Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Verschoning. Verzoek toegewezen. De rechter voelt zich niet vrij deze wrakingsprocedure te behandelen omdat zij samen met de gewraakte rechter in een lopend intervisieproject in het kader van de Professionele Standaarden zit en in dat kader meerdere – laatstelijk nog op 22-04-2021 – intervisie-bijeenkomsten hebben gehad.
 2. Verschoning. Verzoek afgewezen. Rechter verzoekt verschoning omdat zij in kort geding tussen partijen besliste op wezenlijk punt en nu in de bodemzaak moet gaan beslissen. Gebruikelijke werkwijze rechtbank (rechter die in kort geding besliste, behandelt in beginsel niet ook de bodemzaak) is niet gevolgd omdat rechter eerst in de bodemzaak een zitting heeft gedaan en vervolgens het kort geding....
 3. Verschoning. Verzoek toegewezen. Eén van de procespartijen wordt bijgestaan door een advocaat, die door de rechter zelf is aangezocht om een familielid bij te staan in de schadezaak ten gevolge van een verkeersongeluk, waarbij haar echtgenoot om het leven kwam. Rechter heeft regelmatig contact met de advocaat.
 4. Procesrecht. Bevoegdheid kantonrechter. Aardvordering en andere vorderingen.
 5. Tussenvonnis. Derdenbeslag op kinderalimentatie. Mondelinge behandeling bepaald.
 6. Tussenvonnis. Derdenbeslag op kinderalimentatie. Gerechtelijke verklaring doen.
 7. Verschoning. Verzoek toegewezen. Een van de procespartijen laat zich bijstaan door een advocaat, die de rechter(-plv.) zowel zakelijk als privé goed kent en die de rechter inmiddels ook heeft benaderd met het verzoek zich terug te trekken.
 8. Verschoning. Verzoek toegewezen. De advocaat van één van de procespartijen is een familielid van de rechter. Dit familielid en de rechter, dan wel hun kantoorgenoten, hebben regelmatig met elkaar te maken in hun hoedanigheid van advocaat bij ieders familierechtkantoor.
 9. verstekvonnis
 10. Verschoning. Verzoek toegewezen. Het is de rechter gebleken dat de directeur/eigenaar van de eisende vennootschap de vader is van de beste vriend van zijn oudste zoon. Om die reden acht de rechter zich niet vrij deze zaak te behandelen.
 11. Wrakingsverzoek afgewezen. Mr. Van Essen nam tijdens de mondelinge behandeling van 09-07-2020 een voor verzoeker onwelgevallige ordemaatregel (fouilleren door parketpolitie). Dat het oordeel van de wrakingskamer, waarvan mr. Jurgens deel uitmaakte, niet strookt met de opvattingen van verzoeker, is geen grond voor wraking. Register nevenfuncties gaat tot zes jaar terug. Niet kunnen raadplegen t....
 12. Kort geding. Invorderen dwangsommen. Schorsing van tenuitvoerlegging vonnis in incident. Vraag of naar behoren uitvoering is gegeven aan veroordeling. Uitleg van de veroordeling. Beoordeling van het werk dat ter uitvoering van de veroordeling is verricht. Redelijkheid en billijkheid.
 13. 1. Wisseling van procespartij. 2. Overeenkomst is onderhandse akte en levert dwingend bewijs op ten aanzien van hetgeen partijen hebben afgesproken over de bevoegde rechter in geval van een geschil. Partij mag tegenbewijs leveren.
 14. Tussentijdse buitengerechtelijke ontbinding van zakelijk afgesloten leaseovereenkomst, omdat de leasenemer een achterstand liet ontstaan in de voldoening van de leasetermijnen. Nadat de auto is ingeleverd, stuurt de leasemaatschappij een eindafrekening met onder meer posten ter zake de voortijdige beëindiging. Geschil over de posten op die eindafrekening. Mag de leasenemer in hoger beroep nog v...
 15. Veroordeling van eiser in de proceskosten van het kort geding dat hij heeft aangespannen en vervolgens één dag voor de geplande mondelinge behandeling heeft ingetrokken. Het hoger beroep dat eiser tegen die proceskostenveroordeling heeft ingesteld, wordt verworpen. Toepassing van HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087.
