Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verbintenissenrecht

 1. Tussenvonnis met bewijsopdracht. Wat zijn partijen met elkaar overeengekomen over het maken van een website?
 2. 7:264 BW. Huur woonruimte. Huur en membership costs in rekening gebracht. Huurrecht van toepassing op hele overeenkomst.
 3. Verstek. Ambtshalve toetsing. Niet transparant en oneerlijk prijsbeding in de overeenkomst. Vernietiging. Hierdoor geen grondslag voor betaling. Vordering afgewezen.
 4. Vordering tot terugbetaling van energiekosten stuit af op het finale kwijtingsbeding. Nog te betalen energiekosten worden vastgesteld. Huurpenningen en schade.
 5. tussenvonnis na akte niet dienen; bewijsopdracht aan eiseres voor een ander onderdeel van haar vordering (geldlening)
 6. Wck. Consument is ontvankelijk in zijn verzet. Algemene voorwaarden van toepassing. Cessie is rechtsgeldig. Onvoldoende onderbouwd dat vertragingsvergoeding is overeengekomen. Vordering wettelijke rente verjaard. Betalingen.
 7. Vonnis in klare taal. Verzekeraar heeft onverschuldigd aan gedaagde een bedrag betaald dat voor een ander was bedoeld. Gedaagde moet het geld terugbetalen.
 8. aannemingsovereenkomst; ontbinding; schadevergoeding; eindvonnis na tussenvonnis
 9. Overeenkomstenrecht; procesrecht. Uitleg vaststellingsovereenkomst, Haviltex-maatstaf. Bindend advies waardevermeerdering gehuurd bedrijfspand; totstandkomingsgebreken, schending hoor en wederhoor. Motiveringsgebrek oordeel buitengerechtelijke incassokosten.
 10. De vordering ziet op betaling van stookkosten van het voorgaande jaar. De oude verhuurder is niet gerechtigd om betaling van deze kosten te vorderen. Deze rechten zijn namelijk met de eigendomsoverdracht van het gehuurde overgaan op de nieuwe huurder
 11. Verbintenissenrecht. Aanneming van werk; verrekening minderwerk met aanneemsom als aannemer (per saldo) niets te vorderen heeft.
 12. Betreft het vervolg op ECLI:NL:RBOVE:2022:2945. Huurster heeft 3 maanden de tijd gekregen om aan te tonen dat zij haar ex-vriend buiten de deur kan houden en daarmee de overlast die zij veroorzaakt, te staken. Zij heeft in die drie maanden toch overlast veroorzaakt. De vordering tot ontruiming van de woning wordt daarom toegewezen. Gelet op de persoonlijke omstandigheden van huurster krijgt zi...
 13. Bodemverontreiniging. Vordering vernietiging overeenkomst en schadevergoeding. Grondslagen: dwaling, bedrog, onrechtmatige daad. Afwijzing vorderingen wegens verjaring.
 14. Zorgverzekering; premieachterstand
 15. Eindvonnis na bewijslvering; bewijsopdracht geslaagd
 16. Non-concurrentiebeding bij verkoop aandelen. Contractuele boete verschuldigd. Matiging.
 17. Rolbeslissing. Artikel 22 Rv.
 18. Aansprakelijkheidsverzekering. Zijn kosten van verweer tegen claim gedekt?. Uitleg polisvoorwaarden..
 19. geldleningsovereenkomst, wie is de debiteur? dwingende bewijskracht van overeenkomst en hypotheekakte.
 20. Artikel 223 Rv incident. De gestelde vorderingen zijn gemotiveerd betwist en zijn onvoldoende komen vast te staan. Vordering in incident afgewezen.
 21. Artikel 843a Rv incident. Onvoldoende gemotiveerd gesteld en niet gebleken dat sprake is van een rechtmatig belang. Vordering in incident afgewezen.
 22. Betreft een vordering tot beƫindiging van de huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik. Het dringend eigen gebruik bestaat in dit geval uit sloop met vervangende nieuwbouw. Het dringend eigen gebruik is voldoende aannemelijk, vast staat dat er andere passende woonruimte voor de huurder beschikbaar is en de belangenafweging valt uit in het voordeel van de verhuurder. Het belang bij het uitv...
 23. Bindend advies dat nadien is gerectificeerd. Vernietigbaar wegens inhoud of wijze van totstandkoming? Toetsingsmaatstaf. Duidelijkheid grieven tegen het bestreden vonnis.
 24. Aansprakelijkheid (failliete)aannemer voor schade eiser door rechtzetten mandelige muur. Rechtstreeks vorderingsrecht op verzekeraar van aannemer. Opdrachtgevers aannemer, tevens buren van eiser, niet aansprakelijk. Deskundigenberichten. Begroting schade.
