Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Bevoegdheidsincident. Financial lease overeenkomst. Huurkoop en/of goederenkrediet zoals bedoeld in artikel 7:84 lid 2 BW. Kantonrechter bevoegd.
 2. Incident, voeging ex artikel 222 Rv, toewijzing.
 3. Inzagevordering op de voet van artikel 843a Rv ter zake van in bewijsbeslag genomen digitale bescheiden. Zoekwoorden die voldoen aan het bepaalbaarheidsvereiste zoals bedoeld in artikel 843a Rv. Geding na cassatie en verwijzing door Hoge Raad bij arrest van 2 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:830.
 4. Procesrecht. Verzekeringsrecht. Consumentenrecht. Hof wees eindarrest zonder in te gaan op verzoek mondelinge behandeling. Ambtshalve toetsing oneerlijke bedingen; partij gelegenheid bieden voor reactie bij oordeel dat beding niet oneerlijk is?
 5. Vordering ingetrokken tijdens de procedure. Volledige proceskostenveroordeling vanwege misbruik van procesrecht?
 6. Betwisting verklaring executoriaal derde-beslagene. Verklaring is uitvoerig onderbouwd en komt overeen met hetgeen in het procesdossier is te vinden. De derde-verklaringen worden juist beschouwd.
 7. Burgerlijk procesrecht. Bewijsrecht. Verzoek voorlopig getuigenverhoor. Doorbreking rechtsmiddelenverbod van art. 188 lid 2 Rv. Is hof buiten toepassingsgebied art. 186 Rv getreden door voorlopig getuigenverhoor te bevelen terwijl vordering met oog waarop verhoor is verzocht in een, met voldoende waarborgen omklede, kerkelijke rechtsgang kan worden ingesteld? Kerkelijk statuut (art. 2:2 BW).
 8. Incidentele vordering tot voeging ex art. 222 Rv, toewijzing.
 9. Afwijzing verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht. Stuit af op zwaarwichtig bezwaar en verzoeker heeft ook onvoldoende belang.
 10. Kort geding. Voorzieningenrechter verklaart zich onbevoegd vanwege overeengekomen arbitrage, artikel 1074d Rv.
 11. Kort geding. Vonnis in incident. Gedaagde is niet in het geding verschenen. Vordering tot tussenkomst wordt toegestaan.
 12. Deurwaardersrenvooiprocedure ex artikel 438 lid 5 Rv inzake een gedwongen ontruiming van een woonruimte: voorwaarden voor moratorium zijn geschonden waardoor deze is komen te vervallen. Deurwaarder mag de executie voortzetten.
 13. Executiegeschil schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad ontruiming woning; na mondelinge behandeling bericht gemeente over opgestarte schuldhulpverlening; eiswijziging na mondelinge behandeling toegestaan; meenemen recente ontwikkelingen past binnen het streven om op maatschappelijk relevante wijze bij te dragen aan oplossing geschillen; geen belang bij schorsing wegens toezegging verhuurder.
 14. Kort geding. Dwangsommengeschil. Executanten wordt verboden dwangsommen te executeren totdat een bodemrechter daarover heeft beslist.
 15. Wrakingsverzoek afgewezen.
 16. Procesrecht. Art. 805 lid 2 Rv. Ontvankelijkheid hoger beroep van tussenbeschikking. Abusievelijk geplaatste ‘rechtsmittelbelehrung’? Verschoonbare onduidelijkheid?
 17. Procesrecht. Kan Staat als belanghebbende ex art. 798 Rv in hoger beroep opkomen tegen beslissing rechtbank tot erkenning buitenlandse adoptie (art. 10:108 en 10:109 BW)?; nationaliteitsgevolg (art. 5b RWN); voorafgaande bestuursrechtelijke procedure inzake verkrijging machtiging voorlopig verblijf.
 18. Bevoegdheidsincident, absolute competentie, artikel 93 lid 1 sub a en b Rv, vordering afgewezen.
 19. Verschoningsbeslissing toegewezen.
 20. Beschikking. Bezwaar tegen de hoogte van de door de griffier toegekende getuigentaxe voor reiskosten (op basis van openbaar vervoer) en tijdverzuim (voor een werknemer). Bezwaar deels gegrond. Geen vergoeding parkeerkosten en geen hogere vergoeding reiskosten. Wel hogere vergoeding voor tijdverzuim, omdat verzoekster ondernemer is. Geen aanspraak vergoeding btw.
 21. Herstelarrest in de zin van artikel 31 Rv (verbetering kennelijke rekenfout bij optellen proceskosten van het hoger beroep), met betrekking tot arrest van 2 april 2024 (ECLI:NL:GHSHE:2024:1113).
 22. Intellectuele eigendom; procesrecht. Auteursrecht, mededeling aan het publiek, art. 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn, geoblokkeringsmaatregelen, prejudiciële vragen Hof van Justitie EU. Proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv.
 23. Faillissementsrecht. Procesrecht. Valt vordering tot verstrekken van documentatie m.h.o. op geldvordering onder art. 28 dan wel 29 Fw? Heeft die vordering zelfstandige betekenis naast geldvordering? Beslissingen daarover rolbeschikkingen? Ongeoorloofd novum in cassatie.
 24. Beschikking voorzieningenrechter. Verlening verlof tot tenuitvoerlegging van in 2010 in Frankrijk gewezen vonnissen. EEX-Verordening 44/2001.
