Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Letselschade

 1. Handelszaak, letselschade, tussenvonnis. Eiser heeft ernstig oogletsel opgelopen bij een caféruzie. De rechtbank vermindert de vergoedingsplicht van gedaagde tot 40% wegens eigen schuld aan de kant van eiser. Voor het eerst tijdens de mondelinge behandeling heeft gedaagde het verweer gevoerd dat eiser in deze civiele procedure niet meer of anders kan vorderen dan hij als benadeelde partij in he...
 2. verkeersrecht, letselschade, ongeval fietser.
 3. De huidige beschermingsbewindvoerder dient een klacht in bij de kantonrechter over de voormalige beschermingsbewindvoerder. Die zou betrokkenen te snel naar schuldhulpverlening en WSNP hebben doorgeleid, waardoor voorschotten op een letselschade-uitkering niet ten goede zijn gekomen aan betrokkenen, maar gereserveerd zijn voor de schuldeisers. De vraag is wat klager nog met de klacht wil bereik...
 4. De aansprakelijkheidsvraag in deelgeschil. Verzoeker heeft op 12 juni 2020 een duik in ondiep water genomen en daardoor een hoge dwarslaesie en dus letselschade opgelopen. Voor de schade houdt hij verweerders aansprakelijk. Voor het geval verweerders aansprakelijk worden geacht, doen ze een beroep op eigen schuld van verzoeker. De rechtbank toetst aan de zogenaamde Kelderluik-criteria en beslis...
 5. Otjiaha B.V. en haar bestuurder niet aansprakelijk voor gevolgen Iraakse mosterdgasaanvallen, Forafina Beleggingen I B.V. wel Het Nederlandse bedrijf Otjiaha B.V. en haar bestuurder zijn niet aansprakelijk voor letselschade van vijf Iraniërs als gevolg van gifgasaanvallen tijdens Irak-Iranoorlog in de jaren ‘80. Een ander Nederlands bedrijf, Forafina Beleggingen I B.V., is bij verstek wel tot...
 6. Letselschade door instorten muur langs carnavalsroute. Vervolg op ECLI:NL:OGEAC:2023:14. Eindvonnis met vaststelling schade.
 7. Onrechtmatige daad, vliegtuigongeluk, letselschade, schadeposten: smartengeld, materiële schade, reiskosten, daggeldvergoeding, verzorging, verlies verdienvermogen, toekomstige schade, buitengerechtelijke kosten
 8. VL&A Letselschade Waardering deskundigenbericht arbeidsdeskundige Uitgangspunten verlies verdienvermogen Uitlaten over vragen aan financieel deskundige Smartengeld begroot. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2023:9104
 9. Letselschade Eindvonnis na deskundigenbericht van rekenkundige. Vervolg op ECLI:NL:RBROT:2022:1864.
 10. Aansprakelijkheidsrecht. Letselschade. Schadestaatprocedure. Stelplicht. Onvoldoende concretisering en onderbouwing door benadeelde van stellingen over schade?
 11. Letselschade. Medische aansprakelijkheid. Partijen gebonden aan gezamenlijke expertise?
 12. Aansprakelijkheidsrecht. Letselschade. Whiplash Associated Disorder. Causaal verband. Motiveringsklachten.
 13. Deelgeschil 1019 Rv, letselschade na verkeersongeval. Verzoekster verzoekt te bepalen dat het rapport van de orthopedisch deskundige van 14 mei 2022 tot uitgangspunt moet worden genomen. De verzekeraar heeft in een tegenverzoek gevraagd om nadere informatie. De rechtbank heeft het verzoek afgewezen en heeft het tegenverzoek gedeeltelijk toegewezen.
 14. Artikel 5.3, lid 1, Wet IB 2001. Behoort een letselschade-uitkering tot het box-3 vermogen? Het hof is van oordeel dat de letselschade-uitkering van belanghebbende volgens een juiste wetstoepassing is meegenomen in de rendementsgrondslag van box 3, dat het beroep van belanghebbende op het gelijkheidsbeginsel niet slaagt en dat ook belanghebbendes beroep op schending van artikel 1 Grondwet faalt...
 15. Schadestaatprocedure. Letselschade. Heeft eiser voldaan aan de stelplicht in het licht van het procesdebat?
 16. Vordering tot schadevergoeding wegens letselschade na mishandeling. De aangesproken partij is in hoger beroep vrijgesproken van mishandeling. Het hof vindt de mishandeling nog niet bewezen, maar stelt de oorspronkelijke eiser in de gelegenheid bewijs te leveren.
