Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verbintenissenrecht

 1. Burengeschil. Geen gevaarzetting door plaatsing van een jacuzzi in een houten tuinhuis. Partijen hadden eerder een schikking bereikt over de locatie, vorm en kenmerken van het tuinhuis, die mochten blijven zoals ze waren.
 2. kort geding. verwijdering BKR-registratie codes A, 2 en 3 afgewezen. Toetsingskader. Pas 1 jaar van de vijfjaarstermijn verstreken. Geen duurzame en stabiele financiele situatie.
 3. Kort geding, vordering meewerken overdracht aandelen toegewezen.
 4. Kort geding, geschil tussen aandeelhouders/bestuurders. Managementovereenkomst niet rechtsgeldig opgezegd. Daarover had de AvA moeten beslissen, en niet een van de twee bestuurders.
 5. Effectenlease
 6. Tussenvonnis. Verkoop klassieke auto's op autoveiling. Nakoming afspraak afgesproken prijzen. Voorshands bewezen mondelinge toestemming (afspraak). toegelaten tot tegenbewijs.
 7. Contractuele boete koopovereenkomst woning verschuldigd. Koopovereenkomst is niet ontbonden door beroep koper op financieringsvoorbehoud en splitsings- en erfpachtaanbiedingsvoorbehoud. Geen matiging van de boete.
 8. werknemer vraagt billijke vergoeding na verleende toestemming UWV voor opzegging arbeidsovereenkomst. herstel dienstverband is volgens werknemer niet mogelijk omdat zijn werkzaamheden niet meer worden uitgevoerd. werkgever heeft voldoende concreet gemaakt dat functie is vervallen omdat makelaarswerkzaamheden extern zijn belegd na fusie met andere vastgoedontwikkelaar. eventueel ernstig verwijtb...
 9. Kort geding. Partijen zijn broers en de enige erfgenamen van de nalatenschap van hun moeder. Het niet bestaan van een afschrift van een transactie, op zichzelf al voldoende grond voor afwijzing van de vordering. Daar komt bij dat eiser het rechtmatig belang in de zin van artikel 843a Rv niet aannemelijk heeft gemaakt. Geen aanwijzing dat gedaagde gelden uit het vermogen van moeder heeft onttrok...
 10. Kort geding. Bouwstop hangende bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning afgewezen. Niet aannemelijk dat de bouw in privaatrechtelijke zin onrechtmatige hinder zal opleveren. Ladderrecht 5:56 BW in reconventie toegewezen.
 11. Kort geding. Nakomen overeenkomst van aanneming afgewezen. Duidelijk is dat er geen mogelijkheden meer bestaan voor een vruchtbare samenwerking en dat elk perspectief op een zinvolle voortzetting van de overeenkomsten ontbreekt.
 12. Gedaagde heeft het aanbod van eiseres niet aanvaard, waardoor er geen overeenkomst van opdracht is gesloten. De kantonrechter merkt nog op dat de wijze waarop eiseres haar aanbod heeft gedaan niet transparant is en daardoor misleidend is.
 13. Kort geding. Mondelinge uitspraak. Staken werkzaamheden en gebod inleveren instemmingsbesluit bij de gemeente, met machtiging aan eiser om dit namens gedaagde te doen.
 14. Overeenkomst voor het verkrijgen van kwalitatief goede volgers op sociale media: geen tekortkoming, geen onrechtmatige daad, geen dwaling, geen ongerechtvaardigde verrijking. Overeenkomst aanneming van werk: geen fatale termijn, diverse opleverpunten, meer- en minderwerk.
 15. Onder de omstandigheden van dit geval is het terugvorderen van de gehele nog openstaande restschuld naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, 50% wordt toegewezen.
 16. Renteswap, alle vorderingen afgewezen. Schending zorgplicht, dwaling, verjaring, in strijd met redelijkheid en billijkheid, ongerechtvaardigde verrijking, onrechtmatige daad.
 17. Kort geding. IT Beheerder wordt veroordeeld (administrator)wachtwoorden van de e-mail-, cloud- en internetsystemen en data ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever. Overeenkomst van opdracht te allen tijde opzegbaar. Geen voldoende gelegenheid geboden om kennis te nemen van algemene voorwaarden. Geldvordering afgewezen. Geldvordering was gedoemd om te falen. Daarom een lager bedrag aan g...
