Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Verzoek tot herstel (art. 31 Rv) dan wel aanvulling (art. 32 Rv) van HR 29 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1864 (zaken met nummers 18/02225, 18/02224, 18/02226 en 18/02236), omdat niet alle cassatiemiddelen zouden zijn behandeld.
 2. Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Procesrecht. Maatstaf voor aansprakelijkheid advocaat; medewerking advocaat aan betaling aan gelieerde vennootschap. Tussentijds hoger beroep tegen tussenvonnis waarin advocaat aansprakelijk is gehouden; mocht het hof de zaak aan zich houden en zelf afdoen (art. 356 Rv) en daarbij in het kader van de devolutieve werking het door de rechtbank gehonoreerde beroe...
 3. Incident tot niet-ontvankelijkverklaring. Materiële verweren.
 4. Procesrecht. Hoger beroep interlocutoir vonnis (art. 337 lid 2 Rv). Beleid appelrechter.
 5. Procesrecht. Hoger beroep interlocutoir vonnis (art. 337 lid 2 Rv). Beleid appelrechter.
 6. Kort geding; opheffing conservatoir beslag met toepassing van art. 21 Rv.
 7. Na verlaging van kinder- en partneralimentatie door de rb verzoekt vrouw voorlopige voorzieningen m.b.t. kinder- en partneralimentatie hangende het hoger beroep en na de mondelinge behandeling. Hof wijst verzoek bij gebrek aan belang af nadat wijziging in appel is bekrachtigd.
 8. Alimentatie. Procesrecht. Verzoek van man tot verlaging kinder- en partneralimentatie toegewezen. Verhouding tussen (debat over) verzoek om voorlopige voorzieningen en (debat in) hoofdgeding; stelplicht alimentatiegerechtigde;
 9. Relatieve competentie. Artikel 108 Rv prevaleert boven artikel 107 Rv. Ondanks niet verschenen gedaagden in de hoofdzaak verwijzing gehele zaak.
 10. Procesrecht - Aanbesteding door samenwerkingsverband van gemeenten - Processueel ondeelbare rechtsverhouding met inschrijver? - Oordeel of aan ervaringseis is voldaan.
 11. Executiegeschil na veroordeling tot betaling huurachterstand. Geen misbruik van bevoegdheid of anderszins onrechtmatig handelen executant. Geen kennelijke misslag of later gebleken feiten waardoor tenuitvoerlegging vonnis tot noodtoestand zal leiden.
 12. Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige overheidsdaad. Procesrecht. Vervolg van HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1454. Aanvraag bouwvergunning ten onrechte afgewezen. Vergunning wel van rechtswege verleend wegens niet tijdig beslissen. Is gemeente schadeplichtig? Omvang geding na verwijzing. Stelplicht. Motivering.
 13. Derdenverzet gegrond. Vonnis (bij verstek gewezen) blijkt onjuist en benadeelt de Staat in zijn verhaalsrecht.
 14. Verschoningsrecht advocaat De rechtbank wijst af het beroep van een advocaat op zijn verschoningsrecht ex art. 165 lid 2 onder b Rv. Uitzonderingssituatie van toepassing wanneer partijen ten overstaan van een advocaat (een bepaalde mate van) overeenstemming hebben bereikt over een (zakelijke) transactie.
 15. Vernietiging faillissement.
 16. Wrakingsverzoek niet-ontvankelijk voor zover gebaseerd op de aanvullende feiten en omstandigheden verwoord in de brief van 30-12-2019, omdat deze niet tijdig en niet tegelijk met de overige feiten en omstandigheden, die aan de wraking ten grondslag zijn gelegd, zijn voorgedragen. Wrakingsverzoek voor het overige afgewezen. De wijze van bevragen van verzoeker door de rechter ter comparitie is ni...
 17. Wrakingsverzoek niet-ontvankelijk omdat de rechter de zaken van verzoeker niet meer behandelt. Het wrakingsverzoek is gedaan ter zitting van 28-11-2019, alwaar de rechter van oordeel was het wrakingsverzoek zelf te kunnen afdoen en de behandeling van de zaken van verzoeker te kunnen voortzetten en afronden, waarna hij op 05-12-2019 eindbeslissingen heeft gegeven in de zaken van verzoeker. Of da...
