Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Aanbestedingsrecht

 1. Schending Aanbestedingsleidraad door tijdens de aanbestedingsprocedure contact op te nemen met een andere inschrijver over deze procedure. Sanctie van uitsluiting is proportioneel. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2019:3633)
 2. Kort geding. Aanbesteding. Kwalitatieve beoordeling inschrijving.
 3. Kort geding. Aanbestedingszaak. Voeging toegestaan ook al heeft voegende partij contractuele vervaltermijn ongebruikt laten verstrijken. Deugt de beoordeling van de kwalitatieve subgunningscriteria? Geoordeeld wordt van wel. Voorlopige gunningsbeslissing niet met inachtneming van 2.130 Aanbestedingswet 2012 gemotiveerd.
 4. Inschrijving terecht als ongeldig terzijde gelegd wegens het ontbreken van een bijlage. Dit stuk moest op straffe van uitsluiting worden verstrekt, geen gelegenheid tot herstel mogelijk.
 5. Kort geding. Aanbesteding. Afwijzing vorderingen. Na de gunningsbeslissing (ten nadele van eiseres, waartegen eiseres bezwaar heeft gemaakt) volgt alsnog de uitsluiting van eiseres op grond van overtreding van het in de aanbestedingsstukken opgenomen contactverbod. Deze latere aanvulling was naar het oordeel van de voorzieningenrechter in dit geval toegestaan. Hetgeen ten grondslag is gelegd a...
 6. Kort geding, aanbestedingsrecht, uitsluitingsgronden, valse verklaring. Gedragingen van ouder dan drie jaar vóór inschrijving kunnen op grond van de Aw 2012 en de aanbestedingsstukken niet in de beoordeling van een "ernstige beroepsfout" worden betrokken. Het niet melden van het (wel binnen de terugkijktermijn gewezen) vonnis met betrekking tot deze gedragingen, is daarom ook niet te beschouwen...
 7. Kort geding, aanbestedingsrecht. Eiseres heeft twijfel gezaaid over de winnende inschrijving, meer in het bijzonder over de vraag of het in te zetten personeel voldoet aan de geëiste functieprofielen. Deze twijfel is tijdens dit kort geding niet weggenomen. Gelet op die twijfel dient de Gemeente vóór definitieve gunning nader onderzoek te doen.
 8. Kort geding. Aanbesteding. Intrekking aanbesteding na gunningsbeslissing. Politie was daartoe bevoegd. Wezenlijke wijziging.
 9. Aanbesteding. Geen sprake van een ondeugdelijk principebesluit. Geen willekeur of schending van het gelijkheidsbeginsel.
 10. Kort geding. Aanbesteding. Geen aanleiding voor ingrijpen in de beoordeling door de aanbestedende dienst van de inschrijving van eiser op subgunningscriterium back-up.
 11. Kort geding. Aanbesteding. Uitleg aanbestedingsstukken. Sprake van geschiktheidseis en niet van uitvoeringseis. Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet.
 12. Kort geding. Aanbesteding. Sprake van geschiktheidseis waaraan op moment van inschrijven moest zijn voldaan en niet van uitvoeringseis waaraan op moment van uitvoeren van opdracht moet zijn voldaan.
 13. Kort geding. Aanbesteding. Herbeoordeling want vooraf bekendgemaakte beoordelingsmethodiek is niet gevolgd.
 14. Aanbesteding gemeente Amsterdam. Vergoeding van meerwerk. Uitvoeringstermijn.
 15. Kort geding, aanbestedingsrecht; eiseres is op goede gronden uitgesloten, aangezien zij heeft nagelaten het UEA in te dienen en dat in de offerteaanvraag was gesanctioneerd met uitsluiting. Geen mogelijkheid tot herstel.
 16. Aanbesteding. Vorderingen afgewezen. Voor ieder behoorlijk geïnformeerd en normaal oplettend inschrijver is het duidelijk, althans heeft die moeten (kunnen) begrijpen, dat hij bij zijn aanmelding per profiel maar maximaal één cv mag indienen en dat hij bij elk cv inzichtelijk dient te maken voor welk profiel het cv wordt aangeboden. Inschrijver heeft niet duidelijk gemaakt welk cv voor welk pro...