 25. Overnamegeschil. Uitleg opschortende voorwaarde in overnameovereenkomst ten aanzien van bodemverontreiniging. Opschortende voorwaarde vervuld? Bewijswaardering deskundigenbericht.
 26. Vonnis na verzoek om doorhaling, waarmee gedaagde niet instemt. artikel 246 Rv.
 27. Verzoek tot verschoning toegewezen.
 28. Geen grieven genomen, akte niet-dienen verleend. Appellant wordt niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep.
 29. Tussenvonnis. Bewijsopdracht.
 30. Niet tijdig voldaan aan veroordeling in kort geding, dwangsommen verbeurd. Betekening van kortgedingvonnis aan partij in het buitenland door middel van betekening aan parket. Artikel 55 Rv en artikel 611a Rv . Moment van betekening. Als tijdstip van betekening in geval van betekening ogv art 55 Rv geldt de datum waarop het exploot is betekend aan het parket. Uitvoeringsvoorschriften Haags Betek...
 31. Wrakingsverzoek afgewezen.
 32. Wrakingsverzoek afgewezen. Verzoekster is kennelijk niet-ontvankelijk verklaard omdat het verzoek op persoonlijke titel is ingediend en niet door een advocaat, terwijl het een zaak betreft waarbij verplichte procesvertegenwoordiging geldt.
 33. executiegeschil deels gegrond, wel enige maar niet alle dwangsommen verbeurd, misbruik van procesrecht
 34. Geen mondelinge behandeling na verlenen akte niet dienen. Conclusie van antwoord te laat ingediend. Mondelinge behandeling is geen gelegenheid voor herstel van de mogelijkheid om verweer te voeren. Eindvonnis.
 35. Geschil tussen gemeente en inwoners over de noodopvang van asielzoekers in een hotel. Kort geding. De taak van de civiele rechter als restrechter. Verbod dat asielzoekers in het hotel worden opgevangen totdat de benodigde omgevingsvergunning aan het COA is verleend.
 36. Verzet na ontruiming tegen verstekvonnis waarbij huurder is veroordeeld tot ontruiming woning. De kantonrechter verklaart het verzet ontvankelijk. De verhuurder heeft onvoldoende onderbouwd dat hij een voldoende spoedeisend belang had bij een ontruiming in kort geding. De kantonrechter vernietigt het verstekvonnis, wijst de vordering van verhuurder af en bepaalt dat verhuurder aan de huurder we...
 37. Incident voorlopige voorziening. Geldvordering. Afwijzing.
 38. bepalen voorlopig getuigenverhoor; vervolg op beschikking 14 juli 2023.
 39. Verzoek voorlopig getuigenverhoor. Het verzoek komt neer op een fishing expedition en wordt daarom afgewezen.
 40. Executie door verkoop aandelen niet als zodanig misbruik van recht. Behoefte aan nader onderzoek naar waarde aandelen en mogelijkheid beperkte executie.
 41. Incident zekerheidsstelling voor proceskosten ex artikel 224 Rv, toewijzing.
 42. Deelgeschil. (Primair) Artikel 7:658 BW (wg aansprakelijkheid) ook van toepassing als er geen arbeidsovereenkomst bestaat? Neen, want i.c. geen werkrelatie tussen partijen. (Subsidiair) Aansprakelijkheid ogv artikel 6:170 BW? Wordt afgewezen omdat partijen twisten over de feiten mbt de toedracht van het ongeval. Begroting van de kosten.
 43. Incident ex artikel 843a Rv. Verzoek inzage in rapport toezichthouder in strijd met de Verordening nr. 376/2014 nu uitdrukkelijk is bepaald dat de bevindingen niet gebruikt mogen worden om schuld of aansprakelijkheid vast te stellen. De vertrouwelijkheid van het melden van voorvallen en het gegeven dat (de bevindingen uit) het veiligheidsonderzoek slechts worden gebruikt voor de kwaliteitsverb...
 44. Incident. Verzoek tot voeging van persoon ex artikel 217 Rv. Vordering toegewezen.
 45. internationale koop tweedehands tractor; Oostenrijkse koper vordert van Nederlandse koper schadevergoeding wegens non-conformiteit; eerdere procedure in Oostenrijk, waarin de Oostenrijkse rechter zich internationaal onbevoegd heeft verklaard wegens ontbreken bijzondere bevoegdheid ex art. 7 of 17 Brussel I bis Vo; geen consumentenkoop in de zin van art. 7:5 BW; geen non-conformiteit ex art. 36...
 46. Intellectuele eigendom; octrooirecht. Procesrecht. Directe octrooi-inbreuk, (leiding geven aan) voorbehouden handelingen, equivalente inbreukbeoordeling, peildatum kennis vakman. Belang bij klachten in kort geding.
 47. Incident. Internationale bevoegheid in zaak betreffende huwelijksvermogensregime. Verordeing (EU) 2016/1103.
 48. Conservatoire beslagen worden opgeheven. Er is summierlijk gebleken van de ondeugdelijkheid van het door beslaglegger ingeroepen recht.
 49. bevoegdheidsincident; consumentenkredietovereenkomst?; kredietovereenkomst gewaarborgd door hypotheekrecht; uitzondering op grond van 7:58 lid 2 sub a BW; verwijzing naar handelskamer van de rechtbank
 50. Kort geding. Opheffing dwangsommen; onmogelijkheid te voldoen aan vonnis. In reconventie vordering verstrekken gegevens van bij vermoedelijke fraude betrokken rekeninghouder toegewezen.