Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Burgerlijk procesrecht

 1. Kort geding. Huur. Ontruiming . Overlast is zowel wat betreft aard, duur als de omvang zodanig dat van verhuurder niet gevergd kan worden huurder langer het gebruik van het gehuurde te verschaffen en van de omwonenden (eveneens huurders van verhuurder) niet gevergd kan worden zijn aanwezigheid als buurman nog langer te dulden. Dat zijn gedrag huurder wellicht niet kan worden aangerekend, omdat...
 2. Eiseres wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering, omdat niet duidelijk is in welke hoedanigheid zij die vordering heeft ingesteld: als executeur of als erfgename? In de stukken neemt zij daaromtrent tegenstrijdige standpunten in. Er is derhalve niet voldaan aan de strenge eisen die worden gesteld aan de duidelijkheid van de formulering van het exploot en meer in het bijzonder aan de...
 3. Vernietiging arbitraal vonnis, schending hoor en wederhoor.
 4. Vordering tot schorsing non-actiefstelling. Non-actiefstelling (die als tijdelijke maatregel moet worden aangemerkt) is geëindigd omdat de overeenkomsten inmiddels zijn opgezegd. Vordering kan dus niet leiden tot het door eiseres beoogde rechtgevolg omdat daarvoor noodzakelijke overeenkomsten niet meer bestaan. Afwijzing vordering bij gebrek aan belang.
 5. Afwikkeling verdeling gemeenschappelijk stuk grond in Suriname. Toedeling onverdeeld aandeel van de vrouw aan de man. Voor bepaling waarde benoemde deskundige trekt zich na het uitbrengen van het rapport terug. Nieuw deskundigen onderzoek is niet van de grond gekomen. Hof bepaalt zelf de waarde aan de hand van het eerste en enige wel uitgebrachte rapport.
 6. Loonvordering kort geding afgewezen. Geen spoedeisend belang.
 7. Einde samenleving. Gemeenschappelijke woning. Restschuld aan bank na betaling NHG dient conform eigendomsverhouding bij helfte te worden gedragen. Omstandigheid dat een van de deelgenoten niet tijdig aan NHG om kwijtschelding van haar aandeel heeft gevraagd komt voor haar rekening en risico: de andere schuldenaar is na kwijtschelding voor haar deel gekweten. Alsnog belang bij het verkrijgen van...
 8. Afwijzing verwijzing van de hoofdzaak naar een ander gerechtshof op de voet van artikel 62b van de Wet RO.
 9. Kort geding. Wettelijke kader artt. 47, 52 lid 2 onder a en b, 53 lid 1, 53a lid 1 AWR en artt. 10a lid 1 en 11a lid 2 Advocatenwet. Spoedeisend belang. De belastingdienst vordert in kort geding inzage in de geldstromen van de belastingplichtige. De belastingdienst stelt de vordering in tegen de belastingplichtige, tegen haar (voormalige) advocaat en de stichting beheer derdengelden. De voorzie...
 10. In kort geding gevorderde ontruiming niet toewijsbaar nu daarvoor de benodigde grote mate van zekerheid over een voor eiser gunstig oordeel in een bodemprocedure ontbreekt.
 11. Wet bescherming persoonsgegevens. Verzoek tot afgifte kopie van een rectificatiemail en overzicht met namen van (niet-)ontvangers van deze mail, naar aanleiding van een onterecht en ingetrokken royement. Niet: verstrekken emailadressen. Belangenafweging.
 12. Buitengerechtelijke incassokosten bij handelsovereenkomst. Minimumbedrag van €40,00 verschuldigd vanaf uiterste dag van betaling zonder dat schuldeiser behoeft aan te tonen dat hij incassokosten heeft gemaakt.
 13. Hoger beroep. Kort geding. Vordering tot meewerken aan omgangsregeling afgewezen, gezien het karakter van het gevorderde: een ordemaatregel.
 14. Hoger beroep. Beslissing ex artikel 31 Rv: kennelijke schrijffout voor wat betreft het in het dictum genoemde bedrag aan proceskosten. Volgt verbetering.
 15. Ontruiming.
 16. Ontbinding hoofdhuurovereenkomst bedrijfsruimte. Gevolgen voor onderhuur. Executie-kort geding.
 17. Een stug voorbeeld van het nodeloos en zonder zorgvuldig onderzoek naar een ontbrekende termijnbetaling dagvaarden van een Zvw-verzekerde met serieuze schulden en gering perspectief.
