Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Bestuurdersaansprakelijkheid. DGA van een vennootschap draagt aandelen over aan nieuwe DGA vlak voordat financiering van de bank wordt verkregen voor het aangaan van een lease-overeenkomst. Samenspanning gericht op het benadelen van de bank.”
 2. Tussenvonnis, ontvankelijkheid verzet.
 3. Verzet ex art. 30 lid 3 Wgbz tegen dwangbevel tot betaling griffierecht.
 4. Incident. Ontvankelijkheid. Rechtsvordering betreft anders, dan gedaagde aanvoert, geen collectieve actie ex art. 3:305c BW maar een rechtsvordering krachtens een aan eiser verstrekte last en volmacht tot incasso. Titel 14 Rv niet van toepassing.
 5. Afwijzing verzoek tot verkrijgen van verlof voor verkoop van in beslag genomen aandelen, als bedoeld in artikel 474g Rv.
 6. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Subjectieve cumulatie. Groep passagiers eist bij gezamenlijke dagvaarding compensatie voor vertraagde vlucht op grond van EU-verordening 261/2004. Het schadebedrag per passagier ligt beneden de appelgrens van art. 332 Rv. Is de luchtvaartmaatschappij ontvankelijk in het hoger beroep tegen het toewijzende vonnis van de kantonrechter?
 7. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Tijdigheid van verzet tegen verstekvonnis. Vermoeden van daad van bekendheid van veroordeelde door handelwijze van diens advocaat buiten rechte (art. 143 lid 2 Rv)?
 8. Caribische zaak. Belastingrecht, procesrecht. Verzet tegen invordering speelvergunningsrechten Sint Maarten. Heeft de Ontvanger exclusieve procesbevoegdheid? Is in een geschil over aanslagen speelvergunningsrechten, nu de belastingrechter ter zake niet bevoegd is, de burgerlijke rechter of de adminstratieve LAR-rechter bevoegd?
 9. Vermogensrecht. Procesrecht. Verdeling van een eenvoudige gemeenschap (woning) tussen ex-samenwonenden. Schending art. 24 Rv of toepassing art. 25 Rv? Stilzwijgende overeenkomst.
 10. Verzet dwangbevel gehonoreerd. Griffierecht nihil inzake verzoek opheffing meerderjarigenbewind.
 11. Kort geding. Overdracht horecaonderneming. Geen ontbinding koopovereenkomst op grond van financieringsvoorbehoud en andere bepalingen. Onvoldoende toegelicht dat coronamaatregelen in dit geval het nakomen van de verplichtingen uit de koopovereenkomst verhinderen.
 12. Caribische zaak. Arbeidsrecht; procesrecht. Kennelijk onredelijk ontslag (art. 7A:1615s BWC) wegens niet naleven Sociaal Statuut? Passeren essentiële stellingen en ten onrechte passeren bewijsaanbod in hoger beroep?
 13. Bewijs diefstallen diesel van ex-werkgever met behulp van valse sleutel. Vaststellen hoeveelheid gestolen diesel. Stelplicht.
 14. Uitleg van boetebeding (artikel 25.3) uit de ‘ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW’. Het in dat artikel genoemde minimumbedrag van € 300,-- per maand moet enkelvoudig worden berekend over het totaal aantal huurtermijnen dat in een kalendermaand open staat. Er is dus geen bedrag van € 300,-- per maand verschuldigd voor elke ach...
 15. Overeenkomst met betrekking tot het verstrekken van medische hulpmiddelen. Vergoedingen door hulpmiddelenleverancier uitbetaald op basis van ingediende en goedgekeurde declaraties. Na het overhevelen onderneming naar andere vennootschap in verband met financiële problemen, heeft leverancier de vergoedingen aan andere vennootschap uitbetaald. Na enige tijd is afgesproken deze gang van zaken te c...
 16. Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Procesrecht. Beëindiging ouderlijk gezag. Onmiddellijkheidsbeginsel. Art. 90 lid 2 Rv en art. 279 lid 6 Rv. Samenhang met zaak 20/01632.