 25. Incident zekerheidsstelling proceskosten, 224 Rv.
 26. Opzegging samenwerkingsovereenkomst, redelijke opzegtermijn; overeenkomst van opdracht voor chauffeurswerkzaamheden door ZZP'er; verrekening van "no show" boetes; volledige opschorting van de betaling van verrichte werkzaamheden niet gerechtvaardigd.
 27. Huur tijdens overeenkomst niet betaald. Toewijzing huurachterstand en ontruiming gehuurde.
 28. Loonvordering, rechtsvermoeden artikel 7:610b BW, arbeidsongeval
 29. Voorlopig deskundigenbericht.
 30. Consumentenkoop eetkamerstoelen en salontafel. Gedeeltelijke ontbinding overeenkomst.
 31. Ontruiming wegens ernstige overlast.
 32. Huurachterstand, betalingsregeling
 33. Ontbinding overeenkomst vervanging van een dak van een woning. Ongedaanmaking over en weer.
 34. Nakoming vaststellingsovereenkomst. Toewijzing ontruiming woning.
 35. Huur. Onherroepelijke uitspraak Huurcommissie waarin huurprijs is verlaagd. Huurder heeft daarom geen huurachterstand (meer). Huurder niet aansprakelijk voor door verhuurder gestelde schade, huurder kan geen betaling deel gemeentelijke lasten vorderen.
 36. Vordering netbeheerder afgewezen. Verhuurder kwalificeert niet als afnemer van energie.
 37. Kantonrechter onbevoegd. Verwijzing naar Handel.
 38. Geschil m.b.t. einde huurovereenkomst, betaling huurpenningen c.q. gebruiksvergoeding, schadevergoeding en teruggave veegmachine.
 39. Tussenvonnis. Pacht. Schriftelijke vastlegging pachtovereenkomsten. Gebrek in gepachte. Besmetting bloembollen met stengelaaltjes. Inschakeling deskundige.
 40. Geen sprake van een ernstige mate van tekortschieten door de erfpachter (artikel 5:87 lid 2 BW). De eigenaar van de woning heeft de erfpacht niet rechtsgeldig opgezegd. Vorderingen afgewezen.
 41. Eindvonnis na tussenvonnis. Begroting van de schade, waarbij een onderscheid gemaakt moet worden tussen herstelkosten enerzijds en overige (aanvullende) schade anderzijds en waarbij rekening gehouden moet worden met een aftrek nieuw-voor-oud.
 42. KG. Vordering tot overlegging van bescheiden inzake een bouwproject wordt deels toegewezen. Vooralsnog wordt aan de veroordeling geen dwangsom verbonden.
 43. Geschil over verlenging van de keurtijd bij een runderslachterij. Op basis van de toepasselijke CAO geen verplichting tot vlinderen bij een keurtijd van 10 uur per dag. Verbod aan NVWA om aan slachterij de verplichting tot vlinderen op te leggen.
 44. Dwaling en non-conformiteit; koop woning met ondergrond. Kopers hebben na levering woning gesloopt voor nieuwbouw. IIn bodem blijkt vervuiling ((zware) metalen, asbest en puin) aanwezig te zijn. Geen bouwgrond verkocht. Geen acute saneringsplicht waardoor normaal gebruik als woning niet verhinderd wordt. Vordering wordt afgewezen.
 45. Vordering ziet op betaling van de huurverhoging van een sociale huurwoning. Aan de wettelijke vereisten is voldaan zodat de vordering wordt toegewezen.
 46. Aanvaring tussen twee binnenvaartschepen. Onvoldoende stuurboord houden/te hoge snelheid/geen geluidssignaal afgeven/geen marifooncontact zoeken (beiden). Voorafgaande rusttijden niet in acht nemen en tegemoetkomend schip op stuurhut schijnen/verblinden (bij de een). Geen acht slaan op tegemoetkomend verkeer (bij de ander), Het hof weegt fouten kort/vlak voor de aanvaring minder zwaar dan foute...
 47. Bouwzaak. Aannemer vordert betaling van factuur en klant vordert kosten van herstel van ondeugdelijk werk.
 48. schade door beroepsfout bij opstellen subsidieaanvraag
 49. Overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden als advocaat in Turkije; toepasselijk recht; geschil over de hoogte van de facturen; bewijsopdracht.
 50. Brand in woning met hennepkwekerij op zolder. Vordering tegen verzekeraar tot uitkering onder inboedelverzekering en ongedaanmaking van tegen verzekeringnemer getroffen maatregelen. Tegenvordering tot vergoeding van kosten voor onderzoek. Hennepkwekerij met toebehoren oorzaak van de brand? Opzet tot misleiding van verzekeraar bij verzekeringnemer?