Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Beslagrecht

 1. De rechtbank veroordeelt verdachte wegens de mishandeling van een ex-vriendin en het overtreden van een door de officier van justitie opgelegde gedragsaanwijzing tot een taakstraf van 120 uren. Daarnaast legt de rechtbank hem vrijheidsbeperkende maatregelen op in de vorm van een contactverbod met de ex-vriendin en een locatieverbod voor het gebied rond haar woning. De rechtbank spreekt verdacht...
 2. De gemeente Utrecht had in juli 2018 een helikopterlanding niet mogen tegenhouden. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland besloten. De gemeente Utrecht dreigde met een dwangsom van €50.000,- als de landing toch door zou gaan. Het bedrijf is daarom uitgeweken naar een andere locatie. HeliCentre uit Lelystad wilde op 7 juli 2018 met een helikopter landen langs de Mercator...
 3. Vordering tot vergoeding schade onrechtmatige verkoop in beslag genomen oldtimers is verjaard.
 4. Een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege kan pas aan de orde zijn als het recidiverisico zodanig is teruggebracht dat voorwaardelijke beëindiging onder de te stellen voorwaarden verantwoord is. Bij de beantwoording van deze vraag kan de verlengingsrechter ook in zijn afweging betrekken of voorafgaand aan een eventuele voorwaardelijke beëindiging een proefverlof is aan...
 5. Verlenging terbeschikkingstelling. Hoger beroep. Verlenging met een jaar om de terbeschikkinggestelde te blijven motiveren voor zijn behandeling? Het hof heeft als uitgangspunt dat, wanneer aannemelijk is geworden dat de behandeling van de terbeschikkinggestelde meer tijd in beslag zal nemen dan de tijd die resteert bij een verlenging van de terbeschikkingstelling met een termijn van een jaar,...
 6. Conclusie AG. Beklag, conservatoir beslag op een in klagers woning aangetroffen geldbedrag. Beslag i.h.k.v. de tenuitvoerlegging van een uitgevaardigd Europees onderzoeksbevel (EOB) of een uitgevaardigd Europees bevriezingsbevel (EBB)? De AG merkt op dat dit aanstonds niet duidelijk is, maar dat het wel van belang is voor de vraag of klager kan worden ontvangen in zijn beroep. In het eerste gev...
 7. Kort geding. Geen opheffing conservatoir beslag op door eiseres gehouden aandelen. Eiseres is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de vordering van gedaagde ondeugdelijk is. Ook de andere aangevoerde gronden rechtvaardigen niet de opheffing van het beslag.
 8. Kort geding. Geen opheffing conservatoir beslag op aandelen eiseres in Nederlandse vennootschap. In de hoofdzaak zal de vraag moeten worden beantwoord of eiseres naar Venezolaans recht aansprakelijk kan worden gehouden voor de schuld van haar dochtermaatschappij aan gedaagde. Niet kan worden voorspeld wat de uitkomst daarvan zal zijn. Geen summierlijk ondeugdelijke vordering. Een belangenafwegi...
 9. Kort geding. Opheffing conservatoir beslag omdat summierlijk is gebleken van de onnodigheid daarvan.
 10. Opheffing beslag; cessie als betaling voor honorarium advocaat en retro-cessie als gevolg van uitkomst begrotingsprocedure
 11. Opheffing conservatoir beslag. Niet summierlijk gebleken van de ondeugdelijkheid van de vordering tot zekerheid waarvan het beslag is gelegd.
 12. Art. 223 Rv. Incident opheffing beslag. Geen sprake van ondeugdelijkheid van de vordering of onnodig gelegd beslag. Belang van de curator bij behoud van het beslag moet prevaleren boven het belang van eisers in het incident. Afwijzing.
