Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Procesrecht. Arbeidsrecht. Hof heeft na comparitie in hoger beroep genomen aktes niet kenbaar betrokken bij zijn oordeelsvorming.
 2. Verzoek aan het hof tot heroverweging van een eindbeslissing in een tussenarrest.
 3. vermeerdering van eis bij memorie van grieven; bestuurdersaansprakelijkheid
 4. Arbitrage. Vernietiging arbitraal vonnis wegens schenden van beginsel van hoor en wederhoor. Scheidsgerecht heeft oordeel ten nadele van partij mede gebaseerd op bescheiden waarover die partij zich niet voldoende heeft kunnen uitlaten.
 5. Incidentele vorderingen met het oog op overname voormalige echtelijke woning. Afschrift van documentatie levensverzekering (art. 843a Rv) en voorlopige voorziening gebod pensioenverevening (art. 223 Rv). Incidentele vorderingen toegewezen.
 6. opheffing beslag. gedaagde beroept zich op arrest Vleesmeesters Versman/ALOG.
 7. Verzetarrest. Analoge toepassing van artikel 351 Rv op verstekarrest.
 8. Kort geding. Agrarisch recht. Niet tijdig hoger beroep tegen mondeling deelvonnis, waarvan motivering is uitgewerkt bij later vonnis. Tijdelijke verhuur gronden door pachtkamer aangemerkt als reguliere pacht. Bijstand van verpachter aan pachter in kort geding tussen grondeigenaar en pachter. Kosten ex art. 7:344 lid 2 BW. Pachter op grond van vordering grondeigenaar veroordeeld tot ontruiming....
 9. Investeerder heeft als mede-aandeelhouder deelgenomen aan een bedrijf en in rekening-courant bedragen aan het bedrijf geleend. Na enkele jaren verkoopt de investeerder zijn aandelen weer terug aan de andere aandeelhouders en wordt zijn vordering in rekening-courant op het bedrijf voldaan. Heeft de investeerder daarnaast nog uit geldlening bedragen te vorderen van de andere aandeelhouders? Bewij...
 10. Voortzetting hoger beroep instantie na cassatie en verwijzing. Koop van machine bestemd voor gebruik bij bosbouwwerkzaamheden. Vernietiging koop wegens dwaling? Verjaring? Beantwoordt het geleverde aan de overeenkomst? Nadere stellingen en producties na verwijzing?
 11. In principaal hoger beroep wordt slechts een van de twee pijlers voor de aangevochten beslissing bestreden. De ander (niet bestreden) pijler kan die beslissing zelfstandig dragen. Reeds om die reden kan het principaal hoger beroep geen doel treffen. De aan het incidenteel hoger beroep verbonden voorwaarde is niet in vervulling gegaan, zodat het hof ook daarover niet hoeft te oordelen.
 12. eiseres wel ontvankelijk. Na de afsplitsing van het deel van het vermogen (inclusief het chaletpark in kwestie) naar een nieuwe vennootschap, zijn de vorderingen tegen gedaagde gecedeerd aan eiseres. Dat dit tijdens de procedure is gebeurd (naar aanleiding van het verweer) maakt dit niet ongeldig. De kettingbedingen met de boetes zijn oneerlijke bedingen in de zin van de richtlijn oneerlijke be...
 13. Kort geding. Geschil over een scheepscasco, versleept vanuit Polen naar Nederland waar het wordt verkocht en beslagen. Vordering tot opheffing beslag. Zie 200.268.996.
 14. Mondeling vonnis. Executiegeschil. Belangenafweging ihk uitvoerbaarheid bij voorraad valt in het nadeel van de geëxecuteerde.
 15. Eiser is dwangsommen verbeurd wegens niet nakoming tussenvonnis. Gedaagde heeft geen hoger beroep ingesteld tegen het deelvonnis dat tevens een eindvonnis bevatte.
 16. Art. 81 lid 1 RO. Overeenkomstenrecht. Procedure na cassatie en verwijzing. Uitleg vaststellingsovereenkomsten. Motivering.
 17. Procesrecht. Geschil tussen buren over eigendom brug. Uitleg gedingstukken.
 18. Procesrecht. Problemen na aanleg hybride kunstgrasveld. Gemeente spreekt opdrachtnemer wegens wanprestatie aan. Hof oordeelt dat gemeente niet aan haar stelplicht heeft voldaan en passeert bewijsaanbod. Onbegrijpelijke beslissingen?
 19. Art. 21 en 705 lid 1 Rv. Vordering in kort geding tot opheffing beslagen wegens schending waarheidsplicht in beslagrekest.
 20. Tussenkomst in een (ambtshalve) doorgehaalde zaak is niet mogelijk wanneer partijen in de hoofdzaak een minnelijke regeling hebben getroffen die ertoe strekt de procedure te beëindigen.
 21. Deelvonnis, met bewijsopdracht in conventie en eindbeslissing in reconventie. Defungeren van een advocaat na fourneren, maar vóórdat een dag is bepaald waarop vonnis zal worden gewezen. Artikel 226, lid 2 Rv. jo artikel 225, lid 4 Rv: uitleg van het begrip “dag is bepaald waarop het vonnis zal worden uitgesproken”. Onrechtmatige daad. Verzwijgen van de aanwezigheid van asbest bij het aangaan va...
 22. Deelgeschil. Arbeidsongeval. Partijen verschillen van lezing over de toedracht. Leent zich niet voor een deelgeschil.
