Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Vordering van huurders van woonappartementen in een appartementencomplex tot vermindering van de huurprijs op de voet van artikel 7:207 BW wegens geluids-, stank en andere overlast als gevolg van ingrijpende werkzaamheden aan de gevel van het appartementencomplex. Die gevelwerkzaamheden waren noodzakelijk omdat een constructiefout is gemaakt bij de bouw van het appartementencomplex. De genoemde...
 2. Procesrecht. Voeging in hoger beroep van partij die al in eerste aanleg gevoegde partij was. Vervolg van HR 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:601.
 3. Wrakingsverzoek afgewezen. Voor zover verzoeker heeft willen betogen dat de rechter partijdig is, omdat hij eerder in een andere procedure van verzoeker uitspraak heeft gedaan en verzoeker de rechter in die procedure destijds ook meerdere keren zonder succes heeft gewraakt, is de wrakingskamer van oordeel dat dit geen omstandigheid oplevert die vrees voor een partijdige behandeling rechtvaardig...
 4. Verzoeker niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek omdat dit niet is gedaan zodra de feiten en omstandigheden waarop het wrakingsverzoek is gegrond aan verzoeker bekend zijn geworden. De gewraakte beslissingen van de rechter zijn kort na 24 november 2020 bij verzoeker bekend geworden, terwijl het verzoek tot wraking eerst bij de rechtbank is binnengekomen op 8 december 2020.
 5. Artikel 337 Rv. Tussentijds hoger beroep van een tussenvonnis. Is de door de rechtbank geweigerde voorziening naar inhoud en strekking te beschouwen als een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 223 Rv? Appellanten niet-ontvankelijk verklaard in het door hen ingestelde hoger beroep.
 6. artikel 225 Rv
 7. artikel 351 Rv
 8. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Procedure na verwijzing (HR 27-10-2017,ECLI:NL:HR:2017:2790). Is voor cassatie en verwijzing beroep gedaan op art. 3:61 lid 2 BW? Kon dit na cassatie en verwijzing alsnog?
 9. Kort geding. Opheffing beslagen, gelegd wegens vermeende - in Belgische bodemprocedure in appèl voorliggende - verschuldigdheid van contractuele boetes wegens vertraagde levering van scheepscasco's. Vordering summierlijk ondeugdelijk? Belangenafweging.
 10. Kort geding. Executiegeschil. Verjaring van de dwangsommen leidt niet tot verjaring van de hoofdveroordeling. Omzettingsverklaring.
 11. Procesrecht. Is verwijzing naar schadestaatprocedure mogelijk bij veroordeling van borg tot vergoeding van schade die de hoofdschuldenaar verschuldigd is wegens tekortschieten in diens verbintenis jegens de schuldeiser? Art. 612 Rv; art. 7:850 BW; art. 7:854 BW.
 12. Appellant heeft na onttrekking advocaat en na daartoe gegeven termijnen, geen nieuwe procesvertegenwoordiger gesteld. Geïntimeerde vraagt arrest. Appellant is niet-ontvankelijk in het ingestelde hoger beroep.
 13. + in de zaak C/09/590315/HA RK 20-142 Ondernemingsrecht. Executoriaal beslag aandelen. IPR-aspecten. Deurwaarder mag zich door deskundige laten bijstaan in verkoopproces. Diverse voorzieningen, ook gericht tegen vennootschap (informatieverstrekking, verbod vervreemding). Blokkeringsregeling.
 14. Kort geding inzake het al dan niet verschuldigd zijn van dwangsommen omdat niet zou zijn voldaan aan een veroordeling tot herstel van een daklekkage.
 15. Bevoegdheidsincident. Incidentele vordering tot verwijzing naar de kamer voor kantonzaken afgewezen. In artikel 71 Rv wordt niet de eis gesteld dat gedaagde zulks aanvoert vóór alle weren. Deel van de vorderingen ziet op vorderingen van onbepaalde waarde.
 16. Verzoek aan het hof tot heroverweging van een eindbeslissing in een tussenarrest.
 17. Executiegeschil. Beslag op woning appellant. Is geïntimeerde bevoegd om te executeren? Uitleg bepalingen van een in een notariële akte vastgelegde overeenkomst. Misbruik van executiebevoegdheid?