 13. Schuldheling van kentekenplaten, art. 417bis Sr. Middel tegen bewijsvoering en de door het hof aangenomen onderzoeksplicht naar de herkomst van de kentekenplaten. Plv. AG: met als uitgangspunt de wettelijke verplichting ex art. 160.1 WVW 1994 jo. art. 22.1.a Kentekenreglement voor de bestuurder van een mottorijtuig op de eerste vordering van een opsporingsambtenaar, dat motorrijtuig te doen sti...
 14. Conclusie plv. AG. Witwassen en verzuim beslagbeslissing. Art. 420bis Sr. Art. 353 Sv. Falende klachten over de bewijsvoering van witwassen. Naast een gevangenisstraf legt hof geldboete op ter hoogte van ex art. 94 Sv onder verdachte inbeslaggenomen geldbedrag, terwijl het geen beslissing neemt over beslag. Falende klachten gericht op motivering opgelegde straffen en uitblijven beslissing ex ar...
 15. Verkapte exequaturprocedure in conventie; aan de orde is de vraag of een Amerikaans vonnis in Nederland kan worden erkend. Beoordeling aan de hand van de Gazprom-criteria. De vordering wordt afgewezen, omdat de bevoegdheid van de Amerikaanse rechter niet berust op een bevoegdheidsgrond die naar internationale maatstaven algemeen aanvaardbaar is. In reconventie is vervolgens allereerst aan de or...
 16. Conclusie AG. Derdenbeslag ex art. 94 Sv op personenauto van klaagster. Beklag ex art. 552a Sv. (On)waarschijnlijkheid dat de auto zal worden verbeurdverklaard op grond van art. 33a Sr. Klaagster stelt eigenaar te zijn van de in beslag genomen auto. In de vaststelling van de rechtbank dat de auto op naam van klaagster staat, maar de beslagene eveneens gebruik heeft gemaakt van de auto, ligt nie...
 17. Conclusie A-G. Beslag en beklag. Nadat het hof bij onherroepelijke uitspraak de bewaring van een op de voet van art. 94 Sv inbeslaggenomen geldbedrag heeft gelast, klaagt een ander dan de beslagene over het uitblijven van een last tot teruggave aan haar. Het toepasselijke criterium is in dit geval of de klaagster redelijkerwijs als rechthebbende moet worden aangemerkt (HR 18 december 2018, ECLI...
 18. Conclusie A-G. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op BMW. De zaak is eerder in cassatie aan de orde geweest in HR 3 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:502. De rechtbank verklaarde het klaagschrift gegrond nadat de rechtbank in de hoofdzaak bij niet-onherroepelijk vonnis de teruggave aan de klager had gelast. Op grond van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad had de rechtbank de klager niet-ontv...
 19. Toewijzing verzoek op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De rechtbank is van oordeel dat verweerder in het bestreden besluit terecht en op goede gronden heeft beslist dat de AVG van toepassing is. Voorts stelt de rechtbank vast dat eiser eigenaar is van enkele panden in Groningen. Ten behoeve van deze panden is door een derde-partij een exploitatievergunning aan...
 20. Toewijzing verzoek op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De rechtbank is van oordeel dat verweerder in het bestreden besluit terecht en op goede gronden heeft beslist dat de AVG van toepassing is. Voorts stelt de rechtbank vast dat eiser bezwaar en beroep heeft ingesteld tegen de afwijzing van zijn aanvraag om een exploitatievergunning door de burgemeester van G...
 21. Eindvonnis. Koopovereenkomst tot stand gekomen voor een bedrijfspand? Bewijsopdracht echtheid handtekeningen gedaagde. Handschriftdeskundige en getuigen. Vordering werkelijke proceskosten afgewezen. Opheffing beslag.
 22. Vordering tot opheffing van conservatoire beslag op een truck die niet aan eiser in eigendom toebehoort maar aan de rechtspersoon. De gerechtelijke bewaring vindt tevens grond in het beslag en heeft dus van rechtswege opheffing van de gerechtelijke bewaring tot gevolg.
