Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Verbintenissenrecht

 1. schade na vernietigd besluit
 2. Verzoek herstelvonnis. Afwijzing.
 3. Kort geding. Eisers willen op aan eiser sub 1 door het Rijksvastgoedbedrijf in erfpacht uitgegeven gronden een zonnepark realiseren. Gronden zijn in erfpacht utigegeven voor landbouwkundge doeleinden. Volgens eisers handelt het Rijjksvastgoedbedrijf onaanvaardbaar door medewerking aan de realisatie te weigeren en zij vorderen veroordeling van het Rijksvastgoedbedrijf tot medewerking. De vorder...
 4. executieplicht, tenuitvoerlegging, vertrouwensbeginsel, Aanwijzing executie
 5. Kort geding vonnis in Klare Taal. Verhuurder beschikt niet over omzettingsvergunning en vordert ontruiming van de studentenwoning. Vordering afgewezen, geen spoedeisend belang.
 6. Incasso oude facturen. verstek in hoger beroep, deels afgewezen wegens onvoldoende onderbouwing. Deels toegewezen o.g.v. in hoger beroep gestelde - niet betwiste - nadere betalingsafspraak.
 7. Acht Gooise gemeenten hoeven de tarieven voor huishoudelijke hulp niet aan te passen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een kort geding tussen Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services BV en de acht gemeenten. De thuiszorgorganisatie was naar de rechter gestapt omdat zij vindt dat de tarieven die de gemeenten betalen niet reëel zijn en daarmee onrechtma...
 8. Kort geding. Geen schorsing c.q. opschorting van de tenuitvoerlegging van een opgelegde gevangenisstraf in afwachting van de afloop van een gratieverzoek. Detentie(on)geschiktheid.
 9. Kort geding. Geschil betreffende het (toch) nog opnemen van een verklaring van rijvaardigheid C, waarvan de geldigheidsduur inmiddels is verstreken, in het rijbewijzenregister. Niet de civiele rechter, maar de bestuursrechter is bevoegd.
 10. Art. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Kredietverlening. Opzegging krediet en executie zekerheden door bank. Misbruik van omstandigheden (art. 3:44 BW)? Onrechtmatige daad? Zorgplicht bank. Stelplicht. Bewijsvermoeden.
 11. Art. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Onrechtmatige daad. Samenwerkingsovereenkomst van vereniging met holding en projectvennootschap. Zijn verenigingsleden partij bij samenwerkingsovereenkomst? Uitleg overeenkomst. Hebben holding en projectvennootschap onrechtmatig gehandeld jegens verenigingsleden door samenwerkingsovereenkomst niet na te komen? HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1355.
 12. Accountant en cliënt. Vaststellingsovereenkomst. Vernietiging daarvan wegens bedreiging? Vonnis vernietigd. Vordering accountant toegewezen.
 13. Erfrecht. Omvang informatieplicht van een erfgenaam jegens legitimarissen op de voet van artikel 4:78 BW/4:67 BW. De verplichting is beperkt tot het vermogen per sterfdatum en opgave van schenkingen voor zover bekend. Zij omvat niet het verschaffen van inzicht in het vermogensverloop over jaren.
 14. Uitzendovereenkomst. Betwiste akte.
 15. Fruitteler koopt kersenbomen waarvan een deel niet levensvatbaar blijkt. Koper doet een beroep op non-conformiteit en op het feit dat niet gecertificeerde bomen zijn geleverd terwijl dat wel was overeengekomen.
 16. Dexia zaak; effectenleaseovereenkomst gesloten met minderjarige; beroep op art. 1:347 jo 1:345 BW; beroep op verjaring; ingangsdatum wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
 17. koopovereenkomst onroerende zaak; voldaan aan alle essentialia?
 18. Huurrecht. Gedaagde heeft zowel voor huurder als verhuurder bemiddeld. Bemiddelingskosten zijn na dagvaarding terugbetaald. Verschuldigdheid rente, buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten?