 17. Artikel 125 Rv. Appellant brengt na het uitbrengen van de appeldagvaarding voor de aangezegde roldatum een nieuw exploot uit om deze roldatum te wijzigen. Aanhangigheid van het geding vervallen doordat de appeldagvaarding op de aanvankelijk aangezegde roldatum niet is ingeschreven en niet binnen 14 dagen na die roldatum een inschrijvingsherstelexploot is uitgebracht. Appellante wordt niet-ontva...
 18. Goederenrecht. Procesrecht. Uitleg van erfdienstbaarheid van weg en van parkeren. Motiveringsklachten. Rechtsopvolging onder bijzondere titel vóór wijzen arrest in appel. Ontvankelijkheid en belang bij cassatieberoep. Gezag van gewijsde.
 19. Intrekken procedure proceskostenveroordeling
 20. Verzoekers zijn derden die zelf geen enkel vermogensrechtelijk belang hebben. Zij dienen het algemeen belang. Dat geeft verzoekers niet de bevoegdheid een verklaring voor recht te vorderen. Zij zijn geen, in de woorden van de wet, “een bij een rechtsverhouding onmiddellijk betrokken persoon”. Rechtbank constateert dat het door verzoekers beoogde traject kansloos is. Verzoek afgewezen, omdat het...
 21. Verzettermijn. Bekendheid van opposant met het bij verstek gewezen vonnis na toezending per e-mail door de executerend deurwaarder. Toepassing van HR 14-6-2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4104.
 22. Bevoegdheidsincident, verwijzing naar kantonrechter, gemengde overeenkomst, aanneming van werk tevens consumentenkoop, inmeten en produceren scheepsramen, maatwerk.
 23. Ambtshalve toepassing van artikel 3:43 lid 1 BW. Advocaat verkrijgt een pandrecht op een vordering waarover een geding aanhangig is. Pandrecht is nietig. Het treffen van een regeling in de vorm van een vaststellingsovereenkomst betekent niet noodzakelijkerwijs dat afstand is gedaan van (een deel van) een vordering in de zin van artikel 475h lid 1 Rv.
 24. Vordering in kort geding tot het verrichten van enkele handelingen ter voorbereiding van de levering van de blote eigendom van een woning, ter uitvoering van een koopovereenkomst. Verwerping van verweer van de verkoopster dat zij de koopovereenkomst rechtsgeldig buitengerechtelijk heeft ontbonden. De koper had zijn aanvankelijke verzuim om de blote eigendom overeenkomstig de koopovereenkomst af...
 25. Ondernemingsrecht. Procesrecht. Uitkoopprocedure art. 2:92a BW. Na bij verstek gewezen arrest OK stellen aantal minderheidsaandeelhouders verzet in. Verzettermijn afhankelijk van redelijke aanbiedingstermijn voor consignatie koopprijs? Verzettermijn vier of acht weken? Ondeelbare rechtsverhouding? Wie moet andere aandeelhouders in verzetprocedure oproepen?
 26. Ne bis in idem. Onrechtmatige hinder door bouw van hotelgebouwen.
 27. Civiel recht, Burgerlijk Procesrecht, Insolventierecht Verzoek art. 843a Rv tot inzage urenregistratie faillissementscurator afgewezen.
 28. Verzoekschriftprocedure met gecombineerd verzoek tot vernietiging en beroep op nietigheid besluiten VvE. Bevoegdheid kantonrechter en hof. Artikelen 2:14 BW, 2:15 BW en 5:130 lid 1 BW. Besluiten VvE over aanleg en financiering elektravoorziening in parkeergarage voor elektrisch laden auto’s niet nietig of vernietigbaar.
 29. Gefaseerde aandelenoverdracht met gefaseerde koopprijsbepaling en –betaling. Sleutelpersonen binnen de target-onderneming behoren (deels indirect) tot de verkopende aandeelhouders en hebben zich contractueel verbonden nog gedurende enige tijd aan de onderneming verbonden te blijven. Bad Leaver-beding. Voortijdige opzegging door sleutelpersonen. Bad Leavers of Good Leavers?