 17. Gezamenlijk verzoek voorlopig deskundigenbericht. Vordering toegewezen, deskundige aangesteld. Letselschade.
 18. Letselschade na seksueel misbruik door pleegvader. Aansprakelijkheid Jeugdbeschermingsinstelling. Verjaringsverweer verworpen. Uitleg finale kwijting in vaststellingsovereenkomst.
 19. Letselschade na verkeersongeval. Begroting diverse schadeposten. Forse matiging buitengerechtelijke kosten.
 20. letselschade, regres, wanprestatie, onrechtmatige daad, eigen schuld, causaliteit, billijkheid.
 21. Eindarrest na tussenarrest ECLI:NL:GHAMS:2022:2623; Werkgeversaansprakelijkheid; letselschade. Verzoeken om terug te komen op bindende eindbeslissingen afgewezen. Maatstaf Hoge Raad 16 januari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2358. Voormelde maatstaf beoogt echter niet om ruimte te geven aan partijen om - hun onwelgevallige -eindbeslissingen opnieuw ter discussie te stellen en daartoe - al dan niet nieu...
 22. Deelgeschil over risicoaansprakelijkheid voor dieren (artikel 6:179 BW), eigen schuld en de billijkheidscorrectie. Partijen reden in galop achter elkaar toen het voorste paard met zijn linkerachterhoef naar achteren schopte en de rechterknie van eiseres raakte, waardoor zij letselschade heeft geleden en nog zal lijden. Afstand en snelheid: eiser had als de berijder van het achterop galopperende...
 23. letselschade, deelgeschil, Interpretatie rapport gezamenlijke deskundige tbv uitgangspunten vaststellen hypothetische situatie zonder ongeval tav het carrièreverloop van verzoeker
 24. Dood door schuld. Verdachte heeft nagelaten om tijdig medische hulp in te schakelen voor haar vriendin nadat zij buiten bewustzijn was geraakt als gevolg van de inname van verschillende drugs in combinatie met alcohol. Ondanks dat zij meermalen het advies heeft gekregen om 112 te bellen, heeft zij dat niet gedaan. Door de gevolgen van het overlijden van het slachtoffer is verdachte al zodanig g...
 25. Dood door schuld. Verdachte heeft nagelaten om tijdig medische hulp in te schakelen voor het slachtoffer nadat zij in zijn huis buiten bewustzijn was geraakt als gevolg van de inname van xtc, GHB en alcohol. Toen hij het slachtoffer bewusteloos aantrof heeft hij haar op bed gelegd en voorgesteld om de situatie nog een uurtje aan te kijken. Verdachte is daarna zelf weer op bed gegaan en heeft zi...
 26. Letselschade. Koolmonoxidevergiftiging? Huurder huurt bovenetage met gaskachel, waarvan op enig moment de rookvoerafvoer blijkt te lekken en koolmonoxide is vrijgekomen. Verhuurder is aansprakelijk voor de schade, maar of de gezondheidsproblemen van de huurder hierdoor zijn veroorzaakt staat (nog) niet vast. Ontstaansmoment gezondheidsklachten.
 27. Letselschade. Gecombineerd verzoek deelgeschil en voorlopig deskundigenonderzoek. Onvoldoende duidelijkheid over causaal verband tussen het ongeval en de klachten. Verzoek in deelgeschil afgewezen. Benoeming van neuroloog en MDL-arts.
 28. afwijzing vordering tot vergoeding van letselschade
 29. Letselschade whiplash. Geen medisch substraat, wel klachten. Klachten veroorzaakt door en toerekenbaar aan ongeval. Tussenarrest: mondelinge behandeling mbt omvang schade.
 30. Art. 81 lid 1 RO. Letselschade. Val door voordeur die niet was voorzien van veiligheidsglas. Kelderluikcriteria. NEN-norm.
 31. Immateriële schadevergoeding. Gevolgen voor bijstand. Schadeverzekeraar is geen belanghebbende. Voor de vraag of (een deel van) de ontvangen immateriële schadevergoeding voor blijvende letselschade vanuit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord uitgezonderd kan worden van de middelen moet worden uitgegaan van het ontvangen bedrag aan immateriële schadevergoeding gedeeld door het aantal...
 32. letselschade, gebodenheid aan rapportages deskundigen
 33. Vervolg op ECLI:NLGHARL:2023:698. Letselschade na mishandeling. Bespreking diverse schadeposten, onder meer smartengeld en de kosten van toekomstige tandheelkundige behandeling.
 34. Letselschade. Beoordeling van causaal verband tussen (whiplash)klachten en een ongeval, bij een benadeelde die voor het ongeval bekend was met een nekhernia. De rechtbank oordeelt dat de toegenomen klachten en beperkingen onvoldoende zijn geobjectiveerd.
