Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Afwijzing. Voorlopig deskundigenbericht. In de aanhangige bodemprocedure is nog niet beslist op een vordering ex art. 843a Rv. Prematuur en derhalve in strijd met de goede procesorde.
 2. Weigering verlof beslaglegging op aandelen in overheidsvennootschappen. Goederen bestemd voor de openbare dienst.
 3. Kort geding. Gemeenschappelijke woning. Voorzieningenrechter veroordeelt vrouw tot overname/medewerking aan verkoop en levering van haar aandeel op straffe dwangsom met toepassing art. 3:310 BW. Vordering tot schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Hof schorst omdat sprake is van een juridische misslag. Deze ordemaatregel is de facto een wijze van verdelen als bedoeld in art. 3:185 BW. Zu...
 4. Beslagrecht. Executiegeschil. Vraag of de man aan een vonnis waaraan dwangsommen zijn verbonden heeft voldaan. De vrouw heeft beslag gelegd ter zake van beweerdelijk verschuldigde dwangsommen. Volgens de voorzieningenrechter terecht. Hof komt tot andersluidend oordeel. Volgens het hof heeft de man wel uitvoering gegeven aan het bedoeld vonnis. Hof gelast de vrouw over te gaan tot opheffing van...
 5. Echtscheiding. Kort geding voortgezet gebruik woning(en). Verzoek in beroep tot schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Aan te leggen criterium nu in eerste aanleg geen gemotiveerde beslissing is gegeven over de uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Belang bij schorsingsverzoek vervallen.
 6. Einde samenleving. Man stelt vordering in jegens de vrouw tot terugbetaling. Is sprake (geweest) van geldlening dan wel schenking? Bewijswaardering. In hoeverre is reeds terugbetaald op de lening?
 7. Procesrecht. Faillissement. Hoor en wederhoor. Tweeconclusieregel. Heeft de eiser, wanneer de curator niet verschijnt om de procedure over te nemen ten aanzien van de vorderingen die vallen onder art. 28 Fw, recht op ontslag van instantie? Is sprake van een ontoelaatbare verrassingsbeslissing indien het hof beslist op vorderingen ten aanzien waarvan het hof eerder had geconstateerd dat de proc...
 8. Procesrecht. Verzet tegen griffierecht; art. 29 lid 1 Wet griffierechten burgerlijke zaken. Vordering van onbepaalde waarde of met beloop van een bepaald bedrag?
 9. Procesrecht. Particuliere belegger houdt effectenrekening aan bij bank. Is de bank tekortgeschoten in de nakoming van haar zorgplicht? Reconventionele vordering van de bank tot betaling van het debetsaldo. Grief in reconventie ten onrechte onbehandeld gelaten? Geen belang bij klacht tegen herstelarrest. Samenhang met ECLI:NL:HR:2019:1845.
 10. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap met o.a. woning in Marokko. Vaststelling eerste huwelijksdomicilie echtgenoten (IPR); relevantie inschrijving in basisadministratie; samenwoning vereist? Taxatie woning in Marokko: tegenstrijdige taxatierapporten. Verplichtingen man uit hoofde van bruidsgave; toepasselijk recht op bewijslastverdeling (art. 10:13 BW): bewijslast rust op de man krachtens art...
 11. Wrakingsverzoek afgewezen met bepaling dat een volgend wrakingsverzoek van verzoeker in deze procedure niet in behandeling wordt genomen. Wraking vanwege appointering zitting kort geding op een van de (lange reeks van) verhinderdata van verzoeker, die verder niet zijn gemotiveerd. Ongebruikelijk dat een rechter voorafgaande aan een zitting in kort geding inhoudelijk gaat corresponderen met een...
 12. Verzoeker niet-ontvankelijk in wrakingsverzoeken. Het verzoek tot wraking van de rechters van de wrakingskamer mist feitelijke grondslag nu uit de beslissing van de wrakingskamer van 31-10-2019 blijkt dat aan verzoeker een schriftelijke uitnodiging voor de zitting van de wrakingskamer is toegezonden. Op 31-10-2019 heeft de wrakingskamer – in welke kamer de rechter zitting nam – een beslissing u...
 13. Afwijzing in hoger beroep van verzoek tot verlof voor beslaglegging. Gestelde onrechtmatige daad niet summierlijk aannemelijk. Incidenteel beroep op procedeerverbod niet-ontvankelijk ivm 362 Rv, en overigens te afwijkend van de hoofdkwestie. Procedeerverbod in beginsel strijdig met art. 6 EVRM (zie ECLI:NL:GHARL:2017:7369. Veroordeling tot betaling reële proceskosten conform ECLI:NL:HR:2017:236...
 14. Wrakingsverzoek afgewezen. Wraking naar aanleiding van formulering en afkadering onderzoeksopdracht aan deskundige door de rechter in tussenvonnis. Procesbeslissing. Op zichzelf geen onbegrijpelijke beslissing. Rechter heeft bovendien beslist dat de deskundige partijen in de gelegenheid dient te stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen.