 18. Vordering terugbetaling kosten die zijn betaald uit hoofde van een overeenkomst en vordering schadevergoeding. Terugbetaling afgewezen; geen overschuldigde betaling, Haviltex toegepast, er was wel een rechtsgrond voor betaling van de kosten. Niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - geen concrete omstandigheden of argumenten aangevoerd waaruit volgt dat het onaanvaar...
 19. KG. Ontruiming wegens overlast door onderbewindgestelde toegewezen.
 20. Conventie en reconventie. Conventie vvr dat er geen kredietovk tot stand is gekomen, danwel dat deze is vernietigd of ontbonden. Vordering afgewezen. Er is wel een overeenkomst tot stand gekomen, geen sprake van opschortende of ontbindende voorwaarden. Geen sprake van dwaling, bank heeft klant voldoende voorgelicht over krediet en betalingsverplichtingen. Geen onvoorziene omstandigheden, geen z...
 21. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Vaststellingsovereenkomst. Wilsgebreken? Art. 3:44 lid 4 BW.
 22. Kort geding: twee ex-partners, tevens gezamenlijke eigenaars en bestuurders van een vennootschap, zijn overeengekomen dat de een de aandelen van de ander overneemt tegen een door een deskundige bij bindend advies vast te stellen prijs. De beoogde verkoper beroept zich op vernietiging van het bindend advies op grond van artikel 7:904 lid 1 BW. De beoogd koper eist levering van de aandelen en de...
 23. Verstek. Eiseres is bij een eerder verstekvonnis gemachtigd de gemeenschappelijke woning van partijen bij uitsluiting van gedaagde te gelde te maken (art. 3:174 BW). Eiseres heeft de woning bij uitsluiting van gedaagde verkocht. Bij dit vonnis wordt gedaagde veroordeeld de woning voor de datum van de notariële levering te ontruimen en verlaten.
 24. tekortkoming, schade bij verwijderen gietvloer
 25. Verzoek verlenging ontruimingstermijn ex artikel 7:230a BW. Wanbetaling huurpenningen tijdens looptijd huurovereenkomst. Toepassing verplichte afwijzingsgrond artikel 7:230a lid 4 BW.
 26. Eenvoudige gemeenschap – vaststelling van de verdeling van de gemeenschap van een pand – rechtsverhouding tussen deelgenoten - verschil tussen economisch- en juridische eigendom – geen uitkering uit hoofde van overbedeling
 27. Verstek. Ambtshalve toetsing. Maximale verlenging ontbindingstermijn, art. 6:230o lid 2 BW. Dagvaarding betekend op moment dat ontbindingstermijn nog liep. Vordering daarom nog niet opeisbaar, want gedaagde zou nog kunnen ontbinden en in dat geval geen kosten verschuldigd zijn.
 28. Partijen twisten over de vraag of gedaagde onvoldoende maatregelen heeft genomen om graafschade te voorkomen. Conclusie: gedaagde heeft niet de zorgvuldigheid in acht genomen die de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces van haar vraagt en is aldus aansprakelijk voor de schade.
 29. Geldvordering uit hoofde van obligatielening (Global Bond). Event of Default. Uitleg bond-voorwaarden: 'Bondholder', 'Accountholder'. Geen recht op rechtstreekse betaling vanwege Clearing System.
 30. Verbintenissenrecht. Vaststellingsovereenkomst n.a.v. geschil over wijze waarop transactie met derde inzake overname aandelen zou worden vormgegeven. Bedreiging/misbruik van omstandigheden bij totstandkoming vaststellingsovereenkomst? Art. 3:44 BW. Feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang bezien? Moet aan gestelde aanwezigheid bij eiseres tot cassatie van een financiële nood-toestand en...
 31. Kort geding. Geschil tussen een deelgenoot van een nalatenschap en de beheerder van panden die tot de nalatenschap behoren. Geschil van inzicht tussen deze deelgenoot en de andere deelgenoot, leidt ertoe dat de beheerder de panden niet kan en mag verhuren en/of renoveren zonder een gezamenlijke instructie van de erfgenamen. De vorderingen hebben gelet op hun hoeveelheid en formuleringswijze het...
 32. Kort geding. De executie door een partij van een in een proces-verbaal van een zitting vastgelegde vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het geschil tussen partijen sluit aan bij de executie van een vonnis waartegen geen rechtsmiddel meer openstaat. Belangenafweging leidt ertoe dat de executie voor de duur van een jaar zal worden geschorst en eisers gedurende deze periode in de woning m...
 33. uitleg overeenkomst: of sprake is van meerwerk dat niet onder het overeengekomen budget valt.