 18. Procesrecht. Insolventierecht. Incidenteel verzoek in cassatie tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten. Is art. 224 Rv van toepassing in de verzetprocedure van art. 10 Fw?
 19. Ontslag van instantie en incident voeging/tussenkomst. Voeging wordt afgewezen omdat gesteld wordt dat de originele procespartij door de stille cessies geen vordering toekomt en omdat de curator de procedure niet heeft overgenomen. Omdat WPR stelt een eigen vordering te hebben, wordt de vordering tot tussenkomst toegewezen. Totdat op die vordering is beslist, wordt de beslissing over het ontsl...
 20. Procesrecht. Hoger beroep. Uitzondering op hoofdregel dat zaak na vernietiging van een eindvonnis niet mag worden terugverwezen naar de rechter in eerste aanleg. De rechter heeft het verzet tegen het verstekvonnis ten onrechte wegens een vermeende termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. Dit betreft een geval waarin de rechter in eerste aanleg op louter processuele gronden niet aan ee...
 21. artikel 4 van het Zaaksverdelingsreglement gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Stcrt 2013, 565): “Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken worden, conform het ‘Protocol rechtszaak medewerker of naaste’ van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, verwezen naar het gerechtshof Den Haag.”
 22. In conventie: Burengeschil, kadastrale erfgrens, inbreuk op eigendomsrecht. In reconventie: Hinder door het ontnemen van steun aan het erf van de buurman.
 23. Straatverbod en contactverbod.
 24. Kort geding. Arbeid. Vordering tot wedertewerkstelling en rehabilitatie toegewezen.
 25. Deelgeschil. Zowel een formele als materiële werkgever dient een veilig arbeidsmiddel ter beschikking te stellen aan de werknemer. Dit was in casu onder de gegeven omstandigheden niet het geval. Beide werkgevers aansprakelijk.
 26. Deelgeschil. Werkgever is verantwoordelijk te houden voor het onveilige arbeidsmiddel. Werkgever kan zich er niet op beroepen dat zij het arbeidsmiddel in bruikleen had van een professionele partij alsmede dat werknemer een ervaren kracht is.
 27. Werkneemster vordert in kort geding betaling van het loon over een eerdere periode. Werkneemster is niet-ontvankelijk in haar vordering omdat het spoedeisend belang ontbreekt.
 28. Kort geding. Veroordeling van onwillige erfgenaam tot medewerking aan levering van een tot de nalatenschap behorende onroerende zaak aan een derde.
 29. Afwijzing vordering in kort geding. Geen (spoedeisend) belang bij vordering, omdat gedaagde, zoals door eisers gevorderd, al vóór de zitting schriftelijk had bevestigd de beweerde onrechtmatige gedragingen te staken. Of de bedoelde gedragingen onrechtmatig zijn, kan bovendien slechts worden beoordeeld na vaststelling van hetgeen partijen zijn overeengekomen. De aard van een kort geding leent zi...
 30. Wrakingsverzoek afgewezen. Taak van de rechter ter zitting. De rechter heeft bij een comparitie de mogelijkheid om buiten het partijdebat te treden om te onderzoeken of er mogelijk nog andere belangen spelen en/of er andere mogelijkheden zijn om het geschil op te lossen. De beslissing om geen nadere comparitie van partijen te houden is een procesbeslissing die de rechter toekomt en die beide pa...
 31. Verzoeker niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek. In de civielrechtelijke procedure, waarin het verzoek wordt gedaan, geldt verplichte procesvertegenwoordiging. Het wrakingsverzoek is door verzoeker zelf ingediend en is niet ondertekend door een advocaat. Verzoeker heeft geen gebruik gemaakt van de hem geboden gelegenheid dit verzuim te herstellen.
 32. Letsel. Deelgeschil. Verzoek afgewezen. Feiten die relevant zijn in het kader van een beoordeling over de mate van eigen schuld kunnen niet worden vastgesteld. Begroting kosten kan achterwege blijven.
 33. Procesrecht. Erfrecht. Art. 4:218 lid 5 BW; art. 187 lid 1 Fw; art. 358 jo. 261 Rv. Verzet van erfgenaam tegen uitdelingslijst vereffenaar nalatenschap is door kantonrechter afgewezen. Welk rechtsmiddel staat open?
 34. Procesrecht. Erfrecht. Art. 4:218 lid 5 BW; art. 187 lid 1 Fw; art. 358 jo. 261 Rv. Verzet van erfgenaam tegen uitdelingslijst vereffenaar nalatenschap is door kantonrechter afgewezen. Welk rechtsmiddel staat open?
