Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Aanbestedingsrecht

 1. aanbesteding; openbare biedprocedure schelpenwinning; inschrijving eiseres op goede gronden ongeldig verklaard wegens ontbreken van onvoorwaardelijke bereidverklaring tot zekerheidstelling.
 2. Geen sprake van fundamentele gebreken die tot intrekking van de gunningsbeslissing zouden moeten leiden.
 3. Aanbesteding container lifting trucks en spreaders; inschrijving eiseres terecht ongeldig verklaard wegens niet-voldoen aan referentie-eisen; inschrijving tussenkomende partij is terecht als gedlig aangemerkt.
 4. Aanbesteding. Transparantiebeginsel. Beoordelingssystematiek. Doorvragen in de inlichtingenfase. Prijs-kwaliteit. Arbeidsmobiliteitsdiensten tijdelijk personeel: uitzenden, detacheren, payroll, ZZP.
 5. Gegevensverstrekking bij aanbesteding.
 6. arbeidsrecht. Gebondenheid aan eerdere eindbeslissing. Vakantiedagen. Kennelijk onredelijke opzegging.
 7. Aanbesteding. Transparantie. Beoordelingssystematiek.
 8. Grossman-arrest, proactieve houding inschrijvers. Begrip "publiekrechtelijke instelling". Alcateltermijn
 9. De vraag is of een inschrijving ten onrechte als een irreele dan wel abnormaal lage inschrijving is aangemerkt,
 10. Beslissing om tot een ontwikkelovereenkomst te komen is onvoldoende gemotiveerd. De gemeente moet de selectiebeslissing beter motiveren.
 11. Deze zaak betreft een Europese openbare aanbesteding van diverse UMC’s voor de levering van o.a. ICD’s en Pacemakers. Het kort geding is aanhangig gemaakt voorafgaand aan de gunning en betreft de opzet van de aanbesteding (waarbij onder meer de kosten van bepaalde dienstverlening moeten zijn inbegrepen in de prijs van de producten, zogenoemde wissels worden gegund aan iedere leverancier die nie...
 12. Deze zaak betreft een Europese openbare aanbesteding van diverse UMC’s voor de levering van o.a. ICD’s en Pacemakers. Het kort geding is aanhangig gemaakt voorafgaand aan de gunning en betreft de opzet van de aanbesteding (waarbij onder meer opdrachten van de afzonderlijke UMC’s gezamenlijk worden aanbesteed, de kosten van bepaalde dienstverlening moeten zijn inbegrepen in de prijs van de produ...
 13. Kort geding. Aanbesteding. Facultatieve uitsluitingsgronden: Past performance en Valse verklaring. Irreële inschrijving.
 14. Aanbesteding. Beslissing tot intrekking van de aanbestedingsprocedure. Mondeling arrest in spoed kort geding.
 15. Aanbesteding. Uitleg aanbestedingsstukken. Geen sprake van een gebrek in de inschrijving dat voor herstel in aanmerking had moeten komen.
 16. Kort geding. Aanbesteding. Omvang motiveringsplicht aanbestedende dienst van de gunningsbeslissing. Aanbestedende dienst heeft in dit geval voldaan aan haar plicht om de gunningsbeslissing voldoende te motiveren.
 17. Kort geding. Aanbesteding. Verstrekking processtukken aan tussenkomende partij. Inschrijving terecht ongeldig verklaard. Uit de Wensenuitwerking kan worden opgemaakt dat niet volledig wordt voldaan aan alle gestelde eisen.
 18. Aanbesteding, uitsluitingsgronden, (on)juiste inhoudelijke beoordeling, (on)transparante procedure, innerlijke tegenstrijdigheden, afwijzing Samenvatting Eiser, die tweede is geworden in een aanbestedingsprocedure, meent dat de aanbesteder de kandidaat aan wie de aanbesteding is gegund, had moeten uitsluiten op grond van art. 2.87 lid 1 sub g (“past performance”), sub c (“ernstige beroepsfout”)...
