Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Aanbestedingsrecht

 1. Kort geding. Aanbesteding. Verstrekking processtukken aan tussenkomende partij. Inschrijving terecht ongeldig verklaard. Uit de Wensenuitwerking kan worden opgemaakt dat niet volledig wordt voldaan aan alle gestelde eisen.
 2. Aanbesteding, uitsluitingsgronden, (on)juiste inhoudelijke beoordeling, (on)transparante procedure, innerlijke tegenstrijdigheden, afwijzing Samenvatting Eiser, die tweede is geworden in een aanbestedingsprocedure, meent dat de aanbesteder de kandidaat aan wie de aanbesteding is gegund, had moeten uitsluiten op grond van art. 2.87 lid 1 sub g (“past performance”), sub c (“ernstige beroepsfout”)...
 3. Kort geding. Meervoudig onderhandse aanbesteding. De aanbestedende dienst heeft een vergissing gemaakt in de tekst over de buitendienststelling van het spoor. Uitleg met CAO-norm. Uit alle stukken in samenhang bezien had voor inschrijvers duidelijk moeten zijn wat HTM bedoelde.
 4. Aanbesteding. Toelaatbaarheid nieuwe uitsluitingsgronden. Niet-besteksconforme inschrijving.
 5. Aanbesteding installatie Feringa Building; Terzijdelegging van de inschrijving op grond van onaanvaardbaarheid niet terecht; Niet op goede gronden gebruik gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging, waarbij de opdracht inmiddels aan een derde is gegund; verbod de overeenkomst met die derde uit te voeren
 6. kort geding; aanbesteding; rechtsverwerking; geen abnormaal lage inschrijving; level playing field is niet geschonden.
 7. Aanbesteding; ged heeft tav. meerdere bezwaren te laat geklaagd en daarmee recht verwerkt daarover nog te klagen; geen onjuiste beoordeling van de inschrijvingen; nieuwe gunningsbeslissing na aanspannen kort geding niet onrechtmatig
 8. Aanbesteding van beveiligingsdiensten op de tram. Een eerdere aanbestedingsprocedure is ingetrokken, nadat uit onderzoek signalen van belangenverstrengeling in de voorbereiding van de aanbesteding naar voren zijn gekomen (zie ook vzr. Den Haag 10 april 2019, ECLI:N:RBDHA:2019:3647). Na de intrekking wordt besloten een deel van de diensten in te besteden en een ander deel aan te besteden. Om de...
 9. aanbesteding, voorlopige gunningsbeslissing, overschrijden Alcatel termijn, ontbreken spoedeisend belang in hoger beroep
 10. Kort geding. Aanbesteding circulaire cateringdiensten. Schending instructie bij proeverij. Schending aangekondigde beoordelingssystematiek. Onjuiste beoordeling. Ondeugdelijke proeverij.
 11. Aanbesteding voor aanschaf trekker. Uitleg aanbestedingsvoorwaarden. Redelijkerwijs duidelijk dat bij de gebruikerstest de aangeboden stoel zou worden beoordeeld en niet een stoel die niet was aangeboden maar voldeed aan de minimumeisen.
 12. Aanbestedingsrecht. Eiseres in het ongelijk gesteld vanwege een 'trage aanpak'. Gedaagde doet terecht een beroep op rechtsverwerking.
 13. Aanbesteding uniformkleding Douane; vordering ETP afgewezen; beoordeling op kwalitatieve subgunningscriteria kan de toets der kritiek doorstaan; inschrijvingen beoordeeld conform de vooraf bekendgemaakte beoordelingssystematiek.
 14. aanbesteding beroep exceptio litis plurium consortium
 15. Kort geding. Aanbesteding. Art. 111 lid 2 onder d Rv. Nietigverklaring dagvaarding wegens het nalaten van een onderbouwing van de stellingen. Onderbouwing bij nadere akte kort vóór de zitting in strijd met de eisen van een goede procesorde.
 16. Kort geding. Aanbestedingszaak. Beroep op rechtsverwerking naar maatstaven redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Er had gelet op waarde opdracht Europees moeten worden aanbesteed.
 17. Gepasseerde inschrijver vordert in een incident op grond van artikel 223 Rv in hoger beroep een verbod op gunning totdat arrest is gewezen in de hoofdzaak. Vordering afgewezen omdat hij zich niet verdraagt met stelsel Aanbestedingswet 2012.
