Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Letselschade

 1. Subrogatie. Letselschade ongeval bouwplaats. Verzekeraar onderaannemer spreekt hoofdaannemer aan. Causaal verband. Deskundigenbericht noodzakelijk.
 2. Deelgeschil. Letselschade. Val op galerijvloer. De galerijvloer voldeed niet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden gesteld mochten worden. Aansprakelijkheid woningbouwvereniging. Voorschot op immateriële schade. Eigen schuld.
 3. Deelgeschil; tussentijds hoger beroep. Letselschade; verlies van verdienvermogen. Vraag of/in hoeverre gederfde inkomsten uit 'zwart' werk als schade voor vergoeding in aanmerking komen. Reikwijdte HR 24-11-2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8453; omvang bewijslast.
 4. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Letselschade. Aansprakelijkheid voor schade door een aanrijding met whiplashklachten tot gevolg. Klachten dat hof heeft miskend dat mogelijke predispositie niet aan toerekening van art. 6:98 BW in de weg staat en dat terughoudendheid is miskend bij aannemen van uitval in situatie zonder ongeval.
 5. Echtscheiding. Hof ziet geen aanleiding om af te wijken van gebruikelijke peildatum voor de waardering hoewel de inboedel inmiddels verloren is gegaan. Voorschot op letselschade-uitkering valt niet in beperkte gemeenschap.
 6. Regreszaak. Letselschade bij minderjarige kind ten gevolge van verkeersongeval - moet ouder bijdragen aan schade? Verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de moeder niet onrechtmatig gehandeld jegens haar minderjarige zoon. Er is sprake geweest van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.
 7. Deelgeschil letselschade. Eerder is in opdracht van de rechtbank een deskundigenrapport opgesteld. In deelgeschil oordeelt de rechtbank dat dit deskundigenrapport zoals het er nu ligt partijen niet bindt, omdat het belangrijke vragen oproept die relevant zijn voor het verdere schadetraject. De rechtbank wijst het verzoek om een aanvullend voorschot op de schade deels toe, omdat voldoende vastst...
 8. Deelgeschil letselschade. Afwijzing. Obv gezamenlijke arbeidsdeskundige expertise kan niet worden vastgesteld dat verzoeker, het ongeval weggedacht, binnen tien jaar carrière zou hebben gemaakt zoals verzoeker zelf schetst.
 9. Letselschade. Deelgeschilprocedure. Optreden van door verzekeraar geweigerde belangenbehartiger. Zaak is deels niet geschikt om als deelgeschil te worden behandeld. Partijen hebben al een finale regeling van de schade getroffen. Die regeling is niet aantastbaar vanwege misbruik van omstandigheden.
 10. Afwikkeling samenleving. Samenlevingsovereenkomst. Discussie over berekening meerwaarde woning. Aanspraken op vergoedingsrechten waaronder verbouwingskosten, een aandeel in een auto en een letselschade-uitkering.
 11. Deelgeschil. Letselschade. Verkeersaansprakelijkheid voor ongeval tussen auto en voetganger. Kan verzekeraar na ruim twee jaar alsnog een beroep doen op eigen schuld van de voetganger? Rechter toetst aan de GBL en oordeelt dat het te laat is voor een beroep op eigen schuld. Ten overvloede overweging dat geen sprake is van eigen schuld. Verzoek om nader voorschot wordt afgewezen, geen inzicht ge...
 12. Letselschade; verlies arbeidsvermogen.
 13. Letselschade; verlies arbeidsvermogen.
 14. Onrechtmatige daad. Letselschade (whiplash) na verkeersongeval. Verlies aan verdienvermogen. Advocatencarrière in de hypothetische situatie zonder ongeval?. Rechtmatigheid van een persoonlijk onderzoek waarbij de benadeelde is gevolgd.
