Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Uitleg art 143 Rv voor kort geding. Verzet tijdig ingesteld, hoewel verzet-dagvaarding niet binnen 4 weken betekend, omdat het verzet-KG wel binnen 4 weken aanhangig was dmv mededeling datum zitting aan pij. Verwijzing naar literatuur en Hoge Raad 2016.
 2. Gebondenheid aan een eerder tussen partijen gewezen vonnis (art 236 Rv); verzwijging van een belangrijk feit in een schadevordering op ex-werkgever (art 21 Rv).
 3. Verzoek om verlof te verlenen om tussentijds hoger beroep in te stellen tegen een deelgeschilbeschikking
 4. Wrakingsverzoek afgewezen. De gang van zaken op de zitting met betrekking tot de nagekomen stukken is ongelukkig verlopen. De rechter was in de veronderstelling dat verzoeker en zijn advocaat al over het rapport van Enver beschikten. Misverstand aan de zijde van de rechter. Toen duidelijk werd dat er nog geen kennis was genomen van de nagekomen stukken, heeft de rechter de zitting meteen onderb...
 5. Wrakingsverzoek afgewezen. De beslissing tot het houden van een mondelinge behandeling wordt ingevolge wet en procesreglement genomen door de rechter en is een proces-beslissing. Dat in de praktijk de voorbereidende en uitvoerende handelingen en standaard-administratieve handelingen ten aanzien van het vinden van een geschikte zittingsdatum worden verricht door de administratieve en/of juridisc...
 6. Wrakingsverzoek afgewezen. Alle door verzoeker aangevoerde gronden voor het wrakingsverzoek zien op de beslissingen van de rechter, zoals die zijn opgenomen in haar beschikking. Dit zijn allemaal grieven tegen de inhoud van de beschikking die ter beoordeling thuishoren bij de appelrechter en waarin de wrakingskamer niet kan treden.
 7. Verwijzing kantonrechter naar handelskamer (artikel 71 lid 1 Rv). Gevorderde bedrag overstijgt competentiegrens en artikel 93 sub c Rv n.v.t. Overeenkomst van aanneming, niet (mede) consumentenkoop, art 7:5 lid 4 BW n.v.t. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2023:1871)
 8. Incident ex artikel 225 Rv.
 9. Gezagsbeëindiging. Procesrecht. Behoorlijke oproeping.
 10. Procesrecht. Art. 24 Rv. Grenzen van de rechtsstrijd.
 11. renvooiprocedure; uitleg van een met dwangsommen versterkte hoofdveroordeling in een vonnis.
 12. kort geding; In een eerder kort geding is het de houder van een pornowebsite op vordering van een stichting die zich inzet tegen seksueel misbruik verboden om video’s te openbaren waarop personen herkenbaar in beeld zijn die daar geen toestemming voor hebben gegeven. In dit executiegeschil is geoordeeld dat de stichting haar meldingen van video’s die mogelijk onder dit verbod vallen moet beperk...
 13. Opzegging huurovereenkomst van een winkelpand (7:290-ruimte). Gevolgen van het inroepen van de vernietiging van een huurtermijn die afwijkt van het bepaalde in artikel 7:292 BW. Voldoende aannemelijk dat verhuurder het gehuurde dringend nodig heeft om het duurzaam persoonlijk in gebruik te nemen?
 14. Vonnis in incident tot tussenkomst en voeging
 15. vonnis in incidenten. Vordering voorlopige voorziening van de man wordt afgewezen. Vordering ex 843a Rv van de vrouw wordt deels toegewezen nadat de man al grotendeels de gevraagde stukken heeft overgelegd.
 16. Verzoek tot aanstellen gerechtelijk bewaarder na conservatoir beslag op roerende zaken (machines), voor de duur van de bodemprocedure. Horen gerekwestreerde (aannemer). Vrees voor verduistering. Belangenafweging. Verzoek toegewezen.
 17. Niet-ontvankelijk in verzet tegen dwangbevel. Met de invoering van de vierde tranche Awb geldt een nieuw stelsel van invordering dwangsommen. Uitleg petitum, toetsingsmaatstaf executiegeschil 438 Rv. Voorzetten van executie levert geen misbruik van bevoegdheid op.
 18. vonnis in incident. Verlof tot oproeping in vrijwaring verleend.
 19. Kort geding. Executiegeschil.
 20. Verschoningsverzoek toegewezen. De gemachtigde van verzoekster is een bekende van de rechter. De rechter heeft bij het advocatenkantoor gewerkt waar de gemachtigde in de maatschap zat en de rechter ziet en spreekt hem privé nog.
 21. Verzoeker niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek. Aan het verzoek zijn geen feiten of omstandigheden ten grondslag gelegd. Verzoeker heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om de gronden van het wrakings-verzoek alsnog schriftelijk in te dienen.
 22. Verzoeker niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek. Wrakingsverzoek in 12 procedures betreffende verzoeken tot voorlopig getuigenverhoor. Uit het verzoek blijkt niet dat dit betrekking heeft op de rechter die met de behandeling van de zaken van verzoeker belast is. De naam van de rechter wordt door verzoeker niet genoemd. Evenmin blijkt uit de stukken in het dossier dat de zaak inmiddels aan ee...
