Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Letselschade

 1. Aanrijding; letselschade; overmacht; feiten ter onderbouwing van overmacht niet komen vast te staan; getuigenbewijs in hoger beroep.
 2. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Letselschade. Schadebegroting. Deskundigenonderzoek.
 3. letselschade; vervolg op NL18.16743 11 september 2019; benoeming deskundige; neurochirurg of orthopedisch chirurg?
 4. Letselschade; partiële dwarslaesie na rugoperatie; handelen medische standaard wervelkolomspecialist? Onvoldoende onderbouwing onjuiste keuze tot opereren; geen causaal verband afwezigheid neurochirurg; nader onderzoek naar wijze uitvoeren operatie; gebrek mbt informed consent. Causaal verband schade? Uitlaten deskundigenonderzoek.
 5. Burgerlijk procesrecht. Voorlopig deskundigenbericht. Letselschade. Partijen zijn na verkeersongeval psychiatrisch onderzoek overeengekomen in verband met vaststelling van te vergoeden schade. De enkele omstandigheid dat een partij nadat in verband met de vaststelling van zijn schade een geneeskundig onderzoek was overeengekomen en uitgevoerd, gebruik heeft gemaakt van zijn wettelijke blokkerin...
 6. Letselschade; (pijn)klachten na aanrijding; ECLI:NL:GHARL: 2018:1661 en ECLI:NL:GHARL:2016:3988. Niet gebleken van een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten, die voor de aanrijding nog niet bestonden, en evenmin kan worden aangenomen dat deze klachten op zichzelf door de aanrijding veroorzaakt kunnen zijn.
 7. Letselschade. Auto-ongeval. Toedracht en bewijslevering.
 8. Bodemzaak volgend op een deelgeschilprocedure. Letselschade. Eindvonnis. Eiseres is in juli 2005 een eerste verkeersongeval overkomen. Gedaagde is de WAM-verzekeraar van de veroorzaker van dat ongeval en heeft de aansprakelijkheid voor de gevolgen van dat ongeval erkend. In 2008 overkomt eiseres een tweede verkeersongeval, waarvoor gedaagde niet aansprakelijk is. In het kader van de vraag in ho...
 9. Bodemzaak volgend op een deelgeschilprocedure. Letselschade. Tussenvonnis. Eiseres is in juli 2005 een eerste verkeersongeval overkomen. Gedaagde is de WAM-verzekeraar van de veroorzaker van dat ongeval en heeft de aansprakelijkheid voor de gevolgen van dat ongeval erkend. In 2008 overkomt eiseres een tweede verkeersongeval, waarvoor gedaagde niet aansprakelijk is. In het kader van de vraag in...
 10. Bodemzaak volgend op een deelgeschilprocedure. Letselschade. Tussenvonnis. Eiseres is in juli 2005 een eerste verkeersongeval overkomen. Gedaagde is de WAM-verzekeraar van de veroorzaker van dat ongeval en heeft de aansprakelijkheid voor de gevolgen van dat ongeval erkend. In 2008 overkomt eiseres een tweede verkeersongeval, waarvoor gedaagde niet aansprakelijk is. In het kader van de vraag in...
 11. Bodemzaak volgend op een deelgeschilprocedure. Letselschade. Tussenvonnis. Eiseres is in juli 2005 een eerste verkeersongeval overkomen. Gedaagde is de WAM-verzekeraar van de veroorzaker van dat ongeval en heeft de aansprakelijkheid voor de gevolgen van dat ongeval erkend. In 2008 overkomt eiseres een tweede verkeersongeval, waarvoor gedaagde niet aansprakelijk is. In het kader van de vraag in...
 12. Bodemzaak. Letselschade. De rechtbank gelast een comparitie.
 13. Deelgeschil letselschade. Verzoekster is in juli 2005 een eerste verkeersongeval overkomen. Verweerder is de WAM-verzekeraar van de veroorzaker van dat ongeval en heeft de aansprakelijkheid voor de gevolgen van dat ongeval erkend. In 2008 overkomt verzoekster een tweede verkeersongeval, waarvoor verweerder niet aansprakelijk is. In het kader van de vraag in hoeverre de bij verzoekster levende p...
