Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Ernstige schending waarheids- en volledigheidsplicht artikel 21 Rv. Niet-ontvankelijkheid.
 2. kort geding; eerdere beslissing rechter-commissaris om curator niet ex artikel 69 Faillissementswet te bevelen om conservatoir beslag op woning van de aansprakelijke bestuurder op te heffen; opheffingskortgeding is verkapt hoger beroep; geen doorbrekingsgrond; mondeling vonnis; onvoldoende aannemelijk dat 1) ontwerpakkoord wordt goedgekeurd en gehomologeerd en 2) dat dit de hoogste koopprijs is...
 3. Deelgeschil. Arbeidsongeval te kwalificeren als huis-, tuin- en keukenongeval. Begroting kosten, zonder veroordeling.
 4. Deelgeschil. Afwijzing verzoek tot vaststelling aansprakelijkheid op grond van artikel 1019z Rv. Toewijzing verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor ex artikel 166 Rv. Begroting kosten, zonder veroordeling.
 5. 843a Rv, geen rechtsbetrekking, geen rechtmatig belang
 6. Beschikking op verzoek U.S. District Court N.D. of Alabama (Verenigde Staten) in het kader van een rogatoire commissie. De achtergrond is een civiele smaadprocedure tussen een exploitant van steenkolenmijnen en een Amerikaanse advocaat. De indiening van het verzoek van de District Court vond plaats op verzoek van de exploitant. Pax heeft in 2014 een rapport uitgebracht met de titel ‘The Dark Si...
 7. Onrechtmatig handelen door campingbeheerder. Hij heeft betalingen geincasseerd met gebruikmaking van facturen op briefpapier van de camping waarop zijn eigen naam en bankrekening waren vermeld. Deze betalingen kwamen de camping toe. Een erkend schadebedrag wordt toegewezen. Verder wordt de zaak verwezen naar de schadestaatprocedure. Vordering van de campingbeheerder wordt deels toegewezen: camp...
 8. Kort geding. Geldvordering. Waarborgsom en restant huur na ontbinding van de huurovereenkomst. De vordering is voldoende aannemelijk en wordt toegewezen.
 9. Vordering in kort geding tot nakoming van vaststellingsovereenkomst. Gedaagde partij beroept zich wegens dwaling op partiële ontbinding van vaststellingsovereenkomst. Onvoldoende zekerheid dat eisende partij in bodemzaak gelijk zal krijgen. Afwijzing van gevorderde voorzieningen.
 10. Prejudiciële vragen over inzage in processtukken. Moet een gerecht op verzoek inzage in processtukken uit afgesloten civiele verzoekschriftprocedures en/of afschriften daarvan verstrekken?
 11. erfrecht: uitleg akte economische eigendomsoverdracht: gezag van gewijsde uitspraak pachtkamer. Verdeling: benoeming deskundige om waarde te bepalen.
 12. Vordering tot verklaring voor recht en tot schadevergoeding wegens verkeersongeval. Geen duidelijke aanwijzing dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan €25.000,--. Verwijzing naar team civiel recht. Artikel 93 Rv. Artikel 71 Rv.
 13. wrakingsverzoek gericht tegen door rolraadsheer genomen rolbeslissingen wegens het gesloten stelsel van rechtsmiddelen afgewezen (ECLI:NL:HR:2018:1413 en ECLI:NL:HR:2018:1770)
 14. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verlof voor leggen van conservatoir beslag? Immuniteit van executie. Uitleg van waiver waarin buitenlandse staat afstand van beroep op immuniteit van executie heeft gedaan. Stelplicht en bewijslast.
 15. Procesrecht. Arbitrage. Geschil over de bouw van metrolijn. Vordering tot vernietiging van arbitraal vonnis. Klachten over schending beginsel van effectieve rechtsbescherming. Aanvullende verzoeken en vorderingen. Samenhang met HR 15 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:914.
 16. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verlof voor leggen van conservatoir beslag? Immuniteit van executie. Uitleg van waiver waarin buitenlandse staat afstand van beroep op immuniteit van executie heeft gedaan. Stelplicht en bewijslast.
