Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verzoek voorlopig deskundigenverhoor of deskundigenbericht; art. 202 Rv. Afwijzing verzoek. Maatstaf.
 2. Procesrecht. Art. 3:301 BW en 433 Rv. Veroordeling tot levering registergoed met bepaling dat vonnis in de plaats treedt van rechtshandeling als veroordeelde niet meewerkt (art. 3:300 lid 1 BW). Geldt sanctie van niet-ontvankelijkheid van beroep tegen vonnis bij niet-ingeschreven rechtsmiddel (art. 3:301 lid 2 BW) ook indien de veroordeelde op het moment van instellen van het rechtsmiddel aan v...
 3. schenking op papier
 4. Artikel 339 lid 5 Rv. Vordering in de vrijwaringszaak in eerste aanleg afgewezen op grond van de afwijzing van de vordering in de hoofdzaak. In hoger beroep wordt in de hoofdzaak opnieuw een incident tot oproeping in vrijwaring opgeworpen. Gesloten stelsel van rechtsmiddelen.
 5. Incident tot inzage op de voet van art. 21, 22 en 843a Rv in een procedure tot vernietiging of herroeping van arbitrale vonnissen gedeeltelijk toegewezen
 6. Wrakingsverzoek afgewezen. Wvggz-zaak; zorgronde. Maatregelen van Rechtspraak in verband met corona-virus. Geen onbegrijpelijke beslissing van de rechter tot afwijzing van het verzoek van de advocaat, gedaan op het moment dat het telefonisch horen zou aanvangen, om toch naar de instelling te gaan waar verzoeker verblijft om hem daar te horen, althans om hem via een video-verbinding te horen, al...
 7. Borgtocht; familierecht; procesrecht. Borgstelling door dga om uitstel van betaling voor onderneming te verkrijgen en aanvraag faillissement te voorkomen. Rechtsgeldige vernietiging van borgtocht door echtgenoot van dga? Art. 1:88 lid 1, onder c, BW en art. 1:88 lid 5 BW. Veroordeling in cassatie tot terugbetaling van hetgeen is betaald op grondslag van in cassatie vernietigde uitspraak?
 8. Procesrecht. Door vof op eigen naam ingestelde vordering; vordering in reconventie tegen afzonderlijke vennoten mogelijk? Ambtshalve of op verzoek in het geding roepen afzonderlijke vennoten (art. 118 Rv). Nieuw verweer in hoger beroep; rechtsverwerking c.q. beperkende werking redelijkheid en billijkheid in het procesrecht (art. 6:2 lid 2 BW).
 9. Hoger beroep niet-ontvankelijk. Appeldagvaarding is niet conform art. 125 lid 2 Rv op in appeldagvaarding aangezegde roldatum ingediend bij hof. Dit verzuim is niet op geldige wijze ex 125 lid 5 Rv hersteld.
 10. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Uitleg samenwerkingsovereenkomst. Draagt de afwijzing van de op primaire grondslag gebaseerde vordering (wanprestatie) ook de afwijzing van de subsidiaire grondslagen (onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking)? Onmiddellijkheidsbeginsel. Rechterswisseling. Getuigenverhoren; redelijke uitleg van art. 155 Rv. Nadere regels voor mededeling rechterswiss...
 11. Artt. 1:438 en 1:441 BW. Kort geding vonnis. De kantonrechter verklaart eiser niet-ontvankelijk in zijn loonvordering omdat hij onder bewind staat en hij de vordering op eigen naam heeft ingesteld. Ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld heeft zijn gemachtigde niet alsnog een onvoorwaardelijke machtiging van de bewindvoerder overgelegd.
 12. Ontruiming van een tweetal woonwagens/ standplaatsen. Huurovereenkomsten ontbonden omdat huurders niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij nog woonden op de gehuurde standplaatsen.
 13. Rechtbank onbevoegd.
 14. Verstekzaak. Eisers hebben niet voldaan aan hun onderzoeksplicht naar het werkelijk verblijf van gedaagden. De dagvaarding is nietig verklaard o.g.v. artikel 121 lid 3 Rv.
 15. Procesrecht. Eisen van een goede procesorde. Verzoek tot het verlenen van een voorlopige machtiging (Wet Bopz). Had de rechtbank acht moeten slaan op de inhoud van een faxbericht van de advocaat, verzonden na de sluiting van de mondelinge behandeling?
