Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Letselschade

 1. Letselschade. Succesfee overeengekomen met rechtsbijstandverlener. Nu niet duidelijk is uitgelegd dat ook bij (aansprakelijke) verzekeraar tegen een uurtarief wordt gedeclareerd, is sprake van strijd met redelijkheid en billjikheid. Vordering afgewezen.
 2. Beklag, beslag ex art. 94 Sv (op Rolex horloge en contant geldbedrag van € 1.000,-) en beslag ex art. 94a Sv (op uitkering letselschadeverzekering) n.a.v. verdenking van witwassen door klaagster. 1. Kan handhaving beslag op horloge en geldbedrag bijdragen aan waarheidsvinding? 2. Is voortzetting beslag op letselschade-uitkering in overeenstemming met eisen van proportionaliteit en subsidiaritei...
 3. Letselschade na arbeidsongeval. Waardering deskundigenberichten.
 4. Verzekeringsrecht, letselschade, Vervolg op Hof Den Haag 5 juni 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:1281). Gevolgen van het niet overleggen van door het hof gevraagde informatie.
 5. Verbintenissenrecht. Letselschade na politieoptreden. Deelgeschilprocedure over aansprakelijkheid. Beslissing vergt bewijslevering waarvoor de deelgeschilprocedure zich niet leent. Volgt afwijzing verzoek op grond van art. 1019z Rv.
 6. Letselschade. Benoeming psychiater ter beoordeling causaal verband tussen psychische klachten en ongevallen. Omdat vaststaat dat medisch dossier informatie bevat over pre-existente psychische klachten, moet slachtoffer dossier ter beschikking stellen.
 7. Verbintenissenrecht. Letselschade na aanrijding. Deelgeschilprocedure. WAM-verzekeraar verlangt van het slachtoffer, mede op grond van art. 843a Rv, overlegging van (medische) informatie ten behoeve van de totstandkoming van een gezamenlijk medisch deskundigenbericht over de gevolgen van het ongeval. De rechtbank wijst het verzoek af.
 8. Verbintenissenrecht. Letselschade. Sport en spel. Slachtoffer, (passagier) van een botsing tussen rallyauto’s op een van de openbare weg afgesloten terrein in Duitsland tijdens een rallyclinic voor de sponsors van een autorally-team, houdt de bij de bestuurders betrokken botsing, een WAM-verzekeraar , de organisator van de clinic en zijn werkgever voor de schade aansprakelijk. De rechtbank verk...
 9. Letselschade. Schadestaat. Verlies aan arbeidsvermogen. De aangevoerde bezwaren tegen de hypothetische situatie heeft de rechtbank meegewogen. Tegen het meewegen van de goede kansen in het ene scenario en het wegstrepen daarvan tegen de kwade kansen in het andere scenario, is geen grief gericht. Bij de berekening van het verlies van arbeidsvermogen mag worden uitgegaan van informatie van de des...
 10. Gemeente aansprakelijk voor schade door afgebroken tak. Kelderluikcriteria. De gemeente heeft volstaan met een visuele controle van de boom, terwijl was geadviseerd om nader onderzoek te doen. Redelijkerwijs voorzienbaar dat door het niet opvolgen van dat advies voor de onder die boom dagelijks wachtende grote groepen mensen een gevaar voor ernstige letselschade in het leven is geroepen. Causaa...
 11. Driepartijenovereenkomst ‘beroepspraktijkvorming’ tussen school, leerling en bedrijf. Stage van leerling van ROC Amsterdam op vliegveld van Aviapartner. Bedrijfsongeval van leerling tijdens stage met letselschade. Aviapartner is aansprakelijk gehouden voor de schade van de leerling en wenst zich op grond van de driepartijenovereenkomst te verhalen op ROC. De eerste rechter wees de desbetreffend...
 12. Aansprakelijkheid ex art. 6:166 BW (onrechtmatige daad van een tot een groep behorende persoon). Letselschade. Uitkering. Schadefonds.
 13. Art. 81 lid 1 RO. Overeenkomst tussen verkeersslachtoffer en tussenpersoon met betrekking tot het afhandelen van letselschade. Kan cliënt ten aanzien van de in de overeenkomst neergelegde beloningsstructuur een beroep doen op dwaling?
 14. Art. 81 lid 1 RO. Overeenkomst tussen verkeersslachtoffer en tussenpersoon met betrekking tot het afhandelen van letselschade. Kan cliënt ten aanzien van de in de overeenkomst neergelegde beloningsstructuur een beroep doen op dwaling?
