Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor afgewezen wegens gebrek aan belang.
 2. afwijzing verzoek om herstelarrest ex artikel 31 Rv
 3. Huurecht woonruimte; procesrecht. Voorzetting huur door samenwoner (kleinzoon) ex art. 7:268 lid 2 BW na overlijden huurder (grootvader); toets gemeenschappelijke huishouding en duurzaamheid. Belang in cassatie.
 4. Procesrecht. Stelplicht en bewijslast verjaringsverweer in het kader van vernietiging borgtochtovereenkomst (art. 7:857 BW) door echtgenote bij gebrek aan haar toestemming (art. 1:88 lid 1 sub c BW jo. art. 1:89 lid 1 BW). Belang bij cassatie.
 5. Tegenbewijslevering tegen voorshands aangenomen uitleg van overeenkomst. Toetsingskader bij tegenbewijslevering.
 6. Kerkenrechtelijk geschil; voorzieningenrechter verklaart zich onbevoegd
 7. Appellante heeft tegen het vonnis waarvan beroep geen grieven aangevoerd en wordt, nadat op de rol ambtshalve akte niet-dienen is verleend, niet-ontvankelijk verklaard in het door haar ingestelde hoger beroep.
 8. Artikel 351 Rv.
 9. Letselschade. Mishandeling. Door het gooien van stoelen is de hand van eiser in de hoofdzaak geraakt. Onrechtmatig handelen. Een klein deel van de gevorderde schadeposten staat in causaal verband met het letsel als gevolg van de mishandeling en moet worden vergoed. In de vrijwaringszaak: de schade kan niet worden verhaald op de verzekeraar, omdat de vordering is verjaard (art. 7:942 BW) .
 10. Letselschade na verkeersongeval. Whiplash. Geen blijvende arbeidsvermogensschade. Wel tijdelijke arbeidsongeschiktheid na het ongeval. Beoordeling van diverse schadeposten. Verzekeraar moet, rekening houdend met de bevoorschotting, nog een aanvullend bedrag aan schadevergoeding en smartengeld vergoeden. Daarnaast ook een bedrag aan buitengerechtelijke kosten. Voor rekening van eiseres komt een...
 11. Invordering van bestuursrechtelijke geldschulden. Bevoegdheid civiele rechter.
 12. derdenbeslag, betwistingsprocedure
 13. Tussenbeschikking; incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad van beschikking. Belang onvoldoende onderbouwd
 14. Verzoek voorlopig getuigenverhoor, afwijzing, strijd met de goede procesorde.
 15. Vrijwaringszaak. Eenzijdig verkeersongeval. Inzittende van de auto kan zijn kosten van behandelend psycholoog niet verhalen op verzekeraar van de bestuurder. Geen causaal verband tussen psychische klachten en ongeval. Afwijzing tegenvordering van de verzekeraar: er is geen sprake van eigen schuld van de inzittende. Niet is komen vast te staan dat het ongeval is veroorzaakt door lachgasgebruik e...
 16. Opheffing van conservatoire beslagen.
 17. ontslag van instantie, art. 27 lid 2 Fw
 18. Wrakingsverzoek afgewezen.
 19. Verzoek tot verschoning toegewezen.
 20. minnelijke regeling tussen partijen in vonnis opgenomen. Gedaagde wordt geacht af te zien van consumentenbescherming.
 21. Kort geding. Opheffing beslag. Dwangsomgeschil. Toewijzing. Beoordeling van de inhoud van de verplichtingen waarop een dwangsom is gesteld en of dwangsommen zijn verbeurd. Verjaring. Artikel 611g Rv.
 22. Verzoek tot verschoning toegewezen.
 23. Wrakingsverzoek afgewezen.
 24. Wrakingsverzoek afgewezen
 25. Letselschade. Mishandeling door portier cafe? Hardhandig naar buiten werken van klant.. Portier heeft niet onrechtmatig gehandeld.
