Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Verbintenissenrecht

 1. vermeerdering van eis in hoger beroep en hoofdelijke aansprakelijkheid vennoot vof
 2. Vermogensrecht. Verzuim schuldenaar door uitstel van levering. Zuivering van schuldenaarsverzuim (art. 6:86 BW); vereisten. Weigering door schuldeiser van aanbod tot zuivering; gevolgen. Schuldeisersverzuim (art. 6:58 BW) en gevolgen daarvan.
 3. uitleg overeenkomst projectontwikkeling, matiging boetebeding tot nihil
 4. Overheidsaansprakelijkheid. Meerdere geschilpunten naar aanleiding van een tussen een projectontwikkelaar en de Gemeente Zuidplas geldende samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een woonwijk. Geen grond om tot de gevorderde wijziging van de gevolgen van de samenwerkingsovereenkomst over te gaan. De Gemeente heeft de projectontwikkelaar over een langere periode van alle overleg uitge...
 5. Afspraak over vastgoed (verkoop, aankoop en huur) met ontbindende voorwaarde. Drie losse overeenkomsten of samenhangende overeenkomsten?
 6. Tussenvonnis. Aansprakelijkheid NVM-makelaar wegens opgeven onjuist woonoppervlakte? Vraag is wat het verschil is tussen het opgegeven woonoppervlak en het woonoppervlak gemeten conform meetinstructie en of er schade is geleden door de koper.
 7. Overeenkomst tot stand gekomen? Vermoeden en tegenbewijs.
 8. Huur bedrijfsruimte. Huurachterstand. Boetes. Toerekening van betaling. Beroep op rechtsverwerking en matiging. Ontbinding huurovereenkomst.
 9. Door het maken van een prijsafspraak met een klant heeft de accountant bewust roekeloos gehandeld ten opzichte van het kantoor waarvoor hij werkte. Alleen voor de afboeking die daarvan het gevolg is, is de accountant aansprakelijk.
 10. verjaring, ontvangsttheorie, artikel 3:37 lid 3 BW, correspondentieadres, verrekening
 11. Vordering van niet-gecontracteerde zorgverlener tot betaling door de zorgverzekeraar van 100% van het gemiddeld gecontracteerd tarief afgewezen. In casu geen sprake van hinderpaal.
 12. De parkeervoorziening al “ treintje rijdend” verlaten levert een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst op. Eisende partij heeft de op grond van de algmene voorwaarden gevorderde schadevergoeding/boete voldoende onderbouwd.
 13. Deelgeschil. Sport en spel situatie. Verzoek tot vaststellen aansprakelijkheid afgewezen. Toedracht staat niet vast
 14. Tussen partijen is wel een overeenkomst tot stand gekomen. Eiser heeft recht op de overeengekomen vergoedingen. Deze zijn deels voldaan door RC verrekening met BV van eiser. Geen dwaling van de gedaagde. Wel mag worden verrekend met toegewezen vordering in reconventie. Afgewezen zijn de vorderingen in reconventie tot betaling op grond van onrechtmatige daad (onbehoorlijke taakvervulling of bes...
 15. Huurrecht. Ontruiming in kort geding van een sociale huurwoning in verband met prostitutie in de woning en het niet hebben van het hoofdverblijf in de woning.
 16. Huurder betwist de redelijkheid van het renovatievoorstel. Als het voorstel redelijk is, dan wil hij een verhuiskostenvergoeding en huurprijsvermindering. Zijn vordering wordt afgewezen.
 17. Letselschade; steekpartij; onrechtmatige daad; geen noodweer(-exces); geen eigen schuld.
 18. Overeenkomst van opdracht; vaststellen redelijk loon
 19. huurrecht, procedure na uitspraak van de huurcommissie over de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs (artikel 7;249 BW), geen WOZ-beschikking aanwezig, bij de puntentelling moet worden uitgegaan van de wettelijk voorgeschreven minimumwaarde.
 20. Vordering tot betaling van huurachterstand. Huurverhoging blijft buiten beschouwing omdat niet vast staat dat huurder deze mededeling heeft ontvangen en bezwaar heeft kunnen maken. Het onder de deur schuiven van een briefje, met als gevolg dat niet vast staat dat huurder dit heeft ontvangen, is een wijze van communiceren die voor rekening en risico van verhuurder komt.
 21. Gedaagde doet een beroep op verjaring. Eiseres stelt dat de verjaring is gestuit door middel van het versturen van een sms. De kantonrechter oordeel dat, mocht het versturen van een sms als een rechtsgeldige stuiting worden aangemerkt, niet vast staat dat de sms gedaagde ook heeft bereikt. Het versturen van de sms heeft daarom niet het beoogde rechtsgevolg.
 22. Kort geding. Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat gedaagde genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat algemene voorwaarden van toepassing zijn en op grond van artikel 25 van de Brussel I bis is het forumkeuzebeding geldig want schriftelijk overeengekomen. Nu volgens dit beding de Belgische rechter bevoegd is, heeft de voorzieningenrechter zich onbevoegd verklaard van het geschil kennis te n...
 23. Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter is er sprake van een huurovereenkomst voor de gehele woning tussen vader en zoon. Dit brengt met zich dat vader niet mag binnenkomen zonder toestemming, zich moet uitschrijven en de zolder moet ontruimen.