 17. Erfrecht. Matiging salaris van de tijdelijke beheerder. Het tijdelijk beheer is beperkt en behelst enkel de verkoop van de onroerende zaak en het erfgenamenonderzoek. Het erfgenamenonderzoek is niet uitbesteed aan een daartoe gespecialiseerd bureau. De tijdelijke beheerder is een professional (notaris). Er zijn 112 uur aan werkzaamheden verricht waarbij de notaris een Recofa-factor van 1,6 ( i...
 18. Arbeidsrecht; procesrecht. Uitleg bonusregeling, informatieplicht art. 7:655 lid 1 BW; bewijslastverdeling, voorhandsconstructie of zelfstandig verweer i.p.v. omkering bewijslast ex art. 150 Rv, devolutieve werking van het appel, wegwijsplicht, verzwaarde stel-of motiveringsplicht, motiveringsklachten
 19. KG executiegeschil; vordering opheffing beslag op aandeel afgewezen. Geen misbruik van bevoegdheid door ten uitvoerlegging beschikking ex art. 474-g Rv.
 20. Appèlgrens van € 1.750,-. Eisvermindering in eerste aanleg. Of hoger beroep openstaat hangt af van de vordering waarop de rechter na eisvermindering had te beslissen.
 21. Arbitragerecht. Verzoek om erkenning en verlof tot tenuitvoerlegging van een Frans arbitraal eindvonnis waarin $ 14.92 miljard is toegewezen. Geschil tussen de nazaten van de Sultan van Sulu en Maleisië over een in 1878 gesloten overeenkomst. Aanwezigheid van een geldige en werkzame overeenkomst tot arbitrage? Gevolgen van de ongeldigverklaring van de benoeming van de arbiter in Spanje? Gevolge...
 22. Kort geding. Vordering opleggen nieuwe (hogere) dwangsom voor het in het arrest van het gerechtshof opgelegd gebod tot staking onrechtmatig handelen (door het plaatsen van tracking cookies) toegewezen.
 23. Personen- en familierecht. Procesrecht. Rechtbank stelt zorgregeling vast overeenkomstig ter zitting gemaakte afspraak. Is moeder ontvankelijk in hoger beroep?
 24. Art. 81 lid 1 RO. Overheidsaansprakelijkheid. Procesrecht. Procedure over aansprakelijkheid Staat wegens bekostiging procedure tussen rechter en journalist. Is hof buiten door de grieven ontsloten gebied getreden? Ontoelaatbare verrassingsbeslissing?
 25. Kort geding. Man vordert zonder succes schorsing van een beschikking in een executiegeschil bij het gerechtshof. De vrouw vordert in dit kort geding nakoming van de beschikking. In het hoger beroep tegen de beschikking zal het hof op zeer korte termijn arrest wijzen. Het enkele feit dat het hof al (voor de man negatief) heeft beslist in het executiegeschil, betekent niet dat de vorderingen van...
 26. Wrakingsverzoek niet-ontvankelijk omdat het te laat (ongeveer een jaar nadat eindarrest in de hoofdzaak is gewezen) is ontvangen.
 27. De Gemeente verhuurde eerst een pand aan Fooddrôme. Dat pand is later aan Fooddrôme verkocht. Na de verkoop van het pand komt de Gemeente erachter dat zij nog recht heeft op huurprijsverhogingen die zij vergeten was door te voeren tijdens het bestaan van de huurovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat Fooddroôme niets meer hoeft te betalen.
 28. Een onjuiste partij aanduiding in de dagvaarding dan wel het dagvaarden van een verkeerde partij behoeft niet altijd tot niet-ontvankelijkheid te leiden. Voorop staat dat het gaat om de kenbaarheid voor partijen, het moet voor alle betrokkenen in de gegeven omstandigheden duidelijk zijn welke partij in rechte wordt betrokken en in welke hoedanigheid. Daarbij is beslissend wat betrokkenen hebben...
 29. Vonnis in incident over oproeping van derden in het geding op grond van artikel 118 Rv. Gedaagde in de hoofdzaak wil vorderingen in reconventie ook instellen tegen vennoten van eiseres en tegen een rechtspersoon die een artikel 2:403-verklaring heeft afgegeven. Incidentele vordering toegewezen, derden mogen worden opgeroepen in geding. Toepassing van maatstaf uit ECLI:NL:HR:2020:485.
