Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Aanbestedingsrecht

 1. Aanbestedingsrecht. Niet in rechte is komen vast te staan dat door gedaagde is beslist tot uitsluiting van eiseres van deze aanbesteding. Het besluit is prematuur genomen, en is daarom zowel qua wijze van totstandkoming als qua inhoud en motivering in strijd met wat hetgeen de aan deze aanbesteding ten grondslag liggende regeling verplicht.
 2. Kort geding. Aanleg van passief breedbandnetwerk in witte gebieden. Niet aannemelijk dat sprake is van strijd met goedgekeurde steunmaatregelen en/of dat de inhoud van de opdracht in de onderhandelingsprocedure wezenlijk is gewijzigd, art. 2.32 lid 1 Aw.
 3. Aanbesteding. Uitleg aanbestedingsvoorwaarden.
 4. Bekrachtiging na intrekking vorderingen
 5. 2 percelen aanbesteding voor de gunning voor postdiensten. MSG vordert de Gemeente te verbieden Perceel 1 van de Opdracht opnieuw aan te bieden. De Gemeente wil de aanbesteding intrekken en heraanbesteden i.v.m. vermeende technische storing waardoor Cycloon geen inschrijving heeft kunnen indienen. De voorzieningenrechter verbiedt de Gemeente de opdracht opnieuw aan te besteden .
 6. Aanbestedingsrecht. Ongeldige inschrijving.
 7. Aanbesteding sociale basis gemeente Venlo; vordering eisende partijen afgewezen; op onderdelen terecht door aanbesteden dienst een beroep gedaan op Grossman-doctrine; transparantiegebrek in selectiebeslissing doordat daarin abusievelijk andere rechtspersoon staat vermeld, te weten de rechtspersoon van wiens negometrix-account door gegadigde/inschrijver gebruik is gemaakt. Hieraan geen consequen...
 8. Geschil over de vraag of het preferentiebeleid dat zorgverzekeraar CZ voert ten aanzien van het door Mylan in de handel gebrachte geneesmiddel Glatirameeracetaat Mylan, welk preferentiebeleid meebrengt dat het door Teva in het geding gebrachte geneesmiddel Copaxone in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking komt, in strijd is met artikel 2.8 lid 3 van het Besluit zorgverzekering. Oordeel ge...
 9. Aanbesteding voor verwerking, overslag en transport van afval. Bezwaren tegen opzet aanbesteding ongegrond. Clustering opdracht niet disproportioneel. Geen kunstmatige beperking mededinging.
 10. De vraag die voor ligt is of de aanbestedende dienst de beoordelingssytematiek niet goed heeft toegepast en zo het transparantiebeginsel heeft geschonden. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend.
 11. Aanbestedingsrecht. Gunning niet onrechtmatig verlopen, vorderingen derhalve afgewezen.
 12. Art. 81 lid 1 RO. Aanbestedingsrecht. Procesrecht. Is bank aansprakelijk voor niet-tijdige afgifte bankgarantie? Gedekt verweer (art. 348 Rv)? Onbegrijpelijke uitleg inschrijvingsvoorwaarden. Passeren bewijsaanbod.
 13. Rechtsgeldige ontbinding franchiseovereenkomst door franchisenemer. Franchisegever dient inzage en afschrift administratie aan franchisenemer te verstrekken. Met betrekking tot de financiële afwikkeling dienen partijen zich bij akte uit te laten.
 14. Meervoudige onderhandse aanbesteding. Vraag om herbeoordeling van de inschrijvingen .Het niet voldoen aan de (objectief en transparant) geformuleerde eis 4 van het PVE Vorderingen afgewezen
 15. Kort geding. Aanbesteding. Geen Grossmann of rechtsverwerking, geen oneigenlijk gebruik van aanbestedingsprocedure door aanbestedende dienst, geen strijd met proportionaliteitsbeginsel in verband met eis overdracht intellectuele eigendomsrechten, opdracht is voldoende bepaald, geen belang bij beroep op clusterverbod, beoordeling inschrijving kan in stand blijven, motivering voorlopige gunningsb...
 16. Art. 81 lid 1 RO. Aanbestedingsrecht; private aanbesteding; toepassing beginselen aanbestedingsrecht; herstel van fouten. Zorgverzekering; inkoopprocedure; stelling dat bij vergissing een verkeerde, tot de groep behorende, rechtspersoon als inschrijver is vermeld; uitleg inschrijving.
