Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Incidentele vordering tot zekerheidstelling. Artikel 235 Rv biedt geen grondslag voor het opleggen van de verplichting tot zekerheidstelling wanneer de executie al is voltooid. Nu appellant gedeeltelijk heeft voldaan aan het bestreden vonnis ziet het hof grond om de aan de tenuitvoerlegging van het vonnis te verbinden voorwaarde van zekerheidstelling te beperken tot de nog te betalen maandelijk...
 2. Merkenrecht. Procesrecht. Uitputting. In de handel brengen in de EER. Realisatie economische waarde (Peak Holding). Gerechtvaardigd vertrouwen instemming merkhouder. Begrip “duur van de licentie” art. 25(2)(a) UMVo. Twee-conclusieregel. Stelplicht. Grenzen rechtsstrijd. Matiging proceskostenveroordeling art. 1019h Rv.
 3. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Procesrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Verzoek herroeping op grond van bedrog; art. 382, onder a, Rv.
 4. Procesrecht. Exhibitievordering in niet-IE-zaak (art. 843a Rv). Maatstaf voor aannemen van rechtsbetrekking in de zin van art. 843a Rv bij gestelde tekortkoming of onrechtmatige daad.
 5. Faillissementsrecht; procesrecht. Vordering ingesteld door gefailleerde tijdens diens faillissement. Faillissement eindigt kort nadien. Kan verweerder na einde faillissement nog beroep doen op niet-ontvankelijkheid eiser in diens vorderingen op grond van art. 23 en 25 lid 1 Fw?
 6. Incident, voorlopige voorziening, wind- en waterdicht maken ruwbouw, aanneming van werk, spoedeisend belang
 7. Burgerlijk procesrecht, art. 143 lid 2 Rv, niet-ontvankelijk wegens verstrijken verzettermijn. Het hof oordeelt dat de verzet niet tijdig is ingesteld, nu het vermoeden gerechtvaardigd is gelet op de feiten en omstandigheden dat aan de daad van de gemachtigde om contact op te nemen met eiseres in eerste aanleg, een voorafgaande daad van bekendheid van de veroordeelde ten grondslag ligt.
 8. Nederlandse rechter rechtsmacht. Art. 18 EEX II-Vo. Incasso factuur. Beroep op verrekening faalt. Onvoldoende gesteld.
 9. Deurwaarderskort geding. Schuldeiser heeft ten laste van Arabische Republiek Egypte beslag gelegd. Aanzegging van de Staat op grond van artikel 3a lid 2 en 6 van de Gerechtsdeurwaarderswet dat het executoriale beslag strijdig is met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat en moet worden opgheven. Geldt in dit geval immuniteit van executie? Heeft Egypte afstand gedaan van die immuniteit...
 10. Procesrecht. Ontvankelijkheid incidenteel cassatieberoep. Is het in art. 3.1.5.5 van het Procesreglement Hoge Raad genoemde moment een fatale termijn voor het instellen van incidenteel cassatieberoep? Eisen van een goede procesorde. Art. 418a Rv, art. 142 Rv, art. 410 lid 1 Rv.
 11. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Letselschade. Schadebegroting. Deskundigenonderzoek.
 12. Verliezend inschrijver wijzigt in hoger beroep haar eis omdat aanbestedende dienst het aanbestede werk definitief aan winnende inschrijver heeft gegund nadat de voorzieningenrechter van de rechtbank de vorderingen van verliezend inschrijver heeft afgewezen. Verliezend inschrijver vordert in hoger beroep een voorschot op in een bodemzaak te vorderen schadevergoeding op grond van onrechtmatige da...
 13. Onduidelijk procederen. Pp krijgen gelegenheid bij akte in conventie en in reconventie in het geding te brengen heringedeelde en hernoemde exemplaren van conclusies, waarbij de stellingen en verweren in conventie gesplitst zijn van die in reconventie.
 14. Executiegeschil over verleend bevel tot Europees bankbeslag op bankrekening van Cypriotische aanbieder van Contracts for Difference (CFD's). Op rechtsmiddel verzoek intrekking bevel is de dagvaardingsprocedure van toepassing. Wederpartij van de aanbieder moet aangemerkt worden als consument in de zin van art. 6 Verordening Europees Bankbeslag (nr. 655/2014, EAPO-Vo) en art. 17 Brussel Ibis-Vo,...
 15. Hoger beroep; notarisfacturen; omschrijving en omvang opdracht; op grond van fundamentele beginsel van hoor en wederhoor mag notaris alsnog reageren op de verwarrende betwisting van verdere opdrachten; notaris dient cliënt tijdig en duidelijk voor te lichten over de financiële consequenties van zijn inschakeling en tijdig aan cliënt mee te delen wanneer meer kosten in rekening zullen worden geb...
