Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht. Coöperatie. Klachten over uitleg statutaire bepaling die bepaalt hoe overschot bij vereffening van coöperatie over haar leden moet worden verdeeld.
 2. Onderneming schiet tekort in terugbetaling van subsidie in de vorm van een geldlening. Bestuurdersaansprakelijkheid, artikel 6:162 BW. Schadebegroting.
 3. Door een beroepsfout van een advocaat heeft een fusie later plaatsgevonden. De vraag is aan de orde of als fusie op het beoogde tijdstip had plaatsgevonden, of dat wel een belastingvoordeel zou hebben opgeleverd (recht op aftrek van rente). Rechtbank oordeelt van niet. Gevorderde vermogensschade wordt daarom afgewezen. Overige gevorderde schade wordt gedeeltelijk toegewezen.
 4. In deze zaak spreekt een aandeelhouder een medeaandeelhouder aan op grond van onrechtmatige daad. De rechtbank wijst de vorderingen af. Er is geen sprake van onrechtmatig handelen.
 5. Verzoek tot ontslag bestuurders stichting (STAK). Benoeming nieuwe bestuurders rechtsgeldig? Juiste handelwijze bestuur STAK bij change of ownership in verschillende certificaathouders? Te verwachten wijze van handelen bij bod op aandelen in BV waarin STAK alle aandelen houdt. Geen grond voor ontslag.
 6. Vonnis in gevoegde verzetprocedures. Ontvankelijkheid verzet. Bestuurdersaansprakelijkheid art. 6:162 BW. Art. 2:11 BW. Conclusie is dat gedaagden (als bestuurders) geen persoonlijk ernstig verwijt treft van de benadeling van oorspronkelijk eiser als gevolg van het tekortschieten van de b.v. Vernietiging verstekvonnis.
 7. overeenstemming over de ontbinding van het geregistreerd partnerschap en de nevenvoorzieningen
 8. Afwijzing verzoek artikel 2:23c BW. Vennootschap is opgehouden te bestaan, terwijl er ten gunste van deze vennootschap nog een inschrijving van een hypotheekrecht staat ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Verzoekster is belanghebbende en wil de inschrijving doorgehaald hebben. Er is echter geen sprake van bate of schuldeiser/gerechtigde die tot saldo opkomt, zodat de vereffe...
 9. OK; uitkoopzaak; vaststelling van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 10. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; onderzoek bevolen en onmiddellijke voorzieningen getroffen (bestuurder);
 11. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; wijst het verzoek af
 12. ondernemingskamer; enquêteprocedure; benoeming onderzoeker en bestuurder
 13. Ondernemingskamer - enquête - bepaling vergoeding onderzoeker
 14. OK; enquête; afwijzing verzoek
 15. OK; enquêterecht; beëindiging van het bevolen onderzoek en opheffing van de getroffen onmiddellijke voorzieningen
 16. OK; enquêterecht; beëindiging van het bevolen onderzoek en opheffing van de getroffen onmiddellijke voorzieningen
 17. OK; enquêterecht; verhoging van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 18. OK; enquêterecht; aanwijzing van een bestuurder
 19. OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorziening wordt er een bestuurder met beslissende stem benoemd
 20. OK; uitkoopprocedure; eindarrest
 21. OK; enquêterecht; één van verzoeksters wordt niet-ontvankelijk verklaard; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; het verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen wordt afgewezen
 22. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; benoeming bestuurders en beheerder van aandelen
 23. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; onderzoek bevolen en onmiddellijke voorzieningen getroffen (bestuurders en beheerder); acuut liquiditeitstekort, partijen kunnen het niet eens worden over de wijze waarop in de liquiditeitsbehoefte moet worden voorzien.
 24. OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; er wordt gelegenheid geboden om te berichten of en, zo ja, tot welk bedrag bereidheid bestaat de kosten van het onderzoek voor te schieten
 25. Bestuurder en aandeelhouder van failliete BV zijn aansprakelijk jegens die BV vanwege dividenduitkering die direct is verrekend met openstaande vordering van de BV op de aandeelhouder (art. 2:216 BW). Verwijzing schadestaatprocedure.
 26. OK; enquête; verhoging onderzoeksbudget
 27. Externe bestuurdersaansprakelijkheid, betalingsonwil, 6:162 BW ingevuld door 2:9 BW, willens en wetens niet voldoen van verschuldigde VvE-bijdragen, betalingsonmacht niet aannemelijk, geen toestemming AvA nodig voor voldoen aan bestaande verplichting, geen disculpatie enig bestuurder
 28. Koopovereenkomst activa/passiva. Indeplaatsstelling huurovereekomst komt niet tot stand door toedoen van de koper. Bevel tot ontruiming winkelruimte en betaling gebruiksvergoeding tot datum ontruiming. Partiële ontbinding, handelen in strijd met redelijkheid en billijkheid.