 35. 6:96 BW - letselschade. Niet aannemelijk dat de gedeclareerde kosten zien op buitengerechtelijke kosten als bedoeld in 6:96 BW. Steeds opvolgende advocaten die zich inlezen. Deze vijfde advocaat heeft geen kenbare schikkingsonderhandelingen gevoerd; in tegendeel aangekondigd te gaan procederen.
 36. Verkeersongeval met letselschade in de vorm van een dwarslaesie tot gevolg. Nederlandse rechter heeft rechtsmacht en Nederlands recht is van toepassing. Positie “groenekaart-vertegenwoordiger”. Partijdeskundigenrapporten worden niet tot uitgangspunt genomen. Nieuwe medische expertise nodig. Buitengerechtelijke kosten. Kosten diverse belangenvertegenwoordigers.
 37. Letselschade. Procesrecht. Beoordeling condicio sine qua non-verband tussen (whiplash)klachten en ongeval. Omkeringsregel. Bewijsvermoeden. Motivering verwerping van tegen deskundigenbericht aangevoerde bezwaren.
 38. Letselschade t.g.v. val door (enkel)glas van voordeur woning. Is verhuurder aansprakelijk o.g.v. art. 6:174 BW en art. 6:162 BW? Toepassing kelderluikcriteria. Betekenis NEN-norm 3569 over veiligheidsbeglazing in gebouwen.
 39. Letselschade. Afwijzing verzoek voorlopig deskundigenbericht. Na onderzoek door neuroloog en verzekeringsarts is verzoek tot onderzoek door anesthesioloog niet ter zake dienend.
 40. Deelgeschil letselschade. Verkeersongeval motorfiets en personenauto. Causaliteitsverdeling, eigen schuld, geen aanleiding voor correctie causale verdeling dmv billijkheidscorrectie.
 41. Deelgeschil letselschade. Verzoeker is ongeval overkomen doordat verzekerde van verweerder geen voorrang verleende. Verzoeker reed echter 131 km/h waar 50 km/h is toegestaan. Hij wil daarom 50% van zijn schade vergoed zien. De rechtbank wijst het verzoek af. De verzekerde van verweerder heeft gelet op de extreme overschrijding van de toegestane snelheid in wezen geen voorrangsfout gemaakt. Alth...
 42. Deelgeschil over aansprakelijkheid (letsel)schade na aanrijding. Toedracht onduidelijk, nog bewijs en mogelijk deskundigenonderzoek nodig: niet geschikt voor deelgeschil.
 43. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2021:10635. Letselschade na mishandeling door ex-partner.. Bewijswaardering na deskundigenbericht. Begroting diverse schadeposten.
 44. Letselschade. Art. 6:162 en 6:174 BW. Benoeming deskundige omdat rechtbank niet kan vaststellen wat het hoogteverschil is tussen het wegdek en een putdeksel en bij welk hoogteverschil sprake is van een grove oneffenheid in de zin van de CROW-richtlijnen.
 45. Geschil over aansprakelijkheid gemeente voor letselschade deelnemer opgelopen tijdens sportactiviteit re-integratietraject. Geen sprake van een arbeidsovereenkomst, geen schending zorgplicht, niet onrechtmatig. Afwijzing vorderingen.
 46. Subrogatie. Letselschade ongeval bouwplaats. Verzekeraar onderaannemer spreekt hoofdaannemer aan. Causaal verband. Deskundigenbericht noodzakelijk.
 47. Deelgeschil. Letselschade. Val op galerijvloer. De galerijvloer voldeed niet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden gesteld mochten worden. Aansprakelijkheid woningbouwvereniging. Voorschot op immateriële schade. Eigen schuld.
 48. Deelgeschil; tussentijds hoger beroep. Letselschade; verlies van verdienvermogen. Vraag of/in hoeverre gederfde inkomsten uit 'zwart' werk als schade voor vergoeding in aanmerking komen. Reikwijdte HR 24-11-2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8453; omvang bewijslast.
 49. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Letselschade. Aansprakelijkheid voor schade door een aanrijding met whiplashklachten tot gevolg. Klachten dat hof heeft miskend dat mogelijke predispositie niet aan toerekening van art. 6:98 BW in de weg staat en dat terughoudendheid is miskend bij aannemen van uitval in situatie zonder ongeval.
 50. Echtscheiding. Hof ziet geen aanleiding om af te wijken van gebruikelijke peildatum voor de waardering hoewel de inboedel inmiddels verloren is gegaan. Voorschot op letselschade-uitkering valt niet in beperkte gemeenschap.