Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Aanbestedingsrecht

 1. Eiseres heeft zich ingeschreven op een aanbesteding van de Staat. De Staat heeft eiseres uitgesloten van de aanbestedingsprocedure vanwege toepasselijkheid van twee uitsluitingsgronden: artikel 2.87 lid 1 sub h en i Aw. De voorzieningenrechter overweegt dat de Staat beoordelingsvrijheid toekomt. De Staat kon in redelijkheid tot de beslissing tot uitsluiting komen. Het proportionaliteitsbeginsel...
 2. Kort geding. aanbesteding. Wijze van beoordelen in strijd met transparantiebeginsel en gelijkheidsbeginsel.
 3. Aanbesteding levering en onderhoud crashtenders luchthavens Koninklijke Luchtmacht. Vordering tot heraangesteding toegewezen wegens niet voldoen aan artikel 2.76, lid 4 onder a, Aw 2012
 4. Kort geding. Aanbesteding. Geen aanleiding om gedaagde te verplichten over te gaan tot herbeoordeling van alle inschrijvingen dan wel tot heraanbesteding.
 5. Kort geding betreffende een Europese aanbestedingsprocedure. Afwijzing vorderingen die ertoe strekken dat de Staat wordt geboden om te stoppen met het geven van uitvoering aan met een derde gesloten raamovereenkomsten.
 6. Onderhands gegunde opdracht kunstmatig gesplitst, onjuist geraamd dan wel ten onrechte niet vooraf bekend gemaakt? Het geschil betreft een kunstproject op eigen initiatief dat onderhands is gegund zonder voorafgaande bekenmaking. Appellante heeft hiertegen bezwaar gemaakt met een (duidelijk) grensoverschrijdend belang, het splitsingsverbod en de aanbestedingsregels met betrekking tot de raming...
 7. Mondelinge uitspraak. Kort Geding. UWV moet selectieprocedure bij aanbesteding overdoen. Te weinig punten toegekend aan één van de gegadigden.
 8. Kort geding. Aanbesteding. Interpretatie geschiktheidseis. Vorderingen afgewezen.
 9. Eiser heeft ingeschreven op een aanbesteding van het Waterschap. Het Waterschap heeft de deelname van Eiser aan de aanbestedingsprocedure uitgesloten vanwege toepasselijkheid van twee uitsluitingsgronden. Daarbij ligt het zwaartepunt op de uitsluitingsgrond of Eiser in de uitoefening van haar beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor haar integriteit in twijfel kan worden getrokken. In de...
 10. Kort geding. Europese openbare aanbesteding. Niet voor herstel vatbare fout.
 11. Kort geding. Nationale openbare aanbestedingsprocedure (AW 2012, ARW 2016 en het RAW 2020-bestek). Kan de door de gemeente toegekende score de aanbestedingsrechtelijke toets der kritiek doorstaan?
 12. De Gemeente heeft een perceel grond in eigendom, gelegen aan de J.F. Kennedylaan in Breda, tegenover het park Valkenberg. Op 14 juli 2015 heeft het college van B&W van de Gemeente de keuze gemaakt voor een herontwikkelingsscenario 4. Dat scenario is erop gericht dat het perceel van de Gemeente en om dat perceel liggende gronden worden benut om daarop woningbouw te realiseren. Zowel ontwikkelaar...
 13. Kort geding; aanbestedingsrecht, aanbesteding zonnepanelen, geschiktheidseis: VCA-certificaat op de dag van de inschrijving. Op grond van art. 2.96 Aanbestedingswet 2012 moet de aanbestedende dienst ook alternatieve bewijzen accepteren voor de gestelde kwaliteitsnorm. De rechter oordeelt dat de aanbestedende dienst op basis van de door de als eerste geëindigde inschrijver ingediende stukken nie...
 14. Het hof beveelt op verzoek van zorgaanbieders aanpassing richttarieven voor gehandicaptenzorg. Richttarieven vastgesteld door de zorgkantoren zijn onvoldoende representatief voor de redelijke kosten van de zorg.
 15. Kort geding betreffende een Europese openbare aanbesteding. De Staat heeft de inschrijving van de eisende partij eerst buiten beschouwing gelaten, maar enige tijd beslist dat deze toch in aanmerking moet worden genomen. Deze fout kan worden hersteld door de inschrijving alsnog te (laten) beoordelen, maar partijen verschillen van mening over de vraag of daarvoor een nieuwe beoordelingscommissie...
 16. In deze zaak gaat het om de volgende twee punten. 1. Of een procedureel gebrek in een eerdere beoordeling kan worden hersteld door een herbeoordeling uit te voeren, dan wel een heraanbesteding moet worden georganiseerd. 2. Of inschrijvingen moeten worden uitgesloten van de aanbestedingsprocedure omdat niet op juiste wijze zou zijn getoetst of deze autonoom en onafhankelijk van elkaar tot stand...
