Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verbintenissenrecht

 1. Eiseres heeft van gedaagde een tweedehands bulldozer gekocht en deze direct doorverkocht. Bij de nieuwe koper bleek dat het aantal bedrijfsuren dat op de teller stond sterk afweek van het in werkelijkheid aantal gemaakte bedrijfsuren. Eiseres is daarop door haar koper aangesproken. Eiseres vordert bij wijze van schadevergoeding van gedaagde een forse korting (van € 100.000,--) op de door haar...
 2. Rechtspersonenrecht. Wijziging van statuten van een stichting administratiekantoor na een vechtscheiding. Wie is er belanghebbende? Toewijzing verzoek: aan te nemen valt dat het niet de bedoeling bij oprichting (of bij de laatste statutenwijziging) was dat de vrouw na een echtscheiding nog invloed in deze stichting zou hebben.
 3. aanneming van werk; concrete schadebegroting; de opdrachtgever moet facturen en betaalbewijzen in het geding brengen van alle uitgevoerde herstelwerkzaamheden
 4. Kort geding. Afwijzing van de over en weer ingestelde geldvorderingen.
 5. Rechtspersonenrecht. Wijziging van statuten van een goede doelen stichting nadat de twee oprichters gescheiden zijn. Wie is er belanghebbende? Afwijzing verzoek.
 6. Aansprakelijkheid voor schade door bodemdaling als gevolg van bemalingswerkzaamheden? Toepassing van afzinkkelder-arrest (HR 12 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:17).
 7. Verkoop woning waarbij de verkoopster, die meent namens de gezamenlijke erfgenamen te handelen, beschikkingsonbevoegd blijkt te zijn. Verkoopster kan daardoor de woning niet leveren. Matiging van de contractuele boete van 10% van de koopsom op de voet van artikel 6:94 lid 1 BW
 8. Verbintenissenrecht. Verplichting tot vergoeding van kosten als afbreken van onderhandelingen niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is? Ongerechtvaardigde verrijking. Art. 6:212 BW.
 9. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Ongerechtvaardigde verrijking. Erfrecht. Regresvordering van erfgenaam op nalatenschap wegens gedane investeringen in tot nalatenschap behorende woning. Vervolg op 18/02347.
 10. Kort geding tegen de Staat over de vraag of de ILT meer gegevens van eiseres vraagt dan waartoe zij bevoegd is. Het betreft informatie om te kunnen beoordelen of de stoffen die eiseres wenst te transporteren al dan niet afvalstoffen zijn. Eiser wordt niet-ontvankelijk verklaard. De rechtsgang bij de bestuursrechter is de aangewezen rechtsgang. In dit geval heeft de bestuursrechter ook al geoor...
 11. Vordering tot betaling van in maart 2022 verzonden eindafrekening voor werkzaamheden die in de maanden januari tot en met oktober 2017 zijn verricht op basis van een tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht. Gelet op nader gemaakte afspraken geen verjaring of rechtsverwerking
 12. Vordering tot ontbinding en ontruiming wegens handelshoeveelheid drugs in het gehuurde. Ontbinding toch niet gerechtvaardigd.
 13. Aanneming van werk. De rechtbank is van oordeel dat er een direct verband gelegd mag worden tussen de waterschade en de kwaliteit van het werk van de aannemer. Het bewijs daarvoor ziet de rechtbank in het feit dát er waterschade is ontstaan alsmede de volstrekte onaannemelijkheid dat dit is ontstaan door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend. In het addendum op de overeen...
 14. Huur woonruimte. Rechtsmiddelenverbod van artikel 7:262 lid 2 BW is van toepassing. Het vonnis van de kantonrechter is in kracht van gewijsde gegaan. Verrekeningsverweer slaagt niet. Ontbinding en ontruiming.
 15. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Vernietiging koopovereenkomst t.z.v. onroerend goed o.g.v. geestelijke stoornis. Art. 3:34 BW; geen bescherming o.g.v. art. 3:35 BW.
 16. Non-conformiteit koop woning. Het beroep op dwaling is afgewezen, omdat niet is voldaan de vereisten daarvoor. Het beroep op algehele ontbinding slaagt. Ten aanzien van de ongedaanmakingsverbintenissen heeft de rechtbank geoordeeld dat partijen gelijktijdig moeten oversteken. Geen uitvoerbaar bij voorraadverklaring.
