Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Beslagrecht

 1. Rechtsgeldige ontbinding franchiseovereenkomst door franchisenemer. Franchisegever dient inzage en afschrift administratie aan franchisenemer te verstrekken. Met betrekking tot de financiële afwikkeling dienen partijen zich bij akte uit te laten.
 2. Revisievergunning voor pluimvee- en varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie. Geen zienswijze ingediend; artikel 6:13 Awb niet tegengeworpen omdat nadat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen per 20 juli 2018 de wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij (rendementen luchtwassystemen) in werking is getreden. Hierdoor was er ten tijde van het bestreden besluit sprake van een...
 3. A-G Niessen heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 19/02158. In geschil is of en in hoeverre de belanghebbende een beroep kan doen op vermindering of vernietiging van de haar opgelegde verzuimboete omdat zij bij het niet (tijdig) betalen van de crisisheffing een pleitbaar standpunt had ingenomen. Naar aanleiding van een door belanghebbende ingediend correctiebericht wordt aan haar een n...
 4. Vernietiging vonnis: Onttrekking goed aan conservatoir beslag. Het hof komt ten aanzien van de strafoplegging en de civiele vordering tot een andere beslissing dan de politierechter. Vordering BP is een onevenredige belasting van het strafgeding.
 5. Belanghebbende heeft niet aan zijn aangifteverplichting voldaan, zodat de omkering en verzwaring van de bewijslast van toepassing is. Naar het oordeel van het Hof doorstaat de schatting van de Inspecteur de redelijkheidstoets. Belanghebbende heeft niet overtuigend aangetoond dat hij door persoonlijke omstandigheden geen werkzaamheden voor zijn (gelieerde) vennootschap(pen) heeft (kunnen) verric...
 6. Belanghebbende heeft niet aan zijn aangifteverplichting voldaan, zodat de omkering en verzwaring van de bewijslast van toepassing is. Naar het oordeel van het Hof doorstaat de schatting van de Inspecteur de redelijkheidstoets. Het op banktegoeden van de echtgenoot van belanghebbende gelegde conservatoire beslag vormt geen waardeverminderende factor voor het box 3-inkomen en evenmin een schuld....
 7. Conservatoir beslag opgeheven wegens schending van de waarheidsplicht (artikel 21 Rv). Beslaglegger heeft de voorzieningenrechter in het beslagverzoek onjuist voorgelicht over het beoogde gebruik van het beslagobject (hetgeen zou bestaan uit het tonen van een prototype van een elektrische bus op een tweejaarlijkse beurs in Brussel). Daarmee heeft hij voorkomen dat de voorzieningenrechter dit as...
 8. Kort geding. De vordering tot opheffing van het executoriaal beslag wordt afgewezen. Geen sprake van misbruik van executiebevoegdheid.
 9. vordering tot inzage
 10. Eis schadevergoeding i.v.m. aan- en verkoop van paarden. Conservatoir beslag. De rechtbank wijst de schadevergoeding toe vermeerderd met de wettelijke rente.
 11. Bij besluit van 10 augustus 2017 heeft het dagelijks bestuur het verzoek van [appellanten] om inzage in en een afschrift van hen betreffende persoonsgegevens die zich in het dossier van [persoon] bevinden,
 12. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op sieraden onder ander dan klaagster t.z.v. verdenking van witwassen. Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard onder voorwaarde dat OM binnen 2 weken na uitspraak duidelijkheid verschaft over nog te leggen beslag ex art. 94a Sv. 1. Verzet belang van strafvordering zich tegen teruggave van inbeslaggenomen sieraden aan klaagster? 2. Kon Rb klaagschrift voorwaardelij...
 13. Vervolgings-EAB België, identiteit opgeëiste persoon, art 13 OLW, beslag; kennelijke misslag
 14. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, voor het medeplegen van cocaïnehandel in een periode van nagenoeg 12 maanden en medeplegen van het aanwezig hebben van 44,3 gram cocaïne bevattend materiaal. Ten aanzien van het beslag verbeurdverklaring van € 940,00 en € 104,05, 2 auto’s en 2 mobiele telefoons. Teruggave van € 3...