 19. Medische aansprakelijkheid voor fouten bij bevalling in 1996 door Rb. in 2017 afgewezen. Appeldagvaarding niet tijdig betekend. Beroepsfout? Toetsingsmaatstaf kansen in hoger beroep. Oordeel: geen reële kans. Overweging ten overvloede: eigen belang advocaat.
 20. Executiegeschil. Terme de grace verleend. Termijn loopt nog. Ontruiming aangezegd wegens niet tijdig betaalde lopende huurtermijn. Onterecht, dus tenuitvoerlegging geschorst.
 21. Belgisch recht. Onrechtmatig handelen autohandelaar jegens Belgische autohandelaar door schenden onderzoeksplicht bij aankoop 2e hands auto. Derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk. Eigen schuld Belgische autohandelaar: 50-50
 22. Gedaagde heeft een aantal panden verkocht aan eiseres. Een deel wordt gesplitst in appartementen. Gedaagde blijft eigenaar van een garage en is voor 1/10e lid van de VvE. In de daaropvolgende jaren ontstaat een langdurig geschil tussen eiseres en gedaagde over een door eiseres uitgevoerde verbouwing. Gedaagde vordert als lid van de VvE een bouwstop (o.a. vanwege strijd met de splitsingsakte) en...
 23. Schenden zorgvuldigheidsnorm interim-manager. Onvoldoende onderbouwd dat niet is gehandeld zoals van een zorgvuldig interim-manager verwacht mag worden. Schadeposten ook onvoldoende onderbouwd. 6:98 BW. Tegenvordering schadevergoeding vanwege beslag.
 24. Beroepsaansprakelijkheid advocaat
 25. Geeft schending van fatsoensnormen een opschortingsrecht? Gevolgen voor proceskosten.
 26. Incasso
 27. Ontbinding en ontruiming bedrijfsruimte. Huurverhoging met terugwerkende kracht afgewezen. Begroting schadevergoeding van huurprijs per maand tot einde huurovereenkomst niet mogelijk en daarom verwezen naar schadestaatprocedure.
 28. huurkoop, artikel 7A:1576h lid 1 (oud) BW, ook geen sprake van overeenkomst van dezelfde strekking als huurkoop
 29. Werkgever sluit loonkostenverzekering af en sluit ook overeenkomst van opdracht af met een arbodienst. Is de arbodienst hulppersoon van de verzekeraar? Nee. Heeft de arbodienst wanprestatie gepleegd? Nee, al heeft UWV een loonsamnctie opgelegd.
 30. bouwrecht; vertraagde oplevering, recht op bouwtijdverlenging?, korting, matiging
 31. Huur (sociale) woonruimte. Structurele overlast. Ontbinding.
 32. appellante heeft onvoldoende onderbouwd dat zij rechthebbende is geworden van de vordering na cessie of contractsoverneming; partiële/gedeeltelijke ontbinding overeenkomst, vermindering van wederzijdse prestaties, waarde van reeds verrichte prestatie
 33. Huis en tuin. Normaal gebruik als woonhuis. Puin in de tuin. Mededelingen verkoper. Dwaling.
 34. Eindvonnis na eerder tussenvonnis (ECLI:NL:RBDHA:2018:13610). Aanneming van werk. Begroting van schade (herstelkosten). Aannemer heeft in antwoordakte een beroep gedaan op verrekening met de resterende termijn aanneemsom en een meerwerknota. Dit beroep op verrekening wordt o.g.v. art. 6:136 BW onbesproken gepasseerd.
 35. Non-conformiteit. Verzuim ingetreden zonder ingebrekestelling?
 36. Koop aanhangwagen. Deskundigenbericht over gestelde maar niet aangetoonde instabiliteit.
 37. koop aanhangwagen deskundigenbericht
 38. faillissement ziekenhuis, koude doorstart onrechtmatig?t, toelatingsovereenkomst, overname praktijk?, goodwill, ongerechtvaardigde verrijking?
 39. Onrechtmatige handelen in groepsverband. Tegenbewijs niet geslaagd. Schade. Voorschot immateriële schade. Schadestaat.
