Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Burgerlijk procesrecht

 1. vermeerdering van eis in hoger beroep en hoofdelijke aansprakelijkheid vennoot vof
 2. Appellante heeft niet van grieven gediend, waarna de rolraadsheer ambtshalve akte van niet-dienen heeft verleend. Hof verklaart appellante niet-ontvankelijk.
 3. Het is een frappant voorbeeld van een incassozaak waarin de ziektekostenverzekeraar zijn taak om de verzekerde (zelfs al die als ‘wanbetaler’ te boek staat en aangemeld is bij ZIN/CAK voor een vervangende voorziening) goed te informeren over inhoud en betekenis van een declaratie. Omdat die informatieplicht hier schromelijk verwaarloosd is, krijgt VGZ ten dele het deksel op de neus. De beperki...
 4. Auteurswet artt. 14 en 25. Inbreuk op auteursrechten, materiële en immateriële schade. Volledige proceskosten vergoeding. Art. 1019h Rv
 5. Ontbinding huurovereenkomst, vijf hennepplanten.
 6. Kort geding huurachterstand ontruiming toegewezen, met dien verstande dat partijen een regeling hebben getroffen en verhuurder toezegt niet tot executie over te gaan zolang huurder de regeling nakomt.
 7. Aanbesteding, meervoudig onderhands. Ongeldige inschrijving. Knock out-eis. Arrest Manova (EuGH 10 oktober 2013, C-336/12, r.o. 40; ECLI:EU:2013:647).
 8. Kort geding. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (0-urencontract). Vermoeden arbeidsomvang (7:610b). Referteperiode. Toestemming onbetaald verlof? Onverwijlde opzegging op grond van dringende reden?
 9. Eis in conventie: afwijzing teruggave aantal zaken wegens ontbreken spoedeisend belang. Eis in reconventie: toewijzen geldvordering, want ter zitting erkend, restitutierisico slechts bloot betwist en wederpartij meermaals afspraken niet nagekomen. Belangafweging leidt tot toewijzing.
 10. Kort geding. Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat gedaagde genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat algemene voorwaarden van toepassing zijn en op grond van artikel 25 van de Brussel I bis is het forumkeuzebeding geldig want schriftelijk overeengekomen. Nu volgens dit beding de Belgische rechter bevoegd is, heeft de voorzieningenrechter zich onbevoegd verklaard van het geschil kennis te n...
 11. Externe bestuursaansprakelijkheid, verhaalsfrustratie (leeghalen en ontbinden B.V.)
 12. Wrakingsverzoek afgewezen. Het is de taak van de rechter om de voor de beslissing van belang zijnde feiten en omstandigheden vast te stellen. In dit geval heeft de rechter het noodzakelijk gevonden om ten behoeve hiervan een nader deskundigenonderzoek te laten uitvoeren. Hoewel vragen gesteld kunnen worden bij het nut van de beslissing tot voortzetting van het deskundigenonderzoek ondanks de on...
 13. Procesrecht. Een kantonrechter mag aan het enkele feit dat de eisende partij geen conclusie van repliek heeft genomen niet de conclusie verbinden dat de vordering van de eisende partij afgewezen moet worden.
 14. Kort geding - ontruiming - huurachterstand
 15. Kort geding. In de huurovereenkomst is een voorkeursrecht / recht van eerste koop bepaald ten behoeve van de huurder. De verkoper van het betreffende registergoed heeft verkocht aan een derde. Toch is hij beschikkingsbevoegd gebleven. Huurder heeft niet tijdig een beroep op het overeengekomen voorkeursrecht gedaan. De kennisgeving van de verhuurder / verkoper voldoet aan artikel 3:37 lid 3 BW....
 16. Geldvordering.
 17. Verzekeringsovereenkomst. Arbitrage overeengekomen? Hof weigert benoeming van arbiters.
 18. Tussenarrest. Schorsing vernietigingsprocedure mbt twee arbitrale vonnissen ex art. 1065a Rv.
 19. Kort geding. Huur woning. Huurachterstand. Veroordeling tot betaling huurachterstand. Voorwaardelijke veroordeling tot ontruiming, indien huurder de ter zitting overeengekomen betalingsregeling niet stipt nakomt.