 15. Opheffing beslag; geschil tussen vrouw en man, tevens notaris; beslag vervallen vanwege ontbreken overbetekening aan derdebeslagene; geldvordering in reconventie; onduidelijkheid over de vraag wie de koper is van de auto respectievelijk de boot, nu de koopsom is betaald door notarispraktijk respectievelijk stichting beheer derdengelden
 16. Bij besluit van 13 maart 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (thans: de minister voor Infrastructuur en Waterstaat) besloten tot openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. [appellant] heeft verzocht om inzage in stukken over het toekomstig beheer van de Waddenzee. De minister heeft dat verzoek gedeeltelijk ingewilligd. In verband met de persoonli...
 17. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op goederen en data van gegevensdragers t.b.v. verstrekking aan Belgische justitiële autoriteiten. Geen middelen ingediend, betrokkenen n-o. Samenhang met 18/00075 B en 18/00225 B.
 18. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag en elektronische gegevensdragers onder klager t.z.v. verdenking van strafbare feiten in België. 1. Ongegrondverklaring klaagschrift t.a.v. inbeslaggenomen geldbedrag. 2. Ongegrondverklaring klaagschrift t.a.v. inbeslaggenomen gegevensdragers. Ad 1. HR herhaalt maatstaf die moet worden toegepast bij beoordeling van klaagschrift van beslagene gericht te...
 19. Conclusie A-G. Beslag en beklag. Op de desbetreffende auto is zowel strafvordelijk beslag gelegd ex art. 94 Sv, als douanebeslag ex art. 1:37 lid 1 Algemene Douanewet (Adw). De klager verzocht de rechtbank de behandeling aan te houden van het klaagschrift dat zich tegen het douanebeslag richtte omdat een proces-verbaal van de douane van het aan de auto verrichte onderzoek ontbrak. De rechtbank...
 20. Witwassen, art. 420bis Sr. Schending art. 353.1 Sv door geen beslissing te nemen t.a.v. het inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven geldbedrag? Onder verdachte is ex art. 94 Sv een geldbedrag van € 37.350,- in beslaggenomen. Hof heeft aan verdachte o.m. een geldboete opgelegd van € 37.350,-, subsidiair 221 dagen hechtenis en in dat verband overwogen dat het aan verdachte een geldboete oplegt “...
 21. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op goederen en data van gegevensdragers t.b.v. verstrekking aan Belgische justitiële autoriteiten. Geen middelen ingediend, betrokkenen n-o. Samenhang met 18/00075 B en 18/00225 B.
 22. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag en elektronische gegevensdragers onder klager t.z.v. verdenking van strafbare feiten in België. 1. Ongegrondverklaring klaagschrift t.a.v. inbeslaggenomen geldbedrag. 2. Ongegrondverklaring klaagschrift t.a.v. inbeslaggenomen gegevensdragers. Ad 1. HR herhaalt maatstaf die moet worden toegepast bij beoordeling van klaagschrift van beslagene gericht te...
 23. Kort geding. Veroordeling tot opheffing beslag onder voorwaarden
 24. Mishandeling en poging zware mishandeling. Ontslag van alle rechtsvervolging en plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor de termijn van een jaar (art. 37 Sr). Aanhoudingsverzoek vanwege mogelijke overgangsrechtelijke perikelen afgewezen omdat de noodzaak daartoe niet is gebleken. Het hof is van oordeel dat art. 15:1 aanhef en onder sub f van de – per 1 januari 2020 in werking tredende - W...
 25. Geschil betreft aanslag IB 2012 en bijdrage Zvw 2015. De Inspecteur heeft het belastbaar inkomen uit werk en woning 2012 op het juiste bedrag vastgesteld. Het bezwaar tegen de beschikking Zvw 2015 is terecht niet ontvankelijk verklaard. Hof gaat voorbij aan verzoeken om inzage in uitwisseling van informatie tussen Belastingdienst en UWV, om kwijtschelding van de belastingschulden en om schadeve...