 29. OK; medezeggenschapsrecht onderwijs. Vernietiging uitspraak Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Besluit tot benoeming dagelijks directeur-bestuurder kan in stand blijven.
 30. Uitkoopvordering. Waarderingsrapport is onvoldoende toereikend. Ondernemingskamer gelast een onderzoek door een deskundige.
 31. Verzoek om enquête te gelasten en onmiddellijke voorzieningen te treffen bij vennootschap die een besloten WHOA-procedure (art. 369 e.v. Fw) is gestart.
 32. Verzoek om enquête te gelasten en onmiddellijke voorzieningen te treffen bij vennootschap die een besloten WHOA-procedure (art. 369 e.v. Fw) is gestart
 33. Bestuurdersaansprakelijkheid. Geschil over de kwalificatie van een overeenkomst: is sprake van een consignatieovereenkomst of van commissiekoop?
 34. Het gaat in dit geschil om de vraag of een minderheidsaandeelhouder zich terecht heeft verzet tegen twee besluiten tot aandelenuitgifte, omdat zij haar stortingsplicht niet mag verrekenen met een door haar verstrekte achtergestelde geldlening aan de vennootschap. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend op grond van de uitleg van een vaststellingsovereenkomst en vernietigt de twee beslui...
 35. Erfgenaam aansprakelijk wegens bestuurdersaansprakelijkheid van overleden vennootschapsbestuurder. Pensioenverplichtingen aangegaan in wetenschap dat vennootschap over onvoldoende middelen beschikte. Beklamel-norm.
 36. Aandeelhouders vechten besluitvorming aan die ten grondslag ligt aan herfinanciering vennootschap en stellen ook de bestuurders aansprakelijk. Vorderingen afgewezen.
 37. KG; geschil in het kader van bedrijfsopvolging; opzegging managementovereenkomst; uitleg bepaling
 38. OK; enquête; toewijzing verzoek; onderzoek en onmiddellijke voorziening
 39. OK; enquêterecht, tweede fase, opheffing van de getroffen voorzieningen
 40. OK; enquêterecht; beëindiging van het bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken en opheffing van de getroffen onmiddellijke voorzieningen
 41. Twee bestuursleden ontslagen op grond van artikel 2:298 lid 1 BW. Gewichtige reden voor ontslag. Deze procedure hangt samen met dagvaardingsprocedure met zaaknummer C/13/733696 / HA ZA 23-470.
 42. Twee bestuursleden niet op rechtsgeldige manier ontslagen, want ontslagbesluiten genomen in strijd met statutaire bepalingen. Ontslagbesluiten vernietigbaar. Groot deel van vorderingen afgewezen vanwege uitkomst verzoekschriftprocedure (zaaknummer C/13/736296 / HA RK 23-224) die met deze procedure samenhangt.
 43. Bestuurdersaansprakelijkheid.
 44. Ondernemingsrecht. Unierecht. Kort geding. Beperking van Russische vennootschap, die is opgenomen op sanctielijst bij Verordening (EU) nr. 269/2014, in uitoefening van vergader- en stemrechten als certificaathouder in certificaathoudersvergadering van STAK mede inzake wijziging van corporate governance van STAK. Samenhang met 23/01440.
 45. Ondernemingskamer - afwijzing van het door de curator van Friends of Lightyear B.V. gedane verzoek om een enquête te bevelen bij de Lightear-groep. De aangevoerde gronden daarvoor zijn onvoldoende zwaarwegend, terwijl de curator en een accountant al onderzoek doen.
 46. OK; enquête; afwijzing verzoek tot het treffen van aanvullende onmiddellijke voorzieningen
 47. Ondernemingskamer - enquêteverzoek - bepaling vergoeding onderzoeker
 48. OK; enquêterecht; mondelinge uitspraak ter zitting, vastgelegd in proces-verbaal; naar het voorlopig oordeel zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorziening wordt een bestuurder met beslissende stem benoemd en worden aandelen ten titel van beheer overgedragen
 49. OK; enquêterecht; aanwijzing van een bestuurder tevens beheerder van aandelen
 50. OK; enquêterecht; intrekking tweedefaseverzoek; niet-ontvankelijkverklaring