Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Ondernemingsrecht

 1. Aansprakelijkheid van vennoot voor schulden van de v.o.f. blijft bestaan, ook als de onderneming van de v.o.f. is overgenomen en de v.o.f. niet meer bestaat. Schuldoverneming is niet tot stand gekomen, want de instemming van eiser ontbrak.
 2. Ondernemingsrecht; bestuurdersaansprakelijkheid. Vennootschap kan huurgarantie niet nakomen. Zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk omdat zij hebben bewerkt of toegelaten dat de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt (HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758)? Onbekendheid bestuurders met rechtsregel van HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1244; verschil met periode na het arrest v...
 3. vordering tot uitkering dividend afgewezen.
 4. toewijzing onm vz, aanwijzing bestuurder, aanhouding van het enqueteverzoek
 5. OK; uitkoop; veroordeling overdracht recht op aandelen; vaststelling prijs over te dragen aandelen; veroordeling betaling vastgestelde prijs tegen levering; vaststelling kosten deskundigenbericht en veroordeling in die kosten; veroordeling kosten procedure; art. 2:201a BW
 6. OK; jaarrekeningprocedure; bevel inrichting jaarrekeningen; art. 2:447 en 451 BW
 7. OK. Onderzoeksverslag gedeponeerd. Partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de kosten van het onderzoek.
 8. OK. Beheerder van aandelen aangewezen (vervolg op ECLI:NL:GHAMS:2019:345)
 9. OK. Verzoek tot het gelasten van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Monmar B.V. en MAM's Kinderopvang B.V. toegewezen. Aandelen ten titel van beheer overgedragen aan beheerder..
 10. OK; enquête; beëindiging bevolen onderzoek en getroffen onmiddellijke voorziening in verband met minnelijke regeling
 11. Aandeelhoudersschade. Specifieke zorgvuldigheidsnorm. Derdenwerking. Ernstig verwijt?
 12. Bestuurdersaansprakelijkheid (2:9 BW). Is er sprake van onbehoorlijke taakvervulling bestuurder door betrokkenheid bij concurrerende onderneming. Bedrog. Schending non-concurrentiebeding
 13. OK; enquête; beëindiging onmiddellijke voorziening in verband met minnelijke regeling
 14. Bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuuder niet aansprakelijk voor het faillissementstekort op grond van artikel 2:248 BW. Publicatieplicht is geschonden, maar de bestuurder heeft aannemelijk gemaakt dat een andere feiten en omstandigheden dan zijn onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn. Dus geen aansprakelijkheid op grond van lid 2 van 2:248 BW. Volgens de...
 15. stil pandrecht, bestaande rechtsverhouding.
 16. OK; Enquête; beëindiging onderzoek en onmiddellijke voorzieningen;
 17. OK; Enquete; ontheffing en benoeming (opvolgend) beheerder van aandelen; 2:349a lid 2 BW
 18. Huurovereenkomst. Huurder laat verstek gaan, vordering toegewezen. Vordering jegens ex-bestuurder wordt afgewezen omdat geen bestuurdersaansprakelijkheid wordt aangenomen.
 19. Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht. Ondernemingskamer. Ontvankelijkheid enqueteverzoek. Vraag of economisch belang op een lijn kan worden geteld met belang van een aandeelhouder; art. 2:346 lid 1 BW; verschaffen risicodragend kapitaal. Verwijzing naar HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY7833 (Chinese Workers) en HR 11 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:905 (Slotervaartziekenhuis).
 20. OK; enquête; beëindiging onmiddellijke voorzieningen; art. 2:349a BW
 21. afwijzing verzoek.
 22. OK. Enquête. Ontheffing onderzoeker en beëindiging van het onderzoek aangezien geen reëel uitzicht bestaat dat het onderzoek binnen redelijke termijn zal worden uitgevoerd en afgerond.
