Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Letselschade

 1. Letselschade. Geen aansprakelijkheid ziekenhuis
 2. Deelgeschil (vervolg op ECLI:NL:RBLIM:2018:3265). Artikelen 1, 3 en 8 van de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO). Persoonlijk Onderzoek. Onrechtmatig verkregen bewijs. De rechtbank oordeelt dat de beslissing van de verzekeraar tot het instellen van een persoonlijk onderzoek allereerst niet voldoet aan het bepaalde in artikel 1.1 GPO. Het persoonlijk onderzoek waartoe is besloten, kan geen...
 3. Deelgeschil. Verzoek leent zich niet voor behandeling in deelgeschilprocedure. Er is geen sprake van letselschade aan de zijde van verzoeker waarover hij in onderhandeling is met de door hem aansprakelijk gestelde partij. Bedoeling deelgeschilprocedure.
 4. Letselschade; steekpartij; onrechtmatige daad; geen noodweer(-exces); geen eigen schuld.
 5. letselschade na bedrijfsongeval
 6. Letselschade. causaal verband. voornemen benoemen arbeidskundige
 7. Deelgeschil. Letselschade 6 jarig kind door trap van een paard. Voor vaststelling van bezit van het paard dat heeft getrapt is instructie nodig. Aansprakelijkheid ouder voor gebrek aan toezicht. Toetsingsmaatstaf.
 8. Deelgeschil. Letselschade door delay na hartinfarct. Aansprakelijkheid gegrond op wanprestatie in reisovereenkomst, art. 7:507 BW. Aan nachtportier van een hotel te stellen eisen.
 9. letselschade; post-whiplash, voorgeschiedenis: huisartsenkaart overleggen, beperkingenprofiel door verzekeringsarts in dit geval niet nodig; schadeberekening: eigen bedrijf, kosten interim management, norm voor hypothetisch inkomen na ongeval; smartengeld. ECLI:NL:HR:2016:338
 10. letselschade ECLI:NL:HR:2016:338
 11. letselschade ECLI:NL:HR:2016:338
 12. Letselschade. Handgemeen na uitgaan. Eiser legt aan vordering artikelen 6:162 BW en 6:166 BW ten grondslag. Beroep van gedaagde 2 op noodweer(exces) slaagt niet. Gedaagde 2 heeft onrechtmatig gehandeld jegens eiser.
 13. Letselschade, aansprakelijkheid van de wegbeheerder.
 14. Letselschade. Whiplash. Beoordeling neuro-psychologische expertise. Verwijzing naar de meervoudige kamer voor inlichtingen- en schikkingscomparitie.
 15. Deelgeschil. Letselschade. Strekt de zorgplicht van de werkgever op grond van artikel 7:658 lid 1 BW zich tevens uit over de trap en het trappenhuis tussen de 16e en 17e verdieping in het kantoorpand?
 16. Letselschade. Deelgeschil. Geen aansprakelijkheid van de gemeente ex 6:174 en 6:162 BW.
 17. Letselschade. Deelgeschilprocedure. Zorgplicht school. School heeft niet onrechtmatig gehandeld. Vorderingen worden afgewezen.
 18. Burgerlijk procesrecht. Verbintenissenrecht. Letselschade. Deelgeschil. Onvoldoende concreet petitum. Reikwijdte van art. 1019w Rv. Tussentijdse vergoeding van kosten van rechtsbijstand. Tijdig delen van relevante gegevens. Begroting proceskosten deels afgewezen als volstrekt onterecht gemaakt, deels gematigd vanwege de aard van het verzoek.
 19. Uitleg bepaling in echtscheidingsconvenant met betrekking tot verdeling letselschade-uitkering. Het hof sluit aan bij de in de wet en geldende jurisprudentie gehanteerde uitgangspunten over de verknochtheid van dergelijke uitkeringen. Uit de ingebrachte dagvaarding in de letselschadeprocedure kan afgeleid worden in hoeverre de uitgekeerde letselschade-uitkering betrekking heeft op de huwelijkse...