 17. Kort geding, aanbesteding, sleepdiensten, wezenlijke wijziging in de aanbestedingsfase, gevolgd door wijziging van de inschrijving. Strijd met aanbestedingsrechtelijke beginselen. Gebod tot staking aanbesteding toegewezen.
 18. Tussenvonnis. Tussenkomst toegewezen. Vordering tot afgifte bescheiden aan Dura Vermeer afgewezen. Vordering ex 843a Rv ook afgewezen.
 19. Kort geding. Onduidelijke geschiktheidseis. Gebod intrekking gunningsbeslissing en - desgewenst - heraanbesteding.
 20. Kort geding. Aanbesteding. Geen Grosmann, geen voldoende belang bij beoordeling van klacht over motivering gunningsbeslissing, bij beoordeling niet buiten criteria en gunningssystematiek getreden, scope opdracht duidelijk, voldoende informatie om inschrijving te doen, geen onrechtmatige kennisvoorsprong, geen ongeoorloofde prijsmanipulatie, afwijzing vordering tot schadevergoeding op te maken b...
 21. Aanbesteding. Bodemrechter zal naar alle waarschijnlijkheid beslissen dat de buitengerechtelijke ontbindingsverklaring van de gemeente effect heeft gehad, in de zin dat de raamovereenkomst rechsgeldig is ontbonden. Afwijzing vorderingen.
 22. Aanbestedingsrecht. Uitleg garantiebepaling. Holdingmaatschappij heeft een garantieverklaring ondertekend voor de van niet-nakoming nakoming van de verplichtingen door dochtervennootschap ter zake van een taxivervoerovereenkomst. De garantiebepaling kwalificeert als borgtocht. Nu de verbintenis van de dochtervennootschap niet strekt tot betaling van een geldsom, maar tot het verzorgen van ver...
 23. Aanbesteding aluminium kisten Ministerie van Defensie. Beslissing om tot heraanbesteding over te gaan kan in stand blijven; grond voor heraanbesteding is niet ontbreken van rechtsgeldige inschrijvingen maar de omstandigheid dat de in de aanbestedingsleidraad beschreven beoordelingssytematiek innerlijke tegenstrijdigheden/onduidelijkheden bevat, waardoor deze systematiek voor meerderlei uitleg v...
 24. aanbesteding; openbare biedprocedure schelpenwinning; inschrijving eiseres op goede gronden ongeldig verklaard wegens ontbreken van onvoorwaardelijke bereidverklaring tot zekerheidstelling.
 25. Geen sprake van fundamentele gebreken die tot intrekking van de gunningsbeslissing zouden moeten leiden.
 26. Aanbesteding container lifting trucks en spreaders; inschrijving eiseres terecht ongeldig verklaard wegens niet-voldoen aan referentie-eisen; inschrijving tussenkomende partij is terecht als gedlig aangemerkt.
 27. Aanbesteding. Transparantiebeginsel. Beoordelingssystematiek. Doorvragen in de inlichtingenfase. Prijs-kwaliteit. Arbeidsmobiliteitsdiensten tijdelijk personeel: uitzenden, detacheren, payroll, ZZP.
 28. Gegevensverstrekking bij aanbesteding.
 29. arbeidsrecht. Gebondenheid aan eerdere eindbeslissing. Vakantiedagen. Kennelijk onredelijke opzegging.
 30. Aanbesteding. Transparantie. Beoordelingssystematiek.
 31. Grossman-arrest, proactieve houding inschrijvers. Begrip "publiekrechtelijke instelling". Alcateltermijn
 32. Art. 81 lid 1 RO. Aanbestedingsrecht; private aanbesteding; toepassing beginselen aanbestedingsrecht; herstel van fouten. Zorgverzekering; inkoopprocedure; stelling dat bij vergissing een verkeerde, tot de groep behorende, rechtspersoon als inschrijver is vermeld; uitleg inschrijving.
 33. De vraag is of een inschrijving ten onrechte als een irreele dan wel abnormaal lage inschrijving is aangemerkt,
 34. Beslissing om tot een ontwikkelovereenkomst te komen is onvoldoende gemotiveerd. De gemeente moet de selectiebeslissing beter motiveren.