 20. Loonvordering in kort geding toegewezen.
 21. Kort geding. Einde tijdelijke huurovereenkomst doordat de periode op grond waarvan de vergunning op basis van de Leegstandwet is verstreken. Veroordeling tot ontruiming. Langere ontruimingstermijn dan gebruikelijk wegens ziekenhuisopname van huurder. Veroordeling tot betaling van huurachterstand en gebruiksvergoeding.
 22. Gedwongen ontruiming als gevolg van overlast
 23. Wrakingsverzoek afgewezen. De door verzoeker bij gelegenheid van de mondelinge behandeling benoemde aanvullende grond voor het wrakingsverzoek wordt niet beoordeeld omdat deze niet tijdig kenbaar is gemaakt. Geen omstandigheden aangevoerd of gebleken op grond waarvan verzoeker gerechtvaardigd gedacht kan hebben dat de rechter voornemens was om verzoeker geen gelegenheid te geven om te reageren...
 24. Echtscheiding. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Man overleden tijdens de procedure in hoger beroep. Procedure van rechtswege geschorst. De man was na de scheiding opnieuw gehuwd. Onduidelijk wie de erfgenamen van de man zijn. Hof bepaalt dat de erfgenamen een verklaring van erfrecht in het geding moeten brengen alsmede zich moeten uitlaten over de vraag of zij de procedure willen voortze...
 25. Verdeling. Scheiding in 1997. In het convenant zijn twee appartementen niet opgenomen. Behoren wel tot de ontbonden huwelijksgemeenschap. Rechtbank beveelt alsnog verdeling. Vrouw vraagt schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het betreffende vonnis. Criterium. Vordering afgewezen.
 26. Medische aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat is vastgesteld (vergelijk vonnis van ECLI:NL:RBLIM:2015:2882) dat er medische kunstfouten niet zijn gemaakt, doordat onjuiste diagnoses zijn gesteld, lijdt patiënte geen schade. Uit een deskundigenbericht volgt volgens de rechtbank immers dat, ook indien die fouten niet zouden zijn gemaakt, de behandelend artsen niet anders hadden hoeven te hande...
 27. “Gedeeltelijke afwijzing onrechtmatige dan wel ongegronde vordering Na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, heeft eiser de door hem uitgevoerde behandelingen nader toegelicht. Het grootste deel van de vordering is door de rechtbank als onrechtmatig dan wel ongegrond afgewezen, nu eiser onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt hoe het gevorderde bedrag tot stand is gekomen. Als gevolg hierv...
 28. Voorzieningenrechter in kort-geding. De formele rechtskracht van de bouwvergunning en ontheffing van het bestemmingsplan is een feit. De rechtmatigheid van die vergunning en ontheffing staan in deze civielrechtelijk procedure niet ter discussie. Het hebben van een bouwvergunning met formele rechtskracht vrijwaart de houder die overeenkomstig die bouwvergunning bouwt echter niet van aansprakelij...
 29. Internationaal beslagrecht (IPR). Vordering tot veroordeling van de beslaglegger om opheffing van conservatoir beslag gelegd in Suriname te bewerkstelligen. Beperkte rol Nederlandse rechter. Toetsingskader. Art. 24 sub 5 EEX-Verordening II niet van toepassing, evenmin reflexwerking.
 30. Geschil over door woningcorporatie voorgelegde eis tot ontruiming woonruimte c.a. wegens aangetroffen (kleine hoeveelheid) harddrugs in woning huurder. Buitengerechtelijke ontbinding per 1 maart 2018 vond plaats direct na uitvaardiging bevel Burgemeester Heerlen tot sluiting van het pand voor de duur van een jaar. Bevel is echter door succesvolle toepassing bestuursrechtelijke rechtsmiddelen n...
 31. exoneratie, onzorgvuldige bewaking.
 32. Erfrecht. Einde beheer executeur (art. 4:150 BW). Recht op inzage en afschrift voor legitimaris niet-erfgenaam (art. 4:78 BW)
 33. Ontbreken spoedeisendheid. Geen misbruik van recht.
 34. Kort geding. Hoger beroep. In deze procedure liggen dezelfde punten voor als die waarover de rechtbank inmiddels in de bodemprocedure heeft beslist. Geen ruimte voor het hof om in kort geding een andere beslissing te geven. Kennelijke misslag gesteld noch gebleken. Geen belang bij de vorderingen. Man had zijn vordering in beroep na de beslissing in de bodemprocedure kunnen intrekken. Daarom ged...
