Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Mkbasics heeft als verzuimbegeleider een beroepsfout gemaakt door niet tijdig de re-integratie in het tweede spoor in te zetten. Beroep op eigen schuld en voordeelsverrekening slaagt niet. Beroep op exoneratiebeding waarin aansprakelijkheid wordt beperkt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 2. Het hof bekrachtigt het oordeel van de voorzieningenrechter dat NSR de koopovereenkomsten inzake 48 gebruikte treinstellen terecht heeft mogen ontbinden en Ferotrans gehouden was om haar medewerking te verlenen aan de teruglevering, hetgeen zij inmiddels ook heeft gedaan.
 3. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2020:3938. Weigering dekking autoverzekering wegens mogelijk geënsceneerde aanrijding (7:941 BW, 7:952 BW). Hof is ambtshalve bekend met zaak tussen andere partijen bij hof Arnhem-Leeuwarden, waarin gedeeltelijk dezelfde betrokkenen een rol spelen. Hof vraagt partijen zich uit te laten over die zaak en de betekenis daarvan voor het geschil tussen partijen.
 4. Wraking en wraking van de wrakingskamer. Verzoeker niet-ontvankelijk/verzoek afgewezen.
 5. Afwijzing vordering 843a Rv en afwijzing vordering in incident tot gelasten van een getuigenverhoor om de landsadvocaat te horen over een mondeling verstrekte advies. Tevens afwijzing verzoek om alsnog (aanvullende) grieven te nemen nadat op het incident zou zijn beslist en de inhoud van het advies/getuigenis erover bij appellant bekend is.
 6. belang bij procedure ex art. 36 lid 1 Verordening nr. 655/2014 inzake het Europees bankbeslag?
 7. belang bij procedure ex art. 36 lid 1 Verordening nr. 655/2014 inzake het Europees bankbeslag?
 8. Kort geding. Opheffing conservatoir beslag. Derde-beslagene is niet gehouden aan beslaglegger informatie te verstrekken over beslagmogelijkheden die geen betrekking hebben op rechtsverhouding die derde-beslagene met beslagdebiteur heeft, ook niet als derde-beslagene onderdeel is van een groep en op grond daarvan er wetenschap van heeft dat er bij een andere rechtspersoon binnen de groep een bes...
 9. Vordering 843a Rv tegen schuldenaar en derde-beslagene. Rechtsbetrekking op basis van art. 476a/b Rv. Informatieplicht schuldenaar ex art. 475g Rv ziet ook op opgeven vermogensbestanddelen, maar strekt niet tot rekening en verantwoording (HR ZC0338).
 10. Vordering tot afgifte ex artikel 843a Rv van handtekeningenlijst behorende bij brief verzonden aan bestuur van vereniging. Vordering uit onrechtmatige daad onvoldoende aannemelijk. Geen rechtmatig belang bij afgifte.
 11. Kort geding. Tijdens de mondelinge behandeling wordt door gedaagde een beroep gedaan op de niet-ontvankelijkheid van eiser omdat eiser de verkeerde partij gedagvaard heeft. Door in de preprocessuele fase eiser er niet op te wijzen dat de verkeerde partij gedagvaard is, handelt gedaagde in strijd met de goede procesorde. Volgt niet-ontvankelijkheid van eiser en een (op nihil begrote) proceskoste...
 12. Incidentele vordering tot aanhouding. De enkele stelling dat de uitkomst van de te voeren verzetprocedure van belangrijke betekenis is in de hoofdzaak in de onderhavige procedure onvoldoende is om strijd met de goede procesorde aan te kunnen nemen.
 13. Procesrecht. Enquêterecht. Verzoek onmiddellijke voorziening op voet van art. 2:349a BW; bevel aan bestuurder getuigenverklaring af te leggen in procedure in Hong Kong; bestuurder partijgetuige; wettelijke grondslag.
 14. Incidentele vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging. Op voorhand kan niet worden aangenomen dat het verstekvonnis geen stand zal houden. Afweging belangen, vordering wordt afgewezen.
 15. Bevoegdheidsincident. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Battle of the forms. Artikel 6:225 lid 3 BW. Beroep op vernietigbaarheid artikel 6:233 aanhef en onderdeel b jo. artikel 6:234 BW. Bewijsopdracht
 16. Verzoeker niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek voor zover dat ziet op uitlatingen, gedragingen en beslissingen van de rechter ter zitting van 28 mei 2020, omdat het verzoek niet tijdig is gedaan. Wrakingsverzoek voor het overige afgewezen. Geen schending van beginsel van hoor en wederhoor nu de procedure nog loopt en verzoeker nog gelegenheid krijgt te reageren op de reactie van de wederpar...
 17. Verzoekster niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek. Van verzoekster had verwacht mogen worden dat zij het verzoek tot wraking uiterlijk binnen enkele dagen na ontvangst van de brief van 10 juli 2020 had gedaan. Het verzoek is ingekomen op 27 juli 2020. Dat is niet zodra de feiten of omstandigheden waarop het wrakingsverzoek is gegrond aan verzoekster bekend zijn geworden.
