Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Ondernemingsrecht

 1. OK; enquête; onderzoek bevolen; onmiddellijke voorzieningen; benoeming tijdelijk bestuurder; benoeming beheerder van aandelen
 2. OK; medezeggenschap; de ondernemer kon bij de afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid komen tot het bestreden besluit; gebod intrekken besluit en ongedaan maken van de gevolgen; verbod verrichten verdere handelingen ter uitvoering van het besluit
 3. OK. Uitkoop. Vordering toegewezen.
 4. Ok. Enquête. Ontheffing vereffenaar op eigen verzoek, benoeming nieuwe vereffenaar.
 5. vernietiging royement leden moslimvereniging op grond van artikel 2:15 lid 1 sub b BW;
 6. OK; Enquete; afwijzing verzoek nadere onmiddellijke voorzieningen; art. 2:349a lid 2 BW
 7. pauliana 3:45, bestuurdersaansprakelijkheid, vereenzelviging, nader te noemen meester.
 8. kort geding, vennootschap onder firma?, spoedeisend belang
 9. OK. Enquete. Verzoek afgewezen, geen gegronde redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken te twijfelen.
 10. OK; Enquete; verhoging onderzoekskosten
 11. OK; Enquete; beeindiging onmiddellijke voorziening in verband met minnelijke regeling; 2:349a BW
 12. OK; enquêterecht; de verzoeken een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen wordt afgewezen.
 13. Ondernemingskamer verwijst verzoek enquête toe en gelast onmiddellijke voorziening (benoeming van een commissaris).
 14. OK; Medezeggenschap; afwijzing van het verzoek; ondernemer heeft in redelijkheid tot het besluit kunnen komen; art. 25 en 26 WOR
 15. OK wijst verzoek GOR af
 16. aanwijzing van de onderzoeker
 17. OK; enquêterecht; vaststelling van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 18. Aansprakelijkheid voor onrechtmatige beslaglegging onder de voorwaarde dat de vorderingen van gedaagden in een nog lopende Belgische procedure onherroepelijk en in het geheel zijn afgewezen. Bestuurdersaansprakelijkheid.
 19. Geschil oud-zakenpartners over een in een stichting particulier fonds ondergebracht kantoorpand. Ontslag bestuurder. Ontbinding stichting na afwijzing verzoek benoeming nieuwe bestuurder. Bestuurdersaansprakelijkheid
 20. Waardering aandelen. Uit het deskundigenbericht blijkt niet dat de berekening niet correct is of dat verslaglegging is gewijzigd. Commentaar op bevindingen deskundige komt te laat.
 21. Participatieovereenkomst. Oud-bestuurder acht de vastgestelde prijs voor de inkoop van zijn aandelen te laag. Deskundigenbericht.
 22. Echtscheiding 2004. Verdeling. Omvang voormalige huwelijksgemeenschap. Waardering boedelbestanddelen en verdeling daarvan. Leerstuk van de samengestelde gemeenschappen. Artikel 3:194 lid 2 BW. Relatie met beslissingen van de Ondernemingskamer. Wanbeleid van de man als aandeelhouder. Vereenzelviging. Onrechtmatig handelen van de man, diens B.V en familieleden van de man jegens de vrouw vice versa.
 23. Kort geding. Afwijzing vorderingen die er o.a. toe strekken dat een geplande ava geen doorgang mag vinden en er een verbod wordt opgelegd tot het nemen van een besluit tot schorsing of ontslag van eiser als bestuurder.
 24. OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken
 25. OK. Enquête. Onderzoek bevolen naar beleid en gang van zaken van stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering (SRK) en de Vereniging Groep Rechtsbijstandverzekering. Bij wijze van onmiddellijke voorziening, vooralsnog voor de duur van het geding, mr. B.F.M. Knüppe benoemd tot commissaris van stichting SRK en tot bestuurder van de Vereniging Groep Rechtsbijstandverzekering. Be...
 26. OK; enquête: beëindiging onderzoek; bepaling vergoeding onderzoeker; art. 2:350 lid 3 BW
 27. OK; enquête; aanwijzing onderzoeker, bestuurder en beheerder van aandelen
 28. WOR-zaak. Is sprake van een vrijwillig ingestelde ondernemingsraad als bedoeld in art. 5a lid 2 WOR?
 29. OK. UItkoopprocedure. Eiseres is ontvankelijk. Primair gevorderde prijs is niet zonder deskundigenbericht vast te stellen. De Ondernemingskamer kan wel thans vaststellen dat de subsidiair gevorderde prijs een billijke prijs is. Eiseres wordt in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over de vraag of zij de voorkeur geeft aan het gelasten van een deskundigenbericht met het oog op de p...
 30. OK; enquêterecht; afwijzing van de verzoeken tot ontheffing van één van de onderzoekers
 31. OK; ontslag van een commissaris uit hoofde van de Woningwet
 32. Enquêterecht; aanwijzing van en vereffenaar; ontheffing van de bestuurder en de beheerder van aandelen uit hun functie
 33. Pauliana en verrekening; verkoop activa en betaling koopprijs door verrekening; vernietiging van alleen de verrekening met beroep op pauliana is niet mogelijk.
 34. Artikel 7A:1684 BW. Ontbinding maatschap en afwikkeling ontbinding maatschap. Voortzettingsrecht.
 35. Vereniging. Vernietiging van het schorsingsbesluit en het besluit tot ongegrondverklaring van het beroep daartegen.
 36. Ondernemingskamer. Wet Medezeggenschap Scholen. Beroep tegen de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms van 26 februari 2018, gewezen onder nummer 107962. Kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de medezeggenschapsraad (artikel 28 lid 2 Wms), waaronder ook de kosten voor het voeren van de procedures bij de commissie en de Ondernemingskamer.
 37. afwijzing verzoek
 38. verhoging onderzoekskosten
 39. OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke vorozieningen
 40. OK; medezeggenschapsrecht; OR niet ontvankelijk in zijn verzoek; artikelen 25 en 26 WOR
 41. De Ondernemingskamer gelast eiseres tot overlegging bij akte van de informatie bedoeld in rechtsoverweging 3.9van het arrest
 42. De Ondernemingskamer beëindigt de getroffen onmiddellijke voorzieningen.
 43. OK; enquêterecht; niet-ontvankelijkverklaring; beëindiging van de getroffen onmiddellijke voorziening
 44. enquêterecht; de Ondernemingskamer bepaalt de vergoeding van de onderzoeker, beëindigt het onderzoek en heft de getroffen onmiddellijke voorziening op
 45. enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschappen; bij wijze van onmiddellijke voorziening wordt een bestuurder benoemd en bepaald dat de aandelen - met uitzondering van één aandeel van ieder van de aandeelhouders - ten titel van beheer zijn overgedragen aan een beheerder
 46. enquêterecht; aanwijzing van een onderzoeker, een bestuurder en een beheerder van aandelen
 47. enquêterecht; verhoging van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 48. uitkoopprocedure; er wordt verboden aan derden mededelingen te doen omtrent de inhoud van een waarderingsrapport; er wordt een onderzoek bevolen door een deskundige naar de waarde van de aandelen op 30 september 2016
 49. OK; Enquête; minnelijke regeling; beëindiging onderzoek en onmiddellijke voorzieningen; art. 2:349a lid 2, 357 lid 1 BW
 50. Renteswaps. Verjaringsverweer slaagt.