 15. Letselschade. Eindvonnis. Doos op toerist gevallen in souvenirwinkel. Na reconstructie van het ongeval en getuigenverhoor: winkelier is aansprakelijk voor de schade. Verwijzing naar schadestaat
 16. Letselschade, stelplicht hypothetische situatie.
 17. Letselschade, voorlopig deskundigenbericht. In de beschikking van het hof van 30 augustus 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:7468) heeft het hof ambtshalve een beslissing gegeven inzake de proceskosten. Hiermee is verzoeker het niet eens (het zou de positie van de benadeelde kunnen verslechteren) en wenst herstel. Dit verzoek wordt niet toegewezen, want geen kennelijke fout, maar een uitdrukkelijk gegeve...
 18. Letselschade. Geen causaal verband klachten en ongeval. Gezamenlijk deskundigenbericht wordt gevolgd ondanks voor gestelde psychische klachten andersluidende informatie behandelend sector. Positieve symptoomvaliditeitstests, presteren onder kansniveau.
 19. Letselschade na auto-ongeval. Rugklachten zijn gevolg van ongeval. Begroting schade, inclusief smartengeld.
 20. Art. 81 lid 1 RO. Verzekeringsrecht. Bromfietsverzekering met opzittendendekking. Letselschade. Vordering tot terugbetaling van betaalde voorschotten en tot vergoeding van kosten van onderzoek. Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Redelijk vermoeden van fraude? Is sprake van onrechtmatig verkregen bewijs?
 21. Letselschade. Beschikking deelgeschil. Knieklachten en beperkingen na ongeval. Hoogte smartengeld. BI percentage 1 tot 3 procent. Persoonlijke omstandigheden spelen een rol. € 7.500 smartengeld. Geen kantoorkosten naast uurtarief ( € 245).
 22. Letselschade door mishandeling. Beoordeling verschillende schadeposten.
 23. Deelgeschil letselschade. Medische fout bij operatie van baby met aangeboren afwijking. Kansschade. Nader deskundigenonderzoek aangewezen maar geen plaats voor veroordeling van ouders tot medewerking. Verzocht voorschot gedeeltelijk toegewezen. Zie voor uitleg van de beschikking ECLI:NL:RBROT:2022:7673.
 24. kort geding; letselschade; toewijzing voorschot; belangenafweging; spoedeisend belang weegt zwaarder dan restitutierisico
 25. Voorlopig deskundigenbericht. Letselschade na verkeersongeval. Benoeming van neurochirurg en orthopedisch chirurg als deskundigen.
 26. Deelgeschil letselschade Art. 185 WVW Elektrische auto rijdt over voet pakketbezorger die vanachter een geparkeerde vrachtauto zijn voet op de rijbaan zet. Geen overmacht. Eigen schuld en billijkheidscorectie.
 27. Letselschade - vaststellingsovereenkomst - misbruik van omstandigheden - verjaring
 28. Tussenarrest. Werkgeversaansprakelijkheid; Letselschade; Werkneemster stoot het hoofd tegen laaghangende dakconstructie in kantoorruimte; 7:658 BW, schending zorgplicht, onvoldoende adequate maatregelen genomen ter voorkoming van ongevallen, niet herhaald en indringend gewaarschuwd; Geen causaal verband met voortdurende gezondheidsklachten; mogelijk wel schade als gevolg van klachten in kor...
 29. Letselschade. Geen onrechtmatige daad, want duw gegeven als afweer tegen woede-uitbarsting. Geen beroep op overtreding norm die zelf is overtreden.
 30. Deelgeschil letselschade. Ongeval met tram in overwegende mate veroorzaakt door handelen verzoekster. Causaliteitsmaatstaf niet meer dan 50%. Billijkheidscorrectie leidt niet tot andere verdeling. Wel aanleiding voor (nadere) correctie t.a.v. de kosten.
 31. Letselschade. Is ziekenhuis tekortgeschoten in de behandeling van schouderklachten van benadeelde?
 32. Verzoek om verlof tussentijds hoger beroep tegen deelgeschilbeschikking. De bodemrechter is niet gebonden aan ‘procedurele’ beslissingen die in deelgeschil zijn gegeven, maar alleen aan uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven beslissingen inzake de materiële rechtsverhouding tussen partijen. Alleen tegen laatstbedoelde beslissingen kan met verlof tussentijds hoger beroep worden ingesteld. In...