 30. Procesrecht. Beroep tegen beslissing op verzoek tot wraking. Ontvankelijk? Art. 39 lid 5 Rv; doorbrekingsleer.
 31. Appartementsrecht. Procesrecht. Art. 5:140 lid 1 BW. Art. 5:130 BW. Heeft hof mogen beslissen op verzoeken tot vernietiging VvE-besluit en tot verlenen vervangende machtiging zonder alle appartementseigenaars op te roepen?
 32. Art. 81 lid 1 RO. Faillissementsrecht. Procesrecht. Art. 67 Fw. Art. 104 Fw. Is gefailleerde ontvankelijk in zijn hoger beroep tegen door de r-c aan curator verleende goedkeuring voor sluiten van vaststellingsovereenkomst?
 33. Personen- en familierecht. Procesrecht. Art. 358 lid 4 Rv. Ontvankelijkheid in hoger beroep. Mocht mededeling onderaan beschikking worden opgevat als toestemming voor tussentijds hoger beroep?
 34. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Advisering over ontbinding en vereffening vennootschap. Benadeling huwelijksgemeenschap? Schade? Devolutieve werking hoger beroep.
 35. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Advisering over ontbinding en vereffening vennootschap. Benadeling huwelijksgemeenschap? Schade? Devolutieve werking hoger beroep.
 36. Verzoek voorlopig getuigenverhoor
 37. Beslissing op diverse incidentele vorderingen in een zaak over een activatransactie en over vorderingen die de partijen bij die transactie over en weer op elkaar menen te hebben.
 38. exhibitievordering ex artikel 843a Rv: verzoek door erfgenamen/legatarissen om inzage in testamentendossier. Slaagt beroep op geheimhoudingsplicht door notaris?
 39. Beslag in verband met bestuursrechtelijke dwangsom
 40. Beslag in verband met bestuursrechtelijke dwangsom.
 41. Niet gehouden getuigenverhoor.
 42. Burenzaak. Is sprake van een erfdienstbaarheid, noodweg, buurweg, persoonlijk gebruiksrecht? Oproeping eigenaren naburige erven op grond van artikel 118 Rv.
 43. Procesrecht. Personen- en familierecht. Geschil over verdeling huwelijksgemeenschap na echtscheiding. Stelplicht en motiveringsplicht (art. 21 Rv); motiveringsklachten tegen oordeel hof dat aandelen BV in huwelijksgemeenschap vallen.
 44. Deskundige ziek. Benoeming vervangende deskundige met hoger voorschot.
 45. Incident, vrijwaring toegewezen en voeging afgewezen.
 46. 6 EVRM, 20 Rv, waken tegen onredelijke vertraging van de procedure, terugverwijzen naar rechtbank
 47. geen mvg, AND, incidenteel appel
 48. Letselschade na verkeersongeval. Geschil over de omvang van de schade. Gezamenlijk overeengekomen expertise. Verzoek tot benoeming van een nieuwe medisch deskundige is wegens strijd met de goede procesorde niet toewijsbaar. Het beroep van eiser op het blokkeringsrecht mbt het conceptrapport van de deskundige is niet op de juiste gronden gestoeld. Ook geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren...
 49. Incidentele vordering tot inzage in bepaalde bescheiden op de voet van artikel 843a Rv. In dit geval brengt de zaak niet mee (in de zin van artikel 209 Rv) dat vooraf op de incidentele vordering wordt beslist. Het hof acht daarentegen redenen van proceseconomie aanwezig om de incidentele vordering te zijner tijd tegelijkertijd te beoordelen met de vorderingen in de hoofdzaak. Hoger beroep van v...
 50. hoger beroep tegen afwijzing verzoek om voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv: bouwverbod wegens dreigend handelen zonder vergunning en dreigende inbreuk op eigendomsrecht. Aannemelijk dat vorderingen in hoofdzaak worden toegewezen. Belangenafweging.