 16. rechtsverwerking in pensioenzaak (Boon van Loon)
 17. rechtsverwerking in pensioenzaak (Boon van Loon)
 18. Kort geding. Vordering vrouw uit hoofde van vennootschapsovereenkomst. Opheffen beslagen. Gezag van gewijsde van in echtscheidingsprocedure gegeven beslissingen. Verjaring. Effect van mededelingen die over en weer in echtscheidingsprocedure zijn gedaan voor antwoord op vraag of verjaring is gestuit of beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
 19. voor bepalen hoogte van proceskosten relevant of gedaagde dag voor eerste zitting heeft aangeboden om hele bedrag contant te betalen aan de balie van incassogemachtigde en wat de reactie van de medewerkster van het incassokantoor daar op was.
 20. Caribische zaak. Procesrecht. Is de gedeeltelijke bekrachtiging door het Hof van het dictum van het in appel bestreden vonnis in strijd met het verbod van reformatio in peius?
 21. Wvggz. Procesrecht. Schending hoorplicht omdat betrokkene, die niet is verschenen bij de behandeling, niet alle stukken zijn toegestuurd? Vaststelling dat betrokkene niet bereid is te worden gehoord. Onderzoeksplicht m.b.t. vraag of betrokkene andere advocaat wenst. Medische verklaring zonder persoonlijk contact.
 22. Artikel 224 Rv. Incidentele vordering tot stellen van zekerheid voor proceskosten toegewezen. Geen misbruik van recht.
 23. IPR. Procesrecht. Skiongeval in Zwitserland. Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter. Verdrag van Lugano 30 oktober 2007 (EVEX II); Nederlandse rechter bevoegd als rechter woonplaats consument?; consumentenovereenkomst in zin art. 15 lid 1, onder c, EVEX II?; gebruik website; betekenis ‘gericht zijn op’, vgl. HvJEU inzake Pammer-Alpenhof.
 24. Echtscheiding 2011. Gemeenschap van goederen. Vordering van de man tot verdeling bij helfte bij rechtbank afgewezen. Gedurende van het hoger beroep gesloten convenant waarin omvang te verdelen huwelijksgoederengemeenschap is aangegeven en is verdeeld. Contractuele verdeling. Geen taak meer voor de rechter.
 25. in weerwil van beslag gedane betaling door derdebeslagene; beslaglegger heeft bedrag inmiddels langs andere weg ontvangen; vordering van beslaglegger tot veroordeling van derdebeslagene om nogmaals te betalen is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 26. Personen- en familierecht. Procesrecht. Ter zitting bereikte schikking. Onbegrijpelijk oordeel in einduitspraak in het licht van het proces-verbaal over wat partijen zijn overeengekomen.
 27. Erfrecht. Kleindochter ontvangt in 1998 in kader aankoop woning via een notaris f 150.000,- van haar grootouders. Na overlijden van de grootouders vordert de vereffenaar/enig erfgenaam - de moeder - dit terug van haar dochter (en diens man). Grondslag: geldlening, investering in de woning, onverschuldigde betaling dan wel ongerechtvaardigde verrijking. De vereffenaar dient te bewijzen dat sprak...
 28. Procesrecht. Schending waarheidsplicht (art. 21 Rv) door eisers tijdens geding in eerste aanleg. Rechtbank wijst daarom vorderingen af. Herstelfunctie hoger beroep; lichtere sanctie aangewezen?
 29. Arbitrage. Procesrecht. Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis. Art. 1065 lid 1 Rv. Strijd met openbare orde. Arbitraal vonnis met obiter dictum; zelfstandig dragende grond? Vgl. HR 29 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ0713.
 30. Beslissing op voet art. 31 Rv. Vervolg op ECLI:NL:GHDHA:2021:861. Verzoek afgewezen want het berust op een onjuiste lezing van het arrest van het hof.
 31. Schorsing ex artikel 351 Rv. Ontruiming.
 32. Akte niet-dienen van grieven. Terugkomen op bindende eindbeslissing? Appellant niet-ontvankelijk verklaard.
 33. Kort geding. Verdeling. Vervolg op Hof 26 november 2019 - het bevelen van verkoop en levering van een gemeenschappelijk goed (aan een derde) is een wijze van verdelen, welke is voorbehouden aan de bodemrechter -. Partijen hebben nadien een convenant gesloten. Gevolg van deze contractuele verdeling is dat de rechter geen rechtsmacht ter zake meer toekomt. Niet-ontvankelijk.