 16. Procesrecht. In eerste aanleg is vordering, na verwerping van beroep gedaagde op bindendadviesclausule, afgewezen op inhoudelijke gronden. In incidenteel appel is beroep op bindendadviesclausule gehonoreerd, en vonnis bekrachtigd. Gezag van gewijsde van beslissingen rechtbank? Belang bij wijziging dictum rechtbankvonnis van afwijzing in niet-ontvankelijkheid. Noodzaak van daartoe strekkend inci...
 17. Procesrecht. Insolventierecht. Overneming van het geding door de curator (art. 25, 27 Fw). Valt vordering van gefailleerde tot rectificatie van publicaties onder de overneming? Rechtsgevolgen. Rolbeslissing. Mogelijkheden voor de gefailleerde om in rechte op te komen tegen de buiten geding stelling. HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1100.
 18. Procesrecht. Executiegeschil. Kort geding. Maatstaf; uitgangspunt in cassatie: misbruik van bevoegdheid. Zijn de door het hof aangewezen gebreken in het bodemvonnis aan te merken als kennelijke misslagen? Belangenafweging.
 19. Procesrecht. Incident tot voeging in cassatie (art. 217 Rv); vereisten; belang bij voeging?
 20. Cassatieprocesrecht. Incidenteel cassatieberoep ingesteld na de termijn (artikel 3.1.5.5 Procesreglement). Niet-ontvankelijkheid?
 21. In geschil is de vraag of de Staat aan een burger een toezegging heeft gedaan en zo ja of de Staat op die toezegging terug mag komen. Het hof sluit aan bij juridische maatstaf van bestuursrechter (ECLI:NL:RVS:2019:1694). De toezegging betreft de aanleg van een brug ten behoeve van een bewoner, waarvan de kosten volgens de Staat 2,5 miljoen zijn. In dit geval heeft de Staat een toezegging gedaan...
 22. Alimentatie. Inning door LBIO. Geschil tussen de man en het LBIO over de in rekening gebrachte opslag- en beslagkosten (art. 1:408 lid 3 BW). Kennisgeving vooraf aan de onderhoudsplichtige (lid 5): welke inspanning mag van het LBIO verwacht worden, nu de in het buitenland woonachtige man zich niet in het register niet-ingezetenen van het BRP heeft laten registeren. Openbare betekening van de br...
 23. Kort geding voorgezet huurrecht voormalige gezamenlijke woning. Belangenafweging. In acht te nemen belangen bij de beslissing.
 24. vrijwaringsincidenten aan zijde eiser én aan zijde gedaagde in hoofdzaak
 25. Procesrecht. Niet-ontvankelijkheidsverweer in cassatie. Vereffening nalatenschap; geschil over verzet tegen slotuitdelingslijst met afwijkende rechtsmiddelenregeling (art. 4:218 lid 5 BW jo. art. 187 Fw) of geschil over uitoefening taak vereffenaar met mogelijkheid van hoger beroep en cassatie?; kwalificatie vonnis.
 26. Eiser niet-ontvankelijk in vordering tot herroeping omdat uitspraak niet in kracht van gewijsde is gegaan.
 27. Gebruik recht van overpad/erfdienstbaarheid. Executiegeschil over verbeurde dwangsommen.
 28. Incidentele vordering ex artikel 843a Rv. Belang bij bescheiden. Vertraging procedure door exhibitie incident. Mogelijkheid van vordering ex artikel 843a Rv in kort geding. Verdere procedure in tweede incident en in hoofdzaak.
 29. Verstekvonnis dat wezenlijk een op tegenspraak gewezen vonnis is. Hoger beroep ontvankelijk.
 30. Onjuiste betekening; verstek geweigerd;
 31. Procesrecht. Hoger beroep; belang; proceskosten; grenzen rechtsstrijd in appel; devolutieve werking; herkansingsfunctie; toetsing 'ex nunc'.
 32. Procedure na cassatie en verwijzing, Passeren tegenbewijsaanbod. Ter zake dienend? Tardief?
 33. Familierecht. Procesrecht. Omgang tussen minderjarige en vader. Kan de minderjarige in een door een ouder of andere belanghebbende ingesteld hoger beroep betreffende de omgangsregeling, op de voet van art. 1:377g BW (informele rechtsingang) zijn wensen over de omgang aan het hof kenbaar maken, met als gevolg dat het hof de omgang in volle omvang kan beoordelen? Ontvankelijkheid cassatieberoep v...