 18. Wrakingsverzoek afgewezen. De rechter heeft in de zaak van verzoekster aan iedere partij gelegenheid gegeven te reageren op elkaars standpunten en overgelegde stukken. Daarom werd aan verzoekster gevraagd te reageren op de stukken van de wederpartij. Geen houvast voor de stelling van verzoekster dat de rechter geen acht heeft geslagen op de door haar ingebrachte stukken. Het is niet aan de wrak...
 19. Verzoekster niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek omdat dit niet is ingediend zodra de feiten en omstandigheden, waarop het wrakingsverzoek is gegrond, aan verzoekster bekend zijn geworden. Verzoek is gegrond op uitlatingen, gedragingen en beslissingen van de rechter ter zitting van 14 juli 2020, alwaar verzoekster met haar advocaat tegenwoordig was. Het verzoek is eerst ingediend op 23 juli...
 20. Verzoekster niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek voor zover dat is gebaseerd op de inhoud van het tussenvonnis van 18 oktober 2019 (eerdere wraking op deze grond reeds afgewezen) en op het niet toezenden van de bijlagen bij de brief aan de deskundige (niet tijdig gedaan). Wrakingsverzoek voor het overige afgewezen. Verlenen van uitstel voor het uitbrengen van het deskundigenbericht is een p...
 21. Bevoegdheidsincident in een zaak tussen een in de V.S. gevestigde vennootschap en een moeder- en dochtervennootschap gevestigd in Venezuela. Eiseres baseert de bevoegdheid van de rechtbank op artikel 767 Rv. Is er tussen eiseres en de dochtervennootschap een rechtsgeldige arbitrageclausule voor Venezolaanse arbiters overeengekomen?
 22. KG. Strafvorderlijk beslag onder leningnemer. Zijn vorderingen tegen leninggever (gericht op alt. zekerheid) zijn in een eerder KG toegewezen maar niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Afgewezen, want geen nova. Ook vorderingen tegen Staat afgewezen.
 23. Procesrecht. Kort geding. Opheffingskortgeding op voet art. 705 Rv; derdenbeslag op aandelen in Nederlandse BV gelegd voor vordering op Republiek Kazachstan; uitleg Kazachs recht; misbruik van recht naar Kazachs recht; motiveringsklachten. Immuniteit van jurisdictie; ‘act of state’ doctrine. Immuniteit van executie; maatstaf.
 24. Procesrecht. Kort geding. Opheffingskortgeding op voet art. 705 Rv; derdenbeslag op aandelen in Nederlandse BV gelegd voor vordering op Republiek Kazachstan; uitleg Kazachs recht; misbruik van recht naar Kazachs recht; motiveringsklachten. Immuniteit van jurisdictie; ‘act of state’ doctrine. Immuniteit van executie; maatstaf.
 25. Toewijzing vordering tot nakoming overeenkomst tot terugbetaling van betaalde voorschot in het kader van een aannemingsovereenkomst. Vordering niet betwist. Betalingsonmacht vormt geen beletsel voor toewijzing van de vordering.
 26. Verjaring, erfdienstbaarheid van parkeren.
 27. Verzoekster niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek met bepaling dat een volgend wrakingsverzoek van verzoekster in dit kort geding niet meer in behandeling wordt genomen. Verzoekster vroeg ter zitting van 23 juli 2020 om aanhouding. Nog voor de rechter kon beslissen, deelde zij mee de rechter te wraken en liep de zaal uit. Eerst in de avonduren van de dag voor de zitting van de wrakingskamer...
 28. Verzoekster niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek. De gewraakte gedragingen van de rechter hebben zich voorgedaan ter zitting van 22 juni 2020, alwaar verzoekster en haar advocaat tegenwoordig waren, terwijl de klacht die als een verzoek tot wraking is aangemerkt eerst is ingediend op 30 juni 2020.
 29. Exequatur voor arbitraal vonnis geweigerd. Ambtshalve toetsing. Niet gebleken dat eiseres gedaagde heeft gewezen op de mogelijkheid de zaak aan de gewone rechter voor te leggen. Dat is wel gedaan door de arbitrageinstelling, maar op onduidelijke wijze.
 30. Overgang van vordering van vennootschap onder firma naar eenmanszaak.
 31. Huwelijksvermogensrecht. Tussenvonnis. Man mag zich nog uitlaten over verzoek van vrouw tot heroverweging van een eindbeslissing in het vorige tussenvonnis.
 32. Vordering tot levering van fosfaatrechten. Eiser procedeert in eigen naam ten behoeve van onbekend gebleven kopers, eiser niet-ontvankelijk, omdat levering niet kan plaatsvinden aan een niet met name genoemde procespartij en fosfaatrechten naar hun aard niet geleverd kunnen worden aan eiser, nu deze geen landbouwer is.
