Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. OK; enquête; aanwijzing onderzoeker op verzoek van partijen
 2. De voorzieningenrechter oordeelt dat verzekeraar aan commissarissen Imtech up front dekking moet verlenen voor kosten van verweer tegen claims curatoren.
 3. Vervoer over de weg onder CMR. Vervoerdersaansprakelijkheid. Ladingschade na remmanoeuvre. Is restant lading terecht afgekeurd vanwege vervuiling? Heeft vervoerder bij lossing gemorste lading bij schone lading geschept?
 4. OK; enquete; getuigenverhoor
 5. Afwikkeling maatschapsrelatie tussen advocaten. Onrechtmatige onttrekkingen door uitgetreden maat..
 6. Bestuurdersaansprakelijkheid. Geen schending administratieplicht artikel 2:10 BW. Geen kennelijk onbehoorlijk bestuur als bedoeld in artikel 2:248 BW door overname onderneming. Niet gebleken dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers zijn geschaad.
 7. OK; enquêterecht; aanwijzing van een onderzoeker, een bestuurder en een beheerder van aandelen
 8. OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorziening wordt een bestuurder benoemd en worden de aandelen - met uitzondering van één aandeel - ten titel van beheer overgedragen aan een beheerder
 9. OK; enquêterecht; verbetering van kennelijke schrijffouten
 10. OK; enquête; beëindiging onderzoek
 11. OK; enquête; aanwijzing beheerder van aandelen; 2:349a lid 2 BW
 12. OK; Enquête; aanvullende onmiddellijke voorzieningen getroffen; kosten van verweer tijdelijk bestuurder en beheerder van aandelen; 2:349a lid 2, 357 lid 2 en 6 BW
 13. Vordering curator tegen (indirect) bestuurders failliete vennootschap. Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW wegens toe-eigening voor vennootschap bestemd schikkingsbedrag.
 14. Aansprakelijkheid ogv artt. 2:9 of 2:248 BW van bestuurder van gefailleerde stamrechtvennootschap? Hoge drempel, art. 19b Wet LB 1964, statutair doel, onbehoorlijke taakvervulling, belangrijke oorzaak, stelplicht, kosten incidenteel appel.
 15. OK; Enquête; Onmiddellijke voorziening
 16. Belegging in robiniaplantages in Polen. Prognoses over rendement in prospectus; misleidende mededelingen? Bewijsopdracht. Wft; aanbieden beleggingsobjecten zonder vergunning. Last AFM tot staking van beheer; wijze van afwikkelen beleggingsovereenkomsten.
 17. OK; Enquête; aanwijzing bestuurder
 18. OK; Enquête; beëindiging getroffen voorzieningen; 2:356 BW
 19. OK; enquêterecht; verzoekers, leden van een coöperatie, zijn niet ontvankelijk in hun verzoek
 20. Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Procesrecht. Ondernemingskamer stelt wanbeleid vast van naamloze vennootschap en stelt vast wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Klachten dat een niet-verschenen belanghebbende niet deugdelijk is opgeroepen en dat de ondernemingskamer bij verbetering van de beschikking in haar verbeteringsbeschikking buiten het toepassingsgebied van art. 31 Rv is getreden. Begins...
 21. Procesrecht. Ondernemingsrecht. Aansprakelijkheid opvolgend bestuurder ingevolge art. 2:180 lid 2 (oud) BW op de grond dat niet is voldaan aan de stortingsplicht op de aandelen. Klachten over de niet op elkaar aansluitende motivering in het tussenarrest en het eindarrest.
 22. Ontslag bestuurder, ontslagbesluit vernietigbaar? gezag van gewijsde.
 23. OK; enquete; vaststellen onderzoeksbudget; 2:350 lid 3 BW
 24. afwijzing verzoek
 25. OK; enquête; aanwijzing functionaris
 26. eindarrest geschillenregeling
 27. OK; enquêterecht; er is een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorziening is een bestuurder geschorst en is een derde tot bestuurder benoemd; veroordeling om ter aflossing van een rekening-courantschuld een geldbedrag aan de vennootschap te betalen
 28. Ontbonden driepartijen vof; wijze verdeling bepaald door rechter; binding aan bepaald waarderingsrapport?; toetreding tot vof?; waarderingsmethode onderneming; datering slotbalans; toekennen van compensatie voor toewijzing exploitatierecht aan man?
