Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Verbintenissenrecht

 1. Academisch ziekenhuis huurt een deel van een pand van horeca-exploitant om een nierdialysecentrum te exploiteren. Partijen hebben afspraken gemaakt over samenwerking, onder meer indien patiënten willen overnachten. Geen sprake van bedrog of dwaling. Ziekenhuis was ook niet verplicht ervoor te zorgen dat er patiënten zouden komen overnachten. Wel is het ziekenhuis schadeplichtig omdat zij de afs...
 2. Reparatie van een auto van de zaak. Wie moet betalen, de werkgever die eigenaar is of de werknemer die opdracht gegeven heeft?
 3. Verwijdering negatieve BKR-registratie (afboeking) na kwijtschelding restschuld. Geen belang bij handhaving. Veroordeling tot verwijdering.
 4. Onderhuur; ontruimingsvordering tegen onderhuurder; beheerder van huurwoning presenteert zich als verhuurster, terwijl dit niet klopt. Gesteld noch gebleken dat beheerder volmacht heeft om te procederen voor verhuurster. Geen vorderingsrecht. Afwijzing
 5. Opheffingskortgeding. Conservatoir beslag. Geen grond voor opheffing. Vordering niet evident ondeugdelijk. Schending van art. 21 Rv
 6. Huurprijzen. Afrekening servicekosten. In rekening brengen van nieuwe soort servicekosten.
 7. Overeenkomst tot stand gekomen? Beroep op goedkeuringsvoorbehoud slaagt. Geen verplichting tot schadevergoeding wegens afgebroken onderhandelingen.
 8. Huurrecht. Niet-geliberaliseerde huur omdat de aanvangshuurprijs onder de liberalisatiegrens ligt, ook al had een hogere huur gevraagd mogen worden.
 9. Eindafrekening elektriciteitskosten. Geen reële schatting gemaakt door energieleverancier. Rente en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de energieleverancier.
 10. huurrecht; geen voortijdige beeindiging van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd; gewijzigde omstandigheden (6:285 BW); redelijkheid en billijkheid.
 11. Lening. Contractspartij? Hoofdelijkheid? Bepalen termijn van terugbetaling als bedoeld in artikel 7A:1798 BW.
 12. bouwrecht; overeengekomen meerwerk
 13. Door gedaagde 1 in opdracht van eiseres gereviseerde elektromotor loopt na enkele maanden vast waardoor productieproces wordt verstoord. Heeft een montagefout bij de revisiewerkzaamheden tot het vastlopen geleid? Kan gedaagde 1 zich beroepen op het exoneratiebeding in haar algemene voorwaarden? Eiseres spreekt gedaagde 2 aan als vereffenaar, bestuurder en aandeelhouder van gedaagde 1.
 14. WETS. Tenuitvoerlegging in Nederland van een Belgisch strafvonnis. Veroordeelde vordert schorsing van de tenuitvoerlegging voor nader onderzoek naar rechtsschendingen in het strafrechtelijk onderzoek en de berechting in België.
 15. Leningen van vrouw aan man in de periode dat zij samenwoonden. Vrouw eist leningen jaren later op. Rechtsvordering niet verjaard op grond van het tweede lid van artikel 307 BW. Vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.
 16. Luchtvaartzaak. Geen geslaagd beroep op buitengewone omstandigheden.
 17. beroep op (het verzaken van) de klachtplicht op grond van artikel 39 van het Weens Koopverdrag (CISG) slaagt.
 18. internationale handelszaak waarin partijen twisten over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter.
 19. Staat handelt niet onrechtmatig door een in Verenigd Koninkrijk aan eiser opgelegde straf naar Nederlands recht aan te passen tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 10 jaar.
 20. Opzegging door Staat van met eiser gesloten raamovereenkomsten betreffende verrichten van opvangdiensten vogels naar maastaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.
 21. Kort geding. Verbod uitlevering aan Albanië. Mogelijkheid (voorwaardelijke) invrijheidstelling levenslanggestrafte cfm. jurisprudentie EHRM?
 22. Artikel 6:228 BW (dwaling) Kopers kopen een woning tegenover een algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Daar vond al zorgverlening plaats ten behoeve van mensen met psychische en verslavingsproblematiek. Had de verkoper van de woning aan de kopers moeten melden dat er op het terrein van het ziekenhuis mogelijk tevens een medische heroïne unit (MHU) zou worden gevestigd, gelet op te verwachten ove...
 23. Luchtvaartclaim. Beherend vennoot is niet de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. Verkeerde rechtspersoon gedagvaard. Eiseres niet-ontvankelijk in vordering.
 24. Luchtvaartclaim. De kantonrechter overweegt dat Airhelp onvoldoende duidelijk heeft gemaakt op welke grond en voor welke vlucht zij compensatie vordert.
 25. Art. 7:242 BW, 7:271 BW, 7:272 BW en 7:274 BW. Kort geding. Huur woonruimte. Geen sprake van huurovereenkomst in de zin van Wet doorstroming huurmarkt. Beperking aan in huurovereenkomst voor bepaalde tijd opgenomen verlenging ‘elke keer voor 1 jaar’ is in strijd met de wet. Duur van de huurovereenkomst strekt zich over langere periode uit. Opzegging vereist. Geen opzegging overeenkomstig wettel...