 40. Schade aan luiken van binnenschip bij belading met zand via kiepsteiger. IPR. Werkgever van vrachtwagenchauffeur aansprakelijk ex art. 6:170 1 BW? Bevrachter/afzender aansprakelijk ingevolge CMNI? Verkoper zand aansprakelijk onder FOB leveringsbeding?
 41. Contractenrecht. Is het oordeel dat de gebruiksvoorwaarden van een website naar Iers recht niet zijn aanvaard door het doorklikken op die site (“browse-wrapping”) in strijd met art. 9 lid 1 van de e-Commercerichtlijn (Richtlijn 2000/31/EG)? Grenzen van de rechtsstrijd na verwijzing. Vervolg op HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:88, HvJ EU 15 januari 2015, ECLI:EU:C:2015:10 en HR 11 maart 2016,...
 42. Contractenrecht. Procesrecht. Heeft verkoper monumentaal pand aan koper (vastgoedondernemer) gegarandeerd dat het pand opnieuw was onderheid? Houdt door het hof toegepaste ‘voorshands taalkundige’-uitleg stand? Meavita-problematiek: raadsheer hof gedefungeerd tussen in tussenarrest vermelde datum van wijzen arrest (tevens datum pleidooi) en datum uitspraak.
 43. Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Publicaties onderzoeksjournalist op website in de vorm van "webboek". Vordering tot verwijdering van publicaties. Houdt deze vordering - naast integrale verwijdering van het webboek - ook in verwijdering van specifieke passages daaruit? Uitleg gedingstukken.
 44. Mondeling vonnis artikel 30 p Rv; schuldenaar is op grond van algemene voorwaarden verplicht adres door te geven aan kredietverlener. Niet doorgeven van adres komt voor eigen risico. Verjaringstermijn gestuit.
 45. Vordering strekkende tot terugbetaling van de betaalde bemiddelingskosten. Artikel 7:417 lid 4 en 7:264 BW. Dienen van twee heren? Verjaring? Ja, voor zover de vordering is gebaseerd op artikel 7:417 lid 4 BW. Geen sprake van verjaring voor zover de vordering is gebaseerd op artikel 7:264 BW. Te gelden heeft dat indien op grond van artikel 7:417 lid 4 BW vast komt te staan dat de huurder van...
 46. en inzake C/09/565249/HA ZA 18-1277. Hoofd- en vrijwaringszaak met betrekking tot teeltschade aan dahlia's na bespuiting met het middel Lontrel ter bestrijding van onkruid. De teler houdt de bespuiter en een derde aansprakelijk. Rustte er op gedaagden een waarschuwingsplicht met betrekking tot de risico's van Lontrel? Bewijsopdracht aan teler met betrekking tot zijn stelling dat de derde niet...
 47. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Vennootschapsrecht. Faillissementsrecht. IPR. Heeft buitenlandse moedervennootschap (Centrale Bank van vreemde Staat) van een Nederlandse, later gefailleerde bank een garantie voor nakoming van verplichtingen van de dochter afgegeven? Toepasselijk recht. Immuniteit van executie? Peeters/Gatzen-vordering.
 48. Kort geding. Onrechtmatig handelen door concurrent. Voorzieningenrechter treft ordemaatregelen om toekomstig onrechtmatige handelen te voorkomen.
 49. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Verbintenissenrecht; rentederivaat. Informatieverstrekking bij renteswap. Aan beroep op dwaling te stellen eisen; verschil met waarschuwingsplicht; bijzondere zorgplicht banken; HR 5 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2815 (De T. / Dexia). Gevolgen van vernietiging; ongedaanmakingsverplichting prestaties; uitleg overeenkomst. Beperken omvang ongedaanmaking met oog o...
 50. Kort geding. Vordering strekkende tot een verbod om eiser aan Polen over te leveren afgewezen. Internationale Rechtshulpkamer heeft de verzochte overlevering toegestaan. Kort geding kan niet dienen als verkapt appel tegen de beslissing van de IRK. Stellingen die eiser in dit kort geding naar voren brengt zijn al door IRK beoordeeld.