Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verbintenissenrecht

 1. Brandwerendheidseis Bouwbesluit 2012.
 2. Aannemingsovereenkomst. Gehoudenheid aannemer om bedrijfshal te leveren die voldoet aan de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en indienen van de vergunningsaanvraag geldende eisen van het Bouwbesluit 2012. Brandwerendheidseis van 60 minuten brandwerendheid.
 3. Appartementsrecht; lidmaatschap van een VvE. Verplichting om bijdragen te betalen.
 4. Ontbinding huurovereenkomst wegens overtreding gebod om geen buurtgerelateerde misdrijven te plegen.
 5. Overheidsaanprakelijkheid, schadestaat, causaal verband, onrechtmatig besluit. In de periode 2001-2003 heeft een geschil bestaan tussen de IGZ en een huisarts over de ANW diensten. In de hoofdzaak is de onrechtmatigheid van twee besluiten (uit 2003) vastgesteld. Is de schade van de huisarts (sluiting van de praktijk) het gevolg van de onrechtmatige besluiten (c.s.q.n.-verband)?
 6. aanneemovereenkomst; oplevering; stilzwijgende aanvaarding; artikel 7:758 BW.
 7. Wg heeft criteria voor bonus vastgelegd in bonusbrief. Daaraan is voldaan, zodat wn recht heeft op bonus. Dat wn door ziekte en opheffing functie geen bijdrage heeft geleverd aan bedrijfsresultaten, maakt dat niet anders. Matiging wettelijke verhoging.
 8. Geschil over vastgesteld cijfer eindexamen Biologie. Volgens de leerling zijn hem bij twee vragen te weinig punten toegekend en had hij een hoger cijfer moeten krijgen. De leerling heeft desgevraagd zijn argumenten op papier gezet. De correctoren hebben na heroverweging het aantal punten gehandhaafd. Volgens de leerling dient deze beslissing nader gemotiveerd te worden, zowel op grond van artik...
 9. Geen tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst onroerende zaak. De verkoper kan geen beroep doen op de boeteclausule in de koopovereenkomst
 10. Discrepantie tussen wil en verklaring bij totstandkomen huurovereenkomst.
 11. inhoud van de opdracht; is opdrachtnemer aansprakelijk voor het werk van de aannemer
 12. samenwerkingsovereenkomst tussen woningstichting en bouwonderneming over de ontwikkeling van woningbouw op percelen met een actuele agrarische bestemming. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2018:1609 Bezwaren tegen twee wijzigingen van eis naar aanleiding van tussenarrest Veroordeling van bouwonderneming om mee te werken aan verkoop en levering van de percelen aan een derde en om de helft van het vers...
 13. Aansprakelijkheid voor hulppersonen. Is het niet-vinden van een lek een fout? Kan de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk zijn?
 14. ontbinding koopovereenkomst auto, terugbetalen aankoopsom + schadevergoeding
 15. Verbintenissenrecht. Onrechtmatige daad. Provisionele eis tot rectificatie van waarschuwingen voor nieuwe behandeling van Q-koortspatiënten door ziekenhuis.
 16. Aanneming van werk. Mocht de aannemer al betaling van de slottermijn vorderen terwijl het werk nog niet voltooid was? Kon de aannemer het werk niet voltooien door schuldeisersverzuim aan zijde van de opdrachtgever? Partiële ontbinding van de overeenkomst op verzoek van de aannemer, omdat de opdrachtgever het werk door een derde heeft laten voltooien en daardoor voltooiing van het werk door de a...
 17. Geldlening of schenking? Bewijswaardering.
 18. Dexia-zaak. Echtgenote. Vernietiging. Verjaring? Wetenschap? Tegenbewijs.
 19. Uitleg bepaling in koopovereenkomst tussen koper en overheid. De tekst van de bepaling is aangeleverd door de koper met de bedoeling dat hij een tweede in-/uitrit vanaf zijn perceel op een weg zou kunnen realiseren. Haviltex. De koper heeft bij het uitblijven van vragen van de zijde van de gemeente en de omstandigheid dat er geen aanpassingen zijn gevolgd op de door de koper voorgestelde tekst...
 20. Vervolg van ECLI:NL:GHDHA:2019:1324. Nu is afgezien van getuigenverhoor moet de stelling tot het bewijs waarvan appellante was toegelaten als onbewezen worden verworpen.
 21. WETS, WOTS, Kaderbesluit
 22. Kort geding. Geen opheffing conservatoir beslag op door eiseres gehouden aandelen. Eiseres is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de vordering van gedaagde ondeugdelijk is. Ook de andere aangevoerde gronden rechtvaardigen niet de opheffing van het beslag.
 23. Kort geding. Geen opheffing conservatoir beslag op aandelen eiseres in Nederlandse vennootschap. In de hoofdzaak zal de vraag moeten worden beantwoord of eiseres naar Venezolaans recht aansprakelijk kan worden gehouden voor de schuld van haar dochtermaatschappij aan gedaagde. Niet kan worden voorspeld wat de uitkomst daarvan zal zijn. Geen summierlijk ondeugdelijke vordering. Een belangenafwegi...
 24. advocaat-generaal heeft met beslissing om vervangende hechtenis in drie strafzaken tegelijkertijd ten uitvoer te leggen het zelfstandig karakter van de taakstraffen miskend; verbod verdere executie iav uitkomst bezwaarschriften tegen omzettingsbesluiten.
 25. Kort geding, voorlopig oordeel ontbinding, geen bevrijdende betaling, volledige proceskostenvergoeding
 26. Kort geding betreffende het door gedaagde (de instantie die de zorginstelling exploiteert, waar de zus van eiser verblijft) aan eiser opgelegde toegangsverbod voor die locatie. De vordering van eiser om gedaagde te bevelen dit toegangsverbod op te heffen, wordt afgewezen. Geen misbruik van bevoegdheid. Geen strijd met recht op family-life.