 23. Verzoek tot verkoop aandelen ex artikel 474g Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
 24. Vordering tot ontruiming in kort geding omdat de verhuurder stelt dat hij het gehuurde dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Artikel 7:272 lid 1 BW vormt in beginsel een beletsel voor een dergelijke vordering in kort geding. In dit geval ontbreekt ook het spoedeisend belang omdat het vonnis van de bodemrechter op zeer korte termijn te verwachten is.
 25. Verklaringsprocedure. Art. 475 en 476a Rv. Bewijslast en verzwaarde stelplicht.
 26. afwijzing incidentele vordering tot verwijzing naar andere rechtbank wegens verknochtheid ex art. 220 lid 1 Rv
 27. Wvggz; procesrecht. Zorgmachtiging, hoor en wederhoor (art. 19 Rv). Beslissing mede gebaseerd op stuk waarover betrokkene zich niet heeft kunnen uitlaten.
 28. Ondernemingsrecht, procesrecht. Uitkoopprocedure (art. 2:92a BW). Verstekarrest tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders; verzettermijn voor in het buitenland wonende aandeelhouders. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Welke partij dient op te roepen?
 29. Incident. Vraag of sprake is van een ondeelbare rechtsverhouding zodat de gezamenlijke erfgenamen van een erflaatster alsnog moeten worden opgeroepen.
 30. onttrekking van gelden aan spaar- en betaalrekening gerechtigde; waarheidsplicht en sanctie (21 Rv).
 31. Art. 332 Rv, vordering onder de appelgrens. Niet-ontvankelijk.
 32. Pensioenrecht. Procesrecht. Driepartijenverhouding. Veroordeling tot nakoming pensioenovereenkomst door (Psw-)uitvoerder. Toeslagverlening/indexatie. Art. 23 Rv. Art. 20 Pw. Motivering verjaringsoordeel door verwijzing naar vonnis kantonrechter.
 33. WSNP. Procesrecht. Ontvankelijkheid. Doorbreking rechtsmiddelenverbod art. 360 Fw? Cassatietermijn. Hoor en wederhoor. Algemene ervaringsregel.
 34. Personen- en familierecht. Procesrecht. Ondertoezichtstelling (art. 1:255 lid 1 BW). Prorogatie (art. 329 Rv). Kan ondertoezichtstelling direct (bij prorogatie) aan het gerechtshof worden verzocht?
 35. Deelgeschil. Arbeidsongeval. Werkneermster komt ten val op de werkvloer. Zorgplicht werkgever niet geschonden. Begroting van de kosten.
 36. Regiebeslissingen in de aanloop naar de miondelinge behandeling van collectieve actie inzake sjoemelsoftware
 37. Weigering verlof tenuitvoerlegging van arbitraal kort geding vonnis waarbij staking tenuitvoerlegging kort geding vonnis van Gerecht van Curacao is bevolen. Tenuitvoerlegging arbitraal kort geding vonnis onverenigbaar met gesloten stelsel rechtsmiddelen.
 38. Verzet niet tijdig ingesteld. Daad van bekendheid.
 39. Art. 3:305a BW (oud). Procesrecht. Collectieve actie stichting ten behoeve van slachtoffers van storting afvalstoffen in Ivoorkust. Rechtsmacht Nederlandse rechter o.g.v. art. 8 onder 1 Verordening Brussel I-bis? Verbod van terugverwijzing. Gelijksoortigheids- en waarborgvereiste art. 3:305a BW (oud).
 40. Kort geding. Schorsing van executie van dwangbevel pensioenfonds afgewezen. Maatstaf Zeester-arrest.
 41. kort geding leent zich niet voor het gelasten van de wijze van verdeling (art. 256 rv).
 42. Kort geding. Uitleg vaststellingsovereenkomst die is gesloten bij behandeling van eerder kort geding. Toewijsbaarheid vordering beoordelen naar toestand ten tijde van beslissing in hoger beroep.
 43. Vrijwaringsincident. Artikel 210 lid 1 Rv. Toewijzing. Voldoende is dat gedaagde in de hoofdzaak genoegzaam stelt dat tussen hem en de derde een rechtsverhouding bestaat krachtens welke de derde verplicht is de nadelige gevolgen van een veroordeling van gedaagde in de hoofdzaak te dragen.
 44. Hoger beroep van tussenvonnis zonder toestemming van de rechtbank. Niet-ontvankelijk.
 45. Incident tot voeging/tussenkomst ex artikel 217 Rv ingesteld door pandhouder. Parallel verzoek tot ontslag van instantie ex artikel 27 lid 2 Fw door wederpartij van (failliete) pandgever. Verval van instantie.
 46. Opheffing (deels) van conservatoire derdenbeslagen gelegd naar aanleiding van vermeend verbeurde contractuele boetes. Vorderingsrecht grotendeels summierlijk ondeugdelijk en belangenafweging valt uit in het voordeel van gerekwestreerden.
 47. Procesrecht. Hoor en wederhoor (art. 19 Rv, art. 6 EVRM); afwijzing verzoek om te mogen reageren op nieuwe stellingen en producties in het laatste processtuk.
 48. artikel 351 Rv. Geen schorsing tenuitvoerlegging vonnis door hof na gemotiveerde beslissing rechtbank over tenuitvoerlegging in geschil tussen gewezen levensgezellen over wie in gezamenlijke woning mag verblijven
 49. Kort geding. Beslag op subsidiegelden. Subsidieaanvraag goedgekeurd, subsidie nog niet definitief vastgesteld. Is er sprake van voor beslag vatbare toekomstige vordering? Kunnen voorschotbetalingen aan beslaglegger worden uitgekeerd?
 50. onbevoegdheidsincident, arbitrage, artikel 1022 Rv