 34. Procesrecht. Jeugdrecht. Ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing. Mondelinge uitspraak. Wat zijn de gevolgen van overschrijding van de tweewekentermijn voor schriftelijke uitwerking (HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:650) voor de geldigheid van de mondelinge uitspraak?
 35. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Hervatting hoger beroep. Art. 334 Rv. Berusting nadat rechtsmiddel is aangewend? Afstand van recht? Gerechtvaardigd vertrouwen?
 36. Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Procesrecht. Uithuisplaatsing. Hoger beroep gecertificeerde instelling tegen deelbeschikking. Niet-ontvankelijkheid.
 37. Art. 81 lid 1 RO. IPR. Procesrecht. Verzoek tot tenuitvoerlegging Engels arbitraal vonnis; art. 1076 Rv. Is (langs elektronische weg) geldige arbitrageovereenkomst tot stand gekomen? Art. 6:227a BW.
 38. Art. 81 lid 1 RO. IPR. Procesrecht. Verzoek tot tenuitvoerlegging Engels arbitraal vonnis; art. 1076 Rv. Is (langs elektronische weg) geldige arbitrageovereenkomst tot stand gekomen? Art. 6:227a BW.
 39. Kantonrechter verklaart zich onbevoegd tot oordelen omdat sprake is van een pachtovereenkomst, maar laat verwijzing naar de pachtkamer achterwege en verwijst de zaak naar de rol. Staat tegen dit vonnis hoger beroep open?
 40. Kort geding. Executiegeschil met toepassing van “nieuwe” toetsingsmaatstaf uit HR 20-12-2019 (NJB 2020, 13). Huurster vordert schorsing van executie van ontruimingsvonnis van wooncoöperatie. Voorzieningenrechter wijst dit toe omdat de belangen van huurster bij handhaving van de bestaande situatie hangende het hoger beroep zwaarder wegen dan de belangen van de wooncoöperatie bij ontruiming. De v...
 41. kwalificatie overeenkomst, geen gezagsverhouding, vrijblijvend karakter, schriftelijke opdrachtovereenkomst waaraan ook feitelijk uitvoering is gegeven. Daarnaast beoordeling incident 843a RV.
 42. koop paardentruck
 43. Zeerecht. IPR. Procesrecht. Verdrag conservatoir beslag op zeeschepen 10 mei 1952; bevoegdheid Nederlandse rechter tot kennisneming van incidentele vordering op voet art. 223 Rv tot medewerking aan terugbetaling gestort depotbedrag als zekerheidstelling en ‘omzetting’ daarvan in bankgarantie; exclusieve bevoegdheid Marokkaanse rechter als rechter van plaats van beslag op voet art. 5 Beslagverdr...
 44. Procesrecht. Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap. Ambtshalve kostenbegroting; mocht het hof beslissen zoals het geraden voorkomt? Wettelijke grondslag; passeren bezwaren tegen eerste deskundigenbericht.
 45. Analoge toepassing art. 130 lid 3 jo 353 lid 1 Rv bij eisvermeerdering nadat advocaat verweerder zich heeft onttrokken: eiser wordt in de gelegenheid gesteld haar memorie van antwoord, tevens inhoudende vermeerdering van eis, aan verweerder te betekenen.
 46. Arbeidsrecht. Procesrecht. Geschil tussen piloten en luchtvaartmaatschappij over uitleg cao-bepaling. Toewijzing van een voor het eerst in hoger beroep ingestelde vordering in reconventie; strijd met art. 353 lid 1 Rv.
 47. Octrooirecht. Procesrecht. Is weigering van beroep op centraal beperkt octrooi wegens strijd met de goede procesorde verenigbaar met art. 68 en 105a-105c Europees Octrooiverdrag? Uitleg art. 68 en 105a-105c EOV aan de hand van art. 31-32 Weens Verdragenverdrag. Rechts- en motiveringsklachten over oordeel dat beroep op centraal beperkt octrooi strijdig is met de goede procesorde. Toelaatbaarheid...
 48. Incidentele vordering op grond van artikel 843a en 843b Rv afgewezen wegens onvoldoende rechtmatig belang.
 49. De (herhaalde) van toepassing verklaring van algemene voorwaarden "including the [..] arbitration clause" in e-mails waarin geen overeenkomst is belichaamd, is onvoldoende voor het overeenkomen van arbitrage ten aanzien van een buitencontractuele vordering.
 50. Opdracht. Advocaat. Tekortkoming? Ontbinding? Reconventie?