 34. Uitleg vaststellingsovereenkomst.
 35. non-conformiteit tweedehands auto; vordering tot ontbinding dan wel vergoeding van kosten van herstel door een derde afgewezen; koper heeft verkoper niet daadwerkelijk in de gelegenheid gesteld de gebreken aan de auto te herstellen, waardoor niet gezegd kan worden dat verkoper niet aan zijn verplichting tot herstel heeft voldaan; koper is al tot dagvaarden overgegaan, terwijl verkoper had aange...
 36. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Verrichten van hijswerkzaamheden. Kwalificatie. Overeenkomst van opdracht of overeenkomst van aanneming van werk? Meerwerk?
 37. Ontbinding koopovereenkomst ogv financieringsvoorbehoud. Geen contractuele boete verschuldigd.
 38. Naleving cao, bestuurdersaansprakelijkheid.
 39. Castricum heeft op basis van een arbeidsovereenkomst en, via Castricum, de Holding op basis van een managementovereenkomst voor DG Packaging gewerkt. DG Packaging verwijt Castricum dat zij heeft verzwegen dat zij betrokken is geweest bij de oprichting van een onderneming die rechtstreeks met haar concurreert. Volgens DG Packaging levert dit een onrechtmatige daad op. De rechtbank is het daar ni...
 40. EVS na TVS (ook gepubliceerd), verstek, consumentenrecht, ambtshalve toetsing. akte eiseres: gezien het feit dat gedaagde de producten bij eiseres heeft besteld vanuit haar zakelijke account, zijn door gedaagde de producten niet bij eiseres besteld in de hoedanigheid van consument maar in de uitoefening van haar eenmanszaak. Ktr: niet is komen vast te staan dat gedaagde bij het bestellen van de...
 41. tvs in verstek, consumentenrecht, ambtshalve toetsing. gedaagde (vrouw) bestelt op naam van haar bedrijf (klusbedrijf/ontstoppingsdienst) online diverse artikelen, zoals computerspelletjes, fruitschaal, lamp, touchscreen herenhandschoenen. gelet op de aard van deze artikelen in combinatie met de activiteiten van de eenmanszaak, is niet uit te sluiten dat gedaagde deze artikelen als consument he...
 42. Een appartementseigenaar vordert in deze zaak om besluiten van de hoofdsplitsing en ondersplitsing nietig te verklaren. De rechtbank oordeelt dat de eigenaar niet ontvankelijk is in zijn vorderingen gericht tegen de hoofdsplitsing. Een aantal besluiten van de ondersplitsing wordt wel nietig verklaard. Dat komt onder andere doordat een onjuiste mededeling in de oproeping voor een vergadering hee...
 43. Overeenkomsten tot het verzorgen van zogenaamde leads (ongevraagde uitnodigingen via internet). Eiser vordert betaling van drie facturen. Gedaagde erkent de eerste twee facturen, maar betwist de verschuldigdheid van de derde factuur. De rechtbank is van oordeel dat gedaagde met eiser ook voor de derde keer is overeengekomen om leads te leveren. Eiser heeft recht op betaling van alledrie de fact...
 44. Overeenkomst tot geldlening. Eiseres vordert terugbetaling uitgeleend geld per bankoverschrijvingen en per contanten. Als bewijs voor het bestaan van geldleningen, verwijst ze onder andere naar een door gedaagde ondertekende overeenkomst waarin hij de verschuldigdheid erkent. Gedaagde erkent bedragen per bankoverschrijvingen te hebben ontvangen, daarvoor betaalt hij maandelijks een bedrag terug...
 45. stalking CBR medewerkers, afweging recht op privacy en vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. gebod om persoonsgegevens van medewerkers CBR van website te verwijderen, verbod om persoonsgegevens op websites te plaatsen en om medewerkers te volgen en te fotografen en filmen
 46. verklaringsprocedure
 47. Vordering tot betaling van facturen wordt afgewezen. Niet voldaan aan stelplicht
 48. Geschil over werkzaamheden uitgevoerd aan het dak van een woning. Voornemen tot benoemen deskundige.
 49. Toewijzing vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens wanbetaling.
 50. Omvang overgedragen dan wel over te dragen strook grond. Uitleg koopovereenkomst. Stelling dat partijen hebben afgesproken dat een strook grond van twee meter eigendom van verkoper zou blijven is onvoldoende onderbouwd. De conclusie is dat partijen gelet op de tekst van de koopovereenkomst en de verdere gang van zaken, in het bijzonder de eensluidende aanwijs, verkoop en levering van het percee...