 17. Aanbesteding. Vorderingen in de hoofdzaak worden afgewezen. Voor een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver moet het duidelijk zijn geweest, althans heeft die moeten (kunnen) begrijpen, dat bij de van belang zijnde prijsregels wordt gevraagd om een prijs van bekabeling met opbouw op te geven.
 18. Aanbestedingsrecht. Kort geding. Onbegrijpelijke uitleg van ervaringseis in aanbestedingsstukken? Strijd met recht op hoor en wederhoor (art. 19 Rv) door oordeel mede te baseren op stuk dat pas tijdens comparitie in hoger beroep is toegelicht?
 19. Begrip ernstige fout. Voldoende maatregelen om vertrouwen te herstellen?
 20. kort geding. aanbestedingsrecht. vordering tot inttrekking voorlopige gunningsbeslissing. Totstandkoming inschrijfsom van de partij aan wie de aanbesteding voorlopig is gegund. Milieudelict? Ten tijde van kort geding geen sprake van vastgestelde schending
 21. Kort geding. Aanbesteding. Terechte ongeldigverklaring inschrijving wegens gebruik onjuiste inschrijfbiljetten en - staten. Geen onduidelijkheid
 22. Kort geding. Aanbesteding. Terechte ongeldigverklaring inschrijving wegens gebruik onjuiste inschrijfbiljetten en - staten. Geen onduidelijkheid.
 23. Kort geding. Aanbesteding. Selectiecriterium is duidelijk en door aanbestedendie dienst bij beoordeling aanmelding eiser correct toegepast. Vordering om eiser alsnog toe te laten voor het doen van een inschrijving afgewezen.
 24. Eiseres vordert de Gemeente te veroordelen om de gunningsbeslissing in te trekken en de Gemeente te gebieden voor zover zij de opdracht nog wenst uit te voeren, de Opdracht te gunnen aan eiseres. Vordering toegewezen.
 25. Kort geding, aanbesteding, onderhandelingsprocedure; vordering tot intrekking selectiebeslissing afgewezen, aangezien herstel van de terecht aangevoerde formele bezwaren niet zou leiden tot aanpassing van de rangorde en eiseres onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de inhoudelijke beoordeling ondeugdelijk is.
 26. Kort geding. Aanbesteding. Terechte uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, omdat niet wordt voldaan aan alle eisen.
 27. Kort geding. Aanbesteding. Terechte uitsluiting van de aanbestedingsprocedure wegens ontoelaatbare contacten met de gemeente Venlo.
 28. en in de vrijwaringszaak met zaaknummer / rolnummer C/09/552752 / HA ZA 18-512. Aannbesteding voor strooiwerkzaamheden. Onrechtmatig handelen aanbestedende dienst? Klacht van verliezend inschrijver dat de beoogd opdrachtnemer in de ondebouwingsfase kentekens van onderaannemers heeft opgegeven die niet beschikbaar waren. Heeft de aanbestedende dienst aan haar verificatieverplichting voldaan?
 29. Aanbesteding. Uitleg aanbestedingsvoorwaarden. Inschrijving is terecht terzijde gelegd omdat niet aan het Programma van Eisen is voldaan.
 30. Kort geding, niet openbare Europese aanbestedingsprocedure, selectiefase, aanmelding van eiseres terecht terzijde gelegd omdat het niet voldoet aan één van de selectie-eisen.
 31. Kort geding betreffende Europese openbare aanbesteding voor plaatsing bushokjes in de Gemeente Leiden. De voorzieningenrechter gaat voorbij aan de bezwaren van eiseres, die tweede is geworden, ten aanzien van de wijze van beoordeling van haar inschrijving. De vorderingen tot intrekking van het gunningsvoornemen en van de aanbestedingsprocedure worden afgewezen.
 32. Kort geding. Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Gebod tot intrekking voorlopige gunningsbeslissing en heraanbesteding. De aanbestedende dienst is voornemens de opdracht te gunnen aan een partij die twee keer heeft ingeschreven, eerst zelfstandig en daarna samen met een andere partij als combinatie. De eerste inschrijving was duidelijk een vergissing, maar dat is niet relevant. De fo...
 33. Aanbesteding ICT-medewerkers; eiseres op goede gronden van verdere deelname aan aanbestedingsprocedure uitgesloten. Sprake van ernstige fout in eerdere aanbestedingsprocedure (valse anti-collusieverklaring); eiseres heeft onvoldoende waarborgen in het leven geroepen waaraan vertrouwen kan worden ontleend dat in de toekomst geen valse verklaringen zullen worden afgelegd over totstandkoming van h...
