Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Procesrecht. Mondelinge behandeling in hoger beroep. Art. 87 lid 8 Rv. Mocht hof bij ongemotiveerde beslissing op de rol verzoek om mondelinge behandeling afwijzen? Heeft rechtspraak over pleidooi zijn betekenis behouden?
 2. Geen aanleiding ex parte toewijzing artikel 1019e Rv. Onvoldoende spoedeisendheid waardoor onherstelbare schade zou ontstaan. Alternatief spoed-kortgeding mogelijk met inachtneming hoor en wederhoor.
 3. Verklaringsprocedure bij loonbeslag. Werkgever heeft tot aan deze procedure niet verklaard wat door het beslag wordt getroffen en wordt nu zelf voor de gehele schuld aangesproken. Omvang verklaringsplicht. Rol van modelformulier en beslagvrije voet.
 4. Huurrecht; procesrecht. Dringend eigen gebruik huurwoning in verband met renovatie (sloop en nieuwbouw). Stedenbouwkundige, sociaaleconomische en volkshuisvestelijke motieven renovatie en verhouding tot Herenhuisarrest. Bouwkundige redenen. Belangenafweging. Art. 8 EVRM (recht op respect privéleven en woning). Passeren bewijsaanbod.
 5. Kort geding. Executiegeschil ex artikel 438 lid 2 Rv en vordering vermindering dwangsom ex artikel 611d Rv. Heeft verhuurder dwangsommen verbeurd ter zake een bij verstekvonnis tegen haar uitgesproken veroordeling om in het gebouw waarin de huurders bedrijfsunits hebben gehuurd, te zorgen voor een deugdelijke en werkende klimaatinstallatie? Bestaat er aanleiding voor vermindering van de opgeleg...
 6. Immuniteit van Jurisdictie. De Iraakse Marine heeft eiser - die o.g.v. een contract met een derde belast was met de berging van een tanker - verhinderd zijn schepen te verplaatsen. Eiser vordert schadevergoeding van Irak. Nederlandse rechter is niet bevoegd
 7. Inzageverzoek artikel 843a Rv. Deels toegewezen.
 8. Letselschade. Afwijzing verzoek voorlopig deskundigenbericht. Na onderzoek door neuroloog en verzekeringsarts is verzoek tot onderzoek door anesthesioloog niet ter zake dienend.
 9. Bevoegdheidsincident. Is er voldaan aan het internationaliteitsvereiste? Daarnaast incident tot het opheffen van conservatoir beslag.
 10. Geschil over (nakoming van) een geheimshousingsclausule in een overeenkomst van opdracht in het kader van de ontwikkeling van een anti-corrosiesysteem voor gebruik in de offshore sector. Art. 843a Rv-incident. Ontvankelijkheid. Toewijzing.
 11. Verzoeker niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek. Uit het verzoek blijkt niet dat dit betrekking heeft op de rechter die met de behandeling van de zaak belast is. De naam van de rechter wordt door verzoeker niet genoemd. Evenmin blijkt uit de stukken in het dossier dat de zaak inmiddels aan een rechter is toebedeeld. De tot nu toe in de zaak met verzoeker gevoerde correspondentie is afkomsti...
 12. Wrakingsverzoek afgewezen met bepaling dat een volgend wrakingsverzoek van verzoeker in deze zaak niet in behandeling zal worden genomen. De beslissing van de rechter om het verzoek tot vervanging van de GI (met 103 producties), ingediend op 09-01-2023, niet op 12-01-2023 te behandelen maar op een later moment, is een procesbeslissing, genomen binnen de hem gegeven bevoegdheid daartoe en getuig...
 13. Incident 843a Rv en vovo, afwijzing.
 14. Incidenteel beroep op nietigheid dagvaarding wegens gebrek belang afgewezen. Ook afwijzing van incidenteel beroep in oppositie op schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad van verstekvonnis.