 27. Afwikkeling van resterende kwesties, herstel van een pad en nakoming van een koopovereenkomst, na verwijzing door de Hoge Raad. ECLI:NL:HR:2019:96 17/05866 25-01-2019 Hoge Raad
 28. Koop tweedehands auto, WOK-status, dwaling, wijziging gevolgen overeenkomst.
 29. annulering opleiding.
 30. Overeenkomst van aanneming van werk (leveren en monteren dakbeplating). Aannemer vordert betaling. Gedaagde (tevens appellant) betwist de opdrachtgever te zijn. In verband met beginsel van hoor en wederhoor stelt het hof de gedaagde / appellant in de gelegenheid om te reageren op de door de eiseres (tevens geïntimeerde) bij memorie van antwoord overgelegde nadere producties.
 31. (betalings-)regeling onder druk van dreiging met faillissementsaanvraag tot stand gekomen; beroep of art. 3:40 lid 1 BW en misbruik van omstandigheden
 32. Overeenkomst tot het exploiteren van speelautomaten in een horecaonderneming. Toerekenbare tekortkoming. Schade bestaande uit schikking die wederpartij heeft getroffen met de eigenaar van de speelautomaten. Nadere onderbouwing advocaatkosten. Tussenarrest
 33. verkoop bedrijfspand door gemeente. Mocht koper op basis van mededelingen makelaar verwachten dat het pand ruime bestemmingsmogelijkheden had? Onderzoeksplicht vs. mededelingsplicht.
 34. Huurverhogingen, werking art. 7:253 BW. Heeft huurder in eerdere procedure afstand gedaan van haar verzet tegen voorgestelde/doorgevoerde huurverhogingen? Hof acht dit voorshands bewezen en laat huurder toe tot tegenbewijs.
 35. Kort geding. Afwijzing vordering van een Tsjechische distributeur van geneesmiddelen om een Nederlands farmaceutisch bedrijf te veroordelen om bepaalde geneesmiddelen aan haar te leveren. Eiseres stelt dat gedaagde daartoe verplicht is o.g.v. een Tsjechisch wetsartikel. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om de gevorderde ordemaatregel te treffen. De voorzieningenrechter maakt daartoe...
 36. Bewijswaardering. Wie is contractspartij bij koopovereenkomst?
 37. Eiser heeft er niet gerechtvaardigd op morgen vertrouwen dat de executie van de aan hem opgelegde vrijheidsstraf reeds was voltooid; geen verplichting voor Staat om executie alsnog te staken.
 38. Dit betreft een vrijwaringszaak, die samenhangt met de hoofdzaak 200.152.774/01
 39. Kort geding. Opheffing conservatoire beslagen nadat de vorderingen van gedaagde/de beslaglegger in de procedure tot vaststelling van de schade zijn afgewezen (de aansprakelijkheid van de beslagene was in een eerdere procedure wél vastgesteld). Gelet op de uitkomst van die laatste procedure is de ondeugdelijkheid van de vordering in beginsel gegeven. Een belangenafweging valt niet uit in het voo...
 40. Verzekeringsrecht, polisvoorwaarden. Auto met gestolen wielen. Reparatiekosten of waardeverlies?
 41. Deze zaak betreft de koop van een onroerende zaak. Bij tussenarrest waren kopers toegelaten tot het bewijs van hun stellingen: - dat partijen bij het sluiten van de koopovereenkomst met betrekking tot de woning van appellante een opschortende voorwaarde waren overeengekomen inhoudende dat geintimeerde 1 en geintimeerde 2 eerst hun eigen woning zouden moeten verkopen; Dit bewijs is niet gelever...
 42. Verstrekking afschrift medisch dossier van erflater aan testamentair erfgenaam op grond van zwaarwegend belang
 43. Het op de betreffende plek toestaan van een "knekelveld" door Staatsbosbeheer, voor het neerleggen van kadavers van wild dat is aangereden of neergeschoten, was niet in strijd met regelgeving of onrechtmatig.
 44. Treintje rijden bij verlaten parkeergarage. Ondertekende verklaring van een derde dat zij de auto bestuurde is voldoende tegenbewijs tegen rechtsvermoeden dat kentekenhouder de auto bestuurde. Vordering daarom afgewezen. Proceskosten toegewezen, want het verweer is pas bij dupliek ingebracht.
 45. Eindvonnis na bewijslevering. Bewijs geleverd. Toewijzing koopsom, afwijzing tegenvordering,
 46. Nadere huurprijsvaststelling, na deskundigenbericht. 7:304 BW Discussie over het deskundigenrapport wordt verworpen
 47. Verbintenissenrecht. Wanprestatie. Schadevergoeding als gevolg van onthouden mogelijkheid onderneming uit te breiden. Wijze van begroten van de schade; art. 6:97 BW; Adjusted Present Value; peildatum in het verleden; contant maken (kapitaliseren) vrije kasstromen; oprenten schadebedrag. Enkelvoudige wettelijke rente, art. 1286 (oud) BW.
 48. Huurrecht. Huurder heeft zonder toestemming camera's aan voor- en achterkant van het gehuurde aangebracht. Die moeten verwijderd worden op straffe van een dwangsom.
 49. Eindvonnis. Koopovereenkomst tot stand gekomen voor een bedrijfspand? Bewijsopdracht echtheid handtekeningen gedaagde. Handschriftdeskundige en getuigen. Vordering werkelijke proceskosten afgewezen. Opheffing beslag.
 50. Koop tweedehands auto, non-conformiteit, art. 7:17 BW, onjuiste kilometerstand.