Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. bevoegdheidsincident; consumentenkredietovereenkomst?; kredietovereenkomst gewaarborgd door hypotheekrecht; uitzondering op grond van 7:58 lid 2 sub a BW; verwijzing naar handelskamer van de rechtbank
 2. Kort geding. Opheffing dwangsommen; onmogelijkheid te voldoen aan vonnis. In reconventie vordering verstrekken gegevens van bij vermoedelijke fraude betrokken rekeninghouder toegewezen.
 3. Vraag of de burgemeester van de gemeente Roermond de lopende verdelingsprocedure ter zake exploitatievergunningen voor twee coffeeshops in de gemeente moet aanhouden totdat het college van B&W haar weigering om een voor eiseres gunstig planologisch principebesluit te nemen, in heroverweging heeft genomen en daarop heeft beslist. Staat voor eiseres een met voldoende waarborgen omklede bestuursre...
 4. Kort geding. Verbod tot (onderhandse) executoriale verkoop van de woning zolang niet is voldaan aan de daarvoor geldende voorwaarden bedoeld in artikel 3:268 BW in verbinding met artikel 544 e.v. Rv., omdat niet aannemelijk is geworden dat sprake is van verzuim van de schuldenaar. Verbod tot executie totdat in de bodemprocedure onherroepelijk is beslist, is niet toewijsbaar.
 5. Gedaagde laat in eerste aanleg en in hoger beroep verstek gaan. Heeft de eiseres met betrekking tot haar geldvordering aan haar stelplicht voldaan?
 6. Verzoek tot het bevelen van een voorlopig getuigenverhoor. Influencers stellen diensten te hebben verricht voor een frisdrankmerk en recht te hebben op betaling om in een bodemzaak te vorderen na bewijsvergaring. Nederlandse entiteit fungeert als ankergedaagde in de bodemzaak. De afwijzingsgronden doen zich niet voor en het verzoek wordt toegewezen.
 7. Huur. Vordering ontbinding en ontruiming afgewezen. Onvoldoende gesteld dat sprake is van verboden onderverhuur. Verhuuradvertentie rechtvaardigt niet de ontbinding met haar gevolgen.
 8. Schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad van vonnis, schorsing executie, toetsingskader, verhoging dwangsom, geldvordering in kort geding.
 9. Vordering tot vernietiging van bindend advies op de voet van artikel 7:904 lid 1 BW.
 10. Verzoeker kennelijk niet-ontvankelijk in wrakingsverzoek. Het wrakingsverzoek is ingediend op 22 maart 2024. Op 25 januari heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden waarbij de rechter een beschikking heeft gegeven. Deze beschikking is een einduitspraak waarmee de behandeling van de zaak door de rechter is geëindigd. Hieruit volgt dat de rechter de zaak niet meer behandelde op het moment d...
 11. Kort geding. Vordering tot opheffing van conservatoire beslagen wordt afgewezen. Bestuurders van O2 Health hebben niet aannemelijk gemaakt dat de vordering van de Staat jegens hen summierlijk ondeugdelijk is. Nieuw beschikbare informatie na vonnis van 28 februari 2024 (ECLI:NL:RBNHO:2024:2083, afwijzing bestuurdersaansprakelijkheid in mondkapjeszaak) roept vragen op waarover geen duidelijkheid...
 12. Kort geding. Waardeloosverklaring hypothecaire inschrijving.
 13. Onbevoegdverklaring i.v.m. arbitrageclausule in de overeenkomst waarop de eisen over en weer gebaseerd zijn. Intrekking bevoegdheidsverweer levert strijd op met de goede procesorde.
 14. Tussenvonnis. Gedeeltelijke verwijzing naar Civiel. Voor het overige mogen partijen zich eerst nog uitlaten, omdat stelling ten aanzien van opschorting voor het eerst tijdens de zitting is ingenomen.
 15. Arrest in incident. Artikel 7:458, lid 1, aanhef en onder c BW. Verschoningsrecht van een huisarts. Doorbrekingsgrond aanwezig? Zwaarwegend belang.
 16. Bevoegdheidsincident. De vorderingen vloeien voort uit twee verschillende overeenkomsten met elk een andere forumkeuze. Een deel van de zaak wordt verwezen.