 15. Bestreden vonnis is niet nietig. Kantonrechter was niet vooringenomen. Hoger beroep beperkt tot termijn waarna dwangsommen verschuldigd werden. Hoger beroep bodemzaak gelijktijdig behandeld met hoger beroep executiegeschil.
 16. Arbitrage. Procesrecht. Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis op voet van art. 1065 Rv. Miskenning gezag van gewijsde door scheidsgerecht? Art. 1059 Rv. Procedureregels. Terughoudendheid die rechter bij beoordeling moet betrachten. HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1645
 17. Ondernemingsrecht. Tegenstrijdig belang. Procesrecht. Klachten over schending van grenzen van rechtsstrijd en over motivering dat geen tegenstrijdig belang aanwezig is. Vervolg op HR 14 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR0119.
 18. Procesrecht, is er sprake van een rolbeschikking?
 19. termijn hoger beroep na verbetering vonnis ex art. 31 Rv
 20. Medische aansprakelijkheid. Verzoek om voorlopig deskundigenbericht. Benoeming gynaecoloog. Vraagstelling: hoe hoort het in het algemeen te gaan en hoe is in het in dit geval gegaan?
 21. Wrakingsverzoek buiten behandeling gesteld.
 22. Arbeidsrecht. Insolventierecht. Procesrecht. Wat zijn de gevolgen voor de voortzetting van de procedure in cassatie, wanneer de oorspronkelijk gedaagde partij (Helpling) failliet gaat voordat conclusie is genomen en voordat de termijn voor de Borgersbrief is verstreken? Samenloop verifieerbare en niet-verifieerbare vorderingen. Art 28 Fw. Art. 29 Fw. Toepassing HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014...
 23. Beslag- en executierecht. Procesrecht. Verbintenissenrecht. Verdeling opbrengst van executie over meerdere schuldeisers met meerdere vorderingen waarvoor meerdere schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn. Verplicht art. 3:277 lid 1 BW in acht te nemen of mogen schuldeisers onderling verdeling afspreken? Instemmingsrecht geëxecuteerde ex art. 480 lid 2 Rv? Keuzerecht bij hoofdelijke aansprakel...
 24. Rechtbank heeft niet kunnen komen tot de benoeming van een taxateur. Partijen zijn geen bindend advies overeengekomen. De grieven 1 en 2 slagen. Het hof acht een deskundigenonderzoek naar de waarde van de onroerende zaken noodzakelijk.
 25. WAMCA, in deze zaak geen toepassing aan artikelen 1018 e,f en g RV. Geen strijd met artikel 6 EVRM in (alle) zaken waarin de Koning partij is vanwege zijn bevoegdheden, de bijzondere procedureregels en de tradities.
 26. Eiser niet-ontvankelijk nadat herstelexploot te laat is uitgebracht. Termijn van artikel 7:262 BW inmiddels verstreken, uitspraak Huurcommissie staat vast. Tegenvordering huurder om te veel betaalde huur terug te ontvangen in beginsel toewijsbaar.
 27. Huurrecht; procesrecht. Prejudiciële vragen. Toetsing aanvangshuurprijs woning (art. 7:249 lid 1 BW en art. 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte). Energieprestatie en waarderingsstelsel (art. 5 lid 1, onder a jo. bijlage I, onder A, Besluit huurprijzen woonruimte). Kan een certificaat/index/label bij woningwaardering worden gebruikt als de gegevens daarvoor zijn opgenomen en geregistr...
 28. Eiser niet-ontvankelijk in zijn vorderingen. Bindendadviesclausule.
 29. Rolbeslissing. Verzoek tot het alsnog horen van getuigen via videoverbinding. Verzoek afgewezen wegens strijd met de goede procesorde. Ook inhoudelijk onvoldoende reden om verzoek in te willigen.
 30. Executie-kortgeding. Gevorderd wordt schorsing van de uitvoerbaarheid dan wel executie van een ontruimingsvonnis. Beoordelingskader van een executie-kortgeding.