 17. Machine voldoet op meerdere punten niet aan de in de overeenkomst gestelde eisen als bedoeld in artikel 35 Weens Koopverdrag
 18. Opzegging van huurovereenkomsten ter zake vaste standplaatsen op Recreatiepark Duinrand door de verhuurder/exploitant vanwege een door de verhuurder/exploitant beoogde herstructurering van het recreatiepark. Vaststelling van de aan huurders met vakantiehuisjes toekomende schadevergoeding. Tussenarrest omdat de huurders nog een aantal door hen genoemde taxatierapporten in het geding moeten breng...
 19. Letselschadezaak. Gezondheidsklachten van benadeelde het gevolg van ongevallen? Heeft benadeelde daardoor beperkingen en schade? Waardering deskundigenberichten. Vergoeding van buitengerechtelijke kosten?
 20. De bestuurder van de Bv heeft niet zichzelf, maar de Bv gebonden aan de overeenkomst met de architect. De bestuurder was bevoegd om de Bv de vertegenwoordigen. Daarbij hebben de gesprekken omtrent de opdracht plaatsgevonden op het kantoor van de Bv, waarbij medewerkers bij aanwezig waren.
 21. Eiser stelt dat gedaagde de twee obligaties zou terugkopen. Eiser heeft echter onvoldoende gesteld om vast te kunnen stellen of deze overeenkomst is gesloten. De vordering wordt afgewezen.
 22. Benoeming deskundige na extra mogelijkheid voor partijen om zich uit te laten over de persoon van de deskundige. Vragen voor de deskundige.
 23. Tweede tussenvonnis, nog geen deskundige benoemd. Zaak opnieuw naar de rol verwezen voor uitlaten over de persoon van de deskundige.
 24. Beoordeling of wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn.
 25. Ambtshalve toetsing van de Huurovereenkomst en het Huurreglement Woonruimte ZVH mei 2018. Geen oneerlijke bedingen. Vordering wordt toegewezen.
 26. Oplevering van twee gehuurde bedrijfshallen bij einde van de huurovereenkomst. Is er sprake van gebreken in de oplevering door de huurder? Zo ja, hoeveel schade heeft de verhuurder daardoor geleden? Na tussenarrest waarin over veel posten eindbeslissingen zijn gegeven, volgt nu deskundigenbericht over de vraag of de door de huurder gemaakte dakdoorvoeren op constructie-technisch adequate wijze...
 27. Ambtshalve toetsing van de Huurovereenkomst 28 september 2015 (de Key). Oneerlijk bik-beding. Eiser krijgt de gelegenheid om zich daarover uit te laten.
 28. hoger beroep tegen afwijzing verzoek om voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv: bouwverbod wegens dreigend handelen zonder vergunning en dreigende inbreuk op eigendomsrecht. Aannemelijk dat vorderingen in hoofdzaak worden toegewezen. Belangenafweging.
 29. Erfgenaam verblijft zonder recht of geldige titel in de woning van erflaatster. Hiermee handelt de erfgenaam onrechtmatig omdat de vereffening niet kan worden voltooid. De voorzieningenrechter wijst de vordering tot ontruiming toe. De vordering tot het doen uitschrijven uit de Basisregistratie personen is niet toewijsbaar, omdat dit een verplichting is jegens de Staat en niet onderbouwd is dat...
 30. Eiser heeft, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door gedaagde, onvoldoende onderbouwd dat gedaagde degene is die de bestelling via de webshop heeft gedaan.
 31. Eiser heeft zijn stelling dat gedaagde degene is die de overeenkomst met hem heeft gesloten, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door gedaagde, onvoldoende onderbouwd. De vordering wordt daarom afgewezen.
 32. Tussenvonnis; huur bedrijfsruimte; huurachterstand; uitleg contractueel boetebeding; herstelkosten na oplevering; vordering in reconventie ten aanzien van o.a. servicekosten.
 33. VvE niet-ontvankelijk wegens ontbreken machtigingsbesluit van vereniging van eigenaars.
 34. Pachtovereenkomst. Vordering tot ontbinding en ontruiming ogv toerekenbaar tekorkomen in het nakomen van de pachtovereenkomst door niet langer bedrijfsmatig de landbouw uitoefenen 7:376 lid 1 BW. Verpachter heeft het bewijs van zijn stelling dat pachter niet langer bedrijfsmatig de landbouw uitoefent. Gelet op gemotiveerde betwisting door pachter had het op de weg van de verpachter gelegden zi...