 17. Incident schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad (artikel 351 Rv).
 18. Ontbinding en ontruiming van de woning met achterstallige huurtermijnen toewijsbaar.
 19. Incident schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad (artikel 351 Rv).
 20. Procesrecht. Hoger beroep. Indiening beroepschrift per Veilig Mailen. Bestand kan niet geopend worden. Verschoonbare termijnoverschrijding? Beroep op art. 4.3.8 Procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven en art. 8 Besluit elektronisch procederen. Apparaatsfout?
 21. Procesrecht. Erfrecht. Vader heeft twee van zijn kinderen onterfd en derde kind tot enig erfgenaam benoemd. In 2016 is schuldbekentenis getekend waarin vader verklaart bedrag derde kind schuldig te zijn wegens niet betaalde verrichte arbeid en zorg. Hof kwalificeert beloning deels als gift voor berekening van legitieme. Art. 159 lid 2 Rv. Te hoge eisen gesteld aan betwisting echtheid van handt...
 22. Procesrecht. Erfrecht. Vader heeft twee van zijn kinderen onterfd en derde kind tot enig erfgenaam benoemd. In 2016 is schuldbekentenis getekend waarin vader verklaart bedrag derde kind schuldig te zijn wegens niet betaalde verrichte arbeid en zorg. Hof kwalificeert beloning deels als gift voor berekening van legitieme. Art. 159 lid 2 Rv. Te hoge eisen gesteld aan betwisting echtheid van handt...
 23. Eiser is veroordeeld tot een gevangenenisstraf. Hij vordert dat de Staat hem in een ander detentieregime plaatst. Eiser wordt niet-ontvankelijk verklaard in zijn vorderingen, omdat daartegen een met voldoende waarborgen opklede rechtsgang bij de RSJ openstond, die eiser ook heeft benut. De omstandigheid dat de RSJ eisers zaak zonder mondelinge behandeling heeft afgedaan, maakt niet dat de recht...
 24. Voeging van zaken op grond van artikel 222 Rv.
 25. Voeging van zaken op grond van artikel 222 Rv.
 26. Wrakingskamer. Mondelinge uitspraak. Niet-ontvankelijkheid. De wrakingskamer is van oordeel dat verzoeker zijn wrakingsverzoek te laat heeft gedaan.
 27. Afwikkeling huurovereenkomst. Huurovereenkomst gesloten voor zichzelf of voor de vennootschap? Hoedanigheid procespartij. Executele afgewikkeld in hoger beroep zodat de enig erfgenaam ontvankelijk is in de vordering die is ingesteld door de “gezamenlijke erfgenamen”.
 28. Verschoningsverzoek toegewezen. De rechter heeft onlangs een huis gekocht en haar is gebleken dat haar nieuwe buurman de eisende partij is in de zaak. De rechter is van mening dat het haar daarom niet vrijstaat deze zaak te behandelen.
 29. verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor afgewezen, omdat niet is voldaan aan de wettelijke vereisten.
 30. Erfrechtzaak over nalatenschap in Suriname. Internationale bevoegdheid. Incident tot tussenkomst en incident tot zekerheidstelling voor de proceskosten.
 31. Eiser heeft een executiegeschil gestart om de executoriale verkoop van zijn woning tegen te houden. De door het CJIB te executeren vordering betreft een ontnemingsmaatregel zoals opgelegd bij een onherroepelijk arrest van het gerechtshof. Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen verzet zich ertegen dat de civiele rechter eiser in zijn vorderingen ontvangt. In het strafrecht bestaat reeds een met...
 32. Verwijzingsvonnis. Kantonrechter verwijst verdere behandeling van de zaak naar team handel van deze rechtbank. Vordering in reconventie bedraagt € 250.000,00. Kantonrechter motiveert de beslissing door te wijzen op de kantonrechtersgrens en het uitgangspunt van procedurele rechtvaardigheid. Eiseres in reconventie laat zich niet bijstaan door een juridisch geschoolde gemachtigde in een aansprake...
 33. Nasleep overeenkomst Boathouse en Koninklijke Marine. Uitblijven beslissing Huurcommissie op verzoek om toestemming beëindiging overeenkomst. Artikel 6 EVRM. Gerecht beoordeelt het verzoek en geeft toestemming.