 18. Alimentatie. Ontvankelijkheid cassatieberoep van deelbeschikking van hof.
 19. Afgewezen wrakingsverzoek. Geen schijn van vooringenomenheid.
 20. Absolute bevoegdheid, arbitragebeding, mondelinge behandeling in incident en hoofdzaak
 21. Verzoek eis.reconventie schorsing/aanhouding i.v.m. hoger beroep tussenvonnis in conventie. Aangekondigd desk. onderzoek in rec. Alleen vordering eis. rec. loopt nog. Verweerder geen belang gesteld waarom aanhouding niet kan worden afgewacht. Aangehouden
 22. Erfgrens, diverse aspecten, waaronder een aantal procedurele kwesties. Erfgrens is door bevrijdende verjaring op een andere plaats komen te liggen dan de kadastrale grens. De op de feitelijke erfgrens aanwezige heg is een mandelige heg (artikel 5:62 BW). Vordering tot vervanging van de coniferenheg door een scheidsmuur van twee meter hoog wordt toegewezen (artikelen 5:48 en 5:49 BW). Vorderinge...
 23. Insolventierecht, procesrecht. Schorsing van geding wegens faillietverklaring (art. 29 Fw). Is art. 29 Fw van toepassing indien voor de dag van de faillietverklaring reeds uitspraak in eerste aanleg is gedaan, maar het hoger beroep tegen die uitspraak pas na de faillietverklaring aanhangig wordt gemaakt?
 24. Procesrecht. Gezag van gewijsde. Art. 236 lid 1 Rv. Heeft de grondslag van de vordering in de onderhavige procedure betrekking op dezelfde geschilpunten als die waarover in een eerdere procedure bij kracht van gewijsde is beslist? Voorts motiveringsklacht tegen uitleg grief.
 25. Wrakingsverzoek afgewezen. Processuele beslissing van de rechter om aanhoudingsverzoek niet te honoreren en de zitting (via Skype) doorgang te laten vinden. Aanhoudingsverzoek vanwege mogelijke coronabesmetting van advocaat en niet kunnen deelnemen aan zitting door cliënt en niet kunnen overleggen met cliënt. Mogelijkheden om toch deel te nemen aan Skype zitting en vooraf te overleggen. Rechter...
 26. Wrakingsverzoek afgewezen. Processuele beslissing van de rechter dat de bij conclusie van dupliek in reconventie verzochte eiswijziging bestaat uit het opvoeren van een geheel nieuwe grondslag voor de vordering in conventie en dat de eiswijziging bij de huidige stand van zaken als in strijd met een goede procesorde wordt geweigerd. Uit de omstandigheid dat de rechter op het verzoek tot eis-wijz...
 27. Verzoeker niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek. In de dagvaardingsprocedure waarin verzoeker de rechter wraakt, is procesvertegenwoordiging verplicht. Het wrakingsverzoek is niet (mede) door een advocaat ondertekend. Verzoeker heeft geen gebruik gemaakt van de hem geboden gelegenheid dit verzuim te herstellen.
 28. Wrakingsverzoek afgewezen. Verzoeker voelde zich op de zitting niet gehoord door de rechter en dat gevoel heeft verzoeker nog steeds. Op die zitting heeft de rechter aan beide partijen in het kort geding vragen gesteld. Voor zover die vragen aan verzoeker waren gericht zijn deze door zijn advocaat beantwoord. Tijdens de zitting heeft verzoeker – zo heeft hij bij de wrakingskamer bevestigd - nie...
 29. Wrakingsverzoek afgewezen. Voor verzoeker geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging. Uit het proces-verbaal van de zitting blijkt dat de rechter met alle aanwezigen in gesprek is gegaan en op meerdere momenten aan verschillende procesdeelnemers (kritische) vragen heeft gesteld. Uit een dergelijke kritische bevraging volgt niet dat de rechter partijdig zou zijn.
 30. Verhuur van kantoorruimte. Overdracht van de aandelen in de hurende partij. Partijen treffen een beëindigingsregeling met betrekking tot de tussen hen bestaande managementovereenkomst. Is in die regeling ook de tussen partijen bestaande huurovereenkomst geëindigd? Huurder vertrekt enige maanden later uit het gehuurde, terwijl de overeengekomen huurperiode nog niet verstreken was en partijen gee...
 31. Procesrecht. Gezag van gewijsde. Rechtsbetrekking in geschil.
 32. Q-Park, trein-rijden; verklaring relatie tussen feitelijke bestuurder en kentekenhouder niet onderbouwd; Q-Park: schade voor misgelopen inkomsten, systemen ontgrendeld
 33. executoriale kracht van hypotheekakte voor restschuld waarin de borg is gesubrogeerd.
 34. Rechtbank gaat in op de wijze van procederen in deze zaak en vindt de proceshouding kwalijk. Moeder is kennelijk al op enig moment na indiening van het verzoekschrift duidelijk dat een regeling in der minne tot de mogelijkheden zou moeten behoren. Voor zover dat haar niet duidelijk was, had vader dat in ieder geval na de indiening van het verweerschrift duidelijk kunnen en moeten zijn. Desond...