 19. Kort geding. Meervoudig onderhandse aanbesteding. De aanbestedende dienst heeft een vergissing gemaakt in de tekst over de buitendienststelling van het spoor. Uitleg met CAO-norm. Uit alle stukken in samenhang bezien had voor inschrijvers duidelijk moeten zijn wat HTM bedoelde.
 20. Aanbesteding. Toelaatbaarheid nieuwe uitsluitingsgronden. Niet-besteksconforme inschrijving.
 21. Aanbesteding installatie Feringa Building; Terzijdelegging van de inschrijving op grond van onaanvaardbaarheid niet terecht; Niet op goede gronden gebruik gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging, waarbij de opdracht inmiddels aan een derde is gegund; verbod de overeenkomst met die derde uit te voeren
 22. kort geding; aanbesteding; rechtsverwerking; geen abnormaal lage inschrijving; level playing field is niet geschonden.
 23. Aanbesteding; ged heeft tav. meerdere bezwaren te laat geklaagd en daarmee recht verwerkt daarover nog te klagen; geen onjuiste beoordeling van de inschrijvingen; nieuwe gunningsbeslissing na aanspannen kort geding niet onrechtmatig
 24. Aanbesteding van beveiligingsdiensten op de tram. Een eerdere aanbestedingsprocedure is ingetrokken, nadat uit onderzoek signalen van belangenverstrengeling in de voorbereiding van de aanbesteding naar voren zijn gekomen (zie ook vzr. Den Haag 10 april 2019, ECLI:N:RBDHA:2019:3647). Na de intrekking wordt besloten een deel van de diensten in te besteden en een ander deel aan te besteden. Om de...
 25. aanbesteding, voorlopige gunningsbeslissing, overschrijden Alcatel termijn, ontbreken spoedeisend belang in hoger beroep
 26. Kort geding. Aanbesteding circulaire cateringdiensten. Schending instructie bij proeverij. Schending aangekondigde beoordelingssystematiek. Onjuiste beoordeling. Ondeugdelijke proeverij.
 27. Aanbesteding voor aanschaf trekker. Uitleg aanbestedingsvoorwaarden. Redelijkerwijs duidelijk dat bij de gebruikerstest de aangeboden stoel zou worden beoordeeld en niet een stoel die niet was aangeboden maar voldeed aan de minimumeisen.
 28. Aanbestedingsrecht. Eiseres in het ongelijk gesteld vanwege een 'trage aanpak'. Gedaagde doet terecht een beroep op rechtsverwerking.
 29. Aanbesteding uniformkleding Douane; vordering ETP afgewezen; beoordeling op kwalitatieve subgunningscriteria kan de toets der kritiek doorstaan; inschrijvingen beoordeeld conform de vooraf bekendgemaakte beoordelingssystematiek.
 30. aanbesteding beroep exceptio litis plurium consortium
 31. Kort geding. Aanbesteding. Art. 111 lid 2 onder d Rv. Nietigverklaring dagvaarding wegens het nalaten van een onderbouwing van de stellingen. Onderbouwing bij nadere akte kort vóór de zitting in strijd met de eisen van een goede procesorde.
 32. Kort geding. Aanbestedingszaak. Beroep op rechtsverwerking naar maatstaven redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Er had gelet op waarde opdracht Europees moeten worden aanbesteed.
 33. Gepasseerde inschrijver vordert in een incident op grond van artikel 223 Rv in hoger beroep een verbod op gunning totdat arrest is gewezen in de hoofdzaak. Vordering afgewezen omdat hij zich niet verdraagt met stelsel Aanbestedingswet 2012.
 34. Aanbestedingswet. Ondeugdelijk gemotiveerde gunningsbeslissing. Stelsel van rechtsbescherming. Is de gesloten overeenkomst (na een oordeel van de voorzieningenrechter) nog vernietigbaar op grond van art. 4.15 lid 1 sub b Aanbestedingswet? Hof beantwoordt die vraag ontkennend. Vordering tot schadevergoeding onvoldoende onderbouwd. Geen aanleiding voor toewijzing vordering werkelijke proceskosten.