 26. Conclusie AG. Beklag beslag, art. 552a Sv. Het inbeslaggenomen voertuig is inmiddels op vordering van de officier van justitie ex art. 552f Sv bij afzonderlijke beschikking onherroepelijk aan het verkeer onttrokken verklaard. De AG stelt zich op het standpunt dat de klager daarom geen belang meer heeft bij zijn cassatieberoep en dat de Hoge Raad hem dus niet-ontvankelijk dient te verklaren in d...
 27. Conclusie A-G. Beslag ex art. 94 Sv en beklag. De A-G maakt mede naar aanleiding van HR 30 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:2003 enkele opmerkingen over de vraag of het feit dat de rechtbank een mondeling aangevuld klaagschrift in zijn geheel heeft behandeld, moet leiden tot de (partiële) niet-ontvankelijkheid van de klager in zijn cassatieberoep, dan wel een grond kan opleveren voor (ambtshalve)...
 28. en in de vrijwaring met zaak-/rolnummer C/09/555397 /HA ZA 18/716. Hoofdzaak en vrijwaring. Slapende Vereniging van Eigenaren. Geen gezamenlijke verzekering. Welk bedrag is VvE-lid gehouden te betalen i.h.k.v. herstel schade in brand appartement ander VvE-lid? Wat dient de basis van de berekening te zijn? Art. 5:113 lid 2 BW, artikel 17 Modelreglement, art. 5:111 sub d BW, artikel 23 Modelregl...
 29. Schade ten gevolge van onrechtmatig beslag. Kans dat project daadwerkelijk gestelde winst opgeleverd had.
 30. AVG-zaak. Eisers hebben inzage gevraagd in (geheime) stukken. Dit is door verweerder geweigerd. De stukken zijn wat betreft weigeringsgrond ingedeeld in drie categorieën. Op categorie A is artikel 6, vierde lid, van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) van toepassing geacht, op categorie B artikel 6, zesde lid, van de WOT. Voor categorie C documenten gaat het om de Wob-procedure waar de bero...
 31. Erfrecht. Geschil over waardering nalatenschap vader, met name percelen grond. Anti-speculatiebeding. Boedelbeschrijving. Akte tot legaat en vestiging vruchtgebruik onrechtmatig? Eiswijziging aan beide zijden. Doorhaling beslag. Geldleningen zoon aan ouders. Hoedanigheid waarin moeder procedeert: zowel pro se als in haar hoedanigheid van executeur nalatenschap vader.
 32. Wrakingsverzoek afgewezen. Aangevoerde omstandigheden (beweerdelijk: herhaaldelijk onjuiste beslissing, geen afgifte proces-verbaal, weigering inzage dossier) leveren, zowel afzonderlijk als in samenhang bezien, geen zwaarwegende aanwijzingen op voor het aannemen van partijdigheid van de rechter.
 33. 1) Bezwaar tegen de betalingsspecificatie over de maand januari 2018 terecht niet-ontvankelijk verklaard in verband met het overschrijden van de bezwaartermijn. 2) Bezwaar tegen de betalingsspecificatie over de maanden februari 2018, maart 2018 en mei 2018 (en april 2018) terecht niet-ontvankelijk verklaard. De betaalspecificaties zijn niet aan te merken als een besluit in de zin van artikel 1:...
 34. Beslag op WIA-uitkering. Met de rechtbank en op grond van gelijke overwegingen wordt geoordeeld dat het Uwv gehouden was medewerking te verlenen aan de executoriale besluiten en voorts dat het Uwv met de betalingsbeslissing binnen het kader van het beslag is gebleven.
 35. kort geding, opheffen beslag
 36. Conclusie AG. Samenhang met 17/05677. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op vordering van klaagster (Amerikaans factoringsbedrijf) van bijna $ 22 miljoen USD op het Engelse telecombedrijf A, welke vordering klaagster ten behoeve van telecombedrijf D (verdacht van witwassen) zou innen. Het beslag is gelegd n.a.v. onderzoek naar een omvangrijk witwas en btw-carrousel m.b.t. fake telefoonverkeer, waarbi...
 37. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag onder ander i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen klager en ander t.z.v. verdenking van witwassen. Termijn voor hernieuwd beklag, art. 552a.3 en 552a.4 Sv. Rb heeft klager n-o verklaard in zijn hernieuwde beklag wegens overschrijding van in art. 552a.4 Sv bepaalde termijn van 2 jaar. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017: mede in he...
