Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. OK; uitkoopzaak; de Ondernemingskamer veroordeelt gedaagden het onbezwaarde recht op de aandelen in het geplaatste kapitaal van Allshare B.V., waarvan zij houder zijn, over te dragen en stelt de prijs van de over te dragen aandelen vast
 2. OK; enquêterecht; tweede fase; uit het onderzoeksverslag blijkt van wanbeleid; vaststelling van verantwoordelijkheid voor dit wanbeleid; schorsing van bestuurders; benoeming van een tijdelijk bestuurder; vernietiging van besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders
 3. OK; Enquete; beeindiging onderzoek en onmiddellijke voorzieningen wegens minnellijke regeling; 2:345, 349a en 350 BW
 4. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; beëindiging getroffen onmiddellijke voorzieningen na minnelijke regeling; niet ontvankelijk verklaring na intrekking verzoeken vaststelling wanbeleid
 5. OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bevolen; bij wijze van onmiddellijke voorziening wordt een bestuurder benoemd
 6. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; nadere onmiddellijke voorzieningen getroffen
 7. OK; enquête; afwijzing verzoek, toewijzing tegenverzoek
 8. OK; Enquête; Aanwijzing onderzoeker en bestuurder
 9. toewijzing enquete en onm. vz
 10. afwijzing enqueteverzoek
 11. toewijzing enq vz en onm vz
 12. aanwijzing commissaris
 13. Ondernemingskamer; enquête: vaststelling bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 14. OK; Enquête; Benoeming bestuurder
 15. OK; uitkoop; verzet; onder aanhouding van iedere verdere beslissing, wordt bepaald dat de uitkoper de gezamenlijke andere aandeelhouders, buiten opposanten, als partijen in het geding zal oproepen
 16. toewijzing enquête, treffen voorzieningen.
 17. OK; Uitkoop; tussenarrest; nadere akte ten aanzien van 95%-drempel en aandeelhoudersbestand op datum dagvaarding; 2:359c BW
 18. Geschil over mislukte samenwerking in telecombranche. Indiening van vervalste stukken door eiseressen. Ernstige schending waarheidsplicht (art. 21 Rv). Sanctie: integrale afwijzing vorderingen. Gedeeltelijke toewijzing tegenvorderingen.
 19. OR; Wms-zaak; vergoeding van kosten van rechtsbijstand
 20. OK; uitkoop; vordering toegewezen.
 21. OK; enquête; beëindiging procedure in verband met minnelijke regeling
 22. Bestuurdersaansprakelijkheid en het beroep op het verlenen van decharge aan de bestuurder door de algemene ledenvergadering.
 23. OK; enquête; aanwijzing bestuurder
 24. OK; enquête; toewijzing van het (gezamenlijk) verzoek tot het bevelen van een onderzoek en het treffen van een onmiddellijke voorziening.
 25. OK; enquête; behandeling verzoek uitsluitend voor zover het strekt tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen; naar voorlopig oordeel sprake van gegronde redenen om een juist beleid of gang van zaken te twijfelen; tijdelijk verbod conversie van aandelen en dividenduitkering; benoeming tijdelijk niet uitvoerende bestuurder met beslissende stem ten aanzien van informatievoorziening; beslissi...
 26. Ondernemingskamer; geschillenregeling: comparitie van partijen gelast
 27. Ondernemingskamer; enquête; aanwijzing onderzoekers
 28. Ondernemingskamer; enquête; ontheffing van één van de twee onderzoekers op diens verzoek
 29. Aansprakelijkheid (indirect) bestuurder, 6:162, tegenover obligatiehouders. Anders gehandeld dan brochure beschreef, ingelegde gelden anders aangewend dan voorgespiegeld in brochure. en in vrijwaringszaak C/09/57651/HA ZA 18-864
 30. Bestuurdersaansprakelijkheid o.g.v. artikel 2:248 BW. Bestuurders hebben niet voldaan aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW.
 31. OK; Enquête; Aanwijzing voorzitter raad van toezicht
 32. afwijzing verzoek
 33. OK; enquete; toewijzing van het verzoek tot het bevelen van een onderzoek en het treffen van onmiddellijke voorzieningen
 34. toewijzing onm vz
 35. kosten van verweer
 36. OK; uitkoop; eindarrest
 37. De Ondernemingskamer verwerpt het beroep tegen de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms van 26 februari 2018.
 38. Toewijzing enq verzoek en onm vz
 39. OK; enquêterecht; benoeming van een bestuurder
 40. OK; enquête; niet-ontvankelijkheid na intrekking verzoek.
 41. OK; enquête; benoeming tijdelijk bestuurder
 42. toewijzing verzoek wanbeleid
 43. OK; enquête; afwijzing verzoek tot het treffen van aanvullende onmiddellijke voorzieningen; art. 2:349a lid 2 BW
 44. OK; Enquête; Aanwijzing onderzoeker
 45. OK; Enquête; Afwijzing van verzoek en tegenverzoek
 46. OK; Enquête; Aanwijzing onderzoeker
 47. Voorzitter OK; Enquete; toewijzing machtigingsverzoek; 2:353 lid 3 BW
 48. OK; Enquête; Aanwijzing bestuurder
 49. OK; Enquête; toewijzing verzoek
 50. verhoging voorschot kosten onderzoek