 23. Kort geding. Geschil over afgifte van stukken. 843a-vordering toegewezen tegen zowel de holding als de bestuurder.
 24. Verzoek tot verlenen van verlof voor executoriale verkoop van in beslag genomen aandelen, ex artikel 474g Rv. Cumulatie van beslagen. Verzoekster is niet de eerste executoriaal beslaglegger. Aan eerste beslaglegger is reeds verlof voor executoriale verkoop verleend. Analoog toepassen artikel 458 lid 1 Rv. Vooralsnog mag de eerste beslaglegger verkopen. Opbrengst verkoop te verdelen onder besla...
 25. Bijzondere overeenkomst; huurrecht; woonruimte ontbinding/ontruiming
 26. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Prorogatie bij de kantonrechter op grond van art. 96 Rv, waardoor mogelijkheid hoger beroep is beperkt (art. 333 Rv). Voorlichtende taak kantonrechter?
 27. Kort geding. Voorzieningenrechter verbiedt gedaagde (bedrijf) om meer dan 50 Kw aan transportvermogen voor teruglevering te gebruiken op een specifieke middenspanningskabel. De voorzieningenrechter acht voldoende aannemelijk dat tussen partijen bij aanhangsel d.d. 4 augustus 2021 een gecontracteerd transport vermogen (GTV) van 50 Kw is overeengekomen. Niet gebleken is dat hierna een andere GVT...
 28. Onvoldoende belang eisers bij vordering tot aanpassing van een dakopbouw ter nakoming van een vaststellingsovereenkomst.
 29. Partijen strijden over de vraag of de vordering van de vrouw tot ten uitvoerlegging bij lijfsdwang in verband met de openstaande partneralimentatie. Aan de voorwaarden van lijfsdwang was ten tijde van het bestreden vonnis voldaan, maar thans niet meer. Het vonnis wordt bekrachtigd voor de periode totdat de man in vrijheid is gesteld. Het vonnis wordt voor de resterende duur van toegestane gijze...
 30. Verzet griffierecht. Eisvermindering in hoger beroep. Optelregel conventie en reconventie.
 31. Vordering ex artikel 431 lid 2 Rv tot het toekennen van gezag aan een Iraans vonnis (quasi-exequaturprocedure). Vordering wordt als onvoldoende onderbouwd afgewezen.
 32. Verzoek voorlopig deskundigenbericht. Boekenonderzoek vennootschap over 21 boekjaren. Verzoek voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. Fishing expedition. Geen rechtens te respecteren belang. Afwijzing verzoek. Geen veroordeling in werkelijke proceskosten. Liquidatietarief.
 33. Vordering 843a Rv. Rechtsbetrekking onvoldoende aannemelijk gemaakt.
 34. Beslagvrije voet art. 475da Rv. Beroep op hardheidsclausule art. 475fa Rv wegens hoge woonlasten? Geen kennelijk onevenredige hardheid.
 35. Vonnis in incident tot verlof voor oproeping in vrijwaring. Incident toegewezen.
 36. Gevorderde voorlopige voorziening ex art. 223. Rv afgewezen.
 37. Nietige dagvaarding
 38. Incidentele vordering tot opheffing van beslag (art. 223 juncto 705 lid 2 Rv). Beslag niet ondeugdelijk of onnodig. Belangenafweging. Afwijzing vordering.
 39. verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor en tot afgifte van gegevens op grond van artikel 843a Rv (afwijzing)
 40. Onbevoegde procesvertegenwoordiging? Artikel 3:70 BW. Onrechtmatig handelen. Bindende kracht beslissing in ander arrest. Is procesadvocaat partij in de zin van artikel 236 lid 1 Rv?
 41. Vordering in incident 843a Rv tbv verdeling van een ontbonden huwelijkse gemeenschap van goederen. Afwijzing.
 42. KG vordering eisers tot nakoming op straffe van dwangsom van uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beschikking afgewezen. Eisers moeten beslssing op incidentele vordering in hb tot schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad afwachten. Belangenafweging.
 43. Het wrakingsverzoek is kennelijk niet-ontvankelijk, omdat daaraan geen feiten of omstandigheden ten grondslag zijn gelegd waaruit (de schijn van) partijdigheid kan worden afgeleid. Een mondelinge behandeling kan achterwege blijven.
 44. Het wrakingsverzoek is kennelijk ongegrond en kennelijk niet-ontvankelijk. Een mondelinge behandeling kan daarom achterwege blijven.
 45. Wrakingserzoek kennelijk niet-ontvankelijk omdat daaraan geen concrete feiten of omstandigheden ten gronndslag zijn gelegd.Toepassing anti--misbruikbepaling.
 46. Wrakingsverzoek afgewezen.
 47. Kort geding. Opheffen conservatoir beslag vanwege schending artikel 21 Rv
 48. Geen mondelinge behandeling na te late indiening conclusie van antwoord (akte niet dienen). Eindvonnis.
 49. Caribische zaak. Procesrecht. Oordeel dat moet worden teruggekomen van aanvankelijk bewijsoordeel onvoldoende gemotiveerd? Motiveringsklachten over contractuele verhoudingen. Onjuiste of onbegrijpelijke toepassing van art. 6:76 BWSM? Strijd met verbod op terugwijzing naar rechter in eerste aanleg?
 50. geen hoger beroep mogelijk ivm mogelijkheid verzetprocedure