 16. Procesrecht. Criteria voor wijziging onjuiste naamsaanduiding geïntimeerde; maatstaf; toetsingskader HR 13 december 2013 (Montis/[…]) en HR 10 juli 2015 (Seacon Logistics).
 17. Procesrecht. Verbintenissenrecht. Vordering VvE tot het ongedaan maken van wijzigingen aan het appartementsgebouw. Heeft het bestuur machtiging van de vergadering verkregen voor het instellen van deze rechtsvordering? Bekrachtiging in appel van een met een dwangsom versterkte veroordeling tot een doen die vier weken na het onherroepelijk worden van het vonnis ingaat. Wat is de verhouding met de...
 18. Procesrecht. Bekrachtiging in appel van een met een dwangsom versterkte veroordeling tot een doen die vier weken na het onherroepelijk worden van het vonnis ingaat. Wat is de verhouding met de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het arrest? Samenhang met zaak 19/03377.
 19. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Comparitie na aanbrengen in hoger beroep. Had het hof partijen moeten wijzen op recht op mondelinge behandeling ten overstaan van de drie raadsheren die zouden gaan beslissen? HR 20 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:472 en HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:726.
 20. Octrooirecht. Procesrecht. Farmaceutisch octrooi (Swiss-type claim). Inventief? (art. 81 lid 1 RO). Vordering tot schadevergoeding, op te maken bij staat (art. 612 Rv); stelplicht. Proceskostenvergoeding (art. 1019h Rv); overeenstemming tussen partijen.
 21. Incident, relatieve bevoegdheid, forumkeuzebeding, discussie totstandkoming overeenkomst, vordering onder € 25.000,00
 22. Procesrecht. Europees recht. Verzoek om voorlopig getuigenverhoor afgewezen bij gebrek aan belang. Beschermingsbereik standstillbepaling van art. 108 lid 3 VWEU. Stichting als bedoeld in art. 3:305a BW die opkomt voor belang eerlijke mededinging.
 23. Huurrecht. Procesrecht. Uitleg van petitum begrijpelijk? Verschuldigdheid en matiging van contractuele boetes.
 24. Vervolg van ECLI:NL:GHSHE:2020:1144. Geïntimeerde ziet alsnog af van het instellen van incidenteel hoger beroep.
 25. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Dekking rechtsbijstandsverzekering. Klachten over partijdigheid van de voorzitter van het hof, equality of arms, de omvang van de rechtsstrijd en maatstaf voor beëindiging van de verzekeringsrelatie.
 26. Incident, exhibitieplicht, bescheiden alsnog in geding gebracht, bezit van bescheiden voldoende gemotiveerd weersproken.
 27. Artikel 358 lid 4 Rv. Niet-ontvankelijkheid appellant in hoger beroep wegens appel tegen een zuivere tussenbeschikking en een expliciet verbod van de kantonrechter bij separate brief om tussentijds hoger beroep in te stellen. Kostenveroordeling.
 28. Geen rechtmatig belang bij inzage ex art. 843a Rv
 29. Procesrecht. Verstekverlening. "Corona-betekening" aan natuurlijke persoon, waarbij niet wordt aangebeld, maar direct afschrift van het exploot in de brievenbus van het woonadres wordt gedaan. Feitelijke onmogelijkheid als bedoeld in art. 47 lid 1 Rv? RIVM-richtlijnen; wetsvoorstel "Verzamelspoedwet COVID-19".
 30. Zekerheidstelling voor proceskosten ex artikel 224 Rv. Verlenging van de termijn om zekerheid te stellen ex artikel 616 lid 4 Rv.
 31. Verbintenissenrecht. Onrechtmatige overheidsdaad. Procesrecht. Onrechtmatige uitingen Provincie over handhaving en intrekking milieuvergunningen en jegens potentiële kopers van bedrijf? HR 24 januari 1983, ECLI:NL:HR:1983:AD2221. Formele rechtskracht. Passeren bewijsaanbod.
 32. Schriftelijke vastlegging van een mondelinge uitspraak op een incidentele vordering tot tussenkomst en voeging (artikel 217 Rv) in kort geding. Doorkruising lopende bestuursrechtelijke procedure (WOB-procedure) via een interventie in een lopend civielrechtelijk kort geding is strijdig met de goede procesorde. Bovendien levert het een onredelijke vertraging op. Incidentele vorderingen worden af...
 33. Onrechtmatige daad, uitingsvrijheid. Procesrecht. Oud-rechter en zijn vennootschap spreken (voormalig) juridisch medewerkster aan over beschuldigingen van partijdig en onprofessioneel rechtersgedrag, door haar geuit in anonieme brief aan tijdschrift en in getuigenverklaringen. Maatstaf onrechtmatigheid. Is verklaring als getuige onrechtmatig? Klacht over doorverwijzing op grond van art. 62b RO...