 34. Moet huurder van een appartement in een appartementencomplex in kort geding worden veroordeeld om gelegenheid te geven voor de uitvoering van bepaalde door de VvE gewenste werkzaamheden aan het ventilatiekanaal in het appartement?
 35. Incident. Vordering dat de rechtbank zich onbevoegd zal verklaren is afgewezen.
 36. Bevoegdheidsincident. Vordering heeft beloop van meer dan € 25.000. Naar voorlopig oordeel kantonrechter is geen sprake van een geschil dat betrekking heeft op een huurovereenkomst. De vordering is gebaseerd op een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht. Dat de gestelde opdracht ziet op verhuurbemiddeling brengt niet mee dat het geschil een huurovereenkomst betreft. De ka...
 37. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Kennisneming van heropeningsverzoek door hof. Afwijzing heropeningsverzoek. Ontvankelijkheid in klachten over kennisneming van heropeningsverzoek? Kansschade.
 38. Unierecht. Vervoerrecht. Procesrecht. Toetsingsmaatstaf kort geding. Uitleg wettelijke grondslag Experimenteerregeling (art. 8.23a Wet Luchtvaart). Uitleg Verordening (EU) 598/2014; begrip ‘exploitatiebeperking’; Balanced Approach; toepasselijk op Experimenteerregeling en beslissing gedogen overtreding geluidsnormen Schiphol te beëindigen? Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ondeelbare...
 39. Verzettermijn na ontruiming huurwoning. Geen zwaarwegende bezwaren aan de zijde van huurder om de termijn van vier weken na uitvoering ontruiming te handhaven, waardoor het rechtsmiddel verzet in de kern zou worden aangetast. Bovendien zou dit hooguit verlenging van de termijn van twee weken hebben opgeleverd en ook die waren al verstreken toen huurder zijn verzetdagvaarding uitbracht.
 40. Appellante heeft tegen het vonnis waarvan beroep geen grieven aangevoerd en wordt, nadat op de rol ambtshalve akte niet-dienen is verleend, niet-ontvankelijk verklaard in het door haar ingestelde hoger beroep.
 41. Verzoek tot doorhalen zaak. Geen instemming gedaagde. Proceskostenveroordeling (maar niet integraal).
 42. Kort geding. Vordering tot meewerken aan verkoop en levering gezamenlijke woning afgewezen.
 43. In geschil is of twee conservatoire beslagen op grond van artikel 704 lid 2 Rv van rechtswege zijn vervallen. De vraag is welke procedure als hoofdzaak heeft te gelden: een nog lopende kortgedingprocedure in Suriname die in het beslagrekest als hoofdzaak is aangemerkt, of een bodemprocedure in Suriname waarin de uitspraak reeds in kracht van gewijsde is gegaan.
 44. executiegeschil, uitleg veroordeling met dwangsombepaling, geldvordering in kort geding
 45. Verzoekschrift voorlopig deskundigenbericht. Toevoeging. Beslissing over verdeling kosten.
 46. art. 224 Rv. Incidenteel verzoek tot zekerheidsstelling proceskosten tijdens verzoekschriftprocedure. Onvoldoende onderbouwd dat verzoeker niet in Nederland woont. Kantonrechter wijst het verzoek in het incident af.
 47. Vordering in het incident van geïntimeerde tot nietigheid c.q. niet-ontvankelijkheid omdat de memorie van grieven te onduidelijk zou zijn, wordt afgewezen.
 48. Beslissing op bezwaar tegen hoogte van door deskundige begrote voorschot
 49. Procesrecht. Verjaring. Een door VCG tegen Groeivermogen aangespannen collectieve actie is geëindigd in een verklaring voor recht dat Groeivermogen onrechtmatig heeft gehandeld jegens particuliere cliënten bij het sluiten van bepaalde effectenleaseovereenkomsten. Geldt de zesmaandentermijn van art. 3:316 lid 2 BW t.a.v. een op de collectieve actie aansluitende individuele procedure tot schadev...
 50. vonnis in incident tot vrijwaring. Verlof oproepen in vrijwaring medegedaagde toegewezen.