Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Verbintenissenrecht

 1. Een tandarts die zorg heeft gedeclareerd moet bijna 300.000 euro terugbetalen aan drie zorgverzekeraars omdat niet zeker is dat die zorg was geïndiceerd of is geleverd. 6:162 - onrechtmatige daad - zorgverzekeraar vordert op grond van declaraties tandarts betaalde bedragen van tandarts terug - vordering wordt toegewezen.
 2. Deelgeschil. Verzoek tot voldoening van een aanvullend voorschot van € 1,5 mln aangehouden. Overeenstemming ter zitting over bgk en declaratie NRL.
 3. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Uitleg opfokovereenkomst kalveren. Zijn partijen verdeling van fosfaatrechten overeengekomen? Bewijslast. Rechtsgevolg voortijdig weghalen kalveren; grenzen rechtstrijd.
 4. Fraudepolis. De dekkingsuitsluitingsgrond van art 3.3 ziet ook de directeur van de dochteronderneming. (Niet-)handelen directeur valt onder de uitsluiting van art. 3.3 polis omdat dit heeft bijgedragen aan de cultuur van exorbitante zelfverrijking. Geen dekking.
 5. Letselschade. Beschikking deelgeschil. Knieklachten en beperkingen na ongeval. Hoogte smartengeld. BI percentage 1 tot 3 procent. Persoonlijke omstandigheden spelen een rol. € 7.500 smartengeld. Geen kantoorkosten naast uurtarief ( € 245).
 6. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Vordering tot schadevergoeding wegens tekortkoming afgewezen op de grond dat niet is gesteld of gebleken dat schuldenaar in gebreke is gesteld. Ten onrechte uitgegaan van door schuldenaar in memorie van antwoord aangevoerde stelling? Stelplicht schuldeiser. Hoor en wederhoor. Was ingebrekestelling vereist? Is leveringsplicht in dit geval inspanningsverbintenis?
 7. Letselschade door mishandeling. Beoordeling verschillende schadeposten.
 8. Verhuurder heeft misbruik gemaakt van haar bevoegdheid door 1,5 jaar na de faillissementsdatum de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Fw op te zeggen.
 9. Huurachterstand. Verweer periodieke verrekening wordt verworpen. Toewijzing huurachterstand. Afwijzing gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst, omdat huurder sinds het bewind huur netjes betaalt.
 10. vaststellingsovereenkomst opgenomen in arrest.
 11. Kort geding; gevorderde ontruiming en contractuele boete i.v.m. hennepteelt toegewezen
 12. huur bedrijfsruimte; huurachterstand; ontbinding; ontruiming; geen huurkorting vanwege Corona-maatregelen
 13. Kort geding. Proces van verlenen opdracht ingericht als private aanbesteding. Voorlopige voorzieningen niet toewijsbaar, omdat het werk al is uitgevoerd.
 14. Opheffing executoriaal beslag. Legataris verhaalt zich eerst op het privévermogen van de (enige) erfgenaam terwijl nalatenschap toereikend is. Dat levert misbruik van recht op.
 15. Huur bedrijfsruimte. Uitleg bepaling servicekosten bij gedeeltelijke leegstand. Tekstuele uitleg bepaling. Boete wegens te laat betalen, Huurder is vergoeding verschuldigd wegens gesteld ongeoorloofd gebruik parkeerplaats.
 16. Kort geding
 17. Kort geding. Proces van verlenen opdracht ingericht als private aanbesteding. Voorlopige voorzieningen niet toewijsbaar, omdat het werk al is uitgevoerd.
 18. Kwalificatie huur of bruikleen is mede afhankelijk van het bestaan van een tegenprestatie. Is een atelier een 290- of 230a-bedrijfsruimte? Einde huurovk; opzegging en opzegtermijn. Ontruimingsbescherming ex artikel 7:230a BW. Gebruiksvergoeding.
 19. Verbetering van arrest van 22-02-2022 (ECLI:NL:GHSHE:2022:539). Onjuiste vermelding van raadsheer die arrest mede heeft gewezen.
 20. Onbevoegde vertegenwoordiging VvE door bestuurder. Geen stilzwijgende bekrachtiging. Samenlopende verbintenissen; geen hoofdelijke verbondenheid, nu vorderingen tegen gedaagden gebaseerd zijn op verschillende rechtsgronden.
 21. Huurachterstand, beroep op verrekening, gebreken.
 22. Vordering uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking. Verjaringsverweer slaagt.
 23. Geschil over de juistheid van een aantal facturen. Bewijsopdracht mbt het leveren en plaatsen van gevelsteigers.
 24. Vordering uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking. Verjaringsverweer slaagt.
 25. KG. Partijen hebben een overeenkomst gesloten voor de koop van het ontwerp en de IE-rechten van een model sleepboot (2409-model). Overeengekomen is dat vergoeding door gedaagde aan eiser in termijnen geschiedt wanneer gedaagde een 2409 boot verkoopt aan derden. Zover is het niet gekomen. Partijen zijn gezamenlijk voortgegaan met de doorontwikkeling van een iets groter model sleepboot (2410-mode...