 17. Verklaring voor recht dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld en schadeplichtig is jegens een inschrijver die een opdracht is misgelopen.
 18. Aanbesteding berging personenvoertuigen op wegen waarop Incident Management van toepassing is. Vordering afgewezen. Eiseres niet gevolgd in stelling dat voorlopige winnaar irreëel heeft ingeschreven en evenmin dat sprake is van een twijfelachtige inschrijving als bedoeld in artikel 2.113a lid 2 AW2012. Geen sprake van schending motiveringsverplichting.
 19. Europese openbare aanbesteding ten behoeve van het sluiten van een Raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van riolering voor vier gemeenten. De gemeenten hebben de inschrijving van eiseres als ongeldig ter zijde kunnen leggen, omdat de inschrijving niet voldoet aan de eisen die in de gunningsleidraad zijn gesteld. Inschrijver heeft in strijd met het toepasselijke artikel 01.01.06 RAW...
 20. De als tweede geëindigde partij wil dat de aanbestedende dienst de ovk met de winnaar van de aanbesteding ontbindt en alsnog een ovk met haar sluit. De voorzieningenrechter oordeelt dat het enkel verstrijken van een contractueel overeengekomen termijn, niet betekent dat de aard en omvang van de opdracht materieel wordt gewijzigd. Ook op andere gronden geen sprake van wezenlijke wijziging op dit...
 21. Kort geding. Aanbesteding. Eiseres heeft niet aangetoond dat haar inschrijving voldoet aan de gestelde eisen. Geen ruimte voor het bieden van een herstelmogelijkheid. Inschrijving terecht terzijde gelegd.
 22. Kort geding. Inkoopprocedure Wlz-zorg. Twee zorgkantoren hebben naar aanleidingen van twee vonnissen van de voorzieningenrechter van 31 oktober 2023 (ECLI:NL:RBDHA:2023:20567 en ECLI:NL:RBDHA:2023:16336) hun beleid ten aanzien van het systeem van het historisch laag tarief gewijzigd. Twee zorgaanbieders, die ieder met een van de zorgkantoren een contract willen sluiten en van hen een historisch...
 23. Kort geding, aanbestedingsrecht, combinatievorming. De Staat heeft de aanmelding van de Combinatie terecht ongeldig verklaard. Voor de voldoening aan de geschiktheidseis voor financiële draagkracht is het niet voldoende dat slechts een lid van de combinatie aan die eis voldoet.
 24. Aanbestedingsrecht. Tussenkomst. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de Gemeente in haar aanbestedingsstukken geen certificeringseis in verband met de CO2-prestatieladder heeft gesteld. Dat geldt ook voor de in de aanbestedingsdocumenten genoemde ISO-normen. De Gemeente heeft zich door de door haar gekozen formulering van de eisen juist de nodige beoordelingsruimte verschaft om de kwalit...
 25. Kort geding betreffende een openbare Europese aanbesteding. Vereisten artikel 2.130 Aw. Beoordeling kwalitatieve gunningscriteria. Afwijzing van de ingestelde vorderingen.
 26. Kort Geding. Aanbestedingszaak. Wezenlijke wijziging concessieovereenkomst. Voornemen Gemeente om toestemming te verlenen aan concessiehouder om onderaannemer te vervangen is in strijd met het aanbestedingsrecht en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Wordt verbod opgelegd.
 27. Kort geding. Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Afwijzing vordering tot intrekken gunningsbeslissing. Rechtsverwerkingsverweer gaat niet op. Stelling dat winnaar niet heeft voldaan aan eis betreffende ISO 9001 certificering of gelijkwaardig wordt verworpen. Eisen bij inschrijving als combinatie. Geen externe audit nodig.
 28. Kort geding. Aanbesteding. Geen reden voor herbeoordeling, heraanbesteding of andere maatregel. De aanbestedingsstukken zijn voldoende duidelijk, eiseres mocht geen prijzen van nul euro aanbieden voor kosten die zij in andere posten heeft verdisconteerd, inschrijving pakt manipulatief uit, geen strijdigheid met het transparantiebeginsel.
 29. Kort geding. Aanbesteding. Aanbestedende dienst mocht voorshands geoordeeld kiezen voor onderhandelingsprocedure zonder aankondiging als bedoeld in artikel 2.32 Aw. Aannemelijk dat mededinging vanwege technische redenen ontbreekt.
 30. Geen aantasting van een inmiddels gegunde opdracht na afwijzing van een kort geding in eerste aanleg.
 31. Kort geding. Aanbesteding. Winnaar is na voorlopige, maar voor definitieve gunning en voor in aanbestedingsstukken opgenomen aanvangsdatum, begonnen met werkzaamheden en daarbij is gebleken dat zij niet heeft voldaan aan één van de uitvoeringseisen. Geen sprake van ongeldige inschrijving winnaar. Eiseres stelt dat winnaar gespeculeerd heeft op medewerking Gemeente bij haar wens om eerder met de...
