Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verbintenissenrecht

 1. Eiseres opgehouden te bestaan, toch vonnis gewezen ten opzichte van deze partij. Bewijs niet geslaagd. Tegenstrijdige verklaringen + partijgetuige. Geen steunbewijs voor stellingen.
 2. Borgtocht. Aanspreken borg in strijd met gemaakte afspraken en/of zorgplicht?
 3. Gevorderde hoofdsom gedeeltelijk toegewezen, verrekening is voor een deel erkend en voor het overige niet op eenvoudige wijze vast te stellen. Uitvoerbaarheid bij voorraad ondanks betwisting toegewezen.
 4. Huurrecht- vordering tot ontbinding en ontruiming wegens handelen in strijd met overeenkomst, artikelen 7:213 en 7:214 BW. Afgewezen. Aanwezigheid van bepaalde goederen maakt nog niet dat er voorbereidingshandelingen hebben plaatsgevonden in het gehuurde.
 5. Uitleg bepaling in huurovereenkomst mbt eerste recht van huur, professionele partijen met deskundige bijstand, bekend met projectontwikkeling. Aanbod voldoende bepaald? Geen redelijke termijn voor aanvaarding. Tegenaanbod? art 6:221-1 en 6:225-1 BW.
 6. Vordering strekkende tot betaling facturen deels toegewezen ondanks beroep op verrekening omdat de gegrondheid van het verrekeningsverweer in dit geval niet op eenvoudige wijze is vast te stellen. Overige deel van de vordering, dat ziet op facturen van na 1 januari 2019, afgewezen omdat het verweer van gedaagde dat de overeenkomst per 1 januari 2019 met wederzijds goedvinden is beëindigd slaagt...
 7. Kort geding, huurkoop, afgifte motorfiets.
 8. Kort geding, huur, ontruiming.
 9. kort geding, huur, ontruiming, huurachterstand.
 10. Eindafrekening (inzake o.a. verkeersboetes) na uitdiensttreding.
 11. Luchtvaartclaim. De vervoerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat de weersomstandigheden ertoe hebben geleid dat er geen andere optie was dan de vlucht te annuleren.
 12. Luchtvaartzaak. Annulering vlucht wegens gewijzigde slottijden. Beroep op buitengewone omstandigheden slaagt niet.
 13. Luchtvaartzaak. Beroep op doorwerking van buitengewone omstandigheden slaagt.
 14. Luchtvaartzaak. Beroep op doorwerking van buitengewone omstandigheden slaagt.
 15. Luchtvaartzaak. Beroep op buitengewone omstandigheden slaagt. Besluiten luchtverkeersleiding.
 16. Luchtvaartzaak. Sluiting van het Pakistaanse luchtruim is buitengewone omstandigheid, maar vervoerder heeft niet alle redelijke maatregelen getroffen om de vertraging van de passagiers te voorkomen.
 17. beroep op wilsgebreken van overeenkomst bij notariële akte tussen drie partijen betreffende het opnieuw eenduidig vaststellen van hun schuldenverhoudingen. Artikel I. De akte was tevens onderwerp van geschil in diverse executie kort gedingen (zie o.m. ECLI:NL:PHR:2019:337)
 18. Luchtvaartzaak. Stelplicht. Beroep op buitengewone omstandigheden.
 19. kort geding, huur, verstek, ontruiming
 20. afwikkeling van een huur-en exploitatieovereenkomst van een tankstation
 21. Geen tekortkoming in de nakoming van overeengekomen werkzaamheden voor ontwikkeling en bouw woonhuis/kantoor.
 22. ontbinding huurovereenkomst en ontruiming wegens achterstand huurbetaling; verstekvonnis
 23. Overeenkomstenrecht. Overgestapt van energieleverancier in de Mediamarkt. Verjaring. Dwaling.
 24. Overeenkomst. Facturen niet betaald. Beroep op verrekening.
 25. afwikkeling van een huur-en exploitatieovereenkomst van een tankstation
 26. Overeenkomst van opdracht. Zorgplicht (art. 7:401 BW). Met kraanmachine in de lucht draaien van maaiboot waarna kraanmachine met maaiboot omvalt. Bewijsopdracht.
 27. Aandelenverkoop. Uitleg overeenkomst. Kopers zijn er mede verantwoordelijk voor dat de gekochte vennootschap een vordering probeert te innen die verkopers recht zou geven op een aanvullende koopprijs. Wanprestatie kopers. Toewijzing vorderingen.
 28. Luchtvaartzaak. De nieuwe slottijden zijn aan te merken als een buitengewone omstandigheid. Vordering afgewezen.
 29. Luchtvaartclaim. Het besluit van de gezagvoerder om uit te wijken dient de kantonrechter terughoudend en marginaal te toetsen.