 34. Aanbesteding. Beslissing om aanbestedingsprocedure wegens fundamentele gebreken te staken kan niet standhouden. Gunningssystematiek is voldoende transprarant.
 35. Kort geding, niet openbare aanbesteding, aanmelding in selectiefase ten onrechte ongeldig verklaard, gebod om eiser mee te laten doen aan loting, uitleg geschiktheidseis.
 36. Kort geding, niet openbare aanbesteding, aanmelding in selectiefase ten onrechte ongeldig verklaard, gebod om eiser mee te laten doen aan loting, uitleg geschiktheidseis
 37. Aanbestedingsrecht. Niet in rechte is komen vast te staan dat door gedaagde is beslist tot uitsluiting van eiseres van deze aanbesteding. Het besluit is prematuur genomen, en is daarom zowel qua wijze van totstandkoming als qua inhoud en motivering in strijd met wat hetgeen de aan deze aanbesteding ten grondslag liggende regeling verplicht.
 38. Kort geding. Aanleg van passief breedbandnetwerk in witte gebieden. Niet aannemelijk dat sprake is van strijd met goedgekeurde steunmaatregelen en/of dat de inhoud van de opdracht in de onderhandelingsprocedure wezenlijk is gewijzigd, art. 2.32 lid 1 Aw.
 39. Aanbesteding. Uitleg aanbestedingsvoorwaarden.
 40. Bekrachtiging na intrekking vorderingen
 41. 2 percelen aanbesteding voor de gunning voor postdiensten. MSG vordert de Gemeente te verbieden Perceel 1 van de Opdracht opnieuw aan te bieden. De Gemeente wil de aanbesteding intrekken en heraanbesteden i.v.m. vermeende technische storing waardoor Cycloon geen inschrijving heeft kunnen indienen. De voorzieningenrechter verbiedt de Gemeente de opdracht opnieuw aan te besteden .
 42. Aanbestedingsrecht. Ongeldige inschrijving.
 43. Aanbesteding sociale basis gemeente Venlo; vordering eisende partijen afgewezen; op onderdelen terecht door aanbesteden dienst een beroep gedaan op Grossman-doctrine; transparantiegebrek in selectiebeslissing doordat daarin abusievelijk andere rechtspersoon staat vermeld, te weten de rechtspersoon van wiens negometrix-account door gegadigde/inschrijver gebruik is gemaakt. Hieraan geen consequen...
 44. Geschil over de vraag of het preferentiebeleid dat zorgverzekeraar CZ voert ten aanzien van het door Mylan in de handel gebrachte geneesmiddel Glatirameeracetaat Mylan, welk preferentiebeleid meebrengt dat het door Teva in het geding gebrachte geneesmiddel Copaxone in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking komt, in strijd is met artikel 2.8 lid 3 van het Besluit zorgverzekering. Oordeel ge...
 45. Aanbesteding voor verwerking, overslag en transport van afval. Bezwaren tegen opzet aanbesteding ongegrond. Clustering opdracht niet disproportioneel. Geen kunstmatige beperking mededinging.
 46. De vraag die voor ligt is of de aanbestedende dienst de beoordelingssytematiek niet goed heeft toegepast en zo het transparantiebeginsel heeft geschonden. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend.
 47. Aanbestedingsrecht. Gunning niet onrechtmatig verlopen, vorderingen derhalve afgewezen.
 48. Art. 81 lid 1 RO. Aanbestedingsrecht. Procesrecht. Is bank aansprakelijk voor niet-tijdige afgifte bankgarantie? Gedekt verweer (art. 348 Rv)? Onbegrijpelijke uitleg inschrijvingsvoorwaarden. Passeren bewijsaanbod.
 49. Rechtsgeldige ontbinding franchiseovereenkomst door franchisenemer. Franchisegever dient inzage en afschrift administratie aan franchisenemer te verstrekken. Met betrekking tot de financiële afwikkeling dienen partijen zich bij akte uit te laten.
 50. Meervoudige onderhandse aanbesteding. Vraag om herbeoordeling van de inschrijvingen .Het niet voldoen aan de (objectief en transparant) geformuleerde eis 4 van het PVE Vorderingen afgewezen