 23. aanwijzing onderzoeker
 24. OK; Enquete; geen gegronde redenen; verzoek afgewezen; 2:345 lid 1 BW
 25. verhoging kosten onderzoek
 26. OK; medezeggenschapsrecht; het verzoek van de ondernemingsraden voor recht te verklaren dat Lucertis niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het integratiebesluit, Lucertis te gebieden het besluit in te trekken en de gevolgen van de tenuitvoerlegging daarvan ongedaan te maken en Lucertis te verbieden uitvoeringshandelingen te (doen) verrichten, wordt afgewezen
 27. OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorziening wordt er een bestuurder benoemd
 28. Kort geding. Internationale koopovereenkomst van effecten. Arbitrageovereenkomst. Rechtsmacht, Brussel I bis, art. 7 lid 1 Rv., 1074 d Rv. art. 3:90 lid 1 en 3:93 BW Afwijzing van vordering in kort geding om, vooruitlopend op de levering van effecten waartoe gedaagde in een Zwitsers arbitraal vonnis is veroordeeld, primair dit vonnis in de plaats te stellen van de leveringshandeling van toonde...
 29. OK; enquêterecht; benoeming van een derde persoon tot bestuurder met beslissende stem; aanhouding van iedere verdere beslissing op het enquêteverzoek
 30. OK; enquêterecht; niet-ontvankelijkverklaring in de verzoeken tot voortzetting van de behandeling van het tweedefaseverzoek, tot het heropenen van het onderzoek c.q. het gelasten van een nader onderzoek en tot het geven van een bevel aan de onderzoeker tot het verstrekken van stukken; afwijzing van de overige verzoeken
 31. uitkoopzaak
 32. Bestuurdersaansprakelijkheid
 33. Kei-zaak. Bestuurdersaansprakelijkheid? nee. Tegenvordering verklaring voor recht dat conservatoir beslag onrechtmatig is toegewezen. Verwijzing naar schadestaatprocedure.
 34. Ondernemingsrecht. Kort geding over door internationale sancties getroffen beleggingsfonds op Kaaimaneilanden met Libisch vermogen. Enig aandeelhouder (entiteit van de staat Libië, die zelf onder de VN-sancties valt) van het beleggingsfonds ontslaat bestuurder en benoemt twee nieuwe bestuurders. Valt gebruikmaking van stemrecht door aandeelhouder onder bevriezing van de goederen? Betekenis van...
 35. OK; Enquete; aanwijzing bestuurder en onderzoeker; 2:349a lid 2, 350 lid 3 BW
 36. OK. Enquete. Verzoek van de onderzoeker aan de raadsheer-commissaris ex artikel 2:352 lid 1 BW.
 37. OK; enquêterecht; vaststelling van de vergoeding van de onderzoeker
 38. Aansprakelijkheid OK-functionarissen. Overname onderneming mislukt. Vennootschap failliet. Aandeelhoudersschade. Ernstig verwijt? Omstandigheden.
 39. OK; enquêterecht; er is sprake van wanbeleid; vastgesteld wordt wie hiervoor verantwoordelijk zijn; hoofdelijke veroordeling in de onderzoekskosten; vernietiging van een aantal besluiten van de vergadering van de houders van prioriteitsaandelen; bijzondere rechten die in de statuten worden verbonden aan de prioriteitsaandelen worden gedurende een periode van een jaar buiten werking gesteld; beë...
 40. OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen
 41. OK; Voorzitter; accountantsonderzoek bij fusie; aanwijzing één accountant 2:328 lid 3 BW
 42. OK; enquête; verbetering beschikking; artikel 31 lid 1 Rv
 43. OK. Enquête. De Ondernemingskamer stelt, na ontvangst van het plan van aanpak en de begroting van de onderzoekers, het maximale onderzoeksbudget vast.
 44. beëindiging onderzoek en voorzieningen
 45. toewijzing enquêteverzoek en onmiddellijke voorzieningen
 46. OK; Enquete; niet-ontvankelijkheid; geen gronden voor twijfel aan juist beleid en gang van zaken; afwijzing verzoek; 2:345 lid 1, 346 lid 1 sub a, 349a lid 2 BW
 47. aanwijzing van een bestuurder
 48. OK. WOR. Verzoeken afgewezen.
 49. afwijzing enquête verzoek
 50. OK; enquêterecht; aanwijzing van een bestuurder en een beheerder van aandelen