 34. Erfrecht. Geschil tussen broer en zus over omvang nalatenschap/legitieme portie van de zus. Incidentele vorderingen tot schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad en tot zekerheidstelling (235 Rv). Toetsingsmaatstaf. Geen kennelijke misslagen. Geen nieuwe feiten en omstandigheden.
 35. Echtscheiding. Uitleg nadere afspraken over het huurrecht met betrekking tot de voormalige echtelijke woning. Haviltex-maatstaf toegepast in kort geding.
 36. Procesrecht. Ontvankelijkheid hoger beroep. Appeltermijn. Het hof heeft op de laatste dag van de appeltermijn een fax ontvangen waarvan slechts de eerste pagina’s zijn bedrukt. Kwalificeert dit als een beroepschrift? Komt het niet afgedrukt zijn van de overige pagina’s niet voor risico van appellant, zodat ervan uit moet worden gegaan dat het appelschrift tijdig is ingediend (art. 3:37 BW jo. 3...
 37. Wraking van de wrakingskamer. Verzoeker niet-ontvankelijk nu het verzoek tot wraking is ingediend nadat de behandeling van het eerste wrakingsverzoek door het geven van een beslissing was geëindigd.
 38. Huwelijksgoederenrecht. Procesrecht. Verdeling gemeenschap. Omvang rechtsstrijd in hoger beroep en tweeconclusieregel. Nova.
 39. procesrecht
 40. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Comparitie na aanbrengen in hoger beroep. Had het hof partijen moeten wijzen op recht op mondelinge behandeling ten overstaan van de drie raadsheren die zouden gaan beslissen? HR 20 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:472 en HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:726.
 41. Procesrecht. Familierecht. Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Verzoek om deskundigenonderzoek (art. 810a lid 2 Rv). Kan zodanig verzoek alleen worden gedaan met het oog op contra-expertise tegen onderzoeksrapport Raad voor de Kinderbescherming of gecertificeerde instelling?
 42. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Vervolg op HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:428. Vraag of beroep op in verrekening te brengen vordering afstuit op gezag van gewijsde van arbitraal vonnis.
 43. Tegen verstekvonnis van 27 juli 2011, op basis waarvan huurwoning is ontruimd, wordt pas op 13 september 2017 verzet ingesteld door de veroordeelde. De veroordeelde ontkent de woning te hebben gehuurd, bewoond en ontruimd. Is de verzettermijn onder deze omstandigheden door de ontruiming gaan lopen? Zijn er daden van bekendheid gepleegd waardoor de verzettermijn is gaan lopen? Processuele compli...
 44. Bevoegdheidsincident. Is aan 4 vereisten voor erkenning Turkse uitspraken voldaan? Is onderwerp een ander? Nederland is niet het eerste land waar initiële schade is geleden.
 45. geen kenbare grief
 46. Bevoegdheidsincident, forumkeuze. EEX-Vo II (Brussel-I bis), EVEX II (Verdrag van Lugano 2007). Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden. Vraag of sprake is van een forumkeuze die op de voet van art. 23 EVEX II leidt tot rechtsmacht van de Nederlandse rechter. Rechtbank komt rechtsmacht toe.
 47. Bevoegdheidsincident, internationaal. Leningsovereenkomst verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt. Recht van het land waar de partij die de kenmerkende prestatie moet verrichten woonplaats heeft. Woonplaats uitlener.
 48. Verzoek voorlopig deskundigenbericht in hoger beroep (art. 202 jo 194 Rv). Verzoek in strijd met een goede procesorde geoordeeld. Een eerder verzoek bij de rechtbank was toegewezen, maar heeft geen doorgang gevonden omdat verzoekster in beroep haar deel van het voorschot voor de deskundige toen niet heeft voldaan. Bovendien is sprake van een herhaald verzoek. Het verzoek was immers door de rech...
 49. Procesrecht. Verzoek voorlopige voorzieningen (art. 223 Rv) door hof afgewezen. Verwerping cassatieberoep wegens gebrek aan belang, omdat de hoofdzaak door uitspraak Hoge Raad van vandaag in zaak 19/00292 is geëindigd (ECLI:NL:HR:2020:875).
 50. Art. 81 lid 1 RO. Alimentatie. Procesrecht. Draagkracht; moest hof stellingen uit verzoek voorlopige voorzieningen dat na sluiting hoofdzaak is gedaan, meenemen bij beoordeling hoofdzaak? Behandeling hoofdzaak heropenen? Passeren bewijsaanbod.