 23. Kort geding. Teruggave ex 94a Sv in beslag genomen auto. Niet-ontvankelijk. Beklagprocedure 552a Sv staat open, geen spoed. Verbod vervreemding (subsidiaire vordering) afgewezen. Art 117 Sv. Marginale toetsing in kort geding.
 24. opheffing conservatoir beslag afgifte originele volmacht en verbod gebruik van de volmacht
 25. Om onbetaald gelaten canon te innen, is verweerder tot dwanginvordering overgegaan en executoriale beslag gelegd. Volgens het Gerecht is niet gebleken dat het beslag vexatoir is zodat ook uit dien hoofde opheffing van het beslag niet geraden is.
 26. Wrakingsverzoek afgewezen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Op 24 juni 2019 heeft de rechter een eindbeslissing gegeven ten aanzien van het verzoek tot het verlenen van verlof voor het leggen van beslag op een onroerende zaak van verzoeker. Het wrakingsverzoek is op 16 augustus 2019 en derhalve na voormelde beslissing ingediend. De rechter behandelde de zaak niet meer op het moment dat h...
 27. Vorderen van identiteitsbewijs. Veroordeling tot werkstraf wegens het niet voldoen aan verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden en diefstal.
 28. Klager is ontvankelijk in zijn beklag, nu de goederen niet in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, en zonder de machtiging als bedoeld in artikel 117, eerste lid, Sv, zijn vernietigd, zodat van een beëindiging van het beslag geen sprake is.
 29. Bij besluit van 2 februari 2017 heeft het college beslist op het verzoek van [appellant] om inzage op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: de Wbp) en het verzoek van [appellant] om vaststelling van een dwangsom wegens niet-tijdig beslissen op het verzoek.
 30. Bij besluit van 18 augustus 2017 heeft het college beslist op het verzoek van [appellant] om inzage op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: de Wbp).
 31. Art. 3 en art. 11 Opiumwet; art. 9a Wetboek van Strafrecht; Achterdeurbeleid coffeeshops; grote handelsvoorraad van meer dan 500 gram cannabis op de woonboot van de verdachte, eigenaar van een coffeeshop, aangetroffen. Openbaar Ministerie is ontvankelijk in de vervolging. Gebruikelijke of redelijke handelsvoorraad in relatie tot commerciële keuzes van coffeeshopondernemer en spanning die dat o...
 32. Faillissement verpleeghuis. Vordering inzage in en afschrift van medisch dossier door erfgenamen patiënt. Rol curator.
 33. De beroepsgrond van appellante over de ongelijke procespositie slaagt niet. Appellante heeft met toestemming van betrokkene inzage gehad in de medische gegevens van het dossier en heeft kunnen reageren op de medische rapporten. Geen aanleiding een deskundige in te schakelen. Geen aanleiding aan de juistheid van de medische beoordeling te twijfelen. De rechtbank heeft terecht de beroepsgrond ver...
 34. Medisch beroepsgeheim huisarts; recht op inzage/afschrift medisch dossier van overleden moeder op grond van door haar aan haar zoon verstrekte schriftelijke machtiging; art. 7:458a BW (nieuw).
 35. Arbeidsrecht WWZ. Incidenten tot opheffing beslag en verschaffing toegang tot of kopie van e-mailbox in ontslag-op-staande-voet-zaak. Voor wat betreft opheffing beslag onvoldoende samenhang met hoofdzaak en voor wat betreft e-mailbox (art. 843a Rv) onvoldoende bepaalde bescheiden.
 36. Kort geding. Art. 843 A Rv. Geen fishing expeditie. De vordering is (klaarblijkelijk) gegrond op het bepaalde in artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor toewijzing van de vordering is noodzakelijk dat eiseres een rechtmatig belang heeft bij inzage, uittreksel of afschrift, dat de vordering betrekking heeft op bepaalde bescheiden en dat deze bescheiden betrekking hebben op een...