 35. Deze zaak betreft een Europese openbare aanbesteding van diverse UMC’s voor de levering van o.a. ICD’s en Pacemakers. Het kort geding is aanhangig gemaakt voorafgaand aan de gunning en betreft de opzet van de aanbesteding (waarbij onder meer de kosten van bepaalde dienstverlening moeten zijn inbegrepen in de prijs van de producten, zogenoemde wissels worden gegund aan iedere leverancier die nie...
 36. Deze zaak betreft een Europese openbare aanbesteding van diverse UMC’s voor de levering van o.a. ICD’s en Pacemakers. Het kort geding is aanhangig gemaakt voorafgaand aan de gunning en betreft de opzet van de aanbesteding (waarbij onder meer opdrachten van de afzonderlijke UMC’s gezamenlijk worden aanbesteed, de kosten van bepaalde dienstverlening moeten zijn inbegrepen in de prijs van de produ...
 37. Kort geding. Aanbesteding. Facultatieve uitsluitingsgronden: Past performance en Valse verklaring. Irreële inschrijving.
 38. Aanbesteding. Beslissing tot intrekking van de aanbestedingsprocedure. Mondeling arrest in spoed kort geding.
 39. Aanbesteding. Uitleg aanbestedingsstukken. Geen sprake van een gebrek in de inschrijving dat voor herstel in aanmerking had moeten komen.
 40. Kort geding. Aanbesteding. Omvang motiveringsplicht aanbestedende dienst van de gunningsbeslissing. Aanbestedende dienst heeft in dit geval voldaan aan haar plicht om de gunningsbeslissing voldoende te motiveren.
 41. Kort geding. Aanbesteding. Verstrekking processtukken aan tussenkomende partij. Inschrijving terecht ongeldig verklaard. Uit de Wensenuitwerking kan worden opgemaakt dat niet volledig wordt voldaan aan alle gestelde eisen.
 42. Aanbesteding, uitsluitingsgronden, (on)juiste inhoudelijke beoordeling, (on)transparante procedure, innerlijke tegenstrijdigheden, afwijzing Samenvatting Eiser, die tweede is geworden in een aanbestedingsprocedure, meent dat de aanbesteder de kandidaat aan wie de aanbesteding is gegund, had moeten uitsluiten op grond van art. 2.87 lid 1 sub g (“past performance”), sub c (“ernstige beroepsfout”)...
 43. Kort geding. Meervoudig onderhandse aanbesteding. De aanbestedende dienst heeft een vergissing gemaakt in de tekst over de buitendienststelling van het spoor. Uitleg met CAO-norm. Uit alle stukken in samenhang bezien had voor inschrijvers duidelijk moeten zijn wat HTM bedoelde.
 44. Aanbesteding. Toelaatbaarheid nieuwe uitsluitingsgronden. Niet-besteksconforme inschrijving.
 45. Aanbesteding installatie Feringa Building; Terzijdelegging van de inschrijving op grond van onaanvaardbaarheid niet terecht; Niet op goede gronden gebruik gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging, waarbij de opdracht inmiddels aan een derde is gegund; verbod de overeenkomst met die derde uit te voeren
 46. kort geding; aanbesteding; rechtsverwerking; geen abnormaal lage inschrijving; level playing field is niet geschonden.
 47. Aanbesteding; ged heeft tav. meerdere bezwaren te laat geklaagd en daarmee recht verwerkt daarover nog te klagen; geen onjuiste beoordeling van de inschrijvingen; nieuwe gunningsbeslissing na aanspannen kort geding niet onrechtmatig
 48. Aanbesteding van beveiligingsdiensten op de tram. Een eerdere aanbestedingsprocedure is ingetrokken, nadat uit onderzoek signalen van belangenverstrengeling in de voorbereiding van de aanbesteding naar voren zijn gekomen (zie ook vzr. Den Haag 10 april 2019, ECLI:N:RBDHA:2019:3647). Na de intrekking wordt besloten een deel van de diensten in te besteden en een ander deel aan te besteden. Om de...
 49. aanbesteding, voorlopige gunningsbeslissing, overschrijden Alcatel termijn, ontbreken spoedeisend belang in hoger beroep
 50. Kort geding. Aanbesteding circulaire cateringdiensten. Schending instructie bij proeverij. Schending aangekondigde beoordelingssystematiek. Onjuiste beoordeling. Ondeugdelijke proeverij.