Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. Ondernemingsrecht. Besluiten en rechtshandelingen van bestuurder tot aangaan van onzakelijke lening en huurovereenkomst m.b.t. aankoop grond en bouw fabriekshal zijn niet nietig of vernietigbaar. Wel is er sprake van onrechtmatig handelen door de bestuurder. Overdracht grond en fabriekshal bij wijze van schadevergoeding.
 2. OK; enquête; onderzoeksbudget
 3. OK; enquête; benoeming bestuurder
 4. Ontbinding koopovereenkomst aandelen en terugbetaling koopsom. Wie zijn contractspartijen? Toewijzend eindvonnis.
 5. benoeming deskundige, waardering aandelen
 6. OK; enquête; beëindiging onmiddellijke voorzieningen
 7. OK; WOR; afwijzing verzoek
 8. OK; uitkoopprocedure
 9. OK; geschillenregeling en samenhangende vorderingen
 10. Kort geding. Nakoming geheimhoudings- en restitutieverplichtingen uit managementovereenkomst. Vorderingen worden afgewezen.
 11. Ondernemingskamer; afwijzing enquêteverzoek
 12. OK; enquêterecht; vaststelling van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 13. Onteigeningsrecht. Onteigening agrarische percelen ten behoeve van rivierverruiming. Begroting van waarde van het onteigende. Wijze waarop rekening moet worden gehouden met de winbare bodembestanddelen. Verwijzing na cassatie (HR 2 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1542).
 14. Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Rol van commissarissen. Vaststelling wanbeleid en vernietiging dechargebesluiten. Veroordeling in onderzoekskosten. Betekenis van publiek belang bij onderneming. Tegenstrijdig belang. Samenhang met zaak 23/03186.
 15. Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Rol van commissarissen. Vaststelling wanbeleid en vernietiging dechargebesluiten. Veroordeling in onderzoekskosten. Samenhang met zaak 23/03233.
 16. WMS ; schriftelijke vastlegging mondelinge uitspraak ; vernietiging uitspraak Landelijke Commissie voor Geschillen Wms ; besluit sluiting school kan in stand blijven ondanks grove veronachtzaming medezeggenschap
 17. Verzoek aanvullen handlichting minderjarige. Toewijzen.
 18. Deskundige benoeming.
 19. OK; enquêterecht; het ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegde verslag van het bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken, wordt ter inzage gelegd van belanghebbenden
 20. OK; enquêteverzoek en verzoek onmiddellijke voorzieningen; toegewezen (anders dan verzocht)
 21. OK; enquête; vaststelling onderzoeksbudget
 22. Kort geding. Opheffing beslag. Het vorderingsrecht is grotendeels summierlijk aannemelijk. Voor een deel is dat echter niet gebleken, zodat de vordering moet worden herbegroot.
 23. Executoriaal beslag op aandelen ex artt. 474g Rv jo. 2:195 lid 7 BW.
 24. Kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW. Niet voldaan aan publicatieplicht artikel 2:394 BW. Niet afbouwen en verder laten oplopen rc-schuld en uitkeren van dividend bedrag van omvang als aan de orde zou in de omstandigheden geen redelijk denkend bestuurder doen. Belangrijke oorzaak faillissement. Aansprakelijkheid boedeltekort. Nietigheid dividendbesluit. Vordering tot vernietiging...
 25. bestuurdersaansprakelijkheid
 26. Vordering tot overdracht van één aandeel in B.V. Vordering tot betaling geldbedrag. Subsidiair vordering o.g.v. onrechtmatige daad omdat schuldenaar onrechtmatig zou hebben gehandeld door ten onrechte kredietwaardigheid voor te wenden. Tevens vorderingen uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid (Beklamel). Vorderingen afgewezen.
 27. Vorderingen op grond van artikelen 2:14 en 2:15 BW (nietigheid of vernietigbaarheid van bestuursbesluiten). Vorderingen in conventie afgewezen. Vordering in reconventie tot terugbetaling van verstrekte subsidie toegewezen.
 28. OK; enquête; vaststelling onderzoeksbudget
 29. Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement: vordering ex artikel 2:248 lid 1 BW, artikel 2:9 BW en artikel 6:162 BW. Verwijten van de curator dat de beslissing om een harde omzetgroeiversnelling uit te voeren door de bestuurders niet deugdelijk is voorbereid, de groeibeslissing ongecontroleerd is uitgevoerd en de onderneming onverantwoord is voortgezet na oktober 2012 zijn ongegrond. Geen ke...