 30. Ontvankelijkheid procedure tot vernietiging van arbitraal eindvonnis na arbitraal herstelvonnis.
 31. incident ex artikel 351 Rv
 32. Kort geding, toepassing art. 245 Rv. Opdrachtgever tot voeren kort geding wordt veroordeeld in de proceskosten. zie ook ECLI:NL:RBROT:2021:2209
 33. Wraking gegrond. Procedure gaat over ondertoezichtstelling. Appellante verblijft met de minderjarige op Ibiza en verzoekt mondelinge behandeling bij het hof digitaal bij te wonen. Hof wijst af. Argumenten die hof hieraan ten grondslag legt, wekken de schijn van vooringenomenheid ten aanzien van de nog te nemen beslissing over de ondertoezichtstelling.
 34. Procesrecht. Gezag van gewijsde eerdere uitspraak in geval van eenzelfde rechtsverhouding maar andere feitelijke grondslag?
 35. Procesrecht. Omvang van het gezag van gewijsde.
 36. Procesrecht. Verzoek heropening getuigenverhoor. Aan afwijzing van het verzoek te stellen eisen. HR 13 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2134 en HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU3922.
 37. Vereffening en verdeling van een nagekomen bate (eigendomsrecht aandeel in woning) op de wijze van artikel 194 Faillissementswet. Uitvoering curator van bevel van de rechtbank. Executie van de beschikking levert geen misbruik van procesrecht op.
 38. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Rechtskeuze en forumkeuze in agentuurovereenkomst. Wilsovereenstemming partijen.
 39. Vordering op grond van artikel 843a Rv. De rechtbank is van oordeel de rechtsbetrekking waarop de vordering ziet, te weten de onrechtmatige daad, onvoldoende aannemelijk is gemaakt.
 40. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Aannemingsovereenkomst. Vaststellingsovereenkomst. Fatale termijn overeengekomen?
 41. Wrakingsverzoek afgewezen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Het wrakingsverzoek is ingediend in de civielrechtelijke procedure, waarin de wrakingskamer bij eerdere beslissing heeft bepaald dat een volgend wrakingsverzoek van verzoeker niet in behandeling wordt genomen.
 42. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Vordering VvE tot ongedaanmaking van wijzigingen aan appartementsgebouw. Procesvolmacht VvE. Uitleg splitsingsakte. Dwangsom. Uitleg dictum. Samenhang met HR 20 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1851.
 43. Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Procesrecht. Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing minderjarige. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Art. 11 Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. Samenhang met zaak 20/01494.
 44. WSNP. Procesrecht. Betekenis art. 350 lid 5 Fw: van rechtswege faillissement? Mogelijkheid tot herstel einduitspraak: art. 31 en 32 Rv en gesloten stelsel van rechtsmiddelen. HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3476. Hoge Raad doet zelf zaak af.
 45. WSNP. Procesrecht. Betekenis art. 350 lid 5 Fw: van rechtswege faillissement? Mogelijkheid tot herstel einduitspraak: art. 31 en 32 Rv en gesloten stelsel van rechtsmiddelen. HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3476. Hoge Raad doet zelf zaak af.
 46. Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Procesrecht. Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing minderjarige. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Art. 11 Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. Samenhang met zaak 20/02014.
 47. Art. 81 lid 1 RO. Huurrecht. Totstandkoming huurovereenkomst winkelpand; bewijswaardering. Ontbinding en schadevergoeding; verschuldigdheid waarborgsom?
 48. Art. 81 lid 1 RO. Huurrecht. Huurovereenkomst woning. Betreft de overeenkomst de gehele woning (inclusief de zolderverdieping)?
 49. Kort geding; voorlopige toevertrouwing minderjarige voor de duur van de bodemprocedure.
 50. Straat- en contactverbod; vervolg op Hof Den Haag 19 mei 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1771.