 33. Intrekking vordering. Proceskostenveroordeling. Geen verhoging liquidatietarief.
 34. Eiseres vordert inbraakschade. Op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv is het aan de verzekerde die aanspraak maakt op uitkering om te stellen en bij voldoende gemotiveerde betwisting door de verzekeraar te bewijzen dat het verzekerde voorval zich heeft voorgedaan. Bij diefstal en inbraak is een probleem dat dit gewoonlijk ongezien gebeurt en dat volledig en objectief bewijs daarvan moeil...
 35. Incidenteel vonnis. Een enkel uitgesproken vermoeden is onvodoende voor rechtmatig belang.
 36. Verjaring. De executie van een vonnis uit 1991 moet worden gestaakt en de beslagen worden opgeheven. Ook bij een van waarde verklaard beslag is stuiting van de verjaring nodig.
 37. Kort geding. Ontruiming krakers. Verstek.
 38. Publicatieverbod en rectificatie: geen spoedeisend belang nu onderzoeksrapport (naar afhandeling van meldingen van sexueel misbruik binnen de Jehovah’s getuigen gemeenschap) inmiddels op verschillende websites is gepubliceerd. Vorderingen tegen de Staat stuiten voorts af op parlementaire immuniteit.
 39. Ontslag mentor. Bloedverwant (neef in derde graad) is belanghebbende en kan hoger beroep instellen, ook al is hij in eerste aanleg niet verschenen. Taak van de mentor. De in de beschikking beschreven kring van personen zorgt voor en bewaakt het welzijn van de rechthebbende. Mentor voert de regie wanneer beslissingen moeten worden genomen over de verpleging, de verzorging en begeleiding van de r...
 40. Goederenrecht. Procesrecht. Erfgenamen van particulier die (boeken met) tekeningen in de jaren '30 in bruikleen heeft gegeven aan museum, vorderen verklaring voor recht van eigendom en voortduring bruikleen. Volgens museum behoren deze werken tot de verzameling die de particulier in 1940 aan zijn bank heeft verkocht en zijn zij daarna eigendom geworden van een aan het museum gelieerde stichtin...
 41. vordering tot opheffing conservatoir beslag; onderliggende vorderingen van drie fysiotherapeuten tegen voormalige werkgever vanwege inhouding op het loon van werkgeverslasten en vakantiebijslag, en niet-doorbetaling van loon tijdens vakantie; ondeugdelijkheid van vorderingen door werkgever niet aannemelijk gemaakt; in beslagverzoekschrift is er, in strijd met artikel 21 Rv, geen melding van gem...
 42. Verzoeker niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek. Ter zitting zijn partijen een regeling overeengekomen ter beëindiging van hun geschil. Die regeling is vastgelegd in het proces-verbaal van de zitting en dat proces-verbaal is afgesloten met de mededeling van de rechter dat de zaak heden op de rol wordt doorgehaald. Daarmee is de behandeling van de zaak door de rechter geëindigd. Het wrakingsv...
 43. Verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking van elke rechter van de wrakingskamer, voor zover die rechter werkzaam is bij de rechtbank Rotterdam of bij de rechtbank Den Haag. Verzoeker niet-ontvankelijk in het verzoek tot wraking van een nog onbekende rechter. De twee inleidende verzoekschriften van verzoeker werden nog niet ter behandeling aan een rechter toebedeeld. Er is derhalve...
 44. Wrakingsverzoek afgewezen. Processuele beslissing van de rechter om akte van niet dienen te verlenen en de zaak voor vonnis te zetten. Beslissing van de rechter om niet terug te komen op zijn beslissing. Niet zodanig onbegrijpelijke beslissingen, dat ze wel ingegeven moeten zijn door vooringenomenheid.
 45. voeging ex art. 222 Rv
 46. Procesrecht. Afstand van instantie en bevelschrift cf artikel 250 lid 4 Rv.
 47. Datum waarop de zaak aanhangig is, herstel verzuim, rechtsgevolg administratieve doorhaling, art. 125 lid 5 Rv
 48. vernietiging verstekvonnis.
 49. Art 3:37 lid 3 BW, 476a lid 1 en 477a lid 1 Rv. Verklaringsprocedure. Afgelegde gerechtelijke verklaring die niet voldoet aan vereisten van art 476a lid 2 en 476b lid 2 Rv wordt qua gevolgen gelijk gesteld aan een niet afgelegde verklaring.
 50. Verbintenissenrecht; verjaring. Vordering op rechtspersoon die na faillietverklaring door insolventie is ontbonden en vervolgens is opgehouden te bestaan (art. 2:19 lid 1, onder c, en lid 6 BW), terwijl de mogelijkheid bestaat dat de vereffening in faillissement wordt heropend (art. 194 Fw). Geldt gedurende de periode dat de rechtspersoon is opgehouden te bestaan, voor de verjaring een verlengi...