 26. Luchtvaartzaak. Passagier heeft geen bevestigde boeking voor de onderhavige vlucht overgelegd.
 27. Luchtvaartclaim. Brandstoftekort veroorzaakt door slechte weersomstandigheden niet aangetoond. Geen sprake van buitengewone omstandigheden. Vordering restitutie vliegtickets afgewezen.
 28. Luchtvaartclaim. Geen sprake van een langdurige vertraging in de zin van overweging 15 van de Verordening. Beroep op buitengewone omstandigheden slaagt niet.
 29. Luchtvaartclaim. Machtiging van de kantonrechter ex art. 1:349 jo. 1:253k BW niet vereist nu eiser krachtens een cessie ter incasso (lastgeving) als formele procespartij optreedt en de verleende lastgeving door de ouder van de minderjarige binnen het kader van de verzorging en opvoeding valt. Beroep op buitengewone omstandigheid onvoldoende onderbouwd.
 30. Luchtvaartzaak. Vertraging van meer dan drie uur is niet door de passagiers aangetoond.
 31. Luchtvaartzaak. Geen sprake van een vertraging van meer dan drie uur. Geplande aankomsttijd blijkt uit reisbescheiden.
 32. Luchtvaartzaak. Standpunt van luchtvaartmaatschappij dat de “on block” tijd op onderhavige luchthaven gelijk is aan het tijdstip waarop de deuren zijn geopend en het toestel verlaten kon worden wordt niet gevolgd.
 33. Geldleningsovereenkomst. Is vordering opeisbaar en is er rente overeengekomen? Nietige notariële akte? Beslissing op incidentele vorderingen bij eindarrest.
 34. Verzekeringsrecht. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Berekening arbeidsongeschiktheidspercentag; bewijslastverdeling.
 35. Koopovereenkomst met betrekking tot perceel met waterpartij, bestemd voor agrarisch gebruik. Aanwezigheid van puin in en om gedeelte van waterpartij levert geen non-conformiteit of onrechtmatig handelen van verkoper op. Beroep op dwaling slaagt evenmin.
 36. Bestuurdersaansprakelijkheid, Beklamel. De vennootschap geeft een advocaat de opdracht een op dat moment nog niet weersproken vordering te innen. Is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor het niet betalen van de facturen door de vennootschap wegens het niet vermelden dat betaling van de facturen afhankelijk is van het innen van de vordering?
 37. Verweer gebaseerd op dwaling, art. 6:228(1)(b) BW. Koopster (gedaagde) stelt dat verkoper (eiseres) haar had moeten waarschuwen dat een andere koper van haar hogere kortingen krijgt of bij doorverkoop hogere kortingen zal (kunnen) verlenen. Verweer faalt.
 38. Hoger beroep van ECLI:NL:RBDHA:2017:10555. Bestuurdersaansprakelijkheid. Weigering achterstallig salaris uitzendkrachten te betalen. ECLI:NL:HR2006:AZ0758 (Ontvanger/Roelofsen). Persoonlijk ernstig verwijt. Betalingsonwil.
 39. Meervoudige comparitie gelast in huur-ontruimingszaak; overlast. Voorshands tekortkomingen aangenomen.
 40. Gebreken koopwoning: vwb leidingen niet voldaan aan klachtplicht, dakbedekking: geen vernieuwing beloofd + voldoet aan 'normaal gebruik' NVM-voorwaarden, roldeck zwembad: geen dwaling, voldoet aan 'normaal gebruik'.
 41. Overeenkomst van opdracht. Verjaring.
 42. Huurrecht. Huurachterstand. Schadevergoeding.
 43. IPR. Arrest in incident. Incidentele tegenvordering (voorlopige voorziening) voldoende samenhang met conventie (artikel 8 lid 3 Brussel I bis) (3.14). Gesteld gezag van gewijsde Belgisch KG-vonnis prejudicieert niet incidentele vordering voorlopige voorziening in Nederlandse procedure (artikel 36 Brussel I bis) (3.15). Aanhouden hoofdzaak in hoger beroep in verband met samenhang Belgische proce...
 44. Letselschade. Vordering tot betaling van openstaande buitengerechtelijke kosten. Niet voldaan aan dubbele redelijkheidstoets. Gaat vooralsnog om overzichtelijke zaak waarbij aansprakelijkheid is erkend en schade die naar voren kwam is vergoed. Onduidelijk of klachten gevolg zijn van ongeval, de eigen medisch adviseur ziet daarvoor kennelijk geen reden.
 45. Verzekeringsrecht. Arbeidsongeschiktheid. Ziekte van Lyme. Deskundigenonderzoeken.
 46. Deelgeschil. Letselschade. Eindbeschikking na 2 tussenbeschikkingen. Causaal verband rug-, nek- en liesklachten en ongeval. Tegenverzoek overleggen patiëntenkaart. Aanvullend rapport van door partijen geraadpleegde deskundigen, nu met inachtneming van informatie op de patiëntenkaart. Component onnodige kosten, aangemerkt als niet in redelijkheid gemaakte kosten. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2016:451...
 47. Art. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Is tussen partijen een koopovereenkomst tot stand gekomen?
 48. Handelsrelatie tussen partijen is aan te merken als duurovereenkomst. Bewijsopdracht ter zake van de omvang van de normaliter verstrekte opdrachten.
 49. Heeft vennoot bij het maken van afspraken over geldleningen in eigen naam of namens de vof gehandeld?
 50. Kadaster is geen rechthebbende in de zin van artikel 25 lid 3 Wna en kan geen aanspraak maken op tegoed op de kwaliteitsrekening van de notaris.