 35. Artikel 1019cc Rv. Toestaan tussentijds hoger beroep door bodemrechter na deelgeschil.
 36. Wrakingsverzoek afgewezen.
 37. De regel van Ritzen-Hoekstra (ECLI:NL:HR:1983: AG4575) geldt ook voor een verstekvonnis. Het enkele feit dat dit vonnis is gewezen zonder dat inhoudelijk verweer naar voren is gebracht, betekent nog niet dat in een executiegeschil (alsnog) een inhoudelijke toets dient plaats te vinden. Bij een verstekvonnis kan echter wel eerder dan bij een op tegenspraak gewezen vonnis de conclusie worden getr...
 38. Geschil tussen aandeelhouders. Omvang rechtsstrijd in verzet. Ook de bij het verstekvonnis afgewezen vordering tot vergoeding van beslagkosten wordt in de beoordeling in de verzetprocedure betrokken. Overeenkomstige maatstaf als bij het terugkomen op een bindende eindbeslissing.
 39. Afgifte bescheiden na bewijsbeslag. Het resultaat van de digitale selectie moet worden ontdaan van bijvangst.
 40. Ambtshalve aantekening boedelregister. Zuivere aanvaarding. Rechtsbescherming beneficiaire aanvaarding. Voordat de erfgenaam de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard heeft hij de partiele verdeling ontvangen en behouden en daarmee zich als zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedragen. Hierdoor komt aan de daarna gedane beneficiaire aanvaarding niet de betekenis toe die de wetgever heeft bedoel...
 41. Kort geding, voorzieningenrechter Eiser heeft onvoldoende aan (de strekking van) het vonnis van de kantonrechter in kort geding voldaan. Hij heeft de gevaarzetting (omgekapte) Canadese populier onvoldoende weggenomen. Eiser heeft daardoor dwangsommen verbeurd.
 42. Mentorschap; artikel 1:453 lid 1 BW; Uit het bepaalde in artikel 1:453 lid 1 BW volgt dat de bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten in aangelegenheden betreffende verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene tijdens het mentorschap toekomt aan de mentor. De beslissing over de verblijfplaats van betrokkene behoort tot de beslissingen die de mentor op grond van voo...
 43. Wrakingsverzoek afgewezen. De beslissing van de rechter om het getuigenverhoor te bepalen op een datum waarop niet alle getuigen zouden kunnen verschijnen, levert geen grond voor wraking op. Anders dan door verzoekster kennelijk is begrepen, betekent de beslissing niet dat verzoekster niet de gelegenheid zou krijgen de resterende getuige(n) op een nader te bepalen datum alsnog voor te brengen. ...
 44. Ziekenhuis weigert gynaecoloog ten onrechte de toegang en moet hem een voorschot betalen op de gederfde inkomsten. Geen plaats voor oproeping in vrijwaring van Gezondheidsinspectie. Geen verhoging van eerder opgelegde dwangsom.
 45. Wrakingsverzoek afgewezen. Feiten en omstandigheden geformuleerd in de brieven van 14 en 15 oktober 2018 en voor zover bedoeld als aanvulling op (de gronden voor) het wrakingsverzoek zoals dit is gedaan op de zitting van 17 september 2018, zijn niet tijdig kenbaar gemaakt en worden niet beoordeeld. De stukken die verzoeker ter zitting aan de orde wilde stellen, hadden betrekking op het geschilp...
 46. partneralimentatie
 47. Gemengde huurovereenkomst/zorgovereenkomst ter zake van speciaal aangepaste woningen voor mensen met ernstige lichamelijke beperkingen, Fokuswoningen. Volgens overeenkomst dient huurder ADL-zorg af te nemen van Stichting Fokus. Dat doet ze om haar moverende redenen al meer dan een jaar niet meer (huur wordt wel betaald). Vordering tot ontruiming in kort geding desalniettemin afgewezen vanwege m...
 48. Hypotheekfraude; bewijskracht onderhandse akte.
 49. Incident exeptie onbevoegdheid afgewezen. Vordering uit hoofde van uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in art. 216 Pensioenwet.
 50. Artikelen 125 lid 1 en artikel 45 e.v. Rv. Eiseres heeft i.h.k. van een aanbestedingsprocedure niet binnen de vereiste termijn van 20 kalenderdagen door rechtsgeldige betekening van een dagvaarding aan de gemeenten een kort geding jegens die gemeenten aanhangig gemaakt. Volgt niet-ontvankelijkheid.