 14. Letselschade, schadebegroting.
 15. letselschade Zie voorts: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBBRE:2012:BW1032 Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2014:2782 Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2016:3780 Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2016:5527 Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2018:22 Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2018:4297 Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2019:199 Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2019:3479 Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2020:1628
 16. Letselschade. Slachtoffer werkt niet (meer) mee aan onderzoek(en) en verschijnt niet (meer) ter zitting. In deze (te) langlopende letselschadezaak (ongeval 2002) heeft het letselslachtoffer aanvankelijk meegewerkt aan deskundigenonderzoeken, maar is bij zittingen op de rechtbank niet meer verschenen en hij heeft niet meegewerkt aan verzekeringsgeneeskundig onderzoek voor vaststellen beperking...
 17. letselschade - auto ongeval - beroep op overmacht - bewijswaardering (eind vonnis)
 18. letselschade - auto ongeval - beroep op overmacht - bewijslevering
 19. Letselschade matroos; hoofdelijke aansprakelijkheid werkgever wegens schending zorgplicht ex art. 6:758 BW en erfpachter en huurder van de kade wegens ondeugdelijkheid afmeervoorzieningen ex art. 6:162 BW.
 20. Letselschade. Rechtbank geeft o.a. uitgangspunten voor kapitalisatie van schadevergoeding ("rekenrente") en voor bepaling verlies aan verdienvermogen. Tussenvonnis waarbij tussentijds hoger beroep is toegestaan.
 21. letselschade - KG - voorschot - verlies van verdienvermogen - hoogt loon
 22. verjaring en rechtsverwerking letselschade
 23. Letselschade zaak in verzet - mishandeling van politieagent (niet in functie) - hersenletsel - eigen schuld? - vaststelling immateriële schadevergoeding - verwijzing naar schadestaat voor materiële schadevergoeding.
 24. Verkeersongeval; letselschade; whiplash; causaal verband.
 25. Verkeersongeval; letselschade; whiplash; causaal verband; deskundigenonderzoek.
 26. Verkeersongeval; letselschade; whiplash; causaal verband; deskundigenonderzoek.
 27. Verkeersongeval; letselschade; whiplash; causaal verband
 28. Artikel 6:162 BW. Aansprakelijkheid gemeente voor letselschade door afgebroken boomtak. Schending zorgplicht. Kelderluikcriteria. In vervolg op: ECLI:NL:RBGEL:2019:8.
 29. Aansprakelijkheid voor (letsel)schade a.g.v. van val door rooster in een leidingschacht tijdens uitvoering van brandpreventiewerkzaamheden. Wie is aansprakelijk: eigenaar gebouw, beheerder, opdrachtgever?
 30. Arbeidsrecht. Letselschade. Zorgplicht werkgever. Werknemer die kamers in hotels heeft schoongemaakt stelt werkgever aansprakelijk wegens pijnklachten en ganglion aan rechterhand respectievelijk rechterpols. Stelplicht en bewijslast. Falend beroep op overbelasting. Niet voldoende feiten gesteld op grond waarvan moet worden aangenomen dat gezondheidsklachten daadwerkelijk door werkzaamheden voor...
 31. Opstalaansprakelijkheid artikel 6:174 BW. Gebrekkige beschoeiing van een eiland. Ongeval. Letselschade. Geen eigen schuld in de zin van artikel 6:101 BW.
 32. Aansprakelijkheidsrecht. Letselschade als gevolg van ski-ongeval in Zwitserland. Ambtshalve beoordeling bevoegdheid Nederlandse rechter. Toepassing artikel 15 EVEX II / Verdrag van Lugano II. Consumentenovereenkomst? Vervoersovereenkomst? Vervolg van ECLI:NL:GHAMS:2019:2591. Nederlandse rechter is niet bevoegd van het geschil kennis te nemen. Gezien de lokale aard van de activiteiten die de ged...
 33. Vordering tot wijziging van (in vonnis neergelegde) partijafspraken over letselschade, nu het slachtoffer eerder is overleden dan partijen bij het maken van de afspraken hebben voorzien. Vorderingen afgewezen.
 34. Letselschade fietser. Onrechtmatige hinder?
 35. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Letselschade. Schadebegroting. Deskundigenonderzoek.
 36. Arbeidsrecht. Letselschade. Bouwvakker loopt oog- en aangezichtsletsel op bij ongeval tijdens werkzaamheden aan grotendeels voor verhuur bestemd woonhuis. Eigenaar verhuurt meerdere appartementen en maakt gebruik van vaste klusjesman voor onderhoudswerkzaamheden. Die schakelde met medeweten eigenaar andere personen in voor arbeid, onder wie betrokkene. Hof oordeelt dat het ongeval heeft plaatsg...