 20. Deelgeschil letselschade. 6:174 BW. Eenzijdig fietsongeval; aansprakelijk gemeente voor schade door uitstekende steigerbuis; aansprakelijkheid wegens te brede dilatatievoeg stuit af op 1019z Rv;
 21. Letselschade; vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2017:6800; ECLI:NL:RBGEL:2016:4813 en ECLI:NL:RBGEL:2017:4006; niet meewerken deskundigenonderzoek; afwijzen vordering.
 22. Verzekeringsrecht. Letselschade. Is art. 7:941 lid 5 BW (analoog) van toepassing bij WAM-aansprakelijkheid? Bewijsoordeel over vraag of eiseres als passagier in auto zat tijdens ongeval. Betekenis veroordelingen voor plegen/uitlokken van valsheid in geschrift en meineed voor het als bewijs dienen van eigen verklaring. Eisen die gesteld kunnen worden aan verklaring die als tegenbewijs dient.
 23. Letselschade. Voorschot op schadevergoeding afgewezen. Reeds voldoende als voorschot uitbetaald.
 24. In een deelgeschil is geoordeeld dat SBS onrechtmatig heeft gehandeld door eiser in het programma “Undercover in Nederland” in beeld te brengen als handelaar in gestolen bromfietssloten, zonder wederhoor toe te passen en dat SBS aansprakelijk is voor de daardoor geleden schade. Dit is een bindende eindbeslissing, de argumenten die in dit geding worden aangevoerd om op die beslissing terug te ko...
 25. Deelgeschil letselschade. Aanrijding op voorrangskruising. Vordering op voorrangsgerechtigde afgewezen. Overschrijding maximumsnelheid niet vastgesteld, stuit af op 1019z Rv. Overig onrechtmatig gedrag niet gebleken.
 26. Bonaire. Vervolg op ECLI:NL:OGHACMB:2017:25. Overvaring. Letselschade. Verjaring. Stuiting.
 27. ontvankelijkheid hoger beroep tegen deelvonnis, verdeling huwelijksgemeenschap, verknochtheid letselschade uitkering
 28. Deelgeschil letselschade. 6:174 BW. Hoofdletsel door uithangend zonnescherm. Pad op terrein kliniek voldeed niet aan eisen. Kliniek aansprakelijk voor schade.
 29. Deelgeschil letselschade. Aanrijding door politieauto bij staandehouding; voetganger/passagier motorfiets; 185 WVW 1994 van toepassing; geen overmacht; geen eigen schuld. Verzekeraar politie aansprakelijk.
 30. kort geding; voorschot vergoeding letselschade; afwijzing
 31. Devolutieve werking hoger beroep. Uitleg overeenkomst aan de hand van de Haviltexmaatstaf in afwijking van de letterlijke tekst. Rechtsbijstand door niet-advocaat bij afwikkeling letselschade. De rechtshulpverlener vordert betaling van fors bedrag. De vordering is door de kantonrechter voor slechts een klein deel toegewezen, waartegen de rechtsbijstandverlener in hoger beroep komt. Devolutieve...
 32. Letselschade. Predispositie is in dit geval geen reden voor een kortere looptijd van de schade. Voornemen van de rechtbank om een deskundige te benoemen voor de begroting van het verlies aan arbeidsvermogen.
 33. Deelgeschil letselschade. Twee valpartijen van racefietser tijdens recreatieve tocht: eerst wordt verzoeker door een van zijn twee fietsmaten rechts ingehaald en daarbij met een schouder aangeraakt waarna hij valt, daarna wordt hij door zijn andere fietsmaat bemoedigend op de schouder aangeraakt waarna hij van het fietspad afraakt en ten val komt, met ernstig schouderletsel tot gevolg. De recht...
 34. Verzekeringsrecht. Letselschade. Is art. 7:941 lid 5 BW (analoog) van toepassing bij WAM-aansprakelijkheid? Bewijsoordeel over vraag of eiseres als passagier in auto zat tijdens ongeval. Betekenis veroordelingen voor plegen/uitlokken van valsheid in geschrift en meineed voor het als bewijs dienen van eigen verklaring. Eisen die gesteld kunnen worden aan verklaring die als tegenbewijs dient.