 15. Wrakingsverzoeken niet-ontvankelijk. De rechters van de eerste wrakingskamer behandelden de zaak van verzoeker niet meer op het moment dat het verzoek tot wraking is gedaan. De gronden van het tweede verzoek tot wraking van de rechter behelzen geen nieuwe feiten en omstandigheden die pas na het eerste verzoek aan verzoeker bekend zijn geworden.
 16. Geldvordering afgewezen. Niet voldoende aannemelijk.
 17. Procesrecht. Berusting in een rechterlijke uitspraak. Mogelijkheid tot berusting nadat hoger beroep is ingesteld? Gerechtvaardigd vertrouwen?
 18. Familierecht. Procesrecht. Informele rechtsingang ex 1:377g in hoger beroep; verbod op reformatio in peius;
 19. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Onverschuldigde betaling. Omkering van de bewijslast.
 20. Bevoegdheidsincident in een zaak met twee gedaagden gevestigd in Venezuela en een in Nederland gevestigde gedaagde. Is er sprake van een exlcusieve forumkeuze als bedoeld in artikel 8 lid 2 Rv voor de Venezolaanse rechter en een geldig arbitragebeding voor Venezolaanse arbiters? Is er sprake van samenhangende vorderingen als bedoeld in artikel 7 lid 1 Rv? Hoe is de verhouding tussen artikel 8 l...
 21. art. 843a Rv; expertiserapport; contractueel geheimhoudingsbeding; rechtmatig belang; geen gewichtige redenen; geen waarborg behoorlijke rechtsbedeling; toewijzing vordering afschrift rapport; vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad
 22. Kort geding, proceskostenveroordeling ten laste van eiseres na intrekking kort geding met betrekking tot medewerking levering onroerende zaak (proceskostenveroordeling volgens liquidatietarief)
 23. IPR. Procesrecht. Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter als noodforum (forum necessitatis), art. 9, aanhef en onder a en b, Rv?; maatstaf.
 24. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Veroordeling tot medewerking aan verkoop en levering van woning, met bepaling dat vonnis in plaats van de akte kan komen. Hoger beroep niet-ontvankelijk omdat rechtsmiddel niet tijdig is ingeschreven in rechtsmiddelenregister? Art. 3:300 lid 2 en 3:301 lid 2 BW. Uitleg veroordelend vonnis.
 25. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Auteursrecht. Dwangsom. Proceskosten; art. 1019h Rv.
 26. Revindicatie van kermisorgel bij houder die stelt dat het orgel eigendom is van een derde – bewijswaardering na getuigenbewijs dat kermisorgel aan derde zou zijn geschonken.
 27. Art. 81 lid 1 RO. Pachtrecht. Procesrecht. Beëindiging pachtovereenkomst door verpachter. Geen bedrijfsmatige exploitatie van een agrarische onderneming; art. 7:312 BW. Vordering tot schadevergoeding in reconventie voor het eerst ingesteld in hoger beroep. Art. 353 lid 1 Rv.
 28. Procesrecht. Incident tot voeging in cassatie, art. 217 Rv. Stuit voeging in cassatie af op omstandigheid dat partij die voeging vordert, (na voeging in eerste aanleg) in hoger beroep partij was en niet zelf cassatieberoep heeft ingesteld? Belang bij voeging? Afwijzing vordering tot voeging wegens strijd met eisen van een goede procesorde of misbruik van procesrecht?
 29. Bevoegdheidsincident. Zijn partners in de partnership naar Engels recht gebonden aan de forumkeuze van de partnership voor de Nederlandse rechter? zie ook ECLI:NL:RBDHA:2019:7727.
 30. Procesrecht. Incident tot voeging in cassatie, art. 217 Rv. Belang van Zorginstituut bij voeging in procedure over uitleg Regeling zorgverzekering? HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:306.
 31. Incident artikel 223 Rv. In eerste aanleg is een voorlopige voorziening getroffen voor de duur van het geding. Deze voorlopige voorziening heeft haar werking verloren.
 32. Conservatoir beslag opgeheven wegens schending van de waarheidsplicht (artikel 21 Rv). Beslaglegger heeft de voorzieningenrechter in het beslagverzoek onjuist voorgelicht over het beoogde gebruik van het beslagobject (hetgeen zou bestaan uit het tonen van een prototype van een elektrische bus op een tweejaarlijkse beurs in Brussel). Daarmee heeft hij voorkomen dat de voorzieningenrechter dit as...
 33. appelgrens, optelregel art. 332 lid 3 Rv., strekking reconventie
 34. Schadebegroting ten aanzien van een door tekortkoming van een verhuurder uit gehuurde verdwenen bedrijfsvoorraad. Begroting van de schade die de huurder daardoor heeft geleden. Bewijslastverdeling. Bewijswaardering. Vervolg op hof ’s-Hertogenbosch 16 juli 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2542, met ambtshalve toetsing door het hof of de kantonrechter in het verzetvonnis het verzet terecht ontvankelijk h...