 30. Luchtvaartzaak. Beroep op doorwerking van buitengewone omstandigheden slaagt. Opgelegde CTOT.
 31. Luchtvaartzaak. De vervoerder heeft middels de overgelegde stukken en zijn toelichting daarop voldoende onderbouwd dat het toestel op de voorgaande vlucht door bliksem is getroffen, waarna het toestel moest worden geïnspecteerd voordat het de vlucht in kwestie kon uitvoeren. Beroep op buitengewone omstandigheden slaagt.
 32. Luchtvaartzaak. Beroep op buitengewone omstandigheden. Toepassing van het arrest van het Hof van 11 juni 2020 (C-74/19). Vordering toegewezen.
 33. Luchtvaartzaak. Uit de overgelegde uitdraai van de vervoerder kan niet worden opgemaakt welk alternatief de vervoerder de passagiers heeft aangeboden. Vordering toegewezen.
 34. Luchtvaartzaak. Uit de overgelegde uitdraai van de vervoerder kan niet worden opgemaakt welk alternatief de vervoerder de passagier heeft aangeboden. Vordering toegewezen.
 35. Instorting parkeergarage Eindhoven Airport mei 2017. Leverancier bollenplaatvloer houdt aannemer aansprakelijk voor schade die zij na de instorting heeft geleden – haar orderportefeuille liep terug naar nihil. Leverancier stelt vraagtekens bij de (in meerdere onderzoeksrapporten omschreven) technische oorzaak van het bezwijken van de vloer. Volgens de leverancier is sprake van uitvoeringsfouten...
 36. Luchtvaartzaak. Vlucht vertraagd uitgevoerd. Beroep op buitengewone omstandigheden afgewezen.
 37. Luchtvaartclaim. Beroep op buitengewone omstandigheden slaagt. Een nieuw 'slot' opgelegd. Vordering afgewezen.
 38. Luchtvaartclaim. Het intrekken en het opleggen van een later 'slot' kan worden gezien als een besluit van de luchtverkeersleiding ten aanzien van een specifiek vliegtuig op een specifieke dag in de zin van overweging 15 van de considerans van de Verordening (EG) nr. 261/2004. De kantonrechter wijst de vordering van de passagier af.
 39. Luchtvaartclaim. Zowel het wachten op de-icing procedure als de uitvoering van de de-icing procedure kunnen een buitengewone omstandigheid vormen.
 40. Luchtvaartzaak. Het opleggen van een nieuwe ‘slot’ kan worden gezien als een besluit van de luchtverkeersleiding ten aanzien van een specifiek vliegtuig op een specifieke dag in de zin van overweging 15 van de considerans van de Verordening. Vordering afgewezen.
 41. Luchtvaartclaim. Niet-bestaande vlucht. Gedaagde kan daarmee niet worden aangemerkt als de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. De Verordening is niet van toepassing.
 42. Luchtvaartclaim. De uiteindelijke vertraging van de vlucht van 53 minuten is ontstaan als gevolg van (doorwerking van) buitengewone omstandigheden.
 43. Luchtvaartzaak. Eiser heeft niet voldaan aan stelplicht.
 44. Luchtvaartclaim. De besluiten van de luchtverkeersleiding zijn in het onderhavige geval aan te merken als een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 5 lid 3 van de Verordening.
 45. Luchtvaartclaim. Beroep op buitengewone omstandigheden (CTOT) slaagt.
 46. Luchtvaartclaim. De-icing kan een buitengewone omstandigheid opleveren. Voor de interpretatie van het woord ‘dag’ in het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 11 juni 2020 (C-74/19) wordt aangesloten bij de algemeen geaccepteerde uitleg, zijnde een tijdsduur van 24 uur.
 47. Verdelingszaak.
 48. Eindvonnis. Huur woonruimte. Huurovereenkomst voor 2 jaar. Tussentijdse opzegging huurder niet geaccepteerd. Gehuurde niet opgeleverd, ook niet na 2 jaar. Artikel 7:271 BW. Vordering deels toegewezen. Compensatie proceskosten.
 49. Zorgverzekeringszaak. Betalingsachterstand. Tussenvonnis. Zaak is verwezen naar de rol om gedaagde in de gelegenheid te stellen (alsnog) in te stemmen met een door de zorgverzekeraar aangeboden betalingsregeling.
 50. Huurzaak. Mederhuurderschap ex art. 7:266 BW o.g.v. huwelijk volgens de Marokkaanse wet. Partijen willen gaan scheiden, maar echtscheidingsprocedure loopt nog niet. Toedeling huurwoning aan één van hen.