 35. Artikel 843a Rv. Student wil inzage in stukken waaruit blijkt hoe zijn studiegeld is besteed. Geen rechtmatig belang. Afgewezen.
 36. Opheffing beslag op bunkers van olietanker de Icaro om aflevering van het niet-beslagen deel van de lading mogelijk te maken.
 37. Voorbeeld van een hennepzaak waarin ontbinding huurovereenkomst en ontruiming op het spel staan. Huurder wringt zich in bochten om het onheil af te wenden door zich als uitzonderingsgeval te bestempelen en zijn precaire positie te benadrukken. Verweer wordt verworpen met verwijzing naar aspecten van ontwrichting en ondermijning woonomgeving.
 38. Koop tweedehands auto + “teruggedraaide” kilometerteller + wederzijdse dwaling
 39. Vordering door juwelier-huurder in kort geding tot verwijdering van interieur dat hij zelf na beëindiging van de huur in het gehuurde heeft achtergelaten. Afspraak met de verhuurster was dat als de nieuwe huurder ook weer een juwelier zou zijn, het interieur ofwel (alsnog) zou worden verwijderd, ofwel zou worden ontdaan van de specifieke “look” die eiser heeft ontwikkeld. Vordering om meerdere...
 40. Huurder veroorzaakt overlast en schiet met een windbuks op een buurman. De buurman wordt aan zijn oor geraakt. Verhuurder vervangt vervolgens de sloten van de woning en ontruimt de woning. Huurder vordert in kort geding toelating tot de woning en terugplaatsing van de inboedel. Verhuurder stelt dat met huurder een beëindigingsovereenkomst is gesloten en vordert in reconventie de huurovereenkoms...
 41. Vordering tot voortzetting huurovereenkomst met uitsluiting van de (mede)huurder op grond van art. 7:267 lid 7 BW. Belangenafweging. Vordering afgewezen. Belang eiseres weegt niet zwaarder dan belang gedaagde.
 42. Erfrecht. Bewijsopdracht: waren ten tijde van het passeren van het testament de geestelijk vermogens van erflaatster blijven of tijdelijk gestoord en belette deze stoornis een redelijke waardering van haar belangen bij het testeren? Vordering tot tijdelijk stilleggen van de werkzaamheden van de vereffenaar afgewezen in verband met de belangen van de schuldeisers van erflaatster.
 43. Procesrecht. Schadevergoedingsrecht. Besproeiïng gewassen met bestrijdingsmiddelen waarna schade optreedt. Bewijs van oorzaak schade. Aanbod tegenbewijs d.m.v. getuigen. Geen eis tot specificatie van dat aanbod. HR 13 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG5256, en HR 12 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH9283. Matiging schadevergoeding; motivering.
 44. Erfrecht. Zaak na verwijzing. Vraag of erflater op het moment van het passeren van zijn uiterste wil aan een geestelijke stoornis leed als gevolg waarvan hij zijn wil niet kon bepalen. Volgt bewijsopdracht (getuigen).
 45. Erfrecht. Zaak na verwijzing. Bewijsopdrach/bewijslevering: leed erflater op het moment van het passeren van zijn uiterste wil aan een geestelijke stoornis als gevolg waarvan hij zijn wil niet kon bepalen. Bewijs niet geleverd.
 46. Prejudiciële vraag aan Hoge Raad over betekening aan briefadres en daarmee samenhangende vragen.
 47. Notarieel verleden samenlevingsovereenkomst. Geschil tussen partijen of een premiedepot op naam van de man gemeenschappelijk is (geworden) of niet. Uitleg. Criterium. Andere bepalingen van de samenlevingsovereenkomst brengen mee dat een eventuele onderwaarde bij verkoop van de woning onder de kosten van de huishouding valt, net als rente en aflossing, waarin (na inkomen) in evenredigheid naar v...
 48. Herroeping. Artikel 382 Rv. Geen sprake van een van de gronden voor herroeping. Voor zover het arrest waarvan herroeping wordt gevorderd berust op een motiveringsgebrek ten aanzien van een overgelegde productie stond tegen het arrest waarvan herroeping wordt gevraagd cassatie open. Vereffenaar vertegenwoordigt de erfgenamen in en buiten rechte. In feite vervangt hij de erfgenamen (artikel 4:203...
 49. 'Verkeerde partij gedagvaard'. Geen niet-ontvankelijkheid maar afwijzing. Afgedaan als incident.
 50. vermeerdering van eis in hoger beroep en hoofdelijke aansprakelijkheid vennoot vof