 18. Procesrecht. Trafigura wordt door Stichting aansprakelijk gesteld voor schade die Ivoriaanse slachtoffers hebben geleden als gevolg van illegale storting van afvalstoffen, afkomstig van door Trafigura gecharterd zeeschip Probo Koala, in 2006. Is sprake van een ongeoorloofde wisseling van partijhoedanigheid aan de zijde van de Stichting?
 19. Pensioenrecht. Procesrecht. Is toeslag onregelmatig werk pensioengevend loon in de zin van het pensioenreglement van het pensioenfonds? Schending grenzen rechtsstrijd; verrassingsbeslissing; reikwijdte bewijsopdracht; toewijsbaarheid in reconventie gevorderde handelsrente en buitengerechtelijke kosten.
 20. Procesrecht. Incident tot voeging in cassatie (art. 217 Rv) in een geschil over voeging in hoger beroep; kan de (niet verschenen) verweerster in cassatie zich voegen aan de zijde van eiseres tot cassatie?
 21. Procesrecht. Niet-ontvankelijkheid in hoger beroep na ambtshalve verlening akte niet-dienen van grieven.
 22. Procesrecht, executierecht. Kort geding. Vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een veroordeling tot ontruiming van een hotel-restaurant (art. 438 lid 2 Rv). Maatstaf: misbruik van bevoegdheid op de gronden genoemd in HR 22 april 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4575 (Ritzen/Hoekstra) of ruimere belangenafweging? Verhouding tot schorsingsverzoek art. 351 Rv in hoger beroep en incidenten ar...
 23. Procesrecht. Beroep op pauliana (art. 3:45 BW); door hof gehonoreerd met aanvulling van de feitelijke grondslag? HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1357.
 24. Begrip “gewone verblijfplaats” kinderen in het kader van rechtsmacht van de rechtbank Oost-Brabant. Op basis van de feiten wordt geoordeeld dat de kinderen ten tijde van de indiening van het verzoekschrift de gewone verblijfplaats hadden in België.
 25. na eindbeschikking op een verzoek 679 Rv trekt één van de (twee) deskundigen zich terug. Analoge toepassing artikel 194 lid 4 Rv zou mogelijk zijn, maar wordt hier niet toegepast omdat de appeltermijn al is verstreken. Beschikking is in kracht van gewijsde
 26. handhaving de verleende akte van niet-dienen
 27. Appelprocesrecht. Goede procesorde. Omvang hoger beroep. Processuele band tussen vorderingen in conventie en in reconventie. Ondubbelzinnige verklaring vereist voor beperking hoger beroep in appeldagvaarding.
 28. Appelprocesrecht. Goede procesorde. Omvang hoger beroep. Processuele band tussen vorderingen in conventie en in reconventie. Ondubbelzinnige verklaring vereist voor beperking hoger beroep in appeldagvaarding.
 29. Appelprocesrecht. Goede procesorde. Omvang hoger beroep. Processuele band tussen vorderingen in conventie en in reconventie. Ondubbelzinnige verklaring vereist voor beperking hoger beroep in appeldagvaarding.
 30. Appelprocesrecht. Goede procesorde. Omvang hoger beroep. Processuele band tussen vorderingen in conventie en in reconventie. Ondubbelzinnige verklaring vereist voor beperking hoger beroep in appeldagvaarding.
 31. Incidentele vordering ex art. 843a Rv. Niet vooruitlopen op beoordeling in de hoofdzaak.
 32. Provisionele vordering; beoordelingsruimte in hoger beroep; afstemmingsregel; toetsingskader.
 33. Procesrecht. Vordering in reconventie. Vof eiseres in conventie; reconventie betreft een vennoot. Verweer dat vordering in reconventie tegen de verkeerde partij is ingesteld voor het eerst in hoger beroep gevoerd. Procesopstelling in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid?