 15. Kort geding. Letselschade. De kantonrechter heeft bij eerdere beschikking voor recht verklaard dat gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door eiser geleden schade. Hoewel het kort geding zich niet leent voor het vaststellen van de omvang van de schade, is voorshands evident dat de uiteindelijke schade in de tonnen zal lopen. Substantieel voorschot op schadevergoeding toegewezen. Execu...
 16. Schadestaatprocedure. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2017:6801 Letselschade. Mishandeling. Beroep op eigenschuld verworpen. Uitlaten over deskundigenbericht.
 17. Letselschade. Geen aansprakelijkheid ziekenhuis
 18. Deelgeschil (vervolg op ECLI:NL:RBLIM:2018:3265). Artikelen 1, 3 en 8 van de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO). Persoonlijk Onderzoek. Onrechtmatig verkregen bewijs. De rechtbank oordeelt dat de beslissing van de verzekeraar tot het instellen van een persoonlijk onderzoek allereerst niet voldoet aan het bepaalde in artikel 1.1 GPO. Het persoonlijk onderzoek waartoe is besloten, kan geen...
 19. Deelgeschil. Verzoek leent zich niet voor behandeling in deelgeschilprocedure. Er is geen sprake van letselschade aan de zijde van verzoeker waarover hij in onderhandeling is met de door hem aansprakelijk gestelde partij. Bedoeling deelgeschilprocedure.
 20. Letselschade; steekpartij; onrechtmatige daad; geen noodweer(-exces); geen eigen schuld.
 21. letselschade na bedrijfsongeval
 22. Letselschade. causaal verband. voornemen benoemen arbeidskundige
 23. Deelgeschil. Letselschade 6 jarig kind door trap van een paard. Voor vaststelling van bezit van het paard dat heeft getrapt is instructie nodig. Aansprakelijkheid ouder voor gebrek aan toezicht. Toetsingsmaatstaf.
 24. Deelgeschil. Letselschade door delay na hartinfarct. Aansprakelijkheid gegrond op wanprestatie in reisovereenkomst, art. 7:507 BW. Aan nachtportier van een hotel te stellen eisen.
 25. letselschade; post-whiplash, voorgeschiedenis: huisartsenkaart overleggen, beperkingenprofiel door verzekeringsarts in dit geval niet nodig; schadeberekening: eigen bedrijf, kosten interim management, norm voor hypothetisch inkomen na ongeval; smartengeld. ECLI:NL:HR:2016:338
 26. letselschade ECLI:NL:HR:2016:338
 27. letselschade ECLI:NL:HR:2016:338
 28. Letselschade. Handgemeen na uitgaan. Eiser legt aan vordering artikelen 6:162 BW en 6:166 BW ten grondslag. Beroep van gedaagde 2 op noodweer(exces) slaagt niet. Gedaagde 2 heeft onrechtmatig gehandeld jegens eiser.
 29. Letselschade, aansprakelijkheid van de wegbeheerder.
 30. Letselschade. Whiplash. Beoordeling neuro-psychologische expertise. Verwijzing naar de meervoudige kamer voor inlichtingen- en schikkingscomparitie.
 31. Deelgeschil. Letselschade. Strekt de zorgplicht van de werkgever op grond van artikel 7:658 lid 1 BW zich tevens uit over de trap en het trappenhuis tussen de 16e en 17e verdieping in het kantoorpand?
 32. Letselschade. Deelgeschil. Geen aansprakelijkheid van de gemeente ex 6:174 en 6:162 BW.
 33. Letselschade. Deelgeschilprocedure. Zorgplicht school. School heeft niet onrechtmatig gehandeld. Vorderingen worden afgewezen.
 34. Burgerlijk procesrecht. Verbintenissenrecht. Letselschade. Deelgeschil. Onvoldoende concreet petitum. Reikwijdte van art. 1019w Rv. Tussentijdse vergoeding van kosten van rechtsbijstand. Tijdig delen van relevante gegevens. Begroting proceskosten deels afgewezen als volstrekt onterecht gemaakt, deels gematigd vanwege de aard van het verzoek.
 35. Uitleg bepaling in echtscheidingsconvenant met betrekking tot verdeling letselschade-uitkering. Het hof sluit aan bij de in de wet en geldende jurisprudentie gehanteerde uitgangspunten over de verknochtheid van dergelijke uitkeringen. Uit de ingebrachte dagvaarding in de letselschadeprocedure kan afgeleid worden in hoeverre de uitgekeerde letselschade-uitkering betrekking heeft op de huwelijkse...