 33. Letselschade na mishandeling. Beoordeling na deskundigenbericht. Geen verrekening met uitkering Schadefonds geweldsmisdrijven. Uitgebleven adequate behandeling klachten. Causal verband. Eigen schuld.
 34. Ongeval tijdens activiteit dagbesteding bij detentievervangende behandeling. De organisatie is niet aansprakelijk voor de letselschade ten gevolge van het ongeval. Activiteit valt niet onder artikel 7:658 lid 4 BW, ook geen sprake van onrechtmatige daad.
 35. Deelgeschil. Letselschade door duik in ondiep water in recreatiemeer. Provincie is als toezichthouder niet aansprakelijk, het Recreatieschap wel, maar voor 80% van de schade. Eigen schuld. Billijkheidscorrectie.
 36. Letselschade na ongeval. In een eerder tussenvonnis is overwogen dat een deskundigenbericht een bijdrage kan leveren aan het complementeren van het feitencomplex. Benoeming van een traumachirurg en een neurochirurg.
 37. Deelgeschil letselschade. Het onverwacht 30 centimeter optillen van een bekende tijdens festival na alcoholgebruik is in de gegeven omstandigheden onrechtmatig en leidt tot aansprakelijkheid van daardoor ontstane breuk in voet.
 38. Letselschade. Medische aansprakelijkheid. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2021:3665 Beoordeling na deskundigenbericht; Fout heeft geleid tot een jaar extra morbiditeit. Schadebegroting. Niet meer schade dan reeds voldaan. Vordering afgewezen.
 39. Onrechtmatige daad. Opstalaansprakelijkheid. Reling van galerij houdt het niet en verhuizer valt. Letselschade.
 40. No cure no pay. Afspraak over beloning voor te verlenen rechtsbijstand bij verhaal van letselschade. Aanspraak op vergoeding voor buitengerechtelijke kosten en op deel van uit te keren schadevergoeding (success fee). Afspraak niet nietig wegens strijd met goede zeden. Schaderegeling bij mediation. Daarbij vertrouwen gewekt dat geen aanspraak zou worden gemaakt op success fee).
 41. Letselschade; ongeluk met paard; letsel door eigen energie paard; risicoaansprakelijkheid bezitter 6:179 BW; Eigen schuld berijder; verdeling schadevergoedingsplicht; bewijsopdracht met betrekking tot de gestelde afspraak dat berijder paard voor eigen risico bereed.
 42. Letselschade. Sprake van onrechtmatig handelen door de Sociale Verzekeringsbank. Aansprakelijkheid geleden schade. Conform artikel 6:67 BW vermogensschade geschat.
 43. Deelgeschil letselschade. Afwijzing. Gestelde toedracht onvoldoende onderbouwd. Dat verzoekster is gestruikeld over een vloermat in de lobby van het hotel, is niet komen vast te staan. Hotel niet aansprakelijk voor valpartij.
 44. Letselschade. Voorshands bewezen dat eiseres van de trap is gevallen ten gevolge van een duw van gedaagde. Gedaagde toegelaten tot tegenbewijs. Strafzaak was geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
 45. Voorlopig deskundigenbericht. Letselschade. Nieuw deskundigenonderzoek na eerder beroep op blokkeringsrecht.
 46. Letselschade. Mishandeling politieagent. Causaal verband. Smartengeld. Regresvordering van de politie, loon en bijkomende kosten.
 47. Letselschade. Val en trap van een paard. 6:179 BW. Eigen schuld en billijkheidscorrectie. Het ongeval is niet het gevolg is geweest van een berijdersfout door onvoldoende (aan)sturing, maar van een schrikreactie van het paard. De val en de trap van het paard en de als gevolg daarvan geleden schade is veroorzaakt door het onberekenbare gedrag en de eigen energie van het paard. Daarom is de toenm...
 48. onrechtmatige daad. Letselschade. Gast in hotel struikelt. Hotel niet aansprakelijk.
 49. Letselschade. Luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor schade bagagemedewerker.
 50. letselschade a.g.v. ongeval met barbecue; bewijswaardering