 29. Aandeelhoudersgeschil binnen makelaarskantoor over earn-out regeling en vergoeding werkzaamheden voor vertrekkend oprichter van het kantoor. Beschuldigingen aan diens adres over schending bedrijfsgeheimen en in rekening brengen te lage courtage.
 30. Bestuurdersaansprakelijkheid. Persoonlijk ernstig verwijt tav sluiten minnelijke regeling tot afbouwen woning? Niet afbouwen woning niet aan bestuurder te wijten.
 31. Bestuurdersaansprakelijkheid. Art. 6:162 BW. Beklamel-norm. Verzetzaak. Afwijzing vordering.
 32. geschorst lid van alevitische vereniging vraagt toegang tot een (informele) vergadering van de leden, ter voorbereiding op een alv. hoofdvordering wordt toegewezen. #klaretaal
 33. OK; schadeloosstellingsprocedure SNS; bepaling van een voorschot op de kosten van een nader deskundigenonderzoek
 34. WEOR; gedeeltelijk niet-ontvankelijk; afwijzing verzoek; art. 5 WEOR
 35. OK; enquête; onmiddellijke voorzieningen
 36. Bestuurdersaansprakelijkheid - vordering afgewezen. Bestuurder met volledige zeggenschap niet persoonlijk aansprakelijk voor niet doorbetalen advertentieopbrengsten. Betalingsonwil, verhaalsfrustratie, betalingsonmacht.
 37. Verkoop in beslag genomen aandelen. Termijn voor indiening verzoekschrift ex art. 474g lid 1 Rv na overgang van conservatoir beslag in executoriaal beslag.
 38. Jachtvereniging. Onenigheid over de reikwijdte en toepassing van het concurrentieverbod.. Geldigheid van de besluiten tot ontzetting en/of opzegging van een verenigingslid.
 39. Vennoot van een v.o.f. heeft recht op volledige inzage in de boekhouding van deze v.o.f.
 40. Art. 81 lid 1 RO. Caribische zaak. Faillissementsrecht. Ondernemingsrecht. Zuid-Afrikaans faillissement. Bevoegdheid Curatoren ten aanzien van Stichting particulier fonds (SPF) naar het recht van Curaçao. Toepassing vreemd recht, art. 79 lid 1, onder b, RO. Oprichtersrechten bij SPF; aard en overdraagbaarheid. Onrechtmatige daad; misbruik van identiteitsverschil; onttrekken van vermogen ultimat...
 41. Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatig handelen als bestuurder, door over te gaan tot turbo liquidatie. Dga had volledige zeggenschap over de bv. Van hem mag worden verwacht dat hij inzichtelijk maakt dat op moment turbo liquidatie baten ontbraken.
 42. ondernemingsrecht, overname-overeenkomst, bedrog/dwaling/schending garanties ?
 43. Bestuurdersaansprakelijkheid, afgeleide schade
 44. Belegging in robiniaplantages in Polen; eindarrest. Misleidende mededelingen; prognoses over rendement realistisch? Bewijswaardering. Schade; causaal verband. Door AFM opgelegde last onder dwangsom; afwikkeling van beleggingsovereenkomst.
 45. De Ondernemingskamer beslist dat voormalige bestuurders en commissarissen van SNS Reaal niet kunnen volstaan met schriftelijke beantwoording van vragen. De onderzoekers mogen verslagen van de verhoren aan het onderzoeksverslag hechten.
 46. OK; enquête; toewijzing verzoek verhoging onderzoekskosten; art. 2:350 lid3 BW
 47. afwijzing verzoek
 48. OK; Enquete; niet ontvankelijk in deel van het verzoek; geen gegronde redenen; art. 2:345, 350 lid 1 BW
 49. beëindiging onderzoek en voorzieningen
 50. afwijzing verzoek