 35. Meervoudig onderhandse aanbesteding. RAW-systematiek. De aanbestedingsstukken geven onvoldoende duidelijkheid over de vraag of het verbod van hoofdstuk 4 van de offerteaanvraag om met een negatieve prijs of nulprijs in te schrijven ook geldt voor de bestekspost 919990 ‘Totaal eenmalige kosten’. De aanbestedingsprocedure is hierdoor in strijd met het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbegin...
 36. Kort geding. Europese aanbesteding. Betreft beoordeling kwalitatieve criteria. Afwijzing van de gevorderde heraanbesteding dan wel herbeoordeling.
 37. Kort geding. Europese aanbesteding. Tussen partijen is in geschil of het is toegestaan om in te schrijven met een prijs van € 0,00. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat de voorwaarden ten aanzien van de prijs niet voldoende duidelijk, precies en ondubbelzinnig zijn geformuleerd. De subsidiaire vordering tot heraanbesteding wordt toegewezen.
 38. Aanbesteding. Herbeoordeling risicodossier. Geen sprake van procedurele en/of inhoudelijke onjuistheden of onduidelijkheden in de herbeoordeling, die zouden kunnen meebrengen dat de voorlopige gunningsbeslissing niet deugt.
 39. Kort geding. Aanbesteding. Bezwaren tegen beoordeling kwalitatieve selectiecriteria. Geen onbegrijpelijke beoordeling of onjuistheden en geen ontoereikende motivering. Vorderingen afgewezen.
 40. Deze zaak gaat over een door de gemeente Utrecht georganiseerde aanbesteding voor inkoop van arbeidsmobiliteitsdiensten. De vraag die voor ligt is of is voldaan aan het proportionaliteitsbeginsel.
 41. Aanbesteding. Niet aannemelijk dat de winnende partij een irreële inschrijving heeft ingediend. Motivering gunningsbeslissing is in dit geval voldoende. Bedrijfsvertrouwelijke informatie hoeft niet bekend te worden gemaakt.
 42. Kort geding. Aanbesteding. Eiseres kan niet meer terugkomen op reeds - zonder bezwaar - ingetrokken gunningsbeslissing, ook niet in kader van bezwaar na herbeoordeling. Samenstelling herbeoordelingsteam. Beoordeling kwalitatieve gunningscriteria.
 43. Kort geding. Aanbesteding. Uitleg van overeenkomsten. Geen verplichting voor gemeente de opdracht meervoudig onderhands aan te besteden. Geen strijd met artikel 1.5. Aanbestedingswet.
 44. Kort geding. Aanbestedingsprocedure. Eiseres wordt niet gevolgd in haar stellingen die gaan over de vervaltermijn, de eis betreffende de minimale capaciteit, de eis betreffende het hanteren van realistische bedragen en de bepaling omtrent het vermoeden van een abnormaal lage inschrijving. Afwijzing vorderingen.
 45. Kort geding. Aanbestedingsprocedure. Uitleg begrip "operationeel" in eis. Maar één uitleg mogelijk, te weten de uitleg die de aanbestedende dienst daar aan geeft. Afwijzing vorderingen.
 46. Aanbesteding. Uitleg van aanbestedingsdocumenten
 47. aanbesteding, onderhandelingsprocedure zonder vooraankondiging, Alcateltermijn, ontvankelijkheid, geen onrechtmatig handelen bij gunnen
 48. Aanbesteding. Eiseres terecht uitgesloten vanwege een onvolledige inschrijving omdat zij heeft nagelaten de kosten van alle preventieve risicobeheersmaatregelen in haar vaste aanneemsom te verdisconteren.
 49. Aanbesteding. Geen herstel mogelijk van fout bij inschrijving.
 50. Kort geding. Aanbesteding. Voorzieningenrechter komt niet terug op bindende eindbeslissing in tussenvonnis.