Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Verbintenissenrecht

 1. Terugvordering alimentatie (jong)meerderjarigen. Vader, die geen contact heeft met de kinderen, blijft ook na 18 levensjaar een bijdrage voor de kinderen betalen aan de moeder. Later blijkt dat de kinderen al jaren salaris hebben (gehad). De vader vordert de betaalde bedragen terug van de moeder op grond van ar. 6:204 lid 2 BW. Terecht, aldus het hof: de moeder had de vader moeten informeren. E...
 2. Art. 81 lid 1 RO. Overeenkomstenrecht. Beleggingsadvies. Verhouding tussen de privaatrechtelijke zorgplicht en die van de Wft (ingevolge MiFID-Richtlijn 2004/39/EG). 'Ken-uw-klant' toereikend? Bewijsaanbod. Bezwaar tegen bij pleidooi overgelegde stukken niet behandeld?
 3. Erfrecht. Verdeling. Geschil tussen twee broers over betalingen van een en/of rekening ten name van erflaatster en een van de broers. Status en/of rekening. Is in dit geval (ook) sprake van volmacht? Geen sprake van onrechtmatige daad en evenmin van misbruik van omstandigheden.
 4. Dagvaarden van commanditaire vennootschap en niet tevens haar beherend vennoot, leidt niet tot niet ontvankelijkheid. Een CV (personenvennootschap) kan als zelfstandig rechtssubject als procespartij optreden.
 5. Individuele schuldeiser niet gebonden aan door de curator in het faillissement getroffen schikking. Geen persoonlijke aansprakelijkheid van de (indirect) bestuurder voor onbetaald laten van facturen door vennootschap.
 6. In rechte is komen vast te staan dat gedaagde gedurende een langere periode ernstige en structurele overlast heeft veroorzaakt. De door eiseres gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning is dan ook gerechtvaardigd.
 7. Kort geding; schorsing executie dwangsom toegewezen onder de voorwaarde dat gegeëxecuteerde een bodemprocedure aanhangig maakt waarin kan worden geoordeeld over de verschuldigdheid van de dwangsommen. Uitleg reikwijdte exhibitievordering.
 8. Kort geding; vorderingen nav smaad- en laster deels toegewezen. Vorderingen ogv 6:196c BW tegen hosting provider afgewezen.
 9. Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd die in beginsel niet kan worden opgezegd door de partij die de duurprestatie moest leveren. In dit geval kan die partij ook aan de artikelen 6:248 lid 2 BW en 6:258 BW geen recht ontlenen om de overeenkomst thans op te zeggen. Daarbij zijn de feiten en omstandigheden van dit geval van belang, waaronder de periode die sinds het aangaan van de overeenkomst is...
 10. Ontbinding huur woonruimte wegens dringend eigen gebruik voor verhuur aan studenten.
 11. Aansprakelijkheid van de Staat jegens een advocaat voor tuchtrechtelijke uitspraken van de Raad van Discipline die door het Hof van Discipline (gedeeltelijk) zijn vernietigd. Volgens welke maatstaf moet aansprakelijkheid worden beoordeeld?
 12. Letselschade. Succesfee overeengekomen met rechtsbijstandverlener. Nu niet duidelijk is uitgelegd dat ook bij (aansprakelijke) verzekeraar tegen een uurtarief wordt gedeclareerd, is sprake van strijd met redelijkheid en billjikheid. Vordering afgewezen.
 13. overheidsaansprakelijkheid; nadeelcompensatie. I.c. geen schadevergoeding voor tuincentrum wegens (rechtmatige) herinrichting van een straat; het omzetverlies valt binnen het normaal aanvaardbaar ondernemersrisico.
 14. Advocatendeclaraties niet verschuldigd, omdat de advocaat ten onrechte niet de mogelijkheid van een toevoeging ter sprake heeft gebracht/ heeft onderzocht.