 38. OM-cassatie. Beklag, (door RC afgewezen vordering tot machtiging van OvJ tot leggen van) beslag ex art. 94a Sv onder klager op niet nader omschreven voorwerpen t.z.v. ontneming w.v.v. Moet vordering tot machtiging van OvJ concrete voorwerpen noemen waarop beslag betrekking heeft? Uit wettelijke regeling (art. 94b Sv, art. 94c Sv, vierde Titel van Derde Boek van WvRv, art. 94a.4 Sv en art. 94a.5...
 39. Beklag, beslag ex art. 94/94a Sv op een geldbedrag i.h.k.v. een strafrechtelijk onderzoek tegen klager en een medeverdachte t.z.v. verdenking van witwassen. Termijn voor hernieuwd beklag, art. 552a.3 en 552a.4 Sv. Rb heeft klager n-o verklaard in zijn hernieuwde beklag wegens overschrijding van de in art. 552a.4 Sv bepaalde termijn van 2 jaar. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2...
 40. Klaagschrift ex 552a Sv. Ongegrond. Weliswaar bonnen overgelegd omtrent aankoop in beslag genomen voorwerp, maar niet direct te relateren aan aankoop/dit voorwerp. Nader onderzoek nodig. Nu onderzoek/verdenking nog loopt ongegrond.
 41. Klaagschrift ex art. 552a Sr gegrond verklaard. OM gaf aan dat voortduring beslag in kader waarheidsvinding nodig was, maar niet is onderbouwd waarom. Gegrond en teruggave
 42. Verlenging van de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege met een duur van twee jaar. Bij het wegvallen van de maatregel kan het risico oplopen naar een hoog recidiverisico. De terbeschikkinggestelde lijkt vooralsnog onvoldoende zicht te hebben op zijn risico’s en het traject dient stapsgewijs plaats te vinden en voorzichtig en geleidelijk opgebouwd te worden. Nu het de verwach...
 43. Conclusie AG. Conversie. Verdachte is door de Rb vrijgesproken. Daarnaast is de onttrekking aan het verkeer gelast van de in beslag genomen auto; art. 36b lid 1 aanhef en sub 3 Sr. De AG adviseert de Hoge Raad het beroep te verwerpen.
 44. Beslag/instellen eis in hoofdzaak.
 45. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder vriend van klaagster i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen vriend naar verschillende inbraken. Heeft Rb onderzocht of is voldaan aan een van in art. 33 a.2.a Sr vermelde voorwaarden ingevolge welke ook voorwerpen die aan ander dan veroordeelde toebehoren, vatbaar zijn voor verbeurdverklaring? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgeste...
 46. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Beklag ontvankelijk, nu Pr in hoofdzaak teruggave van auto aan klager heeft gelast? HR ambtshalve: In aanmerking genomen dat strafrechter reeds t.t.v. behandeling van beklag in raadkamer omtrent beslag in strafzaak tegen klager had beslist en zodoende op klaagschrift geen (andersluidende) beslissing...
 47. bezwaar ex 552a Sv. Beslag ogv 94 en 94a sv. Ongegrond. Geen strijd subsidiairiteit. Voor zover OM twee sporen volgt (ontneming/schikking) raakt dat toets rb in deze procedure niet. vrijgesproken voor witwassen.
 48. Beroepsfout advocaat; strafrechtelijk in beslag genomen gelden aan de verkeerde doorbetaald
 49. Overheidsaanbesteding Concessie; Publiekrechtelijke instelling; Grensoverschrijdend belang; Grossmann; Verjaring. NS Stations is ten aanzien van het (doen) exploiteren van advertentiemogelijkheden op stations een publiekrechtelijke instelling in de zin van AW 2012 en het Bao; Bij de door NS Stations in 2011 aan Exterion en 2015 aan Ngage verleende opdrachten is sprake van een grensoverschrijd...
 50. gedeeltelijk opheffing beslag, merkenrechtschending, eindvonnis kg na akte