Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. Zwemvereniging zegt lidmaatschap op. Waarde vordering. Artikel 93 onder b Rv. Verwijzing naar de kantonrechter.
 2. Misbruik van identiteitsverschil, vereenzelviging, bestuurdersaansprakelijkheid. Eiser heeft een overeenkomst gesloten met een stichting. De stichting is tekortgeschoten en in een eerdere procedure aansprakelijk geacht voor de schade die eiser heeft geleden. De stichting is inmiddels ontbonden en biedt geen verhaal. De bestuurder van de stichting werkt inmiddels vanuit een BV die dezelfde hande...
 3. OK; enquêterecht; het onderzoeksverslag met bijlagen is ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegd; er wordt bepaald dat het verslag tezamen met de bijlagen 4 tot en met 10 ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage liggen voor een ieder; er wordt bepaald dat de overige bijlagen ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage liggen voor belanghebbenden
 4. Arbeidsrecht. Werkingssfeer van de cao en daarop berustende regelingen in de Metaal en Techniek. Gevolgen daarvan voor hybride ondernemingen, wier personeel in gelijke mate zowel betrokken is bij bedrijfstak gerelateerde werkzaamheden als bij niet-bedrijfstak gerelateerde werkzaamheden.
 5. Arbeidsrecht. Werkingssfeer van de cao en daarop berustende regelingen in de Metaal en Techniek. Gevolgen daarvan voor hybride ondernemingen, wier personeel in gelijke mate zowel betrokken is bij bedrijfstak gerelateerde werkzaamheden als bij niet-bedrijfstak gerelateerde werkzaamheden.
 6. tevens zaaknummer C/09/594654/HA ZA 20-580: geen verplichting tot verstrekken informatie over rechtsverhouding tussen geëxecuteerde en groepsvennootschap in het kader van derdenverklaring ex artikel 476a lid 1 Rv, toewijzing daadwerkelijke proceskosten op grond van misbruik van procesrecht
 7. Noodzaakfinanciering toegewezen
 8. tweede fase wanbeleid bij emissies verwatering belang minderheidsaandeelhouder geen ontslag trustkantoor als bestuurder geen vernietiging emissiebesluiten
 9. Geschil tussen aandeelhouders / (voormalig) bestuurders van twee vennootschappen. Vorderingen tot (terug)betaling van diverse bedragen aan de beide vennootschappen.
 10. Kort geding. Handelsnaamrecht. Artikel 5 Handelsnaamwet. Geringe overeenstemmende totaalindruk. Beperkte mate van overeenstemming tussen de handelsnamen van gedaagde en de handelsnaam van eiseres. Handelsnaam van eiseres betreft een niet louter beschrijvende aanduiding. Inburgering van de handelsnaam van eiseres is onvoldoende nader geconcretiseerd. Geen sprake van te duchten direct of indirect...
 11. Kort geding. Heropening vereffening ex artikel 2:23 c lid 1 BW. Bevoegdheden van een door de rechtbank benoemde vereffenaar. De vereffenaar mag zichzelf als advocaat aanwijzen om het standpunt van de vennootschap in een procedure tegen potentiële schuldeisers naar voren te brengen. Beroep op schending gedragsregels advocatuur hoort in tuchtprocedure thuis.
 12. OK; Enquête; Deponering onderzoeksverslag
 13. OK; Enquête; voorzittersbeslissing op de voet van artikel 2:253 lid 3 BW
 14. OK; Enquête; Toewijzing verzoek
 15. OK; enquête; afwijzing verzoek om enquete en onmiddellijke voorzieningen; verzoek niet op onredelijke gronden gedaan; 2:345, 249a, 250 lid 1 en 2 BW
 16. OK; Enquête; Afwijzing verzoek
 17. Ondernemingsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid wegens schending boekhoudplicht (art. 2:10 BW). Kan bewijsvermoeden van art. 2:248 lid 2 BW ontzenuwd worden door aannemelijk te maken dat handelingen van een bestuurder die op zichzelf geen kennelijk onbehoorlijk bestuur opleveren, een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn?
 18. goedkeuring kostenbegroting als opgenomen plan van aanpak van de onderzoeker
 19. treffen van nadere voorzieningen, beheerder van aandelen
 20. Artikel 1:246 Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1:241 lid 1 BW, 1:295 BW en 1:299 BW. Minderjarige ouders onbevoegd tot gezag. Het hof is het eens met de beslissing van de rechtbank om de GI en niet oma tot voogdes over (het destijds ongeboren)kind te benoemen en deze benoeming niet in duur te beperken tot de datum van de beschikking van het hof, ook al zijn beide ouders inmiddels meerderjar...