 35. Wrakingsverzoek afgewezen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Het wrakingsverzoek moet zijn gericht tegen een of meer rechters die daadwerkelijk met de behandeling van de zaak zijn belast. Wraking van een gerecht of van alle rechters werkzaam bij een gerecht is niet mogelijk.
 36. Wrakingsverzoek afgewezen. Daar waar de inhoud van het proces-verbaal en hetgeen verzoeker omtrent het verloop van de zitting stelt, uitéénlopen, zijn door verzoeker onvoldoende expliciete omstandigheden gesteld om twijfel te doen rijzen aan de juistheid van het proces-verbaal. Voor wat betreft de overige wrakingsgronden mist het verzoek feitelijke grondslag. De gang van zaken ter zitting, zoal...
 37. Wrakingsverzoek afgewezen. Een rechter heeft in zijn algemeenheid geen of nauwelijks bemoeienis met het voortraject van een procedure. De administratieve handelingen, die tijdens dat voortraject plaatsvinden, worden feitelijk uitgevoerd door de griffier of – meer nauwkeurig omschreven – de administratieve ondersteuning van de rechtbank. Als juist zou zijn dat de oproep voor de rolzitting verzoe...
 38. Wrakingsverzoek niet-ontvankelijk omdat dit niet is gedaan zodra de feiten en omstandigheden waarop het wrakingsverzoek is gegrond aan verzoeker bekend zijn geworden. Verzoeker is enkele dagen na 10 juli 2019 bekend geraakt met de inhoud van de brief van de rechter die voor hem redengevend is geweest de rechter te wraken, terwijl het verzoek eerst is ingediend op 9 september 2019.
 39. Procesrecht. Incident tot voeging in cassatie, art. 217 Rv. Stuit voeging in cassatie af op omstandigheid dat partij die voeging vordert, (na voeging in eerste aanleg) in hoger beroep partij was en niet zelf cassatieberoep heeft ingesteld? Belang bij voeging? Afwijzing vordering tot voeging wegens strijd met eisen van een goede procesorde of misbruik van procesrecht?
 40. Procesrecht. Verzet tegen heffing griffierecht (art. 29 lid 1 Wgbz). Is griffierecht verschuldigd voor het instellen van cassatieberoep tegen de afwijzing van een verzoek tot verkorting van de looptijd van een schuldsaneringsregeling? Zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsplicht.
 41. Procesrecht. Verzet tegen griffierecht; art. 29 lid 1 Wet griffierechten burgerlijke zaken. Vordering van onbepaalde waarde of met beloop van een bepaald bedrag?
 42. Omgangsrecht. Belang in hoger beroep bij voorlopige voorziening vervallen nu in de bodemzaak inmiddels een beslissing omtrent omgang is genomen.
 43. Rechtspleging inzake beperking van aansprakelijkheid van scheepseigenaren. Schorsing op de voet van art. 642f Rv.
 44. Procesrecht, Schending van art 128 Rv. Goede procesorde.
 45. Incident. Schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Bestreden vonnis strekt onder andere tot verkoop van de voormalige echtelijke woning. Nu man daar met de kinderen verblijft valt de in het kader van het verzoek tot schorsing te maken belangenafweging in casu in zijn voordeel uit. Hof schorst.
 46. Erfrecht. Geschil over waardering nalatenschap vader, met name percelen grond. Anti-speculatiebeding. Boedelbeschrijving. Akte tot legaat en vestiging vruchtgebruik onrechtmatig? Eiswijziging aan beide zijden. Doorhaling beslag. Geldleningen zoon aan ouders. Hoedanigheid waarin moeder procedeert: zowel pro se als in haar hoedanigheid van executeur nalatenschap vader.
 47. Procedure na verwijzing door Hoge Raad; herroeping op grond van art. 1068 Rv en art. 382 Rv. Na verwijzing hebben partijen de zaak bepleit. Afwijzing.
 48. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Overname onderneming. Motiveringsklachten tegen afwijzing beroep op dwaling. Proceskostenveroordeling in hoger beroep in verband met stranden vorderingen in conventie? Heeft het hof ten onrechte nagelaten het art. 843a Rv-incident inhoudelijk te behandelen?
 49. Intellectuele eigendom. Merkenrecht. Procesrecht. Vraag of kan worden teruggekomen van bindende eindbeslissingen in een tussenarrest, dat in een tussentijds cassatieberoep zonder succes is bestreden. Rechtsmiddelenverbod art. 130 lid 2 Rv, rechtsverwerking inroepen nietigheid merk (art. 2.29 BVIE oud), veroordeling tot winstafdracht (art. 2.21 lid 4 BVIE) en verwijzing naar de schadestaat (art....
 50. Procesrecht. Incident tot het verbinden van de voorwaarde van zekerheidstelling aan de uitvoerbaarheid bij voorraad. Toepassing maatstaven HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:688. Gemotiveerde beslissing in vorige instantie? Verschil met uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Restitutierisico. Afweging van belangen.