Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. Transactie tot overname c.q. inbreng van activa en samenwerking. Uitleg. Geen schending contractsbepalingen. Onrechtmatig handelen door een der samenwerkende partijen? Schade?
 2. Ondernemingsrecht. Eindvonnis 2:343 BW-procedure. Ontbrekende medewerking aan waardering deskundige. Enkele opwaartse bijstellingen t.o.v. rapport deskundige. Toepassing billijke verhoging. Verbeurde dwangsommen (op basis van beschikking r-c; geen cessie van vordering deskundige aan eiser. Uitvoerbaarheid bij voorraad, ook van beslissing tussenvonnis.
 3. OK; Enquête; Tweede fase; vaststelling wanbeleid, benoeming bestuurder
 4. Bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurders zijn niet aansprakelijk op grond van het tweede lid van artikel 2:248 BW, en ook niet op grond van het eerste lid van dat artikel. Zij zijn wel aansprakelijk op grond van artikel 2:9 BW. In de schadestaatprocedure zal de curator moeten stellen wat in de hypothetische situatie zonder onbehoorlijk bestuur de waarde zou zijn geweest van de activa en passiv...
 5. Eiseres voldoet niet aan voorwaarden van art. 3:305a BW. Vorderingen niet vatbaar voor cessie. Vorderingen overlegging onderliggende stukken servicekosten afgewezen bij gebrek aan belang. Ook niet voldaan aan voorwaarden artikel 843a Rv.
 6. OK; Enquête; minnelijke regeling; beëindiging onmiddellijke voorzieningen; niet ontvankelijk; 2:345, 349a BW
 7. OK; Enquête; afwijzing verzoek tot beëindiging procedure, toewijzing verzoek verhoging onderzoeksbudget
 8. Herroeping ontbindingsbesluit. Rechtbank plaats van de statutaire zetel bevoegd.
 9. Exploitatie pop-up restaurant binnen vof-verband met contractueel bepaalde duur. Gevolgen van beëindiging van rechtswege, mede gelet op de verdere contractuele regeling. Dient een van de (voormalige) vennoten zich te onthouden van het ontplooien van gelijkende activiteiten?
 10. overeenkomst van opdracht, facturen, verrekening, overtreding relatiebeding?
 11. Ontbinding VoF. Artikel 7A:1684 BW, benoemen vereffenaar.
 12. OK; Enquête; Verhoging onderzoeksbudget
 13. OK; Enquête; Verslag ter inzage van griffie
 14. OK; uitkoop na openbaar bod; eindarrest
 15. OK; enquêterecht; vaststelling van het onderzoeksbudget
 16. KG. Vordering tot schorsing bestuurder afgewezen. Gedeeltelijke opheffing executoriaal beslag en herbegroting van de vordering.
 17. Bestuurdersaansprakelijkheid? Vorderingen afgewezen omdat ofwel aansprakelijkheid niet is komen vast te staan -geen kennelijk onbehoorlijk bestuur als oorzaak faillissement- ofwel schade niet is komen vast te staan in geval van onrechtmatige betaling.
 18. OK; Enquête; afwijzing verzoek
 19. OK; Uitkoop artikel 2:92a BW; vaststelling onderzoeksbudget
 20. eindafrekening na ontbinding vof
 21. OK; Enquete; aanwijzing tijdelijk bestuurder; 2:349a BW
 22. Bepaling van de vergoeding van de onderzoeker
 23. OK; Enquête; vaststelling maximale onderzoekskosten; proceskostenveroordeling; 2:345, 350 lid 3 BW
 24. beëindiging enquête en voorzieningen
 25. OK; goedkeuring voorzitter OK tot aanwijzing een gezamenlijke accountant bij juridische fusie; 2:328 lid 3 BW
 26. OK; Enquête; minnelijke regeling; beëindiging onderzoek en onmiddellijke voorzieningen; 2:349a, 350 BW
 27. OK; enquêterecht; beëindiging van het bevolen onderzoek en opheffing van de getroffen onmiddellijke voorziening
 28. afwijzing enqueteverzoek
 29. verhoging bedrag onderzoek
 30. aanwijzing onderzoeker
 31. OK; uitkoopprocedure; tussenarrest; nader uitlaten over 90%-criterium; 2:359c BW
 32. OK; uitkoop; tussenarrest; vervolg op ECLI:NL:GHAMS:2021:2621
 33. enquêteprocedure aanwijzing commissaris
 34. OK; enquête; toewijzing van het verzoek tot het bevelen van een onderzoek en het treffen van een onmiddellijke voorziening.
 35. Artikel 2:15 lid 1 aanhef en sub b BW en artikel 2:8 BW. Besluiten die einde maken aan commissariaat en gezamenlijke zeggenschap familielid en 'ultimate beneficial owner' in familieonderneming vernietigbaar wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW worden geëist. Nakoming van terugbetalingsverplichtingen inzake rekening-courantschuld en lening. Verjaring van vord...
 36. Artikel 2:15 lid 1 aanhef en sub b BW en artikel 2:8 BW. Besluiten die einde maken aan commissariaat en gezamenlijke zeggenschap familielid en 'ultimate beneficial owner' in familieonderneming vernietigbaar wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW worden geëist. Nakoming van terugbetalingsverplichtingen inzake rekening-courantschuld en lening. Verjaring van vord...
 37. OK; Enquete; afwijzing verzoek nadere onmiddellijke voorzieningen; 2:349a BW
 38. OK; Enquete; gegronde redenen tot twijfel; concern-enquete; onderzoek gelast en onmiddellijke voorzieningen getroffen; 2:345, 349a lid 2 en 350 lid 1 BW
 39. OK; Enquete; aanwijzing functionaris; 2:349a BW
 40. OK; Enquete; benoeming commissaris; 2:350 lid 1 BW
 41. OK; Enquête; Tweede fase; afwijzing verzoeken
 42. gebod nemen aandeelhoudersbesluit tot benoeming derde bestuurder toegewezen. informatieverstrekking afgewezen. Rechtsmacht en toepasselijk recht. Niet Duitse, maar NL rechter en recht.
 43. OK; Enquete; niet-ontvankelijkheid, beeindiging onmiddellijke voorzieningen wegens minnelijke regeling; 2:345, 349a BW
 44. OK; Enquete; gegronde redenen voor twijfel; concern enquete; onderzoek bevolen en onmiddellijke voorzieningen gelast; 2:345, 349a, 350 lid 1 en 4 BW
 45. OK; enquêterecht; verhoging van het onderzoeksbudget
 46. OK; enquêterecht; intrekking van het verzoek tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken; niet-ontvankelijk verklaring; opheffing van de getroffen onmiddellijke voorziening
 47. Blokkeringsregeling overdracht aandelen BV. Aandeelhouder die geen bestuurder is wenst financiële informatie voor externe financiering over te nemen aangeboden aandelen. Recht niet vervat in blokkeringsregeling, maar vloeit wel voort uit R&B, 2:8 BW.
 48. OK; Enquête; Afwijzing verzoek tot ontheffing onderzoeker
 49. OK; Enquête; Raadsheer-commissaris wijst verzoek tot het geven van een aanwijzing aan de onderzoeker af
 50. Eindarrest