 32. Kort geding. Integriteitsonderzoek bij een aanbesteding. Vorderingen afgewezen.
 33. Kort geding, aanbesteding, beoordelingssystematiek, geen onjuiste beoordeling. Vorderingen afgewezen.
 34. Inbesteding jeugdgezondheidszorg door gemeente bij GGD, artikel 2.24b AW 2012. Europese aanbestedingsrecht, artikelen 1.4 en 1.8 Aw 2012 en het Didam-arrest niet van toepassing. Zorgvuldigheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel naar voorlopig oordeel niet geschonden. Geen onrechtmatige daad gemeente.
 35. Kort geding. Aanbestedingsprocedure. Europese aanbesteding. Inschrijving terzijde gelegd vanwege niet voldoen aan geschiktheidseis. Referentieopdracht voldoet niet aan gestelde minimumvereisten.
 36. Kort geding. Aanbestedingsrecht. Conventie + tussenkomst van partij aan wie de opdracht voorlopig gegund is. Toepassing van (louter) het gunningscriterium prijs strijdig met artikel 3:14 BW, het ARW 2016 en de algemene beginselen van aanbestedingsrecht en daarmee met een eerder tussen de aanbestedende dienst en gegadigde - niet-inschrijver - eiseres in deze procedure - gewezen kort gedingvonnis...
 37. Vorderingen toe herbeoordeling en/of heraanbesteding na uitsluitingbeslissing afgewezen.
 38. Zorginkoopprocedure. Aansluiten bij beginselen van aanbestedingsrecht. Inschrijving voldeed niet aan de eisen, geen mogelijkheid tot herstel.
 39. Kort geding. Aanbesteding. Deurwaardersdiensten. In geschil is of de aanbestedende dienst de prijzen in de inschrijving terecht als niet-marktconform en onaanvaardbaar hoog heeft aangemerkt en of zij de inschrijving om die reden terzijde kon leggen.
 40. Overheid. Aanbestedingsrecht. Nationaalrechtelijke verjaringstermijn van 5 jaar niet in strijd met Europees recht (effectiviteitsbeginsel). Geen sprake van overheidsopdracht in de zin van Richtlijn EU/2014/24.
 41. Aanbestedingsprocedure in het kader van de ontwikkeling van een warmtenet waarbij industriële restwarmte (van een te ontwikkelen industriegebied) gebruikt wordt voor de verwarming van woningen (van een te ontwikkelen woonwijk). Inschrijver die op grond van de geschiktheidseisen uitgesloten is van deelname, vordert ongeldigheid van de aanbestedingsprocedure. Inschrijver is belanghebbende ondanks...
 42. Kort geding. Aanbestedingsrecht. Didam-arrest.
 43. ECLI:NL:GHSHE:2022:302 en ECLI:NL:GHSHE:2023:832. Terugkomen op bindende eindbeslissingen over de omvang van de aan het hof voorgelegde rechtsstrijd.
 44. Kort geding, aanbestedingsrecht, geheimhouding processtukken voor tussenkomende partij; beperkte toetsing kwalitatieve criteria. Vorderingen eiseres worden afgewezen, aangezien zij niet aannemelijk heeft gemaakt dat de beoordeling onbegrijpelijk is en/of dat er sprake is van procedurele on inhoudelijke onjuistheden die maken dat de gunningsbeslissing niet in stand zou kunnen blijven.
 45. Kort geding, aanbesteding politie; vorderingen verliezende inschrijver afgewezen, aangezien niet aannemelijk is dat de winnende inschrijving ireël of manipulatief is en ook niet abnormaal laag. Geen plicht voor de aanbestedende dienst om nader onderzoek te doen of om de gunningsbeslissing nader te motiveren.
 46. Aanbestedingsrecht. Inschrijver voldeed niet aan alle geschiktheidseisen. De aanbestedende dienst heeft de inschrijving daarom terecht terzijde gelegd.
 47. Aanbesteding. Subgunningscriterium was voor behoorlijk geinformeerde en normaal oplettende inschrijver voldoende duidelijk. Criterium juist toegepast door aanbestedende dienst. Motivering beslissing gedeeltelijk onvoldoende. Nieuwe gunningsbeslissing nemen met nieuwe standstilltermijn.
 48. KG aanbesteding, intrekking aanbesteding, gerechtvaardigd vertrouwen, vorderingen afgewezen.
 49. aanbestedingsprocedure tijdelijke inhuur ICT-professionals; beslissing om inschrijving eiseres als ongeldig ter zijde te leggen wegens volumeomschrijding beantwoording van twee kwaliteitswensvragen kan niet in stand blijven; gedaagde dient indien zij de opdracht nog wenst te gunnen, de inschrijving van eiseres opnieuw te beoordelen met inachtneming van hetgeen in het vonnis is overwogen
 50. Vordering verbod gunning afgewezen. Gemeente heeft - weliswaar in tweede instantie - terecht geoordeeld dat een omissie in de inschrijving van eiser niet kon worden hersteld.