 15. Eindvonnis. Geen verjaring. Beroep op schending klachtplicht slaagt. Vorderingen worden afgewezen.
 16. Is een overeenkomst tot stand gekomen tussen partijen? Bewijsopdracht.
 17. Verwijderen negatieve BKR-registratie. Toetsing doel registratie: beginselen proportionaliteit en subsidiariteit. Afweging algemeen belang kredietverstrekker tegen zwaarwegend belang kredietnemer. Evenwichtige financiële situatie met goed perspectief.
 18. Verbintenissenrecht, koopovereenkomst, verbintenis tot betaling van een additionele koopsom indien een voorwaarde is vervuld. Stelplicht en bewijslast ter zake van de uitleg van de voorwaarde en het vervuld zijn ervan.
 19. Totstandkoming koopovereenkomst. Annulering. Algemene voorwaarden. Onverschuldigde betaling. Partijen hebben een schriftelijke overeenkomst gesloten met betrekking tot de koop van een auto. Koper ziet van de koop af. Partijen sluiten een tweede overeenkomst die de eerste vervangt, onder de voorwaarde dat koper deze tweede overeenkomst nakomt. Nu ook de tweede overeenkomst niet is nagekomen, is...
 20. bijdrage overkapping winkelcentrum
 21. aandelenlease, orderremisier, eigen schuld
 22. .
 23. Kort geding, Geen sprake van logeerpartij, maar huurovereenkomst
 24. Huur woonruimte. Opzegging wegens dringend eigen gebruik. Renovatie. Structurele wanverhouding. Herenhuis-arrest situatie. Vordering verhuurder afgewezen. Artikel 7:274 BW.
 25. Schuldoverneming door voormalig directeur van B.V. van schulden van de vennootschap aan haar accountant. Bewijslevering. Partijgetuige.
 26. Aansprakelijkheid zorgverlener voor onvoldoende verantwoording PGB. Verstek in hoger beroep.
 27. ASR hoefde verzekeringnemers niet te waarschuwen voor het “crashrisico” en het “hefboom- en inteereffect”. Dat zich een “Fata Morgana-effect “ heeft voorgedaan, heeft Woekerpolis onvoldoende onderbouwd. Om deze redenen kan niet worden vastgesteld dat ASR haar informatieplicht heeft geschonden. ASR hoefde haar verzekeringnemers niet te informeren over de hoogte van de lopende kosten en de risico...
 28. Verbintenissenrecht. Gerechtvaardigd vertrouwen schuldenaar op onware mededeling schuldeiser. Vraag of dit vertrouwen ertoe kan leiden dat tussen partijen ervan moet worden uitgegaan dat schuldenaar vordering op schuldeiser heeft verkregen die hij met zijn schuld kan verrekenen. Relevantie van nadeel dat schuldenaar lijdt als gevolg van gerechtvaardigd vertrouwen.
 29. Aanemingsovereenkomst tussen gemeente en opdrachtnemer voor de aanleg van groen rondom de Sportcampus in het Zuiderpark. Uitleg van contractstukken na openbare aanbesteding. Geschilpunten zijn onder meer de verdichting van het bomenzand, het doorwortelbaar volume en de vraag of de opdrachtnemer op basis van de contractstukken mocht aannemen dat de bestaande fundering in het werk kon worden herg...
 30. Vordering tot betaling van factuur wordt afgewezen. Doordat eiser in conventie tijdens de comparitie niet is verschenen, heeft hij zijn vordering in het licht van de gemotiveerde betwisting door gedaagde onvoldoende onderbouwd. Vordering in reconventie tot terugbetaling van een bedrag wordt toegewezen. Doordat eiser in conventie/verweerder in reconventie tijdens de comparitie niet is verschenen...
 31. Vordering vernietiging honorariumovereenkomst advocaat afgewezen. Geen misbruik van omstandigheden. Niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 32. zie ook ECLI:NL:RBDHA:2017:14151. Overheidsaansprakelijkheid - Begaclaim-jurisprudentie - rechtmatigheid aanhouding - buitengebruikstelling voertuig o.g.v. Wet Mulder - tussenvonnis met bewijsopdracht.