 34. Vrijwaringsincident. Artikel 210 Rv. Afwijzing vordering tot oproeping in vrijwaring. Relatieve werking inroepen Faillissementspauliana (artikel 42 Fw) door curator.
 35. Voormalige werknemer heeft na het einde van zijn dienstverband een groot aantal vertrouwelijke documenten en gegevens over de onderneming van zijn werkgever meegenomen of onder zich gehouden. Na gelegd bewijsbeslag is de werknemer in kort geding veroordeeld tot afgifte van deze documenten op straffe van een dwangsom. De onderneming heeft in detail uiteengezet over welke gegevensdragers de werkn...
 36. Voormalige werknemer heeft na het einde van zijn dienstverband een groot aantal vertrouwelijke documenten en gegevens over de onderneming van zijn werkgever meegenomen of onder zich gehouden. Na gelegd bewijsbeslag is de werknemer in kort geding veroordeeld tot afgifte van deze documenten op straffe van een dwangsom. De onderneming heeft in detail uiteengezet over welke gegevensdragers de werkn...
 37. Partneralimentatie Kinderalimentatie Rechtsvordering geen kenbare grief
 38. Oorzaak brand? Medeschuld. Subrogatie en regres verzekeraar.
 39. Beoogde verkoop van grond door Groningen Seaports N.V. nabij de Eemhaven. Beroep op artikel 6:23 BW. Tussen partijen is geen koopovereenkomst tot stand gekomen. Groningen Seaports was niet gebonden vanwege het vereiste van goedkeuring door het Algemeen Bestuur. Geen sprake van onrechtmatig handelen door Groningen Seaports door de koopovereenkomst niet voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. Ex...
 40. Procesrecht. Arbitrage. Overgangsrecht (art. IV Wet modernisering Arbitragerecht, Stb. 2014, 200). Erkenning en tenuitvoerlegging arbitrale beslissing op voet art. 1075 Rv; vóór 1 januari 2015 (datum inwerkingtreding nieuw arbitragerecht) aangevangen buitenlandse arbitrage; toepassing van oud of nieuw arbitragerecht?; welke rechter is bevoegd: voorzieningenrechter of gerechtshof?
 41. Afgifte bescheiden ex arti. 843a Rv.
 42. Bevoegdheid kantonrechter.
 43. Te laat betaalde griffierechten. Ontslag van instantie.
 44. Vordering in kort geding tot vrijgave van e-mails en Whatsappberichten na leggen van bewijsbeslag afgewezen. Bestaan vaststellingsovereenkomst die tot de vrijgave verplicht niet aannemelijk, ondanks verwijzing naar afspraak tussen partijen in proces-verbaal van gerechtshof. Voorts belang als bedoeld in artikel 843a, eerste lid, Rv onvoldoende.
 45. Verzet tegen dwangbevel van de Ontvanger van de Belastingdienst. Openbare betekening dwangbevel, beroep op verjaring, marginale toetsing juistheid aanslagen. Verzet ongegrond verklaard.
 46. Schorsing ex artikel 351 Rv. Ontruiming huurwoning.
 47. Hof erkent en verleent verlof tot tenuitvoerlegging in Nederland van Duits arbitraal vonnis. Art. 1075 Rv. Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, New York, 10 juni 1958.
 48. Artikel 209 Rv. Appellant stelt schorsingsincident in op roldatum dat hij in de hoofdzaak ambtshalve peremptoir staat voor het indienen van de memorie van grieven. Geen uitstel gevraagd in de hoofdzaak. Rolraadsheer verleent ambtshalve akte niet-dienen ter zake de memorie van grieven (artikel 133 lid 4 Rv). Hof verklaart appellant niet-ontvankelijk.
 49. Art. 81 lid 1 RO. Wvggz. Gevolgen overschrijding termijn van art. 5:16 lid 1 Wvggz. Verzoek contra-expertise.
 50. WSNP 6:162 BW en 317 Fw. De saniet vordert dat de civiele rechter de bewindvoerder een bevel geeft en deze vordering gegrond op gesteld onrechtmatig handelen. De vordering wordt afgewezen omdat niet gebleken is dat de bewindvoerder onrechtmatig jegens de saniet heeft gehandeld.