 37. Kortgeding. Opheffing beslag. Geen koopovereenkomst tot stand gekomen. Geen wilsovereenstemming.
 38. Kort geding. Opheffing executoriaal beslag op woning. Bevoegdheid tenuitvoerlegging exequatur niet verjaard. Stuiting door executoriaal derdenbeslag. Nieuwe verjaringstermijn van artikel 3:319 lid 2 BW is in dit geval niet maximaal 5 jaar. Oorspronkelijke verjaringstermijn van 20 jaar nog niet verstreken.
 39. Kort geding, twee zaken, schorsen ontslagbesluit (functie), opheffing beslag
 40. Beklag tegen beslag ex artikel 94a Sv op een personenauto. Het aanwenden van de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag is in dit geval niet proportioneel en dus in strijd met algemene beginselen van een behoorlijke procesorde. Het beklag is gegrond en het hof gelast de teruggave van de auto aan klager.
 41. Vordering tot opheffing van het door de werkgever onder zichzelf gelegde beslag op de transitievergoeding toegewezen. De voorzieningenrechter acht aannemelijk gemaakt dat de vordering van de werkgever naar alle waarschijnlijkheid geen stand zal kunnen houden in de bodemprocedure. Tevens verbod voor de werkgever om, gezien de aard daarvan, medische stukken van de werknemer te gebruiken buiten d...
 42. Vordering tot opheffing van het beslag toegewezen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat summierlijk van de ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht is gebleken.
 43. De vordering tot opheffing beslag wordt afgewezen. Eiseres heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk is of dat het voortduren van het beslag om andere redenen niet kan worden gerechtvaardigd. De enkele omstandigheid dat de bodemrechter de curator in het ongelijk heeft gesteld is voor de vraag of het conservatoir beslag moet worden op...
 44. Wraking van de wrakingskamer: bij aanvang van de wrakingszitting heeft verzoekster een mondeling wrakingsverzoek ingediend omdat zij vreest dat de wrakingskamer jegens haar vooringenomen is, wegens de manier waarop de wrakingskamer in de zaak van haar moeder - voorafgaand aan haar zaak - haar moeder ter terechtzitting heeft bejegend. De wrakingskamer heeft dit verzoek naast zich neergelegd, nu...
 45. Afwijzing: Concrete feiten waaruit de wrakingskamer de vooringenomenheid van de rechter of de objectief gerechtvaardigde vrees daarvoor kan afleiden, ontbreken in de door verzoekster aangevoerde gronden. De rechter heeft op de zitting nooit de gelegenheid gehad om verzoekster uit te leggen waarom er geen proces-verbaal van de zitting van 3 mei 2019 is opgemaakt, waarom de zaak is heropend op 6...
 46. "Beslaglegging woning. Derdenbescherming ex artikel 1:116 BW. Huwelijksgoederenregister op het moment van beslaglegging is doorslaggevend. Alsdan ontstane derdenbescherming strekt zich uit tot daadwerkelijke beslaglegging, ook na (alsnog) bekend worden van huwelijkse voorwaarden. De enkele omstandigheid dat het beslag is gelegd op een woning die niet in het vermogen van schuldenaar valt, is onv...
 47. kort geding. wedertewerkstelling afgewezen. Verstoorde verhoudingen. Met het leggen van conservatoir beslag ten laste van zijn werkgever is de CMO (chief marketing officer) te ver gegaan. Op non-actiefstelling was terecht.
 48. Intrekken en terugvorderen bijstand. Vermogensonderzoek. Themacontrole. Selectie bijstandsgerechtigden. Niet discriminatoir. Beschikkingsmacht bij beslag op woning.
 49. Verlenging TBS met dwangverpleging met 2 jaren: behandeling door weigerachtige houding betrokkene niet van de grond gekomen; pathologie onbewerkt gebleven; behandeling zal naar verwachting nog geruime tijd in beslag nemen.
 50. Kort geding; vordering opheffing conservatoir beslag afgewezen. Vzr oordeelt dat bepaald niet valt uit te sluiten dat gedaagde een vordering heeft op eiseres ogv benadeling van verhaalsmogelijkheden.