 33. Verzoek tot verwijdering negatieve BKR-registratie afgewezen.
 34. ontbinding en ontruiming bedrijfsruimte afgewezen, bewijsopdracht voor factuur
 35. Onrechtmatige daad en schade niet komen vast te staan. Makelaar in dit geval niet aansprakelijk. Hij heeft volgens NEN2580 berekend.
 36. Overeenkomst van opdracht. Opdrachtgever heeft onvoldoende gesteld en onderbouwd waarom de factuur niet behoefde te worden betaald en waarom de opzegtermijn, zoals overeengekomen, niet in acht is genomen.
 37. Is overeenkomst van opdracht tot stand gekomen met betrekking tot uitvoeren werkzaamheden als interim-directeur op school?
 38. Nederlandse makelaar vordert van inwoner van België (een van de twee erfgenamen van overleden eigenaresse van in Nederland gelegen woning) courtage voor bemiddeling bij verkoop van die woning. Is de Nederlandse rechter op grond van artikel 7 lid 1 EEX Vo II bevoegd is om van het geschil kennis te nemen, nu de in België wonende gedaagde gemotiveerd betwist dat sprake is van een contractuele rela...
 39. Dexia, oneerlijke beding, tussenpersoon
 40. kort geding; ligplaats van een boot met horecabestemming is wegbestemd en er is een vervangende lokatie aangewezen; aan de kade waar de boot nu ligt wordt een bouwproject gerealiseerd waardoor er weinig parkeermogelijkheid is; eiser vordert de gemeente te veroordelen meer parkeerruimte te creëren; eiser is niet ontvankelijk omdat er voor hem een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang opens...
 41. Kort geding; (gedeeltelijke) nakoming koopovereenkomst vastgoed afgewezen, aangezien het geschil van partijen over de onderhoudsverdeling niet als een ondergeschikt punt kan worden beschouwd. (Vervolg van ECLI:NL:RBROT:2018:7016).
 42. Verbintenissenrecht. Dwaling bij schenking aan een stichting? Kan kennis die een functionaris van de dwalende partij heeft opgedaan in een andere functie, namelijk als penningmeester van de stichting, aan de dwalende partij worden toegerekend?
 43. Art. 81 lid 1 RO. Overeenkomstenrecht. Beleggingsadvies. Verhouding tussen de privaatrechtelijke zorgplicht en die van de Wft (ingevolge MiFID-Richtlijn 2004/39/EG). 'Ken-uw-klant' toereikend? Bewijsaanbod. Bezwaar tegen bij pleidooi overgelegde stukken niet behandeld?
 44. Facturen advocaat. Op eigen naam van opdrachtgever of op basis van volmacht?
 45. herstelarrest
 46. Koopovereenkomst met betrekking tot een woning: wie geldt als de verkoper? Toerekening van schade nadat de verkoper tekort is geschoten ten aanzien van de levering van de woning. Is vermogensschade als gevolg van het niet doorgaan van een overeenkomst tussen de koper en een derde tot doorverkoop van deze woning, nog toe te rekenen aan de tekortkoming van de initiële verkoper?
 47. Huur woonruimte; hoofdverblijf verplaatst? Getuigen gehoord. Ontbindingsverdering c.a. afgewezen.
 48. Rekening-courantverhouding, is er een overeenkomst tot finale afrekening tot stand gekomen? Omvang rekening-courantschuld, art. 6:140 lid 3 BW.
 49. kort geding; Aan eiser is strafonderbreking verleend, waarna hij is uitgezet na Albanië. Na terugkomst in Ndl is eiser weer aangehouden en en is de straf waarvoor strafonderbreking is verleend hervat. Eiser is op de juiste wijze voorgelicht en heeft begrepen wat de strekking was van de strafonderbreking. Vordering tot invrijheidstelling wordt afgewezen.
 50. Kort geding. Vordering tot invrijheidstelling. De regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling (artikel 15 e.v. Sr) is niet van toepassing gedurende de voorlopige hechtenis en geldt alleen in geval van onherroepelijke veroordelingen. Het beroep van eiser op het zogenoemde anticipatiegebod van artikel 67a lid 3 Sv wordt verworpen.