 35. Deelgeschil letselschade. Arbeidsongeval. Aan de orde is de vraag hoe bij de begroting van het verlies verdienvermogen moet worden omgegaan met onbelaste onkostenvergoedingen waar geen daadwerkelijke kosten tegenover staan. In de hypothetische situatie zonder ongeval moet rekening worden gehouden met genetteerde onkostenvergoedingen na aftrek van de werkelijk gemaakte kosten. Geen grond om in d...
 36. Letselschade. Voortdurende arbeidsongeschiktheid vanwege ernstige depressie kan niet worden toegerekend aan het ongeval
 37. Deelgeschil letselschade. Ondanks dat aansprakelijkheid nog niet vast staat wordt een veroordeling in de kosten uitgesproken. Artikel 1019 aa Rv juncto 289 Rv.
 38. Beroepsaansprakelijkheid rechtshulpverlener bij afwikkelen letselschade minderjarige. Voorbehoud in vaststellingsovereenkomst.
 39. Deelgeschil letselschade. Causaal verband tussen ongeval en klachten. Rugklachten na ongeval maar geen medisch objectiveerbare afwijkingen. Pre-existente scoliose. Whiplash jurisprudentie toepasselijk? Reële klachten die na het ongeval zijn ontstaan en waarvoor geen aanwijzingen bestaan dat ze ingebeeld, voorgewend of overdreven zijn.
 40. Deelgeschil letselschade. Reflexwerking artikel 185 WVW. Verzoekster is - rijdend op haar scooter - tijdens een inhaalmanoeuvre in aanraking gekomen met verweerder, die op zijn fiets voor haar reed. Verzoekster is daarbij ten val gekomen en heeft letsel opgelopen. Inzet van de verzoeken is de volledige aansprakelijkheid van verweerder wegens overmacht aan de zijde van verzoekster. Zij kan zich...
 41. Verdeling huwelijksgemeenschap. Letselschade-uitkering besteed aan auto, aandelen en zaken betreffende de woning. Van de voor de vergoeding in de plaats getreden goederen kan niet worden aangenomen dat zij op dezelfde wijze verknocht zijn als de letselschade-uitkering.
 42. Letselschade. Whiplash. Hof verwerpt delta v verweer, maar acht wel een multidisciplinair medisch deskundigenonderzoek noodzakelijk naar het (voort)bestaan en de omvang van de klachten en naar het causaal verband tussen klachten en ongeval.
 43. Letselschade-zaak. Na verwijdering lymfeklier in de hals ontstaat letsel aan een zenuw waardoor patiënt beperkingen ervaart. Geen causaal verband tussen gebrek aan informed consent en de gestelde schade. Is de operatie lege artis uitgevoerd? Het hof beveelt een meervoudige comparitie waarbij partijen, de arts die de operatie heeft uitgevoerd en de deskundigen die al gerapporteerd hebben aanwezi...
 44. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2016:7116; Letselschade; Medische behandeling slokdarm kind; Bewijswaardering na verhoor deskundige; Schending professionele medische standaard, althans causaal verband, niet bewezen
 45. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2016:7150 Letselschade. Gebrekkige opstal (6:174 BW)? Bewijswaardering. Bewijs ontbreken veiligheidsglas in klapdeur school niet geleverd.
 46. Letselschade. Mishandeling. Beroep op noodweer verworpen. Verklaring voor recht onrechtmatig handelen. Verwijzing naar schadestaat.
 47. Letselschade; vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2016:4813 en ECLI:NL:RBGEL:2017:4006; benoemen deskundige.
 48. Letselschade; Mishandeling; Bewijskracht strafvonnis; Geen groepsaansprakelijkheid. Gedaagde 1: Afwijzen beroep eigen schuld; verklaring voor recht aansprakelijkheid. Gedaagde 2: ontbreken bewijs, afwijzen vordering.
 49. letselschade-uitkering echtscheiding-verdeling
 50. Rechtsbijstand door niet-advocaat bij afwikkeling letselschade. Overeengekomen beloning: deels vast bedrag, deels resultaatafhankelijk (25% van verkregen schadevergoeding plus btw). Rechtshulpverlener moet cliënt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig wijzen op tweeledige beloningsstructuur en gevolgen daarvan. Dat is niet gebeurd. Slagend beroep op dwaling. Resultaatafhankelijke beloning niet verschu...