 36. Deelgeschil letselschade. 6:174 BW. Eenzijdig fietsongeval; aansprakelijk gemeente voor schade door uitstekende steigerbuis; aansprakelijkheid wegens te brede dilatatievoeg stuit af op 1019z Rv;
 37. Letselschade; vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2017:6800; ECLI:NL:RBGEL:2016:4813 en ECLI:NL:RBGEL:2017:4006; niet meewerken deskundigenonderzoek; afwijzen vordering.
 38. Verzekeringsrecht. Letselschade. Is art. 7:941 lid 5 BW (analoog) van toepassing bij WAM-aansprakelijkheid? Bewijsoordeel over vraag of eiseres als passagier in auto zat tijdens ongeval. Betekenis veroordelingen voor plegen/uitlokken van valsheid in geschrift en meineed voor het als bewijs dienen van eigen verklaring. Eisen die gesteld kunnen worden aan verklaring die als tegenbewijs dient.
 39. Letselschade. Voorschot op schadevergoeding afgewezen. Reeds voldoende als voorschot uitbetaald.
 40. In een deelgeschil is geoordeeld dat SBS onrechtmatig heeft gehandeld door eiser in het programma “Undercover in Nederland” in beeld te brengen als handelaar in gestolen bromfietssloten, zonder wederhoor toe te passen en dat SBS aansprakelijk is voor de daardoor geleden schade. Dit is een bindende eindbeslissing, de argumenten die in dit geding worden aangevoerd om op die beslissing terug te ko...
 41. Deelgeschil letselschade. Aanrijding op voorrangskruising. Vordering op voorrangsgerechtigde afgewezen. Overschrijding maximumsnelheid niet vastgesteld, stuit af op 1019z Rv. Overig onrechtmatig gedrag niet gebleken.
 42. Bonaire. Vervolg op ECLI:NL:OGHACMB:2017:25. Overvaring. Letselschade. Verjaring. Stuiting.
 43. ontvankelijkheid hoger beroep tegen deelvonnis, verdeling huwelijksgemeenschap, verknochtheid letselschade uitkering
 44. Deelgeschil letselschade. 6:174 BW. Hoofdletsel door uithangend zonnescherm. Pad op terrein kliniek voldeed niet aan eisen. Kliniek aansprakelijk voor schade.
 45. Deelgeschil letselschade. Aanrijding door politieauto bij staandehouding; voetganger/passagier motorfiets; 185 WVW 1994 van toepassing; geen overmacht; geen eigen schuld. Verzekeraar politie aansprakelijk.
 46. kort geding; voorschot vergoeding letselschade; afwijzing
 47. Devolutieve werking hoger beroep. Uitleg overeenkomst aan de hand van de Haviltexmaatstaf in afwijking van de letterlijke tekst. Rechtsbijstand door niet-advocaat bij afwikkeling letselschade. De rechtshulpverlener vordert betaling van fors bedrag. De vordering is door de kantonrechter voor slechts een klein deel toegewezen, waartegen de rechtsbijstandverlener in hoger beroep komt. Devolutieve...
 48. Letselschade. Predispositie is in dit geval geen reden voor een kortere looptijd van de schade. Voornemen van de rechtbank om een deskundige te benoemen voor de begroting van het verlies aan arbeidsvermogen.
 49. Deelgeschil letselschade. Twee valpartijen van racefietser tijdens recreatieve tocht: eerst wordt verzoeker door een van zijn twee fietsmaten rechts ingehaald en daarbij met een schouder aangeraakt waarna hij valt, daarna wordt hij door zijn andere fietsmaat bemoedigend op de schouder aangeraakt waarna hij van het fietspad afraakt en ten val komt, met ernstig schouderletsel tot gevolg. De recht...
 50. Verzekeringsrecht. Letselschade. Is art. 7:941 lid 5 BW (analoog) van toepassing bij WAM-aansprakelijkheid? Bewijsoordeel over vraag of eiseres als passagier in auto zat tijdens ongeval. Betekenis veroordelingen voor plegen/uitlokken van valsheid in geschrift en meineed voor het als bewijs dienen van eigen verklaring. Eisen die gesteld kunnen worden aan verklaring die als tegenbewijs dient.