 18. Aanbestedingswet. Ondeugdelijk gemotiveerde gunningsbeslissing. Stelsel van rechtsbescherming. Is de gesloten overeenkomst (na een oordeel van de voorzieningenrechter) nog vernietigbaar op grond van art. 4.15 lid 1 sub b Aanbestedingswet? Hof beantwoordt die vraag ontkennend. Vordering tot schadevergoeding onvoldoende onderbouwd. Geen aanleiding voor toewijzing vordering werkelijke proceskosten.
 19. Meervoudig onderhandse aanbesteding. RAW-systematiek. De aanbestedingsstukken geven onvoldoende duidelijkheid over de vraag of het verbod van hoofdstuk 4 van de offerteaanvraag om met een negatieve prijs of nulprijs in te schrijven ook geldt voor de bestekspost 919990 ‘Totaal eenmalige kosten’. De aanbestedingsprocedure is hierdoor in strijd met het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbegin...
 20. Kort geding. Europese aanbesteding. Betreft beoordeling kwalitatieve criteria. Afwijzing van de gevorderde heraanbesteding dan wel herbeoordeling.
 21. Kort geding. Europese aanbesteding. Tussen partijen is in geschil of het is toegestaan om in te schrijven met een prijs van € 0,00. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat de voorwaarden ten aanzien van de prijs niet voldoende duidelijk, precies en ondubbelzinnig zijn geformuleerd. De subsidiaire vordering tot heraanbesteding wordt toegewezen.
 22. Aanbesteding. Herbeoordeling risicodossier. Geen sprake van procedurele en/of inhoudelijke onjuistheden of onduidelijkheden in de herbeoordeling, die zouden kunnen meebrengen dat de voorlopige gunningsbeslissing niet deugt.
 23. Kort geding. Aanbesteding. Bezwaren tegen beoordeling kwalitatieve selectiecriteria. Geen onbegrijpelijke beoordeling of onjuistheden en geen ontoereikende motivering. Vorderingen afgewezen.
 24. Deze zaak gaat over een door de gemeente Utrecht georganiseerde aanbesteding voor inkoop van arbeidsmobiliteitsdiensten. De vraag die voor ligt is of is voldaan aan het proportionaliteitsbeginsel.
 25. Aanbesteding. Niet aannemelijk dat de winnende partij een irreële inschrijving heeft ingediend. Motivering gunningsbeslissing is in dit geval voldoende. Bedrijfsvertrouwelijke informatie hoeft niet bekend te worden gemaakt.
 26. Kort geding. Aanbesteding. Eiseres kan niet meer terugkomen op reeds - zonder bezwaar - ingetrokken gunningsbeslissing, ook niet in kader van bezwaar na herbeoordeling. Samenstelling herbeoordelingsteam. Beoordeling kwalitatieve gunningscriteria.
 27. Kort geding. Aanbesteding. Uitleg van overeenkomsten. Geen verplichting voor gemeente de opdracht meervoudig onderhands aan te besteden. Geen strijd met artikel 1.5. Aanbestedingswet.
 28. Kort geding. Aanbestedingsprocedure. Eiseres wordt niet gevolgd in haar stellingen die gaan over de vervaltermijn, de eis betreffende de minimale capaciteit, de eis betreffende het hanteren van realistische bedragen en de bepaling omtrent het vermoeden van een abnormaal lage inschrijving. Afwijzing vorderingen.
 29. Kort geding. Aanbestedingsprocedure. Uitleg begrip "operationeel" in eis. Maar één uitleg mogelijk, te weten de uitleg die de aanbestedende dienst daar aan geeft. Afwijzing vorderingen.
 30. Aanbesteding. Uitleg van aanbestedingsdocumenten
 31. aanbesteding, onderhandelingsprocedure zonder vooraankondiging, Alcateltermijn, ontvankelijkheid, geen onrechtmatig handelen bij gunnen
 32. Aanbesteding. Eiseres terecht uitgesloten vanwege een onvolledige inschrijving omdat zij heeft nagelaten de kosten van alle preventieve risicobeheersmaatregelen in haar vaste aanneemsom te verdisconteren.