 24. huurrecht, procedure na uitspraak van de huurcommissie over de redelijkheid van de verlaging van de huurprijs (artikel 7;254 BW), geen WOZ-beschikking aanwezig, bij de puntentelling moet worden uitgegaan van de wettelijk vastgestelde minimumwaarde.
 25. Rechtsgeldige ontbinding koopovereenkomst wegens verzuim koper om mee te werken aan de levering en de betaling van de koopsom.
 26. Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning vanwege geen goed huurderschap. Door het niet gebruiken van de woning door huurder werd er onvoldoende toezicht gehouden en konden er criminele activiteiten in het gehuurde plaatsvinden.
 27. Bevel deskundigenbericht.Shockschade. Deskundige dient vast te stellen of bij eisers sprake is van geestelijk letsel als gevolg van de directe confrontatie met de ernstige gevolgen van een moord. Vervolg op ECLI:NL:RBDHA:2018:11220.
 28. Uitleg aankoopbeding in koopovereenkomst perceel. Maatstaf voor taxatie. Waardering op basis van de vrije waarde in het economisch verkeer, waarbij wordt uitgegaan van de geldende bestemming.
 29. Vordering tot betaling achterstallige premie ziektekostenverzekering toegewezen.
 30. verjaring; artikel 3:321 lid 1 sub f BW
 31. Art. 81 lid 1 RO. Overeenkomstenrecht. Leverantiecontract energie. Mochten afnemers erop vertrouwen dat aansluitkosten niet in periodieke betalingen zouden zijn begrepen?
 32. Huur woonruimte; verblijf in volledig ingerichte logeerwoning tijdens renovatie; geen noodzakelijke verhuizing in de zin van artikel 7:220 lid 5 BW; geen recht op de verhuiskostenvergoeding van artikel 7:220 lid 6 BW
 33. Kort geding. Executiegeschil betreffende een inmiddels onherroepelijk vonnis. Aan de vraag of sprake is van (juridische of feitelijke misslag) wordt dan niet meer toegekomen. Toetsingscriterium of sprake van misbruik bevoegdheid (nog) marginaler toepassen. Geen ‘noodtoestand.
 34. huur woonruimte; verblijf in volledig ingerichte logeerwoning tijdens renovatie; geen noodzakelijke verhuizing wegens renovatie in de zin van artikel 7:220 lid 5 BW en geen recht op de verhuiskostenvergoeding van artikel 7:220 lid 6 BW.
 35. ontbinding huurovereenkomst en ontruiming woning, 19 hennepplanten, aanwijzing opiumwet, geen zeer bijzondere woonomstandigheden
 36. Vervolg markthal uitspraak.
 37. vordering op grond van artikel 6:162 BW, gestelde aanrijding op Oostplein tussen voetganger (eiseres) en auto (verzekeraar=gedaagde), eiseres heeft haar vordering ondanks betwisting gedaagde onvoldoende onderbouwd, geen bewijslevering, afwijzing vordering
 38. familievete, rechtmatigheid vervolgingsbeslissing, artikel 12 procedure, artikel 106 BW, smartengeld
 39. Vernietiging borgtocht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanvulling leemte overeenkomst.
 40. Niet betaalde facturen advocaat bij tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
 41. Dexia, Tussenpersoon, Rechtbank Noord-Nerdeland volgt de Hoge Raad. Beroep op klachtplicht en verjaring afgewezen
 42. Straatverbod en contactverbod. Overlast in duur, ernst en frequentie onvoldoende om de gevraagde inbreuk te rechtvaardigen. Stelselmatig karakter ontbreekt vooralsnog.
 43. Kan een benadeelde partij in ene civiele procedure een hoger smartengeld vorderen nadat het in het strafproces gevorderde bedrag geheel is toegewezen? Kantonrechter: nee, dat kan niet.
 44. Samenwerking voor financiering van aankopen in winkel. Uitleg overeenkomst. Bindend advies over financiële afwikkeling.
 45. Vereniging van eigenaren sluit basisovereenkomst regievoering met architect en vervolgens een overeenkomst tot volledige dienstverlening. De werkzaamheden zijn door de aannemer niet alle goed uitgevoerd en de vereniging van eigenaren stelt de architect hiervoor aansprakelijk. Uitgaande van een toerekenbare tekortkoming wordt de vordering toch afgewezen vanwege het ontbreken van causaal verband...
 46. Vordering tot betaling van bijdrage aan de vereniging van eigenaren wordt toegewezen. Verweer van gedaagde dat hij is geroyeerd als lid van de vereniging wordt op basis van artikel 5:125 BW verworpen.
 47. Ontbinding overeenkomst. Tekortkoming. Mededeling ex 6:83c BW. Geen nadere ingebrekestelling nodig. Art 6:248 BW
 48. Zogenaamde "second opinion" met betrekking tot de vraag of huurder toestemming van verhuurder nodig heeft voor het plaatsen van leibomen in zijn tuin, en of deze leibomen moeten worden gesnoeid omdat zij overlast veroorzaken.
 49. Burenruzie. Gevorderde contactverboden afgewezen. In reconventie vordering tot opleggen van nieuwe dwangsommen op het voeren van duiven op balkon afgewezen.
 50. Moet huurder camera's verwijderen die zijn aangebracht ter afwering en beperking van structurele overlast van omwonende medehuurders? Veerandering die zonder noemenswaardige kosten ongedaaan kan worden gemaakt.