 26. Obv deskundigenbericht psychiater stelt Rb vast dat eiser psychisch letsel heeft opgelopen door seksueel misbruik door gedaagde (causaal verband). Vervolg: onderzoek door verzekeringsarts en arbeidsdeskundige.
 27. onbevoegdheidsincident ivm arbitragebeding
 28. Overeenkomst op afstand; ambtshalve toetsing; bestelknop
 29. Kort geding. Nakoming koopovereenkomst binnenvaartschip. Eiswijziging in strijd met goede procesorde. Geschillen over eigendom van zaken aan boord van het schip en overeengekomen gebruiksrecht zijn geen beletsel voor levering. Belangenafweging. Vordering tot verlenen medewerking aan levering dan wel reële executie deels toegewezen. Beslagkosten. Reconventionele vordering tot opheffing conservat...
 30. Huur bedrijfsruimte (fabrieksruimte). Moet de huurder de op de huur voor enkele jaren ingehouden kortingsbedragen alsnog aan de verhuurder voldoen? Levert de wijze waarop de verhuurder conservatoire beslagen heeft gelegd terwijl hij over een bankgarantie beschikte, grond op voor ontbinding van de huurovereenkomst? Moeten de partijen die naast de huurder hoofdelijk aansprakelijk zijn, na de over...
 31. Geschil tussen twee veevoerhandelaren. Eiser heeft goederen geleverd aan gedaagde. Gedaagde betaalt een deel van de goederen niet, omdat deze van slechte kwaliteit zouden zijn. Hij beroept zich op opschorting en dwaling. Erkend wordt dat een deel van de goederen van onvoldoende kwaliteit was. Hiervoor is echter al een korting gegeven. Hierbij is de waarde van de betreffende goederen niet in pro...
 32. 6:10 BW, 6:101 BW, 6:102 BW. Vaststelling draagplicht hoofdelijk verschuldigde boete naar evenredigheid van ieders aandeel in het ontstaan van de schuld.
 33. Camera's buren moeten worden verwijderd.
 34. Huurovereenkomst met een allonge waarin is vermeld dat huurder met name beschreven werkzaamheden zal verrichten in de huurwoning. Vermeld is dat verhuurder een bijdrage zal leveren in de vorm van verlaging van de huurprijs. De allonge vermeldt twee voorwaarden: regelmatige inspectie van de verrichte werkzaamheden en het overleggen van aankoopbonnen. Het hof is na uitleg van de vermelde afsprake...
 35. Kort geding. Machtiging te gelde maken woning.
 36. (non-) conformiteit woning
 37. Huurachterstand, o&o, Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
 38. Franchiseovereenkomst. Ondeugdelijke omzetprognoses? Dwaling? Onrechtmatige daad van franchisegever wegens de verstrekte omzetprognoses? Beroep op overeengekomen nabetaling door franchisenemer bij tussentijdse beëindiging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?
 39. Geen rechtsgeldig beroep op opschorting, omdat de betalingsverplichting en de verplichting om het zwembad deugdelijk te installeren niet voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding.
 40. bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid bemiddelaar; vennootschap A heeft via bemiddeling van B int- en tonercartridges gekocht en vooruitbetaald bij vennootschap C. C bestelt op haar beurt bij D, betaalt D ook vooruit en D bestelt de zaken bij E. Op een gegeven moment wordt duidelijk dat de zaken niet aan A zullen worden geleverd, omdat D leverancier E niet heeft betaald, maar de vo...
 41. Overheidsaansprakelijkheid. Consumentenvuurwerk verbod. Niet onrechtmatig.
 42. Totstandkoming (koop)overeenkomst; makelaar handelde niet als gevolmachtigde; geen geslaagd beroep op schijn van volmachtverlening (art. 3:61 lid 2 BW).
 43. Onrechtmatige overheidsdaad. Gedaagde heeft de belangen van eiseres niet meegewogen terwijl ze daar wel mee bekend was. Dat gedaagde een privaatrechtelijke rechtspersoon is, ontlaat haar niet van zorgvuldigheidsplicht die op de overheid rust. Schadestaat.
 44. Vordering verzekerde nakoming verzekeringsovereenkomst, afgewezen, merkelijke schuld, vordering schadevergoeding wegens onrechtmatige beëindiging verzekeringsovereenkomst, afgewezen, schade onvoldoende onderbouwd.
 45. Luchtvaart. Beroep op artikel 5 lid 1 sub c onder i van de Verordening slaagt niet, nu niet is komen vast te staan dat de vervoerder de passagier tijdig heeft geïnformeerd omtrent de annulering van de vlucht.
 46. leaseovereenkomst auto; geen woekerrente
 47. borgovereenkomst; ontbreken van een beschrijving van het gehuurde aan het begin van de huurovereenkomst; rente over rente niet toegewezen
 48. Luchtvaart. CTOT.
 49. benoeming deskundige
 50. Luchtvaart. Eindbestemming gewijzigd.