 33. Aanbesteding. Geen herstel mogelijk van fout bij inschrijving.
 34. Kort geding. Aanbesteding. Voorzieningenrechter komt niet terug op bindende eindbeslissing in tussenvonnis.
 35. en inzake C-09-561394 - KG ZA 18-1068. Aanbestedingsprocedure van leermiddelen. De wijze waarop de opdracht in de markt is gezet (één lesmethode per subperceel) heeft een mededinging bevorderend effect. Daarnaast worden met de wijze waarop de opdracht is vorm gegeven de aanbesteding rechterlijke beginselen van non-discriminatie, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit niet geschonden. Vo...
 36. Kort geding. Aanbesteding. Ongeldige inschrijving wegens overschrijding maximaal toegestane aantal pagina’s van een document. Niet kan worden aangenomen dat de winnaar bepaalde - verlangde - producten niet kan leveren.
 37. Verplichtingen tot gelijke behandeling en transparantie verzetten zich ertegen dat een aanbestedende dienst dienstverlening van inschrijvers aan andere opdrachtgevers in de beoordeling betrekt, nu dat aspect niet in de beoordelingscriteria was opgenomen.
 38. Uitleg van aanbestedingsstukken volgens de CAO-norm. Op grond van deze uitleg stelt het hof vast dat in het geval van testen die opnieuw zijn uitgevoerd, alleen de laatste testresultaten bepalend zijn.
 39. Kort geding. Inkoopprocedure betreffende de levering van stomamaterialen. Afwijzing vanwege rechtsverwerking. Ook inhoudelijk kan niet worden uitgegaan van de juistheid van de stellingen van eiseres over de verlieslatende offerte van de bedrijven aan wie is gegund. Die stellingen zijn namelijk gebaseerd op vermoedens en op de eigen kostprijs en de eigen bedrijfsvoering.
 40. Aanbesteding in het sociaal domein, Zeeuws model, geen reële tarieven als bedoeld in art. 2.12 Jeugdwet, strijd met art. 1.10 Aw
 41. Kort geding. Aanbesteding. Na definitieve gunning kan geen beroep meer worden gedaan op uitsluiting of ontbinding van de overeenkomst. Mogelijk wel gronden voor vernietiging van die overeenkomst ex art. 4.15 lid 1 Aw 2012 wegens wezenlijke wijziging.
 42. Kort geding. Aanbesteding. Aanbestedende dienst heeft na sluiting inschrijving aan alle inschrijvers vragen gesteld. Aan winnaar zijn, anders dan eiseres betoogt, geen vragen gesteld die hebben geleid tot ontoelaatbaar herstel van de inschrijving. Vorderingen strekkende tot herbeoordeling afgewezen.
 43. Aanbesteding. Niet voldaan aan geformuleerde geschiktheidseis m.b.t. personeel. Geen geldige inschrijving derhalve.
 44. Aanbesteding. Geen goedgekeurde en juiste jaarrekening ingediend. Ook niet na daartoe in de gelegenheid gesteld te zijn.
 45. Kort geding. Aanbesteding. De aanbestedende dienst is overgaan tot staking van de aanbesteding. Vorderingen tot (i) mediation, (ii) terugdraaien stakingsbeslissing en herbeoordeling en (iii) vergoeding daadwerkelijke kosten Proof of Concept afgewezen.
 46. De door appellante ingestelde vordering tot beëindiging door de gemeente Maastricht van de door de gemeente Maastricht met Winterevents gesloten Concessieovereenkomst wordt door het hof afgewezen. Onvoldoende is gebleken van de door appellante gestelde valsheid in geschrifte (dan wel andere onregelmatigheden) voorafgaand aan het sluiten van de Concessieovereenkomst aan de zijde van Winterevents...
 47. Aanbestedingsrecht. Meervoudig onderhandse procedure. Hoe moet “het creëren van eigen meerwaarde” begrepen worden. Transparantiebeginsel (Succhi di Frutta-arrest (C-496/99, 29 april 2004))
 48. Kort geding. Aanbesteding. Geen deugdelijke grond(en) voor aantasting van een na een aanbestedingsprocedure totstandgekomen overeenkomst. Een niet-inschrijver is ook belanghebbende en moet pro-actief handelen.
 49. Kort geding. Aanbesteding. Strijd met bestemmingsplan. Hoogte dakgoot.
 50. Aanbesteding. Recht om te klagen verwerkt