 26. incident ex artikel 118 Rv
 27. Vastlegging in arrest van tussen partijen gemaakte afspraken ter beëindiging van hun geschil.
 28. Vonnis in incident tot voeging van zaken. Vordering toegewezen.
 29. Artikel 351 Rv.
 30. Artikel 351 Rv.
 31. Wrakingskamer. Verzoeker heeft ingestemd met voorstel van de vorige wrakingskamer om de hoofdzaak te heropenen onder leiding van de rechter tegen wie het wrakingsverzoek zich richt. Eiseres in de hoofdzaak heeft daarop de wrakingskamer gewraakt, die daarin heeft berust. De wrakingskamer in nieuwe samenstelling is van oordeel dat de grond aan het wrakingsverzoek niet is komen te ontvallen doorda...
 32. Vonnis in incident tot opheffing gelegde beslagen. Vordering afgewezen.
 33. Vonnis in incident ex artikel 22 Rv. Vordering tot opdracht overleggen nadere stukken afgewezen
 34. Uitvoering arrest gerechtshof. (De gemachtigden van) partijen hebben tevergeefs hebben gecorrespondeerd en overleg gevoerd over de wijze van uitvoering van een arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch over het verschaffen van inzage in stukken. In deze periode heeft gedaagde wel inzage aangeboden, maar volgens eiseres onder onredelijke voorwaarden. Volgens gedaagde daarentegen stelde gedaagd...
 35. Verschoningsverzoek toegewezen. De rechter en de gewraakte rechter zijn inmiddels allebei lid van hetzelfde team van de rechtbank.
 36. Vonnis van de kantonrechter in het incident. Forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden. Forumkeuze heeft geen gevolg. Verwijzing.
 37. Art. 31 Rv, herstelvonnis, uitvoerbaar bij voorraad, ontbinding
 38. Incident tot inzage op grond van artikel 4:78 BW om legitieme portie te kunnen berekenen.
 39. Geen grondslag voor ambtshalve verwijzing kanton.
 40. Uitvoering afspraken vaststellingsovereenkomst, onderzoek door deskundige. Niet voldaan aan eisen hoor en wederhoort. Partijen moeten uitvoering vso buiten procedure om regelen.
 41. Incident 118 Rv. Toewijzing. Vennoten van vof mogen als derden worden opgeroepen.
 42. Cassatieprocesrecht. Art. 426a lid 1 Rv. Niet-ontvankelijkheid. Procesinleiding niet getekend door advocaat bij Hoge Raad.
 43. Procesrecht. Schadestaatprocedure. Vaststelling schade na beroepsfout advocaat. Is in hoofdprocedure bindende beslissing gegeven over causaal verband tussen beroepsfout en schade, waaraan rechter in schadestaatprocedure is gebonden? Onbegrijpelijke uitleg vonnis in hoofdprocedure?
 44. KG. Vordering 843a deels toegewezen.
 45. Herstelverzoek afgewezen.
 46. WAMCA zaak - rolbeslissing - opvragen procesfinancierinsgovereenkomst.
 47. Kort geding. Geen dwangsommen verbeurd. Voldaan aan vonnis. Executoriaal beslag wordt opgeheven.
 48. Procesrecht. Art. 23 Rv. Uitleg van vorderingen bij uittreding uit coöperatie. Hoge Raad doet zelf af. Samenhang met 22/04861 (HR 16 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:241).
 49. Procesrecht. Verzettermijn van art. 143 lid 3 in verbinding met art. 144 aanhef en onder b. Rv; toepassing verzettermijn en art. 6 EVRM; nadere termijn; lengte nadere termijn
 50. Executiegeschil. In bodemzaak is buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst komen vast te staan en de vordering tot ontruiming van het gehuurde toegewezen. Geoordeeld wordt dat in dat vonnis nog geen belangenafweging heeft plaatsgevonden, zodat die mogelijkheid in de onderhavige zaak nog open staat. Hoewel sprake is van geweldsincidendenten rondom het gehuurde, dient de voorzieninge...