 35. Artikel 1:265f lid 1 jo lid 2 BW; Bevat emailbericht een schriftelijke aanwijzing? Niet-ontvankelijkverklaring in verzoek tot vervallenverklaring; op artikel 1:265f tweede lid gegrond verzoek tot vaststelling van omgangsregeling
 36. Artikel 810a lid 2 Rv – verzoek in eerste aanleg gedaan als subsidiair verzoek in het kader van een verzoek gebaseerd op het bepaalde in artikel 1:262b BW (geschillenregeling); In hoger beroep wordt ouder niet-ontvankelijk verklaard in zelfstandig verzoek ex artikel 810a lid 2 Rv; Aan het hof ligt niet de behandeling voor van een verzoek betreffende ondertoezichtstelling, en/of uithuisplaatsing...
 37. Herroeping van een beschikking in een zaak op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980. Art. 382 jo 390 Rv. Verzoek is niet-ontvankelijk omdat het te laat is ingediend. Ten overvloede overweegt het hof dat geen sprake is van de ingeroepen herroepingsgrond: bedrog en/of het achterhouden van stukken door de raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instelling.
 38. Het waterschap heeft onrechtmatig gehandeld tegenover een aantal ingelanden door na een hevige, lokale regenbui op 2 juni 2003 niet tijdig een aantal schotten uit een duiker te halen die de afvoer van het overtollige regenwater gedeeltelijk belemmerden. De vraag is of er causaal verband in de zin van conditio sine qua non verband bestaat tussen dit onrechtmatig handelen en de door de ingelanden...
 39. Civiele verbodsprocedure tussen het OM en de Hells Angels. Het Hof handhaaft de door de rechtbank uitgesproken verklaring voor recht dat de werkzaamheid van de buitenlandse corporatie Hells Angels Motorcycle Club (HAMC, de wereldwijde organisatie van de Hells Angels) in strijd is met de openbare orde. Ook bekrachtigt het hof de verbodenverklaring en ontbinding van de informele vereniging Hells...
 40. Civiele verbodsprocedure tussen het OM en motorclub No Surrender. Het Hof handhaaft het door de rechtbank uitgesproken verbodenverklaring en de ontbinding van No Surrender, inclusief haar chapters en brotherhoods, omdat de werkzaamheid van No Surrender in strijd is met de openbare orde. Het hof wijst het verzoek af ten aanzien van de formele vereniging NS MC.
 41. Procesrecht. In appel is de dochtervennootschap in plaats van de moedervennootschap als geïntimeerde aangeduid. Appellante verzoekt rectificatie. Moedervennootschap is op bevel van hof opgeroepen en heeft zich over rectificatie uitgelaten. Hof verklaart appellante niet-ontvankelijk. Klachten over afwijzing van het rectificatieverzoek door het hof.
 42. Herstelvonnis strekkende tot vervallenverklaring van verstekvonnis. Kennelijke fout. Gedaagden waren verschenen en hadden conclusie van antwoord genomen. Verstek is ten onrechte verleend.
 43. Vordering tot verhoging eerder opgelegde dwangsommen dan wel het opleggen van nieuwe dwangsommen, tegenvordering verbod op executie eerder kort geding vonnis
 44. vordering tot tussenkomst door reeds gevoegde partij; afwijzing vanwege gebrek aan belang.
 45. Alimentatie. Procesrecht. Kan ‘door vrouw namens meerderjarige dochter’ een aanvullend verzoek tot vaststelling van door man te betalen onderhoudsbijdrage kinderalimentatie worden gedaan; Is sprake is van een rechtens afdwingbare natuurlijke verbintenis; miskenning toetsingskader bepalen behoefte ; Incidenteel middel over vaststelling behoefte vrouw en het niet-indexeren van alimentatie.
 46. Verzet niet tijdig ingesteld, niet-ontvankelijkverklaring in de hoofdzaak en in de incidenten. Geen strijd met de redelijkheid en billijkheid, noch met het recht op een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 EVRM.
 47. Verzoek tot ontslag bewindvoerder/mentor. Belanghebbenden. Artikel 798 lid 2 Rv van toepassing? Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.
 48. Verzoek voorlopig getuigenverhoor afgewezen; belanghebbende bij een voorlopig getuigenverhoor en belang in verband met een collectieve actie ex artikel 3:305a BW?
 49. Erfrecht. Legitieme portie. Incident. Afgifte stukken op de voet van 4:78 BW, 843a Rc althans 22 Rv. Ingevolge het bepaalde in artikel 4:78 BW kan de legitimaris die niet erfgenaam is tegenover de erfgenamen aanspraak kan maken op inzage en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft en moeten de erfgenamen hem desverlangd alle daartoe strekkende i...
 50. Straat- en contactverbod; maatstaf. Afwijzing vordering omdat niet is gebleken van een reële dreiging van onrechtmatig handelen.