in beslaggenomen. B stelt eigenaresse te zijn, nu de boot door B onder eigendomsvoorbehoud is geleverd aan A en A niet binnen de gestelde termijn aan B heeft betaald. B klaagt over het uitblijven van teruggave aan haar, klaagster. Oordeel Rb dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend,...
 32. Voorzieningenrechter bepaalt dat geen retentierecht op het zeilschip bestaat. Gevorderde opheffing conservatoir beslag afgewezen.
 33. Samenwerking? Afgifte van zaken. Beslag. Schade? Wilsgebreken en onrechtmatige daad. Verjaringstermijn. Verjaring?
 34. Op 2 februari 2017 conservatoir derdenbeslag gelegd door belanghebbende ten laste van appellante onder haar moedervennootschap geintimeerde, ter verzekering van verhaal van vorderingen belanghebbende jegens appellante; op 17 augustus 2017 door appellante ten laste van geintimeerde executoriaal beslag gelegd op aandelen die geintimeerde houdt in belanghebbende, tot zekerheid van de betaling van...
 35. KG. Uitleg vaststellingsovereenkomst. Vordering opheffing beslag afgewezen, maar vordering waarvoor verlof is verleend herbegroot (verminderd met 10 miljoen euro).
 36. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op woning onder klaagster ten laste van A, de echtgenoot van klaagster. HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. maatstaf of buiten redelijke twijfel is dat derde die ex art. 552a Sv om teruggave verzoekt als eigenaar moet worden aangemerkt en, zo ja, of zich situatie van art. 94a.4 of 94a.5 Sv voordoet. In cassatie kan ervan worden uitgegaan dat ex art. 94a...
 37. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op onder klager inbeslaggenomen hennepzaden. Klacht dat de Rb ongegrondverklaring van het beklag ontoereikend heeft gemotiveerd omdat bezit van hennepzaad niet strafbaar is en hennepzaden niet zijn aan te merken als 'stoffen' of 'voorwerpen' a.b.i. art. 11a Opiumwet. De klacht faalt v.zv. die is gebaseerd op de opvatting dat voor verbeurdverklaring of onttrekking aa...
 38. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gehuurde graafmachine onder klager t.z.v. verdenking van verduistering, waarna zowel klager als verhuurbedrijf klaagschrift indient. Ontvankelijkheid cassatieberoep na last tot teruggave aan ander, art. 134.2 Sv. Hof heeft klaagschrift van klager bij onderhavige beschikking ongegrond verklaard en klaagschrift van verhuurbedrijf bij andere (inmiddels onherroepelij...
 39. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gehuurde graafmachine onder klager t.z.v. verdenking van verduistering, waarna zowel klager als verhuurbedrijf klaagschrift indient. Ontvankelijkheid cassatieberoep na last tot teruggave aan ander, art. 134.2 Sv. Hof heeft klaagschrift van klager bij onderhavige beschikking ongegrond verklaard en klaagschrift van verhuurbedrijf bij andere (inmiddels onherroepelij...
 40. Beklag, beslag. Art. 552a en art. 116.2.a Sv. Teruggave aan derde-belanghebbende van onder klaagster inbeslaggenomen personenauto. Heeft Rb miskend dat o.g.v. toepasselijk Belgisch recht klaagster redelijkerwijs als rechthebbende moet worden aangemerkt? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. teruggave van inbeslaggenomen zaak aan ander dan beslagene en beoordeling...
 41. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op onder oom van klager in beslag genomen Rolex-horloge. Middel over door Rb gehanteerde maatstaf en begrijpelijkheid ongegrondverklaring beklag. HR: art. 81.1. RO. CAG: Toepasselijke maatstaf is of buiten redelijke twijfel is dat klager als eigenaar moet worden aangemerkt en, zo ja, of zich situatie van art. 94a.4 of 94a.5 Sv voordoet. Toepassing door Rb van onjui...
 42. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op onder oom van klager in beslag genomen Rolex-horloge. Middel over door Rb gehanteerde maatstaf en begrijpelijkheid ongegrondverklaring beklag. HR: art. 81.1. RO. CAG: Toepasselijke maatstaf is of buiten redelijke twijfel is dat klager als eigenaar moet worden aangemerkt en, zo ja, of zich situatie van art. 94a.4 of 94a.5 Sv voordoet. Toepassing door Rb van onjui...
 43. Octrooirecht; Executiegeschil; Inzage bescheiden
 44. Beklag, beslag ex art. 94a Sv. Maatstaf. Het gaat hier om een onder klager inbeslaggenomen geldbedrag van € 27.208,- waarop ex art. 94a Sv beslag rust. Rb heeft vastgesteld dat - na betaling van het door klager w.v.v. ad € 8.333,- ter verzekering waarvan het beslag is gelegd - een bedrag van € 18.875,- resteert en geoordeeld dat het belang van strafvordering zich niet tegen teruggave van laatst...
 45. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op vorderingen en BMW van klagers t.b.v. verhaal in ontnemingszaak tegen A n.a.v. strafzaak ‘Rotterdamse havenaffaire’. Gegrondverklaring door Rb van klaagschriften strekkende tot opheffing van alle beslagen en teruggave aan klagers. HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. maatstaf of buiten redelijke twijfel is dat derde die ex art. 552a Sv om...
 46. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op banktegoeden en vordering van klager t.b.v. verhaal in ontnemingszaak tegen A n.a.v. strafzaak ‘Rotterdamse havenaffaire’. Gegrondverklaring door Rb van klaagschrift strekkende tot opheffing van beslag en teruggave aan klager (vader van partner van A). HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. maatstaf of buiten redelijke twijfel is dat derde d...
 47. Twee gevoegde procedures in kort geding. In de ene procedures hebben diverse schuldeisers van een failliete vennootschap, waarvan het faillissement inmiddels is opgeheven, jegens de (voormalig) curator in dat faillissement een vordering ingesteld op grond van artikel 843a Rv tot inzage in rapporten, verslagen en andere documenten waarin de bevindingen van de curator en derden omtrent de oorzak...
 48. Veroordeling voor het onttrekken van goederen aan beslag, op welke goederen beslag is gelegd door deurwaarder. Verweer dat beslag niet beklijft omdat verdachte geen eigenaar was van de goederen ttv beslaglegging, verworpen
 49. vordering ex art. 843a Rv; uitzendkracht heeft onvoldoende (rechtmatig) belang bij inzage in/afgifte van stukken waaruit blijkt welke prijs de inlener aan het uitzendbureau betaalt voor zijn inzet
 50. Executiegeschil; dwangsommen al dan niet verbeurd; uitleg vonnis waarin dwangsom is opgelegd; gedeeltelijke opheffing executoriaal beslag