 21. OK; Enquête; Aanwijzen onderzoeker en bestuurder
 22. OK; Enquête; Toewijzing verzoek, benoeming bestuurder
 23. afwijzing verzoek
 24. OK; verzoek tijdelijke aanstelling commissarissen
 25. OK; Enquête; vaststelling bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 26. OK; Enquête; Aanwijzing onderzoeker
 27. OK; Enquête; Tweede fase; Vaststelling wanbeleid en treffen voorziening
 28. Geschil tussen aandeelhouders. Leningen opeisbaar. Emissiebesluit vernietigd. Aandelen emissie niet teruggedraaid. Artikel 2:8, 2:15 en 3:45 BW.
 29. Herstelvonnis
 30. Geschil over aern-out-regeling in de koopovereenkomst van een onderneming. Ontvankelijkheid: (1) juiste rechtspersoon gedagvaard? (2) mediationclausule. Vordering tot betaling (restant) koopsom gedeeltelijk toegewezen.
 31. OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek tot ontheffing van de OK-bestuurder en, bij wijze van onmiddellijke voorzieningen, tot schorsing van twee bestuurders en tot benoeming van een OK-bestuurder die tot opdracht zal hebben regelmatig verslag uit te brengen
 32. opzeggen krediet, zorgplicht bank, hoofdelijk medeschuldenaarschap rechtspersonen, betalingsregeling
 33. Kort geding tussen Tweede-Exloërmondse Voetbalvereniging (TEVV) en de KNVB. TEVV wil het komend voetbalseizoen (21/22) weer deelnemen aan de amateur voetbalcompetitie van de KNVB. KNVB wil TEVV niet toelaten, omdat TEVV niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Vorderingen van TEVV worden afgewezen. Hoe zeer de voorzieningenrechter het belang en de situatie waarin TEVV zich bevindt ook begrij...
 34. Diverse vorderingen naar aanleiding van opzegging managementovereenkomst met opzegtermijn van twee maanden en met concurrentiebeding, en naar aanleiding van daarop volgende uitkoop aandelen op grond van aandeelhoudersovereenkomst.
 35. OK; enquêterecht; het ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegde onderzoeksverslag wordt ter inzage gelegd voor belanghebbenden; partijen worden in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de einddeclaratie van de onderzoeker
 36. OK; enquêterecht; aanwijzing van een onderzoeker, een bestuurder en een beheerder van aandelen
 37. OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorziening wordt de bestuurder geschorst, wordt een bestuurder benoemd en worden aandelen ten titel van beheer overgedragen
 38. OK; enquêterecht; de voorzitter van de Ondernemingskamer machtigt om over de inhoud van het conceptonderzoeksverslag mededelingen te doen
 39. Bestuurdersaansprakelijkheid. Gedurende de verbouwing van een woning gaat de aannemer failliet en het werk komt stil te liggen. De opdrachtgever spreekt de bestuurders van de aannemer aan. Geen aansprakelijkheid.
 40. Bestuurdersaansprakelijkheid. Niet voldaan aan Beklamel-criterium. Is holdingvennootschap aan te merken als contractuele wederpartij bij overeenkomst van opdracht voor werkzaamheden in buitenland?
 41. Binnen het bestuur van een Stichting ontstaat onenigheid over de keuze van een nieuw in te voeren bestuursmodel. De voorzitter van het bestuur en drie andere bestuursleden (gedaagden in deze procedure) ontslaan de drie anders denkende bestuursleden (eisers in deze procedure). Eisers zijn van mening dat geen dan wel geen rechtsgeldig ontslagbesluit is genomen en willen in afwachting van een uits...
 42. Uitleg koopovereenkomst ten aanzien van bevoegdheid van een partij bij de overeenkomst, die niet de verkoper is, om de koopprijs te innen. Stelplicht en bewijslast.
 43. Uitleg koopovereenkomst ten aanzien van bevoegdheid van een partij bij de overeenkomst, die niet de verkoper is, om de koopprijs te innen. Stelplicht en bewijslast.
 44. Ondernemingsrecht. Interne bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:9 BW of art. 6:162 BW. Tegenstrijdig belang. Ultra petita. Uitleg grieven. Contractueel winstrecht. Werkelijke winst over jaar waarop jaarrekening ziet. Terugbetaling lening.
 45. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; verbetering uitspraak; art. 31 Rv
 46. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; beëindiging procedure na minnelijke regeling
 47. OK; enquêterecht; aanwijzing van een bestuurder
 48. OK; enquêterecht; ontheffing uit de functie van onderzoeker; de vergoeding van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten in verband met het onderzoek wordt bepaald; aanwijzing van een nieuwe onderzoeker
 49. OK; Enquête; Toewijzing verzoek, benoeming onderzoeker, bestuurder en beheerder van aandelen.
 50. OK; Enquête; Toewijzing verzoek, benoeming onderzoeker, bestuurder en beheerder van aandelen.