 34. beroepstermijn artikel 806 Rv, niet verschenen belanghebbende
 35. Procesrecht. Contractenrecht. Vervolg van HR 20 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1408, na verkregen inlichtingen van het hof. Is eindarrest gewezen nadat raadsheer was gedefungeerd? Toepassing HR 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:604 en HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2607 en ECLI:NL:HR:2016:2614 (Meavita). Uitleg overeenkomst. Voorlopig oordeel overeenkomstig taalkundige betekenis van bepaling.
 36. Procesrecht. Opheffing dwangsom. Art. 611d Rv. Is het de dwangsomrechter toegestaan om de dwangsom op te heffen omdat de hoofdveroordeling is uitgevoerd? Taakverdeling tussen dwangsomrechter en executierechter. Geen grief tegen onjuiste maatstaf vonnis voorzieningenrechter.
 37. Incidentele vordering ex artikel 224 Rv. Zekerheidsstelling van de proceskosten.
 38. Vordering tot herroeping van arrest van gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 29 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3776. Vallen onder de in artikel 382 sub b Rv bedoelde stukken alleen de producties (bewijsstukken) of ook de processtukken zelf? Kunnen de eisers tot herroeping het door hen gestelde bedrog in de zin van artikel 382 sub a Rv, nadat zij dit hebben ontdekt, op basis van nader verkregen...
 39. Rechtspersonenrecht. Bevoegdheid van milieuvereniging om als procespartij op te treden. Bundeling van belangen; efficiënte rechtsbescherming.
 40. Procesrecht. Collectieve actie. Ontvankelijkheid
 41. Procesrecht. Opheffing dwangsom. Art. 611d Rv. Is het de dwangsomrechter toegestaan om de dwangsom op te heffen omdat de hoofdveroordeling is uitgevoerd? Taakverdeling tussen dwangsomrechter en executierechter. Geen grief tegen onjuiste maatstaf vonnis voorzieningenrechter.
 42. Appel tegen vonnis op verzet, waarbij appellant wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard. Doorbreking verzettermijn op grond van artikel 6 EVRM?
 43. Hof wijst verzoek voorlopig getuigenverhoor in hoger beroep alsnog toe i.v.m. gestelde aanspraak van werknemer op vertrekregeling sociaal plan.
 44. Beroep op immuniteit van jurisdictie door internationale organisatie/ rol van artikel 6 EVRM?/ artikel 6 EVRM doet niet af aan immuniteit/ wel redelijk alternatief gezien door partijen gemaakte afspraken ter beslechting van geschillen/ betekenis artikel 7:904 BW
 45. Afwijzing. Voorlopig deskundigenbericht. In de aanhangige bodemprocedure is nog niet beslist op een vordering ex art. 843a Rv. Prematuur en derhalve in strijd met de goede procesorde.
 46. Weigering verlof beslaglegging op aandelen in overheidsvennootschappen. Goederen bestemd voor de openbare dienst.
 47. Kort geding. Gemeenschappelijke woning. Voorzieningenrechter veroordeelt vrouw tot overname/medewerking aan verkoop en levering van haar aandeel op straffe dwangsom met toepassing art. 3:310 BW. Vordering tot schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Hof schorst omdat sprake is van een juridische misslag. Deze ordemaatregel is de facto een wijze van verdelen als bedoeld in art. 3:185 BW. Zu...
 48. Beslagrecht. Executiegeschil. Vraag of de man aan een vonnis waaraan dwangsommen zijn verbonden heeft voldaan. De vrouw heeft beslag gelegd ter zake van beweerdelijk verschuldigde dwangsommen. Volgens de voorzieningenrechter terecht. Hof komt tot andersluidend oordeel. Volgens het hof heeft de man wel uitvoering gegeven aan het bedoeld vonnis. Hof gelast de vrouw over te gaan tot opheffing van...
 49. Echtscheiding. Kort geding voortgezet gebruik woning(en). Verzoek in beroep tot schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Aan te leggen criterium nu in eerste aanleg geen gemotiveerde beslissing is gegeven over de uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Belang bij schorsingsverzoek vervallen.
 50. Einde samenleving. Man stelt vordering in jegens de vrouw tot terugbetaling. Is sprake (geweest) van geldlening dan wel schenking? Bewijswaardering. In hoeverre is reeds terugbetaald op de lening?