 31. Bevoegdheindsincident (interregionaal).
 32. Bevoegdheidsincident (art. 1022 Rv). Curator/vereffenaar failliet (initiatiefnemer vastgoed beleggingsfonds) vordert betaling winstdeel. Arbitragebeding van toepassing. Enkele combinatie van hoge (voorschot)kosten arbitrage en lege boedel maken beroep op arbitragebeding nog niet onaanvaardbaar (art. 6:248 lid 2 BW).
 33. Verzoek voorlopig deskundigenbericht ex artikel 202 Rv. Tussenbeschikking in verband met voorschot.
 34. Verzoek deskundigenbericht. Tussenbeschikking uitlating partijen over de te benoemen deskundige.
 35. Tussenbeschikking. Verzoek benoeming voorlopig deskundige. De door partijen voorgestelde deskundige heeft aangegeven niet bereid te zijn het onderzoek te verrichten. Uitlating partijen over een nieuw te benoemde deskundige.
 36. Huurrecht. Procesrecht. Voortzetting van huur door samenwoner na overlijden huurder (art. 7:268 BW). Vanuit financieel oogpunt onvoldoende waarborg bieden (art. 7:268 lid 3 sub b BW). Financiële verwevenheid en gemeenschappelijke huishouding. Stelplicht en bewijslast. Gerechtelijke erkentenis (art. 154 Rv).
 37. Procesrecht. Toetsing bewijsoordeel. Leningen gedekt door hypotheekrecht? Lening rentedragend?
 38. Kort geding. Conservatoir beslag gelegd na vonnis in eerste aanleg. Instellen hoger beroep geldt als eis in de hoofdzaak.
 39. Uitleg overeenkomst. De overeenkomst bindt de opvolgend eigenaren van een groenstrook niet. De vorderingen van appellant worden ook niet toegewezen tegen de niet verschenen geïntimeerden nu de vorderingen het hof ongegrond voorkomen (artikel 139 lid 1 Rv).
 40. vordering ex art. 843a Rv, rechtmatig belang?
 41. Particulier investeert op meerdere momenten in belegpensioenpolis. Belegd vermogen vervroegd en met verlies uitgekeerd. Schending zorgplicht door bank wegens advisering?
 42. Vonnis in kort geding. Executiegeschil. Schorsing executie verstekvonnis totdat beslist is in de verzetprocedure.
 43. Verzetzaak. Verzoek ex artikel 96 Rv hangende de procedure afgewezen. Verwijzing.
 44. Procesrecht. Incident tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten ex de art. 414 en 224 Rv. Kostenveroordeling. Onderbouwing. Vorm zekerheid. Termijnstelling ex art. 616 lid 3 Rv.
 45. Schending waarheidsplicht ex art. 21 Rv. Betalingen door (later gefailleerde) vennootschap aan de echtgenote van haar bestuurder rechtsgeldig buitengerechtelijk vernietigd op grond van art. 42 Fw.
 46. Deelgeschil; leent zich niet voor behandeling in deelgeschil, wel begroting kosten.
 47. Cassatieprocesrecht. Niet-ontvankelijkheid. Art. 30c lid 1 Rv; art. 407 lid 3 Rv. Procesinleiding niet ingediend langs elektronische weg. Geen advocaat bij Hoge Raad aangewezen in procesinleiding.
 48. Procesrecht. Incidentele vordering in cassatie tot stellen van zekerheid voor proceskosten in cassatie (art. 224 Rv in verbinding met art. 414 Rv).
 49. Wvggz. Procesrecht. Verzoek zorgmachtiging. Relatieve bevoegdheid ex art. 1:6 lid 1 Wvggz; mogelijkheid om te verwijzen naar andere rechtbank. Oproeping betrokkene. Duur zorgmachtiging, art. 6:5 Wvggz.
 50. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Bewijs. Art. 164 lid 2 Rv. Beperkte bewijskracht partijgetuigenverklaring. Bewijswaardering.