 37. Deelgeschil letselschade. Partijen zijn het erover eens dat er een medische expertise moet plaatsvinden. Tussen partijen is in geschil of verzoeker eerst verdere medische informatie beschikbaar moet stellen, waaronder het volledige huisartsenjournaal. De rechtbank toetst, in navolging van beide partijen, aan de proportionaliteitscriteria uit de Medische Paragraaf bij de GBL. De rechtbank conclu...
 38. In geschil is of [de Inspecteur] de uitkeringen van het UWV en De [Y] terecht tot het belastbare inkomen uit werk en woning heeft gerekend. De beschikbare gegevens wijzen in het licht van de regelgeving uit dat de uitkeringen naar de aard niet zijn aan te merken als een (vrijgestelde) vergoeding voor door een beroepsziekte geleden schade, meer in het bijzonder letselschade.
 39. Bodemprocedure na deelgeschil letselschade. Eiseres vordert schadevergoeding naar aanleiding van een auto-ongeluk. In het deelgeschil heeft de rechtbank al beslist welk uitgangspunt gehanteerd moet worden bij de berekening van de schade van eiseres. Daarmee is uitdrukkelijk en zonder voorbehoud beslist op een geschilpunt tussen partijen betreffende hun materiële rechtsverhouding. Dat de deelges...
 40. Deelgeschil; letselschade. Partijen verschilden van mening over de persoon van de deskundige, die bij verzoekster een neuropsychologisch onderzoek zou moeten uitvoeren. Na de zitting bereiken partijen op dat punt overeenstemming. Daarnaast verzocht verzoekster de betaling van nog niet door verweerder vergoede buitengerechtelijke kosten tot aan het deelgeschil. De rechtbank wijst dit verzoek af,...
 41. Letselschade; aansprakelijkheid chirurg/ziekenhuis; beroepsnorm; deskundigenbericht in gezamenlijke opdracht; informed consent; Besluit om tot een bovenbeenamputatie over te gaan is geen beroepsfout. Kort voor de operatie gewijzigd operatieplan aan patiënte voorgelegd. Onder de gegeven omstandigheden kan de instemming niet worden beschouwd als een goed geïnformeerde toestemming. Chirurg kon er...
 42. Schadevergoeding letselschade vrijgesteld van box III?
 43. Letselschade. Gezamenlijk overeengekomen deskundigenrapporten. Bezwaren over en weer onvoldoende zwaarwegend. Arbeidsongeschiktheid en causaal verband bewezen; ontoereikendheid voorschot niet gebleken.
 44. Deelgeschil letselschade. Medische noodzaak verhuizing. Wensen en eisen verzoeker. Rolstoelafhankelijkheid niet zeker. Nieuwe woning hoeft niet rolstoeltoegankelijk te zijn of op de begane grond gelegen te zijn. 'Andere kosten' onvoldoende bepaalbaar.
 45. Deelgeschil. Letselschade. Noodzakelijke verhuizing. Moet verzekeraar aangepaste woning financieren? Verrekening van voordeel?
 46. Deelgeschil letselschade. Geen overeenstemming vraagstelling. Beoordeling medisch causaal verband klachten en ongeval. Adviseur kon in redelijkheid vragen om informatie uit huisartsenjournaal. Buitengerechtelijke kosten bovenmatig. Matiging uren.
 47. Art. 81 lid 1 RO. Aansprakelijkheid voor door dier toegebrachte letselschade tussen medebezitters van dat dier (art. 6:179 BW)? Afwijking of verfijning van HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162 (Manegepaard Imagine)?
 48. Letselschade. Toedracht verkeersongeval. Op grond van de ernst van de door verzekerde gemaakte fouten geen sprake van eigen schuld van het slachtoffer.
 49. Verzetprocedure in de vrijwaring van ECLI:NL:RBGEL:2019:484. Ongeval rallyclinic. Aansprakelijkheid letselschade. Regresvorderingen organisator en rallyautobestuurder afgewezen. Beroep van verhuurder terrein op schending van de klachtplicht (6:89 BW) slaagt. Beroep van rallyautobestuurder op aansprakelijkheid werkgever voor fout van een ondergeschikte (6:170 BW) en op aansprakelijkheid voor fou...
 50. Verhaal Staat op aansprakelijke partij op grond van Verhaalswet ongevallen ambtenaren (VOA) van aan militair na ongeval gedane betalingen. Begroting letselschade op grond van art. 1407 BW en verhouding tot art. 3 VOA: geldt regel uit HR 13 december 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC3329 ook in geval van letselschade? Berekening civiele plafond.