 35. Vanaf het schoolplein is een bal tegen een langsrijdende auto aangekomen. De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van een onrechtmatige daad van de school of van de toezichthoudende leerkracht. De school moet wel de gegevens verstrekken van de ouders van de leerling die de bal over het hek heeft doen gaan op grond van art. 843a Rv.
 36. Huurrecht woonruimte, KG, geen hoofdverblijf, vordering toegewezen.
 37. Overeenkomst van opdracht, en meer in het bijzonder op- en afbouwwerkzaamheden. Niet alle facturen zijn betaald. Het beroep op verrekening wordt gepasseerd omdat niet is aangetoond dat er schade is geleden. Ook geen boetes verbeurd. De in reconventie gevorderde schade wordt afgewezen.
 38. Eiser en gedaagde staan op hetzelfde adres ingeschreven in de KvK. Eiser vordert dat gedaagde zich moet uitschrijven uit dit adres in kamer van koophandel afgewezen. Niet voldaan aan stelplicht, zodat de vordering wordt afgewezen.
 39. Verzetzaak + incident. Verstekvonnis vn 7 juni 2023 deels vernietigd. Incidentele vordering tot opheffing van het gelegde (executoriale) derdenbeslag afgewezen.
 40. KG 4 grote internetondernemingen wordt geboden het plaatsen en/of uitlezen van 'tracking cookies' zonder dat de gebruiker daarvoor toestemming heeft verleend te staken en gestaakt te houden. Strijd met AVG en 11.7a Telecommunicatiewet.
 41. Benoeming deskundige ter begroting schade wegens het gedurende meerdere jaren niet nakomen van verplichting tot levering van een tuinbouwbedrijf. Vervolg op hof ’s Hertogenbosch 31 januari 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:379
 42. Kort geding over toegang tot oprit buren. Is sprake van een noodweg? Belangenafweging.
 43. Kansspelzaak. Tussenvonnis Voornemen tot stellen prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.
 44. Verstekvonnis. Verschrijvingen in dagvaarding. Wettelijke handelsrente dan wel contractuele rente toegewezen.
 45. Vonnis in kort geding. Verstekverlening. Kantonrechter wijst ontruiming toe vanwege prostitutie in gehuurde en overlast. Gezien omstandigheden bestaat aanleiding voor kortere ontruimingstermijn dan gebruikelijk. Vordering winstafdracht en vergoeding voor gebruik gehuurde tot aan ontruiming afgewezen.
 46. Vonnis in kort geding. Kantonrechter wijst ontruimingsvordering af. Geen sprake van huurovereenkomst in de zin van 7:232 lid 2 BW. Beroep op beperkende werrking van de redelijkeid en billijkheid niet gehonoreerd. Aangezien huurovereenkomst niet is geëindigd, geen grond voor toewijzing ontruiming.
 47. Huurrecht. Toetsing redelijkheid overeengekomen huurprijs. Huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? Volgens Huurcommissie voor onbepaalde tijd en daarom verzoek te laat. Kantonrechter: huurovereenkomst voor bepaalde tijd en verzoek daarom op tijd.
 48. Eiser heeft aan gedaagde de opdracht gegeven om werkzaamheden te verrichten in zijn tuin. Eiser heeft in totaal € 5.800,00 aan gedaagde betaald en vordert nu (onder andere) dat dit bedrag wordt terugbetaald. Eiser heeft echter nagelaten om de grondslag van zijn vordering voldoende gemotiveerd te onderbouwen. Bovendien is eiser niet naar de mondelinge behandeling gekomen om de nodige toelichting...
 49. Hoger beroep: Uitleg overeenkomst
 50. Koper heeft sinds de levering van een graafmachine in 2016 klachten over de werking daarvan. Is sprake van een tekortkoming in de nakoming van een op de verkoper rustende verbintenis, die aan de koper de bevoegdheid geeft om de koopovereenkomst te ontbinden? Geslaagd beroep van verkoper op de ‘tenzij-clausule’ van art. 6:265 lid 1 BW.