 30. Verzoek tot benoeming van een bestuurder in een stichting. Toewijzing.
 31. Verzoek tot benoeming van een bestuurder in een stichting. Afwijzing.
 32. Verzoek tot benoeming van een bestuurder in een stichting. Afwijzing.
 33. Uniform Herstelkader (UHK). De civiele rechter mag beoordelen of het UHK van toepassing is op een klant van een bank met een rentederivaat. Het UHK is een overeenkomst met derdenbedingen. De bank moet haar verbintenissen uit het UHK ten opzichte van deze klant nakomen.
 34. Gedaagden waren (indirect) bestuurders van de vennootschap. Na het faillissement van de venootschap is een aantal schuldeisers onbetaald gelaten. De curator vordert in deze procedure onder andere veroordeling van gedaagden tot betaling van het boedeltekort. Deze vordering wordt toegewezen omdat sprake is van onbehoorlijk bestuur aan de zijde van gedaagden en dit een belangrijke oorzaak is van h...
 35. OK; enquêteverzoek en verzoek onmiddellijke voorzieningen ; proces-verbaal mondelinge uitspraak ; twee tijdelijke commissarissen benoemd ; verzoek wordt voor het overige later behandeld
 36. OK; enquêteverzoek en verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen; mondelinge uitspraak ; benoeming twee tijdelijke commissarissen
 37. Gedaagden zijn niet aansprakelijk als (middellijk) aandeelhouder van de vennootschap. Ook is geen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid.
 38. OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek van de vennootschap en de OK-bestuurder tot het treffen van nadere onmiddellijke voorzieningen; afwijzing van het zelfstandig tegenverzoek tot het opheffen van eerder getroffen onmiddellijke voorzieningen dan wel tot aanhouding van dit opheffingsverzoek en tot het treffen van nadere onmiddellijke voorzieningen
 39. Beschikking. Verzoek tot ontslag dan wel schorsing huidige stichtingsbestuurders (ex art. 2:298 lid 1 BW). Een van de verzoekers is niet-ontvankelijk, omdat zij niet is aan te merken als belanghebbende. Er is geen grond voor ontslag. Evenmin is er grond en voldoende belang bij schorsing. Het tegenverzoek tot opheffing van het gelegde conservatoir beslag is niet-toewijsbaar, omdat het verzoek ni...
 40. Zorgplicht van de bank tegenover een derde. Van de bank kon pas worden gevergd dat zij tot onderzoek zou overgaan indien zij wist van het ongebruikelijke betalingsverkeer. In dat geval had de bank, gelet op de omvang van de gestorte bedragen en de contante opname daarvan, aanleiding moeten vinden om zelfstandig onderzoek te doen naar de vraag of sprake was van fraude. Wel van belang maar niet d...
 41. Nakoming van een contractuele afspraak. Verplichtingen van aandeelhouders tegenover elkaar. Kapitaal- en solvabiliteitseisen rusten op de vennootschap. Het enkele feit dat de ene aandeelhouder uit zichzelf agio bijstort, verplicht de andere aandeelhouder - bij gebrek aan een formeel stortingsbesluit - nog niet om evenredig naar de aandelenverhouding ook bij te storten.
 42. Ondernemingsrecht. Externe bestuurdersaansprakelijkheid op voet van art. 6:162 BW ('Beklamelcriterium'). Onder meer klachten m.b.t. aangelegde maatstaf, toepassing daarvan en devolutieve werking van hoger beroep.
 43. Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Tweedefasebeschikking. Conclusie in samenhangende zaken 23/03186 en 23/03233. Klachten met betrekking tot OK-oordeel inzake wanbeleid (art. 2:355 BW), vernietiging déchargebesluiten (art. 2:356 BW) en veroordeling in onderzoekskosten (art. 2:354 BW).
 44. Overnamegeschil. Uitleg opschortende voorwaarde in overnameovereenkomst ten aanzien van bodemverontreiniging. Opschortende voorwaarde vervuld? Bewijswaardering deskundigenbericht.
 45. toestemming verkoop executioriaal beslagen aandelen
 46. Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Geen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid.
 47. Misbruik van identiteitsverschil. Geen sprake van vereenzelviging. Vennootschapsstructuur. Bedrijf 4 heeft in samenspraak met haar grootste schuldeiser en belangrijkste leverancier haar activiteiten heeft voortgezet in een nieuwe vennootschap. De inkomstenstroom van bedrijf 4 is hierdoor afgesneden, terwijl de grootste schuldeiser haar schuld bij de nieuwe vennootschap heeft kunnen innen. Voor...
 48. OK; enquêterecht; aanwijzing van een onderzoeker
 49. OK; enquêterecht; de vergoeding van de onderzoeker wordt bepaald
 50. OK; enquêterecht; er wordt bepaald dat het ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegde verslag van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken en de bijlagen daarbij aldaar ter inzage liggen voor belanghebbenden